Zápis z jednání výboru
Společenství Feřtekova 538-548
z 11. listopadu 2014
(zápis 14/2014)
Místo: kancelář SVJ. Začátek schůze: 19.30
Přítomni: Benkovský ml., Bleha, Brettlová (předsedkyně), Němec, Rozsypalová (náhradnice).
Projednávané body a přijatá usnesení:
1. Rezignace člena výboru
Byla projednána rezignace Rostislava Cahy. Do výboru byla do příštího shromáždění vlastníků
kooptována náhradnice Bohdana Rozsypalová.
2. Rekonstrukce elektrorozvodů
Z důvodu nemoci byl výbor nucen změnit dodavatele projektové dokumentace (vedení ve
stávajících trasách). Na základě osobního doporučení zástupce firmy HP Elektron vybral výbor Ing.
Pavla Znamenáčka z firmy PZ. Elektro (IČO: 44675399).
3. Výměna oken ve společných prostorech
P. Bleha připravil podklady pro výběrové řízení. Vlastníci mohou navrhnout a dodat výboru
kontakty na možné dodavatele. Firmy poté osloví výbor Společenství v rámci
výběrového řízení.
4. Pracovní doba domovníka: 8-16h
Domovník pracuje v době od 8 do 16 hodin, mimo tuto dobu pouze v případě havárie. Nahlášené
závady a poruchy mimo uvedenou dobu, vyřeší domovník v pracovní době následující den/dny (dle
rozsahu závady, poruchy)., nebo na účet vlastníka.
5. Pronájem NP – distributorská firma
Výboru SVJ byla doručena žádost distributorské firmy na pronájem nebytového prostoru za účelem
skladování letáků a
přípravy distribuce. Žádost byla výborem projednána a byla zamítnuta.
Hlasování: pro 0/ proti 4/ zdržel/a se 0.
Konec: 22.30. V Praze 9. prosince 2014 zapsala Marta Brettlová.
Download

Informace z jednání výboru - Společenství Feřtekova 538-548