Lehotský zvon
ŠTVRŤROČNÍK OBČANOV JANOVEJ LEHOTY
December 2013
Ročník 15
číslo 1
Jar a Veľká noc ...
Celá zem sa prebúdza po dlhom zimnom spánku. Jar prichádza pomaly, lenivo
akoby stále chcela spať. Ako prvé vstávajú
snežienky. Ich malé biele tváričky sa usmievajú na okolitý svet a vykúkajú ešte spod
posledného snehu. Neskôr hrdo držia svoje
hlávky a sledujú vtáčiky na oblohe. Odvšadiaľ sa ozýva ich štebot. Sťahovavé vtáky
sa vracajú po dlhej púti z teplých krajín. Usilovne si stavajú a opravujú svoje príbytky.
Chystajú sa na založenie nových rodiniek.
Aj včielky ohlasujú svojím bzukotom príchod
jari. Usilovne tancujú okolo drobných kvietkov tešiac sa, že budú znovu zbierať sladký
nektár. Na mäkkom zelenom koberci sa objavujú stovky malých slniečok. Sú to púpavy.
Tichý vánok sa pohráva s konármi zakvitnutých stromov a naháňa vtáčiky, ktoré si v
nich stavajú hniezda. I v dvoroch je to zrazu
ako na svadbe. Čerešne i jablone sa obliekli
do krásnych bielych šiat plných vône. Aj hory
a lesy sa na jar krásne zelenajú. Voda v potoku ticho spieva, pohládza brehy a obmýva
ich. Stále je však mrazivá ako ľad. A predsa
všetci cítime, že jar je už tu.
Každý rok sledujeme toto zázračné
znovuzrodenie. A s ňou prichádza Veľká
noc. Pre niekoho sú to sviatky jari, iní podľa
kresťanskej tradície slávia Veľkú noc ako
kresťanské sviatky.
Milí spoluobčania,
čo viac môže navodiť tú správnu jarnú
atmosféru, ako sviatok príchodu jari
– Veľká noc. Každým rokom v zátiší
rozkvitnutých čerešňových konárov
prichádza do našich domovov tento
sviatok, sviatok maľovaných kraslíc.
Otvorme brány našich sŕdc, pohľaďme
kvietok prvosienky usmiaty, čerstvou
rosou zaliaty, či kuriatko zrazu vyliahnuté.
Vychutnajme vzácny lúč slnka,
veď príroda je nádherná.
Ceňme si symbol života...
Prajem Vám, aby ste sviatky jari prežili
v radostnej atmosfére v kruhu Vašich
najbližších, známych a priateľov.
Vychutnajte si tú pravú Veľkú noc...
Ing. Božena Kováčová,
starostka obce
Veľká noc je veľký deň.
Je to čudné, je to tak.
Všetko kvitne, všetko vonia.
Je to zázrak nad zázrak.
Na sviatočnom obruse
do bieleho košíčka veľkonočná
sliepka zniesla rozkvitnuté vajíčka.
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov Vám praje starostka obce, poslanci
OZ a pracovníci Obecného úradu v Janovej Lehote.
Maškarný ples
V piatok 1. februára 2013 sa uskutočnil tradičný detský maškarný ples.
Maškarný ples zorganizoval obecný úrad
pre deti vo veku od 0 do 15 rokov. Celé
piatkové popoludnie sa nieslo v radostnej
atmosfére. Bohužiaľ tohtoročná účasť
detí na tomto inak veľmi obľúbenom,
podujatí bola poznačená chrípkovou
epidémiou. No aj napriek tomu kultúrny
dom ožil množstvom princezien, čertov,
indiánov, kúzelníkov, šašov i postavičiek
z ríše zvierat. Mamičky si dali veľmi zá-
ležať na výbere masiek
svojich ratolestí tak, aby
urobili masky radosť nielen ich nositeľom, ale aj
všetkým ostatným. Ples
slávnostne otvorila pani
starostka, ktorá si s deťmi
zatancovala aj zaspievala.
O dobrú náladu plesajúcich sa postaral Ján Klajban, ktorý sa pre daný deň
stal DJ-om. Každá maska
bola odmenená sladkosťami. Nechýbalo ani občerstvenie a koláč, ktoré boli
deťom rozdané počas plesu. Vrcholom
programu bolo očakávané vyhodnotenie
najkrajších masiek. Porota mala ťažkú
úlohu. Mali sme deti rozdelené na 4 vekové kategórie po 3 ceny. Masky čakali
krásne ceny – spoločenské hry, hračky,
farbičky, fixy, pokladničky ... Všetci tí,
ktorí sme sa podieľali na zorganizovaní
tohto maškarného plesu, sme boli veľmi
radi, že s príchodom 19 tej hodiny, kedy
sme ples ukončili, sme videli odchádzať
len spokojné, usmiate a šťastné deti. Dúfame, že sa zabavíme aj na budúci rok
...
-ocú-
Z OBSAHU...
-
O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Hospodárenie obce v roku 2012
Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ a MŠ
Akcie v obci
strana 2
Lehotský zvon
Vyberáme z uznesení Obecného zastupiteľstva v Janovej Lehote
Berie na vedomie:
Uznesenie číslo 147/2012
čerpanie finančného rozpočtu obce
k 30.11.2012.
Uznesenie číslo 153/2012
informáciu hlavného kontrolóra obce
o výsledku kontroly verejného priestranstva
na hornom konci obce (Záznam o kontrole
č. 9/2012) a ukladá obecnému úradu zaslať
písomné výzvy občanom v danej lokalite na
odstránenie skládok materiálu a odpadu
ako aj odstránenie vrakov odstavených na
verejnom priestranstve.
Uznesenie číslo 154/2012
záznamy o kontrole vykonanej hlavným
kontrolórom obce č.:
6/2012 – Vybavovanie sťažností prijatých obcou /2. štvrťrok 2012/
8/2012 – Pokladnica OcÚ Janova Lehota k 31.08.2012
11/2012 – Následná finančná kontrola
predpisu a výberu dane za psa v Obci Janova Lehota
12/2012 – Následná finančná kontrola
predpisu a výberu dane z nehnuteľností
v Obci Janova Lehota
13/2012 – Následná finančná kontrola
výberu poplatku za komunálny odpad
v Obci Janova Lehota
14/2012 – Kontrola vybavovania sťažností prijatých obcou /3. a 4. štvrťrok 2012/
15/2012 – Pokladnica OcÚ Janova Lehota k 12.12.2012
Uznesenie číslo 156/2012
vyjadrenie pani Kúdelovej Jarmily k ponúkanej cene pozemkov.
Uznesenie číslo 165/2012
správu Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o tom, že starostka obce /verejný
funkcionár obce/ podala Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce za rok 2011
v súlade s ústavným zákonom NR SR č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Uznesenie číslo 5/2013
zápisnicu Komisie financií, správy
obecného majetku a podnikateľskej činnosti
a schvaľuje návrh komisie na vyradenie neupotrebiteľného majetku.
Uznesenie číslo 13/2013
sťažnosť p. Šagátovej a občanov obce
na p. Kubáňa a doporučuje starostke
obce riešiť túto sťažnosť priamo s pánom
Kubáňom, poprípade postúpiť sťažnosť na
Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, stále pracovisko Žiar nad
Hronom.
Uznesenie číslo 21/2013
informáciu pani Holosovej k plánovanej
výstavbe nových bytov.
Uznesenie číslo 22/2013
informáciu spoločnosti ULTRASTAV
s.r.o. k plánovanej výstavbe nových bytov.
Uznesenie číslo 23/2013
správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2012.
Uznesenie číslo 26/2013
informáciu o začatí údržby potoka Slovenským vodohospodárskym podnikom.
Uznesenie číslo 27/2013
informáciu o obdržaní dotácie na výmenu kotlov v kotolni Základnej školy v Janovej Lehote.
Uznesenie číslo 29/2013
zamietavé stanovisko Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici k námietkam Obce Janova Lehota na ťažbu v lome
Janova Lehota – Dérerov mlyn spoločnosťou HOLES, s. r. o..
Schvaľuje:
Uznesenie číslo 148/2012
rozpočtové opatrenie obce č. 4/2012.
Uznesenie číslo 149/2012
rozpočtové opatrenie Základnej školy
v Janovej Lehote č. 2/2012.
Uznesenie číslo 150/2012
Dodatok č. 1/2013 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nájme za hrobové miesta a cintorínskych službách na pohrebisku
v Obci Janova Lehota.
Uznesenie číslo 151/2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/
2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi.
Uznesenie číslo 152/2012
Všeobecne záväzné nariadenie č.
20/2013 o verejných priestranstvách a verejnom poriadku na území Obce Janova
Lehota.
Uznesenie číslo 155/2012
odpredaj nehnuteľnosti parcelné číslo
CKN 519/2 vyznačených ako záhrady o výmere 1006 m2 a CKN 520/10 vyznačených
ako zastavané plochy a nádvoria o výmere
16 m2 vytvorené geometrickým plánom č.
34611886-46/2011 pani Ing. Eve Grmanovej, trvale bytom Čs. parašutistov 11, 931 03
Bratislava v celosti, za celkovú cenu 1,- €.
Prevod sa vykoná ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8
písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Prevod nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie číslo 157/2012
mimoriadnu odmenu poslankyni pani
Slezákovej Anne za 3. štvrťrok 2012 vo výške
150 € a za 4. štvrťrok 2012 vo výške 150 €.
Uznesenie číslo 159/2012
poskytnutie dotácie pre Klub dôchodcov
v Janovej Lehote vo výške 200 € na rok
2013.
Uznesenie číslo 160/2012
zámer odpredaja celého bytového fondu Obce Janova Lehota v roku 2013.
Uznesenie číslo 162/2012
poskytnutie dotácie pre TJ Družstevník
Janova Lehota vo výške 2 900 € na rok 2013.
Uznesenie číslo 163/2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme
nebytových priestorov pre Občianske združenie Nádej Seniorom – Chránená dielňa
„BOKO“ (mení sa pomer pohyblivej a fixnej
časti, celková cena sa nemení).
Uznesenie číslo 164/2012
opravu cesty pre RD č. 234 za týchto
podmienok:
- obecný úrad zabezpečí prepílenie cesty v zmysle zákona, pani Makovická zabezpečí na svoje náklady materiál na výmenu
potrubia a uvedenie miestnej komunikácie
do pôvodného stavu.
Uznesenie číslo 6/2013
vyradenie neupotrebiteľného majetku.
Uznesenie číslo 9/2013
kontokorentný úver vo výške 7000 € na
rok 2013.
Uznesenie číslo 10/2013
štatút Miestnej ľudovej knižnice v Janovej Lehote od 1.2.2013.
Uznesenie číslo 12/2013
jednorazovú dotáciu na nákup upomienkových darčekov pre KDF Janova Lehota. Finančné prostriedky budú vyčlenené
z rozpočtu obce.
Uznesenie číslo 20/2013
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013.
Uznesenie číslo 28/2013
spoluúčasť obce na výmenu kotlov vo
výške 1 000 €. Finančné prostriedky budú
vyčlenené z rozpočtu obce.
Uznesenie číslo 30/2013
príspevok 65 € na dieťa do centra
voľného času. Príspevok bude poskytnutý
Centru voľného času, Ul. M. R. Štefánika
č. 17, Žiar nad Hronom na 4 deti: Čechovú
Jessicu, Čiernu Simonu, Husárika Samuela, Rošku Martina a do Centra voľného času
Ul. Andreja Kmeťa 1, Žiar nad Hronom na 1
dieťa: Petríkovú Lauru.
Ukladá:
Uznesenie číslo 19/2013
obecnému úradu zabezpečiť do budúceho
zastupiteľstva predbežnú cenovú ponuku na
novú strechu celého objektu MŠ a telocvične.
Nevyhovuje:
Uznesenie číslo 24/2013
žiadosti pána Štanga Teodora o premostenie potoka .
Lehotský zvon
strana 3
Hospodárenie Obce Janova
Lehota za rok 2012
Rekapitulácia príjmov a výdavkov Obce Janova Lehota a jej rozpočtovej organizácie ZŠ
Janova Lehota za rok 2012 : v €
Názov
Schválený
rozpočet
Bežný rozpočet :
Obec
928 935
ZŠ
2 300
SPOLU
931 235
Kapitálový rozpočet :
Obec
0
ZŠ
0
SPOLU
0
Finančné operácie :
Obec
0
ZŠ
0
SPOLU
0
SPOLU
931 235
Príjmy
Upravený
rozpočet
Skutočnosť
Schválený
rozpočet
Výdavky
Upravený
rozpočet
Skutočnosť
Rozdiel +/Skutočnosť
985 900
2 004
987 904
972 048,07
3 484,73
975 532,80
683 595
205 000
888 595
747 820
224 170
971 990
734 057,66
224 219,80
958 277,46
+ 17 255,34
161 810
0
161 810
162 159,75
0
162 159,75
20 000
4 979
24 979
171 620
0
171 620
171 534,17
0
171 534,17
- 9 374,42
24 200
0
24 200
1 173 914
24 171,92
0
24 171,92
1 161 864,47
15 900
0
15 900
929 474
15 900
0
15 900
1 159 510
15 893,24
0
15 893,24
1 145 704,87
+ 8 278,68
+ 16 159,60
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami za rok 2012 je 16 159,60 €, ktorý tvorí zostatok na bankových účtoch Obce Janova Lehota a zároveň je výsledkom rozpočtového hospodárenia obce. Obecné zastupiteľstvo je povinné najneskôr do 30.06.2013 prerokovať predložený návrh záverečného
účtu obce za rok 2012, v ktorom sa okrem iného navrhne aj vysporiadanie výsledku rozpočtového
hospodárenia obce.
-ocú-
Programový rozpočet Obce Janova Lehota
so ZŠ Janova Lehota - čerpanie k 31.12.2012
Kód
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
5
5.1
6
6.1
6.2
6.3
7
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
Názov
Príjmy Obce Janova Lehota :
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Bežné transfery
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy Základnej školy Janova Lehota
SPOLU :
Výdavky Obce Janova Lehota
Plánovanie, kontrola, manažment
Riadenie obce
Propagácia a prezentácia
Kontrola obce
Služby občanom
Občianske obrady, spoločenské
udalosti, jubileá
Administratívne služby pre občanov
obce
Komunikácia s občanmi
Obecný cintorín a dom smútku
Odpadové hospodárstvo
Zber a odvoz odpadu
Čističky odpadových vôd
Miestne komunikácie
Bezpečnosť, právo a poriadok
Požiarna ochrana
Vzdelávanie
Materská škola
Základná škola
Školský klub
Šport
Kultúra
Organizácia a podpora kultúrnych
aktivít
Knižnica
Prostredie pre život
Správa obecných priestranstiev a
zelene
Verejné osvetlenie
Výstavba bytov
Sociálne služby
Jednorázová sociálna pomoc
Klub dôchodcov
Opatrovateľská služba
Domov sociálnych služieb a Domov
dôchodcov “Nádej” J. Lehota
Administratíva
SPOLU :
Schválený
2012
Upravený
2012
Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť
2010
2011
2012
248 295,00 229 550,00
256 800,00 290 920,00
423 840,00 465 430,00
0,00 161 810,00
0,00
24 200,00
2 300,00
2 004,00
931 235,00 1 173 914,00
185 382,73
226 759,25
461 256,93
45 103,75
253,02
2 518,16
921 273,84
217 947,86
263 852,11
445 226,86
17 273,94
44 146,36
3 618,43
992 065,56
228 072,76
285 063,09
458 912,22
162 159,75
24 171,92
3 484,73
1 161 864,47
136 142,00
1 060,00
3 160,00
132 592,00
1 360,00
3 360,00
104 644,96
1 130,29
2 592,30
106 845,07
1 407,13
3 221,12
125 615,24
1 812,23
3 281,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 700,00
2 700,00
3 605,09
2 699,40
2 607,70
1 080,00
1 800,00
7 280,00
1 250,00
1 280,72
1 112,65
238,18
6 185,15
7 234,45
1 128,29
13 000,00
0,00
10 950,00
12 800,00
0,00
19 950,00
10 746,73
0,00
9 051,92
12 360,06
0,00
45 136,13
12 421,20
0,00
18 202,01
1 730,00
2 250,00
2 929,11
1 295,37
1 664,71
28 010,00
211 481,00
9 178,00
6 940,00
28 790,00
211 692,00
9 177,00
5 800,00
30 020,17
202 537,06
8 962,79
7 756,70
23 851,92
200 538,02
8 916,64
16 327,85
25 223,61
212 035,44
9 085,47
4 722,91
4 500,00
4 500,00
3 283,97
4 798,66
5 080,05
150,00
150,00
133,52
76,15
82,25
13 653,00
21 228,00
17 990,12
15 660,75
19 385,03
14 020,00
0,00
161 480,00
10 000,00
2 635,36
0,00
3 388,37
0,00
161 130,10
9 968,95
4 800,00
2 000,00
5 230,00
437 690,00
5 881,00
500,00
5 230,00
493 840,00
4 108,71
500,00
3 730,67
441 425,28
4 665,34
656,00
4 970,56
479 235,84
5 573,15
445,00
5 020,14
496 420,68
20 200,00
17 700,00
929 474,00 1 159 510,00
17 508,58
877 686,70
17 762,91
960 236,62
17 565,13
1 145 704,87
Podrobný rozpočet podľa položiek ekonomickej klasifikácie je zverejnený na webovej stránke
obce www.janovalehota.sk.
Harmongram vývozov
odpadov v roku 2013
Odvoz komunálneho odpadu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
- 15.01.2013, 29.01.2013
- 12.02.2013, 26.02.2013
- 12.03.2013, 26.03.2013
- 09.04.2013, 23.04.2013
- 07.05.2013, 21.05.2013
- 04.06.2013, 18.06.2013
- 02.07.2013, 16.07.2013, 30.07.2013
- 13.08.2013, 27.08.2013
- 10.09.2013, 24.09.2013
- 08.10.2013, 22.10.2013
- 05.11.2013, 19.11.2013
- 03.12.2013, 17.12.2013, 31.12.2013
Separovaný zber odpadu:
1. - 03.01.2013
2. - 31.01.2013
3. - 28.02.2013
4. - 04.04.2013
5. - 02.05.2013
6. - 30.05.2013
7. - 04.07.2013
8. - 01.08.2013
9. - 05.09.2013
10. - 03.10.2013
11. - 30.10.2013
12. - 05.12.2013
Zber bioodpadu - pokosená tráva, lístie,
orezy konárov skrátené na max. 1,5 m obec
uplatňuje intervalovým zberom 1x mesačne.
Pre informovanosť občanov odpadu obecný
úrad využije všetky možnosti informačného
systému v dostatočnom časovom predstihu
– hlásenie miestnym rozhlasom, web. stránka obce, obecné vitríny. V informáciách sa
uvedie termín odvozu bioodpadu v danom
mesiaci /podľa počasia/.
Zber bioodpadu sa v našej obci uskutoční v mesiaci marec – v dňoch 25. a 26.
marca 2013.
Bioodpad môžu občania vyložiť pred
svoje domy max. 2 dni pred zberom.
Iné dni je zakázané vykladať bioodpad na verejné priestranstvo!!!
Zbery ostatných odpadov v obci budú
v časovom predstihu hlásené miestnym
rozhlasom a zverejnené na web. stránke
Obce Janova Lehota.
Prichádza jar a jarné upratovanie...
Príroda je pre nás všetkých veľmi
dôležitá. Určite každého z nás teší, keď
vidí okolo seba krásnu prírodu, udržiavané prostredie a nie znečistené miesta.
Preto nás veľmi mrzí, keď vidíme, ako človek
svojimi aktivitami narušil a znečistil prostredie okolo nás. Väčšina z nás už premýšľa
nad tým, čo všetko treba urobiť, aby boli
naše trávniky a záhradky ozdobou príchodu
jari. Aj preto Vás oslovujeme, aby ste svojim
jarným upratovaním našu obec skrášľovali
a nie naopak. Veríme, že Vám okolie Vášho
domova nie je ľahostajné tak, ako Vám nie
sú ľahostajné vlastné záhradky a dvory.
Neznečisťujme si prostredie, v ktorom
žijeme ...
strana 4
Lehotský zvon
Novoročné stretnutie s ohňostrojom
Na novoročnom stretnutí pri príležitosti privítania nového
roka 2013 sa 1. januára 2013 o 17,00 hod. pred obecným úradom prihovorila občanom poslankyňa a zástupkyňa starostky
obce p. Anna Slezáková, ktorá všetkým občanom popriala
šťastný nový rok. Aj táto akcia sa stáva v našej obci tradíciou.
Stretnutie vyvrcholilo ohňostrojom a tradičným novoročným
punčom, na ktorom sme si všetci pochutili... Punč tradične
navarila starostka obce.
Starostka obce Ing. Božena Kováčová prijala pozvanie
prezidenta SR a 1. januára 2013 sa zúčastnila slávnostného
koncertu, ktorý sa konal na počesť 20. výročia vzniku SR v
Bratislave.
Opäť sme v obci mali
Silvestrovský šachový turnaj...
V našej obci sa na Silvestra 2012 konal
šachový turnaj. Začiatok turnaja bol o 9,00
hod v Cukrárni u Božky. Celý turnaj zorganizoval p. Jozef Daniš s pomocou obecného
úradu. Hralo sa systémom na 9 kôl po 2 x
10 minút. Turnaja sa zúčastnilo 16 šachistov
z našej obce. Vekové kategórie na turnaji sa
pohybovali od 8 po 60 rokov, čo bolo veľmi
pekné... Z dospelých sa najviac darilo Štefanovi Koklesovi, ktorý získal 8 bodov, za
ním hneď Mariánovi Prekoppovi a Jurajovi
Koklesovi. Zo žiakov bol najlepším hráčom
Patrik Machák aj s Jakubom Sigetim, ktorí
získali po 4,5 boda, za nimi Ján Ludvík.
Z dievčat – žiačok bola najlepšia Janka Rojíková, ktorá získala 4,5 boda, na druhom
mieste bola Gabika Macháková. Pre najmenších žiakov to bol prvý veľký turnaj, no zvládli
ho na výbornú.
Dňa 21.12. 2012 sa aj v našej základnej
škole uskutočnil Vianočný šachový turnaj
žiakov. Poďakovanie patrí pani starostke Ing.
Božene Kováčovej za poskytnutie cien, za
pekné otvorenie Silvestrovského šachového
turnaja. Zároveň patrí vďaka pánovi Jozefovi
Danišovi, ktorý opäť ochotne zrealizoval turnaj
a aj za jeho celoročnú prácu so šachom v Obci Janova Lehota.
Zúčastnili sme sa aj šachového
turnaja – Majstrovstvá kraja
BB pre žiakov ZŠ
Žiaci ZŠ v našej obci sa zúčastnili
šachového turnaja dňa 13. marca 2013
v Banskej Bystrici. Hralo sa systémom 7
kôl tempo 2 x 15 minút pre každého. Našu
obec a ZŠ reprezentovali
4 deti, ktoré sa pod vedením p. Jozefa Daniša opäť snažili o najlepší výkon.
V konečnom poradí skončil Patrik Machák
na 21. mieste, Ján Ľudvík na 35. mieste,
Janka Rojíková na 42. mieste a Natália
Piliarová na 53. mieste zo všetkých 79
zúčastnených školákov. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu
Základnej školy Janova Lehota ako aj
našej obce.
-ocú-
Obecná zabíjačka
Domáca zabíjačka bola kedysi vo väčšine domácností každoročnou samozrejmosťou. Či už v rámci rodinnej sebestačnosti
alebo pri udalosti akou bola svadba. Domáca jaternica, klobása
či slanina boli vtedy skutočne domáce. Dnes nazývame domácimi aj výrobky z obchodných reťazcov. Pojmy ako „kronholec,
čiga, šľamovanie, krupón ...“ sa už stali archaizmami. Klobásy a
jaternice sa plnili ručne cez kravský „rožok“ do vyšľamovaných
čriev a hneď po vytiahnutí svine na čigu sťahovali krupón – časť
chrbtovej kože, ktorá sa musela odovzdať štátu. Ale to je už len
film pre pamätníkov.
V súčasnosti sa po mestách a dedinách konajú „domáce
zabíjačky“ väčšinou len ako ukážky - atrakcie pre pobavenie,
poučenie a pohostenie divákov.
V sobotu 2.2.2013 sa takáto „domáca zabíjačka“ konala aj u
nás v Janovej Lehote za obecným úradom. Ešte „za mrku“ bolo
treba v kotloch zakúriť, pripraviť pracoviská pre našich mäsiarov
a posedenie pre divákov. Naša starostka už tradične navarila zabíjačkovú kapustnicu, ktorá bola výborná. Podávala sa všetkým
zdarma.
Pribúdalo divákov aj potúžených kibicov. Naši mäsiari miešali
a koštovali klobásové mäso, plnili pripravené klobásové črevá
a ryžu do „hurkou“. Ku koštovaniu a hodnoteniu polotovarov
sa pripájali aj diváci. V priestore „akože gazdovského dvora“
bolo rušno a veselo. Klobásy a jaternice po upečení putovali za
symbolickú cenu na predaj. „Zarobené Eurá“ poputovali do DSS
a DD – Nádej ako príspevok na kúpu umývačky riadu.
Záujem o výrobky bol veľký. Až taký, že ich výroba ledva stačila dopytu. Okrem hlavných majstrov mäsiarov a kuchárov sa
na dobrom priebehu zabíjačky podieľalo aj mnoho pomocníkov
mimo hlavného diania. Organizátori poskytli divákom možnosť
sledovať práce a činnosti, ktoré mnohí videli prvý raz, alebo
aspoň oživili svoje spomienky. A aby nám všetkým bolo veselo,
hrala nám skupina Sekera zo Žiaru nad Hronom.
Dobrá akcia sa nám opäť vydarila a tešíme sa nabudúce.
-ocú-
Lehotský zvon
strana 5
V. ročník - Obecného fašiangového plesu
Je peknou tradíciou v našej obci, že každoročne sa stretávame na plese, ktorý je miestom stretnutí mnohých z nás.
Dňa 9. 2. 2013 sa konal V. ročník fašiangového plesu,
ktorého organizátorom bola Obec Janova Lehota. Slávnostná
výzdoba, prestreté stoly, vyzdobené steny, dámy v krásnych
šatách a páni v oblekoch nasvedčovali tomu, že nepôjde o hocijakú zábavu. Program bol zahájený príhovorom starostky
obce a prípitkom.
Takmer 150-tim tanečníkom hrala do tanca hudobná skupina Fortuna. Tradičným otváracím valčíkom sa mohla začať
zábava. Príjemnú atmosféru umocňovala výborná nálada. Plesajúci hostia nenechali tanečný parket ani na okamih prázdny.
Kapela ponúkala rôzne piesne zo svojho bohatého repertoára.
Dobrá nálada zabávajúcich bola odrazom snahy organizátorov.
Celý večer sa niesol v tanečnom duchu. Súčasťou programu
bolo vystúpenie tanečníkov z tanečnej školy Stela Žiar nad
Hronom. Pozvanie prijal a hosťom večera bol p. Ivan Ožvát,
sólista Opery Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorý nám vo dvoch vstupoch zaspieval krásne slovenské piesne.
Tanečníci si oddýchli až okolo polnoci počas žrebovania tomboly. V tombole sme mali až 70 hodnotných cien. Treba úprimne
poďakovať všetkým sponzorom, ktorí boli ochotní prispieť do
tomboly. Zisk z tomboly bol použitý ako príspevok do DSS
a DD – Nádej. Mnohí vyhrali veľmi praktické veci pre život, ktoré veríme, že spôsobili vyhrávajúcim radosť. Účastníkov plesu
sprevádzala dobrá nálada až do skorých ranných hodín. Vďaka
patrí všetkým, ktorí sa aj tento rok podieľali na príprave plesu.
Veríme, že aj tohtoročný ples bol pre mnohých z nás krásnym a hodnotným stretnutím priateľov, známych a miestom
radosti a oddychu.
Ak ste sa cítili dobre, tak už teraz sa tešíme na ďalšie
stretnutie pri nasledujúcom VI. ročníku obecného fašiangového
plesu v roku 2014.
-ocú-
Fašiangy v DSS a DD Nádej
Fašiangy sú tradičným symbolom radovánok, hodovania, dobrej zábavy... Je
to obdobie prechodu od zimy k jari.
Naši klienti radi spomínajú na zabíjačky, plesy, fašiangové sprievody, ktoré
boli neoddeliteľnou súčasťou ich mladosti. Viažu sa im k tomuto obdobiu mnohé
pekné spomienky. Aj preto, rok čo rok, sa
im pokúšame vytvoriť veselú fašiangovú
zábavu aj v našom zariadení.
Potešiť srdiečka našich klientov prišla
spevácka skupina Sekera a fašiangový
sprievod. Nechýbali ani zabíjačkové dobroty a sladké šišky.
Fašiangový ples seniorov sa už stal
našou tradíciou. Tento rok sme pre našich klientov zorganizovali už III. ročník.
Naše pozvanie prijali aj klienti z DD Žiar
nad Hronom, DSS Ladomerská Vieska,
DSS Doména Žiar nad Hronom, DSS
Hrabiny – Nová Baňa, Klub dôchodcov
Janova Lehota a mnoho iných milých
hostí, takže o zábavu bolo postarané.
Popoludnie slávnostne zahájila pani
starostka obce Ing. Božena Kováčová
i tanečná skupina seniorov zo Žiaru nad
Hronom. Po chutnom obede sa o zábavu
postaral folklórny súbor z Detvy pod vedením R. Malatinca, klienti z DSS Ladomerská Vieska a do tanca nám zahrala
hudobná skupina Vega. Fašiangová
veselica v DSS a DD Nádej len zahájila
rok 2013, ktorý je pre nás sviatočný, pretože začiatkom leta oslávime 10. výročie
založenia.
Mgr. Veronika Sedliaková
strana 6
Lehotský zvon
Mikroregión Žiarske podhorie – stolnotenisový turnaj
Mikroregión Žiarske podhorie opätovne začal v roku 2013 spolupracovať
pri organizovaní kultúrno-spoločenských
podujatí obcí mikroregiónu (Janova
Lehota, Kosorín, Slaská, Lutila, Lovčica-Trubín).
Prvé podujatie pripravila Obec Kosorín dňa 23. februára 2013, kde sa v sále
KD odohral stolno-tenisový turnaj. Našu
obec reprezentovalo mužstvo v zložení:
Róbert Herinek, Róbert Herinek ml.,
Daniel Kortiš a Tomáš Kolaček. Naše
mužstvo sa umiestnilo na peknom
2. mieste, súťažiaci pre obec vyhrali
diplom a pohár. Prvé miesto v turnaji získalo družstvo z Obce Lutila. V príjemnej
atmosfére prišli svojich hráčov povzbudiť
aj starostovia zúčastnených obcí. Popri
povzbudzovaní sa všetci mohli občerstviť a pohostiť dobrým gulášom. Za
vynikajúci úspech im všetci gratulujeme
a ďakujeme.
O ďalších podujatiach organizovaných Mikroregiónom Žiarske podhorie
budete informovaní prostredníctvom
webových stránok jednotlivých obcí.
-ocú-
Deň narcisov
Pred 17 rokmi odštartovala Liga proti
rakovine unikátny projekt - zbierku Deň
narcisov. Počas rokov sa vypracoval
vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácií LPR v najväčšiu verejnoprospešnú
finančnú zbierku na Slovensku.
Takmer 95% populácie Slovenska tento projekt pozná a hodnotí ho pozitívne.
Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu
o súčasnom postavení chorých na Slo-
vensku bližšie k ľuďom - do ulíc, aby sa
z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý
ľudí spája.
Deň narcisov sa už tradične koná v
apríli každého roka. Jeho symbolom je
žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si
ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev,
aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu
s osobami postihnutými rakovinou.
Vďaka Vašej pomoci sa pri 16.
ročníku Dňa narcisov podarilo na Slovensku vyzbierať krásnu a rekordnú sumu 1
005 159,66 Eur. Liga proti rakovine pre-
rozdeľuje celkový
výnos zbierky Deň
narcisov do mnohých projektov a
programov
pre
onkologických pacientov - a to projektov vlastných,
ale i projektov
iných organizácií a nemocníc.
Deň narcisov v roku 2013 pripadne
na 12. apríla, pomôžme ľuďom ...
-ocú-
Deň učiteľov...
Oceňovanie práce pedagógov v našej obci pri príležitosti
Dňa učiteľov sa stalo peknou tradíciou. Je to príležitosť nielen
pripomenúť si učiteľské poslanie, ale je to aj čas na vyjadrenie
vďaky a úcty. V obci sme pripravili posedenie pre učiteľov dňa
26. marca 2013, kde sa starostka obce poďakovala za ich
prácu. Pripravili sme občerstvenie a malé darčeky učiteľom,
ktorí sa nám podpísali do Pamätnej knihy našej obce .
Aj tento rok nastal Váš deň. Deň, kedy ste mali sviatok.
Deň, ktorý patril Vám.
Povolanie učiteľa nie je ľahké. Vyžaduje si veľa trpezlivosti, ochoty, pochopenia, lásky k deťom. Je to práca, ktorú
nemôže hocikto vykonávať. Vyžaduje si veľa úsilia. V mene
všetkých žiakov sa chcem teraz poďakovať. Poďakovať sa
Vám, terajším aj bývalým učiteľom našej školy. Za všetko, čo
ste nás už naučili a za všetko, čo nás ešte len naučíte.
Za každú známku, za každé vysvetlenie, za každý preložený list v knihe. Prácu učiteľa však mladí vedia oceniť až
vtedy, keď dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý k
nim učitelia mali. Spomenieme si na Vás. Práca učiteľa má
radostné, ale aj ťažké chvíle. A práve teraz Vám chcem z
úprimného srdca popriať, aby sa tie ťažké chvíle z vášho povolania vytratili a aby tých šťastných bolo čo najviac.
Milí učitelia, prijmite v kytici vďaky dar od detí, z každého kvetu nech pozdrav k Vám letí, nech letí sťa motýľ nad lúkou ihravý,
nech zmení na radosť naše pozdravy. Za všetky úsilia, obete, za
všetko poučné, čo nám vždy poviete. Veď ste nám v škole ako
otec, mať, preto si Vás budeme navždy ctiť a na Vás spomínať.
Preto Vám všetkým teraz patrí obrovské ďakujeme ....
-ocú-
Lehotský zvon
strana 7
Rekonštrukcia ústredného kúrenia v kotolni ZŠ
Obec Janova Lehota
získala z Obvodného úradu
– odbor školstva finančný príspevok vo výške 19 000 € na
havarijnú situáciu ústredného
kúrenia – Kotolňa základnej
školy v obci. V Banskobystrickom kraji sa podarilo len
dvom ZŠ získať finančné
prostriedky. Obecné zastupiteľstvo schválilo spoluúčasť
vo výške 1000 € na uvedenú
rekonštrukciu. Rekonštrukcia
kúrenia sa v týchto dňoch
už ukončila. Uskutočnila sa
výmena plynových kotlov
a rozvodov ústredného kúrenia v ZŠ a MŠ. Výmena
a rekonštrukcia sa robila z dôvodu havarijného stavu plynových kotlov, staré kotle sa
nahradili novými úspornými
kotlami. Týmto dosiahneme
nižšiu spotrebu plynu na vy-
kurovanie ZŠ a MŠ. Búracie
práce a demontáž starých
rozvodov ÚK bolo prevedené
pracovníkmi obecného úradu
a aktivačnými pracovníkmi.
Montáž uskutočnila dodávateľská firma Gamont s.r.o,
Banská Bystrica.
Janova Lehota a Benedikt
Udalosti posledných mesiacov
v Ríme sa odzrkadlili aj v živote
nášho miestneho spoločenstva
v Janovej Lehote.
Oznámenie pápeža Benedikta XVI. v pondelok 11. februára
2013, že končí v úrade 28. 2.
o 20.00 hod. sa rozšírilo ihneď.
Prví sa ho úradne dozvedeli
naši starčekovia v domove sociálnych služieb Nádej. Boli prekvapení a neistí, či dobre rozumejú
slovám, ktoré práve počuli v závere popoludňajšej sv. omše ku
cti Preblahoslavenej Panny Márie, ktorá
sa zjavila v Lurdoch.
Bol svetový deň chorých, keď si živo
uvedomujeme, že ľudské sily na všetko
nestačia.
Pri večerných obradoch pomazania
chorých vo sv. omši v kostole bolo zrejmé, že Boží ľud už strohú správu pozná.
Aké sú však dôvody? Prečo sa tak stalo?
Čo nás čaká? To všetko sa dalo vyčítať
z tvárí ľudí.
Benedikt odchádza, lebo je slabý.
Telesne. Nevládze niesť bremeno úradu.
Neuteká pred krížom, nebojí sa zodpovednosti. Práve naopak zodpovednosť ho vedie k tomu, aby prenechal miesto inému.
Urobil krok, na ktorý treba mať veľkú
odvahu, veľa duchovných síl a pokory.
Urobil to, čo vychádza jeho viery,
že Cirkev je Kristova, nie jeho, nie kardinálov, nie médií. Nie je ani majetkom
veriacich.
Posledné slová, ktoré povedal kardinálom, ich znovu zasiali veľkou silou
pokory a veľkého citu pre
Božie veci. Medzi vami
je budúci pápež. Už teraz
mu vyjadrujem úctu a poslušnosť.
O niekoľko hodín nato
v Castel Gandolfo zhromaždeným na Námestí
slobody povedal, že sú
jeho priatelia. On už teraz
bude obyčajným pútnikom,
ktorý prežíva poslednú
etapu svojej pozemskej
púte. Chce všetky svoje sily, modlitby, meditácie a práce venovať
rozvoju Cirkvi a celého ľudstva.
Práve tam, kde teraz Svätý
Otec Benedikt XVI. prežíva dni
dôchodku, 25 km od Ríma v Castel
Gandolfo, nám pútnikom z Janovej Lehoty v nedeľu 20. 9. 2009
povedal: „S láskou pozdravujem
pútnikov zo Slovenska, osobitne z
farnosti Božského Srdca Ježišovho
v Janovej Lehote. Bratia a sestry,
zajtra budeme sláviť sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu.
Jeho veľkodušná odpoveď na Kristovo
povolanie nech osvecuje váš kresťanský
život. S týmto želaním vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus!“
Na tieto chvíle sa nedá zabudnúť.
Preto aj teraz keď naše srdcia napĺňa pocit smútku z odlúčenia, zároveň je v nich
aj cit nesmiernej hrdosti a vďačnosti za
tohto vzácneho človeka.
Dobrotivý Boh nech vás stále vedie
po cestách dokonalosti, Svätý Otec!
Ľudovít Frindt
Veľká noc 2013
Mnohokrát v živote sa pozastavíme nad otázkou, či to, čo
robíme, má skutočne zmysel. Túto otázku si môžeme znovu
položiť aj teraz, keď berieme do rúk náš obecný časopis. Rovnako sa pýtali ľudia v provincii Júdea v Rímskej ríši v časoch
Piláta z Pontu.
Malo to zmysel, aby Ježiš prechádzal Zasľúbenou zemou
a pritom kázal, uzdravoval, kriesil, dobre robil? Veď to skončilo
veľkou katastrofou. Zradili ho, zajali, bili, krivo svedčili, odsúdili
a zabili. Jeho dielo akoby nemalo žiaden zmysel, keď do nového skalného hrobu uložili jeho mŕtve telo.
Zloba triumfuje. Všetko je skončené. Veď on sám na kríži
predtým ako poslednýkrát vydýchol povedal: „Je dokonané.“
A aby vtedajší mocní mali istotu, že ho jeho nasledovníci neukradnú, postavia k hrobu ozbrojenú stráž. Nie je to však čestná stráž. Je to stráž zo strachu. Stráž obáv.
Ľudovít Frindt
strana 8
Lehotský zvon
F1 Základnej školy v Janovej Lehote boduje
Ako? V čom?
J Naši DEVIATACI uspeli v cvičnom testovaní zo slovenčiny najlepšie z okresu!!!!!!!!!!!!!!!!
A zároveň sa ocitli medzi 25% najlepších škôl zo
Slovenska!!! Budeme zvedaví, ako im dopadne
samotné testovanie.
J Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku: Pavol Műller – 2. miesto
J Okresné kolo olympiády z dejepisu: 2.
miesto: Jakub Sigeti, Radka Hindická
J Okresné kolo olympiády z geografie: 1.
miesto: Veronika Španová, 3. miesto: Monika
Balúnová, 5. miesto: Terka Lehotská.
J 10.4. tiahneme do boja na poli geografickom. Koná sa krajské kolo, do ktorého postúpila
najlepšia „zemepisárka“ okresu Veronika Španová.
J Rovnako ideme krajské bojové pole navštíviť aj z dejepisu: Kubo Sigeti.
J V celoslovenskej matematickej súťaži PYTAGORIÁDA sa centrálne zadanými úlohami prebojovalo až 8!!! našich žiakov a postúpili do Žiaru
na okresné kolo. Budeme zvedaví, ako dopadnú.
J V medzinárodnej (česko-slovenskej) matematickej súťaži TAKTIK sme približne na 38.
mieste z takmer 320 škôl!!!
J Náš šachový krúžok vyrazil 13.3. na Šachový turnaj mládeže o pohár mesta Banská Bystrica.
Okrem toho nezaháľame a... :
J Na voliteľnom predmete literárno-dramatická výchova pripravujeme ku Dňu detí netradičné
divadelné predstavenie s názvom RYTIERSKE
SEDMORO. Keby nás nebola „sklátila“ chrípková
epidémia, stihli by sme aj divadelnú súťaž v Žiari.
J Stále usilovne a tvorivo pracujeme aj na
ostatných super zaujímavých voliteľných predmetoch. Napr. podnikatelia chystajú pre rodičov
netradičné rodičovské združenie, na ktoré sa už
môžu tešiť... Určite naň nepríďte najedení...☺
Podnikatelia však nezaháľajú a honba za ziskami
ich vybičovala až ku tomu, že každé utorkové poobedie a stredajšie ráno obetúvajú príprave školského bufetu – svojej zárobkovej činnosti. Na čom
si môžu v škole všetci pochutiť? Obložené rožky,
muffiny, sladkosti, džúsy... Prestávkový štart žiakov
ku stolíku bufetu by tromfol aj Usaina Bolta☺
J Po dvoch rokoch opäť začína na škole ta-
nečný kurz pre 8. a 9. roč., takže naše chodby sa
budú hudbou a tancom len tak otriasať!
J Už sme takí slávni, že u nás bola aj Slovenská televízia, vlastne už RTVS! Pobehali našu
školu, podebatovali s deťmi a snáď sa uvidíme
v správach z regiónov.
J V rámci prebúdzania nových vedeckých
talentov pripravujeme už 2. ročník atraktívneho
podujatia MLADÝ VEDEC. Tento rok ho spojíme
s oslavou Dňa vody. Všetkým žiakom z druhého
stupňa sa bude až „z kečiek pariť“! Strávia totiž
časť vyučovania v pracovných vedeckých tímoch,
ktoré budú bádať na poli chémie, fyziky, geografie,
biológie, matematiky a informatiky. Ktovie, či aj
niečo prevratného nevymyslia J.
J Pripravujeme exkurziu do Oswienčimu pre
žiakov 8. a 9. roč. Jedná sa o dokončenie projektu,
ktorým sme pre našu školu získali 1500 eur od Nadácie Orange z jej programu Školy pre budúcnosť.
Pre pripomenutie: Spomedzi viac ako 400 projektov vybrala Nadácia Orange len okolo 110!
J Pripravujeme ďalší ročník futbalovej súťaže
o pohár starostky obce Janova Lehota a veríme,
že ho opäť vyhráme.
J Už od januára prebieha príprava našich
recitátorov na okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína. Deň D bude 26. a 27.3. 2013 v Centre voľného
času v Žiari nad Hronom.
J Pripravujeme sa na celosvetovú matematickú súťaž Klokan, ktorá vypukne 25.3. Držte nám
palce!
J Pre najúspešnejších žiakov chystáme výlet
za odmenu. Kam? Kedy? Do centra Atlantis v Leviciach, kde je plno zaujímavých vecí. Vypravíme
sa za nimi v júni.
J Nezaháľame a po dedinách, z ktorých
k nám dochádzajú deti, sme rozmiestnili reklamy
našej školy s vyčíslenými úspechmi. V Janovej
Lehote sa tento poster nachádza na obecnom
úrade.
PhDr. Zdena Jaššová
Keďže sa blíži máj, lásky čas, začítajte sa do
pohľadov našich žiakov na LÁSKU:
Láska
Láska je slovo časté,
poznanie však hmlisté.
Často kričia – tu je, tam je,
no láska to vôbec nie je.
Sebectvo vystúpilo na najvyšší stupienok,
láska predsa zostáva najčistejší mok.
Je večná, skromná, obetavá stále,
tíško kvitne ako sedmokráska v tráve.
Vika Nagyová, 8. roč.
Pohľad nie je poklad
V jeden deň, keď sme sa stretli,
naše pohľady sa pretli.
Tuším, že do niečoho som spadla
a okolitý svet nevnímala.
To niečo bolo láska,
tá záletná kráska.
Všetko sa točiť začalo
a aj to rýchlo skončilo.
No tvoj pohľad za to stál,
modré oči, pekná tvár.
Úsmevom si ma omámil,
z hlavy mi ťa už nik neodstránil.
Čo spôsobil jeden pohľad?
Aj v najväčšom blbcovi videla som poklad.
Katka Bahnová, 8. roč.
My aj snívame, takže...
Sen o novom svete
Prišiel som zo školy ako každý deň iný,
ľahol som si unavený.
Fantázii som brány otvoril
a predstavy o ideálnom svete som si vytvoril...
V tom svete si boli všetci rovní,
všetci boli milí a skromní.
Každý by dal aj z posledného,
neboli problémy dňa všedného.
Všetko vôkol bolo rozkvitnuté a krásne,
džbány s problémami boli prázdne.
No v tom som si uvedomovať začal,
že som sa zasníval a zasa sklamal.
Jakub Sigeti, 8. roč.
Futbal pre zábavu
Dňa 5. januára 2013 sa v teločvični ZŠ
v Janovej Lehote zišlo asi 60 prívržencov
futbalu (deväť mužstiev) prevažne z Janovej
Lehoty a okolia (Žiar nad Hronom, Lovčica
Trubín, Kosorín), ktorí sa snažili ukázať svoje
futbalové umenie v boji o putovný pohár už na
4. ročníku Novoročného Lehotského turnaja
vo futbale. Príjemné podujatie organizované
občianskym združením ŠK Janova Lehota
(hlavne J. Fedeš, J. Šipkovský) a Obecným
úradom Janova Lehota bolo sprevádzane aj
doplňujúcimi súťažami - o najlepšieho strelca
turnaja
(M. Karásek) a najlepšieho strelca
pokutových kopov (M. Ludvig) . Príjemným
spestrením turnaja bolo už tradičné derby medzi družstvom žien a žiakov z Janovej Lehoty.
Poďakovanie patrí aj J. Čiliakovi a M. Hazuchovi (víťaz súťaže o najkratšie nohy), ktorí aj
napriek chladnému zimnému počasiu uvarili
chutný guláš pre účastníkov turnaja.
Výdatné ceny pre víťazov ako aj celkové
podujatie
sponzorovali
Obecný úrad Janova Lehota, ŠK Janova Lehota,
Saltek Slovakia s.r.o.
Bratislava, Motorest Pauze Ladomerská Vieska,
STAVIS-Prievidza
s.r.o.
Prievidza, RONGES s.r.o.
Košice. Z 9 družstiev sa
víťazom 4. ročníka stalo
družstvo ŠKP (Karásek
M., Karásek D.st., Karásek D.ml., Paššák O.,
Schvarczbacher M.), 2.
miesto obsadili Old Boys
Dolná, 3. miesto FC Kapor a 4. miesto usporiadajúce družstvo turnaja ŠK Janova Lehota.
Ing. Ján Fedeš – ŠK JL
Lehotský zvon
strana 9
Jar v materskej škole
Skončila sa zima a my sa tešíme z prvých slnečných lúčov. Veď príchod jari sme
už všetci netrpezlivo vyčkávali.
Aj keď majú naše deti dostatok edukačných aktivít , didaktických učebných
pomôcok, relaxačných aktivít, ako aj dostatok pre hru podnetného priestoru a túto
zimu aj dostatok snehu, ktorý využívali na
športové aktivity, už sa nemôžu dočkať príjemného teplého jarného počasia, kedy sa
budú môcť so svojimi kamarátmi poriadne
vyšantiť na školskom dvore .
V mesiaci február sa sedem predškolákov zúčastnilo zápisu do základnej školy.
Odchádzali plní emócií a dojmov z nových
zážitkov . Za šikovnosť boli odmenení darčekmi , ktoré pre nich pripravili žiaci zo školského klubu. Už sa nevedia dočkať , kedy
sa z nich stanú školáčikovia- prváci.
Teraz v marci je ústrednou témou okrem
blížiacich sa sviatkov Veľkej noci ,Mesiac
knihy. Deťom vštepujeme lásku k literatúre, rozvíjame predčitateľskú gramotnosť.
V tomto období sa začíname pripravovať
aj na príchod veľkonočných sviatkov . Šikovné rúčky detí vyrábajú rôzne zdobené
kraslice, kuriatka, zajačiky, veľkonočné
obrázky, vyzdobujeme spoločne priestory,
oboznamujeme sa s tradíciami a symbolmi
Veľkej noci.
Tak ako sa rozvíjajú postupne lupene
kvetov, tak sa rozvíjajú aj poznatky detí
o živej i neživej prírode. Pri pozorovaní
prírody na prechádzkach si uvedomujú
význam ochrany životného prostredia.
Zážitky a dojmy veľa krát deti prenášajú
do svojich maľovaných prác na papieri.
Najradšej v tomto období kreslia kvietky
rôznych farieb.
Jar už klope na vrátka,
rozkvitajú bahniatka,
slniečko sa zubí, cerí,
bude teplo – každý verí.
Vtáčiky budujú hniezda
- ťažká práca, to sa nezdá.
Vzduch vonia a kvietok pučí,
vetríček po poli fučí.
Všetko sa už zelená,
ja na perách úsmev mám.
Do prírody hor’ sa, hurá,
bude to prekrásna túra!
Prajeme Vám krásne veľkonočné sviatky a veľa slnečných jarných dní.
Kolektív materskej školy
Problém – túlavé psy...
Po obci sa pohybujú túlavé psy a ohrozujú bezpečnosť občanov. V poslednej dobe sa množia v našej obci hlásenia právom
nespokojných občanov, že túlavé psy ich obťažujú. Z uvedeného
dôvodu obecný úrad žiada majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu po verejných priestranstvách v obci a aj mimo nej.
Upozorňujeme majiteľov psov, že povinnosťou každého
majiteľa psa je urobiť také opatrenia, aby sa pes nemohol voľne
túlať po okolí. Po zistení majiteľa takéhoto psa respektíve psov
upozorňujeme na prísne finančné pokuty.
Obecný úrad v prípade trvania problému bude nútený zabezpečiť ich odchyt. Pri zistení majiteľa psa, bude tento nahlásený
Polícii a náklady na odchyt mu budú zosobnené! Voľný pohyb
psa bez dozoru je porušením zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov a všeobecne záväzného nariadenia obce o niektorých podmienkach držania psov na
území obce.
Vážení držitelia psov, určite je jednoduchším riešením dávať na psov pozor a nedovoliť im pravidelne unikať na verejne
priestranstvá. Nečakajme kým sa stane nejaké nešťastie! Nech
nám nie je ľahostajná bezpečnosť hlavne našich detí a tiež nás
všetkých spoluobčanov. Veď predsa nám všetkým ide predovšetkým o bezpečnú obec.
strana 10
Lehotský zvon
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa
Vanková Viktória
Žigová Terézia
Vitajte medzi nami ....
Jubilanti v roku 2013
Obec Janova Lehota
a DSS DD – Nádej
január
Vojtech Šmondrk – 75 rokov
Fremrová Oľga – 83 rokov
Bartko Ján – 86 rokov
február
Horváthová Anna – 80 rokov
Váliková Oľga – 91 rokov
Grófová Mária – 70 rokov
marec
Verbocziová Helena – 82 rokov
Barteková Margita – 84 rokov
Ludviková Zuzana – 91 rokov
Galádik Pavel – 81 rokov
apríl
Baranová Terézia – 87 rokov
Parobeková Soňa – 75 rokov
Gažovičová Helena – 84 rokov
Katreniaková Júlia – 75 rokov
Kertészová Anna – 80 rokov
Faško František – 92 rokov
máj
Lach Ladislav – 81 rokov
Chvostková Anna – 70 rokov
Danková Mária – 90 rokov
Mačudová Hermína – 70 rokov
jún
Lackovič Milan – 70 rokov
Kováčová Anna – 90 rokov
Mikulová Anna – 75 rokov
Rievajová Anna – 91 rokov
Šedibok Ladislav –70 rokov
Ištvánfyová Blažena – 83 rokov
Oravcová Veronika – 70 rokov
Korbeľová Emília – 85 rokov
Oravcová Helena – 90 rokov
júl
Ivanová Mária – 86 rokov
Gregušová Veronika – 87 rokov
Gerschnerová Anna – 89 rokov
Ružičková Mária – 75 rokov
Vanková Anna – 75 rokov
Tŕniková Anna – 70 rokov
august
Vlnečková Anna – 81 rokov
Randisová Rozália – 90 rokov
Páchniková Zuzana – 86 rokov
Ivan Pavel – 92 rokov
Karásková Helena – 87 rokov
Boldišová Mária – 84 rokov
Sobolová Sidónia – 88 rokov
september
Verbocziová Lujza – 83 rokov
Dusík Ladislav – 83 rokov
Barniaková Mária – 83 rokov
Rajchmanová Štefana – 84 rokov
október
Mališová Margita – 83 rokov
Legíňová Elfrída – 75 rokov
Buzalka Eduard – 80 rokov
Karásek Šimon – 70 rokov
Varechová Emília – 90 rokov
november
Kertész Jozef – 84 rokov
Neuschl Jozef – 70 rokov
Holicová Margita – 88 rokov
Bojová Gzela – 86 rokov
december
Mereďová Mária – 82 rokov
Mokroš Jozef – 87 rokov
Dobišová Adela – 82 rokov
Štangová Eva – 75 rokov
Karásková Anna – 75 rokov
Ritter Peter – 75 rokov
Púpalová Anna – 90 rokov
Juhaňák Štefan – 87 rokov
Blahoželáme ...
Opustili nás
Verbőczi Rudolf
Karásek Šimon
Uhliariková Anna
Benková Bernardína
Budajová Mária
Spomíname ...
Veľkonočné trhy
Popoludní dňa 22. marca 2013 sa
v našej obci uskutočnil 3. ročník Veľkonočných trhov. Počas trhov vládla príjemná
a veselá nálada. Občania si mohli za
symbolické ceny zakúpiť veľkonočný tovar
– sviečky, ozdoby, obrúsky, košíky, vajíčka,
korbáče... Vlastnoručne vyrobené výrobky
nám ponúkali DSS a DD – Nádej a Chránená dielňa BOKO.
Občanom bolo ponúknuté aj občerstvenie, o ktoré sa postarala pani Ludvigová z Cukrárne u Božky s DSS a DD
- Nádej. Veľkonočné trhy sa v našej obci
stávajú peknou tradíciou. Občania sa postretávali, porozprávali a na chvíľu zabudli
na každodenné starosti ...
-ocú-
Výstavba bytov
v obci
Obec Janova Lehota eviduje viac
ako 40 žiadostí o pridelenie obecného
bytu. Hlavným investičným zámerom
našej obce je preto výstavba 20 bytových jednotiek, ktoré plánujeme postaviť
z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja
bývania. Všetci záujemcovia o pridelenie
nájomného bytu boli pozvaní na stretnutie
so starostkou obce Ing. Boženou Kováčovou, ktoré sa konalo dňa 21. marca 2013
na Obecnom úrade v Janovej Lehote. Na
stretnutí starostka obce informovala zúčastnených o možnostiach získania bytu
a o predbežnej výške nájmu.
RECEPTY :
Aspik
Suroviny: 5 vajec uvarených natvrdo,
3 nakladané sladkokyslé uhorky, 1 kapia
nakladaná v oleji, 1 cibuľa, 1.5dl vody, 15g
želatíny, 1 lyžica octu, soľ, mleté čierne korenie, 1 lyžica horčice, 250g majonézy
Postup: Uvarené vajcia, uhorky, kapiu
a cibuľu pokrájame na kocky a vložíme do
väčšej misy. Vo vode rozmiešame želatínu
podľa návodu od výrobcu, zohrejeme, pridáme ocot a necháme trochu vychladnúť.
Vylejeme do misy s pokrájanými surovinami, osolíme, okoreníme, pridáme horčicu,
majonézu, premiešame a vylejeme do
studenou vodou vypláchnutej formy. Na
chladnom mieste necháme aspik stuhnúť.
Lehotský zvon – občasník občanov Obce Janova Lehota
Lehotský zvon
Obecný úrad Janova Lehota, č. 38, Janova Lehota 966 24, tel. č. 045/6726262,
Príspevky nie sú honorované.
Redakčná rada: Kolektív Obecného úradu v Janovej Lehote
Neprešlo jazykovou úpravou Grafika, tlač: Aprint s. r. o. Žiar nad Hronom
Download

Lehotský zvon - Janova Lehota