Organo Gold Europe B.V.
Dr. Willem Dreesweg 2 Suite 88A, 1185 VB Amstelveen, Netherlands
Tel: +31 10 7994319 l Fax: +1 (604) 288 5488 l Email: [email protected] l www.organogold.com
PŘIHLÁŠKA NEZÁVISLÉHO DISTRIBUTORA
Informace pro přihlášení
* Rodné číslo
Osobní
informace
* Telefon
* Křestní jméno
* Mobil
Fakturační adresa
IDA-CZ-czh
(*) Povinné údaje
Druhé jméno * Příjmení
Faxové číslo
* E-mailová adresa
* Datum narození (dd/mm/rrrr)
NEVYPLŇUJTE, POKUD SE DORUČOVACÍ ADRESA SHODUJE S
ADRESOU FAKTURAČNÍ * Ulice, číslo popisné a orientační
Doručovací adresa
* Ulice, číslo popisné a orientační
* Město
* Město
* PSČ
* PSČ
* Země
* Země
Informace o spolužadateli
* Rodné číslo
* Křestní jméno
Druhé jméno * Příjmení
* Telefonní kontakt
Registrující Sponzor
Umístění (zvolte jedno)
* Sponzorovo OG ID#
* Křestní jméno Sponzora
* Příjmení Sponzora
STAŇTE SE DISTRIBUTOREM SPOLEČNOSTI ORGANO GOLD
P
OG Sada pro podnikání*
€42.00
Automatické odesílání zásilek je možné pouze s kreditní kartou.
(Tato sada zahrnuje členství, vzorky produktů, virtuální kancelář na 1 rok a replikovanou
webovou stránku).
*Nutné pro to, abyste se mohli stát OG Distributorem.
Tři balíčky (€55.00)
55PV
Dvanáct balíčků
(€230.00) 230PV
Šest balíčků
(€110.00) 110PV
NEMÁM ZÁJEM,
DĚKUJI
První objednávka / MOŽNOSTI VÝBĚRU BALÍČKŮ PRO BUDOVÁNÍ PODNIKÁNÍ
OG Bronzový Balíček
€179.00
OG Stříbrný Balíček
€459.00
(Vybrané OG nápojové produkty s 146.25CV)
(Vybrané OG nápojové produkty s 390CV)
OG Zlatý Balíček
(Vybrané OG nápojové produkty s 900CV)
*20% odpovídající bonus pro Kvalifikovaného poradce
Tři balíčky (€55.00) 55PV
Šest balíčků (€110.00) 110PV
NEMÁM ZÁJEM, DĚKUJI
Zpracováno
Vpravo
(Nepovinné)
5.
15. následujícího měsíce
DETAILY KREDITNÍ KARTY
ČÍSLO KREDITNÍ KARTY:
VISA
MĚSÍC EXPIRACE
KARTY (MM):
ROK EXPIRACE
KARTY (RR):
CCV
MASTER CARD
€1,195.00
Dvanáct balíčků (€230.00) 230PV
Vlevo
JMÉNO DRŽITELE KARTY
Poznámka: Ke všem
objednávkám budou započteny
příslušné daně, a také poplatek
za poštovné a balné.
PODPIS DRŽITELE KARTY
(Ceny jsou uvedeny v EURECH)
Informace o Vašich OG přihlašovacích údajích a o replikované webové stránce (Prosím, zvolte)
* adresa přihlášení/webové stránky:
.organogold.com
* Heslo:
Záleží na velikosti písmen. Použijte 6 – 32
znaků a nepoužívejte své
přihlašovací ID.
Velká písmena nebo mezery
nejsou povoleny.
* Křestní jméno
PRO ZOBRAZENÍ NA
VAŠÍ REPLIKOVANÉ
WEBOVÉ STRÁNCE
Použijte osobní
informace
Telefon
Druhé jméno
Mobil
Faxové číslo
* Příjmení
E-mailová adresa
Distributorská Smlouva (Prosíme přečtěte a podepište)
Toto je dvoustranná přihláška. Pečlivě jsem si přečetl a zavazuji se (pečlivě jsme si přečetli a zavazujeme se) dodržovat smluvní podmínky uvedené jak v této
Přihlášce, tak i v Pravidlech a postupech a v Kompenzačním plánu. Rozumím (Rozumíme), že mám právo (máme právo) kdykoliv ukončit své (naše) nezávislé
podnikání Organo Gold, a to s důvodem či bez důvodu, zasláním písemného oznámení Společnosti na adresu uvedenou výše.
Podpis žadatele
Datum
Podpis spolužadatele
Datum
Ředitel Administrativy a Služeb pro Distributory
Shella Chua
PROSÍM ZAŠLETE TUTO PŘIHLÁŠKU A SMLOUVU EMAILEM, POŠTOU NEBO FAXEM
SPOLEČNOSTI ORGANO GOLD EUROPE B.V. DO 48 HODIN PO VYPLNĚNÍ. V PŘÍPADĚ
ZASLÁNÍ E-MAILEM NEBO FAXEM MUSÍTE ZASLAT PŘEDNÍ I ZADNÍ STRANU SMLOUVY.
ADRESA JE UVEDENA NA ZAČÁTKU TOHOTO FORMULÁŘE.
Přihláška Distributora Organo Gold a Všeobecné smluvní podmínky
V rámci těchto všeobecných podmínek se bude termín “Smlouva” používat
společně pro Přihlášku Nezávislého Distributora společnosti Organo Gold
a také pro Smlouvu, což tímto odkazem zahrnuje i Pravidla a postupy,
Marketingový a Kompenzační Plán a jakékoliv další dokumenty odkazem
zahrnuté již ve výše zmíněném. Tyto dokumenty, ať už v jejich současné
podobě, nebo ve znění případných změn provedených na základě vlastního
uvážení společnosti Organo Gold, tvoří celkovou smlouvu mezi společností
Organo Gold a Distributorem Organo Gold. Žádný jiný slib, prohlášení nebo
smlouva nebudou pro tyto strany závazné, pokud nebudou vyhotoveny
písemně a nebudou podepsány pověřeným vedoucím pracovníkem
společnosti Organo Gold.
1. Potvrzuji, že mi již bylo 18 let (nebo že již mám věk, ve kterém jsem oprávněn uzavírat
smlouvy) a že veškeré informace, které jsem poskytnul na této přihlášce, jsou přesné. Na
základě smluvních práv má společnost Organo Gold právo odmítnout mou přihlášku, pokud
uvedu lživé nebo nepřesné informace.
2. Chápu, že na základě této Smlouvy po mě nikdo nevyžaduje provedení jakéhokoliv
nákupu produktů za účelem získání práva pro distribuci produktů společnosti Organo Gold
s výjimkou požadovaného nákupu tzv. „Sady pro podnikání“ (Business Kit), na který se
nevztahují provize a který mi je poskytnut za cenu nákladů, nebo za cenu nižší než činí
náklady.
3. Chápu, že společnost Organo Gold nepřijímá prvotní přihlášky od podnikatelských
subjektů. Jakmile je má osobní přihláška přijata, budu mít možnost přidat podnikatelský
subjekt k mému účtu, a to na základě Pravidel a postupů. 4. Chápu, že jako Distributorovi Organo Gold: a) mi je uděleno nevýhradní právo nabízet
k prodeji produkty a služby společnosti Organo Gold v souladu se Smlouvou, b) mi je
uděleno právo zaregistrovat osoby do Organo Gold, c) pokud se kvalifikuji, tak budu mít
právo získat provize v závislosti na Kompenzačním plánu společnosti Organo Gold.
5. Souhlasím s tím, že budu dodržovat Kodex chování společnosti Organo Gold, který je
podrobně uvedený v Pravidlech a postupech společnosti Organo Gold.
6. Souhlasím s tím, že budu prezentovat Marketingový a Kompenzační plán společnosti
Organo Gold, a také produkty a služby společnosti Organo Gold přesně tak, jak je uvedeno
v oficiálně vydávané literatuře společnosti Organo Gold.
7. Souhlasím s tím, že jako Distributor společnosti Organo Gold jsem nezávislou smluvní
stranou a nejsem zaměstnanec, partner, zákonný zástupce nebo franšízant společnosti
Organo Gold. Chápu a souhlasím s tím, že budu plně zodpovědný za placení veškerých svých
vlastních výdajů, což zahrnuje (ale neomezuje se pouze na) výdaje za: cestování, stravování,
ubytování, nebo výdaje za chod kanceláře, sekretářku, či výdaje za zahraniční telefonní
hovory. CHÁPU, ŽE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ SE MNOU NEBUDE ZACHÁZENO JAKO
SE ZAMĚSTNANCEM SPOLEČNOSTI ORGANO GOLD. Společnost Organo Gold nenese
odpovědnost za neplacení daní a Společnost si vyhrazuje právo odmítnout provést srážku
nebo odečet z mých bonusů nebo provizí, pokud budu nějaké mít, za jakékoliv daně, a to i
v případě, že to budu sám požadovat nebo schvalovat, a to za účelem vyhovění jakémukoliv
vládnímu nařízení kvůli neplacení záloh. Chápu, že nesu zodpovědnost za placení všech
příslušných federálních a provinčních daní a/nebo poplatků za licence, které mohou
vzniknout v důsledku mých aktivit Nezávislého Distributora.
8. V případě že budu mít nárok, tak získám kompenzaci za prodej produktů a za prodej
těch produktů, které jsem prodal prostřednictvím mé prodejní organizace. Společnost
Organo Gold nikdy nedává kompenzaci za pouhé sponzorství. Prodej produktů koncovým
zákazníkům musí být zdůrazňován ve všech prezentacích.
9. Chápu, že programem společnosti Organo Gold je budovat maloobchodní prodej
pro koncové zákazníky. Společnost Organo Gold vyplácí kompenzaci pouze za prodej
maloobchodních produktů. Při provádění následných objednávek souhlasím, že jsem
prodal nejméně 70% nebo více ze všech dříve zakoupených produktů. Produkty u kterých je
potvrzen prodej nižší, než 70% nejsou povoleny k přeprodeji.
10. Pečlivě jsem si tuto Smlouvu přečetl a souhlasím s tím, že ji budu dodržovat. Chápu,
že musím tuto Smlouvu dodržovat a nesmím ji porušovat, abych měl nárok na získání
bonusů nebo provizí od Společnosti Organo Gold. Chápu, že Všeobecné podmínky, Pravidla
a Postupy společnosti Organo Gold, nebo Marketingový a Kompenzační plán společnosti
Organo Gold mohou být v budoucnu na základě vlastního uvážení společnosti Organo Gold
doplněny o dodatky a podáním této přihlášky souhlasím, že všechny tyto případné dodatky
přijmu. Dodatky smlouvy vstoupí v platnost okamžitě po tom, co je podáno oznámení
prostřednictvím e-mailu, nebo publikováním na webových stránkách Organo Gold Kanada.
Pokračování mého Organo Gold podnikání nebo mé přijetí bonusů či provizí představuje
můj souhlas s jakýmikoliv veškerými dodatky.
11. Délka trvání této Smlouvy je jeden rok (je možné provést i její dřívější zrušení, a to z
důvodu nečinnosti na základě ustanovení v Pravidlech a postupech). Pokud za rok neprovedu
obnovení mého Organo Gold podnikání, nebo pokud je toto podnikání z jakéhokoliv důvodu
zrušeno nebo ukončeno, tak chápu, že natrvalo ztratím všechna Distributorská práva. V
takovém případě pak nebudu oprávněn prodávat produkty nebo služby společnosti Organo
Gold, ani nebudu oprávněn získávat provize, bonusy nebo jakýkoliv jiný finanční příjem
vyplývající z aktivit mé původní prodejní organizace v mé spodní linii (downline). V případě
zrušení, ukončení nebo neobnovení se vzdávám všech svých práv, která mám, což zahrnuje
(ale neomezuje se pouze na): vlastnická práva, práva vůči mé předchozí organizaci ve
spodní linii a práva na veškeré bonusy, provize nebo další odměny získané z prodeje a jiných
aktivit mé původní organizace ve spodní linii. Společnost Organo Gold si vyhrazuje právo
ukončit jakoukoliv Smlouvu Nezávislého Distributora na základě 30 denního předchozího
upozornění.
12. Nesmím postoupit žádná práva a ani nesmím přenášet své povinnosti vyplývající z této
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti Organo Gold. Jakýkoliv pokus o
přenesení nebo postoupení této Smlouvy bez výslovného písemného souhlasu společnosti
Organo Gold učiní tuto Smlouvu anulovatelnou na základě rozhodnutí společnosti Organo
Gold a rovněž to může vést k ukončení mého podnikání.
13.Chápu, že pokud nebudu dodržovat podmínky této Smlouvy, tak společnost Organo
Gold může na základě svého rozhodnutí vůči mně provést disciplinární opatření tak, jak
je stanoveno v Pravidlech a postupech. Pokud se budu při ukončování Smlouvy chovat v
rozporu se Smlouvou, nebo pokud tuto Smlouvu nebudu plnit či ji budu porušovat, tak
nebudu mít nárok na získání jakýchkoliv dalších bonusů nebo provizí, ať už prodeje pro tyto
bonusy a provize byly dokončeny, či nebyly.
14. Prohlašuji a zaručuji se, že má účast jako Distributor společnosti Organo Gold není v
rozporu, neporušuje a ani jiným způsobem nenarušuje jakékoliv současné smlouvy, minulé
smlouvy, nebo zachovaná ustanovení předchozích smluv, které jsem uzavřel s jakoukoliv
jinou multi-level marketingovou společností, nebo společností zabývající se přímým
prodejem, nebo s jakýmkoliv obchodním podnikem.
15. Chápu, že má účast jako Distributor společnosti Organo Gold neomezuje mou účast v
jiných multi-level margetingových společnostech, ani neomezuje mou obchodní příležitost
v Přímém prodeji, s výjimkou toho, že se nesmím během mé účasti jako Distributor
společnosti Organo Gold, nebo po dobu 12 měsíců po ukončení, zrušení nebo jiném
oddělení od programu Organo Gold, účastnit jakékoliv jiné obchodní příležitosti, která
přímo konkuruje společnosti Organo Gold v nabízení jakýchkoliv produktů, které jsou pro
společnost Organo Gold konkurenční, což bez omezení zahrnuje: kávové produkty, čajové
produkty a jakékoliv produkty s obsahem ganodermy.
16. Chápu a souhlasím s tím, že pokud se rozhodnu účastnit se jiné nekonkurenční multilevel marketingové příležitosti, nebo příležitosti v přímém prodeji, tak pro každou z těchto
nekonkurenčních příležitostí budu udržovat oddělené organizace, které budou na sobě
nezávislé. 17. Organo Gold, nebo její mateřské či přidružené společnosti, ředitelé, vedoucí pracovníci,
akcionáři, zaměstnanci, nabyvatelé práv a agenti (souhrnně nazýváni „Agenti“) nenesou
zodpovědnost a já společnost Organo Gold a její Agenty zbavuji právní odpovědnosti za
jakékoliv nároky na následné nebo penalizační škody za jakýkoliv nárok nebo čin, který se
vztahuje k této Smlouvě. Dále také souhlasím s tím, že zbavuji společnost Organo Gold a
její Agenty odpovědnosti vyplývající nebo se vztahující k propagaci či provozování Organo
Gold podnikání a dále také z jakýchkoliv úkonů, které se k tomu vztahují (např. prezentace
produktů Organo Gold, nebo Kompenzačního a Marketingového plánu, provozování
motorového vozidla, pronájem prostor pro konání setkání a tréninků, atd.) a souhlasím s
tím, že odškodním společnost Organo Gold za jakékoliv závazky, škody, pokuty, sankce nebo
další náhrady vyplývající z jakéhokoliv nepovoleného jednání, kterého se při provozování
mého podnikání dopustím.
18.Smlouva ve své současné podobě, či po přidání dodatků na základě uvážení společnosti
Organo Gold, představuje kompletní smlouvu mezi mnou a společností Organo Gold.
Jakékoliv sliby, prohlášení, nabídky, nebo jiná sdělení, která nejsou výslovně uvedena ve
Smlouvě, nemají žádnou platnost ani účinnost.
19. Jakékoliv prominutí ze strany společnosti Organo Gold jakékoliv porušení Smlouvy
musí být vyhotoveno písemně a musí být podepsáno pověřeným vedoucím pracovníkem
společnosti Organo Gold. Prominutí ze strany společnosti Organo Gold jakékoliv mnou
způsobeného porušení Smlouvy nesmí být bráno ani vykládáno jako prominutí jakéhokoliv
dalšího následného porušení.
20.Pokud by jakákoliv ustanovení této Smlouvy měla být uznána za neplatná nebo
nevymahatelná, pak taková ustanovení musí být pozměněna, ale pouze do té míry, která
je potřebná k tomu, aby se tato ustanovení stala vymahatelná, a rovnováha této Smlouvy
zůstane v plné platnosti a účinnosti.
21.Tato smlouva se řídí a je vykládána v souladu se zákony provincie Britské Kolumbie
v Kanadě, a to bez ohledu na zásady kolizí právních předpisů. V případě sporu mezi
Nezávislým Distributorem a společností Organo Gold, který vyplývá nebo se týká této
Smlouvy, nebo práv a povinností jedné ze smluvních stran, se musí tyto smluvní strany
pokusit vyřešit tento spor v dobré víře prostřednictvím nezávazného vyjednávání, jak
je detailněji popsáno v Pravidlech a postupech. Společnost Organo Gold není povinna
se zapojovat do vyjednávání a toto zapojení není nutnou podmínkou pro provedení
disciplinárního opatření vůči Nezávislému Distributorovi. Pokud se smluvním stranám
nepodaří spor vyřešit prostřednictvím vyjednávání, pak by měl být tento spor plně a finálně
vyřešen arbitráží, což je detailněji popsáno v Pravidlech a postupech.
22.Smluvní strany souhlasí s jurisdikcí a se správním územím před jakýmkoliv federálním
nebo provinčním soudem v Richmondu v Britské Kolumbii v Kanadě, a to pro účely
vymáhání odškodného arbitrem, nebo jakékoliv jiné záležitosti, která není předmětem
arbitráže.
23.Pokud si Nezávislý Distributor přeje podat žalobu na Organo Gold za jakýkoliv čin,
nebo za pochybení, které se vztahuje nebo které vyplývá ze Smlouvy, pak taková žaloba musí
být podána do jednoho roku od data údajného jednání, na kterém se zakládá příčina žaloby.
Pokud nebude žaloba podána do tohoto stanoveného data, pak to bude bráno jako překážka
pro uplatnění práva na veškeré nároky vůči Organo Gold za takový čin nebo pochybení.
Distributor se vzdává všech nároků, na které se vztahuje promlčecí lhůta.
24. Dávám společnosti Organo Gold souhlas s tím, aby použila mé jméno, fotografii,
osobní příběh a/nebo podobu v reklamních nebo propagačních materiálech a v případě
takového použití se vzdávám veškerých nároků na finanční odměnu.
25.Chápu, že za žádných okolností nesmím jménem Společnosti, nebo pro Společnost
vytvářet žádný dluh, výdaje nebo závazky.
26.Společnost si ponechává právo přijmout nebo odmítnout jakéhokoliv zájemce a
není povinna sdělovat důvod odmítnutí. Společnost není povinna uchazeče informovat o
nekompletní nebo chybně vyplněné přihlášce.
27.S kopií této Smlouvy zaslanou faxem nebo elektronicky (online) musí být ve všech
ohledech nakládáno jako s originálem.
28.Chápu, že jsem oprávněn kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu zrušit svou účast v
marketingovém programu na základě písemného oznámení zaslaného společnosti Organo
Gold. Po oznámení o zrušení nebo ukončení Společnost zpětně od rezignujícího Distributora
odkoupí jakékoliv nepoužité skladové zásoby a prodejní pomůcky, které jsou v aktuálním
prodejním sortimentu společnosti a které byly u Společnosti nakoupeny před méně než
90 dny od data vystavení původní faktury, a to za 90% Distributorských čistých nákladů
a s odečtem veškerých poštovních a manipulačních poplatků a jiných odpovídajících
kompenzací za vzájemné pohledávky a právní nároky, jak je uvedeno v ustanoveních
Pravidel a postupů společnosti Organo Gold, která se týkají Zpětného odkupu (Buy Back).
Registrace do programu Automatických objednávek a Povolení plateb. Pokud
jste se rozhodli zapojit se do dobrovolného programu Automatických objednávek, tak se na
Vás vztahují následující podmínky:
1. Chápu, že provedením registrace do programu Automatických objednávek každý měsíc
automaticky obdržím zboží, které jsem si vybral.
2. Automatickou objednávku mohu kdykoliv a bez jakéhokoliv důvodu zrušit zasláním
písemného požadavku společnosti Organo Gold, a to alespoň 2 pracovní dny před dalším
plánovaným odesláním zásilky s mou Automatickou objednávkou. Chápu, že požadavky na
zrušení, které budou doručeny později než dva pracovní dny před plánovaným odesláním
zásilky vstoupí v platnost až v následujícím měsíci.
3. Po provedení zrušení mé Automatické objednávky mohu kdykoliv během měsíce znovu
svou Automatickou objednávku obnovit.
4. Společnosti Organo Gold dovoluji, aby prováděla automatické strhávání plateb za mé
Automatické objednávky, a to takovou metodou platby, která je uvedena v této Přihlášce a
Smlouvě nebo podle toho, jak si to sám aktualizuji ve své virtuální Distributorské kanceláři.
5. Společnost Organo Gold je oprávněna strhnout pouze takovou sumu peněz, která se
rovná hodnotě produktů, které jsem si vybral s připočtením poplatku za zpracování a
poštovné a případně jakýchkoliv dalších příslušných daní z prodeje.
6. Chápu, že mi produkty budou zaslány až poté, když bude platba připsána. Organo Gold
nenese odpovědnost za žádné kvalifikace, bonusy nebo provize, které nejsou vyplaceny v
důsledku zamítnutých plateb.
7. Zrušení mé účasti v programu Automatických objednávek automaticky neruší mou
Smlouvu Nezávislého Distributora společnosti Organo Gold.
20130528
Download

Organo Gold Europe BV