Muzikanti nikdy neprehrávajú,
vždy iba vyhrávajú
Mestská časť Biskupice mala 11. augusta pohodovú sobotu. Z areálu kultúrneho
domu bolo cítiť vôňu gulášu okoreného
hudbou a spevom.
čítajte na ›› strane 3
» Piatok 24. augusta 2012
Foto: Pavol Bulík
» číslo 25/2012
» ročník 9
» nepredajné
Bánovčania na festivale remesiel v Trenčianskych Tepliciach
Predstavenstvo ZO SZZP č.3
na sídlisku Dubnička opäť
zorganizovalo pre svojich
členov, ich rodinných príslušníkov i širokú verejnosť ďalší
zaujímavý kultúrno – poznávací zájazd, tentokrát na Festival ľudových remesiel, ktorý
sa konal v sobotu 18.augusta
na pešej zóne v Trenčianskych
Tepliciach.
Mesto, do ktorého chodíme zvyčajne kvôli liečeniam či rekreáciám v niektorom z tamojších
hotelov a kúpeľných domov,
nám tentokrát ukázalo aj svoju
inú tvár, a to v podobe zaujímavých kultúrnych zážitkov, o ktoré tu hlavne v letnom období naozaj nie je núdza. Jedným z nich
bol aj spomínaný Festival ľudových remesiel, ktorý toto mesto
poriada v spolupráci s Domom
Matice slovenskej Dubnica nad
Váhom. Tento rok sa konal už
po deviatykrát. Na pešej zóne
sme mohli vidieť veľké množstvo stánkov, v ktorých sa prezentovali predovšetkým ľudoví
umelci a hudobníci. Tento akýsi
jarmok bol spojený aj s bohatým
kultúrnym programom, ktorý
prebiehal na kruhovom javisku,
nachádzajúcom sa na kúpeľnej
dvorane. Kultúrny program
otvorilo vystúpenie členov FS
Teplanka z Trenčianskej Teplej. Táto spevácko – folklórna
skupina vznikla v roku 1974 na
základe iniciatívy niekoľkých
žien, ktoré si osvojili ľudové
piesne z obce Trenčianska Teplá
i z okolia. V súčasnosti je umeleckým vedúcim pedagóg pán
Mgr. Dušan Winkler. Súbor má
10 členiek a harmonikára. Ako
druhý v poradí sa predstavil FS
Senior klub Vršatec z Dubnice nad Váhom, ktorý v tomto
roku oslavuje desiate výročie
svojho vzniku. Práve pred desiatimi rokmi najstarší členovia
pôvodného súboru Vršatec pripravili kultúrny program k 50.
výročiu svojej existencie, ktoré
dovŕšili v roku 2003 a práve tak
vznikla dnešná podoba súboru.
V súčasnosti má Senior klub 32
aktívnych členov vrátane šesťčlennej hudobnej skupiny, ktorý
je schopný uskutočniť viac ako
hodinový program. So svojimi
latinsko-americkými tanečnými
choreografiami vystúpili aj členky tanečnej skupiny Benkari zo
Vsetína, ktorý je trenčianskoteplickým družobným mestom.
Z tohto mesta do Trenčianskych
Teplíc zavítal aj detský folklórny
súbor Vsacánek, ktorý pôsobí
už od roku 1951, pričom pod
súčasným názvom začal účinkovať o osem rokov neskôr. Jeho
členovia predviedli výborný kultúrny program po speváckej,
hudobnej i tanečnej stránke.
Viaceré známe piesne si s nimi
pospevovali i prítomní diváci.
Okrem kultúrneho programu,
prehliadky stánkov, či nákupu suvenírov sme mohli využiť
možnosť oddýchnuť si v neďalekom prírodnom parku či navštíviť známy Most slávy vedľa
hotela Flora, kde sa nachádzajú tabuľky s menami
slávnych hercov, ktorí toto
mesto navštívili počas každoročného filmového festivalu
Art Film. Viacerí z nás využili
možnosť „posilniť sa“ v niektorom z reštauračných zariadení. Domov sme sa vrátili plní
nových a nezabudnuteľných zážitkov.
Marek Kasala
BIN - Regiónalne Informačné Noviny - inzertný týždenník miest a regiónov: Bánovce nad Bebravou, Partizánske. Vydavateľ: Ing. Miroslav Košč - Reklamná agentúra KoKa, 5. apríla 1115/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou. IČO: 40006522.
BIN - redakcie:
Regiónalne
Informačné
Noviny
- inzertný
týždenník
miest01a Bánovce
regiónov:nad
Bánovce
nadwww.koka.sk.
Bebravou, Partizánske.
Vydavateľ:
Ing. inzercie
Miroslavje Košč
Reklamná
KoKa,704
5. apríla
1115/2,
957 01Termín
Bánovce
nad Bebravou.
40006522.
Adresa
Reklamná
agentúra
KoKa,
ul. J. Matušku
16, 957
Bebravou.
Príjem plošnej
a riadkovej
tel/fax- 038/
760 93agentúra
14, tel: 0911
306, grafi
[email protected]
uzávierky
je každýIČO:
týždeň
v utoAdresa
redakcie: Riaditeľ:
Reklamná
agentúra
J. Matušku
16, k:
957Jana
01 Vavrová,
Bánovce e-mail:
nad Bebravou.
www.koka.sk.
Príjemvlastná
plošnejdistribučná
a riadkovejsieť.
inzercie
je tel/fax
038/ 760
93 14,
tel: 0911
704 306,
[email protected]
Termín
uzávierky uvedeje kažrok
o 12:00hod.
Ing.
MiroslavKoKa,
Košč.ul.Šéfredaktor
a grafi
[email protected]
Distribúcia:
Nevyžiadané
rukopisy
redakcia
nevracia.
Vydavateľ
nezodpovedá
za obsah
a pravdivosť
dý
týždeň
v
utorok
o
12:00
h.
Riaditeľ:
Ing.
Miroslav
Košč.
Šéfredaktor
a
grafik:
Jana
Vavrová,
e-mail:
[email protected]
Distribúcia:
vlastná
distribučná
sieť.
Nevyžiadané
rukopisy
redakcia
nevracia.
Vydavateľ
nezodpovedá
za
obsah
a
pravdiných inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uverejnené príspevky sa nemusia zhodovať so stanoviskami redakcie. Texty neprešli jazykovou úpravou. Reg. číslo: EV 3783/09 / Piatok 24.08. 2012 - číslo 25/2012 - ročník 9 - NEPREDAJNÉ
vosť uvedených inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uverejnené príspevky sa nemusia zhodovať so stanoviskami redakcie. Texty neprešli jazykovou úpravou. Reg. číslo: EV 3783/09 / Piatok 16.03. 2012 - číslo 09/2012 - ročník 9 - NEPREDAJNÉ
Piatok 24. augusta 2012
2
3
Piatok 24. augusta 2012
Foto: Pavol Bulík
Mestská časť Biskupice mala
11. augusta pohodovú sobotu. Z areálu kultúrneho
domu bolo cítiť vôňu gulášu
okoreného hudbou a spevom.
Oslavovala sa tam totiž prvá
písomná zmienka o obci Biskupice pri Bánovciach.
Z histórie Biskupíc
Bol to dokument v maďarčine, Biskupice sa vtedy volali
Pispeky a patrili trenčiaskemu
komesovi Smaragdovi, ktorý
ich v roku 1322 daroval Nitrianskemu biskupstvu. Potom
to už bola zem pána biskupa.
Biskupice majú tiež svoju históriu. Napr. v čase maďarizácie
ich premenovali z úradného
názvu Biskupic, Biszkupicz na
Igazpüspôky, podľa popredného rodu Igazovcov. Nech sa v
histórii dialo čo sa dialo, Biskupice prežili a Biskupičania
v sobotu spievali čo im hrdlá
stačili. Protokol osláv bol riadne dodržaný, bola svätá omša,
futbalový zápas horný koniec
proti dolnému, lebo už tie zápasy ženatí proti slobodným
akosi vymizli, lebo všetci sú
slobodní, nikto sa nechce ženiť. Pán farár povedal, že mladí
žijú na divoko a divoký futbal
je skoro každý. Po futbale hrali
Bánovskí heligonkári až do príchodu hostí a miestnych, ktorí
boli ocenení za nezištnú prácu
pre obec.
Slávnostné príhovory
Nasledovali slávnostné príhovory. Príhovor starostu Milana
Igaza bol tak dlhý, že moderátor osláv Ing. Ján Plachý skonštatoval, že na nasledujúce
oslavy ani neskonči. Potom
vyznamenaní obdržali za neustáleho hundrania Mira Korbe-
Muzikanti nikdy neprehrávajú, vždy iba vyhrávajú
Pozvaní boli viacerí ozembuchári, ale vraj zo strachu neprišli, alebo aj prišli, ale len pozerali...
lu plakety. Moderátor vyhlásil
prestávku na občerstvenie a o
chvíľu začal kultúrny program,
v ktorom vystúpili ozembuchári, heligonkári, ale aj iné
hudobné nástroje napr. fujara
trombita. A vtedy to začalo.
Pekné počasie sa zmenilo na
zimu a dážď. Usporiadateľa,
ktorý mal na starosti počasie
premohli temné sily, ktoré vyvolali neprajníci týchto osláv.
Lenže muzikanti dali hlavy
dokopy ako hokejisti pred zápasom, povedali si zaklínadlo,
že muzikanti neprehrávajú, ale
iba vyhrávajú. Zobrali si svoje
nástroje, veď tie nepotrebujú
elektrinu a prešli pod prístrešok, ktorý bol deň pred tým dokončený. A potom sa to začalo.
Vystúpili speváci dychovky z
Kanianky, ktorí sú víťazi dychoviek na Slovensku pre tento
rok, heligonkár Dodo Halák a
jeho ozembuchár z Partizánskeho, Bánovskí heligonkári,
zo Žiaru nad Hronom a ani
už neviem koľkí ozembuchári
z okolia. Ale vystúpenie dvoch
sestier Adámkových z Bánoviec si dobre pamätám. Boli to
tie malé dievčatka, čo tak pekne spievali a aj si k tomu same
búchali ozembuchom. Akcie sa
zúčastnil aj výrobca historic-
kých nástrojov pán Šalka Ľudovít, ktorý vystavoval krásne
ozembuchy.
Pozvaní boli viacerí ozembuchári, ale vraj zo strachu neprišli, alebo aj prišli, ale len pozerali. Ja viem, že doma sú smelí,
nadávajú ženám, len tak hučia
a tu majú strach. Keby boli povedali, veď mohli nadať mojej,
lebo ja som hral a nadávať jej
nemal kto.
Dúfam teda, že o rok, kedy
budeme poriadať stretnutie
ozembuchárov znovu, všetci
prídete a tak to tu roztočíme,
že sa nám až hlavy budú točiť
aj bez vína.
0948 222 859
Ján
Mešina
externý redaktor
mesina.jan@
zoznam.sk
4
Piatok 24. augusta 2012
OKNÁ a dvere
www.hesta.sk
PODMIENKY SÚŤAŽE
Čo je možné vyhrať?
1. Cena je automobil Volkswagen Golf TSI Premium Trendline vo výbave :
Rádio RCD 310 s CD a MP3 prehrávačom, 4 x 20 W, 8 reproduktorov vpredu
a vzadu, AUX-IN zásuvka, multimediálna zásuvka „MEDIAIN“ pre USB.
Automatická 2-zónová klimatizácia „Climatronic“.
Palubný počítač „Plus“.
Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, 2 držiaky na poháre vzadu,
2 ventilačné otvory vzadu.
Športový predný nárazník a prahy dverí, strešný spojler vo farbe karosérie.
Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou.
2.-20.cena je notebook Asus
Ultra prenosný notebook. Ľahká konštrukcia. Tenké telo.
. operačný systém: Originálny systém Microsoft® Windows® 7 Home Premium
. displej: 13,3“ HD (1366x768) ColorShine (lesklý), LED podsvietenie
. systémová pamäť: 4GB DDR3 1066, max 8GB
. pevný disk: 500GB SATA, otáčky 5400rpm
. hmotnosť: 1,75Kg (s 8 článkovou batériou)
. výdrž batérie: až 12 hodín (8 článková batéria 5600 mAh)
Kto sa môže zúčastniť súťaže?
Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá nakúpi u autorizovaného partnera firmy Hesta, s.r.o. plastové alebo hliníkové výrobky v hodnote minimálne
600 € vrátane DPH a v termíne súťaže zašle súťažný formulár, ktorý účastník
vyplní u autorizovaného predajcu po kúpe súťažného výrobku.
Ako sa prihlásiť?
Do súťaže budú zaradené len kompletne vyplnené formuláre.
Formulár musí byť zaslaný najneskôr do 31.8.2012.
Formulár pošle autorizovaný predajca e-mailom na adresu [email protected]
Registrácia formulára do súťaže bude usporiadateľom potvrdená účastníkovi
na e-mail uvedený vo formulári po uhradení zákazky autorizovaným partnerom
usporiadateľovi.
Dokedy prebieha súťaž?
Do zlosovania budú zaradené len formuláre zaslané najneskôr do 31.8.2012
s príslušnými zákazkami, ktoré boli uhradené autorizovaným partnerom usporiadateľovi najneskôr do 5.9.2012. Každý formulár bude do žrebovania zaradený
len raz. Ceny budú žrebované za prítomnosti notára 17.9.2012.
Ako si prevziať výhru?
Výherca je o výhre vyrozumený formou e-mailovej správy a sms správy s požiadavkou o zaslanie osobných údajov (meno, priezvisko, mobil, úplná adresa)
a dokladu o nákupe formou e-mailovej správy. Po overení údajov je súťažiacemu odoslaná výzva na osobné prevzatie výhry.
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA:
20.
a
Cen
.
e na
1. C
2.-
/
5
Piatok 24. augusta 2012
Z bohatých evanjelických dejín v našom kraji - zastavenie
štvrté
Podlužany
Slovenskí evanjelici sú súčasťou rodiny evanjelických kresťanských cirkví, ktoré boli založené v reformačnom procese obnovy cirkvi v 16.
storočí. Putovanie evanjelickými chodníčkami
v našom kraji sme začali v Horných Ozorovciach, kde sme sa zoznámili s rodom Ottlykovcov
a s históriou stavby miestneho kostola. Pokračovali sme bánovským zastavením. Teraz sa posunieme o pár kilometrov smerom na Podhorie.
Tu prichádzame do obce Podlužany. Tunajší ľud
bol vždy oddaný pravdám Božím, a tak si miestny evanjelický cirkevný zbor pripomenie tento
rok už 185. výročie posvätenia chrámu Božieho.
Spevokoly. V popredí časť detského spevokolu „Radostné srdiečka“. V pozadí pohľad na oltárny obraz s námetom
vzkriesenia dcéry Jairovej
Foto : Andrea Šebeňová


Vedenie zboru. V
súčasnosti pôsobia
ako farári manželia Zuzana a Jozef
Havrilovi, na fotografii pri vstupe do
chrámu
Božieho
v Podlužanoch počas slávnosti konfirmácie
Foto: Andrea Šebeňová
Zvony. Pomenované boli Štúr, Hurban
a Hodža. Priviezli ich vlakom do stanice
Horné Ozorovce v roku 1935. Do Podlužian ich s konským záprahom priviezol
kostolník Ján Zajac. Foto: archív CZ
Podlužany

Kostol. Pohľad na
evanjelický kostol v
Podlužanoch. V popredí kráča brat Ján
Vido, vtedajší pokladník cirkevného
zboru. Foto: archív
CZ Podlužany

Čriepky z pohnutej histórie
Písal sa rok 1750. V Podlužanoch
v tom čase pôsobil kňaz Ján Hradský.
Táto doba bola poznačená mnohými
udalosťami, ktoré silnejúce postavenie evanjelikov v našom kraji znova
výrazne oslabili. Inkvizícia ostro sledovala a akékoľvek porušenia nariadení okamžite trestala. Tajné sobáše a
krsty neboli v tom čase tolerované. V
podlužianskom a uhrovskom panstve
ich však farár Hradský, so súhlasom
baróna Zaya, v jeho dome odbavoval.
Miestodržiteľská rada vydala v roku
1752 nariadenie, aby boli podlužianska a ozorovská kaplnka uzavreté a
novopostavený kostol v Kšinnej zrúcaný. Zemepán a kňaz artikulárnej
cirkvi boli upozornení, aby sa služby
Božie mimo artikulárneho kostola
neodbavovali. V opačnom prípade
mali byť zažalovaní a súdne potrestaní. Tento príkaz aj vyslanci stolice
v Podlužanoch 9. novembra 1752
vykonali. Zástupcovia dvornej cirkvi
najprv odopreli kľúče vydať, ale nakoniec ich odovzdali, načo komisia dvere kaplnky zapečatila. Ján Hradský,
odíduc zo zboru, sa v ďalších dvoch
rokoch súkromne zdržoval na Podhorí, kde okolitým evanjelikom z času
na čas poslúžil zvesťou evanjelia. Po
jeho odchode bola podlužianska farnosť aj s celým majetkom a kostolom,
ktorý stál uprostred obce, postúpená
rímsko-katolíckej farnosti v Dežericiach. Tak sa skončilo druhé obdobie
jestvovania evanjelického cirkevného
zboru.
Stavba chrámu
V roku 1817 veľmi živo slávili aj
v Podlužanoch Pamiatku reformácie.
Veď pred tristo rokmi Martin Luther
uverejnil vo Wittenbergu 95 téz k akademickej diskusii. V nich kriticky re-
Konfirmácia.
V
evanjelickej cirkvi
slávnostné potvrdenie krstného sľubu
a prijatie za dospelého člena cirkvi.
Foto: Andrea Šebeňová
agoval na prax udeľovania odpustkov.
No trvalo ešte ďalších desať rokov, keď
aj v Podlužanoch zaznamenávame významný medzník v histórii tohto cirkevného zboru. Počiatkom roku 1827,
za veľkej dobročinnosti Zayovcov a
mnohých obetí zboru, začali stavať
v klasicistickom štýle terajší chrám.
Miesto na stavbu našli v priestrannej
záhrade rodiny Zayovskej. Stavba napredovala v rýchlom tempe. Pôvodný
chrám stavali bez veže, dláždený bol
štvorcovými kameňmi. Pod lavicami,
ktorých bolo 34, bola len hlina. Oltár z mäkkého dreva bol zhotovený v
Hlohovci. Oltárny obraz s námetom
vzkriesenia dcéry Jairovej maľovala
slečna Terézia Artnerová. V kronike
dejín zboru sa píše, že ho maľovala dobrovoľne a ochotne, zo svojho
vlastného podnetu. Chrám Boží bol
slávnostne posvätený dňa 4. novembra 1827.
Súčasnosť
Podlužiansky cirkevný zbor sa v dnešnej dobe skladá z 5 obcí: Podlužany, Timoradza, Dežerice-Vlčkovo,
Ľutov a Prusy. V nich sú 3 kostoly, v
Podlužanoch, Timoradzi a Dežericiach. Pod vedením brata farára Jozefa
Havrilu ml. a sestry farárky Zuzany
Havrilovej využívajú k spoločenstvu,
oslave Boha a povzbudeniu vo viere
v každodennom živote všetky ponúknuté príležitosti. Z vnútro misijnej
práce spomeňme spevokol dospelých
a tiež detský spevokol „Radostné srdcia“, ktorý sa stretáva už viac ako štyri roky a našiel si svoje stále miesto v
živote cirkevného zboru. V spolupráci
s Evanjelickou Diakoniou ECAV na
Slovensku pripravujú ochotné kresťanské rodiny aj v cirkevnom zbore v
Podlužanoch, už ôsmym rokom k Vianociam, darčekové balíky pre deti a
seniorov do Srbska.
Nabudúce: V piatej časti seriálu
opustíme Podlužany a vydáme sa ešte
hlbšie do vnútra Podhorskej doliny.
Zastávkou bude obec Slatina nad Bebravou.
Zdroj: kronika „Dejiny evanjelického
augsburského vyznania CZ Podlužany“, Ivan Križan, 1971, časopis Ev.
a.v. cirkevného zboru v Podlužanoch,
„Prameň z Podhoria“, Jozef Havrila,
ml., námestný farár /pripravil: Miroslav Bitarovský
Miroslav
Bitarovský
režisér
dokumentarista
amosproduction@
gmail.com
Piatok 24. augusta 2012
6
7
Piatok 24. augusta 2012
Informácia Bytového družstva
Bánovce nad Bebravou
Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
oznamuje všetkým užívateľom bytov v správe
BD a abonentom KDS, že od 20.08.2012 sa
zmenili pevné telefónne čísla jednotlivých
kancelárií podľa priloženého zoznamu.
Číslo
kancelárie
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
Kancelária
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
TEÚ Majster
038
TEÚ Energetik - skladníčka
038
Technicko-Energ. Úsek VEDÚCI 038
EÚ Pokladňa 1
038
EÚ Pokladňa 2
038
Mzdové
038
KDS obchodná kancelária
038
KDS Technici
038
RIADITEĽ SPRÁVY BD
Sekretariát
Fax
Ekonomický Úsek - VEDÚCI
KDS - VEDÚCI
EÚ Nájomné -Fondy
EÚ Učtovníčky
OÚ bytový referát
Organizačný Úsek - VEDÚCI
Telefónne čísla:
Tel. číslo
nové
536
536
760
536
536
536
536
536
536
760
536
536
536
536
536
536
536
536
4611
4612
5441
4613
4614
4615
4616
4617
4618
2066
4621
4622
4623
4624
4624
4626
4631
4632
038 760 2897, 038 760 9615,
038 760 9616, 038 760 9597,
od 20.08.2012 nefungujú.
Robím jednoduché účtovníctvo,
DPH, mzdy.
tel: 0904 687 118
Hľadám pracovníkov na montáž vzduchotechniky z BN
a okolia, vek do 40 rokov. Prax vítaná. Volať cez víkend
0918 281 960.
ilustračný obrázok
Piatok 24. augusta 2012
8
9
Piatok 24. augusta 2012
Trenčianski seniori v Malej Hradnej
Členovia klubu kresťanských seniorov v Trenčíne pod vedením svojho predsedu Mgr. Vojtecha Filina a členov výboru sa venujú mnohým
rôznorodým činnostiam. Rozhodli sa navštíviť
Malú Hradnú a noviny BIN boli pri tom.
Milan Kupčík, ktorý absolvoval
s nimi turistickú vychádzku do
Veľkej Hradnej so zastavením
sa pri niekdajšom hradisku s
výhľadom do oboch dolín Malej aj Veľkej Hradnej. Tu mal
pán dekan milú povinnosť
posvätiť domček i s prístavbou altánku u ďalšieho ich
Každý pondelok sa približne
stovka členov stretáva v klube a
živo diskutuje a venuje sa zaujímavým témam z oblasti histórie, náboženstva, psychológie,
ochorenia starších ľudí, zdravého stravovania, zákonov,
poznávania života v iných krajinách, cestovateľským zážitkom, dejínám obcí v okrese TN,
o produktoch bánk a poisťovní,
debatám s autormi literárnych
diel, životu misionárov, činnosti Slovenského červeného
kríža, dobrovoľníctva, práci
v hospici, o prírode a živote v
nej, práci záhradkárov a mnohým ďalším témam, ktorých
sa za osemnásť ročnej činnosti
klubu vystriedalo veľké množstvo. Vo štvrtok 9.8. 2012 navštívili farnosť Malá Hradná,
ktorá bola v minulosti významnou farnosťou pre široké okolie. Patrili do nej i dnes veľké
dediny. Stretli sa tu s ochotou
domácich farníkov, manželkou
člena, pochádzajúceho z tejto obce - p. Emila Ježíka, ktorý
im pripravil skvelé pohostenie v rámci kolaudácie stavby
i jeho narodenín. Všetci mu s
vďakou prajeme pevné zdravie
a Božie požehnanie do ďalších
rokov života.
Darina Tinková
Zorganizovať vlastný bežecký
závod môže každý. Vyznačíte
trať, pozvete pár kamarátov,
dohodnete pravidlá.
Muž, ktorý v Bánovciach nad
Bebravou založil Bánovskú
bežeckú ligu sa volá Ladislav
Mariš. Jeho zázemie a celkové
možnosti sa nelíšia od podmienok iných začinajúcich organizátorov. Jeho rodina, kamaráti a nadšenci pripravujú
od začiatku roka každý mesiac
trať, propozície, celkovú organizáciu bežeckých pretekov
pre nadšencov ako i skúsených
vytrvalostných
bojovníkov,
ľudovo povedané za vlastné
a dobrovoľné príspevky od
súťažiacich. Dáva tak príležitosť, aby i z našich detí možno
raz vyrástli zdatní atléti. Niet
pochýb, že príprava bežca je
vysoko náročná a športovec,
ktorý chce v dospelosti dosahovať kvalitné výkony, musí
mať solídny tréningový základ
už v mladosti. Vďaka organizátorovi BBL, nadšencovi
a propagátorovi behu Ladislavovi Marišovi vzniká aj v
našich deťoch dobrý vzťah k
zdravému pohybu a rozvoju
ich osobnosti. V pretekárskom
poli Bánovskej bežeckej ligy
súťažia všetký vekové kategórie od žiakov až po 72-ročných
vytrvalcov. V sobotu 18. augusta sme v bežeckom poli 8. kola
Bánovskej bežeckej ligy objavili 70-ročného bežca, ktorý kedysi behával Bánovskú 25-tku.
„Na Bánovskej 25-tke som bežal asi 5 krát,“ povedal v cieli
zadýchaný rodák z Čiernej Lehoty Dušan Kašička. „Preteky
vtedy organizoval Ľubo Ježo,“
spomínal na svoje bežecké začiatky Dušan Kašička. V cieli
bol spokojný so svojim časom
aj Marián Giertl, ktorému viac
vyhovujú dlhšie trate (pozn. toto
kolo meralo 4km). „Založiť Bá-
pána organistu, ktorá im otvorila kostol zasvätený Sv. Vavrincovi, ktorého meno pripadá na
10. augusta. V ňom ich s jeho
dávnou históriou i históriou
celej významnej farnosti a archidiakonátu oboznámila členka klubu Mgr. Kubelová Mária.
Jej výklad doplnil pán dekan
Džkovčania na púti vo Velehrade
Medzi významné udalosti obyvateľov Veľkých Držkoviec a niektorých priľahlých obcí je
pravidelné zorganizovanie púte do zaujímavého pútnického miesta. V sobotu 18. augusta sa
putovalo na historicky bohaté miesta na Morave. Veď práve Velehrad, Svätý Kopeček a Svätý
Hostýn patria medzi vyhľadávané a veriacimi často navštevované miesta. Medzi osemdesiatkou veriacich boli aj farníci z Dubodiela. V Olomouci bola pre putujúcich odslúžená sv.
omša rodákom z Dubodiela, vdp. Františkom Petríkom. Krátky prechod historickou častou
Olomouca zanechal krásne spomienky v každom z nás. Príjemné slnečné počasie, krása
Moravskej prírody a bohatý historický výklad v jednotlivých zastávkach Moravy sa podpísali
pod nezabudnuteľné zážitky celodenného výletu. Na spoločnej ceste do našich domovov sme
sa zhodli, že putovanie a spoznávanie nových miest bude pokračovať aj v blízkej budúcnosti.
Už teraz sa všetci tešíme na nové spoznávania.
Pavol Hromník
Zakladateľ Bánovskej bežeckej ligy: Ladislav Mariš
Chcete, aby z vašich deti vyrástli zdatní atléti?
Prihláste ich do bežeckej ligy a splňte im bežecký
sen. Príďte sa pozrieť na žiakov, ktorí už behajú...
Text a foto: Stanislav Vavro

Lúpežné prepadnutie
Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície OR PZ v Bánovciach
nad Bebravou dňa 21.8.2012
začal trestné stíhanie a následne vzniesol obvinenie pre zločin
lúpeže dvom mladým mužom z
Bánoviec n/B., ktorí po vzájomnej
dohode v uvedený deň približne
o 15.40 hod. prišli pred predajňu
potravín, kde starší z páchateľov
20-ročný Peter K. z okresu Bánovce n/B. dával pozor, pričom
mladší z páchateľov iba 17-ročný
Marcel M. taktiež z okresu Bánovce n/B. zamaskovaný kuklou a krátkou guľovou zbraňou
vošiel do vytipovanej predajne
potravín, kde pod hrozbou zabitia a slovách „daj peniaze inak
ťa zabijem“ prinútil predavačku
vydať hotovosť vo výške cca.185
€. Zamaskovaný páchateľ, ako
aj jeho komplic po skutku ušli na
neznáme miesto. Bánovským policajtom sa v priebehu necelých
troch hodín po skutku podarilo
zadržať oboch páchateľov, ktorí
sa ku skutku doznali. Policajti pri
pátraní po páchateľovi aj vďaka
služobnému psovi a občanom našli kuklu, tašku a oblečenie, ktoré
mal podozrivý v čase spáchania
skutku na sebe. Zadržaní dobrovoľne vydali ulúpené peniaze a ku
skutku sa priznali. Motívom uvedeného konania bola údajne zlá
ekonomická situácia v rodinách.
V prípade preukázania viny hrozí
obvineným trest odňatia slobody
7 až 12 rokov. Vyšetrovateľ v danom prípade spracoval podnet na
ich väzobné stíhanie. Polícia v Bánovciach n/B. touto cestou ďakuje
občanom za spoluprácu pri objasnení tohto závažného prípadu.
OR PZ v Bánovciach nad Bebravou
Oznam charity SČK v Bánovciach
Výsledky 8. kola BBL na www.ostrix.sk
Charita SČK v Bánovciach nad
Bebravou od 20.8. 2012 mení
otváracie dni: Pondelok, streda a piatok od 9.00 do 13.00
hod.
Zároveň prosíme občanov o
prinesenie detskej obuvi a ošatenia, ktorého je momentálne
nedostatok. Vopred vám ďakujeme, že máte pochopenie s
tými, ktorí sú na vašu pomoc
odkázaní.
25.8. 2012 Veľké Držkovce
Držkovská držka zasýti vám brušká
novskú bežeckú ligu bola veľmi
dobrá myšlienka. Klobúk dole,
čo robí pre nás rodina Marišových a ich priatelia a známi.
Bol by som rád, keby sa súťaže
zúčastnilo čoraz viac nadšencov behu z radov Bánovčanov.
Očakávame ich. Nech si prídu
zasúťažiť. Privítal by som, aby
sa v budúcnosti zapojilo do
tohto projektu aj mesto 0 ,“ povedal v cieli Marián Giertl.
10
Piatok 24. augusta 2012
sro
Dom. potreby Záfortòa 12, tel.: 760 4926
Elektro Radlinského 15, tel.: 760 1123
Poèítaèe Radlinského 15, tel.: 760 7888
Autodiely Záfortòa 12, tel.: 760 7070
Splátky:10x39,90
Akontácia: 39,90
Študentom
do školy
procesor: AMD dual core E450 (1.6GHz, 1MB, FSB 1066 MHz)
operaèný systém: Microsoft Windows 7 Premium 64bit
displej: 15,6" HD (1366x768) ColorShine(lesklý)
chipset: AMD A50M
systémová pamäˆ: 3GB (2+1GB) DDR3 1066MHz, max 8GB
pevný disk: 320GB SATA, otáèky 5400rpm
optická mechanika: SuperMulti DVDRW DL (podporaDVD-RAM)
sieˆová karta WLAN b/g/n + LAN 10/100/1000, Bluetooth V3.0
grafika: AMD Radeon® HD 6320 integrovaná
ukazovacie zariadeníe: TouchPad
integrovaná numerická klávesnica, "chiclet" klávesnica
rozhranie: 1x VGA, 1x HDMI, 1x sluchátka, 1x mikrofon, 1xRJ-45, CMOS kamera 0.3M,
èítaèka kariet 4v1 (micro SD/MMC/MS/MS Pro), 3xUSB 2.0
výdrž baterie až 3,5 hodiny (6 èlánková bateria, 5200mAh)
AC adapter: výstup 19V DC, 4.73A, 90W
Asus 53
zabezpeèené *
19.-
15,6”
Vylepšenie na Windows 8 zapezpeèené - Ponuka je pre zákazníkov, ktorí si zakúpia
nový poèítaè s Windows 7 Home Premium, Profesional alebo Ultimate v období
od 2.júna 2012 do 31. januára 2013. Cena upgrade licencie Windows 8 Pro je
v rámci tejto špeciálnej ponuky stanovná na 14,99 eura vrátane DPH. Po dátume
vydania Windows 8 a registrácii dostanete email s k´dom a pokynmi na stiahnutie.
Splátky:10x49,90
Akontácia: 49,90
10,1”
Trhák
369.- 499.-
LENOVO
IdeaPad G575
Originálny systém Windows 7 Home
Premium
procesor AMD E-series, E-450
15.5 "LED, pamäˆ 4GB, 500GB
grafika integrovaná Radion HD6320
batéria 6-èlánková
DVD, WiFi, Bluetooth,
Rýchle USB 3.0
66.-
399.-
Notebook Lenovo pre každého. 15,6” širokouhlý displej, webkamera, mikrofón,
dvojjadrový procesor Intel Pentium B960, 4 GB pamäti, harddisk 750 GB, podpora rýchlejšej WIFI, bluetooth, originálny Windows 7 Home Premium,
klávesnica vrátane numerickej klávesnice, originálna taška Lenovo len za 19.-eur
369.15,5”
Windows 8
15,6” Lenovo IdeaPad G580GH Dark Brown
Splátky:10x36,90
Akontácia: 36,90
Splátky:10x36,90
Akontácia: 36,90
Vylepšenie na
HP ProBook 4535s
+ orig. taška HP
Luxusný a výkonný notebook s 15,6”
displejom, webkamera a mikrofón,
nový štvorjadrový procesorA63420,
graf. karta ATI Radeon 6540G2 s
1 GB pamäte, 4 GB operaèná pamäˆ,
750 GB harddisk, DVD napalovaèka,
najrýchlejšia WIFI, orig. Windows 7
Home Premium, ve¾ká výdrž baterieaž 6 hodín, klávesnica odolná voèi
poliatiu vrátane num. klávesnice,
výstup HDMI, Norton Internet Security na 1 rok, darèek - orig. taška HP
Lacno
500 GB
do vrecka
Verbatim 500 GB
Externý pevný disk môžete nosiˆ stále so sebou, kapacita 500GB.
Nevyžaduje ïalšie napájanie.
Tenký, krásny a výkonný
14”
1,9 kg
Splátky:10x51,90
Akontácia: 51,90
503.- 289.- 519.-
HP Pavilion g6-2010
15,6” displej HD bright View, orig.
systém Windows 7 Home Premium,
procesor Intel Pentium B960,
Pamäˆ 4 GB, HDD 500GB,
grafika HD Graphics 4000
mechanika DVD super Multi
Lightscribe, webkamera, bluetooth,
HDMI, WIFI
Splátky:10x50,30
Akontácia: 50,30
ASUS
X101H
displej: 10,1" WSVGA matný
chipset: Intel® MN10
procesor: Intel® ATOM N570
dual-core (1.66GHz, 512 KB)
Microsoft® Windows® 7 Starter 32bit
grafika: Intel® GMA 3600
komunikacia: 10/100 Mbps Ethernet
WLAN: WiFi 802.11b/g/n
pamäˆ: 1024MB integrovaná
pevný disk: 320GB SATA
web kamera: 0.3 MPixel Video kamera
Audio: Hi-Definition audio CODEC,
vstavaný reproduktor, mikrofon
výdrž na baterie: 3,5 hod
rozhranie: 2x USB 2.0, 1x VGA
1x SD/MMC card reader,
1x sluchátka/mikrofon, 1x RJ45
rozmìry:: 262 x 180 x 22mm
hmotnost: 1 kg
Dell Inspiron N411z
(vínový)
Nádherný a výkonný notebook
s 14” displejom, hlinikový kryt,
webkamera a mikrofón, procesor
Intel Core i3, grf. karta Intel HD
Grafics 3000, 4 GB pamäˆ,
500 GB harddisk, DVD napalov.,
Najrýchlejšia WIFI, BlueTooth,
èítaèka kariet, výdrž batérií až
4 hodiny, HDMI výstup, 2xUSB
orig- Windows 7 Home Premium
Ponúkame na prenájom priestory bývalej internetovej
kaviarne NetCafé, na Radlinského ulici.
Jedná sa o 200 m2 na 1. poschodí.
Kontakt: 0908/474744
11
Piatok 24. augusta 2012
Dom. potreby Záfortòa 12, tel.: 038/ 760 4926
Elektro Radlinského 12, tel.: 038/ 760 1123
Poèítaèe Radlinského 12, tel.: 038/ 760 7888
Autodiely Záfortòa 12, tel.: 038/ 760 7070
s.r.o.
TRHÁK
Grundig LCD
449,Panasonic
LCD televízor s uhloprieèkou 82cm,
DVB-T digitálny tuner,
vstupy HDMI, Scart, CI slot,
možnos‚ zavesenia na stenu
239,399,-
Full HD
269,-
319,-
215,-
LED VIERA Full HD 82cm , DVB-T/C (MPEG-2, MPEG-4)
analogový tuner, 178° uhol poh¾adu,
elektronický programový sprievodca,
150Hz, V-Real Live procesor 6144 stupòov gradácie,
internetové služby, SKYPE, USB prehrávanie
DivX filmov, JPG fotiek, MP3, zobrazenia suborov
z poèítaèa, WiFi ready, vstupy Component / Composite /
4x HDMI / VGA / USB / Scart / LAN / optický,
Tento televízor ponúka napríklad 4 × HDMI konektory na
pripojenie viacerých HD zariadení, internetové aplikácie
cez VIERA Connect ako sú Skype, Facebook atï.,
dosiahnutie vyššej ostrosti aj pri rýchlych scénach,
USB port slúžiaci na prehrávanie multimediálneho
obsahu z dátových nosièov a v neposlednom rade HD
tuner na príjem televíznych programov v HD kvalite,
SD karta / USB (AVCHD / JPEG / DivXPlusHD/WMV/
MKV/AVI/MP4/MOV, MP3/AAC / WMA Pro / FLAC, JPEG)
199,-
279,-
Samsung PS43E450
Samsung UE32EH
Grundig 26GLX3102
Orava LT708
uhloprieèka 109 cm, 16:9,
HD Ready, 600Hz,
HD DVB-T/C, 2x HDMI,
SCART, USB,
mega dynamický kontrast,
zvukový výstup 2x10W,
svetelný senzor, filmový a
herný režim
uhloprieèka 82 cm, HD Ready
DVB-T/C, mpeg 2, mpeg 4,
2x HDMI, USB nahrávanie aj
prehrávanie MP3 JPG DivX,
výstup na slúchadlá,
komponentný / kompozitný,
optický zvukový výstup,
PC
LCD TV 66cm, HD ready
1366x768, dynamický kontrast
20 000:1, odozva 8 ms, jas
500 cd/m2, 50 Hz, DVB-T
(MPEG-2) tuner, EPG, teletext,
detský zámok, hotelový mód,
èeské menu, HDMI, SCART
LCD TV s uhloprieèkou
iRobot Roomba 581 - 449,obrazovky 66 cm a rozlíšením 3x maják na postupné
1366 × 768 bodov. Vysoký
vysávanie miestnosti,
dynamický kontrastný pomer, vyššia kapacita akumulátora
nízka doba odozvy 5ms
(cca 4 miestnosti), èasovaè
a široký zorný uhol
zabezpeèujú kvalitný
iRobot Roomba 780 - 599,a kontrastný obraz.
2x maják na postupné
Televízor je vybavený
vysávanie miestnosti,
analógovým a DVB-T tunerom, vyššia kapacita akumulátora
pripojením HDMI,
(cca 4 miestnosti), èasovaè,
reproduktormi s výkonom
ve¾kokapacitný kôš,
2 × 8 W a vstupom pre PC.
dotykové ovládanie
199,-
Panasonic DMC20
16,1 megapixla, 4x zoom,
vodotesný do 5 m,
nárazuvzdorný do 1,5 m,
mrazuvzdorný a prachotesný,
záznam videa v HD,
formát MP4, stabilizátor
29,90
Philips HQ6900
58,-
Braun 195
Planžetový holiaci strojcek,
napájanie akumulátorové,
doba nabíjania 1 hod.,
èas prevádzky 40 min.,
3 planžety výkyvné,
zastrihávací nástavec
Iba u nás
výmena všetkých
satelitných kariet
89,-
iRobot Roomba 521
Sat. príjmaè CryptoBox HD
Príjem digitálnych programov
v rozlíšení Full HD, 1x èítaèka
kariet, 1x slot, USB 2.0,
nahrávanie programov Time
Shift, HDMI, DVB-S2 MPEG-4,
DiseqC 1.0 1.1 1.2 USALS,
Scart, Media player pre
prehrávanie aj nahrávanie
videa, podpora WiFi, koaxiálny
výstup, RS232, Ethernet, LED
display
24,-
12
Piatok 24. augusta 2012
VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU
VEREJNEJ SPRÁVY V BRATISLAVE
Súkromná Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, ktorej vláda SR udelila štátny súhlas
na pôsobenie, uskutočňuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch. V akademickom roku 2012/2013
ponúka VŠEMvs akreditované bakalárske a magisterské študijné programy v dennej a externej forme štúdia.
ABSOLVENTI AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
SA UPLATNIA V OBLASTIACH:
- štátnej správy a samosprávy, regionálneho rozvoja,
- verejného sektora, štruktúrach Európskej únie,
- manažmentu podniku, krízového manažmentu,
- bezpečnosti štátu a obyvateľstva,
- v podnikateľskom prostredí,
- na úseku krízového riadenia.
AKREDITOVANÉ BAKALÁRSKE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
• „bakalár“ – študijný program Verejná správa (1. st.)
• „bakalár“ – študijný program Manažment
malého a stredného podnikania
v regiónoch (1. st.)
• „bakalár“ – študijný program Komunálna
bezpečnosť (1. st.)
AKREDITOVANÉ MAGISTERSKÉ
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
• „magister“ – študijný program Verejná správa (2. st.)
• „magister“ – študijný program Manažment malého
a stredného podnikania (2. st.) MOŽNOSŤ ŠTÚDIA V BRATISLAVE
A VYBRANÝCH REGIÓNOCH
SLOVENSKA
BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
www.vsemvs.sk
13
Foto: Stanislav Vavro
Piatok 24. augusta 2012
Zamestnanci firmy Röhm Slovensko
Walter Wiedemann
S
o zamestnancami firmy
Röhm sa odchodom do
dôchodku lúčil 0pán
Walter Wiedemann, ktorý
bol historickou súčasťou jej
zápisu do obchodného registra na Slovensku. Od roku
2007 stal na čele tejto firmy
a mal výrazný podiel na realizovaní jej výrobného programu.
Príhovor riaditeľa podniku
„Vážení prítomní, v živote človeka prichádzajú chvíle, kedy
sa musí rozlúčiť so svojou
prácou, so svojím pracovným
kolektívom. Po každom takomto človeku zostáva v práci
nezmazateľná stopa a nezabudnuteľné momenty. Dnes
nastáva takáto chvíľa u pána
Wiedemanna, ktorý odchádza
do zaslúženého dôchodkového
veku. Zanechal tu na Slovensku veľký kus práce, kus nasadenia, kus života,“ povedal
v úvodnom príhovore riaditeľ
podniku Ján Kováč.
„Keď dovolíte, v krátkosti by
som Vám pripomenul jeho profesný život na Slovensku. Jeho
práca a stopy sú vlastne históriou firmy Röhm na Slovensku.
V roku 2007 stál pán Walter
Wiedemann pri zrode firmy
Röhm Slovensko, konkrétne
7. 3. 2007, kedy bol do obchodného registra vložený zápis
s podpismi pánov Georgom
Röhmom a pánom Majským.
V tom istom roku bola prena-
Walter Wiedemann skúšal hrať na fujare
Ján Predanócy
jatá hala o ploche 1057m² od
firmy Tanax. V máji 2007 boli
prijatí prví zamestnanci – Magát, Varhaník a Sabo. Zakrátko
ďalší pracovníci firmy - Holý a
Predanócy. Od júna do septembra roku 2007 boli do Bánoviec
nad Bebravou privezené prvé
použité stroje z Dillingenu,
konkrétne dve frézovacie centrá Haas, jeden sústruh Weiler,
brúska Elb a jedenkrát brúska
Overback,“ pokračoval vo svojom príhovore Ján Kováč.
V roku 2008 došlo ku ďalšiemu nárastu a vývoju firmy so
zvýšenou kapacitou strojového parku a prijatím ďalších
zamestnancov, s celkovým
počtom 17. V roku 2009 poznačila firmu Röhm Slovensko
celosvetová kríza, čo sa odrazilo na stave zamestnancov
a poklese celkového obratu.
Zásluhou materskej firmy
v Dillingene a rovnako pána
Wiedemanna firma prežila
ťažkú situáciu a začali prichádzať nové zákazky.
„Prvý polrok 2010 bol ešte
poznamenaný krízou z roku
2009, ale v druhom polroku už
boli badať prvé náznaky zvýšeného dopytu, čo sa odzrkadlilo
na stave personálu, ktorý bol
v roku 2009 zvýšený z vtedy
13-tich zamestnancov na 19.
V roku 2011 sa naďalej situácia so zákazkami zlepšovala,
a to až do takej miery, že boli
prijatí noví zamestnanci a na
konci roka 2011 tak bolo už 25
Ján Kováč
Michael Ott
Rozlúčka zamestnancov firmy
Röhm Slovensko s Walterom Wiedemannom v Bánovciach nad Bebravou
zamestnancov,“ konštatoval
Ján Kováč.
Prišli nové stroje, konkrétne
stroj Bluestar a brúska Megerle, bol prijatý druhý majster
pán Sirotný. V lete roku 2011
oznámil pán Predanócy ukončenie svojej činnosti vo firme
z dôvodu odchodu do dôchodkového veku a na jeho miesto
od januára 2012 prišiel Ján
Kováč.
Pre rok 2012 na základe vývoja zákaziek bol zvýšený výhľad
obratu oproti roku 2011 o
30%, čo pre spoločnosť znamenalo robiť obrat mesačne
v priemere okolo 70 000€. Aj
napriek tejto skutočnosti sa
v tomto roku objavili výkyvy,
a to hlavne pri sériovej výrobe
na strojoch Bluestar a Megerle.
Tieto výkyvy sa firma snažila
kompenzovať čiastočne hľadaním nových zákazníkov - u
firmy Heidleberg. V roku 2012
sa hlavne zásluhou pána Wiedemanna objednali obrábacie
centrá, nový programovací
softvér, ako aj nové päťosé obrábacie centrum Haas, ktoré
má prísť v novembri.
„Tak, ako som teraz v krátkosti
prečítal po pánovi Wiedemannovi, po jeho práci aj po jeho
nasadení zostane nezmazateľná stopa, ktorá sa volá
RŐHM Slovakia. Preto by
som mu chcel v mene nás
všetkých poďakovať za vznik
tejto firmy, za jej udržanie a
rozvoj. Na záver by som mu
chcel na pamiatku odovzdať
túto malú pozornosť,“ povedal na záver svojho príhovoru
Ján Kováč, ktorý mu vzápätí
v mene zamestnacov firmy
odovzdal knihu o Slovensku,
ľudový hudobný nástroj Fujaru, valašku a upomienkové
veci.
Príhovor pána Wiedemanna
„Vážení spolupracovníci, keď
bolo vo firme Röhm rozhodnuté, že na Slovensku otvorí
svoju výrobnú prevádzku a
túto úlohu som dostal na starosť, vedel som, že to nebude
úloha ľahká, no bral som to ako
výzvu a tešil som sa na ňu. Na
nových ľudí, prácu a výsledky s
nimi,“ povedal v úvode príhovoru Walter Wiedemann, ktorý najazdil medzi Nemeckom
a Slovenskom 100 000 km.
,,Ale taká je výroba a myslím
si, že spoločne vynaložené
úsilie prinieslo svoje ovocie.
Vždy som pritom na Slovensko chodil rád, plný nádejí,
očakávaní a vždy som sa vracal s dobrým pocitom. Vždy
som mal pocit, že táto firma
bude napredovať a rozvíjať sa.
Veľa spomienok mi zostane
trvalo vrytých do pamäti. Prví
spolupracovníci, prvé hodiny
práce s nimi – pán Magát, pán
Varhaník, pán Predanócy, pán
Sabo, s pomocou ktorých sme
uvádzali túto vtedy v podstate
prázdnu halu do života. V živote každého človeka sú svetlé a
temnejšie obdobia alebo časy,
a to sa týka aj pracovného života. Dôležité pritom je, aby
z očí nikdy nestratil stanovený
cieľ a aby sme spolu napredovali. Len závod, kde sú motivovaní spolupracovníci a zamestnanci, bude úspešný. Bez
spolupráce nebude nikto nikdy
úspešný. A žiadna firma, kde
by takáto spolupráca neexistovala, nebude vedieť garantovať
pracovné miesta. Osobne vám
ďakujem za nasadenie, angažovanosť a motivovanosť v
práci v tomto závode. Želám si,
aby to takto išlo aj do budúcna.
Zvlášť by som chcel poďakovať od začiatku pracujúcemu
pánovi Predanócymu, ktorý
so mnou absolvoval prvých 5
rokov existencie firmy a pánovi
Kováčovi, ktorému do budúcna
verím, že bude rozvíjať túto firmu. Samozrejme v spolupráci s
pánom Magátom, Sirotným a s
vami ostatnými.
Všetkým vám ešte raz srdečná
vďaka a do budúcna odvahu
a silu pozitívne rozvíjať spoločnosť. Som presvedčený, že
môj nasledovník pán Michael
Ott, ktorého poznáte, vás bude
určite, tak ako ja podporovať a
rozvíjať. Nakoniec chcem poďakovať vám všetkým za dobrú
a príjemnú spoluprácu a želám
do budúcna všetko mysliteľné
dobre a že budete ďalej pozitívne spolupracovať a pracovať vo
firme Röhm. Ďakujem!,“ dokončil svoj dojímavý príhovor
so slzami v očiach pán Walter
Wiedemann.
www.ebin.sk
Stanislav
Vavro
externý redaktor
nasebanovce@
gmail.com
0917 420 636
14
Piatok 24. augusta 2012
Poctivá kuchyòa bez umelých dochucovadiel, suroviny od Slovenských dodávate¾ov.
Aktuálne novinky sa dozviete na našej webovej stránke www.harmonia-penzion.sk
Ostratice 4, tel.: 0908 705 615
Ponúkame možnos‚ usporiadania súkromných a firemných akcií
pri ktorých s nami môžete osobne dojedna‚
podmienky cateringu v rámci Vašich predstáv.
Výcvik skupiny A, B, BE, C, D, E, T
Jazdíme na vozidlách Audi, VW, Škoda
PO NÁKUPE U NÁS
MÁTE ODVOZ DOMOV S
ZA 1,- € V BN
0800 900 999
Lekáreň sv. Kataríny
STAVEBNINY
(stará lekáreň) tel.: 038/7602478
15
Piatok 24. augusta 2012
Nováčik I. triedy Miezgovce
Favorit I. triedy Dvorec
Foto: Stanislav Vavro
Nováčik súťaže I. triedy vo
futbale mužstvo Miezgoviec
po strate troch bodov na domácej pôde vybojovalo na
ihrisku horúceho favorita súťaže Dvorca cenný bod.
Takmer 200 divákov z rôznych kútov okresu videlo od
začiatku zápasu pod vedením
rozhodcovskej trojice Adamkoviča (hlavný rozhodca), Bereša
a Valacha futbal priemernej
úrovne. Favorit súťaže - futbalisti Dvorca sa i napriek miernej prevahe počas celého zápasu stále hľadali. Šachová partia
usmerňovaná pod taktickými
pokynmi trénerov Dvorca - Jaroslava Ďurecha a trénera hosťujúceho mužstva Miezgoviec
Miloša Šagáta sa odohrávala
väčšinu zápasu medzi šestnástkami v strede poľa. Po chabých streleckých pokusoch
útočníka Petra Hanu a záložníka Tomáša Šedivého postavil v 21. min. prvého polčasu
prvýkrát tlieskajúcich divákov
zo sedadiel domáci útočník
Pavol Škorec, ktorý opečiatkoval pravú žrďku hosťujúcej
brány. Trochu vzruchu medzi
utíchnutými fanúšikmi futbalu
vyvolali pred koncom prvého
polčasu strelecké pokusy domácich hráčov Hana, Chudého a Hrenáka, ktorí vyskúšali
brankárske kvality brankára
hostí Patrika Žaťku. Na druhej
strane ľavonohý miezgovský
obranca Tibor Michalička pretiahol po peknej strele domáceho brankára Mareka Ďurecha.
Po bezgólovom prvom polčase
si odišli schladiť svoje hlavy
hráči do kabín a vysmädnutí
fanúšikovia do občerstvovacieho stánku na chladené nápoje.
Ani v druhom polčase sa obraz
hry nezmenil. S pribudajúcimi
minútami dostali postupne
domáci hráči súpera pod tlak a
talentovaný útočník Pavol Škorec krásnou strelou spoza šestnástky v 71 min. zápasu zavelil
do útoku. V 76. min. zápasu
sa miezgovský útočník Milan
Kráľ pokúsil asi z 30m poslať
pozdrav na súperovu bránu,
ale ostalo to iba pri pokuse.
Najviac vzruchu bolo pred
bránkou hosťujúceho družstva.
Domáci hráči sa nechceli zmieriť s remízou a v záverečných
minútach robili, čo mohli. Najväčšiu šancu zápasu nevyužil
domáci útočník Pavol Škorec,
ktorý vypálil v 85 min. z hranice
šestnástky krížnu strelu a lopta
len tesne minula bránku hostí. Hosťujúci brankár ju doslova očami vytlačil mimo svojej svätyne. Smoliarsky zápas
strelecky neúspešného favorita
súťaže hráčov Dvorca a takticky hrajúceho nováčika z Miezgoviec počas celého zápasu sa
Nováčik I. triedy Miezgovce si
odniesol z horúcej pôdy favorita
súťaže Dvorca cenný bod
Jaroslav Ďurech: Naše ambície sú aj po tomto
zápase jednoznačné. Čelo súťaže...
nakoniec skončil zaslúženou
bezgólovou remízou.

Dvorca)
Povedali po zápase
Mário Jakub
(kapitán Miezgoviec). Zo strany
súpera sme čakali ofenzívnu
hru. Hru sme
tvorili zo zabezpečenej obrany, ale v kútiku
duše sme verili, že nám nejaký
ten protiútok výjde. Remízu beriem, ale ja som osobne trochu
sklamaný. Ambície pred zápasom boli nedostať gól a aspoň
jeden dať. Po slabom výkone v
minulom kole by som rád pochválil mladých
hráčov, ktorí si
konečne vstúpili do svedomia.
Tomáš Filo (kapitán Dvorca)
Bojovali
sme
sme konečne zlepšili kombinačnú hru. Aj keď si myslím, že
domáci mali viacej z hry. Vytvorili si zopár dobrých futbalových šancí. Dnes nás podržal
brankár a mali sme i futbalové
šťastie. Na druhej strane stále
nám chýba koncovka a navyše
i útočník Peter Šebo. Aj dnes
sme hrali iba na jedného útočníka. Myslím si, že remíza je
spravodlivá
Jaroslav Ďurech
(tréner
Fanúšikovská zóna
počas zápasu zo všetkých síl.
Škoda, že sme nedali gól. Mali
sme tri nevyužité šance a to sa
nám stalo osudným. V druhom
polčase pred koncom zápasu
mal víťazstvo na svojich kopačkách Pavol Škorec, chýbalo mu
tam pol kroka. Isto chcel dať
gól. Celý zápas sme hrali na
jednu bránu. Súper bránil poctivo a nám ako som povedal,
nepodarilo premeniť šance,
ktoré sme si vytvorili. Chceme
bojovať ďalej a máme tie najväčšie ambície. Aj preto hráme
tento futbal. Dnes nebudem
vyzdvihovať jednotlivcov, futbal sa hrá s jedenástimi hráčmi.
Miloš
Šagát
(tréner Miezgoviec)
Myslím si, že
Výkon bol snaživý a som s
predvedenou
hrou chlapcov spokojný. Odohrali sme smoliarsky zápas.
V strede poľa sú chlapci ešte
nerozohraní. Boli možné 2-3
presnejšie prihrávky, prekvapiť obranu súpera a mohlo to
dopadnúť ináč. Hrali sme to,
čo sme chceli. Bohužial nedali
sme gól. Súper bol po všetkých
stránkach dobre pripravený.
Chlapcov v kabíne som upozornil, že treba dať hneď na
začiatku gól. Nestalo sa. Ideme
ďalej. Naše ambície sú jednoznačné - čelo súťaže.
Stanislav
Vavro
externý redaktor
nasebanovce@
gmail.com
16
Piatok 24. augusta 2012
PREFABRIKOVANÁ
ŽELEZOBETÓNOVÁ GARÁŽ ZBG 99
1700
00
3200
25
2340
120
2200
450
ŽUMPA 10m3 (7m3, 22m3...)
315
0
5500
Download

Bánovčania na festivale remesiel v Trenčianskych