KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním
patronům – apoštolům svatému Cyrilu a Metoději.
Průvodcovská služba: letní sezóna (červen – září) pátek odpoledne
Kontakt: Radim Častulík (tel. 577 320 486, 732 759 421, e-mail: [email protected])
Poznámka: V letošním roce (2013) průvodcovská služba od července (kaple bude otevřena
slavnostně 7. července)
Turisté si mohou koupit na památku jakožto suvenýr pohled cyrilometodějské kaple (cena 10
Kč).
Cyrilometodějská kaple byla postavena na území Poteče a Valašských Klobouk k 1000 výročí
křesťanské mise soluňských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje, významných apoštolů a
spolupatronů Evropy. Kaple byla postavena na místě, kde podle legendy (přenášené ústním
podáním z generace na generace) se pod lipami Cyril s Metodějem zastavili během cesty na
Velkou Moravu za knížetem Rastislavem (1. pol. 60. let 9. stol. – přesné datum však
neznáme), aby si odpočinuli a posilnili svačinou. A prý zde dokonce kázali. Kdesi v těch
místech prý dokonce zapomněli kapesní nožík: Kdo ho najde, bude mít veliké štěstí! Ale
nikdy ho nikdo nenašel. Obrovskou zásluhu na zahájení stavebních prací Cyrilometodějské
kaple měl kloboucký kaplan Jan Bartoš (1829 – 1899), pozdější farář a děkan ve Vizovicích,
který byl horlivým ctitelem svatých Cyrila a Metoděje, stejně jako později olomoucký
arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Cyrilometodějská kaple byla postavena v novogotickém
slohu (jde o tzv. windsorskou gotiku) v letech 1861 – 1864. Architektonické tvarosloví je
novogotické, provedené s důrazem na řemeslnou kvalitu. Vně kaple je plášť rytmizován
útlými (sedlová stříška je završuje) opěrnými pilíři, jejichž čelní plocha je projmuta mělkou
podlinou, ukončenou nahoře tzv. jeptiškou. Mezi pilíři prolamují zdi kaple štíhlá gotická okna
s lomenými oblouky. Lomený oblouk (jeden ze základních prvků gotiky) - je používán v
oknech, portálech a všech zdobných částech stavby, i v uměleckém řemesle. Podle tvaru
oblouku lze určit i léta vzniku. Interiér kaple má křížovou klenbu. V kapli se nachází 8
kruhových medailonů s nástěnnými malbami Ježíše Krista, Panny Marie a křesťanských
svatých (slovanských a českých národních patronů – svatý Václav, svatý Jan Nepomucký,
svatý Stanislav, svatý Kazimír, svatá Ludmila, svatý Vojtěch). Hlavní oltář je tvořen obrazem
Bohumíra Lindauera (Oslava svatých Cyrila a Metoděje) a po stranách stojí v nikách plastiky
Cyrila a Metoděje). Autorem výzdoby kaple byl pověřen malíř, ilustrátor a fotograf Bohumír
Lindauer (1839 – 1926), který později proslul svými kresbami a skicami Maorů
(domorodých indiánských obyvatel na Novém Zélandu a v Austrálii). Lindauer je tvůrcem
nejen výzdoby kaple, ale i obrazů cyrilometodějského cyklu. Cyrilometodějský cyklus od
Bohumíra Lindauera je tvořen těmito obrazy (Nalezení ostatků sv. Klimenta, Příchod sv.
Cyrila a Metoděje na Moravu, Kázání svatých věrozvěstů, Smrt sv. Cyrila v Římě, Sv.
Metoděj ustanoven metropolitou moravským, Křest Bořivoje, knížete českého, Poslední
kázání sv. Metoděje, Oslava sv. Cyrila a Metoděje – oltářní obraz). Dále to jsou čtyři obrazy
evangelistů, sv. Petra a sv. Pavla, obrazy velkomoravských knížat Rostislava a Svatopluka (ty
však byly ukradeny). Tyto obrazy Lindauer namaloval v roce 1862. Poč. 60. let 20. stol je
restauroval akademický malíř František Šubert.
Stavba kaple byla realizována za působení valašskoklobuckého faráře Jakuba Neděly (1790 –
1867), který zde působil jako farář v letech 1849 – 1867. V roce 2011 byla Kaple svatých
Cyrila a Metoděje prohlášena Ministerstvem kultury České republiky za kulturní památku.
V letech 2012 – 2013 byla kaple (exteriér i interiér) opravena.
FOTOGALERIE
Zleva: pan kostelník Křivda, kněží Pechanec, Kolečkář, Krahulík, Dorničák,
Janáč a Brhel (Slavnost svatých Cyrila a Metoděje 1969) u Cyrilometodějské
kaple Valašské Klobouky
Valašskokloboucký kaplan Jan Bartoš
(1829 - 1899), stavitel kaple svatých Cyrila a Metoděje.
Download

Jiří Orten