CENNÍK VÝROBKOV
14
20
CENY, BALENIE, DOPRAVA
Ceny sú uvedené bez DPH za balenie (kus), kg alebo m. Ceny sú bez dopravy ku konečnému zákazníkovi.
Výrobky sú dodávané v štandardnom balení. Výrobky sú balené v papierových fóliovaných vreciach, vedrách alebo bandaskách v
závislosti od druhu materiálu a sú dodávané na europaletách. Presný spôsob balenia je uvedený pri každom výrobku osobitne. Europalety sú vratné a sú zálohované čiastkou 10,00 € / kus v cene bez DPH. Pri odbere tovaru nad 20 ton bude poskytnutá odberateľovi
doprava tovaru na miesto určenia v SR zdarma. Na neštandardné RAL odtiene pre epoxidové a polyuretánové podlahy sú účtované
príplatky podľa aktuálneho cenníka pre epoxidy a polyuretány (viac info a aktuálne príplatky na www.kema-on.net alebo e-mailom na
[email protected]).
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (skrátená verzia)
Úplné všeobecné obchodné podmienky na www.kema-on.net
Úvodné ustanovenia
Na základe kúpno-predajnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar z aktuálnej
ponuky spoločnosti KEMA Stavebné materiály s.r.o. (ďalej predávajúci) v cene podľa platného cenníka predávajúceho. Kupujúci bude
od predávajúceho kupovať tovar na základe tohto zmluvného vzťahu za podmienok uvedených v obchodnej zmluve. Predávajúci
sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom termíne, množstve a kvalite. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar
prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne, včas a podľa platných platobných podmienok uvedených v
kúpno-predajnej zmluve. Predávajúci predloží kupujúcemu aktuáne platný cenník svojich predávaných výrobkov v Slovenskej republike. Kupujúci sa s týmto cenníkom oboznámi. Kúpne ceny a platobné podmienky osobitne riadi kúpno-predajná zmluva.
Objednávka tovaru
Kupujúci sa zaväzuje objednať tovar u predávajúceho v písomnej forme zaslanej predávajúcemu poštou, faxom, e-mailom resp. osobne. Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje ako je: meno kupujúceho a predávajúceho, presné údaje o kupujúcom, presné
označenie tovaru a objednané množstvo, termín dodávky tovaru resp. vlastného odberu v sklade predávajúceho , presnú adresu
dodávky tovaru predávajúcim, pečiatka a podpis oprávnenej osoby. Kupujúci zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenia objednávky.
Predávajúci je povinný do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky potvrdiť kupujúcemu prevzatie objednávky. Potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim sa stáva objednávka záväznou pre obidve strany.
Dodávka tovaru
Predávajúci je povinný na základe správne a úplne vyplnenej objednávky dodať tovar kupujúcemu v termíne podľa potvrdenia objednávky resp. osobnej dohody kupujúceho s predávajúcim, ak sa kupujúci rozhodol pre osobný odber tovaru v sklade predávajúceho.
Pri dodaní tovaru kupujúcemu sa predávajúci zbavuje zodpovednosti za tovar v momente naloženia tovaru na dopravný prostriedok
a potvrdenia prevzatia tovaru prepravcom. Pri osobnom odbere tovaru kupujúcim v sklade predávajúceho sa predávajúci zbavuje
zodpovednosti za tovar v momente naloženia tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho a potvrdenia prevzatia tovaru kupujúcim.
Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v štandartnom balení tak, aby sa vylúčilo jeho poškodnie počas dopravy do skladu resp. miesto
dodania kupujúceho. Pri prevzatí tovaru bude kupujúcemu odovzdaný dodací list v dvoch vyhotoveniach. Kupujúci na kópiu tohto
dodacieho listu potvrdí prevzatie tovaru resp. poznačí výhrady spojené s prevzatím tovaru. Ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar
resp. množstvo, ktoré neboli objednané kupujúcim, kupujúci má právo tento neobjednaný tovar alebo množstvo neprevziať ale taktiež
neprevziať ho ani do úschovy. Tento neobjednaný tovar môže kupujúci vrátiť predávajúcemu späť na náklady predávajúceho. V
prípade, že kupujúci tento neobjednaný tovar alebo množstvo prevezme, vzniká mu povinnosť za tento tovar zaplatiť tak, ako by si
ho objednal. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k dodanému tovaru až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny uvedenej na
faktúre predávajúceho.
Kvalita tovaru a reklamácia
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar, ktorý zodpovedá platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Predávajúci
poskytuje na tovar záruku podľa podmienok výrobcu. Kupujúci je povinný si prevzatý tovar skontrolovať a to jeho správne množstvo,
skladbu sortimentu, kvalitu balenia a to pred podpisom dodacieho listu. Reklamácie uzná predávajúci iba v tom prípade, ak kupujúci
uplatní u predávajúceho do 3 pracovných dní po prevzatí tovaru s doložením záznamu spísaného s dopravcom tovaru resp. vodičom
prepravcu. Poškodenie časti dodávky tovaru neoprávňuje kupujúceho vrátiť celú zásielku predávajúcemu resp. na reklamáciu celej
dodávky tovaru. Skryté vady zistené v priebehu dalšieho spracovania dodávky tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez
zbytočného odkladu po ich zistení. Reklamácie si uplatňuje kupujúci u predávajúceho výhradne písomnou formou. Nepatrné odchýlky
vo farebnosti so vzorkovníkom predávajúceho sa nepovažujú za vady a nemôžu byť preto predmetom reklamácie. Všetky ostatné
zodpovednosti za vady sa budú riešiť príslušnými ustanoveniami Obchodného Zákonníka.
Špeciálne ujednania
Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu vratné palety (ak tieto boli predmetom dodávky) na ktorých bol dodaný tovar čisté a
nepoškodené a to pri nasledujúcej dodávke tovaru resp. najneskôr do 60 dní od ich obdržania. Predávajúci má právo od kupujúceho
neprevziať poškodené alebo znečistené palety. Za všetky nedodané palety kupujúcim resp. za dodané palety v poškodenom alebo
znečistenom stave má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu hodnotu za jednu paletu vo výške 10,00 € bez DPH.
Sankcie
Kupujúci uhradí predávajúcemu úroky z omeškania za nezaplatený tovar vo výke 0,09 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
Pre prípad uplynutia splatnosti faktúry resp. po neakceptovaní upomienky predávajúceho kupujúcim, je kupujúci uzrozumený, že
predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy či splnenia jednotlivej objednávky a vymáhať všetky svoje pohľadávky voči kupujúcemu súdnou cestou. Všetky náklady s tým spojené budú účtované kupujúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude kupujúci v omeškaní
so splácaním faktúry za dodaný tovar viac ako 15 dní po splatnosti faktúry tovaru, má právo predávajúci odmietnuť dodať ďalší tovar
až do uhradenia omeškanej faktúry.
Vyššia moc
Prírodné katastrofy, vojna, mobilizácia, blokáda, zákaz exportu a importu, zlyhanie strojového parku, štrajk, zmena legislatívy a všetky
podobné udalosti, ktorým nevie predávajúci zabrániť, ktoré znemožnia plnenie zmluvy alebo jej plnenie neprimeranie sťažia oprávňujú
predávajúceho k tomu, aby od zmluvy odstúpil alebo aby plenie zmluvy na primerane dlhé obdobie prerušil. V prípade akéhokoľvek
sporu sa predávajúci a kupujúci budú snažiť riešiť tento spor prednostne dohodou, pokiaľ takto nedôjde k dohode, miestne príslušný
súd na prejednanie veci je súd v mieste sídla predávajúceho.
Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 5. 2014. Súčasne sa rušia doterajšie obchodné podmienky 2013.
KEMA SLOVENSKO l CENNÍK VÝROBKOV l vydal KEMA Stavebné materiály s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
T: 02 455 22 800, F: 02 455 22 801, E: [email protected],[email protected] W: www.kema-on.net
náklad 10.000 ks l vyhradzujeme si právo na zmenu cien a výrobného programu l za tlačové chyby nezodpovedáme
KEMA_Cenník_2014_SK 2
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
Obsah
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY, PRÍRODNÝ KAMEŇ, PÓROBETÓN
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
VODOTESNÉ HMOTY A RÝCHLOTUHNÚCE MALTY
TESNIACE PÁSKY
FARBY
SPOJIVÁ
VYROVNÁVACIE HMOTY NA STENY A STROPY
HOTOVÉ OMIETKY A MALTY
PENETRÁCIE A IMPREGNÁCIE
RENOVÁCIE OMIETOK / SANAČNÉ OMIETKY
INJEKTÁŽNE A HYDROFOBIZAČNÉ PROSTRIEDKY
VÝROBKY NA SANÁCIU A OCHRANU BETÓNU
PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE HMOTY
Samonivelačné podlahové vyrovnávacie hmoty
Podlahové vyrovnávacie malty
Potery
Príprava podkladu
LEPIDLÁ NA PODLAHOVÉ KRYTINY
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
Príprava podkladu
Tenkovrstvové epoxidové a polyuretánové systémy
Samonivelačné epoxidové a polyuretánové systémy
Quartz color epoxidové a polyuretánové systémy
Ostatné epoxidové systémy
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
Plastifikátory
Superplastifikátory
Prísady pre zimné betónovanie, urýchľovač tuhnutia
Ostatné prísady
KREMENNÉ PIESKY VO VRECIACH
DOPLNKOVÉ VÝROBKY
MARKETING A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
4-6
7, 8
9 - 14
15
16, 17
17
18
18
18
19
20
21
22, 23
23
23
24
24
24
25
25 - 27
28
28
29
29
30
30, 31
32
32
32, 33
34
34
35, 36
37
38
KEMA Stavebné materiály, s.r.o.,
Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 36797014 DIČ: 2022411006 IČ DPH: SK2022411006
zap. v OR súdu Bratislava I, Odd: Sro, vložka č: 46673/B
Banka: Banka č.1 - VÚB Bratislava
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu: 2327467955/0200
IBAN: SK24 02000 0000 0023 2746 7955
KEMA_Cenník_2014_SK 3
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
KEMATERM 224
Lepiaca a armovacia hmota na termoizolačné dosky
00271
48 vriec/paleta
8,25 €/bal
3 831009 402710
48 vriec/paleta
18,00 €/bal
3 831009 430324
750 ml/1 aerosol dóza
8,40 €/bal
3 831009 431451
55 m2/1 rolka
1,00 €/m2
25/1
KEMATERM 235
Špeciálna lepiaca a armovacia hmota na termoizolačné dosky
03032
25/1
KEMATERM PU
Polyuretánové lepidlo na tepelnoizolačné dosky
03145
KEMATERM MTX 240
Armovacia sieťka
KEMATERM GRUND 210
Základný penetračný náter pod omietky Kematerm
03036
25/1
24 vedier/paleta
51,00 €/bal
3 831009 430362
03037
5/1
48 vedier/paleta
14,50 €/bal
3 831009 430379
25/1
24 vedier/paleta
40,00 €/bal
25/1
24 vedier/paleta
48,00 €/bal
25/1
24 vedier/paleta
51,00 €/bal
25/1
24 vedier/paleta
60,00 €/bal
25/1
24 vedier/paleta
80,00 €/bal
24 vedier/paleta
57,00 €/bal
KEMATERM PL-G
Tenkovrstvová pastovitá akrylátová omietka
KEMATERM PL-S
Tenkovrstvová pastovitá silikátová omietka
KEMATERM PL-X
Tenkovrstvová pastovitá silikónová omietka
KEMATERM PL-SX
Tenkovrstvová pastovitá polysiloxanová omietka
KEMATERM PL-VIVA
Tenkovrstvová pastovitá sýtofarebná omietka
KEMATERM PL-SX FINE
Tenkovrstvová pastovitá jemná polysiloxanová omietka
25/1
4
KEMA_Cenník_2014_SK 4
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
KEMATERM PL-MOSAIC
Mozaiková omietka z pestrých kamienkov
03043
30/1
24 vedier/paleta
69,00 €/bal
25/1
24 vedier/paleta
98,00 €/bal
5/1
48 vedier/paleta
22,00 €/bal
25/1
24 vedier/paleta
102,00 €/bal
5/1
48 vedier/paleta
23,00 €/bal
25/1
24 vedier/paleta
121,00 €/bal
5/1
48 vedier/paleta
26,50 €/bal
25/1
24 vedier/paleta
230,00 €/bal
5/1
48 vedier/paleta
49,00 €/bal
3 831009 430430
KEMACOLOR G
Akrylátová farba
KEMACOLOR S
Silikátová farba
KEMACOLOR X
Silikónová farba
KEMACOLOR VIVA
Sýtofarebná akrylátová farba
NOVINKA - KEMATERM ANTIPILZ OMIETKY A FARBY
KEMATERM ANTIPILZ (AP) - OMIETKY A FARBY S EŠTE VYŠŠOU ODOLNOSŤOU
Omietky a farby so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu mikroorganizmov (rias, plesní a húb) s prísadou predlžujúcou životnosť fasády v problémových
oblastiach a v rizikovom prostredí (napr. v blízkosti vodných plôch, lesných porastov, v horskom prostredí, dopravne vysoko zaťažených komunikácií a pod.)
KEMATERM PL-G AP
Tenkovrstvová pastovitá akrylátová omietka s protiplesňovou prísadou Antipilz (AP)
25/1
24 vedier/paleta
46,00 €/bal
KEMATERM PL-S AP
Tenkovrstvová pastovitá silikátová omietka s protiplesňovou prísadou Antipilz (AP)
25/1
24 vedier/paleta
55,00 €/bal
KEMATERM PL-X AP
Tenkovrstvová pastovitá silikónová omietka s protiplesňovou prísadou Antipilz (AP)
25/1
24 vedier/paleta
58,00 €/bal
5
KEMA_Cenník_2014_SK 5
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
KEMATERM PL-SX AP
Tenkovrstvová pastovitá polysiloxanová omietka s protiplesňovou prísadou Antipilz (AP)
25/1
24 vedier/paleta
69,00 €/bal
KEMATERM PL-SX FINE AP
Tenkovrstvová pastovitá polysiloxanová omietka s protiplesňovou prísadou Antipilz (AP)
25/1
24 vedier/paleta
65,00 €/bal
KEMATERM PL-VIVA AP
Tenkovrstvová pastovitá sýtofarebná omietka s protiplesňovou prísadou Antipilz (AP)
25/1
24 vedier/paleta
92,00 €/bal
25/1
24 vedier/paleta
112,00 €/bal
5/1
48 vedier/paleta
25,00 €/bal
25/1
24 vedier/paleta
117,00 €/bal
5/1
48 vedier/paleta
26,00 €/bal
25/1
24 vedier/paleta
139,00 €/bal
5/1
48 vedier/paleta
30,00 €/bal
KEMACOLOR G AP
Akrylátová farba s protiplesňovou prísadou Antipilz (AP)
KEMACOLOR S AP
Silikátová farba s protiplesňovou prísadou Antipilz (AP)
KEMACOLOR X AP
Silikónová farba s protiplesňovou prísadou Antipilz (AP)
KEMACOLOR VIVA AP
Sýtofarebná akrylátová farba s protiplesňovou prísadou Antipilz (AP)
25/1
24 vedier/paleta
264,00 €/bal
5/1
48 vedier/paleta
56,00 €/bal
6
KEMA_Cenník_2014_SK 6
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY, PRÍRODNÝ KAMEŇ, PÓROBETÓN
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
KEMABOND 107
Lepidlo na obklady a dlažby, kat. C1
25/1
48 vriec/paleta
6,00 €/bal
3 831009 405360
25/1
48 vriec/paleta
6,25 €/ bal
3 831009 430256
03018
25/1
48 vriec/paleta
8,50 €/bal
3 831009 430188
00543
5/1
6 krabíc/kartón
2,80 €/bal
3 831009 405438
25/1
48 vriec/paleta
9,75 €/bal
3 831009 405339
25/1
48 vriec/paleta
10,75 €/bal
3 831009 430270
03003
25/1
48 vriec/paleta
15,50 €/bal
3 831009 430034
03999
5/1
6 krabíc/kartón
4,70 €/bal
3 831009 439990
00107
KEMABOND 109
Lepidlo na obklady a dlažby, kat. C1T
03025
KEMABOND 120
Lepidlo na obklady a dlažby, kat. C1T
KEMAGRES
Lepidlo na obklady a dlažby, kat. C2T
00533
KEMABOND FLEX 131
Flexibilné lepidlo, kat. C2TE
03027
KEMAKOL FLEX 170
Flexibilné lepidlo na obklady a dlažby, kat. C2TE S1
KEMAKOL MARMOR 180
Biele flexibilné lepidlo na lepenie keramických obkladov a mramoru, kat. C2TE S1
03005
25/1
48 vriec/paleta
18,25 €/bal
3 831009 430058
03998
5/1
6 krabíc/kartón
4,65 €/bal
3 831009 439983
25/1
48 vriec/paleta
18,75 €/bal
3 831009 430065
17,25 €/bal
3 831009 430096
KEMAKOL MARMOR 181
Biele flexibilné strednovrstvové lepidlo
03006
KEMAKOL RAPID 193
Rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo na dlažby veľkého formátu, kat. C2F S1
03009
25/1
48 vriec/paleta
7
KEMA_Cenník_2014_SK 7
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY, PRÍRODNÝ KAMEŇ, PÓROBETÓN
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
KEMAPOX LF
Kyselinovzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota
06772
E10 medium grey
5/1
90 plast. vedier/paleta 50,50 €/bal
3 831009 467726
06771
E20 dark grey
5/1
90 plast. vedier/paleta 50,50 €/bal
3 831009 467719
06773
E60 white
5/1
90 plast. vedier/paleta 50,50 €/bal
3 831009 467733
06774
E80 beige
5/1
90 plast. vedier/paleta 50,50 €/bal
3 831009 467740
25/1
48 vriec/paleta
6,75 €/bal
3 831009 430218
25/1
48 vriec/paleta
14,00 €/bal
3 831009 405179
KEMAMIX SPX
Lepidlo na pórobetón
00506
KAMENOL
Malta na lepenie kameňa
00517
8
KEMA_Cenník_2014_SK 8
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
NANOCOLOR
Vysoko odolná flexibilná škárovacia hmota na báze cementu (CG2, SIST EN 13888), na šírku škáry od 2–20 mm
03526
N10 grey
5*5/1
24,25 €/bal
3 831009 435268
03553
N15 medium grey
5*5/1
29,50 €/bal
3 831009 435534
03527
N20 dark grey
5*5/1
29,50 €/bal
3 831009 435275
03528
N30 anthracite grey
5*5/1
29,50 €/bal
3 831009 435282
03529
N40 light brown
5*5/1
29,50 €/bal
3 831009 435299
03530
N50 brown
5*5/1
29,50 €/bal
3 831009 435305
03531
N60 white
5*5/1
24,25 €/bal
3 831009 435312
03532
N70 manhattan
5*5/1
29,50 €/bal
3 831009 435329
03533
N75 vanilla
5*5/1
29,50 €/bal
3 831009 435336
03534
N80 beige
5*5/1
29,50 €/bal
3 831009 435343
03535
N85 almond
5*5/1
29,50 €/bal
3 831009 435350
03536
N90 sahara
5*5/1
29,50 €/bal
3 831009 435367
03541
N100 terracotta
5*5/1
33,00 €/bal
3 831009 435411
03546
N105 yellow
5*5/1
33,00 €/bal
3 831009 435466
03547
N110 pink
5*5/1
29,50 €/bal
3 831009 435473
03548
N115 ice blue
5*5/1
29,50 €/bal
3 831009 435480
03549
N120 light blue
5*5/1
45,00 €/bal
3 831009 435497
03550
N130 blue
5*5/1
72,50 €/bal
3 831009 435503
03551
N135 green
5*5/1
57,75 €/bal
3 831009 435510
03552
N140 light green
5*5/1
29,50 €/bal
3 831009 435527
9
KEMA_Cenník_2014_SK 9
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
NANOCOLOR
Vysoko odolná flexibilná škárovacia hmota na báze cementu (CG2, SIST EN 13888), na šírku škáry od 2–20 mm
03570
N10 grey
5/1
6 krabíc/kartón
5,90 €/bal
3 831009 435701
03571
N15 medium grey
5/1
6 krabíc/kartón
6,80 €/bal
3 831009 435718
03572
N20 dark grey
5/1
6 krabíc/kartón
6,80 €/bal
3 831009 435725
03573
N30 anthracite grey
5/1
6 krabíc/kartón
6,80 €/bal
3 831009 435732
03574
N40 light brown
5/1
6 krabíc/kartón
6,80 €/bal
3 831009 435749
03575
N50 brown
5/1
6 krabíc/kartón
6,80 €/bal
3 831009 435756
03576
N60 white
5/1
6 krabíc/kartón
6,80 €/bal
3 831009 435763
03577
N70 manhattan
5/1
6 krabíc/kartón
6,80 €/bal
3 831009 435770
03578
N75 vanilla
5/1
6 krabíc/kartón
6,80 €/bal
3 831009 435787
03579
N80 beige
5/1
6 krabíc/kartón
6,80 €/bal
3 831009 435794
03580
N85 almond
5/1
6 krabíc/kartón
6,80 €/bal
3 831009 435800
03581
N90 sahara
5/1
6 krabíc/kartón
6,80 €/bal
3 831009 435817
03582
N100 terracotta
5/1
6 krabíc/kartón
6,80 €/bal
3 831009 435824
03583
N105 yellow
5/1
6 krabíc/kartón
6,80 €/bal
3 831009 435831
03584
N110 pink
5/1
6 krabíc/kartón
6,80 €/bal
3 831009 435848
03585
N115 ice blue
5/1
6 krabíc/kartón
14,60 €/bal
3 831009 435855
03586
N120 light blue
5/1
6 krabíc/kartón
14,60 €/bal
3 831009 435862
03587
N130 blue
5/1
6 krabíc/kartón
14,60 €/bal
3 831009 435879
03588
N135 green
5/1
6 krabíc/kartón
14,60 €/bal
3 831009 435886
03589
N140 light green
5/1
6 krabíc/kartón
14,60 €/bal
3 831009 435893
10
KEMA_Cenník_2014_SK 10
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
NANOCOLOR
Vysoko odolná flexibilná škárovacia hmota na báze cementu (CG2, SIST EN 13888), na šírku škáry od 2–20 mm
03500
N10 grey
2/1
8 vedier/kartón
3,05 €/bal
3 831009 435008
03501
N15 medium grey
2/1
8 vedier/kartón
3,15 €/bal
3 831009 435015
03502
N20 dark grey
2/1
8 vedier/kartón
3,15 €/bal
3 831009 435022
03503
N30 anthracite grey
2/1
8 vedier/kartón
3,15 €/bal
3 831009 435039
03504
N40 light brown
2/1
8 vedier/kartón
3,15 €/bal
3 831009 435046
03505
N50 brown
2/1
8 vedier/kartón
3,15 €/bal
3 831009 435053
03506
N60 white
2/1
8 vedier/kartón
3,05 €/bal
3 831009 435060
03507
N70 manhattan
2/1
8 vedier/kartón
3,05 €/bal
3 831009 435077
03508
N75 vanilla
2/1
8 vedier/kartón
3,15 €/bal
3 831009 435084
03509
N80 beige
2/1
8 vedier/kartón
3,15 €/bal
3 831009 435091
03510
N85 almond
2/1
8 vedier/kartón
3,15 €/bal
3 831009 435107
03511
N90 sahara
2/1
8 vedier/kartón
3,15 €/bal
3 831009 435114
03512
N100 terracotta
2/1
8 vedier/kartón
3,15 €/bal
3 831009 435121
03513
N105 yellow
2/1
8 vedier/kartón
3,15 €/bal
3 831009 435138
03514
N110 pink
2/1
8 vedier/kartón
3,15 €/bal
3 831009 435145
03515
N115 ice blue
2/1
8 vedier/kartón
6,35 €/bal
3 831009 435152
03516
N120 light blue
2/1
8 vedier/kartón
6,35 €/bal
3 831009 435169
03517
N130 blue
2/1
8 vedier/kartón
6,35 €/bal
3 831009 435176
03518
N135 green
2/1
8 vedier/kartón
6,35 €/bal
3 831009 435183
03519
N140 light green
2/1
8 vedier/kartón
3,15 €/bal
3 831009 435190
11
KEMA_Cenník_2014_SK 11
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
KEMAPOX ARTCOLOR
Revolučná, veľmi ľahko čistiteľná 2K kyselinovzdorná epoxidová škárovacia a lepiaca hmota s viacerými exkluzívnymi odtieňmi
06776
A15 medium grey
2,5/1
34,65 €/bal
3 831009 467764
06777
A20 dark grey
2,5/1
34,65 €/bal
3 831009 467771
06778
A30 anthracite grey
2,5/1
34,65 €/bal
3 831009 467788
06784
A35 brown grey
2,5/1
34,65 €/bal
3 831009 467849
06779
A50 brown
2,5/1
34,65 €/bal
3 831009 467795
06775
A60 white
2,5/1
34,65 €/bal
3 831009 467757
06780
A85 almond
2,5/1
34,65 €/bal
3 831009 467801
06783
A110 pink
2,5/1
34,65 €/bal
3 831009 467832
06785
A105 yellow
2,5/1
34,65 €/bal
3 831009 467856
06781
A125 turquoise blue
2,5/1
34,65 €/bal
3 831009 467818
06782
A145 limette
2,5/1
34,65 €/bal
3 831009 467825
06786
A200 orient red
2,5/1
34,65 €/bal
3 831009 467863
ARTCOLOR PRÍSADA
Prísada na vytváranie špeciálnych efektov
06790
SPARK
75 g
25,00 €/bal
3 831009 467900
06791
SILVER
75 g
25,00 €/bal
3 831009 467917
06792
GOLD
75 g
37,00 €/bal
3 831009 467924
KEMAPOX LF
Kyselinovzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota
06772
E10 medium grey
5/1
50,50 €/bal
3 831009 467726
06771
E20 dark grey
5/1
50,50 €/bal
3 831009 467719
06773
E60 white
5/1
50,50 €/bal
3 831009 467733
06774
E80 beige
5/1
50,50 €/bal
3 831009 467740
12
KEMA_Cenník_2014_SK 12
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
ARTCOLOR CLEANER GEL
Čistiaci detergent v podobe gélu na odstránenie zvyškov epoxidovej malty zo škárovaných povrchov
06787
1/1
12 plast. nádob/kartón 19,50 €/bal
3 831009 467870
1/1
10 kusov/krabica
4,32 €/bal
3 831009 467894
21,00 €/bal
3 831009 468501
KEMAPOX WHIPE WHITE
Biely jemný filc
06789
ČISTIACE HLADÍTKO
Hladítko na čistenie povrchov s ARTCOLOR CLEANER GEL
1/1
06850
KEMASIL
Silikónový tmel
03350
S150 transparent
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433509
03351
S10 grey
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433516
03378
S15 medium grey
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433783
03352
S20 dark grey
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433523
03379
S30 anthracite grey
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433790
03354
S40 light brown
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433547
03355
S50 brown
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433554
03356
S60 white
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433561
03357
S70 manhattan
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433578
03380
S75 vanilla
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433806
03358
S80 beige
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433585
03381
S85 almond
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433813
13
KEMA_Cenník_2014_SK 13
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie, m
EAN KÓD
03359
S90 sahara
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433592
03382
S100 terracotta
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433820
03383
S105 yellow
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433837
03384
S110 pink
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433844
03385
S115 ice blue
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433851
03362
S120 light blue
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433622
03363
S130 blue
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433639
03386
S135 green
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433868
03387
S140 light
310 ml/1 kartuša
3,75 €/bal
3 831009 433875
KEMAFLEX ACRYL
Trvalo pružný akrylový tmel
03376
grey
310 ml/1 kartuša
2,40 €/bal
3 831009 433769
03375
white
310 ml/1 kartuša
2,40 €/bal
3 831009 433752
03377
brown
310 ml/1 kartuša
2,40 €/bal
3 831009 433776
600 ml/1 ALU črievko
9,25 €/bal
3 831009 401362
24,50 €/ bal
3 831009 467931
0,53 €/m
3 831009 433899
KEMAFLEX PU
Jednozložková polyuretánová tesniaca hmota
00136
sivá
PU PRIMER
Jednozložková polyuretánová penetrácia a impregnácia
06793
1/1
20 kusov/krabica
KEMAFLEX PE X10
Polyetylénový kruhový tesniaci profil, priemer 10 mm
03389
100 m/1 rolka
14
KEMA_Cenník_2014_SK 14
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
VODOTESNÉ HMOTY A RÝCHLOTUHNÚCE MALTY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
HIDROSTOP 94
1-zložková vodotesná hmota na báze cementu
03308
25/1
48 vriec/paleta
15,00 €/bal
3 831009 433080
00127
5/1
6 vreciek/kartón
5,55 €/bal
3 831009 401270
03310
28/1
63 vriec/paleta
68,04 €/bal
3 831009 433103
03399
17,5/1
40 vedier/paleta
56,00 € /bal
3 831009 433998
03397
7/1
36 vedier/paleta
27,30 €/bal
3 831009 433974
20/1
60 vriec/paleta
36,00 €/bal
3 831009 401256
28/1
63 vriec/paleta
67,20 €/bal
3 831009 441894
26,25 €/bal
3 831009 433127
HIDROSTOP ELASTIK
2-zložková pružná vodotesná hmota
HIDROSTOP FLEX
1-zložková elastická vodotesná hmota
00125
HIDROSTOP VARIO
2-zložková pružná vodotesná hmota
04189
HIDROSTOP VH
2-zložkový vodotesný náter pre plavecké bazény a nádrže na pitnú vodu
03312
25/1
48 vriec/paleta
HIDROSTOP PENETRAT
Cementový hydroizolačný sulfátom odolný penetračný náter (kryštalická izolácia)
25/1
48 vriec/paleta
29,75 €/bal
3 831009 433073
03319
25/1
48 vriec/paleta
17,50 €/bal
3 831009 433196
03968
5/1
6 škatúľ/kartón
5,15 €/bal
3 831009 439686
00131
25/1
48 vriec/paleta
31,75 €/bal
3 831009 401317
00132
5/1
6 škatúľ/kartón
8,15 €/bal
3 831009 401324
10,65 €/kus
3 831009 467955
03307
HIDROSTOP KIT
Cementový rýchlo tuhnúci tmel
HIDROZAT
Rýchlo tuhnúca cementová malta
HIDROZAT MOMENT
Cementom viazaný reaktívny prášok na zastavenie aktívneho prietoku vody
06795
1/1
250 vedier/paleta
15
KEMA_Cenník_2014_SK 15
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
TESNIACE PÁSKY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie, m
EAN KÓD
KEMABAND tesniaca páska 12
Tesniaca páska šírky 12 cm
03320
10/1 m
10 m/krabica
1,93 €/m
3 831009 433202
03333
50/1 m
50 m/krabica
1,70 €/m
3 831009 433332
03332
10/1 m
10 m/krabica
2,26 €/m
3 831009 433325
03334
20/1 m
20 m/krabica
2,02 €/m
3 831009 433349
1/1
kus
4,40 €/bal
3 831009 433226
1/1
kus
4,40 €/bal
3 831009 433233
1/1 kus
3,05 €/bal
3 831009 433240
1/1 kus
13,40 €/bal
3 831009 433882
KEMABAND TACK 12
Samolepiaca tesniaca páska
KEMABAND Y rohový element
Vnútorný rohový prvok tesniacej pásky
03322
KEMABAND X rohový element
Vonkajší rohový prvok tesniacej pásky
03323
KEMABAND manžeta M12
Stenová manžeta, rozmery 120 x 120 mm
03324
KEMABAND manžeta M35
Podlahová manžeta, rozmery 350 x 350 mm
03388
KEMABAND tesniaca páska HN
Tesniaca páska vyrobená z nitrilovej gumy (NBR)
03337
25/1 m
šírka 100 mm
9,48 €/m
3 831009 433370
03338
25/1 m
šírka 200 mm
17,76 €/m
3 831009 433387
400 ml/1 ALU črievko
15,81 €/bal
3 831009 433394
5/1 m
45,45 €/bal
3 831009 433400
115,50 €/bal
3 831009 468341
KEMA Fixer
Viacúčelové, 1-zložkové elastické MS-polymérové lepidlo
03339
KEMA SWELL
Hydrofilický bentonitový tesniaci pás šírky 25 mm
03340
6x5 m/krabica
KEMA SWELL 05
Poluretánový vodou napučiavací tesniaci pás, šírka 20 mm a hrúbka 5 mm
06834
15/1 m
10 roliek/krabica
16
KEMA_Cenník_2014_SK 16
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
TESNIACE PÁSKY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie, m
EAN KÓD
KEMA MASTIC WA
Vodou napučiavaci tesniaci tmel na mokré povrchy
03342
600 ml/1 ALU črievko
37,00 €/bal
3 831009 433424
7,68 €/m
3 831009 433431
23,70 €/bal
3 831009 468006
KEMAFOIL
Elastická vodotesná fólia
03343
30/1 m
30 m/krabica
15/1 L
24 vedier/paleta
FARBY
KEMACOLOR INTERIOR
Biela vnútorná disperzná farba
06800
17
KEMA_Cenník_2014_SK 17
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
SPOJIVÁ
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
KEMAFIN ELEKTRO GYPSUM
Montážna sadra
00298
4/1
5 vreciek/kartón
2,60 €/bal
3 831009 402987
VYROVNÁVACIE HMOTY NA STENY A STROPY
KEMAGLET FX
Sadrová vyrovnávacia stierka
00621
20/1
50 vriec/paleta
9,60 €/bal
3 831009 406213
00627
4/1
5 vreciek/kartón
3,20 €/bal
3 831009 406275
00618
20/1
60 vriec/paleta
10,20 €/bal
3 831009 406183
00614
5/1
5 vreciek/kartón
3,60 €/bal
3 831009 406145
25/1
32 vedier/paleta
28,75 €/bal
3 831009 402451
25/1
48 vriec/paleta
6,25 €/bal
3 831009 402505
20/1
60 vriec/paleta
5,05 €/bal
3 831009 431048
KEMAGLET G
Vyrovnávacia stierka z bieleho cementu
KEMAGLET KIT
Vnútorná disperzná stierka
00245
HOTOVÉ OMETKY A MALTY
KEMAMIX G
Hrubá vápenno-cementová omietka
00250
KEMAMIX F
Jemná vápenno-cementová omietka, štuk
03104
18
KEMA_Cenník_2014_SK 18
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
PENETRÁCIE A IMPREGNÁCIE
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
KEMACRYL
Polymérová disperzia – spájanie »staré–nové«
00323
50/1
bandaska
137,00 €/bal
3 831009 403236
00322
10/1
bandaska
29,50 €/bal
3 831009 403229
00321
5/1
bandaska
16,20 €/bal
3 831009 403212
00320
1/1
8 plast. fliaš/kartón
4,15 €/bal
3 831009 403205
KEMAGRUND A
Penetračný náter na slabo nasiakavé a nenasiakavé minerálne podklady
00365
10/1
bandaska
38,20 €/bal
3 831009 403656
00364
5/1
bandaska
21,00 €/bal
3 831009 403649
00363
1/1
8 plast. fliaš/kartón
4,60 €/bal
3 831009 403632
KEMAGRUND S
Základný náter vysoko a stredne nasiakavých minerálnych povrchov
00360
10/1
bandaska
24,40 €/bal
3 831009 403601
00361
5/1
bandaska
13,20 €/bal
3 831009 403618
00362
1/1
8 plast. fliaš/kartón
3,70 €/bal
3 831009 403625
KEMALATEX
Polymérová disperzia slúžiaca ako spojovací mostík (spoj staré-nové) na prekrývanie starých betónových povrchov
00328
50/1
bandaska
207,00 €/bal
3 831009 403281
00327
10/1
bandaska
61,00 €/bal
3 831009 403274
65,60 €/bal
3 831009 402864
KEMAGRUND PU
1-zložková polyuretánová penetrácia
00286
5/1L
19
KEMA_Cenník_2014_SK 19
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
RENOVÁCIE OMIETOK / SANAČNÉ OMIETKY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
KEMASAN 580
Sušiaca omietka
03411
42 vriec/paleta
20,40 €/bal
3 831009 434117
25/1
48 vriec/paleta
19,00 €/bal
3 831009 434193
25/1
48 vriec/paleta
14,00 €/bal
3 831009 434063
25/1
48 vriec/paleta
12,00 €/bal
3 831009 434049
48 vriec/paleta
19,00 €/bal
3 831009 406756
30/1
KEMASAN 590
Sušiaca omietka na báze prírodného Románskeho vápna
03419
KEMASAN 550
Sanačná omietka
03406
KEMASAN 520
Hrubá vápenná omietka
03404
KEMASAN F
Jemná sušiaca omietka na báze prírodného Románskeho vápna
00675
25/1
20
KEMA_Cenník_2014_SK 20
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
INJEKTÁŽNE A HYDROFOBIZAČNÉ PROSTRIEDKY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
KEMAFOB
Silikónová vodoodpudivá impregnácia
00225
10/1
plechovka
80,50 €/bal
3 831009 402253
00224
1/1
6 plechoviek/krabica
10,40 €/bal
3 831009 402246
00237
10/1
plechovka
69,30 €/bal
3 831009 402376
00236
1/1
8 plast. fliaš/krabica
9,10 €/bal
3 831009 402369
00210
50/1
bandaska
161,00 €/bal
3 831009 402109
00203
10/1
bandaska
35,00 €/bal
3 831009 402031
10/1
bandaska
726,00 €/bal
3 831009 401355
43,10 €/bal
3 831009 436999
KEMAFOB AQUA
Vodoodpudivá impregnácia na báze vody
KEMASOL
Emulzia na zastavenie kapilárnej vlhkosti
KEMASOL MICRO
Mikroemulzia na zastavenie kapilárnej vlhkosti
00135
KEMA EXPAND
Chemická prášková plastifikačná prísada pre kompenzáciu zmrašťovania
03699
5/1
5 vreciek/kartón
21
KEMA_Cenník_2014_SK 21
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
VÝROBKY NA SANÁCIU A OCHRANU BETÓNU
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie, kg
EAN KÓD
BETONPROTEKT RT
Vláknami vystužená tixotropná reprofilačná malta EN 1504-3:PCC malta na opravu betónov, trieda R4
00344
25/1
48 vriec/paleta
17,50 €/bal
3 831009 403441
BETONPROTEKT RP
Vláknami vystužená reprofilačná malta EN 1504-3:PCC malta na opravu betónov, trieda R2 (podmienečne R4)
02539
25/1
48 vriec/paleta
17,50 €/bal
3 831009 425399
BETONPROTEKT F
Jemná malta na vyrovnávanie a antikoróznu ochranu betónových povrchov, EN 1504-2:PCC malta na opravu betónov
25/1
48 vriec/paleta
20,50 €/bal
3 831009 403465
00351
33/1
(25+8)
50,82 €/bal
3 831009 403519
06801
3,3/1
(2,5+0,8)
11,12 €/bal
3 831009 468013
08450
28/1
(10+18)
16,80 €/kg
3 831009 484501
08451
5,6/1
(2+3,6)
17,42 €/kg
3 831009 484518
00323
50/1
bandaska
137,00 €/bal
3 831009 403236
00322
10/1
bandaska
29,50 €/bal
3 831009 403229
00321
5/1
bandaska
16,20 €/bal
3 831009 403212
00320
1/1
8 plast. fliaš/kartón
4,15 €/bal
3 831009 403205
00346
BETONPROTEKT K2
Ochrana oceľovej výstuže a spojovací mostík
KEMAPOX LINK
2-zložkový epoxidový spojovací mostík
KEMACRYL
Polymérová disperzia – spájanie »staré–nové«
KEMAGRUND A
Penetračný náter na slabo nasiakavé a nenasiakavé minerálne podklady
00365
10/1
38,20 €/bal
3 831009 403656
00364
5/1
21,00 €/bal
3 831009 403649
00363
1/1
4,60 €/bal
3 831009 403632
8 plast. fliaš/kartón
22
KEMA_Cenník_2014_SK 22
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
VÝROBKY NA SANÁCIU A OCHRANU BETÓNU
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie, kg
EAN KÓD
KEMALATEX
Polymérová disperzia slúžiaca ako spojovací mostík (spoj staré-nové) na prekrývanie starých betónových povrchov
00328
50/1
bandaska
208,00 €/bal
3 831009 403281
00327
10/1
bandaska
61,00 €/bal
3 831009 403274
30/1
42 vriec/paleta
14,40 €/bal
3 831009 403588
08499
28/1
(20+8)
17,00 €/kg
3 831009 484990
08498
3,5/1
(2,5+1)
19,66 €/kg
3 831009 484983
01822
17,5/1
(12,5+5)
18,75 €/kg
3 831009 418223
02535
3,5/1
(2,5+1)
21,10 €/kg
3 831009 425351
ISOTAL
Zálievková hmota
00358
KEMAPOX FILL 1000
Epoxidová injektážna živica
KEMAPUR FILL 1150
Polyuretánová injektážna živica
PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE HMOTY
Samonivelačné podlahové vyrovnávacie hmoty
LINEA 810 SL
Rýchlotuhnúca samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota, 1–10 mm, C25/F6/B2 podľa EN 13813
00635
25/1
48 vriec/paleta
17,50 €/bal
3 831009 406350
LINEA 811 SL
Rýchlotuhnúca samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota, v hrúbke do 20 mm, C35/F10/B2 podľa EN 13813
00628
25/1
48 vriec/paleta
16,75 €/bal
3 831009 406282
LINEA 830 SL
Rýchlotuhnúca samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota, 5–30 mm, C35/F10/B2 podľa EN 13813
00629
25/1
48 vriec/paleta
16,75 €/bal
3 831009 406299
LINEA 841 SL
Rýchlotuhnúca samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota, 3–40 mm, C25/F6/B2 podľa EN 13813
00631
25/1
48 vriec/paleta
16,25 €/bal
3 831009 406312
23
KEMA_Cenník_2014_SK 23
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE HMOTY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie, kg
EAN KÓD
Podlahové vyrovnácie malty
LINEA 820 M
Podlahová vyrovnávacia hmota, 5–20 mm, C40/F7/B1,5 podľa EN 13813
00634
30/1
42 vriec/paleta
13,70 €/bal
3 831009 406343
LINEA 840 M
Nezmrašťujúca podlahová vyrovnávacia hmota, 5–40 mm, C40/F7/B2 podľa EN 13813
30/1
42 vriec/paleta
15,50 €/bal
3 831009 406329
25/1
48 vriec/paleta
11,00 €/bal
3 831009 432113
40/1
36 vriec/paleta
7,20€/bal
3 831009 425849
08450
28/1
(10+18)
16,80 €/kg
3 831009 484501
08451
5,6/1
(2+3,6)
17,42 €/kg
3 831009 484518
00632
Potery
KEMA FLOOR RAPID
Rýchlo schnúci poter
03211
KEMA FLOOR ESTRICH
Cementový poter
02584
Príprava podkladu
KEMAPOX LINK
2-zložkový epoxidový spojovací mostík
KEMALATEX
Polymérová disperzia slúžiaca ako spojovací mostík (spoj staré-nové) na prekrývanie starých betónových povrchov
00328
50/1
bandaska
208,00 €/bal
3 831009 403281
00327
10/1
bandaska
61,00 €/bal
3 831009 403274
KEMAGRUND A
Penetračný náter na slabo nasiakavé a nenasiakavé minerálne podklady
00365
10/1
bandaska
38,20 €/bal
3 831009 403656
00364
5/1
bandaska
21,00 €/bal
3 831009 403649
00363
1/1
8 plast. fliaš/kartón
4,60 €/bal
3 831009 403632
24
KEMA_Cenník_2014_SK 24
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
FLOOROKOL UNIVERSAL
Univerzálne disperzné lepidlo
00938
12/1
24 vedier/paleta
62,04 €/bal
3 831009 409382
20/1
24 vedier/paleta
99,00 €/bal
3 831009 409351
25/1
24 vedier/paleta
51,50 €/bal
3 831009 409368
14/1
(12,85+1,15)
62,02 €/bal
3 831009 408699
FLOOROKOL LINO-GUM
Lepidlo na linoleum a gumenné podlahoviny
00935
FLOOROKOL PARKET
Disperzné lepidlo na parkety
00936
FLOOROKOL PARKET PU 2K
2-zložkové polyuretánové lepidlo na drevené podlahy
00869
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
TAL M KORUND 10
Tvrdá minerálna stierka/vsyp
00850
šedá
30/1
42 vriec/paleta
16,20 €/bal
3 831009 408507
00851
červená
30/1
42 vriec/paleta
18,60 €/bal
3 831009 408514
00852
okrová
30/1
42 vriec/paleta
18,60 €/bal
3 831009 408521
00853
zelená
30/1
42 vriec/paleta
25,20 €/bal
3 831009 408538
03225
antracitová
30/1
42 vriec/paleta
19,50 €/bal
3 831009 432250
00873
tmavo šedá
30/1
42 vriec/paleta
19,50 €/bal
3 831009 408736
00855
hnedá
30/1
42 vriec/paleta
19,50 €/bal
3 831009 408552
03226
modrá
30/1
42 vriec/paleta
125,10 €/bal
3 831009 432267
25
KEMA_Cenník_2014_SK 25
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
TAL M KVARC
Minerálny vsyp na výrobu betónových podláh s nižším zaťažením
00818
šedá
30/1
42 vriec/paleta
12,70 €/bal
3 831009 408187
00824
červená
30/1
42 vriec/paleta
18,60 €/bal
3 831009 408248
00826
okrová
30/1
42 vriec/paleta
18,60 €/bal
3 831009 408262
00825
zelená
30/1
42 vriec/paleta
23,10 €/bal
3 831009 408255
00838
antracitová
30/1
42 vriec/paleta
18,60 €/bal
3 831009 408385
03209
tmavo šedá
30/1
42 vriec/paleta
18,60 €/bal
3 831009 432090
03217
hnedá
30/1
42 vriec/paleta
18,60 €/bal
3 831009 432175
03218
modrá
30/1
42 vriec/paleta
161,10 €/bal
3 831009 432182
TAL M SYNT 2
Minerálny vsyp na výrobu betónových podláh so stredným zaťažením
00242
šedá
30/1
42 vriec/paleta
14,70 €/bal
3 831009 402420
00293
červená
30/1
42 vriec/paleta
18,60 €/bal
3 831009 402932
00292
okrová
30/1
42 vriec/paleta
19,50 €/bal
3 831009 402925
00296
zelená
30/1
42 vriec/paleta
25,20 €/bal
3 831009 402963
00290
antracitová
30/1
42 vriec/paleta
20,10 €/bal
3 831009 402901
00295
tmavo šedá
30/1
42 vriec/paleta
20,10 €/bal
3 831009 402956
00294
hnedá
30/1
42 vriec/paleta
20,10 €/bal
3 831009 402949
00291
modrá
30/1
42 vriec/paleta
171,00 €/bal
3 831009 402918
TAL M KORUND 3
Minerálny vsyp na výrobu betónových podláh s vysokým zaťažením
00840
šedá
30/1
42 vriec/paleta
17,10 €/bal
3 831009 408408
00841
červená
30/1
42 vriec/paleta
19,50 €/bal
3 831009 408415
00842
okrová
30/1
42 vriec/paleta
19,50 €/bal
3 831009 408422
00843
zelená
30/1
42 vriec/paleta
25,80 €/bal
3 831009 408439
26
KEMA_Cenník_2014_SK 26
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie
EAN KÓD
03220
antracitová
30/1
42 vriec/paleta
19,50 €/bal
3 831009 432205
00872
tmavo šedá
30/1
42 vriec/paleta
19,50 €/bal
3 831009 408729
03221
hnedá
30/1
42 vriec/paleta
19,50 €/bal
3 831009 432212
03222
modrá
30/1
42 vriec/paleta
124,50 €/bal
3 831009 432229
30/1
bandaska
151,20 €/bal
3 831009 408859
00114
500/1
(1000L kont.)
16,40 €/kg
3 831009 401140
00113
10/1
185,00 €/bal
3 831009 401133
KEMACURE EKO
Tekutý prostriedok na tvrdnutie čerstvého betónu
00885
KEMA IMPREGNATOR POWDER
Prášková prísada na spevnenie betónového povrchu
KEMA IMPREGNATOR
Tekutá prísada na spevnenie betónového povrchu
00287
50/1
bandaska
190,00 €/bal
3 831009 402871
00288
10/1
bandaska
40,40 €/bal
3 831009 402888
00289
1/1
fľaška
4,35 €/bal
3 831009 402895
0,91/1
12 vreciek/kartón
12,40 €/bal
3 831009 402680
0,91/1
12 vreciek/kartón
11,90 €/bal
3 831009 402697
KEMA PP Fiber 3
Polypropylénové vlákna do betónov a poterov
00268
KEMA PP Fiber 6
Polypropylénové vlákna do betónov a poterov
00269
27
KEMA_Cenník_2014_SK 27
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/kg
EAN KÓD
Príprava podkladu (uvedené ceny sú za štandardné RAL farebné odtiene)
KEMAPOX FILL 1000
Epoxidová injektážna živica
08499
28/1
(20+8)
17,00 €/kg
3 831009 484990
08498
3,5/1
(2,5+1)
19,66 €/kg
3 831009 484983
01822
17,5/1
(12,5+5)
18,75 €/kg
3 831009 418223
02535
3,5/1
(2,5+1)
21,10 €/kg
3 831009 425351
28/1
(20+8)
12,97 €/kg
3 831009 484815
14,85 €/kg
3 831009 484839
KEMAPUR FILL 1150
Polyuretánová injektážna živica
KEMAPOX GRUND 2000
Impregnačný epoxidový náter
08481
KEMAPOX GRUND 2040
Impregnačný epoxidový náter na podklady s vlhkosťou až do 10 %
08483
32/1
(20+12)
KEMAPOX GRUND 2060
Špeciálny impregnačný epoxidový náter – podklady s olejovými škvrnami
02386
19,9/1
(17,7+2,2)
17,68 €/kg
3 831009 423869
27,6/1
(20+7,6)
16,49 €/kg
3 831009 484822
KEMAPOX GRUND 2150 ELASTIC
Flexibilný epoxidový impregnačný náter
08482
28
KEMA_Cenník_2014_SK 28
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/kg
EAN KÓD
Tenkovrstvové epoxidové a polyuretánové systémy (ceny sú za štandardné RAL farebné odtiene)
KEMAPOX FINAL 6000
Tenkovrstvový epoxidový náter
24/1
(20+4)
10,00 €/kg
(20+5)
10,60 €/kg
20/1
(5+15)
13,35 €/kg
20/1
(15+5)
17,50 €/kg
KEMAPOX FINAL 6100 CHEMRES
Chemicky odolný tenkovrstvový epoxidový náter
25/1
KEMAPOX FINAL 6500 AQUA
Tenkovrstvový epoxidový náter na báze vody – paropriepustný
KEMAPUR FINAL 6000
Tenkovrstvový polyuretánový náter
Samonivelačné epoxidové a polyuretánové systémy (ceny za štandardné RAL farebné odtiene)
KEMAPOX FINAL 5000
Samonivelačná epoxidová stierka
24/1
(20+4)
9,80 €/kg
(20+5)
11,00 €/kg
18/1
(3+15)
14,50 €/kg
24/1
(20+4)
10,80 €/kg
KEMAPOX FINAL 5100 CHEMRES
Chemicky odolná samonivelačná finálna epoxidová stierka
25/1
KEMAPOX FINAL 5500 AQUA
Samonivelačná finálna epoxidová stierka na vodnej báze
KEMAPUR FINAL 5000
Samonivelačná polyuretánová stierka
29
KEMA_Cenník_2014_SK 29
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/kg
EAN KÓD
Quartz color epoxidové a polyuretánové systémy (ceny za štandardné RAL farebné odtiene)
KEMAPOX BASIC 3000
Epoxidová živica pre Quartz Color systém
25/1
(21+4)
8,12 €/kg
15/1
(10+5)
15,60 €/kg
3 831009 484655
15/1
(10+5)
19,60 €/kg
3 831009 424866
15/1
(10+5)
21,20 €/kg
3 831009 424873
KEMAPOX FINAL 4000
Transparentný epoxidový lak, lesklý
08465
KEMAPUR FINAL 4000
Transparentný polyuretánový lak, lesklý
02486
KEMAPUR FINAL 4000 M
nsparentný polyuretánový lak, matný
02487
Ostatné epoxidové systémy (ceny za štandardné RAL farebné odtiene)
KEMAPOX LINK
2-zložkový epoxidový spojovací mostík
08450
28/1
(10+18)
16,80 €/kg
3 831009 484501
08451
5,6/1
(2+3,6)
17,42 €/kg
3 831009 484518
40 vriec/paleta
10,75 €/bal
40 vriec/paleta
8,00 €/bal
40 vriec/paleta
22,00 €/bal
EPOXY SAND ES (0,1 - 0,3 mm)
Suchý kremičitý piesok, prírodne sfarbený, rôzne zrnitosti
25/1
EPOXY SAND ES 80 (0,3 - 0,8 mm)
Suchý kremičitý piesok, prírodne sfarbený, rôzne zrnitosti
25/1
EPOXY SAND OC
Jednofarebný suchý kremičitý piesok, zrnitosť 0,3–0,8 mm
25/1
EPOXY SAND ESC
Viacfarebný suchý kremičitý piesok, zrnitosť 0,3–0,8 mm, viacfarebné zmesi
25/1
40 vriec/paleta
27,25 €/bal
30
KEMA_Cenník_2014_SK 30
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie, kg
EAN KÓD
KEMAPOX DENS SM
Prísada na zvýšenie tixotropie epoxidových živíc
1/1
32,10 €/bal
3 831009 484525
08454
15/1
10,00 €/kg
3 831009 484549
08453
3/1
9,39 €/kg
3 831009 484532
08452
KEMAPOX DENS PL
Prísada na výrobu fabiónu
KEMAPOX CHIPS
Dekoratívne vločky
08455
biela
0,5/1
20,50 €/bal
3 831009 484556
08456
čierna
0,5/1
20,50 €/bal
3 831009 484563
08457
modrá
0,5/1
20,50 €/bal
3 831009 484570
08458
červená
0,5/1
20,50 €/bal
3 831009 484587
KEMAPOX SOLVENT
Riedidlo na epoxidové živice
08471
10/1
bandaska
14,20 €/kg
3 831009 484716
08470
1/1
plast. fľaša
18,20 €/kg
3 831009 484709
08473
10/1
bandaska
9,70 €/kg
3 831009 484730
08472
1/1
plast. fľaša
13,50 €/kg
3 831009 484723
KEMAPOX CLEANER
Čistič náradia
31
KEMA_Cenník_2014_SK 31
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie, kg
EAN KÓD
Plastifikátory
KEMAMENT BV
Bezchloridový plastifikátor so spomaľovacím účinkom
1,02 €/kg
3 831009 404417
bandaska
75,00 €/bal
3 831009 404400
bandaska
16,00 €/bal
3 831009 404769
00441
Rinf.
(1000L kont.)
00440
50/1
00476
10/1
KEMAMENT ES
Bezchloridový plastifikátor do poterov na výrobu zavlhnutých zmesí
04329
50/1
bandaska
79,00 €/bal
3 831009 443294
04319
10/1
bandaska
16,50 €/bal
3 831009 443195
Superplastifikátory
KEMAMENT L 10
Univerzálny melamínový bezchloridový superplastifikátor na prípravu betónov, mált a predpätých betónov.
1,16 €/kg
3 831009 404509
bandaska
79,00 €/bal
3 831009 444529
10/1
bandaska
17,30 €/bal
3 831009 404462
00448
5/1
bandaska
10,00 €/bal
3 831009 404486
00447
1/1
plast. fľaša
2,45 €/bal
3 831009 404479
3,75 €/kg
3 831009 442136
00450
Rinf.
(1000L kont.)
04452
50/1
00446
KEMAMENT VDP
Vysoko koncentrovaná prísada pre vodotesné betóny a vyrovnávacie potery
04213
Rinf.
(1000L kont.)
04214
50/1
bandaska
205,00 €/bal
3 831009 442143
04223
10/1
bandaska
43,50 €/bal
3 831009 442235
32
KEMA_Cenník_2014_SK 32
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie, kg
EAN KÓD
KEMAMENT FM
Univerzálny bezchloridový naftalénový superplastifikátor na výrobu transportbetónu alebo/a
zníženie vodného súčiniteľa betónu
1,88 €/kg
3 831009 404547
bandaska
115,00 €/bal
3 831009 445519
bandaska
23,30 €/bal
3 831009 404592
00454
Rinf.
(1000L kont.)
04551
50/1
00459
10/1
KEMAMENT HIPER P
Univerzálny polymérový superplastifikátor (hyperplastifikátor) s extrémnym plastifikačným účinkom a
rýchlym nábehom počiatočných pevností
3,85 €/kg
3 831009 442204
bandaska
205,00 €/bal
3 831009 442211
10/1
bandaska
43,50 €/bal
3 831009 442228
04190
Rinf.
(1000L kont.)
3,78 €/kg
3 831009 441900
04191
50/1
bandaska
205,00 €/bal
3 831009 441917
04192
10/1
bandaska
43,50 €/bal
3 831009 441924
4,05 €/kg
3 831009 403793
04220
Rinf.
(1000L kont.)
04221
50/1
04222
KEMAMENT HIPER F
Superfluid
KEMAMENT FLOOR S
Superplastifikátor na báze polykarboxylátov, bez chloridov
00379
Rinf.
(1000L kont.)
00378
50/1
bandaska
215,00 €/bal
3 831009 403786
00377
10/1
bandaska
46,00 €/bal
3 831009 403779
33
KEMA_Cenník_2014_SK 33
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie, kg
EAN KÓD
Prísada pre zimné betónovanie, urýchľovač tuhnutia
KEMAZIM OC
Bezchloridový urýchľovač tvrdnutia
0,94 €/kg
3 831009 404127
bandaska
54,50 €/bal
3 831009 441023
14/1
bandaska
21,00 €/bal
3 831009 443157
04316
7/1
bandaska
12,11 €/bal
3 831009 443164
00414
1/1
plast. fľaša
2,00 €/bal
3 831009 404141
00412
Rinf.
(1000L kont.)
04102
50/1
04315
Ostatné prísady
KEMA MIKROSILIKA
Antikorózna prášková prísada do betónov a malt na báze amorfného SiO2 (microsilica, silica fume)
00390
17,5/1
30 vriec/paleta
40,00 €/bal
3 831009 403908
43,10 €/bal
3 831009 436999
9,00 €/kg
3 831009 442617
KEMA EXPAND
Chemická prášková plastifikačná prísada na kompenzáciu zmrašťovania
5/1
5 vreciek/kartón
04261
Rinf.
(1000L kont.)
04262
50/1
bandaska
500,00 €/bal
3 831009 442624
04263
10/1
bandaska
107,00 €/bal
3 831009 442631
30/1
bandaska
151,20 €/bal
3 831009 408859
0,91/1
12 vreciek/kartón
12,40 €/bal
3 831009 402680
0,91/1
12 vreciek/kartón
11,90 €/bal
3 831009 402697
03699
KEMA NONSHRINK
Tekutá chemická prísada na zníženie zmrašťovania
KEMACURE EKO
Tekutý prostriedok na tvrdnutie čerstvého betónu
00885
KEMA PP Fiber 3
Polypropylénové vlákna do betónov a poterov
00268
KEMA PP Fiber 6
Polypropylénové vlákna do betónov a poterov
00269
34
KEMA_Cenník_2014_SK 34
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
KREMENNÉ PIESKY VO VRECIACH
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie, kg
EAN KÓD
JEMNÝ STAVEBNÝ PIESOK
Na prípravu jemných omietok/finálnych omietok
06600
40/1
30 vriec/paleta
7,20 €/bal
3 831009 466002
06610
25/1
40 vriec/paleta
5,25 €/bal
3 831009 466101
BIELY JEMNÝ STAVEBNÝ PIESOK
Na jemné biele omietky
06602
40/1
30 vriec/paleta
7,20 €/bal
3 831009 466026
06612
25/1
40 vriec/paleta
4,75 €/bal
3 831009 466125
06601
40/1
30 vriec/paleta
6,40 €/bal
3 831009 466019
06611
25/1
40 vriec/paleta
4,00 €/bal
3 831009 466118
PIESOK DO MÁLT A OMIETOK
Na hrubozrnnú maltu a omietku
BABY SAND - PIESOK DO DETSKÝCH IHRÍSK
Biely piesok do detských pieskovísk
06603
40/1
30 vriec/paleta
8,80 €/bal
3 831009 466033
06613
25/1
40 vriec/paleta
5,75 €/bal
3 831009 466132
FUGA SAND 80
Piesok na škárovanie dlažobných kociek, vymývaných dlažieb, atď. (0,1-0,8 mm)
06111
40/1
30 vriec/paleta
8,40 €/bal
3 831009 461113
06110
25/1
40 vriec/paleta
5,50 €/bal
3 831009 461106
FUGA SAND 200
Piesok na škárovanie dlažobných kociek, vymývaných dlažieb, atď. (1,0-2,0 mm)
06124
40/1
30 vriec/paleta
8,40 €/bal
3 831009 461243
06123
25/1
40 vriec/paleta
5,50 €/bal
3 831009 461236
DRESSING SAND
Kremičitý piesok na vyrovnávanie a starostlivosť o trávnaté plochy
06113
40/1
30 vriec/paleta
7,60 €/bal
3 831009 461137
06112
25/1
40 vriec/paleta
4,75 €/bal
3 831009 461120
35
KEMA_Cenník_2014_SK 35
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
KREMENNÉ PIESKY VO VRECIACH
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie, kg
EAN KÓD
FILTER SAND
Na filtráciu a čistenie vody (rôzne druhy a zrnitosti)
40/1
30 vriec/paleta
na objednávku
25/1
40 vriec/paleta
na objednávku
BEACHVOLLEY SAND
Piesok na plážový volejbal (kremičitý piesok)
06114
voľne ložený
0,167 €/kg
3 831009 461144
EPOXY SAND ES (0,1 - 0,3 mm)
Suchý kremičitý piesok, prírodne sfarbený, rôzne zrnitosti
25/1
40 vriec/paleta
10,75 €/bal
40 vriec/paleta
8,00 €/bal
40 vriec/paleta
22,00 €/bal
EPOXY SAND ES 80 (0,3 - 0,8 mm)
Suchý kremičitý piesok, prírodne sfarbený, rôzne zrnitosti
25/1
EPOXY SAND OC
Jednofarebný suchý kremičitý piesok, zrnitosť 0,3–0,8 mm
25/1
EPOXY SAND ESC
Viacfarebný suchý kremičitý piesok, zrnitosť 0,3–0,8 mm, viacfarebné zmesi
25/1
40 vriec/paleta
27,25 €/bal
KEMA GARDENCLEAN
Prírodný repelent na odháňanie mačiek a psov
03949
1/1
12,00 €/bal
3 831009 439495
36
KEMA_Cenník_2014_SK 36
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
DOPLNKOVÉ VÝROBKY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie, ks
EAN KÓD
KEMA PROFIL CPCI/75-10
Ukončovací profil dĺžka 2,4m
03326
90,00 €/ks
3 831009 433264
48,00 €/ks
3 831009 433271
15,00 €/ks
3 831009 433288
120,00 €/ks
3 831009 439594
60,00 €/ks
3 831009 439570
30,00 €/ks
3 831009 439563
3,00 €/ks
3 831009 439556
100,00 €/ks
3 831009 439549
47,25 €/ks
3 831009 439532
KEMA PROFIL CPCI/75-10E
Roh pre ukončovací profil
03327
KEMA PROFIL CPCI/75-10G
Predlžovacia spojka ukončovacieho profilu
03328
KLINCOVÝ VALEC
Valec na odstránenie vzduchových bublín z náteru
03959
KLINCOVÉ PAPUČE
Papuče na chôdzu po čerstvo nanesených epoxidoch
03957
HLINÍKOVÁ STIERKA
Stierka na nanášanie
03956
OZUBENÁ ČEPEĽ
Čepeľ na nanášanie epoxidov
03955
VEĽKOPLOŠNÉ HLADÍTKO
Hladítko na aplikáciu
03954
HLADÍTKO Z PENOVEJ GUMY
Gumenné hladítko
03953
INJEKTÁŽNE PAKERY
Vysoko tlakové pakery na injektáž
03952
90 mm
na objednávku
3 831009 439525
03951
115 mm
na objednávku
3 831009 439518
37
KEMA_Cenník_2014_SK 37
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
MARKETING A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/balenie, ks
EAN KÓD
NÁVRH FAREBNOSTI FASÁDY
3 varianty farebnosti fasádnej omietky
100,00 €
VZORKA OMIETKY KEMATERM
Vzorka 3 kg omietky KEMATERM alebo 1 kg fasádnej farby KEMACOLOR vo vedierku
10,00 €/ks
VZORKOVNÍK OMIETOK
Vzorkovník omietok a farieb
15,00 €/ks
PRACOVNÉ OBLEČENIE
Montérkové nohavice resp. komplet montérky (rôzne druhy)
20,00 €/ks
TRIČKO KEMA
Rôzne druhy
5,00 €/ks
OCHRANNÁ SIEŤ NA LEŠENIE
S potlačou KEMA - 255 m2
2,00 €/m2
ROZBAĽOVANIE PALIET
Doplnková služba
15,00 €/paleta
38
KEMA_Cenník_2014_SK 38
29.4.14 9:01
CENNÍK VÝROBKOV 2014
POZNÁMKY
KEMA CENNÍK SLOVENSKO I Vydal: KEMA Stavebné materiály, s.r.o., Nádražná 34, 900 28
Ivanka pri Dunaji, Slovensko T: 02 455 22 800 I F: 02 455 22 801 I E: [email protected],
[email protected] I W: www.kema-on.net I rok vydania 2014 I vyhradzujeme si právo
na zmenu cien a sortimentu výrobkov I za tlačové chyby nezodpovedáme.
39
KEMA_Cenník_2014_SK 39
29.4.14 9:01
Skvalitníme stavby.
KEMA Stavebné materiály, s.r.o.
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovensko
T: +421 (0)2 455 22 800
F : +421 (0)2 455 22 801
E: [email protected]
www.kema-on.net
Download

cenník výrobkov 2014