Cenník služieb - dozorovanie výstavby
Príprava na dozorovanie
Počet ks.
Cena / kus
Cena spolu
Optimalizácia nákladov na výstavbu - vyjadrenie k
položkovému zoznamu prác a materiálov, návrh alternatív
výrobcov materiálov, posúdenie množstva materiálov
1
200 €
200 €
Vysúťaženie dodávateľa - príprava podkladov, oslovenie
realizátorov, ich vyhodnotenie, stretnutia s 3 finalistami,
obhliadka referencii max. 50 km od BA, vyhodnotenie ponúk
1
350 €
350 €
Administratívna podpora stavebníka - posúdenie
zmluvnej a technickej dokumentácie - posúdenie rozpočtov,
harmonogramu prác a technologických postupov
1
100 €
100 €
Zápis stavebného dozoru na žiadosti o stavebné povolenie *
1
100 €
100 €
* Zápis stavebného dozoru na žiadosť o stavebné povolenie je možné len pri objednávke stavebného dozoru
Výjazdy stavebného dozora
Počet výjazdov Cena / výjazd
Cena spolu
minimum výjazdov na stavenisko
7
60,00 €
420,00 €
standard výjazdov na stavenisko
10
55,00 €
550,00 €
optimum výjazdov na stavenisko
15
50,00 €
750,00 €
Každý ďalší extra výjazd
extra výjazd na stavenisko
Počet výjazdov Cena / výjazd
1
65,00 €
Cena spolu
65,00 €
POZNÁMKA: nie sme platcom DPH, ceny sú uvedené bez DPH (cena neobsahuje náklady na dopravu, teda
kilometrovné)
Baliček MINIMUM
Balíček STANDARD
Balíček OPTIMUM
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
520,00 €
624,00 €
650,00 €
780,00 €
850,00 €
1 020,00 €
Doprava - cena za kilometer (kilometrovne sa počíta od zástavky Most SNP v BA na miesto
výstavby)
0,30 € (bez DPH) / km
POZNÁMKA: nie sme platcom DPH, ceny sú uvedené bez DPH
V prípade, že nedôjde k vydaniu stavebného povolenia a následne začiatku stavebných prác na stavenisku do jedného roku
od podpisu objednávky na prípravu na dozorovanie, je dodávateľ oprávnený túto cenovú ponuku stiahnuť, pričom je
objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi za zrealizovanú prípravu na dozorovanie v súlade s uzatvorenou objednávkou.
___________________________________________________________________________________
STAUMAN s.r.o., Nobelovo námestie 8, 851 01 Bratislava, IČO: 46 092 790, DIČ: 2023240153
Tel.: +421 2 3810 29 85, Mob.: +421 948 335 900, +421 948 336 900, www.stauman.sk, [email protected]
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 72168/B
Čo predstavuje výjazd stavebného dozoru
Za výjazd považujeme každú pracovnú cestu stavebného dozoru (prípadne jeho povereného zástupcu) na miesto výstavby za
účelom zabezpečenia výkonu činnosti dozorovania uskutočňovania stavby, ktoré sú uvedené v odstavci nižšie. Za extra
výjazd sa považuje pracovná cesta stavebného dozoru (prípadne jeho povereného zástupcu) mimo objednaný rozsah avšak v
dohodnutom rámci výkonu jeho činnosti, ktorý si vyžaduje situácia na stavenisku ovplyvňujúca ďalší priebeh, kvalitu
a/alebo rozsah výstavby a zároveň objednávateľ tento extra výjazd potvrdí telefonicky alebo e-mailom na adresu
[email protected] Za výjazd sa nepovažuje svojvoľný výjazd stavebného dozoru mimo dohodnutý ráec výkonu
činnosti, ktorý objednávateľ nepotvrdí telefonicky alebo e-mailom na adresu [email protected]
Činnosti stavebného dozora na stavenisku *
Účasť pri preberaní a odovzdávaní staveniska so zápisom
Kontrola častí diela, ktoré sa následne stanú nedostupnými
Kontrola kvality zálievok, zvarov, iných konštrukčných spojov
Zápis do stavebného denníka (SD) o okolnostiach výstavby
Účasť na riadne zvolaných kontrolných dňoch na stavenisku
Zápisom do SD informuje o nedodržiavaní technických noriem
Zápisom do SD informuje o odchýlkach stavby oproti projektu
Zápisom potvrdzuje zistenú kvalitu a rozsah stavebných prác
Zápisom do SD upozorní na zmeny meniace cenu výstavby
Zápisom do SD upozorní na zmeny meniace termíny dokončenia
Pozastaví práce pri závažnom porušení podmienok výstavby
Dbá na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Účasť pri odovzdaní a prebratí stavby s preberacím protokolom
* Poznámka: stavebný dozor vyhotovuje z každého výjazdu fotodokumentáciu
Kedy môže stavebník uskutočňovať stavbu svojpomocou?
Aj v prípadoch, ak sa jedná o jednoduché stavby (napr. RD, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno
nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie) alebo drobné stavby (napr. prízemné stavby, ak
ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m - garáže, altánky, letné kuchyne, sauny, žumpy, oplotenie, a pod.), a
vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor evidovaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov.
Doplnkové úkony mimo činností stavebného dozoru v balíčkoch vyššie
Asistencia pri osadení prvého radu obvodového muriva
Kontrola zrealizovaných prác pred fakturáciou
Kontrola realizátorom odstránených vád a nedorobkov
Účasť na kolaudačnom konaní stavby v dohodnutom termíne
Kontrola zabezpečenia a vybavenia staveniska pri jeho prebratí
POZNÁMKA: tieto doplnkové úkony je možné doobjednať ako extra výjazd
Platnosť cenovej ponuky od: 1.9.2013
STAUMAN TÍM
___________________________________________________________________________________
STAUMAN s.r.o., Nobelovo námestie 8, 851 01 Bratislava, IČO: 46 092 790, DIČ: 2023240153
Tel.: +421 2 3810 29 85, Mob.: +421 948 335 900, +421 948 336 900, www.stauman.sk, [email protected]
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 72168/B
Download

cenník stavebný dozor