SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ OCHRANY U V O L N Ě N É H O V O J E N S K É H O
OBJEKTU Č. 1216-1/2012-PS 0228
„OSTRAHA VOJENSKÉHO REKREAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
HŮRKA“, CE 02-85-09
Česká republika – Ministerstvo obrany Praha
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČ: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
jejímž jménem jedná Ing. Pavel Jůn
ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice
se sídlem: Teplého, 1899, 530 02 Pardubice
bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
číslo účtu:
109231-881/0710
adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace: Provozní středisko 0228 Vojenský újezd Boletice,
382 29 Boletice
(dále také jako „objednatel“) na straně jedné
a
AGRODAT CZ, a.s.
se sídlem: Žižkova 532, 256 40 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku u U Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5259
IČ: 25158309
DIČ: CZ25158309
jejímž jménem jedná Ing. František Dvořák, ředitel závodu a člen představenstva
bankovní spojení: Oberbank
číslo účtu:
7000036590/8040
telefon, fax: 582 366 134-5, 582 366 133
(dále také jako „poskytovatel“) na straně druhé
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto smlouvu podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, v platném znění (dále je „ObchZ“):
1.
Účel smlouvy
Účelem smlouvy je zabránit neoprávněnému vstupu (vjezdu) do vojenského objektu včetně zamezení
neoprávněného pohybu osob v tomto objektu, s cílem předcházení vzniku škod a ztrát na majetku České
republiky, se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany.
2.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je:
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení ostrahy a ochrany vojenského rekreačního zařízení Hůrka ve
správě Provozního střediska 0228 Vojenský újezd Boletice proti poškozování a odcizení majetku. Jedná se
o hlavní ubytovací objekt a objekt vodárny s trafostanicí. Čistírna odpadních vod, umístěná v areálu, není
předmětem ostrahy. Střežení požadujeme zajistit minimálně jedním bezpečnostním pracovníkem a to 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu včetně svátků (dále jen „služba“).
Digitally signed by Ing.
Matějka Vladimír
Date: 2012.05.16
15:55:49 +02:00
Reason: Signature of
contract
25158309_12142000_1
Strana 1
Digitally signed by
[email protected]
Date: 2012.05.22
10:20:18 +02:00
Reason: Signature of
contract
Location: EU
a)
Závazek poskytovatele je provádět trvale ostrahu majetku objednatele na budovách a areálu objednatele a
v rámci této služby provádět všechna potřebná opatření vedoucí k zamezení nežádoucích činností na tomto
majetku, zejména zamezení jeho poškozování, ničení a odcizování podle podmínek daných „Bezpečnostní
směrnicí pro výkon služby příslušníka ostrahy u objektu VUSS Pardubice“.
•
Služba bude poskytnuta plně v souladu s pokyny objednatele resp. dle podmínek obsažených v zadání
veřejné zakázky a zahrnuje tyto činnosti:
o Zajištění fyzické ostrahy areálů zahrnující střežení objektů před poškozováním a odcizováním
majetku, vnější kontrolu nepoškození pečetí dveří a vrat, stav oken a jiných otvorů, střech a
oplocení budov. Střežení provádět minimálně jedním fyzicky zdatným bezpečnostním
pracovníkem ve směně, v době pondělí – neděle, včetně svátků. Požadavkem „fyzicky zdatný
bezpečnostní pracovník„ se rozumí bezpečnostní pracovník, který nemá zdravotní omezení,
které by bránilo vykonávat pravidelné obchůzky a kontroly areálu.
o Poskytovatel je povinen provádět s odbornou péčí ochranu všech objektů proti poškozování a
odcizování majetku a odpovídá za škody na majetku ČR-MO, bez ohledu na jejím zaviněním.
•
Poskytovatel v rámci služby zejména zajistí:
a) zamezení neoprávněnému a násilnému vstupu do areálů a jejich objektů;
b) provádění kontroly oprávněnosti vstupu do areálů dle požadavku objednatele
c) provádění vnější kontroly stavebních objektů a vnějších ploch s důrazem na kontrolu uzavřenosti
objektů, neporušenost pečetí, uzavření a uzamčení vchodů a bran;
d) bezodkladné oznamování při zjištění poškození objektu či odcizení majetku na příslušná místa
(vojenská policie, policie ČR, PS 0228 Vojenský újezd Boletice, Beata DECARLI, tel. 973 326 856,
Tibor HRDLOVICS 973 326 848);
e) v případě požáru postupovat podle Požárních poplachových směrnic a neprodleně informovat
hasičský sbor, vojenskou policii, policii ČR a objednatele;
f) bezodkladné oznamování v případě živelné pohromy na příslušná místa (na Provozní středisko 0228
Vojenský újezd Boletice, Beata DECARLI, tel. 973 326 856, Tibor HRDLOVICS 973 326 848);
g) vedení strážního výkazu, který bude předmětem kontroly ze strany objednatele
•
•
Specifikace předmětu ochrany a ostrahy, jakož i práva a povinnosti zaměstnanců střežící firmy jsou
dány rozsahem Směrnice pro ostrahu objektu Vojenské rekreační zařízení Hůrka. Směrnice je
zpracována a bude schválena oběma smluvními stranami před zahájením služby (ostrahy objektů) a
stane se součástí této smlouvy jako příloha č.2.
Poskytovatel zajistí instalaci obchůzkového čipového zařízení na náklady poskytovatele služby. Určení
rozmístnění čipů na vojenském objektu bude provedeno ve spolupráci s pracovníkem PS 0228
Vojenský újezd Boletice. Čipové zařízení zůstane v majetku poskytovatele služby. Jednou měsíčně
bude s fakturou předložen přehled zaznamenaných obchůzek.
•
Poskytovateli bude ze strany objednatele poskytnuto zdarma zázemí pro vlastní výkon služby v místě
plnění veřejné zakázky: prostory ve stavebním objektu Hůrka, a to jedna místnost včetně sociálního
zařízení. Movitý majetek nebude poskytnut. Poskytovatelem spotřebovaná elektrická energie
v místnosti pro výkon služby bude hrazena objednateli na základě samostatné uzavřené smlouvy na
dodávku energií.
•
Poskytovatel odpovídá ze kvalitní provádění sjednané služby v dohodnutém rozsahu, za ošacení a
ochranné pomůcky svých zaměstnanců a za další technické prostředky – mobilní telefon a jiné nezbytné
pro výkon požadované služby.
•
Telefonické spojení si poskytovatel služby zabezpečí na vlastní náklady.
(dále jen „služba“);
b)
závazek objednatele za řádně prováděnou službu zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu.
Strana 2
3.
Cena za službu
1.
Cena za službu je určena podle cenové nabídky, která je úplná a závazná a je nedílnou součástí této
smlouvy jako příloha č. 1.
2.
Cena za celou zakázku (16 032 hodin) bez DPH činí:
DPH 20%
769.536,00 Kč
153.907,20 Kč
Celkem včetně DPH: 923.443,20 Kč
3.
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní již zahrnuty veškeré náklady spojené
s prováděním služby.
4.
Místo plnění
Místem plnění: Vojenské rekreační zařízení Hůrka ve správě PS 0228 Vojenský újezd Boletice, CE 02-85-09
.
5.
Doba plnění
1.
Poskytovatel zahájí plnění dne 1. 9. 2012 v 00. 00 hod.
2.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí dnem 30. 6. 2014 ve 24. 00 hod.
3.
Doba výkonu služby je nepřetržitě 24 hodin.
6.
Podmínky poskytnutí služby
1.
Směrnici pro ostrahu objektu Vojenské rekreační zařízení Hůrka je možné upravovat pouze v rozsahu,
při kterém nedojde ke změně podmínek, podle kterých byla veřejná zakázka zadána. Změny musí být
zapracovány do směrnice bez zbytečného odkladu a předloženy k odsouhlasení a podepsání objednatelem a
poskytovatelem.
2.
Poskytovatel vede o výkonu služby předepsané dokumenty (včetně příloh):
a) Knihu o průběhu služby – strážní výkaz;
b) Seznam proškolených osob;
3.
Objednatel pověřil jako svého zástupce, v organizačních a provozních věcech o.z. Beatu DECARLI, tel.
973 326 856. Před zahájením plnění smlouvy objednatel seznámil poskytovatele s aktuálním stavem
a umístěním oplocení, budov, rozvodů a dalších technických prostředků a zařízení v místě plnění, ke
kterému se poskytovaná služba vztahuje. V den zahájení plnění na základě takto zjištěného stavu bude
sepsán „Protokol o stavu uvolněného vojenského objektu CE 02-85-09.
4.
Poskytovatel pro plnění prováděcí smlouvy zabezpečí plnění předmětu smlouvy s těmito požadavky na
zaměstnance:
trestní bezúhonnost zaměstnance poskytovatele, který vykonává ochranu objektu,
(za bezúhonného se považuje zaměstnanec poskytovatele, který nebyl pravomocně
odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za nedbalostní trestný čin, který souvisí s předmětem
dodávané služby. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který není
starší než 3 měsíce od vydání);
zdravotní způsobilost, fyzickou a psychickou zdatnost
státní občanství České republiky;
věková hranice od 21 let a výše.
5.
Poskytovatel zabezpečí pro své zaměstnance při plnění smlouvy jednotnou ústroj (vzor bude přílohou
směrnice), včetně prostředků pro ochranu, kterou budou zaměstnanci používat po dobu výkonu služby.
Ústroj nesmí být zaměnitelná s ústrojí příslušníků Armády České republiky, Policie České republiky,
Hasičského záchranného sboru, Celní správy, Justiční stráže a Vězeňské služby.
6.
Pro plnění smlouvy objednatel u uvolněných objektů bez náhrady vyčlení zaměstnancům poskytovatele
prostory pro zabezpečení služby. Movitý majetek nebude poskytnut. Poskytovatelem spotřebovaná
elektrická energie v místnosti pro výkon služby bude hrazena objednateli na základě samostatné uzavřené
smlouvy na dodávku energií. Poskytovatel nesmí přidělené prostory využívat k jiným účelům než k plnění
Strana 3
předmětu prováděcí smlouvy. Poskytovatel se zavazuje řádně udržovat prostory, které mu byly poskytnuty
pro výkon služby. V den zahájení plnění bude sepsán „Protokol o předání a převzetí místnosti výkonu
služby“.
7.
Poskytovatel při plnění prováděcí smlouvy zabezpečí nepřetržité spojení tak, aby bylo možné okamžitě
v případě nutnosti vyrozumět Vojenskou policii a jednotky Integrovaného záchranného systému po celou
dobu výkonu služby.
8.
Poskytovatel je povinen po ukončení kalendářního měsíce vyhotovit výkaz práce za službu, ve kterém
budou uvedeny především následující skutečnosti:
číslo smlouvy;
kalendářní měsíc a rok ve kterém byla služba poskytovatelem poskytována;
počet odpracovaných hodin v tomto měsíci při zabezpečování služby;
podpis pracovníka poskytovatele a objednatele.
9.
Zástupce objednatele uvedený v odst. 3 čl. 6. této smlouvy, provede kontrolu výkazu práce a odsouhlasení
stvrdí podpisem a razítkem. Potvrzený výkaz práce neprodleně odešle poskytovateli.
10. Právo kontrolovat plnění smlouvy ze strany objednatele mají objednatel a osoby jím pověřené;
Tyto jsou oprávněny kontrolovat výkon služby ve spolupráci s určeným zaměstnancem poskytovatele se
zaměřením na:
plnění sjednaných požadavků na kvalifikaci zaměstnanců poskytovatele;
znalost a výkon pracovních povinnostní zaměstnanců poskytovatele;
dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných nebo psychotropních látek;
systém a četnost vlastních kontrol poskytovatele.
O provedené kontrole bude do Knihy o průběhu služby proveden zápis, ke kterému ihned připojí stanovisko
i přítomný zaměstnanec poskytovatele služby.
Poskytovatel je povinen těmto osobám umožnit kdykoliv vstup do objektu.
7.
Fakturační a platební podmínky
1.
Poskytovateli vzniká právo fakturovat službu 1. pracovní den následujícího měsíce po ukončení
kalendářního měsíce a po odsouhlasení výkazu práce podle odst. 9 čl. 6. smlouvy. Do pěti pracovních dnů
vystaví a doporučeně odešle na adresu uvedenou v čl. 7 odst. 2 smlouvy, daňový doklad (dále jen „faktura“)
ve dvojím vyhotovení. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a podle požadavků objednatele, musí obsahovat tyto údaje:
označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“ s uvedením evidenčního čísla;
obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo
názvu, sídlo nebo místo podnikání poskytovatele s uvedením IČ a DIČ;
název a sídlo objednatele s uvedením IČ a DIČ;
číslo prováděcí smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
rozsah a předmět plnění;
datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
název přejímajícího podle smlouvy;
jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za jednu hodinu poskytované služby);
základ daně v korunách a haléřích za službu;
základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně
a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru;
cena za službu celkem v Kč včetně DPH;
označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba;
počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby zhotovitele za vystavení faktury;
údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán údaj
o zápisu z jiné evidence.
2.
Faktury budou poskytovatelem zasílány doporučeně ve dvou vyhotoveních na adresu uživatele: Provozní
středisko 0228 Vojenský újezd Boletice, 382 29 Boletice.
Na faktuře uvést : odběratel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
VUSS Pardubice
Strana 4
IČ : 60162694
DIČ : CZ60162694
K faktuře musí být připojen originál výkazu práce, odsouhlasený objednatelem.
3.
Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
4.
Objednatel je oprávněn fakturu poskytovateli vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj
nebo doklad stanovený v čl. 7. této smlouvy nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků.
Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení poskytovatel
vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu
ode dne doručení nové faktury objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10
dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli.
5.
Objednatel neposkytuje zálohové platby.
8.
Reklamační podmínky
1.
Pokud osoby uvedené v článku 6. bodu 10 této smlouvy zjistí, že byla porušena ustanovení smlouvy,
bezodkladně uvědomí poskytovatele a objednatele o zjištěné závadě a napíší zápis do Knihy o průběhu
služby.
2.
Poskytovatel je povinen bezodkladně přijmout opatření k odstranění zjištěné závady a informovat uživatele
a objednatele telefonicky a následně e-mailem ([email protected]) nebo faxem (973 326 852) o přijatých
opatřeních.
3.
Závady služby budou poskytovatelem odstraněny bezodkladně, pokud se poskytovatel služby
s objednatelem a uživatelem písemně nedohodnou jinak.
9.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
1.
Při zjištění, že došlo k prokázanému porušení podmínek nebo nenaplnění ustanovení smlouvy ze strany
poskytovatele, je poskytovatel povinen zaplatit pokutu v každém jednotlivém případě ve výši 5 000,- Kč
(slovy: pěttisíckorun českých).
2.
Při zjištění, že došlo podruhé v období 6 měsíců od prvého zjištění, ke stejnému prokázanému porušení
podmínek nebo nenaplnění ustanovení prováděcí smlouvy ze strany poskytovatele, je poskytovatel povinen
zaplatit pokutu ve výši 10 000,-Kč (slovy: desettisíckorun českých).
3.
Při zjištění, že poskytovatel nezabezpečil službu, např. v důsledku stávky zaměstnanců, zaplatí objednateli
pokutu ve výši 30 000,- Kč (slovy: třicettisíckorun českých), a to za každý kalendářní den, který nebyl
zabezpečen.
4.
Vedle pokuty je poskytovatel povinen nahradit vzniklou škodu bez ohledu na výši pokuty.
5.
Objednatel zaplatí za prodlení úhrady faktury poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované
částky za každý započatý den prodlení.
6.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla
druhé straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle pokut a úroků
z prodlení v plné výši. Pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury.
10.
Zvláštní ujednání
1.
Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2.
Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními ObchZ.
3.
Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého
ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
4.
Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této prováděcí
smlouvy, je český jazyk.
5.
Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti
s plněním této prováděcí smlouvy a nesdělovat je třetím stranám.
Strana 5
6.
Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou ustanovení obsahující utajované
informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací o bezpečnostní způsobilosti nebo
informací týkajících se obchodního tajemství.
11.
Zánik smluvního vztahu
1.
Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:
a) splněním závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně
doložených nákladů;
c) výpovědí objednatele bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce jednoho měsíce, která
začíná běžet po doručení výpovědi druhé smluvní straně od prvého dne následujícího měsíce;
d) jednostranným odstoupením od prováděcí smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení
poskytovatelem.
2.
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany poskytovatele ve smyslu § 345
odst. 2 ObchZ, se rozumí:
a) nedodržení smluvních podmínek podle ustanovení článku 2. písm. a) smlouvy;
b) neodstranění závad poskytované služby ve sjednané době.
12.
Závěrečná ujednání
1.
Tato smlouva má 6 očíslovaných stran. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu
oběma smluvními stranami a je v elektronické podobě uložena na http://sepo.army.cz
2.
Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a
vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
3.
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je uložena na http://sepo.army.cz
4.
Účastníci této smlouvy se dohodli, že právní vztah touto smlouvou založený se řídí právním řádem ČR.
Veškeré spory, vyplývající z této smlouvy, včetně otázek její platnosti či následků neplatnosti, jakož i
otázky se smlouvou související se budou řídit českým právním řádem. Pokud tato smlouva nestanoví něco
jiného, řídí se právní vztahy z ní vyplývající ObchZ a ostatními právními předpisy ČR.
5.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
– Cenová nabídka – je v elektronické podobě uložena na http://sepo.army.cz
– Bezpečnostní směrnice – je v elektronické podobě uložena na http://sepo.army.cz
Strana 6
Download

Celé znění smlouvy - z 22.05.2012 - Veřejné zakázky