Noviny
občanov mesta
Šurany
1. ročník

3. číslo

október 2010

dvojtýždenník

nepredajné!
Nájdete nás aj na internetovom portáli www.IZAMKY.sk a www.watson.sk
• Zabezpečiť vykurovanie bytov z obnoviteľných zdrojov (geotermálne
vody, biomasa)
• Vytvoriť radu z odborníkov, pôsobiacich ako poradný orgán primátora
• Rozpracovať stratégiu rozvoja cestovného ruchu v Šuranoch
• Vypracovať architektonickú štúdiu rozvoja bývania
Milí občania,
dovoľujem sa Vám prihovoriť ako
predseda Občianskeho združenia
Vráťme mestu život a aj ako potencionálny kandidát na primátora mesta Šurany. V prípade, že mi
dáte dôveru vo voľbách, chcem Vás
ubezpečiť, že budem dbať o to, aby
ste mali možnosť zapojiť sa do každodenného diania a nepriameho
rozhodovania tým, že budete dávať
rôzne podnety, návrhy, ako i kritiku a tak prispejete k rozvoju nášho
mesta.
JUDr. Ján Štark
„Nechcem vládnuť, chcem Vám slúžiť “
Chcem dať :
•
•
•
•
•
•
•
Úctu seniorom
Podporovať kluby dôchodcov, domovy sociálnych služieb, opatrovateľských služieb a vytvoriť priestor pre tieto organizácie a skupiny
Seniorom znížiť vstupné na kultúrne a športové podujatia
Zriadiť radu seniorov, pôsobiacich ako poradný orgán primátora
Podporovať donášky obedov pre dôchodcov
Organizovať spoznávacie zájazdy pre dôchodcov, kultúrne podujatia – návštevy divadla, organizovanie besied s rôznou problematikou
Podporovať domácu ošetrovateľská službu
Organizovať pravidelne akcie „ Čaj u pána primátora “ v spoločenskej hale
Šancu mladým
• Viac kvalifikovanej práce doma a menej neodbornej práce v zahraničí
• Výstavba nájomných bytov a bytov pre mladé rodiny
• Vyčleniť a pripraviť stavebné pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu
• Zrekonštruovať a budovať športoviská na školách a v meste ako
i v mestských častiach Šurian (spevnená plocha na basketbal, streetball, volejbal, tenisové kurty, trávnaté plochy, skateboardovú dráhu
a pod.)
• Zriadiť radu mladých, pôsobiacich ako poradný orgán primátora
• Vrátiť šport na školy, podporiť športové aktivity mladých ako prevenciu proti drogovej a inej trestnej činnosti
• Vrátiť sa k diskotékam pre deti do 15 rokov a zvlášť pre mládež
Priestor schopným
• Vytvoriť priemyselný park, pritiahnuť investorov zaujímavými ponukami
• Prezentovať a propagovať mesto Šurany ako vhodné miesto pre domácich a zahraničných investorov
• Vypracovať projekt a vytvoriť podmienky pre financovanie zatepľovania bytových domov
03_2010.indd 1
A pre všetkých
• Zaviesť bezplatné poradenstvo pre tých, ktorí to potrebujú (najmä
sociálne skupiny)
• zabezpečiť poskytovanie rýchlych a kvalitných služieb mestským úradom a mestskými podnikmi a mestský úrad pre Vás každý utorok
a štvrtok do 18 hod.
• Oživiť centrum mesta najmä pravidelnými akciami, kde by sa prezentovali najmä domáci umelci, športovci a ostatní občania mesta
• zlepšiť a zvýšiť bezpečnosť dopravných komunikácií v meste
• postaviť nové mestské a detské parky – vytvoriť zónu zelene z vlastnej
produkcie
Slovo šéfredaktorky
k občanom
Za ostatné roky som nadobudla
pocit, že ľudia v Šuranoch sú nevšímaví a o dianie v meste sa takmer
nezaujímajú. Musím priznať, že
som sa hlboko mýlila. Je úžasné
sledovať akú diskusiu rozpútali
naše noviny, vrátane našej webovej
stránky facebook. Na prvé dve čísla
nám prišlo veľa ohlasov, v podobe kritiky i podnetných názorov...
Mnohí nám vyjadrujete podporu
a pochopenie, iní zasa adresujete
kritiku a podaktorí nás vyslovene
odmietate. Aj za toto všetko Vám
úprimne v mene tvorcov našich novín ďakujem! Veď v demokratickej
spoločnosti je rozdielnosť názorov
a diskusia normálna a potrebná.
Som rada, že je to tak aj v našom
meste, že jeho občania sú demokrati. Plne si uvedomujem i to, že naše
noviny sú iba takpovediac v plienkach, jeho tvorcovia sa dopustili
viacerých chýb a nepresností, za čo
sa Vám dodatočne ospravedlňujeme s prísľubom, že sa v budúcnosti
týmto chýbám budeme snažiť, aj
s Vašou pomocou, vystríhať a vô-
bec, noviny skvalitniť. Veď doteraz
nemalo v Šuranoch takéto periodikum tradíciu, profesionálnych
žurnalistov, ani dopisovateľov, o čo
sa v budúcnosti budeme tiež usilovať. Čiže, aj naďalej očakávame od
Vás príspevky, spoluprácu, uvítame
ohlasy, vrátane kritických.
Blížia sa voľby a ja som si spomenula na jeden výrok nášho politika: ,,Je po voľbách, zvykajte si...,,
Proti takýmto praktikám budeme
aj naďalej bojovať, pretože občania
nemajú právo len voliť, ale aj spolurozhodovať a najmä kontrolovať
prácu poslancov počas celého volebného obdobia. A v komunálnej
politike to platí dvojnásobne.
Na záver sa chcem ešte raz poďakovať v mene členov nášho Občianskeho združenia Vráťme mestu
život, ako i tvorcov novín, všetkým,
čo nám doteraz vyjadrili priazeň
a podporu. Aj tým s opačnými názormi a postojmi, veď všetkým spoločne nám ide o dobrú vec - o prosperitu a rozvoj nášho mesta.
Zuzana Batrovičová
3. 10. 2010 13:42:46
2
Noviny občanov mesta Šurany
Rozhovor na tému mesta Šurany s Ing. Alexandrom Turzom, prednostom Obvodného úradu Nové Zámky
„V systéme, kde nie je cieľ, je každé rozhodnutie správne“
Počas štyroch rokov vo funkcii
prednostu ste zabezpečovali voľby
do rôznych orgánov štátnej a verejnej správy. Blížia sa komunálne
voľby na starostov a poslancov obcí.
Aký je stav teraz?
Prípravy, školenia a podmienky na
komunálne voľby sa už zabezpečujú.
Predpokladám ich hladký priebeh.
Som presvedčený, že závery z volieb
budú presne odpovedať platným
hlasom občanov v obciach. Som
presvedčený, že tak tomu bolo aj doteraz za uplynulé roky. Tieto voľby
v závere ale bude zrejme zabezpečovať nový prednosta ...
Prečo nový prednosta?
Ja som predstavený z politickej
moci štátu. Táto moc sa zmenila, je
teda prirodzené, že bude menovaný
nový prednosta.
Zúčastníte sa volieb, budete kandidovať?
Všetkých volieb sa zúčastňujem,
vrátane referenda. Kandidovať nebudem.
Ja samozrejme viem, že na primátora mesta podporujete JUDr.
Štarka, čo ani netajíte, ale že nebudete kandidovať na poslanca, to
ma prekvapuje ...
V súčasnom spôsobe vedenia
mesta je všetko len operatíva zo dňa
na deň a žiadne ciele. Tento stav
presne vystihuje výrok: „V systéme,
kde nie je cieľ, je každé rozhodnutie správne.“ Preto sa nám javí, že je
všetko v poriadku.
Skúsim to povedať trošku inak
... Mojím snom je zabezpečiť, aby
kolektív pätnástich poslancov s primátorom mesta jednal za okrúhlym
stolom a rozhodoval o návrhoch
a cieľoch v prospech obyvateľov
a iba v prospech mesta Šurany. Bez
žiadnych papierov vo vzájomnej
úcte a čestnosti takto majú rozhodovať o veciach, ktoré už majú naštudované. Toto stretnutie nesmie
trvať viac ako hodinu a ich rozhodnutia ďalej musia realizovať úradníci
mesta a ich organizácie. Predstava,
že sa to dá zabezpečiť iba s poslancami v rôznych politických kluboch,
v komisiách, pomocou zákulisných
intríg kde sú nadriadené súkromné
ciele poslancov nad verejným záujmom, je pre mňa nemysliteľná.
Riadiť mesto, to je veľmi dôležité,
náročné a vyžaduje profesionálne
schopnosti. Stanoviť ciele, formy
ich realizácie, zabezpečiť iniciatívu
ľudí v meste a pritom plniť operatívne úlohy, v tom budem nápomocný.
Poslanci majú len hlasovať, či súhlasia alebo nesúhlasia s návrhom. Na
riadenie, rozhodovanie a predkladanie návrhov poslancom, je tu primátor mesta. Teda žiadne také, že
to chceli poslanci. Viete, dnes treba
rozhodnúť o tom, čo je nutné urobiť
Škola s dobrým menom
a s tradíciou
Hudobná škola v Šuranoch vznikla, respektíve bola založená v roku
1958. Jej zakladateľom a prvým
riaditeľom bol hudobný skladateľ
Tibor Sládkovič. Dnes je to Základná umelecká škola. Po zriadení začala škola vyučovanie so
60-timi žiakmi. Vyučovalo sa v hre
na klavíri, husliach a akordeóne.
O rok neskôr sa začalo s výučbou
dychových nástrojov a zároveň
bol založený harmonikový a hus-
03_2010.indd 2
ľový súbor a veľký tanečný orchester. V roku 1960 sa škola pretransformovala na Ľudovú škola umenia
a súčasne sa otvára elokovaná trieda
v Komjaticiach. Jej učiteľmi boli:
M. Habinger, E. Lakatoš a E. Mistríková (učiteľka spevu), J. Kuruc
( dychové nástroje, akordeón), V.
Lakatoš, V. Kelešiová, A. Kováčová,
K. Bandryová, D. Hamarová, J. Šuhaj a L. Cirok. V decembri v roku
(pokračovanie na str.5)
pre zajtrajšok, ale aj rozhodnúť o veciach, ktoré budú splnené až o štyri
roky. Ak o tom nerozhodnete, tak
nebudú splnené ciele zajtrajška ani
budúce ciele a táto príležitosť už
nemusí byť. Každé rozhodnutie ale
vytvorí desať nových problémov,
v ktorých je nutné sa vyznať, niektoré je účelné riešiť, niektoré zasa vyriešiť ihneď. Som presvedčený, že
riadiace a organizačné schopnosti
JUDr. Štarka sú na vysokej úrovni,
preto má moju plnú podporu na
funkciu primátora mesta.
Doteraz som sa pre moje pracovné vyťaženie nezaoberal myšlienkou kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva.
Ale úprimne, nie je to v tom, že by
Vás nezvolili? Veď neustále počuť,
ako ste okradli mesto!?
To, že by som bol zvolený za poslanca, je pravdepodobné. Je ale
fakt, že táto pravdepodobnosť nie
je dostatočná aby som kandidoval.
To, že som okradol mesto je hlúposť. Je to výplod nejakého chorého
mozgu, ktorý zrejme cielene šíri lži,
ktoré uvádza ako skutočnosť.
Veď exekútori vymáhali z mesta
peniaze!
Osobne nepoznám nikoho, kto
by povedal, že spoločnosť, v ktorej
som bol konateľom, robila niečo
zle, resp. v neprospech mesta. Ak
si to niekto myslí, je to jeho vec, ja
mu to neberiem, ale nemám ani
náladu mu v tom oponovať. Ak
by som niečo z mesta zobral alebo
ukradol, tak by sa žiadalo, aspoň to
pomenovať alebo osloviť orgány
činné v trestnom konaní. O ničom
takom neviem. Viem ale, že mesto
na bývalého primátora podalo trestné oznámenie, ktoré vyšetrovateľ zamietol na základe mnou doložených
dokladov a výpovede a skutočnosti,
že mesto bolo obohatené o realizované investície a financie.
Viete, keď bolo všetko porobené
a to kvalitne a na vysokej technickej
úrovni, tak ukončili vzájomný vzťah
so spoločnosťou predčasne, v rozpore so zákonom a najmä v rozpore
s Uznesením Najvyššieho súdu SR
a naviac násilne.
Je len smutné, že spoločníkom
spoločnosti bolo aj mesto, ktorému
bolo navrhnuté, aby sa stal jediným
spoločníkom bez akejkoľvek náhrady s podmienkou, aby bral aj zodpovednosť za použitie finančných
prostriedkov zo štátu, ktoré boli
investované do technického rozvoja
a nutných zákonných úprav zariadení. Predsa táto spoločnosť vrátila
mestu finančné prostriedky, zrealizovala technické zmeny, ktoré viedli
k 30% úsporám. Obyvatelia mesta
platili za energie len štátom stanovenú pevnú cenu, ani o korunu viac.
Investície sa mohli ( inak to ani nemôže byť) realizovať len zo zisku,
ktorý uhrádzal štát, ak boli splnené
podmienky efektívnosti a účelnosti
realizovaných zmien. Tieto zmeny a opatrenia spoločnosť plnila.
Predsa nemohla plniť rozhodnutia
mesta, aby tieto peniaze boli použité napríklad na platy úradníkov
mesta alebo kúpu smetných nádob
pre mesto.
Množstvo exekútorov realizovalo právoplatné a vykonateľné
rozhodnutia súdov, ktoré mesto
neplnilo finančne, ale aj vecne voči
spoločnosti. Prakticky vo všetkých
súdnych sporoch bola spoločnosť
úspešná. V súdnych sporoch zastupoval spoločnosť výhradne jeden
advokát, mesto zastupovalo niekoľko advokátov.
To sú dvadsaťročné záležitosti. Súdne spory ale trvali dlho ...
S akým výsledkom?!
Primátor Várady na základe doporučenia významných inštitúcií
navrhol zmier a dohodu, ktorú spoločnosť akceptovala a zastupiteľstvo
mesta odsúhlasilo. Mesto zaplatilo
dohodnutú časť, spoločnosť stiahla
žaloby a odpustila úroky. To je všetko.
Ako to vidíte v súčasnosti?
Za uplynulých pätnásť rokov sa
žiaľ nič technického v oblasti energetiky v meste nezlepšilo. Viete,
v tom čase som prednášal zásady
energetickej efektívnosti z pohľadu technických zmien a formy ich
riadenia, dokonca som vlastníkom
úžitkového vzoru – patentu. Mesto
v tejto oblasti zaspalo. Akoby žilo vo
virtuálnej realite. Vykurovací systém
je v katastrofálnom stave. Volá sa to,
po nás potopa ...
Alebo aj takto k tejto otázke: „
vtrhnem tam, nech sa potom súdi,
koľko chce.“ Takáto bola zásada poslancov (teda, nie všetkých).
Záverom, chcete niečo dodať?
Všetko sa dá napraviť, ak nie je
už neskoro. Veľa sa dá vytvoriť, ak
podchytíte iniciatívu ľudí!
*
3. 10. 2010 13:42:46
3
Noviny občanov mesta Šurany3
Krátke
futbalové
vyznanie
(na pokračovanie)
Spomeniem niektorých z tých,
ktorí to niekam vyšše dostiahli:
Jožo Buranský (Hradec Králove), jeho brat Paľo, Miro Herda
(AC Nitra) Pavol Benčo a Štefan Hradňanský (prezývaný
Bulla) (Spartak Trnava). A viacerí ďalší... Totiž niekdajšie pažite boli vlastne „pláckami“ na
ktorých, historicky a generačne
behali za tým guľatým čudom
nespočetné „spolky“ chlapcov,
čo boli pre nich začiatky dobrého základu nastúpiť neskôr
v mužstve dospelých. Ich začiatky sa tu v rôznej obmene pretínali a zmiešavali, chlapci hrávali
väčšinou „na malé bránky“ denne až do večerných hodín, kým
sa nezotmelo. Levická ulica si
zmeriavala sily s Hasickou či
Fabrickou ulicou, s Podzámečkom s Cintornou ulicou, s „Barákom“, či „Argentínou“ - tou za
železničným mostom. Mesto
vtedy nemalo žiadny uličný
klub. Spolu sme šantili, pásli
husi, kozy...hrávali sme neraz
proti sebe i spolu, ako sme sa
pred zápasom vybrali... Bolo to
zaujímavé, možno si to mnohí
ešte dnes dobre pamätajú...Veď
napokon dialo sa to tak všade
na vidieku a nie tak dávno. Pamätám si, ako ma ako malého
chlapca brával otec na futbal,
hrávalo sa vtedy na prvom oficiálne postavenom ihrisku,
povedľa bývalého Čádyoveho
mosta, ktoré malo prívlastok štadión. Odtiaľ sa potom „presťahovalo“ za humná môjho rodného
Podzámečku (kde podľa ešte
žijúcich pamätníkov aj drotár
zablúdil). Okrem Podzámečku,
Levickej, Hoštákov a Fabrickej
ulice vyrastalo viacero dobrých
futbalistov aj v priľahlej osade
Argentína, - napríklad známy
futbalový brankár Jano Danko,
Fero Mucha, Viliam Augustín,
Oskar Lehocký, Viliam Lehocký.... V súvislosti s Argentínou
sa povráva, že Šuranci majú
najdlhší most na svete, ktorý
vedie zo Šurian až do Argentíty.
Tu kdesi sa zrodila moja túžba
hrať futbal. Chcem vám, vážení
Šuranci i mnohí moji priatelia
Šurianski karatisti
očakávajú úspešnú sezónu
Karate v Šuranoch má dlhú
históriu a právom sa môže radiť
ku športovým klubom, ktoré vy-
nou reprezentáciou mesta Šurany.
V nastolenom trende z minulých
úspešných sezón, chce vedenie
O tento šport je veľký záujem najmä medzi tínedžérmi. Foto Matúš Tóth
chovali niekoľko stoviek kvalitných športovcov. Úspechy, ktoré
šurianski karatisti dosahovali,
možno smelo označiť ako výbor-
03_2010.indd 3
karate klubu pokračovať aj najbližšom období. Snaha cvičencov
a ich trénerov je úspešné pôsobenie v rámci súťaží usporiadaných
priblížiť najmä to, čo som doteraz za moje dlhoročné aktívne
pôsobenie vo futbale, v tomto
najfenomenálnejšom športe zažil, ako som ho prežíval, čo mi
utkvelo v pamäti a cítil na vlastnej koži. I keď tie spomienky neboli vždy iba tie najpríjemnejšie,
veď život, ani ten športový nie je
ciu svojich názorov, myšlienok,
spomienok. A hoci, ako sa vraví, nikto nie je doma prorokom
s futbalom som v tomto mestečku začínal registrovane ako žiak
(mali sme tiež triedne družstvo,
a neskôr aj podnikové), neskôr
som hral ako benjaminec, dorastenec a potom ako dospelý. Pre-
iba čierno-biely. A keďže, ako
som už uviedol o mojom futbalovom pôsobení v Šuranoch,
kde som väčšinu svojho života
strávil, vyrastal, žil, pracoval
i športoval a kde ešte aj v súčasnosti žije časť mojej rodiny,
mám právo na takúto prezentá-
šiel som teda všetkými rôznymi
vekovými kategóriami. Prvým
mojim trénerom bol Michal
(Miško) Urban, pod ktorého vedením trénovali veľmi talentovaní hráči, spolužiaci, kamaráti.
Milan Kupecký
(pokračovanie v budúcom čísle)
Západoslovenským zväzom karate a Slovenským zväzom karate. Vrcholom sezóny budú po
úspešnej kvalifikácii majstrovstvá
Slovenska vo všetkých vekových
kategóriách. V plánoch vedenia
klubu tento rok figuruje aj úspešné pôsobenie na medzinárodných
súťažiach. V tomto smere možno
očakávať aj historicky prvé vycestovanie reprezentácie klubu na
súťaž mimo územia Slovenskej
republiky. Ako historický prelom
možno označiť aj snahu predstaviteľov klubu o organizáciu súťaže
v rámci Západoslovenského zväzu
karate na pôde nášho mesta. V prípade úspešnej kandidatúry na
septembrovej konferencii klubov
združených v Západoslovenskom
zväze sa šurianski karatisti pripoja ku klubom, ktoré v Šuranoch
usporadovaním súťaží skvalitňujú
občanom mesta ich tráveniu voľného času.
Prioritné zameranie sa na mládež v činnosti karate klubu vždy
predstavovala najvýraznejšiu časť
práce trénerov a realizačného
týmu. Úspešní reprezentanti Slovenskej republiky na najvýznam-
nejších podujatiach, ktorými boli
Marek Spišák, Marcel Ondrušek
a Andrej Sabatka, sú dôkazom, že
čas a prostriedky vložené do práce s mládežou majú svoj zmysel
a prinášajú výsledky. V súčasnosti
sa karate klub opäť snaží vychovať
nádejných slovenských reprezentantov. Myslíme si, že mená Matúš Frnda, Matej Cagáň, Michal
Sklenár, Roman Oláh, Michaela
Mrváňová, Katarína Banásova
a Laura Pálinkášová bude dobré si
zapamätať. Ich doterajšie výsledky dávajú predpoklady na úspechy v kimone aj so slovenským
dvojkrížom na prsiach. Vedenie
klubu veľmi teší aj skutočnosť, že
každoročne sa v šľapajach ostrieľaných borcov snaží popasovať
čoraz viac malých bojovníkov.
Tento rok sa nábor nových cvičencov uskutoční od 20. septembra do 31. októbra. Všetci v karate klube veria, že hodnoty, ktoré
dostal klub pri svojom zrode do
vienka do svojich zakladateľov, sa
bude dariť v budúcnosti rozvíjať
a aj vďaka šurianskym karatistom
bude názov mesta Šurany známy
v širokom okolí.
-cez-
3. 10. 2010 13:42:47
4
Noviny občanov mesta Šurany
Po „nežnej“obnovili svoju činnosť
Šurianski tamburáši
V roku 1990-1991 prišlo k oživeniu súboru Tamburáši Šurany.
Jeho členovia, vrátane zakladajúcich, veľmi ochotne začali spolu
skúšať a hrať, ale už za spoluúčasti
speváčok z Kostolného Seku a spe-
váčok a spevákov z Nitrianskeho
Hrádku.
Miesto na skúšky sa našlo
v Dome dôchodcov, vďaka Oľge
Rakovej, vtedajšej riaditeľke
MsKS. K Vojtechovi a Gustávovi Augustínovým sa pridali ďalší,
ktorí pomohli rozšíriť rady Tamburášov. Boli to František Juríček,
Ján Frey, Marián Bartovič, Marián
Kuky, Peter Petík a Karol Tamaškovič a už spomínaní učitelia Štefan Hozlár, Oto Bartovič a Anton
Bartovič. Spevokol v súčasnosti
vedie Ing. Mária Hlavatá.
Pri príležitosti 50. výročia ukončenia II. svetovej vojny (1995) sa
Tamburáši zúčastnili pietneho
aktu kladenia vencov pri pamätníku padlých sovietskych vojakov v Kameníne. Hrali a spievali
známe ruské piesne. Účasť na
tomto akte ocenili členovia delegácie Ministerstva obrany, Zväzu
protifašistických
bojovníkov, delegácie politických,
s p o l o če n s kýc h
a iných organizácií, hlavne zástupcovia ruského
ve ľ v y s l a n ec t v a
v Bratislave. V tom
čase v súbore spievali i mladé, nové
speváčky, sestry
Lukáčové, Gabika
Augustínová, Janka Štrelingerová a Oľga Sáková.
Treba pripomenúť, že v 60-tych
rokoch sa konal mohutný nábor
robotníkov do baní, a tak asi 150
šurianskych občanov odišlo pracovať do baní v Prievidzi a v Handlovej. Domov sa už nikto nevrátil.
Získali tam byty, oženili sa a ostali
tam natrvalo. Vďaka redaktorovi
Milanovi Terchovi, šurianskemu
rodákovi, bývalému baníkovi,
ktorý zorganizoval stretnutie bývalých rodákov aj s ich rodinami
s Tamburášmi, ktorí vystupovali
s programom dvakrát v Prievidzi
a dvakrát v Kanianke.
Bola tiež zabezpečená účasť na
folklórnych slávnostiach v Maďar-
sku, v meste Tarjan a stretnutie so
slovenskou menšinou, ktorá tam
žije. Občania boli nadšení tamburášskou muzikou. Prijali ďalšie
pozvanie do obce Csév (Čív). Na
základe veľkého ohlasu o hudbu
Tamburášov v Maďarsku bola zabezpečená účasť na slávnostiach
ľudových hudieb z Francúzska,
Nemecka, Rakúska a Maďarska.
Pri tejto príležitosti Tamburáši
navštívili aj obec Tardost, ktorá je
vzdialená iba 10 km od Taty a žije
tam početná slovenská menšina.
Hrali na dvore fary za početnej
účasti najmä starších slovenských
občanov. Po vystúpení sa Tamburášom dostalo bohatého pohostenia a veselej zábavy.
Sedemnásteho mája 1997
bolo zorganizované podujatie
„Šurianske rytmy“ ako spomienka
na šurianskych hudobníkov. Táto
akcia mala široký ohlas, nakoľko sa jej zúčastnili bývalí šurianski hudobníci z celého Slovenska a Čiech. Bol veľký kultúrny
program, na ktorom sa zúčastnili
šurianski Tamburáši a svojim vystúpením spestrili tento sviatok
hudobníkov.
Prišiel rok 1998, ktorý bol
rokom volebným. Tamburášsky
dirigent a primátor mesta Šurany,
zanietený organizátor všetkej kultúrnej a spoločenskej činnosti nebol opätovne zvolený za primátora
mesta. Bolo to veľké sklamanie
nielen pre tamburášsky súbor, ale
aj značného počtu občanov. Pán
Jozef Šutka po tejto udalosti prestal pôsobiť ako organizátor a dirigent tamburášskeho súboru. To
Mestská knižnica Michala
Matunáka Šurany
Výpožičky knižničných jednotiek, BIS, MVS, internetové služby, kopírovanie, besedy so spisovateľmi, prednášky, informatická
výchova, hodiny hudobnej výchovy, literárne pásma. Pri MsK M.
Matunáka pracuje Literárny klub
a Literárny klub mladých.
oddelenie beletrie
oddelenie pre deti a mládež
+ hudobný kútik
oddelenie náučnej literatúry
oddelenie spracovania
knižničného fondu
pobočka Nitriansky Hrádok
03_2010.indd 4
Rozpis pohotovostných
služieb lekární v Šuranoch
na mesiac október 2010
Deň
OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
8.00 – 12.00
zatvorené
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00
9.00 – 12.00
12.30 – 18.00
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00
8.00 – 12.00
zatvorené
bola pre Tamburášov veľmi citeľná
strata. Ostali bez podpory, nedocenení, hoci pôsobia ako jediný
súbor na Slovensku.
Pri posudzovaní spolužitia
Slovákov a Maďarov na južnom
Slovensku sa dňa 11. apríla 2000
zúčastnil na stretnutí s občanmi
mesta Šurany a okolia prezident
Slovenskej republiky, pán Rudolf
Schuster. Privítanie sa uskutočnilo
pred budovou Mestského úradu za
bohatej účasti občanov. Tamburáši
prezidenta privítali krásnymi ľudovými piesňami.
Tamburáši sú v súčasnosti bez
podpory a sponzorov, no nechcú
sa vzdať. Ďalej nacvičujú nový
program. Chýba im však dirigent,
ktorý by bol i dušou súboru. Tamburášsky súbor pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku v Šuranoch, kde je riaditeľom pán Otto
Rehor. Všestranne sa snaží napomáhať súboru, aby ostal činným
a šíril dobré meno nielen sebe, ale
i celému mestu. Všetci terajší členovia súboru veria, že tradícia šurianskych tamburášov nevymrie,
nájde si nových obdivovateľov tejto hudby a tamburice budú v Šuranoch znieť i v treťom tisícročí.
Napísal Gustáv Augustín, člen
šurianskych tamburášov, na základe rozprávania svojho otca
a strýka a na základe svojich
zážitkov. Tieto riadky nech poslúžia na osvieženie pamäti starších, ako i pamätníkov a priaznivcov tamburášskej hudby
a ich rodinných príslušníkov
a potomkov.
-spracoval -kup-
Dátum
Sobota
2.10.2010
Nedeľa
3.10.2010
Názov lekárne
U milosrdného
srdca
U milosrdného
srdca
Adresa
Tel. číslo
SNP 2, Šurany
035-6500 083
SNP 2, Šurany
035-6500 083
M.R.Štefánika 7,
Šurany
M.R.Štefánika 7,
Šurany
Sobota
9.10.2010
Laudanum
Nedeľa
10.10.2010
Laudanum
Sobota
16.10.2010
TILIA pharm
SNP 1, Šurany
O35-6402 887
Nedeľa
17.10.2010
TILIA pharm
SNP 1, Šurany
O35-6402 887
Sobota
23.10.2010
Zdravie
Družstevná 5, Šurany
035-6503 172
Nedeľa
24.10.2010
Zdravie
Družstevná 5, Šurany
035-6503 172
SNP 2, Šurany
035-6500 083
SNP 2, Šurany
035-6500 083
Sobota
30.10.2010
Nedeľa
31.10.2010
U milosrdného
srdca
U milosrdného
srdca
035-6501 522
035-6501 522
3. 10. 2010 13:42:47
5
Noviny občanov mesta Šurany5
Významné osobnosti Šurian Škola s dobrým
• Dezider Németh (* 1. jún
1936, Šurany) je slovenský publicista, filmár a fotograf.
Mestu zostal verný počas celého
svojho života, o čom svedčí jeho
bohatý umelecký archív. Ako sám
hovorí „ ak by sme mali zobrať do
rúk každú jednu fotografiu, potrebo-
vali by sme niekoľko rokov...“ K fotografovaniu sa dostal ako 8-ročný
vďaka svojím starším bratom s fotoaparátom Agfa. Intenzívnejšou
fotografickou činnosťou sa začal
zaoberať koncom päťdesiatych
rokov a svojou prvou výstavou sa
predstavil verejnosti v roku 1962.
V roku 1966 založil v novootvorenom Dome odborov v Šuranoch
Foto film klub a až do roku 1978
bol jeho predsedom. Popri fotografovaniu sa venoval amatérskemu filmu, a to tak kvalitne, že si ho
Československá televízia vybrala
za stáleho profesionálneho spolupracovníka - filmového spravodajcu. V úlohe kameramana pôsobil
takmer dvadsať rokov a zaznamenal veľa zaujímavých podujatí zo
života Novozámockého okresu.
Za túto prácu si vyslúžil niekoľko
ocenení Zväzu slovenských novinárov.
www.surany.sk
menom...
(dokončenie zo str.2)
1973 zasiahol školu neočakávaný
úder -smrť zakladateľa školy Tibora Sládkoviča. Po ňom bol menovaný do funkcie riaditeľa Jozef
Kuruc. Učiteľský zbor sa postupne
rozšíril, pribudli: K. Šimunek, D.
Mačeková, Zuzana Nagyová, Emil
Malatinec, Katarína Komáromyová, Anastázia Sárköziová a Š. Buranský. Dovtedajšie súbory, keďže
stratili svojho dirigenta postupne
zanikli. Otvoril sa však nový odbor, literárno- dramatický, ktorý
viedla G. Šutková a výtvarný odbor učiteľ J. Halás. Škola v tom
čase dosahovala dobré výsledky,
vrátane účastí na súťažiach, rôznych mestských slávnostiach
a podobne. V roku 1988 sa stáva
novým riaditeľom školy J. Halás
a pribudla tiež E. Števková, učiteľka hry na husle. V Milanovciach
sa v tom istom roku otvorila elokovaná trieda v ktorej vyučovali
L. Dráfi a L. Baroš. Rok 1990 bol
významný tým, že škola dostala
nový názov, ako Základná umelecká škola. O rok neskôr nastúpila
do funkcie riaditeľky E. Mistríková
a na škole vyučovalo 11 učiteľov
s počtom až 320 žiakov (!) Avšak
zároveň pre nedostatok žiakov
zaniká literárno - dramatický a výtvarný odbor. V roku 1994 nastúpila do funkcie riaditeľky Zuzana
Nagyová a na škole sa vyučuje len
v jednom odbore, v hudobnom.
Počet žiakov sa tak znížil na 170,
keď novou učiteľkou speváckeho
oddelenia sa stali K. Pobočíková
a J. Barošová. J. Barošová vyučovala - husle, gitaru a založila detský
sláčikový súbor. Pre veľký záujem
žiakov sa v zápätí znova otvára
výtvarný odbor, v ktorom dodnes
vyučuje Anikó Krištofová a Helena
Farkasová, vyučuje hudobnú náuku a spev. Pribudli triež mladí učitelia - L. Chovancová a E. Števková.
V roku 2005 nastúpil na miesto
učiteľa hry na husle a gitaru Jozef
Döme. O tri roky neskôr pribudol
nový odbor-tanečný, v ktorom vyučujú A. A. Farkashová a Monika
Skalová, klavírne korepetície má
na starosť Lívia Sárköziová. Škola
má od roku 2001 právnu subjektivitu. V súčasnosti má škola aj
tanečný a výtvarný odbor, individuálne a skupinové vyučovanie
a poskytuje aj možnosť štúdia pre
dospelých.
www.surany.sk
Suverénne víťazstvo Zuzany Malíkovej
na chodeckom mítingu v Litve
Splnila limit na ME 2010!
Šurianka, slovenská reprezentantka Zuzana Malíková zvíťazila na 36.
ročníku chodeckého mítingu v litovskom Alytuse v súťaži žien na 20 km
a časom 1:34:11 hod., čím zároveň
splnila limit Slovenského atletického
zväzu na júlové majstrovstvá Európy,
ktoré sa budú konať v Barcelone. Za
prvenstvo na podujatí, ktoré malo
štatút mítingu Európskej atletickej
asociácie a jeho výsledky sa započítavali do chodeckého seriálu IAAF,
zinkasovala prémiu 1000 eur.
„Zo Zuzaninho limitu sa teším,
lebo aj napriek zložitým podmienkam zabojovala. V čase štartu pretekov žien ukazoval teplomer ešte 32
°C,“ uviedol pre agentúru SITA Malíkovej otec a tréner v jednej osobe
Jozef Malík.
Ostrý zväzový limit na ME 2010
v Barcelone splnili zatiaľ šestnásti slovenskí atléti, medzi ktorých sa zaradi-
03_2010.indd 5
la aj naša Zuzana Malíková.
Mimochodom, Zuzana Malíková
doteraz úspešne reprezentovala nielen Slovensko, rodné mesto Šurany,
ale i rodný kút, kde sa narodila a začala sa tomuto športu venovať - známy
Podzámočok. V súčasnosti žije v írskom Dubline aj so svojim priateľom,
kam sa presťahovala. Je slovenskou
rekordérkou a v Barcelone obhajovala 13. miesto z roku 2006, keď štartovala na ME v švédskom Goteborgu.
Jej výkon a čerstvý výsledok je o to
významnejší, že kvôli zraneniam,
ktoré ju prenasledovali mala vážne
obavy, či nebude musieť s aktívnou
činnosťou skončiť. Veď napríklad aj
nedávno, na Záhoráckej dvadsiatke
v Borskom Mikuláši, keď už bolo
jasné, že požadovaný limit, ktorý by
ju kvalifikoval na blížiace sa ME nedosiahne, tak na 12. kilometri preteky
vzdala.
–ck-
3. 10. 2010 13:42:48
6
Noviny občanov mesta Šurany
ŠURIANSKY
JARMOK
A KULTÚRNE LETO
V centrálnej časti na Námestí hrdinov v Šuranoch sa začali v piatok popoludní oslavy kultúrneho leta spojené
s tradičným šurianskym jarmokom.
Na tribúne v rámci kultúrneho
programu vystúpili žiaci a študenti
šurianskych škôl s vlastným kultúrnym programom. V jeho rámci
sa prezentovali aj členovia detského folklórneho súboru Matičiarik
z Nových Zámkov. Následne sa
prezentovali aj členovia tanečnej
skupiny Two-In-One a Phantoms
Crew, Bukasový Masív a tzv. televízne spevácke repete návraty v podaní M. Jakubca a L. Volejníčkovej.
Každoročne prispieva samostatným programom k dobrej nálade
v jarmočnom duchu aj spoločnosť-Obchodné centrum ZORA
a to v priestoroch firmy v rámci
kultúrno-hudobného programu,
ktorý okrem ponuky občerstvenia
a jarmočných jedál formou posedenia vo svojom veľkokapacitnom stane každoročne vyvrcholí
jarmočnou veselicou. V programe
počas piatku a soboty vystúpili hu-
Na jarmoku mali stánok aj členovia Občianskeho združenia Vráťme mestu život,
ktorého predsedom je JUDr. Ján Štark,
ktorý kandiduje na post primátora mesta
v Šurian v nastávajúcich komunálnych
voľbách
dobné skupiny s produkciou v oblasti jazzu, country, swingu, popu,
beatu, ale najmä v rytme tanca a to
skupiny-Egon group a jeho priate-
V uliciach mesta sme počas jarmoku oslovili zopár občanov a položili im otázku
lia, Country limit klub Prievidza,
Brilax, Trio Country, AUZA Mix
a to všetko pod gesciou hlavného
organizátora Ing. Štefana Zadrabaja. A najmä aj jeho prispením,
tak ako každý rok i tento bol priebeh jarmočných akcií veľmi vydarený. Navyše, jeho návštevníkom
i organizátorom prialo aj počasie.
A ako býva zvykom, vždy pri
príležitosti konania Šurianskeho
jarmoku pozýva primátor mesta
významných hostí z regiónu, miestnych podnikateľov, poslancov mestského zastupiteľstva ako i ďalších,
na tradičné posedenie a pohostenie
na mestskom úrade. Tento rok prijal pozvanie, mimo iných, aj predseda Nitrianskeho samosprávneho
kraja Milan Belica, ktorý sa následne zúčastnil prehliadky jarmoku.
V sobotu dopoludnia, do tanca a na počúvanie hrala dychová
hudba skupiny z Mestského kultúrneho strediska a potom nasledovali vystúpenia-speváckej skupiny
Šurianka, šurianskych tamburášov,
folklórneho súboru Furmani z Nitry, třibečských heligonkárov a členov hudobnej skupiny 2+1, až
napokon sviatočná atmosféra vyvrcholilav rytmecountry,popua beatu.
Sprievodnými akciami boli-výstava Dvora ľudových remesiel pod
názvom Musicantica-v Mestskom
múzeu synagóga, v spoločenskej
hale sa konala výstava ovocia a zeleniny a na dvore mestského úradu
bola počas dvoch dní propagačná
výstava zvierat. Uvedené podujatia
vhodne spadali do rámca konania
sa tradičného šurianskeho jarmoku.
Popri množstve predajných stánkov
s rozličným druhom tovarov sa tu
vlastným stánkom a propagačnými
predvolebnými materiálmi prezentovalo aj Občianske združenie Vráťme mestu život, ktorého predsedom
je JUDr. Ján Štark, ktorý v blížiacich
sa komunálnych voľbách kandiduje na primátora mesta Šurian.
-m.k-
Ján Ševčík
„Viem, koho nebudem voliť, koho budem o tom sa rozhodnem
v deň volieb.“
Naša predvolebná anketa
Popri našej účasti na Šurianskom jarmoku, keďže sa onedlho konajú
komunálne voľby, sme oslovili viacerých respondentov, občanov mesta a položili sme im jednoduchú otázku: Koho budú voliť - z dvoch najvážnejších kandidátov na post primátora? Súčasného - Imricha Váradiho, alebo nového kandidáta JUDR. Jána Štarka. Tu sú ich vyjadrenia:
Pavol Borovička
„Pravdepodobne dám hlas pánovi Štarkovi, už i kvôli tomu,
že je známou osobnosťou a dokázal by pre mesto čosi vylobovať.“
Ing. Štefan Zadrabaj
„Šurany skutočne potrebujú zmenu, najmä čo sa týka života
a práce občanov, mestu chýba takpovediac „ruch“. Svoj hlas
dám tomu kandidátovi na primátora, ktorý predstaví najlepší
program.“
Ing. Peter Šiška
„V podstate osobne mi je to jedno, no bol by som rád, ak by
nejaký nový kandidát priniesol zmenu k lepšiemu, pretože
napríklad i ja som sa ako mladý človek musel zamestnať v
susednom meste.“
Dušan Slávik
„Ešte som sa definitívne nerozhodol a ani neviem, kto všetko
kandiduje. Rozhodnem sa v deň volieb. Asi však podporím
pána Váradiho.“
Adriana Dzibelová
„Je čas, aby sa myslelo aj na nás, na mladé rodiny. Chýbajú
detské ihriská, športoviská, za ostatné roky sa Šurany nijako
nezmenili. Asi budem voliť zmenu.“
Mikuláš Kodada
„Keďže mesto potrebuje zmenu, dám prednosť niektorej z nových tvárí. Uvidíme, veď volebná kampaň sa ešte len začína.“
Viliam Balogh
„Jednoznačne dám hlas pánovi Štarkovi už i preto, že vydáva
noviny, v ktorých sa píše aj o Nitrianskom Hrádku.“
Miloš Košík
„Vzhľadom na zaostalosť mesta po každej stránke, vrátane
nezamestnanosti, čo sa aj mňa ako mladého človeka bezprostredne dotýka, a vôbec jeho pomalého rozvoja ak ho
porovnávam s inými mestami, žiada sa podľa mňa výmena
súčasnej garnitúry.“
pplk Ing. Rudolf Strigáč
„Budem voliť pána Štarka a budem kandidovať aj za poslanca do mestského zastupiteľstva.“
Ján Pilek
„Uvidíme s akým programom sa predstavia jednotliví kandidáti. Koho budem voliť? To si nechám pre seba a na poslednú
chvíľu.“
Dezider Lipták
„Svoj hlas dám určite pánovi Štarkovi, pretože ho poznám
ako ambiciózneho a ctižiadostivého človeka, ktorý túži byť
akceptovaný a chce niečo dokázať. Dnes svieti zelená iba priebojným ľuďom.“
03_2010.indd 6
3. 10. 2010 13:42:49
7
satiricko-humoristická stránka
Noviny občanov mesta Šurany7
Ja to mám za sebou
Hľadím na obraz hrôzy, a napriek tomu, že som ľudomil, sledujem toto strastiplné divadlo
plný zvedavosti. Kat s rozpálenými železami a ľahostajnou tvárou
profesionála trýzni svoju obeť.
A ja, človek naskrze presiaknutý
humanizmom, pozerám sústredene na pootvorené ústa zúfalca
a snažím sa z ich pohybov vyčítať
aspoň v útržkoch odpoveď.
„Prečo sa tak blažene usmieva?“
Pravdu som sa nedozvedel. Jeho
okyptené telo zostalo ako z rozmaru pohodené v špinavej kaluži
krvi, a kat unavený a znechutený
neúspechom, ukončil jeho súženie. Ale ten úsmev, ten úsmev!
Nemohol som naň zabudnúť.
Hlava mi trešťala od neustáleho
premýšľania, chodil som ako mátoha bezcieľne po meste. Keď ma
zúfalstvo trápilo na nevydržanie,
lúč múdrosti sa dotkol mojich
myšlienok a osvietil ma silou poznania. Pobral som sa na námestie
a skríkol som, aby to bolo široko-
Riekanky
Skáče žaba po blate
darmo ju tam lapáte
odskočí a zahne
doma je v tom bahne.
***
Keď bola dievčinka malá
po kamienkoch skákavala
dnes je deva aká krása
vyše pása sukňu kása...
J Heinrich
ďaleko počuť:
„Viem tajomstvo, od ktorého
závisí budúcnosť vás všetkých,
ale nikto sa ho vopred nedozvie!“
opakoval som s dôrazom na každé slovo.
Ľudí, ktorí počuli moju hrozbu,
pochytila úzkosť. O chvíľu predo mnou stál celý dav zvedavcov.
V ich tvárach som čítal otázku, na
ktorú by bolo zbytočné odpovedať. Zhromaždená masa, nakazená zrnkom strachu, ma pre moju
neoblomnosť dohnala do mučiarne. Po krátkom naliehaní kat započal zápolenie s mojou zaťatosťou.
Keď mi horelo telo v tých najstrašnejších bolestiach a zverstvá
mučenia dosahovali vrchol, na
tvári sa mi rozhostil úsmev.
„Čo ja! Ja mám za chvíľu po
tom,“ premýšľal som. „Ale čo ty,
úbohé Slovensko!?“
Písal sa rok 1993, rok vyhlásenia slovenskej zvrchovanosti…
J. Heinrich
Susedská
Vo veršoch to nezvládzem
skúsim teda v próze,
o zdochnutej plesať chcem,
susedovej koze.
Zaujímavý rekord
Vraj už aj v politike
vznikol rekord dnes,
čo zápas to iný dres.
Ľ. Kotrha
Dostali sme poštou
• Batériu dobiješ, ženu nie.
• Niektorí u nás žijú iba na polovičný úväzok.
• Žene narastú od lásky krídla, manželovi parohy.
• Izraelci potrebujú Múr nárekov. Slováci plačú všade.
• Do urien neraz hádžeme lístky s menami tých, ktorých by sme
najradšej spopolnili.
• Normálny človek stojí na nohách, blázon na čele.
J. Heinrich
Zlyhávajú nám životne dôležité orgány – štátnej správy.
M. Krištofovič
Niektorí politici podvádzajú súčasne manželku i vlasť.
-Sestrička, zobrali ste tomu pacientovi z trojky krv?
-Áno. Bolo jej presne tri a pol litra.
-Fero, vieš aký rozdiel je medzi demokraciou na západe
a u nás?
-Nie.
-Nuž, taký ako medzi kreslom a elektrickým kreslom.
Manžel požičal manželke novučičké auto. Keď sa dlho
nevracala išiel ju hľadať, keď tu stretne priateľa:
-Nevidel si náhodou moju manželku?
-Ale áno. Zbiera na stráni popri jarku nejaké staré železo...
-Jožo, vieš, že inzeráty sú veľmi účinné?
-A to už prečo?
-Nuž, podal som si nedávno inzerát, že kúpim strážneho psa...a hneď na druhý deň ma vykradli.
Ľ. Kotrha
03_2010.indd 7
3. 10. 2010 13:42:50
ŠPORT
Noviny občanov mesta Šurany
Fanúšikov by potešili, ak by sa im podarilo postúpiť
Naši futbalisti útočia na
prvú priečku a úspešní
boli aj v pohári
V IV. futbalovej lige - Juhovýchod si šurianski futbalisti v jesennej časti majstrovskej súťaže
vedú zatiaľ skutočne majstrovsky,
čo preukazujú doterajšími výkonmi. V priebežnej tabuľke sú
na treťom mieste so stratou osem
bodov na vedúce Levice. Tréner
Gendiar je zatiaľ iste s ich výkonmi spokojný, hoci ako vieme, je
vždy čo zlepšovať, najmä ak ide
o vyššie ambície. V predchádzajúcom kole na domácej pôde zdolali futbalistov z obce Nový Život
presvedčivo 3:1, keď v druhom
polčase dokázali dobrým výkonom obrátiť pre nich nepriaznivý
stav z prvého polčasu 0:1. Zápas
rozhodli - strelecky disponovaný
Féhervári, ktorý strelil dva góly
a jeden pridal Dudáš. Domáci,
ŠK nastúpili v zostave: V bráne
spoľahlivý Szapu, ďalej – Poláček,
Procházka, Gábriš, Rampašek,
Féhervári, Dudáš, Simonides,
Švajda, Halás a Tvrdoň. V druhom polčase vystriedal Gábriša
Mokráš a Halása Tinák. Okrem
toho treba podčiarknuť, že
v strede týždňa v Slovenskom
pohári zdolali doma Komárno
2:0 a postúpili tak do ďalšieho
kola, keď strelcami gólov boli:
Féhervári a Tvrdoň.
V ostatnom kole vonku, na horúcej pôde vo Vrakúni, zvíťazili
hoci iba tesným ale s určitými
ambíciami a očakávaním zaslúženým výsledkom 2:3. Strelcami
nášho mužstva boli - Švajda 2
a Simonides. Zostava ŠK Šurany: Szapu - Poláček, Rampašek,
Mokráš, Procházka, Féhervári,
Simonides, Dudáš, Švajda, Tinák
a Tvrdoň. V závere zápasu v taktickom striedaní Gábriš nahradil
Tináka.
Pre zaujímavosť prinášame výsledky aj z doterajších, predchádzajúcich zápasov jesennej časti
majstrovskej futbalovej súťaže: ViOn“B Volkovce - Šurany 2:3 (2:1),
gól za našich dal Dudáš, Šurany Okoličná n/O 1:0 (1:0), jediný gól
strelil Simonides.
text -sz-
8
Čaro futbalu
Hovorí sa , že tí čo vošli do histórie obyčajne za to zaplatili životom. S futbalistom Lojzom Kopačkom to bolo trochu inak. Bol
vášnivým hráčom Družstevníka
Pažiť. Pamätá si aj dátum svojej
svadby iba podľa derby zápasu
Pažiť - Zajíčkova lúka, keď rozhodca iba s námahou unikol rozvášneným divákom do Zajíčkovej
kukurice vysadenej povedľa ihriska. Ergo, nič nového pod slnkom.
-Dnes pôjdem s tebou na futbalový zápas, - povedala mu jedného
dňa po sviatočnej omši jeho polovička (či trištvrtinka?) Amálka.
Lojzo sa okúňal. - Anciáša tvojho,
som zvedavá čo je to za šport, keď
chlapi sú kvôli tej loptičke takí pojašení, - trvala na svojom. -Dobre,
- súhlasil napokon Alojz, - práve
dnes hráme zápas so susedným Podzámečkom. Na jeseň nás na ich ihrisku poriadne dokopali, nuž máme
im čo odplácať,- vystatoval sa, nech ti ale vystrojenie netrvá dlho,
tak ako keby sme išli do cirkusu, hoci
občas sa futbalový zápas podobá aj
aréne pod šapitom, - dodal.
Keď prišli na ihrisko, na Pažiti
sa práve skončil pre zápas. Po krátkej prestávke obe mužstvá vybehli
na ihrisko. Hľadisko ožilo. Najmä
starý a skúsený Milan Fajmun,
ktorý vše zabudol na móres a volil
taký slovník, že dospelí museli deťom uši zapchávať, ale mal postreh
ako sám Dodo Rajman alebo taký
Stacho.
-Sudcovi mrkvu! Fuj, sudca!
- bolo počuť hneď na úvod a podobné výkriky sa stupňovali. Nielen na strane domácich, ale aj hostia z Podzámečku sa tiež harašili.
-Nebojte sa, do nich, do nich! - zakričalo zopár skalných.
-Doma im to zrátame,- ozval sa
starý Mentel.
Odrazu sa objavil dym. To
hostia zapálili čerstvé okresné noviny. Tým dali jasne najavo, že ich
mužstvo „horí“. Domáci vytiahli
starý zaprášený transparent s heslom: Dnes sú u nás hody, nedáme
vám body! V trinástej minúte sa
hosťom nečakane podarilo streliť
gól. Stalo sa tak vtedy, keď útočník
odkopol bezradne loptu v snahe
zbaviť sa jej. Vtedy, ako na potvoru, zafúkal vietor a odvial loptu
do siete. Gól znamenal nielen vedenie, ale bol aj signálom k obojstranným šarvátkam, ktoré trvali
do konca zápasu. Z takejto mixáže
mal aký-taký úžitok iba rozhodca.
No takýto mišmaš by sotva komentoval objektívne aj samotný
a slávny Gabo Zelenay. Rozhodca
napokon rafinovaným spôsobom
zvrátil zápas na 2:1 pre domácich.
Tak si vlastne zachránil svoju ľudskú kožu.
-Ako sa ti páčil zápas? - opýtal
sa Lojzo svojej manželky v krčme
u Stoklasa po stretnutí. Povzdychla si.
-Neviem,- konštatovala rozpačito, ale pravdivo Amálka.-Vieš,
že som nesledovala hru, no tá bitka
bola super. To stálo za to! Ako keby
som pozerala v televízii americký
film.
- Na budúce pôjdeš znova? - opýtal sa Lojzo.
-Pôjdem,- prisvedčila,- ale nie na
futbal, ale vyšívať čepiec susede Zuzane. Lojzo si mädlil ruky.
Milan Kupecky
Noviny občanov mesta Šurian - Vráťme mestu život. Vydáva vydavateľstvo H+S, ul. Chalúpkova č. 7, 942 01 Šurany. Šéfredaktor: Zuzana Bartovičová. Kontakt, mob.:
0907905537, 0907067610, 0905405312, e-mail: alfi[email protected], [email protected], [email protected], členovia redakčnej rady: Judr. Ján Štark, Judr.
Dušan Šankárik, Ing. Alexander Turza a Martin Haluza.
Graficky upravil:FINDING, tlač: MERKURY, náklad 3000 kusov. Povolené: Ministerstvom kultúry SR, pod registračným číslom 292/2010.
03_2010.indd 8
3. 10. 2010 13:42:50
Download

Noviny občanov mesta Šurany