Príloha č.1:
Práva a povinnosti technického dozoru
Rozsah navrhovaného výkonu dozoru (technického dozoru objednávateľa) je
vypracovaný v zmysle § 45, 46 zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a v súlade
s doporučeniami Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) uvedenými
v cenníku 2004 pre inžinierske činnosti vo výstavbe:
-
-
-
-
-
-
preberá od stavebníka a oboznamuje sa so všetkými podkladmi, podľa ktorých
sa pripravuje a bude vykonávať realizácia predmetnej stavby, najmä projekt,
ktorý bol schválený stavebným úradom, realizačnú projektovú dokumentáciu
spracovanú projektantom stavby a jeho prípadnými subdodávateľmi, územné
rozhodnutie stavebné povolenie, všetky technologické predpisy a normy, ktoré
sa týkajú predmetnej realizácie stavebného diela
zúčastňuje sa prevzatia projektovej dokumentácie od zhotoviteľa a kontroluje
jej vecnú správnosť a úplnosť
zúčastní sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby (v prípade
poverenia stavebníkom alebo stavebníkom určenou osobou, ďalej len
stavebníkom, odovzdá stavenisko zhotoviteľom za stavebníka) a dohliadne,
aby bol založený stavebný denník a v ňom zaznamenané prevzatie staveniska
zhotoviteľom
kontroluje a u zhotoviteľov stavby zabezpečuje dodržiavanie podmienok
stavebného povolenia (územného rozhodnutia) a opatrenia štátneho
stavebného dohľadu počas realizácie stavby. Ak ide o také opatrenia, ktoré
nemôže sám zabezpečiť, oboznámi s tým stavebníka a rieši ich s jeho
spoluprácou
sleduje, kontroluje a zabezpečuje dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa
stavba realizuje
bezodkladne informuje stavebníka o všetkých závažných skutočnostiach,
ktoré sa týkajú priebehu realizácie stavebného diela
sleduje dodržiavanie termínov začatia a ukončenia stavebných prác podľa
zmlúv a časového plánu výstavby, potvrdzuje ich do stavebného denníka
a oznamuje ich stavebníkovi
zúčastňuje sa, kontroluje alebo v prípade poverenia stavebníkom preberá
v súlade so zmluvami pracovisko od zhotoviteľa a odovzdáva pracovisko so
stavebnou pripravenosťou ďalším zhotoviteľom stavby pre ich nadväzujúce
činnosti
spolupracuje s projektantom, vykonávajúcim autorský dozor – dozor
projektanta a upozorňuje ho na zistené nedostatky v dokumentácii
je oprávnený upozorniť stavebníka na prikázanie zhotoviteľovi okamžite
prerušiť jeho práce, ak zodpovedný orgán zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný
a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životné prostredie, život
alebo zdravie pracujúcich na stavbe i jej okolí, alebo ak hrozia iné vážne
škody. Súčastne vykoná a zabezpečí také opatrenia, ktorými sa zabránia
alebo čiastočne obmedzia negatívne vplyvy stavby na životné prostredie,
zdravie ľudí, deštrukcie i hospodárske škody. Vydané upozornenia i opatrenia
zapíše do stavebného denníka
-
-
-
-
-
-
-
-
prijíma spolu s pracovníkmi zhotoviteľov opatrenia na odvrátenie alebo
obmedzenie škôd, ak je stavba ohrozená nepredvídateľnými vplyvmi. Zisťuje
s pracovníkmi zhotoviteľov príčiny a rozsah vzniknutých škôd
sleduje postup prác podľa zmluvy a priebežne kontroluje akosť i rozsah
dodávok a prác na stavbe, ich súlad so schválenou projektovou
dokumentáciou, uzavretými zmluvami, technickými normami, certifikátmi
výrobkov a konštrukčno – technologických systémov i technologickými
predpismi
sleduje a potvrdzuje obsah stavebného denníka, kontroluje jeho riadne
vedenie a úplnosť záznamov, upozorňuje zhotoviteľov stavby do SD na
nedostatky, ktoré počas kontroly zistil, pripája stanovisko (ktoré konzultoval sa
stavebníkom). Prvú kópiu SD ukladá pre potreby stavebníka.
kontroluje, či zhotoviteľ stavby v požadovanom rozsahu vykonáva skúšky
materiálov a konštrukcií, eviduje a archivuje predpísané doklady a osvedčenia
o akosti aj vlastnostiach výrobkov a vykonaných prácach. Zúčastňuje sa pri
odbere vzoriek materiálu na skúšky a pri skúškach a revíziách vykonaných na
stavbe. Kontroluje správnosť uskladnenia materiálov na stavbe a kvalitu
všetkých komponentov zabudovaných do stavebného diela
preveruje všetky konštrukcie, materiály a rozpracovanosť stavebného diela,
ktoré budú v ďalšom priebehu výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
Zápisom do stavebného denníka potvrdzuje ich správnosť vyhotovenia
kontroluje dodržiavanie technologického postupu a kvality prác, ktoré
vyplývajú zo schválenej projektovej dokumentácie, zmlúv, technologických
predpisov, technických noriem, certifikátov a všeobecne súčastne platných
technologických pravidiel a postupov uvedených v odbornej literatúre. Túto
kontrolu vykonáva priebežne napr. kontrolou pomocných konštrukcií
(debnenia), podkladov, povrchovej úpravy, kvalitou betónových zmesí, mált,
kotvení otvorových výplní atď., celého kompletného procesu realizácie
stavebného diela
kontroluje, či zhotovitelia zabezpečujú doklady o uskladnení a likvidácií
stavebných odpadov a prebytočných zemín zo stavby
kontroluje zhotoviteľov pri zaznamenávaní zmien skutočného vyhotovenia
stavby oproti odsúhlasenému projektu do SD alebo do jednej kópie projektovej
dokumentácie, ako podkladu pre spracovanie dokumentácie skutočného
vyhotovenia stavby a pre kolaudačné konanie
dozor vykonáva vecnú kontrolu súpisu vykonaných prác a dodávok na
výstavbu stavebného diela pri odovzdávaní celého diela alebo jednotlivých
častí od zhotoviteľov stavebníkovi. Vecnú kontrolu vykoná spolu s kontrolou
podkladov pre faktúrovanie a potvrdzuje správnosť ich vyhotovenia. Dozor
sleduje súlad týchto podkladov s rozpočtami.
Pred začatím preberacieho konania stavebný dozor vykoná:
- vyhodnotenie vykonaných skúšok a revízií a navrhne, ktoré skúšky sa ešte
majú vykonať pred preberacím konaním a ktoré počas preberacieho konania
stavebného diela
- priebežne kontroluje dokončenosť, kvalitu a úplnosť zmluvných prác
a dodávok
- podľa zápisov v SD pripraví výpis odchýlok oproti projektovej dokumentácii
Zabezpečuje uskutočnenie preberacieho konania:
- so zhotoviteľom dohodne priebeh a čas preberacieho konania
- na preberacie konanie pozve všetkých, ktorí sa musia tohto aktu zúčastniť
- od zhotoviteľa stavebného diela preberá jedno vyhotovenie projektovej
dokumentácie so zakreslenými zmenami, ktoré nastali počas realizácie stavby
oproti schválenej projektovej dokumentácii, na ktorú bolo vydané stavebné
konanie. Ďalej od zhotoviteľa prevezme všetky doklady o certifikácii použitých
komponentov na realizáciu stavebného diela, protokoly o vykonaných
skúškach a revíziách, prípadne ďalšie doklady
- o odovzdaní a prevzatí stavebného diela spíše zápisnicu. Súčasťou tohto
zápisu je súpis príloh a dodatkov, ktoré prevzal od zhotoviteľa stavby, súpis
chýb a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí s uvedeným termínom
na ich odstránenie
- dozor navrhne stavebníkovi stavebné dielo neprevziať, ak nie je riadne
dokončené, alebo ak má chyby, ktoré bránia uvedeniu do prevádzky, alebo ak
zhotoviteľ diela nepredložil potrebné požadované doklady. V zápisnici uvedie
svoje stanovisko so zdôvodnením, prečo stavebné dielo nebolo prevzaté.
- kontroluje riadne a včasné vypratanie staveniska zhotoviteľmi v zmysle ich
zmlúv so stavebníkom a kontroluje práce na úplné a riadne vyčistenie stavby
- zúčastňuje sa na koordinačných poradách (kontrolné dni) a vyhotovuje z nich
zápisnice podpisované všetkými účastníkmi
- porady aj zápisnice sú vedené v nemeckom jazyku
- organizuje včasné riadne odstránenie chýb a nedorobkov
Z práv a povinností stavebníka pre technického dozora vyplýva nasledovné:
- stavebník je povinný predložiť stavebnému dozoru projekt schválený
stavebným úradom (realizačnú projektovú dokumentáciu spracovanú
projektantom stavby, ako aj projekt organizácie výstavy)
- stavebník je povinný poskytnúť všetky zmluvy uzavreté s hlavným
dodávateľom stavby a jeho prípadnými subdodávateľmi
- stavebník predloží doklady o územnom rozhodnutí, stavebné povolenie,
prípadne iné vyjadrenia správnych orgánov
Príloha č. 2:
Vedenie stavby po stránke koordinačnej, procesnej a kontrolnej
Mandatár vykonáva ďalšie činnosti, ktorými je týmto poverený, a to:
- priebežné zhromažďovanie dokladov ku kolaudácií stavby
- tvorba a pravidelná aktualizácia časového harmonogramu výstavby – podľa
záverov z KD
- koordinácia prác všetkých zhotoviteľov stavby
- kontrola dodržiavania časového harmonogramu všetkými zhotoviteľmi,
zabezpečiť tak, aby oneskorenie jedného zhotoviteľa nespôsobilo časový
posun výstavby inými zhotoviteľmi
- kontrola, či práce jednotlivých zhotoviteľov vykonávajú práce podľa poslednej
(aktuálnej) projektovej dokumentácie.
Download

Práva a povinnosti Stavebného dozoru