Znalkyňa:
Ing. Ivana Cihová
Sibírska 48
831 02 Bratislava
mobil: 0903 / 791 137
Zadávateľ:
BKB Partners, spol.s r.o.
Záhradnícka 68
821 08 Bratislava
IČO: 35931329
IČ DPH: SK2021998341
Číslo spisu ( objednávky ): Objednávka zo dňa 20.12.2012
ZNALECKÝ POSUDOK 01/2013_______________
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty rodinného domu, súp.č.1963, na pozemku
parc.č. 183/381 s príslušenstvom a pozemkov parc.č. 183/236 a 183/381, v
katastrálnom území Jánošíková, v obci Dunajská Lužná, v okrese Senec pre účely
dobrovoľnej dražby.
Počet strán ( z toho príloh ):
33 (11)
Počet odovzdaných vyhotovení:
3
I. ÚVODNÁ ČASŤ
1. Úloha znalca :
Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu, súp.č.1963, na pozemku parc.
č.183/381 s príslušenstvom a pozemkov parc.č. 183/236 a 183/381, v katastrálnom
území Jánošíková, v obci Dunajská Lužná, v okrese Senec.
Znalecký posudok má byť použitý pre účely dobrovoľnej dražby.
2. Dátum vyžiadania posudku alebo dátum uznesenia, objednávky :
Objednávka zo dňa 20.12.2012
3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu):
Dátum vykonania obhliadky nehnuteľností 11.01.2013
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje :
11.01.2013
5. Prehľad použitých podkladov :
predložených zadávateľom:
Objednávka - mail zo dňa 20.12.2012
Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č.1662 - zo dňa
18.10.2010, vydaný Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra
Senec
Kópia katastrálnej mapy na parcelu , mapový list č. XVIII-24-3, Obec Dunajská Lužná, kat. územie Jánošíková, Okres Senec, zo dňa 18.10.2010,
vydaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Senec
Geometrický plán s výkazom výmer
Rozhodnutie, Č.j.: Vyst.37-4-DL-10-Va, o povolení užívať stavbu „Rodinný
dom, postavený na pozemku parc.č.183/381, katastrálne územie Jánošíková,
zo dňa 27.1.2010
Rozhodnutie, Číslo: 2530/2010, o určení súpisného čísla a orientačného
čísla, zo dňa 17.6.2010
Kúpna zmluva zo dňa 23.12.2010, V-6862/10 zo dňa 26.1.2011
Projektová dokumentácia rodinného domu
obstaraných znalcom:
Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č. 1746 - zo dňa
10.01.2013, vytvorený cez kataster portál
obhliadka a zameranie skutkového stavu nehnuteľností
fotodokumentácia
6. Použitý právny predpis :
Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v platnom
znení.
7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra :
-
Zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch
tlmočníkoch a prekladateľoch
2
-
Vyhláška MS SR č.490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z. o
znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Vyhláška MS SR č.491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách
za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v platnom znení
Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská
univerzita 2001.
STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných
objektov.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení
neskorších predpisov.
Indexy vývoja cien v stavebníctve, www.usz.sk
8. Osobitné požiadavky zadávateľa :
Zadávateľ nemal žiadne osobitné požiadavky
II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1. 1. Výber použitej metódy :
Pre výpočet všeobecnej hodnoty som použila metódu polohovej diferenciácie.
Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné,
pretože rodinný dom nedosahuje primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo
možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je
vylúčená z dôvodu nedostatku hodnoverných a preskúmateľných podkladov.
Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov
publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb,
vydanej ÚSI ŽU v Žiline v roku 2001, ISBN 80-7100-827-3.
1. 2. Vlastnícke a evidenčné údaje, identifikácia predmetu posúdenia podľa dokladu o vlastníctve:
Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č.1746, zo dňa 10.01.2013, vytvorený cez
kataster portál:
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo 183/236
Parcelné číslo 183/381
Výmera
Výmera
397 m2
205 m2
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
501
501
Legenda:
Druh chránenej nehnuteľnosti:
501 - Chránená vodohospodárska oblasť
Stavby
súpisné č. 1963
na parcele číslo 183/381
rodinný dom
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Účastník právneho vzťahu: Vlastník
3
Por. číslo: 1 Rosmány Michal r. Rosmány, Jaskový rad 1937/65, Bratislava, PSČ
831 01, SR
Dátum narodenia : 13.01.1979
Spoluvlastnícky podiel
1/1
Poznámka
Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriad.exekuč.zál.práva EX 179/2012
zo dňa 15.5.2012 súd.exekútora JUDr.Lucie Adamcovej,Exekútorský úrad Bratislava
na p.č.183/236,183/381 a rod.dom s.č.1963 na p.č.183/381 pre pov.Rosmány
Michala(13.1.1979).-P-265/12
P-665/12 Začatie výkonu záložného práva v prospech Unicredit Bank Slovakia,a.s.,
IČO: 00681709
Tituly nadobudnutia:
Kúpna zmluva V-6862/10 zo dňa 26.1.2011
ČASŤ C: ŤARCHY
Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, Bratislava,
IČO 00 681 709 na rodinný dom súp.č. 1963 na p.č. 183/381 a pozemky p.č.183/236,
p.č. 183/381 podľa zmluvy V-6858/10 zo dňa 28.12.2010
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti podľa príkazu súdneho exekútora JUDr.
Lucia Adamcová, Exek.úrad Bratislava, Ex 179/12, Z-4456/12
Iné údaje:
Bez zápisu.
1. 3. Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia :
Termín obhliadky nehnuteľností bol stanovený na 11.01.2013 o 09,00 hod. Nakoľko
mi nehnuteľnosť nebola sprístupnená, obhliadka interiéru sa nekonala. Zhotovila
som zameranie a fotodokumentáciu nehnuteľností z exteriéru.
1. 4. Porovnanie technickej dokumentácie nehnuteľností so skutočným stavom :
Bola mi predložená projektová dokumentácia rodinného domu, ktorá bola porovnaná
so skutkovým stavom. Neboli zistené žiadne rozdiely, ktoré by mali vplyv na
zastavanú plochu domu. K inžinierskym sieťam, na ktoré je rodinný dom napojený,
som nemala dostatočné podklady, len situáciu.
1. 5. Porovnanie údajov katastra nehnuteľností so skutočným stavom :
Údaje katastra nehnuteľností sú v súlade so skutkovým stavom.
1. 6. Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností v súlade s dokladmi o vlastníctve :
Stavby:
Rodinný dom, súpisné č. 1963 na pozemku parc. č. 183/381
Oplotenie, predné a zadné
Oplotenie, pravé
terasa
vonkajšie schody
vstupný priestor do domu
chodník k vstupu do domu
4
okapový chodník
plocha na parkovanie
Pozemky:
Parcelné číslo 183/236
Parcelné číslo 183/381
Výmera
Výmera
397 m2
205 m2
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
1. 7. Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností, ktoré nie sú vlastnícky podložené :
Všetky ohodnocované nehnuteľnosti sú vlastnícky doložené.
2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY
2.1 RODINNÉ DOMY
2.1.1 Rodinný dom, súp.č. 1963, na pozemku parc. č.183/381
POPIS STAVBY
Rodinný
dom,
súp.č.1963,
s
príslušenstvom,
je
vybudovaný
na
pozemku
parc.č.183/381, v katastrálnom území Jánošíková, v obci Dunajská Lužná, v okrese
Senec. Užívanie rodinného domu bolo povolené dňa 13.05.2010 rozhodnutím, Č.j.:
Výst.27-4-DL-10-Va. Interiér rodinného domu nie je dokončený. Stavba mala v čase
ohodnotenia prevedené základy s izoláciou, vodorovné aj zvislé nosné aj deliace
konštrukcie, strešnú konštrukciu aj so strešným plášťom, okná, vstupné dvere,
podlahové
potery,
omietky,
maľovky,
rozvody
vody,
kanalizácie,
plynu,
elektroinštalácie, zabezpečovacie zariadenie a klimatizácia. Nedokončené boli
obklady, dlažby, povrchové úpravy podláh ( položená je plávajúca podlaha v
jednej izbe a v šatníku), interiérové dvere, neboli inštalované sanitárne
zariadenia a zariadenia kuchyne.
Dispozičné riešenie:
Ide o samostatne stojaci 5 izbový nepodpivničený rodinný dom s príslušenstvom, s
jedným nadzemným podlažím s pultovou strechou bez využitia podkrovia.
Prízemie (1.NP) pozostáva zo vstupu do domu so vstupom na terasu, samostatného
WC, kúpeľne, kotolne, kuchyne, obývacej izby s krbom, štyroch izieb, šatníka a
kúpeľne s WC.
Konštrukčné riešenie:
Základy objektu sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná
obvodová konštrukcia je montovaná z prefabrikovaných dielcov na báze dreva.
Vnútorné nosné steny i deliace priečky sú murované. Stropy sú s rovným pohľadom
drevené trámové. Krovy sú klincované, krytina na krove je lepenková. Klampiarske
konštrukcie sú z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody a záveterné lišty.
Rodinný dom je zateplený, fasádne omietky sú na báze umelých látok je zateplená.
Vstupné dvere sú plastové bezpečnostné. Dvere budú hladké plné alebo presklené.
Okná sú plastové zasklené izolačným dvojsklom (Izby s prístupom na terasu majú
plastové francúzske okná, ktorými je terasa prístupná). Podlahy v obytných
miestnostiach a v kuchyni budú plávajúce laminátové, v jednej izbe a v šatníku
je plávajúca podlaha položená, v ostatných priestoroch bude keramická dlažba.
Vykurovanie je ústredné, podlahové, teplovodné. Elektroinštalácia je svetelná a
motorická.
Objekt
je
vybavený
televíznym
aj
rádioanténnym
rozvodom,
zabezpečovacím systémom a blezkozvodom. Rozvod studenej a teplej vody je z
plastového potrubia z centrálneho zdroja. Rozvod plynu je vybudovaný. Odpad zo
zariaďovacích predmetov je vedený zvislou a ležatou kanalizáciou z plastu do
5
kanalizácie. Zdrojom tepla a teplej úžitkovej vody je plynový kotol, ktorý bude
umiestnený v kotolni alebo solárny zdroj umiestnený na streche domu.
V kuchyni bude plynový sporák s elektrickou rúrou. V kuchynskej linke, z
materiálov na báze dreva, bude zabudovaná umývačka riadu, chladnička s
mrazničkou, odsávač pár, nerezové drezové umývadlo s pákovou batériou. V kúpeľni
s WC bude sprchový kút so sprchovou nerezovou batériou, umývadlo s nerezovou
batériou a splachovací záchod so zabudovanou nádržkou v stene, na stenách bude
zhotovený keramický obklad. V ďalšej kúpeľni bude rohová vaňa so sprchovou
nerezovou batériou a umývadlo s nerezovou pákovou batériou. Splachovací záchod
so zabudovanou nádržkou v stene a umývadlo s nerezovou pákovou batériou bude v
samostatnej miestnosti. V kúpeľni a vo WC bude zhotovený keramický obklad stien.
V obývacej miestnosti je krb s uzatvoreným ohniskom. Objekt je vybavený
elektrickým rozvádzačom s automatickým istením. V dome je klimatizácia.
MERNÉ JEDNOTKY
Výpočet zastavanej plochy
Zač.
2
Výpočet zast. plochy
ZP [m ]
užívania
15.090*15.5804.620*2.6702010
168,84
4.390*5.2405.230*2.290-4.220*4.490
Podlažie
1. NP
Spolu 1. NP:
Kzp
120/168,84=0,711
168,84
0,711
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa
zásad uvedených v použitom katalógu.
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
2,211
0,95
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Bod
Položka
2
Základy
betónové
objekt
vodorovnou izoláciou
2.1.a
Hodnota Dokon. Vysled.
bez
podzemného
podlažia
4
4.5.b
Murivo
montované z prefabrikovaných dielcov na báze dreva
5
Deliace konštrukcie
tehlové (priečkovky,
drevené)
5.1
CDM,
panelová
s
konštrukcia,
960
100
960,0
2040
100
2040,0
160
100
160,0
6
6.1
Vnútorné omietky
vápenné štukové,stierkové plsťou hladené
400
100
400,0
7
7.1.b
Stropy
s rovným pohľadom drevené trámové
760
100
760,0
8
8.6
Krovy
klincované a oceľové väzníky
440
100
440,0
6
10
Krytiny strechy na krove
10.6.c lepenkové lepenkový šindel
955
100
955,0
100
55,0
20
100
20,0
260
100
260
Klampiarske konštrukcie strechy
z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné
12.2.b
55
lišty
12
13
13.2
Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...)
z pozinkovaného plechu
Fasádne omietky
škrabaný
brizolit,
14.1.a
látok nad 2/3
14.
omietky
na
báze
umelých
17
17.3
Dvere
hladké plné alebo zasklené
135
10
13,5
18
18.6
Okná
plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
530
100
530,0
22
Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)
parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné
355
parkety (drevené, laminátové)
30
106,5
150
0
0,0
770
100
770,0
22.1
23
23.2
Dlažby a podlahy ost. miestností
keramické dlažby
24
Ústredné vykurovanie
24.2.b podlahové teplovodné
25
25.1
Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)
svetelná, motorická
280
100
280,0
26
Domáci telefón (rozvod pod omietkou)
- vyskytujúca sa položka
80
100
80,0
Rozvod televízny a rádioantény (rozvod pod omietkou)
- vyskytujúca sa položka
80
100
80,0
Zabezpečovacie zariadenie (rozvod pod omietkou)
- vyskytujúca sa položka
135
100
135,0
Bleskozvod
- vyskytujúca sa položka
155
100
155,0
35
100
35,0
Inštalácia plynu
rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
35
100
35,0
Spolu
8790
27
28
29
30
Rozvod vody
z plastového potrubia
30.2.a
centrálneho zdroja
31
31.1
studenej
a
teplej
vody
z
8270,0
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:
33
33.2
Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika
plastové a azbestocementové potrubie (4 ks)
40
100
40,0
34
34.3
Zdroj teplej vody
kotol ústredného vykurovania (1 ks)
40
0
0,0
0
0,0
35
Zdroj vykurovania
kotol ústredného vykurovania značkové kotle,
35.1.c prevedenia turbo (Junkers, Vailant, Leblanc...)
ks)
aj
(1 335
7
36
36.2
36.5
36.6
36.7
36.9
36.11
Vybavenie kuchyne alebo práčovne
sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou
60
alebo varná jednotka (štvorhoráková) (1 ks)
umývačka riadu (zabudovaná) (1 ks)
150
chladnička alebo mraznička (zabudovaná) (1 ks)
125
odsávač pár (1 ks)
30
drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks)
30
kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný
275
meter rozvinutej šírky) (5 bm)
0
0,0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
37
37.2
37.5
37.9
Vnútorné vybavenie
vaňa oceľová smaltovaná (1 ks)
umývadlo (3 ks)
samostatná sprcha (1 ks)
30
30
75
0
0
0
0,0
0,0
0,0
38
38.1
38.3
Vodovodné batérie
pákové nerezové so sprchou (2 ks)
pákové nerezové (4 ks)
70
80
0
0
0,0
0,0
39
39.1
39.2
Záchod
splachovací so zabudovanou nádržkou v stene (1 ks)
splachovací s umývadlom (1 ks)
80
35
0
0
0,0
0,0
40
40.2
40.4
40.5
40.6
Vnútorné obklady
prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky (2 ks)
160
vane (1 ks)
15
samostatnej sprchy (1 ks)
20
WC min. do výšky 1 m (2 ks)
60
kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na
15
stene) (1 ks)
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
40.7
42
42.2
Kozub
s uzatvoreným ohniskom (1 ks)
200
100
200,0
44
44.1
Vstavané skrine
(1 ks)
35
0
0,0
45
45.1
Elektrický rozvádzač
s automatickým istením (1 ks)
240
100
240,0
Spolu
2230
480,0
2
Hodnota RU na m zastavanej plochy podlažia:
Podlažie
1. NP
Hodnota RU dok. Hodnota
RU
2
2
Výpočet RU na m ZP Výpočet RU na m ZP
podlažia
nedokon.podlažia
dokon. podlažia
nedokon. podlažia
2
2
[EUR/m ]
[EUR/m ]
(8790 + 2230 * (8270
+
480
*
344,40
285,84
0,711)/30,1260
0,711)/30,1260
TECHNICKÝ STAV
Podlažie
1. NP
Zač.užívania V [rok]
2010
3
T [rok]
87
Z [rok]
90
O [%]
3,33
TS [%]
96,67
8
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Stavba z roku 2010
Východisková
hodnota
344,40 EUR/m2*168,84 m2*2,211*0,95
dokončeného podlažia:
285,84 EUR/m2*168,84 m2*2,211*0,95
Východisková hodnota:
122 138,01 EUR
101 370,29 EUR
Technický stav:
100 % - 3,33 %
96,67 %
Technická hodnota:
96,67 % z 101 370,29 EUR
97 994,66 EUR
Dokončenosť stavby: (101 370,29EUR / 122 138,01EUR) * 100 % = 83,00 %
2.2 PLOTY
2.2.1 Oplotenie, predné a zadné
Ide o oplotenie oddeľujúce parcelu č.183/236 od parcely č.183/4 a č.183/5, v
zmysle poskytnutého geometrického plánu. Základy plotu sú z betónové. Výplň
plota je murovaná z plotových tvárnic. Predný plot nemá namontované plotové
vrátka a plotové vráta. Životnosť oplotenia vzhľadom na jeho konštrukčné
vyhotovenie predpokladám 50 rokov.
Začiatok užívania:
Vek:
Životnosť:
Opotrebenie:
2010
2013-2010 = 3 r.
50 r.
3 * 100 / 50 = 6 %
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
2,211
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 0,95
Dĺžka plotu:
Pohľadová plocha výplne:
2*(12.957+7.492+5.516) = 51,93 m
51.93*1.5 = 77,90 m2
Pol.
Popis
č.
1.
Základy vrátane zemných prác:
z kameňa a betónu
Počet MJ
Body / MJ
RU
Dok.
51,93m
700
23,24 EUR/m
100
Spolu:
3.
4.
5.
Výplň plotu:
murovaný do hrúbky 20
alebo plotových tvárnic
23,24 EUR/m
cm
z
tehál
77,90m2
755
25,06 EUR/m
100
Plotové vráta:
c) drevené stolárske
1 ks
5185
172,11 EUR/ks
0
Plotové vrátka:
c) drevené stolárske
1 ks
1665
55,27 EUR/ks
0
9
Východisková
dokončenej stavby:
hodnota
Východisková hodnota:
(51,93m*23,24 EUR/m + 77,90m2*25,06
EUR/m2
+
1ks*172,11
EUR/ks
+ 7 112,98 EUR
1ks*55,27 EUR/ks)*2,211*0,95
(51,93m*23,24
EUR/m*100/100
+
77,90m2*25,06
EUR/m2*100/100
+
6 635,38 EUR
1ks*172,11 EUR/ks*0/100 + 1ks*55,27
EUR/ks*0/100)*2,211*0,95
Technický stav:
100 % - 6,00 %
94,00 %
Technická hodnota:
94,00 % z 6 635,38 EUR
6 237,26 EUR
Dokončenosť stavby: (6 635,38 / 7 112,98) * 100% = 93,29%
2.2.2 Oplotenie, pravé
Ide o oplotenie oddeľujúce pozemok parc.č. 183/236 od susednej parcely č.
183/238. Základy plotu sú betónové a výplň plota je zo strojového pletiva na
oceľové betónové stĺpiky. Životnosť oplotenia vzhľadom na jeho konštrukčné
vyhotovenie predpokladám 30 rokov.
Predpokladám, ze plot z ľavej strany, ktorý oddeľuje pozemok parc.č. 183/236 od
susednej parcely č. 183/234, je postavený susedom.
Začiatok užívania:
Vek:
Životnosť:
Opotrebenie:
2010
2013-2010 = 3 r.
30 r.
3 * 100 / 30 = 10 %
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
2,211
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 0,95
Dĺžka plotu:
Pohľadová plocha výplne:
2.254*9 = 20,29 m
20.286*1.5 = 30,43 m2
Pol.
Popis
č.
1.
Základy vrátane zemných prác:
z kameňa a betónu
Počet MJ
Body / MJ
RU
20,29m
700
23,24 EUR/m
Spolu:
3.
23,24 EUR/m
Výplň plotu:
zo strojového pletiva na oceľové alebo
30,43m2
betónové stĺpiky
380
12,61 EUR/m
Východisková hodnota:
(20,29m*23,24 EUR/m + 30,43m2*12,61
1 796,43 EUR
EUR/m2)*2,211*0,95
Technický stav:
100 % - 10,00 %
90,00 %
Technická hodnota:
90,00 % z 1 796,43 EUR
1 616,79 EUR
10
2.3 VONKAJŠIE ÚPRAVY
2.3.1 terasa
Jedná sa o terasu s povrchom z dlažobných kociek kladených do malty. Terasa je
prístupná zo vstupného priestoru do domu. Z obývacej miestnosti a z izby vedú na
terasu francúzske okná. Životnosť terasy vzhľadom na jej konštrukčné vyhotovenie
pokladám 60 rokov.
Začiatok užívania:
2010
Vek:
2013 - 2010 = 3 r.
Životnosť:
60 r.
Opotrebenie:
3 * 100 / 60 = 5,00 %
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
2,211
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
0,95
Počet merných jednotiek:
2.670*4.620+2.670*5.240+4.390*5.240 = 49,33 m2 ZP
Kategória:
8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)
Bod:
8.4. Plochy s povrchom dláždeným - kamenným
Položka:
8.4.b) Dlažobné kocky, 120 mm - kladené do malty
Kód KS:
2111 Cestné komunikácie
Kód KS2:
2112 Miestne komunikácie
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1040/30,1260 = 34,52 EUR/m2 ZP
Východisková hodnota:
49,33
m2
ZP*2,211*0,95
Technický stav:
100 % - 5,00 %
95,00 %
Technická hodnota:
95,00 % z 3 576,80 EUR
3 397,96 EUR
ZP*34,52
EUR/m2
3 576,80 EUR
2.3.2 vonkajšie schody
Jedná sa o betónové vonkajšie schody na terén s povrchom z dlažby. Životnosť
vonkajších schodov vzhľadom na ich konštrukčné vyhotovenie pokladám 60 rokov.
Začiatok užívania:
Vek:
Životnosť:
Opotrebenie:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Počet merných jednotiek:
2010
2013 - 2010 = 3 r.
60 r.
3 * 100 / 60 = 5,00 %
2,211
0,95
1.2*2 = 2,4 bm stupňa
Kategória:
10. Vonkajšie a predložené schody (JKSO 822 2)
Bod:
10.4. Betónové na terén s povrchom z keramickej dlažby
Kód KS:
2112 Miestne komunikácie
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 385/30,1260 = 12,78 EUR/bm stupňa
Východisková hodnota:
2,4
bm
stupňa*12,78
stupňa*2,211*0,95
EUR/bm
Technický stav:
100 % - 5,00 %
95,00 %
Technická hodnota:
95,00 % z 64,43 EUR
61,21 EUR
64,43 EUR
11
2.3.3 vstupný priestor do domu
Jedná sa o plochu s povrchom z dlažobných kociek kladených do malty pred vstupom
do domu. Životnosť spevnenej plochy vzhľadom na jej konštrukčné vyhotovenie
pokladám 60 rokov.
Začiatok užívania:
Vek:
Životnosť:
Opotrebenie:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Počet merných jednotiek:
2010
2013 - 2010 = 3 r.
60 r.
3 * 100 / 60 = 5,00 %
2,211
0,95
1.480*1.582 = 2,34 m2 ZP
Kategória:
8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)
Bod:
8.4. Plochy s povrchom dláždeným - kamenným
Položka:
8.4.b) Dlažobné kocky, 120 mm - kladené do malty
Kód KS:
2111 Cestné komunikácie
Kód KS2:
2112 Miestne komunikácie
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1040/30,1260 = 34,52 EUR/m2 ZP
Technický stav:
2,34
m2
ZP*2,211*0,95
100 % - 5,00 %
Technická hodnota:
95,00 % z 169,67 EUR
Východisková hodnota:
ZP*34,52
EUR/m2
169,67 EUR
95,00 %
161,19 EUR
2.3.4 chodník k vstupu do domu
Jedná sa o chodník pred vstupom do domu s povrchom zo zámkovej dlažby kladených
do piesku. Životnosť spevnenej plochy vzhľadom na jej konštrukčné vyhotovenie
pokladám 60 rokov.
Začiatok užívania:
Vek:
Životnosť:
Opotrebenie:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Počet merných jednotiek:
2010
2013 - 2010 = 3 r.
60 r.
3 * 100 / 60 = 5,00 %
2,211
0,95
1.582*7.869 = 12,45 m2 ZP
Kategória:
8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)
Bod:
8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým
Položka:
8.3.f) Zámková betónová dlažba - kladené do piesku
Kód KS:
2111 Cestné komunikácie
Kód KS2:
2112 Miestne komunikácie
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 440/30,1260 = 14,61 EUR/m2 ZP
Technický stav:
12,45
m2
ZP*2,211*0,95
100 % - 5,00 %
Technická hodnota:
95,00 % z 382,06 EUR
Východisková hodnota:
ZP*14,61
EUR/m2
382,06 EUR
95,00 %
362,96 EUR
12
2.3.5 okapový chodník
Jedná sa o okapový chodník s povrchom vysypaným štrkom. Je vybudovaný okolo
obvodu celého rodinného domu. Životnosť chodníka vzhľadom na jeho konštrukčné
vyhotovenie pokladám 40 rokov.
Začiatok užívania:
2010
Vek:
2013 - 2010 = 3 r.
Životnosť:
40 r.
Opotrebenie:
3 * 100 / 40 = 7,50 %
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
2,211
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
0,95
Počet merných jednotiek:
2.220+5.230+13.460+15.130+2.670+4.390+8.650+5.640+4.2201.582 = 60,03 m2 ZP
Kategória:
8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)
Bod:
8.1. Plochy s prašným povrchom
Položka:
8.1.a) Štrkové do hrúbky 150 mm
Kód KS:
2111 Cestné komunikácie
Kód KS2:
2112 Miestne komunikácie
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 305/30,1260 = 10,12 EUR/m2 ZP
Východisková hodnota:
60,03
m2
ZP*2,211*0,95
Technický stav:
100 % - 7,50 %
92,50 %
Technická hodnota:
92,50 % z 1 276,03 EUR
1 180,33 EUR
ZP*10,12
EUR/m2
1 276,03 EUR
2.3.6 plocha na parkovanie
Jedná sa o spevnenú plochu určenú na parkovanie s povrchom zo zatrávňovacích
kusov. Životnosť spevnenej plochy vzhľadom na jej konštrukčné vyhotovenie
pokladám 60 rokov.
Začiatok užívania:
Vek:
Životnosť:
Opotrebenie:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Počet merných jednotiek:
2010
2013 - 2010 = 3 r.
60 r.
3 * 100 / 60 = 5,00 %
2,211
0,95
5.022*5.457 = 27,41 m2 ZP
Kategória:
8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)
Bod:
8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým
Položka:
8.3.i) Polovegetačné panely
Kód KS:
2111 Cestné komunikácie
Kód KS2:
2112 Miestne komunikácie
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 380/30,1260 = 12,61 EUR/m2 ZP
Východisková hodnota:
27,41
m2
ZP*2,211*0,95
Technický stav:
100 % - 5,00 %
95,00 %
Technická hodnota:
95,00 % z 726,00 EUR
689,70 EUR
ZP*12,61
EUR/m2
726,00 EUR
13
2.4 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
Názov
Východisková
hodnota
Rodinný dom, súp.č. 1963, na pozemku parc.
101 370,29 EUR
č.183/381
Technická hodnota
97 994,66 EUR
Ploty
Oplotenie, predné a zadné
Oplotenie, pravé
6 635,38 EUR
1 796,43 EUR
6 237,26 EUR
1 616,79 EUR
Celkom
8 431,81 EUR
7 854,05 EUR
Vonkajšie úpravy
terasa
vonkajšie schody
vstupný priestor do domu
chodník k vstupu do domu
okapový chodník
plocha na parkovanie
3 576,80 EUR
64,43 EUR
169,67 EUR
382,06 EUR
1 276,03 EUR
726,00 EUR
3 397,96 EUR
61,21 EUR
161,19 EUR
362,96 EUR
1 180,33 EUR
689,70 EUR
Celkom
6 194,99 EUR
5 853,35 EUR
Celkom:
115 997,09 EUR
111 702,06 EUR
3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
Analýza polohy nehnuteľnosti :
Rodinný
dom,
súp.č.1963,
s
príslušenstvom,
je
vybudovaný
na
pozemku
parc.č.183/381,na Jabloňovej ulici, v novovybudovanej zástavbe rodinných domov,
v katastrálnom území Jánošíková, v obci Dunajská Lužná, v okrese Senec. Obytné
miestnosti sú orientované na severovýchod a juhozápad. V bezprostrednom okolí sú
rodinné domy. Obec sa nachádza v okrese Senec, ale má dobrú dochádzkovú
vzdialenosť aj do hlavného mesta SR Bratislavy, z ktorej vyplýva aj zvýšený
záujem o kúpu nehnuteľností v danej lokalite. Dom je situovaný v oblasti, kde
boli vybudované všetky inžinierske siete, kanalizácia je do žumpy, vrátane
prístupových komunikácií a pripravené parcely pre výstavbu rodinných domov. Na
susedných pozemkoch sa nachádzajú tiež rodinné domy, niektoré ešte vo výstavbe.
Dopravné a komunikačné napojenie na verejné mestské a štátne komunikácie je
dobré. Z verejných inžinierskych sietí sú tu vybudované rozvody vodovodu,
elektrorozvody, plynovod a kanalizácia do žumpy. V obci je dobre vybudovaná
občianska vybavenosť.
Analýza využitia nehnuteľností:
V čase obhliadky bol rodinný dom využívaný formou, na ktorú bol projektovaný a
postavený, teda na bývanie.
Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností :
Na liste vlastníctva sú na predmetné nehnuteľnosti zapísané nasledovné poznámky
a ťarchy:
Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriad.exekuč.zál.práva EX 179/2012
zo dňa 15.5.2012 súd.exekútora JUDr.Lucie Adamcovej,Exekútorský úrad Bratislava
14
na p.č.183/236,183/381 a rod.dom s.č.1963 na p.č.183/381 pre pov.Rosmány
Michala(13.1.1979).-P-265/12
P-665/12 Začatie výkonu záložného práva v prospech Unicredit Bank Slovakia,a.s.,
IČO: 00681709
Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, Bratislava,
IČO 00 681 709 na rodinný dom súp.č. 1963 na p.č. 183/381 a pozemky p.č.183/236,
p.č. 183/381 podľa zmluvy V-6858/10 zo dňa 28.12.2010
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti podľa príkazu súdneho exekútora JUDr.
Lucia Adamcová, Exek.úrad Bratislava, Ex 179/12, Z-4456/12
V priemernom koeficiente predajnosti som zohľadnila typ nehnuteľnosti, polohu
nehnuteľnosti v obci, atraktivitu obce, ako aj vek stavieb a ich celkový
technický stav a kvalitu ich prevedenia. Sú v ňom zohľadnené inžinierske siete,
na ktoré je rodinný dom napojený.
3.1 STAVBY
3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.1.1.1 STAVBY
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,7
V priemernom koeficiente predajnosti som zohľadnila typ nehnuteľnosti, polohu
nehnuteľnosti v obci, atraktivitu obce, ako aj vek stavieb a ich celkový
technický stav a kvalitu ich prevedenia. Je v ňom zohľadnená aj hodnota
inžinierskych sietí, na ktoré je rodinný dom napojený, nakoľko som nemala k
inžinierskym sieťam dostatočné podklady.
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
I.
trieda
= II.
trieda
=
IV.
trieda
=
2,100
1,400
0,385
III. trieda =
III.
trieda
+ Aritm. priemer 0,700
Aritm. priemer
200
%
= I.
a
III.
V.
a
III.
(0,700+1,400)
triedy
triedy
V.
trieda
0,070
=
III. trieda - 90
%
=
(0,7000,630)
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:
Váha Výsledok
č. Popis
Trieda Kpdi
Vi
0,385 13
Kpdi*Vi
5,0050
1
Trh s nehnuteľnosťami
dopyt v porovnaní s ponukou je nižší
2
III.
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce
časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce
0,700 30
21,0000
3
Súčasný technický stav nehnuteľností
veľmi dobre udržiavaná nehnuteľnosť
I.
2,100 8
16,8000
4
Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod.
I.
2,100 7
14,7000
IV.
15
5
II.
Príslušenstvo nehnuteľnosti
príslušenstvo nehnuteľnosti vhodné, majúce vplyv na
cenu nehnuteľnosti - jeho podiel na celkovej cene je
menší ako 20%
1,400 6
8,4000
6
I.
Typ nehnuteľnosti
veľmi priaznivý - samostatne stojaci dom v záhrade,
s dvorom, predzáhradkou, záhradou a ďalším zázemím,
s
výborným
dispozičným
riešením.
Obchodný
a
prevádzkový objekt s parkoviskom a dvorom
I.
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti
2,100 10
21,0000
2,100 9
18,9000
2,100 6
12,6000
0,700 5
3,5000
2,100 6
12,6000
III.
0,700 7
4,9000
IV.
0,385 7
2,6950
0,700 10
7,0000
1,400 8
11,2000
7
dostatočná ponuka pracovných
nezamestnanosť do 5 %
8
možností
v
mieste,
Skladba obyvateľstva v mieste stavby
malá hustota obyvateľstva
I.
III.
Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám
orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a
čiastočne nevhodná
10 Konfigurácia terénu
I.
9
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do
5%
11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby
elektrická
prípojka,
vodovod,
prípojka
kanalizácia do žumpy
plynu,
12 Doprava v okolí nehnuteľnosti
železnica, alebo autobus
13 Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra)
III.
obecný úrad, pošta, základná škola, zdravotné
stredisko, kultúrne zariadenie, základná obchodná
sieť a základné služby
14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby
II.
význačné prírodné lokality, lesy, vodná nádrž, park,
skanzen a pod.
15 Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby
bežný hluk a prašnosť od dopravy
II.
1,400 9
12,6000
16 Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut.
bez zmeny
III.
0,700 8
5,6000
17 Možnosti ďalšieho rozšírenia
žiadna možnosť rozšírenia
18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností
V.
0,070 7
0,4900
III.
0,700 4
2,8000
II.
1,400 20
28,0000
bežný prenájom nehnuteľností
19 Názor znalca
dobrá nehnuteľnosť
Spolu
180
209,79
Koeficient polohovej diferenciácie: 209,79/ 180 = 1,166
Všeobecná hodnota stavieb vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:
111 702,06 EUR * 1,166 = 130 244,60 EUR
16
3.1.2 VÝBER VHODNEJ METÓDY
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej difer.
VŠH stavieb = 130 244,60 EUR
3.2 POZEMKY
3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
3.2.1.1.1 pozemky
Pozemky, parc.č. 183/236 a 183/381 sa nachádzajú v zastavaného územia obce
Dunajská Lužná, v novovybudovanej zástavbe rodinných domov na Jabloňovej ulici.
Na liste vlastníctva sú pozemky vedené ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemok,
parc.č.183/381 je zastavaný rodinným domom. Pozemky sa nachádzajú v chránenej
vodohospodárskej oblasti.
Na pozemku, parc.č. 183/236, sú spevnené plochy na parkovanie, prístup do domu,
terasa a trávnaté plochy. Dopravné a komunikačné napojenie na verejné mestské a
štátne komunikácie je dobré. Z verejných inžinierskych sietí sú tu vybudované
rozvody vodovodu, elektrorozvody a plynovod, kanalizácia je do žumpy.
Obec Dunajská Lužná nachádzajúca sa v okrese Senec, leží 15 km juhovýchodne od
Bratislavy. Má dobrú dochádzkovú vzdialenosť do hlavného mesta SR Bratislavy, z
ktorého vyplýva aj zvýšený záujem o kúpu nehnuteľností v danej lokalite, preto
ako východiskovú hodnotu pozemku uvažujem 53,11 eura/m2 (80% z 66,96 eura/m2 pre
Bratislavu).
Parcela
183/236
183/381
Druh pozemku
zastavaná
nádvorie
zastavaná
nádvorie
plocha
a
plocha
a
Spolu výmera
Spolu
Podiel Výmera
výmera
397
397,00 1/1
397,00 m2
205
205,00 1/1
205,00 m2
602,00 m
Obec:
Východisková hodnota:
Označenie
koeficientu
Vzorec
Názov a hodnotenie
2
Pezinok
80,00% z 66,39 EUR/m2 = 53,11 EUR/m2
Hodnota
koeficientu
Koeficient všeobecnej situácie:
3. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, okrajové
priemyslové a poľnohospodárske časti obcí a miest do 10 0,90
kS
000 obyvateľov
Koeficient intenzity využitia:
3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové
domy, bytové domy s nebytovými priestormi, nebytové 1,00
kV
stavby pre priemysel s bežným technickým vybavením
17
Koeficient dopravných vzťahov:
2. pozemky na okraji miest a obce so železničnou
zastávkou
alebo
autobusovou
prímestskou
dopravou, 0,85
kD
doprava do mesta ešte vyhovujúca
Koeficient obchodnej a priemyselnej polohy:
3. obytná alebo rekreačná poloha
kP
1,00
Koeficient technickej infraštruktúry pozemku:
3. dobrá vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody,
1,20
kI
elektriny, zemného plynu)
Koeficient povyšujúcich faktorov:
4. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to
1,25
kZ
nebolo zohľadnené v zvýšenej východiskovej hodnote
Koeficient redukujúcich faktorov:
1,00
kR
Koeficient polohovej diferenciácie:
Jednotková hodnota pozemku:
Všeobecná hodnota pozemku:
0,90*1,00*0,85*1,00*1,20*1,25*1,00=1,1475
1,1475 * 53,11 EUR/m2 = 60,94 EUR/m2
602,00 m2*60,94 EUR/m2 = 36 685,88 EUR
VYHODNOTENIE
Názov
parc. č. 183/236
parc. č. 183/381
VŠH [EUR]
24 193,18
12 492,70
Spolu
36 685,88
3.2.2 VÝBER VHODNEJ METÓDY
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej
difer.
VŠH pozemkov = 36 685,88 EUR
18
III. ZÁVER
1. VŠEOBECNÁ HODNOTA
Pre výpočet všeobecnej hodnoty som použila metódu polohovej diferenciácie.
Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné,
pretože rodinný dom nedosahuje primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo
možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je
vylúčená z dôvodu nedostatku preukázateľných hodnoverných podkladov.
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb,
ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia,
ktorú by mali tieto dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom
predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i
opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.
Rekapitulácia :
Názov
Všeobecná hodnota
-----------------------------------------------------------------------a) Vypočítaná polohovou diferenciáciou:
Všeobecná hodnota stavieb:
130 244,60 EUR
Všeobecná hodnota pozemkov:
36 685,88 EUR
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej difer.
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej
difer.
2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Všeobecná hodnota [EUR]
Názov
STAVBY
Rodinný dom, súp.č. 1963, na pozemku parc. č.183/381
114 261,77
Ploty
Oplotenie, predné a zadné
Oplotenie, pravé
7 272,65
1 885,18
Spolu
9 157,82
Vonkajšie úpravy
terasa
vonkajšie schody
vstupný priestor do domu
chodník k vstupu do domu
okapový chodník
plocha na parkovanie
3 962,02
71,37
187,95
423,21
1 376,26
804,19
Spolu
6 825,01
POZEMKY
pozemky - parc. č. 183/236 (397 m2)
pozemky - parc. č. 183/381 (205 m2)
24 193,18
12 492,70
2
Spolu pozemky (602,00 m )
36 685,88
Spolu VŠH
Zaokrúhlene
166 930,48
167 000,00
Slovom: Jedenstošestdesiatsedemtisíc Eur
19
3. MIMORIADNE RIZIKÁ
Na liste vlastníctva sú na predmetné nehnuteľnosti zapísané nasledovné poznámky
a ťarchy:
Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriad.exekuč.zál.práva EX 179/2012
zo dňa 15.5.2012 súd.exekútora JUDr.Lucie Adamcovej,Exekútorský úrad Bratislava
na p.č.183/236,183/381 a rod.dom s.č.1963 na p.č.183/381 pre pov.Rosmány
Michala(13.1.1979).-P-265/12
P-665/12 Začatie výkonu záložného práva v prospech Unicredit Bank Slovakia,a.s.,
IČO: 00681709
Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, Bratislava,
IČO 00 681 709 na rodinný dom súp.č. 1963 na p.č. 183/381 a pozemky p.č.183/236,
p.č. 183/381 podľa zmluvy V-6858/10 zo dňa 28.12.2010
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti podľa príkazu súdneho exekútora JUDr.
Lucia Adamcová, Exek.úrad Bratislava, Ex 179/12, Z-4456/12
4. DOKONČENOSŤ
STAVBY
Interiér rodinného domu nie je dokončený. Stavba mala v čase ohodnotenia
prevedené základy s izoláciou, vodorovné aj zvislé nosné aj deliace konštrukcie,
strešnú konštrukciu aj so strešným plášťom, okná, vstupné dvere, podlahové
potery, omietky, maľovky, rozvody vody, kanalizácie, plynu, elektroinštalácie,
zabezpečovacie zariadenie a klimatizácia. Nedokončené boli obklady, dlažby,
povrchové úpravy podláh ( položená je plávajúca podlaha v jednej izbe a v
šatníku), interiérové dvere, neboli inštalované sanitárne zariadenia a
zariadenia kuchyne.
V Bratislave
dňa 22.1.2013
Ing. Ivana
C i h o v á
20
IV. PRÍLOHY
-
Objednávka - mail zo dňa 20.12.2012
-
Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č. 1746 - zo dňa
10.01.2013, vytvorený cez kataster portál
-
Kópia katastrálnej mapy na parcelu , mapový list č. XVIII-24-3, Obec Dunajská Lužná, kat. územie Jánošíková, Okres Senec, zo dňa 18.10.2010,
vydaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Senec
-
Geometrický plán z výkazu výmer
-
Rozhodnutie, Č.j.: Vyst.37-4-DL-10-Va, o povolení užívať stavbu „Rodinný
dom, postavený na pozemku parc.č.183/381, katastrálne územie Jánošíková,
zo dňa 27.1.2010
-
Kúpna zmluva zo dňa 23.12.2010, Článok II: Popis a stav Predmetu kúpy
-
projekt skutočného vyhotovenia
situácia
pôdorys prízemia (1.NP) rodinného domu
rez AA, pohľady
-
fotodokumentácia
21
V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracovala ako znalkyňa zapísaná v zozname znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností,
evidenčné číslo znalca 914486.
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 01/2013 Znaleckého denníka č.1.
Znalecký úkon a vzniknuté náklady
priloženého dokladu č.01/2013.
účtujem
podľa
vyúčtovania
Ing. Ivana
na
základe
C i h o v á
22
Download

znalecký posudok 01/2013