V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách zadává SÚJCHBO, v.v.i.
veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup
5 KS ATYPICKÝCH DIGESTOŘÍ
(VČETNĚ VZDUCHOTECHNICKÉHO PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉMY
PRACOVIŠTĚ VELKOOBJEMOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ)
Předpokládaná cena:
max 900 000 Kč bez DPH za vše
Termín podání nabídky: do 16. 9. 2014, 13.00 hod.
Adresa místa podání:
Sekretariát ředitele SÚJCHBO, v.v.i., Kamenná 71,
262 31 Milín
v obálce označené slovy „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a názvem
předmětu této veřejné zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT“.
Termín dodání:
nejpozději do 4 týdnů od ukončení výběrového řízení.
Nabídky budou hodnoceny podle nabídkové ceny při současném splnění požadovaných
technických parametrů. V případě nesplnění všech zadávacích podmínek zadavatel vyřadí
nabídku z dalšího posuzování.
O výsledku řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni do 19. 9. 2014.
Požadavky:
1) atypické digestoře:
 minimální rozměry vnější:
šířka 1200 mm, výška 1650 mm, hloubka 890 mm
 minimální rozměry vnitřní:
šířka 800 mm, výška 1300 mm, hloubka 700 mm
 vnitřní prostor digestoře nesmí být vodopropustný a nesmí být použity tmely, které nejsou
odolné bojovým látkám
 pracovní poloha okna musí být zajistitelná (pro bezpečný odtah)
 digestoř musí být osvětlená a osazená signalizací ztráty podtlaku, musí mít ovládání
vzduchotechniky včetně signalizace,
 osazení digestoře min. 4 ks el. zásuvek - 230 V s krytím IP 44,
 požadujeme osazení digestoří na čtyři nohy pro umožnění jejich pojezdu a brzdění,
 požadujeme možnost propojení digestoří do sestav,
 požadujeme pracovní desku digestoře, která zajistí v případě použití havarijní dekontaminace
to, že dekontaminační roztok neopustí pracovní desku při pracovní poloze výsuvného okna,
 požadujeme materiál AISI 316L popřípadě jiný materiál, který odolává bojovým látkám
(chemickým a biologickým) pro vnitřní prostor digestoře a rovněž pro odtahový kanál
digestoře (průměr vývodu 250 mm) a pro ostatní zařízení pro dekontaminaci (havarijní trysku,
přívod vody a odpad),
 připojení musí být kompatibilní na stávající systémy pracoviště (systém dekontaminace a
sběru odpadních vod),
 vývody pro připojení dekontaminace a odpadu musí být provedeny systémem CLAMP,
 požadujeme doložení vhodnosti materiálu certifikátem o odolnosti proti bojovým látkám.
2) odtah digestoří:
 požadujeme vzduchový výkon digestoře cca 1000 m³/h,
 potrubí pro vzduchotechnické připojení digestoří musí být dostatečně dimenzováno, aby
zajistilo konstantní průtok pro každou digestoř,
 digestoře budou pracovat ve skupinách a budou napojeny na společné potrubí – členění skupin
2, 2 a 1,
 odtah musí být přizpůsoben pro napojení na stávající zařízení pracoviště.
Dopravu, montáž a kompletaci uveďte jako součást cenové nabídky.
3) dále požadujeme:
 záruku 24 měsíců
 záruční a pozáruční servis
Další podmínky:
-
Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. č.
123/2000 Sb., v platném znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 336/2004 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších
předpisů (nebo NV 453/2004 pro IVD), s uvedením klasifikační třídy, a to v českém
jazyce
-
autorizovaný servis v ČR (doklad o splnění zákona č. 123/2000 Sb., § 31 v platném
znění)
-
uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, možnost zapůjčení náhradního
přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
-
pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem č. 123/2000 Sb. v
platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být
prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání.
Bližší technické informace poskytne:
Martin Náprstek
tel.: 318 600 204
e-mail: [email protected]
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu
s žádným dodavatelem nebo výběrové řízení zrušit nebo opakovat.
Vybraný dodavatel bude před podpisem kupní smlouvy požádán o prokázání
kvalifikace – Výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenský list (stačí kopie přiložená k cenové
nabídce).
Download

veřejná zakázka malého rozsahu