FlexKom Všeobecné podmienky KTM
platné medzi
FlexKom International Holding AG
Burgstrasse 8
8280 Kreuzlingen
Švajčiarsko/kantón Thurgau
(„FlexKom“)
a
………………………………………….
…………………………
…………………………
………………………………….
(„Investor“)
Preambula
Spoločnosť FlexKom spravidla ponúka maloobchodným predajcom z mnohých krajín
používanie mobilnej skenovacej funkcie („FlexApp“) alebo systému kariet („FlexCard“) na
realizáciu koncepcie CashbackMarketing. Na používanie systému FlexApp a FlexCard vybaví
spoločnosť FlexKom vybraných predajcov („akceptačné miesta FlexKobi“) terminálom
predajného miesta („FlexPos“). Investor si najprv zakúpi v modeli KTM najprv určitý počet
FlexPos od spoločnosti FlexKom. Následne vyššie uvedené zmluvné strany uzatvoria zmluvu
KTM. Investor zostáva vlastníkom FlexPos, odstupuje však všetky práva na jeho používanie
spoločnosti FlexKom. Žiadne ďalšie úkony okrem týchto nie je povinný podnikať. Za správu
FlexPos, najmä údržbu a následnú starostlivosť, ako aj za podporu náboru zákazníkov pre
FlexKobi, nesie zodpovednosť spoločnosť FlexKom. Pre akceptačné miesto FlexKobi budú
poskytnuté k dispozícii FlexPos. Investor dostáva na základe používania jednotlivých
prístrojov províziu za každú platobnú operáciu cez FlexPos, ktorý má vo vlastníctve.
FlexKom International Holding AG • CH Švajčiarsko • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐mail: [email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telefón: +41(0) 715 / 88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kantón Thurgau Na naplnenie účelu tejto zmluvy zmluvné strany uzatvárajú v rámci tejto zmluvy o spolupráci
nasledujúcu dohodu:
§ 1 Rozsah platnosti
(1) Ďalej uvedené podmienky sú súčasťou každej zmluvy KTM uzavretej medzi spoločnosťou
FlexKom International Holding AG, Burgstraße 8 8280 Kreuzlingen, Švajčiarsko, konajúcou
prostredníctvom svojho predsedu predstavenstva pána Cengiza Ehliza, so sídlom na rovnakej
adrese, a investorom.
(2) Spoločnosť FlexKom poskytuje svoje služby výhradne na základe týchto obchodných
podmienok.
§ 2 Predmet zmluvy
(1) Investor odovzdáva svoj FlexPos obchodnému partnerovi určenému spoločnosťou
FlexKom na tento účel a odovzdáva spoločnosti FlexKom na dobu platnosti zmluvy všetky
užívacie práva.
(2) FlexKom poukazuje investorovi percentuálnu províziu zo sumy tržieb generovaných jeho
FlexPos.
§ 3 Všeobecné predpoklady
(1) Investorom musí byť právnická osoba, spoločnosť alebo fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek
18 rokov a disponuje plnou spôsobilosťou na právne úkony a podnikateľskou spôsobilosťou
podľa platného vnútroštátneho práva. Ak v prípade investora ide o partnerstvo alebo o
právnickú osobu, musí pri svojej registrácii ako investora uviesť všetky potrebné informácie o
danej spoločnosti (napr. konateľ, sídlo firmy podľa obchodného registra a registračné číslo).
Spoločnosť FlexKom si vyhradzuje právo vyžiadať si kópie požadovaných dokladov, ako je
napr. výpis z obchodného registra alebo stanovy spoločnosti.
(2) Ak sa používajú objednávkové alebo zákazkové tlačivá, považujú sa za súčasť zmluvy.
Platí to aj pre on-line verzie týchto tlačív..
3) Investor je povinný úplne a riadne vyplniť tlačivo on-line pri registrácii on-line a kliknutím
akceptovať podmienky KTM pri odoslaní žiadosti on-line. Zmeny osobných alebo obchodných
údajov sú investori povinní okamžite nahlásiť spoločnosti FlexKom príslušnými úpravami
údajov v back office v rubrike „moje údaje“. Spoločnosť FlexKom si vyhradzuje právo
individuálne si vyžiadať ďalšie informácie od investorov. Žiadosť predložená investorom má
platnosť 12 mesiacov od dátumu registrácie on-line.
(4) Spoločnosť FlexKom si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez udania dôvodov
odmietnuť žiadosti od investorov.
§ 4 Povinnosti zmluvných strán
FlexKom International Holding AG • CH Švajčiarsko • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐mail: [email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telefón: +41(0) 715 / 88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kantón Thurgau (1) Investor postupuje na FlexKom všetky práva na užívanie svojho FlexPos. Investor má
právo určiť akceptačné miesto FlexKobi. Spoločnosť FlexKom si vyhradzuje právo zamietnuť
príslušné rozhodnutie z hospodársko-politických dôvodov. V takom prípade môže investor
predložiť ďalší návrh. Inak spoločnosť FlexKom preberá na seba úlohy distribúcie. Platí to aj v
prípade, ak investor nepodá žiadny návrh.
Ak je investor nespokojný s umiestnením svojho alebo svojich prístrojov, môže trvať na inom
umiestnení. Výdavky alebo náklady z toho vyplývajúce budú investorovi oznámené pred týmto
opatrením a je povinný ich znášať.
(2) Distribúciu FlexPos na akceptačných miestach FlexKobi preberú čo najskôr vhodní
obchodní partneri spoločnosti FlexKom. Spoločnosť FlexKom preberie na seba potrebnú
ďalšiu správu. V prípade, ak by sa počas 24 mesiacov záručnej lehoty vyskytol nedostatok,
spoločnosť FlexKom ako predávajúci resp. výrobca FlexPos vymení príslušné zariadenie.
Počas ďalej nasledujúceho obdobia môže investor kedykoľvek vymeniť chybný prístroj.
(3) Investorovi prináleží provízia vo výške 4 % odmeny za služby pri každej rezervácii z
FlexPos, ktorý stojí v jeho nehnuteľnosti.
(4)
Investor sa zaväzuje nedávať žiadne nepravdivé ani zavádzajúce informácie o
spoločnosti FlexKom, ktoré by mohli poškodiť povesť spoločnosti FlexKom a jej príbuznými
podnikmi, napríklad FlexKom Europe GmbH, najmä prehnanú a zavádzajúcu reklamu pre
spoločnosť FlexKom.
Investor nie je oprávnený uvádzať v komerčnom styku značky spoločností spoluuchádzačov v
negatívnom, ponižujúcom resp. inak ako protizákonnom zmysle, resp. hodnotiť iné podniky
negatívne alebo ponižujúco.
§ 5 Upomínanie, zmluvná pokuta, náhrada škôd, oslobodenie od zodpovednosti
(1) Pri prvom porušení záväzku uvedeného v § 4 (4) bude podané písomné napomenutie zo
strany spoločnosti FlexKom a bude poskytnutá lehota 10 dní na nápravu tohto porušenia.
(2) Investor je zodpovedný za všetky škody, ktoré spoločnosti FlexKom vzniknú porušením
povinností v zmysle § § 3 a 4 alebo inak porušením zmluvy KTM alebo iných práv spoločnosti
KTM, okrem prípadov, ak investor za porušenie povinnosti nezodpovedá.
(3) Investor zbavuje spoločnosť FlexKom zodpovednosti na prípad vznesenia nároku treťou
osobou za porušenie niektorej z povinností upravenej §§ 3 a 4 alebo za iné porušenie platných
zákonov investorom, a to na prvé požiadanie spoločnosti FlexKom. Investor sa v tejto
súvislosti najmä zaväzuje prevziať na seba všetky náklady, najmä náklady na obhajobu,
súdne konanie a na náhradu škodu, ktoré v tejto súvislosti vznikajú spoločnosti FlexKom.
§ 6 Trvanie a ukončenie zmluvy, smrť investora, dôsledky ukončenia
(1) Táto zmluva KTM sa uzatvára na dobu neurčitú. Investor môže vypovedať zmluvu vcelku
alebo len v súvislosti s jednotlivými zariadeniami pri dodržaní písomnej formy s trojmesačnou
výpovednou lehotou. Spoločnosť FlexKom sa zrieka nároku na riadnu výpoveď.
FlexKom International Holding AG • CH Švajčiarsko • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐mail: [email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telefón: +41(0) 715 / 88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kantón Thurgau (2) Bez ohľadu na dôvod výpovede podľa § 6 (1) si spoločnosť FlexKom vyhradzuje právo
na podanie mimoriadnej výpovede.
Spoločnosť Flexkom má okrem toho právo na mimoriadnu výpoveď zmluvy s investorom, ak
sa mu vrátia listy a zásielky s poznámkou „presťahovaný“, „zomrel“, „neprevzal“, „neznámy“
alebo podobne, a ak tento investor nenapraví v lehote do 30 dní tieto chybné údaje. Pred
výpoveďou spoločnosť FlexKom doručí investorovi - pokiaľ je to možné a vhodné - upomienku
so žiadosťou o opravu údajov v lehote do 10 dní.
(3) FlexKom si vyhradzuje aj právo na mimoriadnu výpoveď, najmä pri porušení povinností
uvedených v § 4, pokiaľ investor nesplní svoju povinnosť odstrániť nedostatky podľa § 5 v
stanovenej lehote, alebo po ďalšom neskoršom rovnakom alebo porovnateľnom porušení. Pri
porušení povinností zakotvených v § 3 má spoločnosť FlexKom právo podať mimoriadnu
výpoveď bez predchádzajúceho upozornenia.
(4) Okrem toho má každá zo zmluvných strán dôvod na mimoriadnu výpoveď, ak sa začne
konkurzné konanie proti druhej zmluvnej strane alebo ak bude jeho začatie zamietnuté z
dôvodu nedostatočnej konkurznej podstaty, alebo ak sa druhá zmluvná strana inak ocitne v
platobnej neschopnosti alebo predloží čestné vyhlásenie o svojej platobnej neschopnosti.
(5) Platnosť zmluvy KTM sa končí najneskôr smrťou investora alebo v prípade podania
žiadosti investora do obchodného registra jeho výmazom z obchodného registra. Zmluva KTM
môže byť predmetom dedičstva v súlade s požiadavkami právnych predpisov.
S
dedičom/dedičmi musí byť následne spravidla do 6 mesiacov uzavretá nová zmluva KTM,
ktorou vstúpi/ia do zmluvných práv a povinností poručiteľa. Smrť musí byť doložená úmrtným
listom. Musí byť predložené notárske osvedčenie o dedičstve a, pokiaľ existuje posledná vôľa
o dedení zmluvy KTM, notársky overená kópia tejto poslednej vôle. Po márnom uplynutí
šesťmesačného obdobia prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na
spoločnosť FlexKom. Vo výnimočných prípadoch sa táto šesťmesačná lehota predlžuje o
primeraný čas, pokiaľ by pre dediča/ov bola v individuálnych prípadoch neprimerane krátka.
Investor môže kedykoľvek pripojiť nové zariadenie.
(6) Výpoveď musí byť podaná vypovedajúcou zmluvnou stranou v písomnej forme poštou.
(7) Nárok na podanie mimoriadnej výpovede zostáva nedotknutý bez ohľadu na ďalšie
nároky.
(8) Pri ukončení zmluvy podaním mimoriadnej výpovede zo strany spoločnosti FlexKom alebo
riadnej alebo mimoriadnej výpovede zo strany investora nemá investor nárok na provízie ani
na iné plnenia zo strany spoločnosti FlexKom.
§ 5 Vrátenie
Spoločnosť FlexKom sa zaväzuje pri riadnom ukončení zmluvného vzťahu vrátiť investorovi
FlexPos do troch týždňov po uplynutí výpovednej lehoty. V prípade mimoriadnej výpovede
dostane investor FlexPos späť až po uplynutí dvojmesačného obdobia, keďže musia byť
dodržané lehoty platné vo vzťahu s akceptačným miestom FlexKobi.
FlexKom International Holding AG • CH Švajčiarsko • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐mail: [email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telefón: +41(0) 715 / 88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kantón Thurgau § 6 Ručenie
(1) Spoločnosť FlexKom ručí za vzniknuté škody, okrem škôd ako je strata života, telesná a
zdravotná ujma, len v prípade, ak boli spôsobené úmyselným alebo hrubo nedbanlivým
správaním alebo závažným porušením podstatných zmluvných povinností zo strany
spoločnosti FlexKom, jej zamestnancov alebo pomocníkov pri plnení zmluvy. Platí to aj pre
škody, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia povinností pri rokovaniach o zmluve a rovnako tak
aj v prípade nedovolených konaní. Akákoľvek ďalšia zodpovednosť z titulu náhrady škody je
vylúčená.
(2) Výška zodpovednosti sa okrem prípadov straty života, telesnej alebo zdravotnej ujmy
alebo úmyselného alebo hrubo nedbanlivého správania spoločnosti FlexKom, jej
zamestnancov alebo zástupcov alebo pomocníkov pri plnení zmluvy obmedzuje na typicky
predvídateľné škody v čase uzavretia zmluvy zodpovedajúce priemerným škodám pri tomto
type zmlúv. Platí to aj pre sprostredkované škody, predovšetkým zmarený zisk.
(3) Za škody akéhokoľvek druhu spôsobené stratou údajov na serveroch, spoločnosť
FlexKom neručí, okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia zo strany
spoločnosti FlexKom, jej zamestnancov alebo pomocníkov pri plnení zmluvy. Uložené
informácie investorov sú pre spoločnosť FlexKom cudzie informácie v zmysle TMG.
(4) Ustanovenia zákona o zodpovednosti za výrobok zostávajú nedotknuté.
(5) Spoločnosť FlexKom je zodpovedná za nesprávnu manipuláciu s FlexPos s akceptačným
miestom FlexKobi. Investor sa ohľadom ručenia držal akceptačného miesta FlexKobi, na ktorom
stojí príslušné zariadenie. Je to upravené aj v zmluvnom vzťahu medzi spoločnosťami FlexKom a
akceptačným miestom FlexKobi.
§ 7 Dohoda o dôvernosti
Investor sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, výrobkových a projektových
tajomstvách, o ktorých sa dozvie pri rokovaniach o zmluve. Zmluvné strany sa navyše
zaväzujú, v súlade s príslušnými zákonmi, chrániť osobné údaje.
§ 8 Premlčanie
Všetky nároky vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu zanikajú pre obe strany do 6 mesiacov.
Premlčacia doba začína dátumom splatnosti pohľadávky odo dňa vzniku pohľadávky alebo od
rozpoznateľnosti nároku. Záväzné zákonné úpravy, ktoré stanovujú dlhšie premlčacie lehoty,
zostávajú nedotknuté.
§ 9 Rozhodujúce právo/súdna príslušnosť
(1) Platí právo Nemeckej spolkovej republiky pri vylúčení Dohovoru OSN o predaji.
Nedotknuté zostávajú záväzné predpisy toho štátu, v ktorom má investor obvyklý pobyt.
FlexKom International Holding AG • CH Švajčiarsko • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐mail: [email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telefón: +41(0) 715 / 88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kantón Thurgau (2) Pokiaľ je investor obchodník, právnická osoba verejného práva alebo verejnoprávny
špeciálny fond, a ak nemá všeobecnú súdnu príslušnosť v Nemecku alebo po uzavretí zmluvy
presťahuje svoje sídlo za hranice Nemecka, alebo ak nie je jeho sídlo v čase podania žaloby
známe, platí súdna príslušnosť súdov v Mníchove.
§ 10 Záverečné ustanovenia
(1) Spoločnosť FlexKom má nárok kedykoľvek zmeniť zmluvu KTM. Spoločnosť FlexKom
oznámi zmeny v primeranej lehote spravidla jedného mesiaca vopred v back-office. Investor
má právo, ak nesúhlasí so zmenami a ak by zmeny znamenala obmedzenie jeho práv,
mimoriadne vypovedať zmluvu oznámením. Ak svoju zmluvu nevypovie do štyroch týždňov po
nadobudnutí platnosti zmeny, investor výslovne akceptuje túto zmenu.
(2) Vedľajšie dojednania, zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú právne účinné, len pokiaľ sú v
písomnej forme. Tento bod sa vzťahuje aj na prípad zrieknutia sa požiadavky na písomnú
formu.
(3) Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné alebo nevymáhateľné, alebo ak by
sa po uzavretí zmluvy stali neplatnými alebo nevykonateľnými, platnosť ostatných ustanovení
zostáva nedotknutá. Predchádzajúce ustanovenie sa primerane uplatní aj v prípade, ak by sa
zmluva ukázala byť neúplná.
FlexKom International Holding AG • CH Švajčiarsko • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐mail: [email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telefón: +41(0) 715 / 88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kantón Thurgau 
Download

FlexKom Všeobecné podmienky KTM