1. ročník

2. číslo

Noviny
občanov mesta
Šurany
september 2010

dvojtýždenník

nepredajné!
Nájdete nás aj na internetovom portáli www.IZAMKY.sk
Prihovára sa Vám predseda Občianskeho združenia „ Vráťme mestu život “ a kandidát na primátora
mesta JUDr. Ján Štark
Na margo
Vážení spoluobčania, milí
priatelia a fanúšikovia nášho
mesta.
Držíte v rukách ďalšie číslo našich mestských novín vydávaných
Občianskym združením „Vráťme
mestu život“. Ako už tušíte, tento
zaujímavý názov sme si nevybrali
vôbec náhodou. Vrátiť život chceme lepšou informovanosťou o všetkom, čím naše mesto dýcha a forma dvojtýždenníka sa nám z tohto
pohľadu zdá najvhodnejšou.
S radosťou som pred viac ako
rokom prijal ponuku niekoľkých
nadšencov a stal sa predsedom spomínaného občianskeho združenia.
JUDr. Ján Štark
Pred viac ako rokom som pocítil
obrovskú mieru zodpovednosti,
ktorú mi vložilo do rúk niekoľko
desiatok občanov. A dnes môžem
smelo vyhlásiť, naše rady rastú.
Podľa počtu priaznivcov našej
webovej aplikácie smelo môžeme
hovoriť o tisícoch. Spoločne nachádzame odpovede na rôznorodé
otázky, ktoré sa bytostne týkajú
života v našom meste. Tešíme sa
prirodzene Vášmu záujmu a podporuje nás to v presvedčení, že
problémy nášho mesta nie sú jeho
občanom ľahostajné.
My poznáme riešenia! Myslíme si, že naše mesto si zaslúži
priemyselný park, podnikatelia
väčšiu pozornosť a spoluprácu zo
strany mesta. Sme presvedčení, že
poctivý človek jednoducho musí
prácu nájsť. Nás občanov trápi
nedostatok bytov, nevysporiadané
(pokračovanie na str. 2)
Hovoríme s MUDr. Stanislavom Starzykom, CSc., členom Mestského zastupiteľstva v Šuranoch
Mesto potrebuje zmenu
Meno doktora a úspešného
podnikateľa, navyše člena mestského zastupiteľstva Stanislava
Starzyka, poznajú dobre nielen
Šuranci, ale aj občania zo širokého okolia. A to nielen ako
dobrého odborníka. A keďže
patrí medzi významné osobnosti
mesta, požiadali sme ho o krátky
rozhovor.
Ako poslanec dobre poznáte
domáce prostredie, kde vidíte nedostatky?
Ako poslanec mestského zastupiteľstva dobre poznám Šurany a ich okolie, pozitíva ako aj
negatíva.
Začnem pozitívami. Už dlhé
roky žijem a pracujem v Šuranoch. Ak by som nemal rád toto
mesto, dávno by som tu už nežil. Naše mesto musí každému
nášmu občanovi prirásť k srd-
cu. Šurany, ako v minulosti, tak
i v súčasnosti zohrávajú dôležitú
rian alebo z ich blízkeho okolia.
Byť hrdý na Šurany je ako byť
MUDr. Stanislav Starzyk, CSc.
úlohu vo svojom regióne. Veľa
múdrych, šikovných, vzdelaných
a známych ľudí pochádza zo Šu-
priamo hrdý na našu vlasť. Teší
ma, že veľa mladých ľudí, veľa
mladých rodín, zostáva žiť v Šu-
ranoch, a to napriek možnostiam
a vymoženostiam väčších miest.
Mladí ľudia sú budúcnosťou Šurian. Preto ma najviac teší, keď
vidím cez víkend mladé rodiny
na prechádzkach našim mestom.
Negatíva? Za najväčšie negatívum považujem neschopnosť
terajšieho vedenia mesta postarať sa o mladé rodiny, o mladých
ľudí. Zaznamenávam nedostatok
bytových kapacít, nedostatok
pracovných príležitostí, nedostatok možností trávenia voľného času, zelené parky ustupujú
nákupným strediskám. Tieto
evidentné problémy mesta, akoby pre naše vedenie neexistovali. Preto budem vždy podporovať všetky kroky, ktoré budú
v prospech mladých ľudí v našom meste. Sú nápady, sú možnosti, no chýba vôľa realizácie
(pokračovanie na str. 3)
2
Noviny občanov mesta Šurany
Rozhovor na túto tému sme pripravili s Ing. Alexandrom Turzom,
prednostom Obvodného úradu Nové Zámky
„Povodeň bola výzva ako každá iná,
výzva riešenia mimoriadnej situácie“
Pán prednosta, povedzte najskôr čitateľom niečo o sebe...
Vo funkcii prednostu Obvodného úradu Nové Zámky pôsobím
štyri roky. Predtým som riadil významné podniky, najmä v oblasti
energetiky, vrátane výroby jadrovej energetiky. Som ženatý, máme
tri dospelé deti a som hrdý dedko
štyroch vnukov a jednej vnučky.
V Šuranoch ste sa zviditeľnili
pri júnových povodniach...
Povodeň bola výzva ako každá iná výzva pri nutnosti riešenia
mimoriadnych situácií. Napr. samovoľné horenie zásuviek v byte
v obci Palárikovo bola náročná výzva, tak ako bola výzva pri prasknutí cisterny s chlorovodíkom
na železnici v Nových Zámkoch.
Pre mňa je v princípe najdôležitejšia ochrana životov, ostatné je
podružné. Pre tento cieľ využívam
svoje zákonné práva prednostu
absolútne nekompromisne a tvrdo.
K júnovým povodniam chcem
ale zdôrazniť, že nedošlo k stratám
na životoch, nemám vedomosť
o zraneniach. Pri týchto povod-
Na margo...
(dokončenie zo str. 1)
pozemky na individuálnu bytovú
výstavbu, situácia mladých rodín
a sociálne slabších občanov.
Ak vyriešime tieto základné
otázky, vieme pokračovať a zamerať sa na kvalitu poskytovania
služieb v oblasti voľno časových
aktivít, v oblasti kultúry, športu
a spoločenského sa vyžitia.
Taktiež nesmieme zabúdať na
skrášľovanie prostredia vytváraním oddychových zón, parkov
a najmä na možnosť výstavby
termálneho vrtu, ktorá je v štádiu
prvých rokovaní s potenciálnym
investorom.
V neposlednom rade treba mys-
niach boli realizované opatrenia
vždy krok pred povodňou a na
miestach najväčších ohrození.
Z mimoriadnej situácie z dôvodu mimoriadnych udalostí
ohrozenia povodňou ste napísali
správu. Čítala som túto správu,
podľa mňa je kritická aj do vlastných radov. Môžem to zverejniť?
Samozrejme. Správa je zámerne
kritická. Nutné je poukázať najmä
na nedostatky. Som presvedčený, že inak k náprave nepríde. Zo
skúseností viem, že prevencia je
väčšinou na smiech, ironizuje sa
a možné nebezpečenstvá sa bagatelizujú. Musím sa ale priznať, že
všetky nedostatky nebolo možné
zverejniť. Príslušné inštitúcie ale
o nich vedia a v budúcnosti k ich
riešeniu budú prihliadať s väčšou
váhou.
Správu zverejníme, povedzte
ale predsa len niečo konkrétne
o neuverejnených nedostatkoch
v správe...
Napríklad čerpali sa pivnice
s vedomím zbytočnosti, lebo príde väčšia voda a najmä ohrozovala
lieť na našu budúcnosť, na mladé
rodiny s deťmi, pre ktoré treba
vytvoriť priestor na hry a oddych.
Pre mládež opätovne organizovať rôzne kultúrne a spoločenské
podujatia, napr. vrátiť sa k diskotékam, rôznym športovým zápoleniam . Skúsme nájsť talenty, ktoré
by reprezentovali naše mesto na
celoslovenskej úrovni. Pre staršiu
generáciu zlepšiť doposiaľ poskytované sociálne služby. Chceme
našim seniorom ponúknuť alternatívu k šedému životu za stenami ich domovov. Vráťme život
tam, kde nie je, prinesme spoločne
radosť tam, kde prevláda smútok
a zmeňme slzy na úsmev.
My nechceme vládnuť, my
Vám chceme slúžiť...
JUDr. Ján Štark
sa tým statika budov. Realizovalo
sa to pre predchádzanie paniky a pokoj. Alebo najzávažnejší,
v Nitrianskom Hrádku boli životy
občanov priamo ohrozené, veď
domy sú priamo pod hrádzou, kde
sa voda už cez túto hrádzu prelievala. Ak by bola vyhlásená evakuácia, tak v panike by nutne došlo
k ohrozeniu životov, nerealizovali
by sa nutné opatrenia a hrádza by
sa mohla pretrhnúť – asi v dĺžke
400 metrov!
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šuranoch som aj túto
oblasť pomenoval a prostredníctvom poslancov MsZ som sa
poďakoval občanom, prejavil im
úctu a za risk som sa aj ospravedlnil. Ale viete, koniec dobrý, všetko
dobré ...
Je pravda, že JUDr. Štark pomohol zabezpečiť vrtuľníky a vojakov?
Pravda je taká, že mi dal priamy
telefonický kontakt na ministra
vnútra a sám ho žiadal o pomoc
a zabezpečenie vrtuľníkov. Taktiež
prostredníctvom svojich kontaktov sa pričinil o príchod ďalších
vojakov. Je predsa výborným manažérom, čo svedčí o jeho doteraz
zastávaných postoch a to, že je srdcom veľký Šuranec.
Čo bolo najdôležitejšie?
Zistiť ľudí, ktorí vedia reálne
odhadovať budúci vývoj, nájsť
okamžité možné riešenia, využitie
pomoci silových zložiek, pomoc
štátnych orgánov, starostov a samozrejme mobilizácia občanov.
Kvalitná a priebežná informovanosť médií priamo z miesta ohrození.
Dostali ste poďakovanie, odmenu?
Odmenu by som neprijal, a ak
by bola, tak by som ju daroval občanom postihnutým povodňami.
Na otázky odpovedal:
Ing. Alexander Turza
Sme tu
pre Vás
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany pripravuje v tomto školskom roku 285
žiakov v maturitných odboroch
s výučným listom: mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik.
Vzdelávanie v spomenutých
študijných odboroch sa dnes
uskutočňuje podľa aktuálnych
školských vzdelávacích programov Informačná a spotrebná
technika, Počítačom riadené obrábacie stroje, Strojárstvo a elektrotechnika v priemysle.
Je dôležité, že naši absolventi
získavajú maturitné vysvedčenie
s výučným listom. Firmy vysoko
oceňujú odborníkov, ktorí majú
teoretické vedomosti späté s praktickými zručnosťami.
Za 27 rokov svojej existencie
vychovala SOŠt stovky odborníkov, ktorí nachádzajú uplatnenie
v moderných firmách doma i v zahraničí. Priestory školy sa neustále
vylepšujú, zdokonaľujú, využívame projekty EÚ a VÚC. Máme
5 učební, v ktorých je výpočtová
technika a internet.
Význam školy posilňuje jej spolupráca s firmami OSRAM Slovakia, a.s., Nové Zámky, Lindenmaier s.r.o Šurany, Muehlbauer
Holding Nitra a desiatka ďalších
firiem. Túto spoluprácu považujeme za veľmi dôležitú, pretože
práve v nadväznosti na prax má
činnosť našej školy hlavný zmysel.
Je ocenením našej práce skutočnosť, že firma Muehlbauer prešla
od spolupráce s inými školami
k spolupráci s nami a práve na základe dobrých skúseností s našimi
absolventmi, ktorí sa vo firme zamestnali. Z európskych prostriedkov a prostriedkov Nitrianskeho
samosprávneho kraja škola získala
finančné prostriedky na modernizáciu vo výške 872 116 € /26 274
900,- Sk/. To umožňuje škole nakúpiť moderné CNC stroje a „vynoviť“ celý areál. S realizáciou
začneme v tomto školskom roku.
Naši žiaci dosahujú výborné
výsledky v celoštátnych súťažiach,
v jazykových a matematických
olympiádach, ako i v súťažiach
(pokračovanie na str. 3)
3
Noviny občanov mesta Šurany3
Sme tu...
Mesto potrebuje...
(dokončenie zo str. 2)
zručnosti. Náš žiak bol víťazom celoštátnej matematickej
olympiády. Výborné výsledky
dosiahli žiaci v rámci súťaže ZENIT. V školskom roku
2009/10 Lukáš Vacho získal
2.miesto v krajskom kole a v celoštátnom 6. miesto v SOČ v odbore elektrotechnika. Naši žiaci
sú úspešní i v rôznych športových súťažiach na regionálnej
a celoštátnej úrovni.
V tomto školskom roku otvorí
na našej škole Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava externé štúdium
v odbore verejná správa a regionálny rozvoj. Je to historická
udalosť pre mesto i študentov
stredných škôl zo širokého okolia.
Sme tu pre Vás. Záleží nám
na spokojnosti tých, ktorí chcú
veľa vedieť v oblasti strojárstva,
elektrotechniky a mechatroniky. To všetko v úzkej súčinnosti
s podnikmi, čo našim absolventom umožňuje získať prácu po
ukončení štúdia.
Ing. František Tamašovič
Riaditeľ SOŠt
(dokončenie zo str. 1)
zmien v našom meste.
Ste poslancom, zároveň pracujete v oblasti zdravotníctva, viete teda zhodnotiť napredovanie
a úroveň týchto služieb v Šuranoch za posledných osem rokov?
Úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti v našom meste
zostáva nezmenená po dlhé roky.
Aspoň, čo sa týka Mestskej polikliniky. Staré múry tejto budovy
skrývajú nezmenenú tvár týchto služieb už po dlhé desaťročia.
Z týchto, ale aj z mnohých iných
dôvodov veľa lekárov odišlo do
súkromnej praxe, kde poskytuje
rovnaké služby za oveľa kvalitnejších podmienok a možností, ktoré
im neboli poskytnuté v útrobách
starej budovy. Aspoň, že títo lekári zdvíhajú úroveň zdravotníckych služieb. Aspoň, že títo lekári
neodišli z nášho mesta. Občas sa
pýtam sám seba, zlepšila sa v niečom naša poliklinika za posledných niekoľko rokov? A potom
sa zbadám, ako hľadám odpoveď.
Žiaľ, odpovedať nevie ani primátor nášho mesta. Som zástancom
Šurianska synagóga patrí medzi
najkrajšie na Slovensku
Množstvo kultúrnospoločenských podujatí
Mestské múzeum v Šuranoch
so svojou expozíciou sídli v budove pôvodnej ortodoxnej synagógy (NKP) postavenej v roku
1916. Patrí medzi najkrajšie
synagógy na Slovensku. Židov-
ská obec v meste už neexistuje
a synagóga po rekonštrukcii interiéru slúži od roku 2005 ako
kultúrny stánok.
Usporadúvajú sa tu výstavy,
koncerty, prednášky a besedy.
Mestské múzeum oficiálne
vzniklo 6. septembra 2007 uznesením mestského zastupiteľstva,
ako súčasť Mestského kultúrneho strediska v Šuranoch. V tom
roku bolo zaregistrované aj na
Ministerstve kultúry SR. Slávnostné otvorenie expozície
sa udialo 21. septembra 2007
v čase tradičného šurianskeho
jarmoku.
Expozície / Expositions:
Na poschodí synagógy – ženská časť – je umiestnená stála
expozícia MMŠ, ktorá približuje históriu územia mesta, ako
aj mestských častí Nitriansky
Hrádok a Kostolný Sek, od
praveku až po 20. storočie. Nechýba archeologická lokalita
Zámeček so známou Hrádoc-
veľkých finančných investícií do
našej polikliniky. Žiaľ, v tomto
názore som osamotený. Vedenie
mesta má iné priority, než je prevencia zdravia a kvalitná liečba
nášho obyvateľstva. A výhovoriek
je ako vždy neúrekom.
mi prihlási k riešeniu uvedených
nedostatkov nášho mesta a bude
presadzovať rovnaké alebo podobné hodnoty v našom meste.
Ak sa tak stane, som presvedčený,
že uvedený kandidát aj voľby vyhrá.
Čo si myslíte, že by Šurany najviac potrebovali?
A na záver, čo by ste odkázali
občanom mesta?
Na túto otázku som už dal odpoveď v predchádzajúcich vetách.
Naše mesto potrebuje veľa mladých rodín, ktoré majú dostatok
pracovných príležitostí, ktoré
majú dostatok bytových kapacít
za rozumnú cenu, majú dostatok
možností a prostredie na trávenie
voľného času. A v neposlednom
rade modernú, elegantnú polikliniku s možnosťami poskytovať
zdravotnú starostlivosť na najlepšej dostupnej úrovni. Ale to je príbeh na inú tému.
Vo voľbách na post primátora mesta Šurian budem z celého
srdca podporovať toho kandidáta,
ktorý sa verejne ešte pred voľba-
Čo by som odkázal svojim spoluobčanom? V duchu mojich životných zásad:
Majte svoje mesto radi. Zveľaďujte toto mesto. Privítajte každého, kto u nás chce zostať. Privítajte
každého, kto chce priniesť pracovné príležitosti. Pracujte tvrdo
a zodpovedne. Žiadajte od vedenia mesta zelené parky s možnosťami trávenia voľného času, žiadajte priemyselné parky, rozbeh
bytovej výstavby, kvalitnú zdravotnú starostlivosť, zodpovednosť
a spravodlivosť pri spravovaní vecí
verejných. Svoje požiadavky nezabudnite vyjadriť v každých voľbách, ktoré sa v našich Šuranoch
uskutočnia. Záleží skutočne na
každom občanovi. To je Váš hlas
pre naše mesto – Šurany.
Na otázky odpovedal:
MUDr. Stanislav Starzyk, CSc.
kou Venušou, Šuriansky hrad,
poklad quartingov (štvrťdenárov) z Kostolného Seku, šuriansky cukrovar, osudy sochy
gen. M.R. Štefánika postavenej
v roku 1934, história židovskej
komunity, osobnosti ThDr. Karol Markovič a Michal Matunák,
šurianski tamburáši a etnografická časť expozície s ľudovým
odevom.
-sz-
Koho budete podporovať vo
voľbách na post primátora mesta
Šurany?
07.05.2010 - 03.09.2010
SLOVENSKO MOJE
- 19. ročník regionálnej výtvarnej súťaže, ktorú pripravuje Dom
Matice Slovenskej v Šuranoch. Práce žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a špeciálnych základných škôl z Nitrianskeho
kraja. Mimo toho sa v tomto čase prezentujú aj absolventi výtvarného
odboru ZUŠ Šurany.
10.09.2010 - 19.11.2010
SÚVISLOSTI
- výstava arabských kaligrafií predstaví súvislosti – základné tézy
a sentencie kresťanskej a moslimskej viery, ktoré nájdeme ako v Biblii
tak i v Koráne. Autorom je Amr Mohamed Ghetany, rodák z egyptskej
Alexandrie, teraz žijúci v Šuranoch. Výstava môže byť putovná.
24.09.2010 - 25.09.2010
Dvor ľudových remesiel
- v čase tradičného šurianskeho jarmoku, pripravujeme už druhý
rok ľudové a historické remeslá (historická hudba, maľovanie obrazov, rezbárstvo, kováčstvo, paličkovanie, košikárstvo a i.). Návštevníci
môžu ochutnať originálnym spôsobom čerstvo namútené maslo a zažiť
iné prekvapenia.
26.11.2010 - 25.02.2011 Slovensko očami šurianskych turistov
- výstava profesionálneho fotografia Ing. Mariána Manducha predstaví zaujímavé miesta a často nepoznané kúty Slovenska prostredníctvom turistických akcií organizovaných Klubom turistov v Šuranoch.
4
Noviny občanov mesta Šurany
Spevácky zbor Kantáta
Zrod speváckeho zboru Kantáta, ktorý pracuje pri Dome Matici
slovenskej v Šuranoch sa datuje od roku 1977. Zakladajúcimi
členkami zboru boli učiteľky MŠ,
ktoré vystupovali pod taktovkou
koncertného majstra Mgr. Emila
Malatinca. Zbor so svojim repertoárom vystupoval v obciach
i mestách Slovenska, ale i v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňoval na
okresných a krajských prehliadkach.
Mimoriadne úspešné boli pre
neho prehliadky – Krajská prehliadka v Leviciach r. 1980, kde
získal II. pásmo, o tri roky neskôr
I. pásmo, ktoré v r. 1986 opätovne obhájil. V r. 1993 a 1994 sa
zúčastnil I. a II. festivalu Matičných zborov v Banskej Bystrici.
Oblastná súťažná prehliadka
v Komárne v roku 1996 priniesla
zboru strieborné pásmo a o rok
neskôr zlaté pásmo. Najvyššie
ocenenie získal na celoslovenskej súťažnej prehliadke v Banskej Bystrici, kde mu v roku 1997
bolo udelené Zlaté pásmo. V súčasnosti má 33 členov, ktorých
vedie umelecká vedúca PhD. Jana
Kucharová. Organizačnou vedúcou súboru je Gabriela Klučárová. S hudobným kolektívom spolupracujú pedagógovia Základnej
umeleckej školy Helena Farkašová- spev, Katarína Komáromyová
– klavír a Jozef Dome doprovod
na husliach.
Repertoár zboru tvorí stará
polyfónna hudba až po súčasnú
zborovú tvorbu. Na prehliadke speváckych zborov Ozveny
v roku 2006 pokrstili svoje prvé
CD s názvom Naše najmilšie.
Zbor reprezentoval Dom Matice slovenskej ako i mesto Šurany v Maďarsku na prehliadke
slovenských speváckych zborov
organizovanej Slovenskou samosprávou v Budapešti.
-J.P.-
Mestská knižnica Michala
Matunáka Šurany
Výpožičky knižničných jednotiek, BIS, MVS, internetové služby, kopírovanie, besedy so spisovateľmi, prednášky, informatická
výchova, hodiny hudobnej výchovy, literárne pásma. Pri MsK M.
Matunáka pracuje Literárny klub
a Literárny klub mladých.
oddelenie beletrie
oddelenie pre deti a mládež
+ hudobný kútik
oddelenie náučnej literatúry
oddelenie spracovania
knižničného fondu
pobočka Nitriansky Hrádok
OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
8.00 – 12.00
zatvorené
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00
9.00 – 12.00
12.30 – 18.00
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00
8.00 – 12.00
zatvorené
Chlapík sa nečakane vrátil zo služobnej cesty. Vidiac vysúvajúce sa poltopánky spod postele vzal do ruky britvu.
Vyľakaná manželka sa ho pýta:
-Preboha, čo ideš robiť?
-Ak v tých poltopánkach nikto nie je, tak sa idem holiť.
Aj členovia združenia Vráťme mestu život sa
prezentovali na Mederčine
Súťaž vo varení gulášu
Súťaž vo varení gulášu o kotlík
primátora mesta sa uskutočnil
nedávno na rybníku Mederčina.
Už tradične ju organizuje firma
OSNAP spoločnosť s r.o. Zúčastnilo sa na nej 17 družstiev
zo širokého okolia, počnúc Bratislavou a končiac Levicami. Porota bola päťčlenná a hlavnými
organizátormi boli ako už tradične Ing. Tibor Cvik a Oto Rybár,
ktorí sú zároveň spolumajiteľmi
tohto prekrásneho miesta, kúska
prírody, vhodného na rekreáciu
V porote boli aj také známe osobnosti ako
- bývalý reprezentačný futbalový tréner
Anton Dragúň a tanečník, priateľ Adely
Banášovej Peter Modrovský.
V strede majiteľ Mederčiny, jeden z hlavných organizátorov a zároveň aj moderátor
súťaže Ing. Tibor Cvik
a šport, ktoré sa stáva čoraz navštevovanejším miestom.
Súťaž sprevádzali rôzne akcie,
ako - Vystúpenie Martina Jakubca s programom Repete návraty,
Slovensko sa zabáva, súťaž v pití
piva, držanie litrového pohára
naplneného pivom, zdvíhanie
plných 50 litrových sudov piva,
súťaž v jedení párku, rožku a jedného piva. Na záver nechýbala
ani tradičná diskotéka. Hodnotila sa nielen kvalita pripraveného guláša, ale i stolovanie.
Konečné umiestnenie: 1. Vojaci,
Hodnotilo sa aj stolovanie. Na snímke krátke
zastavenie sa poroty pri stole, ktorým sa
prezentovalo Občianske združenie Vráťme
mestu život. Celkom vpravo predseda združenia JUDr. Ján Štark.
2. Slovenský zväz záhradkárov
MO Šurany, 3. Fajnšmekri, 4.
Plander a Slobodník.
Mediálnym partnerom podujatia boli: Noviny občanov mesta Šurian Vráťme mestu život a
regionálne noviny Chýrnik-Hírnok.
Na záver podujatia citát od
priateľky Danky našej Zuzke:
„Zachytila si perfektnú atmosféru „guláš párty“, super ľudí,
krásne stolovanie...keď si tie fotky
pozrú ľudia ktorí tam boli, ešte
dlho budú cítiť vôňu úžasnej chuti
skvelého guláša. Proste, čiže - skvelí ľudia, skvelý guláš, skvelá zábava...tešíme sa na Vás a na spoločné
stretnutie znova o rok !“
text: -kup-,
snímky: -z.b-
Rozpis pohotovostných
služieb lekární v Šuranoch
na mesiac september 2010
Deň
Dátum
Názov lekárne
Adresa
Tel. číslo
Nedeľa
12.9.2010
Laudanum
M.R.Štefánika 7, Šurany
035-6501 522
Streda
15.9.2010
Laudanum
M.R.Štefánika 7, Šurany
035-6501 522
Sobota
18.9.2010
TILIA pharm
SNP 1, Šurany
O35-6402 887
Nedeľa
19.9.2010
TILIA pharm
SNP 1, Šurany
O35-6402 887
Sobota
25.9.2010
Zdravie
Družstevná 5, Šurany
035-6503 172
Nedeľa
26.9.2010
Zdravie
Družstevná 5, Šurany
035-6503 172
5
Noviny občanov mesta Šurany5
Z korešpondencie
Vážená pani redaktorka,
posielam Vám príspevok o Veronike Sýkorovej, juniorskej reprezentantke
zo Šurian v športovej streľbe na asfaltové terče v disciplíne SKEET.
List, ktorý sme dostali
do redakcie
Dobrý deň, milí Šuranci!
Dnes sa mi dostali do rúk vaše noviny - potešilo ma to. Chcem Vás
pozvať na prehliadku našej pripravovanej výstavy (naša výstava roka)
SÚVISLOSTI... pozrite si prílohu.
Aký sprievodný program pripravuje naše mestské múzeum v čase jarmoku vás budeme informovať.
Veronika Sýkorová na strelnici
MSR v Trnave
Športovej streľbe sa venuje od svojich trinástich rokov.V roku 2010 sa ako
pätnásťročná dostala do reprezentácie SR kde strieľa za SŠŠR MV SR(stredisko štátnej športovej reprezentácie ministerstva vnútra) a za ŠKP Trnava.
Spomeniem jej najväčšie úspechy v roku 2010 a to 6.miesto na ME v Kazani (Ruská federácia), 5.miesto na MS v Mníchove(Nemecko). Našu krajinu ďalej reprezentovala na Juniorských olympijských hrách nádeje v Suhli
(Nemecko), kde obsadila 10.miesto, ďalej na SP(svetový pohár) v Lonate
(Taliansko), ďalej na Európskom pohári v Brne kde skončila na 6.mieste.
Na Slovensku strieľa prevažne v Trnave v Národnom streleckom centre pod
vedením štátneho trénera Juraja Sedláka. Na MSR (majstrovstvá slovenskej
republiky) konané v dňoch 3.-5.9.2010 v Trnave obsadila 2.miesto v kategórii ženy. V európskom rebríčku momentálne figuruje na 33.mieste.
S pozdravom Sýkorová Ivana
P.S. Fandíme Vašim novinám
Aspoň pre vaše doplnenie informácií o múzeu (nájde aj na webe mesta), tu sú linky:
http://www.muzeum.sk/default.php?obj=muzeum&ix=mmsrn
Naše múzeum je jediné na Slovensku, kde môžete vidieť funkčný
hodinový stroj - vežové kostolné hodiny, môžete si nás pozrieť aj tu:
http://www.youtube.com/watch?v=caTvy9OXnyc
Po troch rokoch, čo existuje múzeum, vydáme svoju vlastnú publikáciu: Sprievodca po zbierkových fondoch múzea a zborník príspevkov.
Budú tam mnohé nové poznatky z dejín Šurian. V predaji u nás, už na
jarmok !!! Držím vám palce nielen vo vydávaní novín.
S pozdravom RNDr. Miroslav Eliáš,
správca Mestského múzea Šurany - (synagóga)
6
Noviny občanov mesta Šurany
Lekár radí
Predchádzajme žltačkovým
nákazám očkovaním
„Aké sú možnosti uchrániť sa
pred ochorením na žltačku, čo sa
týka prevencie?“ Pýta sa Mária Z.
z Nových Zámkov. Uverejňujeme
odpoveď odborníka, lekára, epidemiológa:
„Najrozšírenejšie je ochorenie
žltačkou typu B, čiže nákazou, voči
ktorej sa kedysi zaviedlo povinné
školské očkovanie. Možno povedať,
že tento vírus je omnoho nákazlivejší ako napríklad vírus AIDS. Prvými príznakmi tohto ochorenia sú
- únava, nechutenstvo, mierne zvýšená teplota, žalúdočná nevoľnosť, bolesť pod pravým rebrovým oblúkom
a bolesť svalov a kĺbov. U niektorých
pacientov sa zároveň prejavuje táto
diagnóza žltým sfarbením očného bielka a kože, moč je tmavožltý
a stolica svetlá.
U nevyliečených vírus pretrváva
a množí sa v pečeňovej bunke, pričom pacient sa stáva potenciálnym
nosičom vírusu a šírenia nákazy.
Tento stav môže prejsť do stavu
chronického zápalu pečene s cirhózou a môže spôsobiť aj ochorenie
na rakovinu. Prenos tejto nákazy,
na rozdiel od vírusu žltačky typu A,
ktorý sa šíri nečistotou, vírus žltačky
typu B sa šíri krvou ako i telesnými tekutinami chorých. Nákaza sa
môže preniesť aj vpichom injekcie,
poranením, ba aj pohlavným stykom. Kým zníženie rizika nákazou
žltačky typu A je dôsledná osobná
hygiena, proti žltačke typu B sa
treba zaočkovať. To platí rovnako
u detí, ako i u dospelých. Očkovanie pozostáva z troch dávok a ich
ochranná účinnosť je desať rokov. „
(Píšte nám naďalej svoje otázky na našu adresu, ktorú nájdete
v tiráži.) Ďakujeme Vám za dôveru!
pripravil: -KOŠ-
Do cirkusu príde za riaditeľom chalpík a žiada o prijatie do
zamestnania.
-A čo viete?-pýta sa riaditeľ.
-Viem napodobňovať vtáky.
-To vie každý.
-Škoda, povedal chlapík a vyletel von oknom.
Polícia informuje
Priestupky: Dňa 24.08.2010 v čase o 14.00 hod. neznámy páchateľ v Šuranoch na ul. MDŽ č. 32 odcudzil horský dámsky bicykel
oranžovobielej farby, zakúpený v roku 2009, pričom značku ani výrobné číslo poškodená D. S. nevie uviesť. Bola jej spôsobená škoda vo výške 200.-eur . Bicykel mala uzamknutý lankovým zámkom
v suteréne činžového domu.
Dňa 25.08.2010 v čase od 15.00 hod. do 15.45 hod. došlo v nákupnom centre Lídl v Šuranoch k odcudzeniu vecí z nákupného košíka ku škode poškodenému V.P., keď páchateľ využil nepozornosť
okradnutého a z nákupného košíka mu odcudzil plátennú tašku červenej farby, v ktorej sa nachádzala dámska peňaženka čiernej farby,
finančná hotovosť vo výške 150.-eur v rôznych bankovkách a nákupná karta Quatro ako i bonusové karty TERNO, TESCO a CBA.
Konaním mu bola spôsobená škoda vo výške 180.-eur.
Za posledné dva týždne mesiaca august nebol na území mesta Šurany spáchaný žiadny trestný čin s následkami poškodenia.
-pz-
OSPRAVEDLNENIE!
Týmto sa ospravedlňujeme čitateľom za chybu, ktorá sa nám v minulom
čísle našich-vašich novín v príspevku „Rómske komunitné centrum“, nechtiac
vlúdila do textu a na ktorú nás viacero právom pohoršených „Argentínčanov“ upozornilo. V texte sme nesprávne uviedli: ...“v osade Argentína“...,
namiesto správne: ...“Argentína, časť mesta Šurian...“ Chybu naprávame
s dodatkom, že nemali sme v úmysle degradovať, ani inak poškodiť našich
spoluobčanov žijúcich v tejto časti mesta, pretože nám na nich rovnako záleží ako na všetkých občanoch Šurian, vrátane Kostolného Seku, Nitrianskeho Hrádku,Kopca a Nového sveta. Ešte raz: za túto nepríjemnú chybu sa
ospravedlňujeme!
(redakcia)
Malý Janko sa naťahuje k susedovmu zvonku pri bráne
a nevie naň dočiahnuť. Policajt idúci povedľa mu pomôže
nadvihnúť ho. Potom, keď ho policajt položí, Janko zvolá:
- A teraz obaja rýchlo utekajme!
Inzerujte u nás!
Naše novinové stránky môžete
využívať aj na oslovenie svojich
potencionálnych klientov!
Firmy, podnikatelia, organizácie, občania, odteraz sú Vám
k dispozícii naše mestské noviny
na plošnú reklamu, drobnú riadkovú inzerciu, formou platenej
reportáže, rozhovoru a podobne. Svoje objednávky zasielajte
buď telefonicky na čísla, mob.:
0907905537,
0907067610,
0905405312 alebo na e-mail:
[email protected],
[email protected],
[email protected]
Sídlo združenia Vráťme mestu
život sídli na ulici: Chálúpkova
7, 942 01 Šurany, kam môžete
zasielať prípadne aj svoju korešpondenciu, vrátane príspevkov.
(kolektív redakcie)
7
ŠPORT
Noviny občanov mesta Šurany7
Bedmintonový klub Klub turistov Šurany
Bedmintonový klub vznikol
pri základnej škole na Bernolákovej ulici v Šuranoch. Založený
bol 11. októbra 2004.
Bedmintonový klub má podpísanú zmluvu o spolupráci so
Slovenským
bedmintonovým
zväzom. Vo svojej činnosti sa riadi schválenými stanovami. Podľa
stanov má bedmintonový klub
zvolený výbor a kontrolnú komisiu. Výbor si zo svojho stredu
volí prezidenta klubu a kontrolná komisia si volí zo svojho stredu predsedu kontrolnej komisie.
Prezident bedmintonového
klubu:
- Ing. Miroslav Mentel
Členovia výboru BK:
- Ing. Ľuboš Demín
- Juraj Koči
Predseda kontrolnej komisie BK:
- Ing. Eva Danková
Členovia kontrolnej komisie
BK:
- Viera Balážová,
- Ing. Anna Hlavatá
Pri bedmintonovom klube
pracuje aj bedmintonový krúžok
pri základnej škole na Bernolákovej ulici pod vedením pána
učiteľa Mgr. Karola Klimenta.
Po piatich mesiacoch činnosti má klub registrovaných 11
chlapcov zaradených do súťažnej
kategórie U13, 2 chlapcov zaradených do súťažnej kategórie
U 15 a 5 dievčat zaradených do
súťažnej kategórie U 13.
Členovia klubu v hráčskych
kategóriách:
Chlapci U 13:
Mário Botka, Ľuboš Demín,
Jakub Hencze, Enrik Herda, Viktor Hradňanský, Juraj Juhász, Richard Karsay, Lukáš Király, Igor
Schroner, Kamil Šajben, Roman
Tököly.
Vznik
Klub turistov Šurany vznikol v auguste roku 2006 ako občianske združenie podporujúce rozvoj turistiky
pre tých, ktorí majú pozitívny vzťah
k horám a prírode. Hlavnou myšlienkou je spájať všetky vekové skupiny,
vzájomne sa obohacovať o poznatky
dňové, osem jednodňových a jedna
lyžiarsko-turistická akcia.
Keď sme zakladali klub mali sme
isté obavy, či budeme vedieť naplniť
aspoň jeden autobus a dnes konštatujeme, že všetky akcie, ktoré sa konali boli vypredané a tento rok, aby
sme uspokojili našich členov musíme objednávať na akcie veľkokapa-
Chlapci U 15:
Oliver Karsay, Jozef Mego.
Dievčatá U 13:
Dominika Hlavačková, Lenka
Koczová, Magda Krchňáková, Lucia Malíková, Simona Morvayová.
Okrem registrovaných hráčov
sa tréningu klubu a krúžkovej
činnosti zúčastňuje ďalších cca
30 hráčov, ktorých je možné
rozdeliť do súťažných kategórií
U 13, U 15 a U 17.
Okrem súťažných športových
aktivít klub organizuje možnosť
športového vyžitia aj pre dospelých, ktorí si chcú čiastočne
rekreačne a čiastočne súťažne
zahrať bedminton. Táto možnosť je v pondelok a vo štvrtok
v čase od 20.00 hod. do 21.00
hod. v športovej hale. Táto činnosť je platená, nakoľko klub za
prenájom haly v tomto čase musí
zaplatiť správcovi haly. Z dôvodu
veľkého záujmu už pripravujeme
rozšírenie tejto činnosti o ďalšie
hodiny.
-pol-
z geografie, flóry a fauny Slovenska
a mať radosť zo spoločných zážitkov
prežitých v prírode. Súčasne turistika, ako jedna z mála športových
aktivít, je schopná utužovať rodinu
ako celok venujúc sa spoločnému
záujmu s rovnakým cieľom. Okrem
telesnej námahy, kedy telo vypotí
litre potu, je tu zastúpený aj adrenalín
spojený s prekrásnymi pohľadmi do
hlbokých slovenských dolín s tichým
šumom lesa, čo je zase balzam na
dušu. Myslím si, že pre človeka tohto
sveta, ktorý beží s časom o preteky
a vlastne si ani neuvedomuje odkiaľ
je a kam smeruje, je občasné spojenie
s prírodou viac ako nutné.
V roku 2006 kedy sme vznikli
boli uskutočnené tri turistické akcie,
v roku 2007 to bolo už desať akcií,
z toho jedna trojdňová a tento rok
je to jedenásť akcií, z toho dve troj-
Hokejový klub
HKM Šakal Šurany
Z rekreačného futbalu
Po minuloročnej úspešnej sezóne, ktorá vyvrcholila 1.miestom v Ružomberku, sme sa dočkali novej sezóny 2010/2011.
Preto pokračujeme v tradícii
stredajších hokejových stretnutí medzi červenými Devils
a čiernymi Stars. Stretneme sa
každú stredu od 20:00 hod. na
zimnom štadióne v Nových
Zámkoch. Všetci šakali ste vítaní, samozrejme uvítame aj nové
tváre.
-k-
Po výdatných lejakoch, ktoré
zapríčinili okrem iného zaplavenie
futbalového štadióna v Nitrianskom Hrádku, sme sa v krásnom
slnečnom počasí stretali na ihrisku
v Lipovej. Aj keď sme sa poniektorí videli prvýkrát, veľmi rýchlo
sme sa zohrali. Po nevýrazných
úvodných stretnutiach sme sa
dostali do správneho tempa a podarilo sa nám postúpiť z 2.miesta
v základnej skupine. Vo štvrťfinále nás čakal tím usporiadateľov
Royal, ktorý však nestačil na náš
rozbehnutý stroj a tak sme sa prebojovali až k bojom o medaily. Od
finále nás delilo len pár minút, keď
v semifinálovom zápase proti nám
rozhodca zapískal pokutový kop
a náš brankár ukončil celé účinkovanie nášho tímu v celom turnaji.
Bola to trochu aj škoda, lebo sme
hrali v celkovej pohode, i keď pár
šakalov pozorovalo futbal už len
spoza čiary. Napokon sme skončili na 4.mieste.
-oto-
citné autobusy. Sme radi, že myšlienka založenia tohto klubu v Šuranoch
bola správna a v mnohých z nás
takáto činnosť vyvoláva istý druh
patriotizmu, pretože Slovensko je
prekrásna krajina, ktorá svojou jedinečnou prírodou má čo ponúknuť.
Ak ju chceš spoznávať príď medzi
nás, budeš vítaný!
Výbor:
Predseda: Martin Kutálek
Podpredseda: Miloslav Čeleš
Pokladník: Veronika Jóžeffiová
Revízna komisia: Mária Hajdenová,
Ľubomír Cvik
-int-
Šurany-Okoličná n/O. 1:0
V ďalšom kole IV. ligy juhovýchod vyhrali futbalisti ŠK Šurany
doma nad Okoličnou tesným rozdielom 1:0, keď strelcom jediného gólu bol ešte v prvom polčase
strelecky disponovaný Simonides.
Naši nastúpili v zostave: SzapuMokráš, Rampašek (od 80 min.
ho vystriedal Chudík), Procházka,
Poláček, Gábriš, Dudáš, Féhervári,
Simonides, Tvrdoň a Halás.
V dohrávke prvého kola, ktoré
bolo odložené kvôli nespôsobilému terénu zdolalo Sládkovičovo
našich futbalistov prekvapujúco
vysokým rozdielom 6:0.
V oblastných majstrovstvách
rezerva Šurian podľahla v Mojzesove domácim futbalistom 2:1, keď
strelcom nášho mužstva bol Révay.
-j.h.-
ŠPORT
Noviny občanov mesta Šurany
8
Cyklistické preteky Okolo Slovenska Futball
viedli aj cez Šurany
štruktúra klubu:
Mesto Nitra bolo začiatkom
septembra prvým z etapových
miest 54. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Tie sa v Nitre, 31.
augusta, začali prológom, na kto-
rom sa pretekári predstavili nitrianskym priaznivcom cyklistiky
na kilometer dlhej trase z parku
na Sihoti s cieľom na Nitrianskom
hrade. Samotné preteky odštartovali 1. septembra prvou etapou,
ktorej štart aj cieľ bol v Nitre.
V Nitre sa predstavilo 96 pretekárov z celého sveta. Preteky mali
sedem etáp (+ prológ), čo je o dve
viac ako minulé roky. Aj vďaka
sponzorom bojovali cyklisti počas
siedmych dní o 12 rýchlostných
a 8 vrchárskych prémií. Najťažšou
vrchárskou prémiou bol výstup na
Čertovicu (1244 m.n.m) v tretej
etape. O štart na najvýznamnejšom slovenskom cyklistickom
podujatí malo záujem takmer
60 tímov, uspokojiť mohli iba 16
z nich. Predstavili sa nám dve slovenské družstvá (Dukla Trenčín
Merida a reprezentácia Slovenska,
tradične aj české tímy Sparta Pra-
Krátke futbalové vyznanie
(na pokračovanie)
Spomeniem niektorých z tých,
ktorí to niekam vyššie dotiahli:
Jožo Buranský (Hradec Králove), jeho brat Paľo, Miro Herda
(AC Nitra) Pavol Benčo a Štefan
Hradňanský (prezývaný Bulla)
(Spartak Trnava). A viacerí ďalší...
Totiž niekdajšie pažite boli vlastne
„pláckami“ na ktorých, historicky
a generačne behali za tým guľatým čudom nespočetné „spolky“
chlapcov, čo boli pre nich začiatky
dobrého základu nastúpiť neskôr
v mužstve dospelých. Ich začiatky
sa tu v rôznej obmene pretínali
a zmiešavali, chlapci hrávali väčšinou „na malé bránky“ denne až do
večerných hodín, kým sa nezotmelo. Levická ulica si zmerávala sily
s Hasickou či Fabrickou ulicou,
s Podzámečkom, s Cintornou uli-
cou, s „Barákom“, či „Argentínou“
- tou za železničným mostom.
Mesto vtedy nemalo žiadny uličný
klub. Spolu sme šantili, pásli husi,
kozy...hrávali sme neraz proti sebe
i spolu, ako sme sa pred zápasom
vybrali... Bolo to zaujímavé, možno si to mnohí ešte dnes dobre
pamätajú...Veď napokon dialo sa to
tak všade na vidieku a nie tak dávno. Pamätám si, ako ma ako malého chlapca brával otec na futbal,
hrávalo sa vtedy na prvom oficiálne postavenom ihrisku, povedľa
bývalého Čádyoveho mosta, ktoré
malo prívlastok štadión. Odtiaľ sa
potom „presťahovalo“ za humná môjho rodného Podzámečku
(kde podľa ešte žijúcich pamätníkov aj drotár zablúdil). Okrem
Podzámečku, Levickej, Hoštákov
ha, PSK Whirpool Author),vidieť
sme mohli aj reprezentáciu Egypta, rezervné tímy ProTour Davo
Lotto, Davitamon a Itera Kaťuša.
Prvýkrát sem zavítal tím Start Cycling Team z Argentíny. Trať 2.etapy Nitra-Velký Krtíš viedla aj cez
naše mesto Šurany,v ktorom bola
rýchlostná prémia na ul. SNP.Pretekárov sme mohli vidieť prechádzať cez ulice:Krížna, Hasičská,
M.R.Štefánika, Námestie hrdinov,
Malá, SNP, Levická. Rýchlostnú
prémiu vyhral pretekár z nemeckého tímu KED BIANCHI, ktorý
bol v šesť minútovom úniku pred
hlavným pelotónom. Zo slovenských pretekárov, prvý prešiel
prémiou Róbert Gavenda z tímu
TELENET - FIDEA, ktorý vyhral
darčekový kôš venovaný mestom
Šurany. Cenu pre celkového víťaza rýchlostnej prémie venovala
firma BICY-SPORT. Naše mesto
reprezentoval aj náš rodák Róbert
Nagy, ktorý momentálne jazdí za
tím Dukla Trenčín Merida .
Eduard Nagy
a Fabrickej ulice vyrastalo viacero
dobrých futbalistov aj v priľahlej
mestskej časti Argentína, - napríklad známy futbalový brankár
Jano Danko, Fero Mucha, Viliam
Augustín, Oskar Lehocký, Viliam
Lehocký.... V súvislosti s Argentínou sa povráva, že Šuranci majú
najdlhší most na svete, ktorý vedie zo Šurian až do Argentíny. Tu
kdesi sa zrodila moja túžba hrať
futbal. Chcem vám, vážení Šuranci
i mnohí moji priatelia priblížiť najmä to, čo som doteraz za moje dlhoročné aktívne pôsobenie vo futbale, v tomto najfenomenálnejšom
športe zažil, ako som ho prežíval,
čo mi utkvelo v pamäti a cítil na
vlastnej koži. I keď tie spomienky
neboli vždy iba tie najpríjemnejšie,
veď život, ani ten športový nie je
iba čierno-biely.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Milan Kupecký
Správna rada:
- Ing. Tibor Cvik
- Ing. Igor Foltín
- Ing.Patrik Rampašek
Čestný hosť: primátor mesta ŠURANY
- Imrich Várady
Prezident klubu: Mgr.Dušan Rampašek
Tajomník klubu: Róbert Kűrthi
Technický vedúci: Roman Sádovský
Realizačné tímy mužstiev:
„A“ mužstvo mužov: Tréner: Rudolf
Gendiar
Asistent trénera: Richard Kostolný
Vedúci mužstva: Róbert Kűrthi
Lekár: Vladimír Zeleňák
„B“ mužstvo mužov: Tréner: Marcel
Kováčik
Vedúci mužstva: Jozef Mikula
Lekár: Vladimír Zeleňák
„A“ mužstvo dorast: Tréner: Michal
Halás
Asistent tr. Branislav Hamar
Vedúci mužstva: Marek Cvik
Lekárka: Erika Cviková
„B“ mužstvo dorast: Tréner: Jozef Tvrdoň
Vedúci mužstva: Marek Cvik
Starší žiaci: Tréner: Róbert Polák
Vedúci mužstva: Peter Slovák
Mladší žiaci: Tréner: Peter Vrabec
Vedúci mužstva: Danka Špacírová
lekár: Ján Komora
„B“ žiaci: Tréner: Marek Rybár
Vedúci mužstva: Jozef Tvrdoň
Prípravka: Tréner: Peter Vrabec
Vedúca mužstva: Danka Špacírová
Prípravka najmenších: Tréner prípraviek Mário Baláž, vedúci mužstva Ján
Komora
Kategórie mužstiev a ich pôsobenie
v jednotlivých ligách:
„A“ mužstvo mužov: IV. Ligu juho –
východ
„B“ mužstvo mužov: Majstrovstvá
okresu
„A“ mužstvo dorast: IV.liga juho-východ
„B“ mužstvo dorast: Majstrovstvá
okresu
Starší žiaci: III.liga juh
Mladší žiaci: III.liga juh
„B“ žiaci: Majstrovstvá okresu
Prípravka: Majstrovstvá okresu
-int-
Noviny občanov mesta Šurian - Vráťme mestu život. Vydáva vydavateľstvo H+S, ul. Chalúpkova č. 7, 942 01 Šurany. Šéfredaktor: Zuzana Bartovičová. Kontakt,
mob.: 0907905537, 0907067610, 0905405312, e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], členovia redakčnej rady: JUDr. Ján Štark,
JUDr. Dušan Šenkárik, Ing. Alexander Turza a Martin Haluza.
Graficky upravil: FINDING, tlač: MERKURY, náklad 3000 kusov. Povolené: Ministerstvom kultúry SR, pod registračným číslom 292/2010.
Download

v druhom čísle šurianskych novín Vráťme mestu život