NOVA Green Energy, Otvorený podielový fond AVANT investiční společnost, a.s.
denominovaný v EUR / cena podielového listu 30. apríl 2014 je 0,1048 EUR
Apríl 2014
Popis fondu
Fakty o fonde
Investičná stratégia: equity, podriadený dlh
Investičný cieľ: generovať pravidelné a udržateľné ročné výnosy prostredníctvom investícií
do projektov s dlhodobými odberateľskými zmluvami, osvedčenou
technológiou a silnými garanciami zo strany dodávateľov
Primárne investičné zameranie: projekty obnoviteľných zdrojov energie
- solárne elektrárne
- veterné elektrárne
- malé vodné elektrárne
- výroba energie z odpadu
- kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie
- bioplynové stanice
- elektrárne na báze biomasy
krajiny strednej a východnej Európy
Regiónalne zameranie: Forma fondu:
otvorený́ podielový́ fond
Základná mena:
EUR
Triedy podielových listov:
EUR
Dátum založenia fondu:
29. január 2013
ISIN
CZ0008474053
Veľkosť fondu:
20.866 mil.EUR
Cieľová veľkosť fondu:
170 mil. EUR
Minimálny priamy úpis:
125 000 EUR
Následný minimálny priamy úpis:
10 000 EUR
Manažérsky komentár k 30.4.2014
Portfólio:
Výkonnosť fondu za mesiac Apríl 2014 dosiahla pozitívne zhodnotenie +0,58% medzimesačne a smeruje k plánovanému
výsledku 8-9% ročnému zhodnoteniu vkladov investorov po odpočítaní poplatkov. Akvizícia 7MW fotovoltaického
projektu bola ukončená a už v máji 2014 sa daná akvizícia pozitívne odrazí na zhodnotení fondu.Investičný výbor
fondu schválil akvizíciu 5,2 MW fotovoltaického zdroja na Slovenku. Zároveň fond pokračuje v „Due Diligence“
na štyroch bioplynových staniciach s celkovým inštalovaným výkonom 3,5 MW opät na území Slovenskej republiky.
Celkový zoznam projektov, ktorý má Fond za cieľ získať od 3Q 2014, pozostáva z 20 MW rôznych projektov solárnych
elektrární, biomasových projektov až po kogeneračné jednotky na území Slovenska a Českej republiky.
Investori:
Partnerské spoločnosti, s ktorými sa fond dohodol na jeho distribúcii pokračujú v predaji podielových listov fondu.
Fond pokračuje v rokovaniach s TOP 3 sieťami v rámci Českej a Slovenskej republiky, ktoré by NGEF nasadili
od 1.7.2014 – 1.9.2014 do svojho portfólia, ako napríklad predajná sieť QNT, ktorá daný fond už distribuuje. Fond
jedná o zalistovaní aj u ďalších korporátnych investorov (Asociácia dôchodkových a správcovských spoločností,
Nadácie v Českej republike, Aegon, Schelhammer&Schatter, ZPF Akademie, Swiss Life, Partners CR, Broker Consulting,
ERSTE Premier, Societe generale, CP IP atď...)
Transakčný deň:
prvý pracovný deň v mesiaci
Upisovanie:
mesačné
Redemácia:
štvrťročná s 90 dňovou lehotou
oznámenia
Manažér fondu:
AVANT investiční společnost a.s.
Správcovské a sponzorské
poplatky:
1.95%
Zdroje dát:
AVANT investiční společnost a.s.
Výkonnosť fondu**
k
30.6.13 31.7.13 31.8.13 30.9.13 31.10.13 30.11.13 31.12.13
31.1.2014 28.2.2014 31.3.2014 30.4.2014
cena podielového listu EUR 0,0991
0,1001
0,1011
0,1017
0,1020
0,1025
0,1029
0,1033
0,1037
0,1042
0,1048
mesačná výkonnosť
%
1,01%
1,00%
0,59%
0,29%
0,49%
0,39%
0,39%
0,39%
0,48%
0,58%
kvartálna výkonnosť
%
ročna výkonnosť*
%
* prekalkulovaná na 12 mesačnú bázu
** očístená o manažérske poplatky fondu
2,60%
1,18%
1,26%
7,67%
1/3
Kontaktné údaje
AVANT investiční společnost, a.s.
Koněvova 2660/141
130 83 Praha 3
www.avantfunds.cz
Mgr. Ing. Pavel Doležal LL.M.
predseda predstavenstva
+420 724 474 960
Ing. Juraj Dvořak
predseda Investičnej komisie
+421 905 666 369
Disclaimer
Zdroj: Tento materiál je dôverný a je určený výhradne na použitie osobe, alebo osobám, ktorým je daný, či poslaný a nesmie sa reprodukovať, kopírovať
alebo dávať v celku, alebo po častiach, žiadnej inej osobe.
Je zameraný na vyspelých, profesionálnych, spôsobilých, inštitucionálnych a/alebo kvalifikovaných investorov, ktorí majú znalosti a finančné
vzdelanie pochopiť a niesť riziká spojené s investíciami, tu opísanými.
Nič, čo je obsiahnuté v tomto materiáli, nepredstavuje investičné, právne, daňové, či iné rady, alebo odporúčanie, na ktoré sa dá výhradne spoliehať
pri realizácii investícii, či iných rozhodnutiach. Tento materiál nevyzýva k jeho odoberaniu a slúži len na informačné účely. Podiely nie sú dostupné na predaj
v žiadnom štáte, alebo súdnej právomoci, v ktorých by takýto predaj mohol byť zakázaný. Pri robení rozhodnutí, či do fondu investovať, by sa mali investori
spoliehať iba na dokumenty ponúkané fondom.
Cena podielov sa môže znížiť, ako aj zvýšiť, a bude závisieť od fluktuácii na finančných trhoch mimo kontroly NOVA fondu. Ako výsledok, investor
nemusí dostať späť sumu, ktorú investoval. Predošlá výkonnosť neindikuje výkonnosť budúcu.
Odvolanie sa na bezpečnosť nie je odporúčaním na nákup, alebo predaj daného cenného papiera. Vlastnícke práva a investície fondu sú predmetom
zmeny. Uvedené ceny podielových listov sú vypočítané z celkového počtu podielových listov NOVA fondu, ak nie je uvedené inak. Historické dáta môžu
byť predmetom na prepracovanie.
2/3
USA začnú znižovať emisie skleníkových plynov
Obamova vláda oznámila 2. júla, že USA zníži v priebehu nasledujúcich
16 rokov emisie uhlíka o 30 percent.
oxidu siričitého, oxidov dusíka a častíc znečistenia, doteraz neboli stanovené
žiadne národné limity pre znečistenie uhlíkom.
Nové zámery v Clean Power Plan, ktoré vydala americká agentúra EPA
(odkaz na materiál sa nachádza v časti pre predplatiteľov – pozn. red.),
sa zameriava predovšetkým na uhoľné elektrárne, ktoré vypúšťajú viac uhlíka,
než akýkoľvek iný typ emitenta. Podľa portálu TheVerge.com v USA existuje
viac ako 600 takýchto fabrík a stovky budú v dôsledku novej politiky čeliť
hrozbe uzavretia.
Clean Power Plan navrhuje všeobecné zásady, ktoré vychádzajú z trendov
politík, ktoré už sú uplatňované v jednotlivých krajinách USA.
Nový plán by tak mal zásadne zmeniť americké priemyselné odvetvie produkcie
elektriny.
Podľa EPA (US Environmental Protection Agency) štáty, mestá a podniky
v celej krajine už podnikajú kroky na riešenie rizík vyplývajúcich so zmeny
klímy. Návrh EPA vychádza z týchto aktivít a má byť flexibilný - odráža
skutočnosť, že rôzne štáty majú rôzne kombinácie zdrojov a príležitosti
na ich zmenu. Má tiež udržiavať cenovo dostupný a spoľahlivý energetický
systém.
Elektrárne tvoria približne jednu tretinu všetkých emisií skleníkových plynov
v Spojených štátoch. Hoci pre ne už platia limity pre emisie arzénu, ortuti,
Plán obsahuje ciele:
• znížiť emisie uhlíka z energetického sektora na celoštátnej úrovni o 30 percent
v porovnaní s rokom 2005; to je ekvivalent produkcie emisií z polovice domov
v Spojených štátoch za rok
• znížiť emisie pevných častích, oxidu dusíka a oxidu siričitý o viac než
25 percent
• znížiť platby za elektrinu o 8 percent v dôsledku zvýšenia energetickej
efektívnosti a znižovania dopytu po elektrine.
Clean Power Plan bude implementovaný prostredníctvom partnerstiev
s jednotlivými štátmi, prostredníctvom ktorých štáty identifikujú svoje politiky
založené na súčasnej a plánovanej produkcii elektriny. Návrh stanovuje
pre jednotlivé štáty povinnosť vypracovať programy na splnenie týchto cieľov.
Štáty si môžu zvoliť správnu kombináciu zmeny energetického mixu a zvyšovania
energetickej efektívnosti.
Greenpeace požaduje skutočnú energetickú bezpečnosť
Aktivisti slovenského a českého Greenpeace dnes na plynovom potrubí
na rieke Morave upozornili na dlhodobé problémy energetickej závislosti
na dovozoch zo zahraničia a vyzvali vlády obidvoch štátov na presadzovanie
skutočných riešení.
Tými sú podľa environmentalistov energetická efektívnosť a vyšší podiel
domácich obnoviteľných zdrojov. Súčasná debata týkajúca sa našej
energetickej bezpečnosti sa podľa Greenpeace zasekla iba na diverzifikácii
dodávok plynu a vôbec sa nevenuje skutočným riešeniam, ktoré by boli osožné
vo viacerých oblastiach.
„Diverzifikácia dodávok plynu alebo reverzných tok zo západu sa zdajú byť
logickými krokmi, ale neriešia našu energetickú závislosť ani bezpečnosť.
Rovnako ako nedokážu zabrániť tomu, aby bola naša ekonomika v budúcnosti
ohrozená podobnými krízami. Paradoxne, v situácii, kedy sa znovu ukazuje
naša energetická zraniteľnosť, zároveň slovenská vláda bezdôvodne odmieta
podporiť vyššie klimatické a energetické ciele EÚ založené na energetickej
efektívnosti a vyššom podiele obnoviteľných zdrojov. Pritom táto cesta nás
dokáže efektívne ochrániť pred podobnými situáciami,“ povedal koordinátor
energetickej a klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký.
Ako ďalej dodal, od roku 2009, z čias prvej plynovej krízy, sa úroveň dovozu
plynu ale aj iných konečných zdrojov energie takmer vôbec nezmenila. Vtedy
sme dovážali 98 % plynu z Ruska a tieto isté čísla platia aj v súčasnosti.
Spotreba plynu pritom klesá len minimálne.
„Už o pár dní budú vedúci predstavitelia EÚ rozoberať energeticko-klimatický
balíček cieľov pre rok 2030. Slovenská vláda doposiaľ striktne odmieta
akékoľvek záväzné ciele pre úspory energie a obnoviteľné zdroje. Podporuje
iba jeden, a to klimatický cieľ. Ten však podľa analýz samotnej komisie
zníži spotrebu zemného plynu EÚ iba o 10 %. Kombinovaný záväzný cieľ
pre obnoviteľné zdroje, úspory energie a zníženie emisií však zníži spotrebu
plynu do roku 2030 o minimálne 30 %. Takto by politici takpovediac zabili
niekoľko múch jednou ranou, podporili by energetickú bezpečnosť, svetovú
klímu a aj samotných občanov,“ dodal Pavol Široký.
Podľa Greenpeace mnohé štúdie ukazujú, že by obnoviteľné zdroje mohli
pokryť takmer polovicu spotreby energie v EÚ do roku 2030. Uvádza napríklad
výskum vykonaný Fraunhoferským inštitútom, podľa ktorého je do roku 2030
možné ušetriť viac ako 40 % konečnej spotreby energie, čo je ekvivalent
všetkých súčasných dovozov zemného plynu z Ruska.
Greenpeace podporuje tri záväzné ciele: na zníženie domácich emisií oxidu
uhličitého najmenej o 55 %, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na 45 %
a úspory energie na úrovni 40 %, oproti spotrebe v roku 2005.
3/3
Download

NOVA Green Energy, Otvorený podielový fond AVANT investiční