NOVA Green Energy, Otvorený podielový fond AVANT investiční společnost, a.s.
denominovaný v EUR / cena podielového listu 31. máj 2014 je 0,1054 EUR
Máj 2014
Popis fondu
Fakty o fonde
Investičná stratégia:
equity, podriadený dlh
Investičný cieľ:
generovať pravidelné a udržateľné ročné výnosy prostredníctvom investícií
do projektov s dlhodobými odberateľskými zmluvami, osvedčenou
technológiou a silnými garanciami zo strany dodávateľov
Primárne investičné zameranie:
projekty obnoviteľných zdrojov energie
Základná mena:
EUR
Triedy podielových listov:
EUR
- solárne elektrárne
Dátum založenia fondu:
29. január 2013
- veterné elektrárne
ISIN
CZ0008474053
- malé vodné elektrárne
- výroba energie z odpadu
Veľkosť fondu:
20.995 mil.EUR
- kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie
Cieľová veľkosť fondu:
170 mil. EUR
- bioplynové stanice
- elektrárne na báze biomasy
Regiónalne zameranie:
Forma fondu:
otvorený́ podielový́ fond
Minimálny priamy úpis:
125 000 EUR
krajiny strednej a východnej Európy
Následný minimálny priamy úpis:
10 000 EUR
Manažérsky komentár k 31.5.2014
Portfólio:
Výkonnosť fondu za mesiac Máj 2014 dosiahla pozitívne zhodnotenie +0,57% medzimesačne a smeruje k plánovanému
výsledku 8-9% ročnému zhodnoteniu vkladov investorov po odpočítaní poplatkov. Nijako nekoreluje s akciovým
ani dlhopisovým trhom, čím je stabilizačný prvok v portfóliách investorov.
Pokračuje akvizícia 5,2 MW fotovoltaického zdroja na Slovenku. Zároveň fond pokračuje v „Due Diligence“
na štyroch bioplynových staniciach s celkovým inštalovaným výkonom 3,5 MW na území Slovenskej republiky.
Reálna výkonnosť portfólia za 1-2Q/2014 presiahla plánované auditom definované výroby o viac ako 8%.
Celkový zoznam projektov, ktorý má Fond za cieľ získať od 3Q 2014, pozostáva z 20 MW rôznych projektov solárnych
elektrární, biomasových projektov až po kogeneračné jednotky na území Slovenska a Českej republiky.
Investori:
Partnerské spoločnosti, s ktorými sa fond dohodol na jeho distribúcii pokračujú v predaji podielových listov fondu.
Významne k tomu prispel fakt, že výkonnosť fondu je plánovateľná a napodlieha vývoju na akciových a komoditných
trhoch.
Transakčný deň:
prvý pracovný deň v mesiaci
Upisovanie:
mesačné
Redemácia:
štvrťročná s 90 dňovou lehotou
oznámenia
Manažér fondu:
AVANT investiční společnost a.s.
Správcovské a sponzorské
poplatky:
1.95%
Zdroje dát:
AVANT investiční společnost a.s.
Zalistovania fondu u korporátnych investorov ako je Asociácia dôchodkových a správcovských spoločností, Nadácie
v Českej republike, Aegon, Schelhammer&Schatter, ZPF Akademie, Swiss Life, Partners CR, Broker Consulting,
ERSTE Premier, Societe generale, CP IP pokračujú.
Výkonnosť fondu *
cena
podielového listu
výkonnosť
rok
I.
II.
EUR
2013
2014
0,1033
0,1037
%
2013
2014
0,39%
0,39%
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
0,1042
0,1048
0,1054
0,0991
0,1001
0,1011
0,48%
0,58%
0,57%
-
1,01%
1,00%
IX.
X.
XI.
XII.
0,1017
0,1020
0,1025
0,1029
0,59%
0,29%
0,49%
0,49%
ročne **
7,67%
5,78%
* očístená o manažérske poplatky fondu
** prepočítané na ročnú bázu
1/3
Kumulatívna výkonnosť fondu od založenia - neanualizovaná
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
I.
2013
II.
III.
IV.
V.
VI.
2014
Kontaktné údaje
AVANT investiční společnost, a.s.
Koněvova 2660/141
130 83 Praha 3
www.avantfunds.cz
Mgr. Ing. Pavel Doležal LL.M.
predseda predstavenstva
+420 724 474 960
Ing. Juraj Dvořak
predseda Investičnej komisie
+421 905 666 369
Disclaimer
Zdroj: Tento materiál je dôverný a je určený výhradne na použitie osobe, alebo osobám, ktorým je daný, či poslaný a nesmie sa reprodukovať, kopírovať
alebo dávať v celku, alebo po častiach, žiadnej inej osobe.
Je zameraný na vyspelých, profesionálnych, spôsobilých, inštitucionálnych a/alebo kvalifikovaných investorov, ktorí majú znalosti a finančné
vzdelanie pochopiť a niesť riziká spojené s investíciami, tu opísanými.
Nič, čo je obsiahnuté v tomto materiáli, nepredstavuje investičné, právne, daňové, či iné rady, alebo odporúčanie, na ktoré sa dá výhradne spoliehať
pri realizácii investícii, či iných rozhodnutiach. Tento materiál nevyzýva k jeho odoberaniu a slúži len na informačné účely. Podiely nie sú dostupné na predaj
v žiadnom štáte, alebo súdnej právomoci, v ktorých by takýto predaj mohol byť zakázaný. Pri robení rozhodnutí, či do fondu investovať, by sa mali investori
spoliehať iba na dokumenty ponúkané fondom.
Cena podielov sa môže znížiť, ako aj zvýšiť, a bude závisieť od fluktuácii na finančných trhoch mimo kontroly NOVA fondu. Ako výsledok, investor
nemusí dostať späť sumu, ktorú investoval. Predošlá výkonnosť neindikuje výkonnosť budúcu.
Odvolanie sa na bezpečnosť nie je odporúčaním na nákup, alebo predaj daného cenného papiera. Vlastnícke práva a investície fondu sú predmetom
zmeny. Uvedené ceny podielových listov sú vypočítané z celkového počtu podielových listov NOVA fondu, ak nie je uvedené inak. Historické dáta môžu
byť predmetom na prepracovanie.
2/3
Elektrina môže zlacnieť, za obnoviteľné zdroje zaplatia menej
Znížením výkupných cien elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov
sa vytvorí priestor aj zníženie koncových cien elektriny pre spotrebiteľov.
Výkupná cena elektriny vyrobenej prostredníctvom obnoviteľných
zdrojov energií (OZE) sa zníži. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
(ÚRSO) už pripravil novelu vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike.
ktorí postavili slnečné elektrárne na Slovensku na prelome rokov 2009 až 2010,
majú nárok na výkupnú cenu vo výške až 430 eur za megawatthodinu.
Ak postavili slnečnú elektráreň v tomto roku, majú nárok na výkupnú cenu
vo výške necelých 100 eur za megawatthodinu.Štáty si môžu zvoliť správnu
kombináciu zmeny energetického mixu a zvyšovania energetickej efektívnosti.
Znížiť sa môžu aj koncové ceny.
“Menia sa ceny elektriny a príplatky pre jednotlivé technológie výroby elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
z dôvodu zmeny trhových podmienok,” zdôvodnil svoje kroky regulátor
vo svojej novej vyhláške. Znížením výkupných vien elektriny vyrobenej
z obnoviteľných zdrojov sa vytvorí priestor aj na zníženie koncových cien
elektriny pre spotrebiteľov, keďže tí platia v koncových cenách za elektrinu
aj podporu pre “zelenú” energiu. Podľa novej vyhlášky investori, ktorí plánujú
uviesť do prevádzky slnečnú elektráreň od budúceho roka, môžu počítať
s garanciou výkupnej ceny elektriny len vo výške 88,89 eura za megawatthodinu.
Tá pritom môže byť vyrobená len vo fotovoltickom zariadení s výkonom
do 30 kilowattov, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom
plášti budovy. Garantované výkupné ceny elektriny postupne klesajú. Investori,
Menej aj za veternú.
Klesne aj podpora elektriny vyrobenej prostredníctvom veternej elektrárne.
Od nového roka bude výkupná cena elektriny pri tomto zdroji na úrovni
62,49 eura, pričom v tomto roku to ešte je vyše 70 eur za megawatthodinu.
Na pokles výkupných cien elektriny sa musia pripraviť aj energetici, ktorí ju
vyrábajú vďaka spaľovaniu obilnej slamy. Takto vyrábaná elektrina bude
podporená výkupnou cenou v objeme 107,21 eura za megawatthodinu.
V tomto roku je pritom výkupná cena elektriny pri tomto zdroji na úrovni
zhruba 127 eur. Regulátor znižuje aj výkupné ceny elektriny vyrobenej
prostredníctvom plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy
v splyňovacom generátore, a to zo súčasných 123 eur za megawatthodinu
na približne 99 eur.
3/3
Download

NOVA Green Energy, Otvorený podielový fond AVANT investiční