Usnesení
Shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva Teplice
konané dne 18. listopadu 2010
1.
Shromáždění delegátů schvaluje :
1.1.
Program jednání Shromáždění delegátů
1.2.
Pracovní komise ve složení :
1.2.1.
Komise návrhová :
Jaromír Šťásek
Jiří Slivoně
Bohumil Rozehnal
1.2.2
Komise mandátová :
Jaromír Procházka
Vojtěch Trešl
1.2.3.
Komise volební :
Karel Doležal
Vladimír Seeman
Ing. Josef Snížek
1.2.4.
Ověřovatelé zápisu :
Pavel Kosterhon
Karel Tříska
Jmenování zapisovatelek :
Věra Zápotocká
Dana Sabó
Jmenování sčitatelů :
Petr Kollmann
Roman Hruška
1.2.5.
1.2.6.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.12.1.
1.12.2.
1.12.3.
1.12.4.
1.12.5.
1.12.6.
1.13.
1.13.1
1.13.2.
1.13.3.
Kontrolu usnesení ze Shromáždění delegátů dne 3.června 2010
Zprávu o činnosti představenstva družstva přednesenou předsedou představenstva Okresního stavebního
bytového družstva Teplice, Ing. Josefem Snížkem
Zprávu o činnosti Kontrolní komise družstva přednesenou předsedou Kontrolní komise Okresního stavebního bytového družstva Teplice, panem Janem Rudolfem
Výroční zprávu o hospodaření Okresního stavebního bytového družstva Teplice v roce 2009
Roční účetní závěrku Okresního stavebního bytového družstva Teplice za kalendářní rok 2009
Dosažený kladný hospodářský výsledek za rok 2009 ve výši 1 790 814,83 Kč rozdělit takto :
- příspěvek do sociálního fondu OSBD Teplice
300 000,00 Kč
- příspěvek do rizikového fondu OSBD Teplice
1 490 814,83 Kč
Rozpočet správy Okresního stavebního bytového družstva Teplice na kalendářní rok 2011
Provedení účetního auditu za kalendářní rok 2010 a 2011 firmou APTUS a.s., se sídlem Hutnická 2918,
434 01 Most
Pravidla pro tvorbu a použití „Rizikového fondu OSBD Teplice“ s doplněním odstavce 3. ... a zároveň
na bankovním účtu tohoto fondu musí být minimální zůstatek alespoň 10 milionů korun
Zásady o stanovení výše nájmu a úhradě za služby spojené s užíváním bytu a místností nesloužící
k bydlení
Poplatky za úkony prováděné Okresním stavebním bytovým družstvem Teplice z podnětu či ve prospěch člena družstva a související s právními úkony mající vztah k družstevnímu bytu (článek 72 odstavec 2) písmeno k) stanov družstva)
Vyhovět podanému odvolání proti vyloučení členům družstva :
Bílý Miroslav, Karla Čapka 255, Krupka
Kontra František a Kontrová Hana, Karla Čapka 255, Krupka
Bachtinová Helena, Pod Hvězdárnou 226, Teplice
Doušová Jana, Karla Čapka 256, Krupka
Šimek David, Dukelských hrdinů 290, Krupka
Ivanov Dimov Ing., Koněvova 574, Dubí
Vyhovět podmínečně podanému odvolání proti vyloučení členům družstva, pokud budou plnit
uznané závazky dle splátkového kalendáře
Puc Lukáš, Karla Čapka 250, Krupka
Hofmannová Nataša, Karla Čapka 265, Krupka
Kotrbová Vladimíra, Karla Čapka 245, Krupka
Usnesení SD 18. listopadu 2010
Strana 1 ze 2 stran
1.13.4. Ferenc Michal, Dukelských hrdinů 282, Krupka
1.13.5. Poštolková Markéta, Karla Čapka 251, Krupka
1.14.
Nevyhovět podanému odvolání proti vyloučení členům družstva :
1.14.1. Stojková Věra, Na Konečné 198, Teplice
1.14.2. Lakatoš Róbert, Dukelských hrdinů 278, Krupka
1.14.3. Kančiová Nikola, Dukelských hrdinů 277, Krupka
1.14.4. Holpuch Radek, Karla Čapka 253, Krupka
1.14.5. Vi Van Nhuong, Pod Hvězdárnou 228, Teplice
1.14.6. Tancošová Marcela, Na Konečné 202, Teplice
1.14.7. Holzknechtová Eva, Prosetická 238, Teplice
1.14.8. Džuganová Marta, Karla Čapka 244, Krupka
1.14.9. Behro Miroslav, Dukelských hrdinů 290, Krupka
1.14.10. Matouschek Petr a Matouschková Věra, Karla Čapka 258, Krupka
1.15.
Vyplacení odměny předsedovi představenstva dle článku 4. Zásad pro poskytování odměn funkcionářům Okresního stavebního bytového družstva Teplice ze dne 7. listopadu 2006 za kalendářní rok 2009
z nákladů roku 2010.
1.16.
Vyplacení funkcionářských odměn členům představenstva Okresního stavebního bytového družstva
Teplice, členům kontrolní komise Okresního stavebního bytového družstva Teplice, členům pomocných
orgánů představenstva družstva Okresního stavebního bytového družstva Teplice ve smyslu Zásad pro
odměňování funkcionářů Okresního stavebního bytového družstva Teplice ze dne 7. listopadu 2006 za
kalendářní rok 2009 z nákladů roku 2010.
2.
Shromáždění delegátů bere na vědomí
2.1.
Zprávu o dosavadních výsledcích hospodaření Okresního stavebního bytového družstva Teplice v kalendářním roce 2010, přednesenou vedoucí ekonomického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice, Ing. Jaroslavou Marešovou
2.2.
Zprávu technického útvaru přednesenou vedoucím technického útvaru a místopředsedou představenstva
Okresního stavebního bytového družstva Teplice, panem Petrem Koferem.
3.
Shromáždění delegátů ukládá
3.1.
Představenstvu družstva
3.1.1. Svolat jednání Shromáždění delegátů nejpozději dne 10. listopadu 2011
3.1.2. Podat podrobnou informaci o užívání družstevních bytů ve vlastnictví OSBD Teplice
- termín: příští jednání Shromáždění delegátů
3.1.3. Zajistit volby delegátů u těch okruhů středisek bytového hospodářství, kde delegáti nejsou zvoleni :
- termín trvalý
3.1.4. Podat podrobnou informaci dle odstavce 1.13. ve schvalovací části tohoto usnesení
- termín : příští jednání Shromáždění delegátů
3.2.
3.2.1.
3.3.
Delegátům Shromáždění delegátů
Zajistit volbu delegáta SBH ve smyslu článku 86 stanov Okresního stavebního bytového družstva Teplice u těch SBH, která tak dosud neučinila
- termín : do 30. června 2011
Se závěry jednání Shromáždění delegátů seznámit širokou členskou základnu
– termín : průběžně
Předkládat představenstvu družstva zápisy z domovních schůzí, na kterých bude projednáván hospodářský výsledek příslušného okruhu středisek bytového hospodářství včetně přijatých usnesení a listiny přítomných
Dle svých možností podávat informace představenstvu družstva o užívání bytů ve vlastnictví OSBD
Teplice s cílem zamezit neoprávněným podnájmům, ničení majetku a podobně.
Termín: trvalý
Kontrolní komisi
4.
4.1.
4.2..
Shromáždění delegátů
Uvolňuje z funkce náhradníka člena Kontrolní komise paní Janu Maulisovou
Zvolilo do funkce náhradníka člena Kontrolní komise paní Annu Dudjakovou
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
Podpisy ověřovatelů zápisu :
___________________________________________________________________________
Usnesení SD 18. listopadu 2010
Strana 2 ze 2 stran
Download

Usnesení