Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru a služieb v rámci prieskumu trhu spracovaná podľa
§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou 030 riaditeľa Základnej školy s materskou školou
Cinobaňa upravujúcou záväzné postupy pri uplatnení zákona č.25/2006 Z. z., zákona č.95/2013 a
zákona č. 180/2013 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších doplnkov a zmien v podmienkach
Základnej školy s materskou školou Cinobaňa pri zadávaní zákazky s názvom :
Dodávka služieb technická podpora a externý manažment pri realizácií projektu „Rozšírenie
vyučovania o opatrenia na zachytenie a využitie dažďovej vody v ZŠ Cinobaňa“
1. Identifikácia osoby podľa § 7 (ďalej len Obstarávateľ)
Názov: Základná škola s materskou školou
Adresa: Banská 116/47, 98522 Cinobaňa
Obec (mesto): Cinobaňa
PSČ: 98522
Ulica: Banská 116/47
IČO: 378 315 77
Kontaktné miesto: Základná škola s materskou školou, Banská 116/47,98522 Cinobaňa
Kontaktná osoba: RNDr.Stanislav Čop
Telefón/Fax: +421 47 4395112
Elektronická pošta: [email protected]
Internetová adresa: http://zscinobana.edupage.org/
2. Predmet zákazky
Dodávka služieb technická podpora a externý manažment pri realizácií projektu „Rozšírenie
vyučovania o opatrenia na zachytenie a využitie dažďovej vody v ZŠ Cinobaňa“.
Špecifikácia zákazky :
Dodávateľ poskytne služby v nasledovnom rozsahu :
a) pripraví komplexnú realizáciu 6 druhov opatrení na zadržanie dažďovej vody a využitie
dažďovej vody v súvislosti s realizáciou opatrení definovaných v projekte
b) prípravy projektovej dokumentácie jednotlivých adaptačných opatrení
c) stanovenie technických parametrov stavebných objektov a technológii
d) pre jednanie s projektantmi pred tvorbou PD na stavebné povolenie a realizáciu stavby
e) príprava technických podkladov pre VOS, opis zákazky poradenská činnosť a príprava
technických podkladov pre jednanie s vodárenskou spoločnosťou pri uplatňovaní zníženia
platieb za odvedenie dažďovej vody
f) príprava podkladov pre učebné osnovy k téme „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia
povodní a sucha“
g) návrh na odstraňovanie prípadných technických porúch na technológii . zabezpečí
dozorovanie stavebných prác
h) zabezpečí časovú koordináciu realizovania ďalších verejných obstarávaní obstarávateľa –
vypracovanie projektu, stavebné práce, obstarávanie iných tovarov a služieb, nákup
zariadenia( meteorologická stanica), realizáciu 2 ks informačných tabúľ k téme projektu
i) zabezpečí realizáciu činnosti v rámci publicity projektu
j) zabezpečí odbornú technickú agendu pre tvorbu webstránky projektu v slov. a angl. jazyku s
prepojením na www.eeagrants.sk,www.norwaygrants.sk
k) zabezpečí po odbornej stránke obsah brožúry o realizovaných adaptačných opatreniach a jej
vyhotovenie
l) realizuje 2 semináre pre laickú verejnosť
m) Pripraví otváraciu konferenciu projektu o význame donorov EHP pre zástupcov školy,
verejnosť, partnerov - 50 účastníkov
n) Pripraví záverečnú konferenciu projektu pre zástupcov školy, verejnosť, partnerov - 50
účastníkov
Záujemca predloží 2 referencie o realizovaní obsahovo podobnej zákazky za posledné 3 roky.
3. Typ objednávania
Plnenie bude realizované na základe objednávky.
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie je možné.
5. Variantné riešenie
Neumožňuje sa.
6. Miesto dodania a plnenia predmetu zákazky
Základná škola s materskou školou, Banská 116/47,98522 Cinobaňa
7. Lehota dodania zákazky
V priebehu realizácie projektu do 31.01.2015
8. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk
Uchádzač doručí svoju písomnú ponuku v zalepenej obálke do 03.07.2014, v čase do 11,00 hod., na
adresu Základná škola s materskou školou, Banská 116/47,98522 Cinobaňa. Cenu uvedie uchádzač
v EURÁCH s DPH. Časová lehota je v súlade s ustanovením zákona skrátená vzhľadom k okolnostiam,
ktoré obstarávateľ nezavinil – posun začiatku realizácie projektu o 5 mesiacov.
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE
10.Podmienky financovania zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z projektového grantu vedeného pod spisovým číslom
7678/2014/ONG. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná v súlade
s platnou legislatívou.
11.Kritéria na hodnotenie ponúk
a) Primeranosť ponuky kvalite a cene.
b) Referencie o realizovaní obsahovo podobnej zákazky v zmysle bodu 2.
12.Predpokladaná cena zákazky:
Predpokladaná cena zákazky je 5000 € s DPH.
13. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.
V Cinobani, dňa 27.06.2014
RNDr.Stanislav Čop
riaditeľ školy
Download

Výzva na predkladanie ponúk vzor: