Činnost SKPZ v roce 2014
-
-
-
-
-
-
1. Odborná pomoc a koordinace vůči jiným subjektům/členům SKPZ:
Praktický nácvik ZZS PK a FN Plzeň v lednu 2014, ( SKPZ - MUDr. Štorek a Mgr. Nováková poradci
při přípravě, praktickém nácviku i jeho vyhodnocení), zhodnocení pro časopis SKPZ (všichni
zúčastnění)
Příprava metodických pokynů ke směrnicím VNN (materiál pro HH a MZ ČR s doporučeními SKPZ
– 2 běhy: 31. 3. - 2. 4. 2014 a 20.-21. 5. 2014)
Projekt Lýbie za účasti ZZS PK, ZZS JmK a ZZS HK a SÚJCHBO (Ing. Pavel Častulík, MUDr. Štorek)
Dobrovolníci ve ZZ (Mgr. Šárka Nováková)
2. Příprava odborných akcí:
Konference MEKA SR 2014, červen (účast SKPZ - MUDr. Štorek a MUDr. Prattingerová, další
účast bude zvážena, nicméně vzhledem k programu již není předpokládána další aktivní účast
členů SKPZ, svou účast ještě zváží zástupci ZZS LK)
CIMIC Liberec 2014, září (přípravou pověřeni za SKPZ: MUDr. Štorek, Mgr. Nováková, za KHS LK:
MUDr. Prattingerová, za ZZS LK: Martin Beneš)
Kulatý stůl a seminář na SZÚ Praha, září (MUDr. Štorek, Mgr. Nováková)
Zvážit workshop v UH (10. 9. 2014) na téma „utopená nemocnice“ po domluvě s FLKŘ a městem
UH
3. Aktivní účast na proběhlých konferencích:
Konference Ochrana obyvatelstva Ostrava
- Štorek, J.; Nováková, Š.: na téma „Krizová připravenost zdravotnických složek na hrozby
biologického charakteru“, příspěvek do sborníku a poster)
- Fišer, V.: „Příprava a připravenost zdravotnictví na mimořádné události v rámci ochrany
obyvatelstva")
- Štorek, J.; Havránková, R.: „Aspekty zdravotnického zabezpečení evakuace obyvatelstva
ze zóny havarijního plánování JEZ v kontextu platné krizové a resortní legislativy“
- Recenzované periodikum - Sborník přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference
Ochrana obyvatelstva 2014, Ostrava, VŠB-TU 5.- 6.únor 2014. ISBN 978-80-7385-142-2
(ISSN 1803-7372); ss. 238-240.
- Vyhodnocení konference pro časopis SKPZ (Mgr. Nováková a Ing. Fišer);
Konference MEKA Brno (MUDr. Štorek)
- Štorek, J.; Brehovská, L.; Smejkal, P.: „Výpadky dodávek elektrického proudu a funkčnost
zdravotnických zařízení (Jihočeský kraj)“.
- Sborník IX. kongresu s mezinárodní účastí Medicína katastrof Brno 2014, Brno, hotel
Continental, 6. února 2014, ISBN, Dostupné na www: http://www.meka-brno.cz/
-
Seminář Výzkum a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva pořádaný FLKŘ UTB Zlín (Ing. Fišer
a MUDr. Štorek):
-
-
-
Štorek, J.: „Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva ve zdravotnictví“;
Mezinárodní workshop Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany
obyvatelstva. Sborník příspěvků UTB ve Zlíně, FLKŘ Uherské Hradiště 27. března 2014,
ISBN 978-80-7454-336-4; ss.385-392
vyhodnocení pro časopis SKPZ (ing. Fišer)
4. Plánovaná účast na jiných akcí
Konference „Crisis management – strategie, bezpečnost a výzkum“ v Brně, 12.-13.6.2014 (Ing.
Fišer, MUDr. Štorek), přihlašování do 30.4.2014
Seminář „Zdravotní dopady krizových situací na obyvatelstvo a životní prostředí v ČR“ v Praze,
15.5.2014 (Ing. Fišer, MUDr. Štorek), přihlašování do 12. 5. 2014
-
5. Volby
Návrhy na 2 členy volební komise do 30.6.
Člen SKPZ se může odhlásit u tajemníka SKPZ do 30.6. z kandidátní listiny
Složení Výboru z 5 členů a Revizní komise ze 3 členů zůstane zachováno
V říjnu proběhnou korespondenční volby (30 dnů)
Vyhodnocení voleb proběhne v listopadu na konferenci v HK
Aktuální počet členů: 85
-
6. Příspěvky do časopisu
MUDr. Mašek, MUDr.Procházka, Ing. Častulík – konference v Izraeli pohledem každého z nich
Ing. Častulík – seminář CBRN v Brně
M. Harapát – Možné využití dobrovolníků ČČK ve LZZ (Thomayerova nemocnice)
MUDr. Hrdlička a M. Brejcha – informace z návštěvy CBO Těchonín
MUDr. Hlaváčková – psychosociální intervenční služba a její využití ve zdravotnictví
Všechny příspěvky zaslat do 30.9. Šárce Novákové
-
7. Ostatní
Příští rok poslední konference ve Sloupu pod vedením Olinky Markové!
Další ročníky budou předány novému pořadateli
Výsledky cvičení „Blackout“ Magistrátu Prahy zatím nejsou k dispozici
Vyšel druhý díl knihy „Medicína katastrof a hromadných neštěstí“ do J. Štětiny (více viz
www.skpz.cz nebo www.grada.cz)
Nabídka ČLS JEP na účast v pracovní skupině k Elektronickému zdravotnictví nebude SKPZ
využita, zaslat děkovný dopis (tajemník).
Download

Činnost SKPZ v roce 2014 - Společnost krizové připravenosti