www.ceec.eu
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
1
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
www.ceec.eu
Poďakovanie
Vážení čitatelia,
ďakujeme, že využívate Kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva Q1/2013, ktorú pre
vás pripravila spoločnosť CEEC Research za podpory generálneho partnera Považskej cementárne.
Táto štúdia je spracovaná na základe údajov získaných zo 100 uskutočnených interview
s kľúčovými predstaviteľmi vybraných stavebných spoločností. Uvedené rozhovory so
všetkými spoločnosťami boli vykonané v priebehu marca 2013.
Okrem štandardnej analýzy celej vzorky stavebných spoločností ponúka tento výskum
detailné informácie o postojoch hlavných segmentov podľa dvojrozmernej segmentácie
vzorky, (teda z hľadiska veľkosti stavebných spoločností, ako aj stavebného zamerania
účastníkov). Segmenty rozdeľujeme na veľké a stredné/malé spoločnosti, z druhého hľadiska na segmenty zaoberajúce sa pozemným alebo inžinierskym staviteľstvom.
Vďaka tomu môže táto Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013 poskytnúť
úplne vyvážené, aktuálne a dostatočne podrobné údaje o slovenskom stavebníctve, nevyhnutné pre rozhodovanie vedúcich predstaviteľov spoločností podnikajúcich v danej
oblasti.
Poďakovať by sme chceli jednak predstaviteľom stavebných firiem, ktoré nám venovali
svoj čas a poskytli potrebné informácie pre spracovanie tejto štúdie, a jednak všetkým
aktívnym užívateľom, ktorí nám pravidelne poskytujú cenné návrhy, vďaka ktorým sme
schopní lepšie a efektívnejšie uspokojovať ich informačné potreby.
Jiří Vacek
Riaditeľ spoločnosti
CEEC Research
2
Anton Barcík
Generálny riaditeľ
Považská cementáreň
www.ceec.eu
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
CEEC Research ďakuje všetkým svojim partnerom, bez ktorých by nebolo
možné analýzy stavebníctva vybraných krajín strednej a východnej Európy
pravidelne spracovávať a bezplatne poskytovať.
Generálny partner
Zlatý partner
Strieborný partner
Výhradný poisťovací partner
Výhradný stavebný partner
Partneri
Mediálni partneri
3
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
Príhovor
Vážení čitatelia,
kontinuálny prepad slovenského stavebníctva je problém nielen pre samotné stavebné
firmy, ale aj pre desaťtisíce ľudí, ktorí v tomto sektore pracujú. Preto je naštartovanie tohto
sektora jednou z priorít vlády.
Rok po nástupe novej vlády už vidieť výsledky našej snahy. V prvom kvartáli tohto roka
sa rozbehli súťaže na ďalších viac ako 44 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých
hodnota je podľa štátnej expertízy zhruba 1,2 miliardy eur. V tomto okamihu tak prebiehajú tendre na viac ako 85 kilometrov nadradenej cestnej infraštruktúry, ktoré by sa mali
začať stavať v priebehu tohto roka.
A to je iba začiatok. Do konca roku 2016 chceme na infraštruktúrne projekty preinvestovať
viac ako osem miliárd eur. Okrem budovania diaľnic sa budú opravovať cesty, modernizovať železničná infraštruktúra alebo stavať terminály intermodálnej dopravy.
Ak dnes riaditelia veľkých spoločností pochybujú o tom, či sa tieto investície pozitívne
prejavia už v tomto roku, tak moja odpoveď je, že to do veľkej miery závisí práve na nich.
Proces verejného obstarávania je zneužiteľný a výsledkom špekulácií je nekonečné naťahovanie tendrov. Tento stav ale nevyhovuje stavebným firmám, štátu, ktorý chce rozvíjať
svoju infraštruktúru, ľudom, ktorí nemajú prácu a už vôbec nevyhovuje občanom, ktorým
moderné cesty a železnice chýbajú v ich každodennom živote.
Ján Počiatek
Minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
4
www.ceec.eu
www.ceec.eu
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
Zhrnutie
• Slovenské stavebníctvo v minulom roku pokleslo o 12,5 percenta. Od svojho vrcholu v roku
2008 sa sektor už prepadol o viac ako štvrtinu
svojho výkonu.
• Rok 2013 podľa riaditeľov stavebných spoločností prinesie ďalšie prehĺbenie krízy slovenského
stavebníctva, trh by mal klesnúť ešte o 4,6 percenta. Chýbať by mali stále najmä veľké zákazky.
Mierny optimizmus je ale vidno na rok budúci,
kedy by sa trh už mohol stabilizovať.
• Tržby väčšiny stavebných spoločností budú klesať. Najviac predovšetkým v segmente malých a stredných spoločností, veľké očakávajú skôr
stabilizáciu, ale to najmä kvôli predchádzajúcim
výrazným prepadom. V roku 2014 by mohlo dôjsť
k miernemu rastu, pokiaľ sa podarí vytendrovať
aktuálne vyhlásené veľké verejné zákazky.
• Sebadôvera je medzi riaditeľmi stavebných
spoločností stále nízka, v prekonanie svojej konkurencie verí menej ako polovica predstaviteľov
firiem. Jedným z dôvodov je aj zlá zákazková
naplnenosť, polovica spoločností uvádza, že má
menej zákaziek ako pred rokom o tomto čase.
• Aktuálna vyťaženosť stavebných kapacít je len
63 percent, stavebné firmy netrpezlivo čakajú
na ukončenie dlhej zimnej sezóny, ale predovšetkým vysúťaženie veľkých zákaziek, ktoré by
mohli celému sektoru čiastočne uľaviť. • Náklady naopak zvyšuje nekvalitná projektová dokumentácia. Takmer polovica projektov,
podľa ktorých má byť výstavba realizovaná, je
menej kvalitná ako pred krízou. Preto aj u každej
štvrtej stavby je nutné robiť výraznejšie zmeny
projektovej dokumentácie priamo v priebehu
výstavby. To prináša v priemere 11% rast nákladov stavby (pričom náklady na zhotovenie projektovej dokumentácie samotnej pred začatím
stavby sú v priemere iba 3 %).
• Rast reklamácií zo strany investorov potvrdzuje
každá štvrtá stavebná spoločnosť. Najväčší nárast je najmä v segmente inžinierskeho staviteľstva, kde tento trend potvrdzuje až tretina firiem.
• Hlavnými dôvodmi reklamácií sú nesúlad finálneho očakávania investora a obsahu podpísanej
zmluvy a tiež snaha investora ušetriť na stavbe s využitím zmluvných pokút.
• Na svoje zabezpečenie využívajú investori
zádržné, prípadne bankové záruky. Najväčší
podiel spoločností, ktoré označujú využívanie
týchto nástrojov za oprávnené a viac potrebné
než pred krízou, je v segmente inžinierskeho
staviteľstva.
• Podľa riaditeľov stavebných spoločností ale
zádržné a bankové garancie neslúžia len na zabezpečenie investora voči nekvalitnej práci, ale
podľa väčšiny z nich sa niekedy aj zneužívajú na
diskrimináciu časti uchádzačov o zákazku.
• Na trhu prebieha tvrdý boj o zákazky, využívané
spôsoby pre dosiahnutie čo najnižšej ponukovej
ceny – tlak na subdodávateľov v úvodnej fáze
projektu, niekedy aj čiastočné dotovanie zákazky, prípadne zamestnávanie menej kvalifikovaných pracovníkov. V niektorých prípadoch tiež
používanie menej kvalitných materiálov a technológií, alebo zníženie – nedoplatenie
platieb subdodávateľom.
5
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
www.ceec.eu
Slovenské stavebníctvo sa od svojho vrcholu v roku 2008 už prepadlo
o viac ako štvrtinu svojho výkonu. Rok 2013 podľa riaditeľov stavebných
spoločností prinesie ďalšie prehĺbenie krízy o 4,6 percenta. Mierny
optimizmus je ale vidno na rok budúci, kedy by sa trh už mohol stabilizovať.
Pokles od vrcholu v roku
2008: 27,3 percenta
Štatistické údaje za rok 2012 ukazujú, že výkon slovenského stavebníctva sa ďalej prepadá. Stavebná produkcia klesla v roku 2012 o 12,5 %. Objem prác na novej výstavbe vrátane
modernizácií a rekonštrukcií sa znížil až o 20,5 % (ide približne o tri štvrtiny objemu sektora – v tuzemsku). Stavebné práce na opravách a údržbe naopak vzrástli o 19,1 % (cca štvrtina
objemu slovenského stavebníctva v tuzemsku).
Slovenské stavebníctvo sa od svojho vrcholu v roku 2008 prepadlo celkovo o 27,3 %, prepad v inžinierskom staviteľstve sa zvýraznil najmä v poslednom roku, pričom celkovo
oproti roku 2008 inžinierske staviteľstvo pokleslo o 26,5 %. Pozemné staviteľstvo sa za
rovnaké obdobie znížilo až o 28,6 %.
Pokles slovenského stavebníctva sa v roku 2012 výrazne prehĺbil. Náznaky zlepšenia nálady stavebných firiem v prvých troch mesiacoch roka
2013 nie sú podporované kvantitatívnymi výsledkami, ktoré signalizujú ďalší pokles (stavebná produkcia v januári 2013 klesla v porovnaní
s rovnakým obdobím minulého roka o 14,1 %). Najvýznamnejším potencionálnym zdrojom renesancie slovenského stavebníctva naďalej zostáva
zrýchlenie prípravy a realizácie projektov dopravnej infraštruktúry.
Dagmar Blahová
Riaditeľka Odboru štatistiky stavebníctva, obchodu a služieb Štatistický úrad SR
Predikcie riaditeľov firiem
ukazujú, že pokles bude
pokračovať aj v roku 2013
Čo nás čaká v tomto roku? Dôjde už k stabilizácii sektora po predchádzajúcich štyroch
rokoch konzistentného prepadu? Výsledky najnovšieho výskumu, ktorý CEEC Research
realizoval s generálnymi riaditeľmi a členmi predstavenstiev stavebných spoločností, bohužiaľ ukazujú, že aj rok 2013 bude ďalším rokom pokračujúcej krízy slovenského stavebníctva. Avšak prepad by mohol byť menší, ako spoločnosti pred časom očakávali – pokles
výkonu slovenského stavebníctva by mal dosiahnuť 4,6 percenta (novembrové predikcie
pre rok 2013 ukazovali na celoročný pokles o 6 percent). Zníženie výkonu sektora v roku
2013 očakávajú takmer dvaja z troch riaditeľov stavebných spoločností (63 %), pred tromi
mesiacmi išlo o väčší podiel (71 %). Predikcie riaditeľov prináša nižšie priložený graf.
Rok 2013 by mohl být pomyslným dnem slovenského stavebnictví. Výrazný objem připravovaných veřejných projektů sektoru pomůže – zejména
inženýrskému stavitelství, výsledky se ale zřejmě projeví až v příštím roce.
Pozemní stavitelství své investory stále hledá.
Jiří Vacek
Ředitel, CEEC Research s.r.o.
Od novo vypísaných tendrov v oblasti dopravného staviteľstva sa nedá
očakávať, že by okamžite a sami o sebe dokázali stabilizovať sektor stavebníctva. V tomto roku stále očakávame mierny pokles.
Juraj Hirner
Generálny riaditeľ, ZIPP Bratislava spol. s r.o.
6
www.ceec.eu
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
Očakávaný vývoj stavebníctva (pre daný rok)
Pokles v roku 2013 by mal
dosiahnuť 4,6 percenta
Máj 2012
August 2012
V roku 2013 zlepšenie neočakávam, možno v roku 2014, pokiaľ sa vláde
v tomto roku skutočne podarí zdynamizovať proces verejného obstarávania a začatie výstavby viacerých úsekov líniových stavieb a reálnej
podpory nájomného bývania a obnovy budov. U privátnych investorov je
situácia zložitejšia, ako základnú podmienku vidím v naštartovaní dôvery spotrebiteľov v stabilitu ekonomiky SR a tiež toľko rokov kritizovanú
nepružnú stavebnú legislatívu.
Pavol Kováčik
Predseda predstavenstva, Inžinierske stavby a.s. Košice
Rok 2013 nebude rokom stabilizácie stavebníctva ako výsledok realizácie veľkých infraštrukturálnych projektov. Aktuálne vypísané projekty
môžu byť prínosom pre stavbárov až v ďalších rokoch za predpokladu,
že hlavným kritériom nebude najnižšia cena prác a stavebných materiálov. Rovnako dôležité je zabezpečenie financovania týchto projektov tak,
aby nepokračovala prax, že niekoľko mesiacov budú stavby financované väčšími či menšími subdodávateľmi. Výrobcov stavebných materiálov s energeticky náročným predmetom podnikania v SR, oproti zahraničnej konkurencii, diskriminuje navyšovanie regulovanej zložky ceny
elektriny za systémové služby a prevádzkovanie systému. Ak nedôjde
k úprave tejto zložky ceny, tak zamestnanci ťažko skúšanej priemyselnej
výroby stavebných látok rozšíria v ďalších rokoch rady nezamestnaných.
Anton Barcík
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a. s.
Rok 2013 nebude rokom stabilizácie stavebníctva. Očakávam ďalší prepad
produkcie stavebných firiem. V ojedinelých prípadoch zrejme dôjde ku krachu spoločností. Veľké infraštrukturálne projekty, pokiaľ sa úspešne vysúťažia, ovplyvnia produkciu až v daľších obdobiach.
Miroslav Zobaník
Generálny riaditeľ Metrostav SK a.s.
7
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
www.ceec.eu
Čo sa týka velkých infraštruktúrnych projektov, ide o objem finacií, ktorý
môže pritiahnuť zahraničné stavebné spoločnosti, ktoré doteraz na Slovensku nepôsobili. Bude zaujímavé sledovať verejné súťaže, či už v predkvalifikačnej časti, ako i následný cenový a vyhodnocovací proces. V každom
prípade vypísané súťaže, i tie, ktoré sú v príprave na najbližšie roky, možno
považovať za stabilizačný prvok stavebného trhu. Z nášho pohľadu vnímame i posilnenie privátnych investícii – niekoľko zaujímavých projektov už
na trhu je, prípadne sú v štádiu pred vypísaním súťaže.
Magdaléna Dobišová
Generálna riaditeľka, Skanska SK a.s.
Myslím si, že aktuálne vypísané projekty NDS budú mať v tomto roku minimálny vplyv na slovenský stavebný trh, pretože uplynie ešte dlhý čas do
podpisu zmluvy a skutočný začiatok realizácie. Dôležitý faktor bude potom
cena, ak bude pokračovať trend získavania zákaziek za 50% odhadovanej
ceny, dôjde len k ďaľšiemu rozkladu trhu a likvidácie stavebných firiem.
Július Mihálik
Výkonný riaditeľ, Doprastav Export s.r.o.
Ak sú tieto projekty (od NDS) dobre pripravené, proces verejného obstarávania bude riadený profesionálne, podnikatelia sa budú správať korektne a všetky kontrolné zložky, ktoré do procesu vstupujú, budú poskytovať
svoje rozhodnutia a stanoviská operatívne, je reálny predpoklad začať
s realizáciou veľkých investičních projektov ešte v tomto roku.
Zita Táborská
Predsedníčka, Úrad pre verejné obstarávanie
Predikcie veľkých vs.
stredných/malých
spoločností
Pohľad optikou veľkých a stredných/malých spoločností ukazuje na zhoršené predikcie
v segmente veľkých firiem, ktoré svoje obavy zintenzívnili (rovnako i v ČR). Aktuálne vážený priemer celého segmentu ukazuje na kontrakciu stavebníctva v nasledujúcom roku o 3,1 percenta (v novembri predikovaný pokles o 1,5 %, v auguste dokonca len
o 0,1 %). Podiel spoločností očakávajúcich pokles sa ale znížil oproti novembru 2012: pre
rok 2013 očakáva pokles sektora šesť veľkých spoločností z desiatich (58 %, v novembri
69 %). Segment stredných/malých stavebných firiem svoje predikcie oproti novembru naopak zlepšil (rovnako v ČR). Podiel spoločností očakávajúcich zníženie výkonu zodpovedá
približne segmentu veľkých spoločností (aktuálne 64 %, v novembri 72 %) a vážený priemer
očakávaní týchto firiem ukazuje aktuálne na pokles o 4,8 % (v novembri pokles o 7,6 %).
Pokiaľ sa NDS podarí úspešne dokončiť obstarávanie 3 prebiehajúcich súťaží a ukončiť aj obstaravánie ďaľších 5 diaľničných stavieb,
rok 2013 by už nemusel byť rokom poklesu, avšak naplno sa všetky
tieto stavby prejavia v raste sektora až v roku 2014. Táto skutočnosť
je daná tým, že od podpisu Zmluvy o dielo po reálny začiatok prác na
stavbe musí prebehnúť dlhý proces prípravy, projektovania a schvaľovania dokumentácie, ako aj povoľovacie procesy.
Ondrej Šinály
Generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva, EUROVIA SK, a.s
8
www.ceec.eu
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
Podľa môjho názoru v roku 2013 bude pokračovať pokles stavebnej výroby, nakoľko veľké infraštruktúrne projekty síce boli vypísané, ale pokiaľ
budú vybratí konkrétni dodávatelia, uplynie určitý čas a ďalej štát tieto
investície „naháňa“ veľmi pomaly.
Viliam Ondrejka
Predseda predstavenstva, ViOn, a.s.
Veľké infraštrukturálne projekty (napr. účasť na tendroch na realizáciu
diaľníc) z pohľadu mikropodnikateľov a malých podnikateľov v oblasti
stavebníctva nepredstavujú reálnu šancu na využitie všeobecných stavebných kapacít, pokiaľ neuvažujeme o menších subdodávkach pre špecializované stavebné firmy v tomto segmente stavebníctva, ktoré musia min.
v rozsahu 50 % získané infraštrukturálne zákazky realizovať vlastnými
kapacitami.
Mário Červenka
Developer a spoluinvestor projektu, Kalvín Rastislavice – miesto pre zdravý život
Predikcia pozemného vs.
inžinierskeho staviteľstva
Pokiaľ sa na túto oblasť pozrieme z hľadiska spoločností zaoberajúcich sa pozemným alebo inžinierskym staviteľstvom, riaditelia spoločností z pozemného staviteľstva v podstate
potvrdili svoje očakávania vývoja slovenského stavebníctva v roku 2013. Pokles očakáva
rovnako ako v novembri 70 percent riaditeľov (55 % v auguste). Priemer ich predpovedí
vývoja stavebníctva pre rok 2013 ukazuje na pokles sektora o 5 percent (v novembri pokles
o 6,6 %).
Dúfam, že 2013 bude rokom stabilizácie. Slovensko našťastie vykazuje dlhodobo rast aj v týchto „ krízových obdobiach“. Verejné investície budú
vítané. Dobrým zámerom vlády je mobilizovať čo najefektívnejšie európske fondy skutočne širokospektrálne. Za našu spoločnosť Trigránit DC
môžem prehlásiť, že zámerom našich vlastníkov je inestovať na Slovensku
aj v budúcnosti významné objemy.
Gábor Zászlós
Predseda predstavenstva, Trigranit Development Slovakia, s.r.o.
Napriek predpovediam a očakávaniam nebude ešte rok 2013 pre stavbársky sektor rokom stabilizácie. Očakávaný zvýšený dopyt po stavebných kapacitách nenastal a pravdepodobne ani v priebehu roku 2013 nenastane.
Zdenko Dáňa
Člen představenstva, HILEK a spol., a.s.
Rok 2013 bude ďalším rokom poklesu.
Milan Mňahončák
Generálny riaditeľ , Chemkostav HSV a.s., Humenné
9
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
www.ceec.eu
Pokles sektora v roku 2013 očakávajú štyria z desiatich riaditeľov firiem zaoberajúcich sa
inžinierskym staviteľstvom (44 %, v novembri 74 %). Priemer odpovedí riaditeľov týchto spoločností ukazuje na pokles celého sektora rovnako ako v novembri o 3,3 percenta
(v auguste bol ešte očakávaný mierny rast o 0,8 %).
Očakávaný vývoj stavebníctva – segmenty
Stavebníctvo je sektor, ktorý najlepšie odráža celkový stav ekonomiky krajiny. Veľmi citlivo reaguje na každý hospodársky výkyv. Hoci sa v posledných
rokoch hovorilo o mierne optimistických vyhliadkach, ich plnenie nenastalo. Rozsiahle projekty boli buď pozastavené alebo presunuté na neurčito.
Recesiu v sektore pociťujú organizátori stavebných veľtrhov v celom Stredoeurópskom regióne, žiaľ výnimkou nie je ani náš veľtrh CONECO.
Alexander Rozin
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Incheba, a.s.
Výhľad na rok 2014
Ako ukazujú predchádzajúce odstavce, výhľad riaditeľov na rok 2013 nie je príliš optimistický. Už druhýkrát sme sa v aktuálnom výskume zamerali aj na rok 2014 a na to, či
riaditelia očakávajú aspoň v nasledujúcom roku návrat k rastu alebo aspoň začiatok stabilizácie sektora. Riaditelia stavebných firiem aktuálne neočakávajú naštartovanie výraznejšieho rastu slovenského stavebníctva ani v roku 2014. Malo by dôjsť skôr k určitej stabilizácii
a miernemu rastu o 0,5 percenta (v novembri bol pre rok 2014 predikovaný pokles o 0,9 %).
Optimistickejší sú skôr zástupcovia veľkých stavebných firiem a predstavitelia inžinierskeho stavebníctva.
Na základe dostupných informácii predpokladám, že rok 2014 by mohol
byť rokom mierneho rastu.
Peter Knap
Managing director, TERRASTROJ spol. s r.o.
Súčasne vyhlasované verejné projekty sa stanú nosnými až v ďaľších rokoch. Taktiež zákonné úpravy prinesú stabilizáciu až v r. 2014. Z tohto
pohľadu sa javí rok 2013 ako posledný v klesajúcej tendencií.
Petr Mičunek
Marketingový a obchodný riaditeľ, OHL Pozemné stavby a.s. (Slovensko)
10
www.ceec.eu
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
Tržby väčšiny stavebných spoločností budú klesať. Najviac predovšetkým
v segmente malých a stredných spoločností, veľké očakávajú skôr stabilizáciu,
ale to najmä kvôli predchádzajúcim výrazným prepadom. V roku 2014 by
mohlo dôjsť k miernemu rastu, pokiaľ sa podarí vytendrovať aktuálne
vyhlásené veľké verejné zákazky.
Pokles svojich tržieb
v roku 2013 očakáva viac
než polovica firiem
Výhľad na rok 2013 ukazuje, že pokles svojich tržieb očakáva viac než polovica predstaviteľov stavebných spoločností (57 %, v novembri 51 %, v auguste 46 %). Vážený priemer
odpovedí všetkých opýtaných riaditeľov stavebných firiem aktuálne ukazuje na predikovaný pokles tržieb v roku 2013 o 3,3 percenta (v novembri pokles o 2,1 %, v auguste pokles
o 1,5 %).
Očakávaný vývoj tržieb
(pre daný rok)
Máj 2012
Pokles by v priemere mal
dosiahnuť 3,3 percenta
August 2012
Pokles svojich tržieb
predikujú malé/stredné
firmy, veľké očakávajú
minimálny rast
Podrobnejší pohľad na situáciu v analyzovaných segmentoch z pohľadu ich veľkosti ukazuje, že pokles svojich tržieb v roku 2013 očakáva 60 percent stredných/malých spoločností (rovnako aj v novembri, v auguste 48 %), ale predpovede sú veľmi rôznorodé od
výrazných poklesov po extrémne rasty, čo znamená, že situácia stále ešte nie je stabilizovaná. V priemere by podľa predikcií riaditeľov v tomto segmente malo ísť o pokles tržieb
o 4,1 percenta (v novembri pokles o 4,0 %, v auguste pokles o 2,0 %). Optimistickejšie vidia
situáciu veľké firmy, keď v roku 2013 predikujú skôr rast svojich tržieb (potvrdzuje 57 %
respondentov, v novembri 77 %, v auguste 63 %). V priemere očakávajú riaditelia veľkých
stavebných spoločností minimálny rast o 0,3 percenta (v novembri rast o 3,6 %, v auguste
rast o 1,2 %).
11
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
Zhoršené očakávania
v segmente inžinierskeho
staviteľstva
www.ceec.eu
Predstavitelia spoločností zaoberajúcich sa pozemným staviteľstvom potvrdili svoje predikcie vývoja tržieb pre rok 2013 (pokles o 3,2 percenta rovnako ako v novembri,
augustová predikcia pokles o 2,4 %). Naopak spoločnosti z inžinierskeho staviteľstva svoje
očakávania výrazne zhoršili, keď pre rok 2013 predpokladajú pokles tržieb v priemere o 3,5
percenta, kým ešte v novembri očakávali rast tržieb v priemere o 2,2 percenta (v auguste
rast o 1,3 %).
Očakávaný vývoj tržieb v jednotlivých segmentoch
Očakávaný vývoj
v jednotlivých
segmentoch
Výhľad na rok 2014
12
Predikcie na rok 2014 ukazujú na možnú stabilizáciu a mierny rast tržieb v roku 2014
o 1 percento (v novembri pokles o 0,4 percenta). Avšak vzhľadom k vysokej miere neistoty
ohľadne vývoja kľúčových premenných firmy uvádzajú svoju do istej miery obmedzenú možnosť presnejšie predikovať na takto vzdialené obdobie. Aspoň mierny rast tržieb
v roku 2014 očakávajú zástupcovia všetkých segmentov.
www.ceec.eu
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
Sebadôvera je medzi riaditeľmi stavebných spoločností stále nízka,
v prekonanie svojej konkurencie verí menej ako polovica predstaviteľov
firiem. Jedným z dôvodov je aj zlá zákazková naplnenosť, polovica
spoločností uvádza, že má menej zákaziek ako pred rokom o tomto čase.
Sebadôvera stavebných
spoločností sa len mierne
dvihla
Stavebné spoločnosti dostali otázku o očakávanom vývoji svojho trhového podielu, inými
slovami, či očakávajú, že sa im v súčasných zložitých podmienkach bude dariť lepšie alebo horšie ako konkurencii. Aktuálne výsledky ukazujú, že v lepšie výkony než konkurencia a v jej prekonanie v roku 2013 verí necelá polovica riaditeľov stavebných spoločností
(46 %, v novembri 43 %, v auguste 36 %). Tento podiel je i napriek zlepšeniu o tri percentuálne body stále veľmi nízky.
V roku 2013 sa naplno prejavujú len a len negatíva.
Viliam Ondrejka
Predseda predstavenstva, ViOn, a.s.
Aj keď som povahou optimista, veľa pozitív v súčasnosti zatiaľ nevidím.
Tlak na zvýšenie efektívnosti celého dodávateľského reťazca v stavebníctve je enormný, ale to je asi jediné pozitívum. Nedostatok práce v stavebníctve je však tak veľký, že na Slovensku sa už zbavujeme aj konkurencieschopných technologických kapacít a prepúšťame kvalifikovaných
odborníkov, ktorí nám budú v období oživenia chýbať.
Pavol Kováčik
Predseda predstavenstva, Inžinierske stavby a.s. Košice
Ak chcú firmy na dnešnom trhu prežiť a zostať na ňom pôsobiť, musia sa
intenzívne venovať znižovaniu interných nákladov, zefektívňovaniu vnútorných procesov a zlepšiť synergiu vlastných procesov. Odchod jednotlivých
firiem sme zatiaľ na trhu nezaznamenali, uvidíme, čo ukáže koniec roka.
Magdaléna Dobišová
Generálna riaditeľka, Skanska SK a.s.
Optimizmus nie je s ohľadom na stav slovenského stavebníctva a prostredia,
v ktorom podniká, na mieste.
Miroslav Zobaník
Generálny riaditeľ Metrostav SK a.s.
Kríza nám doniesla iba negatíva.
Milan Mňahončák
Generálny riaditeľ , Chemkostav HSV a.s., Humenné
13
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
www.ceec.eu
Súčasný trend dáva priestor skôr firmám podnikajúcim na špekulatívnej
úrovni, nie spoločnostiam založeným na reálnych kalkuláciách. Nemyslím si preto že dochádza k úbytku nekvalitných firiem v prospech kvalitných. Na druhej strane treba uznať, že všetky firmy sú nútené hľadať
efektívne a ekonomicky úsporne riešenia.
Július Mihálik
Výkonný riaditeľ, Doprastav Export s.r.o.
Viac si stále veria
veľké spoločnosti
Z hľadiska jednotlivých analyzovaných segmentov bol zaznamenaný pokles sebadôvery
v segmente veľkých firiem. Zlepšenie svojho postavenia na trhu očakáva šesť riaditeľov
z desiatich (63 %, v novembri 70 %). V segmente malých/stredných spoločností verí v prekonanie konkurencie aktuálne necelá polovica firiem (42 %, v novembri 34 %).
Kríza priniesla spomalenie a pozastavenie realizácie niektorých pripravených projektov vo verejnom sektore a taktiež vysokú nezamestnanosť.
Zdenko Dáňa
Člen představenstva, HILEK a spol., a.s.
Kríza nepochybne bude mať okrem prevažujúcich negatívnych dopadov aj niektoré očistné účinky. Tento proces rozhodne ešte prebieha.
Juraj Hirner
Generálny riaditeľ, ZIPP Bratislava spol. s r.o.
Z hľadiska stavebného zamerania opýtaných spoločností sa v porovnaní s minulým výskumom sebadôvera ďalej znížila v oblasti inžinierskeho staviteľstva – v prekonanie konkurencie verí 56 percent riaditeľov týchto firiem (v novembri 59 %, v auguste 65 %). Naopak v prípade pozemného staviteľstva očakávania vzrástli a aktuálne si verí 43 percent
firiem (v novembri 39 %, v auguste 27 %).
Jediným dôvodom na optimizmus sú deklarované zámery vlády a NDS
realizovať nové infraštruktúrne projekty, a to najmä dialnice a rychlostné komunikácie. To, predpokladám, je hlavný dôvod, prečo mnohé firmy
napriek existenčným problémom stále bojujú o prežitie a dúfajú, že nové
veľké zákazky im pomôžu prežiť. Zatiaľ som nezaznamenal odchod nejakého významného hráča z trhu, naopak, stále nás prekvapujú nové firmy
zo zahraničia v súťažiach. Spoločnosť EUROVIA SK taktiež reaguje na situáciu na trhu a prispôsobuje tomu svoju činnosť.
Róbert Šinály
Generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva, EUROVIA SK, a.s
14
www.ceec.eu
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
Podľa nášho názoru stabilizácia sektora stavebníctva, prípadne jej mierny rast v roku 2013 sú podmienené predovšetkým prinavrátením dôvery
súkromných investorov v schopnosť trhu s nehnuteľnosťami prekonať
súčasnú stagnáciu, otočiť pretrvávajúci pokles stavebnej výroby aj formou vlastných investícii (napr. pri výstavbe nájomných bytov), čo môže
napomôcť predovšetkým celkovému hospodárskemu rastu spoločnosti.
Základným predpokladom toho je najmä stabilné legislatívne prostredie,
ako aj únosná daňová a odvodová zaťaženosť podnikateľov.
Dušan Semančík
Developer a Investor projektu Kalvín Rastislavice – miesto pre zdravý život
Výhľad na rok 2014
V aktuálnej štúdii sme sa opäť zamerali na otázku vývoja trhového podielu v roku 2014.
Tento výhľad ukazuje na zlepšenie oproti roku 2013 – v prekonanie konkurencie v roku
2014 verí aktuálne 61 percent riaditeľov (v novembri 44 %). Miera neistoty je ale veľká.
15
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
www.ceec.eu
Aktuálna vyťaženosť stavebných kapacít je len 63 percent, stavebné firmy
netrpezlivo čakajú na ukončenie dlhej zimnej sezóny, ale predovšetkým
na vysúťaženie veľkých zákaziek, ktoré by mohli celému sektoru čiastočne
uľaviť.
Vyťaženosť kapacít
stavebných spoločností
sa medziročne zvýšila
Výsledky aktuálneho výskumu ukazujú, že priemerná vyťaženosť kapacít stavebných
spoločností sa v porovnaní s novembrovým výskumom znížila a aktuálne sa pohybuje na
úrovni 63 percent (v novembri 72 %, v auguste 71 %). V porovnaní s rovnakým obdobím
roku 2012 sa vyťaženosť kapacít zvýšila o päť percentuálnych bodov.
Vývoj vyťaženosti kapacít (%)
Priemerné využitie
celkových kapacít je
aktuálne na úrovni
63 percent
Pokles vyťaženosti kapacít bol zaznamenaný vo všetkých sledovaných segmentoch a aktuálne najvyššiu vyťaženosť uvádzajú veľké firmy. Viac v nasledujúcej tabuľke.
Vyťaženosť kapacít z hľadiska jednotlivých segmentov
Vyťaženosť kapacít
v jednotlivých
segmentoch
Priemerný počet mesiacov,
na ktorý majú firmy
zazmluvnené zákazky,
vzrástol na 5,2 mesiaca
16
November 2012
Marec 2013
Trend
78 %
74 %

Stredné/malé firmy
71 %
60 %

Pozemné staviteľstvo
72 %
65 %

Inžinierske staviteľstvo
74 %
58 %

Veľké spoločnosti
Priemerný počet mesiacov, na ktoré majú do budúcna stavebné spoločnosti zazmluvnené
zákazky, od výskumu realizovaného v novembri vzrástol, spoločnosti majú zazmluvnenú prácu v priemere na 5,2 mesiaca (v novembri 4,9, v auguste 5,8 mesiaca). Najlepšie sú
ohľadne zazmluvnených zákaziek zabezpečené veľké spoločnosti, no v porovnaní s novembrom tu došlo k ďalšiemu poklesu z 9,0 na 7,6 mesiaca (v auguste 11,3 mesiaca). Malé/
stredné firmy majú zazmluvnené zákazky v priemere na 4,5 mesiaca (v novembri 3,5 mesiaca, v auguste 4,9 mesiaca).
www.ceec.eu
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
Rozloženie zásoby zákaziek
(podiel firiem v %)
Z hľadiska stavebného zamerania sú na tom lepšie firmy z inžinierskeho staviteľstva, ktoré
majú uzavreté zákazky v priemere na 6,5 mesiaca (v novembri 6,7 mesiaca, v auguste 11,6
mesiaca). Spoločnosti z pozemného staviteľstva sú na tom o niečo horšie, keď majú zazmluvnenú prácu v priemere na 4,8 mesiaca (v novembri 4,4 mesiaca, v auguste 4,2 mesiaca).
Polovica firiem uvádza, že
majú menej zákaziek než
pred rokom
Aktuálne uvádza 51 percent stavebných spoločností, že majú menej zákaziek ako pred rokom (v novembri 53 %, v auguste 51 %). Podiel spoločností, ktoré majú zákaziek viac než
pred rokom, sa v porovnaní s novembrom takmer nezmenil (aktuálne 20 %, v novembri
19 %, v auguste 14 %). Rovnaké množstvo zákaziek ako pred rokom potvrdzuje necelá tretina firiem (29 %, v novembri 28 %, v auguste 34 %)
Ako ukazuje tabuľka nižšie, situácia sa zhoršila v segmente veľkých firiem, t. j. došlo v ich
zásobníkoch práce k úbytku zákaziek oproti minulému roku. V ostatných segmentoch došlo k zlepšeniu.
Vývoj v segmentoch
Podiel spoločností, ktoré majú menej zákaziek než pred rokom
v jednotlivých segmentoch
November 2012
Marec 2013
Trend
Veľké spoločnosti
31 %
43 %

Stredné/malé firmy
61 %
52 %

Pozemné staviteľstvo
55 %
52 %

Inžinierske staviteľstvo
50 %
46 %

17
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
www.ceec.eu
Takmer polovica projektov, podľa ktorých má byť výstavba realizovaná,
je menej kvalitná ako pred krízou. Preto je aj u každej štvrtej stavby nutné
robiť výraznejšie zmeny projektovej dokumentácie priamo v priebehu
výstavby. Na svoje zabezpečenie využívajú investori zádržné, prípadne
bankové záruky. Najväčší podiel spoločností, ktoré označujú využívanie
týchto nástrojov za oprávnené a viac potrebné než pred krízou, je
v segmente inžinierskeho staviteľstva.
V súvislosti s veľmi často diskutovanou kvalitou stavebných prác, na ktorú sme sa zameriavali v našich predchádzajúcich výskumoch, sme sa teraz spoločne s riaditeľmi stavebných
spoločností zamerali na ich skúsenosti s kvalitou podkladov, podľa ktorých realizujú výstavbu (kvalita projektovej dokumentácie) a vplyv prípadnej zlej kvality tejto dokumentácie na
predraženie samotnej výstavby. Ďalej potom na vývoj v oblasti reklamácií, t. j. ako reagujú
zákazníci stavebných spoločností a čo sú hlavné príčiny ich reklamácií, prípadne do akej
miery sú opodstatnené a do akej miery len snahou o redukciu nákladov výstavby. Záver tejto
kapitoly sa venuje využívaným spôsobom zo strany investorov, akými sa snažia zabezpečiť
kvalitnú realizáciu svojho diela a pohľadu stavebných spoločností, do akej miery sú tieto
spôsoby efektívne alebo naopak prispievajú len k predražovaniu realizácií.
Kvalita projektovej
dokumentácie sa
výrazne zhoršila
Kvalita projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa výstavba na Slovensku aktuálne realizuje,
je podľa najväčšieho podielu riaditeľov stavebných spoločností horšia, ako bývala pred krízou – potvrdzuje až 48 % riaditeľov.
Výber dodávateľov projektových prác podľa jediného kritéria – ceny, považujem za chybný a nebezpečný. Logickým výsledkom je, že napriek všetkým
výdobytkom techniky projektant venuje vlastnej tvorivej práci menej času
a výsledkom je skrytá, na prvý pohľad ťažko odhaliteľná, nižšia kvalita
projektových dokumentácií všetkých stupňov. Smutné je, že aj kvalitní projektanti sú donútení prijať tieto „pravidlá hry“. Logickým dôvodom takejto
nekvality sú potom vyššie náklady na výstavbu, ale aj na prevádzku diela
a absencia myšlienky a nápadu. Vzhľadom k bežnému niekoľkoročnému
časovému odstupu od projektovania nás, myslím, to najhoršie v realizácii
stavieb ešte len čaká.
Pavol Kováčik
Predseda predstavenstva, Inžinierske stavby a.s. Košice
Projektová dokumentácia je naďalej najslabším článkom reťazca v procese výstavby. Osvietený investor, ktorý si nechá vypracovať kvalitný realizačný projekt, zaplatí zaň primeranú cenu a trvá aj na zodpovednosti
projektanta za projektové nedostatky, je „ilúzia“ zhotoviteľskych firiem.
Zhotoviteľ v priebehu realizácie nahrádza funkciu projektanta a autorského dozoru vrátane ich zodpovednosti (bezplatne). Autorský dozor
s príslušnými kompetenciami je zriedkavosť. Poradenské služby poskytuje preto investorovi zhotoviteľ len preto, aby mohol plynule pokračovať so
stavebnými prácami. Túto situáciu čast zhotoviteľských firiem zneužíva
vo vlastný prospech – negatívny vplyv na kvalitu. Podľa čoho sa bude učiť
nasledujúca generácia mladých projektantov?
Ján Melúch
Výkonný riaditeľ, TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
18
www.ceec.eu
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
Nakoľko sme súkromná spoločnosť bez dotácií zahraničného kapitálu,
realizujeme len také stavby, pri ktorých kalkulujeme čo i len s minimálnym ziskom. Čo sa týka projektov, kríza zasiahla aj tu, čo sa odráža na
kvalite spracovania projektových dokumentácií.
Zdenko Dáňa
Člen predstavenstva, HILEK a spol., a.s.
Projekty sú menej kvalitné, lebo investori musia podať projekt z financovania EÚ ihneď.
Milan Mňahončák
Generálny riaditeľ , Chemkostav HSV a.s., Humenné
Situácia v ČR
Pre porovnanie v Českej republike ide o tretinu (34 %). Zhoršujúci sa trend v tejto oblasti už
potvrdzovali aj samotní riaditelia projekčných spoločností na Konferencii riaditeľov projekčných spoločností 2012, kedy dokonca 38 percent z nich uviedlo, že realizuje projekty
pod hranicou bezpečnej ceny (teda ceny, za ktorú je možné stavbu realizovať a odovzdať
po dokončení ako užívateľsky bezproblémovú).
V návaznosti na hospodářskou recesi existuje výrazný tlak investorů
na ceny a to jak v oblasti stavění soukromého, tak veřejného. Cena se
tak stává často jediným kritériem výběru dodavatele. To má obzvláště
negativní dopad na oblast projekčních prací - pokud například v rámci
zadávání veřejných zakázek jsou nyní nabízeny ceny pohybující se často
kolem 10 – 30 % ceny reálné, prakticky nelze projekt zpracovat kvalitně.
Logickým důsledkem je pak navyšování nákladů na stavbu a následně
i na provoz budovy. Česká komora architektů se proto zasazuje o výběry
na základě ceny i kvality, o pořádání architektonických soutěží a mimo
jiné o definici termínu „bezpečná cena projektu“ a jeho ukotvení v povědomí veřejných i soukromých investorů.
Josef Panna
Predseda, Česká komora architektů
Jak se může zvyšovat kvalita naší práce, pokud úhrady za ni klesly na cca
30-40 % původního stavu. Zkušenosti jistě rostou a tudíž výsledky jsou
lepší po stránce technické. Ale také jsme se již naučili dokumentaci efektivně šidit a jsou z nás více právníci než projektanti.
Jakub Masák
Riaditeľ, Masák & Partner
19
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
www.ceec.eu
Kvalita projektové dokumentace klesá v důsledku nesmyslného tlaku
na cenu. V soutěžích, kde někteří účastníci nabízí své služby za méně než
30 % očekávané ceny, nemůže zadavatel logicky očekávat kvalitní výsledek. Projekční kanceláře již vyčerpaly v minulých letech své vnitřní rezervy
a v současnosti již opravdu nemají kde brát. Pokud někdo získá zakázku ve
výběrovém řízení za takto nesmyslnou cenu, tak může volit jen mezi variantou, kdy odevzdá nekvalitní “polotovar” nebo zakázku dotuje z vlastních
zdrojů. Ani jedna z těchto variant není správná a dlouhodobě udržitelná.
Petr Ščurkevič
ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4
Druhá časť riaditeľov slovenských stavebných spoločností, 46 % respondentov (60 %
v ČR), ju hodnotí ako porovnateľnú s obdobím pred krízou. Zlepšenie kvality projektovej
dokumentácie zaznamenal iba minoritný podiel firiem (len 6 %). Z hľadiska jednotlivých
segmentov, z hľadiska veľkosti najmä veľké spoločnosti a z hľadiska zamerania predovšetkým pozemné staviteľstvo, uvádzajú najčastejšie zhoršenie kvality projektov, podľa ktorých majú výstavbu pre investora realizovať.
V tomto smere sa nedá paušalizovať. V súčasnosti sa stretávame tak
s vyšším štandardom prevedenia stavebného diela, čo prináša aj vyššiu kvalitatívnu úroveň dokumentácie, materiálov a technológií, ako aj
s prístupom úplne opačným. Žiaľ, často sa stáva, že stavby realizované
pre koncového zákazníka - spotrebiteľa - sú projektované v nižších štandardoch. Naopak u stavebných diel pre firemnú klientelu je pozorovateľný veľký záujem o vyšší štandard materiálov a technológiíí, teda aj dôraz
na špičkovú kvalitu.
Juraj Hirner
Generálny riaditeľ, ZIPP Bratislava spol. s r.o.
Projekty ako také sú kvalitou také isté ako pred krízou, len samozrejme
finančné podmienky, za ktorých sa realizujú, sú neúnosné.
Viliam Ondrejka
Predseda predstavenstva, ViOn, a.s.
Projekty určite nie sú kvalitnejšie ako v minulosti, ale ani zásadne horšie.
Objavuje sa snaha zlučovať stupne PD a riešiť detaily priamo na stavbe
pri realizácii.
Július Mihálik
Výkonný riaditeľ, Doprastav Export s.r.o.
Kvalita projektovej dokumentácie
20
www.ceec.eu
Projektová dokumentácia
každej štvrtej stavby sa
musí výraznejšie
upravovať
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
V dôsledku nedostatočnej kvality projektovej dokumentácie je v niektorých prípadoch nutné túto projektovú dokumentáciu meniť v priebehu stavby (ide o výraznejšie úpravy, nielen
menšie zmeny). Podľa skúseností oslovených riaditeľov stavebných spoločností sa tak deje
približne u každej štvrtej zákazky (27 %, v ČR 24 %). Najväčší podiel zákaziek, u ktorých bolo
treba projektovú dokumentáciu v priebehu stavby meniť z dôvodu výrazne nedostatočnej
kvality dokumentácie, bol v segmente veľkých spoločností (38 %).
Podiel zákaziek, kde se menila nekvalitná projektová dokumentácia
(podiel firiem v %)
Náklady výstavby tým
vzrastú až o 11 %
To so sebou samozrejme nesie rast nákladov, ktoré je treba vynaložiť, aby výsledná stavba aj napriek zisteným problémom bola postavená ako užívateľsky bezproblémová. Tieto náklady navyše sa podľa skúseností firiem pohybujú v priemere na úrovni 11 percent
hodnoty celej stavby (v ČR 10 %) a medzi jednotlivými segmentmi neboli zaznamenané
výraznejšie rozdiely. Keď uvážime, že náklady na spracovanie samotnej projektovej dokumentácie sa pohybujú v priemere na úrovni 3 percent hodnoty celej stavby, je zrejmé,
že nekvalitné spracovanie projektovej dokumentácie a jej následné opravy už v priebehu
výstavby so sebou nesú výrazný rast nákladov.
Objednaním nizkonákladovej projekčnej činnosti si súčasne objednávame aj záchranný balíček z eurovalu.
Petr Mičunek
Marketingový a obchodný riaditeľ, OHL Pozemné stavby a.s. (Slovensko)
Design and Build
V súvislosti so zlou projektovou dokumentáciou sme sa stavebných spoločností pýtali na
to, či preferujú formu Design and Build (teda že projekt pripraví spoločnosť, ktorá následne
stavbu aj realizuje), alebo naopak dodanie projektovej dokumentácie samotným investorom. Formu Design and Build by preferovala tretina oslovených firiem (32 %, v ČR 40 %).
Z hľadiska jednotlivých segmentov by ju preferovali najmä spoločnosti z inžinierskeho staviteľstva (potvrdzuje 44 %, 51 % v ČR) a podľa veľkosti segment veľkých firiem (potvrdzuje
43 % riaditeľov, 64 % v ČR). Za hlavné prínosy tejto metódy uvádzajú riaditelia firiem najmä
možnosť pripraviť projekt na mieru svojim vlastným technológiám, čo im pomôže ušetriť
náklady a nezriedka i čas potrebný na realizáciu. Za nevýhodu naopak označujú úroveň
pripravenosti – skúsenosti investorov na tento spôsob výstavby; investori spravidla nie sú
schopní v úvode projektu presne zadefinovať, čo by mala výsledná stavba spĺňať.
Preferovaný spôsob pre realizáciu
21
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
Reklamácie vzrástli u každej
štvrtej stavebnej spoločnosti,
spravidla sú ale vyhodnotené
ako neopodstatnené
Reklamácie vzrástli
predovšetkým v segmente
inžinierskeho staviteľstva
www.ceec.eu
Stavebné spoločnosti v aktuálnom výskume hodnotili taktiež podiel reklamácií investorov
voči svojej spoločnosti na celkovom objeme realizovaných zákaziek. Rast podielu reklamovaných zákaziek zaznamenalo až 25 percent stavebných spoločností, teda každá štvrtá (v ČR
16 %), ale drvivou väčšinou sú reklamácie vyhodnotené ako neopodstatnené (napr. investor
sa snaží nájsť problém, aby mohol uplatniť pokuty zo zmluvy a ušetriť tak na cene stavby).
Najväčší podiel firiem (48 % respondentov, v ČR 68 %) uvádza, že podiel reklamácií sa v priebehu času zásadným spôsobom nemení. Zvyšná približne štvrtina spoločností (27 %, 16 %
v ČR) uvádza pokles podielu reklamácií na celkovom objeme zákaziek.
Oba segmenty podľa veľkosti približne zodpovedajú uvedenému priemeru, avšak situácia
v segmentoch podľa stavebného zamerania je odlišná. Väčší nárast reklamácií zaznamenali predovšetkým spoločnosti z inžinierskeho staviteľstva (32 %), oproti firmám z pozemného staviteľstva (23 %).
Nevnímame zvýšený počet reklamácií v priebehu výstavby, zvyšuje sa
však už niekoľko rokov po sebe počet a s tým aj náklady na odstraňovanie
reklamácií v záručnej dobe. Niektorí si „pletú“ reklamáciu s bežnou prevádzkou a údržbou...
Miroslav Zobaník
Generálny riaditeľ Metrostav SK a.s.
Podiel reklamácií na celkovom objeme zákaziek
22
www.ceec.eu
Príčiny reklamácií
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
Za hlavnú príčinu reklamácií označujú riaditelia stavebných spoločností nesúlad finálneho očakávania investora a obsahu podpísanej zmluvy (potvrdzuje 86 % respondentov,
hodnotené 5,2 bodu z 10 max). Ide napr. o situácie, kedy investor dosiahol nižšiu cenu pri
tendri, ale neuvedomil si význam dopadu na zmenu obsahu realizácie. Na tejto skúsenosti sa zhodujú firmy vo všetkých segmentoch. Ako ďalší porovnateľne významný dôvod
reklamácií vidia firmy v snahe investora ušetriť na stavbe s využitím zmluvných pokút
v dôsledku reklamácií (76 % respondentov, 5,2 bodu). Podľa postrehov jednotlivých riaditeľov – investor plánoval svoj projekt v iných ekonomických podmienkach, ako panujú teraz, teda aj návratnosť investície je iná, preto sa investor snaží aj takýmito spôsobmi
o elimináciu nákladov. To skôr nebývalo v takejto miere bežné.
Hlavné príčiny reklamácií (0-10 max)
Miera vlastného zavinenia
Predstavitelia stavebných spoločností sa taktiež zhodujú na istej miere zavinenia nekvalitnej
realizácie zo strany svojej organizácie v niektorých prípadoch, obzvlášť kvôli použitiu nekvalitného materiálu alebo kvôli nedôslednosti až neschopnosti niektorých svojich zamestnancov.
Presadiť se kvalitou v prebiehajúcom cenovom boji o zákazku je veľmi ťažké. Na druhú stranu to neznamená, že ideme cestou jej znižovania. To nie
je smer, ktorý chceme nasledovať.
Miroslav Zobaník
Generálny riaditeľ Metrostav SK a.s.
Stavebné spoločnosti riešia reklamácie so zákazníkom spravidla priamo (potvrdzuje 98 %
firiem, 93 % v ČR) a so subdodávateľom potom jednajú už bez zákazníka. Ostatné riešenia
sa využívajú len okrajovo.
Rezervy na prípadné
reklamácie
Takmer dve tretiny respondentov (63 %, 68 % v ČR) si v súvislosti s prípadnými reklamáciami vytvárajú finančné rezervy. Rozdiely medzi jednotlivými sledovanými segmentmi
sú značné. Častejšie si rezervy vytvárajú veľké spoločnosti (81 %, 96 % v ČR), malé a stredné tak robia len v šiestich prípadoch z desiatich (58 %, 59 %). Rozdiely medzi spoločnosťami z pozemného a inžinierskeho staviteľstva nie sú také výrazné, viac rezerv si vytvárajú
firmy zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom. Je to najmä kvôli väčšej investičnej náročnosti realizovaných stavieb – t.j. potenciálne väčším nákladom pri realizácii opráv.
Akokoľvek finančne zdravá a stabilná stavebná spoločnosť môže byť, jedna nepoistená alebo zle poistená škoda počas projektu môže znamenať koniec hry.
Branislav Martinka
Riaditeľ odboru firemných klientov, Allianz - Slovenská poisťovňa
23
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
www.ceec.eu
Finančné rezervy na prípadné riešenie reklamácií
Tri štvrtiny firiem sú schopné
ísť nad zákonom stanovené
záruky
Spôsoby realizácie úspor
Problematika subdodávateľov
Tri štvrtiny stavebných spoločností sú v prípade nutnosti (t. j. keď je záručná doba súčasťou požiadaviek vo výberovom konaní) ochotné ísť nad zákonom stanovené záruky (potvrdzuje 77 % respondentov, 74 % v ČR).
Zároveň ale stavebné spoločnosti stále hľadajú cesty pre úspory nákladov, aby pri výberových konaniach boli schopné ponúknuť čo najnižšiu cenu. Po interných optimalizáciách
a zefektívňovaní vlastnej organizácie, ktoré už v mnohých spoločnostiach prebehli, sa teraz
snahy zameriavajú najmä na tlak na subdodávateľov v úvodnej fáze projektu (potvrdzuje
63 % respondentov, 78 % v ČR). Tretina stavebných firiem zákazku v niektorých prípadoch
aj dotuje a ide do určitej straty (potvrdzuje 38 % firiem, 42 % v ČR). Ďalší typ úspor, ktoré
už môžu mať badateľnejší dopad aj na kvalitu realizovanej práce a následné reklamácie, sú
úspory realizované zamestnávaním menej kvalifikovaných pracovníkov (potvrdzuje 21 %
firiem, 24 % v ČR). K ďalším opatreniam, ktoré sú uvádzané menej často, patrí používanie
menej kvalitných materiálov a technológií, alebo zníženie-nedoplatenie platieb subdodávateľom (napr. neuhradenie poslednej faktúry za prísľub ďalšej zákazky, 19 % firiem).
Podľa praktických skúseností stavebných spoločností dôjde v priemere len u piatich percent zákaziek k situácii, kedy v priebehu realizácie ukončí činnosť niektorý z dôležitých
(t. j. horšie nahraditeľných) subdodávateľov (v ČR 6 %). V tejto otázke neboli medzi jednotlivými segmentmi zaznamenané výrazné rozdiely.
Rozhodne je to preto, že ťažko nahraditeľných a spoľahlivých SUB je na trhu
minimum. Nemusia to byť ani úzko špecializované firmy. A teda keď má
firma zazmluvnenú zákazku, aj v čase krízy platí, že zodpovedného SUB,
ktorý si kvalitne vykoná svoju časť diela je ťažko nájsť. Keďže výber je malý,
rátajú firmy so spoluprácou s osvedčenými partnermi aj pri ďaľšej zákazke.
Ján Melúch
Výkonný riaditeľ, TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
24
www.ceec.eu
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
Dôvodov, prečo v stavebníctve doteraz nedošlo k početnejšiemu skrachovaniu významných subdodávateľských firiem, je viac:
•
•
jedným z dôvodov (ktorý platí pre poctivých domácich podnikateľov)
je fakt, že viaceré stavebné firmy boli po roku 2008 v dobrej kondícii
a v ďalších rokoch žijú z podstaty. Tieto firmy však nezabezpečujú
potrebný rozvoj a z dlhodobého hľadiska je ich konkurencieschopnosť vážne ohrozená.
ďalším vážnym dôvodom je, že v tejto skupine firiem sa etablovali
„podnikavci”, ktorí svoje pôsobenie postavili na tom, že svojim menším
subdodávateľom za vykonané práce a dodaný materiál nezaplatia.
Anton Barcík
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Považská cementáreň, a.s.
Myslím si, že je to tým, že ťažko nahraditeľných subdodávateľov je na trhu
minimum.
Viliam Ondrejka
Predseda představenstva, ViOn, a.s.
Sú významní – ťažko nahraditeľní subdodávatelia typu cementáreň a pod.,
kde si ani veľká stavebná firma nemôže dovoliť neplniť svoje záväzky. Taktiež verím, že menších dodávateľov veľmi špecifických technológií alebo
prác stavebná firma tiež podporí partnerským prístupom = včasné platby,
férové plnenie zmlúv, pretože ich potrebuje a nechce riskovať. U subdodávateľov, kde je väčšia konkurencia, však stavebné firmy stále častejšie využívajú všetky dostupné možnosti k dosiahnutiu čo najnižšej ceny, k dodatočným
zľavám a neskorému plateniu. Tým vo finále často utrpí kvalita subdodávky a v našom odvetví i bezpečnosť práce.
Ivan Kunst
Riaditeľ, člen predstavenstva / managing director, board member Scaserv a.s
Ak považujeme subdodávateľov za dodávateľov strategických materiálov,
tak ich profesnosť aj financovanie im dáva dobré predpoklady kríze odolávať, ak ich berieme ako dodávateľov špeciálnych činností pre stavebníctvo, tak odbytové ceny ich prác ostali na udržateľnej úrovni a neklesali tak
dramaticky ako bežné stavebné práce.
Július Mihálik
Výkonný riaditeľ, Doprastav Export s.r.o.
Zádržné a bankové záruky
Do akej miery sú efektívne nástroje, ktoré využívajú investori pre zabezpečenie sa voči
prípadným nekvalitným prácam zo strany stavebných spoločností? Prípadne je treba sa
voči týmito problémom zabezpečiť v súčasnosti viac než pred krízou? Predstavitelia stavebných spoločností sa vo väčšine prípadov nedomnievajú, že v súčasných podmienkach
panujúcich na stavebnom trhu je používanie zádržného a bankových záruk zo strany zadávateľov potrebné viac než pred krízou. Polovica respondentov (49 %, v ČR 51 %) vidí používanie zádržného rovnako dôležité a tretina (32 %, v ČR 26 %) ho dokonca označuje za
menej dôležité ako pred krízou a skôr ako zdroj ďalších nákladov, ktoré by mohol investor
získať vo forme nižšej ponukovej ceny.
25
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
www.ceec.eu
Výraznou výnimkou sú v tomto prípade spoločnosti z inžinierskeho staviteľstva, ktoré
uvádzajú až v 40% prípadov, že využívanie zádržného alebo bankových záruk je v súčasnosti potrebnejšie než pred krízou. Jedným z hlavných dôvodov je podľa nich potreba
eliminovať spoločnosti, ktoré samy nemajú dostatočné kapacity alebo kapitálovú silu na
realizáciu najmä veľkých projektov, avšak do týchto konaní sa hlásia, nezriedka s cieľom so
zákazkou obchodovať a nie ju realizovať.
Používanie pozastávok a bankových garancií zo strany zadávateľov
Výška zádržného
Súčasnú výšku pozastávok (zádržného) vyžadovaných investorom vidia spoločnosti ako
skôr neopodstatnene vysokú (potvrdzuje 59 %, 40 % v ČR). Menšia časť firiem ako primeranú (potvrdzuje 39 %, 59 % v ČR). Takmer žiadna firma sa nedomnieva, že zádržné je príliš
nízke (rovnako v ČR). Výška zádržného sa nepáči predovšetkým veľkým firmám, kde ju
ako neopodstatnene vysokú vidia tri štvrtiny z nich (76 %, v ČR len 28 %).
Výška zádržného
Primeraná výška zádržného
by mala byť 6 percent
26
Podľa názorov riaditeľov stavebných spoločností by výška zádržného mala byť 6 percent
z celkového obratu realizovanej zákazky (namiesto zvyčajných 10 %, t. j. 5 % do dokončenia výstavby (podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela/stavby) a 5 % po dobu piatich rokov po dokončení výstavby). Zhodujú sa na tom všetky sledované segmenty.
www.ceec.eu
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
Primeraná výška zádržného z ceľ kového obratu zákazky
(v % firiem)
Zádržné a garancie ako
inštrument diskriminácie
Podľa riaditeľov stavebných spoločností ale zádržné a bankové záruky neslúžia len ako poistka investora pred nekvalitnou realizáciou, ale podľa až troch zo štyroch riaditeľov (72 %,
65 % v ČR) sa v niektorých prípadoch využívajú ako vopred dohodnutý nástroj pre elimináciu budúcich uchádzačov. Tento názor viac zastávajú malé/stredné firmy a spoločnosti
z inžinierskeho staviteľstva.
27
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
www.ceec.eu
Kontakty
The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research
CEEC Research je najväčším výskumom stavebníctva v krajinách strednej a východnej
Európy. Bol založený v roku 2005 a odvtedy bezplatne poskytuje štúdie o aktuálnom stave a očakávanom vývoji stavebníctva v desiatich krajinách strednej a východnej Európy.
Všetky naše štúdie a analýzy sú založené výhradne na údajoch získaných z pravidelných
štrukturovaných rozhovorov s kľúčovými predstaviteľmi vybraných najväčších, stredných i malých stavebných spoločností.
CEEC Research okrem pravidelných a bezplatných analýz stavebníctva organizuje aj Stretnutia lídrov stavebných spoločností, ktorých sa zúčastňujú generálni riaditelia najvýznamnejších
stavebných spoločností, prezidenti najväčších zväzov, cechov a komôr z oblasti stavebníctva
a taktiež aj ministri a najvyšší predstavitelia štátov vybraných krajín.
Jiří Vacek
Riaditeľ spoločnosti
Tel.: +420 774 325 111
E-mail: [email protected]
Url: www.ceec.eu
Považská cementáreň, a.s., Ladce je najstaršia cementáreň na Slovensku, ktorá sa stala
realizáciou významných investícií jednou z najmodernejších v stredoeurópskom regióne.
Už 120 rokov prinášajú generácie ladeckých cementárov špičkové cementy všetkých pevnostných tried, ktorými zlepšujeme kvalitu života obyvateľov na Slovensku. Komerčný
úspech cementov z Ladiec pramení z nadštandardnej úrovne fyzikálno-chemických vlastností ako aj z ústretového plnenia požiadaviek našich spokojných zákazníkov. Používaním progresívnych technológií v oblasti využívania alternatívnych palív chránime životné
prostredie a stali sme sa lídrom vo využívaní ekotechnológií v cementárenskom priemysle. „pomáhame realizovať Vaše plány“ www.pcla.sk
Považská cementáreň, a.s.
ul. Janka Kráľa
018 63 Ladce
Tel.: +421/42/4603 111
Fax: +421/42/4603 386
E-mail: [email protected]
www.pcla.sk
28
www.ceec.eu
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
Weber – Terranova, člen skupiny Saint-Gobain, patrí medzi popredné subjekty v oblasti
priemyselnej výroby fasádnych materiálov a materiálov na povrchovú úpravu v interiéroch.
Pre stvárnenie fasád na novostavbách a pre potreby rekonštrukcií starších objektov ponúka Weber – Terranova širokú paletu materiálov, ktorých sortiment je výsledkom dlhoročného sledovania požiadaviek zákazníkov. Každá stavba je navrhnutá na mieru podľa
potreby.
Vo všeobecnosti odborník zo stavebníctva spája s menom Weber – Terranova garantovanú
a overenú kvalitu s dlhoročnou skúsenosťou.
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
divízia Weber – Terranova
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Tel.: +421 (2) 44 45 30 22
Fax: + 421 (2) 44 45 11 07
E-mail: [email protected]
www.weber-terranova.sk
TERRASTROJ spol. s r.o. ako výhradný zástupca značky JCB na Slovensku ponúka okrem
anglických stavebných strojov JCB hutniacu techniku JCB VIBROMAX, nemecké grédre
HBM-NOBAS a pažiace systémy ALLROUND. Túto širokú ponuku strojov podporujú nájomné a finančné služby šité na mieru. Spoľahlivý servis a rýchla dodávka náhradných
dielov sú v rámci celého Slovenska zabezpečované zo šiestich stredísk - Bratislava, Nitra,
Žilina, Zvolen, Poprad a Košice. Spoločnosť bola založená v roku 1991 a od tohto dátumu
predala na Slovensku viac ako 2 000 kusov strojov JCB. Spokojnosť zákazníkov s kvalitou, spoľahlivosťou a inovatívnymi technológiami stavebných strojov JCB po celom svete
svedčí aj o počte predaných kusov na Slovensku. Rýpadlo-nakladač JCB je 19 rokov za sebou číslom 1 v predaji na Slovensku.
TERRASTROJ je člen skupiny Industrie Holding so sídlom v rakúskom Schwechate. Holding tvorí spolu 50 predajných a servisných centier v 18-tich krajinách.
Peter Knap Konateľ spoločnosti
Tel: +421 903 497 297
E-mail: [email protected]
Url: www.terrastroj.sk
29
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
www.ceec.eu
Spoločnosť SCASERV a.s. a na Slovensku jej dcérska spoločnosť SCASERV s.r.o. ponúka
ucelený sortiment lešenárskej a debniacej techniky, mobilného oplotenia a závesných
lávok. K tomuto sortimentu sú tiež poskytované profesionálne služby v oblasti školenia,
projekčnej činnosti a technickej podpory, dopravy, servisných služieb (opravy, čistenie),
montáže a demontáže lešenárskych systémov a autorizovaného servisu pohonných jednotiek závesných lávok TITAN.
Súkromná spoločnosť SCASERV bola založená začiatkom roka 2012. Jej aktivity nadväzujú na proces ukončenia obchodnej činnosti spoločnosti Harsco Infrastructure v Českej
a Slovenskej republike. SCASERV od spoločnosti Harsco odkúpila všetky rámové, rúrkové a pojazdné lešenia a tiež časť modulového lešenia a niektoré sortimenty debnenia
a na základe dohody prevzala väčšinu bežiacich zákaziek. SCASERV zamestnala veľkú časť
Harscom uvoľnených zamestnancov a pokračuje v spolupráci s doterajšími distribútormi.
Vďaka tomu SCASERV naďalej poskytuje profesionálne služby a špičkové výrobky nielen
v sieti vlastných pobočiek v mestách Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, ale aj v ostatných
regiónoch.
SCASERV je výhradným predajcom rámového lešenia Sprint a ako jediná spoločnosť je
oprávnená nakupovať lešenie priamo u autorizovaných výrobcov lešenia značky Sprint na
základe výrobnej dokumentácie Harsco.
Vedenie spoločnosti nadväzuje na 20 rokov tradície a skúseností svojich zamestnancov
v poskytovaní služieb v oblasti lešenia a debnenia. Spoločnosť je členom Českomoravskej komory lešenárov, podieľa sa na práci normalizačnej komisie pre dočasné stavebné
konštrukcie TNK-92 – CEN / TC 53 a napomáha v rozvoji vzdelávania a bezpečnosti práce
v obore.
Scaserv s.r.o.
Vajnorska 135
831 04 Bratislava 3
Tel.: +421 244 459 871
Fax: +421 244 458 691
E-mail: [email protected]
Obchodní manažéri:
Roman Susko
Tel.: +421 911 563 019
E-mail: [email protected]
Denis Seč
Tel.: +421 911 103 281
E-mail: [email protected]
Manažér pobočky:
Andrej Krasňanský
Tel.: +421 911 280 021
E-mail: [email protected]
30
www.ceec.eu
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2013
Allianz – Slovenská poisťovňa pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desiatok rokov a je nesporným lídrom v poskytovaní vysoko kvalitných služieb a produktov.
Patrí do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy miliónov
klientov v regióne strednej a východnej Európy.
Allianz – Slovenská poisťovňa je najväčšou univerzálnou poisťovňou na Slovensku. Ponúka celú škálu inovatívnych poistných produktov: od životného a úrazového poistenia, cez
poistenie privátneho majetku a poistenie motorových vozidiel, až po poistenie priemyslu
a podnikateľov.
Allianz – SP spravuje viac ako 6,8 milióna poistných zmlúv, čo znamená, že je na slovenskom poistnom trhu jasnou jednotkou. Značka Allianz – SP je všeobecne uznávaná a pozitívne vnímaná širokou verejnosťou. Odráža nielen inovatívne prvky, ale spája sa aj s bohatou minulosťou spoločnosti a dlhoročnými skúsenosťami.
Produkty a služby Allianz – SP patria medzi najlepšie na trhu, čo každoročne oceňujú nezávislí odborníci aj široká verejnosť. Aj v roku 2012 získala spoločnosť významné ocenenia.
V súťaži Zlatá minca získala od odbornej poroty šesť zlatých a dve strieborné mince a stala
sa tak opäť najúspešnejšou spomedzi všetkých poisťovní.
Allianz – SP stojí na silných základoch. Finančná sila, tradícia a profesionalita predstavujú
istotu, že spoločnosť poskytuje svojim klientom prvotriedne služby, ktoré sú základom
vzájomne prospešných vzťahov medzi klientmi a poisťovateľom.
Branislav Martinka Dušan Krkoška
riaditeľ odboru firemných klientov underwriter senior –
Tel.: 02/5963 3293 zodpovedný za stavebné poistenie
E-mail: [email protected] Tel.: 02/5963 3319
E-mail: [email protected]
Spoločnosť Xella Slovensko patrí k popredným výrobcom moderného stavebného materiálu. Jej portfólio tvorí materiál YTONG, vápenno-pieskové tvárnice Silka a minerálne
dosky Multipor. Tohtoročnou produktovou novinkou sú stropný systém YTONG Ekonom
a strešný systém YTONG Komfort, ktoré sú určené pre rodinné, ako aj bytové domy.
Značka YTONG je synonymom pre biely pórobetón, pričom žiaden iný masívny stavebný
materiál nespája vysokú stabilitu a optimálnu tepelnú izoláciu lepšie než ona. Je tomu tak
vďaka ideálnej kombinácii predností a jedinečnej pórovitej štruktúry. Najdôležitejšími základnými surovinami bieleho pórobetónu sú piesok, vápno, cement a voda, čiže prírodné
suroviny. Stavebný materiál preto neobsahuje žiadne zložky, ktoré by negatívne ovplyvňovali zdravie pri užívaní domu. Z toho dôvodu patrí k hygienicky najpriaznivejším materiálom na použitie v bytových či občianskych stavbách. Prírodná báza je zárukou zdravotnej a hygienickej neškodnosti.
Ing. Igor Forberger
konateľ spoločnosti, COO Executive Head
tel.:+420 547 101 118
Ing. Ivana Havlíčková
vedúca marketingu Xella CZ a Xella Slovensko
tel.: +420 547 101 289
Sídlo spoločnosti:
Xella Slovensko, spol. s r.o.,
Zápotočná 1004,
908 41 Šaštín - Stráže
31
Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej konkrétnej fyzickej alebo právnickej osoby. Hoci našou snahou je poskytnúť presné a aktuálne informácie, ich aktuálnosť nemôžeme zaručiť aj v budúcnosti.
Neodporúčame konať na základe týchto informácií bez príslušnej profesionálnej rady a dôkladnej analýzy konkrétnej situácie.
Zodpovednosť za kroky podniknuté na základe tejto štúdie nebude akceptovaná.
© CEEC Research
Download

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 1-2013