FLEXKOM Všeobecné podmienky pre obchodných partnerov
§ 1 Oblasť platnosti
(1)
Nasledujúce obchodné podmienky sú súčasťou každej zmluvy s obchodným partnerom
firmy FLEXKOM International Holding AG, Burgstraße 8 8280 Kreuzlingen, Švajčiarsko,
zastúpenej predsedom správnej rady pánom Cengiz Ehliz, so sídlom na rovnakej adrese
(následne: FLEXKOM) a nezávislým a samostatným zmluvným partnerom (následne:
Obchodný partner).
(2) FLEXKOM poskytuje svoje služby výlučne na základe týchto obchodných podmienok.
§ 2 Predmet zmluvy a uzatvorenie zmluvy obchodného partnera
(1) FLEXKOM je firmou, ktorá v Európe a iných štátoch okrem iného poskytuje pomocou siete
obchodných partnerov prvú platformu World Wide Mega Mall, FlexCard /FlexApp a iné vysoko
kvalitné služby (ďalej ako: služby). Obchodný partner má pre firmu FLEXKOM predávať
(sprostredkovať) služby. Obchodný partner za svoju činnosť obdrží príslušnú
sprostredkovateľskú províziu bez toho, aby mu vznikla povinnosť k nadobudnutiu služieb.
(2) Následne vzniká možnosť získania iných obchodných partnerov. Za opateru získaných
obchodných partnerov obdrží agitujúci obchodný partner príslušnú províziu z ich
sprostredkovateľských obratov. Výška provízie sa riadi plánom odmien platným v danom
okamihu. Aby sa obchodný partner mohol stať agitujúcim obchodným partnerom, je potrebné
aktivovať partnerstvo pomocou registrácie a získaním E-Biz a licencie Team Member ™
Lizenz Online, pričom má obchodný partner eventuálne možnosť výberu pre neho
najvýhodnejšej z viacerých licencií TM. Licencie TM sú kupované vo forme štartovacieho
balíčka (ďalej ako: štartovací set). Obdržaním licencie TM „Business Team Member“ v
štartovacom sete je k dispozícii minimálne 400 obchodovateľných aplikácií Flex-Apps, ktorých
obchodná hodnota prevyšuje príslušné náklady celého štartovacieho setu. Ďalej zahŕňa
štartovací set personalizovanú webovú stránku (Landingpage) vrátane videoklipov a správy
záujemcov a kontaktov. K internetovej stránke patrí aj Back-Office, ktorý obchodnému
partnerovi umožňuje mať nepretržite aktuálny a rozsiahly prehľad o svojich obratoch,
províziách a vývoji zákazníkov. Ďalej štartovací set zahŕňa údržbu personalizovanej
internetovej stránky po dobu minimálne prvých 12 zmluvných mesiacov.
Dodatočne obchodný partner obdrží počet personalizovaných QR kódov vykázaný v pláne
odmien, ktoré je možné rozdávať počas budovania okruhu zákazníkov ako aplikácie FlexApp.
Podľa druhu štartovacieho setu jestvujú ďalšie opcie štartovacieho setu zahŕňajúce dodatočné
[email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telephone: +41(0) 715 / 88 03 55
služby, pričom podrobnosti služieb štartovacieho setu je možné získať z aktuálneho plánu
odmien.
(3) Ak je obchodný partner nespokojný s produktovým balíčkom, ktorý získal, alebo so svojim
obchodným partnerstvom, ponúka FLEXKOM v rámci zákonom ustanovených nariadení
spätnej realizácie záruky vrátenia peňazí, ak je vrátenie požadované v priebehu 14 dní od
aktivácie zmluvy/servisu. Prepravné náklady, poplatky za prevod a daň z predaja a servisná
daň nebudú uhradené, s výnimkou nutných inak znejúcich zákonných nariadení.
§ 3 Všeobecné predpoklady pre uzatvorenie zmluvy
(1) Zmluvu je možné uzavrieť s právnickými osobami, osobnými spoločnosťami alebo s
fyzickými osobami, ktoré dosiahli 18. rok života a sú podnikatelia. Uzatvorenie zmluvy
(spotrebiteľom) konzumentom nie je možné. Na každú fyzickú osobu; osobnú spoločnosť
(napr. GbR - spoločnosť občianskeho práva, OHG - v.o.s., KG - k.s.) a právnickú osobu (napr.
AG - a.s., GmbH - s.r.o., Ltd. – s.r.o.) sa akceptuje iba jedna žiadosť obchodného partnera za
menovania len jedného sponzora. Ak je obchodný partner osobnou spoločnosťou alebo
právnickou spoločnosťou, musí pri registrácii ako obchodný partner uviesť všetky potrebné
informácie o tejto spoločnosti (napr. konateľ, sídlo spoločnosti, sídlo a číslo obchodného
registra). FLEXKOM si vyhradzuje právo, požadovať kópie potrebných podkladov ako napr.
výpis z obchodného registra alebo stanovy spoločnosti.
(2) Pokiaľ sa používajú on-line objednávacie alebo zákazkové formuláre, platia tieto ako
súčasť zmluvy.
(3) Obchodný partner sa zaväzuje, vyplniť žiadosť obchodného partnera v rámci on-line
registrácie úplne a riadne a pred odoslaním on-line žiadosti akceptovať „zaškrtnutím“
Všeobecné podmienky pre obchodného partnera. Zmeny v údajoch vzťahujúcich sa na osobu
alebo firmu obchodného partnera je potrebné firme FLEXKOM bezodkladne hlásiť príslušnou
zmenou údajov v Back-Office v rubrike „moje údaje“. FLEXKOM si vyhradzuje v ojedinelých
prípadoch právo, vyžiadať si od obchodného partnera ďalšie informácie. Žiadosť zaslaná
obchodným partnerom je platná 12 mesiacov od on-line registrácie.
(4) FLEXKOM si vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia bez akéhokoľvek odôvodnenia ,
odmietnuť žiadosti obchodných partnerov.
(5) Zmluva sa naplní prijatím žiadosti obchodného partnera vo forme „Welcome Mail uvítacieho mailu“ od FLEXKOM za odkladnej podmienky, že obchodný partner v priebehu 14dňovej lehoty realizuje dohodnuté platby. V prípade neuhradenia platby je obchodnému
partnerovi k dispozícii ďalšia jednorazová lehota ďalších 14 dní k realizovaniu platby. Ak
obchodný partner nechá márne uplynúť aj túto dodatočnú lehotu, zmluva nenadobudne
[email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telephone: +41(0) 715 / 88 03 55
účinnosť a obchodný partner bude od márneho uplynutia 14 dennej lehoty v systéme po dobu
12 mesiacov od registrácie vedený pod statusom neaktívny. Po uplynutí týchto 12 mesiacov
má FLEXKOM právo, vymazať obchodného partnera zo svojho systému a to tak, že pozícia
obchodného partnera v systéme prejde na FLEXKOM. Obchodný partner sa môže u firmy
FLEXKOM registrovať nanovo pod iným sponzorom až po uplynutí lehoty 12 mesiacov.
(6) V prípade porušenia povinností stanovených v odseku (1) a (3), je FLEXKOM bez
predchádzajúceho napomenutia oprávnený, okamžite vypovedať zmluvu s obchodným
partnerom a eventuálne požadovať vyplatené provízie. Okrem toho si FLEXKOM pre tento
prípad okamžitého vypovedania zmluvy vyslovene vyhradzuje právo uplatnenia si ďalších
nárokov náhrady škody.
§ 4 Status obchodného partnera ako podnikateľa / Povinnosti obchodného partnera
(1) Obchodný partner koná ako samostatný a nezávislý podnikateľ. Nie je ani zamestnanec
ani obchodný zástupca alebo maklér spoločnosti FLEXKOM. Nejestvujú žiadne plánované
obraty, povinnosti odberu alebo inej činnosti. Obchodný partner nepodlieha s výnimkou
zmluvných povinností žiadnym pokynom firmy FLEXKOM a znáša úplné podnikateľské riziko
svojho obchodného konania vrátane povinnosti znášania všetkých obchodných nákladov
vrátane povinnosti riadneho platenia svojich zamestnancov. Obchodný partner má zriadiť
a prevádzkovať svoju prevádzku v zmysle riadneho obchodníka, do čoho spadá aj prevádzka
vlastných kancelárskych priestorov alebo pracovného miesta vedeného v zmysle riadneho
obchodníka.
(2) Obchodný partner je ako samostatný podnikateľ samostatne zodpovedný za dodržanie
príslušných zákonných ustanovení vrátane daňových a sociálno-právnych predpisov (napr.
zaobstaranie si IČ-DPH alebo prihlásenie jeho pracovníkov do systému sociálneho poistenia,
ako aj za nadobudnutie živnostenského oprávnenia), pokiaľ je to nevyhnutné. Do tej miery
obchodný partner zabezpečuje, že v mieste sídla riadne zdaní všetký príjmy z provízii, ktoré
nadobudol v rámci svojej činnosti pre FLEXKOM. FLEXKOM si vyhradzuje právo stiahnuť z
dohodnutých provízii príslušnú sumu za dane a odvody príp. požadovať náhradu škody alebo
náhradu nákladov, ktoré mu porušením menovaných ustanovení vznikli, s výnimkou, ak
obchodný partner nezodpovedá za škodu alebo výdaje. FLEXKOM neodvádza za obchodného
partnera žiadne príspevky sociálneho poistenia. Obchodný partner nie je splnomocnený
podávať vyhlásenia alebo preberať záväzky v mene FLEXKOM.
(3) Obchodný partner sa zaväzuje k ochrane svojich osobných hesiel a loginov pred prístupom
tretích subjejktov.
(4) Obchodný partner má pri jeho činnosti zakázané porušovať práva tretích subjektov, tretích
obťažovať alebo nejakým iným spôsobom porušovať platné právo. Obchodnému partnerovi je
[email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telephone: +41(0) 715 / 88 03 55
pri odosielaní reklamných mailov dovolené, používať iba adresu, ktorú mu FLEXKOM k
dispozícii poskytol; vlastné mailové adresy sa nesmú využívať na reklamné účely. Pri zasielaní
reklamných mailov platí taktiež zákaz zasielania neželaných, bez súhlasu realizovaných
reklamných mailov, faxov, reklamných telefonických hovorov aj za použitia takzvaných
automatických zariadení alebo reklamných SMS (Spam). Zneužitie alebo realizovanie
protiprávnych konaní, ako napr. používanie neschválenej alebo nekalej reklamy je zakázané.
Obchodnému partnerovi ďalej nie je dovolené, uvádzať chybné alebo zavádzajúce údaje o
produktoch FLEXKOM alebo systéme predaja FLEXKOM. Obchodnému partnerovi sa ďalej
zakazuje, propagovať zárobkové možnosti alebo údaje o svojich províziách voči tretím
subjektom najmä v súvislosti s reklamnými opatreniami.
(5) Obchodnému partnerovi sa zakazuje, propagovať a/alebo predávať doplnkové
konkurenčné produkty (služby). Pokiaľ je obchodný partner súčasne činný pre viaceré
spoločnosti, ktoré nie sú konkurenciou, zaväzuje sa príslušnú činnosť (okrem jeho príslušnej
línie smerom nadol - downline) usporiadať tak, aby nevzniklo žiadne spojenie alebo zmiešanie
s jeho činnosťou pre inú spoločnosť. Okrem toho má obchodný partner zakázané, agitovať
iných obchodných partnerov FLEXKOM pre predaj iných produktov. Taktiež má obchodný
partner zakázané uzatvorením zmluvy obchodného partnera porušiť práva iných obchodných
partnerov alebo iné zmluvy o predaji, ktoré uzatvoril s inou spoločnosťou, a ktorých klauzuly
sú ešte účinné.
(6) Obchodný partner má zachovávať absolútnu mlčanlivosť o podnikových tajomstvách
spoločnosti FLEXKOM a o jeho štruktúre. K obchodným tajomstvám patria najmä tiež
informácie o aktivitách línie pod ním (downline) a informácie v nich obsiahnuté. Tento záväzok
trvá aj po ukončení zmluvy obchodného partnera.
(7) FLEXKOM poskytne k dispozícii pre každý trh (krajinu) právne overené marketingové
a predajné podklady, ktoré sú pre obchodného partnera uschované v Backoffice. Chráni to
obchodného partnera pred formálnymi výzvami k ukončeniu určitého správania a poskytuje
mu to istotu. Použitie, výroba a šírenie vlastných predajných materiálov, vlastných
produktových brožúr alebo iných samostatne vyhotovených médií, webových stránok a iných
reklamných prostriedkov je dovolené iba po predchádzajúcom, vždy odvolateľnom, písomnom
potvrdení spoločnosťou FLEXKOM. Reklama produktov FLEXKOM cez internet je dovolená
výlučne za použitia uložených reklamných materiálov a reklamných výpovedí. Obchodný
partner nesmie v žiadnom prípade uvádzať informácie o svojom príjme alebo možnostiach
zárobku vo FLEXKOM. V prípade, že obchodný partner prezentuje služby FLEXKOM v iných
internetových médiách ako napr. sociálnych sieťach (napr. Facebook), online blogoch alebo
diskusných miestnostiach, smie taktiež použiť iba uložené oficiálne reklamné výpovede
FLEXKOM a v žiadnom prípade nesmie poskytovať informácie o svojom príjme alebo
možnostiach zárobku vo FLEXKOM. Obchodný partner má neustále zakázané, iným
[email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telephone: +41(0) 715 / 88 03 55
obchodným partnerom FLEXKOM predávať alebo inak poskytovať vlastné marketingové
podklady a/alebo predajné podklady.
(8) Služby FLEXKOM sa smú v rámci platného práva s možnosťou odvolania prezentovať
a/alebo predávať na domácich párty, online domácich párty, online sieťových podujatiach
alebo na online konferenciách. Ďalej môže obchodný partner prezentovať služby na veľtrhoch
alebo odborných výstavách podľa povolenia v pláne odmeňovania alebo po predchádzajúcom
písomnom povolení spoločnosťou FLEXKOM. Predpokladom je však neustále to, že je
zaručený spôsob prezentácie, ktorý nie je na škodu vlastnému štandardu FLEXKOM.
Obmedzením v tomto prípade je to, že obchodný partner nesmie na tomto veľtrhu ponúkať
žiadne produkty konkurenčných spoločností. Produkty FLEXKOM sa smú mimochodom
predávať v gastronomických prevádzkach a iných obchodoch ako napr. supermarketoch
alebo čerpacích staniciach iba vtedy, ak je to preukázateľne podľa plánu odmeňovania
vyslovene dovolené alebo inak len po predchádzajúcom písomnom súhlase.
(9) Služby nesmú byť ponúkané na akciách, verejných a súkromných blších a starinárskych
trhoch, výmenných burzách, obchodných domoch, internetových trhoch ako napr. eBay,
Amazon alebo porovnateľných predajných miestach.
(10) Obchodný partner nesmie v obchodnom styku sprostredkovať dojem, že koná z
poverenia alebo v mene FLEXKOM a taktiež nesmie vzbudiť dojem, že je od FLEXKOM
závislý alebo viazaný pokynmi. Naopak sa zaväzuje, že sa bude prezentovať ako nezávislý a
samostatný obchodný partner spoločnosti FLEXKOM. Internetová domovská stránka, listový
papier, vizitky, potlač auta ako aj inzeráty, reklamné podklady a podobné musia obchodného
partnera prezentovať ako samostatne zodpovedného; taktiež musí tento používať dodatok
„Nezávislý obchodný partner FLEXKOM“. Obchodnému partnerovi sa ďalej zakazuje, v mene
FLEXKOM pre alebo v záujme resp. v mene spoločnosti žiadať a prijímať úvery, realizovať
výdaje, prijímať záväzky, otvárať bankové účty, uzatvárať ostatné zmluvy alebo inak záväzné
prejavovať vôľu.
(11) Všetky cestovné náklady, útraty, kancelárske náklady, náklady za telefonické hovory alebo
iné výdaje na reklamné materiály preberá obchodný partner na vlastnú zodpovednosť.
(12) Obchodný partner nie je v obchodnom styku oprávnený, vyjadrovať sa o značkách
konkurenčných firiem negatívne, znevažujúco alebo iným spôsobom v rozpore zo zákonom
príp. iné firmy hodnodiť negatívne alebo znevažujúco alebo takéto negatívne, znevažujúce
alebo iné protizákonné hodnotenia používať k odlákaniu obchodných partnerov iných firiem.
(13) Všetky prezentačné, reklamné, školiace a filmové materiály FLEXKOM (vrátane fotografií)
a pod. nachádzajúce sa vždy k dispozícii v Backoffice sú autorsky chránené. Obchodný
partner ich smie využívať v rámci činností pre FLEXKOM v predpísanom rámci za dodržania
ďalších povinností týchto Všeobecných podmienok pre obchodného partnera. Okrem toho sa
[email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telephone: +41(0) 715 / 88 03 55
nesmú menované materiály bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti FLEXKOM ani
úplne ani útržkovite kopírovať, verejne sprístupniť alebo spracovať.
(14) Aj použitie mena, značiek, pracovných názvov a obchodných označení (ďalej ako
označenie) FLEXKOM je dovolené iba s výslovným písomným súhlasom. Platí to aj pre
registráciu internetových domén alebo mailových adries, ktoré obsahujú značenie FLEXKOM
v akejkoľvek forme písania. FLEXKOM môže požadovať, aby sa internetové domény alebo
mailové adresy, ktoré obsahujú označenie FLEXKOM a ktorých použitie nebolo FLEXKOM
písomne potvrdené, vymazali alebo pokiaľ sa jedná o internetové domény, previedli na
FLEXKOM.
Náklady za prevedenie internetovej domény, ktoré je potrebné previesť, preberá v prípade
prevedenia FLEXKOM.
(15) Fyzická osoba, ako aj právnická osoba je oprávnená iba k nadobudnutiu pozície v
marketingovom pláne. Manipulácie s bonusom sú zakázané. Patria tu najmä sponzoring
obchodných partnerov, ktorí v skutočnosti obchod FLEXKOM vôbec nerealizujú (tzv. fiktívne
osoby), ako aj viacnásobné otvorené alebo utajené registrácie. V tomto prípade sa zakazuje aj
používanie mena manželského partnera, príbuzných, obchodných mien, kapitálových
spoločností, osobných spoločností, správcovských spoločností alebo iných tretích subjektov,
s cieľom obídenia tohto ustanovenia.
(16) Obchodný partner sa môže po ukončení jeho zmluvy nanovo registrovať vo FLEXKOM
pod iným sponzorom. Predpokladom je, že od vypovedania starej pozície obchodného
partnera a od potvrdenia výpovede firmou FLEXKOM ubehlo minimálne 12 mesiacov a
vypovedajúci obchodný partner v tomto čase nevykonával žiadne aktivity pre FLEXKOM.
(17) Obchodnému partnerovi sa nepovoľuje, odpovedať na dotazy tlače o spoločnosti
FLEXKOM, jej produktoch, FLEXKOM pláne odmeňovania alebo iných službách FLEXKOM.
Obchodný partner sa zaväzuje, že postúpi všetky dotazy tlače bezodkladne na FLEXKOM.
(18) Obchodný partner smie predávať služby pre FLEXKOM alebo získavať nových
obchodných partnerov iba v takých krajinách (štátoch), ktoré FLEXKOM oficiálne otvoril.
(19) Zmeny kmeňových údajov obchodných partnerov (napr. adresy, mena, bankových údajov
atď.) je potrebné bezodkladne nahlásiť najneskôr 10 dní pred nástupom zmeny príslušnou
obmenou údajov v Backoffice pod rubrikou „moje údaje“.
[email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telephone: +41(0) 715 / 88 03 55
§ 5 Formálne upozornenie na ukončenie určitej činnosti, zmluvná pokuta, náhrada
škody, oslobodenie od ručenia
(1) Pri prvom porušení povinností obchodného partnera ustanovených v § 4 nasleduje
písomné varovanie FLEXKOM za stanovenia lehoty 10 dní pre odstránenie porušenia
povinnosti.
(2) Ak po uplynutí lehoty v zmysle odseku (1) príde opakovane k tomu istému alebo
podobnému porušeniu alebo sa pôvodne napomínané porušenie neodstránilo, je
bezprostredne splatná primeraná zmluvná pokuta, ktorej výšku stanoví podľa uváženia
FLEXKOM a v prípade sporu je ju možné preveriť príslušným krajinským súdom. Pri uplatnení
si zmluvnej pokuty vznikajú ďalšie náklady na advokáta, ktoré sa obchodný partner zaväzuje
uhradiť.
(3) Obchodný partner ručí bez ohľadu na spôsobenú zmluvnú pokutu okrem toho za všetky
škody, ktoré FLEXKOM vzniknú porušením povinnosti v zmysle §§ 3, 4, 6, 13 (2) alebo inak
porušením zmluvy obchodného partnera alebo iných práv spoločnosti FLEXKOM, s výnimkou,
ak obchodný partner za porušenie povinnosti nezodpovedá.
(4) Obchodný partner oslobodí spoločnosť FLEXKOM v prípade nároku tretích subjektov z
dôvodu porušenia povinností upravených v §§ 3, 4, 6, 13 (2) alebo iného porušenia
obchodného partnera platného práva, pri prvej požiadavke spoločnosti FLEXKOM od ručenia.
Obchodný partner sa do tej miery zaväzuje najmä prevziať všetky náklady, najmä náklady na
advokáta, súdne náklady a náklady na náhradu škody, ktoré v tejto súvislosti vzniknú
spoločnosti FLEXKOM.
§ 6 Ochrana obchodného partnera / Žiadna ochrana územia/ Osobité oprávnenia
(1) Aktívnemu obchodnému partnerovi, ktorý získal iného obchodného partnera,pokiaľ
spoločnosť FLEXKOM príjme zmluvu s odkladom podmienene v zmysle § 3 (4), bude nový
(získaný) obchodný partner priradený do jeho štruktúry (ochrana obchodného partnera),
pričom pre priradenie platí dátum a čas doručenia registračnej žiadosti do spoločnosti
FLEXKOM. Pokiaľ si dvaja obchodní partneri nárokujú ako sponzori toho istého nového
obchodného partnera pre seba, zohľadní FLEXKOM iba sponzora menovaného v prvej
registrácii.
(2) Zachovávanie sponzorských línií je princípom systému predaja FLEXKOM a slúži ako
bezpodmienečný obchodný základ ochrany všetkých obchodných partnerov. Zámena
obchodného partnera do inej línie nie je možná. Ak sa obchodný partner pokúsi
prostredníctvom fiktívnej osoby, manželského partnera, iného príbuzného, obchodného mena,
kapitálovej spoločnosti, osobnej spoločnosti alebo správcovskej spoločnosti, viacnásobne
[email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telephone: +41(0) 715 / 88 03 55
registrovať vo FLEXKOM, aj za účelom zmeny línie alebo za účelom predstierania chybných
skutočností takéto obchodné partnerstvo privodiť, môže to viesť k strate obchodného
partnerstva vo forme bezprostredného mimoriadneho vypovedania bez predchádzajúceho
varovania.
(3) Registrujúci sa obchodný partner sa zaväzuje, riadne a úplne sprostredkovať ID sponzora
sponzorujúceho obchodného partnera. Spoločnosť FLEXKOM je oprávnená vymazať mená a
adresy obchodného partnera zo svojho systému, ak je ID sponzora nesprávne, ak sa
reklamné zásielky a sprievodné listy vracajú s poznámkou „presťahovaný“, „zomrel“,
„neprijaté“, „neznámy“ alebo podobne a tento obchodný partner v priebehu primeranej lehoty
chybné údaje neopraví.
Pokiaľ vzniknú spoločnosti FLEXKOM náklady z dôvodu
nedoručiteľných zásielok a balíkom, je oprávnená od tohto obchodného partnera spätne
požadovať náklady, okrem prípadu, že za chybné doručenie nezodpovedá.
(4) Obchodnému partnerovi neprislúcha žiaden nárok na územnú ochranu, s výnimkou toho,
že obchodnému partnerovi bola takáto územná ochrana vyslovene preukázateľne podľa plánu
odmeňovania priznaná.
(5) Obchodný partner je iba vtedy oprávnený, snažiť sa o záskanie zákazníkov spoločnosti
FLEXKOM, uvedených v tzv. koncepte športových klubov a hotelov, ak je v pozícii Global
Team Member (ďalej ako GTM) a ak sú splnené ďalšie predpoklady uvedené v pláne
odmenňovania). Tento GTM je ako obchodný partner zodpovedný vo svojom regióne za
vybudovanie maloobchodníkov/poskytovateľov služieb a dostane zato dodatočnú províziu,
ktorej výška sa riadi podľa plánu odmeňovania.
§ 7 Poplatok za správu, starostlivosť a údržbu, užívacie právo, náklady na údržbu
internetovej stránky alebo Backoffice / Úprava cien
(1) Nadobudnutím štartovacieho balíčka získa obchodný partner okrem iného 12 mesačné
právo využívať od spoločnosti FLEXKOM servisné služby a starostlivosť, ako aj užívacie právo
personalizovanej webovej stránky (Landingpage) a Backoffice vrátane všetkých tam
ponúkaných služieb a nástrojov (predajná licencia). Od 13. mesiaca vzniká ročný paušálny
poplatok za správu, starostlivosť a údržbu, ktorého výška je upravená v pláne odmeňovania a
ktorý zahŕňa menované užívacie právo ako aj prevod (vo forme uploadu v Backoffice) ďalších
100 QR kódov. Ročný poplatok za správu, starostlivosť a údržbu sa hradí na základe voľby
spoločnosti FLEXKOM platbou poplatku zo strany obchodného partnera alebo sa vyrovná
započítaním existujúceho kreditu na províznom účte obchodného partnera. Obchodný partner
už teraz výslovne súhlasí s uvedeným vyúčtovaním spoločnosťou FLEXKOM.
(2) FLEXKOM si predovšetkým s ohľadom na zmeny situácie na trhu a/alebo licenčnej
štruktúry vyhradzuje právo, ceny, ktoré hradí obchodný partner, alebo body za objednávky
[email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telephone: +41(0) 715 / 88 03 55
priradené produktom, plán odmien alebo poplatky za užívanie zmeniť, najmä zvýšiť k začiatku
nového zúčtovacieho obdobia.
§ 8 Reklamné prostriedky / Príspevky / Spracovanie údajov
(1) Všetky bezplatné reklamné prostriedky a iné príspevky spoločnosti FLEXKOM môžu byť s
účinnosťou pre budúcnosť kedykoľvek odvolané.
(2) Spracovanie údajov pre obchodného partnera zo strany FLEXKOM je zdarma, pričom si
FLEXKOM výslovne vyhradzuje právo zaviesť v budúcnosti servisný poplatok.
§ 9 Platobné podmienky / Možnosti úhrady provízií / Zákaz odstúpenia
(1) FLEXKOM si vyhradzuje právo, vyzvať obchodného partnera pred prvým vyplatením
provízie k predloženiu dôkazu jeho DIČ alebo IČ-DPH (zapísaného v Backoffice) ako aj
prihlásenia živnosti.
(2) Provízie obchodného partnera sú hradené na bankový účet, ktorý je obchodný partner
povinný uviesť v Backoffice alebo inými platobnými možnosťami uvedenými v Backoffice.
(3) Všetky provízne platby vyplývajú z príslušneho platného marketingového plánu/plánu
odmeňovania.
(4) FLEXKOM je oprávnený k uplatneniu zádržného práva v rámci zákonných predpisov.
Okrem toho je FLEXKOM oprávnený k uplatneniu zádržného práva s ohľadom na vyplatenie
provízií, ak nie sú pred prvým vyplatením predložené všetky potrebné dokumenty [viď pod (1)
až (2)]. V prípade vykonania zádržného práva pri províznych platbách zo strany FLEXKOM,
platí ako dohodnuté, že obchodnému partnerovi neprináleží žiaden nárok na úroky za časové
obdobie, v ktorom mu bola provízia zadržaná.
(5) FLEXKOM je oprávnený, pohľadávky, ktoré prináležia spoločnosti FLEXKOM voči
obchodnému partnerovi, celkom alebo čiastočne započítať s jeho nárokmi na províziu. Ako
náhle sa stornuje kúpa služby zákazníka, ktorá už bola vyprovíziovaná, je potrebné už
poskytnutú províziu vrátiť. Refundácia sa realizuje v mesiaci realizovaného storna kúpy so
zákazníkom prípadne započítaním jestvujúcich nárokov na províziu a s odpočítaním
nadobudnutého množstva pre účely kvalifikácie.
(6) Obchodný partner je oprávnený k vzájomnému započítaniu, ak sú vzájomné pohľadávky
stanovené ako nesporné alebo právoplatné.
(7) Odstúpenie a založenie nárokov obchodného partnera zo zmlúv obchodného partnera sú
vylúčené. Zaťaženie zmluvy právami tretích subjektov nie je dovolené.
[email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telephone: +41(0) 715 / 88 03 55
(8) Chybné provízie, bonusy alebo iné platby je potrebné písomne oznámiť spoločnosti
FLEXKOM v priebehu 60 dní od chybnej platby. Po tomto časom období platia provízie,
bonusy alebo iné platby ako schválené.
(9) FLEXKOM poskytuje obchodnému partnerovi provízie denne k dispozícii, takže si
obchodný partner môže provízie denne aktualizovať.
§ 10 Blokovanie obchodného partnera
(1) V prípade, že obchodný partner na vyzvanie spoločnosťou FLEXKOM do 30 dní od
registrácie a vzatia na vedomie náležitostí k vyplateniu provízií nepredloží všetky potrebné
podklady, prináleží spoločnosti FLEXKOM prechodné blokovanie obchodného partnera v
rámci systému predaja až do okamihu predloženia požadovaných podkladov, takže obchodný
partner nemôže sprostredkovať služby a ani získavať iných obchodných partnerov, taktiež si
nemôže nárokovať služby ako iní obchodní partneri. To isté platí, ak obchodný partner napriek
výzve k úhrade a márnemu uplynutiu lehoty určenej k platbe poplatku za správu, starostlivosť
a údržbu uvedeného v § 7 (1) omešká platbu, ostane v takomto prípade až do doby realizácie
platby alebo ukončenia zmluvy blokovaný (neaktívny). Doba blokovania neoprávňuje
obchodného partnera k mimoriadnemu vypovedaniu zmluvy, s výnimkou, že obchodný partner
za blokovanie nezodpovedá.
(2) Provízne nároky, ktoré nie je možné vyplatiť na základe dôvodov menovaných v (1), sa
zaúčtujú v rámci FLEXKOM ako rezervy a sú premlčané najneskôr v rámci zákonných
premlčacích lehôt. Neplatí to v prípade blokovania z dôvodu neuhradenia poplatku za správu,
starostlivosť a údržbu, keďže po dobu blokovania z tohto dôvodu nevznikajú alebo nie sú
vyplácané žiadne nároky na províziu.
(3) Spoločnosť FLEXKOM je ďalej oprávnená, zablokovať obchodného partnera, ak sa
písomnosti a zásielky pre neho vracajú s označením „presťahovaný“, „zomrel“, „neprijaté“,
„neznámy“ alebo podobne.
(4) Nezávisle dôvodov zablokovania, vymenovaných v odseku (1), si FLEXKOM vyhradzuje
právo zablokovania z dôležitého dôvodu. FLEXKOM si vyhradzuje najmä právo zablokovať
obchodnému partnerovi prístup k systému FLEXKOM (aj online) bez dodržania lehoty, ak
obchodný partner poruší povinnosti uvedené v §§ 3, 4, 6 a § 13 (2) alebo iné platné právo,
alebo ak jestvuje iný dôležitý dôvod a obchodný partner príslušné porušenie povinnosti na
základe príslušného varovania spoločnosťou FLEXKOM neodstráni v rámci lehoty uvedenej v
§ 5. V prípade porušenia povinností, ktoré sú upravené v §§ 3, 6 a 13 (2), je FLEXKOM
oprávnená k zablokovaniu bez predchádzajúceho varovania.
[email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telephone: +41(0) 715 / 88 03 55
§ 11 Trvanie a ukončenie zmluvy a následky ukončenia / Úmrtie obchodného partnera
(1) Zmluva obchodného partnera sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva môže byť zo strany
obchodného partnera vypovedaťná za dodržania písomnej formy s lehotou 3 mesiacov pred
splatnosťou nasledovných poplatkov za správu, starostlivosť a údržbu. FLEXKOM sa zrieka
práva riadnej výpovede. Pokiaľ obchodný partner napriek príslušnej výzve k platbe a následnej
ďalšej upomienke neuhradí poplatok za správu, starostlivosť a údržbu uvedenú v § 7 (1),
stane sa zmluva po dobu nasledujúcich 6 mesiacov neaktívnou s následkami uvedenými v §
10 (1) a (2). Ak nebude poplatok uhradený ani po uplynutí tohto neaktívneho obdobia, uplatní
si FLEXKOM právo na mimoriadne vypovedanie zmluvy po uplynutí tejto poslednej lehoty.
(2) FLEXKOM je ďalej oprávnená vypovedať mimoriadne zmluvu s obchodným partnerom, ak
sa písomnosti a zásielky pre neho vracajú s označením „presťahovaný“, „zomrel“, „neprijaté“,
„neznámy“ alebo podobne a tento obchodný partner v priebehu 30 dní neopraví chybné údaje.
Pred vypovedaním zmluvy vyzve FLEXKOM obchodného partnera – pokiaľ je to možné a
prijateľné – na základe napomenutia k opraveniu svojich údajov.
(3) Vypovedanie zmluvy realizuje vypovedajúca strana s dodržaním písomnej formy
prostredníctvom pošty.
(4) Zmluva s obchodným partnerom končí najneskôr úmrtím obchodného partnera alebo v
prípade zápisu obchodného partnera do obchodného registra jeho vymazaním v obchodnom
registri. Zmluvu obchodného partnera možno zdediť pri dodržaní zákonných predpokladov.
S dedičom/dedičmi sa musí potom do 6 mesiacov uzavrieť nová zmluva obchodného partnera,
ktorou dedič vstupuje do práv a povinností poručiteľa dedičstva. Úmrtie je potrebné
dokladovať úmrtným listom. Pokiaľ jestvuje testament o zdedení zmluvy obchodného partnera,
je potrebné predložiť notárom overenú kópiu testamentu. Po nevyužitom uplynutí šesť
mesačnej lehoty prechádzajú všetky práva a povinnosti zo zmluvy na spoločnosť FLEXKOM.
Vo výnimočnom prípade sa šesť mesačná lehota predlží o primeranú dĺžku, pokiaľ je táto v
ojedinelom prípade pre dediča/dedičov neprimerane krátka.
(5) Ak je pre obchodného partnera pokračovanie jeho činnosti neúnosné napr. na základe jeho
veku alebo kvôli chorobe, zaväzuje sa FLEXKOM pokračovať v zmluvnom vzťahu s osobou,
ktorú menuje obchodný partner. Vyššie uvedené ustanovenia odseku (4) platia primerane pre
toto pokračovanie zmluvy pre prípad úmrtia.
(6) Bez ohľadu na dôvod vypovedania zmluvy v odseku (1) si FLEXKOM vyhradzuje právo
mimoriadneho vypovedania zmluvy. Dôvodom mimoriadneho vypovedania je najmä porušenie
povinností upravených v § 4, pokiaľ obchodný partner nesplní svoje povinnosti odstránenia
porušovania včas v zmysle § 5 alebo ak po odstránení porušenia povinnosti v neskoršom
časovom období rovnakým alebo porovnateľným spôsobom opäť poruší svoje povinnosti. Pri
[email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telephone: +41(0) 715 / 88 03 55
porušení povinností upravených v §§ 3, 6 a 13 (2) je FLEXKOM oprávnený zmluvu bez
predchádzajúceho varovania mimoriadne vypovedať.
(7) Ďalej prináleží každej zmluvnej strane dôvod pre mimoriadne vypovedanie zmluvy, ak sa
voči druhej zmluvnej strane zaháji konkurzné konanie alebo zahájenie konkurzného konania
bolo z dôvodu nedostatku majetku zamietnuté alebo je iná zmluvná strana inak platobne
neschopná alebo v rámci exekúcie vydala miestoprísažné vyhlásenie o platobnej
neschopnosti.
(8) Právo mimoriadneho vypovedania zmluvy jestvuje bez poškodenia ďalších nárokov.
(9) Internetové domény a mailové adresy, ktoré obsahujú meno „FLEXKOM“ alebo ochrannú
známku, obchodné označenie alebo pracovný názov FLEXKOM, sa po ukončení zmluvy
nesmú viac používať a musia sa previesť – pokiaľ sa to týka internetových domén – na
spoločnosť FLEXKOM proti prevzatiu nákladov na prenos.
(10) Po ukončení zmluvy je možné opätovne uzavrieť zmluvu až po uplynutí minimálne 12
mesiacov.
(11) Ukončením zmluvy formou mimoriadneho vypovedania zo strany FLEXKOM alebo
riadnym vypovedaním zo strany obchodného partnera neprináleží obchodnému partnerovi
právo na provízie alebo iné služby FLEXKOM. V ostatnom neprináleží obchodnému partnerovi
ukončením zmluvy žiaden nárok na vyrovnanie obchodného zástupcu, keďže nie je v zmysle
obchodného zákonníka žiadnym obchodným zástupcom. Obchodný partner oprávnený
k mimoriadnemu vypovedaniu stráca oprávnenie na provízie, ak po výpovedi odláka už či
priamo alebo prostredníctvom tretích alebo sa pokúsi odlákať od FLEXKOM iných obchodných
partnerov alebo poruší svoju povinnosť upravenú v § 4 (6).
(12) Ak si obchodný partner nárokuje súčasne iné služby od FLEXKOM nezávislé od zmluvy
obchodného partnera, zostávajú tieto služby ukončením zmluvy obchodného partnera
nedotkuté a naďalej v platnosti, jedine, ak by obchodný partner vyslovene požadoval
s výpoveďou zmluvy aj ich ukončenie. Ak obchodný partner po ukončení zmluvy naďalej
nadobúda služby a služby od FLEXKOM, je vedený ako normálny zákazník.
(13) Po riadnom vypovedaní zmluvy obchodného partnera môže obchodný partner za účelom
refundácie vrátiť podporu predaja, ktorú kúpil u FLEXKOM v priebehu posledných 12
mesiacov pred nadobudnutím účinnosti vypovedania zmluvy, pokiaľ sa materiál pre FLEXKOM
nachádza v opakovane zužitkovateľnom stave. Po obdržaní podpory predaja, ktorú možno
opäť predať, sa obchodnému partnerovi vráti 90 % pôvodnej netto kúpnej ceny, avšak žiadne
eventuálne pritom vznikajúce náklady na doručenie.
(14) Ukončením zmluvy vypovedaním prechádza pozícia obchodného partnera v systéme
predaja na FLEXKOM.
[email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telephone: +41(0) 715 / 88 03 55
§ 12 Vylúčenie ručenia
(1) FLEXKOM ručí za iné škody ako vzniknuté ublížením na živote, tele a zdraví iba, pokiaľ sa
tieto zakladajú na úmyselnom alebo hrubo nedbalom konaním alebo zavineným porušením
podstatnej zmluvnej povinnosti (napr. úhrada provízie) zo strany FLEXKOM, jeho pracovníkov
alebo poverených osôb. Platí to aj pre škody z porušenia povinností pri zmluvných jednaniach
ako aj pri uskutočnení nedovolených konaní. Z toho vyplývajúce ručenie pre náhradu škody je
vylúčené.
(2) Ručenie je okrem škôd spôsobených ublížením na živote, tele a zdraví alebo okrem pri
úmyselnom alebo hrubo nedbalom konaní spoločnosti FLEXKOM, jej pracovníkov alebo
poverených osôb, obmedzené na škody typickým spôsobom predvídateľné pri uzatvorení
zmluvy a ostatne podľa výšky na priemerné zmluvne typické škody. Platí to aj pre nepriame
škody, najmä ušlý zisk.
(3) Za škody, nezávisle od toho, akého druhu, ktoré vznikli stratou údajov na serveroch,
FLEXKOM neručí, s výnimkou prípadov hrubo nedbalého alebo úmyselného zavinenia
spoločnosťou FLEXKOM, jej pracovníkov alebo poverených osôb. Uložené obsahy
obchodných partnerov predstavujú pre FLEXKOM cudzie informácie v zmysle nemeckého
zákona o elektronických informačných a komunikačných službách (Telemediengesetz - TMG).
(4) Ustanovenia nemeckého zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku
(Produkthaftungsgesetz) ostávajú nedotknuté.
§ 13 Prevod obchodnej prevádzky / Prevod sponzorovanej štruktúry na tretích / Prevod
podielu pri právnických osobách alebo osobných spoločnostiach
(1) FLEXKOM je kedykoľvek oprávnený, previesť svoju obchodnú prevádzku úplne alebo
čiastočne na tretie subjekty, pokiaľ právny nástupca dodržiava zákonne predpisy, ako aj platné
zmluvy.
(2) Obchodný partner nie je oprávnený k prevodu svojej predajnej štruktúry, s výnimkou
predchádzajúceho výnimočného písomného súhlasu spoločnosťou FLEXKOM z výnimočného
dôvodu spočívajúceho na uvážení FLEXKOM. Do tejto miery má FLEXKOM právo regulárne
podľa vlastného uváženia odmietnuť zamýšľaný prevod, s výnimkou toho, keď odmietnutie
predstavuje nemiestnu prísnosť pre obchodného partnera.
(3) Pokiaľ chce obchodný partner ako registrovaná kapitálová spoločnosť alebo osobná
spoločnosť prijať nového spoločníka alebo vylúčiť zo spoločnosti jestvujúceho spoločníka, je to
možné, pokiaľ doterajší spoločník/spoločníci, ktorí obchodné partnerstvo žiadali, ostanú
spoločníkmi. Pokiaľ by chcel jeden spoločník previesť svoje podiely na tretích, je toto konanie
prípustné na základe príslušnej písomnej žiadosti iba podľa pravidla (2).
[email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telephone: +41(0) 715 / 88 03 55
§ 14 Odluka/Rozvod
V prípade, že manželský pár, zapísané manželské súžitie ako registrovaný obchodný partner
vo forme právnickej osoby alebo osobnej spoločnosti interne svoju spoločnosť ukončí, platí, že
aj po odluke, zániku alebo inom ukončení menovanej spoločnosti ostáva iba jedna pozícia
obchodného partnera. Odlučujúci sa manželia/životní partneri/spoločníci sa majú medzi sebou
dohodnúť, ktorým manželským partnerom/životným partnerom/spoločníkom má obchodné
partnerstvo pokračovať a oznámiť to písomne FLEXKOM. V prípade interného sporu o
následkoch odluky, zániku alebo iného ukončenia s ohľadom na obchodné partnerstvo u
FLEXKOM vyhradzuje si FLEXKOM právo mimoriadneho vypovedania zmluvy, pokiaľ takýto
spor vedie k zanedbaniu povinností obchodného partnera, k porušeniu Všeobecných
podmienok obchodného partnera, k porušeniu platného práva alebo neprimeranému
zaťaženiu línie pod nimi alebo línie nad nimi (downline alebo upline).
§ 15 Premlčanie
Všetky nároky z tohto zmluvného pomeru sa pre obe strany premlčia za 6 mesiacov.
Premlčacia doba začína plynúť splatnosťou nároku, okamihom vzniku nároku alebo
rozpoznateľnosťou nároku. Zákonné ustanovenia, ktoré predpokladajú dlhšiu premlčaciu
dobu, ostávajú nedotknuté.
§ 16 Ochrana údajov
(1) Následne je potrebné nájsť vyhlásenie spoločnosti FLEXKOM o ochrane údajov.
(2) Vyplnením a sprostredkovaním formulára za účelom objednávania alebo účelom
nadobudnutia obchodného partnerstva sprostredkúva obchodný partner osobné údaje
spoločnosti FLEXKOM.
(3) FLEXKOM používa osobné údaje sprostredkované obchodným partnerom (napr.
oslovenie, meno, adresu, mailovú adresu, telefónne číslo, DIČ, bankové spojenie) podľa
ustanovení nemeckého práva na ochranu údajov za účelom vyúčtovania a naplnenia zmluvy.
Do tej miery FLEXKOM zisťuje, ukladá a spracúva výlučne údaje poskytnuté obchodným
partnerom v rámci jeho údajov v online formulári.
(4) Za účelom naplnenia zmluvy, a to napr. z dôvodu expedície alebo vyúčtovania, sa osobné
údaje obchodného partnera postupujú napr. špeditérovi, kooperačným partnerom alebo
účtovnému oddeleniu, pokiaľ je to nevyhnutné k naplneniu zmluvy. Tieto tretie strany sú taktiež
zaviazané, používať osobné údaje obchodného partnera výlučne podľa ustanovení
nemeckého práva na ochranu údajov.
[email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telephone: +41(0) 715 / 88 03 55
(5) Obchodný partner je na mailovej adrese: [email protected] oprávnený, pokiaľ je to
prípustné, požadovať zmenu, blokovanie alebo vymazanie jeho údajov a namietať proti
používaniu jeho údajov za účelom sprostredkovania informácií spoločnosťou FLEXKOM.
(6) Na základe vyhlásenia o ochrane údajov nie sú žiadne osobné údaje obchodného partnera
sprostredkované spoločnosti FLEXKOM bez jeho osobitného písomného súhlasu
sprístupňované tretím, okrem prípadu, že by sa to muselo realizovať na základe zákonných
alebo úradných nariadení.
(7) Kompletnou realizáciou zmluvy, do ktorej spadá okrem vypovedania zmluvy aj úplná platba
dohodnutej odmeny, sa údaje obchodného partnera, ktoré je potrebné uschovať z právnych
dôvodov, s výnimkou údajov, ktoré si vyžadujú súhlas pre ich ďalšie použitie, zablokujú. Tieto
údaje už nie sú k dispozícii pre ďalšie použitie.
(8) Pokiaľ si obchodný partner praje ďalšie informácie o uložení jeho osobných údajov alebo
vymazanie, blokovanie alebo zmenu údajov záujemcu, je k dispozícii podpora na mailovej
adrese uvedenej v odseku (5).
§ 17 Zreteľ na systém odmien, provízny plán, marketingový plán / Súhlas k poskytnutiu
osobných údajov
(1) Systém odmien vrátane plánu odmeňovania tvorí taktiež súčasť zmluvy obchodného
partnera, čo obchodný partner potvrdzuje zaslaním kompletne vyplnených online formulárov
žiadosti elektronickou cestou, ako aj to, že vzal menované dokumenty na vedomie. Obchodný
partner musí tieto ustanovenia podľa aktuálne platného znenia stále dodržiavať.
(2) Ďalej aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov (porovnaj § 16) tvorí vyslovene súčasť tejto
zmluvy, čo obchodný partner potvrdzuje zaslaním kompletne vyplneného online formulára
žiadosti elektronickou cestou. Obchodný partner súhlasí zaslaním kompletne vyplneného
online formulára žiadosti elektronickou cestou s poskytnutím jeho osobných údajov v rámci
spoločnosti FLEXKOM ako aj priamej sponzorskej línii obchodného partnera.
(3) FLEXKOM je kedykoľvek oprávnená zmeniť systému odmeňovania, provízny plán a
marketingový plán. FLEXKOM avizuje zmeny v Backoffice v primeranej lehote spravidla jeden
mesiac. Obchodný partner má právo, pokiaľ so zmenami nesúhlasí a zmena ho zaťaží v jeho
právach, po avíze zmluvu mimoriadne vypovedať. Pokiaľ zmluvu nevypovedá do štyroch
týždňov od nastúpenia platnosti zmeny, obchodný partner zmenu výslovne prijíma.
[email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telephone: +41(0) 715 / 88 03 55
§ 18 Súhlas k použitiu fotografických a audiovizuálnych materiálov
Obchodný partner zaručuje spoločnosti FLEXKOM bezodplatne právo, zbierať príp. realizovať
fotografický a/alebo audiovizuálny materiál s jeho vyobrazením, hlasové záznamy alebo jeho
výpovede a citáty v rámci jeho funkcie ako obchodného partnera. Do tej miery obchodný
partner zaslaním žiadosti obchodného partnera a odovzdaním týchto Všeobecných podmienok
obchodného partnera výslovne súhlasí so zverejnením, používaním, kopírovaním a zmenou
jeho citátov, nahrávok alebo záznamov.
§ 19 Použiteľné právo / príslušnosť súdu
(1) Platí právo Nemeckej spolkovej republiky za vylúčenia Viedenského dohovoru o
medzinárodnej kúpe tovaru (UN-Kaufrecht). Nedotknuté ostávajú nutné ustanovenia štátu, v
ktorom má obchodný partner svoj obvyklý pobyt.
(2) Pokiaľ je obchodný partner obchodník, právnická osoba verejného práva alebo verejnoprávny zvláštny majetok, alebo nemá súdnu príslušnosť v Nemecku alebo ak po uzatvorení
zmluvy svoje bydlisko premiestni mimo Nemecka alebo ak jeho bydlisko v okamihu podania
žaloby nie je známe, je príslušným súdom Mníchov.
§ 20 Záverečné ustanovenia / Salvatorská klauzula
(1) FLEXKOM je kedykoľvek oprávnená k zmene Všeobecných podmienok obchodného
partnera. Spoločnosť FLEXKOM avizuje zmeny v Backoffice v primeranej lehote spravidla
jeden mesiac. Obchodný partner má právo, pokiaľ so zmenami nesúhlasí a zmena ho zaťaží
v jeho právach, po oznámení zmluvu mimoriadne vypovedať. Pokiaľ zmluvu nevypovedá do
štyroch týždňov od nastúpenia platnosti zmeny, obchodný partner zmenu vyslovene prijíma.
(2) Ostatne vyžadujú zmeny alebo doplnenia týchto Všeobecných podmienok pre obchodného
partnera písomnú formu. Platí to aj pre zrušenie požiadavky písomnej formy.
(3) Ak sa jednotlivé ustanovenie týchto Všeobecných podmienok pre obchodného partnera
stane neúčinným alebo neúplným, nebude tým dotknutá účinnosť celej zmluvy. Neúčinné
ustanovenie naopak bude nahradené takým ustanovením, ktoré je účinné a ktoré čo najviac
zodpovedá hospodárskemu zmyslu neúčinného ustanovenia. To isté platí aj v prípade
vyplnenia medzier, ktoré si vyžadujú úpravu.
(4) Originál Všeobecných podmienok obchodného partnera bol vyhotovený v nemeckom
jazyku. V prípade odchýliek obsahu na základe prekladu originálu platí ako smerodajný vždy
obsah Všeobecných podmienok obchodného partnera v nemeckom jazyku.
Stav Všeobecných podmienok pre obchodného partnera: 20.12.2013
[email protected] • Internet: www.flexkom.com • Telephone: +41(0) 715 / 88 03 55
Download

FLEXKOM Všeobecné podmienky pre obchodných partnerov § 1