Magazín společností Broker Consulting, a. s., a Fin Consulting, a. s.
říjen 2010 | ročník I
Finanční poradenství
je záležitostí volby
12 | Rozhovor | Be OK s Beok.cz! 14 | Profil | Rudolf I Gusti: Regionální ředitel s krví samuraje
26 | Slovensko | Jozef Žiliniec: Z akadémie vied do finančného poradenstva
32 | Slovensko | Stanislav Čisárik: Máme jednotnú vízu a podporu v top manažmente
3
Editorial
Právo volby: 10 let a dost
„Finanční poradenství je záležitostí volby“ zní hlavní téma čísla OK Info, kterým jste právě
začali listovat. Možnosti volby se od září rozšířily o jednu další, velmi významnou. Manažerský dodatek nově garantuje možnost po deseti letech odejít s vysokou rentou, a to
i pro manažery seniory, oblastní ředitele, regionální ředitele a finanční specialisty. Nově
tak Eurokariéra umožňuje daleko většímu okruhu našich spolupracovníků využít to, co
bylo jako volba doposud vyhrazeno pouze zemským ředitelům.
Náš kariérní systém klade na všechny z nás vyšší nároky, ale zároveň nabízí mnohem
větší možnosti výdělku, seberealizace a jistot pro plánování vlastní budoucnosti. V našem oboru, ve financích, existuje při aktivní práci možnost pohádkových výdělků. Zatím
však neznám nikoho, kdo by se stáhl do ústraní a dlouhodobě bral peníze bez práce. My
ale nyní takovou možností disponujeme. A to už po deseti letech práce, dámy a pánové!
A tuto vizi díky nám můžou získat i další lidé! Jdeme tak krok za krokem za naplněním
našeho poslání – být průvodci na cestě k finanční nezávislosti klientů, spolupracovníků i našich rodin.
Do některých firem na poradenském trhu jsou nováčci náborováni s vidinou vybudování firmy ve firmě. Do jiných dokonce s vidinou vybudování vlastní značky, kterou posléze prodají a zbohatnou. Realita
ukazuje, že zatím zůstává jen u slov. Jediné obchody na českém trhu, které se takto uskutečnily a dopadly dobře, udělal
Maximální měsíční výše doživotních rent
Broker Consulting s Tomášem Paurem (IFS) a Vaškem Pipkem
přitom dosahuje těchto hodnot:
(Olymp 2002). Samotná myšlenka je dobrá. My sami vlastně také
nabízíme spolupodnikání se sdílením značky. K tomu, aby to
Manažer senior (MS),
bylo podnikání a ne jen živnost, je třeba systému, který umožní
Finanční specialista (FS), 25 000 Kč
realizovat hodnotu díla, nejen pravidelnou výplatu odměny
Finanční specialista senior (FSS)
za práci. Přemýšlel jsem, jak přenést tuto myšlenku kariérního
Oblastní ředitel (OŘ)
50 000 Kč
systému. Tak, aby perfektně fungovala. Prvním krokem bylo
Regionální ředitel (RŘ)
100 000 Kč
vyhlášení Motivačního akciového programu před pěti lety. Další
Zemský ředitel (ZŘ)
200 000 Kč
krok přichází teď…
Výsledkem je manažerský dodatek garantující možnost
Nemocenské a rodičovské zabezpečení
„odprodat“ po 10 a více letech firmě zpět, co jste vybudovali.
dosahuje těchto maximálních měsíčních
hodnot:
Odměnou je doživotní výplata tvořená z 50 % první nadřízené
řídící provize a pro specialisty 50 % pečovatelských a kmeno M/KS, FS, FSS
40 000 Kč
vých provizí bez sebemenší práce.
MS
60 000 Kč
Sociální aspekt kariéry má u nás hluboké kořeny. Vzpomeň OŘ
80 000 Kč
me například Karla Škorpíka, který s námi již 6 let nemůže být
RŘ
100 000 Kč
ze zdravotních důvodů. Dostává ale pravidelně rentu, která mu
ZŘ
120 000 Kč
náleží.
Pro všechny je vidina doživotní renty přitažlivá. Ale ne všichni
Měsíční maximální dávka na invalidní rentu:
ji budou chtít nakonec využít. Když vám tým roste, když se daří,
M/KS, FS, FSS
20 000 Kč
neumíte si představit, že přestanete. A když už člověk je finanč
MS
30 000 Kč
ně nezávislý, může šlapat do pedálů dál o to snadněji nebo
OŘ
40 000 Kč
podat žádost o rentu a jednoduše změnit obor, cestovat kolem
RŘ
60 000 Kč
světa, napsat knížku, sportovat, zařídit si dlouhou stáž v Americe,
ZŘ
80 000 Kč
věnovat se dětem nebo vnoučatům… Zkrátka má právo volby.
Důležitým předpokladem pro to, aby mohl takový systém
Životní zabezpečení:
fungovat, je systémová garance kmene klientů a struktury
1. ROK 75% PROVIZÍ
spolupracovníků a kariérní systém s dostatečnou výší řídících
2. ROK 50% PROVIZÍ
provizí, kde nedostává vizitku s nápisem ředitel každý, kdo
3. ROK 25% PROVIZÍ
„udrží moč a tužku“. Ostatní firmy nabízí lepší zaměstnání nebo
živnost, my chceme spolupodnikat ve franšízovém systému
a navíc po deseti letech práce nabízíme odkup hotového díla.
Jeden z důvodů, proč k nám přichází noví kolegové z České pojišťovny, ING, Avivy atd. je právě so­ciální
a podnikatelský aspekt naší kariéry. Naše kariéra má mnohem bohatší a dlouhodobější rozměr než uzavřené systémy pojišťoven a bank. A nyní kromě Motivačního akciového programu a velmi nadstandardního
sociálního zabezpečení nabízíme skutečnou finanční nezávislost pro stovky lidí.
Najdete tyto možnosti ještě někde jinde?
Petr Hrubý
Generální ředitel
4
5
Svět Broker
Consulting
Svět Broker
Consulting
Regata Broker Consulting
18. 9.–25. 9. 2010 │ Chorvatsko
6
7
Obsah
Anketa
Na Management meetingu, který se konal 14. 9. 2010 v Aquapalace Hotel Prague v Čestlicích, byla mimo
jiné představena novinka v nabídce služeb pro naše klienty. Balíček „Peníze navíc“ obsahuje tři výhody
ve formě zvýhodněného tarifu T-mobile, zvýhodněného povinného ručení a Buy karty. Účastníků
management meetingu jsme se zeptali na jejich názor na toto rozšíření služeb.
OK Info, měsíčník společností
Broker Consulting, a. s., a Fin Consulting, a. s.
Jaký je váš názor na balíček „Peníze navíc“ pro naše klienty?
Evidenční číslo periodického tisku
přidělené MK ČR:
MK ČR E 19587
Vydavatel:
Broker Consulting, a. s.
Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25221736
Šéfredaktor:
Jan Lener
Redakce:
Eva Sadílková
Autoři:
Jan Lener, Eva Sadílková, Petr Hrubý, Bára Hrubá,
Pavla Berková, Jozef Žiliniec, Erika Süčová, Pavel Kačer,
Marta Žížková, Pavel Matoušek, Miloslav Vaňásek,
Stanislav Čisárik, Jan Šimek
Fotografie:
Archiv Broker Consulting, Eva Sadílková, Jan Lener,
soukromý archiv Petra Hory, Nešo Matič,
Pavel Nesvadba, Erika Süčová, Michal Koubek
Grafická úprava:
Alice Neugebauerová
Sazba:
Design Communications, Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Jazyková korektura:
Jiří Podzimek
Náklad:
2500 ks
Tisk:
KAVKA PRINT, a. s., Ke Zdibsku 620, 250 67 Klecany
Vychází 8. října 2010
© Broker Consulting, a. s.
Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno
jakékoliv užití části nebo celku díla, především
rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem,
mechanickým nebo elektronickým,
v českém nebo jiném jazyce
OBSAH
3 | Editorial Petr Hrubý – Právo volby: 10 let a dost
4–5 | Svět Broker Consulting Regata Broker Consulting
6 | Obsah
7 | Anketa
8–9 | Aktuality Nový ředitel Jiří Čejka | Večeře pro akcionáře
| Broker svatba na Karlštejně | Jako kůň v postroji
10–11 | Manažer Management meeting
12–13 | Rozhovor Be OK s Beok.cz
14–19 | Profil Rudolf I Gusti: Regionální ředitel s krví samuraje | Tour de Rudy
Pavel Zym,
regionální ředitel
Balíček se mi hodně líbí. Co se týče telefonních tarifů, myslím, že to bude pro klienty
hodně poutavé. Co se týče povinného
ručení, to je zatím spíše návrh, který je
v plenkách. Buy kartu jsem doposud neměl
kvůli přílišné administrativní náročnosti,
ale teď budu prvním zákazníkem, který si
ji udělá.
Emil Malý,
regionální ředitel
Myslím, že je to celkově skvělá služba. Jak
říkal Vilém, pro každého klienta může být
z toho balíčku přínosného něco jiného,
někdo možná využije všechno. Je to otevírač dveří, pro lidi je to super věc. Díky této
nabídce se pro klienty staneme vítanou návštěvou, kterou rádi vpustí domů. Pro konzultanty je tahle novinka určitě prospěšná.
Petr Soler,
manažer senior
Vidím v tom obrovský přínos pro naše konzultanty, kterým se tímto otevírá další cesta
ke klientovi. Je to i důkazem síly inovace
v Broker Consulting. Tento směr, kterým se
vydáváme, velmi vítám a myslím, že je jen
otázkou času, kdy vlastní konzultant z Broker Consulting bude v každé rodině běžným
standardem.
| Oslava regionálního ředitelství
20–21 | Výsledky srpen 2010
22–25 | Téma měsíce Lodní deník Regaty 2010
26–27 | Slovensko Jozef Žiliniec: Z akadémie vied do finančného poradenstva
28 | Slovensko Stretnutie pod Tatrami
29 | Know-how Finanční plán a novinky od září 2010
30–31 | Business a etika Povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele
ve vztahu ke klientovi
31 | Poklady z knihovny Miloslava Vaňáska
32–33 | Slovensko Stanislav Čisárik: Máme jednotnú vízu a podporu
v top manažmente
34–35 | Investice Jak vysvětlit investice nedůvěřivým klientům
35 | Hypoteční centrum Modelový příklad OK bydlení
podle aktuálních sazeb k 22. 9. 2010
36–37 | Reportáž Oslavy zemského ředitelství na jachtách
39 | Relax Den Vltavy
Roman Borovec,
manažer senior
Tahle novinka se mi líbí. Protože bych řekl,
že zásadní věc je sehnat klienta, a záminky,
které používáme na navolávání, se opakují
u různých společností. Kdežto tahle záminka: „My vám neseme ne fiktivní, ale reálné
peníze,“ je zajímavou inovací na trhu.
Jiří Vosyka,
manažer
Tento balíček vidím jako doplňkovou službu
společnosti Broker Consulting. Myslím si, že
je to dobrý artikl, jak se dostat ke klientům
blíže, jak jim nabídnout něco, na co si můžou
sáhnout okamžitě. V podstatě jde o bonus.
Není to něco, z čeho bychom profitovali my
jako konzultanti, ale je to prostě služba pro
klienty. Pro klienty je tato služba atraktivní,
protože si můžou sáhnout na něco, z čeho
budou mít okamžitý užitek. Pro nás je to výhodné tím způsobem, jak to bylo prezentováno: že se dostaneme blíže ke klientovi a je
to pro nás možnost sehnat si další klienty.
Rudolf Kolbaba,
oblastní ředitel
Myslím si, že balíček „Peníze navíc“ je výborná příležitost k domlouvání schůzek. Vidím
v tom obrovské pozitivum. Případně ho lze
využít i k tomu, aby mi klient dal kvalitní
doporučení.
8
9
Aktuality
Nový ředitel
Jiří Čejka
Od září došlo ke změnám
v organizační struktuře centrály
Broker Consulting. Jiří Čejka byl
jmenován ředitelem podpory
prodeje a marketingu.
Jiří Čejka pracuje v Broker Consulting
od jara 2008. Do konce srpna působil
na pozici manažera vzdělávání. Je jedním z hlavních tvůrců současné podoby
vzdělávacího systému Broker Consulting.
„Změny ve struktuře oddělení podpory prodeje a marketingu by měly vést
k větší efektivitě některých
procesů, zkvalitnění služeb
pro obchodníky a zlepšení
komunikace
mezi obchodem a podporou prodeje,“
komentuje
svou novou pracovní pozici Jirka.
Po zářijových úpravách organizační
struktury bude do kompetence Jirky
Čejky spadat oddelění marketingu pod
vedením marketingového manažera
Michala Zátka, oddělení analýzy a produktového managementu pod vedením
Martina Novotného, oddělení podpory
prodeje a Call centrum, které řídí Jana Zemanová, oddělení metodiky Finančního
plánování, zastoupené Pavlem Kačerem,
a oddělení E-commerce Marka Janšty. n
Aktuality
Večeře pro akcionáře
Setkání prioritních akcionářů z řad
spolupracovníků Broker Consulting
při slavnostní večeři se za čtyři roky
fungování Motivačního akciového
programu (MAP) stalo už tradicí.
Je říjen! Ač se to nezdá, kvapem se blíží konec roku
a všichni obchodníci jdou za svými cíli. Když je člověk plně
koncentrovaný na ten jediný „maják“, nevidí, neslyší a jde
jako kočárový kůň v postroji.
Takoví obchodníci svého cíle určitě dříve nebo později dosáhnou,
bývají to ti nejlepší!
Proč to přirovnání? Když si představíte turisty v Praze a spřežení,
které je veze Starým Městem, uvědomíte si, že kočároví koně mají
boční klapky na očích. Je to proto, aby se neplašili, když je předjíždí
auto, aby šli pořád pěkně rovně vpřed.
Letos 14. září pozval generální ředitel Petr
Hrubý šedesát stávajících a potenciálních
akcionářů do restaurace Tvrz v Průhonicích.
Mezi jednotlivými chody Petr Hrubý
připomněl historii a pravidla MAPu.
MAP je rozdělen do pěti dvanáctiměsíčních kvalifikačních období:
npředkolo proběhlo v období
1. 6. 2006–31. 5. 2007
n 1. kolo: 1. 6. 2007–31. 5. 2008
n 2. kolo: 1. 6. 2008–31. 5. 2009
n3. kolo: 1. 6. 2009–31. 5. 2010
1. 6. 2010 začalo páté kolo, které skončí
31. 5. 2011.
Kdo se může účastnit MAPu?
Podmínkou je:
Broker svatba na Karlštejně
Až budete na sekretariátu plzeňské centrály Broker Consulting
shánět referentku slečnu Andreu Jelínkovou, ptejte se už
po paní Horové.
Andrea v sobotu 7. 8. 2010 změnila příjmení sňatkem s naším key
account manažerem Petrem Horou. Telefonický kontakt na Andreu zůstává nezměněn, kompetence také, jen její nová e-mailová adresa je teď:
[email protected]
U Petra Hory zůstává vše při starém. Jen teď vypadá tak nějak spokojeněji... Redakce přeje novomanželům mnoho štěstí do společného života. n
Jako kůň v postroji
nexistující
mandátní vztah po dobu alespoň dvou let k prvnímu dni kvalifikačního období,
ndosažení pozice MS či FSS či vyšší nejpozději k poslednímu dni kvalifikačního
období,
nsplnění růstu produkce v následující výši:
– 1,4násobek pro MS,
– 1,3násobek pro OŘ,
– 1,25násobek pro RŘ,
– 1,2násobek pro ZŘ a FSS,
n
stornokvóta mandatáře nižší než 15 %,
u FSS max. 10 %,
n
růst produkce celé společnosti v kvalifikačním období ve výši alespoň 1,2násobku oproti předcházejícím
12 měsícům.
Za rok 2009 bylo rozděleno v dividendách celkem 13 916 000 Kč.
Podrobná pravidla MAPu najdete na OK
Netu v záložce Broker Consulting – Pokyny,
smlouvy, formuláře – Motivační akciový
n
program.
I na vaší cestě mají „klapky“ své opodstatnění. Nic vás nerozptyluje, jdete vpřed, ale možná si nestihnete všimnout, že
u chodníku sedí muž středního věku na vozíku, který doufá ve své
uzdravení, že okolo jde maminka s dospívajícím, nápadně plachým synem, plachým, protože neslyší… Proto vám čas od času
na stránky OK Info přinášíme příběhy klientů Dobrého skutku,
abyste mohli „klapky“ na chvíli odložit a pomoci bez zbytečného
surfování.
Na cestě za splněním vašich cílů vám upřímně držím palce!
Za o. s. Dobrý skutek
Bára Hrubá
Příběhy klientů, kteří potřebují vaši pomoc
František Polák
Číslo účtu Dobrého skutku:
209 355 8001/5500, pozn. pro příjemce
= jméno obdarovaného. O darovací
smlouvu si zavolejte (731 537 205) nebo
napište [email protected]
…A JE TO!
Pan František Polák (47) je invalidní důchodce s roztroušenou sklerózou. Rád by
postoupil imunomodulační léčbu, která,
dle slov ošetřujícího lékaře, by mohla
panu Polákovi natolik pomoci, že by si
mohl opět najít zaměstnání, a celkově by
pozitivně zhodnotila jeho život. Pan Polák
žije spolu s rodiči, kteří mu pomáhají
překonávat těžkosti jeho komplikovaného
zdravotního stavu.
Andrej Uruba
Dobrým skutkem je pro Andreje příspěvek
na sluchový procesor Freedom v momentální výši 86 000 Kč (částka se ještě může
změnit v závislosti na úspěšnosti sbírek
u dalších charitativních subjektů).
Úryvek z dopisu maminky čtrnáctiletého Andreje Uruby:
... Když měl Andrej rok, zjistili jsme, že neslyší.
Byla to pro nás všechny velká rána a Andy
kvůli tomu vlastně přišel o tatínka, který se
nikdy nevyrovnal s tím, že má neslyšícího
syna. Ve dvou a půl letech byl Andrej na operaci, kde mu voperovali kochleární implantát. Byl to pro nás velký úspěch. Andrej začal
slyšet a mluvit! Od čtyř let s ním denně
jezdím do speciální školky a pak i školy pro
neslyšící ve Valašském Meziříčí.
Andrej miluje jízdu na kole a sport všeobecně. Stávající procesor, který přenáší zvuky
do kochlearního implantátu, mu v mnoha
aktivitách brání. Musí se nosit na zádech
krabička o rozměrech 11 x 7 cm a také upevňující přezky, které Andymu připadají jako
podprsenka. Když je venku nebo sportuje,
vždycky se bojím, že spadne na záda a přístroj rozbije...
Poslední rok, možná dva, začíná být Andy
uzavřenější a začíná se stydět za to, že je
neslyšící. Hlavně se stydí za přístroj, pořád by
nejradši nosil kapuci, aby nebylo nic vidět.
V poslední době se zajímá o děvčata, ale ta
ho většinou nazývají dementem a retardem, protože vidí, že je na něm něco jiného,
z čehož jsme pak oba moc smutní. A proto
jsem se rozhodla založit sbírku a pomoci
mu alespoň získáním prostředků na Freedom – nový procesor, který se připevňuje jen
za ouško. Procesor Freedom je úžasný pro
sport, je kvalitnější na přijímání zvuku, má
digitální přenos, vyrovnávání hlasitosti…
prostě samé plusy.
Oslovila jsem za tím účelem nejen Dobrý
skutek, neb je přístroj velmi drahý (přes
200 000 Kč), ale i další nadace jako například Naše dítě, Konto bariéry, Nadaci Olgy
Havlové, Nadační fond J&T a tak dále. Zatím
máme přislíbeno asi 140 000 Kč.
Andrej někdy zlobí jako každý kluk
v pubertě (je mu 14 let), ale má dobré srdíčko.
Přeji si, aby byl spokojenější a šťastnější, aby
mohl zapadnout do společnosti a necítit se
tak odlišný.
S pozdravem a přáním krásného dne
Radka Urubová
Vážené sdružení Dobrý skutek,
dovoluji si oslovit vás o pomoc.
Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu roztroušené sklerózy, kterou jsem onemocněl
před 12 lety, musím změnit dosavadní léčbu
kortikoidy za léčbu biologickou. Dočetl jsem
se totiž, že existuje biologická léčba, jíž se
zabývá a provádí ji MUDr. Jan Šula. Na tuto
léčbu však zdravotní pojišťovna nepřispívá.
Obracím se proto na Vás, zda pochopíte
mne a rodiče jediného syna, kterému
můžete finančně pomoci, alespoň částečně,
jakoukoli částkou. Byli bychom Vám hluboce zavázáni. Přejeme Vám a Vašim rodinám,
aby Vás nikdy podobná tragédie nepotkala.
Srdečné díky za pochopení.
František Polák s rodiči
Náklady na první fázi léčby se pohybují kolem částky 150 000 Kč. Pan Polák
s rodiči se na celkových nákladech podílejí
částkou 70 000 Kč. Na zbývající část,
80 000 Kč, hledají dárce. Dobrým skutkem
pro pana Františka Poláka je finanční dar
80 000 Kč na imunomodulační léčbu roztroušené sklerózy. Léčbu bude provádět
MUDr. Jan Šula. 10
Manažer
Management
meeting
V úterý 14. září se v Aquapalace Hotelu Prague v Čestlicích konal druhý
letošní management meeting. Zúčastnilo se ho kolem 120 manažerů,
ředitelů a zástupců centrály a vedení Broker Consulting.
Hlavním tématem byly nové obchodní příležitosti a představeno bylo hned několik
převratných novinek.
1 | pecka – balíček 3 v 1
Obchodní ředitel Vilém Podliska, zemský
ředitel Petr Hušek a ekonomický ředitel Pavel Matoušek představili ve svých prezentacích balíček Peníze navíc.
Hledáme nové cesty, jak oslovit naše klienty, jak jim nabídnout něco navíc. Broker
Consulting proto přichází na trh s novinkou
– balíčkem „Peníze navíc“, který obsahuje
trojkombinaci výhod pro klienty ve formě
jedinečného zvýhodněného tarifu společnosti T-mobile, zvýhodněného povinného
ručení a Buy karty, která umožňuje využívat
slev při nákupech. Účelem této služby není
zvýšení provizí pro naše konzultanty, ale
nabídnutí reálných úspor našim klientům.
Pro konzultanty je balíček „Peníze navíc“
způsobem, jak přesvědčit klienty, že nám
jde skutečně o úspory v jejich rodinném
rozpočtu, a jak získat jejich důvěru a další
doporučení.
Podrobné informace k balíčku „Peníze
navíc“ přineseme v některém z příštích
čísel OK Info.
2 | pecka – manažerský
dodatek
Petr Hrubý seznámil účastníky management meetingu se změnami
nárok na doživotní rentu po deseti letech
práce u Broker Consulting. Zatímco dříve
se doživotní renta týkala jen zemských
ředitelů, nyní mají tuto možost všichni
od pozice manažer senior a výše. Podrobnější informace o dalších novinkách v manažerském dodatku se dočtete v Editorialu
Petra Hrubého.
3 | pecka – BeOK
Ředitel PR a komunikace Honza Lener představil novinku z dílny oddělení PR. Časopis
OK Info bude mít virtuálního „bratříčka“.
Jmenuje se BeOK a na svět přijde v říjnu.
O našem novém informačním kanálu pro
V Aquapalace Hotelu Prague
byly představeny
tři převratné novinky.
v manažerském dodatku Broker Consulting.
Pro naše manažery znamenají změny samé
dobré zprávy. Nejvýznamnější novinkou je
konzultanty v life-stylovém kabátu se dočtete v rozhovoru na stranách 12–13 tohoto
čísla OK Info.
Senior manažeři Petr
Nechutný a Petr Soler
Plný sál se dozvěděl
samé „pecky“
Vilém Podliska blahopřeje
novým manažerům-senior
4 | pecka – Vladimír Bezděk
a penzijní reforma
Přednáška Vladimíra Bezděka na téma
reformy českého penzijního systému vzbudila vlnu zájmu a rozproudila diskusi v sále
i ve foyeru. Vladimír Bezděk je členem
NERV a vede poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí,
který má na starosti přípravu podkladů
pro reformu důchodového systému. Řeč
byla o stárnutí populace v České republice,
o stávající struktuře penzijního systému,
o možných směrech vývoje a také o možnostech, které přináší penzijní reforma pro
finanční poradce. Rozhovor s Vladimírem
Bezděkem bude publikován v listopadovém čísle OK Info.
Podrobné informace k důchodové reformě najdete také na stránkách: http://www.
mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_duchod_ref_pes.html
n
n
Petr Soler
Jakub Krčmář
Oblastní ředitel:
Julius Šafr
n Martin Ondruš
n Matěj Kubrt
n Ivan Dischinger
n
5 | pecka – Vyhlášení postupů
a potvrzení pozic
V Aquapalace Hotelu Prague proběhlo také
oficiální vyhlášení postupů a potvrzení
pozic za první pololetí roku 2010. Gratulace
od generálního ředitele Petra Hrubého
a obchodního ředitele Viléma Podlisky
převzali:
Manažer senior:
n Martin Havlík
n Petr Nechutný ml.
n Jan Rudyš
Regionální ředitel:
Roman Hušek
n Rudolf I Gusti
n
Zemský ředitel:
Ondřej Schejbal
n
Autorkou je
Eva Sadílková
Roste nová legenda
BC? Ivan Dischinger
Vyhlašování nových
oblastních ředitelů
Přednáška o důchodové
reformě zaujala
Petr Hrubý blahopřál zemskému
řediteli Ondru Schejbalovi
12
13
Rozhovor
Be OK
s Beok.cz!
Honzo, před několika dny byl spuštěn
webový projekt BeOK.cz. Jak se to
dotkne našich spolupracovníků?
Věřím, že se jich dotkne přímo u srdce. Prá­
ce v Broker Consulting není „o píchačkách“,
nebo práci „jen aby bylo co dělat“. Většina
našich lidí, se kterými se setkávám, má Bro­
ker jako pěkně zdravou srdeční záležitost.
Jsou v dobrém slova smyslu hrdí na to, co
dělají a co dokázali.
Máme potřebu sdílet cestu za úspěchem
s ostatními. Chceme se inspirovat i vidět, že
některé nezdary zažívají i ostatní. Víte, obec­
ně osobní výsledky každého z nás pozitivně
ovlivňuje, když jsme součástí většího týmu.
BeOK.cz je místo, kde každý den uvidíme
své kolegy a jejich aktivity.
Ale chcete jeden praktický dopad?
Z BeOK je možné pouze jedním kliknutím
rychle přejít na OK Net. Předpokládám,
že 96 % z nás půjde na náš intranet touto
cestou a zapomenou na starý zvyk „přes
www.bcas.cz“. Kdo chce být 4%, je to jeho
svobodná volba.
Na OK Net se spolupracovníci přihlašují v podstatě každý den, co na BeOK.cz
najdou?
BeOK je takové OK Info na internetu. Takové
v mnohých ohledech lepší! Ale chybí mu
zásadní věc – hmotnost. Papírový časopis
má své nenahraditelné kouzlo. Z tohoto
důvodu poběží OK Info i BeOK.cz současně.
Když už jsme u OK Info, na management meetingu jste hovořil o zpětných
vazbách, které jste od obchodníků
v posledních letech získal. Zachování
OK Info jako měsíčníku vzbudilo mezi
přítomnými velmi pozitivní ohlas…
Rozhovor
„Co se mediální interní komunikace týká, od října jsme
zdaleka nejsilnější na trhu,“ říká v rozhovoru pro OK Info
ředitel komunikace Honza Lener. Před několika dny byl
spuštěn nový webový projekt s názvem BeOK.cz. Vzniklo
místo pro všechny konzultanty, manažery, specialisty
i zaměstnance rodiny firem Broker Consulting. Web pod
dohledem redakční rady povede Eva Sadílková.
OK Info se za dva roky, kdy funguje jako
tištěný časopis, stalo velmi oblíbeným spo­
lečníkem našich lidí. Svědčí o tom desítky
zpětných vazeb, které jsem si posbíral.
K původnímu záměru šířit informace se
časem přidala další zásadní funkce časopisu
OK Info. Manažeři jej s úspěchem používají
při náborech. To byla jednoznačně nejsil­
nější zpětná vazba. Když představují firmu,
lidi ve firmě, časopis aktuálně ukazuje
skutečný život u nás. Ostatně sám jsem
byl svědkem toho, když si můj kamarád
cestou do Německa celý časopis od první
po poslední stránku přečetl. Opravdu,
od editorialu až po relax. Pak prohlásil, že
„to“ chce dělat taky.
Kromě prezentace při výběru uchazečů
funguje OK Info zejména ve třech dalších
rovinách:
n
zdroj informací pro porady jednotlivých
manažerů,
n
jako
inspirační studnice, jako místo, kde
se lze dozvědět více o principech úspě­
chu a našem jedinečném knowhow,
n
a samozřejmě jako zdroj informací o prá­
ci centrály a o novinkách.
Zajímavé je, že OK Info nečtou pouze naši
lidé, ale prakticky celý trh. Nemyslím tím
úplně každého jednotlivce s registrací,
ale máme informace, že je po něm velká
sháňka. Většina našich lidí kouká nejprve
doprostřed časopisu na výsledky. Řekli
byste, že u lidí, kteří nejsou z Brokeru, to je
jinak? Není, také jdou nejprve doprostřed.
Z některých našich ředitelů se již stali „lídři“
známí po celém trhu.
Jak BeOK.cz doplní OK Info? Nebude
trochu ve stínu?
To je velmi jednoduché. OK Info má své
mouchy. Jednou za měsíc přijde „řacha“
informací a pak se zase celý měsíc čeká. Ná­
klad je omezený, vychází sice 2500 výtisků,
ale ty jsou rychle pryč. Pro čtenáře je složité
dostat se ke starším článkům, pokud nemají
časopis doma ve skříni. Navíc, pamatujte
si, v kterém čísle byl zrovna ten zajímavý
článek, ke kterému se chcete vrátit…
Do časopisu nemůžeme dát videa.
Ze všech akcí máme mnoho podaře­
ných fotek, ale kromě brokerácké stránky
na Facebooku, kde nemá každý konzultant
profil, není kam je dávat. V časopisu najdou
místo jen ty nejlepší fotografie. Každý
měsíc s Evou Sadílkovou řešíme, že nám
přetéká obsah čísla. Mohli bychom vydávat
každý měsíc knihu. Ale to z mnoha důvodů
nechceme.
Vzali jsme v úvahu nevýhody časopi­
su OK Info a zároveň jsme si položili tyto
otázky:
n
jak zajistit, aby tok informací byl konti­
nuálnía zcela aktuální využít v každoden­
ním pracovním životě
n
jak zajistit, aby se k informacím o nás
dostali i lidé bez OK Info,
n
jak zajistit regionální podporu našim
klientským centrům,
n
jak zajistit, aby se s námi potenciální
uchazeči o práci mohli „setkávat“ třeba
několik měsíců a poznávat nás?
Východisko bylo zcela jednoduché. Využili
jsme moderní řešení a postavili web s ex­
trémně sexy názvem BeOK.cz. Jaké jiné jmé­
no by lépe vystihovalo naši firemní kulturu,
filozofii, cíle, práci? Upřímně, kdyby OK Info
nemělo takovou tradici a hluboké kořeny
v našich hlavách, okamžitě ho přejmenuju
také. BeOK a OK Info se budou v něčem
překrývat a v něčem doplňovat. BeOK se
dočká více článků, které budou řekněme
populárnější i pro čtenáře, který není z Bro­
ker Consulting, dokonce není ani z oboru.
Jak mohou manažeři a konzultanti
BeOK.cz využít? Jak znějí vaše rady?
To je skvělý dotaz. Za prvé: choďte přes
tuto stránku na OK Net a čtěte obsah,
za druhé: odkazujte na tyto stránky co
nejvíce lidí, zejména z řad potenciálních
uchazečů o práci u nás, aby se o nás
a našem oboru dozvěděli pravdu. A za třetí:
sami vytvářejte obsah.
Jak?
Web bude mít speciální sekci OK Finanč­
ní centra, do které budou k jednotlivým
OK Finančním centrům vytvářet obsah
BeOK je takové OK Info na internetu.
Takové v mnohých ohledech lepší!
Ano, OK Info něco ztratí ze své výjimečnosti,
prostě protože není samo, má nového
„brášku“. Na druhou stranu OK Info ponese
silná témata. V současnosti se nejvíce těším
na téma „ženy v Broker Consulting“…
Aha, dá se říct, že bude více bulváru?
Ne, více lifestylu. Ale jedno je jisté, nejsme
akademie věd (smích).
samotní konzultanti a manažeři. Když
budou mít nějakou zajímavou akci, pro­
stě to nafotí, natočí nebo něco napíšou
a po dohodě s námi a našem schválení
na PR oddělení se to objeví na BeOK.cz.
To kouzlo spočívá v tom, že se tím BeOK.
cz a konkrétní Finanční centrum extrém­
ně přiblíží lidem v daném regionu. Jsem
k dispozici pro osobní konzultace, jak web
využít. Můj telefon je 608 770 955, mail:
[email protected]
Honzo, co důležitého ještě nezaznělo?
Každý může posoudit, jak moderní a pře­
hledný design web má. Jeho dominantou je
širokoúhlá fotografie, velice náročný a málo
používaný prvek. Web je v korporátních
barvách, ale vyzařuje z něj lehkost a vitalita
při zachování důstojnosti a trochu té james­
bondovské grácie.
BeOK je rozdělen do sekcí lidé, práce,
zábava, o nás v médiích a OK Finanční centra.
Obsah lze ale filtrovat i podle formy (článek,
video, fotogalerie, rozhovor…). Vycházíme
vstříc požadavkům a přinášíme legendární
tlačítko interní info, které zobrazí napří­
klad průměrné příjmy jednotlivých pozic
aktuální soutěže, porovnání produktů a další
poptávané informace. Stejně jako některé
články budou tyto informace přístupné až
po registraci. Na webu bude možné také
diskutovat v moderované diskuzi. Jednotlivé
funkcionality budou spouštěny v průběhu
měsíce října. Web povede naše PR specialist­
ka Eva Sadílková, obsah bude řídit redakční
rada. Eva prokázala v uplynulých dvou letech
obrovský talent v oblasti interní komunika­
ce. Jsem osobně velmi rád, že web povede
právě ona. Je to taková záruka místo slibů. n
14
15
Profil
Profil
Rudolf I Gusti: Regionální
ředitel s krví samuraje
Rudolf I Gusti přišel do Broker Consulting s týmem 27 obchodníků na jaře roku 2009. V současné době
řídí skupinu padesáti lidí, s nimiž dokázal v prvním pololetí 2010 s přehledem potvrdit pozici regionálního
ředitelství. Má extrémní charisma, jeho úspěšnost při náborech se blíží 100 %, pro lidi v týmu je uznávanou
autoritou a respektovanou osobností. Rudolf nezapře krev bojovníků, kterou zdědil po předcích z Asie.
Když k tomu přičteme dvanáctileté zkušenosti v oboru financí, lidský přístup a mimořádnou pracovitost,
vše nasvědčuje tomu, že ve Žďáru nad Sázavou zraje další ze zemských ředitelů Broker Consulting.
Rudolfe, v prvním pololetí jste potvrdil
pozici regionálního ředitele s rezervou téměř 900 bodů. Jakou jste zvolil
taktiku?
Pracovali jsme po celé období průběžně
stejně. To znamená, že to nebylo v tom, že
bychom na konci udělali nějakou „ranu“,
ale výsledky nám naskakovaly v průběhu
celého pololetí. Byla to normální kontinuální
práce regionálního ředitele.
Kanceláře regionálního ředitelství Rudolfa I Gusti
LIBEREC
jablonec nad nisou
praha
ústí nad orlicí
lanškroun
svratka
Jak plánujete výsledky? Máte rozpočítané, kolik bodů musí která skupina
udělat na pololetí, na měsíc, na týden?
Takhle to úplně nefunguje. Na začátku si to
vždycky řekneme, ale moje zkušenost říká,
že realita je vždy úplně jiná. To znamená,
že podle výsledků, řekněme prvních dvou
měsíců, pak větší podíl naložím na skupiny,
které jsou v laufu, které se rozvíjejí, které
jedou. Rozložit výkon na každého, co má
dělat, je sice zbožné přání každého šéfa, ale
nikdy se mu to nepodaří.
Pokračujete teď, od července, stále
ve stejném tempu?
V prvním pololetí skončilo jedno mistrovství, které jsme vyhráli, ale hned po něm
už začalo další. Hrál jsem roky hokej, proto
to řeknu hokejovým jazykem. V tomhle
mistrovství jsme zůstali první třetinu
na střídačce, ani jsme nevyjeli na led.
Takže je jasné, že ve druhé třetině budeme
muset začít pořádně hrát a vím, že nás čeká
kanadský závěr. Kanada vždycky v poslední třetině, i když prohrávala 5:0, nakonec
vyhrála 6:5. Původně zvolená strategie mi
jako obvykle nevyšla. Největší tíže výsledků
tohoto pololetí leží na skupinách, které
jdou nahoru, kde se povedly nábory a kde
žďár nad sázavou
brno
třebíč
jaroměřice nad rokytnou
ty firmy fungují. V těchto skupinách působí
lidé, kteří chtějí jít na postupy a chtějí se
více rozvíjet.
Jak hodnotíte s odstupem času váš
příchod do Broker Consulting?
Lidé v týmu i má žena se shodují v tom, že
tenhle krok jsem měl udělat mnohem dřív.
Ale dřív mě Broker nechtěl (smích).
Co pro vás znamená Broker Consulting?
Broker Consulting je pro mě Tomáš Paur
a Petr Hrubý. Není to o firmě, ale o lidech.
S Tomášem jsme si padli do oka, je to férový
člověk. Kdyby mě oslovil někdo jiný, pravděpodobně bych sem nepřišel. Petr na mě
udělal obrovský dojem v Plzni, už rok před
mým nástupem, svým chováním, vystupováním a solidností. Svého času jsem dostal
nabídky asi od patnácti firem. Pro Broker
jsem se rozhodl hlavně kvůli lidem. Tady jsou
féroví lidé, poctivost a správná rozvaha, jak
co nastavit, jak co udělat. V Brokeru jsem se
našel a jsem rád, že tady můžu zúročit to, co
jsem se za svůj život naučil.
Máte kanceláře téměř po celé republice. Objíždíte pravidelně své týmy?
Pravidelnost v tom nemám. Vždycky to
řeším podle situace. Jezdím tam, kde je
mě potřeba. To znamená tam, kde to šlape
nejlíp, a tam, kde to šlape nejhůř. Ten střed
volím až potom. Nedokážu všechny kanceláře samozřejmě objet během jednoho
týdne, přestože jako většina kolegů z Broker
Consulting strávím v autě většinu času.
Jak motivujete své lidi? Občas určitě
musíte poslouchat nějaké výmluvy
a nářky. Jak na ně reagujete?
Otevřen ý dopis Rudolfa I Gusti, určený vedení Broker Consult ing a koleg
Většinou to dělám tak, že si lidi nejdříve
vyslechnu, snažím se je pochopit. Vysvětlím
jim, že když je hůř, může už být jenom líp.
Když nám něco nejde, je to normální, je to
logické. Úspěch vzniká jedině z neúspěchu.
Pak se bavíme o tom, jak to zvládnout. Je to
vždycky o lidském rozhovoru s člověkem, ne
o profesním.
Kdo motivuje vás, když máte slabší
období?
Já jsem samomotivující, protože můj život
nebyl vždycky natolik skvělý a jednoduchý,
jako je už několik let. Asi jednadvacet – od té
doby, co jsem poznal svoji ženu. Protože tu
mi osud asi nadělil jako odměnu za všechna
ta příkoří předtím. Motivuji se sám, vím, co
chci. Ale skvělou motivací jsou pro mě také
rozhovory s Tomášem Paurem. Voláme si
skoro každý den. Ne proto, že bychom museli, ale protože se spolu rádi bavíme.
V současné době máte skvěle našlápnuto, vaše ředitelství se dále vyvíjí.
Na kdy plánujete nejvyšší pozici Eurokariéry – zemské ředitelství?
Já nemám rád science fiction, takže si nedávám za cíl něco, co je v tuhle chvíli nedosažitelné. Mám plán, že bych chtěl dosáhnout
zemského ředitelství na konci roku 2011.
Vede k tomu hodně dlouhá cesta. V tomto
pololetí jsem volil cestu naučení svých
kanceláří, aby mě už tolik nepotřebovaly. Je
to samozřejmě trochu vidět i na produkci,
ale je to vždycky něco za něco. Ale kdybych
musel stále náborovat pro všechny své lidi
ve všech kancelářích a stále tam být, semlelo
Milí kolegové,
rád bych využil této příležitosti k tomu, abych vyjádřil, co pro mě znamen
á potvrzení pozice
regionálního ředitele v prvním pololetí tohoto roku.
Potvrzení ředitelství bylo pro celý náš tým otázkou naší cti a hrdosti na to,
co umíme. Jsem
rád, že jsme nezklamali důvěru člověka, kterého si nesmírně vážím, Tomáše
Paura, a naplnili
očekávání lidí, kteří věřili v naše schopnosti, Viléma Podlisky a Petra Hrubého
. Protože, jak
říká Vilém, jedna věc je očekávání a druhá skutečnost. Splnili jsme oboje. Víra
těchto lidí
v nás mě posilovala v kritických situacích a těžkostech, které nás při plnění
úkolu provázely,
a pomáhala mi zvítězit. Díky vám za to, pánové!
Jsem rád, že jsem teď plnohodnotným a právoplatným členem porady tak
skvělých lidí,
jako jsou regionální a zemští ředitelé Broker Consulting. Jsem mezi vámi rád,
kolegové!
V naší firmě obdivuji mladé lidi, jako jsou například Petr Hušek, Roman Hušek,
Matěj Kubrt,
Petr Soler a další. Jejich pracovitost, cílevědomost, houževnatost je příkladem
i pro nás
starší, věkem více zkušené. Pokud má náš národ takovéhle mladíky, nemám
strach o svoje
stáří. Petr Soler a Roman Hušek mě také upozornili na nedostatky v mém
image. Díky, chlapi! Jejich názor je pro mě velice cenný, protože do mého ředitelství již většinou
přicházejí
mladší lidé, než jsem já, a je důležité, jak v jejich očích vypadám.
Žiji skvělý a šťastný život, mám fajn rodinu, ženu, děti, dům, peníze, práci,
která mě baví
a naplňuje, a to nejdůležitější: skvělý tým lidí okolo sebe, kteří nejsou jen spolupra
covníky,
ale další rodinou, za kterou nesu odpovědnost.
Za to děkuji.
Rudolf I Gusti
by mě to. Volil jsem tedy nižší produkci s tím,
že moji lidé už musí práci dělat sami. Taťka
Šmoula už je pryč, musí se tedy postavit
na vlastní nohy. To se teď v září podařilo. Většina mých manažerů – ať je to Dita Surjomartono, Jarda Driemer nebo Petr Semrád, Luba
Nevěčný, Adam Skočdopole – začali teď
náborovat sami. Pomohla jim k tomu i manažerská akademie Jirky Čejky, kterou opravdu
ohromně beru. Věděl jsem, že nás to nakop-
Co říkají o Rudolfovi I Gusti
Vážím si ho také proto, že má
vysoké cíle a že se nesmíří
s průměrem.
Petr Hrubý
generální ředitel
Ruda je člověk s velkým
srdcem. Má rád lidi, a přitom je
dokáže motivovat k nejvyšším
výkonům bez jakéhokoliv
kompromisu. Je to takový
tah na branku kombinovaný
se schopností empatie. Umí
se vcítit do situace, ve které
je ten který člověk, a myslím
si, že tohle jeho lidé oceňují.
ům
Tomáš Paur
zemský ředitel
Když jsem za Rudou přijel
poprvé, ještě do jiné firmy, stala
se mi taková věc. Příjemně jsme
si povídali přibližně od 10:00,
a když jsem sedal do auta, měl
jsem hrozný hlad. Podíval jsem
se na hodinky a zjistil jsem, že
jsou už dvě odpoledne. Díky příjemnému povídání jsem zapomněl vnímat čas. Tak nějak jsme
si od začátku lidsky sedli. Ruda
je nesmírně pracovitý člověk
a pro můj tým i pro společnost
je velkou posilou. Jeho obchodní
skupina drží neuvěřitelně při
sobě a mezi jeho spolupracovníky se opakovaně velmi
rád vracím. Rudova manželka
Pavlína dlouhodobě vytváří skupině pevné zázemí, bez kterého
bychom my, obchodníci, byli
ztraceni. Velmi si vážím toho,
že mám tu čest spolupracovat
s ředitelstvím Rudolfa I Gusti.
ne a že ti lidé začnou dělat věci samostatně.
Takže za sebou máme období trochu nižší
produkce, ale o to stabilnější firmy.
Jak vypadají vaše vztahy s lidmi
v týmu?
Moje firma je moje rodina. Někdy mi doma
říkají: „Nejdřív jsou tvoji lidé a pak jsme my.“
Ale chápou, že to tak je. Člověk, který někoho vede, ať je na jakékoli pozici – manažerské nebo ředitelské, odpovídá za lidi, které
vede a kteří mu důvěřují. A on musí určovat
cestu, kterou ovlivňuje jejich životy. Pokud
svoji práci dělá špatně, přivádí do neštěstí
další lidi. Nesu odpovědnost za všechny, co
tu sedí a pak nemají peníze. Pak musím udělat správné rozhodnutí a třeba jim i říct – vy
na to nemáte, běžte se nechat zaměstnat.
Bylo by nezodpovědné nechat si v týmu lidi,
kteří udělají dvě smlouvy s tím, že pokud
je udělají, já jsem sice v balíku, ale oni jsou
všichni v pytli. To je věc, kterou jsem pochopil někdy v roce 2000. Že když vedu velkou
firmu, nesu strašnou odpovědnost.
Chcete ještě říci něco na závěr?
Určitě bych chtěl touto cestou poděkovat
lidem v mém týmu. Jsem na vás všechny
pyšný, kolegové, a jsem rád, že s vámi mohu
spolupracovat.
Děkuji za rozhovor.
Ptala se Eva Sadílková
16
Profil
Tour de Rudy
Liberec
Regionální ředitelství Rudolfa I Gusti tvoří v současné době deset kanceláří rozesetých od Liberce
až po Brno. Navštívili jsme čtyři z nich, abychom vám představili Rudolfovy klíčové spolupracovníky,
kteří se podíleli na skvělých výsledcích minulého pololetí.
V Liberci, Praze, Žďáru nad Sázavou a Lanškrouně jsme se postupně setkali s deseti
lidmi, kteří mají všichni dohromady jedno
společné – jsou to silné osobnosti, pro které
je na prvním místě profesionální a dlouhodobá péče o klienty. K té je od začátku
vedl Rudolf a stejně tak i oni teď vedou lidi
ve svých týmech. Všichni se shodují na tom,
že silnou stránkou ředitelství Rudolfa I Gusti
jsou dobré vztahy mezi kolegy, autorita
a lidský přístup jejich ředitele – a především
fair play.
Jaroslav působí v kanceláři v Ústí nad Orlicí,
kde vede dalších sedm spolupracovníků. Oba pracovali v minulosti nějaký čas
v jedné z velkých českých finančněporadenských společností. Tým si v Broker
Consulting budovali po svém příchodu
od nuly. O svých začátcích ve finančním
poradenství dnes Jarda říká: „Líbila se mi
myšlenka nezávislého finančního poradenství. Věděl jsem, že to tak v jiných zemích
funguje, a chtěl jsem to tady dostat taky
na takovou úroveň, aby si lidé služeb finančních poradců vážili. Dnes má na vizitce
napsáno ,finanční poradce‘ každý. To, že
má tahle profese trochu zkažené jméno,
beru jako výzvu. Protože mám tím pádem
prostor dokázat lidem, jak se tato práce dá
také dělat – odpovědně a kvalitně. Záleží
to vždycky hlavně na lidech. V předchozí firmě jsem je nenašel, proto jsem šel
pracovat k Rudovi. Teď pracuji v regionu,
kde není široko daleko žádná další pobočka
Broker Consulting. Když jsem do toho šel,
věděl jsem, že Broker tady bude mít takové
jméno, jaké si ho uděláme. Když srovnám
manažerskou kariéru v Brokeru a v předchozí firmě, považuji za velkou výhodu, že
tady dostává manažer rozdílovou provizi
už za jednoho člověka. Zatímco jinde to
funguje tak, že musí mít víc lidí na určitých
pozicích.“ Další důvody příchodu do Broker Consulting vysvětluje Jarda takto: „Šel
jsem především za Rudou. Spolupracoval
jsem s ním už dříve, měli jsme dobrý vztah,
a proto jsem věděl, do čeho jdu. Také jsem
hledal společnost, která nabízí skutečné
poradenství. Nechci přemýšlet jen jako
prodavač. Na téhle společnosti se mi taky
líbí, že jsou tady mladí, střední věk i starší
lidi. Že se propojuje ten drive s rozumem
a zkušenostmi, že jsme hodně vyvážená
firma.“
Jak probíhaly v Lanškrouně a Ústí poslední měsíce před obhájením regionálního
ředitelství? „Za sebe můžu říct, že jelikož
jsem nastoupil s tím, že mám dost času, tak
se to v závěru dost dohánělo. Moc jsem se
tehdy nevyspal. A mám z toho ponaučení
pro současnou práci, že když se bude dělat
pravidelně a vyrovnaně, bude to pohoda,“
hodnotí uplynulé měsíce Roman. Jarda vnímal období před obhájením pozice takto:
„Říkal jsem Rudovi, že nechci, aby on přímo
tlačil na moje lidi. Byl jsem pro ně takový
polštář. Je jasné, že když jsme regionální
ředitelství, máme určitá privilegia. A kdybychom je ztratili, hůře by se nám budoval
i tým. S Rudou dnes máme dobré vztahy.
Není to vztah kamarádský, je to vztah
založený na důvěře, na plnění dohod. Když
po něm něco chci, nebo on po mně, tak to
prostě plníme. Je to podnikání. Stejně jako
plním všechno, co říkám lidem na pohovorech. Vím, že to tak dělá i Ruda, a to je
důležité.“
S názorem, že vztahy s Rudou jsou založeny na vzájemné důvěře, souhlasí i Roman:
„Ruda je normální chlap a je fajn. To je jeho
velká přednost, získává si tím důvěru lidí.
Na nic si nehraje, má férový přístup. To
byl důvod, proč jsem u předchozí společnosti skončil. Něco se slibovalo a pak se to
nikdy nedodrželo. Je to asi vždycky o tom
přístupu a ten je tady naprosto špičkový.
Samozřejmě výsledky jsou potřeba, každý
chceme nějaké výsledky, ale jak říká Jarda,
je to podnikání a každý by si měl rozmyslet,
co vlastně chce.“
Lanškroun
Setkání s manažerem Jaroslavem
Driemerem a konzultantem
Romanem Hanusem proběhlo
v Lanškrouně, kde Roman
provozuje kancelář a vede
vlastní tým.
Jaroslav Driemer, manažer senior
Roman Hanus, konzultant
V liberecké kanceláři má
Rudolf I Gusti dvě silné opory
týmu, finančního specialistu
Dušana Birku a manažera
Adama Skočdopole.
Na první pohled je patrné, že v téhle
kanceláři vše šlape. Adam vede tým deseti
konzultantů, kterým je tady k dispozici čtyři
dny v týdnu, kdy s nimi trénuje prodejní rozhovory, radí jim se složitějšími případy... Pátý
den si nechává na schůzky s vlastními klienty.
„To mívám tak 4–5 schůzek a vím, že všechny
musí dopadnout dobře. Snažím se chodit
mezi klienty, i když jsem manažer, abych to
dokázal předávat svým lidem,“ říká Adam.
Za třetím nejlepším obchodníkem roku
Dušanem Birkou přichází do liberecké kanceláře řada klientů. Už několik let si Dušan
domlouvá schůzky jen na základě doporučení. „Před lety jsem si srovnal některé věci
v hlavě a spočítal jsem si, kolik potřebuji
mít klientů. Moje klientská základna už je
teď dost velká na to, aby mi generovala
práci celý rok. Teď mám kolem tisícovky
klientů. Kdybych je měl všechny jen jednou
Dušan Birka, finanční specialista senior
Adam Skočdopole, manažer
ročně navštívit, je to tak akorát na tři až čtyři
schůzky denně. Přicházejí totiž různé životní
situace – nová práce, nové bydlení, nové
auto... To vše je spojeno se servisem, který
klientům nabízím. Hodně práce u klientů
mi zabere jen administrativa, která sice není
nijak ohodnocena, ale upevňuje náš vztah.“
Nedávno jsem četl článek o tom, že česká
veřejnost finanční poradce stále vnímá jako
podvodníky, lichváře nebo prospěcháře.
Myslím si, že moji klienti si váží toho, co pro
ně dělám, a chápou to jako dobrou službu.
Noví klienti mně zpravidla volají sami.“
Stejně jako v ostatních týmech ředitelství
Rudolfa I Gusti i v Liberci je na prvním místě
dlouhodobý vztah s klientem a profesionální služby. „Prodáváme u klientů především
sami sebe. To učím i svoje lidi. Děláme
především péči, a teprve pak, když zůstanou
nějaké volné peníze, investujeme. Klienti
nám musí věřit – hlavně nám osobně,“
potvrzuje Adam Skočdopole.
Pokud se týká spolupráce s Rudolfem,
Adam i Dušan se shodují v tom, že funguje
bezproblémově, jsou schopni se na čemkoli domluvit. „Telefonicky jsme v kontaktu
několikrát týdně a vidíme se tak jednou
za 14 dní,“ říká Adam a dodává: „Ruda jezdí
vždycky tam, kde to nejvíc hoří. Takže když
ho tady měsíc nevidíme, víme, že je všechno
v pořádku. Co mohl, to nás už naučil, a teď už
nepotřebujeme, aby tady byl denně.“
Ze setkání v Liberci je patrné, že Rudolf
i Gusti má respekt. „Ruda je člověk, který má
obrovské charisma, ale jinak je úplně
normální, a proto ho takhle bereme.
Nepovyšuje se, nehraje si na nic. A cítím
v něm oporu. I když netvrdí ,já jsem pan
ředitel‘ a chová se normálně, víme, že kdyby
o něco šlo, pomohl by nám,“ uzavírá Adam.
Praha
Manažerka senior Dita
Surjomartono vystudovala
psychologii na filozofické fakultě
a obor matematika-biologie
na přírodovědecké fakultě UK.
S Rudolfem začala spolupracovat
krátce před dokončením studií,
v roce 2005.
Od začátku měla ambice vybudovat vlastní
tým lidí. V pražské kanceláři v Balbínově ulici
nyní vede tříčlenný tým, který hodlá rozšiřovat. Má ráda čísla, baví ji sledovat finanční
trh, produktové novinky a je velkou fanynkou a znalkyní našeho software Finanční
plán. O práci s ním říká: „Díky finančnímu
plánování své klienty dobře poznám. Baví
mě si s nimi povídat o finanční situaci jejich
rodiny. Klienty si udržuji tím, jak s nimi mluvím, jak o ně pečuji. Jsem s nimi v kontaktu
Dita Surjomartono,
manažerka senior
a když něco potřebují, tak se snažím jim vyjít
vstříc. V Broker Consulting mi vyhovuje
také široké spektrum produktů a partnerů,
výborně fungující intranet, každodenní
informace mailem, školení, design, image
firmy – tohle všechno je tu propracované.“
V kanceláři na Praze 2 Dita vede pravidelně každé pondělí pro své lidi aktivační
dny a s každým se individuálně schází ještě
několikrát během týdne.
A jak vnímá Dita svého šéfa? „Chtěla
bych se naučit umět pracovat s lidmi, jako to
umí on. Ruda je skvělý, nejlepší šéf. Nejsem
na vedení jednoduchý člověk a vlastně jako
jeden z mála to Rudy zvládá. Nenechám
si snadno něco nechat nařídit. Ruda je
optimista, má nevyčerpatelnou energii a tím
mě motivuje. Zároveň mi dává samostatnost
a respektuje moje rozhodnutí. Ruda ví, že si
dokážu cíle a plány nastavit sama. Stanovení
cílů u nás neprobíhá tím způsobem, že by
nám určil, kolik máme udělat v dalším pololetí. Naopak my se k tomu postavíme, sami
řekneme, jaké jsou naše cíle. Když to pak dá
dohromady, nejednou zjistí, že to vychází
ještě více, než by naplánoval on. Rudy je
mým vzorem i v tom, co se týká organizace,
pořádku, dochvilnosti. To se mi na něm líbí.
To, co řekne, platí.“
19
Profil
Oslava regionálního ředitelství
Rudolf I Gusti pozval všechny členy svého týmu 27. srpna
do Mlýnhotelu Vílanec u Jihlavy, aby společně oslavili potvrzení
regionálního ředitelství.
Jana Bartlová, konzultant senior, Lubomír Nevěčný,
manažer, Alica Staňková, finanční specialista senior,
Petr Semrád, manažer, Pavla Berková, konzultant
Žďár nad Sázavou
Kancelář ve Žďáru nad Sázavou lze považovat za centrum regionálního
ředitelství Rudolfa I Gusti. Tady se konají meetingy celého ředitelství
a tady je také největší koncentrace Rudolfových spolupracovníků.
Skupinu šesti klíčových spolupracovníků,
kteří působí v tomto regionu a okolí, tvoří
z velké části lidé, kteří s Rudou spolupracují
už přes deset let.
Jednou z opor Rudova ředitelství je Petr
Semrád, který působí v oblasti Jaroměřic
nad Rokytnou a Třebíče. Petr se rozhodl pro
manažerskou dráhu, přihlásil se na manažerskou akademii a v současné době s pomocí
Rudy sestavuje svůj tým. Společnost Broker
Consulting považuje za špičku na trhu
a stejně jako jeho kolegové souhlasí s tím,
že úroveň služeb záleží vždy na člověku, který práci u klienta dělá. „Správný konzultant
musí umět klientovi vysvětlit, co jak funguje,
a ne přijít za ním za účelem vydělat. Firma
nám dává nějaké možnosti a servis, ale zbytek už je na každém z nás. A odtud vzniká
zase úspěch firmy. Snažím se pracovat tak,
abych od klienta odcházel vždycky s čistým
svědomím. Pokud chci tuhle práci dělat
dlouhodobě, je třeba ji dělat tak, jak se má,“
vyjadřuje svůj názor Petr.
Jana Bartlová, která je v Rudolfově
ředitelství služebně nejstarší (ve finančním
poradenství pracuje od roku 1997), působí
také v Třebíči. O Broker Consulting a ředitelství Rudolfa I Gusti Jana říká: „Je tady
široká škála produktů, spolupráce s velkým
množstvím finančních institucí, výborné
ohodnocení. Jsem ráda, že pracuji právě
v Rudově ředitelství. Jsem tady na lidi zvyklá. V našem týmu je to hodně o vztazích.
Je to tím, že už se známe dlouho a už vím,
co můžu a nemůžu od koho čekat. Čím mě
motivuje Ruda? Určitě pochvalou. A také
si na něm vážím toho, že když něco slíbí,
opravdu to dodrží.“
Podle Pavly Berkové je silnou stránkou
jejich regionálního ředitele charisma: „Ruda
dělá na lidi, kteří ho neznají, dobrý dojem.
Kohokoliv jsem sem přivedla, začal tady
pracovat. Nevím, jak to dělá, ale nějak je
namotivuje. Když jde do tuhého, každému
z nás Ruda pomůže. Vždycky si najde čas.“
Dalším členem Rudolfova týmu je Luboš
Nevěčný, který s ním spolupracuje už deset
let. Svůj příchod z jedné z finančněporadenských firem do Broker Consulting dnes
společnosti nebo o produktech, a můžu si
být jistý, že tam najdou vždycky aktuální
informace. Denně upravovaný server, kurzy,
odpovědi na nejčastější dotazy. To všechno
v očích veřejnosti vytváří obraz o firmě
a pro nás to znamená usnadnění práce
– dobrý odrazový můstek ke klientovi.“
Ve Žďáru byla řeč také o tom, jak probíhaly poslední měsíce před obhájením
pozice zemského ředitelství. Alica Staňková,
která také patří k Rudovým dlouhodobým
spolupracovníkům, vnímala zmíněné období takto: „Poslední měsíce na konci pololetí
byly po pracovní stránce hektické. A i tady
se osvědčil Ruda jako manažer, že dokázal všechny vybičovat. Jeho to stálo také
obrovské úsilí. I já jsem udělala poslední
měsíc ještě 300 bodů a nevěřila jsem, že to
dokážu. Už jsem byla úplně na pokraji svých
sil. Kdyby Ruda nebyl takový, jaký je, určitě
bych se k tomu nedostala. Jak to Ruda dělá?
Firma nám dává možnosti a servis,
ale zbytek už je na každém z nás.
s odstupem času hodnotí takto: „Z hlediska
práce s klienty rozdíl není – tam záleží
na každém z nás, jak tu práci dělá. Rozdíly
jsou v tom, co firma nabízí – jak odměnou
za práci, tak portfoliem nabídky produktů
a další podporou, což je v Broker Consulting
na špičkové úrovni. Důležité při jednání
s klienty je také to, jak skvěle fungují naše
webové stránky. Můžu sem klienty odkazovat, pokud je zajímá více informací o naší
Tady musí fungovat ten vztah. Někdo potřebuje cukřík, někdo bič, a je třeba to vyvážit,
aby to fungovalo. A Ruda je jediný manažer,
z těch, které jsem za svých šedesát let poznala, který to umí. My jsme tady každý jiná
povaha a Ruda umí s každým z nás jednat
tím způsobem, jaký potřebujeme. Umí
motivovat lidi v práci, pochválit, pokárat,
umí jednat s lidmi. Kdyby to neuměl, není
tam, kde je.“
Během odpolední, pracovní části proběhlo mimo jiné vyhlášení nejúspěšnějších
spolupracovníků prvního pololetí 2010
a několik prezentací lidí z vedení společnosti a centrály. Večer už pak patřil zábavě
– bowlingu, tanci, opékání prasete a dalším
radovánkám.
Konzultantka Pavla Berková shrnula
své zážitky z ředitelského setkání takto:
„Z pracovní části jsem si odnesla zážitek
hlavně z vyprávění Tomáše Paura, kterého
si vždycky ráda poslechnu. Tentokrát byla
řeč o stavebních spořitelnách a aktuálních
novinkách na českém trhu, což je téma,
které pro nás znamená další možnost,
jak získat klienty a body. Vilém Podliska si
z Vílance odvezl soupis našich bodových
plánů na září. Snad ho všichni mile překvapíme. Jsem ráda, že jsem mohla poznat lidi
z centrály, a také jsem se samozřejmě těšila
na své vtipné kolegy z ostatních skupin.
Zbytek dne a večera jsme strávili luxusním přejídáním se čuníkem (tedy aspoň
já), bowlingem (ve kterém jsem každého
obehrála) a parádně jsme si zablbli s DJ
n
na parketu.“ 20
21
Výsledky
Výsledky
srpen 2010
srpen 2010
počet nováčků
vlastní body
Jméno
BodyJméno
Petr Novota
Ondřej Fousek
Jiří Vosyka
Marcel Hynek
Renata Soukalová
Iveta Kohoutová
Lukáš Šťastný
Daniela Dlouhá
Jiří Janda
Martin Kubát
Michal Barák
Martin Brzobohatý
474
389
374
364
344
323
309
279
257
254
249
235
David Chalupka
Zsolt Czuczor
Karel John
Jan Hroch
Martin Švehla
Jiří Bachmann
Lukáš Suchý
Hana Řepíková
Eva Cháb Kočí
Denisa Voltnerová
Michal Klátil
Petr Nechutný
BodyJméno
228
226
220
218
218
217
217
212
210
208
208
205
Eva Hrušková
Petr Kadleček
Milan Vokoun
Pavel Dressler
Jan Weisenpacher
Petr Alexa
Petr Semrád
Soňa Křepelová
Monika Nováková
Irena Dalecká
Pavel Habruň
Zdeněk Langr
BodyJméno
201
193
189
184
183
182
177
174
172
170
169
165
Lukáš Buček
Hana Richtariková
Martin Polata
Kristýna Nožinová
Zdeněk Čermák
Martina Houšková
Petr Janovský
Michal Novák
Jiří Svoboda
Gabriela Jansová
Daniela Kaasová
Daniela Kottová
Body
165
164
163
160
160
158
158
157
156
154
152
150
Anketa – vlastní body
Jméno
BodyJméno
Antónia Janečková
Lukáš Křetínský
Jan Hlinovský
Josef Vašíček Martin Eisenreich
Veronika Kohnová
Jiří Súkeník
Oldřich Merta
Josef Legemza
Alena Kotrchová
Robert Růžička
Eva Pletková
Jiřina Karhanová
Alena Pilařová
Petr Hošek
David Gargulák
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Body
Marcel Hynek
Jan Skolil
Miroslava Tomčalová
Jan Ducháček
Zsolt Czuczor
Petr Janovský
Tomáš Němec
Stanislav Kokeš
Jaroslava Vlková
Igor Štěp
Lukáš Sliacky
Lukáš Koníř
Marek Pavkov
Ondřej Krucký
Vít Pavelčák
Petr Soler
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Své výsledky komentují tři nejúspěšnější spolupracovníci měsíce srpna.
Petr Novota,
reprezentant
Ondřej Fousek,
manažer senior
Na začátek kariéry se povedlo
udělat pár pěkných větších
plánů, které nejen přinesly
body, ale také další zajímavá
doporučení. Je to hlavně výsledek skvělé práce libereckého
ředitelství, konkrétně Matěje Kubrta a Víta Pavelčáka, se
kterými nejvíce spolupracuji a bez nichž by to prostě nešlo.
Druhé místo v srpnových
výsledcích mě mile překvapilo.
V srpnu se mi podařilo udělat tři
finanční plány, které mi
pomohly k tomuto výsledku. Všechny tři jsem získal přes
doporučení. Myslím, že přes doporučení se dělají nejlepší
obchody. Jinak se věnuji spíše manažerské činnosti.
Jiří Vosyka,
manažer
Anketa – skupinové body
Srpen byl pro mě docela
zajímavý měsíc, kdy v prvním
týdnu jsem neměl vůbec nic.
Ve druhém týdnu se mi
podařilo navázat kontakty se zajímavými klienty a během
14 dnů se mi vše podařilo dotáhnout do úspěšného konce.
Vedle práce v tom byla možná i troška štěstí.
Skupinové body
Jméno
BodyJméno
BodyJméno
Roman Hušek
Luděk Vokoun
Jana Zíbová
Emil Malý
Michal Koubek
Igor Szeles
Matěj Kubrt
Jindřiška Dresslerová
Roman Skala
3498
2912
2792
2507
2270
2073
1981
1843
1442
1400
1319
1139
1079
999
879
853
820
799
Ivan Dischinger
Jan Tuček
Rudolf Kolbaba
Libor Nekvasil
Václav Vích
Petr Soler
Čeněk Liška
Pavel Hošek
Jana Holátová
Pavel Kadleček
Pavel Zym
Pavel Šimků
František Rejzek
Michael Rund
Rudolf I Gusti
Jaromír Ocelka
Radek Jelínek
Jiří Hruška
BodyJméno
766
726
725
721
716
714
689
669
666
Patrícia Balkó
Jozef Szeles
Michal Budín
Petr Nechutný
Josef Vašíček Václav Kupilík
Petr Nechutný
Eva Patová
Body
665
657
624
609
594
559
552
541
Své výsledky komentují tři nejúspěšnější ředitelé měsíce srpna.
Roman Hušek,
regionální ředitel
Luděk Vokoun,
regionální ředitel
V červenci se nám nezapočetlo
z důvodů zdržení produkce
na poště asi 1000 bodů, které
nám nyní byly dopočítány.
Takto to vypadá zajímavě, nicméně nejde o žádný
nadprůměrný výsledek. Příští měsíc se ukáže, co v nás je.
Už se nemůžeme vymlouvat, že lidi jsou na dovolených,
takže nyní jedeme už na 100 % a věřím, že se brzy
dostaneme na toto číslo každý měsíc.
Mám upřímnou radost
z umístění. Je to jako na jachtě!
Co se ale týká bodového
výsledku, ke spokojenosti je
ještě dlouhá cesta! Klíčem k úspěchu našeho ředitelství
je, že více než polovina obchodníků již v praxi používá
metodu „Vilém Podliska“, tj. systém 6 bodů PR1, 6 bodů
PR2. Teď jen zvýšit aktivity…
Jana Zíbová,
regionální ředitelka
Když lidem věříte, tak je
motivujete a uvolňujete jejich
potenciál. Myslím, že lidé
intuitivně cítí, že jim někdo
věří. Věřím svým spolupracovníkům a gratuluji jim
k třetímu místu.
Jak se počítají výsledky pro OK Info
Bodové výsledky jsou rozděleny do dvou kategorií – vlastní body
(body pouze z vlastní produkce) a skupinové body (body pouze
z podřízených spolupracovníků). U skupinových bodů jsou navíc
odečteny skupinové body podřízených, které získali na stejném
kariérním stupni, tj. vyhodnocovanému spolupracovníkovi
z těchto bodů nebyla vyplacena žádná peněžní diference. Body
jsou spolupracovníkům počítány za všechny země, kde působí,
a jsou přepočítány na nové eurobody (tj. bodů ze Slovenska,
Maďarska a Rumunska se započítává jen polovina).
Jan Bláha, vedoucí oddělení IT
Výsledky soutěže Regata Broker Consulting 2011
Níže uvedené tabulky obsahují výsledky soutěže za uzávěrku 8/2010. Vyhodnocení průběžných výsledků soutěže Regata 2011 (součet výsledků za jednotlivá období) najdete na těchto odkazech: CZ OK NET Borker Consulting, a. s. – Soutěže – Soutěže pro rok 2010; SK OK NET Broker Consulting – Súťaže; Podrobná pravidla soutěže najdete rovněž na OK Netu v sekci „Soutěže pro rok 2010“.
Kategorie: Oblastní ředitel
Kategorie: Obchodník
Prémiové body
Jméno
Body Petr Novota
Renata Soukalová
Ondřej Fousek
15
12
10
Jméno
Jiří Vosyka
Marcel Hynek
Iveta Kohoutová
Body 8
6
5
Jméno
Lukáš Šťastný
Daniela Dlouhá
Michal Barák
Prémiové body
Body
4
3
2
Jméno
Jiří Janda
Body
1
Kategorie: Manažer senior
Jméno
Michael Rund
Pavel Šimků
Jan Tuček
Body 15
12
10
Jméno
Radek Jelínek
Matěj Kubrt
Drahomír Olšiak
Petr Soler
Čeněk Liška
Lukáš Buček
Body 15
12
10
8
6
5
Jméno
Jaroslava Šlaufová
Roman Skala
Josef Vašíček
Body
4
3
2
Jméno
Ivan Dischinger
Body
1
Kategorie: Regionální ředitel
Prémiové body
Prémiové body
Jméno
Body Jméno
Václav Kupilík
Petr Nechutný
David Pfeifer
Body 8
6
5
Jméno
Eva Patová
Simona Gaalová
Pavla Sovková
Body
4
3
2
Jméno
Tomáš Chudoba
Body
1
Jméno
Roman Hušek
Luděk Vokoun
Jana Zíbová
Body 15
12
10
Jméno
Emil Malý
Michal Koubek
Pavel Zym
Body 8
6
5
Jméno
Igor Szeles
Jindřiška Dresslerová
Rudolf I Gusti
Body
4
3
2
Jméno
Peter Martiš
Body
1
22
23
Téma měsíce
Lodní deník
Regaty 2010
Jednadvacet jachet s logem Broker Consulting se elegantně přesouvalo v pěti etapách
po Jaderském moři a jejich posádky si
užívaly objevování nových dimenzí. Profesionálně vedený závod dodal romantickému
týdnu další náboj, a přestože se jelo hlavně
na pohodu, sportovní atmosféra pohltila
všechny účastníky. Byla to zkrátka jedinečná konstelace ideálního počasí, skvělých
lidí, výborně zorganizovaného programu
a neopakovatelné nálady, na kterou se bude
v Broker Consulting ještě dlouho vzpomínat. Přinejmenším do léta 2011, kdy jachtaři
z Brokeru vyrazí do Řecka. Zabojujte v soutěži o Regatu 2011, protože tohle vážně stojí
za to! Kdo to nezažije, neuvěří.
Lodní deník
Pátek 17. 9. 2010
Z České a Slovenské republiky odjíždí kolem
padesáti aut s logem Broker Consulting
naložených až po střechu zavazadly a zásobami jídla a pití na týden na jachtě. Počasí
nevypadá příliš optimisticky – téměř celou
cestu prší.
Téma měsíce
Chcete vědět, jaká byla historicky první Regata Broker
Consulting? Sto padesát účastníků vám potvrdí, že fantastická.
Zjistíte to také z fotografií na dvoustraně Svět Broker
Consulting, ke kterým je zbytečné dávat komentáře.
Sobota 18. 9. 2010
Nad ránem se vyčasilo a v Chorvatsku nás
přivítalo slunečné počasí. V dopoledních hodinách dorazily posádky po náročné cestě
do přístavů, ve kterých si měly vyzvednout
své lodě. Většina jachet pocházela z Kremiku, několik lodí bylo z Murteru, Šibeniku
a tři také z Kaštely (maríny poblíž Splitu).
Odpoledne vyrážejí lodi z ostatních marín
do Kremiku. Posádky těchto lodí zažívají své
první jachtařské dobrodružství. Šlo o jednu
z nejnáročnějších plaveb týdne. Například
z přístavu Kaštela trvala plavba o délce 30
nm téměř pět hodin. Večer začal foukat
silný vítr jugo, chvílemi pršelo a jachtaři
absolvovali první zatěžkávací zkoušku svého
organismu. Kdo ustál bez nevolností přesun
do Kremiku, byl už další dny úplně v klidu.
V sobotu Luděk Vokoun pekl na lodi
kačenu.
níci nádherná jachtařská trička a čepice
navržené speciálně pro tuto příležitost
naším firemním estétem Michalem Zátkem.
Posádky označily své lodě čísly a vlajkami
Broker Consulting a pak už je čekal první
tréninkový den, zkušební start, trénování
obratů, rozšiřování slovníku o výrazy jako
gena, vinšna, múring, fendr a další a také
rozdělení funkcí na palubě. Počasí bylo
ideální jachtařské. Tréninkový den skončil
s bilancí tří roztržených plachet, které se
však podařilo bez problémů dát do příštího
rána do pořádku.
Luděk Vokoun pekl v lodní kuchyni králíka a Radek Jelínek slavil narozeniny.
Večer proběhla společná večeře, profesionální rozhodčí Karel Luksch vysvětlil
pravidla závodu a pak se ještě dlouho
diskutovalo a tančilo.
Zadar
4 | Veli Iz
Dugi otok
3 | Sali
5 | Žut, Murter
Kornat
2 | Piškera
6 | Kaprije, Šibenik
Šibenik
Primošten
1 | marina Kremik
Pondělí 20. 9. 2010
Ráno se konal v Kremiku první skipper meeting, kde kapitáni dostali od organizátorů
závodu informace k první etapě. Startovalo se v 10:30 před Kremikem a etapa
dlouhá cca 28 nm končila v Piškeře kolem
17. hodiny. Jednalo se o největrnější etapu
závodu. Křižováním proti větru o rychlosti
přibližně 25 uzlů dosahovaly lodě rychlosti
osmi až devíti uzlů. Náklon lodí byl při obratech tak velký, že v podpalubí nevydrželi
ani nejotrlejší jedinci. Některé posádky
namočily i palubní zábradlí. V tento den
se udál také první a naštěstí jediný úraz
závodu – zlomená ruka Lídy Pulznerové. Po
ošetření chorvatskými lékaři absolvovala
statečná Lída na lodi rozhodčího společně
s ostatními celou další trasu Regaty, za což
jí patří obdiv.
Luděk Vokoun připravuje v podpalubí
lodi č. 2 vdolečky a jehněčí.
Tento den vyvrcholil cyklistickým závodem na molu v maríně Piškera.
Neděle 19. 9. 2010
Všechny lodě Regaty se scházejí v maríně Kremik, což je největší přístav střední
Dalmácie. Dopoledne nafasovali účast-
Úterý 21. 9. 2010
Po divoké sportovní noci následovalo
klidné slunečné ráno. Porada kapitánů byla
posunuta na 10:00. Druhá etapa závodu
vedla z Piškery do přístavu Sali na Dugim
Otoku. Startovalo se za velmi slabého větru
a do plachet pořádně zafoukalo až odpoledne. Krásné počasí a zkrácení etapy využila
většina lodí ke koupačce v moři. V Sali bylo
moc hezky...
Středa 22. 9. 2010
Ze Sali odstartovala třetí etapa závodu
v 11:30 směrem na sever, na Veli Iž. Před
cílovou čárou této etapy proběhl souboj
lodí č. 4 a 19, který rozhodčí závodu Karel
Luksch označil za jeden z nejdramatičtějších
momentů regaty.
Na ostrově Veli Iž se také podařilo posbírat posádce lodi č. 22 pět múringů, za což
si vysloužila při závěrečném vyhlašování
výsledků cennou trofej.
Luděk Vokoun pekl svíčkovou...
Čtvrtek 23. 9. 2010
Čtvrtá etapa závodu byla zrušena kvůli nedostatku větru. Flotila lodí Broker Consulting
se přesouvala v pohodovém tempu ve společném pelotonu poháněném motory z Veliho Iže na ostrov Žut. Po cestě se strhla tvrdá
vodní bitva, kdy se posádky jednotlivých
lodí nekompromisně vzájemně atakovaly
kyblíky a igelitovými sáčky s vodou. Po cestě
také proběhlo několik barterových obchodů
mezi palubami (nejžádanější komoditou
byl alkohol) a samozřejmostí byly koupací
zastávky s muzikou. I tento pohodový den
přinesl jeden napínavý okamžik. Lodi č. 9 se
před Murterem podařil neobvyklý manévr završený nasednutím lodi na mělčinu.
5 otázek pro rozhodčího Karla Luksche
Jak jako profesionál hodnotíte historicky první Regatu Broker Consulting?
Můžu zcela zodpovědně říct, že regata se
povedla. Je úplně neskutečné, co se všechny posádky během tak krátké doby naučily.
Které okamžiky závodu považujete
za nejdramatičtější?
O dramatické okamžiky nebyla nouze. A to
jak při závodě, tak i když se nezávodilo.
Když vezmeme ty závodní, sportovně velmi
zajímavý byl například dojezd druhé etapy.
Bojovala tam posádka lodi 4 a lodi 19 a vlastně až v cíli se rozhodlo na úseku posledních
100 metrů, kdo bude mít lepší výsledek.
Které hlášky z vysílačky vás nejvíce
pobavily?
Nejlepší pravidelná hláška byla: „Tu loď číslo
18. Kde je štartová čára?“ Pak za chvíli, když
jsem ohlásil, že start bude za pět minut:
„Tu loď číslo 18. Kedy sa štartuje?“ A když
se startovalo, tak zase: „Tu loď 18. Už sme
odštartovali?“
Máte nějakou zpětnou vazbu od profi
kapitánů, kteří řídili některé lodě? Jak
se jim spolupracovalo s posádkami
z Broker Consulting?
Když si kapitáni mezi sebou povídali,
zaslechl jsem: „Jsou to dobré posádky, ale
jak se začnou bavit o práci, tak jsou to úplní
magoři.“ Kapitáni se živí úplně jiným způso-
bem a mají jiný pohled na svět. Pro
ně je zkrátka fakt, že se během
tříhodinové rozjížďky dokáže
posádka tři hodiny bavit o práci,
trochu stresující.
Zaznamenal jste i nějakou
nespokojenost ze strany posádek
s vašimi rozhodnutími?
Na rozhodčího se kouká, že všechno umí,
všechno zná, všechno má předvídat.
Samozřejmě rozhodčí mají hodně
zkušeností. Ale co neumí, to
je říct přesně, jak se bude
vyvíjet počasí, jak bude foukat
a podobně. Jeden z takových
těch slabších okamžiků byl
při rozjížďce třetí etapy. Jelo se
na velice slabý vítr a časově už to
vypadalo, že se nedostaneme včas do cíle,
na Veli Iž. Tak jsem udělal rozhodnutí
a po třech a půl hodinách plavby se slabým
větrem jsem rozjížďku zkrátil a nadefinoval
cíl u průběžného cíle. V okamžiku, kdy
projela první loď, začalo foukat, druhá
a třetí loď už připlouvaly za velice slušného
větru a všichni se divili, proč to bylo
zkrácené. Opravdu neviděli tu situaci
v době, kdy jsem ji viděl já. Musel jsem se
rozhodnout, abychom byli v cíli v nějakém
reálném čase. Některé posádky to trošku
zamrzelo, ale nakonec všichni pochopili, že
v daném okamžiku to jinak nešlo.
24
25
Téma měsíce
Know-how
Zkušený mořský vlk Karel Luksch si však
věděl rady a pomocí lana uvázaného na stěžeň jachty se svou motorovou lodí jachtu
naklonil a vysvobodil. Další důvod k oslavě...
Večer pozval generální ředitel všechny
účastníky Regaty na společnou večeři, kde
se odehrálo vyhlášení výsledků závodu. Petr
Hrubý přišel s překvapením a vyhlásil na příští den bonusovou etapu závodu. Cena pro
vítěze je 100 000 Kč, stříbrná medaile bude
ohodnocena 66 000 Kč a třetí místo znamená
33 000 Kč. Na lodi č. 2 se smažily bramboráky.
Pátek 24. 9. 2010
Bonusová etapa závodu, která vedla
z Murteru do Kaprije (dlouhá asi 11 nm),
skončila extrémně dramatickým finišem.
V boji o medailová místa se utkaly lodě č.
5, 11, 3 a 19. A rozhodovaly tady opravdu
desítky metrů. Cílovou pásku nakonec jako
první protnula loď č. 11, která se tak stala
absolutním vítězem Regaty.
Po skončení závodu se jachty vydaly
na cestu do svých domovských přístavů,
aby mohly být s plnou nádrží druhý den
dopoledne předány.
Sobota 25. 9. 2010
Regata Broker Consulting 2010 skončila. Zážitky z ní se stanou nesmazatelnou součástí
našich životů a historie firmy. Tak zase za rok
n
v Řecku, johohó.
Celkové číslo Jméno
pořadí lodi lodi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
11
2
10
13
5
21
17
3
6
12
1
15
4
19
18
22
9
14
16
8
7
Rock‘n‘roll
Sladana
Jazz
Roko
Bosanova
Fayruz
Salsa
Tango
Blues
Samba
Bolero
Odisej
Soul
Gorki
Desirei
Cuci Luci
Silver Dolphin
Dustom
Regge
Tina
India
Loď č. 11: Pavel Šimků, Tomáš Záluský,
Libor Nekvasil, Tomáš Havelka, Jaromír
Ocelka, Čeněk Liška, David Svoboda
V maríně Veli Iž a na závěrečném
večírku jsme zjišťovali, jak se líbila
Regata některým posádkám.
Výsledky speciálních kategorií
a bonusové etapy závodu:
Nejveselejší posádka
Č. lodi
Vedoucí posádky
Pořadí
1. místo
2. místo
3. místo
1
19
8
Jindřiška Dresslerová
Jiří Čejka
Emil Malý
Loď č. 11 – posádka
Pavla Šimků
Vždycky když točíme, škemrají: „Ještě
chvilku.“ Když František vaří, vypadá to
podobně.
Loď č. 12 – dámská posádka
Veroniky Kohnové
Největší překvapení
12
Veronika Kohnová
Nejrychlejší zakotvení
9
Šlo vám tady někdy o život?
Prakticky pořád. Ale první den šlo fakt
o život. Byl docela dobrej vítr. Vyjeli jsme
na moře, vůbec jsme nevěděli, jak to funguje, a Roman jenom říkal tohleto támhleto
a nějak jsme se to naučili. První den jsme se
naučili všechno, co jsme potřebovali. Pak už
to byla jenom pohoda.
Kdo vám vaří?
Zdeněk – kuchař. Včera jsme měli hrachovou polívku, pak těstoviny, fazolky. Největší
vychytávka je, jak se při vaření naklání ten
vařič. Vařit ve vlnách je jednoduchý, ale
míchat v tom drinky je složitější.
Šárka Malá
Nejvíce posbíraných múringů
22
Pavel Zym
Bonusová etapa závodu
1. místo 11
Pavel Šimků
cena: 100 000 Kč pro posádku
2. místo
3
Roman Skala
cena: 66 000 Kč pro posádku
3. místo 19
Jiří Čejka
cena: 33 000 Kč pro posádku
Vedoucí
posádky
Skipper
Pavel Šimků
Luděk Vokoun
František Rejzek
Petr Boháč
Petr Hušek
Václav Vích
Petr Hrubý
Roman Skala
Roman Hušek
Veronika Kohnová
Jindřiška Dresslerová
Michal Budín
Vilém Podliska
Jiří Čejka
Julo Rusňák
Pavel Zym
Šárka Malá
Michal Koubek
Rudolf I Gusti
Emil Malý
David Pfeifer
Názory z paluby
Členové vítězné posádky
Piškera Sali Veli Iž Pořadí
pořadí pořadípořadí součet
Roman Kaselý
Dan Vodička
Pavel Strašil
Petr Boháč
Petr Hušek
Pavel Dvořák
Petr Hrubý
Roman Skala
Roman Hušek
Lea Princová
Alena Kotrchová
Ondra Labuda
Lukáš Strašil
Tomáš Krejza
Miloš Huk
Jiří Mayer
Darek Dupal
Marek Filinger
Petr Mišon
Laďa Prouza
David Pfeifer
1
2
5
17
12
16
4
3
13
6
9
10
14
8
11
21
19
15
20
18
7
2
4
1
3
12
9
10
7
5
6
21
15
14
13
8
20
16
17
19
18
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
4
8
9
24
29
31
21
18
27
22
41
37
41
35
34
57
52
50
58
56
40
Jaké jsou vaše jachtařské ambice?
Od začátku jsme chtěli jet na poslední
místo, ale nějak se nám to otočilo. Ale
jedeme na pohodu. Chceme chytit alespoň
tříkilovou rybu. Tomáš Havelka chytal ryby
hned první den, ale to byl ten největší vítr,
takže se to nedalo.
Jaký byl váš nejhezčí zážitek?
Čeněk Liška: Včera, když jsem dopíjel dvacátý Red Bull s vodkou a viděl jsem polární
záři v Chorvatsku.
Loď č. 10 – posádka
Františka Rejzka
Jak to jde?
Jsme šestý. Všechny jsme na lodi poprvé.
Přemohly jsme zvracení a teď už budeme
jezdit na jachtě furt, aspoň třikrát do roka.
Co si vaříte?
Svíčkovou, knedlíci, kachnu jsme měly
včera..., sem tam upečeme bábovku. Prostě
pohoda.
Máte nějaké hezké zážitky?
Včera jsme se koupaly v moři, to byla
nádhera.
A špatné zážitky?
Vlny první dva dny, než jsme našly vhodnou
kombinaci léků proti nevolnostem.
Máte oblíbené posádky?
Jasně, jedenáctka. Ale jsou trochu trapní,
protože jsou první.
Jak probíhá život na palubě se sedmi
ženami?
Zatím je to bezva, žádná ponorka. Jsme
sehrané. Jsme strašně zničené, nohy máme
omlácené. Ale je to přímá úměra – čím víc
pijeme, tím je lepší výsledek.
Co pijete?
Čaj, vodu a tak.
Loď č. 6 – posádka
Romana Huška
Jak si žijete na lodi?
Žijeme si tady docela dobře. Je nás tady pět,
což je ideální počet na tuhle loď.
Pavel Strašil: Jediný problém, který
máme, že nemůžeme jet pravobokem.
Protože tam není slunko a holky odmítají
vyvažovat. Musíme jezdit furt levobokem.
Jak se vám vede?
Jsme v první polovině, takže se nám vede
fantasticky.
Matěj Kubrt: Petr Hrubý si nás chtěl otužit,
tak nás vytáhl do těchhletěch podmínek,
a myslím, že se to vydařilo. Taková OK škola
v přírodě.
soutěžení všechny vzalo. Máme úžasného
kapitána.
Luděk Vokoun: Moje předchozí jachty
jsem absolvoval v kuchyni. tohle je první
jachta, kde jsem viděl palubu. Můj vlastní
syn vymyslel, jak mě donutí vyvažovat.
Vždycky mi přinese plechovku na druhou
stranu jachty a tatínek si pak už přeleze sám.
Jednoduchá metoda, která zabrala.
Loď č. 18 – posádka
Jula Rusňáka
Nějaké zážitky?
Toho bylo hrozně moc. Třeba plavba
na laně. To bylo někdy před třemi dny.
Všechno se mi slejvá. Prvně to byl strach
z těch náklonů a pak už si člověk zvykne.
Roman Hušek: Já mám zážitek z toho,
jak se umí centrála bavit. U nás na lodi mě
překvapilo, jak jsou všichni sehraní, jak se
do toho zapálili. Byli skvělá posádka.
Loď č. 2 – Posádka
Luďka Vokouna
Jak to zvládáte na jachtě?
Nejhorší jsou ty hladovky. Ten první den
– šest hodin bez kuchyně na jachtě, to jsem
nikdy nezažil. Ale přežili jsme to. Tohle je
kuchařská loď. Včera byla svíčková, dneska
budou bramboráky. Povedla se kachna
a králík byl taky supr.
Líbí se vám tu?
Hrozně.
Nejlepší den?
Včerejšek. Suverénně. Krásná příroda
a povedly se nám nějaké manévry. Ze
šestého místa jsme se dostali na druhé. Už
jsme sehraní, perfektně zvládáme obraty...
Jsme překvapení našimi úspěchy, jak nás to
Co se vám na Regatě nejvíc líbilo?
Všetko bolo super. Najlepší bol náš súboj
s trojkou. Alebo dvakrát sme boli prví pri
rozjazde. Najlepšie štarty sme mali. Boli sme
vpredu a všetci ostatní za nami. Že sme došli
pätnáctí, to už je druhá vec. My sme vtedy
šampaňské otvárali, pri tých dvoch štartoch.
Zajímavé jachtařské odkazy
n
w ww.sailingcentrum.cz
(jachtařské vybavení a oblečení)
n
w ww.lodninoviny.cz
(aktuální zpravodajství ze světa jachtingu)
n
w ww.sailing.cz
n
(stránky Českého svazu jachtingu)
w ww.yachtcharter.cz, www.caribyacht.cz
(pronájem lodí a kurzy jachtingu)
26
27
Slovensko
Slovensko
Jozef Žiliniec:
Z akadémie vied
do finančného
poradenstva
Jozef Žiliniec sa vo svete financií ocitol v marci 1996. V tom čase sa živil vedou, a keď nastal čas
neistoty ďalšieho vývoja v Slovenskej akadémii vied, musel sa rozhodnúť. Z rozhovorov o softvéroch
sa vyvinula praktická spolupráca s OVB a pomerne rýchly rast jeho skupiny, v ktorej za tri roky ešte
pred turbulenciami typickými pre tú dobu produkovalo takmer 100 spolupracovníkov. Na jeseň 2009
následovala krátka epizóda vo spoločnosti Fincentrum a od roku 2010 spolupracuje s Broker Consulting.
V následujúcom rozhovore otvorene hovorí o svojích skúsenostiach vo finančnom poradenstve.
Jozef, máte za sebou 14 rokov vo svete
financí. Kedy a prečo ste sa rozhodli
opustiť napriek naštartovanej keriére
spoločnosť OVB?
Rozhodoval som sa hlavne príliš dlho. Bol
som toho názoru, že OVB má v európskom
i slovenskom kontexte jednoznačne najdlhšiu históriu a teda i dostatočné skúsenosti
na akési vodcovstvo na poradenskom
trhu. Pomýlil ma i nemecký pôvod, ktorý je
spájaný s dôslednosťou a perfekcionizmom.
Nenapadlo mi, že práve to sú slabiny. Nemci
uvažujú inak ako my a oni sami majú doma
problémy, čo dokazujú ich výročné správy.
Súčasný slovenský manažment firmy sa
„regrutoval“ z ľudí, ktorí sa nepripravení
chytili príležitosti v divokých začiatkoch
po revolúcii a príliš rýchlo zbohatli. Môj
prvý pokus o zmenu, skôr rebélia, sa konala
v roku 2003, potom to bola výpoveď v roku
2005 a začiatok na spodku kariérneho plánu
v OVB u iného riaditeľa (ktorého si dodnes
vážim) a nakoniec definitívna strata ilúzií
o vývoji firmy na jeseň 2009. Nasledovalo
krátke „šľapnutie“ vedľa – konkrétne do Fincentra, a na prelome marca a apríla 2010
križovatka: zostávam vo finančnom biznise,
ale poriadne si rozmyslím, s kým.
Prečo ste si vtedy vybrali práve
Broker Consulting?
Keď som v apríli 2010 riešil otázku „kam“,
prejavila sa moja „vedátorská“ minulosť.
Ponuku trhu som zúžil na výber 5 firiem
a pozorne som porovnával, čím sa snažia
osloviť klienta a spolupracovníka. Dohodol
som si stretnutia s majiteľmi alebo s niekým
z vyššieho manažmentu, napísal som si
softvéry províznych kalkulačiek, preštudoval ich webstránky, verejné diskusné fóra
a pokúsil som sa odhadnúť ich predstavy
o firemnej kultúre. Broker Consulting mi stále
vychádzal s vysokým náskokom, aj keď pána
Hrubého som nevidel, len počul (v Bratislave
cez dvere… :-)), keď som si bol „preklepnúť“
Igora Szelesa, ktorého som už poznal z OVB.
V ten deň to bola už druhá preverovaná
firma – rozdiel bol jednoznačný.
Ako prebiehalo obdobie prestupu – čo
je v takej situácii najnáročnejšie?
To najťažšie som už mal za sebou – rozhodnutie, že zostávam vo finančnom biznise.
Potom som už riešil len technické detaily.
Nezapieram, boli to aj tak bezsenné noci.
Ale za tie roky som už mal pomerne veľké
skúsenosti jednak s klientelou a jednak
s výberom a formovaním spolupracovníkov. Práce som sa nebál, stačilo vytrvalo
opakovať to, čo som vedel. Výhodou bolo,
že za celých 14 rokov sa mi nepodarilo
vyrobiť nič, za čo by som sa musel hanbiť.
Teda celý chaos sa dal upratať vyriešením
jedinej otázky – nájdením priaznivého
prostredia. To bolo dosť posilňujúce a veľmi
mi to pomohlo uvedomiť si, že sa na trhu
nestratím.
Prekvapilo vás niečo po prestupe?
Áno a veľmi. Jeden človek, pôvodne laik,
za pomerne krátky čas dokázal prísť na vcelku jednoduchú vec: potrebný je jednotný
a jednoduchý systém práce s klientom
a spolupracovníkom, aby sa to dalo efektívne riadiť so všetkými potrebnými spätnými
väzbami a evidenciou – k tomu zaplatiť
sieťový softvér, treba budovať meno firmy
kvalitou produkcie, klientskými centrami
po celej Českej republike a centrom starostlivosti o klientov,... A to všetko za 20% podiel
na obratu. Na druhej strane – nadnárodná
firma, vlastnená európskymi gigantami,
to ani za dvojnásobný podiel na obratu
nezvládne? Výsledný chaos viedol k tomu,
že čo vedúci, to samostatný školiaci systém,
a ak to nezvládol morálne... Odporúčam
doštudovať na internetových fórach.
Ako zmenu spoločnosti vnímali ludia
vo vašom tíme?
Neboli žiadni. Niektorých som bezhlavo
previedol z OVB do Fincentra a potom som
odtiaľ odišiel. Mal som potom nepríjemné
pocity. Teraz som zvolil iný postup. Najprv
niečo dokážem bez nich, udržím si priateľské
vzťahy a nech radšej prídu za mnou sami.
Ako sa ukázalo, je to veľmi dobrý a hlavne
dôsledne selektívny postup, ktorý začína
prinášať výsledky. Je to súčasne podnetné aj
pre mňa. Nikdy som nemal problém s oslovovaním na spoluprácu. Formovanie úplne
nových ľudí je veľmi objavná cesta, pri ktorej
sa navyše netreba báť zlozvykov, prešľapov
a starých sporov, ktoré si veteráni dotiahli
z pôvodných firiem.
Ako sa vám v Broker Consulting pracuje?
Zatiaľ dobre. Snažím sa vnímať vyspelosť
manažmentu a radových spolupracovníkov,
vzťahy medzi ľuďmi, a zatiaľ som neobjavil
nič podstatné, čo by vážne obmedzovalo prácu. Mám veľmi slušnú podporu
od svojho nadriadeného, i keď býva 80 km
ďaleko. To nezvládali ani moji dvaja predošlí
riaditelia, aj keď sme sídlili len niekoľko sto
metrov od seba.
Čo je podľa vás silnou stránkou
Broker Consulting?
Veľmi dobre volený kompromis medzi
jednoduchosťou práce (odladený PR1 a PR2,
povinná práca sprevádzajúceho garanta,
jednotný systém vzdelávania a tréningov),
čo poskytuje i nováčikovi voľnosť, a medzi
pevnými mantinelmi tejto práce uplatňovanými cez aplikácie – webdiár a Finančný
plán, čo umožňuje firme dôslednú a rýchlu
spätnú väzbu. Súčasne je to jeden z účinných filtrov proti intelektuálne nedostatočne
vybaveným jedincom pre túto prácu. Ich čas
už (dúfam) skončil.
Ako vnímate súčasný trh finančného
poradenstva na Slovensku?
Nietzsche to vyjadril veľmi trefne názvom
jedného zo svojich diel – Súmrak bohov.
Na Slovensku sa rúcajú staré dogmy, budú
vznikať nové firmy a vodcovia. Zatiaľ ešte nie
sú. Aspoň nie také, ktorým by som ja osobne
prisudzoval vážnosť a perspektívu. V dôsledku nového zákona sa topia trpaslíci – niektorí
ešte šnorchlujú, ale väčšina vypúšťa posledné bublinky. Zaspatí zlatokopi, pokúšajúci
sa o renesanciu „starých dobrých čias“, si
časom všimnú, že už je to akési iné, a na nič
sofistikované už nedočiahnu. Príliš stuhli
Najprv chcem zosúladiť to, čo viem, s tým,
čo poskytuje Broker Consulting. Odlaďujem pracovné a školiteľské rutiny. S tým
sa musím vysporiadať predovšetkým ja
sám, aby som do tímu nepustil niečo, čo
škrípe. Potom chcem získať motivačne
a intelektuálne rovnocenných ľudí do tandemu. O školiacom a tréningovom procese
mám určitú predstavu a zohratý tím pri jej
naplnení dokáže pomerne rutinne formovať
zdatných a vyraďovať nevhodných ľudí.
V rámci jednej tréningovej jednotky by
to mali byť traja zabehnutí školitelia/tréneri a tých by som chcel mať pre región
Zvolena a Banskej Bystrice do konca roka.
Za tú krátku dobu, čo som vo firme, som pri
osobných pohovoroch, na konferencii, či
z tohto časopisu prišiel k veľmi príjemnému
poznaniu, že veľa ľudí tu uvažuje a koná
mne blízkym spôsobom. Moje očakávania
sú preto optimistické. Pre ich naplnenie som
rozhodnutý urobiť maximum.
Čo je pre vás motiváciou v práci a ako
ste motivovali ľudí v tíme?
Veľakrát sa mi stalo, že zdanlivo neriešiteľný
problém sa pri určitom odstupe a inom
pohľade zrazu dal vyriešiť. Ten odstup
a iný pohľad často súvisel so základným
životným smerovaním – väčšina ľudí nevie
definovať ani to vlastné. Keď som bol
nútený sa z vedy preorientovať sem, toto
bol prístup, ktorý mi u spolupracovníkov
fungoval veľmi účinne. Veľmi rýchlo si
siahnuť (cez telefónny zoznam v mobile,
rýchlo dojednaný PR1 a Finančný plán
na výsledný prínos pre klienta a províziu)
na vlastné ciele spolupracovníka býva veľmi
inšpiratívne. Šokujúce kontrasty pri rôznych
pohľadoch na rovnakú vec prinášali zázraky
a vnútorné bariéry padali, stávali sa len
ináč postavenými kulisami. Preto sa i môj
Ide len o to mať odvahu, vytrvalosť
a robiť veci ináč ako zvyšok davu.
v izolačnej kruste z miliónov a priezory ich
tankov neumožňujú panoramatický výhľad.
Broker Consulting má veľkú šancu. Firma sa
„nepreslávila“ škandálmi ani v jednom štáte,
má už pomerne bohaté reálie a vybudovanú
konkurencieschopnú infraštruktúru vrátane
spomínaných IT systémov.
Aké sú vaše plány v najbližších mesiacoch a rokoch?
život vyvíjal skôr revolučne ako evolučne
– odchod z vedy, dobrovoľný pád na dno
kariérneho plánu, zmena bydliska... Niekoľko
mojich spolužiakov sú medzinárodne známi
profesori a podnikatelia. Pri rozhovoroch
s nimi žiadne zázraky nevidím, len odvahu
robiť veci ináč ako zvyšok davu a adekvátnu vytrva​losť. Tou disponujem a stupeň
„natlakovania“ v podobe skúseností, ambícií
n
a súčasných podmienok je značný. 28
29
Slovensko
Know-how
Stretnutie pod Tatrami
V dňoch 3. 9. až 4. 9. 2010 sa uskutočnilo stretnutie spolupracovníkov Broker Consulting, a. s., v hoteli
Atrium v Novom Smokovci. Hoci počasie vyzeralo skôr aprílové – dážď a vietor sa striedali so slnečnými
lúčmi, ktoré nám ukázali krásu Vysokých Tatier – všetci dorazili včas.
Finanční plán a novinky od září 2010
Ačkoliv jsou letní měsíce spíše obdobím dovolených, tým našich
vývojářů rozhodně nezahálel. Připravili jsme pro vás řadu novinek,
které vám jistě usnadní práci s aplikací OK Finanční plán.
vém případě využijte jednoduchý kalkulátor pro přepočet. Když zmáčknete žlutou
ikonku s šipkou u dané příjmové položky,
vypočte se ze zadané hodnoty odpovídající
druhá hodnota příjmu a doplní se.
Zabezpečení příjmu
Po dobrom obede všetkých oficiálne privítal
Juraj Huňavý – výkonný riaditeľ Broker
Consulting, a. s., na Slovensku. Po ňom sa
ujal slova Richard Siuda zo spoločnosti Conseq, aby predstavil program pravidelného
investovania – OK Invest. Jeho prezentácia
natoľko zaujala spolupracovníkov, že hneď
v pondelok sme zaznamenali dojednané
nové zmluvy.
Nasledoval zaujímavý výklad Dana
Burkeho zo spoločnosti Nucleus Global Investors „Prečo investovať do akcií sieťových
odvetví“.
Chvíle pohodového počúvania vystriedalo napätie. Hodnotili sa výsledky za obdobie 01–06/2010 v týchto troch kategóriách:
Obchodník, Manažér, Riaditeľ.
ategória OBCHODNÍK (hodnotiace kriK
térium vlastné čisté produkčné body):
1 | miesto Marek Frnda
2 | miesto Antónia Janečková
3 |miestoGustáv Nagy
Kategória MANAŽÉR (hodnotiace kritérium vlastné a skupinové čisté produkčné
body):
1 | miesto Zuzana Baffyová
2 | miesto Jana Fašáneková
3 | miesto Zsolt Czuczor
Kategória RIADITEĽ (hodnotiace kritérium vlastné a skupinové/len vlastnej
Patrícia Balkó za sebou tentokrát
nechala i silnou bratrskou dvojici
Oblíbený hypoteční specialista
Zásadní novinkou je zasílání e-mailů hypotečním specialistům. Každý konzultant může
v menu „Osobní nastavení“ zvolit a případně
kdykoliv změnit svého oblíbeného specialistu, který dostane e-mailem automatické
upozornění, vždy když se v některém z vašich Finančních plánů objeví závazek (který
Názor z hypotečního centra
priamo riadenej skupiny/ čisté produkčné body):
1 |miestoPatrícia Balkó
2 |miestoJozef Szeles
3 |miestoIgor Szeles
Výhercom blahoželali Petr Hrubý – generálny riaditeľ BC, Juraj Huňavý – výkonný
riaditeľ BC, Radek Hénik – manažér pre
školenie na Slovensku.
Petr Hrubý vo svojej prezentácii zdôraznil pravidlá „magického“ trojuholníka:
PRÍJMY – VÝDAVKY = ZISK.
Gustáv Nagy přijímá gratulace
od Petra Hrubého
Ivo Toman svojím nezabudnuteľným
a pútavým prejavom na tému „Debordelizácia hlavy“ všetkých poslucháčov prinútil
porozmýšľať nad základnými životnými
hodnotami a ich prioritami.
Prichádzajú mesiace:
n
SEPTEMBER
n
OKTÓBER
n
NOVEMBER
n
DECEMBER
Čo znamenajú tieto mesiace pre nás? BERME v týchto mesiacoch maximum „úrody“...
Erika Süčová, produktová manažérka
Marek Frnda opět nejlepším obchodníkem
Z pohledu hypotečního centra
vnímáme tuto úpravu
ve Finančním plánu
jako velmi pozitivní.
Řada konzultantů,
když dělají s klientem
Objednávku Finančního plánu, si neuvědomí, že
současné závazky mohou u klienta též generovat
určitý obchodní potenciál. Je výborné, že si každý konzultant může nastavit svého oblíbeného
hypotečního specialistu. Změna je samozřejmě
též možná. Vždyť když bude mít konzultant
klienta třeba z jiného regionu, je velmi pravděpodobné, že bude potřeba úvěr řešit s klientem
osobně, nikoli na dálku. Tato nová úprava též
velmi dobře koresponduje s novou úpravou
seminářů H. I když budou mít konzultanti po absolvování semináře H nově licenci na hypotéky
od Raiffeisen Bank, není vůbec na závadu, když
obchodní případ zkonzultují se svým oblíbeným
hypotečním specialistou. Klienti jsou v dnešní
době velmi dobře informovaní díky internetu,
a pro konzultanty není nic horšího, než když si
klient sám zjistí, že může mít úvěr za lepších
podmínek. Za celé hypoteční centrum mohu říci,
že jsme tuto úpravu velmi uvítali.
Marta Žížková, hypoteční centrum
by bylo možné řešit refinancováním) nebo
financování bydlení klienta úvěrem.
Hypoteční specialista již tedy bude očekávat, že jej oslovíte a požádáte o pomoc
s touto částí Finančního plánu. V případě,
že se mu zapomenete ozvat, bude vědět,
že se vám má připomenout. Věřím, že tento
nástroj pomůže podpořit komunikaci mezi
konzultanty a specialisty a výrazně lépe
vytěžit potenciál našich klientů.
Kalendář
U všech polí, která vyžadují zadání data,
je nyní přidán kalendář, ve kterém můžete
požadované datum zvolit, nemusíte jej tedy
vypisovat, což vám pomůže snížit výskyt
chyb v zápisu data.
Hodnota cíle
Představte si cíl, u nějž znáte jeho budoucí
hodnotu, ale Finanční plán vyžaduje vždy
hodnotu současnou. Co teď? Nezbývá
než spočítat současnou hodnotu, nebo
zkoušet a zkoušet. Tento problém již nyní
nemusíte řešit. U cíle si můžete vybrat, zda
zadáte hodnotu současnou, nebo budoucí,
a Finanční plán zbytek dopočítá.
Možná vás napadne otázka: kdy je vhodné zadat budoucí hodnotu cíle? Odpovědí
je například splacení závazku, kdy znáte
hodnotu, kterou je třeba doplatit, proto zde
přepočet současné hodnoty na budoucí
není potřeba.
Často jste se ptali, jak Finanční plán počítá
zabezpečení příjmu. Odpověď se nachází v prezentačním listu „Zabezpečení“
(sloupečky ve spodní části zadní strany).
Ve Finančním plánu potom naleznete
všechny potřebné hodnoty (příjmy, výdaje),
které potřebujete pro tento výpočet. Jediný
údaj, který jste doposud neměli k dispozici
přímo z Finančního plánu, je výše odhadovaných sociálních dávek. Nyní tyto hodnoty
naleznete v části „Zabezpečení příjmu“ pod
modrou ikonkou ve vrchní části stránky.
Současné smlouvy
a zdroje klienta
Při zadání současných smluv klienta jste
mohli občas narazit na některé situace,
které bylo obtížné do plánu zadat. Například
doporučení změny výše úložky, pokud má
tato změna nastat až někdy v budoucnu,
nebo výběr peněz z produktu před jeho
koncem, to jsou klasické situace, se kterými
jste se mohli setkat.
Nyní můžete změnit úložku ke konkrétnímu datu, což vám umožní zadat průběh
smlouvy tak, jak jej plánujete. Také můžete
rozlišit konec smlouvy a konec jejího placení
(pokud smlouva trvá delší dobu, než je skutečně placena), a pokud vám ani to nebude
stačit, můžete ještě zvolit datum, ke kterému bude k dispozici naspořená částka, bez
ohledu na to, kdy bude smlouva končit.
Přeji opět o něco příjemnější práci
s aplikací OK Finanční plán a děkuji za vaše
náměty a připomínky, které nám pomáhají
tento nástroj dále rozvíjet.
Hrubý a čistý příjem
Finanční plán vyžaduje vždy zadání čistého
i hrubého příjmu. Ten první ovlivňuje volné
měsíční prostředky klienta, ten druhý pak
ovlivňuje očekávané sociální dávky. Jenže co
když jeden z těchto příjmů neznám? V tako-
Pavel Kačer, manažer pro metodiku
finančního plánování
30
31
Business
a etika/
Knihovna
Business
a etika
Povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele ve vztahu ke klientovi
Podle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích má pojišťovací
zprostředkovatel tyto základní povinnosti: vykonávat zprostředkovatelskou
činnost s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele a neposkytovat
klientovi neoprávněné výhody finanční, materiální, či nemateriální povahy.
Tyto povinnosti jsou definovány v § 21 odstavci 1 zákona.
Řeč zákona je v tomto (a nejenom v tomto)
případě poměrně nejednoznačná a často
špatně uchopitelná. Navíc se vnímání obsahu takového sdělení liší podle toho, zda se
nacházíte v roli zprostředkovatele, klienta,
nebo pracovníka ČNB.
Pojem „odborná péče“ je neurčitým
právním pojmem a nelze jej zákonnými
a prováděcími právními předpisy efektivně
vymezit taxativním způsobem. Historicky
platilo, že jeho obsah a rozsah byl často
odvozen od ustálené praxe. Odborná péče
je v současnosti definována především
zvyklostmi jednotlivých ředitelství a firemní
kulturou. Zde platí, že vždy je ovlivněna více
či méně snahou o dosažení zisku. Protože
zprostředkování či poradenství je podnikatelskou činností, je to přirozené. Problém
nastává v okamžiku, kdy přestane platit
pravidlo, že zisk je důsledkem maximálního
Za porušení povinností pojišťovacího
zprostředkovatele právě v části, týkající se
odborné péče a ochrany zájmů spotřebitele, považuje (a domnívám se, že zcela
oprávněně) dozorový orgán (ČNB) i takové
situace, kdy zprostředkovatel klientovi
Porušení povinností pojišťovacího
zprostředkovatele zahrnuje nezvedání
telefonu či nereagování na email.
uspokojení potřeb klienta. Jakmile se klient
stane prostředkem pro maximální uspokojení potřeb zprostředkovatele, dostáváme
se mimo hranice definované zákonem. To je
extrémní situace.
nezvedá telefony či nereaguje na e-mailové zprávy, když se na něj klient obrací
s dotazem na již sjednané produkty nebo
kdy klientovi přislíbí realizaci změny či
zrušení smlouvy a poté s ním přestane
Jaký je názor ČNB na plnění povinnosti odborné péče?
Doslovná citace stanoviska ČNB : „V souladu se zákony, které se vztahují k ostatním oblastem finančního trhu, např. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů,
nebo zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování ve znění pozdějších předpisů, považuje Česká
národní banka za vynaložení odborné péče zejména jednání kvalifikované, čestné, odpovědné a spravedlivé a v nejlepším zájmu klientů. Toto vymezení odborné péče je v souladu i s obecnějším pojetím
odborné péče stanoveným zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.“
Poprvé ve svém stanovisku dozorový orgán jasně definuje, že etické jednání, prvek fair play, není
dobrovolným prvkem při jednání s klientem, ale naopak je zákonnou povinností zprostředkovatele.
komunikovat. Taková nečinnost je jednoznačným jednáním v neprospěch klienta. Je
naopak mnohdy v zájmu zprostředkovatele.
V takovém případě je jasné pochybení a odpovědnost právě na samotném zprostředkovateli osobně. Riskuje kromě náhrady
případné škody také ocenění od příslušného oddělení ochrany spotřebitele ČNB!
Základním prvkem pro splnění povinnosti vynaložení odborné péče o klienta je
pravidlo „poznej svého klienta“.
Podle § 21 odst. 8 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích je pojišťovací
zprostředkovatel povinen před uzavřením
pojistné smlouvy zaznamenat požadavky
a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých
pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá
doporučení pro výběr daného pojistného
produktu.
Zaznamenat požadavky a potřeby znamená pečlivě a podrobně vyplnit Záznam
o schůzce, a to nikoli pouze zakřížkováním obecných údajů typu bydlení, státní
dotace apod. To je pouze základní údaj,
který je nutné rozvést dále slovně, aby bylo
jednoznačné a srozumitelné pro klienta
i pro zprostředkovatele i po několika letech,
jaké konkrétní potřeby klienta zprostředkovatel řešil a proč doporučil právě ten který
produkt. Údaje, které by měl pojišťovací
zprostředkovatel od klienta získat, závisejí
na složitosti konkrétního produktu. Budou
se diametrálně lišit u povinného ručení
a u investičního životního pojištění. Doporučení pro výběr pojistného produktu je
pojišťovací zprostředkovatel povinen učinit
zejména na základě informací poskytnutých klientem a v závislosti na charakteru
sjednávaného pojištění. Důležité je stanovit
a popsat potřeby a cíle klienta nejenom co
do obsahu, ale také co do času.
Informace od klienta, které se týkají
jeho požadavků a potřeb v souvislosti
s pojištěním, je nutné získat v dostatečném
rozsahu. Aby mohl vyhodnotit, jaká rizika
klient podstupuje, jaké jsou jeho požadavky
a potřeby související s pojištěním těchto
rizik, a o těchto rizicích klienta v záznamu
o schůzce také písemně informovat. Zde
neplatí, že klient byl informován ústně!
Naopak – striktně zde platí: co je psáno, to
je dáno.
Informace musí pojišťovací zprostředkovatel klientovi poskytnout jasně a přesně,
klientovi srozumitelnou formou. Záznam
o jednání s klientem (Profil klienta) musí
být podepsán klientem i zprostředkovatelem s uvedením data podpisu. Originál i kopie, kterou obdrží klient, musí být shodné!
Klient vždy obdrží kopii.
Ačkoli povinnosti zprostředkovatelů se
již několik let nemění, mění se poměrně
rychle klienti, mění se přístup regulátora,
mění se celý trh pojištění. Klienti rychle
nabývají povědomí o svých právech a dozorový orgán čím dál více vykazuje aktivity
spojené s dohledem nad trhem. Jednoznačnou tržní výhodu získává stále více, kdo
Stanovisko ČNB
„Povinností pojišťovacího zprostředkovatele je rozhodovací proces a údaje zaznamenat, tj. uchovat
je v trvalé formě. Tento záznam je jedním ze základních nástrojů dohledu České národní banky nad
činností pojišťovacích zprostředkovatelů a také důležitý dokument, kterým zprostředkovatel může
prokázat v případném sporu to, že jednal vůči klientovi s odbornou péčí. Je tedy nezbytně nutné,
aby byl pojišťovacím zprostředkovatelem zpracován precizně a kvalitně. Ze záznamu musí být patrný
rozhodovací proces pojišťovacího zprostředkovatele od získání informací od klienta přes vyhodnocení těchto informací, doporučení vhodného pojistného produktu až po zaznamenání důvodů, které
k takovému doporučení vedly. To platí pro každou radu poskytnutou klientovi v této souvislosti
o daném pojistném produktu. Pokud klient odmítne sdělit své požadavky a potřeby, musí být tato
skutečnost v záznamu jednoznačně uvedena a klient musí být upozorněn, že pojišťovací zprostředkovatel byl chybějící informací nutně ovlivněn při doporučení pro výběr pojistného produktu.“
se těmto změnám přizpůsobí a v práci zprostředkovatele a poradce na finančním trhu
vidí dlouhodobý business. Ten, kdo klienta
vnímá jako dlouhodobého partnera, nikoli
jako jednorázovou akvizici. Jednoznačnou
výhodu pak získá zprostředkovatel, který
nebude spatřovat ve výše uvedených
povinnostech a jejich plnění byrokratickou
překážku, ale naopak ji dokáže zúročit jako
výhodu oproti jiným soutěžitelům na trhu.
Je přece mnohem efektivnější strávit
u klienta více času při zjišťování a popisu
jeho potřeb a námi navrženého řešení než
později při zachraňování rušených smluv.
Co říkáte?
Pavel Matoušek, ekonomický ředitel
Poklady z knihovny
Miloslava Vaňáska
Rozhovory s milionáři
Autor: Mike Litman a Jason Oman
Nakladatelství: Čintámani
Když jsem přemýšlel,
jakou knihu bych vám
představil a doporučil
k přečtení, nemohl jsem
se rozhodnout. Protože
v každé knize, která
byť se i lehce dotýká
obchodu nebo se
v ní píše o úspěšných
lidech, se najde něco,
co stojí za přečtení.
Všude okolo nás slyšíme: „Chcete-li být
úspěšní, stýkejte se s úspěšnými lidmi.“
Kniha je jedním ze způsobů, jak o úspěšných
lidech číst, a být tak s nimi ve styku, když
potřebujete. Proto jsem se nakonec rozhodl,
že vám v těchto pár řádcích představím mou
oblíbenou knihu od Autorů Mikea Litmana
a Jasona Omana „Rozhovory s milionáři“.
Kniha je vlastně přepisem Litmanovy
rozhlasové show, do které si Mike zval
ty nejúspěšnější lidi, kterým se podařilo
udělat neobyčejné věci. Jednou týdně je
v hodinovém rozhovoru zpovídal. Tímto
dostal Mike jedinečnou příležitost klást
milionářům nejrůznější otázky, čímž mohl
ovlivnit život svůj i svých posluchačů. Díky
této knize máme stejnou možnost i my.
Můžeme poodkrýt tajemství devíti lidí, kteří
se stali milionáři.
Vzpomínám si na jednu pasáž, kde
Litman hovoří s Jimem McCannem, který
se dostal ze sociálního pracovníka přes
majitele několika květinářství na vlastníka firmy, jejíž obrat činí přes 400 milionů
dolarů ročně. Mike se Jima ptal na spoustu
otázek a jedna z nich mi utkvěla v paměti.
Ptal se na to, jak důležité je začít jednat.
Jimova odpověď zní: „Rozdíl mezi někým,
kdo měl dobrý nápad, a někým, kdo na základě dobrého nápadu jednal, byl, že ten,
kdo jednal, jednal. A nečekal, až do sebe
všechno zapadne.“
Co říci závěrem? Až si přečtete tuto
knihu, uvidíte, že být vyrovnaným, šťastným
a bohatým člověkem není nereálné. Tyto
rozhovory s úspěšnými lidmi nám ukazují,
jak toho dosáhli oni.
Miloslav Vaňásek, manažer senior
32
33
Slovensko
Slovensko
Stanislav Čisárik: Máme jednotnú vízu a podporu v top manažmente
Stanislav Čisárik pôsobí na pozícii Executive directora a člena
dozornej rady spoločnosti Fin Consulting. Jeho tímy fungujú
po celom Slovensku – od Žiliny cez Prešov a Svidnik až po Košice,
kde v súčasnosti pripravuje otváranie kancelárie. Zároveň sa intenzívně
pripravuje na vybudovanie riaditěľstva v Trenčíne.
V rozhovore prezrazuje, aké boli jeho
začiatky v poisťovnictve, prečo sa rozhodol
roku 2009 pre Fin Consulting, ale aj to, ktoré
slovenské vína považuje za najlahodnejšie.
Stano, mohli byste v krátkosti zoznámiť čtenárov OK Info s vývojom vašej
kariéry vo finančníctve?
K poisťovníctvu som sa dostal 1. 12. 1996
ako 25ročný. Som jeden z mála ľudí, ktorí
sa sami prihlásili do poisťovne. V tej dobe
to bola začínajúca spoločnosť Nationale
Nederlanden, dnes ING. Šesť rokov som bol
finančný poradca. Stal som sa najmladším
excelentom na Slovensku v roku 2000 a viacnásobným držitelom medzinárodnej ceny
Limra. Niekoľkokrát to bola zlatá a strieborná kategória, dva roky po sebe prvá trojka
asi z tisícpätsto poradcov. V roku 2002 som
postúpil na manažérsku pozíciu, s mojimi
poradcami som sa umiestnil vždy v zlatej
a striebornej kategórii a v jeden rok som získal prvé miesto vo všetkých manažerských
kategóriach. To všetko ale už bolo a dnes
mám pred sebou úplne iné výzvy. Tomu, čo
som bral v minulosti ako velký úspech, sa
dnes s odstupom času len usmievam. Teraz
mám úplne iné méty a nie sú to čísla. To si
však nechám pre seba, lebo to nie je o egu
a peniazoch, aj keď ich všetci potrebujeme.
V roku 2008 som nastúpil do Salve, kde som
viedol samostatný projekt. Roku 2009 sme
sa s Julom Rusňákom osamostatnili a v tomto období som spoznal aj Petra Hrubého.
Dnes ste na najvyššej pozícii v obchodnej sieti a zároveň aj členom dozornej
rady Fin Consulting. Čo všetko táto
práca obnáša?
Zastupujem názory vedenia spoločnosti,
na ktorých sa sčasti podielam, a zároveň
pozorne počúvam obchodnú siet, jej
potreby, nápady. Z tohoto pohľadu som
akýmsi pojítkom (koordinátorom) myšlienok
a práce. Snažím sa po skúsenostiach, aké
som mal v minulosti, robiť to inak, neopa-
pomohli svojou dôverou moji kľúčoví ľudia.
Toho si naozaj veľmi vážim, že stáli vždy
pri mne. Ja sa zase snažím byť ich oporou
a partnerom v biznise, ktorý im v najlepšom
vedomí udáva smer. To bol hlavný dôvod
na zmenu.
kovať chyby ľudí v bývalej spoločnosti. Je to
pre mňa také zrkadlo s varovným prstom.
Možnou výhodou je, že si pýtam od mojich
riaditeľov spätnú väzbu, abysom sa vedel
posunúť. Tu nemám vôbec obavy, že by
sa báli mi ju dať. Kto ich pozná, vie, o čom
hovorím. Zároveň je pre mňa prioritou rozširovanie siete, a s tým súvisí aj rast výkonu.
Aké vlastnosti musí mať podľa vás
dobrý manažér?
Pre mňa dobrý manažer znamená človeka,
ktorý má v sebe pokoru, je čestný, stojí si
za svojimi názormi, vie v ľuďoch prebúdzať
nadšenie, nemení svoje hodnoty. Manažér
podľa mňa nie je člověk, čo si zvykol kritizovať a vyvíjať tlak na svojich podriadených.
Tento systém riadenia úspešne firmy nepreferujú. Dobrý manažér si nájde čas na ľudí
a dá im pocítiť, že má z ich práce radosť.
Samozrejme byť dobrým riadiacim článkom
vo firme znamená neustále sa vzdelávať
a pracovať na sebe, aby sa clovek posunul.
A sám sa snaží náisť si ľudí, ktorí mu v tom
pomôžu. V našom obore musí mať „srdce
pre túto prácu“ a potom všetko ostatné.
Manažér je pre náš model biznisu kľúčová
osoba, ktorá má na starosti chod svojej
pobočky, neustálu motiváciu a rast znalostí
a zároveň ho vedie a podporuje regionálny
riaditeľ. Treba si zároveň uvedomiť, ako je
dôležité správne vybrať a zosynchronizovať
manažerské a riaditeľské úrovne, aby firma
reálne rástla. To však v našej firme ľudia
v riadiacich pozíciach vidia a spoločne sa
snažíme napredovať v modernom a efektívnom riadení. Pre mňa manažer versus
moderné riadenie nie je fráza, ale kľúčový
vývoj v horizonte niekoľkých rokov.
Prečo ste sa pred dvoma rokmi rozhodli po dvanácťročnej úspešnej kariére
v poisťovni ku zmene firmy?
Viac ako před dvoma rokmi ma oslovil cez
doporučenie majitel Salve, aby som išiel
k nemu do biznisu a mal svoj projekt s výraz-
nou nezávislosťou. Kým som sa rozhodol,
absolvovali sme niekoľko spoločných
stretnutí. Trvalo to asi štyri mediace, kým
som povedal svoje kladné rozhodnutie,
že pôjdem do toho s ním. Pre mňa vtedy
pojem maklérska firma bolo niečo úplne neznáme. Po tak dlhom čase pôsobenia v poisťovni som sa chcel osobne posunúť, pretože
som stratil dôveru fungovania modelu
v poisťovni. Myslel som si, že som si vybral
správne, a osobne som mu veľmi dôveroval.
Práve preto išli spolu so mnou aj další spolupracovníci, ktorí zase dôverovali mne. Avšak
o pár mesiacov som zistil, že mi v podstate
nikto nevysvětlil systém, a so všetkým som
sa trápil sám. Musím přiznať, že napriek
týmto veciam sa nám začalo výrazne dariť
a dostával som sa do tempa ako v najlepších
časoch v poisťovni. Prichádzalo ku nám veľa
ľudí a produkcia išla smerom nahor.
Aký bol teda dovod zmeny?
Obrat nastával vtedy, keď sa navonok začala
hovoriť iná filozófia (myšlienky boli dobré),
ako v skutočnosti bola realita. Z firmy začali
odchádzať ľudia, s ktorými som sa časom
spriatelil, a pre mňa to bol výrazný signál,
že niečo nie je v poriadku. V tomto období
som sa veľmi zblížil s Julom Rusňákom
a mali sme veľmi podobný pohľad na danú
situáciu, respektive budúcnosť. Začal stále
narastať rozdiel v chápaní smerovania firmy
a po vyhrotení situácie a dôkladnej analýze
s Julom som sa rozhodol, že ho budem nasledovať a spolupracovať. K rozhodnutiu mi
Prečo ste si vtedy vybrali práve
Fin Consulting?
Bolo to kvôli podobným hodnotám a postojom, ako mal Julo a riaditelia, s ktorými
som sa postupne zoznamoval v Salve.
Samozrejme bolo veľmi dobré, že rovnaké
vnímanie mali ľudia z centrály ako podporný a strategický tím, hlavne s Robom
Vitkovským a Tomášom Kročianom. Druhá
rovina bola rovnako důležitá: že som sa radil
s mojim tímom, ako ďalej. Myslím si, že Fin
Consulting v rámci systému predstavuje
naozaj špičku na Slovensku. To isté platí
aj o kvalite našich ľudí. Nechcem nadsadzovať, ale myslím si, že máme naozaj top
poradcov na trhu, nehovoriac o riadiacich
pracovníkoch. Nehovorím to preto, že to
bude napísané v časopise. Ja to tak vnímam,
nakoľko poznám veľmi veľa ľudí z podobného pracovného prostredia, takže môžem
reálne porovnávať.
nehodnotia minulosť, len si pýtam od nich
spätnú väzbu na dnešný vývoj, abysme sa
všetci posúvali dopredu. Lebo vzťah musí
byť win-win.
Ako vyzerá váš pracovný týždeň?
Raz do týždňa mám poradu s riaditeľmi,
individuálne pohovory, dva dni do týždňa mám iba nábory, každý druhý týždeň
som v Prešove, kde budujeme pobočku.
Samozrejmosťou je, že chodím aj na stretnutia pomáhať náborovať mojim kolegom.
V piatok je vyhodnotenie a administratíva.
Mám svojho osobného kouča, ktorý mi
pomáha nazerať na veci iným pohľadom,
ako som bol zvyknutý. Je to jeden z mála
ľudí, ktorý ma môže ešte posunúť ďalej. Je
to člověk, ktorý preferuje moderný spôsob
riadenia firmy.
Máte ako riaditeľ a člen dozornej rady
čas aj na koníčky? Aké to sú?
Rád si zahrám futbal, občas badminton, so
starším synom som začal chodiť do posiľňovne. Tu však nejde o môj koníček,
ale potrebujem zhodiť „pár kilogramov“.
Samozrejme, že si rád přečítám dobrú
knihu. Trochu som sa v minulosti zaoberal aj
numerológiou.
sú aj v Doľanoch, vo Svätom Juri. Od najväčších výrobcov ja osobne na Slovensku
upúšťam pre vyššie percentá používania
chemie. Ale je to môj subjektivný názor.
Medzi moje najobľúbenejšie značky patria
Chardonney 2008 – Šebo, Modra, Tramín
červený 2009 – Svätý Jur, Veltlín zelený
2008, Rulandské biele 2009 – Doľany, Ervín
Demovič.
Poďme sa ešte vrátiť k nášmu oboru.
Ako vnímate súčasné nezávislé
finančné poradenstvo na Slovensku
a postavenie Fin Consultingu
na slovenskom trhu?
Dnes vnímam situáciu finančného poradenstva na Slovensku v dvoch rovinách. Ak
sa pozrieme na minulosť (či už u maklérov
alebo poisťovní) a položíme si otázku kvality,
ukazuje sa, že veľa biznisu bolo robené
hlavne z pohľadu provízií. Niektorí klienti
mali na seba uzatvorené od jedného poradcu aj tri investičné poistenia a podobne.
Samozrejme nehovorím to o všetkých poradcoch, lebo poznám aj veľmi serióznych.
Druhá rovina sa týka toho, čo bolo v minulosti sľúbené poradcom v poisťovni a čo sa
za niekoľko rokov z toho dodržiava. Zistíme,
že začína prevládať v obchodných službách
S ako veľkým tímom ste prišli
do Fin Consulting?
Do Fin Consultingu som prišiel zhruba so
70 ľuďmi. Dnes po prirodzených príchodoch
a odchodech a aj vyradení neaktívnych je
to okolo 70 ľudí a do konca roka som nastavený na 100 poradcov. Nábor kvalitných
a podnikavých ľudí je pre každú spoločnosť
dnes veľkou výzvou.
Po tak dlhom čase
pôsobenia v poisťovni
som sa chcel osobne posunúť.
Ako vnímali prechod ľudia vo vašom
tíme a ako vidia situáciu teraz s odstupom času?
Predovšetkým je důležité, ako to vnímajú
v mojom tíme tí ľudia, ktorí zažívali všetky
tie emócie od začiatku. Mali sme viac stretnutí před a aj po zmenách a ešte aj dnes sa
občas k tomu vrátime. Myslím, že sme sa
zhodli na pozitívnej a nutnej zmene, aj keď
to bolo jedno z najťažších mojich rozhodnutí a určite aj u nich. Okrem jedného riaditeľa a jeho menšieho tímu sme to dokázali,
čo tiež nehodnotím negatívne. Len tu zmenu nevedel spracovať. Samozrejme mám
nových ľudí aj vo vedúcich pozíciach. Oni
Ste vraj aj znalcom dobrého vína.
Ktorá značka alebo ročník sú vaše
najobľúbenejšie?
Ďakujem za prívlastok znalec vína, ale to
určite nie som. Myslím, že túto oblasť začínam iba spoznávať. Poznám veľa vinárov
a mám medzi nimi priateľov, ktorí zasvetili
prácu s vínom celý život, a to sú naozaj
znalci. Je pravdou, že pri nich naozaj pozorne počúvam výklad. Pre svojich ľudí som
často organizoval aj ochutnávky a nepravidelne sa zúčastňujem rôznych akcií, či už
s Julom Rusnákom alebo mojimi manažérmi. Preferujem oblasť Modry, výborné vína
veľká nedôvera a stagnácia. Jednoducho
sa vytráca motivácia ľudí, prečo išli do tejto
oblasti pracovať. Kto sa poučí, čo bolo robené neprofesionálne, má veľkú šancu uspieť
v tejto dobe. Osobne si myslím, že Fin
Consulting má dnes naozaj silné postavenie
z pohľadu kvality poradenstva, nastavenia
auditov, riešením kvalitných výstupov pre
klienta, jednotnú víziu, kam sa chceme
uberať, a hlavne dôveru v top manažmente.
Reálne vidim, že do troch rokov budeme
strategická firma v oblasti nezávislého
poradenstva so všekým, čo k tomu patrí. Ja
n
tomu naozaj verím. 34
35
Investice/
Hypoteční
centrum
Investice
ze země, a je možné, že přijdete o práci. Možná zkrachují tuzemské banky, zkrátka všechno špatně. Ochráněny by mohly být jenom
investice v zahraničí. Otázka je, zda na tom
ČR se zadlužením není relativně lépe než
mnoho vyspělých zemí. Skutečnost je taková,
Jak vysvětlit
investice
nedůvěřivým
klientům
Občas klient přijde
se zaručenou zprávou.
Známý pracuje v bance a říkal…
Finanční a následná hospodářská krize přinesla mimo jiné nedůvěru Čechů k investování. Klienty
při investování trápí tyto otázky: „Jak moc je investování nebezpečné?“ nebo „Nepřijdu o své peníze?“
Investiční analytik Jenda Šimek na následujících řádcích přináší návod, jak klientům problematiku
investování vysvětlit a jak reagovat na jejich nejčastější dotazy.
1 | Není investování nebezpečné?…
Jak jsou investice chráněny?
Češi se bojí investovat. První, co si klient vybaví na téma investování, je riziko, až na druhém místě výnos. Ano, s investováním se
přirozeně pojí riziko, ale mám za to, že lidé
motají dvě věci dohromady, když mluví
o riziku. Obyčejně totiž nemají na mysli tržní
riziko, které k investování neodmyslitelně
patří, ale bojí se spíše defraudace (zpronevěry), toho, že někdo peníze z fondu vytuneluje. Není divu, divoká kuponová privatizace,
Harvardské a jim podobné fondy zanechaly
šrámy na českých peněženkách. Je tedy
potřeba oddělit dvě rizika – tržní a defraudace. Sdělení směrem ke klientům by pak mělo
být následující: „Kliente, rizika defraudace
se bát nemusíte. Odvětví podílových fondů
podléhá snad nejpřísnější kontrole ze všech
2 | Kdy si mohu peníze z fondu vybrat?
Z fondu si můžete peníze vybrat kdykoliv.
Investování do fondů má tu výhodu, že
jsou peníze stále rychle dostupné. Peníze
budete mít do týdne od požádání zpět. Dle
zákona maximálně do měsíce, fondy jsou
ale v praxi ještě pružnější.
své libovůle, ale jen v souladu se statutem
fondu. To kontroluje jak depozitář, který
vypořádává transakce, tak ČNB. Tržní riziko
existuje, s tím je potřeba počítat. Působí kolí-
Úsměvné byly obavy o ING Konto,
když málem zkrachovala pojišťovna AIG.
odvětví. Od skončení doby privatizačních
fondů nedošlo k žádnému vytunelování klasických podílových fondů. Majetek je totiž
podílníků a investiční společnost jej pouze
spravuje. Nemůže s ním nakládat podle
výslovností docházelo k záměnám obou
institucí. Nicméně o české banky se klienti
nemusí bát. Patří k nejzdravějším v regionu.
K bezpečnosti přispívá i konzervativnost
českých bank, které se orientují prakticky
výhradně na komerční bankovnictví, tedy
sání hodnoty investice, ale jen díky němu je
očekávaný výnos vyšší než u spoření. Pokud
tedy hodnota investice klesá, neznamená
to, že vás někdo okrádá, ale projevuje se
kolísání finančních trhů.“
3 | Zavázal jsem se pravidelně investovat do podílového fondu. Co když
nebudu mít peníze?
Mnoho klientů má zkušenosti z investování
prostřednictvím IŽP. V takovém případě se
však pohledem zákonů nejedná o investování, ale o pojištění. Klient musí platit
pravidelné pojištění. Pokud tak nečinní,
pojišťovna jej na něm bude vymáhat. U investic nic takového neplatí. Klienta určitě
potěší, když uslyší: „Nebojte se, investování
je velmi flexibilní. Kdykoliv můžete přestat
platit, nebo dokonce můžete vložené prostředky vybrat.“
že je. Navíc po výsledku voleb a vzniku
středopravicové vlády existuje možnost, že
po provedení reforem by se kredit ČR mohl
zvýšit. A hlavně: toto riziko lze považovat
za systematické, ne jedinečné, to znamená,
že se mu prakticky nemůžete bránit. Má
cenu se trápit tím, co nemůžete změnit?
Maximálně můžete jít k volbám…“
5 | České banky nejsou bezpečné. Neměl bych dát peníze jinam?
V průběhu krize se objevují u klientů obavy
o bezpečnost jejich úspor. Úsměvné byly
obavy o ING Konto, když málem zkrachovala pojišťovna AIG. Špatnou anglickou
6 | Vydělala jsem si na brigádě v Anglii
nějaké libry. Chtěla bych vydělané
peníze zhodnotit. Asi by byla škoda
proměnit je na českou korunu. Bude
tedy lepší investovat v libře?
Podobné otázky se u klientů objevují velmi
často. Jako kdyby cizí měna stále představovala určitou jistotu, a navíc se lidé chtějí
vyhnout nákladům na směnu. Obecně bych
doporučil nejprve si zkusit zodpovědět
otázku, kde bude klient utrácet. Pokud to
7 | Zaručené zprávy…
Občas klient přijde s nějakou zaručenou
zprávou, kterou slyšel. Známý pracuje
v bance a říkal… Na odpovědi takového
typu často stačí selský rozum. Je velmi
nepravděpodobné, aby se retailový zákazník
dozvěděl o nějaké skvělé příležitosti nebo
poplašné zprávě dřív než lidé z oboru.
Obecně lze říci, že poplašné zprávy se
nemusíme bát odmítnout jako nepravděpodobné. Může sice dojít k pádům bank
a podobným nepředvídatelným událostem,
ale to se všichni dovíme až ex-post. Protože
až do poslední chvíle budou všichni politici,
guvernér ČNB i představitelé banky tvrdit, že
vše je v pořádku. Patří to k jejich práci…
Jan Šimek, investiční analytik
Modelový příklad OK Bydlení podle aktuálních sazeb k 22. 9. 2010
měsíčně za leasing. Aktuální jistina úvěru
činí 3 500 000 Kč, odhad nemovitosti je
3 900 000 Kč. Pan Ementál má čisté měsíční příjmy 61 000 Kč a rád by si splátku
úvěru snížil o cca 3000 Kč. Aby docílil
poklesu splátky, musí úvěr refinancovat
a prodloužit dobu splatnosti. Při splatnosti
30 let a pětiletém fixu se dostane na sazby
a splátky uvedené v tabulce 2.
Hypoteční centrum Broker Consulting pro vás připravilo přehled aktuálních sazeb, splátek a poplatků
pro dva modelové příklady k 22. 9. 2010.
Pan Kratinožka si chce koupit byt 2+1
za 3 000 000 Kč, vlastních prostředků má
500 000 Kč, je svobodný a bezdětný a jeho
příjmy jsou průměrně 35 000 Kč čistého
měsíčně. Měsíční splátky by si představoval maximálně ve výši 15 000 Kč, protože
dobře ví, že další náklady s pořízením
nemovitosti (poplatky za elektřinu,
plyn, správu domu apod.) obnášejí okolo
dalších 4000 Kč. Při splatnosti 30 let a tříletém fixu se dostane na sazby a splátky
uvedené v tabulce 1.
Tabulka 1: Výstup koupě 22. 9. 2010
BANKY
4 | Co se stane, když zkrachuje Česká
republika?
V souvislosti s problémovým Řeckem,
státním dluhem a předvolební kampaní
se klienti často obávali možného krachu
Česka. Jak se vypořádat s takovou otázkou?
Zkusím dát svou odpověď: „Kliente, pokud
zkrachuje ČR, je všechno špatně. Vaše úspory v hotovosti a na běžných účtech budou
znehodnoceny, investoři odejdou
na příjímání vkladů a poskytování úvěrů.
Velmi omezeně obchodují na vlastní účet
s cennými papíry.
s velkou pravděpodobností bude ta daná
zahraniční země, pak má smysl neměnit.
Avšak velmi často klient nakonec peníze
utratí v domácí ekonomice, konverzi se tedy
nevyhne. Má smysl mezitím nést měnové riziko? Rada tedy zní: „Pokud s jistotou nevíte,
že se do Anglie v dohledné době vrátíte, pak
peníze vyměňte. Stejně to jednou uděláte.
Mezitím však neponesete měnové riziko.
A česká koruna má stále prostor posilovat,
neboť česká ekonomika dohání vyspělé ekonomiky. Na tomto posilování tratíte, pokud
držíte zahraniční měnu, kterou poté stejně
vyměníte zpět na koruny.“
Úrok
měs.
RB
KB
ČS
HB
UniCredit
WHB
Volksbank
ČSOB
Mbank
LBBW
150 Kč
150 Kč
200 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
0 Kč
150 Kč
4,79%
4,35%
4,64%
4,69%
4,45%
4,69%
4,49%
4,69%
5,92%
4,89%
Tabulka 2: Výstup refinancování k 22. 9. 2010. Úvěr ve výši 3 500 000 Kč
Poplatky Jednorázově Efektivní
Přebytek
úrok
0 Kč
0 Kč
1999 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
999 Kč
20 000 Kč
0 Kč
10 000 Kč
Pan Ementál již hypoteční úvěr má,
ale uvažuje, zda nerefinancovat, jelikož
stávající banka nabízí sazbu 6,99 %.
Tím by mu měsíční splátka výrazně
vzrostla, na 24 900 Kč po dobu 25 let.
Kromě úvěru nyní splácí ještě 10 000 Kč
Měsíční Daň. odpočty průměrně
BANKY
splátka
zpočátku
4,19%
ok 13 102 Kč 1497 Kč 924 Kč
3,81%
ok 12 445 Kč 1359 Kč 825 Kč
4,10% zatížení ko 12 973 Kč 1450 Kč 904 Kč
4,17%
ok 12 951 Kč 1466 Kč 901 Kč
3,96%
ok 12 593 Kč 1391 Kč 847 Kč
4,17%
ok 12 951 Kč 1466 Kč 901 Kč
3,93%
ok 12 745 Kč 1423 Kč 870 Kč
4,17%
ok 12 951 Kč 1466 Kč 901 Kč
5,05% zástava ko 14 860 Kč 1850 Kč 1187 Kč
4,38%
ok 13 356 Kč 1528 Kč 962 Kč
RB
KB
ČS
HB
UniCredit
WHB
Volksbank
ČSOB
Mbank
LBBW
Úrok
4,79%
5,45%
4,74%
5,79%
5,45%
6,16%
5,19%
5,79%
6,21%
4,89%
Poplatky Jednorázově Efektivní
měs.
Přebytek
úrok
Měsíční Daň. odpočty průměrně
splátka
zpočátku
150 Kč
0 Kč 4,16% bonita ko 18 342 Kč
150 Kč
0 Kč 4,72%
ok 19 763 Kč
200 Kč 1999 Kč 4,14% zatížení ko 18 376 Kč
150 Kč
0 Kč 5,01%
ok 20 514 Kč
150 Kč 4000 Kč 4,73%
ok 19 763 Kč
150 Kč
0 Kč 5,33%
ok 21 346 Kč
150 Kč
999 Kč 4,50%
ok 19 353 Kč
150 Kč 25 000 Kč 5,07%
ok 20 514 Kč
0 Kč
0 Kč 5,30% zástava ko 21 459 Kč
150 Kč
0 Kč 4,32%
ok 18 699 Kč
2096 Kč
2384 Kč
2074 Kč
2533 Kč
2384 Kč
2695 Kč
2302 Kč
2533 Kč
2717 Kč
2139 Kč
1293 Kč
1506 Kč
1298 Kč
1619 Kč
1506 Kč
1744 Kč
1445 Kč
1619 Kč
1761 Kč
1346 Kč
36
37
Reportáž
Reportáž
Oslavy zemského ředitelství na jachtách
V posledním srpnovém týdnu pozval zemský ředitel Ondřej Schejbal dvaadvacet lidí ze svého týmu
na trochu netradiční oslavu postupu na zemské ředitelství – týdenní plavbu na Jadranu. Pro posádku
byl tenhle „mejdan na moři“ odměnou za skvělý výkon, který její členové odvedli za první pololetí 2010.
Jedna jachta pro celý tým nestačila, Ondřej tedy pronajal rovnou dvě.
Brázdění volného moře, nekonečného
chytání bronzu na palubě se šampaňským
v ruce a potápění do hlubin houpavého
vodního masivu se účastnila posádka
ve složení:
Kapitáni: Ondra Schejbal a David Pfeiffer
Posádka: Julek Šafr, Martin Ondruš, Petr
Gramel, Míla Vaňásek, Petr Jaroš, Markéta
Jokešová, Jirka Súkeník, David Hercig, Petra
Súkeníková, Valerie Duží, Zdeněk Březina,
Petr Štěpánek, Michal Štěpán, Hanka Štefková, Monika Mičianová, Jana Bachurová,
Dana Slámová, Bohouš Sláma a Martina
Schejbalová.
O skvělé atmosféře týdenní oslavy svědčí fotky i ohlasy účastníků. Všichni, včetně
Ondřeje a Martiny Schejbalových, už se těší
n
na další podobné akce. Týdenní plachtění v Chorvatsku
pro mne bylo snové a nezapomenutelné. Velké díky Ondřeji
Schejbalovi a jeho manželce.
Takovou dovolenou jsem ještě
nezažila a udělám maximum,
abych si ji mohla zopakovat i příští
rok v Řecku.
Monika Mičanová, konzultant
Ještě nedávno jsem tak úplně nechápala, proč jsou z dovolené na jachtě
všichni tak nadšení, proč se říká,
že kdo to jednou zkusí, propadne
tomu. Teď už to chápu. Pochopitelně
jsem se asi jako všichni moc těšila,
skutečnost však předčila všechna
očekávání. Těžko popsat slovy. Je to
potřeba zažít a stojí to za to.
Dana Slámová, reprezentant
Jeli jsme společně,
ptáte se kam?
Do přístavu jménem Sukošan.
Na místo jsme dorazili za svítání,
lodě však ještě nebyly k mání.
Jak si zatím zkrátit čas, to byla zásadní otázka,
u někoho to vyřešila dlouhá procházka.
Jiní se koupali vesele v moři,
bylo studené jako led,
tak jsme to zapíchli a šli na pivo hned.
Nalodění proběhlo docela vesele,
jen při přelézání můstku jsme se občas tvářili kysele.
Větříček nám do plachet fouká,
voda na palubu pěkně šplouchá.
Posádka se na slunku válí,
vždyť přece tak pěkně pálí.
Všude kolem je spousta ryb,
ale že by někdo z nás něco chyt?
(pozn.: Nakonec se to povedlo.)
Když se oběd vaří,
kuchaři se v podpalubí ve vedru paří.
Na břeh se dostat, to byl úkol vskutku nadlidský,
zvlášť když v půli cesty došel benzin, což bylo tragický.
Dovolená na jachtě mi připomínala to,
co svým klientům často zařizujeme, a to je
finanční nezávislost. Dovolená na jachtě
je sice trochu jiná, ale taky nezávislá, a o to
přece v životě jde – být nezávislý a to nejen
finančně, ale např. v rozhodování, kam
nebo kdy pojedu, co budu dělat a co ne.
Jednou větou by se dalo říct, že to byla
JÍZDA!!! Doufám, že si to v dohledné době
zopakuji nebo zopakujeme.
Petr Jaroš, manažer senior
Co víc dodat?...
Zážitky jsou krásné, to je vám doufám z fotek jasné.
Petra Súkeníková, konzultant
Nezapomenutelný týden na jachtě,
který jsme měli možnost prožít, byl úplně
něčím jiným, než jsem kdy poznal. Dovolená strávená na moři, teplém jako kafe,
u malebných ostrůvků plných „nedotčené“ přírody, po boku party skvěle naladěných lidí. Co může být lepšího? Pokud
budete mít možnost jet na podobný
výlet, vřele doporučuji!!!
Bohumír Sláma
konzultant, investiční specialista
Na jachtu jsem se těšila, ale zároveň jsem měla
obavy z nudy a „ponorky“. Naštěstí to dobře
dopadlo a bylo to fakt super. Byla tam skvělá
parta, a i když někteří chodili spát hodně k ránu,
nikdo nenadával na rámus. Až někdy pojedete
na jachtu, určitě si vezměte spacák a karimatku – spala jsem celý týden na palubě a bylo
to úžasný. Ondra na začátku říkal, že má pro
nás dvě zprávy. 1) Bude se nám to líbit a 2) Už
nebudeme chtít jinak. A zase měl pravdu. Ondro
a Martino, díky za skvělou organizaci a báječnou dovolenou.
Markéta Jokešová, manažer senior
Je mi 45 let a můžu říct, že to byla
nejpěknější dovolená v mém životě. Díky Ondrovi a Martině jsem
poznal, jak má vypadat dovolená.
Že to není jen ležet na pláži
a slunit se. Nedají se popisovat zážitky, musí se to zažít! Ještě jednou
děkuji Ondrovi a Martině.
Jiří Súkeník, manažer
Chtěl bych i touto cestou poděkovat Ond
rovi a Martině
Schejbalovým za týdenní dovolenou. Jeliko
ž jsem jel
na jachtu popr vé, nedokázal jsem si před
stavit, jaké to
bude. A skutečnost překonala očekáván
í!!! Po prvních
dvou dnech jsem se modlil, aby ten týde
n utekl co
nejrychleji, protože mi houpavý pohyb
na lodi opravdu
nedělal dobře, a byl jsem rád, že jsem je
přežil. Potom si
ale asi tělo zvyklo a zbytek jsem si užil už
naplno, jako
ostatní. Je to úplně jinak strávená dovo
lená a jsem rád,
že jsem se jí mohl zúčastnit. V neposled
ní řadě jsme se
poznali i z jiné než pracovní stránky, a pro
tože nás bylo
z jedné kanceláře pět, jsem rád, že se u ná
s ani po týdnu
neprojevila „ponorková nemoc“. Ještě jedn
ou bych chtěl
za sebe i za ostatní z kanceláře poděkova
t. Bylo to super!
Mar tin Ondruš, oblastní ředitel
Když jsem na začátku letošního roku nastoupil
do Broker Consulting, dostal se mi do ruky časopis
OK Info, kde byl článek „Pod plachtami Broker
Consulting“. Nejlepší spolupracovníci v něm popisovali
své dojmy z pobytu na jachtě. Řekl jsem si, že udělám
vše pro to, abych toto dobrodružství mohl také zažít.
Všichni se moc snažili vydat ze sebe maximum, aby
Ondřej postoupil na zemského ředitele, abychom i my
mohli plout pod plachtami Broker Consulting. Týden
byl úžasný, zažili jsem spoustu zážitků a legrace,
zvláště při oslavě 30. narozenin. Tímto bych chtěl poděkovat Ondřeji Schejbalovi za možnost absolvovat
tuto plavbu. Všem mohu vřele doporučit.
Petr Štěpánek, manažer
Byl to můj první pobyt
u moře a na to, že mě nikdy
taková dovolená nelákala,
šlo o nejlepší zážitek, jaký
jsem kdy absolvoval. Velice
děkuji za tuto příležitost.
Michal Štěpán, konzultant
Generální partner: Broker Consulting, zemské ředitelství Ondřeje Schejbala
Prvního září zaplnily pražskou Smíchovskou pláž billboardy a loga Broker Consulting. Zemské ředitelství Ondřeje
Schejbala se stalo generálním partnerem Dne Vltavy,
který s podporou Evropy 2 přilákal stovky návštěvníků.
Důchodový p
Jednou z největších atrakcí byl běh po polystyrenové
lávce, dlouhé 48 m, kterou také po celé délce zdobilo logo
Broker Consulting.
D
HO
KY BC
N
VI Í O
O N
N EM
R
FI
1. 9. 2010, Smíchovská pláž, Praha
EMIUM
R
P
e
z
n
e
p
á
k
s
Evrop
usem
rogram s bon
O
Den Vltavy
• Exkluzivní produkt pro Broker Consulting
PR
Evropská penze
PREMIUM
Zajímavosti produktu:
• Zajímavá připojištění
• Zproštění od placení v případě ztráty zaměstnání
• Riziko invalidity rozšířené o závažná onemocnění a poranění
• Připojištění denních dávek při pracovní neschopnosti
• Připojištění právní ochrany rodiny
• Zajímavé bonusy pro klienta
• Daňové úlevy pro zaměstnance i zaměstnavatele
• Zajímavé řešení příspěvků zaměstnavatele –
Garantovaný fond pro mimořádné pojistné placené
zaměstnavatelem:
• jedinečný nástroj pro plné využití daňových úspor
pro zaměstnavatele i zaměstnance
• bez poplatků za vklad a výběr
• garantovaný růst ceny podílové jednotky 2,4 %
• výběr již od 1.000 Kč
Mezi odvážlivci, kteří se po lávce rozběhli, bylo i několik
brokeráků. Vítěz závodu získal plazmovou televizi.
BC_CPPVIG_inz210x150.indd 1
Děti byly na Dni Vltavy vítanými hosty – pro ně byly
připraveny skákací hrady a další programy.
Naši konzultanti vyplňovali s návštěvníky dotazníky týkající se finančního plánování a odnesli si desítky kontaktů.
Moderátorem akce byl Pavel Cejnar z Evropy 2, který
je na fotce se zemským ředitelem Ondrou Schejbalem
a regionálním ředitelem Michalem Koubkem.
13.8.10 13:21
Na důchody jednou
nebude, my budeme.
Už vloni na ně chybělo
30 miliard Kč.
(Zdroj: ihned.cz, 21. 1. 2010)
Vyvrcholením odpoledního programu byla módní
přehlídka Agáty Hanychové. Při večerním programu
vystoupily kapely Scapollo a Ready Kirken.
Jaká nás čeká budoucnost, je jen na nás. S penzijním připojištěním
každý získá kromě pravidelného příjmu i státní příspěvek, úlevu
na daních a finanční jistotu v době, kdy již nebude moci vydělávat
tak jako dnes. Spočítejte si výši svého důchodu na www.pfcp.cz
840 111 280
www.pfcp.cz
Pozdrav ze Středomoří
AHOJ MAMI. VRACIME SE
Z REGATY BC NA JADRANU.
BYLO TO SUPER. TES SE NA
FOTKY, BUDEME MIT O CEM
VYPRAVET.
ZA ROK ROZHODNE MUSIM
JET ZAS. JANA
Milé čtenářky a milí čtenáři OK Infa,
na konci září se vrátilo více než 150 z vás z firemního
závodu jachet v Chorvatsku. Týdenní regata podél břehů
severní Dalmácie byla největší jachtařskou událostí
v dějinách české finančně-poradenské komunity.
První ohlasy z akce a komentáře účastníků doplněné
fotografiemi naleznete uvnitř čísla, které právě držíte
v rukou.
Je skvělé o takové akci psát nebo o ní vyprávět,
ale věřte, že lepší je to zažít.
PS: Příští REGATA Broker Consulting
se koná v létě 2011.
www.bcas.cz
Download

Finanční poradenství je záležitostí volby