Výrobné pracovisko
budúcnosti realitou
Ivan Brezovský, Anasoft APR
[email protected]
Pri predstave pracoviska
budúcnosti si asi každý z nás
vybaví vyľudnenú výrobu
plnú robotov, automatizovaných liniek s ľudským dozorom, ktorého unavujú už
aj nohy vyložené na stole.
V prípade strojov s neobmedzenou životnosťou, možnosti flexibilnej „samozmeny“
výrobných liniek pre potreby nového produktu a absencie
ľudskej túžby z dobre vykonanej práce by to tak mohlo byť.
Našťastie to tak však nie je a skoro asi ani nebude. Najzákladnejšou podmienkou tejto predstavy je vlastne nákladová cena
výroby vrátane výrobného zariadenia v prepočte na jeden vyrobený kus, ktorú je potrebné dosiahnuť. Jej výška sa potom
priamo určuje, v závislosti od očakávaného zisku, predajnú
cenu tovaru na trhu.
logických možností došlo k rozšíreniu funkcionality o celkové
riadenie výroby. MES systémy sa postupne rozširovali o sledovanie toku materiálov alebo produktov, o sledovanie dosiahnutej kvality, o evidenciu histórie výroby (t.j. vrátane rodokmeňa produktu), o sledovanie podmienok pri výrobe vrátane
vlastností materiálov, o vloženie identifikácie pracovníkov do
pracovného procesu, o možnosť overenia certifikácie pracovníka pred každým pracovným úkonom až po zabezpečenie
zberu údajov zo strojných zariadení pre účely ich údržby a plánovania výroby.
Porovnávanie medziročného predaja predpokladá nárast počtu nasadzovania MES systémov o 10 – 25 % ročne. K tomu
ďalej prispieva aj ďalšie rozširovanie vlastností a funkcionalít
MES o rôzne druhy reportov z výroby, možnosť elektronickej
autorizácie pracovníkov podľa úrovne zaškolenia pre konkrétny produkt, operáciu, pracovisko alebo akékoľvek ďalšie kritérium určené výrobou.
Roboty alebo ľudia?
Pokiaľ uvažujete o zefektívnení výroby jej riadením a sledovaním a tiež dosiahnutí vyššej kvality výrobkov alebo o potrebe akýchkoľvek on-line reportov z výrobného procesu pre
vašich klientov, kontaktujte konzultačné spoločnosti alebo
dodávateľov MES systémov. Za zoznámenie sa s možnou
úsporou sa to isto oplatí. Tím, čo získate a čo ušetríte budete
možno sami prekvapení.
V dôsledku finančnej krízy došlo k výraznému posunu aj v posudzovaní nasadenia robotov alebo automatizovaných liniek.
Novodobí výrobní vodcovia velia k minimalizácii počtu zamestnancov, ktorí tvoria v dobe kolísania odbytu veľkú nákladovú
mzdovú položku. Vypnutý stroj nežiada mzdu a nespotrebováva ani energiu. Je to však skutočne tak? Odpoveď je vždy
v ekonomickom posúdení riešenia a pri rozhodovaní je potrebné zvážiť ďalšiu, možno oveľa dôležitejšiu otázku:
Dokážeme s ľudskou pracovnou silou docieliť vysokú variabilitu customizovaného výrobku pri zachovaní či dokonca
zrýchlení výrobného cyklu, zabezpečiť efektivitu strojov, pracovníkov a pracovného času a čo je najdôležitejšie – kvalitu
koncového produktu – v porovnaní s automatizovanými riešeniami?
Keď lacnejšie znamená rovnako dobré
Celkové náklady na zriadenie a prevádzku montážnych pracovísk, kde
je montáž vykonávaná ľudskou silou
sú v porovnaní s robotizovanou výrobou niekoľkonásobne nižšie. Vďaka rozvoju IT technológií došlo v posledných rokoch aj k rozvoju systémov, ktoré posúvajú
ľudskú montáž na úroveň kvality a možností vyhodnocovania
plne robotizovanej linky. Vývoj MES (Manufacturing Execution
System) systémov priebeha vo svete podľa niektorých údajov
už 25 rokov.
Hlavnou úlohou MES systémov bolo zo začiatku len monitorovanie stavu výroby, neskôr strojov, ale s postupom techno-
Kde začína a končí MES?
V súčasnosti má každý výrobný podnik nasadený nejaký informačný systém v rôznom rozsahu, pre rôzny počet užívateľov.Potrebujeme
aj my MES systém? Aký je vzťah MES systému
a existujúceho ERP, skladového hospodárstva
či finančného softvéru? Kto bude pracovať s MES systémom?
Je MES systém vhodný pre akýkoľvek typ výroby?
Ako bolo spomenuté MES systémy prešli krátkou, ale za to
rýchlou cestou vývoja. Najlepším spôsobom ako vysvetliť skutočne údernú silu je predstaviť si možno práve tú vašu výrobu.
Obchodné oddelenie príjme objednávku a zaeviduje ju do informačného systému. Príprava výroby doplní výkaz materiálu,
ktorý je potrebný k výrobe. Oddelenie nákupu rozpošle objednávky (tie dobre fungujuce podniky) priamo z informačného
systému svojím dodávateľom a sklad ich následne príjme na
sklad (pokiaľ ide všetko ako má).
V danej chvíli prichádza často k bojom medzi obchodom a výrobou, ktorá objednávka má prednosť a prečo. Napríklad šéf
výroby potrebuje vyrobiť testovací produkt alebo vyrobiť ob-
jednávku na ktorú má pripravený materiál, ale z dôvodu poruchy stroja alebo nedodaného materiálu došlo k sklzu. Obchod
však tlačí na dodržanie termínov inej objednávky, pretože má
presne definovanú sekvenciu a termíny určené zmluvou. Neustálou zmenou priorít dochádza ku občasnému hromadeniu
materiálu vo výrobe alebo k častému nedodaniu danej výrobnej dokumentácie, čo zákonite prispieva k zvýšeniu rizika vzniku chyby.
Správne navrhnutý MES systém Vám zviditeľní „medzeru“,
ktorá nastáva výdajom materiálu do výroby až po príjem hotového výrobku na sklad. Dalo by sa povedať, že vďaka MES
máte k dispozícii kompletný prehľad o pracovných procesoch,
mieste a stave rozpracovaného alebo hotového výrobku,
o využiteľnosti pracovných strojov alebo ich technickom stave s kompletným prehľadom o vykonanej práci jednotlivých
pracovníkov.
S ohľadom na hľadania hraníc môžeme teda povedať, že MES
zastrešuje výrobnú činnosť, pričom vďaka automatizácii výmeny údajov spolupracuje so všetkými modulmi informačného
systému bez vytvárania ďalších administratívnych nákladov.
Získané informácie však majú obrovskú hodnotu pre rozhodovanie technológa výroby, kvalitára, vedúceho výroby alebo
riaditeľa výroby.
Končí, respektíve začína MES systém za dverami výrobnej haly,
ak umožňuje odberateľovi sledovať vďaka on-line prístupu
stav výroby jeho objednávky alebo voľné kapacity pre ďalšiu
objednávku? Kde je hranica medzi výrobcom a odberateľom,
ak v prípade reklamácie je umožnené obchodnému partnerovi nahliadnuť do výrobných databáz fotografií, meraní alebo
priebehu výroby, ktoré dokazujú, že Váš výrobok bol vyrobený
v zmysle požadovaných parametrov?
Žijeme v dobe, kedy sa musíme učiť používať neustále nové
technológie alebo slová. „Sharovanie“, patrí k tým novým
slovám, kde sú nutne postupne zdieľané dáta a údaje, tým
pádom dochádza k šetreniu zdrojov ako na strane poskytovateľa informácie tak aj užívateľa. Sú to napríklad náklady
na administratívu spojenú s evidenciou dodržiavania kvality
alebo reklamačným procesom, ktorý býva často zanedbateľný oproti nákladom spôsobených stratou dobrého mena.
Znakom ďalšieho smerovania výrobných procesov tak je
a bude postupné približovanie subjektov v rámci vzťahu objednávateľ a dodávateľ a zjednocovanie informačných systémov od prvovýrobcu až po konečného dodávateľa na trh.
Lean Managment, Kanban, Sigma Six, Poka-Yoke,... čo vlastne?
Pri tlaku na predajnú cenu určenú trhom je jedinou možnosťou,
ako si zabezpečiť požadovaný zisk,
neustála kontrola výrobných nákladov. Jednoducho napísaná veta s oveľa ťažším riešením na
veľa spôsobov. Dom môžete postaviť spôsobom starým 100
rokov a bude obývateľný. Zamýšľali ste sa niekedy nad touto
otázkou v súvislosti s automobilom? Prečo je práve motorové vozidlo (alebo akýkoľvek iný dopravný prostriedok) tým
určujúcim produktom u ľudí, ktorý ženie dopredu výrobné
technológie? Možno si odpoviete už dnes, počas cesty z práce
domov. Je to skutočne len ľudská túžba po odlíšení alebo výnimočnosti? Tak, ako to v živote býva, nie všetky jednoduché
otázky majú jednoduchú odpoveď. V každom prípade je túžba po slobodnom pohybe a individualite hybnou silou, ktorá
umožnila vďaka neustálemu nárastu dopytu po automobiloch,
zmene konkurenčných podmienok na trhu, vzniknúť všetkým
známym systémom na zabezpečenie požadovanej kvality, zníženia nákladov a skrátenia výrobného času.
Väčšina pracovníkov z výroby sa stretla s pojmami ako Kanban, Six Sigma, Lean Managment, Poka Yoke a podobne, pričom v niektorých spoločnostiach sú hlboko udomácnené (pre
podrobný prehľad odporúčame stránku www.ipaslovakia.sk/
slovnik.aspx?char=0). Všetkým metodikám alebo systémom je
však možné prisúdiť jednu spoločnú vlastnosť: Robiť veci dobre a dôsledne. Čínske príslovie hovorí: „Rozdeľ veľký problém
na malé.“ A malé na ešte menšie. Nasadenie MES systémov
sa vyznačuje podobným prístupom rozdelenia výrobných procesov na najmenšie možné úkony, ich vzájomnú optimalizáciu a určenie spôsobu ako zabezpečiť dôsledné dodržiavanie
výrobných postupov. Po druhé, ako zabezpečiť dôsledné dodržiavanie výrobných postupov? A do tretice, ako zabezpečiť
dôsledné dodržiavanie výrobných postupov - čo je v skutočnosti vďaka nasadeniu meracích a kontrolných čidiel najsilnejšia stránka skutočne plnohodnotných MES systémov.
Spolupráca s konzultačnou spoločnosťou alebo s aplikačnými
spoločnosťami MES systémov (pokiaľ nemáte vyškolených
vlastných zamestnancov) je garanciou, že v návrhu riešenia
MES systému budú zohľadnené všetky špecifiká vašej výroby, že dôvody navrhovaných zmien riešení budú vysvetlené
tak, že ich budete vedieť neskôr aplikovať aj samy. Skúsenosť
z praxe totiž potvrdzuje, že práve úplne iný pohľad na riešenie
problému je úspešný vďaka tomu, že upustil od zavedených
pravidiel výroby alebo výrobných postupov. Správne navrhnutý MES systém zabezpečuje dodržiavanie navrhnutých
princípov riadenia pomocou automatizácie montáže a procesov vykonávaných človekom. Zavedenie MES systému pomáha tým, čo chcú, ale nevedia ako, odbremeňuje pracovníkov
od stresu spôsobeného neustálou kontrolou kvality, ktorú za
nich vykonáva informačná technológia a pomáha vďaka evidencii výkonov spravodlivému ohodnoteniu a prerozdeleniu
vytvorenej hodnoty.
Čo nám MES ponúka
Riadenie (navádzanie), monitorovanie
a následná kontrola prevedenia práce.
Sú základné funkcie MES systémov, pričom hlavne posledná
z nich, kontrola prevedenia prác, určuje ich skutočnú pridanú
hodnotu. Zavedenie monitorovania eliminuje možné chyby
vznikajúce znižovaním ľudskej pozornosti pri opakujúcej sa
činnosti. Doplnenie pracoviska o kontrolné zariadenia (čidlá,
kamery a podobne) znižuje nároky na psychické zaťaženie obsluhy, pretože MES systémy (napríklad EMANS) upozorňujú
obsluhu na stav pracovných úkonov, pričom vzniknutú montážnu chybu (chýbajúci prvok, nesprávne prevedené priskrutkovanie alebo nedodržanie postupnosti krokov) zobrazujú na
monitore, ktorý je súčasťou každého montážneho pracoviska.
Vďaka nasadeniu technológie je výsledkom sústredenie sa
ľudskej obsluhy na výkon. Z hľadiska kvality je výsledkom nasadenia MES systému zase chybovosť blížiaca sa k nule.
Ľudské zdroje a bezpečnosť na pracovisku.
Kde nie je možnosť vykonania úkonu strojom alebo zariadením, nemôže dôjsť ani k úrazu. MES systém EMANS spustí
chod strojného zariadenia iba pri dodržaní zadefinovaných
podmienok, či už je to pracovný postup určujúci v akom poradí
stroj vykonáva činnosť alebo či obsluhujúci pracovník, mal vykonané školenie pre prácu na uvedenom pracovisku. Nemôže
sa teda stať, že stroj, na ktorý nebol pracovník zaškolený bude
spustený neautorizovanou obsluhou, prípadne obsluhou nespĺňajúcej certifikát vykonania ESD skúšky (ktorého platnosť
môžete určiť na minúty, počas ktorých sa obsluha musí prihlásiť osobnou RFID kartou opäť na pracovisku). Autorizácia pracovísk a vyhodnocovanie výkonnosti má obrovský význam pre
motiváciu zamestnancov, kedy rozdielnosť vo výkone, schopnosť pracovať na viacerých pracoviskách alebo vykonávanie
dozoru pre celú pracovnú smenu je presne meraná a rozdiel je
vidieť aj na výplatnej páske.
nikačné zariadenie, obhliadku strojov s vykonaním zápisu o fyzickej kontrole môžete vykonať úplne elektronicky. Cez mobilné zariadenie môžete sledovať nielen OEE (Overall Equipment
Effectiveness), t.z. celkovú efektivitu zariadenia, ale aj zistiť
históriu údržby, aktuálneho stavu tlaku v piestoch lisovacieho
zariadenia. Prípadné nezrovnalosti môže systém riešiť od automatického alarmu, stavu pre obsluhu alebo priamo výzvou
na vykonanie zásahu určeného pre servisnú organizáciu.
Kompatibilita / integrácia MES v heterogénnom prostredí
Produktová „traceabilita“ alebo genealógia výrobku bola vyžadovaná už dávnejšie pri výrobe produktov, ktoré môžu
ohrozovať život. Pre zistenie príčin zlyhania mechanizmov
bolo potrebné analyzovať stavy, poznať pôvod materiálu, spätne odkontrolovať kvalitu prevedenia a dodržania technologických postupov. Vďaka prístupu k archivovaným údajom sa tak
informačná technológia stáva priamo zodpovedná za ochranu
života už v priebehu výroby výrobku pred jeho skutočným používaním.
MES systém zabezpečuje komunikáciu účastníkov výroby globálne (strojov, ľudí, materiálu, procesov), t.j. je len na manažmente, aký typ informácií vyhodnotí, že je potrebné sledovať
ich. Môžeme povedať, že všetky informácie, ktoré systém
zaznamenal sú uchovávané v databázach a reporty je možné
vykonávať aj dodatočne. V dnešnej dobe čoraz užšieho obchodného vzťahu medzi odberateľom a dodávateľom začína
byť bežné sprístupnenie databáz fotografií z výstupnej kontroly, dokazujúce kompletnosť výrobku alebo dodržanie preukázania následnosti a dodržania výrobných procesov. Akákoľvek
subdodávateľská výroba sa tak stáva predĺženou rukou výroby
vlastnej.
Výrobný proces spája virtuálne prostredie informačných systémov, skladov a fyzického pracoviska, strojných zariadení, montážnych stolov, meracích a kontrolných čidiel. Priveľa rozdielnych vstupov, tak povediac každý z iného cesta. Prestal vám
fungovať mechanický skrutkovač lebo nový operačný systém
nemá k dispozícii ovládač pre vaše zariadenie? Neoveril sa
vám v praxi kamerový checker? Dopočuli ste sa, že zariadenie
od iného výrobcu je spoľahlivejšie? Dá sa zabezpečiť homogenita takéhoto súboru zariadení? Odolnosť a masívnosť systémov bola garantovaná používaním zariadení oboch vrstiev
ako fyzickej, tak virtuálnej od nadnárodných korporácií, za
cenu vysokých zriaďovacích a prevádzkových nákladov, ťažkopádnosti systému na zmeny a úplnej závislosti na dodávateľovi
v prípade porúch alebo servisu. Až konkurenčné prostredie
a postupný prienik inovatívneho pohľadu IT firiem na výrobu
umožnilo všetkým výrobárom začať realizovať sen o voľnom
výbere zariadení, ktoré sú medzi sebou kompatibilné z hľadiska komunikácie a nie výrobcu. Snahou cenovo prijateľnejších
a pokročilejších MES systémov (ako napríklad EMANS) je zabezpečiť pre klienta pocit slobodného výberu zariadení, navrhnúť architektúru systému tak, aby bolo pre zákazníka bežné zameniť zariadenie v prípade poruchy alebo zmeny dodávateľa
bez znalosti programovania automatizačných zariadení vďaka
automatickej konfigurácii a poskytnúť výrobe zrozumiteľný
nástroj pre účely vykonania zmien v samotnom MES systéme.
Ako príklad dôsledku nedostatočnej kompatibility môžeme
uviesť stále znižovanie podielu na trhu Nokie s OS Symbian
(čoho následnou reakciou bola dohoda s Microsoftom) a naopak nárast zariadení používajúcich platformu Android. Ďalším
príkladom dobrého smerovania, kde je zohľadnená požiadavka užívateľov po kompatibilite je opäť zo sveta mobilných zariadení – skoré zjednotenie napájacích konektorov.
Vďaka jedinečnej architektúre a dlhoročným skúsenostiam
softvérových architektov a programátorov z oblasti návrhu
a vývoja MES softvéru je možnosť zbierania a vyhodnocovania
údajov z akýchkoľvek strojných zariadení, snímačov a skombinovať ich z údajmi už existujúcich informačných systémov
a ponúknuť analýzu všetkých častí výroby. Rozhodnutie ohľadom výberu zariadení už nie je tým pádom určené jediným
dodávateľom, predpísaným komunikačným protokolom alebo
súhlasom dodávateľa informačného systému. Možnosť voľby
tak vďaka kompatibilite bude mať pozitívny vplyv nielen pre
výrobu z hľadiska znižovania nákladov, rozširovania ponuky
produktov, ale aj pre dodávateľov systémov a zariadení samotných – vďaka nutnosti neustáleho skvalitňovania.
Správa a údržba strojného vybavenia
Vďaka jednotnej evidencii zbieraných dát je možné predchádzať poruchám strojov neustálym monitorovaním prevádzkových parametrov, jeho súčiastok alebo modulov. Sledovaním
uskutočnených pracovných cyklov je možné upozorniť obsluhu na nutnosť servisu alebo opravy stroja a predísť tak vzniku
nákladov na chybnú výrobu. Pokiaľ používate mobilné komu-
Traceabilita
Bezpečnosť
Nebadateľným znakom dnešnej doby je, že firemné údaje sú
viac strážené ako medzištátne zmluvy alebo zmluvy o dodávkach zbraní. Vďačíme za to rozvoju informatizácie a geografickému priestoru, kde žijeme a pracujeme a naopak, ľudskej
vlastnosti využívať to, čo nám nepatrí. V čom spočíva hodnota
získaných informácií z výrobného procesu? Jednoznačne pomáha k zisteniu nákladových limitov a určuje rozhodovanie
firiem s ďalekosiahlymi na ich vlastnú existenciu. Len trh a čas
ukáže, či napríklad rozhodnutie spoločnosti HP opustiť segment výroby PC bolo správne a vyplývalo aj z ekonomických
údajov o limitných hodnotách nákladov spojených s výrobou.
Každý podnik či výroba je žijúci organizmus s meniacimi sa
vnútornými a vonkajšími podmienkami. Čím viac informácii
vieme o sebe alebo o okolí, tým viac budú naše rozhodnutia
bližšie predpokladanému vývoju. Súčasťou MES systému sú
kompletné výrobné postupy, obsahujúce výrobnú dokumentáciu, montážne postupy a špecifikácie vstupných materiálov.
Integrálnou súčasťou všetkých týchto údajov sú ďalej odmerané a archivované parametre pri každom montážnom kroku výrobku. Potreba chrániť svoje informácie sa preto stáva viac než
otázkou prežitia spoločnosti. Informácie spojené s výrobou sa
stanú možno viac cennejšie ako informácie o odberateľoch.
Ako sa ukazuje, predávať excelentný výrobok je oveľa jednoduchšie ako ho vyrábať. Uvažovať o MES systéme, ktorý obsahuje všetky prvky bezpečnostnej ochrany, ktorý vám vďaka
informáciám zobrazí vašu výrobu z úplne iného pohľadu je viac
ako prioritné kritérium pri jeho výbere.
Reporting
„Najlepšie reporty sú tie, ktoré nemusíte robiť.“ Je odpoveď
asi každého zamestnanca, na otázku ktoré reporty sú naj-
lepšie. Iste, či už chceme alebo nie, reporty sú každodennou
súčasťou nášho pracovného dňa a vďaka nim môžeme prijímať rozhodnutia s pokojnejším svedomím. Dala by sa nazvať
odpoveď dieťaťa na otázku: „Čo bolo v škole? Nič zvláštne.“
reportom? V princípe posúdenia, či sa jedná o informáciu, „nič
zvláštne“ áno, „nič zvláštne“ je tiež informácia. Je však táto informácia, pre rodiča postačujúca? O jeho vedomostiach získaných v škole nám napovie viac jeho žiacka knižka. Formulácia
obsahu reportov je preto považovaná za najdôležitejšiu časť
pri príprave nasadenia MES systémov. Potrebnosť špecializovaných reportov dokazuje aj skutočnosť, že automatizácia reportovania patrí v súčasnosti k viac objednávaným zadaniam
ako prednedávnom. Význam a hodnota reportovania sa zvyšuje pri každom doplnení o novú funkcionalitu, ktorej cieľom
je zabezpečenie profitability spoločnosti a neustálej motivácie
zamestnancov. V súčasnosti obsahujú štandardné reporty MES
systémov údaje týkajúce sa základných zložiek výroby: výkonnosti zamestnancov, efektivity zariadení, zobrazenie rozrobenia materiálovej výroby a vyhodnotenie štatistík pracovných
úkonov. Ako ich využijete, je už len na vašej šikovnosti.
Komfort, komfort a zase len komfort
Kto by ho nechcel... porovnávanie je vlastné ľuďom už od nepamäti. Vďaka túžbe vlastniť niečo lepšie, alebo snahe byť iný
sa rozvíja neustále aj ľudská spoločnosť. Aj keď si to neuvedomujeme, akým smerom sa bude uberať závisí len od nás,
spotrebiteľov.
Podľa uvedenej štatistiky (http://www.mescc.com/mes-report.html) tvoria spoločnosti s počtom zamestnancov od 50
do 150 zamestnancov iba 20 % inštalácií MES systémov. Po 40
% podiel majú inštalácie buď v malých podnikoch do 50 zamestnancov alebo veľké spoločnosti nad 150 zamestnancov.
Podľa prieskumov zameraných na schopnosť práce s MES
systémom, by ale väčšina užívateľov prijala od MES systémov
väčší užívateľský komfort grafického rozhrania, intuitívnejšie
ovládanie a interaktívnu spätnú väzbu. V prípade MES produktov sú spotrebitelia pracovníci vo výrobe. Je načase, aby pri
výbere MES systému, bolo hodnotiace kritérium rozšírené aj
o posúdenie komfortnosti ovládania, ktoré má priamy vplyv na
zlepšenie pracovného nasadenia a stotožnenie sa pracovníka
s niečím, čo ho nezdržiava, ale pomáha.
Keď kvalitné budú všetky výrobky ...
Pri porovnávaní a výbere produktov
sa nezriedka dávame ovplyvniť väčším
množstvom funkcionalít daného produktu. Praktická skúsenosť však hovorí, že niektoré funkcie
zariadení vôbec nevyužívame. Môže nastať na trhu doba, že
všetci veľkí výrobcovia ponúkajú rovnakú kvalitu? Na základe akých kritérií bude prebiehať marketérstvo jednotlivých
produktov, ak kvalita bude samozrejmosťou? Ako však zabezpečiť nezvýšenie nákladov z dôvodu predĺženej záruky?
Pri včasnej spätnej identifikácii chýb a porúch počas záručnej
doby môže výroba určiť príčiny chýb analýzou archivovaných
údajov z výroby, čo pri odstránení príčiny zabezpečí v konečnom predaji zníženie počtu reklamácii. Ako sa bude vyvíjať
správanie a požiadavky spotrebiteľov ukazuje opäť automobilový priemysel. Individuálna špecifikácia vozidla, ktorá rozširuje variabilitu v rámci jedného typu na stovky a niekedy na
tisíce možností. Druhým príkladom, skrytím pred koncovým
užívateľom, je centralizácia do výrobkových zoskupení (ten
istý výrobok zložený z podobných prvkov, ale rôznych vlastností) a optimalizácia zloženia podľa použitia. Výroba navo-
nok tej istej riadiacej jednotky sa prispôsobuje podľa výkonu
a funkcionality, čím sa znižujú celkové náklady na menej výkonnú jednotku. Z pohľadu výroby sa naopak zvyšuje požiadavka na variabilitu montovaného výrobku s nárastom počtu
variácií. Ako jediné funkčné, overené a s požadovanou kvalitou zabezpečujúce riešenie je nasadenie MES – systémov.
Implementované nástroje typu manažmentu výrobného
postupu – BPM (Business Process Management) umožňujú
priamo zaškoleným výrobným pracovníkom v prípade inovácie vyrábaných produktov meniť pracovné postupy bez toho,
aby musel externý špecialista preprogramovať „natvrdo“ nastavené PLC. Tam, kde nebude stačiť kvalita, bude zvýhodnená variabilita.
MES ako krabicové riešenie
Pred niekoľkými rokmi obiehal
medzi manažérmi vtip týkajúci sa
inštalácie jedného informačného systému. „Viete ako otestovať životaschopnosť firmy? Pokiaľ prežije firma inštaláciu
informačného systému, prežije všetko.“ Zmenil sa odvtedy
prístup zamestnancov k zmenám informačných technológii?
Áno, pokiaľ zamestnanci cítia, že ich práca je odbremenená
od administratívy, pokiaľ práca v prostredí, ktoré nepoznali je
pre nich intuitívna a ľahko zapamätateľná a pokiaľ majú skúsenosť, že práca so systémom zvyšuje spokojnosť odberateľa.
Vzhľadom na zvyšujúce sa možnosti programovania je hlavnou
snahou nových MES riešení dodávka softvérového jadra, ktoré
zabezpečuje nosnú štruktúru MES systému. Softvérové jadro (ako to je napríklad pri systéme EMANS) je možné rozšíriť
o špecifické SW a HW moduly. Napriek skutočnosti, že z celkového pohľadu je každá výroba pre daný typ výrobku identická
alebo podobná, existujú jednotlivé historické alebo organizačné rozdielnosti medzi výrobami, ktoré si vyžadujú čas venovaný customizácii, t.j. prispôsobenie sa zabehnutým firemným
štandardom. Moderné MES systémy sa snažia ponúknuť konečným užívateľom možnosť vlastnej customizácie, čo z dlhodobého hľadiska umožňuje používať ten istý MES systém aj po
kompletnej zmene výrobného programu za minimálnej participácie implementačnej firmy.
MES a CLOUD COMPUTING?
Kam sa bude uberať vývoj nasadenia MES
systému závisí od celkovej ceny. Tak ako
v iných odvetviach, aj dodávatelia MES systémov sa musia rozhodnúť, akým smerom
zatraktívnia MES systém. Jednou možnosťou
je priestor v oblasti služieb, ktorý okrem 24/7 hotline zabezpečenia a kontinuálnej aktualizácie sa rozrastie o možnosti
prefinancovania riešenia tak, aby zriaďovacie poplatky za informačný systém boli čo najnižšie.
Tak isto ako v celej oblasti IT aj v priemysle práve prichádza
doba, kde je možné nákladnejšiu časť prevádzky MES riešenia,
alebo jeho celok presunúť na firmy prevádzkujúce privatecloudy. Tu sa otvárajú brány možností MES systémom aj malým,
či stredne veľkým firmám, ktoré o jeho nasadení z dôvodu
nadobúdacej ceny neuvažovali ani vo sne.
Je paradoxné, že sme ochotní akceptovať a považovať za normálne zmenu mobilných telefónov aj častejšie ako 2 roky a pretelefonovať ročne jednu letnú dovolenku. Dennodenne sme
však svedkami niekoľkomesačného až ročného rozhodovania
o nasadení MES systémov, napriek tomu, že v prípade nasadenia je návratnosť investícií niekedy menšia ako 6 mesiacov.
V prípade zdravého úsudku je budúcnosť jasná. No nekúp to.
Stredná Európa – MES alebo mess?
Automobilový priemysel, vďaka ktorému patrí Slovensko
a Česko medzi popredných výrobcov sveta automobilov v prepočte na obyvateľa, je ideálnym príkladom na sledovanie
trendov vo výrobe. Vďaka požiadavkám automobiliek sú stredoeurópsky dodávatelia nútení používať najmodernejšie technológie nielen na strane výrobných zariadení, ale reagovať aj
na zmenu v organizácii a riadení výroby. Môže implementácia
sofistikovaných výrobných postupov a technológií sublimovať
aj do iných odvetví? Môže sa tým zviditeľniť hodnota práce
a prestíž výrobkov zo srdca Európy vďaka kvalite, ktorú budeme dosahovať vďaka novým technológiám a riešeniam? Aj postupné vypĺňanie výrobných „medzier“ vo výrobe nasadzovaním MES systémov v strojárstve, elektrotechnickom priemysle
alebo v potravinárstve je toho jasným príkladom. Príležitosť
k trvalému pocitu z dobre vykonanej práce, k zvýšeniu kredibility našej firmy alebo krajiny šikovných a hrdých ľudí máme
každý deň.
Download

Výrobné pracovisko budúcnosti realitou Výrobné