TISOVSKÝ
MESAČNÍK
číslo 9
september 2010
Mestské noviny
občanov Tisovca
a Rimavskej Píly
XX. ročník
cena 0.25€
V septembri
Čarovné septembrové dni
ešte so štedrými priehrštiami slnka...
Potôčik dolu Kadlubným
tak nostalgicky žblnká
pesničku tklivú za letom
našim hubárskym výletom.
Bazén pred uvedením do prevádzky počas Letných
športových hier Tisovec - Putnok 30.7.2010
Tohtoročný 28. august patril Rimavskej Píle
(aj predošlý obrázok, článok J. Lacku v čísle)
Rodinné obedy doma v kuchyni.
Slivkové knedlíky s novým makom.
Skončili deťom letné prázdniny.
Končí sa aj leto sťahovavým vtákom.
Za novým letom letieť musí
roj lastovičiek i kŕdeľ divých husí.
V chladivom zátiší záhrady
zrejú ovocné poklady.
V slnečnom žiarení, keď búrka nestone
a vietor nefúka,
si zádumčivé jablone
potichu dofarbujú jablká.
Za humnom, čo ešte starký postavil,
dozretá hruška spadla do trávy.
Memoriál J. Kopeckého a O. Hrončeka na štadióne
FK CSM - 14.8.2010
Začiatok školského roka 2010/11 pred ZŠ - 2.9.
Tajomné septembrové noci...
Počuješ nočné vzdychy hory,
ako v pôrodných bolestiach stoná?
Spod šupky zemskej kôry,
z vlhkého listnatého lona
úchvatnou pantomímou
sa na svet tlačia hnedé hlávky hríbov.
A ak sa zrazu prudko ochladí,
prepadnú horu záletnícke nálady.
Brumendom, basom, barytónom
sem-tam aj vyšším žiadostivým tónom
večerná hora zahučí.
Och, paroháči, zamilovaní po uši!
- v ten istý deň Pripomienka SNP na námestí
Štefan Sabó
Mesto Tisovec
Obce Pohorelá a Závadka nad Hronom Vás srdečne pozývajú na podujatia, ktoré sa
uskutočnia pri príležitosti výročí štátnika, politika, právnika a publicistu
Dr. Vladimíra Clementisa
Program:
10. september 2010
- 14,00h, Športový areál
Udelenie názvu Športovému areálu pri ZŠ Dr. V. Clementisa
- 17,00h, Evanjelický kostol
Koncert venovaný obetiam represálií 50-tych rokov
Vystúpia domáce hudobné telesá, hostia z partnerských miest Ludgeřovice, Putnok a Nowy
Zmigród.
Hosťom večera bude organista a umelec Mgr. art. Andrej Štafura
11. september 2010
- 08,00 - 15,00h
29. ročník diaľkového turistického prechodu Clementisovou cestou (Odchod vlaku o 8,07h
z veľkej stanice; odchod motoráčika OZ Zubačka o 8,50h; Občerstvenie na Burde)
- 16,00h
Pietny akt pri pomníku a návšteva Rodného domu Dr. Vladimíra Clementisa
Pôjdeme zase na planinu s Helenou
počúvať milostné ouvertúry jeleňov.
František Bábela
Z pripravovaných podujatí:
Vyhodnotenie projektu
Budujeme partnerstvá
Putnok - Tisovec - 17.9.2010
18.9.2010 o 18.00 hod. sa
uskutoční v kinosále MsKS
repríza divadelnej inscenácie
„Chodíte sem často?“
v podaní Divadelného súboru
Janka Čemana z Pivnice
(Srbsko)
Celoštátny divadelný festival
Fedimák 2010 sa bude konať
24. - 26. 9. 2010 v MsKS Tisovec.
Podrobnejší program na webe
mesta, plagátoch a v ms. rozhlase
SEPTEMBER 2010
zasadalo 26. 8. 2010
2
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
súhlasilo:
- s vytvorením tanečného odboru v Základnej
umeleckej škole Tisovec a uložilo riaditeľovi ZUŠ
zabezpečiť personálne obsadenie tanečného
odboru v ZUŠ Tisovec
- so zaradením do XXXV. Poradovníka na
pridelenie voľných bytov v 30 b. j. na ulici
Jesenského č. s. 1470 v Tisovci nasledovných
uchádzačov: Emíliu FERENČÍKOVÚ –
jednoizbový byt a Štefana ILČÍKA – trojizbový,
prípadne dvojizbový byt
Tisovec „ Pokračovanie ťažby vápenca v
dobývacom priestore Tisovec“ s podmienkou
posúdenia zámeru podľa zákona číslo 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
zmien a doplnkov
- Monitorovaciu správu o finančnom plnení
rozpočtu a priebežnom programovom plnení
rozpočtu mesta za 1. polrok 2010
- úpravu rozpočtu mesta na rok 2010 vo forme
Rozpočtového opatrenia č. 2 podľa prílohy k
tomuto uzneseniu
vzalo na vedomie
- navrhované počty žiakov v školskom roku
- Informácie zo zasadnutí stálych komisií
2010/11 v Základnej škole Dr. V. Clementisa
Mestského zastupiteľstva v Tisovci a Výboru m. č. Tisovec a v Základnej umeleckej škole Tisovec
Rimavská Píla
- počty zapísaných detí v školskom roku 2010/11 v
- Správu o činnosti Mestskej polície v Tisovci za 2. Materskej škole Tisovec a v Materskej škole
štvrťrok 2010
Rimavská Píla
- Správu o plnení rozpočtu mesta a výsledok
- návrh na úpravu v učebných plánoch a v skladbe
hospodárenia mesta za 1. polrok 2010
vyučovacích voliteľných a nepovinných predmetov
- Prehľad nájomných zmlúv a zmluvných prevodov v školskom roku 2010/11 pre Základnú školu Dr.
za 1. polrok 2010
V. Clementisa Tisovec
- vyhodnotenie XVI. Dní mesta Tisovec
- prenájom časti pozemku vo vlastníctve mesta v k.
- rozhodnutie primátora mesta o pridelení tzv.
ú. Tisovec – parcela č. CKN 8273/1 evidovaná
osobitného bytu v zmysle čl. VI. ods. 3 VZN o
ako ostatné plochy o celkovej výmere 71 m2 pre
nakladaní s nájomnými bytmi v 30 b. j. na ulici
Martina SPIŠIAKA, bytom Hviezdoslavova 1084,
Jesenského č. s. 1470 v Tisovci pre: Ing. Annu
980 61 Tisovec na dobu 10 rokov za sumu 10 €
KRIŠKOVÚ – dvojizbový byt ZŤP č.1 od 1. 9.
- ukončenie nájomnej zmluvy – prenájom časti
2010, americké lektorky – jednoizbový byt č. 26
pozemku pod predajným stánkom s občerstvením
od l. 8. 2010
FORNETTI, ktorý mala v prenájme Jarmila
- Informatívnu správu o organizačno-technickom GRLICKÁ, bytom Sládkovičova č. s. 282,
zabezpečení REFERENDA – 18. 9. 2010
Tisovec z dôvodu jeho odpredaja
- Informácie primátora mesta Tisovec
- prenájom časti pozemku vo vlastníctve mesta v k.
ú.Tisovec – parc. č. CKN 3101, evidovaná ako
schválilo:
zastavané plochy a nádvoria – pod predajným
- zámer spoločnosti CALMIT s. r. o., so sídlom
stánkom s občerstvením FORNETI o celkovej
Gaštanová 15, Bratislava, výrobná prevádzka
TISOVSKÝ MESAČNÍK
výmere 23 m2 pre Ing. Vieru KRIŠKOVÚ,
bytom Francisciho 833, 980 61 Tisovec, na dobu
2 roky za sumu 61,18 € /rok
- Dodatok č. 10 k nájomnej zmluve zo dňa 1. 1.
1996 na prenájom nebytových priestorov v
objekte č. s. 224 v k. ú. Rimavská Píla pre MVDr.
Ľudovíta KRIŠKU, bytom Rimavská Píla, Hlavná
224, ktorým sa nájom predlžuje do 31. 12. 2011
- Dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo dňa 4.4.2008
o nájme časti stĺpov verejného osvetlenia na
reklamné účely pre ROS reklamno-obchodnú
spoločnosť, s. r. o. Pezinok, ktorým sa nájom
predlžuje do 31. 12. 2011
- Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na prenájom
bytu v 30 b. j. na ulici Jesenského č.s. 1470 v
Tisovci v zmysle čl. II ods. 2 nájomnej zmluvy pre
Máriu MATUCHOVÚ, garsónka ZŤP č. 3, doba
prenájmu od 1. 8. 2010 – 31. 7. 2012
- ukončenie nájomnej zmluvy dohodou zmluvných
strán k 31. 7. 2010 pre nasledovné žiadateľky:
Heidi Renae HARTWIG a Meghan Rae LARGE –
dvojizbový byt ZŤP č. 1
- otvorenie prevádzky kaderníckeho salónu
DAMIR v nebytových priestoroch objektu s. č. 792
na ul. Daxnerovej v Tisovci, ktorý bude
prevádzkovať Miroslava KORIMOVÁ, bytom
Továrenská 315/23, Lučenec s nasledovnými
otváracími hodinami: pondelok – piatok: 8.00 17.00 hod., sobota: podľa objednávky
- kolektívne členstvo mesta Tisovec v ZO
Slovenského zväzu chovateľov
zrušilo uznesenie Mestského zastupiteľstva v
Tisovci číslo 805/2010 zo dňa 27. 5. 2010
o prenájme časti pozemku vo vlastníctve mesta v k.
ú. Tisovec - parcela číslo CKN 3127/1 pre Mateja
KOLESÁRA, bytom gen. Goliana 55/3, 050 01
Revúca, na základe jeho písomnej žiadosti
z uznesení spracovala redakcia
Informácie primátora mesta za mesiace júl – august 2010
Počas letných mesiacov boli zabezpečované akcie –
stavby v Tisovci a m. č. Rimavská Píla, ktorých
financovanie je zabezpečované z vlastných zdrojov,
štrukturálnych fondov a zo zdrojov iných organizácií:
- Najsledovanejšou stavbou bolo letné kúpalisko,
ktorého realizácia začala 12. apríla 2010 a bola
ukončená 12. júla 2010. Celkové náklady na realizáciu
vrátane DPH boli vypočítané na 338.577,9725€
(10,2mil.Sk), vlastné úverové 233.795,91€
(7.043355,585Sk), dotácia z úradu vlády SR 90.000€
(2.711,340€), ktorú nám pomohol osobne vybaviť
vtedajší predseda vlády SR p. Robert Fico. Ostatné
finančné prostriedky boli zabezpečené sponzorsky.
- Obnova interiéru Kultúrneho domu na Rimavskej
Píle – akcia bola zabezpečená z vlastných zdrojov.
- Havarijný stav – zatekanie terás a navlhnutie
vnútorného a vonkajšiemu muriva, opadávanie
vnútorných omietok v Materskej škole v Tisovci.
Realizácia stavby sa začala 18. augusta 2010 a je
zabezpečovaná z vlastných zdrojov.
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov –
finančné prostriedky boli schválené poslancami
mestského zastupiteľstva z rezervného fondu mesta.
Po ukončení verejného obstarávania sa realizátorom
stavby stala firmy STRABAG, pracovisko Lučenec.
Z dôvodu nevhodných podmienok (počasie), boli
práce posunuté na koniec augusta 2010.
- Po komplexnej kontrole celej dokumentácie
a verejného obstarávania (štrukturálne fondy) sa začala
rekonštrukcia Základnej školy Dr. Vladimíra
Clementisa.
- Ďalšou akciou – stavbou je Regenerácia sídla mesta
Tisovec, ktorá počíta s rekonštrukciou Námestia pred
Základnou školou Dr. Vladimíra Clementisa, úpravou
verejnej zelene a osvetlenia, rekonštrukciou úseku
miestnej komunikácie na Jesenského ulici,
rekonštrukcia tržnice a vybudovanie WC na
autobusovej zastávke. Realizácia tejto stavby je závislá
od vhodných klimatických podmienok.
- Na základe požiadaviek občanov sa zabezpečujú aj
stavby
- Vybudovanie kanalizácie na povrchové vody,
s chodníkom v m. č. Rimavská Píla. V súčasnosti sa
pripravuje rozhodnutie – stavebné povolenie
a následne zo strany Slovenskej správy ciest Banská
Bystrica sa začne zabezpečovať verejné obstarávanie.
- Rozšírenie zásobovania pitnou vodou v Tisovci –
časť Rimava. Všetky náležitosti zabezpečenia
dokumentácie zo strany Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a.s. Banská Bystrica, ako aj výber
dodávateľa stavby prebehli. A dňa 27. augusta 2010
prebehlo odovzdanie staveniska.
- Ďalšou požiadavkou občanov bolo rozšírenie
splaškovej kanalizácie v meste. Na základe
nevyhovujúcej technológie súčasnej čističky
odpadových vôd sa dňa 6. septembra 2010 začne s jej
rekonštrukciu. Finančné prostriedky na túto stavbu
získala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
ktorá zabezpečí aj 5% spolufinancovanie tohto
projektu.
V súčasnosti pripravujeme zahájenie nového školského
roku v Základnej škole Dr. Vladimíra Clementisa, čo
bude dosť zložité, z dôvodu prebiehajúcej
rekonštrukcie.
KOMUNÁLNE VOĽBY 2010
Na základe vypracovaného
Harmonogramu organizačnotechnického zabezpečenia volieb
do orgánov samosprávy obcí v
roku 2010 :
− každá politická strana,ktorá
podáva kandidátne listiny do
mestského zastupiteľstva,
deleguje najneskôr 55 dní
predo dňom volieb - do 3. 10.
2010 do mestskej volebnej
komisie jedného člena a
jedného náhradníka,
− každá politická strana, ktorej
kandidátna listina bola
zaregistrovaná pre voľby do
mestského zastupiteľstva,
deleguje najneskôr 20 dní
predo dňom volieb – do 7. 11.
2010 do okrskovej volebnej
komisie jedného člena a
jedného náhradníka,
− kandidátne listiny pre
voľby do mestského
zastupiteľstva a pre voľbu
primátora mesta podávajú
politické strany a nezávislí
kandidáti v dvoch
rovnopisoch zapisovateľke
mestskej volebnej komisie
JUDr. Z. Kederovej,
najneskôr 55 dní pred dňom
volieb do 3. 10. 2010.
MsÚ Tisovec
SEPTEMBER 2010
3
skonšiu manšaft „100+“ (každý z jeho šlenou mau
viac ako sto dobrých vlastností) a tretí Divadelníci.
Ale víťazmi sa stali šicí, kotrí prišli ši variť, ši jesť.
Ani sa to veriť nechce, ale aj v dnešných šasoch, A tých druhých sa veru zišlo na Piesku neúrekom.
koj každý ľen zbíja do vlastnyho vrecka, nájdu sa
Ale ni len pri guľášu sa mohli ľuďe prebaviť.
na svete šudáci, kotrí sa chcú spolu stretávať a
Mohli sa pristaviť pri stánkoch, gde miestni
baviť a sú ochotní priložiť ruku k dobrymu dielu a remeselníci predávali svojo výrobky pre chuť aj
ništ za to nepýtať. A tak vymýšľajú kadejakie
potešenie, alebo Šervený kríž oprášiu starie recepty
lotroviny, kotrie hrdo nazvú, že „Dni obce“, ši
našej Terky Vansovej a napiekou starodávnie
„Dni mesta“ a kadejakie inakšie divnie
buchty, koláše, podkovy... Alebo predvádzau aj
pomenovania. Aj my na Píľe zmo si už dávno
ukážky prvej pomoci pri úrazoch. Takie rany tam
povedali, že aj koď nám hrdô pomenovanie „obec“ ukazovali, až šleveka mrákoty prechádzali!
komunisti zďegraduvali na „miestnu šasť“ Tisovca,
tak si svoj deň nenahámo zobrať. A tak sa už roky
Piľaňe stretávajú gu koncu prázdnin a vymýšľajú
kadejakie lotroviny a pestvá.
Nebulo to inakši ani tohto roku 28-iho augusta. A
koj existujú v dediňe kadejakie šudnie spolky, šo sa
prezývajú, že „šervený kríž“, ši „Obšianskuo
Ľuďe dobrí, na Píľe bulo
zas veselo!
TISOVSKÝ MESAČNÍK
Juniori a Starí páni z Píly. Tí mladí sa veru ešte
majú šo ušiť od starcou, lebo dostali výprask 4:1.
Záver peknyho dňa na Piesku patriu
majstrovskymu zápasu Píly (ši Tisovec Bé, ako si
teraz vravia) proti Panici. A bú to veru pekný hepy
end, ako vravímo my, Piľane, lebo zmo Panici
sedem kusov nakládli na cestu domou.
Ale to nebulo šicko. Vešer sa Piľane zišli zas, aby
sa vo vynovenom kultúrnom domšoku zabavili s
Anderom z Košic a jeho spevákmi (ej, veru, tá
speváška stála za hriech...!), a potom si zadubasili
až do rana pri muzike z Tisouca, šo si tak prosto
vravia, že „Aspekt“.
Chvýlyhodnuo je, že šiski peňaze, šo sa
vyzbierali z predaja guľášou a fajnuot, tajšli na
bohumilie úšely – pre mladých piľanských
fodbalistov (vyšo 100 Evrov) a na strechu
prístrešku, kotrý na Piesku vybudovalo aktívnuo
Obšianskuo združenie (skoro 250 Evrov) a kotor sa
veru parádne zišou poobede, koj sa zlialo.
Ďakujemo šicím, kotrí prispeli!
združenie Zdar“, kotrých netreba prevrávať, aby
dašt vymysľeli, Píla sa bavila od rana do rana.
Cez deň sa národ zišoul na hrisku, šo Piľaňe
„Pieskom“ volajú. Už druhý rok tu Piľaňe
nachystali súťaž „Dedina varí guľáš“. Po vlaňajšej
premiére sa zišlo dokopy 13 manšaftou ni len z
dediny, ale aj z Tisouca. A tak sa strúhalo, krájalo,
varilo i popíjalo ostošesť. Ale to poslednuo len tak
na okraj, nesúťažne... A veru aj veselo bulo, koj
Sabouci z Tisovca vyhrávali guľášmajstrom do
kroku (ši do miešania). Alebo aj vtedy, koj
kuchárovi nechybelo velie, aby bou hotový skuor,
ako guľáš... Akie sú guľáše fajnie, to hodnotila
porota, šo sa tak prosto volá, že „laická“, lebo
nebuli v nej kuchári, ale šlenove organizácií, šo to
mali šicko na svedomí: Šervený kríž, Obšianskuo
združenie Zdar, Obšiansky výbor, Fodbalisti a
Divadelníci. Nuž a podľa jazykov poroty najlepší
guľáš (tot pravý baraní) navarili Fodbalisti, duhý
Veru, na Píľe bulo veselo! Kto prišou, mohou sa
prebaviť dosýta. A kto neprišou, nach banuje a
nach príde na rok! Patrí sa poďakovať šicím, kotrí
sa na tejto vydarenej akcii podieľali: Miestnymu
spolku Šervenyho kríža, Obšianskymu združeniu
Zdar, Obšianskymu výboru, primátorovi mesta
Tisovec Ing. Petrovi Minášovi, kotor prispeu
každymu guľášovymu družstvu na suroviny,
Mestskymu zastupiteľstvu v Tisoucu za to, že
schválilo peňaze na celú akciu, Oddeleniu kultúry
MsÚ za spoluprácu a šicím tým, kotrí priložili ruku
k vydarenymu dielu. Nejdem ich šicích menovať,
lebo by som na dakoho zabudou a zas by bou
hriech... Ďakujemo aj sponozorom, kotrí nám
prispeli: Altrix Banská Bystrica, Agrokol Rimavská
Baňa, Pekáreň Alfex Tisovec, CSM- Market
Tisovec, Kniha- Gramo Tisovec, Drogéria Gomaz
Tisovec, Tovozek Demian, Mäso – Údeniny
Novák, Marián Foľko, šickie ženišky z Šervenyho
kríža, kotrie za vlastnie peňaze napiekli fajnoty
Tí diváci, kotrí mali súťažnyho ducha, mohli sa
zapojiť do kadejakých pestiev – deti aj s rodišmi do podľa receptov Terky Vansovej, aj šickí šlenove
guľášových družstiev, kotrí šitky peňaze, šo
rodinných hier a tí odvážnejší do súťaží o
zarobili, podaruvali na dobrú vec. Nach vám šicím
„Piľanskyho Valibuka“ a „Piľanskú Šikuľku“ .
Šampiónmi sa stali Dušan Máni mladší a Veronika vydrží chuť a elán aj na budúci rok!
Zapísau Jaro Lacko
Vasová.
foto: www.tisovec.com
Poobede si aj v dížďu zahrali fodbal proti sebe
Nekrológ
Dňa 24. augusta 2010 nás navždy
opustila naša občianka, obľúbená
učiteľka, priateľka a dobrá suseda Elena
Kunštárová vo veku nedožitých 89
rokov.
Posledná rozlúčka sa konala v
krematóriu v Bratislave 27. augusta
2010.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím
tichú spomienku.
Anna Sklenáriková, vzácna a dobrá žena
z Muráňa, s ktorou sme sa stretávali, ako
so speváčkou, výrečnou rozprávačkou na
folklórnych festivaloch, nás navždy
opustila 27. augusta 2010 vo veku
nedožitých 96 rokov.
Budeme na ňu spomínať.
E.M.
Posledná rozlúčka
sústredili najmä na štúdium riečnych terás,
V piatok 23. júla 2010 vo veku 79 rokov
antropogénne zmeny reliéfu, ale aj na
nás opustila dlhoročná vedecká
problematiku funkčnej delimitácie reliéfu
pracovníčka Geografického ústavu SAV
RNDr. Valéria Mazúrová, CSc. Rozlúčka pre hospodársku činnosť. Okrem autorstva
viacerých časopiseckých vedeckých
s ňou sa uskutočnila3.8.2010 v Slávičom
publikácií bola spoluautorkou monografie
údolí v Bratislave.
"Funkčná delimitácia reliéfu pre
Valéria Mazúrová, rodená Fogelová, sa
narodila 16. septembra 1930 v Tisovci, kde hospodárske využitie na príklade SSR"
absolvovala ľudovú školu a gymnázium. V (Veda, 1981). Vo významnom,
medzinárodne vysoko hodnotenom diele
roku 1954 po ukončení štúdia geografie
slovenských geografov a kartografov Atlase
(špecializácia fyzická geografia) na
Slovenskej socialistickej republiky (Veda,
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
(1950-1954), bola prijatá do Zemepisného 1980) publikovala mapy "Terasy Dunaja v
Devínskej bráne" a "Náplavové kužele v
ústavu SAV ako pracovníčka výskumu.
Neskôr, počas pôsobenia v Geografickom Trenčianskej kotline".
Valéria Mazúrová, ako manželka
ústave SAV absolvovala vedeckú
ašpirantúru v odbore fyzická geografia. V dlhoročného riaditeľa Geografického
ústavu prof. RNDr. Emila Mazúra, DrSc.,
roku 1973 obhájila dizertačnú prácu
bola významnou oporou pri práci tohto
"Terasový systém Dunaja v Devínskej
medzinárodne uznávaného slovenského
bráne“.Vo svojej vedeckej práci sa
geografa a organizátora vedy.
venovala predovšetkým geomorfológii.
Vladimír Ira
Vedecké aktivity Dr. Valérie Mazúrovej sa
SEPTEMBER 2010
4
TISOVSKÝ MESAČNÍK
Máme za sebou voľby do zákonodarných orgánov, máme novú vládu,
ktorá
zatiaľ nadobúda dojem váhavých rozhodnutí a vo dverách jej stojí
Ľudia už stáročia žijú v očakávaní, snažia sa ovplyvňovať svoje
stále
hospodárska
kríza, zodpovednosť za národ a hŕba problémov, kde
postavenie, spôsob života, vydobyť si výhody, zaistiť si spokojnosť.
v
popredí
stojí
deficit
v štátnom rozpočte., títo hostia k nám vojdú ,
Naučili sme sa žiť v komunitách, nájsť rovnováhu v tomto spoločenstve
nedajú sa vykázať, budú našou súčasťou. Samozrejme, že sa to
záleží od kultúry ľudí a dodržiavania pravidiel či písaných, alebo
nepísaných. Spoločenské zmeny ,alebo zmeny životnej úrovne, ktoré sú premietne i k nám do Tisovca a Rim.Píly. Tieto problémy v rôznych
ovplyvňované politikmi, aktuálnou hospodárskou situáciou, ovplyvňujú formách už tu máme a počkajú na komunálne voľby.
Oslovia nás s riešeniami nezávislí kandidáti , politické strany,
naše myslenie a naše životné osudy. Všetko toto vnímame a utvárame si
osobnosti?
Možno máme dojem , že je tu kríza osobností, ale skutočnosť
svoj názor, podľa toho konáme, snažíme sa ovplyvňovať svoje okolie,
je taká , že si málo všímame ľudí, ktorých znakom je obetavosť a prínos
priateľov, rodinu. Uznávame hodnoty, ktoré upevňujú naše
pre Tisovec. Doba si vyžaduje vysokú profesionalitu, schopnosť
sebavedomie a životnú púť. Táto doba vtláča do nás neistotu, núti nás
rozhodovania a hlavne osobnú, politickú a spoločenskú zodpovednosť.
vzchopiť sa a hľadať riešenia, ktoré nás budú uspokojovať. Fenomén
Toto politici možno neradi počujú, ale inej cesty niet a to je cesta
politiky nás sprevádza celý životom, čo to chceme, alebo nechceme.
k dôvere občanov a voličov.
Politika má moc a snaží sa formovať ľudské spoločenstvá. Nepoznáme
Minulé roky boli poznačené nedodržiavaním pravidiel, ktoré sa
zatiaľ iný systém a podvedome ho prijímame, ale môžeme politikov
stanovili
a obchádzaním zákonov. Časté výmeny ministrov len
ovplyvniť. Je to dôvod na zamyslenie, v rodinách, spoločnosti .Čoraz viac
utvrdzovali
dojem, že moc korumpuje a nahlodávali takto občiansku
pociťujeme generačný problém, model rodiny prežil stáročia a má stále
dôveru.
Volebné
programy upadli do zabudnutia. Aj u nás v Tisovci a na
budúcnosť. Zvyky a pravidlá prenášame na svoje deti, každý región má
Rim. Píle by sa zišiel odpočet volebných programov a sľubov.
vlastné pravidlá, hierarchiu hodnôt, to často ovplyvňuje životnú púť.
Osloviť nás môže jasná stratégia, tímová práca, koncepčné
Prichádzame k podstate k základom, to znamená k podmienkam , ktoré
rozhodnutia
a podmienky pre skvalitnenie života v Tisovci a na Rim.
nám dajú možnosť rozvoja, životnú úroveň ,pre mladú generáciu
Píle,
akceptovanie
názorov občanov.
vzdelanie a nemenné istoty.
Vladimír Pašiak
Čo nás osloví
Kalendár výročí osobností Tisovca a Rimavskej Píly
Juraj Gál
175. výročie úmrtia evanjelického farára a
spisovateľa
Narodil sa v roku 1795. Do roku 1823 bol
evanjelickým kaplánom v Tisovci, potom
farárom na Hrachove. Už od študentských
rokov bol členom Učenej spoločnosti
malohontskej a od roku 1831 nástupcom
Mateja Holku vo funkcii jej tajomníka. Do
Sollenií prispel svojimi žalospevmi a vydal
kázeň, ktorú mal pri príležitosti posvätenia
tisovského chrámu evanjelickej cirkvi v roku
1832. Zomrel 5.9.1835.
Miroslav Clementis
110. výročie narodenia právnika
Narodil sa 7.9.1900 v Tisovci. Pracoval
v Košiciach. V rokoch 1931-1944 bol
advokátom v Modrom Kameni. Po oslobodení
bol predsedom ONV v Modrom Kameni,
neskôr pracovníkom Povereníctva školstva
v Bratislave. Počas klérofašistického štátu bol
pod policajným dozorom. Po začatí SNP od
15.9.1944 bol predsedom Revolučného ONV
v Modrom Kameni. Na rôznych úsekoch
spoločenského života presadzoval
demokratické opatrenia. Po prechode SNP do
hôr bol príslušníkom Prvej československej
partizánskej brigády M. R. Štefánika. Zomrel
2.3.1950 v Bratislave.
Ján Daxner
230. výročie narodenia advokáta a stoličného
úradníka
Narodil sa 29.9.1780 v Tisovci.
Pravdepodobne bol prvým potomkom
zemianskej rodiny, ktorá sa v 18. storočí
presťahovala z Brezna do Tisovca. Predkovia,
pochádzajúci zo Švajčiarska, usadili sa na
Slovensku v 14. storočí. Ako insurgent sa
v roku 1809 zúčastnil na bojoch proti
Napoleonovi, potom asi 30 rokov pôsobil
v službách Gemersko-malohontskej stolice. Bol
inšpektorom evanjelickej cirkvi v Tisovci a
podporovateľom úsilí Pavla Jozeffyho. Bol
národne uvedomelým Slovákom. Na svojom
majetku zrušil poddanské záväzky už pred
rokom 1848. Bol otcom Štefana Marka. Zomrel
12.11.1847 v Tisovci.
Jozef Forint
20. výročie úmrtia funkcionára odborového
hnutia, poslanca
Narodil sa 5.2.1905 v Tisovci. Meštiansku
školu navštevoval v rodisku a v Brezne.
V rokoch 1921-1923 sa učil za strojného
zámočníka v štátnej železiarni v Tisovci a
v rokoch 1923-1925 študoval na majstrovskej
priemyselnej škole v Bratislave. Po rozbití
republiky pomáhal pri rozširovaní ilegálnej
tlače a zúčastnil sa na príprave organizovaného
ozbrojeného boja. Po prechode Slovenského
Mária Dianišková
národného povstania do hôr plnil ilegálne
15. výročie úmrtia sestry slovenskej
kuriérne úlohy. Pôsobil ako pracovník
evanjelickej diakonie
železiarne i finančného riaditeľstva, bol
Narodila sa 10.2.1912 v Tisovci. Bola
rušňovodičom i tajomníkom Odborového zväzu
najstaršou zo siedmich detí. Po ukončení
štátnych a verejných zamestnancov a
základnej a meštianskej školy v Tisovci
zamestnancov dopravy. Bol náčelníkom
pokračovala v štúdiu na tzv. rodinnej škole
rušňového depa i vedúcim rušňovej stanice.
v Brezne. Absolvovala röntgenologický kurz
V roku 1962 odišiel na dôchodok.
v Bratislave. Ako sestra slovenskej evanjelickej Spomienkami o účasti železničiarov
diakonie pracovala ako röntgenologička
v ilegálnom protifašistickom boji a v SNP
v Krajskej nemocnici v Palúdzke. Počas
prispel do publikácie Modrá armáda v boji a
Slovenského národného povstania bola
v práci (Bratislava 1969) a spracoval historickú
zdravotnou sestrou v tisovskej poľnej
časť publikácie k 125. výročiu rušňového depa
nemocnici. Bola jednou z ošetrovateliek
v Bratislave a k 130. výročiu začiatku
spisovateľky Terézie Vansovej v Banskej
železničnej dopravy medzi Bratislavou a
Bystrici. Zomrela 11.9.1995 v Tisovci.
Trnavou. Zomrel 29.9.1980 v Bratislave.
Miroslava Kojnoková
66. výročie SNP
Tisovec v Povstaní
Rodnú zem môže skutočne milovať iba ten, kto pozná
jej minulosť.
Práce historikov, mestská kronika, spomienky
priamych účastníkov vydávajú svedectvá o účasti
Tisovčanov v SNP o ich statočnosti v protifašistickom
odboji.
Medzník v protifašistickom hnutí znamenal rok 1944.
Do Tisovca na poradu prišli Karol Šmidke i Gustáv
Husák, aby na podnet Gustáva Čecha – nadporučíka v
zálohe, účasti Pavla Šinglera, Jána Sűča a Pavla Rošku
– členov KSS prerokovali založenie revolučného
národného výboru a organizovanie ozbrojeného odboja.
Jozef Huňa, Ján Demian, Dr. Igor Daxner –
predstaviteľ
občianskeho
odboja,
jednali
o
zaobstarávaní zbraní, rozširovaní letákov a výbere
zodpovedných spojok medzi povstalcami a partizánmi.
Vojenské prípravy Povstania riadil v Tisovci záložný
dôstojník – učiteľ Ján Nosko (brat neskoršieho
generálmajora Júliusa Nosku – náčelníka 1. čsl. armády
na Slovensku a blízkeho spolupracovníka Jána
Goliana).
Jeho úlohou bolo vybudovanie obranného postavenia
strediska Hradová, prehradenie cesty Tisovec –
Rimavská Sobota, kde operoval prápor Rimavan a
Tisovec – Muráň, kde veliteľom práporu Prvosienka bol
Daniel Jároši (rodák z Ratkovej).
S úctou spomínam, že v čase, keď som sa narodila bol
príslušníkom tohto práporu aj môj otec František
Kriška.
Zbrane pre povstalcov doviezol od majora S. Sekurisa
z Brezna stotník Vl. Bukva.
Uprostred bojov sa v Kačkave – na Grúni v rodine
pani J. Kališkovej, ktorá nezištne pomáhala partizánom,
narodila ruskej partizánke M.R.Kudinovej dcéra Ninel.
Tisovec oslobodzovala od Muráňa rumunská armáda a
od juhu sovietska armáda generálplukovníka
S.G.Trofimenka.
28.januára 1945 na námestí privítali Tisovčania
svojich osloboditeľov.
Vážení spoluobčania, tento výňatok z mojej práce
„Tisovec v Povstaní“ chcem venovať pamiatke a z úcty
k tým, ktorým vďačíme za mierový život.
Mgr. Vlasta Krišková
pozn.red.: Prácu je možné si vypožičať v Mestskej
knižnici A. H. Škultétyho
SEPTEMBER 2010
5
TISOVSKÝ MESAČNÍK
Vladimír Clementis – politik, štátnik, publicista
Na Dr. Vladimíra Clementisa, jednu
z popredných osobností slovenského
medzivojnového a povojnového obdobia sa
neprávom zabúda. Bol to intelektuál, vzdelanec,
dobrý Slovák, čestný človek, ktorý za svoje
nekompromisné postoje nakoniec zaplatil
martýrskou smrťou. Pričinením dogmatikov ,, vraj
súdruhov,, v Komunistickej strane akými boli
Viliam Široký – maďarón a Karol Bacilek. Bol
nespravodlivo obvinený ako slovenský
nacionalista a dogmatický stalinský režim ho dal
odstrániť nielen z politického života, ale aj fyzicky
likvidovať.
JUDr. Vladimír Clementis sa narodil v roku
1902 v Tisovci, významnom kultúrno-národnom
stredisku, ktoré dalo slovenskej histórii mnohých
význačných mužov. Formovalo ho rodinné
intelektuálne prostredie. Po gymnaziálnych
štúdiách v otcovom rodisku Skalici nastúpil na
Právnickú fakultu KU v Prahe, ktorú roku 1925
úspešne absolvoval. Tu sa zapojil do činnosti
ľavicových študentských organizácií. Stáva sa
hlavným ideológom DAV – u/ 1924 – 1935/, ktorý
redigoval. Niekoľko rokov pracoval aj ako advokát
,,chudobných“ v Bratislave. V rokoch 1935 – 1938
bol poslancom za KSČ v Národnom zhromaždení.
Stotožňoval sa s koncepciou vládneho
československého politického národa, ktorú
postupne opustil. Dospel k názoru, že treba riešiť
slovenský problém v zmysle štátnoprávnom. Ako
publicista bojoval svojimi príspevkami za
pokrokovú orientáciu slovenskej inteligencie
a kultúry. Zameriaval sa, ako sociálne cítiaci
človek, na podporu národnooslobodzovacieho boja
aj Slovenského národného povstania a vytvorenie
novej sociálne i národnostne spravodlivej
Československej republiky.
Po nástupe fašizmu Hitlerov nástup považoval za
vážnu hrozbu pre republiku a celú Európu. V čase
mníchovskej krízy roku 1938 týmto smerom
vyvíjal aktivity vo Francúzsku a Veľkej Británii.
Pred zánikom republiky sa rozhodol emigrovať.
Do roku 1940 žil v Paríži, kde vstúpil aktívne do
radov č.- s. vojska. Politicky odsúdil pakt
Ribbertrop – Molotov a bol aj proti útoku Ruska
proti Fínsku. Pre tieto postoje bol vylúčený
z komunistickej strany. Počas londýnskeho pobytu
vyvíjal politickú a publikačnú činnosť
v Československom výbore pre slovanskú
vzájomnosť, vo Všeslovanskom výbore
a v Slovanskom seminári. Spracoval viaceré
historické témy zo slovenských národných dejín.
Napísal diela Panslavizmus kedysi a dnes, Slováci
a Slovanstvo. Jeho články, ktoré publikoval v
Táborenie v dedinke Polom
Dňa 2.8. - 6.8.2010 sa mládež z Rimavskej
Píly zúčastnila tábora na Polome. Keďže
niektorí ešte nedovŕšili vek 18 rokov, ako
dozor sa zúčastnil aj pán farár Ján Belica.
Pán farár si na každý deň pripravil pre nás
výklad z biblie. Na rozdiel od ostatných
táborov si mládež program a aj jedálny lístok
pripravovala sama. Jedlo si varili sami a v
programe bolo napríklad hľadanie pokladu,
aktivity pre chlapcov, opekanie, spoločenské
hry (napr. UNO, mafia). Zažili sme tam
krásnych päť dní. Týmto článkom sa zároveň
chceme poďakovať nielen pánovi farárovi,
ale aj Ing. Jaroslavovi Miklovi za sponzorské
požičanie chaty. Ďakujeme.
Patrícia Zvarová a účastníci tábora
Londýne, vyšli pod názvom Odkazy z Londýna.
Pracoval v redakcii rozhlasu BBC pod
pseudonymom Peter Hron. Napísal rozsiahle
a fundované dielo Medzi nami a Maďarmi. V ňom
preukázal dokonalú znalosť problematiky vzťahov
Slovákov a Maďarov, kde poukázal na aktuálnosť
problematiky. Z rokovaní na Mierovej konferencii
v Paríži roku 1946 podal prehľad o neserióznom
prístupe maďarskej diplomacie pri plnení
medzinárodných dohovorov .Poukázal aj na
historickú krivdu na Slovákoch zo strany
maďarských pánov a vládnucich kruhov
v minulosti a revizionizmus, ktorý pretrváva
v politike Maďarov dodnes.
Vrchol politickej kariéry V. Clementis dosiahol
po obnovení Československa, roku 1945 sa stal
štátnym tajomníkom na Ministerstve zahraničných
vecí v Prahe. Po tragickej smrti Jana Masaryka
nastúpil roku 1948 na miesto ministra
zahraničných vecí. Jeho politické výslnie netrvalo
dlho, spory s dogmatikmi a hlavne jeho pobyt na
západe ho predurčoval, že stalinské čistky
a hľadanie ,,triedneho nepriateľa“ ho môžu
postihnúť. Najskôr bol roku 1950 označený za
buržoázneho nacionalistu, neskoršie za zradcu
a agenta imperializmu.
Napriek jeho komunistickému presvedčeniu
a volaniu po spravodlivosti bol dvakrát vylúčený
z KSČ. Bol neoprávnene obvinený a podrobený
kritike v procese proti národne orientovanej
inteligencii a „agentom západu“. Napriek
upozorneniu priateľov, aby sa nevracal do vlasti,
kde ho čaká zatknutie a perzekúcie, sa vrátil už
v čase, keď začínali sa pripravovať inscenované
procesy proti čestným ľuďom, ktorí sa zaslúžili o
oslobodenie a znovuobnovenie Československa.
Bol zatknutý a roku 1952 odsúdený na smrť
a potupne popravený. Dodnes nemá vlastný hrob.
Roku 1963 bol Vladimír Clementis v plnom
rozsahu rehabilitovaný. Toľko strohé fakty, útržky
z jeho bohatého, ale zároveň tragického života.
Mladšie i stredné pokolenia, ani naši Slováci
v zahraničí, sotva vedia o Vladimírovi
Clementisovi niečo viac, než to, že bol. Ale aj
jeho, umelými konštrukciami a päťdesiatymi rokmi
ovplyvnená generácia vrstovníkov i mladší, by si
ho mali uchovať v pamäti ako vzdelaného štátnika,
obratného diplomata, pôsobivého rečníka,
publicistu a intelektuála európskeho rozmeru.
Autentické sú spomienky Vladimíra Clementisa,
zostavené zo súkromných listov, ktoré z nútenej
emigrácie a vo väzení na Pankráci písal manželke
Lýdii. Clementisova Nedokončená kronika vypĺňa,
okrem niekoľkých kníh o ňom, istú medzeru:
vcelku vieme o tom primálo takého, čo by tú
minulosť robilo živou, blízkou slovom, čo by bolo
súčasťou nášho kultúrneho vedomia. V tejto útlej
knižočke Vladimír Clementis napísal prácu
„intímnu“ pre seba a jeho najbližších. Ide fakticky
o vyznanie lásky k rodnému domovu, k rodičom,
k rodnému Tisovcu. Napísal knihu Vzduch našich
čias, v ktorej nabádal svojich krajanov, aby „okná
dokorán“ a dali zelenú novým časom, v ktorých sa
aj slovenský národ presadí vo svete. Tento
výnimočne vzdelaný, rozhľadený, zrelý politik
diplomat – Slovák mal úprimný vzťah k národným
tradíciám a bohatej histórii Slovanov a Slovákov.
Jeho pohľad bol chápavý, citlivý orientovaný na
šťastnejšiu budúcnosť Slovákov, v ktorú do
posledných chvíľ života veril. Vladimír Clementis
mal vrelý vzťah k svojmu rodisku, rád navštevoval
tisovský chotár, kraj pod Hradovou a jeho priateľa
baču Ondra na salaši na daxnerovskom majetku.
Zachoval sa aj príbeh jeho krajanov, bratov
Kuchtovcov, ktorí chceli ísť za prácou do
Francúzska roku 1929. Ohlásili sa v Prahe v rodine
V. Clementisa, ktorý bol v tom čase senátorom
v Národnom zhromaždení za Komunistickú stranu.
Prenocovali v jeho rodine. Na druhý deň im
pomohol vybaviť potrebné doklady a víza a oni
mohli vycestovať na zárobky. Pre tragické
udalosti, ktoré ho čakali mu nemali kedy
poďakovať za láskavosť, ktorú im preukázal.
Ostala len spomienka na človeka s otvoreným
srdcom, na advokáta chudobných, ktorý bez
nároku na honorár obhajoval tých
najchudobnejších.
Vladimír Clementis patril k vedúcim
osobnostiam pokrokového Slovenska
a Československa medzi dvoma vojnami a po
oslobodení, hoci jeho úspešná životná púť bola
tragicky a nespravodlivo neprajníkmi prerušená.
Občianska a stranícka rehabilitácia V. Clementisa
prišla, žiaľ neskoro. Dožila sa jej aj jeho manželka,
ktorá po celý život ostala verná jeho odkazu. ,,Ale
kto nazrie až na dno ľudského srdca a kto vypovie,
ako sa mieša trpká radosť s hrôzou z nádeje
definitívne zabitej? A či je nádej nesmrteľná
a srdce čakať neprestane?“, ako to bola napísala
Zora Jesenská.
Clementisov život a tragický osud je dôvodom
nielen na zamyslenie nad nespravodlivým údelom
mnohých našich osobností, ktoré by nemali
zapadnúť prachom zabudnutia. Clementis bol
a snažil sa byť tým, čo hlásal: to nie je veru
najmenšie jeho víťazstvo. Clementisov príklad je
výzvou pre tých, čo žijú, i tých , čo prídu po nás.
Igor M. Tomo
Evanjelické gymnázium začína svoj devätnásty školský rok
Neuveriteľné, ako ten čas rýchlo letí. Do školy
nastúpi v septembri viac ako 300 žiakov. Slovenský
pedagogický zbor je stabilizovaný, zmeny v ňom
oscilujú len okolo materskej dovolenky, návratov z
nej a odchodov na ňu. Američanov bude
reprezentovať ženské kvarteto.
Škola má za sebou opäť úspešný rok, plný aktivít,
množstva kreatívnych činností, medzinárodných
vystúpení. Tieto činnosti obohacujú nielen samotnú
školu, ale sú aj prínosom pre mesto, prispievajú k
jeho zviditeľneniu a reprezentácii. Okrem
duchovného, kultúrneho a spoločenského
obohatenia života mesta je tu aj finančný prínos,
žiaci bývajúci na privátoch, kupujúci v obchodoch,
sú príjemným bonusom
Sú tu však aj momenty, ktoré nie sú pozitívne a
môžem vás, vážení spoluobčania, ubezbečiť, že
nikoho z nás pedagógov neteší, keď sa dozvedáme,
že naši žiaci na privátoch sú v noci hluční, prípadne
drzí, že sa nesprávajú tak, ako by sa patrilo na
žiakov evanjelickej školy. Obraciam sa preto na vás,
vážení Tisovčania, aby ste sa so svojimi
negatívnymi skúsenosťami s našimi študentmi
nedelili so svojim známymi a v anonymnej
šuškande, či anonymných e mailoch vyjadrovali svoj
určite oprávnený hnev, ale príďte k nám do školy a
povedzte to nám. Len potom budeme môcť veci
riešiť. My, pedagógovia, si myslíme, že všetci
dospelí sme istým spôsobom zodpovední za
výchovu všetkých, nielen svojich vlastných detí. Ak
nezdieľate tento, možno pre niekoho naivný názor,
vezmime to čisto pragmaticky – bez 300 egeťákov
by bol Tisovec pustejší, smutnejší a - chudobnejší.
Lepšie je ich tu mať, ako nemať a najlepšie je ich tu
mať nielen múdrych, ale aj slušných.
H. Pašiaková
SEPTEMBER 2010
Životné jubileum Jána Valentíka
Ján Valentík sa narodil 22. augusta 1940 v Tisovci. V rodisku získal
základné i stredné vzdelanie. Štúdium herectva na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave absolvoval v roku 1963 postavou
Amerikána v Tajovského divadelnej hre Hriech.
Počas celého štúdia na Vysokej škole múzických umení bol jeho
ročníkovým pedagógom a pedagógom hereckej tvorby národný umelec
Janko Borodáč.
Po ukončení štúdia na Vysokej škole múzických umení nastúpil Ján
Valentík ako herec do Divadla Slovenského národného povstania v
Martine, odkiaľ narukoval na vojenskú základnú službu do Vojenského
umeleckého súboru v Bratislave. Po skončení vojenskej základnej služby
sa opäť vrátil do Divadla Slovenského národného povstania v Martine.
Po sprofesionalizovaní Vojenského umeleckého súboru Jána Nálepku,
na základe úspešného konkurzu opäť pôsobil v tomto umeleckom telese v
Bratislave.
V roku 1975 nastúpil ako herec do Rozhlasového hereckého súboru
vtedy Československého rozhlasu v Bratislave. V tomto umeleckom súbore
pôsobil až do odchodu na dôchodok, kedy sa vrátil do rodného Tisovca.
Umeleckú tvorbu herca Jána Valentíka poznamenala plejáda osobností,
ktorí v období jeho štúdia pôsobili na divadelnej fakulte Vysokej školy
múzických umení v Bratislave. Boli to predovšetkým pedagóg hereckej
tvorby prcf. Janko Borodáč a národný umelec prof. Viliam Záborský,
pedagóg javiskovej reči a umeleckého prednesú. Najmä osobný príklad
Viliama Záborského výrazne poznamenal umeleckú tvorbu Jána Valentíka.
Ján Valentík bol priam ideálom člena Rozhlasového hereckého súboru.
Bol skutočne všestranne použiteľný. Diapazón jeho hereckých výrazových
prostriedkov obohatili mesiace strávené vo Vojenskom umeleckom súbore
Jána Nálepku v Bratislave. Bol to bezpočet verejných vystúpení s
umeleckým prednesom poézie a prózy, sprievodné slovo koncertných
vystúpení komorného zboru i celého súboru, ktoré obohatili Jána Valentíka
o schopnosť nadviazať bezprostredný kontakt a dialóg s divákom. Túto
skutočnosť využil počas umeleckej tvorby v rozhlase, kde na verejných
nahrávkach koncertných, estrádnych a verejných kontaktných relácií bol
sprievodcom, ba priam kamarátom nielen divákom v sále, ale najmä
poslucháčom pri rozhlasových prijímačoch.
Popri rozhlasovom herectve výraznou kapitolou jeho umeleckej tvorby
je umelecký prednes poézie a umelecký prednes prózy. Skutočne
majstrovský bol jeho prednes próz Ladislava Ťažkého. Neopakovateľná a
nezabudnuteľná je jeho intonácia postavičiek z próz Jozefa Gregora
6
TISOVSKÝ MESAČNÍK
Tajovského, Martina Kukučina a Dobroslava Chrobáka, v ktorých popri
nefolklorizujúcej melódie slovenskej vety dominovala schopnosť
interpretovať myšlienku vety, ako súčasti umeleckého textu.
Dominantou hereckej tvorby Jána Valentíka je dlhý rad vytvorených
dramatických postáv v rozhlasových hrách pre dospelých, ale i pre deti a
mládež.
Charakteristickou črtou Valentíkovej umeleckej tvorby je vždy
prítomný zreteľ na rozhlasovosť umeleckého diela ktoré stvárňuje, a
rozhlasovosť jeho herectva. Herecké pôsobenie Jána Valentíka bolo vždy
tvorbou v plnom zmysle slova. Ním vytvorené dramatické postavy dýchali,
chodili, šepotali a kričali v službe autora a v intenciách režijnej koncepcie.
Radom vytvorených dramatických postáv sa Ján Valentík zaradil do
plejády rozhlasových hereckých hviezd, počínajúc Adamčíkovcami,
Meličkovou, Poničanovou, cez Ctibora Filčíka, Alojza Kramára, Gustáva
Valacha, Karola Machatu až po Ivana Mistríka či Dušana Jamricha, a
ďalších.
Vďaka modernej rozhlasovej záznamovej technike zostane zachované
herectvo Jána Valentíka nielen ako svedectvo, ale i ako príklad vzťahu k
hovorenej slovenskej reči i pre príchodiace generácie.
Maestro, i touto cestou Ti želáme ešte mnoho spokojných a
požehnaných rokov medzi nami.
Štefan Sabó a celá tisovská kultúra
Je všeobecne známe, že po oznámení výsledkov tohtoročných
Možno bude aj veselo...
Klientelizmus, korupcia a populizmus. Toto boli priority vládnutia p. Fica parlamentných volieb sa ego p. Fica nezmenilo. Vo „verejnoprávnej“ STV s
ako predsedu vlády a SMER-u. Ak na takejto fáze má fungovať alebo aroganciou jemu vlastnou oznámil, že jeho strana brutálnym spôsobom
funguje sociálna demokracia, tak je namieste ju zrušiť alebo zakázať. vyhrala voľby. Keďže doteraz aj tak vládla, je absolútne namieste otázka.
Samozrejme zákonne. Píšem o sociálnej demokracii na Slovensku, nie vo Keď sa zo zákona musia podrobiť testom spôsobilosti policajti, hasiči, piloti,
svete. Strana SMER sociálna demokracia v osobe pána Fica, to je dokázané horská služba a ešte neviem kto, prečo sa potom testom nepodrobia aj
ekonomické šarlatánstvo. Vôbec nie je pravda, že ekonomická kríza sa slovenskí politici na akejkoľvek úrovni, v tom zmysle, či sú vôbec mentálne
obyčajných ľudí na Slovensku nedotkne, ako nám to denno denne vtĺkala do schopní vykonávať politické a ekonomické rozhodnutia, ktoré zásadným
hlavy propaganda Ficovej vlády. Dôsledky ekonomického rozhadzovania a spôsobom ovplyvňujú kvalitu života občanov.
nezodpovednosti čo po sebe zanechala „najmúdrejšia vláda“ p. Fica sa určite Po známom výsledku parlamentných volieb v Tisovci, by mal p. Fico, aj
nedotknú jeho strany a jej tzv. Sponzorov. Budúcej vláde naozaj nie je čo keď už nie je predsedom vlády, odhaliť nejakú sochu občanom a hlavne jeho
závidieť, pretože bašovanie trojlístka SMER-HZDS-SNS bude obyvateľom poslušným voličom v Tisovci. Pri zložení súčasného vojvodstva by to nemal
tejto krajiny zohľadnené znížením životnej úrovne. Nekompetentnosť vlády a byť problém. Nasľuboval toho aj v Tisovci dosť, ale skutek utek. Nech to
jej úradníkov aj v regiónoch sa vo svete sem tam objaví, ale v takom spraví, ale za svoje. Každá takáto pamiatka hovorí veľa o dobe v ktorej bola
množstve v tak malej krajine ako je Slovensko na to je slovo katastrofa príliš osadená a kto ju tam osádzal.
slabé prirovnanie. Je to úplne zrejmé, že Ficova zostava plánovala vládnuť Odídený expremiér Fico neraz verejne povedal, že zmenu režimu v roku
dlhšie ako jedno volebné obdobie. Je to pre boľševikov typická predstava o 1989 si ani nevšimol. Bolo by naozaj veľmi potrebné a veľmi žiadúce
vládnutí. Majú to proste v krvi a inej pomoci asi nieto, iba čakať kým pripomenúť to jemu a jeho voličom aj v Tisovci. Zmena naozaj nastala, ale
povymierajú. Keďže prvé štyri roky vládnutia sa dajú označiť slovom po nás prečo to nechcú vedieť aj občania Tisovca, je aj pre priemerne inteligentného
potopa, tak si myslím, že vo svojej nadutosti a arogancii si neprizná, že človeka nepochopiteľné. Podľa dobových záznamov vraj Tisovčania v
spravovala túto krajinu zle. Samozrejme je to o mentálnej úrovni osôb, ktoré minulosti vo vývoji krajiny predstavovali progres.
majú v rukách na Slovensku moc. Chcel by som veriť, že škodlivé vládnutie, Čo nevidieť, čakajú nás komunálne voľby, ktoré sa budú bytostne dotýkať
ktoré spôsobuje tejto krajine škodu a úpadok nielen hospodársky ale aj života obyvateľov Tisovca. Netrúfam si odhadnúť ako komunálne voľby
morálny, musí a má byť potrestané. V demokratických štátoch od nás dopadnú v Tisovci, ale je mi jasné, že stojace vody v samospráve Tisovca do
západným smerom je to celkom bežné i keď ani tam vždy pravidelné. budúcnosti nič dobré neveštia. Samozrejme sa to v prvom rade týka osôb,
Skresľovať a klamať o skutočnom stave vecí verejných je veľké umenie. ktoré v tomto útvare sedia. Niektoré už dosť dlho. Prezliekanie politických
Slovensko je v tejto oblasti zlým príkladom pre demokratický svet. Vládu tričiek je pre nich samozrejmosť. O osobnej morálke radšej nehovoriť. Dalo
vymeníme voľbami ale občanov nevymeníme, oni tu žijú z poctivej práce by sa to rešpektovať, ale len vtedy, keby sa ich rozhodovacie činy prejavili v
dosť mizerne. Podľa rétoriky p. Fica, jeho vláda zanechala pre novú vládu kvalite verejného a občianskeho života v tomto meste.
Štát so skorumpovanou demokraciou nemá právo nazývať sa štátom.
krajinu vo vynikajúcej kondícii.
Ján Kopper
SEPTEMBER 2010
7
*** PLATÍ OD 01.09.2010
Dovozné za batožiny, detský kočík a psa (okrem vodiaceho psa držiteľa ŤZP-S)
Tarifná
Cena
vzdialenosť
za kus
Km
€
1 – 10
0,30
11 – 50
0,50
51 – 100
0,65
Bezplatne sa prepravujú:
detský kočík držiteľa ŤZP, ŤZP-S,
invalidný vozík,
vodiaci pes držiteľa ŤZP-S,
batožiny, ktoré majú rozmery menšie ako 30x40x60 cm,
batožiny tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm,
batožiny tvaru dosky, ktorej rozmery nepresahujú 80x100 cm,
hmotnosť prepravovaných batožín súčasne nesmie presahovať 25 kg.
Tarifné podmienky nadobúdajú účinnosť 15. augusta 2010.
Účinnosť jednosmerného cestovného „ II ” v časti b) nezamestnaní
občania s platnou „ S-kartou ” za každých aj začatých 25 km a
jednosmerné osobitné cestovné „ SD-karta ” sa odkladá k 01.09.2010
TISOVSKÝ MESAČNÍK
SEPTEMBER 2010
Inzercia
Predám záhradnú chatku v záhradkárskej oblasti “Papiereň“
s pivnicou, vlastnou vodou a stromami ovocnými aj
okrasnými.
0903 178762
8
PROGRAM „KINA POD HRADOVOU“ V SEPTEMBRI
7.9.
utorok
19.00
Legenda o Lietajúcom Cypriánovi – SR
21.9.
utorok
19.00
Twilight saga: Zatmenie – USA
Predám auto ŠKODA 105L. Cena dohodou.
047 5493187 alebo 0907 349664
Prenajmem 1-izbový zariadený byt v rodinnom dome pre 1-2
osoby na Hviezdoslavovej ulici. Cena dohodou.
0910 994979
Predám motorku Jawa 250 - 590 s tp a spz, r.v.: 1967,
neuvedené km, , motorka je plne funkčná, len treba novú
baterku. Cena dohodou.
tel. 0907 163 350
Predám zánovný elektroplynový sporák MORA 2275. Cena
130 eur.
0915 262884
Prežitie v divočine – putovný tábor
Muránskou planinou
V dňoch 6. – 8. augusta sa na Muránskej planine
odohrával v poradí už siedmy ročník detského putovného
tábora. Sedemnásť detí z Revúcej, Revúckej Lehoty,
Muráňa, Tisovca a Komárna zdolávalo v sprievode
pracovníkov národného parku a dobrovoľníkov nielen
Muránsku planinu, ale aj samých seba. Mať na pleciach
plne naložený batoh, spacák a karimatku, za chrbtom búrku
a pred sebou trasu dlhú niekoľko kilometrov, to veru nie je
pre slabé povahy a rozmaznané deti! A tie naše deti, vrátane
najmladšieho sedemročného Jakuba Lukáča, nám teda
ukázali, že vedia zaťať zuby a popasovať sa s každou
nástrahou prírody. Čo sa týka počasia, zažili sme naozaj
skoro všetko: slnko, búrky aj hmlu ako mlieko. Napriek
tomu nás dobrá nálada ani raz neopustila. Veď sme boli na
prežití v divočine!
V mieste spoločného bivaku – na Nižnej
Kľakovej sme si všetci – deti aj dospeláci zmerali svoje
sily, rýchlosť a obratnosť v rôznych súťažiach a napriek
maximálnemu úsiliu nás – dospelákov sa nám nepodarilo
deti poraziť a odišli sme bez cien a s dlhým nosom. Tmu
sobotňajšej noci potom rozháňal oheň táboráka, v ktorom
sa opekala slaninka a špekačky – tá najlepšia odmena po
náročnej túre. V nedeľu nás čakal už len presun do
civilizácie, nuž a doma netrpezliví a zvedaví rodičia a starí
rodičia, dobrý neskorý obed, teplá sprcha a vlastná posteľ.
Na záver tu mám ešte odkaz. Milé dievčatá
a chlapci, boli ste všetci skvelí a môžete byť na seba hrdí.
Tábor ste zvládli vynikajúco a verím, že o rok sa opäť
stretneme a spoločne prežijeme niekoľko dní v divočine
Muránskej planiny.
V mene Správy NP Muránska planina ďakujem
ľuďom, ktorí sa akokoľvek podieľali na jeho organizácii a
realizácii – najmä vedúcim skupín z radov dobrovoľníkov –
Zdenovi Pochopovi, Katke Bujňákovej, Petrovi
Mlákayovi, Tomášovi Balcovi, Ivovi Hepkovi, Edovi
Goffovi, Matúšovi Hudákovi a Stanovi Kamenskému,
ako aj našim verným sponzorom – Erikovi Málikovi
(Šport Erik Málik Revúca), Jánovi Maukšovi (JM Šport
Revúca), Táni Krškovej (Kníhkupectvo KnihArt
Revúca), papierníctvu CompAct spol. s.r.o., Martinovi
a Ľubomírovi Rolincovcom (Foto Studio Rolinec)
a Občianskemu združeniu Off Road Club Tisovec, ktorí
finančne i materiálne podporili v poradí už siedmy ročník
tábora.
Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina
TISOVSKÝ MESAČNÍK
28.9.
utorok
19.00
Hrajú: Marko Igonda, Pawel Malaczynski, Alexander Domogarov,
Radoslav Brzobohatý, Vladimír Javorský, Ivan Palúch, Lukáš
Latinák...
Historická dobrodružná dráma, MP od 15 r., 108 min., vst. 1,85
€
Hrajú: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner... České
titulky.
Romantický horor, MP od 12 r., 130 min., vst. 2,00 €
To bol zajtra žúr – USA
Hrajú: John Cusack, Clark Duke... České titulky.
Komédia, MP od 12 r., 99 min.,vst. 1,85€
Pripravujeme na október 2010
5.10. Začiatok
sci-fi, mysteriózny triler
12.10. Predátori
sci-fi, akčný, horor
19.10. Cesta
dráma
26.10. Shrek: Zvonec a koniec animovaná komédia
Zber nebezpečných odpadov realizuje spoločnosť DETOX s.r.o. Banská
Bystrica pobočka Rimavská Sobota.
Termín zberu nebezpečných látok z komunálneho odpadu v meste Tisovec a Rimavskej
Píly: 1. 10. 2010 (piatok)
ULICA
Partizánska
Partizánska
Hviezdoslavova
Hviezdoslavova
Muránska
Francisciho 804
Jesenského
Štefánikova 955
Rimavská Píla
Rimavská Píla
MIESTO
Na parkovisku pri textile
Srdiečko
Parkovisko oproti SAD-Rimava
Pri r.d. 1105- Slávča
Pod žel. mostom
Parkovisko
Pri garážach
Pri kotolni
Kultúrny dom
Pred materskou škôlkou
ČAS.
12.00 – 12.20
12.30 – 12.50
13.00 – 13.20
13.30 – 13.50
14.00 – 14.20
14.30 – 14.50
15.00 – 15.20
15.30 – 15.50
16.00 – 16.20
16.30 – 16.50
Nebezpečné látky ktorých sa môžete zbaviť prostredníctvom ich odovzdania
spôsobilej osobe BEZ POPLATKU sú: autobatérie, batérie, farby po záručnej dobe,
fotografický papier, lieky po expiračnej dobe, motorový olej, nikel-kadmiové batérie,
nádoby od oleja, olejové filtre, odpadové chemikálie, minerálne a syntetické oleje, obaly
a nádoby znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery, plasty znečistené ropnými
látkami, riedidlá, rozpúšťadlá, chemicky znečistené textílie, televízory, ustaľovače,
vývojky, chemicky znečistená voda, výbojky, zvyšky pesticídov a insekticídov, žiarivky,
chladničky..
Všetkých zároveň upozorňujeme, aby na mieste zastávky nenechávali tento odpad
bez dozoru a aby nedoniesli odpady ktoré nie sú nebezpečným odpadom, pretože
tento odpad nebude od nich odobratý!
Blíži sa vykurovacia sezóna,
redakcia Tisovského mesačníka
Vám oznamuje kontaktné adresy
na kominárske služby:
Spoločnosť KLEMPO DETREX
Rimavská Sobota
5623103, 5422888, 5690281
alebo 0903 507234
Spoločnosť Calmit spol. s r.o., závod
Tisovec Vám oznamuje, že od 1.7.2010
ponúka na odpredaj piesok frakcie 0-4 mm,
vhodný na stavebné účely a kamenivo
frakcie 8 - 11 mm, vhodné na dekoráciu
záhrad, chodníkov, ciest a pomníkov.
Cena za 1 tonu: 10,12€ s DPH.
Kontakt: odbyt 04715494266-7
Služby mesta Tisovec, s.r.o. vo svojej predajni KNÍHKUPECTVO INFO ponúkajú už v
predstihu stolové a nástenné kalendáre a diáre na rok 2011.
Výber je naozaj široký. Stačí prísť a vybrať si spoločníka do domácnosti na budúci rok. Teraz
je ten správny čas, kedy je ponuka bez obmedzenia a dá sa vyberať zo všetkých typov,
žánrov a veľkostí. Kalendáre v takomto širokom sortimente nájdete v Tisovci iba v našej
predajni. A sú k dispozícii len do vypredania zásob. Súčasná ponuka predstavuje až 78
druhov!
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Tisovský mesačník – mestské noviny občanov Tisovca a Rimavskej Píly. Vychádzajú 12 – krát do roka. Vydáva MsÚ Tisovec.
Povol. uzn. MZ 21/1991, reg. č.SKO/4, evidenčné číslo: EV 3937/09. Redakcia: Mgr. Štefan Sabó, Juraj Brož, Miroslava Kojnoková. Tel.: 047/5493470.
www.tisovec.com, mail: [email protected] Grafická úprava a tlač: Oddelenie kultúry MsÚ Tisovec. Uzávierka posledný deň v mesiaci.
Fotografie bez označenia autora: Milan Slabej. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov.
Download

September 2010 - Mesto Tisovec