Logika a formální sémantika:
2. Sémantické schéma
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik
pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
doc. PhDr. Jiří Raclavský, Ph.D. ([email protected])
Department of Philosophy, Masaryk University, Brno
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 2. Sémantické schéma
1
II. Bernard Bolzano
- (Vědosloví, Wissenschaftslehre 1837)
- Satz an sich (věta o sobě)
- věta o sobě je to, co mají společné věta napsaná (křivka-stopa inkoustu na papíře),
věta vyslovená (kmitání akustického prostředí) a věta myšlená (nervový vzruch)
- věta o sobě je tedy abstraktní vzhledem ke svým konkrétním realizacím
- současný termín propozice = věta o sobě, Fregeho myšlenka
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 2. Sémantické schéma
2
II. Charles Sanders Peirce
v současnosti se používá:
- type / token (srov. s větou o sobě)
- token je konkrétní realizace znaku
- type je to, co je mnoha tokenům společné
- např. výraz „slovo“ se vyskytuje v tomto řádku dvakrát (dva tokeny), ale jde jen o
jedno slovo (jeden type)
- type/token v první úrovni; 1 význam a n výrazů-slov
- type/token v druhé úrovni; výraz „slovo“ je např. v češtině jen jeden, ale má n
výskytů (srov. např. hudební dílo (type), které může být hráno (token), napsáno v
notách (token); samotné noty-partitura mohou být však n krát vytištěny)
- Hund, dog a pes jsou tokeny tří jazyků, které vyjadřují týž a jeden význam; výrazy
Hund, dog, pes mají n konkrétních realizací
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 2. Sémantické schéma
3
II. Charles Sanders Peirce (pokr.)
- nejznámější triády znaku (užití spíš v obecné sémiotice) (Collected Papers of)
a) type/token/tone (tone je ‚zabarvení‘ znaku, uvažme např. tón, či zvuk promluvené
věty; tone je v distinkci navíc)
b) icon/index/symbol
- ikon je nápodobou věci, k níž odkazuje (např. dopravní značky či ikony v tramvaji
apod., v jazyku citoslovce)
- symbol odkazu k nějaké ideji, teorii, či myšlence (např. vlajka je symbolem národa)
- znak typu index má význam stanoven "slovníkem", význam je přiřazen konvencí
- jazyk má zřejmě převážně indexický charakter
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 2. Sémantické schéma
4
II. Ferdinand Saussure
(Kurz obecné lingvistiky, Course du linguistique generale)
- označující vs. označované
- la language / la parole, jazyk / řeč; jazyk je abstraktní systém, řeč je jeho užití
- synchronní / diachronní – synchronní = v daném okamžiku, diachronní = vývoj v čase
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
5
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 2. Sémantické schéma
II. C.K. Ogden & I.A. Richards
- (Význam významu, The Meaning of the Meaning, 1923) - symbol používán za
účelem zaznamenání
myšlenka (reference)
(relace správnosti,
/
correctness)
symbolizuje /
symbol
\
(relace adekvátnosti)
\
referuje k
________________
referent
zastupuje
(relace pravdivosti)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 2. Sémantické schéma
6
II. Charles Morris
- (Základy teorie znaku, Foundations of Theory of Sign, 1938)
- znak designuje designátum (věc, objekt)
- designuje-li znak skutečně existující věc, jde o denotaci denotátu
- sémiosis je proces, ve kterém něco funguje jako znak
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 2. Sémantické schéma
7
II. Gottlob Frege (zakladatel moderní logiky)
- (O smyslu a významu, Über Sinn und Bedeutung, 1892; zřejmě první text logikcé sémantiky)
výraz
/
\
smysl ---- význam
(Sinn)
(Bedeutung)
- každé slovo (věta) má svůj smysl i význam (teorie A; nejznámnější); smysl je
„způsob danosti“
- výraz buďto označuje přímo svůj význam nebo označuje význam skrze svůj smysl
(tzv. teorie B)
- „slova v nepřímé řeči mají nepřímý význam. Tím odlišujeme obvyklý význam slova
od jeho významu nepřímého a jeho obvyklý smysl od jeho smyslu nepřímého“
(modifikace teorie B)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 2. Sémantické schéma
8
II. Rudolf Carnap a Moritz Schlick
- (oba Vídeňský kruh)
- významem observační věty je pravdivostní hodnota, význam vět je obecně dán
možností odvodit ji z observační věty
- význam slova je dán redukcí na jiná slova, která se vyskytují v observačních větách
Rudolf Carnap (po obratu k sémantice) (Meaning and Necessity)
- výraz označuje podle kontextu svou extenzi nebo intenzi (v podstatě Frege) - method
of extension and intension; založení intenzionální logiky
- designátor designuje designatum
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 2. Sémantické schéma
9
II. Alonzo Church
- (Introduction to Mathematical Logic, aj.)
- rozvedení Fregeho, důsledně provedeno
- smysl ztotožněn s pojmem
- každý výraz je jméno svého denotátu (i věta - ta je jménem pravdivostní hodnoty)
jméno
vyjadřuje
|
pojem (smysl)
denotuje
|
určuje
denotát
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 2. Sémantické schéma
10
II. Intenzionální logiky
(výraz často označuje svůj smysl jen v intenzionálním kontextu):
výraz
|
smysl, t.j. intenze
|
denotát (nazývaný též referent)
- hyperintenzionální logiky: mezi výraz a intenzi je kladena hyperintenze
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 2. Sémantické schéma
11
Odkazy
Odkazy
Frege, Gottlob (1992): O smyslu a významu, Scientia et Philosophia, 4
Carnap, Rudolf (1958):Meaning and Necessity. Chicago: The University of Chicago Press - Phoenic
Edition
Carnap, Rudolf (1991): Překonání metafyziky logickou analýzou přirozeného jazyka, Filosofický
časopis 39, č. 4, 622-643
Cmorej, Pavel (1998): Denotácia a referencia, Organon F (Príloha), 7-19
Church, Alonzo (1977): Úvod do matematické logiky. Brno: FF UJEP
Church, Alonzo (1977): The Need for Abstract Entities in Semantic Analysis, In: Meaning and
Reference, A. W. Moore (ed.), Oxford: Oxford UP, 100-112
Linsky, Leonhard (1992): Referencia a referenty, In: Filozofia prirodzeného jazyka, Marianna
Oravcová (ed.), Bratislava: Archa, 148-160
Morris, Charles W. (1997): Základy teorie znaku, In: Sémiotika, Bohumil Palek (ed.), Praha:
Karolinum, 197-256
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 2. Sémantické schéma
12
Ogden, C.K. & Richards, I.A. (1997): Myšlenky, slova a věci, In: Sémiotika, Bohumil Palek (ed.),
Praha: Karolinum, 173-196
Peirce, Charles Sanders (1997): Grammatica Speculativa. In: Sémiotika, Bohumil Palek (ed.), Praha:
Karolinum, 29-154
Peirce, Charles Sanders (1997): Dopis Lady Welbyové, In: Sémiotika, Bohumil Palek (ed.), Praha:
Karolinum,155-169
Russell, Bertrand (1967): O označení, In: Logika, jazyk a věda, Praha: Svoboda,
Russell, Bertrand (1967): Popisy, In: Logika, jazyk a věda, Praha: Svoboda,
Strawson, Peter Frederic (1992): O referencii, In: Filozofia prirodzeného jazyka, Marianna
Oravcová (ed.), Bratislava: Archa, 126-147
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Download

Logika a formální sémantika: 2. Sémantické schéma