PRAVIDLÁ SÚŤAŽE – Vespa vône
K účasti v súťaži "Vyhraj výlet na Vespe" (ďalej len súťaž) musíte súhlasiť a
riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Akékoľvek porušenie oficiálnych
pravidiel môže na základe vlastného uváženia organizátora súťaže mať za
následok diskvalifikáciu zo súťaže.
1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Organizátorom súťaže je spoločnosť Fragile media s.r.o. so sídlom
Hrabákova 2001/21, Praha 414, 148 00, IČO: 28212797, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka
133003 (ďalej len organizátor).
2. USPORIDATEĽ SÚŤAŽE
Usporiadateľom súťaže je COTY Slovenská republika, s.r.o. so sídlom
Ladislava Dérera 18, 831 01, Bratislava, IČO: 35738375, (ďalej len
usporiadateľ).
Kontaktný e-mail: [email protected]
3. DOBA KONANIA SÚŤAŽE
Súťaž je vyhlásená na obdobie od 16. 6. 2014 do 11. 8. 2014 (ďalej len čas
konania súťaže). Finálové kolo súťaže sa uskutoční 11. 8. 2014.
4. ÚČASTNÍK SÚŤAŽE
V tejto súťaži je umožnená účasť iba legálnym obyvateľom Slovenskej
republiky podľa miesta ich pobytu, starším ako 16 rokov (u osôb mladších ako
18 rokov je v prípade výhry vyžaduje súhlas zákonného zástupcu) a ktorí
majú platný e-mailové konto, prístup k internetu, účet na Facebooku v čase
vstupu a ktorí:
- Nie sú zamestnanci COTY Slovenská republika, s.r.o., ani sesterských,
dcérskych a ďalších spolupracujúcich spoločností, alebo nezávislých
dodávateľov.
Účastník oprávňuje organizátora vykonávať všetky potrebné kontroly týkajúce
sa jeho / jej vlastnej totožnosti.
Akékoľvek nepravdivé informácie uvedené v registrácii budú automaticky
viesť k diskvalifikácii a vylúčenie účastníkov zo súťaže.
5. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
Podmienkou účasti v súťaži je vyplnenie vstupného formulára, ktorý je od
16.6. 2014 do 10.8. 2014 k dispozícii na www.vespa-vone.sk . Vo formulári je
potrebné vyplniť všetky svoje údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mail.
Formulár je možné vyplniť aj prostredníctvom prihlásenia cez svoj Facebook
účet. Účasť v súťaži je platná len po vyplnení všetkých údajov vo formulári.
Vyplnením a odoslaním formulára dáva účastník súhlas s uverejnením svojho
mena a priezviska vo verejnej galérii na www.vespa-vone.sk a v ďalších
marketingových a propagačných materiáloch týkajúcich sa tejto súťaže.
Odoslaním formulára dáva účastník súhlas k tomu, aby usporiadateľ užil
základné informácie, ktoré účastník uvedie v registračnom formulári a dáva
súhlas, aby bol v prípade výhry kontaktovaný.
Účasť v súťaži nie je spoplatnená.
Pre účasť v dennej súťaži je potreba na slepej mape Slovenskej republiky
správne označiť miesta, ktoré užívateľ uvidí na obrázku. Celkom má užívateľ
označiť 10 miest v čo najkratšom čase. Súťažný čas sa počíta od vstupu do
hry. Úžívateľ s najrýchlejším denným časom vyhráva dennú výhru. Pre účasť
v tejto súťaži nie je potreba akéhokoľvek nákupu. Užívateľ môže dennú výhru
vyhrať len raz v rámci daného súťažného týždňa.
Pre účasť v týždennej súťaži musí užívateľ vykonať nákup akéhokoľvek
produktu z novej rady Vespa vôní v dm drogérii na území Slovenskej
republiky a zaregistrovať svojou účtenku na webe www.vespa-vone.sk .
Registrácia je platná len po vypísaní celého spodného riadku z účtenky do
príslušného formulára. Týždennú výhru vyhráva každá 20. a 50. takto
zaregistrovaná účtenka v danom súťažnom týždni.
Užívateľ sa môže týždennej súťaže zúčastniť vždy s
novou účtenkou, tzn. s novým nákupom akejkoľvek
Vespa vôňe v rámci siete dm drogerie.
Jednotlivé súťažné týždne sú definované:
1. Týždeň 16.6. – 22. 6. 2014
2. Týždeň 23. 6. – 29. 6. 2014
3. Týždeň 30. 6. – 6. 7. 2014
4. Týždeň 7. 7. – 13. 7 2014
5. Týždeň 14. 7. – 20. 7. 2014
6. Týždeň 21. 7. – 27. 7. 2014
7. Týždeň 28. 7. – 3. 8. 2014
8. Týždeň 4. 8. – 10. 8. 2014
Finálové kolo 11. 8. 2014
Akékoľvek nepravdivé informácie uvedené v registrácii budú automaticky
viesť k diskvalifikácii a vylúčenie účastníkov zo súťaže.
Účasť v hlavnom kole súťaže je umožnená všetkým účastníkom týždenných
kôl, teda všetkým, ktorí do príslušného formulára zaregistrovali svoju účtenku
z nákupu produktov Vespa vôní v dm drogérii na území Slovenskej republiky.
Finálové kolo súťaže sa uskutoční 11. 8. 2014. V tento deň všetci
zaregistrovaní účastníci týždenných kôl dostanú informačný e-mail
o vyhlásení finálového kola tejto súťaže. Hlavným víťazom sa stáva ten
užívateľ, ktorému sa ako prvému podarí uhádnuť tajné miesto na obrázku a
správne ho zaznačí na slepú mapu Slovenskej republiky. Užívateľ s prvou
správnou odpoveďou vyhráva hlavnú cenu.
6. VÝBER VÝHERCOV
Účastník, ktorý dosiahne najnižší čas v daný deň v období 16. 6. 2014 do
10. 8. 2014 sa stáva výhercom dennej výhry.
Denná výhra: nová vôňa Vespa pre ňu, alebo pre neho
Užívateľ môže dennú výhru vyhrať len raz v rámci daného súťažného týždňa.
Ďalej však môže súťažiť o ďalšie ceny.
Účastník, ktorý ako 20. a 50. zaregistruje v daných súťažných týždňoch v
období 16. 6. 2014 do 10. 8. 2014 účtenku z nákupu produktov Vespa vôní
z dm drogérie na území Slovenskej republiky, získa týždennú výhru.
Týždenný výhra: 20. a 50. v poradí získa originálny budík Vespa.
Hlavnú výhru získa užívateľ s prvou správnou odpoveďou vo finálovom kole
súťaže dňa 11. 8. 2014.
Hlavná výhra: zájazd na 4 dni do Ríma s prenájmom skútra Vespa pre dve
osoby.
Účastník, ktorý vo formulári neuviedol platné informácie, stráca nárok
na výhru. Ak sa ukáže, že účastník vystupuje pod falošnou registráciou,
prípadne vytvorí viac registrácií, stráca taktiež nárok na výhru.
7. OZNÁMENIE VÝHERCOV
Výhercovia budú informovaní prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedli
vo formulári najneskôr do 1 týždňa od vyhlásenia. Výhercovia budú oznámení
aj prostredníctvom webových stránok.
8. PODMIENKY ZÍSKÁNIA VÝHRY
Vybraní výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailových adries,
ktoré uviedli v registrácii. Účastník, ktorý nezdieľa vo formulári svoju emailovú
adresu, stráca nárok na výhru. Výhry budú rozoslané poštou len po území
Slovenskej republiky, a to najneskôr do 30 dní od výberu. V prípade, že
zásielka s výhrou nebude účastníkom vyzdvihnutá a vráti sa na adresu
organizátora, bude možné ju vyzdvihnúť osobne na adrese organizátora akcie
najneskôr 10 týždňov po ukončení akcie, potom prepadá v prospech
usporiadateľa. Výhry z dôvodov spočívajúcich nie na strane usporiadateľov
alebo organizátora nebude možné doručiť, prepadajú v prospech
usporiadateľa. Na výhru nevzniká právny nárok a nie je možné ju zameniť
za hotovosť ani miesto nej požadovať iné plnenie. V prípade hlavnej výhry
organizátor do 4 týždňov predloží cenovú kalkuláciu a detailný opis realizácie
výherného zájazdu do Ríma. Výherca nemá právo požadovať ekvivalent
v peňažnej hodnote.
9. OSOBNÉ ÚDAJE
Účastník súťaže svojou registráciou dáva organizátorovi a usporiadateľovi
v súlade so zákonom č 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom
znení súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko, e-mailová adresa, telefón, doručovacia adresa za účelom
preverenia jeho platnej účasti v akcii, odovzdanie výhier a pre ďalšie
obchodné a marketingové účely usporiadateľa, tj za účelom ponúkania
produktov a služieb a informovanie o marketingových akciách, ako aj pre
zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov
podľa zákona č 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, a to
na dobu 2 rokov od ukončenia súťaže. Ďalej s ich zverejnením v rozsahu
meno, priezvisko, neúplná adresa bydliska (obec) a štát v oznamovacích
prostriedkoch, webových stránkach organizátora a usporiadateľa. Súťažiaci
zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a
k účelu vyššie uvedenom spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb
poverených usporiadateľom alebo organizátorom, najmä osobami poverenými
zabezpečením tejto súťaže. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Účastník má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adrese sídla
usporiadateľa, a ďalej práva podľa § 28 a nasledujúcich Zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov, tj najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa
ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu.
Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia usporiadateľovi. V prípade
pochybností o dodržiavaní práv sa môže súťažiaci obrátiť na usporiadateľa
alebo organizátora akcie.
10. OSTATNÉ USTANOVENIA A PODMIENKY
Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo
podmienky súťaže vrátane zmeny doby jej trvania, či akciu kedykoľvek
ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na webovej
adrese www.vespa-vone.sk . Organizátor ani usporiadateľ neručí za prípadné
oneskorenia v doručení alebo stratu zásielok spôsobených doručovacej
službou. Ak bude mať usporiadateľ či organizátor oprávnené podozrenie
na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníka alebo inej osoby,
ktorá mu napomohla či mohla napomôcť k výhre, alebo ak k takému konaniu
dôjde, bude účastník z akcie vylúčený; to platí rovnako aj v prípade iného
jednania účastníka alebo inej osoby, ktorá mu napomohla či mohla napomôcť
k výhre, ktoré je inak v rozpore s pravidlami či podmienkami tejto súťaže
alebo so zásadami poctivé akcie a fair play. Účasť v súťaži nie je možné
vymáhať súdnou cestou. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná
alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook. Účastník súťaže je
uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a
usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook.
V ostatnom sa súťaž a vzťahy medzi účastníkom a usporiadateľom alebo
organizátorom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
V Bratislave 16. 6. 2014
Download

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE – Vespa vône - vespa