VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI
JEUNESSE GLOBAL
Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím:
1. Jsem plnoletá a právně způsobilá osoba v souladu se zákony země
mého bydliště. Souhlasím, a rozumím, že jsem nezávislým
Distributorem, který odpovídá za své obchodní aktivity bez přímého
dohledu Jeunesse Global. Nejsem zástupcem ani zaměstnancem
Jeunesse Global. Žádným způsobem se nebudu prezentovat, jako
zástupce nebo zaměstnanec Jeunesse Global. Jsem zodpovědná/ý za
úhradu všech daní z příjmu jako osoba samostatně výdělečně činná a
za úhradu všech ostatních daní z příjmu podle zákonů země mého
bydliště.
Součástí této pozice netvoří prodej licence (franšízy) nebo
distributorské licence a nikdo nepožadoval ode mne žádný poplatek
pro účast jako Distributor.
3. Rozumím a souhlasím, že společnost je zajištěna formou stop-loss
pro zajištění adekvátní výplaty provizí. Limit výplaty pro jedno
výplatní období je 65% z celkového objemu CV (commissionable
volume-provizní body) pro dané výplatní období.
4. Potvrzuji, že jsem si přečetl, pochopil a souhlasil s podmínkami
uvedenými v této dohodě.
5. Souhlasím, že jako Distributor Jeunesse Global, prvotní důraz
budu klást na získávání zákazníků, kteří nejsou Distributory.
Distributoři s bydlištěm v násl. státech USA: Maine, Severní Dakota,
Michigan, Indiana, Iowa a Západní Virginie jsou limitováni na
nákup prodejních pomůcek a služeb od společnosti v maximální
hodnotě $ 495.00 během prvních šesti měsíců působení jako
Distributor. Přípustné nákupy distributorských prodejních pomůcek
a služeb budou automaticky modifikovány pro vyhovění
výjimečným žádostem místních zákonů regulujících obchodní
příležitosti.
6. Souhlasím, že při prezentování Jeunesse Global produktů a
distributorství potenciálním zájemcům, prezentace bude striktně
sestavena podle společností zavedeného vzoru a při nesplnění tohoto
požadavku bude mé členství ukončeno.
Při každé prezentaci distributorské pozice musí být potenciální
zájemce přímo informován, že se nepožaduje žádný poplatek, nákup
nebo zákaznický vztah pro to, aby se zájemce stal Distributorem
Jeunesse Global.
7. Pro udržení a realizování marketingového programu a pro
vyhovění změnám ve federálních, státních nebo místních zákonech
upravených ekonomickými podmínkami, Jeunesse Global může čas
od času poskytnout Distributorům modifikovanou firemní politiku a
postupy a modifikovaný Distributorský kompenzační program.
Takové modifikace ve Firemní politice a postupech a v
Kompenzačním plánu se stanou nedílnou součástí této Dohody po
jejich zveřejnění na oficiální internetové stránce Jeunesse Global.
8. Rozumím, že žádný regulační orgán nikdy neschvaluje ani
nedoporučuje žádný produkt, kompenzační program ani společnost,
a nikomu nebudu sdělovat nic podobného.
9. Rozumím, že moje Distributorská pozice může být zděděná nebo
odkázána, ale nemůže být přepsána nebo přidělena během mého
života bez písemného souhlasu společnosti, takový souhlas nebude
bezdůvodně odmítnut.
10. Tato Dohoda je považována za platnou akceptováním těchto
Všeobecných obchodních podmínek prostřednictvím mého
elektronického podpisu, který je požadován jako součást
distributorské registrace.
11. Nebudu propagovat můj distributorský úmysl a nebudu používat
název obchodní jména, loga, prodejní materiály, obchodní značky
nebo servisní značky společnosti Jeunesse Global, kromě materiálů
poskytnutých společností nebo schválených v písemné formě
společností Jeunesse Global, před použitím takového materiálu.
Rozumím, že nepovolené použití, nebo duplikace obchodních
značek nebo materiálu chráněného autorskými právy je porušením
zákona.
12. Jsem zodpovědný za dohled a podporu Distributorů, jež
zaregistruji do programu a do mé provizní downline sítě. Souhlasím,
že budu pravidelně, každý měsíc udržovat komunikaci a budu
podporovat Distributory v mé provizní downline síti. Za kontakt se
považuje použití některých, či kombinací z následujících způsobů:
osobní kontakt, telefonická komunikace, písemná komunikace a
účast na distributorských setkáních.
Vrácené zboží
Jeunesse Global poskytuje 100% 30-denní záruku vrácení peněz v
případě nespokojenosti (mínus poštovní poplatky) všem
Preferovaným zákazníkům, Online zákazníkům, Maloobchodním
zákazníkům a Distributorům při prvním uskutečněném nákupu
konkrétního Jeunesse Global produktu, pokud je tento produkt
vrácen v nepoškozeném, znovu předatelném stavu . Jeunesse Global
neposkytne refundaci za produkty, které nebyly vráceny společnosti
v znovu předatelném stavu. Další nákupy nemohou být vráceny pod
touto zárukou.
1.1 vrácení zboží od maloobchodních zákazníků
Jeunesse Global poskytuje prostřednictvím svých Distributorů 100%
30-denní záruku vrácení peněz všem maloobchodním zákazníkům jen z prvního nákupu produktů Jeunesse Global. Každý Distributor
je povinen dodržet garanci vrácení zboží maloobchodním
zákazníkům.
Pokud je maloobchodní zákazník z nějakého důvodu nespokojený s
jakýmkoliv Jeunesse Global produktem, maloobchodní zákazník
může vrátit nepoužitý produkt distributorovi, od kterého produkt
koupil, a to do 30 dnů od data objednávky pro účel náhrady, výměny
zboží nebo za účelem rozdělení refundace produktu, který byl vrácen
ve znovu prodejním stavu (mínus poštovní poplatky).
1.2 Online a Preferovaným zákazníkem vrácené zboží
Jeunesse Global poskytuje svým Online a Preferovaným
zákazníkům 30 denní záruku vrácení peněz. Pokud je Online
zákazník, nebo Preferovaný zákazník z nějakého důvodu
nespokojený s jakýmkoliv Jeunesse Global produktem, může vrátit
jeho prvotní nákup tohoto produktu ve znovu prodejním stavu do 30
dnů pro účel náhrady, výměny nebo refundace kupní ceny vraceného
produktu, pokud ten byl doručen v znovu prodejním stavu (mínus
poštovní poplatky).
1.3 Distributorem vrácené zboží (Produkty zakoupené pro
osobní spotřebu)
Pokud je Distributor nespokojen s jakýmkoliv Jeunesse Global
produktem, zakoupeným pro osobní spotřebu, společnost poskytuje
100% 30 denní záruku vrácení peněz (mínus poštovní poplatky) za
prvotní nákup Jeunesse Global produktů, které byly vráceny v znovu
prodejním stavu. Tato záruka platí pouze pro Distributorem první
nákup Jeunesse Global produktů. Pokud by Distributor chtěl vrátit i
další nákupy, vrácení zboží bude považováno za odkup skladových
zásob a společnost odkoupí skladové zásoby v souladu s
podmínkami Jeunesse Firemní politiky a postupů a Dohoda s
Distributorem bude ukončena.
1.4 Distributorem vrácené zboží (produkty vrácené od vlastních
maloobchodních zákazníků)
Pokud by vlastní Maloobchodní zákazník chtěl vrátit svůj prvotní
nákup produktů Distributorovi, od kterého si zakoupil produkty,
Distributor může vrátit společnosti tento nákup, za účelem výměny
nebo refundace jakéhokoli nepoužitého produktu, vráceného v znovu
prodejním stavu (mínus poštovní poplatky). Všechny produkty
vráceny vlastním maloobchodním zákazníkům musí být vráceny do
10 dnů od data, kdy byl nákup vrácen Distributorovi, spolu s
dokladem o prodeji, který Distributor odevzdal maloobchodnímu
zákazníkovi při prodeji.
2 Distributorem vráceny skladové zásoby a prodejní pomůcky
Při rozvázání smlouvy se Distributorem, Distributor může vrátit
skladové zásoby ve znovu prodejním stavu spolu s prodejními
pomůckami pro účel refundace. Pokud Distributor není schopen tyto
produkty prodat, nebo spotřebovat. Distributor může vrátit jen
takové produkty a prodejní pomůcky, které přímo zakoupil od
společnosti a to jen pokud jsou ve znovu prodejním stavu. Po přijetí
vrácených produktů a prodejních pomůcek, Distributorovi bude
vráceno 90% z netto hodnoty původní nákupní ceny, minus poštovní
poplatky. Pokud byla platba za nákup realizována úhradou
prostřednictvím kreditní karty, refundace bude připsána na stejný
účet. Společnost strhne z Distributorovi z refundované platby
jakékoliv provize, bonusy, slevy, či jiné akční platby, které byly
Distributorovi vyplaceny v souvislosti s produkty, které byly
vráceny.
2.1 Občané Montany
Občané státu Montana, USA, mohou zrušit dohodu s Distributorem
do 15 dnů od data registrace a mohou vrátit startovací balíček pro
celkovou refundaci do uplynutí výše uvedeného časového období.
3 Postup při vrácení všech zásilek
Následující podmínky musí být dodrženy u všech vrácených zásilek
pro účely refundace, odkupu nebo výměny zboží:
1. Všechno zboží musí být vráceno Distributorem, nebo zákazníkem,
který kupoval produkt přímo od Jeunesse Global.
2. Všechny produkty, které se posílají zpět musí mít RAN číslo Autorizační číslo pro vrácení zboží, které na základě telefonátu vydá
Oddělení distributorských služeb. Toto Autorizační číslo pro
vrácené zásilky musí být jasně viditelné na každé krabičce, v níž se
zboží vrací.
3. Balík musí obsahovat následující:
a. vyplněný a podepsaný formulář „Zásilka vrácena spotřebitelem“;
b. kopii původního datem označeného maloobchodního dokladu o
prodeji; a
c. nepoužitý produkt v původním balení.
4. Doporučuje se použít dopravní krabice a vhodný balící materiál
při balení a zasílání produktů, které se vracejí pro účel náhrady.
Doporučuje se nejlepší a nejhospodárnější volba pro odeslání
zásilky.
5. Poštovní poplatky pro všechny vrácené zásilky do Jeunesse
Global musí být předem uhrazeny. Jeunesse Global nepřijme
zásilku, za kterou není uhrazen poštovní poplatek.
6. Riziko ztráty zásilky s vrácenými produkty je na Distributorovi.
Pokud zásilka s produkty nedorazí do Distribučního centra
společnosti, je odpovědností Distributora zjistit kde se zásilka
nachází.
7. Pokud Distributor vrací do Jeunesse Global zboží, který mu byl
vrácen jeho vlastním maloobchodním zákazníkům, takový produkt
musí být vrácen do Jeunesse Global do deseti (10) dnů od data, kdy
Maloobchodní zákazník vrátil zboží Prodávajícímu a musí přiložit i
doklad o prodeji, který Distributor odevzdal maloobchodnímu
zákazníkovi v době prodeje.
Refundace nebo náhrada produktu se nebude realizována, pokud
tyto podmínky nebyly splněny.
Download

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE