"""
!
#$%&'()($()*+,-.*/0-1*+23-.44430-1*+23-.
"""
!
#
$%&'()($()
*+,-.*/0-1*+23-.
44430-1*+23-.
ročník 2014 / 2015
Oblastný futbalový zväz Galanta
Mierové námestie 940/1
924 01 GALANTA, tel.: 031/780 69 13
ROZPIS
majstrovských futbalových súťaží
ObFZ Galanta
pre súťažný ročník
2014 / 2015
Určenie:
a)
b)
c)
FO v súťažiach riadených ObFZ
VV ObFZ
Rozhodcom a delegátom zväzu
1
ročník 2014 / 2015
Orgány
ObFZ Galanta
A/1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Výkonný výbor ObFZ Galanta
Mgr. KISS Ervín
Ing.PAPANEK Ján
BUGYI Mikuláš
JERIGA Jozef
Ing. MOLNÁR Ivan
PISÁR Ján
KISS Tibor
A/2
- predseda
- člen
-
923
207
600
352
789
352
532
126
638
890
001
730
340
745
mob. 0944 051 161
mob. 0903 345 175
Komisie ObFZ
1.
ŠTK - HORNÁČEK Milan
- predseda
- členovia:
2.
DK - SLAVOMÍR Matejčík
- predseda
- členovia:
3.
KR a Dz PhDr. FEHÉR Zsolt
- predseda
- zodpovedný za úsek D
- členovia:
4.
MaK - BARCZIOVÁ Margita
- predseda
HORŇÁČEK Milan
- člen
TMK - Mgr. ŠEMETKA Csaba - predseda
- členovia:
5.
0911
0905
0905
0903
0905
0911
0903
Sekretár ObFZ Galanta
BARCZIOVÁ Margita
A/4
mob.
mob.
mob.
mob.
mob.
mob.
mob.
Revízna komisia ObFZ Galanta
PAPP Peter
BARCZI Szilárd
A/3
- predseda ObFZ
- podpredsedaObFZ
.
.
.
.
.
6.
KM a ŠF - Ing. KRNÁČ Pavel
- predseda
- členovia:
7.
Odvolacia komisia - ŽIGO Juraj - predseda
- členovia
tel.: 0914 275 940
HAGONY Július
SALÁT Zoltán
KOLLÁR Csaba
KUBOVIČ Gabriel
mob. 0910 954 323
KOLLÁROVIČ Zoltán
BOGÁR Dušan
JAVOR Vladislav
mob. 0904 698690
MÚCSKA Tibor
VALENT Ľudovít
FORRO Adrián
mob. 0903 345 175
mob. 0904 161 661
FLAŠKA Jozef
ŠUTÁK Pavol
mob: 0903 800 289
SZEKÁCS František
FAŠKO Štefan
DEÁK Zoltán
mob: 0911 274 840
VARGA Daniel
ŠMÁTRALA Marek
ročník 2014 / 2015
A/6
Sekretariát ObFZ Galanta
telefón:
fax:
bankové spojenie:
Mierové námestie 940/1
924 01 Galanta
031/ 780 69 13
031/ 780 69 13
1330132/0200
IČO:
DIČ:
e- mail:
internet:
36089303
2021471980
obfzga@netcomga.sk
www.obfzgalanta.sk
sídlo:
INFORMÁCIA PRE FO SÚŤAŽÍ ObFZ GALANTA
Rozpis súťaží 2014 / 2015
ObFZ:
-
Smernica ObFZ pre bezhotovostný styk pri súťažných
stretnutiach medzi delegovanými osobami a FO
stanoví výšku hrubých finančných odmien delegovaných osôb za jedno
stretnutie, vo všetkých súťažiach ObFZ,
výška stravného bude realizovaná v súlade s vyhláškou MPSVR SR,
stanoví výšku kilometrového a spôsob účtovania pre R a DZ ak si cestovné budú účtovať na základe použitia vlastného motorového vozidla,
stanoví výšku poštovného pre R a DZ,
vypočíta a stanoví celkovú výšku nákladov FO za súťaž v celom súťažnom období podľa počtu stretnutí. Súčet nákladov za jednotlivé súťaže
(napr. dospelí + dorast + žiaci + servisný poplatok), dá celkovú sumu
ktorú klub uhradí na osobitnú položku účtu ObFZ v štyroch splátkach, ktoré sú v termíne 15. 08. 2014, 15. 10. 2014, 15. 03. 2015,
15. 05. 2015.
Po skončení príslušnej časti súťažného ročníka (jeseň - jar), výkoná sekretár ObFZ
vyúčtovanie poukázaných čiastok, a v prípade preplatku bude tento do 31.12. resp.
do 31. 7. príslušného roku, poukázaný príslušnému klubu. V prípade, že poukázaná čiastka bude z pohľadu úhrad klubu nepostačujúca, je klub povinný na vyzvanie,
v stanovenom termíne, poukázať chýbajúcu čiastku na účet ObFZ.
Povinnosti FO:
na základe stanovenej výšky nákladov pre jednotlivé súťaže dospelých,
dorastu a žiakov si kluby vypočítajú celkovú výšku vlastných nákladov,
ktoré sú povinné uhradiť a dokladovať na ObFZ v stanovených termínoch. Kontrolu úhrad vykoná ekonomický úsek ObFZ. Ak klub túto
povinnosť nesplní, bude mať príslušné družstvo dospelých odo dňa
splatnosti uvedenom v Rozpise súťaží - Hospodárske náležitosti, nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosť a to až do dňa preukázania úhrady príslušnej povinnej platby. V prípade, že klub platbu nevykoná ani po troch súťažných kolách, budú voči nemu vyvodené sankcie
v zmysle znenia noriem SFZ,
3
ročník 2014 / 2015
-
usporiadajúci FO pred stretnutím predloží delegovaným osobám spolu
s tlačivom Zápis o stretnutí aj interný doklad ObFZ - Zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb, ktoré po stretnutí riadne vyplnené
skontroluje a potvrdí oprávnená osoba usporiadajúceho klubu.
FO si zároveň môžu viesť evidenciu o vyplatených odmenách s možnosťou, kedykoľvek porovnať svoju evidenciu s evidenciou vedenou sekretariátom ObFZ.
Zoznam variabilných symbolov
na bezhotovostný styk pre FO ObFZ Galanta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
4
Malá Mača
ŠK Dolná Streda
TJ Družstevník Dolné Saliby
TJ Družstevník Puste Sady
OFK Matúškovo
TJ Galanta – mestská časť Hody
ŠKF Sereď „B“
ŠM Kráľov Brod
FK Veľká Mača
TJ Horné Saliby
ŠK Šoporňa
ŠK Veľký Grob
OFK Mostová
ŠK Veľké Úľany
FO Topoľnica
FC Jelka
TJ Poľnohospodár Šalgočka
OFC Košúty
ŠK TOP Puste Úľany
FC Pata
OFK Abrahám
TJ Družstevník Jánovce
TJ Kajal
FK Slovan Gáň
FC Hoste
Družstevník Vozokany
TJ Družstevník Tomášikovo
TJ Čierna Voda
FO Čierny Brod
FK Šintava
ŠK Váhovce
Slavoj Sládkovičovo
OŠK Vinohrady nad Váhom
TJ Družstevník Trstice
FC Slovan Galanta
ročník 2014 / 2015
NOMINAýNÁ LISTINA ROZHODCOV OBFZ GALANTA 2014/2015
1.
Flaska András
H. Saliby 630, 925 03
0917 354 296
2.
Grédi Viktor
Nemocniþná 626, 924 01 GA
0902 825 541
gredi.viktor@gmail.com
3.
Gurabi Gergely
Eszterházyovcov 356, Vozokany
0949 591 518
mr.gurabi@gmail.com
4.
Horník Peter
Abrahám 15, 925 45
0905 501 664
pethornik@centrum.sk
5.
Janíkovský Lukáš
Košúty 925 09
0911 853 686
ljukjanikovsky@gmail.com
6.
Jeremiáš Pavol
Váhovce 760, 925 62
0902 193 407
jeremias9332@gmail.com
7.
Jeremiáš Peter
Váhovce 760, 925 62
0902 427 906
peter.jeremias8@gmail.com
8.
Kubík Štefan
Tešedíkovo 1410, 925 82
0905 621 698
steve.kubik@gmail.com
9.
Lelovics Gabriel
Diakovce 41, 925 81
0919 047 209
gabor.lelovics@gmail.com
10.
Oravec Tomáš
Nová doba 921, 924 01 Galanta
0948 148 868
thoms.oravec@centrum.sk
11.
Renczes Balázs
Športová 18, 925 03 H. Saliby
0908 589 682
mo.renczes@gmail.com
12.
Sas Július
Neded 941, 925 85
0918 746 886
ivike11111@azet.com
13.
Sedmák Štefan
Hollého 32, 927 05 ŠaĐa
0907 174 842
sovinho22@azet.com
14.
Selyem Richard
Hlavná 990, 924 01 GA
0903 961 822
diana.zelinkova@savba.sk
15.
Takáþ Marko
Podhumenská 110, GáĖ
0911 921 054
mamo353@azet.sk
16.
Tonkó István
Váhovce 760, 925 62
0907 436 311
jozsamonika@gmail.com
17.
Tuška ďubomír
Hlavná 420, 925 81 Diakovce
0915 496 316
lubotuska@gmail.com
18.
Zsuskovics Tibor
Proletárska 63, Matúškovo
0917 866 779
tiborzs2104@gmail.com
19.
Mészáros Tomáš
Hlavná, 925 82 Tešedíkovo
0915 632 240
m.tomo@centrum.sk
flaskaandras@gmail.com
ZOZNAM ROZHODCOV ZSFZ SÚġAäÍ 2014/2015
1.
Baboš Jozef
Dlhá nad Váhom 414, 927 05
910152688
2.
Barczi Marián
Revoluþná 971, Galanta
905301561
78gerrard88@azet.sk
3.
Bogár Dušan
äelezniþiarska 1422, Galanta
903159638
detari@post.sk
4.
Fehér Zsolt
SNP 997/17, Galanta
0904 698 690
feher35@centrum.sk
5.
Forró Adrián
Š. Majora 154, 925 22 V. ÚĐany
918546747
bancolinho@gmail.com
6.
Kollároviþ Zoltán
T. Vansovej 229, Galanta
904257444
zkollarovic@gmail.com
7.
Kuboviþ Gabriel
Hlavná, 925 01 Matúškovo
918577666
kubovic.gabriel@gmail.com
8.
Šmátrala Marek
Jesenského 1113, Sereć
908618676
Smatrala.marek@azet.sk
6.
Kuboviþ Gabriel
Hlavná, 925 01 Matúškovo
0918 577 666
kubovic.gabriel@gmail.com
jozefbabos@ yahoo.com
ZOZNAM DELEGÁTOV SFZ SÚġAäÍ 2014/2015
1.
Mgr.Ervín Kiss
Cintorínská 326, Matúškovo, 925 01
0911 923 126
ervinkiss1@gmail.com
DELEGÁTI STRETNUTIA KRAJSKÝCH SÚġAäÍ ZsFZ
1.
Jeriga Jozef
Clem. Sady 907, Galanta
903352001
jozefjeriga@stonline.sk
2.
Javor Vladislav
Nitrianská 546, Šintava
907265133
vladislav.javor@gmail.com
3.
Krnáþ Pavel
Hlavná 1409, Galanta
903800289
ingpavelkrnac@gmail.com
4.
Matejþík Slavomír
Vinárska 4450, 926 01 Sereć
910954323
kysucanslavo@gmail.com
NOMINAýNÁ LISTINA DELEGÁTOV OBFZ 2014/2015
1.
Múcska Tibor
Sládkoviþovská 1516, V. ÚĐany
902325784
mucskatibor@post.sk
2.
Barczi Szilárd
Nová Osada 1371, Tešedíkovo
905874958
mbarcziova@fo.pss.sk
3.
HorĖáþek Milan
Puškinova 704 Galanta
914275940
stkobfzgalanta@centrum.sk
4.
Kuric Štefan
Dolnoþepenska 1610 Sereć
908189010
skuric@centrum.sk
5.
Valent ďudovít
Kolónia 84, 925 09 Košúty
903106290
valent.ludovit@gmail.com
6.
äigo Juraj
Váhovce 781, 925 62
903711082
zigo.juraj@centrum.sk
5
ročník 2014 / 2015
TERMÍNOVÁ LISTINA – jesenná ĀasĨ 2014
Dátum
UHý
MO dosp.
9 - 10.8.
17 .00
1.kolo
16 - 17.8.
17:00
2.kolo
MO II.tr.
Dátum
UHý
MO dor.
9 - 10.8.
17 .00
1.kolo
1.kolo
16 - 17.8.
17:00
2.kolo
UHý
MO åiaci
15:00
23 - 24.8.
17:00
3.kolo
2.kolo
23 - 24.8.
17:00
3.kolo
15:00
30 - 31.8.
17:00
4.kolo
3.kolo
30 - 31.8.
17:00
4.kolo
14:00
16:30
2.kolo
06 - 07.9.
16:00
5.kolo
4.kolo
06 - 07.9.
16:00
5.kolo
14:00
3.kolo
3.9. Streda
1.kolo
13 - 14.9.
16:00
6.kolo
5.kolo
13 - 14.9.
16:00
6.kolo
14:00
4.kolo
20 - 21.9.
15:30
7.kolo
6.kolo
20 - 21.9.
15:30
7.kolo
13:30
5.kolo
15:30
6.kolo
27 - 28.9.
15:30
8.kolo
7.kolo
15:30
8.kolo
13:30
1.kolo n
24.9. Streda
27 - 28.9.
04 - 05.10.
14:30
9.kolo
8.kolo
04 - 05.10.
14:30
9.kolo
12:30
2.kolo n
11 - 12.10.
14:30
10.kolo
9.kolo
11 - 12.10.
14:30
10.kolo
12:30
3.kolo n
18 - 19.10.
14:00
11.kolo
10.kolo
18 - 19.10.
14:00
11.kolo
12:00
4.kolo n
25 - 26.10.
14:00
12.kolo
11.kolo
25 - 26.10.
14:00
12.kolo
12:00
5.kolo n
01 - 02.11.
13:30
13.kolo
01 - 02.11.
13:30
13.kolo
11:30
6.kolo n
MO II.tr.
Dátum
UHý
MO dor.
UHý
MO åiaci
14 - 15.3.
14:30
14.kolo
12.kolo
21 - 22.3.
15:00
15.kolo
13:30
7.kolo n
16:00
8.kolo n
Jarná ĀasĨ 2015
Dátum
UHý
MO dosp.
14 - 15.3.
14:30
14.kolo
21 - 22.3.
15:00
15.kolo
28 - 29.3.
15:00
16.kolo
13.kolo
28 - 29.3.
15:00
16.kolo
4 - 5.4.
15:30
17.kolo
14.kolo
4 - 5.4.
15:30
17.kolo
2.4. Štvrtok
6
11 - 12.4.
15:30
18.kolo
15.kolo
11 - 12.4.
15:30
18.kolo
14:00
9.kolo n
18 - 19.4.
16:00
19.kolo
16.kolo
18 - 19.4.
16:00
19.kolo
14:00
10.kolo n
25 - 26.4.
16:00
20.kolo
17.kolo
25 - 26.4.
16:00
20.kolo
14:30
11.kolo n
2 - 3.5.
16:30
21.kolo
18.kolo
2 - 3.5.
16:30
21.kolo
14:30
12.kolo n
9 - 10.5.
16:30
22.kolo
19.kolo
9 - 10.5.
16:30
22.kolo
14:30
13.kolo n
16 - 17.5.
17:00
23.kolo
20.kolo
16 - 17.5.
17:00
23.kolo
15:00
14.kolo n
23 - 24.5.
17:00
24.kolo
21.kolo
23 - 24.5.
17:00
24.kolo
15:00
15.kolo n
30 - 31.5.
17:00
25.kolo
22.kolo
30 - 31.5.
17:00
25.kolo
15:00
16.kolo n
6 - 7.6.
17:00
26.kolo
6 - 7.6.
17:00
26.kolo
15:00
17.kolo n
13 - 14.6.
17:00
27.kolo
16:30
18.kolo n
ročník 2014 / 2015
Článok I.
Všeobecné ustanovenia rozpisu ObFZ
Riadenie súťaží:
ObFZ Galanta riadi prostredníctvom svojich odborných komisií tieto súťaže:
-
majstrovstvá oblasti dospelí
druhá trieda dospelí
majstrovstvá oblasti dorast
majstrovstvá oblasti žiakov
-
prípravka
- 14
- 11
- 11
- 20 skupina „A“ - 4, „B“ – 4, „C“ – 4,“D“
– 4, „E“ - 4 po odohratí základnej časti
budú rozdelené do 2 skupín po 10 mužstiev podľa poradia v skupinách mužstvá
umiestnené na 1 a 2 budú zaradené do
A skupiny , mužstvá umiestnené na 3 a 4
budú zaradené do B skupiny.. V A skupine sa bude hrať o 1 – 10 miesto, B skupine
o 11 – 20.
- 10 , Ml. žiaci tieto súťaže 4 riadí KM a ŠF
Článok II.
Termínová listina, hracie dni a časy:
dospelí a dorast:
45‘ + 15‘ + 45‘
žiaci :
35‘ + 15‘ + 35‘
1/a)
1/b)
1/c)
1/d)
1/e)
1/f)
1/g)
Termínová listina je neoddeliteľnou časťou Rozpisu súťaže a termíny
v nej sú záväzné pre všetky FO riadené ObFZ.
Hracím dňom v súťažiach dospelých je zásadne nedeľa, respektíve deň
stanovený termínovou listinou. Schválené výnimky hracích dní a časov
budú oznámené prostredníctvom Úradnej správy ŠTK. Doobedňajšie
stretnutia budú mať jednotný začiatok: 10.30 hod.
Iný hrací deň môže stanoviť ŠTK ObFZ v súlade so Súťažným poriadkom čl. 60.
Začiatky stretnutí vo všetkých kategóriách sú stanovené ŠTK a schválené Výkonným výborom ObFZ.
Začiatky predzápasov sú určené na 135 min. pred UHČ dospelých v prípade, že domáci oddiel má možnosť poskytnúť 2 šatne pre mužstvá hostí a 150 min. pred UHČ v prípade, že ich poskytnúť nemôže.
ŠTK nariaďuje začiatok jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015 na
09 - 10.08.2014 a začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 na
14 - 10.3.2015.
Hracím dňom pre kategóriu DOSPELÍ a ŽIACI je nedeľa. Pre kategóriu
DORAST je sobota. Schválené výnimky budú uverejňované buď v Úradných správach.
Výnimky z hracích dní a hracích časov platia samostatne pre jesennú
7
ročník 2014 / 2015
1/h)
1/i)
1/j)
1/k)
1/l)
1/m)
1/n)
1/o)
časť súťažného ročníka, pred jarnou časťou súťaže musí FO o výnimku
požiadať znova.
V prípade neuskutočnenia, alebo neodohrania stretnutia pre nepriaznivé počasie (z vyššej moci), sa stretnutie musí odohrať do 14 dní po vzájomnej dohode oddielov. Vzájomná dohoda musí byť uvedená v zápise
o stretnutí, inak o termíne neodohraného stretnutia rozhodne s konečnou platnosťou ŠTK. Hostia majú nárok na cestovné verejným dopravným prostriedkom pre 20 osôb, ktoré je povinný uhradiť orgán, alebo
mužstvo, ktoré zapríčinilo opakovanie stretnutia. Tento nárok vzniká
i vtedy, ak domáce mužstvo nenastúpi na stretnutie.
Usporiadajúci oddiel, ktorý požiada o zmenu hracieho dňa na sobotu,
resp. požiada o zmenu hracieho času majstrovského stretnutia najneskôr do 17 dní pred jeho uskutočnením, nepotrebuje k tejto žiadosti
súhlas hosťujúceho FO. V prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa na
pracovný deň je nutný súhlas oboch oddielov. Žiadosť o zmenu ÚHČ
predložená v lehote kratšej ako 17 dní (rozhoduje dátum poštovej pečiatky), si okrem vyššie uvedených náležitostí vyžaduje dohodu oboch
FO. Prerokovanie je podmienené úhradou rokovacieho poplatku.
VV alebo ŠTK môže nariadiť predohrať alebo predsunúť UHČ minimálne 3 dni pred MZ na základe vzájomnej dohody oboch mužstiev.
ŠTK ObFZ si vyhradzuje právo určiť aj iné termíny, alebo hracie časy
v odôvodnených a výnimočných prípadoch. Zmenu termínu ŠTK ObFZ
bude praktizovať so zásadou, že stretnutia sa budú predohrávať.
Všetky požiadavky na zmeny termínov stretnutí musia byť schválené
ŠTK a budú oznámené oddielom prostredníctvom MY Nitrianskych novín samostatnou úradnou správou.
Všetky úradne správy sú platné od času zverejnenia na webovej stránke
ObFZ Galanta.
Posledné tri kolá majstrovských súťaži v kategórii dospelí a dorast sa
musia odohrať v jednotnom termíne deň a čas určí ŠTK ObFZ, (vyhradzuje si však právo udeliť výnimku z tohto ustanovenia na stretnutia,
ktoré neovplyvnia postupy ani zostupy v príslušnej skupine súťaže).
Porušenie, prípadne nedodržanie, či svojvoľné zmenenie termínovej listiny, má za následok porušenie SP i Rozpisu súťaží ObFZ. Proti vinníkom bude vyvodené disciplinárne konanie s možnými športovo-technickými, ako i hernými dôsledkami podľa čl. 99, 100 a 106 SP.
Článok III.
Spoločné ustanovenia k rozdelenia súťaže
1/a)
1/b)
1/c)
8
Počet účastníkov súťaží, ich rozdelenie do jednotlivých skupín, ako i počet družstiev v skupinách navrhuje VV ObFZ
Keď sa odhlási družstvo zo súťaže pred jej zahájením, po vylosovaní,
nemôže byť v tom istom súťažnom ročníku zaradené do inej triedy majstrovských súťaží.
Keď vystúpi družstvo z rozohranej majstrovskej súťaže, alebo ho riadiaci orgán vylúči - družstvo zostupuje do nižšej súťaže v nasledujúcom
ročník 2014 / 2015
1/d)
ročníku. O zaradení družstva do súťaže v ďalšom ročníku s konečnou
platnosťou rozhoduje VV ObFZ (po vyrovnaní všetkých pozdĺžností voči
ObFZ a klubom uverejnených v Úradných správach).
Keď sa neprihlási družstvo do tej súťaže, ktoré mu prislúcha na základe konečnej tabuľky v predchádzajúcom súťažnom ročníku, zaradí sa
v zmysle čl. 23 Súťažného poriadku.
Článok IV.
Technické ustanovenia Rozpisu ObFZ:
1/a)
1/b)
1/c)
1/d)
1/e)
Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku futbalu,
jeho doplnkov schválených Radou SFZ a tohto Rozpisu súťaží. Výklad
Rozpisu súťaží prináleží ŠTK ObFZ.
V SR 2014 / 2015 v kategórii MO dospelí je povinný videozáznam v každom MS, ktorý je povinný zhotoviť domáci FO. Záznam musí obsahovať aj nástup mužstiev na stretnutie, odchod mužstiev na polčasovú
prestávku, nástup družstiev po polčasovej prestávke, odchod z HP po
stretnutí a minutáž. Zároveň je povinný záznam uchovať po dobu 21
dní odo dňa uskutočnenia futbalového stretnutia. Do záznamu nie je povolené zasahovať. FO je povinný videozáznam predložiť na požiadanie
ktorejkoľvek Odbornej komisie ObFZ Galanta. V opačnom prípade sa
vystavuje FO disciplinárnemu konaniu.
VV a ŠTK si vyhradzuje právo nariadiť vyhotovenie videozáznamu z určených MS kategórie MO dospelí II. trieda.
Finančné náležitosti kameramana videozáznamu: domáce a hosťujúce mužstvo uhradia po 7.50 € v tejto cene má nárok na 1ks DVD
a ObFZ 10 €
FO ktoré je vedené ako domáce mužstvo stretnutia v SR 2014/2015
z ktorých sa bude zabezpečovať videozáznam sú povinné zabezpečiť pre
kameramana vhodné podmienky na nerušenú prácu zo strany divákov,
funkcionárov a to tak že o bezpečnosť kameramana budú dbať 2 usporiadatelia ktorý budú na zozname US označený vedľa mena poznámkou
(kameraman). Pred, počas celého stretnutia a bezpečný odchod zo stanoviska po stretnutí budú zodpovedný uvedený usporiadatelia zo súčinnosťou HU. Stanovisko kameramana musí byť zabezpečene na úrovni
stredovej čiary HP možnosťou na vyvýšenom mieste. Na zabezpečenie
el. prúdu a podobne, dostatok priestoru je zodpovedný HU.
V súťažnom ročníku 2014/2015 vo všetkých kategóriach sa zápis
o stretnutí bude vyhotovovať v elektronickej forme v ISS systéme (okrem
ml. žiaci, prípravka ). V prípade neuskutočnenia FO bude odstúpený na
DK s návrhom pokuty 50 € ( 2 – 100 € atď. ).
Na lavičke náhradníkov môžu byť okrem hráčov ustrojených v dresoch
maximálne štyri osoby (spravidla tréner, jeho asistent, vedúci mužstva
a zdravotník).
Trojnásobné nenastúpenie mužstva na súťažné stretnutie sa rieši podľa
čl. 108 SP bod 1 vylúčením mužstva zo súťaže bez ohľadu na počet získaných bodov.
9
ročník 2014 / 2015
1/f)
1/g)
1/h)
1/i)
1/j)
1/k)
1/l)
1/m)
1/n)
1/o)
10
Mužstvo, ktoré sa vyhlási v priebehu SR zo súťaže , alebo mužstvo vylúčené zo súťaže musí zaplatiť sankčný poplatok a to do 14 dní v opačnom
prípade sa vystavuje FO disciplinárnemu konaniu /zastavenie činnosti
pre mužstvo dosp. „A“ alebo „B“ , dorast, žiaci /.
Sankčný poplatok je nasledovný: MO - 1000,- €.-, II. trieda - 700.- €,
dorast - 500.- € a žiaci - 500.- €.
Podľa článku 105 SP sa za víťazstvo v stretnutí získavajú tri body, za nerozhodný výsledok jeden bod a prehra nie je bodovo hodnotená.
Pred každým majstrovským stretnutím, po nástupe družstiev na hraciu
plochu pred vyžrebovaním strán, hosťujúce družstvo na čele s kapitánom pozdraví domáce mužstvo a rozhodcov zápasu podaním ruky.
ObFZ vydáva počas súťažného ročníka ÚS zo zasadnutí jednotlivých komisií. Pokyny a nariadenia z týchto ÚS sú záväzné a platné pre všetky
FO, rozhodcov a DZ. Budú publikované v denníku MY Nitrianske noviny, a na webovej stránke ObFZ Galanta. Úradnej správe sú nadradené
prípadné delegačky zaslané komisiami ObFZ Galanta.
ObFZ upozorňuje všetky FO, že za neoprávnený štart hráčov po každom
5, 9, 12 , 15 napomínaní a vylúčení je zodpovedný výlučne oddiel, pretože v Úradnej správe DK nemusia byť uvedení všetci napomínaní a vylúčení hráči pre chýbajúce zápisy o stretnutí neuverejnenie úradnej správy DK, resp. chyby v tlači v MY Nitrianske noviny.
Zápisy o stretnutí pre všetky kategórie vytlačiť zo systému ISSF dvojmo
(originál + 1 kópia, jedna pre DZ). Ak na zápase nie je prítomný DZ, stačí jeden výtlačok. Trojmo v kategórii ml. žiaci, prípravka vypísať zápis
s logom ObFZ Galanta.
Domáci FO je povinný zabezpečiť hosťujúcemu FO minimálne 45 min.
pred UHČ kabínu na prezlečenie sa hráčov na stretnutie. Zároveň je
usporiadateľ stretnutia povinný umožniť rozhodcovi, asistentom rozhodcu a delegátovi zväzu umiestniť dopravný prostriedok (auto, motocykel), na ktorom sa na stretnutie dostavil, na vhodnom mieste v areáli
štadióna a zodpovedá za to, že dopravný prostriedok nebude od príchodu až do opustenia štadióna poškodený. V prípade, že nie je možné
dopravné prostriedky delegovaných osôb počas stretnutia v areáli štadióna zaparkovať, hlavný usporiadateľ stretnutia určí miesto, kam delegované osoby zaparkujú svoje dopravné prostriedky a zabezpečí ich
ochranu pred poškodením. Skutočnosť, že dopravné prostriedky nie
je možné umiestniť v areáli štadióna, musia delegované osoby oznámiť
hlavnému usporiadateľovi pred začiatkom stretnutia.
Stretnutia sa hrajú na ihriskách schválených ŠTK ObFZ, ktoré sú vo
vyžrebovaní uvedené na prvom mieste (domáci). Zásada odohrania
stretnutia na oboch ihriskách musí byť dodržaná.
Svojvoľná zmena miesta hracej plochy prípadne nechválenej náhradnej
plochy bude mať za následok herné dôsledky podľa SP čl. 100.
V prípade, že FO nevyšle svojho zástupcu na akcie organizované ObFZ
Galanta (Konferencia, Aktív ŠTK, Seminár, Rokovanie Odborných komisii, Losovanie nadstavbovej časti a podobne) FO bude pokutovaný
poriadkovou pokutou 10 €.V prípade že FO nedodrží termín doručenia
ročník 2014 / 2015
1/p)
1/r)
1/s)
Prihlášky na SR, Súpisky stanovuje sa pokuta 35 €
Kluby sú povinné na základe rozhodnutia ŠTK zabezpečiť zákaz predaja
nápojov v sklenených pohároch a fľašiach počas MFZ vo všetkých vekových kategóriach .
Všetky FO sú povinné zabezpečiť založenie e-mailovej adresy z dôvodu
korešpodencie elektronickou poštou medzi ObFZ Galanta a jednotlivými FO .
FO je povinný na každé stretnutie vyvesiť vlajku ObFZ Galanta
Článok V.
Štart hráčov v súťažiach ObFZ
1/a)
Hráč má právo nastúpiť do majstrovského stretnutia, ak vlastní RP spĺňajúci čl. 34 SP, čl. 9 RP SFZ, a súčasne je povinný dodržiavať všetky
ustanovenia noriem SFZ, ktorými je podmienené jeho pôsobenie v súťažiach ObFZ Galanta.
1/b)
V súťažiach dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých,
a ďalej hráči kategórie dorastu, ktorí spĺňajú podmienky štartu podľa
čl. 113 SP.
1/c)
V kategórii dorastu štartujú hráči narodení po 1.1.1996 a mladší .
1/d)
V kategórii žiaci štartujú hráči narodení po 1.1.2000 a mladší.
1/e
V kategória mladší. žiaci štartujú hráči narodení po 2002 a mladší.
1/f
V kategórii žiaci štartujú žiačky narodené po 1.1.1999 a mladšie.
1/g)
Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórii, po dovŕšení stanoveného veku
prechádzajú do najbližšej vekovej kategórie vždy k 1.1. kalendárneho
roku, a to po dovŕšení:
- 15. roku z kategórie žiakov do kategórie dorastu
- 18. roku veku z kategórie dorast do kategórie dospelých
V prípade, že hráč dovŕši 15. rok veku v období 1.1. - 31.12. kalendárneho
roka, môže príslušný súťažný ročník dohrať v kategórii žiakov. Ak hráč dovŕši
18. rok veku v období 1.1. - 31.12. kalendárneho roka môže príslušný súťažný
ročník dohrať v kategórii dorast. Okrem svojej vekovej kategórie môže vo vyššej
vekovej kategórii štartovať:
1/h)
v kategórii dorast žiak, ktorý dovŕši ku dňu štartu v družstve 14. rok
veku, tento hráč môže za dorastenecké družstvo nastúpiť. V tomto prípade je FO povinný vyžiadať si písomný súhlas ošetrujúceho lekára nie
staršie ako 1 rok (obvodný, dorastový ) a písomný súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov. Ak tieto doklady nepredložia, rozhodca nepripustí hráča do hry. V prípade ak rozhodca poruší nariadenie bude
odstúpený na DK. Štart hráča sa bude považovať za neoprávnený
štart a bude sa postupovať podľa SP čl. 100 a 106.
1/i)
v kategórii žiaci môže štartovať aj žiak, ktorý dovŕši ku dňu štartu
v družstve 10. rok veku a má platný RP. Aj v tomto prípade je FK povinný
vyžiadať si súhlas ošetrujúceho lekára nie staršie ako 1 rok (detský,
obvodný, dorastový) a písomný súhlas rodičov, či zákonných zástupcov,
pre štart hráča v kategórii žiaci. Ak tieto doklady nepredložia, rozhodca nepripustí hráča do hry. V prípade ak rozhodca poruší naria11
ročník 2014 / 2015
1/j)
1/k)
1/l)
1/m)
1/n)
12
denie bude odstúpený na DK. Štart hráča sa bude považovať za neoprávnený štart a bude sa postupovať podľa SP čl. 100 a 106.
v kategórii dospelých môže štartovať hráč, ktorý dovŕši 16. rok veku
a má platný RP. Jeho štart v kategórii dospelých je podmienený vyžiadaním si FK písomný súhlas rodičov, resp. zákonných zástupcov, a platné
potvrdenie telovýchovného lekára s výslovným uvedením jeho súhlasu
so štartom hráča v kategórii dospelých nie staršie ako 1rok.Zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej kategórii nesie výhradne
klub a tréner príslušného družstva, u mládežníckych družstiev aj vedúci mužstva. Všetci hráči, štartujúci vo vyššej vekovej kategórii, uvedení
v odstavmi 1/h,1/i, 1/j, musia rozhodcovi spolu so zápisom o stretnutí predložiť aj písomný súhlas rodičov a potvrdenie príslušného lekára nie staršie ako 1 rok. Ak tieto doklady nepredložia, rozhodca nepripustí hráča do hry. V prípade ak rozhodca poruší nariadenie bude
odstúpený na DK. Štart hráča sa bude považovať za neoprávnený štart
a bude sa postupovať podľa SP čl. 100 a 106.
Striedavý štart žiačok - Smernica o striedavom štarte žiačok schválená SFZ dňa 12.3.2013. Futbalový klub je povinný predložiť fotokópiu schválenia stiedavého štartu príslušnou matrikou spolu zo zápisom
o stretnutí rozhodcovi stretnutia. V opačnom prípade HR nepripustí
žiačku do hry.
Pred každým stretnutím v mládežníckych kategóriách je nariadená povinná konfrontácia hráčov. Vzhľadom k tomu sú hráči povinní mať pri
sebe hodnoverný preukaz totožnosti ( napr. OP, pas, vodičský preukaz,
či iný preukaz s fotkou). Ak sa hráč, platí aj pri konfrontácii u dospelých, v prípade námietky voči jeho štartu nemôže hodnoverne preukázať dokladom totožnosti, je rozhodca povinný hráča nepripustiť do hry.
Hráč, ktorý v čase konfrontácie nie je prítomný, musí byť R stretnutia zo
zápisu o stretnutí vyčiarknutý. Pri povinnom uplatnení tohto ustanovenia nie je možné vzniesť námietku voči štartu hráča.
Rovnako musí byť R vyčiarknutý zo zápisu o stretnutí aj hráč, ktorý do
začiatku stretnutia nie je prítomný. Hráč, ktorý nie je uvedený v zápise
o stretnutí nesmie byť R pripustený do hry. Toto ustanovenie neplatí pri
doplnení družstva do počtu hráčov 11.
Nominovaný hráč je povinný zúčastniť sa prípravného zrazu, resp. zápasu Výberu ObFZ Galanta. Ak sa dostaviť nemôže, je zranený alebo
chorý, musí sa ospravedlniť, alebo predložiť potvrdenie od príslušného
ošetrujúceho lekára. Hráč, ktorý sa neospravedlnil nesmie nastúpiť na
najbližšie majstrovské stretnutie za materský oddiel, jeho štart sa bude
považovať za neoprávnený.
V jednom hracom dni môže hráč nastúpiť len v jednom majstrovskom stretnutí, môže však byť uvedený na zostavách družstiev v Zápise o stretnutí i viackrát (nie sú porušené normy SP). Pokiaľ však v prvom stretnutí odohral akýkoľvek časový úsek (i pár sekúnd), v druhom
stretnutí už nastúpiť nesmie. Pokiaľ by nastúpil, má to pre družstvo hracie dôsledky.
ročník 2014 / 2015
Článok VI.
Podmienky štartu
1/a)
Podmienkou štartu družstva v najvyššej súťaži dospelých riadenej
ObFZ Galanta je, aby malo aspoň jedno mládežníčke mužstvo zaradené
v dlhodobej súťaži riadenej ObFZ, ZsFZ alebo SFZ a malo kvalifikovaných trénerov s platnou kvalifikáciou zvlášť pre dospelých a zvlášť pre
jednotlivé mládežnícke mužstvá.
1/b)
V mládežníckych stretnutiach je povinná kontrola totožnosti (konfrontácia) pred začiatkom každého súťažného stretnutia, pričom sa
kontroluje totožnosť hráčov i trénera. ŠTK dôrazne upozorňuje FO, že
všetci hráči, nastupujúci na majstrovské stretnutie sú povinní predložiť
platný RP. Hráči aj tréneri sú taktiež povinní mať so sebou ešte iný hodnoverný preukaz totožnosti s fotografiou (pas, OP, VP). V opačnom
prípade sa vystavujú riziku, že hráč nebude pripustený k hre a mužstvo
bude disciplinárne riešené.
Článok VII.
Kontrola totožnosti (SP čl. 66)
1/a)
1/b)
1/c)
1/d)
Kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráčov možno vykonať najneskôr
pred začiatkom druhého polčasu u mužstiev dospelých.
V mládežníckych kategóriách je povinná pred začiatkom stretnutia.
V prípade zistenia keď totožnosť hráča nezodpovedá RP, kapitán a vedúci mužstva oznámia skutočnosť HR. HR túto kontrolu vykoná sám tak,
že skontroluje fotografiu hráča na RP. Zaznamená do Zápisu o stretnutí
podľa odpovede hráča jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého bydliska, mien rodičov či starých rodičov a nechá hráča túto skutočnosť podpísať. Ak HR po konfrontácii ktorú sám vykonal a mal k dispozícii aj iný
hodnoverný doklad totožnosti rozhodne, že RP zodpovedá totožnosti
hráča, povolí mu nastúpiť v stretnutí a na druhej strane zápisu popíše
dôvod svojho rozhodnutia. Pokiaľ sa hráč nedostaví do kabíny DO HR
zaznamená túto skutočnosť do zápisu o stretnutí (na zadnú stranu)
nechá podpísať kapitánom a vedúcim a HR odoberie RP a zašle ho
spolu so Zápisom o stretnutí na riadiaci zväz, FO bude odstúpený na
DK s návrhom pokuty 50 € za každého takéhoto hráča.
Postup vykonania kontroly totožnosti:
Konfrontáciu vykonávajú spolu obaja kapitáni, ktorým rozhodca poskytne všetky skontrolované RP, a to tak, že kapitán kontrolovaného
družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho mužstva a po ich kontrole preberá od kontrolujúceho kapitána súpera RP už kontrolovaných hráčov. V mládežníckych stretnutiach spolu s kapitánmi vykonávajú konfrontáciu aj vedúci oboch družstiev, ktorí sú oprávnení opýtať
sa jednotlivých hráčov na rôzne osobné údaje. Výsledok konfrontácie
oznámia kapitáni (vedúci družstiev mládeže) rozhodcovi a vrátia mu
všetky RP.
V prípade odmietnutia podrobiť sa kontrole totožnosti, alebo neuznania
totožnosti niektorého hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedú-
13
ročník 2014 / 2015
1/e)
1/f)
1/g)
cimi mužstiev), kapitán uvedie námietku voči štartu hráča (hráčov) do
Zápisu o stretnutí a na základe tejto námietky vyzve rozhodca uvedeného hráča na vykonanie kontroly totožnosti podľa RP. Túto kontrolu vykoná sám tak, že skontroluje fotografiu hráča na RP a požiada ho (nie
u žiakov) o iný hodnoverný preukaz totožnosti. Zaznamená do Zápisu
o stretnutí podľa odpovede hráča jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého bydliska, mien rodičov či starých rodičov a nechá hráča podpísať
uvedené údaje, ktoré podpíše i kapitán s vedúcim družstva. HR odoberie RP a zašle ho spolu so Zápisom o stretnutí na riadiaci zväz. Ak HR po
konfrontácii ktorú sám vykonal a mal k dispozícii aj iný hodnoverný doklad totožnosti rozhodne, že RP zodpovedá totožnosti hráča, povolí mu
nastúpiť v stretnutí a na druhej strane zápisu popíše dôvod svojho rozhodnutia. Odmietnutie kontroly totožnosti, alebo neuznanie totožnosti
hráča po konfrontácii HR, alebo ak hráč nemá iný doklad totožnosti má
za následok, že hráč nemôže v stretnutí nastúpiť. HR tieto skutočnosti
podrobne rozpíše a zdôvodní v Zápise o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke, hráč je v zmysle Pravidiel futbalu vylúčený z hry.
Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva. Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polčasovej prestávke, alebo v prípade doplnenia počtu hráčov na jedenásť kedykoľvek počas stretnutia a kapitán družstva súpera alebo jeho zástupca
neuviedol žiadne námietky voči totožnosti hráča ihneď, nie je už neskôr
možné uvádzať prípadné námietky voči totožnosti hráča. Rozhodca nemôže vykonať konfrontáciu hráča (družstva) opakovane v rôznom čase.
V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do Zápisu o stretnutí,
odmietnutí konfrontácie niektorým hráčom ( hráčmi ), alebo neuznania
totožnosti hráča rozhodcom(rozhodca odoberá registračný preukaz),
sú povinní dostaviť sa na najbližšie zasadnutie ŠTK kapitáni a vedúci
oboch družstiev, hráč (i) voči štartu ktorého bola do zápisu uvedená námietka a rozhodcovia stretnutia.
V súťažiach dospelí kontrolu registračných preukazov a zostavu s registračným číslom hráča v zápise prekontrolujú rozhodcovia nasledovne:
ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu, AR 1 kontroluje RP a zo zápisu zostavu domácim hráčom (aj čísla na dresoch), AR 2
hosťujúcim hráčom.
ak je na stretnutí iba jeden asistent rozhodcu, kontrolu prevedie
u oboch družstiev.Za kontrolu RP a v Zápise o stretnutí za zostavy s rodným číslom, zodpovedá výlučne HR stretnutia.
Článok VIII.
Súpisky mužstiev
1/a)
1/b)
1/c)
14
Súpisky predkladajú povinne všetky mužstvá kategórie žiaci (v prípade
„A“ a „B“ mužstva sú povinný predložiť aj súpisku „A“ mužstva žiakov).
Kluby, ktoré majú v súťažiach viac ako jedno družstvo v rovnakej kategórii, predložia riadiacemu orgánu (ŠTK) do začiatku súťaže súpisku
„A“ mužstva, kde uvedú najmenej 13 hráčov, vrátane brankára. Súpiska
musí byť vyhotovená v zmysle príslušných ustanovení SP (čl.37-42).
Za „B“ mužstvo klubu môžu štartovať maximálne 3 hráči uvedení pod
poradovým číslami 1 - 13, a ktorí za „A“ mužstvo v príslušnej časti sú-
ročník 2014 / 2015
1/d)
1/e)
1/f)
ťažného ročníka (zvlášť jar a zvlášť jeseň) neštartovali vo viac ako 10
majstrovských stretnutiach.
Hráči uvedení na súpiske „A“ mužstva pod poradovými číslami 14 a vyššie, môžu za „B“ mužstvo štartovať bez obmedzenia.
Nepredloženie súpisky v stanovenom termíne pred začiatkom príslušnej časti súťažného ročníka bude mať za následok finančný postih
a disciplinárne konanie voči FK.
FK, ktorý má dve družstvá v rovnakej vekovej kategórii, je povinný predložiť súpisku „A“ mužstva do kabíny rozhodcov pred začiatkom každého majstrovského stretnutia.
Článok IX.
-
Náležitosti komisií ObFZ: Z O Z N A M platieb schválených VV ObFZ:
1/a)
Prejednanie priestupku:
žiaci 5x žltá karta, červená karta ....................................................... 5.- €
dorast 5x žltá karta, červená karta .................................................... 7.- €
dospelí 5x žltá karta, červená karta ................................................. 10.- €
za 9, 12, 15 ŽK je poplatok za prerokovanie ..........................dvojnásobný
zmena výšky trestu do 3 stretnutí.................................................... 10.- €
zmena výšky trestu od 4 MS vyššie ................................................. .50.- €
pokuty pre kolektív .................................................................. do 332.- €
dokázaná inzultácia delegovaných osôb ................................ min. 150.- €
rokovací poplatok dokázaná inzultácia delegovaných osôb........... 150.- €
rokovací poplatok ŠTK, DK, KR ............................................ ........ 10.- €
1/b)
1/c)
FO, ktorý neuhradí všetky finančné záväzky z predchádzajúceho súťažného ročníka do dňa žrebovania nového ročníka, bude doňho zaradený,
no až do vysporiadania si záväzkov mu bude zastavená činnosť a to tak,
že odohrá zápasy a po skončení súťaže mu budú odrátane body.
ŠTK ObFZ:
Pokuta za neuposlúchnutie rozhodnutia ............................................. do 100.- €
Vyžiadanie evidencie ŽK + ČK (jedno družstvo) ............................................. 5,- €
Porušenie RS čl. XIII 1/d
.................................................... 10,- €
Porušenie čl. XX 1/d (nenahl. výsledku rozhodcom) ....................................... 5,- €
1/d)
Pokuta za nevycestovanie pre ObFZ:
MO dospelí
prvé
.................................................. 100.- €
druhé
.................................................. 150.- €
tretie
..............................vylúčenie zo súťaže
II. tr. dospelí
prvé
.................................................. 100.- €
druhé
.................................................. 150.- €
tretie
..............................vylúčenie zo súťaže
MO dorast
prvé
.................................................... 50.- €
druhé
.................................................... 75.- €
tretie
..............................vylúčenie zo súťaže
MO Žiaci
prvé
.................................................... 50.- €
druhé
.................................................... 75.- €
tretie
..............................vylúčenie zo súťaže
15
ročník 2014 / 2015
Nedodržanie ÚHČ
.................................................... 10.- €
Zapríčinenie nedohrania MZ z viny niektorého z klubov (napr. pokles hráčov pod 7)
dospelí
.................................................. 100.- €
dorast, žiaci
.................................................... 50.- €
Námietkový vklad
.................................................... 20.- €
Odvolanie na Odvolaciu komisiu
.................................................... 50.- €
Odvolanie na VV
.................................................. 100.- €
Schválenie náhradného ihriska ( na jeden súťažný ročník, jeseň/jar) ............ 10.- €
Schválenie hracej plochy a tech. vybavenia štadióna ..................................... 10.- €
Výmena poradia, zmena hracieho času stretnutia......................................... 10.- €
V prípade, že hosťujúce mužstvo na stretnutie nepricestuje, alebo sa dostaví po čakacej dobe, je povinné do 14 dní od rozhodnutia ŠTK zaslať súperovi náhradu za účelne vynaložené prostriedky:
MO dospelí
.................................................. 100.- €
II. trieda
.................................................. 100.- €
Dorast
.................................................... 50.- €
Žiaci
.................................................... 50.- €
1/e
Videozáznam
Nedodanie, manipulovanie zo záznamom ...................................... 500.-€
1/f)
Matričná komisia ObFZ:
Registrácia, prestup, hosťovanie
- žiakov
.......................................................5.- €
- dorastencov
.......................................................7.- €
- dospelých
................................................................. 10. -€
Odvolanie sa proti rozhodnutiu MK ObFZ.................................................... 33.- €
1/g)
Všetky sťažnosti, dotazy zasielané futbalovými oddielmi na Výkonný výbor ObFZ bez zaplatenia rokovacieho poplatku 10.- €, nebudú riešené.
UPOZORNENIE:
V prípade nepredloženia dielu poštovej poukážky, potvrdenia o úhrade
prevodom na účet s uvedením dôvodu platby budú komisie považovať poplatok
za neuhradený a daným prípadom sa nebudú zaoberať. Poplatky sa hradia výlučne zloženkami, alebo prevodom na účet ObFZ Galanta. Ak nebude poplatok
uhradený do 14 dní, tak za každý týždeň omeškania + 3,- € pokuty z omeškania.
Ak ani tak nebude uhradený, tak hrozí zastavenie činnosti oddielu s odrátaním
bodov z konečnej tabuľky
Článok X.
Podmienky štartu v súťažiach ObFZ
1/a)
1/b)
16
Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný registračný preukaz (RP), ktorého náležitosti musia byť v súlade s platným SP
futbalu. Hráči sú povinní nosiť so sebou na stretnutia aj iný hodnoverný
preukaz totožnosti (OP, pas, vodičský preukaz). Prípadné nezrovnalosti
rieši ŠTK viď. čl. b).
Pri námietkach proti štartu hráča - jeho totožnosti sú rozhodcovia a de-
ročník 2014 / 2015
1/c)
1/d)
1/e)
1/f)
1/g)
1/h/
2/a)
2/b)
3/a)
legát povinní postupovať v zmysle článku 66, bod b) SP futbalu.
K pripomienke - námietke uvedenej v Zápise o stretnutí kapitánom
družstva, musí oddiel zaslať doporučenou poštou písomné námietky,
ktoré musia obsahovať všetky náležitosti čl. 123 a 124 SP futbalu.
Hráči všetkých družstiev musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke,
ktoré je platné jeden rok. Za dodržanie tohto ustanovenia v plnom rozsahu zodpovedá klub, pričom je povinný na vyzvanie riadiaceho orgánu
súťaže dokladovať uvedené skutočnosti. Doporučujeme klubom viesť
si evidenciu vykonanej lekárskej prehliadky záznamom, resp. potvrdením príslušného lekára na zozname, resp. súpiske hráčov (ak je hráč
v súťažnom stretnutí). Prípadný štart práceneschopného hráča bude
riešený DK.
Voľbu dresov na stretnutie má hosťujúci oddiel (mužstvo). Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami
(max.99). Náhradníci budú uvedení pod hrubou čiarou. Brankár musí
mať farbu dresu odlíšenú od farby dresov ostatných hráčov a úboru
rozhodcov.
SStriedanie hráčov je potrebné vykonávať pomocou dobre viditeľných
číselných tabúľ, ktoré je povinný pre obe mužstvá dať k dispozícii usporiadajúci (domáci) oddiel. RP hráčov ku kontrole, nominácie hráčov
v ISSF systéme uzatvorené ISSF manažerom jednotlivých družstiev musia byť predložené a uzatvorené najneskôr 30 min. pred stretnutím. Maximálny počet náhradníkov zapísaných v Zápise o stretnutí je sedem. Po
schválení nominácii R stretnutia už nie je možné dopisovať náhradníkov do Zápisu o stretnutí. V prípadoch, keď sa tak stane, bude potrestaný rozhodca stretnutia disciplinárnym trestom. Doplnenie mužstva
hráčmi na počet jedenásť sa nepovažuje za dopisovanie náhradníkov.
Pri vylúčení hráča v zápase rozhodca NEODOBERÁ RP.
V súťažnom stretnutí je možné striedať:
v kategórii dospelých
3 hráčov
v kategórii dorastu
4 hráčov
v kategórii žiakov
6 hráčov
v kategórii prípravka
neobmedzene
FO na schválenom ihrisku musí mať kryté striedačky uzatvorené z boku
a zadnej strany. Pred striedačkou cca 1 meter na každú stranu musí byť
vyznačená technická zóna, ktorá je vzdialená 1 m od hracej plochy (postrannej čiary).
Domáci oddiel v MO dospelých je povinný zabezpečiť pre súťažné
stretnutie 4 lopty a zberačov lôpt v minimálnom počte 4. V ostatných
súťažiach 4 lopty a dvoch zberačov lôpt.
Všetky FO v kategóriách žiaci sú povinní predložiť zoznam hráčov - súpisku mužstva a trénerov mužstva v súťaži riadiacemu orgánu s vlastnoručnými podpismi hráčov a trénerov, najneskôr do začiatku jesennej
časti súťaže, ktoré budú slúžiť ako podklad pri prípadnom namietkovom konaní o oprávnenosti štartu. FO je povinný doplniť súpisku hráčov najneskôr do 7 dní po štarte hráča. V prípade zmeny trénera je FO
povinný túto zmenu nahlásiť najneskôr do 7 dní po zmene. Porušenie sa
17
ročník 2014 / 2015
3/b)
3/c)
3/d)
3/e)
3/f)
3/g)
18
bude disciplinárne trestať.
ŠTK stanovuje minimálny počet usporiadateľov v majstrovských súťažiach ObFZ na 7 usporiadateľov. Zároveň si vyhradzuje právo zvýšiť počet v odôvodnených prípadoch. FO pred stretnutím predloží menný zoznam usporiadateľov hlavnému rozhodcovi stretnutia a títo musia byť
označení číslami od 1 do 7 (kvôli identifikácii). HU a členovia usporiadateľskej služby sú povinní v každom majstrovskom futbalovom stretnutí
byť ustrojení v rozlišovacích vestách s príslušným číselným označením
totožným so zoznamom usporiadateľskej služby, ktorý bol predložený
HR, alebo DZ pred začiatkom stretnutia. V mládežníckých stretnutiach
stanovuje 4 usporiadateľov .
Poriadajúci FO vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je povinný umožniť každému oddielu vykonanie videozáznamu z celého stretnutia ak
o to požiada pred stretnutím, vrátane vytvorenia podmienok pre pracovníkov, ktorí záznam zabezpečujú.
V súťažnom ročníku 2014/2015 musí mať každé družstvo kvalifikovaného trénera. Mužstvo môže začať aj bez kvalifikovaného trénera, no
musí predložiť na ObFZ Galanta od TMK potvrdenie, že si už svoju kvalifikáciu zvyšuje.
Termíny školení a seminárov trénerov na zvyšovanie kvalifikácie budú
uverejňované v ÚS. Odvolanie, odstúpenie trénera počas súťažného ročníka, FO je povinný predložiť písomné potvrdenie o kvalifikácii nového
trénera (fotokópia licencie).
Súčasťou výstroja hráčov všetkých vekových kategórií musia byť chrániče holenných kostí. Rozhodcovia sú povinní túto skutočnosť kontrolovať.
Mužstvá sú povinné zabezpečiť odborne spôsobilú osobu, alebo zdravotníka so základnými vedomosťami zo zdravotnej prípravy schopného
poskytnúť základnú zdravotnú starostlivosť.
TMK ObFZ pripravuje pre SR 2014/2015 vyhlásenie „Jedenástky
roka“ a „Tréner roka“ v kategórii dorast a žiaci. Vyhlásenie oboch kategórii sa uskutoční pred začiatkom exzibíčného stretnutia Majster
okresu – Výber okresu. Jedenástku roka a Trénera roka vyhlási TMK
na základe vyplnených dotazníkov trénermi jednotlivých mužstiev a dotazníkomTMK a KM a ŠF ObFZ.
ročník 2014 / 2015
Článok XI.
Zdravotnícke zabezpečenie
Poriadajúci oddiel vo všetkých stupňoch súťaže je povinný zabezpečiť prítomnosť zdravotníckej služby. Meno zdravotníka je potrebné uviesť v Zápise
o stretnutí a zdravotník potvrdí svoju účasť podpisom. Usporiadajúci oddiel
musí mať k dispozícii nosidlá a lekárničku so základným vybavením.
Za poistenie hráčov všetkých vekových kategórií sú zodpovední samotní hráči.
PRVÁ POMOC v športe
Jeden z najvážnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle bezvedomie. Športovec v bezvedomí musí byť čo najrýchlejšie premiestnený do vodorovnej polohy. Veľmi často sa stáva, že postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí totiž
ochabnú svaly v hrtane, jazyk zapadne a tým sa zabráni prúdeniu vzduchu. Pri
narušení prehĺtacích reflexov sa sliny alebo zvratky dostanú do zadnej časti hrtanu, čím sa môžu dýchacie cesty upchať. Keďže každá z týchto porúch môže
spôsobiť smrť, dýchacie cesty treba okamžite uvoľniť.
Zatlačením na čelo a súčasným nadvihnutím (podložením) šije sa nám podarí oddialiť koreň jazyka a vo väčšine prípadov uvoľniť, alebo aspoň čiastočne
zlepšiť priechodnosť dýchacích ciest. Tento úkon je možné zefektívniť pootvorením úst a predsunutím dolnej čeľuste. V prípade, že nevieme uvoľniť dýchacie
cesty uvedeným spôsobom, pokúsime sa „vytiahnuť jazyk“ rukou, najlepšie
obalenou vreckovkou alebo dresom, aby jazyk nekĺzal a mohli sme ho zachytiť.
Športovca v bezvedomí je nutné stále sledovať, tak isto ako i jeho vitálne funkcie, či dýcha, či má pulz. Ak začne spontánne dýchať, treba ho uložiť do stabilizovanej polohy.
Stabilizovaná poloha má za cieľ udržať priechodnosť dýchacích ciest a znížiť riziko vdýchnutia zvratkov. Stabilizovaná poloha na boku je zabezpečená pokrčením dolnej končatiny na strane, na ktorej postihnutý leží. Druhá končatina
je natiahnutá. Horná končatina na strane, na ktorej spočíva telo športovca, je
zapažená a natiahnutá. Hlava je uložená na druhej ruke, ktorá je skrčená v lakti. Ak postihnutí nezačne dýchať ani po uvoľnení dýchacích ciest je nevyhnutné
zahájiť umelé dýchanie z úst do úst.
Pri tomto dýchaní záchranca vdychuje vzduch zo svojich pľúc do pľúc postihnutého a to tak, že mu prstami zovrie nos a z plných pľúc mu vdýchne vzduch do roztvorených úst. Dýchanie sa začína dvoma až troma vdychmi, a potom
sa pokračuje frekvenciou 12 až 15 vdychov za minútu. Umelé dýchanie je neúčinné ak postihnutému v bezvedomí nebije srdce. Ak srdce nebije, je potrebné
urýchlene pristúpiť k masáži srdca. Tá sa prevádza tlakom na dolnú polovicu
hrudnej kosti. Začneme ju dvoma vdychmi a pokračujeme stláčaním hrudníka
2 cm nad dolným koncom hrudnej kosti. Pokračujeme frekvenciou 100 stlačení za minútu v cykle 2 vdychy a 15 stlačení.
19
ročník 2014 / 2015
Článok XII.
Postupy a zostupy v rámci súťaží ObFZ
POSTUP: Víťazi skupín majstrovstiev okresu v kategórii dospelí, dorast žiaci a priamo postupujú do regionálnych súťaži. Víťazovi MO dospelí bude za priaznivých okolností umožnené, aby spolu s mužstvom
dospelých priamo do súťaží riadených ZsFZ postúpilo i dorastenecké
družstvo.
1/b)
ZOSTUP: Kategória dospelí, žiaci v MO - okrem družstva (družstiev),
ktoré zostupuje (zostupujú) zo súťaže v zmysle znenia článku 108, 109
Súťažného poriadku a článku XII bod 1/c Rozpisu súťaže 2014/2015 zostupuje aj družstvo, ktoré sa v konečnej tabuľke MO umiestni na poslednom mieste, t.j. 13. a 14. mieste záverečnej tabuľky , v prípade odstúpenia , vylúčenia zo súťaže s tým, že 13. mužstvo vypadáva
1/c
ŠTK si vyhradzuje právo na určenie ďalších postupujúcich alebo zostupujúcich družstiev v súťažiach ObFZ podľa počtu vypadávajúcich
mužstiev z vyššej súťaže, alebo podľa zvýšenej požiadavky na postup
ZsFZ do regionálnych súťaži, a to vždy pri dodržaní článkov Súťažného
poriadku.
1/d)
Mužstvá hrajúce v kategórii MO sa automaticky zaradia na ďalšie zostupové miesta zo súťaže v prípade, ak mládežnícke mužstvo týchto mužstiev vystúpi, prípadne bude zo súťaže vylúčené. Mužstvo však dokončí
súťaž, no všetky jeho výsledky budú po jej skončení anulované.
1/e)
Ak nie je možné po skončení kvalifikačného stretnutia určiť víťaza, predĺži sa stretnutie po päť minútovej prestávke o 2 x 15 minút so zmenou strán. Ak zostane aj po predĺžení gólový pomer rovnaký, rozhodnú o víťazovi kopy zo značky pokutového kopu. Žrebovanie víťaza je
neprípustné.
1/f)
Poradie družstiev sa v priebehu súťaže (a aj v prípade, ak sa nerozhoduje o postupe a zostupe) určí na základe počtu bodov získaných zo všetkých odohraných stretnutí. V prípade rovnosti bodov sa poradie určí
nasledovne:
a) z gólového rozdielu zo všetkých odohraných stretnutí,
b) z vyššieho počtu vstrelených gólov vo všetkých odohratých
stretnutiach,
c) z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach, a ak je i toto kritérium rovnaké, tak z remíz dosiahnutých na ihrisku súpera.
Tieto kritéria platia aj v prípade pred vylosovaním nadstavbovej časti.
1/g)
Ak majú po odohranej súťaži dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o poradí na určenie majstra, postupujúceho a zostupujúceho družstva:
a) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí,
b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí,
c) vyšší počet gólov vstrelených na ihrisku súpera vo vzájomných
stretnutiach.
1/a)
20
ročník 2014 / 2015
1/h)
ŠTK ObFZ Galanta si vyhradzuje právo, že v prípade potreby upraví súťaže ňou riadené v nasledujúcom súťažnom ročníku.
Článok XIII.
Napomínanie hráčov v majstrovských stretnutiach ObFZ
1/a)
1/b
1/c)
1/d)
1/e)
1/f)
1/g)
1/h)
1/i)
Ak hráč obdrží počas sezóny 5, 9, 12, 15 ŽK (napomenutie) má automaticky disciplinárne opatrenie na jedno súťažné majstrovské stretnutie v najbližšom termíne. Nastúpenie na stretnutie po obdŕžaní hore
uvedených napomínaní bude mať za následok herné dôsledky podľa SP
čl. 100/i. ŽK sa eviduje na rovnakej úrovni súťaže a kategórie dospelí
zvlášť, dorast zvlášť, MO II. trieda zvlášť.
Povinnosťou FK je viesť si vlastnú evidenciu napomínaných hráčov podľa zápisu o stretnutí; po každom štvrtom napomínaní a jeho násobku je
FK povinný zaslať na DK originál dokladu o zaplatení poplatku s označením „ŽK“, („ČK“) uvedeným menom hráča a jeho registračným číslom
na najbližšie zasadnutie DK.
Napomínanie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom
súťažnom ročníku.
Pri prestupe alebo hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do
iného klubu toho istého stupňa súťaží, sa dovtedy obdržaný počet ŽK
prenáša. V týchto prípadoch sú FO povinné o prestupoch informovať
DK a ŠTK a požadovať od nich informáciu o dovtedy obdržaných ŽK.
Ak hráč, ktorý je na striedačke v dorasteneckom (žiackom) zápase,
do ktorého nenastúpi, ale ako náhradník obdrží ŽK, nemôže nastúpiť
v ďalšom zápase v tom istom dni, či už za dospelých, alebo za dorast ak
dosiahol 14 rokov, lebo sa pokladá za hráča, ktorý už jeden zápas odohral, práve kvôli obdržanej ŽK.
Ak je hráč v jednom stretnutí napomenutý i vylúčený, uloží DK disciplinárne opatrenie za vylúčenie samostatne. Napomenutie sa započítava
zvlášť, takže môže dostať disciplinárne opatrenie za napomenutie i vylúčenie. Disciplinárne opatrenie za napomínanie sa ukladá ako prvé.
Ak hráč obdrží v jednom stretnutí dve napomenutia žltou kartou, následná červená karta ruší napomenutia žltými kartami, ktoré sa do evidencie žltých kariet nezarátavajú.
Napomenutia žltou kartou a uložené disciplinárne opatrenia za napomenutia žltou kartou v súťažiach sa na konci súťažného ročníka alebo
súťaže anulujú.
Po uložení disciplinárneho opatrenia za napomenutie žltou kartou nesmie hráč nastúpiť na majstrovské stretnutie družstva v súťaži, v ktorej mu bolo disciplinárne opatrenie za napomenutie žltou
kartou uložené dovtedy, kým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných
súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, hráč môže nastúpiť
21
ročník 2014 / 2015
Článok XIV.
1/a)
Námietku môže vzniesť kapitán družstva len v týchto prípadoch:
výsledku stretnutia,
priebehu stretnutia,
náležitostiam hracej plochy,
štartu niektorého súperovho hráča,
výstroju hráčov súperovho družstva,
striedaniu náhradníkov,
popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov,
Nemôže však vzniesť námietky proti výkonu rozhodcu, ani proti jeho
jednotlivým rozhodnutiam v priebehu stretnutia (uznanie - neuznanie gólu, nariadenie - nenariadenie PK, udelenie - neudelenie osobného
trestu a podobne). Pokiaľ by tak chcel urobiť nad tento rámec, rozhodca
mu to neumožní, ale FO je oprávnený podať sťažnosť v zmysle SP.
Námietka musí spĺňať náležitosti SP Hlava V. čl. 118 -125.
V prípade, že FO chce podať sťažnosť na výkon R, táto musí byť zaslaná
Komisii rozhodcov ObFZ najneskôr do 48 hodín po stretnutí. Sťažnosť
musí obsahovať:
názov a adresu FO, ktorý podáva sťažnosť
mená, priezviská a adresy funkcionárov oprávnených zastupovať
FO
označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti
popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva FO
sťažnosť
pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov FO
doklad (tretí diel poštovej poukážky, v „správe pre príjemcu“ účel
platby) o úhrade za prerokovanie vo výške 10 €.
1/b)
Článok XV.
Záverečné hodnotenie súťaží ObFZ
1/a)
Majster ObFZ bude ocenený pohárom a diplomom ObFZ v Galante. Víťaz II. triedy bude ocenený pohárom a diplomom ObFZ, žiaci, dorast
(také ocenenie ako dospelí)
Mužstvá umiestnené na druhom mieste obdržia diplom ObFZ Galanta.
Mužstvá umiestnené na treťom mieste obdržia diplom ObFZ Galanta.
ObFZ Galanta aj naďalej bude hodnotiť súťaž Fair-play, kde všetci víťazi
jednotlivých kategóriách skupín budú ocenení pohárom od ObFZ.
1/b)
1/c)
1/d
22
-
Kritériá pre súťaž Fair-play sú nasledovné:
napomínanie
30 bodov
vylúčenie po 1 ŽK a ČK
150 bodov
vylúčenie
100 bodov
neprístojnosti po stretnutí riešené DK 150 bodov
nevycestovanie na zápas
250 bodov
nevycestovanie 2 krát
vylúčenie zo súťaže Fair-play
pokles hráčov pod 7
100 bodov
ročník 2014 / 2015
- rovnosť bodov
rozhoduje menej ČK
- inzultácia
vylúčenie zo súťaže Fair-play
Víťazom súťaže Fair-play sa v každej kategórií stáva mužstvo s najnižším
počtom obdržaných bodov za stanovené priestupky.
Článok XVI.
Rozhodcovia, delegáti, vedúci mužstva
1/a)
1/b)
1/c)
1/d)
1/e)
V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov uvádzajú kluby do Zápisu o stretnutí len dátum narodenia hráčov. Delegované osoby sú povinné upozorniť na túto skutočnosť funkcionárov pred vyplnením Zápisu
o stretnutí.
Futbalové oddiely majú právo 10 dní pred začiatkom futbalového ročníka vetovať 2 rozhodcov. Vetovanie musí byť písomne predložené na
KR. Vetácia R na DZ, R na FO, FO na DZ, DZ na FO, DZ na R nie je
prípustná.
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov uvádzajú kluby do Zápisu
o stretnutí meno priezvisko a dátum narodenia trénera a prípadne aj vedúceho mužstva.
TMK vedie evidenciu trénerov podľa jednotlivých súťaží riadených
ObFZ, pričom evidencia obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia
a stupeň dosiahnutej kvalifikácie.
Tlačivo „Oznam o nedostatkoch“. Tlačivo sa vyplní ak boli nedostatky. HU má právo podať námietku voči uvedeným nedostatkom na tlačive v prislúchajúcej kolónke a potvrdiť svojím podpisom . Tlačivo vyplní
DZ, ak nie je delegovaný na stretnutia DZ tak tlačivo vyplní R. Tlačivo
sa vyplní dvojmo, originál odovzdá DZ so správou o stretnutí (R so zápisom o stretnutí), kópia ostáva pre FO. Tlačivo je povinné vo všetkých
vekových kategóriach.
Článok XVII.
Rozhodcovia, asistenti rozhodcu a delegáti
Nominačné listiny rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2014/2015
boli navrhnuté Komisiou rozhodcov a delegátov a schválené Výkonným výborom ObFZ Galanta.
1/a)
Rozhodcovia po skončení stretnutia v každej kategórii, ktorá nie je
riadená cez ISSF systém vypíšu cez kopírovací papier originál Zápisu
o stretnutí a tri kópie na prvej strane zápisu, kde uvedú napomínaných
a vylúčených hráčov v stretnutí a zapíšu aj prípadné námietky kapitánov oboch mužstiev k priebehu stretnutia. Na originál zápisu si nechajú
podpísať prevzatie RP a vyplneného Zápisu o stretnutí na prednej strane od kapitánov oboch mužstiev.
1/b)
Delegáti a rozhodcovia sú povinní zo stretnutí odoslať Zápis o stretnutí,
v zmysle čl. 76 a čl. 84 SP, do 48 hodín po ukončení stretnutia, prípadne
prvý pracovný deň po odohraní stretnutia. V prípade chýbajúceho zápisu štvrtý deň po stretnutí budú voči rozhodcovi a delegátovi vyvode23
ročník 2014 / 2015
1/c)
1/d)
1/e)
né dôsledky. Ak je zápis podkladom pre disciplinárne alebo iné konanie, je rozhodca a delegát zväzu povinný zápis odoslať do 24 hodín po
ukončení stretnutia riadiacemu orgánu (vylúčenie, inzultácia, odobratie RP, výtržnosti medzi divákmi, neodohranie stretnutia z dôvodu nezáujmu, nedohranie pre nespôsobilý terén, nezačatie stretnutia, nedostavenie sa družstva na stretnutie). V týchto prípadoch je možné zaslať
Zápis o stretnutí riadiacemu orgánu faxom či elektronickou poštou, no
následne sú povinní zaslať originál zápisu s potrebnými kópiami doporučene poštou do 24 hodín po skončení stretnutia.
Rozhodcov a asistentov rozhodcu ako i DZ deleguje na stretnutie Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Galanta.
Školenie R a DZ bude 4 - krát ročne a účasť na ňom je povinná. Rozhodca alebo delegát zväzu, ktorý neabsolvuje predpísané školenie, bude vyradený z nominačnej listiny až do toho času, kým ho neabsolvuje.
Delegát zápasu je povinný dostaviť sa na stretnutie 45 min. pred UHČ,
rozhodcovia 45 min. pred UHČ.
Článok XVIII.
Hospodárske náležitosti v ObFZ
1/a)
Mužstvá sa zúčastňujú v súťaži na vlastné náklady. Každý oddiel ObFZ
je po vinný pred začiatkom SR poštovou poukážkou na účet ObFZ uhradiť štartovné:
150 €
120 €
30 €
Zdarma
MO dospelí
MO II. trieda dospelí
MO dorast
MO žiaci a prípravka
1/b)
Náležitosti rozhodcov a delegátov s daňou v €:
MO dospelí odmena s daňou:
Hlavný rozhodca
asistent rozhodcu
7€
4€
DZ
7€
paušálne náhrady (R, AR, DZ)
23.50 €
MO dospelí II. tr. odmena s daňou:
Hlavný rozhodca
asistent rozhodcu
6€
4€
DZ
6€
paušálne náhrady (R, AR, DZ)
20.50 €
MO dorast odmena s daňou:
Hlavný rozhodca
asistent rozhodcu
5€
4€
DZ
5€
paušálne náhrady (R, AR, DZ)
13.00 €
MO žiaci odmena s daňou:
Hlavný rozhodca
asistent rozhodcu
5€
4€
24
paušálne náhrady (R, AR)
13.00 €
ročník 2014 / 2015
Nezdaniteľné paušálne náhrady
cestovné
ošatné
stravné
spolu
MO dospelí
10.80 €
8,70 €
4,00 €
23.50 €
MO dospelí II. tr.
8,10 €
8.40 €
4.00 €
20.50 €
MO dorast
5,00 €
8.00 €
0.00 €
13.00 €
MO žiaci
5,00 €
8.00 €
0.00 €
13.00 €
Dvojzápas žiaci + dorast: odmena 2 x (za žiakov a dorast) + 13.00 € (paušál)
+ 8.00 € (ošatné) + 4.00 € (stravné). Ten istý postup výpočtu v dvojzápase žiaci
+ dospelí.
Poštovné v každej kategórii R 1,5 € a DZ 1,3 €
Úradný dohľad má nárok na všetky náležitosti ako delegát zväzu
Článok XIX.
Termínová listina splátok
15.08.2014 15.10.2014 15.03.2015 15.05.2015
Spolu
MO dospelí
555 €
555 €
555 €
555 €
2 220 €
Servisný poplatok
60 €
0€
60 €
0€
120 €
MO dosp. II .tr.
300 €
300 €
300 €
300 €
1 200 €
Servisný poplatok
50 €
0€
50 €
0€
100 €
Dorast
200 €
200 €
200 €
200 €
800 €
Servisný poplatok
30 €
0€
30 €
0€
60 €
Žiaci
90 €
90 €
90 €
90 €
360 €
Servisný poplatok
20 €
0€
20 €
0€
40 €
Splátky treba previesť v daných termínoch na číslo účtu: 2762119859 / 0200 .
V prípade neuhradenia splátky v danom termíne klub bude odstúpený na DK.
Článok XX.
Záverečné ustanovenia rozpisu súťaží ObFZ
1/a)
1/b)
Futbalové oddiely sa vo svojej činnosti riadia Súťažným poriadkom,
Disciplinárnym poriadkom, Registračným poriadkom, Prestupovým
poriadkom, Pravidlami futbalu, hospodárskymi smernicami a týmto
Rozpisom súťaže.
Tento Rozpis súťaže schválil VV ObFZ Galanta dňa 7.7.2014 a je záväzný tak ako ostatné predpisy a normy pre riadiaci zväz a futbalové oddie25
ročník 2014 / 2015
ly, hrajúce v súťažiach ObFZ.
Všetky oddiely sú povinné okamžite po skončení majstrovského stretnutia v nedeľu( sobota) hlásiť výsledky stretnutia na
tel. č.: 0905 550 775 p. Martin Kilian.
Mužstvá hrajúce v MO dospelých aj so stručným komentárom k zápasu. V prípade nesplnenia nahlasovania výsledkov budú oddiely, ktoré nedodržali
Rozpis súťaže, disciplinárne postihované pokutou 5 € za každé nenahlásenie výsledku (dospelí, dorast, žiaci).
1/d)
Rozhodcovia sú povinný nahlásiť výsledok do 120 min. po ukončení
stretnutia na
tel. č. 0903 345 175 (SMS) p. Margita Barcziová
(spracovanie výsledkov na internetovú stránku). Rozhodcovia za nesplnenie nariadenia budú disciplinárne trestaný. DZ je povinný svoje správy zaslať na ObFZ, preds. KR úsek DZ a rozhodcom stretnutia (elektronickou poštou).
1/c)
1/e)
ŠTK žiada všetky FO v ObFZ, aby do začiatku súťaže písomne nahlásili
na ŠTK adresu zodpovedného funkcionára FO, na ktorého adresu môže
ObFZ adresovať doporučenú poštovú zásielku. To isté žiadame urobiť
okamžite v prípade zmeny adresy funkcionára v priebehu súťažného
ročníka.
Dôležité upozornenie:
ObFZ Galanta vydáva počas súťažného ročníka Úradné správy zo zasadnutí jednotlivých komisií. Pokyny a nariadenia z týchto Úradných
správ sú záväzné a platné pre všetky FO, rozhodcov a delegátov zápasov.
Budú publikované v denníku MY Nitrianske noviny a webovej stránke
ObFZ. Ich prípadné nerešpektovanie bude mať za následok disciplinárny postih.
1/f)
Podávať výklad Rozpisu súťaži ObFZ Galanta je oprávnená výlučne ŠTK
ObFZ a môže byť zmenený rozhodnutím Rady ObFZ Galanta.
Mgr. Ervín Kiss
predseda ObFZ
26
Horňáček Milan
predseda ŠTK
ročník 2014 / 2015
VYŽREBOVANIE SÚŤAŽÍ
OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU GALANTA
V SÚŤAŽNOM ROČNÍKU
2014 / 2015
MAJSTROVSTVO OBLASTI
DOSPELÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
V. MAČA
TOPOĽNICA
Č. VODA
MATÚŠKOVO
H. SALIBY
Č. BROD
TOMÁŠIKOVO
1.kolo
10.8.14
10:30 V. Mača - D. Streda
Topoľnica - Sereď B
17:00 Č. Voda - Sládkovičovo
10:30 Matúškovo - Mostová
17:00 H. Saliby - Šintava
Č. Brod - Košúty
Tomášikovo - Vinohrady
2.kolo
17.8.14.
17:00 D. Streda - Vinohrady
10:30 Košúty - Tomášikovo
Šintava - Č. Brod
17:00 Mostová - H. Saliby
16.8.14.
17:00 Sládkovičovo - Matúškovo
17:00 Sereď B - Č. Voda
17.8.14.
17:00 V. Mača - Topoľnica
3.kolo
24.8.14
17:00 Topoľnica - D. Streda
Č. Voda - V. Mača
Matúškovo - Sereď B
10:30 H. Saliby - Sládkovičovo
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
VINOHRADY
KOŠÚTY
ŠINTAVA
MOSTOVÁ
SLÁDKOVIČOVO
SEREĎ B
D. STREDA
17:00 Č. Brod - Mostová
Tomášikovo - Šintava
Vinohrady - Košúty
4.kolo
31.8..14.
17:00 D. Streda - Košúty
Šintava - Vinohrady
10:30 Mostová - Tomášikovo
30.8.14.
17:00 Sládkovičovo - Č. Brod
17:00 Sereď B - H. Saliby
31.8.1417:00 V. Mača - Matúškovo
Topoľnica - Č. Voda
5.kolo
7.9.14.
10.30 Č. Voda - D. Streda
16.00 Matúškovo - Topoľnica
H. Saliby - V. Mača
Č. Brod - Sereď B
Tomášikovo - Sládkovičovo
Vinohrady - Mostová
10.30 Košúty - Šintava
27
ročník 2014 / 2015
6.kolo
10.kolo
14.9.14.
16.00 D. Streda - Šintava
Mostová - Košúty
13.9.14.
16.00 Sládkovičovo - Vinohrady
Sereď B - Tomášikovo
14.9.14.
16.00 V. Mača - Č. Brod
10.30 Topoľnica - H. Saliby
16.00 Č. Voda - Matúškovo
12.10.14.
14.30 D. Streda - Sládkovičovo
11.10.14.
14.30 Sereď B - Mostová
12.10.14.
14.30 V. Mača - Šintava
Topoľnica - Košúty
Č. Voda - Vinohrady
Matúškovo - Tomášikovo
10.30 H. Saliby - Č. Brod
7.kolo
11.kolo
21.9.14.
10.30 Matúškovo - D. Streda
H. Saliby - Č. Voda
Č. Brod - Topoľnica
Tomášikovo - V. Mača
Vinohrady - Sereď B
15.30 Košúty - Sládkovičovo
Šintava - Mostová
19.10.14.
14.00 Č. Brod - D. Streda
Tomášikovo - H. Saliby
10.30 Vinohrady - Matúškovo
14.00 Košúty - Č. Voda
Šintava - Topoľnica
Mostová - V. Mača
18.9.14.
14.30 Sládkovičovo - Sereď B
8.kolo
28.9.14.
15.30 D. Streda - Mostová
27.9.14.
15.30 Sládkovičovo - Šintava
Sereď B - Košúty
28.9.14.
15.30 V. Mača - Vinohrady
Topoľnica - Tomášikovo
10.30 Č. Voda - Č. Brod
15.30 Matúškovo - H. Saliby
9.kolo
5.10.14.
14.30 H. Saliby - D. Streda
Č. Brod - Matúškovo
Tomášikovo - Č. Voda
10.30 Vinohrady - Topoľnica
14.30 Košúty - V. Mača
Šintava - Sereď B
10.30 Mostová - Sládkovičovo
28
12.kolo
26.10.14.
14.00 D. Streda - Sereď B
10.30 V. Mača - Sládkovičovo
14.00 Topoľnica - Mostová
10.30 Č. Voda - Šintava
14.00 Matúškovo - Košúty
H. Saliby - Vinohrady
Č. Brod - Tomášikovo
13.kolo
2.11.14.
13.30 Tomášikovo - D. Streda
Vinohrady - Č. Brod
Košúty - H. Saliby
Šintava - Matúškovo
Mostová - Č. Voda
1.11.14.
14.00 Sládkovičovo - Topoľnica
Sereď B - V. Mača
ročník 2014 / 2015
MAJSTROVSTVO OBLASTI
II. TRIEDA DOSPELÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VOZOKANY
GÁŇ
GALANTA - HODY
VOĽNO
ŠALGOČKA
M. MAČA
7.
8.
9.
10.
11.
12.
P. SADY
JÁNOVCE
ABRAHÁM
KR. BROD
V. GROB
PATA
1.kolo
4.kolo
17.8.14.
17.00 Vozokany - Pata
Gáň - V. Grob
16.8.14.
17.00 Galanta - Hody - Kr. Brod
17.8.14.
17.00 Voľno - Abrahám
10.30 Šalgočka - Jánovce
17.00 M. Mača - P. Sady
7.9.14.
16.00 Pata - Jánovce
Abrahám - P. Sady
Kr. Brod - M. Mača
10:30 V. Grob - Šalgočka
16:00 Vozokany - Voľno
Gáň - Galanta - Hody
2.kolo
24.8.14.
17.00 Pata - P. Sady
23.8.14.
17.00 Jánovce - M. Mača
Abrahám - Šalgočka
Kr. Brod - Voľno
V. Grob - Galanta - Hody
10.30 Vozokany - Gáň
3.kolo
31.8.14.
17.00 Gáň - Pata
30.8.14.
17.00 Galanta - Hody - Vozokany
31.8.14.
17.00 Voľno - V. Grob
Šalgočka - Kr. Brod
10:30 M. Mača - Abrahám
17:00 P. Sady - Jánovce
5.kolo
13.9.14.
16.00 Galanta - Hody - Pata
14.9.14.
16.00 Voľno - Gáň
Šalgočka - Vozokany
10:30 M. Mača - V. Grob
P. Sady - KR. Brod
13.9.14.
16.00 Jánovce - Abrahám
6.kolo
21.9.14.
10.30 Pata - Abrahám
21.9.14.
15.30 Kr. Brod - Jánovce
V. Grob - P. Sady
Vozokany - M. Mača
Gáň - Šalgočka
Galanta - Hody - Voľno
29
ročník 2014 / 2015
7.kolo
10. kolo
28.9.14.
15.30 Voľno - Pata
Šalgočka - Galanta - Hody
M. Mača - Gáň
10:30 P. Sady - Vozokany
27.9.14.
15.30 Jánovce - V. Grob
28.9.14.
15.30 Abrahám - Kr. Brod
19.10.14.
14.00 Pata - V. Grob
Vozokany - Kr. Brod
Gáň - Abrahám
18.10.14.
14.00 Galanta – Hody - Jánovce
19.10.14.
14.00 Voľno - P. Sady
Šalgočka - M. Mača
8.kolo
11.kolo
5.10.14.
10.30 Pata - Kr. Brod
5.10.14.
14.30 V. Grob - Abrahám
Vozokany - Jánovce
Gáň - P. Sady
4.10.14.
14.30 Galanta - Hody - M. Mača
Voľno - Šalgočka
26.10.14.
14.00 M. Mača - Pata
P. Sady - Šalgočka
25.10.14.
14.00 Jánovce - Voľno
26.10.14.
14.00 Abrahám - Galanta – Hody
10:30 Kr. Brod - Gáň
14.00 V. Grob - Vozokany
9. kolo
12.10.14.
14.30 Šalgočka - Pata
M. Mača - Voľno
10:30 P. Sady - Galanta – Hody
11.10.14.
14.30 Jánovce - Gáň
12.10.14.
14.30 Abrahám - Vozokany
Kr. Brod - V. Grob
30
ročník 2014 / 2015
MAJSTROVSTVO OBLASTI
DORAST
1.
2.
3.
4.
5.
Č. BROD
KOŠÚTY
ABRAHÁM
JELKA
D. SALIBY „B“
1.kolo
9.8.14.
17.00 Č. Brod - Vozokany
Košúty - Gáň
Abrahám - D. Streda
Jelka - Sereď „B“
10.8.14.
14.30 D. Saliby „B“ - Vinohrady
2.kolo
16.8.14.
17.00 Vozokany - Vinohrady
Sereď „B“ - D. Saliby „B“
D. Streda - Jelka
Gáň - Abrahám
Č. Brod - Košúty
3.kolo
23.8.14.
17.00 Košúty - Vozokany
Abrahám - Č. Brod
Jelka - Gáň
24.8.14.
14.30 D. Saliby „B“ - D. Streda
23.8.14.
17.00 Vinohrady - Sereď „B“
4.kolo
30.8.14.
17.00 Vozokany - Sereď „B“
D. Streda - Vinohrady
Gáň - D. Saliby „B“
Č. Brod - Jelka
6.
7.
8.
9.
10.
VINOHRADY
SEREĎ „B“
D. STREDA
GÁŇ
VOZOKANY
Košúty - Abrahám
5.kolo
6.9.14.
17.00 Abrahám - Vozokany
Jelka - Košúty
7.9.14.
13.00 D. Saliby „B“ - Č. Brod
6.9.14.
17.00 Vinohrady - Gáň
Sereď „B“ - D. Streda
6.kolo
13.9.14.
16.00 Vozokany - D. Streda
Gáň - Sereď „B“
Č. Brod - Vinohrady
Košúty - D. Saliby „B“
Abrahám - Jelka
7.kolo
20.9.14.
15.30 Jelka - Vozokany
21.9.14.
13.00 D. Saliby „B“ - Abrahám
20.9.14.
15.30 Vinohrady - Košúty
Sereď „B“ - Č. Brod
D. Streda - Gáň
31
ročník 2014 / 2015
8.kolo
14.kolo
27.9.14.
15.30 Vozokany - Gáň
Č. Brod - D. Streda
Jelka - D. Saliby „B“
Košúty - Sereď „B“
Abrahám - Vinohrady
14.3.14.
15.00 Vozokany - Abrahám
Košúty - Jelka
Č. Brod - D. Saliby „B“
Gáň - Vinohrady
D. Streda - Sereď „B“
9.kolo
15.kolo
5.10.14.
12.30 D. Saliby „B“ - Vozokany
4.10.14.
14.30 Vinohrady - Jelka
Sereď „B“ - Abrahám
D. Streda - Košúty
Gáň - Č. Brod
21.3.14.
15.00 D. Streda - Vozokany
Sereď „B“ - Gáň
Vinohrady - Č. Brod
D. Saliby „B“ - Košúty
Jelka - Abrahám
10.kolo
28.3.14.
15.30 Vozokany - Jelka
Abrahám - D. Saliby „B“
Košúty - Vinohrady
Č. Brod - Sereď „B“
Gáň - D. Streda
11.10.14.
14.30 Vozokany - Č. Brod
Gáň - Košúty
D. Streda - Abrahám
Sereď „B“ - Jelka
Vinohrady - D. Saliby „B“
11.kolo
18.10.14.
14.00 Vinohrady - Vozokany
D. Saliby „B“ - Sereď „B“
Jelka - D. Streda
Abrahám - Gáň
Košúty - Č. Brod
12.kolo
25.10.14
14.00 Vozokany - Košúty
Č. Brod - Abrahám
Gáň - Jelka
D. Streda - D. Saliby „B“
Sereď „B“ - Vinohrady
13.kolo
32
1.11.14.
13.30 Sereď „B“ - Vozokany
Vinohrady - D. Streda
D. Saliby „B“ - Gáň
Jelka - Č. Brod
Abrahám - Košúty
16.kolo
17.kolo
4.4.14.
15.30 Gáň - Vozokany
D. Streda - Č. Brod
D. Saliby „B“ - Jelka
Sereď „B“ - Košúty
Vinohrady - Abrahám
18.kolo
11.4.14.
16.00 Vozokany - D. Saliby „B“
Jelka - Vinohrady
Abrahám - Sereď „B“
Košúty - D. Streda
Č. Brod - Gáň
ročník 2014 / 2015
MAJSTROVSTVO OBLASTI“
ŽIACI SKUPINA „A“
1. ŠINTAVA
2. D. STREDA
3. PATA
4. VÁHOVCE
1.kolo
4.kolo
31.8.14.
14.00 Šintava - Váhovce
D. Streda - Pata
14.9.14.
14.00 Váhovce - Šintava
Pata - D. Streda
2.kolo
5.kolo
3.9.14.
16.30 Váhovce - Pata
Streda Šintava - D. Streda
21.9.14.
13.30 Pata - Váhovce
D. Streda - Šintava
3.kolo
6.kolo
7.9.14.
14.00 D. Streda - Váhovce
Pata - Šintava
24.9.14.
15.30 Váhovce - D. Streda
Streda Šintava - Pata
MAJSTROVSTVO OBLASTI
ŽIACI SKUPINA „B“
1. V. MAČA
2. V. ÚĽANY
3. JELKA
4. P. ÚĽANY 2010
1.kolo
4.kolo
31.8.14.
14.00 V Mača - P. Úľany 2010
V. Úľany - Jelka
14.9.14.
14.00 P. Úľany 2010 - V Mača
Jelka - V. Úľany
2.kolo
5.kolo
3.9.14.
16.30 P. Úľany 2010 - Jelka
Streda V Mača - V. Úľany
21.9.14.
13.30 Jelka - P. Úľany 2010
V. Úľany - V Mača
3.kolo
6.kolo
7.9.14.
14.00 V. Úľany - P. Úľany 2010
Jelka - V Mača
24.9.14.
15.30 P. Úľany 2010 - V. Úľany
Streda V Mača - Jelka
33
ročník 2014 / 2015
MAJSTROVSTVO OBLASTI
ŽIACI SKUPINA „C“
1. TRSTICE
2. H. SALIBY
3. MOSTOVÁ
4. VOZOKANY
1.kolo
4.kolo
31.8.14.
14.00 Trstice - Vozokany
H. Saliby - Mostová
14.9.14.
14.00 Vozokany - Trstice
Mostová - H. Saliby
2.kolo
5.kolo
3.9.14.
16.30 Vozokany - Mostová
Streda Trstice - H. Saliby
21.9.14.
13.30 Mostová - Vozokany
H. Saliby - Trstice
3.kolo
6.kolo
7.9.14.
14.00 H. Saliby - Vozokany
Mostová - Trstice
24.9.14.
15.30 Vozokany - H. Saliby
Streda Trstice - Mostová
MAJSTROVSTVO OBLASTI
ŽIACI SKUPINA „D“
1. TOPOĽNICA
2. MATÚŠKOVO
34
3. GALANTA B
4. Č. VODA
1.kolo
4.kolo
31.8.14
14.00 Topoľnica - Č. Voda
Matúškovo - Galanta B
14.9.14.
14.00 Č. Voda - Topoľnica
10.30 Galanta B - Matúškovo
2.kolo
5.kolo
3.9.14.
16.30 Č. Voda - Galanta B
Streda Topoľnica - Matúškovo
3.kolo
20.9.14.
10.30 Galanta B - Č. Voda
21.9.14.
13.30 Matúškovo - Topoľnica
7.9.14.
14.00 Matúškovo - Č. Voda
7.9.14.
10.30 Galanta B - Topoľnica
24.9.14.
15.30 Č. Voda - Matúškovo
Streda Topoľnica - Galanta B
6.kolo
ročník 2014 / 2015
MAJSTROVSTVO OBLASTI
ŽIACI SKUPINA „E“
1. TOP P. ÚĽANY
2. GÁŇ
3. SLÁDKOVIČOVO
4. ABRAHÁM
1.kolo
4.kolo
31.8.14.
14.00 TOP P. Úľany - Abrahám
Gáň - Sládkovičovo
14.9.14.
14.00 Abrahám - TOP P. Úľany
Sládkovičovo - Gáň
2.kolo
5.kolo
3.9.14.
16.30 Abrahám - Sládkovičovo
Streda TOP P. Úľany - Gáň
21.9.14.
13.30 Sládkovičovo - Abrahám
Gáň - TOP P. Úľany
3.kolo
6.kolo
7.9.14.
14.00 Gáň - Abrahám
Sládkovičovo - TOP P. Úľany
24.9.14.
15.30 Abrahám - Gáň
Streda TOP P. Úľany - Sládkovičovo
35
ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV ObFZ GALANTA
ADRESÁR
FUTBALOVÝCH KLUBOV
ObFZ GALANTA
36
ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV ObFZ GALANTA
Presný
OFK Abrahám Hoste
názov klubu
Adresa
925 45 Abrahám
Číslo účtu FK
0024095462/0900
Adresa
pošt. zásielok
Marián Sliacky, Abrahám 419, 925 45
Funkcia
Predseda
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Ing. Tomáš Mišovič
Abrahám 35, 925 45
0910 410 700 tomas.misowic@gmail.com
Mgr. Marián Sliacky
Abrahám 419, 925 45
0911 792 607
marian.sliacky@studentservis.sk
Mgr. Marián Sliacky
Abrahám 419, 925 45
0911 792 607
marian.sliacky@studentservis.sk
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Presný
T J Čierna Voda
názov klubu
Adresa
Čierna Voda 359
Číslo účtu FK
24089804/0900
Adresa
pošt. zásielok
Čierna Voda 102
Funkcia
Predseda
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Mgr. Forró Peter
Čierna Voda
0903 325 717
peterforro781@gmail.com
Mgr. Csadyová Zuzana
Čierna Voda 412
0911 265 372
z.csadyova@gmail.com
Rigó Norbert
Čierna Voda 191
0902 188 749 norbert8861@gmail.com
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Presný
TJ Čierny Brod
názov klubu
Adresa
TJ Čierny Brod 925 08
Číslo účtu FK
SK7702000000002412017051
Adresa
pošt. zásielok
Ing. Róbert Ódor 925 08 Čierny Brod č. 35
Funkcia
Predseda
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Ing. Róbert Ódor
925 08 Čierny Brod č. 35
0917271857
info@schonefarbe.sk
Balázs Ježo
925 08 Čierny Brod č. 380
0911608360
balazs.jezo@gmail.com
CSaba Kelecsényi
925 08 Čierny Brod č. 548
0903230697
csababings78@gmail.com
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
37
ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV ObFZ GALANTA
Presný
ŠK Dolná Streda
názov klubu
Adresa
Športová 224, 925 63 Dolná Streda
Číslo účtu FK
0202557202/0900
Adresa
pošt. zásielok
Športová 224, 925 63 Dolná Streda
Funkcia
Meno
Predseda
Ľuboš Tóth
Podpredseda
Jozef Blaho
Tajomník
Org. pracovník
Mgr. Lukáš Lehocký
Mgr. Lukáš Lehocký
ISSF manažér
Ing. Róbert Radimák
Presný
Adresa
Dolná Streda 343, 925 63
Čepenská 1214/27,
926 01 Sereď
Dolná Streda 199, 925 63
Dolná Streda 199, 925 63
Sládkovičova 1729/6,
926 01 Sereď
Adresa
925 02 Dolné Saliby 355
Číslo účtu FK
24090725/0900
Adresa
pošt. zásielok
925 02 Dolné Saliby 355
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Meno
Ing. Richard Škúci
Vojtech Takács
---Ing. Lajos Seres
Ing. Richard Škúci
Presný
0907 551 427 toth.lubos@centrum.sk
0907 483 668 jozef.blaho@gmail.com
0915 335 667 lukaslehocky@gmail.com
0915 335 667 lukaslehocky@gmail.com
0904 588 601 robert.radimak@azet.sk
Adresa
Telefón
925 02 Dolné Saliby 91
925 02 Dolné Saliby 225
---925 02 Dolné Saliby 31
925 02 Dolné Saliby 91
0905 327 809
0911 315 870
--0908 782 989
0905 327 809
Adresa
ul. kpt. Nálepku 740, 924 01 Galanta
Číslo účtu FK
4210227703/3100
Adresa
pošt. zásielok
ul. kpt. Nálepku 740, 924 01 Galanta
Predseda
Mail
richard.skuci@geokod.sk
------dolnesaliby@dolnesaliby.sk
richard.skuci@geokod.sk
FC Slovan Galanta
názov klubu
Funkcia
Mail
TJ Družstevník Dolné Saliby
názov klubu
Funkcia
Telefón
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Ing. Zdenko Ottahel
Clementisové sady 905,
Galanta
0903 713 821
Pavol Šuták
SNP 995/7 Galanta
0907 797 202 pavol.sutak satronet.sk
Pavol Šuták
SNP 995/7 Galanta
0907 797 202 pavol.sutak satronet.sk
zdeno.ottahel wmx.sk
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
38
ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV ObFZ GALANTA
Presný
TJ Galanta – mestská časť Hody
názov klubu
Adresa
Hody 1268
Číslo účtu FK
SK3111110000001244411003
Adresa
pošt. zásielok
Miroslav Kollarovic ,Hlavná 2,92501 Matuškovo
Funkcia
Meno
Adresa
Telefón
Mail
0903 036 222 sport.mirka@gmail.com
Jozef Novotný
Hlavna 2,
92501 Matuškovo
Revolučna štvrť Galanta
Miroslav Eliaš
Hody
0918 605 727 miro@majtex.sk
Predseda
Miroslav Kollarovič
Podpredseda
0903 931 013
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Presný
FK Slovan Gáň
názov klubu
Adresa
Gáň 176, 925 31
Číslo účtu FK
2444496958/0200
Adresa
pošt. zásielok
Gáň 176, 925 31
Funkcia
Predseda
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Jaroslav Horník
Gáň 176
0903 483 508
Zoltán Horváth
Justín Strapáč
Erik Francisci
Gáň
0911 345 179
0918 817 260
0905 967 160 francisci.erik@gmail.com
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Presný
Horné Saliby 1252
TJ Horné Saliby
názov klubu
Adresa
Hlavná 1089, 925 03 Horné Saliby
Číslo účtu FK
4 210 309 004 / 3100
Adresa
pošt. zásielok
Hlavná 1089, 925 03 Horné Saliby
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Meno
Mgr. Ronald Kontár
György Jakubecz
Peter Papp
Július Czirák
Peter Papp
Adresa
925 03 Horné Saliby 193
925 03 Horné Saliby 1192
925 03 Horné Saliby 209
925 03 Horné Saliby 97
925 03 Horné Saliby 209
Telefón
Mail
0905 068 347 kontarronald@hotmail.com
0904 406 759
0944 051 161 tjhornesaliby@gmail.com
0905 875 682
0944 051 161 tjhornesaliby@gmail.com
39
ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV ObFZ GALANTA
Presný
FC HOSTE
názov klubu
Adresa
925 45, Hoste 106
Číslo účtu FK
Adresa
pošt. zásielok
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Meno
Peter Šnórik
Karel Luboš
Jozef Čík
Org. pracovník
ISSF manažér
Martin Formanko
Presný
Telefón
Hoste 106
Hoste 15
Hoste
Hoste
Hoste
Mail
0903 158 963 Peter.snorik@gmail.com
0905 253 429 ouhoste@stonline.sk
0903 448 435
0904 829 261 Ivan.holubar@zf.com
TJ Družstevník Jánovce
názov klubu
Adresa
Adresa
925 22 Jánovce 18
Číslo účtu FK
Adresa
pošt. zásielok
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Obecný urad, 925 22 Jánovce 24
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Ľudovít Dubáň
Alojz Madarász
Alojz Gašparík
Jánovce
Jánovce
Jánovce 21
0911 504 655
0903 958 765 gasparik@2post.sk
Alojz Gašparík
Jánovce 21
gasparik@2post.sk
Org. pracovník
ISSF manažér
Presný
FC Jelka
názov klubu
Adresa
Mlynárska ul. 1056, 925 23 Jelka
Číslo účtu FK
6621086000/1111
Adresa
pošt. zásielok
Ladislav Mészáros, Školská 472, 925 23 Jelka
Funkcia
Ladislav Mészáros
Podpredseda
Elemír Nagy
Tajomník
Július Szabó
Org. pracovník
Ladislav Király
Peter Hamerlík
ISSF manažér
40
Meno
Predseda
Adresa
Školská 472 925 23 Jelka
Mlynárska 526
925 23 Jelka
Nová cesta 96
925 23 Jelka
Stoličná 121 925 23 Jelka
Hlavná 758 925 23 Jelka
Telefón
Mail
0903 701 644 mlaci@zoznam.sk
0903 692 447 elconagy@gmail.com
0902 673 788 szabo@cmb-dt.sk
0903 780 198 ladislavkiraly@azet.sk
0917 825 751 fcjelka@centrum.sk
ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV ObFZ GALANTA
Presný
Obecný futbalový club Košúty
názov klubu
Adresa
925 09 Košúty
Číslo účtu FK
2137157358/0200
Adresa
pošt. zásielok
Eva Kollárová, 925 09 Košúty 510
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Ladislav Kollár
Mgr. Zdenka Mačicová
Csiba Bohuš
925 09 Košúty 510
925 09 Košúty 67
925 09 Košúty 519
0905 585 964 kosuty@zoznam.sk
0908 781 071 ou.kosuty@stonline.sk
0911 177 885 kosuty@zoznam.sk
Eva Kollárová
925 09 Košúty 510
0907 225 166 kosuty@zoznam.sk
Org. pracovník
ISSF manažér
Presný
ŠM Kráľov Brod
názov klubu
Adresa
Kráľov Brod č. 186, 92541 Kráľov Brod
Číslo účtu FK
-
Adresa
pošt. zásielok
Zoltán Salát, Kráľov Brod č. 186, 92541 Kráľov Brod
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Meno
Július Kollárik
Štefan Czirák
Flóra Mészárosová
Peter Varsányi
Zoltán Salát
Presný
Adresa
Kráľov Brod č. 273, 92541
Kráľov Brod č. 268, 92541
Kráľov Brod č. 112, 92541
Kráľov Brod č. 402, 92541
Kráľov Brod č. 186, 92541
Telefón
0905 665 461 giuse70@azet.sk
0908 156 823
0918 153 215 flora.meszarosova@gmail.com
0915 479 097
0917 863 658 giuse70@azet.sk
Obecný futbalový klub Matúškovo
názov klubu
Adresa
925 01 Matúškovo
Číslo účtu FK
9334584/5200
Adresa
pošt. zásielok
Ing. Ivan Molnár, 925 01 Matúškovo 504
Funkcia
Predseda
Mail
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Panyik Tibot
925 01 Matúškovo 57
0908 414 375
Ing. Ivan Molnár
925 01 Matúškovo 504
0905 789 730 onix@stonline.sk
Ing. Ivan Molnár
925 01 Matúškovo 504
0905 789 730 onix@stonline.sk
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
41
ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV ObFZ GALANTA
Presný
TJ Družstevník Malá Mača
názov klubu
Adresa
925 21 Malá Mača, ul. Hlavná č. 127/46
Číslo účtu FK
1684331154/0200
Adresa
pošt. zásielok
925 21 Malá Mača, ul. Hlavná č. 127/46
Funkcia
Meno
Adresa
Predseda
Varjú Patrik
Podpredseda
Bc .Attila Oravec
Tajomník
Ing. František Hontvári
Org. pracovník
Oto Popluhár
ISSF manažér
Ing. František Hontvári
Presný
Telefón
925 21 Sládkovičovo,
J.Dalloša 1187/5
925 21 MaláMača,
Cintorínska 22/8
925 21 M. Mača,
Vadonská 202/26
925 21 MaláMača,
Pančova 165/1
925 21 M. Mača,
Vadonská 202/26
0910 910 110
0903 410 633 attilaoravec@gmail.com
0917 549 477 starosta@obecmalamaca.sk
0917 536 798 o.popluhar@mail.t-com.sk
0917 549 477 starosta@obecmalamaca.sk
Adresa
Mostová 120, 92507
Číslo účtu FK
0024095104/0900
Adresa
pošt. zásielok
SNP 968/43, GALANTA 92401
Funkcia
Podpredseda
patrik.varju@gmail.com
Obecný futbalový klub Mostová
názov klubu
Predseda
Mail
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Levente Cservenka
Otto Mészáros
925 07 Mostová 257
SNP 968/43, 92401 Galanta
0903 720 009 barbianco@azet.sk
0910 931 101 meszarosotto61@gmail.com
Andrej Varga
Otto Mészáros
925 04 Tomášikovo 180
Mostová 589 92507
0905 429 692
0910 931 101 meszarosotto61@gmail.com
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Presný
FC Pata
názov klubu
Adresa
Majerská 928, 925 53 Pata
Číslo účtu FK
0024090012/0900
Adresa
pošt. zásielok
Majerská 928, 925 53 Pata
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
42
Meno
Marcel Súkennik
Peter Franko
Tibor Herceg
Marián Valenta ml.
Ladislav Herák
Adresa
Telefón
Mail
Obchodná 924/1
907775634
911397338
fcpata123@gmail.com
Stará Poštová 672
944519922
analytik@azet.sk
ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV ObFZ GALANTA
Presný
TJ Družstevník Pusté Sady
názov klubu
Adresa
925 54 Pusté Sady
Číslo účtu FK
Adresa
pošt. zásielok
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
925 54 Pusté Sady č. 44
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Ľuboš Szerencsés
Tomáš Nemeček
Jozef Drahovský
Pusté sady 44
Pusté Sady 229
Pusté Sady
090419349
0907709221
0908344179
lutex@lutex.sk
nemecekt@gmail.com
Miroslav Minárik
Pusté Sady
0910292305
cerim511ffw@gmail.com
Org. pracovník
ISSF manažér
Presný
FC Pusté Úľany 2010
názov klubu
Adresa
Poľská 309, 92528 Pusté Úľany
Číslo účtu FK
4012049440/7500
Adresa
pošt. zásielok
Spodná 354, 92528 Pusté Úľany
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Radoslav Bulavčiak Spodná 354, 925 28 Pusté Úľany
František Grunza
Radoslav Bulavčiak Spodná 354, 925 28 Pusté Úľany
0904 112 800
0905 944 838
0904 112 800
radbull75@gmail.com
Radoslav Bulavčiak Spodná 354, 925 28 Pusté Úľany
0904 112 800
radbull75@gmail.com
radbull75@gmail.com
Org. pracovník
ISSF manažér
Presný
Športový klub futbalu Sereď „B“
názov klubu
Adresa
Hornočepenská 3740, 926 01 Sereď
Číslo účtu FK
Adresa
pošt. zásielok
Funkcia
Predseda
Ján Holík Hornočepenská 2933, 926 01 Sereď
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Róbert STAREČEK
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Ján HOLÍK
Slavoj VYDARENÝ
Hornočepenská
Šulekovská 2915/48
0915 043 866 vydareny.slavoj@centrum.sk
43
ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV ObFZ GALANTA
Pr e s n ý
FK Slavoj Sládkovičovo
názov klubu
Adresa
Hviezdoslavova 1366, 925 21 Sládkovičovo
Číslo účtu FK
3176806757/0200
Adresa
pošt. zásielok
Hviezdoslavova 1366, 925 21 Sládkovičovo
Funkcia
Meno
Predseda
Štefan Katona
Podpredseda
Michal Benko
Dušan Heriban
Attila Takács
Dušan Heriban
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Pr e s n ý
Adresa
Telefón
Pančova 167, 925 21
Malá Mača
Muškatova 1281, Sládkovičovo
Lipová 25, 926 01 Sereď
0911 181 153
Lipová 25, 026 01 Sereď
remas164@hotmail.com
0904 022 832
0908 182 657 dusanheriban59@gmail.com
0907 513 525
0908 182 657 dusanheriban59@gmail.com
Futbalový klub Šintava
názov klubu
Adresa
Športová, 925 51 Šintava
Číslo účtu FK
0202477720/0900
Adresa
pošt. zásielok
Timea Šoporová, Športová č.432, Šintava,925 51
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Meno
Martin Ščípa
Mário Popelka
Ľubomír Blaho
Tomáš Molnár
Ľubomír Blaho
Adresa
Šintava č. 2
Šintava č. 502
Šintava č. 22
Novomestská č. 42/40 Sereď
Šintava č. 22
Pr e s n ý
Telefón
Mail
0907 670 110
0905 308 048
+420 7 024 86408 blaho.lubomir@gmail.com
0949 705 750
+420 7 024 86408 blaho.lubomir@gmail.com
ŠK Šoporňa
názov klubu
Adresa
Športová 1462, 92552 Šoporňa, Slovensko
Číslo účtu FK
20021132/0200
Adresa
pošt. zásielok
Šoporňa (obecný úrad) 1179, 925 52 Šoporňa, Slovensko
Funkcia
Meno
Predseda
Marián Kos st.
Podpredseda
Marián Tomaník
Tajomník
Anton Gála
Org. pracovník
Mgr. Milan Vlček
Ing. Marián Kos
ISSF manažér
44
Mail
Adresa
Telefón
Šoporňa 1449,
0905 393 733
Šoporňa 925 52
Šalská 839,
0903 725 266
Šoporňa 925 52
Čsl. Armády 1290,
0907 382 589
Šoporňa 925 52
Krásna 963, Šoporňa 925 52 0908 436 660
Šoporňa 1449, Šoporňa 925 52 0949 521 439
Mail
info@krby-real.sk
pupesku31@gmail.com
galaanton@zoznam.sk
starosta@soporna.sk
marian_kos@yahoo.com
ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV ObFZ GALANTA
Presný
TJ Poľnohospodár Šalgočka
názov klubu
Adresa
925 54 Šalgočka
Číslo účtu FK
Adresa
pošt. zásielok
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Marian Remenár, 925 54 Šalgočka 94
Meno
Martin Stranovský
Miroslav Kohýl
Miloš Kollár
Helena Mesárošová
Patrik Kollár
Presný
Šalgočka 44
Šalgočka 148
Zemianske Sady 359
Šalgočka 77
Zemianske Sady 359
Telefón
0908 127 084
0903 217 034
0905 263 136
0915 890 154
0911 033 576
Mail
m.stranovsky@gmail.com
Janakollarova1@gmail.com
starosta@salgocka.sk
Janakollarova1@gmail.com
Futbalový club Tomášikovo
názov klubu
Adresa
Adresa
Športová 1, 925 05 Tomášikovo
Číslo účtu FK
Adresa
pošt. zásielok
Funkcia
Predseda
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Rémay Csaba
Tomášikovo
0905 389 317 tjtom@centrum.sk
Mgr.Hagony Julius
Tomášikovo č.8
0903 474 223 hagony@centrum.sk
Mgr.Hagony Julius
Tomášikovo č.8
0903 474 223 hagony@centrum.sk
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Presný
Futbalový oddiel Topoľnica
názov klubu
Adresa
Hlavná 1
Číslo účtu FK
Adresa
pošt. zásielok
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Tibor Anda
František Sándor
Imrich Kollár
Topoľnica 138
Topoľnica 175
Topoľnica 198
903202498
903966154
940724725
veronika.andova@azet.sk
Peter Barháč
Topoľnica 232
907896474
rompet@centrum.sk
Org. pracovník
ISSF manažér
45
ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV ObFZ GALANTA
Presný
TJ Družstevník Trstice
názov klubu
Adresa
925 42 Trstice č.1048
Číslo účtu FK
SLSP 0201319296/0900
Adresa
pošt. zásielok
MKS Trstice, 925 42 Trstice č. 472
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Meno
Tibor Kántor
Alexander Németh
Tibor Kántor
Adresa
Telefón
Trstice č. 1063
Trstice č. 507
0907324458
0905745161
Trstice č. 1063
0907324458
Presný
Mail
kantor1@post.sk
ŠK Váhovce
názov klubu
Adresa
Športový areál, 925 62 Váhovce
Číslo účtu FK
4210268409/3100
Adresa
pošt. zásielok
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Eugen Szabo
Marek Mikula
Marek Suchopa
Váhovce 829/4
Váhovce 95
Váhovce 315
0905 492 670 eszabo@azet.sk
0915 164 543
0905 293 304
Róbert Jalsovszky
Váhovce 345
0907 714 954
Org. pracovník
ISSF manažér
Presný
robo@bsc.sk
FK Veľká Mača
názov klubu
Adresa
Číslo účtu FK
1795051753/0200
Adresa
pošt. zásielok
Veľká Mača, 925 32 Nová 409,
Funkcia
Predseda
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Tibor Risnyovszký
92532 Veľká Mača, Nová 409,
0905 829 063 tibor.risnyovszky@gmail.com
Mikuláš Bugyi
92401 Galanta, Krásna 1213/199
0905 600 890 midop@centrum.sk
Tibor Risnyovszký
92532 Veľká Mača, Nová 409
0905 829 063 tibor.risnyovszky@gmail.com
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
46
ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV ObFZ GALANTA
Presný
ŠK Veľký Grob
názov klubu
Adresa
Športová ulica Veľký Grob, 925 27
Číslo účtu FK
19196445/0900
Adresa
pošt. zásielok
Ing. Dušan Tallo, Veľký Grob 440, 925 27
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Ing. Dušan Tallo
Štefan Griga
925 27 Veľký Grob 440
925 27 Veľký Grob 301
0905 460 449 dusan.tallo@gmail.com
0903 757 700 griga.stefan@gmail.com
Ing. Marek Griga
925 27 Veľký Grob 301
0903 423 567 griga.marek@gmail.com
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Presný
ŠK Veľké Úľany
názov klubu
Adresa
Hlavná 1437 925 22 Veľké Úľany
Číslo účtu FK
4210117002/3100
Adresa
pošt. zásielok
Hlavná 1437 925 22 Veľké Úľany
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Presný
názov klubu
Meno
Ing. František Gögh
Michal Tornay
Jozef Sztraka
Atila Múcska
Jozef Sztraka
Adresa
925 22 Veľké Úľany
925 22 Veľké Úľany
925 22 Veľké Úľany
Telefón
Obecný športový klub Vinohrady nad Váhom
Adresa
Hulácka 355
Číslo účtu FK
0024088668/0900
Adresa
pošt. zásielok
Milan Zadrabaj Nám. Slobody 28/3
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Mail
0903 412 472
0948 616 777
0902 442 544
0948 766 659
0902 442 544
Meno
Adresa
Telefón
92601 Sered
Mail
Zadrabaj Milan
Pavlovič Branislav
Nám. Slobody 28/3, Sereď 0905 530 952 m.zadrabaj@gmail.com
Vinohrady n/Váhom
0907 772 769 Pavlovič brani@gmail.com
Zadrabaj Milan
Pavlovič Branislav
Nám. Slobody 28/3, Sereď 0905 530 952 m.zadrabaj@gmail.com
Vinohrady n/Váhom
0907 772 769 Pavlovič brani@gmail.com
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
47
ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV ObFZ GALANTA
Presný
TJ Družstevník Vozokany
názov klubu
Adresa
Vozokany, Hlavná, 925 05
Číslo účtu FK
2022643751/0200
Adresa
pošt. zásielok
Csaba Énekes, Cintorínska 339, Vozokany, 925 05
Funkcia
Predseda
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Csaba Énekes
Vozokany, Cintorínska
0915 930 408 enekes@metrans.sk
Tamáš Zupko
Tamáš Zupko
Balázs Hoboth
Vozokany, Hlavná
Vozokany, Hlavná
Vozokany, Burgondia
0907 350 539 tamas.zupko@gmail.com
0907 350 539 tamas.zupko@gmail.com
0915 176 880 balazs.hoboth@gmail.com
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Presný
názov klubu
Adresa
Číslo účtu FK
Adresa
pošt. zásielok
Funkcia
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Meno
Adresa
Telefón
Mail
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
Presný
názov klubu
Adresa
Číslo účtu FK
Adresa
pošt. zásielok
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Org. pracovník
ISSF manažér
48
základné pravidlá malého futbalu
Oblastný futbalový zväz Galanta
Mierové námestie 940/1
924 01 GALANTA, tel.: 031/780 69 13
SÚŤAŽE PRÍPRAVIEK
PROPOZÍCIE A
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ
MALÉHO FUTBALU
PRÍLOHA
49
základné pravidlá malého futbalu
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ MALÉHO FUTBALU
Malý futbal vo futbalových kluboch je jedným z prostriedkov prípravných hier. Je
to nenáročná činnosť, ktorá vplýva na voľný čas a súčasne vytvára kladný vzťah k futbalu už od žiackych rokov a dobré podmienky pre zdokonaľovanie hernej činnosti
jednotlivca, dynamickej techniky, orientácie na malom priestore a kreativity.
Pre zjednotenie organizácie, systému a formy stretnutí sú spracované jednoduché základné pravidlá. Sú prispôsobené podmienkam, ktoré jednotlivé kluby majú,
ako napr.: rozmery ihriska, rozmery bránok, počet hráčov a pod.
V kategórii prípraviek môžu nastúpiť hráči narodení 1. januára 2004 a mladší. Podmienkou štartu je platný žiacky registračný preukaz vystavený Matričnou
komisiou Oblastného futbalového zväzu Galanta.
Pred každým stretnutím je povinná konfrontácia všetkých hráčov podľa
čl. 66. SP.
Usporiadateľ zabezpečuje zdravotnícku službu (zdravotník) a k dispozícii musí
byť kompletne vybavená lekárnička a nosidlá.
Náležitosti družstva
Na každé stretnutie musí vedúci mužstva predložiť súpisku družstva spolu s RP
(SP čl. 39). Hráči musia mať kartičku poistenca.
PK
8m
10m
5m
2m
Hracia plocha
Na predĺženie čiary 16 sa môžu použiť kužele. Hrá sa na bránky prenosné rozmermi 5 x 2 m, musia byť vybavené sieťami a zabezpečené proti prevráteniu.
50
základné pravidlá malého futbalu
Lopta
Používa sa klasická futbalová lopta č. 4. Usporiadateľ musí pripraviť k hre minimálne 3 lopty.
Počet hráčov
Každé mužstvo má maximálne 7 hráčov, z ktorých musí byť jeden brankár (6+1).
Počet náhradníkov nie je limitovaný. Striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich
hokejovým spôsobom, pričom však striedanie sa uskutočňuje výlučne v prerušenej
hre so súhlasom rozhodcu v priestore vyčlenenom pre striedanie hráčov t.j. z boku
svojej polovice ihriska. Minimálny počet hráčov na ihrisku je 4 + 1.
Výstroj hráčov
Družstvo nastupuje v jednotnom úbore. Brankár musí mať farebne odlišné oblečenie od hráčov. Hráči môžu hrať výlučne v kopačkách s lisovanou podrážkou. Súčasťou výstroja sú u každého hráča i chrániče holenných kostí, musia byť zakryté
štulpňami.
Rozhodca
Na dodržiavanie pravidiel hry sa určuje rozhodca. Rozhodcu deleguje ObFZ Galanta. Pred každým stretnutím sa vypisuje zápis o stretnutí, ktorý je povinný rozhodca doručiť (zaslať) do troch dní na riadiaci orgán (Oblastný futbalový zväz Galanta).
Rozhodnutia rozhodcu súvisiace s hrou sú konečné. V prípade, že stretnutia rozhoduje laik, usporiadateľ stretnutia je zodpovedný za riadne vyplnenie zápisu a jeho
odoslanie riadiacemu orgánu. Žiadame rozhodcov, aby po zápasoch odsúhlasovali
s vedúcimi družstiev strelcov gólov. Náležitosti rozhodcu stretnutia zabezpečí usporiadajúci (domáci) FO.
Asistenti rozhodcu
Toto pravidlo sa neuplatňuje.
Hrací čas
Hrací čas je 2 x 12 minút. Desaťminútová polčasová prestávka sa musí dodržať.
Začiatok hry
Pred začiatkom stretnutia sa mincou žrebuje o strany a výkop. Prvý a druhý polčas sa začína rovnakým spôsobom výkopom zo stredového bodu, výkop uskutoční
ten, ktorý gól dostal.
Lopta v hre a mimo hry
Uplatňuje sa ako vo veľkom futbale. Mimo hry je lopta vtedy, ak prejde po zemi či
vo vzduchu postrannú alebo bránkovú čiaru, alebo ak hru preruší rozhodca
Dosiahnutie gólu
Gól je dosiahnutý, ak lopta prejde celým objemom bránkovú čiaru medzi oboma
bránkovými tyčami pod brvnom.
51
základné pravidlá malého futbalu
Zakázaná hra a nešportové správanie
Medzi základné porušenie patria: kopnutie alebo pokus o kopnutie súpera, vrážanie do súpera, jeho držanie, udretie alebo pokus o udretie súpera, hranie rukou,
bránenie v hre súperovi, vrátane brankára. Rozhodca hráča, ktorý sústavne porušuje
pravidlá, alebo sa správa nešportovo napomenie. Hráča, ktorý sa správa hrubo alebo hrá surovo rozhodca vylúči. Hráč vylúčený z hry musí opustiť hraciu plochu. Jeho
družstvo hrá 2 minúty oslabené o jedného hráča. Po uplynutí trestu sa môže družstvo na pokyn rozhodcu doplniť vylúčeným alebo iným hráčom. V ojedinelých prípadoch, podľa povahy priestupku, možno hráča vylúčiť aj do konca stretnutia, vrátane
dvojminútového trestu. Po uplynutí dvoch minút sa môže do družstva vrátiť hráč (nie
však vylúčený). Jedná sa o priestupky: urážka rozhodcu, protihráča, spoluhráča,
udretie spoluhráča a súpera, surové skopnutie súpera atď. Pri urážkach rozhodcu
príp. súperovho trénera, vedúceho mužstva bude urážajúci vykázaný z hracej plochy.
Voľné kopy
Proti družstvu, ktorého hráč sa úmyselne, resp. neúmyselne dopustil porušenia
pravidiel, rozhodca nariaďuje priamy voľný, resp. nepriamy voľný kop. Pri jeho realizácii musia byť všetci hráči súperovho družstva vzdialení 5 m od lopty.
Pokutový kop
Pri porušení pravidla XII. hráčom brániaceho družstva v pokutovom území sa
nariaďuje pokutový kop v prospech útočiaceho družstva. Pokutový kop sa kope zo
vzdialenosti 8 metrov.
Vhadzovanie lopty
Ak prejde lopta po zemi alebo vo vzduchu celým objemom postrannú čiaru, vhadzuje ju do ihriska niektorý hráč z opačného družstva, než z ktorého sa hráč dotkol
posledný lopty pred jej opustením ihriska.
Kop, vyhodenie od bránky, malá domov
Brankár smie z vlastného pokutového územia loptu rozohrať do hry rukou alebo
nohou. Lopta je v hre položením na hraciu plochu. Pri malej domov môže hrať brankár len nohou. Pri porušení tohto pravidla zahráva sa nepriamy kop z hranice trestného územia na úrovni miesta, kde brankár loptu chytil do ruky.
Kop z rohu
Ak prejde lopta po zemi alebo vo vzduchu úplne bránkovú čiaru a naposledy hral
loptou hráč brániaceho družstva (vrátane brankára), zahráva sa kop z rohu. Priamo
z rohu môže byť dosiahnutý gól. Hráči brániaceho družstva musia byť pri zahrávaní
kopu z rohu vo vzdialenosti 5 m od lopty.
Záverečné ustanovenia
Všetky ostatné PF platia.
52
Download

RS 2014/2015 - ObFZ Galanta