SoD 110100051
SMLOUVA O DÍLO č. 110100051
Článek 1
SMLUVNÍ STRANY
1. Česká republika – Ministerstvo obrany:
se sídlem:
jejímž jménem jedná:
Tychonova 1, 160 01 Praha
Mgr. Jakub JIRAN, ředitel Odboru pořizování strategických
zakázek Sekce vyzbrojování MO
se sídlem kanceláří:
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
vyřizuje ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Gottvald, tel.: 973 218 655, fax: 973 218 532,
vyřizuje ve věcech organizačně-technických:
Ing. Pavel Morong, tel.: 973 216 476, fax: 973 214 307,
IČ:
60162694
DIČ:
CZ 60162694
bankovní spojení:
ČNB - pobočka 701, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 5020-404-881/0710
adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování MO
Odbor pořizování strategických zakázek
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6
(dále jen „Objednatel“)
a
2. VOP-026 Šternberk, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV,
vložka 150
se sídlem :
Šternberk 1, Olomoucká 1841/175, PSČ 785 01
jednající :
Ing. Adolf Veřmiřovský, ředitel podniku
vyřizuje ve věcech smluvních:
Ing. Josef Hrnčiřík, tel.: 517 303 301, fax: 517 303 300,
vyřizuje ve věcech technických:
Ing. Ján Dzurenda, tel.: 517 303 402, fax: 517 303 405,
IČ:
000 00 493
DIČ:
CZ 00000493
bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Ostrava,
Smetanovo náměstí 1, 702 00 Ostrava
č. účtu: 5540150520/2700
adresa pro doručování korespondence:
VOP – 026 Šternberk, s.p.
Lokalita Vyškov
V. Nejedlého 691
682 03 Vyškov
(dále jen „Zhotovitel“)
1/5
SoD 110100051
uzavírají ve smyslu § 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) a v souladu s § 536 a násl. ObchZ tuto smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“).
Článek 2
Účel Smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí expertní a poradenské podpory v souladu
s platnými předpisy a vnitřními předpisy resortu ministerstva obrany, která má zabezpečit
Objednateli vytvoření podmínek pro včasné, kvalitní a odborné provedení zkoušek zboží, jeho
zavedení do užívání u organizačních celků Ministerstva obrany a vytvoření podmínek pro
provozování tohoto zboží v etapě realizace projektu „Přezbrojení Armády České republiky
obrněnými transportéry“.
1.
Článek 3
Předmět Smlouvy
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést expertní a poradenské
činnosti za oblasti:
podpora provedení vojskových zkoušek prováděných v roce 2011;
posouzení návrhů technických podmínek;
zavedení zboží do užívání u organizačních celků ministerstva obrany;
náklady na životní cyklus KBV a KOT;
sledování a vyhodnocování parametrů integrované logistické podpory vozidel
KBVP;
expertní a poradenská činnost – účast na pracovních jednáních a zpracování
odborných stanovisek, posuzování předložených dokumentů
v rozsahu a požadovaných výstupech, specifikovaných v příloze č. 1 této Smlouvy,
jejichž výsledkem bude dokumentace (dále jen „Dokumentace“).
2.
1.
2.
3.
1.
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zpracování Dokumentace, při současném
splnění všech podmínek stanovených touto Smlouvou, cenu dle čl. 5 této Smlouvy.
Článek 4
Termíny a místo plnění
Zhotovitel se zavazuje splnit závazek dle čl. 3 odst. 1 této Smlouvy a v souladu
s přílohou č. 1 této Smlouvy nejpozději do 30. listopadu 2011.
Zhotovitel se zavazuje předat Dokumentaci dle čl. 3 odst. 1 této Smlouvy v požadované
formě, uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, pověřenému zástupci Objednatele, zástupci
Odboru programů pozemních sil, logistiky a COR Sekce vyzbrojování MO, kterým je
Ing. Pavel Morong nebo Ing. Jaroslav Grepl (dále jen „Pověřený zástupce
Objednatele“). O předání Dokumentace bude sepsán ve 3 výtiscích Předávací protokol,
který podepíše Pověřený zástupce Objednatele. Jeden výtisk obdrží Pověřený zástupce
Objednatele a dva výtisky obdrží Zhotovitel s tím, že jeden z těchto výtisků je povinen
přiložit k faktuře.
Místem předání Dokumentace je Odbor programů pozemních sil, logistiky a COR
Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany, nám. Svobody 471, Praha 6.
Článek 5
Cena
Cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů a činí:
2/5
SoD 110100051
Cena bez DPH:
DPH (20 % sazba):
Celková cena včetně DPH:
1 366 000,00 Kč
273 200,00 Kč
1 639 200,00 Kč
slovy: (jeden milion šest set třicet devět tisíc dvě stě korun českých).
2.
1.
Dohodnutá cena bez DPH je konečná a nepřekročitelná pro celý předmět této Smlouvy
a zahrnuje všechny náklady spojené s vypracováním Dokumentace a s jejím předáním
Objednateli. K této ceně bude připočtena DPH ve výši aktuální sazby platné v den
zdanitelného plnění.
Článek 6
Platební a fakturační podmínky
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po splnění celého závazku dle čl. 3 odst. 1 této
Smlouvy při současném splnění všech podmínek stanovených touto Smlouvou. Za
doručenou se považuje faktura věcně a formálně bezchybná.
2.
Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. V případě
doručení faktury po 5. 12. 2011 se splatnost takové faktury prodlužuje o 45 dnů. Za den
úhrady faktury se považuje den odepsání finančních prostředků ve fakturované výši
z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
3.
Faktura musí být vyhotovena ve dvou výtiscích (originál a jedna kopie) a musí
obsahovat náležitosti uvedené v § 13a ObchZ a dále: označení (faktura, dobropis), číslo
této Smlouvy a náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře musí být přiložen
Předávací protokol dle čl. 4 odst. 2 této Smlouvy podepsané Pověřeným zástupcem
Objednatele.
4.
Faktura musí být doručena Objednateli na adresu pro doručování korespondence a na
faktuře musí být v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy uvedeny identifikační znaky
Objednatele v následujícím znění:
Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694
v zastoupení:
Sekce vyzbrojování MO
Odbor pořizování strategických zakázek
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6
5.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje neúplné a nesprávné
údaje nebo není-li doložena požadovanými doklady, není-li doručena v požadovaném
množství výtisků, nebo má jiné vady v obsahu. Při vrácení faktury musí Objednatel
uvést důvody jejího vrácení. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti,
jestliže byla v této lhůtě odeslána Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli
novou fakturu do 5 dnů od doručení vrácené faktury od Objednatele. Vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta její splatnosti a běží znovu nová lhůta splatnosti dle čl. 6
odst. 2 této Smlouvy ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
6.
Případný dobropis je Zhotovitel povinen vystavit a doručit Objednateli do 14 dnů
od vyžádání Objednatelem. Doba splatnosti dobropisu, tj. den připsání příslušné částky
na účet Objednatele, je 21 dnů ode dne doručení.
3/5
SoD 110100051
7.
1.
Smluvní strany se dohodly, že se nepřipouští zálohová fakturace. Všechny částky v Kč
poukazované mezi Zhotovitelem a Objednatelem na základě této Smlouvy musí být
prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převody na
jejich účty.
Článek 7
Smluvní pokuty
V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku dle čl. 3 odst. 1 této Smlouvy v
termínu dle čl. 4 této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním až do řádného
splnění celého závazku.
2.
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury, uhradí
Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
3.
Smluvní pokutu a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké
výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně
vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
4.
Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká Objednateli nebo
Zhotoviteli dnem následujícím po marném uplynutí příslušné lhůty.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení
penalizační faktury povinné straně.
Článek 8
Zvláštní ujednání
Zhotovitel se zavazuje plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy pouze
prostřednictvím svých zaměstnanců s příslušnou kvalifikační způsobilostí. Zhotovitel se
dále zavazuje zpracovat Dokumentaci na potřebné odborné úrovni s přihlédnutím
k maximální možné efektivnosti a hospodárnosti. Zhotovitel se bude zároveň při plnění
svých závazků vyplývajících z této Smlouvy řídit pokyny vydávanými Objednatelem,
resp. Pověřeným zástupcem Objednatele.
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel plní své závazky vyplývající z této Smlouvy
v rozporu s jeho pokyny, je Zhotovitel povinen odstranit nedostatky vzniklé vadným
prováděním na vlastní náklady a plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy řádným
způsobem.
Zhotovitel a Objednatel se zavazují neprodleně informovat druhou stranu
o skutečnostech, které znemožňují resp. podstatně omezují možnost plnění závazků
vyplývajících z této Smlouvy, a to do 7 pracovních dnů ode dne vzniku takovéto
skutečnosti. Strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob
řešení jejich odstranění.
Všechny informace získané v průběhu plnění předmětu této Smlouvy jsou důvěrného
charakteru a mohou být využívány jen se souhlasem Objednatele. Zhotovitel není
oprávněn zpracovanou Dokumentaci užít ani umožnit její užití třetí osobě bez souhlasu
Objednatele.
Spory, které mohou vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní mezi smluvními
stranami, budou řešeny vzájemnou dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, budou
řešeny na základě návrhu jedné strany příslušným soudem.
Za okolnosti vylučující odpovědnost se podle § 374 ObchZ považuje překážka, která
po podpisu této Smlouvy nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění
její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku
nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto
překážku předvídala.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4/5
Download

Oznámení - Ministerstvo obrany