Zoznam zmien a doplnkov
Číslo
1.
Vyhlásené v Poštovom vestníku SP, a. s.
čiastka
zo dňa
Registrované v zbierke zákonov
čiastka
číslo
zo dňa
/2012
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
-1-
Opravu vykonal
podpis - dátum
Zoznam zmien a doplnkov
Číslo
Vyhlásené v Poštovom vestníku SP, a. s.
čiastka
zo dňa
Registrované v zbierke zákonov
čiastka
číslo
zo dňa
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
-2-
Opravu vykonal
podpis - dátum
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
TARIFA
TARIFA POŠTOVÝCH SLUŽIEB
A S NIMI SÚVISIACICH ČINNOSTÍ
- vnútroštátny styk
OBSAH
Strana
Všeobecné podmienky
4
Zoznam služieb patriacich do univerzálnej služby vo vnútroštátnom styku
5
Zoznam služieb patriacich do poštového platobného styku vo vnútroštátnom styku
6
TARIFA POŠTOVÝCH SLUŽIEB A S NIMI SÚVISIACICH ČINNOSTÍ - VNÚTROŠTÁTNY STYK
I. Sadzby za poštové zásielky a poskytované služby vo vnútroštátnom styku
I. / 1
II.Veľkostné a hmotnostné limity zásielok - vnútroštátny styk
II. / 1
III. Poštové ceniny, predajný poštový materiál, publikácie
III. / 1
TARIFA POŠTOVÝCH SLUŽIEB A S NIMI SÚVISIACICH ČINNOSTÍ - MEDZINÁRODNÝ STYK
IV. Sadzby za poštové zásielky a služby medzinárodného styku
IV. / 1
V. Zasielacie podmienky - medzinárodný styk
V. / 1
VI. Tabuľky pre vzájomný prepočet DTS - EUR
VI. / 1
VII. Prehľad lehôt pre včasnosť dopravy zásielok EMS, listov a balíkov
medzinárodného styku
VII. / 1
-5-
Všeobecné podmienky
1. Tarifa výkonov poštovej prevádzky – vnútroštátny styk:
a) maximálne ceny poštových služieb vo vnútroštátnom styku (univerzálna poštová služba, poštový
platobný styk), schvaľuje Poštový regulačný úrad, podľa zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových
službách v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorou
sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov,
b) ceny dohodou za vnútroštátne výkony pošty schvaľuje Slovenská pošta, a. s., podľa zákona NR
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,
v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách,
v znení neskorších predpisov.
2. Tarifu výkonov poštovej prevádzky – medzinárodný styk (univerzálna poštová služba) schvaľuje
podľa zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov Poštový
regulačný úrad.
3. Veľkostné a hmotnostné limity zásielok – vnútroštátny styk, stanovujú Poštové podmienky (ďalej PP)
vydané Slovenskou poštou, a. s. podľa zákona č. 507/2001 Z. z., o poštových službách v znení
neskorších predpisov. Súčasťou PP sú aj ich prílohy.
4. Sadzby za nové výkony pošty schvaľuje:
a) pri regulovaných cenách (univerzálna poštová služba - vnútroštátny a medzinárodný styk a
vnútroštátny poštový platobný styk) Poštový regulačný úrad
b) pri neregulovaných cenách Slovenská pošta, a. s.
5. Zmeny a doplnky Tarify výkonov poštovej prevádzky po predložení Poštovému regulačnému úradu
sa vyhlasujú v Poštovom vestníku Slovenskej pošty, a. s.
6. Sadzby sú jednotné pre celé územie SR a oceňujú sa nimi výkony pôšt poskytované jej zákazníkom
a zmluvným partnerom.
7. Sadzby sú stanovené s daňou z pridanej hodnoty vo výške 20 %, pokiaľ nie je uvedené inak.
8. Predajné ceny poštových cenín uvedené v časti III. Tarify poštových služieb a s nimi súvisiacich
činností – vnútroštátny styk platia pre vnútroštátny i medzinárodný styk.
Týmto vydaním sa rušia časti Tarify účinnej do 31. 12. 2011
-6-
Zoznam služieb patriacich do univerzálnej poštovej služby
Vnútroštátny styk
List 1. trieda 1) (Poštové podmienky List)
Doporučený list - 1. trieda 1) (Poštové podmienky Doporučený List)
Poistený list 1. trieda do 30 eur 2) (Poštové podmienky Poistený List)
2)
Poistený list 1. trieda do 250 eur (Poštové podmienky Poistený List)
2)
Poistený list 1. trieda do 500 eur (Poštové podmienky Poistený List)
1)
List 2. trieda (Poštové podmienky List)
Doporučený list 2. trieda 1) (Poštové podmienky Doporučený list)
Poistený list 2. trieda do 30 eur 2) (Poštové podmienky Poistený List)
Doručenka k doporučeným listom, k poisteným listom
Do vlastných rúk k doporučeným listom, k poisteným listom
Slepecká zásielka (Poštové podmienky Slepecká zásielka)
Slepecká doporučená zásielka (Poštové podmienky Slepecká doporučená zásielka)
Doručenka k slepeckým doporučeným zásielkam
Do vlastných rúk k slepeckým doporučeným zásielkam
1), 3)
Úradná zásielka Štandard
(Poštové podmienky Úradná zásielka)
1), 4)
Úradná zásielka Plus
(Poštové podmienky Úradná zásielka)
Doporučene 5)
Balík 1. trieda (Poštové podmienky Balík)
Poistený balík 1. trieda do 30 eur 2) (Poštové podmienky Poistený balík)
Poistený balík 1. trieda do 250 eur 2) (Poštové podmienky Poistený balík)
Poistený balík 1. trieda do 500 eur 2) (Poštové podmienky Poistený balík)
Balík 2. trieda (Poštové podmienky Balík)
Poistený balík 2. trieda do 30 eur 2) (Poštové podmienky Poistený balík)
Krehké k balíkom, k poisteným balíkom
Neskladné k balíkom, k poisteným balíkom
Dobierka k balíkom a dobierka k poisteným balíkom vrátane výplatného za Poštový poukaz na
účet
Dobierka k balíkom a dobierka k poisteným balíkom vrátane výplatného za Poštový poukaz na
adresu
Reklamná adresovaná zásielka 6) – jednorazový podaj od 50 ks do 1 000 ks vrátane (Poštové
podmienky Reklamná adresovaná zásielka)
Reklamná adresovaná zásielka – jednorazový podaj nad 1 000 ks do 5 000 ks vrátane (Poštové
podmienky Reklamná adresovaná zásielka)
Reklamná adresovaná zásielka – jednorazový podaj nad 5 000 ks do 25 000 ks vrátane
(Poštové podmienky Reklamná adresovaná zásielka)
Reklamná adresovaná zásielka – jednorazový podaj nad 25 000 ks (Poštové podmienky
Reklamná adresovaná zásielka)
Vysvetlivky:
1) Ak ktorýkoľvek rozmer listu s hmotnosťou do 50 g presahuje príslušný rozmer listovej zásielky
plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 23,5 cm, šírka 16,5 cm, hrúbka 0,5 cm) určený podľa Poštových
podmienok List, Poštových podmienok Doporučený list a Poštových podmienok Úradná zásielka alebo
je podaný v doručenkovej obálke, ktorá presahuje uvedené rozmery podľa Poštových podmienok
Doporučený list, uplatní sa cena určená pre hmotnosť do 100 g.
2) Poistené listy a poistený balík do hmotnosti 1 kg je možné podávať len v plastových obálkach alebo
obaloch, ktoré predávajú pošty alebo ktorých úpravu Slovenská pošta, a. s., schválila (Poštové
podmienky Poistený list a Poštové podmienky Poistený balík).
3) Súčasťou ceny za Úradnú zásielku Štandard je Doporučene k úradným zásielkam, Doručenka k
úradným zásielkam, Do vlastných rúk k úradným zásielkam.
4) Súčasťou ceny za Úradnú zásielku Plus je Doporučene k úradným zásielkam, Doručenka k úradným
zásielkam, Do vlastných rúk k úradným zásielkam, opakované doručenie na žiadosť odosielateľa.
5) Je súčasťou ceny za doporučený list, slepeckú doporučenú zásielku a úradné zásielky.
6) Ak ktorýkoľvek rozmer reklamnej adresovanej zásielky s hmotnosťou do 50 g presahuje príslušný
rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 23,5 cm, šírka 16,5 cm, hrúbka 0,5 cm)
určený podľa Poštových podmienok Reklamná adresovaná zásielka, uplatní sa cena určená pre
hmotnosť do 100 g.
-7-
Zoznam služieb patriacich do poštového platobného styku
Vnútroštátny styk
Poštový poukaz na účet - dvojdielny* (Poštové podmienky Poštový poukaz na účet)
Poštový poukaz na účet - trojdielny* (Poštové podmienky Poštový poukaz na účet)
Položky spracovaných platieb Poštového poukazu na účet
Poštový poukaz ekonomický* (Poštové podmienky Poštový poukaz ekonomický)
Položky spracovaných platieb Poštového poukazu ekonomického
Poštový poukaz na adresu - 1. trieda* (Poštové podmienky Poštový poukaz na adresu)
Poštový poukaz na adresu - 2. trieda* (Poštové podmienky Poštový poukaz na adresu)
Doručenka k Poštovému poukazu na adresu
Do vlastných rúk k Poštovému poukazu na adresu
Poštový poukaz na výplatu - podaný elektronicky** (Poštové podmienky Poštový poukaz na
výplatu)
Poštový poukaz na výplatu - podaný na zozname** (Poštové podmienky Poštový poukaz na
výplatu)
Zaručená lehota dodania k Poštovému poukazu na výplatu
Vyplaťte dňa k Poštovému poukazu na výplatu
Do vlastných rúk k Poštovému poukazu na výplatu
Do vlastných rúk - splnomocnenie vylúčené k Poštovému poukazu na výplatu
Vysvetlivky:
* Poukazované sumy sa platia v hotovosti.
**Poukazované sumy sa platia bezhotovostne.
Poštový poukaz na účet, určený na sprostredkovanie pripísania poukázanej sumy na účet adresáta v banke.
Poštový poukaz ekonomický, určený na sprostredkovanie pripísania poukázanej sumy na účet adresáta v banke.
Poštový poukaz na adresu, určený na výplatu peňazí v hotovosti.
Poštový poukaz na výplatu, určený na poukázanie peňazí z účtu odosielateľa na výplatu adresátovi v hotovosti.
Za Poštový poukaz na účet sa vyberajú sadzby:
a) výplatné - uhrádza odosielateľ pri podaní, pokiaľ nebolo dohodnuté inak,
b) cenu za poskytnutie Súpisu – uhrádza adresát alebo zmluvná banka za každú položku Súpisu,
c) cenu za poskytnutie elektronického Súpisu a informácií v papierovej podobe – uhrádza adresát
alebo zmluvná banka za každú položku Súpisu.
Za Poštový poukaz ekonomický sa vyberajú sadzby:
a) výplatné - uhrádza odosielateľ pri podaní,
b) cenu za poskytnutie Súpisu – uhrádza adresát za každú položku Súpisu.
-8-
TARIFA POŠTOVÝCH SLUŽIEB A S NIMI SÚVISIACICH ČINNOSTÍ - VNÚTROŠTÁTNY STYK
I.
SADZBY ZA POŠTOVÉ ZÁSIELKY A POSKYTOVANÉ SLUŽBY
VO VNÚTROŠTÁTNOM STYKU
MAXIMÁLNE CENY URČENÉ POŠTOVÝM REGULAČNÝM ÚRADOM A DOHODNUTÉ SADZBY
ZA VNÚTROŠTÁTNE VÝKONY POŠTY
L. Listy, Slepecké zásielky a Úradné zásielky
B. Balíky
DM. Reklamné adresované zásielky
PP. Poštové poukazy
EX. Expres zásielky
LE. Letáky
OB. Obchodná zásielka
PE. Periodické zásielky
SI. Služby spojené s obstaraním inkasa - Sústredené inkaso platieb obyvateľstva
PD. Služby spojené s podajom a dodajom špeciál
DS. Dispozičné služby
IF. Info služby
KS. Kopírovacie služby
SL. Ostatné služby
OZ. Ostatné zľavy
OS. Zriadenie príležitostnej pošty a používanie príležitostnej pečiatky
- I. / 9 -
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
List, Doporučený list, Poistený list
Do hmotnosti
List 1. trieda
50 g*
100 g
500 g
1 000 g
2 000 g
Do hmotnosti
Doporučený list 1. trieda
50 g*
100 g
500 g
1 000 g
2 000 g
Do hmotnosti
Poistený list 1. trieda do 30 eur **
50 g
100 g
500 g
1 000 g
2 000 g
Do hmotnosti
Poistený list 1. trieda do 250 eur **
50 g
100 g
500 g
1 000 g
2 000 g
Do hmotnosti
Poistený list 1. trieda do 500 eur **
50 g
100 g
500 g
1 000 g
2 000 g
Do hmotnosti
List 2. trieda
50 g*
100 g
500 g
1 000 g
2 000 g
Do hmotnosti
Doporučený list 2. trieda
50 g*
100 g
500 g
1 000 g
2 000 g
Do hmotnosti
Poistený list 2. trieda do 30 eur**
50 g
100 g
500 g
1 000 g
2 000 g
Predajná cena
v EUR
0,60
0,70
0,80
1,20
2,20
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
L.1.01
L.1.02
L.1.03
L.1.04
L.1.05
Predajná cena
v EUR
1,20
1,30
1,40
1,80
2,80
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
L.1D.01
L.1D.02
L.1D.03
L.1D.04
L.1D.05
Predajná cena
v EUR
1,40
1,50
1,60
2,00
3,00
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
L.1PA.01
L.1PA.02
L.1PA.03
L.1PA.04
L.1PA.05
Predajná cena
v EUR
1,70
1,80
1,90
2,30
3,30
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
L.1PB.01
L.1PB.02
L.1PB.03
L.1PB.04
L.1PB.05
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
L.1PC.01
L.1PC.02
L.1PC.03
L.1PC.04
L.1PC.05
Predajná cena
v EUR
2,10
2,20
2,30
2,70
3,70
Predajná cena
v EUR
0,40
0,50
0,60
1,00
2,00
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
L.2.01
L.2.02
L.2.03
L.2.04
L.2.05
Predajná cena
v EUR
1,00
1,10
1,20
1,60
2,60
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
L.2D.01
L.2D.02
L.2D.03
L.2D.04
L.2D.05
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
L.2PA.01
L.2PA.02
L.2PA.03
L.2PA.04
L.2PA.05
Predajná cena
v EUR
1,20
1,30
1,40
1,80
2,80
* Pri Liste a Doporučenom liste do 50 g, ak ktorýkoľvek jeho rozmer presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého
tvaru (dĺžka 23,5 cm, šírka 16,5 cm, hrúbka 0,5 cm) alebo je podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa PP, uplatní sa cena
do hmotnosti 100 g.
** podaj v plastovej obálke pre poistený list
- I. / 10 -
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Predajná cena
Režim DPH
v EUR
Doručenka k doporučeným a poisteným listom
0,40
osl. od DPH
Do vlastných rúk k doporučeným a poisteným listom
0,10
osl. od DPH
0,00
cena s DPH
Odpovedná služba k listom a doporučeným listom*
* k cene sa pripočítava cena za list alebo doporučený list v príslušnej hmotnostnej kategórii a triede
Doplnkové služby
Vrátenie doporučeného listu 1. triedy s doplnkovou službou
Dobierka a poisteného listu 1. triedy
Vrátenie doporučeného listu 2. triedy s doplnkovou službou
Dobierka a poisteného listu 2. triedy
Do sumy
30 eur
150 eur
Dobierka k doporučeným listom a poisteným
listom vrátane výplatného za Poštový poukaz
na účet
300 eur
1 500 eur
5 000 eur
15 000 eur
cena za
doporučený list
1. triedy v
hmotnostnej
kategórii do 50 g
cena za
doporučený list
2. triedy v
hmotnostnej
kategórii do 50 g
Predajná cena
v EUR
0,45
0,55
0,75
1,65
3,15
8,15
Položka
L.SA
L.SB
L.SC
osl. od DPH
L.SN
osl. od DPH
L.SO
Režim DPH
cena s DPH / osl.
od DPH
cena s DPH / osl.
od DPH
cena s DPH / osl.
od DPH
cena s DPH / osl.
od DPH
cena s DPH / osl.
od DPH
cena s DPH / osl.
od DPH
L.SK.01
L.SK.02
L.SK.03
L.SK.04
L.SK.05
L.SK.06
Poznámka: cena s DPH sa vzťahuje k predajnej cene Dobierky k doporučeným a poisteným listom, osl. od DPH sa vzťahuje k predajnej cene
poštového poukazu.
Do sumy
30 eur
150 eur
Dobierka k doporučeným listom a poisteným
listom vrátane výplatného za Poštový poukaz
na adresu - 2. trieda
300 eur
1 500 eur
5 000 eur
15 000 eur
Predajná cena
v EUR
0,85
1,15
1,65
3,15
6,15
12,15
Režim DPH
cena s DPH / osl.
od DPH
cena s DPH / osl.
od DPH
cena s DPH / osl.
od DPH
cena s DPH / osl.
od DPH
cena s DPH / osl.
od DPH
cena s DPH / osl.
od DPH
L.SL.01
L.SL.02
L.SL.03
L.SL.04
L.SL.05
L.SL.06
Poznámka: cena s DPH sa vzťahuje k predajnej cene Dobierky k doporučeným a poisteným listom, osl. od DPH sa vzťahuje k predajnej cene
poštového poukazu.
Dobierka k doporučeným listom a poisteným listom*
0,15
cena s DPH
L.SM
*cena sa uplatňuje ak je použitý platobný doklad Poštovej banky (k cene dobierky sa pripočíta cena za platobný doklad podľa cenníka Poštovej banky)
Technologické zľavy k listom, doporučeným listom a poisteným listom
Objem celkového mesačného podaja je min. 10 000 ks spolu (vrátane úradných zásielok).
Úkon na priznanie zľavy k listom,
doporučeným listom a poisteným listom
Označovanie zásielok nálepkami pošty alebo
označenie výpočtovou technikou
Vyznačenie podacej pošty a dátumu podania
(zásielky uhrádzané v hotovosti, úverom
poštovného, prevodom a výplatným strojom
kreditovaným nastavením počítadla a výplatnými
prúžkami)
Zväzkovanie – zväzky pre Oblastné
spracovateľské strediská (OSS)
Zväzkovanie – zväzky pre dodacie pošty
Miestne triedenie
Zľava v EUR/ks
Položka
0,0050
L.ZA.01
0,0106
L.ZA.02
0,0050
L.ZA.03
0,0073
0,0037
L.ZA.04
L.ZA.05
- I. / 11 -
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Technologický bonus k listom 2. triedy do 50g
Objem celkového ročného podaja je min. 250 tis. ks na odosielateľa
Celoročný podaj nad
250 000
500 000
1 000 000
5 000 000
10 000 000
13 000 000
Bonus v EUR/ks
0,100
0,130
0,135
0,140
0,142
0,145
Položka
L.ZB.21
L.ZB.22
L.ZB.23
L.ZB.24
L.ZB.25
L.ZB.26
Poznámka: Technologický bonus k listom 2. triedy do 50 g nie je možné kombinovať s inými technologickými zľavami,
k technologickému bonusu k listom 2. triedy do 50 g je možné poskytnúť bonus za dlhodobú spoluprácu.
Bonus za dlhodobú spoluprácu k listom 2.triedy
Objem celkového ročného podaja je min. 1 mil. ks.
Obdobie v kalendárnych rokoch
1.rok
2.rok
3.rok
4.rok
5.rok
Bonus v %
0,50%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
Položka
L.ZC.01
L.ZC.02
L.ZC.03
L.ZC.04
L.ZC.05
Celoročné zľavy pre list, doporučený list a poistený list
Poskytované automaticky, vypočítajú sa z celého objemu technologických zliav poskytnutých v priebehu
kalendárneho roka.
Výška základu poskytnutých technologických
zliav nad
1 660 eur
3 320 eur
8 300 eur
16 600 eur
33 190 eur
66 390 eur
99 580 eur
132 780 eur
165 970 eur
199 160 eur
Zľava v %
Položka
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
L.ZD.01
L.ZD.02
L.ZD.03
L.ZD.04
L.ZD.05
L.ZD.06
L.ZD.07
L.ZD.08
L.ZD.09
L.ZD.10
Zľavy pre vrátené zásielky s odpovednou službou - prvotný podaj prostredníctvom Slovenskej pošty
Počet vrátených odpovedných zásielok za
jeden kalendárny mesiac nad
250 ks
500 ks
1 000 ks
5 000 ks
10 000 ks
25 000 ks
50 000 ks
75 000 ks
100 000 ks
Zľava v EUR/ks
Položka
0,0066
0,0100
0,0133
0,0199
0,0232
0,0266
0,0299
0,0332
0,0398
L.ZE.01
L.ZE.02
L.ZE.03
L.ZE.04
L.ZE.05
L.ZE.06
L.ZE.07
L.ZE.08
L.ZE.09
Zľavy pre vrátené zásielky s odpovednou službou - ostatné
Počet vrátených odpovedných zásielok za
jeden kalendárny mesiac nad
250 ks
500 ks
1 000 ks
5 000 ks
Zľava v EUR/ks
Položka
0,0033
0,0050
0,0066
0,0100
L.ZF.01
L.ZF.02
L.ZF.03
L.ZF.04
Doporučene (je súčasťou ceny za doporučený list)*
Náhrada za nedodržanie lehoty prepravy (pre doporučený
a poistený list 1. triedy)
*cena je uplatňovaná pri vyplácaní náhrad
- I. / 12 -
Predajná cena
v EUR
0,60
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
L.SG
0,20
osl. od DPH
L.SH
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Slepecká zásielka, Slepecká doporučená zásielka
Slepecká zásielka - 2. trieda
Do hmotnosti
7 000 g
Slepecká doporučená zásielka - 2.trieda
Do hmotnosti
7 000 g
Doplnkové služby
Doručenka k slepeckej doporučenej zásielke
Do vlastných rúk k slepeckej doporučenej zásielke
Doporučene (je súčasťou ceny za slepeckú doporučenú
zásielku )*
*cena je uplatňovaná pri vyplácaní náhrad
- I. / 13 -
Predajná cena
Režim DPH Položka
v EUR
0,00
osl. od DPH L.2S.1
Predajná cena
Režim DPH Položka
v EUR
0,00
osl. od DPH L.2DS.1
Predajná cena
Režim DPH Položka
v EUR
0,00
osl. od DPH L.2SA
0,00
osl. od DPH L.2SB
0,00
osl. od DPH L.2SC
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Úradná zásielka
Do hmotnosti
50 g*
100 g
500 g
1 000 g
2 000 g
Úradná zásielka Štandard (doporučene +
doručenka + do vlastných rúk)
Do hmotnosti
Úradná zásielka Plus (doporučene +
doručenka + do vlastných rúk +
opakované doručenie na žiadosť
odosielateľa)
50 g*
100 g
500 g
1 000 g
2 000 g
Predajná cena
v EUR
1,30
1,40
1,50
1,90
2,90
Predajná cena
v EUR
1,60
1,70
1,80
2,20
3,20
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
L.2UA.01
L.2UA.02
L.2UA.03
L.2UA.04
L.2UA.05
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
L.2UB.01
L.2UB.02
L.2UB.03
L.2UB.04
L.2UB.05
* Pri úradnej zásielke do 50 g, ak ktorýkoľvek jej rozmer presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého
pravouhlého tvaru (dĺžka 23,5 cm, šírka 16,5 cm, hrúbka 0,5 cm) alebo je podaná v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa
podmienku podľa PP, uplatní sa cena do hmotnosti 100 g.
Technologické zľavy k úradným zásielkam
Objem celkového mesačného podaja je min. 10 000 ks spolu (vrátane listov, doporučených listov a poistených listov).
Úkon na priznanie zľavy k úradným zásielkam
Zľava v EUR/ks
Položka
Označovanie zásielok nálepkami pošty alebo označenie
výpočtovou technikou
0,0050
L.ZA.01
Vyznačenie podacej pošty a dátumu podania (zásielky
uhrádzané v hotovosti, úverom poštovného, prevodom a
výplatným strojom kreditovaným nastavením počítadla a
výplatnými prúžkami)
0,0106
L.ZA.02
0,0050
L.ZA.03
0,0073
0,0037
L.ZA.04
L.ZA.05
Zväzkovanie – zväzky pre Oblastné spracovateľské strediská
(OSS)
Zväzkovanie – zväzky pre dodacie pošty
Miestne triedenie
Celoročné zľavy pre úradné zásielky
Poskytované automaticky, vypočítajú sa z celého objemu technologických zliav poskytnutých
v priebehu kalendárneho roka.
Výška základu poskytnutých
technologických zliav nad
1 660 eur
3 320 eur
8 300 eur
16 600 eur
33 190 eur
66 390 eur
99 580 eur
132 780 eur
165 970 eur
199 160 eur
Zľava v %
Položka
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
L.ZD.01
L.ZD.02
L.ZD.03
L.ZD.04
L.ZD.05
L.ZD.06
L.ZD.07
L.ZD.08
L.ZD.09
L.ZD.10
Doporučene k úradným zásielkam* (je súčasťou ceny za
úradnú zásielku)
Doručenka k úradným zásielkam (je súčasťou ceny za úradnú
zásielku)
Do vlastných rúk k úradným zásielkam (je súčasťou ceny za
úradnú zásielku)
Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa k úradným
zásielkam (je súčasťou ceny za Úradnú zásielku Plus)
*cena je uplatňovaná pri vyplácaní náhrad
- I. / 14 -
Predajná cena
v EUR
Režim DPH
Položka
0,60
osl. od DPH
L.SUA
0,20
osl. od DPH
L.SUB
0,10
osl. od DPH
L.SUC
0,30
osl. od DPH
L.SUD
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Balík, Poistený balík
Do hmotnosti
Balík 1. trieda
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
Do hmotnosti
Poistený balík 1. trieda do 30 eur
1 kg*
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
Do hmotnosti
Poistený balík 1.trieda do 250 eur
1 kg*
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
Do hmotnosti
Poistený balík 1. trieda do 500 eur
1 kg*
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
Do hmotnosti
Balík 2. trieda
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
Do hmotnosti
Poistený balík 2. trieda do 30 eur
1 kg*
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
* podaj len v obale pre poistený balík
- I. / 15 -
Predajná cena
v EUR
2,80
3,20
4,00
5,00
Predajná cena
v EUR
2,10
3,10
3,50
4,30
5,30
Predajná cena
v EUR
2,40
3,40
3,80
4,60
5,60
Predajná cena
v EUR
2,80
3,80
4,20
5,00
6,00
Predajná cena
v EUR
2,20
2,50
3,00
3,50
Predajná cena
v EUR
1,90
2,50
2,80
3,30
3,80
Režim DPH Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
B.1.01
B.1.02
B.1.03
B.1.04
Režim DPH Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
B.1PA.01
B.1PA.02
B.1PA.03
B.1PA.04
B.1PA.05
Režim DPH Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
B.1PB.01
B.1PB.02
B.1PB.03
B.1PB.04
B.1PB.05
Režim DPH Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
B.1PC.01
B.1PC.02
B.1PC.03
B.1PC.04
B.1PC.05
Režim DPH Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
B.2.01
B.2.02
B.2.03
B.2.04
Režim DPH Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
B.2PA.01
B.2PA.02
B.2PA.03
B.2PA.04
B.2PA.05
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Doplnkové služby
Krehké k balíkom a poisteným balíkom
Neskladné k balíkom a poisteným balíkom
Telefonické avízo k balíkom a poisteným balíkom 1.triedy
Odpovedná služba k balíkom*
Predajná cena
v EUR
0,50
0,50
0,00
0,00
Režim DPH Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
cena s DPH
cena s DPH
B.SA
B.SB
B.SC
B.SD
* k cene sa pripočítava cena za balík v príslušnej hmotnostnej kategórii a triede
cena za poistený
balík 1. triedy do
30 € v
hmotnostnej
kategórii do 1 kg
cena za poistený
balík 2. triedy do
30 € v
hmotnostnej
kategórii do 1 kg
Vrátenie balíka a poisteného balíka 1. triedy
Vrátenie balíka a poisteného balíka 2. triedy
Do sumy
Dobierka k balíkom a poisteným
balíkom vrátane výplatného za Poštový
poukaz na účet
30 eur
150 eur
300 eur
1 500 eur
5 000 eur
15 000 eur
Do sumy
Dobierka k balíkom a poisteným balíkom
vrátane výplatného za Poštový poukaz
na adresu - 2. trieda
30 eur
150 eur
300 eur
1 500 eur
5 000 eur
15 000 eur
Dobierka k balíkom a poisteným balíkom*
Predajná cena
v EUR
0,40
0,50
0,70
1,60
3,10
8,10
Predajná cena
v EUR
0,80
1,10
1,60
3,10
6,10
12,10
0,10
osl. od DPH B.SK
osl. od DPH B.SL
Režim DPH Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
Režim DPH Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
- I. / 16 -
B.SH.01
B.SH.02
B.SH.03
B.SH.04
B.SH.05
B.SH.06
osl. od DPH B.SI
*cena sa uplatňuje ak je použitý platobný doklad Poštovej banky (k cene dobierky sa pripočíta cena za platobný doklad
podľa cenníka Poštovej banky)
B.SG.01
B.SG.02
B.SG.03
B.SG.04
B.SG.05
B.SG.06
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Technologické zľavy k balíkom a poisteným balíkom
Objem celkového mesačného podaja je min. 500 ks spolu.
Úkon na priznanie zľavy k balíkom
a poisteným balíkom
Označovanie zásielok nálepkami pošty
alebo označenie výpočtovou technikou
Vyznačenie podacej pošty a dátumu
podania (zásielky uhrádzané v hotovosti,
úverom poštovného, prevodom a výplatným
strojom kreditovaným nastavením počítadla
a výplatnými prúžkami)
Opatrenie balíka fóliovou obálkou
Triedenie balíkov
Miestne triedenie
Vyhotovenie oznámenia o uložení zásielky
Zľava v EUR/ks
Položka
0,0080
B.ZA.01
0,0106
B.ZA.02
0,0468
0,0574
0,0037
0,0033
B.ZA.03
B.ZA.04
B.ZA.05
B.ZA.06
Celoročné zľavy pre balík a poistený balík.
Poskytované automaticky, vypočítajú sa z celého objemu technologických zliav poskytnutých
v priebehu kalendárneho roka.
Výška základu poskytnutých
technologických zliav nad
1 660 eur
3 320 eur
8 300 eur
16 600 eur
33 190 eur
66 390 eur
99 580 eur
132 780 eur
165 970 eur
199 160 eur
Zľava v %
Položka
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
B.ZB.01
B.ZB.02
B.ZB.03
B.ZB.04
B.ZB.05
B.ZB.06
B.ZB.07
B.ZB.08
B.ZB.09
B.ZB.10
Zľavy pre vrátené zásielky s odpovednou službou - balíky
Počet vrátených odpovedných zásielok
za jeden kalendárny mesiac nad
Zľava v EUR/ks
Položka
20 ks
50 ks
100 ks
500 ks
0,0600
0,0700
0,0800
0,1000
B.ZC.01
B.ZC.02
B.ZC.03
B.ZC.04
- I. / 17 -
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Reklamná adresovaná zásielka (Direct mail)
Do hmotnosti
Reklamná adresovaná zásielka jednorazový podaj
od 50 ks do 1 000 ks vrátane
50 g*
100 g
500 g
1 000 g
2 000 g
Predajná cena
v EUR
0,35
0,45
0,50
0,85
1,50
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
DM.A.01
DM.A.02
DM.A.03
DM.A.04
DM.A.05
* Pre Reklamnú adresovanú zásielku do 50 g, ak ktorýkoľvek jej rozmer presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky
plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 23,5 cm, šírka 16,5 cm, hrúbka 0,5 cm) uplatní sa cena do hmotnosti 100 g
Do hmotnosti
Reklamná adresovaná zásielka jednorazový podaj
nad 1 000 ks do 5000 ks vrátane
20 g
30 g
40 g
50 g
80 g
100 g
250 g
500 g
750 g
1 000 g
2 000 g
Do hmotnosti
Reklamná adresovaná zásielka jednorazový podaj
nad 5 000 ks do 25 000 ks vrátane
20 g
30 g
40 g
50 g
80 g
100 g
250 g
500 g
750 g
1 000 g
2 000 g
Do hmotnosti
Reklamná adresovaná zásielka jednorazový podaj nad 25 000 ks
20 g
30 g
40 g
50 g
80 g
100 g
250 g
500 g
750 g
1 000 g
2 000 g
Predajná cena
v EUR
0,25
0,26
0,27
0,28
0,36
0,38
0,39
0,41
0,43
0,65
1,30
Predajná cena
v EUR
0,24
0,25
0,26
0,27
0,35
0,37
0,38
0,40
0,42
0,64
1,29
Predajná cena
v EUR
0,23
0,24
0,25
0,26
0,34
0,36
0,37
0,39
0,41
0,63
1,28
Pozn.: Jednorazový podaj Reklamných adresovaných zásielok nad 1 000 kusov je na základe povolenia
- I. / 18 -
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
DM.B.01
DM.B.02
DM.B.03
DM.B.04
DM.B.05
DM.B.06
DM.B.07
DM.B.08
DM.B.09
DM.B.10
DM.B.11
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
DM.C.01
DM.C.02
DM.C.03
DM.C.04
DM.C.05
DM.C.06
DM.C.07
DM.C.08
DM.C.09
DM.C.10
DM.C.11
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
DM.D.01
DM.D.02
DM.D.03
DM.D.04
DM.D.05
DM.D.06
DM.D.07
DM.D.08
DM.D.09
DM.D.10
DM.D.11
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Technologické zľavy k Reklamnej adresovanej zásielke
Objem v rámci jedného podaja nad 1 000 ks.
Úkon na priznanie zľavy
Predtriedenie
Zľava v EUR/ks
0,03
Položka
DM.ZA.01
Objemové a motivačné zľavy k Reklamnej adresovanej zásielke
Poskytované z celkového objemu podaných Reklamných adresovaných zásielok,
očisteného o poskytnuté zľavy.
Celoročná zľava - podaj nad
332 000 eur
498 000 eur
664 000 eur
830 000 eur
996 000 eur
1 162 000 eur
1 328 000 eur
1 494 000 eur
1 660 000 eur
1 826 000 eur + za každých
ďalších 166 000 eur*
Zľava v %
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%
5,50%
6,00%
6,50%
Položka
DM.ZB.01
DM.ZB.02
DM.ZB.03
DM.ZB.04
DM.ZB.05
DM.ZB.06
DM.ZB.07
DM.ZB.08
DM.ZB.09
+ 0,50 %
DM.ZB.10
* maximálne do výšky 6,805 mil. eur
Motivačná zľava - nárast ks oproti min.
roku
nad 5 %
Zľava v %
4,00%
- I. / 19 -
Položka
DM.ZC.01
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Poštové poukazy
Poštový poukaz na účet
Do sumy
30 eur
150 eur
300 eur
1 500 eur
5 000 eur
15 000 eur
Poštový poukaz na účet - dvojdielny
Do sumy
30 eur
150 eur
300 eur
1 500 eur
5 000 eur
15 000 eur
Poštový poukaz na účet - trojdielny
Predajná cena
Režim DPH Položka
v EUR
0,30
0,40
0,60
1,50
3,00
8,00
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
PP.UA.01
PP.UA.02
PP.UA.03
PP.UA.04
PP.UA.05
PP.UA.06
Predajná cena
Režim DPH Položka
v EUR
0,40
0,50
0,70
1,60
3,10
8,10
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
PP.UB.01
PP.UB.02
PP.UB.03
PP.UB.04
PP.UB.05
PP.UB.06
Predajná cena
Režim DPH Položka
v EUR
Položky spracovaných platieb Poštového poukazu na účet
čiastočné - vybrané údaje v elektronickej forme
čiastočné - vybrané údaje v elektronickej forme a papierovej forme
komplexné - údaje v elektronickej forme
komplexné - údaje v elektronickej forme a papierovej forme
0,14
0,15
0,15
0,16
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
PP.SA.01
PP.SA.02
PP.SA.03
PP.SA.04
Zľavy z ceny za položky spracovaných platieb Poštových poukazov na účet
Zľava v EUR za
100 ks
Poštových
poukazov na
účet alebo ich
časť
0,17
0,33
0,50
Počet realizovaných Poštových poukazov na účet mesačne nad
100 000 ks
300 000 ks
500 000 ks
Položka
PP.ZA.01
PP.ZA.02
PP.ZA.03
Poštový poukaz ekonomický
Do sumy
30 eur
150 eur
300 eur
1 500 eur
5 000 eur
15 000 eur
Poštový poukaz ekonomický
Položky spracovaných platieb Poštového poukazu ekonomického
čiastočné - vybrané údaje v elektronickej forme
komplexné - údaje v elektronickej forme
Predajná cena
Režim DPH Položka
v EUR
0,30
0,40
0,60
1,50
3,00
8,00
PP.UC.01
PP.UC.02
PP.UC.03
PP.UC.04
PP.UC.05
PP.UC.06
Predajná cena
Režim DPH Položka
v EUR
0,14
0,15
Zľavy z ceny za položky spracovaných platieb Poštových poukazov ekonomických
Zľava v EUR za
100 ks
Poštových
Počet realizovaných Poštových poukazov ekonomických mesačne nad
poukazov
ekonomických
alebo ich časť
100 000 ks
0,17
300 000 ks
0,33
500 000 ks
0,50
- I. / 20 -
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH PP.SB.01
osl. od DPH PP.SB.02
Položka
PP.ZB.01
PP.ZB.02
PP.ZB.03
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Poštový poukaz na adresu
Do sumy
30 eur
150 eur
300 eur
1 500 eur
5 000 eur
15 000 eur
Poštový poukaz na adresu - 1. trieda
Do sumy
30 eur
150 eur
300 eur
1 500 eur
5 000 eur
15 000 eur
Poštový poukaz na adresu - 2. trieda
Doručenka k Poštovému poukazu na adresu
Do vlastných rúk k Poštovému poukazu na adresu
Predajná cena
Režim DPH Položka
v EUR
2,20
2,50
3,00
6,00
12,00
24,00
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
PP.1A.01
PP.1A.02
PP.1A.03
PP.1A.04
PP.1A.05
PP.1A.06
Predajná cena
Režim DPH Položka
v EUR
0,70
1,00
1,50
3,00
6,00
12,00
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
PP.2A.01
PP.2A.02
PP.2A.03
PP.2A.04
PP.2A.05
PP.2A.06
0,40
0,10
osl. od DPH PP.SC
osl. od DPH PP.SD
Poštový poukaz na výplatu
Do sumy
30 eur
150 eur
300 eur
1 500 eur
5 000 eur
15 000 eur
Poštový poukaz na výplatu
- podaný elektronicky
Do sumy
Predajná cena
Režim DPH Položka
v EUR
0,80
0,90
1,20
1,60
3,00
7,00
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
PP.VA.01
PP.VA.02
PP.VA.03
PP.VA.04
PP.VA.05
PP.VA.06
Predajná cena
Režim DPH Položka
v EUR
30 eur
150 eur
300 eur
1 500 eur
5 000 eur
15 000 eur
1,00
1,10
1,40
1,80
3,20
7,10
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
PP.VB.01
PP.VB.02
PP.VB.03
PP.VB.04
PP.VB.05
PP.VB.06
Zaručená lehota dodania k Poštovému poukazu na výplatu
Vyplaťte dňa k Poštovému poukazu na výplatu
Do vlastných rúk k Poštovému poukazu na výplatu
Do vlastných rúk - splnomocnenie vylúčené k Poštovému poukazu na výplatu
0,10
0,10
0,10
0,10
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
osl. od DPH
PP.SE
PP.SF
PP.SG
PP.SH
Poštový poukaz na výplatu
- podaný na zozname
- I. / 21 -
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Expres zásielky
Do hmotnosti
Expres Kuriér 60
5 kg
15 kg
30 kg
50 kg
5 kg
15 kg
30 kg
50 kg
Cena bez DPH Predajná cena
v EUR
v EUR
Mesto *
3,750
4,50
5,000
6,00
5,500
6,60
6,250
7,50
Pásmo**
5,500
6,60
6,250
7,50
6,500
7,80
7,000
8,40
Režim DPH
Položka
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
EX.AA.01
EX.AA.02
EX.AA.03
EX.AA.04
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
EX.AB.01
EX.AB.02
EX.AB.03
EX.AB.04
* Mesto Bratislava - Staré Mesto, Nové Mesto, Krasňany, Vinohrady, Kramáre, Koliba, Ružinov, Pošeň, Ostredky,
Trávniky, Prievoz, Trnávka, Karlova Ves, Dlhé Diely, Patrónka, Mlynská dolina, Nivy, Petržalka
* Mesto Banská Bystrica
* Mesto Nitra
* Mesto Žilina
* Centrum Košice - Džungľa, Sever, Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce, Staré mesto, Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves,
Luník IX, Myslava, Sídlisko KVP, Západ, Barca, Juh, Nad Jazerom, Vyšné Opátske
* Mesto Poprad
** Pásmo - oblastný uzol Bratislava
Čunovo, Rusovce, Jarovce, Vajnory, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Záhorská Bystrica, Vrakuňa, Dolné
Hony, Podunajské Biskupice, Rača, Polianky, Komisárky
** Pásmo - oblastný uzol Banská Bystrica
Zvolen, Badín, Vlkanová, Sliač, Slovenská Ľupča
** Pásmo -oblastný uzol Žilina
Kysucké Nové Mesto, Bytča, Rajec, Varín, Rajecké Teplice
** Pásmo - oblastný uzol Košice
Kavečany, Lorinčík, Pereš, Poľov, Šaca, Krásna nad Hornádom, Šebastovce
- I. / 22 -
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Cena bez DPH
v EUR
5,000
5,125
5,250
5,500
5,750
6,250
6,875
7,500
10,000
13,000
16,500
21,000
27,500
32,500
40,000
47,500
55,000
65,000
72,500
80,000
87,500
100,000
112,500
125,000
137,500
150,000
individuálne
Predajná cena
v EUR
6,00
6,15
6,30
6,60
6,90
7,50
8,25
9,00
12,00
15,60
19,80
25,20
33,00
39,00
48,00
57,00
66,00
78,00
87,00
96,00
105,00
120,00
135,00
150,00
165,00
180,00
individuálne
1 kg
3 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
40 kg
50 kg
75 kg
100 kg
125 kg
150 kg
200 kg
250 kg
300 kg
Cena bez DPH
v EUR
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
12,000
15,000
18,500
22,500
28,750
33,750
41,250
50,000
58,750
Predajná cena
v EUR
6,60
7,20
7,80
8,40
9,00
9,60
10,20
10,80
14,40
18,00
22,20
27,00
34,50
40,50
49,50
60,00
70,50
1 kg
10 kg
5,000
5,250
6,00
6,30
Do hmotnosti
Expres Kuriér - základné výplatné
(podaná na expres pošte alebo
oblastnom uzle)*
1 kg
3 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
40 kg
50 kg
75 kg
100 kg
125 kg
150 kg
200 kg
250 kg
300 kg
350 kg
400 kg
450 kg
500 kg
600 kg
700 kg
800 kg
900 kg
1 000 kg
nad 1 000 kg
Režim DPH
Položka
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
EX.B.01
EX.B.02
EX.B.03
EX.B.04
EX.B.05
EX.B.06
EX.B.07
EX.B.08
EX.B.09
EX.B.10
EX.B.11
EX.B.12
EX.B.13
EX.B.14
EX.B.15
EX.B.16
EX.B.17
EX.B.18
EX.B.19
EX.B.20
EX.B.21
EX.B.22
EX.B.23
EX.B.24
EX.B.25
EX.B.26
EX.B.27
Režim DPH
Položka
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
EX.E.01
EX.E.02
EX.E.03
EX.E.04
EX.E.05
EX.E.06
EX.E.07
EX.E.08
EX.E.09
EX.E.10
EX.E.11
EX.E.12
EX.E.13
EX.E.14
EX.E.15
EX.E.16
EX.E.17
cena s DPH
cena s DPH
EX.C.01
EX.C.02
* Na expres pošte je možné podať zásielku do 30 kg
Do hmotnosti
Expres Kuriér - podaj u kuriéra
EASY EXPRES 1
EASY EXPRES 10
- I. / 23 -
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Cena bez DPH
v EUR
Predajná cena
v EUR
Režim DPH
Položka
Poistenie nad 850 EUR za každých aj začatých 170 EUR
(max. do výšky 20 000 EUR)
0,21
0,25
cena s DPH
EX.SA
Do vlastných rúk
Dobierka
Krehké
Info o doručení (Oznámiť doručenie)
Odpovedná služba*
0,50
1,00
0,00
0,67
0,00
0,60
1,20
0,00
0,80
0,00
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
EX.SB
EX.SC
EX.SD
EX.SI
EX.SV
14,50 k
základnej
sadzbe
50 % k
základnej
sadzbe
20 % k
základnej
sadzbe
50 % k
základnej
sadzbe
17,40 k
základnej
sadzbe
50 % k
základnej
sadzbe
20 % k
základnej
sadzbe
50 % k
základnej
sadzbe
cena s DPH
EX.SF.01
cena s DPH
EX.SF.02
cena s DPH
EX.SF.03
cena s DPH
EX.SH.05
Dispozičné služby k expres zásielkam - na žiadosť
adresáta
Opakované doručenie na žiadosť adresáta
Druhé opakované doručenie na žiadosť adresáta
Predĺženie odbernej lehoty
Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta
Odopretie prijatia zásielky
Cena bez DPH
v EUR
0,00
1,75
0,00
0,00
0,00
Predajná cena
v EUR
0,00
2,10
0,00
0,00
0,00
Režim DPH
Položka
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
EX.SG.01
EX.SG.02
EX.SG.03
EX.SG.04
EX.SG.05
Dispozičné služby k expres zásielkam - na žiadosť
odosielateľa
Neukladať
Storno na podaji
Storno na dodaji
Storno dobierky
Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa
Doručenie na inú adresu na žiadosť odosielateľa
Späť:
Poste - restante
Cena bez DPH
v EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Predajná cena
v EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Režim DPH
Položka
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
EX.SH.01
EX.SH.02
EX.SH.03
EX.SH.04
EX.SH.06
EX.SH.07
EX.SH.08
EX.SH.09
Doplnkové služby k expres zásielkam
Doručiť v deň podania (len do vybraných miest)**
Doručiť do 10.00 (len do vybraných miest)***
Doručiť do 14.00
Doručiť aj v sobotu****
* adresát zásielky pri dodaji uhradí cenu zásielky podľa zmluvy
**Zoznam miest, kde sa realizuje doručovanie v deň podania
zasielky je možné podať na týchto poštách a oblastných uzloch:
Banská Bystrica 1, OU Banská Bystrica do miest: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Prešov, Zvolen, Žilina
Bratislava 1 do miest: Bratislava, Košice, Liptovský Mikuláš, Martin, Nitra, Poprad, Prešov,Trenčín, Trnava, Žilina
Bratislava 3, OU Bratislava do miest: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Liptovský Mikuláš, Martin, Nitra, Poprad, Prešov,
Trenčín, Trnava, Zvolen, Žilina
Košice 2, OU Košice do miest: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Liptovský Mikuláš, Martin, Poprad, Prešov, Trenčín, Trnava,
Zvolen, Žilina
Liptovský Mikuláš 1 do miest: Bratislava, Košice, Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
Poprad 2, OU Poprad do miest: Bratislava, Košice, Liptovský Mikuláš, Martin, Poprad, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
Trenčín 1 do miest: Bratislava, Košice, Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
Trnava 2 do miest: Bratislava, Košice, Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
Žilina 2, OU Žilina do miest: Bratislava, Košice, Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
***Zoznam miest, kde sa realizuje doručovanie do 10.00
Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec,
Humenné, Kežmarok, Komárno, Košice, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Nitra, Nové
Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Rajec, Rimavská Sobota, Rožňava,
Ružomberok, Senec, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Šaľa, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Veľký
Krtíš, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina
****Zoznam miest, kde sa realizuje doručovanie v sobotu
Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Poprad, Žilina
- I. / 24 -
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Cena bez DPH
v EUR
0,00
0,00
0,00
Iné služby k expres zásielkam
Vrátenie zásielky odosielateľovi
Podrobný výpis k faktúre
Potvrdzovanie dodacích listov
Zľavy pre Expres kuriér a Expres kuriér 60
Mesačný podaj nad
100 ks
200 ks
300 ks
400 ks
500 ks**
600 ks**
700 ks**
800 ks**
900 ks**
1000 ks**
1100 ks**
1200 ks**
1300 ks**
1400 ks**
1500 ks**
1600 ks**
1700 ks**
1800 ks**
1900 ks**
2000 ks**
Predajná cena
v EUR
0,00
0,00
0,00
Režim DPH
Položka
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
EX.SJ
EX.SK
EX.SM
Zľava v %*
5%
8%
11%
15%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
* výška zľavy sa určí z uhradenej sumy za príslušné obdobie, za podané zásielky, bez dodatkových služieb
** zľava sa poskytne len v prípade podaja zásielok prostredníctvom elektronického podacieho hárka, inak je
uplatňovaná zľava vo výške 15%
- I. / 25 -
Položka
EX.ZA.01
EX.ZA.02
EX.ZA.03
EX.ZA.04
EX.ZA.05
EX.ZA.06
EX.ZA.07
EX.ZA.08
EX.ZA.09
EX.ZA.10
EX.ZA.11
EX.ZA.12
EX.ZA.13
EX.ZA.14
EX.ZA.15
EX.ZA.16
EX.ZA.17
EX.ZA.18
EX.ZA.19
EX.ZA.20
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Cena bez DPH
v EUR
2,81
2,96
3,10
3,38
4,07
4,77
5,47
6,16
6,86
Predajná
cena v EUR
3,37
3,55
3,72
4,06
4,88
5,72
6,56
7,39
8,23
Cena bez DPH
v EUR
0,50
0,70
0,50
0,50
0,00
0,50
1,00
0,50
0,00
0,00
Predajná
cena v EUR
0,60
0,84
0,60
0,60
0,00
0,60
1,20
0,60
0,00
0,00
Dispozičné služby k zmluvnému balíku - na žiadosť
adresáta
Opakované doručenie na žiadosť adresáta
Predĺženie odbernej lehoty
Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta
Odopretie prijatia zásielky
Cena bez DPH
v EUR
1,67
0,00
1,67
0,00
Predajná
cena v EUR
2,00
0,00
2,00
0,00
Dispozičné služby k zmluvnému balíku - na žiadosť
odosielateľa
Neukladať
Storno na podaji
Storno na dodaji
Späť:
Uložiť ...dní
Poste restante
Cena bez DPH
v EUR
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
Predajná
cena v EUR
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
1,67
2,00
Do hmotnosti
Zmluvný balík
1 kg
2 kg
3 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
Doplnkové služby k zmluvnému balíku
Dobierka pripisovaná úhrnom
Dobierka pripisovaná jednotlivo
Krehké
Neskladné
Poistenie do 30 €
Poistenie do 300 €
Poistenie do 1 000 €
Do vlastných rúk
Doručiť do 20:00
Odpovedná služba*
Režim DPH Položka
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
EX.F.01
EX.F.02
EX.F.03
EX.F.04
EX.F.05
EX.F.06
EX.F.07
EX.F.08
EX.F.09
Režim DPH Položka
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
EX.FA
EX.FB
EX.FC
EX.FD
EX.FE
EX.FF
EX.FG
EX.FH
EX.FI
EX.FJ
*cenu za zmluvný balík uhradí adresát pri jeho dodaní
Vrátenie zmluvného balíka
- I. / 18. -
Režim DPH Položka
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
EX.FK.01
EX.FK.02
EX.FK.03
EX.FK.04
Režim DPH Položka
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
EX.FK.05
EX.FK.06
EX.FK.07
EX.FK.08
EX.FK.09
EX.FK.10
cena s DPH EX.FL
Zoznam expres pôšt pre Expres zásielky, s výnimkou zásielok Expres Kuriér 60
OU Bratislava
Bánovce/Bebravou 1
Bratislava 315
Bratislava 1
Bratislava 411
Bratislava 3
Brezová pod Bradlom
Bratislava 4
Dunajská Streda 1
Bratislava 5
Galanta 1
Bratislava 13
Hlohovec 1
Bratislava 14
Holíč 1
Bratislava 15
Hurbanovo 1
Bratislava 16
Kolárovo
Bratislava 17
Komárno 1
Bratislava 22
Kúty 1
Bratislava 23
Kúty 2
Bratislava 24
Levice 1
Bratislava 25
Malacky 1
Bratislava 26
Modra 1
Bratislava 27
Myjava 1
Bratislava 28
Nemšová
Bratislava 29
Nitra 1
Bratislava 31
Nové Mesto/Váhom 1
Bratislava 32
Nové Zámky 1
Bratislava 33
Nové Zámky 2
Bratislava 34
Partizánske 1
Bratislava 35
Pezinok 1
Bratislava 36
Pezinok 4
Bratislava 37
Piešťany 1
Bratislava 38
Senec
Bratislava 42
Senica 1
Bratislava 43
Sereď 1
Bratislava 44
Skalica 1
Bratislava 45
Sládkovičovo
Bratislava 46
Stará Turá
Bratislava 47
Stupava
Bratislava 48
Šahy
Bratislava 49
Šaľa 1
Bratislava 51
Šamorín
Bratislava 52
Štúrovo 1
Bratislava 53
Šurany 1
Bratislava 55
Tlmače 3
Bratislava 56
Topoľčany 1
Bratislava 57
Trenčianske Teplice
Bratislava 59
Trenčín 1
Bratislava 111
Trnava 1
Bratislava 211
Trnava 2
Bratislava 212
Veľký Meder
Bratislava 213
Vráble
Bratislava 214
Vrbové
Bratislava 215
Zlaté Moravce 1
Bratislava 216
Želiezovce
Bratislava 217
OU Banská Bystrica
Banská Bystrica 1
Banská Bystrica 11
Banská Bystrica 3
Banská Bystrica 4
Banská Bystrica 5
Banská Bystrica 8
Banská Štiavnica 1
Brezno 1
Detva - sídlisko
Dudince
Fiľakovo
Handlová
Hnúšťa 1
Kremnica 1
Krupina
Ľubietová
Lučenec 1
Nová Baňa
Nováky
Poltár
Prievidza 1
Prievidza 4
Rimavská Sobota 1
Tornaľa
Veľký Krtíš
Zvolen 1
Zvolen 2
Žarnovica
Žiar nad Hronom 1
- I. / 27 -
OU Žilina
Bytča 1
Čadca 1
Dolný Kubín 1
Dubnica n/Váhom 1
Ilava
Kysucké Nové Mesto 1
Liptovský Hrádok 1
Liptovský Mikuláš 1
Martin 1
Martin 4
Martin 5
Námestovo 1
Nová Dubnica
Považská Bystrica 1
Púchov 1
Ružomberok 1
Turčianske Teplice 1
Tvrdošín 1
Žilina 1
Žilina 2
Žilina 8
OU Košice
Bardejov 1
Bardejov 3
Gelnica
Giraltovce
Hanušovce n/Topľou
Humenné 1
Humenné 2
Kežmarok 1
Košice 012
Košice 1
Košice 11
Košice 12
Košice 13
Košice 2
Košice 22
Košice 23
Košice-železiarne
Kráľovský Chlmec 1
Krompachy
Levoča
Lipany n/Torysou
Medzilaborce
Michalovce 1
Moldava n/Bodvou
Poprad 2
Prešov 1
Prešov 2
Revúca 1
Rožňava 1
Sabinov
Sečovce
Snina 1
Sobrance
Sp. Belá
Sp. Nová Ves 1
Sp. Stará Ves
Stará Ľubovňa
Streda n/Bodrogom
Stropkov
Svidník
Svit 1
Štrbské Pleso
Trebišov 1
Veľké Kapušany
Vranov n/Topľou 1
Zoznam miest, v ktorých je poskytovaná služba Doručiť do 20:00 (služba je poskytovaná k Zmluvnému balíku)
Krajské mestá
Bratislava
Banská Bystrica
Košice
Nitra
Prešov
Trenčín
Trnava
Žilina
Okresné mestá
Malacky
Pezinok
Senec
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Gelnica
Michalovce
Rožňava
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov
Komárno
Levice
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Bánovce nad Bebravou
Ilava
Myjava
Nové Mesto nad Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany
Senica
Skalica
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Turčianske Teplice
Tvrdošín
- I. / 28 -
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Letáky
Do hmotnosti
Letáky do schránky*
5g
10 g
15 g
20 g
25 g
35 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1000 g
Predajná cena
v EUR
0,0155
0,0163
0,0171
0,0179
0,0189
0,0205
0,0232
0,0315
0,0485
0,0994
0,1840
Režim DPH Položka
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
LE.A.01
LE.A.02
LE.A.10
LE.A.11
LE.A.03
LE.A.04
LE.A.05
LE.A.06
LE.A.07
LE.A.08
LE.A.09
* Najvyššia povolená hmotnosť 1000 g platí pre Letáky do schránky, ktoré sa dodávajú do P.O.BOXov, Out BOXov,
Post BOXov, prípadne prostredníctvom Zberných jázd. Pre Letáky na doručenie do domových listových schránok
je povolená najvyššia hmotnosť 200 g.
Do hmotnosti
Letáky na poštách
5g
10 g
25 g
35 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1000 g
Predajná cena
v EUR
0,0333
0,0424
0,0514
0,0666
0,0837
0,1170
0,1503
0,1845
0,2160
Režim DPH Položka
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
LE.B.09
LE.B.01
LE.B.02
LE.B.03
LE.B.04
LE.B.05
LE.B.06
LE.B.07
LE.B.08
Doplnková služba
Letáky - Predspracovanie
Do hmotnosti
Predspracovanie letákov
50 g
1000 g
Predajná cena
v EUR
0,0020
0,0026
Režim DPH Položka
cena s DPH LE.SA.01
cena s DPH LE.SA.02
Poznámka: Pri podaji Letákov nad 250 000 ks/ročne alebo nad 2 000 €/ročne je možné získať zmluvnú cenu.
Zmluvné ceny sa vzťahujú aj na doplnkovú službu Predspracovanie.
Dispozičné služby
Dispozičné služby pre letáky na poštách
Uložiť ...dní
Predajná cena
v EUR
0,00
- I. / 29 -
Režim DPH Položka
cena s DPH LE.SB.01
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Obchodná zásielka
Do hmotnosti
Obchodná zásielka
50 g
100 g
500 g
1 000 g
2 000 g
Predajná cena v EUR Režim DPH Položka
0,50
0,60
0,80
1,20
2,40
Predajná cena
v EUR
0,00
Doplnkové služby
Odpovedná služba k obchodnej zásielke
- I. / 30 -
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
OB.A.01
OB.A.02
OB.A.03
OB.A.04
OB.A.05
DPH
Položka
cena s DPH OB.SA.01
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Periodické zásielky
Do hmotnosti
Periodická tlač štandard
- jednorazový podaj do 500 ks
(na základe povolenia)
50 g
80 g
100 g
150 g
250 g
350 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
Do hmotnosti
Periodická tlač štandard
- jednorazový podaj nad 500 ks
(na základe povolenia)
50 g
80 g
100 g
150 g
250 g
350 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
Predajná cena
v EUR
0,25
0,33
0,35
0,37
0,43
0,48
0,52
0,80
1,80
2,50
3,45
4,40
Predajná cena
v EUR
0,20
0,23
0,25
0,27
0,33
0,40
0,42
0,67
1,26
2,33
3,37
4,24
Režim DPH Položka
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
Režim DPH Položka
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
Poznámka: Pri podaji Periodickej tlače štandard nad 50 000 ks ročne je možné získať zmluvnú cenu.
Ak ide o viackusovú zásielku, uplatní sa cena v zmysle tabuľky (v závislosti od skutočnej hmotnosti zásielky).
Pri podaji Periodického katalógu do hmotnosti 2 kg sa uplatňuje zmluvná cena.
Objem celkového ročného podaja pri Periodickom katalógu je minimálne 50 000 ks.
- I. / 31 -
PE.C.01
PE.C.02
PE.C.03
PE.C.04
PE.C.05
PE.C.06
PE.C.07
PE.C.08
PE.C.09
PE.C.10
PE.C.11
PE.C.12
PE.A.01
PE.A.02
PE.A.03
PE.A.04
PE.A.05
PE.A.06
PE.A.07
PE.A.08
PE.A.09
PE.A.10
PE.A.11
PE.A.12
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Služby spojené s obstaraním inkasa - Sústredené inkaso platieb obyvateľstva (SIPO)
Cena za každú predpísanú položku predloženú na ručné spracovanie*
Cena za každú predpísanú položku predloženú v dohodnutej štruktúre elektronicky*
Predajná cena
v EUR
0,385
0,352
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
osl. od DPH
SI.SA
SI.SB
Paušálny mesačný poplatok za SIPO v prospech jednej služby**
0,963
osl. od DPH
SI.SC
Cena za každú predpísanú položku na upomínanie
0,166
osl. od DPH
SI.SD
Realizácia SIPO u doručovateľa
0,30
osl. od DPH
SI.SE
Realizácia upomienkového dokladu SIPO
0,20
osl. od DPH
SI.SF
Realizácia náhradného dokladu SIPO
0,20
osl. od DPH
SI.SG
* pri počte 5001 a viac položiek predpísaných v jednom kalendárnom roku je možné dohodnúť zmluvnú cenu
** pri počte nad 50 položiek predpísaných v jednom mesiaci v rámci jednej služby sa paušálny poplatok neúčtuje
- I. / 32 -
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Podaj / Dodaj Špeciál
Predajná cena
v EUR
Režim DPH
P.O.BOX /mesiac*
4,20
cena s DPH
PD.SA
PostBOX/mesiac*
2,20
cena s DPH
PD.SC
Out BOX***
0,00
cena s DPH
PD.SE
6,00
cena s DPH
PD.SG
0,00
cena s DPH
PD.SD
2,00
cena s DPH
PD.SH
7,00
8,40
zmluvne
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
PD.SF.02
PD.SF.04
PD.SF.03
Služby spojené s podajom/dodajom zásielok
P.O.BOX pre obchodnú zásielku/mesiac
Odložený podaj
Spracovanie dokladov/doklad**
Zberná jazda jednorazová - odvoz zabezpečovaný poštou
Zberná jazda jednorazová - dovoz zabezpečovaný kuriérom*****
Zberná jazda - mesačná
* pre adresátov mimo doručovacej služby bezplatne
** službu môže SP poskytnúť len k pravidelnému Odloženému podaju a podľa podmienok danej pošty
*** poskytovaný výlučne pre adresátov v mieste s obmedzeným doručovaním a v mieste bez doručovacej služby
***** Zoznam miest, kde sa služba poskytuje:
Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Poprad, Žilina
- I. / 33 -
Položka
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Dispozičné služby
Dispozičné služby pre odosielateľa
Predajná cena v EUR
Režim DPH
Položka
Storno na podaji
0,00
cena s DPH
Storno na dodaji
0,20
cena s DPH
Uložiť ...dní
0,00
cena s DPH
Neukladať
0,00
cena s DPH
Nevrátiť
0,00
cena s DPH
Nedoposielať
0,00
cena s DPH
Späť:
0,00
cena s DPH
Splnomocnenie vylúčené*
0,00
cena s DPH
Zmena adresy v rámci dodávacej pošty**
0,50
cena s DPH
Zmena adresy na inú ako pôvodnú dodávaciu poštu**
1,50
cena s DPH
Poste restante
0,00
cena s DPH
* dispozičnú službu je možné poskytnúť len odosielateľovi úradnej zásielky
** dispozičnú službu je možné poskytnúť len odosielateľovi zapísanej zásielky (t.j. k doporučenému
listu, poistenému listu, balíku, poistenému balíku a slepeckej doporučenej zásielke)
DS.A
DS.B
DS.C
DS.D
DS.E
DS.F
DS.G
DS.O
DS.R
DS.S
DS.N
Dispozičné služby pre adresáta
Predajná cena v EUR
Režim DPH
Položka
1,00
cena s DPH
DS.H
1,00
3,40
cena s DPH
cena s DPH
DS.I
DS.J.01
Vylúčenie náhradného prijímania zásielok/kalendárny
mesiac
Predĺženie odbernej lehoty/kalendárny mesiac 1)
Časové doposielanie* - občan/kalendárny mesiac
Časové doposielanie* - organizácia/kalendárny mesiac
20,00
cena s DPH DS.J.04
Časové doposielanie* – pre každú ďalšiu organizačnú
10,00
cena s DPH DS.J.07
jednotku/kalendárny mesiac**
Opakované doručenie na žiadosť adresáta***
2,00
cena s DPH DS.T
Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta
2,00
cena s DPH DS.U
Poznámka: cena za Vylúčenie náhradného prijímania zásielok a Časové doposielanie je splatná vopred,
za celé obdobie využívania služby
**organizácia môže určiť maximálne päť adries svojich organizačných zložiek (prevádzok) v pôsobnosti
danej pošty, z ktorých má SP zabezpečiť doposielanie zásielok na novú adresu, pre všetky rovnakú
*** cena uplatňovaná za 1 zásielku. Cena sa nevyberá od adresátov, ktorým sa poukazy doručujú bez peňazí
1)
cena sa aplikuje na podanú žiadosť v prípade predĺženia odbernej lehoty len na uložené zásielky
* Pri časovom doposielaní zásielok a doručení na inú adresu na žiadosť adresáta do obvodu inej dodávacej
pošty, vyberá SP od adresáta zásielky pri jej dodaní cenu za:
cena za doporučený
Doposielanie / Doručenie na inú adresu Doporučeného
list 1. triedy
listu 1. triedy s doplnkovou službou Dobierka a
osl. od DPH DS.P.01
v hmotnostnej kategórii
Poisteného listu 1. triedy
do 50 g
Doposielanie / Doručenie na inú adresu Doporučeného
listu 2. triedy s doplnkovou službou Dobierka a
Poisteného listu 2. triedy
Doposielanie / Doručenie na inú adresu Balíka a
Poisteného balíka 1. triedy
Doposielanie / Doručenie na inú adresu Balíka a
Poisteného balíka 2. triedy
cena za doporučený
list 2. triedy
v hmotnostnej kategórii
do 50 g
cena za poistený balík
1. triedy do 30 €
v hmotnostnej kategórii
do 1 kg
cena za poistený balík
2. triedy do 30 €
v hmotnostnej kategórii
do 1 kg
osl. od DPH
DS.P.02
osl. od DPH
DS.P.03
osl. od DPH
DS.P.04
Vrátenie cien za neposkytnuté služby v zmysle bodu 23.4. Poštových podmienok - Všeobecná časť
Vrátená cena = cena za službu za mesiac /počet kalendárnych dní v príslušnom mesiaci, v ktorom bola služba
poskytovaná x počet kalendárnych dní, kedy služba nebola riadne poskytnutá (porušenie poštových/obchodných podmienok)
- I. / 34 -
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Predajná cena v EUR
Režim DPH
Položka
2,05
3,05
0,00
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
DS.L.01
DS.L.02
DS.M
Splnomocnenie - vydanie preukazu bez fólie
Splnomocnenie - vydanie preukazu vo fólii
Odopretie prijatia zásielky
- I. / 35 -
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Info služby
Predajná cena v
Režim DPH Položka
EUR
2,50
cena s DPH IF.A
Info služby
Informácie o podaní a dodaní zásielky
Informácie o sledovaní zásielok/deň
sledovania
3,00
cena s DPH IF.B
Informácia o poskytnutí služby SP*
2,50
cena s DPH IF.G
Druhopis podacej potvrdenky (neposkytnutie
podacích znakov)**
4,85
cena s DPH IF.C.01
3,65
cena s DPH IF.C.02
1,35
0,50
0,50
cena s DPH IF.D
cena s DPH IF.E
cena s DPH IF.F
Druhopis podacej potvrdenky (poskytnutie
presných údajov - podacích znakov)
Odpis podacej potvrdenky
Potvrdenie o dodaní zásielky
Ostatné potvrdenie
* informácia je poskytovaná k službám, ktoré majú túto možnosť definovanú v obchodných podmienkach
** pre vystavenie druhopisu je potrebné poskytnutie údajov minimálne v tomto rozsahu:
Poštový poukaz na účet, Poštový poukaz ekonomický - meno a adresa odosielateľa, názov podacej pošty, orientačný čas podaja
Poštový poukaz na adresu - meno a adresa odosielateľa, názov podacej pošty, orientačný čas podaja
Kopírovacie služby
Predajná cena v
EUR
0,11
0,22
0,22
0,44
Kopírovacie služby*
A4 jednostranne
A4 obojstranne
A3 jednostranne
A3 obojstranne
Režim DPH Položka
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
KS.01
KS.02
KS.03
KS.04
Poznámka: Predajná cena je uvedená za jeden kus kópie.
* poskytované na vybraných poštách
Ostatné služby
Predajná cena v
Režim DPH Položka
EUR
Ostatné služby
Uloženie zásielky na Poštovej ohlasovni a
úložni - úložné za 1 zásielku / mesačne*
Poplatok za účasť na dražbe - 1 osoba
2,00
cena s DPH SL.A.01
1,00
cena s DPH SL.A.02
cena za list
2.triedy v
osl. od DPH SL.B
hmotnostnej
kategórii do 50 g
Vrátenie nájdenej zásielky
* cena je odpočítaná z výťažku predaja na verejnej dražbe
- I. / 36 -
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Zľavy pre výplatné stroje
Zľavy pre diaľkovo kreditované výplatné stroje
Výška dobitého kreditu
do 4 999,99
od 5 000
v EUR
vrátane
(vrátane)
Zľavy v %
3,00%
3,50%
od 10 000
(vrátane)
4,00%
od 20 000
(vrátane)
4,50%
Štartovací balíček (jednorazový bonus) pre diaľkovo kreditované výplatné stroje
Jednorazový bonus pri
300 EUR
prvom nakreditovaní
- I. / 37 -
od 40 000
(vrátane)
5,00%
Položka
OZ.A
OZ.B
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Zriadenie príležitostnej pošty a používanie príležitostnej pečiatky
Zriadenie príležitostnej pošty
Cena za zriadenie je súčtom:
a) hodinovej sadzby vo výške 9 EUR/na 1
pracovníka, najmenej však denne*
b) nákladov nezahrnutých v sadzbe podľa
bodu a) vyjadrených v predpokladanej výške**
Zriadenie filatelistickej priehradky
Predajná cena v EUR
Režim DPH
Položka
72,60
cena s DPH
OS.A.01
cena dohodou
cena s DPH
OS.A.02
0,00
cena s DPH
OS.A.03
*sadzba zahŕňa mzdu priehradkového pracovníka, odvod z miezd, podiel prevádzkovej a správnej réžie a primeraný zisk
** k cene sa pripočíta sadzba za používanie príležitostnej pečiatky, ak sa používa
Príležitostná pečiatka
a) ceny pečiatky a výkonov súvisiacich s jej
zabezpečením
b) dennej sadzby za používanie príležitostnej
pečiatky
Predajná cena v EUR
Režim DPH
Položka
52,90
cena s DPH
OS.B.01
33,80
cena s DPH
OS.B.02
- I. / 38 -
II.
VEĽKOSTNÉ A HMOTNOSTNÉ LIMITY ZÁSIELOK – VNÚTROŠTÁTNY STYK
- II. / 39 -
Veľkostné a hmotnostné limity zásielok – vnútroštátny styk
Pre zásielky sú stanovené rozmery a hmotnosť:
List a slepecká zásielka
lístok
plochého tvaru
vo zvitku
Najmenšie dovolené
rozmery
14 x 9 cm
Najväčšie dovolené rozmery
23,5 x 12 cm
súčet dĺžky, šírky a hrúbky je
maximálne 90 cm, pričom
najväčší rozmer nesmie
presiahnuť 60 cm
14 x 9 cm
dĺžka plus dvojnásobok
priemeru je minimálne 17 cm,
pričom najväčší rozmer
nesmie byť menší ako 10 cm
Najvyššia dovolená
hmotnosť
20 g
dĺžka plus dvojnásobok
priemeru je maximálne 104
cm, pričom najväčší rozmer
nesmie byť väčší ako 90 cm
2 kg (7 kg)*
vzdialenosť dvoch
vzdialenosť dvoch
najvzdialenejších okrajových najvzdialenejších okrajových
nepravidelných tvarov
bodov zásielky je minimálne
bodov zásielky je maximálne
14 cm
60 cm
* najvyššia dovolená hmotnosť 7 kg platí len pre slepecké zásielky a slepecké doporučené zásielky
Doporučený list a
slepecká doporučená
zásielka
plochého tvaru
vo zvitku
Najmenšie dovolené
rozmery
Najväčšie dovolené rozmery
14 x 9 cm
súčet dĺžky, šírky a hrúbky je
maximálne 90 cm, pričom
najväčší rozmer nesmie
presiahnuť 60 cm
dĺžka plus dvojnásobok
priemeru je minimálne 17 cm,
pričom najväčší rozmer
nesmie byť menší ako 10 cm
dĺžka plus dvojnásobok
priemeru je maximálne 104
cm, pričom najväčší rozmer
nesmie byť väčší ako 90 cm
Najvyššia dovolená
hmotnosť
2 kg (7 kg)*
vzdialenosť dvoch
vzdialenosť dvoch
najvzdialenejších okrajových najvzdialenejších okrajových
nepravidelných tvarov
bodov zásielky je minimálne
bodov zásielky je maximálne
14 cm
60 cm
* najvyššia dovolená hmotnosť 7 kg platí len pre slepecké zásielky a slepecké doporučené zásielky
Poistený list
pravidelných tvarov
Úradná zásielka
Plochého tvaru
Najmenšie dovolené
rozmery
15 x 20 cm
Najmenšie dovolené
rozmery
14 x 9 cm
Najväčšie dovolené rozmery
30 x 40 cm
Najväčšie dovolené rozmery
25 x 35,3 cm, hrúbka 3 cm
- II. / 40 -
Najvyššia dovolená
hmotnosť
2 kg
Najvyššia dovolená
hmotnosť
2 kg
Balík
Najmenšie dovolené
rozmery
Najväčšie dovolené rozmery
pravidelných aj
nepravidelných tvarov
aspoň jedna plocha balíka je
20 x 15 cm
vo zvitku
dĺžka plus dvojnásobok
priemeru je minimálne 17 cm,
pričom najväčší rozmer
nesmie byť menší ako 10 cm
Poistený balík do 1 kg
pravidelných tvarov
Poistený balík nad 1 kg
Najmenšie dovolené
rozmery
15 x 20 cm
200 cm pre ktorýkoľvek
z rozmerov alebo 300 cm pre
súčet dĺžky a najväčšieho
obvodu meraného v inom
smere ako dĺžka
30 x 40 cm
Najvyššia dovolená
hmotnosť
1 kg
Najväčšie dovolené rozmery
Najvyššia dovolená hmotnosť
pravidelných aj
nepravidelných tvarov
200 cm pre ktorýkoľvek
z rozmerov alebo 300 cm pre
aspoň jedna plocha balíka je
súčet dĺžky a najväčšieho
20 x 15 cm
obvodu meraného v inom
smere ako dĺžka
vo zvitku
dĺžka plus dvojnásobok
priemeru minimálne 17 cm,
pričom najväčší rozmer
nesmie byť menší ako 10 cm
Reklamná adresovaná
zásielka
bez obalu
s obalom
Najmenšie dovolené
rozmery
14 x 9 cm
14 x 9 cm
Najväčšie dovolené rozmery
23,5 x 35 cm, hrúbka 3 cm
25 x 35 cm, hrúbka 3 cm
Najväčšie dovolené rozmery
Najvyššia dovolená
hmotnosť
Expres Kuriér
200 cm pre ktorýkoľvek
z rozmerov alebo 300 cm pre
súčet dĺžky a najväčšieho
obvodu meraného v inom
smere ako dĺžka, pri
nepravidelných tvaroch
nemajú súčet najväčších
rozmerov väčší ako 300 cm.
50 kg/1 ks, do 1 000 kg
(celková hmotnosť viackusovej
zásielky, nad 1 000 kg
(individuálne); na expres
poštách len do 30 kg
EASY EXPRES 1
EASY EXPRES 10
Letáky
160 x 170 x 110 cm
rozmery obalu cca:
32,5 x 45 cm
rozmery obalu cca:
25,4 x 40 x 15,4 cm
Najmenšie dovolené
rozmery
Najvyššia dovolená
hmotnosť
500 g
2 kg
Maximálny objem
3
50 kg
0,200 m /ks
1 kg
-
10 kg
-
Najväčšie dovolené rozmery
Letáky do schránok
25 x 35,23 x 1 cm
Letáky na poštách
súčet dĺžky, šírky a výšky
nesmie byť väčší ako 90 cm a
žiadny z rozmerov nesmie
presahovať 60 cm
8 x 5 cm
15 kg
dĺžka plus dvojnásobok
priemeru maximálne 300 cm
Expres zásielky
Expres Kuriér 60
15 kg
dĺžka plus dvojnásobok
priemeru maximálne 300 cm
Najväčšie dovolené rozmery
Najmenšie dovolené rozmery
Najvyššia dovolená
hmotnosť
Najvyššia dovolená
hmotnosť
1 000 g*
1 000 g
*platí pre Letáky do schránky, ktoré sa dodávajú do P.O.BOXov, Out BOXov a Post BOXOV, prípadne prostredníctvom zberných jázd.
- II. / 41 -
III.
POŠTOVÉ CENINY, PREDAJNÝ POŠTOVÝ MATERIÁL, PUBLIKÁCIE
CN.Poštové ceniny
PU.Publikácie vydávané Slovenskou poštou, a. s.
- III. / 42 -
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Poštové ceniny
Poštové známky
Poštové známky s nominálnou hodnotou
Poštové známky s nominálnou hodnotou
Predajná cena v EUR/kus
Nominálna hodnota (NH)
Režim DPH
osl. od DPH
Položka
CN.A.01
Poštové známky bez nominálnej hodnoty
Predajná cena v EUR/kus
predajná cena poštovej známky bez NH
sa zhoduje s výškou poštových sadzieb
za list 2. triedy do 50g, podľa časti I.,
položky L.2.01
Režim DPH
Položka
osl. od DPH
CN.B.01
T1 50 g
predajná cena poštovej známky bez NH
sa zhoduje s výškou poštových sadzieb
za list 1. triedy do 50 g, podľa časti I.,
položky L.1.01
osl. od DPH
CN.B.02
T2 100g
predajná cena poštovej známky bez NH
sa zhoduje s výškou poštových sadzieb
za list 2. triedy do 100g, podľa časti I.,
položky L.2.02
osl. od DPH
CN.B.03
T1 100g
predajná cena poštovej známky bez NH
sa zhoduje s výškou poštových sadzieb
za list 1. triedy do 100g, podľa časti I.,
položky L.1.02
osl. od DPH
CN.B.04
T2 500g
predajná cena poštovej známky bez NH
sa zhoduje s výškou poštových sadzieb
za list 2. triedy do 500g, podľa časti I.,
položky L.2.03
osl. od DPH
CN.B.05
T1 500g
predajná cena poštovej známky bez NH
sa zhoduje s výškou poštových sadzieb
za list 1. triedy do 500g, podľa časti I.,
položky L.1.03
osl. od DPH
CN.B.06
osl. od DPH
CN.B.07
osl. od DPH
CN.B.08
osl. od DPH
CN.B.09
osl. od DPH
CN.B.15
osl. od DPH
CN.C.04
osl. od DPH
CN.B.11
Predaj medzinárodnej odpovedky
podľa časti IV., bodu D
osl. od DPH
Výmena medzinárodnej odpovedky vydanej Medzinárodným
podľa časti IV., bodu D
osl. od DPH
úradom Svetovej poštovej únie za poštové známky v
hodnote
* Poštová známka bez NH môže byť použitá na výplatu služieb podľa Tarify vyplácaných poštovými známkami.
CN.B.12
T2 50g
T2 1000g
T1 1000g
predajná cena poštovej známky bez NH
sa zhoduje s výškou poštových sadzieb
za list 2. triedy do 1 000g, podľa časti I.,
položky L.2.04
predajná cena poštovej známky bez NH
sa zhoduje s výškou poštových sadzieb
za list 1. triedy do 1 000g, podľa časti I.,
položky L.1.04
Obálka s natlačenou známkou*
NH natlačenej, resp. dolepenej
známky + 0,03
predajná cena lístka so známkou bez
nominálnej hodnoty sa zhoduje s
výškou poštových sadzieb za list 2.
triedy s hmotnosťou do 50g + 0,03
NH natlačenej známky + 0,03
Prúžky do výplatných strojov*
NH + 0,40
Lístok s natlačenou známkou*
Lístok s natlačnou známkou bez nominálnej hodnoty*
- III. / 43 -
CN.B.13
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Poštové ceniny a filatelistický tovar
Poštové ceniny a filatelistický tovar
Známkové zošitky
Predajná cena v EUR/kus
Nominálna hodnota (NH)
NH natlačenej resp. dolepenej známky
+ 0,10
predajná cena lístka so známkou bez
nominálnej hodnoty sa zhoduje s
výškou poštových sadzieb za list 2.
triedy s hmotnosťou do 50 g + 0,10
Režim DPH
osl. od DPH
Položka
CN.C.01
osl. od DPH
CN.C.02
osl. od DPH
CN.C.12
Obálka s natlačenou známkou s prítlačou
NH natlačenej známky + 0,17
osl. od DPH
CN.C.05
Celinová pohľadnica
NH natlačenej známky + 0,40
osl. od DPH
CN.C.06
1,20
cena s DPH
CN.C.09
NH + 0,72
osl. od DPH
CN.C.14
1,36
cena s DPH
CN.C.17
NH + 0,90
osl. od DPH
CN.C.26
1,56
cena s DPH
CN.C.27
0,80
0,91
cena s DPH
cena s DPH
CN.C.07
CN.C.15
1,50
cena s DPH
CN.C.10
1,61
cena s DPH
CN.C.18
cena s DPH
CN.C.13
cena s DPH
CN.C.19
Lístok s prítlačou
Lístok s natlačenou známkou bez nominálnej hodnoty
s prítlačou
Obálka prvého dňa vydania po dobe platnosti troch
mesiacov (vydaná do 30.9.2009)
Obálka prvého dňa vydania (vydaná po 1.10.2009) *
Obálka prvého dňa vydania po dobe platnosti troch
mesiacov (vydaná po 1.10.2009) *
Obálka prvého dňa vydania (vydaná po 1.1.2011) **
Obálka prvého dňa vydania po dobe platnosti troch
mesiacov (vydaná po 1.1.2011) **
Nálepný list (vydaný do 30.9.2009)
Nálepný list (vydaný po 1.10.2009) *
Pamätný nálepný list vydaný v roku 2008
(vydaný do 30.9.2009)
Pamätný nálepný list vydaný v roku 2009
(vydaný po 1.10.2009) *
predajná cena sa rovná polovici
nominálnej hodnoty známky
predajná cena sa rovná polovici
nominálnej hodnoty známky
Pečiatkovaná známka
Pečiatkované známky s nominálnou hodnotou v Sk
(platné do 31.12.2009)
Carte maxima (analogická pohľadnica)
0,96
cena s DPH
CN.C.20
Čiernotlač - 40. výročie založenia ZSF
Čiernotlač - Spoločné vydanie s Rakúskom
Čiernotlač - 400. výročie Žilinskej synody
Čiernotlač - 60. výročie POFIS
Čiernotlač - Gotická madona z Ľubice
Čiernotlač - Blahorečenie Jána Pavla II.
Čiernotlač – 150. výročie Memoranda národa slovenského
Čiernotlač - 50. výročie založenia GMB
Čiernotlač - Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy
Čiernotlač - 700. výročie Bitky pri Rozhanovciach
Čiernotlač - Umenie: Carpoforo Tencala: Sala Terrena na
hrade Červený Kameň
Čiernotlač - Umenie: Viera Žilinčanová
* Ceny sú platné pre produkty vydané po 1.10.2009
**Ceny sú platné pre produkty vydané po 1.1.2011
1,01
2,52
2,52
2,82
2,52
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
cena s DPH
CN.C.21
CN.C.22
CN.C.23
CN.C.24
CN.C.25
CN.C.28
CN.C.29
CN.C.30
CN.C.31
CN.C.32
2,80
cena s DPH
CN.C.33
6,50
cena s DPH
CN.C.34
Známka s personalizovaným kupónom
Tlačový list známky s odtlačkami na kupónoch a známky
Predajná cena v EUR/kus
Hodnota tlačového listu 3,98 + NH
známok na tlačovom liste***
Režim DPH
cena s DPH
*** Ceny sú oslobodené od DPH.
Pozn.: Ak si zákazník vyžiada potvrdenie o DPH, DPH sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je cena vrátane
dane vynásobená príslušnou výškou sadzby dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby dane.
Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje podľa platného znenia zákona o dani z pridanej hodnoty.
- III. / 44 -
Položka
CN.C.11
osl. od DPH - Predajné ceny sú oslobodené od DPH
cena s DPH - Predajné ceny sú vrátane DPH
Zľavy k známke s personalizovaným kupónom
Tlačový list známky s odtlačkami / bez odtlačkov na
Tlačový list so zľavou (v EUR)
kupónoch
3,58
od 50 do 299 ks tlačových listov
3,38
od 300 do 499 ks tlačových listov
3,18
od 500 do 999 ks tlačových listov
2,78
od 1000 do 5999 ks tlačových listov
1,99
od 6000 ks tlačových listov
* K cene tlačového listu so zľavou sa pripočítava príslušná nominálna hodnota známok.
Položka
CN.ZA.01
CN.ZA.02
CN.ZA.03
CN.ZA.04
CN.ZA.05
Zľavy odberateľom tovaru poskytované POFIS-om
Zľavy odberateľom tovaru poskytované
Zľava v %
POFIS-om - jednorazový odber
od 166 EUR do 332 EUR
2,00%
od 332 EUR
3,00%
od 332 EUR*
1,00%
*zľava sa uplatňuje pri jednorazových objednávkach z predajnej ceny pri zasielaní tovaru na dobierku
Zľavy odberateľom tovaru poskytované
POFIS-om - celoročný odber
100 ks a viac*/**
500 ks a viac */**
2000 ks a viac */**
*pri zasielaní tovaru na dobierku sa zľava znižuje o 2 %
**minimálny ročný odber čistých známok každej emisie
CN.ZB.01
CN.ZB.02
CN.ZB.03
Zľava v %
8,00%
9,00%
10,00%
CN.ZC.01
CN.ZC.02
CN.ZC.03
Publikácie vydávané Slovenskou poštou, a. s.
PSČ
Predajná cena v EUR/kus
2,04
Režim DPH
cena s DPH
Pozn.: Ak si zákazník vyžiada potvrdenie o DPH, DPH sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je cena vrátane
dane vynásobená príslušnou výškou sadzby dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby dane.
Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje podľa platného znenia zákona o dani z pridanej hodnoty.
- III. / 45 -
Položka
PU.01
Download

aktuálny cenník služieb pošty