SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Slovenská komora stavebných inžinierov
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Doprastav, a.s.
Inžinierske stavby, a.s.
Skanska SK a.s.
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
ŠTVRTOK 25. 10. 2012
BETONÁRSKE DNI 2012
HOTEL SAFFRON Bratislava
08:00
08:30
09:00
Prezentácia účastníkov
Otvorenie sprievodnej výstavy firiem
Otvorenie BETONÁRSKYCH DNÍ 2012
Vyhodnotenie súťaže diplomových prác
09:30 – 10:30 Hlavné referáty zo zahraničia
Predsedovia: Juraj Bilčík, Jan L. Vítek
STACHEMA Bratislava a.s.
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:50
DONAU CITY TOWER 1, VIENNA, AUSTRIA
Martin Haferl
EXPANSION OF THE PANAMA CANAL
Peter Kasper
Prestávka
10:50 – 12:30 Hlavné referáty ČR a SR
Predsedovia: Juraj Bilčík, Jan L. Vítek
10:50 – 11:10
11:10 – 11:40
11:40 – 12:10
12:10 – 12:30
12:30 – 14:00
SANACE ŽELEZOBETONOVÉ TĚŽNÍ VĚŽE DOLU KUKLA
V OSLAVANECH
Ivo Macháň
TECHNICKÉ PAMIATKY NA SLOVENSKU – MIZNÚCE STOPY
INDUSTRIÁLNEJ MINULOSTI
Vladimír Kohút
STARÝ MOST CEZ DUNAJ V BRATISLAVE
Miroslav Maťaščík
UPLATNENIE SMERNICE PRE VODONEPRIEPUSTNÉ BETÓNOVÉ
KONŠTRUKCIE – BIELE VANE
Juraj Bilčík – Igor Halaša
Obed
14:00 – 14:40 Sekcia A1: Betónové a murované konštrukcie
Predsedovia: Ivan Harvan, Martin Križma, Ľubomír Lašán
Metrostav SK a.s.
14:00 – 14:10
14:10 – 14:20
14:20 – 14:30
SKÚSENOSTI S POUŽITÍM NADROZMERNÝCH PREFABRIKÁTOV
PRI VÝSTAVBE HALOVÝCH OBJEKTOV
Miloš Král
ADMINISTRATÍVNE A OBYTNÉ BUDOVY, VYUŽITIE NETYPICKÝCH
STAVEBNÝCH TECHNOLÓGIÍ, REALIZÁCIE 2004 - 2011
Peter Hörmann
BRATISLAVA AVION IV - ROZŠÍRENIE PREVÁDZKY
Peter Škoda - Ján Dobrovolský
14:30 – 14:40
ZALOŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOVY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VE SLOŽITÝCH ZÁKLADOVÝCH PODMÍNKÁCH
Radim Čajka – Kamil Burkovič - Vladimír Gřunděl
14:40 – 15:40 Sekcia A2: Betónové mosty a tunely
Predsedovia: Jar. Halvoník, Miroslav Maťaščík, Ľuboš Rojko
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
14:40 – 14:50
14:50 – 15:00
15:00 – 15:10
15:10 – 15:20
15:20 – 15:30
15:30 – 15:40
R1 (I/66) BANSKÁ BYSTRICA - SEVERNÝ OBCHVAT MÚK
KOSTIVARSKÁ
Libor Hrdina – Pavel Sliwka – Vojtěch Zvěřina
MONITORING MOSTU PŘES HOSŤOVSKÝ POTOK NA R1
Miloš Zich – Petr Tichý
MOSTY PONAD DIAĽNICU D1, ÚSEK SVEREPEC - VRTIŽER
Štefan Choma – František Brliť
MOSTNÉ OBJEKTY NA R4 KOŠICE - MILHOSŤ
Juraj Kopčák – Marek Semančík
NÁVRH MOSTNÝCH OBJEKTOV NA TRASE D3
ČADCA, BUKOV - SVRČINOVEC
Jozef Gajdošík – Martin Číž – Michal Matuška
NOVÉ TRENDY NAVRHOVANIA HYDROIZOLÁCIE TUNELOV
Ľuboš Rojko – Peter Štefko
15:40 – 16:00 Sekcia A3: Spriahnuté betónové a oceľobetónové
konštrukcie
Predsedovia: Štefan Gramblička, Josef Vičan, Pavol Nádaský
Peikko CEE s.r.o.
15:40 – 15:50
15:50 – 16:00
16:00 – 16:20
REALIZÁCIE BEZPRIEVLAKOVÝCH STROPOV S POUŽITÍM
SPRIAHNUTÝCH OCEĽOBETÓNOVÝCH NOSNÍKOV
Juraj Hanák – Alexander Kerni – Vladimír Zadrabaj
NAVRHOVANIE SPRIAHNUTÝCH OCEĽOBETÓNOVÝCH STĹPOV
– KONŠTRUKČNÉ ZÁSADY, SPOJE A PRÍKLADY POUŽITIA
Štefan Gramblička – András Lelkes
Prestávka
16:20 – 17:20 Sekcia A4: Nové materiály a technológie
Predsedovia: Igor Hudoba, Stanislav Unčík, Erik Zemánek
M A P E I SK, s.r.o.
16:20 – 16:30
16:30 – 16:40
16:40 – 16:50
16:50 – 17:00
17:00 – 17:10
17:10 – 17:20
TROSKOVÝ CEMENT ODOLNÝ VOČI KYSLEJ AGRESIVITE
Vladimír Živica – Martin Križma - Božena Vasilkovová
OVPLYVŇOVANIE ZMRAŠŤOVANIA BETÓNU EXPANZNÝMI
PRÍMESAMI
Stanislav Unčík – Katarína Matulová
ULTRA VYSOKOHODNOTNÝ BETÓN (UVHB)
Martin Dováľ – Ján Mikuš
DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY
Václav Ráček – Jan Vodička – Jiří Krátký – Matouš Hilar
SPÔSOBY ZAISTENIA POLOHY OCEĽOVEJ PRÚTOVEJ VÝSTUŽE
V ŽELEZOBETÓNOVÝCH PRVKOCH A ICH VPLYV NA SPOĽAHLIVOSŤ BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE
Igor Hudoba
SÚDRŽNOSŤ PREDPÍNACÍCH JEDNOTIEK OPATRENÝCH
PROTIKORÓZNOU EMULZIOU
Ján Laco – Viktor Borzovič
17:20 – 18:00 Sekcia A5: Navrhovanie a modelovanie betónových
konštrukcií
Predsedovia: Július Šoltész, Martin Moravčík, Daniel Bukov
Nemetschek Allplan Slovensko s.r.o.
17:20 – 17:30
17:30 – 17:40
17:40 – 17:50
17:50 – 18:00
19:30
OVERENIE D-OBLASTÍ BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ POMOCOU
PRÚTOVÝCH MODELOV
Ľudovít Fillo
NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ÚNAVOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ BETONU
Radomír Pukl – Dobromil Pryl – Zbyněk Keršner – Stanislav Seitl
MODELOVANIE A ANALÝZA KRUHOVÝCH ZÁKLADOVÝCH DOSIEK
Norbert Jendželovský – Zora Mistríková
VADY A PORUCHY BETONOVÝCH PODLAH
Jarmila Novotná
Spoločenský večer
PIATOK 26. 10. 2012
BETONÁRSKE DNI 2012
HOTEL SAFFRON Bratislava
08:30 – 09:10 Sekcia A5: Navrhovanie a modelovanie betónových
konštrukcií
Predsedovia: Július Šoltész, Martin Moravčík, Daniel Bukov
Nemetschek Allplan Slovensko s.r.o.
08:30 – 08:40
08:40 – 08:50
08:50 – 09:00
09:00 – 09:10
MODELY PRE DEMOLÁCIU A NOVÚ TURBOSTOLICU 110 MW
GENERÁTORA
Daniel Bukov
HAVÁRIA OCEĽOVÉHO SILA V LEOPOLDOVE
Andrej Bartók – Július Šoltész - Miroslav Ignačák
ROZDIELY PRI NAVRHOVANÍ BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE PRE
OBMEDZENIE ŠÍRKY TRHLÍN PODĽA RÔZNYCH NORMOVÝCH
PREDPISOV
Róbert Sonnenschein – Ľubomír Bolha
MAX. ODOLNOSŤ DOSKY S VÝSTUŽOU PROTI PRETLAČENIU
Ján Bujňák – Štefan Gavura – Slavomír Matiaško
09:10 – 10:20 Sekcia B1: Rekonštrukcie a zosilňovanie betónových
a murovaných konštrukcií
Predsedovia: Juraj Bilčík, Sergej Priganc, Miroslav Brodňan
BASF Slovensko spol. s r.o.
09:10 – 09:20
09:20 – 09:30
09:30 – 09:40
09:40 – 09:50
09:50 – 10:00
10:00 – 10:10
MEDZNÉ STAVY POUŽÍVATEĽNOSTI PRI NAVRHOVANÍ
NÁDRŽÍ ČOV
Vladimír Benko, Anton Vyskoč, Jakub Ďuračka
NÁVRH A REALIZACE SANACE ŽELEZOBETONOVÉHO SKELETU
Ivana Laníková – Petr Štěpánek – Petr Šimůnek
SANÁCIA GRANULAČNEJ VEŽE V DUSLO ŠAĽA
Juraj Bilčík – Adolf Bajza – Luboš Weissmann
SANÁCIE ZMRAŠŤOVACÍCH TRHLÍN A STATICKÝCH PORÚCH
ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ V ZMYSLE EN 1504-5
Marián Caban – Michal Grossmann
ZESILOVÁNÍ ZMĚNOU STATICKÉ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH SKELETŮ PŘEDPÍNACÍMI KABELY
Ladislav Klusáček – Zdeněk Bažant
ANALÝZA PORÚCH A NÁVRH ZOSILNENIA ŽELEZOBET. RÁMU
Sergej Priganc - Peter Sabol - Štefan Kušnír
10:10 – 10:20
ÚČINKY VYSOKÝCH TEPLÔT NA KONŠTRUKCIE ZOSILNENÉ
FRP MATERIÁLMI
Katarína Gajdošová
10:20 – 10:40
Prestávka
10:40 – 11:30 Sekcia B2: Rekonštrukcie a zosilňovanie betónových mostov
Predsedovia: Milan Chandoga, Ladislav Bača, Ján Kucharík
Sika Slovensko, spol. s r.o.
10:40 – 10:50
10:50 – 11:00
11:00 – 11:10
11:10 – 11:20
11:20 – 11:30
VPLYV KORÓZIE PREDPÍNACEJ VÝSTUŽE NA ÚNOSNOSŤ
BETÓNOVÝCH MOSTOV
Ján Kucharík
RIEŠENIE HAVARIJNÉHO STAVU NA MOSTE ZLATNÉ
Peter Koteš – Milan Chandoga - Andrej Jaroševič
ZKUŠENOSTI SE SANACÍ MOSTU V LOUŇOVICÍCH ZA POUŽITÍ
PŘEDPJATÝCH A MECHANICKY KOTVENÝCH FRP LAMEL
Luboš Podolka – Aleš Menšík - Jan Pešata
REKONŠTRUKCIA OBLÚKOVÉHO ŽELEZOBETÓNOVÉHO MOSTA
V DOLNÝCH PLACHTINCIACH
František Brliť – Štefan Choma
PÔSOBENIE ZOSILNENÝCH BETÓNOVÝCH NOSNÍKOV SPRIAHUJÚCOU DOSKOU - NUMERICKO-EXPERIMENTÁLNA ŠTÚDIA
Martin Moravčík – Martin Križma – Jaromír Petržala – František Bahleda
11:30 – 11:40 Sekcia B3: Certifikácia, skúšobníctvo a monitorovanie
Predsedovia: Vladimír Priechodský, Patrik Ševčík
BetónRacio, s.r.o.
11:30 – 11:40
URČOVANIE NEISTÔT PRI SKÚŠDKE OCELE ŤAHOM
Vladimír Priechodský
11:40 – 12:00 Sekcia B4: Sanácia a revitalizácia pamiatkových
stavieb
Predsedovia: Oto Makýš, Jozef Závacký
11:40 – 11:50
11:50 – 12:00
KONZERVÁCIA HISTORICKÝCH MURÍV VÁPENNOU MALTOU
Oto Makýš
SPÔSOBY SANÁCIE KAMENNÉHO MURIVA PRI OBNOVE
POVAŽSKÉHO HRADU
Jozef Závacký
12:00 – 12:20 Sekcia C: Normy, legislatíva a PPP projekty
Predsedovia: Ľudovít Fillo, Henrieta Tölgyessyová,
Zuzana Gimerská
12:00 – 12:10
12:10 – 12:20
SKÚSENOSTI S PRVÝM PPP PROJEKTOM V DIAĽNIČNEJ
INFRAŠTRUKTÚRE NA SLOVENSKU
Zuzana Gimerská
URČENIE DÔB POŽIARNEJ ODOLNOSTI MUROVANÝCH STIEN
PODĽA EUROKÓDU 6
Mária Bellová
12:20 – 12:30
Ukončenie Betonárskych dní 2012
Juraj Bilčík
12:30 – 13:30
Obed
13:30 – 16:00
Exkurzia
Download

ŠTVRTOK 25. 10. 2012 BETONÁRSKE DNI 2012 HOTEL SAFFRON