SMLOUVA O DÍLO č. 16/2012
„ Supervizní činnost při realizaci akce sanace ropné kontaminace podzemní vody na LZ Čáslav ,
CE 01 06 17 a v prostoru areálu ALPH , CE 01 06 27“.
I.
Smluvní strany
Česká republika – Ministerstvo obrany Praha
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČ: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice
Ing. Pavel Jůn
se sídlem: Teplého, 1899/C, 530 02 Pardubice
bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
číslo účtu:
109231-881/0710
adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace: Provozní středisko 0112 Čáslav, 285 76 Chotusice
osoba odpovědná za předání a převzetí díla: Jitka Pavková , tel.: 973 377 414, fax : 973 377 400
Blanka Moravcová, tel. : 973 245 605
(dále také jako „objednatel“) na straně jedné
a
G-servis Praha spol. r.o.
se sídlem : Třanovského 622/11, Praha 6, PSČ 163 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21745
IČ: 49680226
DIČ: CZ49680226
jejímž jménem jedná RNDr. Michal Tylš, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Praha 4
číslo účtu:
7005404-081/0100
telefon, fax, : +420 235 018 367, +420 235 018 368
email :[email protected]
osoba odpovědná za předání a převzetí díla:RNDr. Zdeněk Zýma, tel.: +420 235 018 360
(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto smlouvu podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, v platném znění (dále je „ObchZ“).
II.
Účel smlouvy o dílo
Účelem smlouvy o dílo je zajištění odstraňování ropného znečištění v areálu LZ Čáslav v souladu
s pravomocným rozhodnutím ČIŽP OI HK, čj. 5/OV/6603/2003/Ma-O 3/03 ze dne 29.9.2003 a změnou
rozhodnutí ČIŽP OI HK, čj. ČIŽP/45/OOV/SR01/0543439.002/09/KAC ze dne 24.4.2009 a dle požadavků
objednatele.
Digitally signed by Ing.
Jůn Pavel Ředitel
VUSS Pardubice
Date: 2012.04.24
09:44:59 +02:00
Reason: Signature of
contract
-1-
Digitally signed by
[email protected]
Date: 2012.04.25
09:44:20 +02:00
Reason: Signature of
contract
Location: EU
III.
Předmět plnění
1.
Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je závazek zhotovitele provést dílo specifikované
v článku III.odst. 2 této smlouvy a předat jej objednateli a závazek objednatele řádně provedené dílo
převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
2.
Dílem se rozumí: provádění supervizní činnosti ( dozor a sled řízení prací a koordinace činností ) při
realizaci akce sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu letecké základny ( LZ ) Čáslav,
CE 01 06 17 a v prostoru areálu leteckých pohonných hmot ( ALPH ), CE 01 06 27 a to vše plně v
souladu s cenovou nabídkou uvedenou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy ( dále jen
„dílo“ ).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozsah prací :
Rešerše archivních výsledků sanace a monitoringu
Zajištění evidence odběru podzemní vody v rámci sanačních prací (roční hlášení Povodí Labe s.p.)
Odběry a analýzy vzorků podzemní vody, terénní měření v rozsahu pH, Eh, teplota, rozpuštěný O2 a
vodivost, laboratorní analýzy v rozsahu Uhlovodíky C10-C40, BTEX, základní chemické ukazatele a
ukazatele přirozené atenuace (specifikované v rozpočtu prací) na lokalitách ALPH, BLPH7, BLPH 9-10,
Kotelna, Multisklad, bývalá ČS PHM a Výstupní profil.
Sanační monitoring, tzn. odběry a analýzy vzorků podzemní vody z výstupů sanačních stanic, z
hydrogeologických sanačních a monitorovacích vrtů v prostoru LZ Čáslav a domovních studní v obci
Chotusice, dále režimní měření a měření mocnosti vrstvy fáze ropných uhlovodíků na hladině podzemní
vody. Rozsah odběrů a analýz je uveden ve slepém rozpočtu. Uchazeč zpracuje Program odběru vzorků
pro období květen 2012 až srpen 2012, s ohledem na platná rozhodnutí ČIZP a optimální pokrytí areálu
základny. S ohledem na rozsah vzorkování lze předpokládat měsíčně tři cesty technika – vzorkaře na
lokalitu.
Průběžný supervizní dohled, dokumentaci a metodické řízení sanačních prací v celém areálu letecké
základny, v souladu s platným rozhodnutím ČIŽP. Cílem průběžného řízení sanace je dosáhnout
maximální efektivity odstraňování kontaminantů z prostředí a bezpečné zamezení transportu znečištění
mimo kontaminované prostory.
Zpracování návrhu dokončení sanace ropného znečištění v prostoru ALPH. V tomto prostoru se
současná úroveň znečištění blíží cílovým limitům pro ukončení sanace dle platného rozhodnutí ČIŽP.
V rámci návrhu bude rámcově navržena nejvhodnější metodika pro dosažení cílových limitů sanace v co
nejkratší době a jejich trvalé plnění. Cílem návrhu je poskytnout zadavateli technické podklady pro
zadání výběrového řízení na dokončení sanace ropného znečištění v oblasti ALPH. Supervizní činnost
v prostoru ALPH bude ukončena dnem předání tohoto prostoru organizaci, která bude realizovat
dokončení sanace v tomto prostoru.
Sestavení a průběžná aktualizace numerického modelu proudění a reaktivního transportu kontaminantů
v horninovém prostředí na základě průběžných výsledků sanace. Účelem modelu je optimalizace a
kontrola technických prací prováděných při sanaci.
Provádění vzorkování ClU v objektech : areál LZ 5 objektů PV – 2, PV – 3, HG – 11, HG – 14, PV – 10,
v domovních studních 5 objektů č.p.96, č.p. 161, č.p. 247, č.p. 277, č.p.284 a 2 volitelné objekty dle
aktuálního vývoje a potřeby zhotovitele.
Průběžné řízení technických prací při sanaci, tj. stanovení snížení hladiny v čerpaných vrtech a
čerpaných množství, pravidelná kontrola technických prací prováděných při sanaci na LZ Čáslav.
Vedení prvotní dokumentace (stavební deník, protokoly o odběrech a analýzách vzorků), průběžné
vyhodnocování prací, zpracování informačních zpráv pro kontrolní dny a závěrečné zprávy za
hodnocené období. Vyžadována je minimálně jedna kontrola sanačních prací zodpovědným řešitelem
měsíčně a účast zodpovědného řešitele na všech kontrolních dnech, svolaných zadavatelem. Součástí
prací supervize je zpracování technických podkladů pro zadání supervizních a technických prací při
sanaci na další období (po srpnu 2013). Včetně účasti řešitele a prezentace výsledků na kontrolních
dnech, svolaných objednatelem za účasti zástupců ČIŽP OI Praha.
Veškeré služby musí být provedeny v souladu s platnými právními předpisy (zejména vyhláška
369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, vyhláška 206/2001 Sb., o
odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce). Odběry a analýzy vzorků
musí být prováděny akreditovaným subjektem.
To vše plně v souladu s pokyny objednatele resp. dle podmínek obsažených v zadání veřejné zakázky.
-2-
3.
Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena obecně platnými právními předpisy a ČSN. Pokud
porušením právních předpisů a ČSN vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel a je povinen tuto škodu
uhradit.
4.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy.
5.
Veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla.
IV.
Doba a místo plnění, lhůty
1. Termín zahájení díla: od 22.5.2012.
2.
Konečný termín dokončení díla: zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad
nejpozději do 18.9.2013. K tomuto datu bude vypracován předávací protokol.
Od 22.5.2012 do 18.9.2013 provádění průběžného supervizního dohledu, odběrů a analýz.
Do 15.9.2012 bude kompletně zpracovaný návrh dokončení sanace v prostoru ALPH
Od 5.9.2013 do 18.9.2013 bude zpracována a předána závěrečná zpráva.
1.
Dílo je povinen zhotovitel provádět : v areálu ALPH pouze v pracovní dny od 7,00 hod. do 15,30 hod.,
na LZ Čáslav od 7,00 do 20,00 hod., a to i o sobotách a nedělích, svátcích.
2.
Místo plnění: areál leteckých pohonných hmot CE 01 06 27, letecká základna Čáslav CE 01 06 17.
V.
Cena za dílo
1.
Cena za dílo je určena podle cenové nabídky podané zhotovitelem prostřednictvím systému elektronické
podpory obchodování. Cena v ní uvedená je úplná a závazná. Cenová nabídka je nedílnou součástí této
smlouvy jako příloha č. 1.
Celková cena za dílo:
Cena nejvýše přípustná bez DPH ...........................................656 990,- Kč
DPH 20% ................................................................................131 398,- Kč
Cena nejvýše přípustná celkem ...........................................788 388,- Kč
V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu plnění
smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek při ocenění díla v rozsahu uvedeném
v čl. III.. této smlouvy.
2.
Cenová nabídka, zpracovaná v položkovém rozpočtu je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny
obsažené v položkovém rozpočtu jsou maximální po celou dobu realizace předmětu plnění dle čl.III této
smlouvy.
3.
Cena za dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami pouze v případě,
že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení víceprací. Za vícepráce lze pokládat pouze takové
práce, které jsou objektivně doložené, odsouhlasené oběma smluvními stranami, nezbytné pro dokončení
díla a jsou provedeny na základě skutečností, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly ani při
vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy. Tuto skutečnost si oznámí smluvní strany
neprodleně poté, co nastala. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky
uchazeče. V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh
prací a dodávek. U prací v cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné
kalkulace příslušných položek a jednání o jejich výši. O těchto změnách uzavřou obě strany dodatek
smlouvy. Vícepráce lze provést až po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami a po uzavření
písemného dodatku ke smlouvě.
-3-
4.
Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky, vyjádřena položkově v souladu
s cenovou nabídkou (příloha č. 1 této smlouvy) bude od celkové ceny odečtena.
VI.
Fakturační a platební podmínky
1.
Zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad ( dále jen „faktura“ ) za každé řádně provedené práce a to
měsíčně nejpozději do 15 dnů ode dne jejího protokolárního předání objednateli. Nedílnou součástí
vystavené faktury bude soupis provedených prací a dodávek opatřený podpisy zástupců obou smluvních
stran. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
2.
Faktura je splatná do 21 dnů ode dne doručení, když tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po
doručení. Faktura se považuje za včas uhrazenou, když je fakturovaná částka poslední den splatnosti
odepsána z účtu objednatele.
Faktura bude zaslána na adresu: Provozní středisko 0112 Čáslav, 285 76 Chotusice
Na faktuře uvést: objednatel:
5.
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
VUSS Pardubice
3.
Faktura bude prodávajícím doručena ve 2 vyhotoveních.
4.
Záloha nebude objednatelem poskytnuta.
Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura, která musí mít podle § 28 odst. 2) zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13 písm. a) zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, předepsané zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
označení „faktura – daňový doklad“;
evidenční číslo daňového dokladu;
číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
IČ, DIČ smluvních stran;
předmět dodávky a název díla;
den odeslání faktury a datum splatnosti (21 dnů od doručení objednateli);
označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
další náležitosti ve smyslu obecně platných právních předpisů;
soupis provedených prací dle položkového rozpočtu.
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené obecně platnými
právními předpisy nebo není doložena ve smyslu článku VI. odst. 1 této smlouvy, a to do 14-ti kalendářních dnů
od jejího obdržení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti, lhůta splatnosti opravené
faktury běží znovu až po jejím prokazatelném doručení objednateli.
VII.
Podmínky provádění díla
1.
Řádně dokončeným dílem se rozumí dílo, které je dokončeno včas a bez vad.
2.
Řádně dokončené dílo bude objednateli zhotovitelem předáno nejdéle poslední den lhůty stanovené
v článku IV. odstavce 2 této smlouvy na místě provádění díla. O předání díla bude sepsán písemný protokol,
který podepíší obě smluvní strany a jenž bude obsahovat datum a místo předání díla a označení případných
vad díla. Pokud bude mít dílo při předání vady, není řádně dokončeno a zároveň ani předáno až do
okamžiku podepsání bezvýhradného protokolu o předání díla bez vad oběma smluvními stranami.
-4-
Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné při předání díla do 2 dnů ode dne podepsání protokolu
s výhradami.
3.
K přejímacímu řízení dodá zhotovitel minimálně tyto doklady: závěrečná zpráva o monitoringu a sanaci za
dané období a prováděcí projekt dokončení sanace ALPH.
4.
Obě smluvní strany jsou povinny se neprodleně vzájemně informovat o všech nastalých skutečnostech, které
mohou mít vliv na provádění díla nebo plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
5.
Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla případnými pokyny objednatele a neprodleně řešit
připomínky objednatele týkající se provádění díla.
6.
Objednatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu provádění díla zhotovitelem, kdy zhotovitel je povinen
kontrolu objednateli umožnit.
7.
Zhotovitel je povinen provádět odborné prohlídky v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
8.
V případě provádění díla u objednatele je objednatel povinen toto místo zhotoviteli zpřístupnit. Zhotovitel
má právo vstupovat na místo provádění díla nacházející se u objednatele od prvního dne provádění díla
nejdéle do dne jeho bezvýhradného předání.
9.
Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, je povinen zhotovitel
nahradit na vlastní náklady bezvadnými pracemi. Jejich soupis s termínem odstranění zapíše osoba
oprávněná k předání a převzetí díla do stavebního deníku. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda,
hradí ji v plné výši zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v dohodnuté lhůtě mezi objednatelem a
zhotovitelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy a uplatňovat požadavek na náhradu škody v
důsledku vadně provedených prací.
10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti
položkovému rozpočtu (cenová nabídka - příloha č.1 smlouvy). Použité komponenty díla budou nové,
nepoužité, nerepasované a ne starší jednoho roku, které budou odpovídat veškerým technickým normám
a právním předpisům platným v ČR. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní,
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
výhradně zhotovitel.
11. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli podmínky potřebné k provádění díla a předat mu podklady
potřebné k provádění díla.
12. Zhotovitel odpovídá za škody, které vznikly v souvislosti s prováděním díla.
13. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož
i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých
činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
14. Dále zhotovitel proškolí před zahájením prací své zaměstnance s interními předpisy PO, BOZP
a s rizikovými faktory na pracovišti vojenského útvaru (uživatele), u kterého bude dílo prováděno a bude
kontrolovat jejich dodržování.
15. Zhotovitel bude odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím
spojených.
16. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako subdodavatelé, musejí
být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp.
subdodavatele.
17. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu právních předpisů Českého
úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.
-5-
18. O průběhu prací při realizaci díla dle této smlouvy ( včetně prací prováděných subdodavateli ) vede
zhotovitel stavební deník, tam kde to stanoví zákon pak jednoduchý záznam o stavbě v souladu s § 157
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ( dále jen „SZ“ ) o pracích, které provádí, a zapisuje všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména o časovém postupu prací, jejich jakosti, a pod.. Zápisy
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování
dodatku ke smlouvě. Stavební deník zůstane po ukončení zakázky objednateli.
19. Zhotovitel bude provádět dozor a kontrolní činnost nad technickou částí sanace firmy, která provádí
technickou část, s právem zapisovat do stavebního deníku, potvrzovat dílčí předávací protokoly o správnosti
prováděných prací, a navrhovat další postup při sanaci. O výsledcích sanace zhotovitel předá objednateli
vyhodnocovací zprávu.
20. Zhotovitel bude zajišťovat výkon povinností stanovených touto smlouvou pouze stálými zaměstnanci. Na
této zakázce se budou podílet pouze zaměstnanci, kteří jsou státními příslušníky ČR, členských států NATO
nebo EU. Zaměstnanci zhotovitele souhlasí s tím, že budou podrobeni ověření správnosti uváděných údajů a
osobních dat tak, aby jim mohlo být uděleno povolení ke vstupu do vojenského objektu. K udělení povolení
vstupu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 10 dní před zahájením prací příslušný seznam osob
s osobními údaji zejména ( jméno, příjmení, číslo občanského průkazu ) seznam SPZ dopravního
prostředku.
VIII.
Odpovědnost za škodu a vady díla
1.
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činností a činností svých zaměstnanců v souvislosti
s prováděním díla po celou dobu trvání Smlouvy.
2.
Každé jednotlivé poskytnutí díla dle této smlouvy má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této
smlouvě a nesplňuje požadavky na dílo dle čl. II., III. a IV. této smlouvy.
3.
Pro účely této smlouvy je provedení díla s vadami porušena smlouva podstatným způsobem ve smyslu § 345
odst. 2 ObchZ.
4.
V případě výskytu vady je objednatel povinen uplatnit vadu písemně do dvaceti čtyř ( 24 ) hodin poté, co se
vada stala zjevnou ) dále jen ( „ reklamace “ ), když pro zachování této lhůty je rozhodný čas odeslání
faxové zprávy – reklamace od objednatele poskytovateli. Písemnou reklamací se rozumí uplatnění vady
faxovou, e mailovou zprávou na kontaktní číslo uvedené zhotovitelem.
5.
Objednatel může zvolit, zda požaduje odstranění vad provedením doplňujících prací, nebo zda požaduje
přiměřenou slevu z ceny díla, nebo zda odstupuje od smlouvy.
6.
Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, pokud to bude objednatel požadovat, do dvaceti čtyř ( 24 ) hodin
od obdržení oznámení vad. Pokud zhotovitel vady v této lhůtě neodstraní, může objednatel bez dalšího
odstoupit od smlouvy.
7.
Zhotovitel zodpovídá za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost
v plném rozsahu dle podmínek uvedených v čl. VIII. této smlouvy. Subdodavatelé musí být oprávněni
podnikat v oblasti související s předmětem smlouvy.
IX.
Sankce a úrok z prodlení
1.
V případě, že zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. III. odst. č.2 Smlouvy, je povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení, a to až do doby splnění
z čl.III. odst. 2 vyplývající povinnosti.
2.
V případě, že zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. IV. odst. č.1, 2, 3 Smlouvy, je povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení, a to až do doby splnění
z čl.IV. odst. 1, 2, 3 vyplývající povinnosti.
-6-
3.
V případě, že zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. č.2 Smlouvy, je povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení, a to až do doby splnění
z čl.VII. odst. 2 vyplývající povinnosti.
4.
V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení
ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb. v platném znění.
5.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury druhé
straně, když tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po doručení faktury.
6.
Ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách se nedotýkají práva vymáhat náhradu škody v plné výši.
XI.
Odstoupení od smlouvy a zánik smlouvy
1.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je strana povinna toto ihned
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a svolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2.
Smlouva může zaniknout:
-
splněním smluvního závazku řádně a včas;
dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a věrohodně
doložených nákladů;
jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran
nebo pro překážku podle § 374 odst. 2 ObchZ, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany.
3.
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
4.
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 345 odst. 2 ObchZ se mimo jiné
rozumí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
zhotovitel nedodá nebo neprovede dílo uvedené v článku III. „Předmět plnění“ této smlouvy;
zhotovitel je v prodlení s dodáním díla proti smluvnímu termínu déle než 15 dnů;
zhotovitel nedodrží zaručené vlastnosti díla podle platných ČSN;
provedení díla s vadami;
nedodržení ujednání o záruce za jakost díla;
nedodržení sjednané doby pro odstranění vad díla dle článku IX. odst. 2 smlouvy, a to více než 15 dnů;
prodlení s uhrazením faktury objednatelem delším než 1 měsíc po uplynutí stanovené lhůty její
splatnosti.
5.
Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanoveními § 345
a následujících paragrafů ObchZ.
6.
Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno
oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
7.
Odstoupí–li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak
povinnosti obou stran jsou následující:
–
–
–
–
–
–
zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena
díla;
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 30 dnů od obdržení
vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;
po dílčím předání provedených prací uzavřou obě strany písemnou dohodu o narovnání;
strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré
náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
-7-
XII.
Závěrečná ustanovení
1. . Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými a postupně
číslovanými dodatky, podepsanými statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran,
které se stávají její nedílnou součástí.
2. Účastníci této smlouvy se dohodli, že právní vztah touto smlouvou založený se řídí právním řádem ČR.
Veškeré spory, vyplývající z této smlouvy, včetně otázek její platnosti či následků neplatnosti, jakož i otázky
se smlouvou související, se budou řídit českým právem. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se
právní vztahy z ní vyplývající ObchZ a ostatními platnými právními předpisy ČR.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je uložena na http://sepo.army.cz. Tato smlouva má 8
očíslovaných stran. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami
a je v elektronické podobě uložena na http://sepo.army.cz .
Přílohy : cenová nabídka dodavatele - příloha č. 1 je v elektronické podobě uložena na http://sepo.army.cz .
-8-
Download

Celé znění smlouvy - z 25.04.2012 - Veřejné zakázky