Slovenská
cestná spoločnosť
C
ESTNÁ
KONFERENCIA
pod záštitou ministra dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR Jána POČIATKA
2013
19. – 20. marec 2013, Bratislava, Hotel Saffron
HLAVNÝ PARTNER KONFERENCIE
PARTNERI KONFERENCIE
CESTNÁ KONFERENCIA 2013 je významnou platformou pre širokú odbornú verejnosť
- pracovníkov štátnej správy, samosprávy, správcov cestných komunikácií, investorov
a projektantov, ale aj pre pracovníkov výskumných organizácií a vysokých škôl,
na výmenu najnovších informácií a poznatkov z cestného hospodárstva a staviteľstva na
Slovensku. Cieľom konferencie je informovať o aktuálnej situácii v cestnom hospodárstve
a zámeroch rozvoja cestnej infraštruktúry na Slovensku. Pozornosť bude zameraná
aj na otázky projektovania, výstavby, správy a údržby cestných komunikácií. Samostatný
priestor bude venovaný problematike vykonávania stavebného dozoru. So zámerom
naplniť tieto ciele boli stanovené aj témy konferencie.
TÉMY KONFERENCIE
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
Cestné hospodárstvo, rozvoj cestnej infraštruktúry a legislatíva
Projektovanie cestných komunikácií a cestný bezpečnostný audit
Správa, prevádzka a údržba cestnej siete
Vykonávanie stavebného dozoru na stavbách ciest a diaľnic
ODBORNÝ GARANT
Ing. Ján ŠEDIVÝ, CSc.
predseda Slovenskej cestnej spoločnosti
PRÍPRAVNÝ VÝBOR
Ing. Martin BAKOŠ, PhD.
Ing. Zuzana FABIANOVÁ
Mgr. Michal HALABICA
Ing. Vladimír KOZÁK
Ing. Jozef POLČIC
Ing. Ján TOMKO
Ing. Štefan TÖRÖK
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
UNI&Co., a.s.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Slovenská správa ciest
Slovenská komora stavebných inžinierov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
ORGANIZAČNÝ GARANT
Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Hálova 5, 851 01 Bratislava
Tel./Fax : +421 2 62 41 04 76
Mobil: +421 908 727 642
e-mail: [email protected]
http:/www.kongres-studio.sk
CESTNÁ KONFERENCIA 2013
PROGRAM
19. marec 2013 (utorok) – 1. deň
11.00 – 13.00
13.00 – 13.30
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV (občerstvenie na privítanie)
OTVORENIE KONFERENCIE
Príhovor štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR Andreja HOLÁKA
Príhovor generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti
a hlavného partnera konferencie Milana GAJDOŠA
Príhovor predsedu Slovenskej cestnej spoločnosti Jána ŠEDIVÉHO
13.30 – 16.00
PREDNÁŠKY
Téma č. 1
CESTNÉ HOSPODÁRSTVO, ROZVOJ CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A LEGISLATÍVA
Aktualizácia programu prípravy a výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy
Mgr. Michal HALABICA, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Operačný program Doprava: využívanie fondov EÚ v rozvoji cestnej infraštruktúry
JUDr. Denisa ŽILÁKOVÁ, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Zmeny v legislatíve mýta
JUDr. Zuzana KOLLÁRIKOVÁ, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Analýza sektora ciest
Ing. Marián HANTÁK, CSc., Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy v SR
Ing. Peter KLUČKA, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Východiská a ciele NDS pri zabezpečovaní plnenia Programu výstavby diaľnic
a rýchlostných ciest v roku 2013
Ing. Viktória CHOMOVÁ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Cestné hospodárstvo v podmienkach samosprávnych krajov
Ing. Vladimír KOZÁK, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Diskusia
16.00 – 16.30
16.30 – 18.00
PRESTÁVKA
PREDNÁŠKY
Téma č. 2
PROJEKTOVANIE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CESTNÝ BEZPEČNOSTNÝ AUDIT
Diaľnica D1 Fričovce – Svinia
Ing. Miroslav MAŤAŠČÍK, Ing. Jana TÓTHOVÁ, Alfa 04 a.s.
Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh
Ing. Branislav JUHÁS, Ing. Juraj KOPČÁK, Dopravoprojekt, a.s.
Realistické vizualizácie ako efektívny nástroj pre prezentáciu dopravnej infraštruktúry
Bc. Ladislav PAŠEK, Valbek s.r.o.
Cestný bezpečnostný audit v praxi
Ing. Jaroslav HEINRICH, Ing. Tatiana BLANÁROVÁ, Ing. Michal POLÁČEK, HBH Projekt spol. s r.o.
Diskusia
18.00
18.30
UKONČENIE 1. DŇA KONFERENCIE
SPOLOČENSKÝ VEČER
PROGRAM
20. marec 2013 (streda) – 2. deň
9.00 – 11.00
PREDNÁŠKY
Téma č. 3
SPRÁVA, PREVÁDZKA A ÚDRŽBA CESTNEJ SIETE
Správa, údržba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest v podmienkach NDS
Ing. Štefan TÖRÖK, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Automatické sčítanie dopravy v podmienkach NDS
Ing. Štefan ELEK, Bc. Martin BOBÁK, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Východiská a ciele NDS v oblasti spoplatnenia vybranej cestnej siete
Ing. Milan RÁC, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Jednotná referenčná sieť cestných komunikácií SR
Ing. Alica SZEBÉNYIOVÁ, CSc., Ing. Marianna KRÁLIKOVÁ, Slovenská správa ciest
Aktuálne informácie z oblasti systému hospodárenia s vozovkami a mostami
Ing. Zsolt BENKÓ, Ing. Samuel JELÍNEK, Slovenská správa ciest
Zhodnotenie zimného obdobia 2012/2013 na cestách I. triedy
Ing. Imrich MOLNÁR, Jozef PROKOP, Slovenská správa ciest
Úloha ITS v cestnej infraštruktúre
Ing. Rastislav BABICA, Ing. Anna CEROVSKÁ, Betamont s.r.o.
Diskusia
11.00 – 11.30
11.30 – 12.45
PRESTÁVKA
PREDNÁŠKY
Téma č. 4
VYKONÁVANIE STAVEBNÉHO DOZORU NA STAVBÁCH CIEST A DIAĽNIC
Dozorovanie stavieb diaľnic a rýchlostných ciest
Ing. Viktória CHOMOVÁ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Externý výkon stavebného dozoru na cestných stavbách
Ing. Martin BAKOŠ, PhD., Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Činnosti kvalitára pri výkone stavebného dozoru
Ing. Viliam HÍREŠ, PhD. , Ing. Ľubomír PEPUCHA, PhD., Ing. Peter ČASNOCHA, PhD.
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Diskusia
12.45
ZÁVERY A UKONČENIE KONFERENCIE
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
ORGANIZÁTOR
TERMÍN
MIESTO KONANIA
UZÁVIERKA
ZÁVÄZNÝCH PRIHLÁŠOK
ODOSLANIE PRIHLÁŠKY
Slovenská cestná spoločnosť,
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)
19. – 20. marec 2013
BRATISLAVA, Hotel Saffron ****
Radlinského 27, Bratislava-Staré mesto
11. marec 2013
Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné poslať prostredníctvom e-mailu,
faxom, alebo poštou na adresu organizačného garanta konferencie.
On-line prihláška na www.kongres-studio.sk
ÚHRADA SLUŽIEB
STORNO PODMIENKY
UBYTOVANIE
PARKOVANIE
Podľa cenníka a pokynov uvedených v záväznej prihláške.
Pri odhlásení účastníka do 5 dní pred začiatkom konferencie je stanovený
storno poplatok vo výške 25% z ceny objednaných služieb. Neskôr, aj
v prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Zastúpenie účastníka je možné.
Účastníci si zabezpečujú individuálne. V hoteli Saffron je rezervovaná limitovaná kapacita pre účastníkov konferencie, preto je potrebné zabezpečiť
si ubytovanie čo najskôr.
Pri rezervácii je potrebné nahlásiť názov podujatia!
Účastníci konferencie majú zabezpečené zľavnené parkovanie na hotelovom parkovisku za 6 EUR/deň.
MOŽNOSTI PRE REKLAMU VAŠEJ FIRMY
(poplatky za jednotlivé služby sú uvedené v cenníku – v záväznej prihláške)
VÝSTAVKA
REKLAMNÁ STRANA
V ZBORNÍKU
Miesto konania
Na výstavku je možnosť využiť stolík, reklamný panel, prípadne vlastný
reklamný baner a potrebné technické vybavenie pre prezentáciu spoločnosti.
V zborníku anotácií môže mať aj vaša firma farebnú reklamnú stranu vo
formáte A5. Potrebné je dodať ju vo formáte pdf (tlačová kvalita) najneskôr do 8.3.2013 na adresu organizačného garanta konferencie.
Hotel Saffron****
Radlinského 27
811 07 Bratislava
Tel: +421 2 212 99 301
e-mail: [email protected]ffron.sk
http://www.hotelsaffron.sk
Dopravné spojenie
Z Hlavnej stanice
Trolejbus č. 201 - Račianske mýto (3 zastávky, 4 min).
Prestup na električku, č. 5 smer Dúbravka, prípadne na električku č. 3
smer Námestie SNP, vystúpiť na zastávke Floriánske námestie
(1 zastávka, 5 min). Ďalej pokračovať v smere jazdy pešo, hotel sa nachádza vpravo.
Z Autobusovej stanice Mlynské Nivy
Autobus č. 21 - Račianske mýto (2 zastávky, 4 min).
Prestup na električku, č. 5 smer Dúbravka, prípadne na električku č. 3 smer
Námestie SNP, vystúpiť na zastávke Floriánske námestie (1 zastávka, 5 min).
Ďalej pokračovať v smere jazdy pešo, hotel sa nachádza vpravo.
GPS koordinácia
GPS: N: 48.1522331 E: 17.1174679
Download

KONFERENCIA - Slovenská cestná spoločnosť