Soudní
exekutor
J U D r.
Vlastimil
POROSTLÝ
Stojanovo nám.7/873, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
T e l . / fax : + 4 2 0 5 9 6 6 1 7 2 3 7 ,
e–mail: [email protected]
č.j. : 069 EX 404/02- 20
Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Ostrava - Mariánské
Hory, Stojanovo náměstí 7/873, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě
ze dne 10.07.2002, sp. zn. 50 Nc 10118/2002-8, které nabylo právní moci dnem 03.12.2002 a kterým byla
nařízena exekuce rozsudku Okresního soudu v Ostravě č.j. 21 C 628/2001-28 ze dne 11.03.2002 ve věci:
oprávněného : Mlékárna Kunín a.s., IČ: 45192294, se sídlem Kunín 291, 742 53, zaps. v OR vedeném
KS v Ostravě, odd. B, vl.č. 390
práv. zast. Mgr. Jana Wraniková, se sídlem Občanská 18, Ostrava
proti
povinnému
: František Randis, bytem Lechowiczova 15/2842, Ostrava, PSČ: 702 00, nar.
27.05.1958
za účasti
manželky
povinného
: Věra Randisová, bytem tamtéž, nar. 04.02.1954
pro
:
38.941,- Kč s příslušenstvím
vydává tuto
dražební vyhlášku
(elektronická dražba)
1. Dražební jednání (dražba) se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese :
http://www.el-drazby.cz
Zahájení elektronické dražby : dne 08.12.2010 v 09:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání)
Ukončení dražby : Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.), nejméně však do
09.12.2010 v 09:00 hod. (nejčasnější možný okamžik skončení dražby).
Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,
má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se
opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má
se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.
2. Předmětem dražby jsou nemovitosti v SJM povinného a jeho manželky se všemi součástmi a
příslušenstvím, tvořící funkční celek, a to:
- pozemek p.č.1021, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 205 m2,
- pozemek p.č. 1022/1, zahrada o výměře 50 m2,
- pozemek p.č. 1022/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2,
- pozemek p.č. 1022/3, zahrada o výměře 67 m2,
- pozemek p.č. 2826/2, vodní plocha – vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném
- budova č.p. 146, na parcele č. 1021 – způsob využití bydlení
- budova bez čp./č.e.. na parcele 1022/2 - občanská vybavenost
vše v k.ú. Hať, obec Hať, okres Opava, zapsaného na listu vlastnictví č. 300 (dříve 497) u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.
Kopie znaleckého posudku je možno získat na Exekutorském úřadě v Ostravě v úředních hodinách za
poplatek 500,-- Kč + 20 % DPH tj. celkem 600,--Kč.
3. Výsledná cena dražených nemovitostí činí částku celkem 1.200.000,- Kč.
Bankovní spojení: KB a.s., Ostrava
č.ú. 505040761/0100
IČ: 16 64 42 63
DIČ: CZ 520912155
4. Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitostí a jejich příslušenství, práv a jiných
majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku, ve výši 800.000,- Kč.
5. Dražební jistota je stanovena ve výši 300.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni
složit dražební jistotu takto :
- převodem na depozitní účet soudního exekutora č.ú. 505040761/0100, VS 5805270229 , spec.sym. 40402
u Komerční banky, a.s., pobočka Ostrava, a to nejpozději 3 pracovní dny před zahájením elektronické
dražby. Nebude-li v této lhůtě před zahájením elektronické dražby provedení platby na účet soudního
exekutora doloženo, nebude k ní přihlédnuto.
- dražební jistotu nelze složit šekem, směnkou nebo platební kartou
- dražební jistota se započítává vydražiteli do ceny dosažené vydražením
- dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí složená dražební jistota stejným způsobem, jakým byla
složena, přičemž budou-li proti příklepu podány námitky, bude tato skutečnost řešena přednostně a jistota
vrácena po právní moci usnesení o příklepu
- byla-li dražba zmařena vydražitelem nebo vydraží-li předmět dražby osoba, jež je z dražby vyloučena,
dražební jistota složená vydražitelem se použije na náhradu nákladů, které soudnímu exekutorovi a
účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil
nejvyšší podání, a, bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na
nejvyšším podání. O těchto závazcích rozhodne soudní exekutor po jednání usnesením. Převyšuje-li
jistota tyto závazky, zbývající část bude vrácena vydražiteli, který zmařil dražbu. Nepostačí-li k úhradě
závazků složená jistota, podá soudní exekutor podle tohoto vykonatelného usnesení návrh na nařízení
exekuce proti vydražiteli. (§336n o.s.ř.)
- dražební jistotu lze skládat od zveřejnění dražby
6. Dražitelem zaregistrovaným do dražby je dražitel, který složil dražební jistotu dle podmínek čl. 5 vyhlášky a
zaregistroval se jako ověřený dražitel v systému elektronických dražeb na adrese www.el-drazby.cz
prostřednictvím webového formuláře (přímý odkaz: https://www.exekutor.cz:60003/drazby/register.php)
nebo případně v sídle Exekutorského úřadu v Ostravě, Stojanovo nám. 7/873, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory.
7. S předmětnými nemovitostmi nejsou dle vyjádření soudního znalce spojena práva a závady ve smyslu
ustanovení § 336a odst. 1 písm. b) o.s.ř.
8. Závady, které prodejem v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy,
nájem bytů a další věcná břemena a nájemní práva, o nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitosti
zatěžovala i nadále ( §336a odst.1 písm. c) o.s.ř.)
Dle vyjádření soudního znalce nebylo zjištěno, že by na předmětných nemovitostech vázly závady, které dle
§ 336a odst.1 písm. c) o.s.ř. prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou.
9. Vydražená cena, včetně dražební jistoty, jakož i peněžní prostředky vrácené dražební jistoty, budou uloženy
na bezúročném účtu.
10. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po dni vydání
usnesení o příklepu, o tom je povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem
vydražené nemovitosti s příslušenstvím nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší
podání a to ke dni vydání usnesení o příklepu (§ 336 l odst. 1, 2 o.s.ř.). Vydražitel, který se nestal
vlastníkem vydražené nemovitosti, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou
mu způsobil při hospodaření s nemovitostí a jejím příslušenstvím (§ 336 l odst. 4 o.s.ř.).
11. Oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného, se mohou při
rozvrhu podstaty domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných
zástavním právem, než pro které byla exekuce nařízena, jestliže je přihlásí nejpozději do 06.12.2010,
jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami.
K přihláškám, v nichž nebude uvedena výše pohledávky nebo jejího příslušenství, soudní exekutor
nepřihlíží (§ 336f o.s.ř.).
12. Oprávněný a ti, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění a ostatní věřitelé povinného, kteří požadují
uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty, se vyzývají, aby soudnímu exekutorovi sdělili, zda
žádají zaplacení svých pohledávek, a to nejpozději do 06.12.2010. Nepožádají-li o zaplacení svých
pohledávek nejpozději před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim
převzít. Převzetím dluhu nastoupí vydražitel jako dlužník na místo povinného (§ 336g o.s.ř.).
13. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby toto právo
uplatnil u soudního exekutora a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního
jednání, jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce dražbou přihlíženo.
14. Osoby, které mají k nemovitostem předkupní právo, je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé, přičemž
předkupní právo musí býti prokázáno nejpozději do 06.12.2010. Soudní exekutor ještě před zahájením
vlastní dražby rozhodne usnesením, zda je předkupní právo prokázáno; proti tomuto usnesení není
odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.). Usnesením příklepu předkupní právo zaniká.
15. Vyjma dražitelů, kterým svědčí předkupní právo nemohou dražitelé nemohou v elektronické dražbě činit
stejné podání.Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v
elektronické dražbě vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost
příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy. Pokud by přesto došlo k akceptaci stejného příhozu
zájemců a nebude-li možno udělit příklep zájemci s předkupním právem, pak exekutor určí příklep losem.
16. Po skončení dražby oznámí soudní exekutor nebo jeho zaměstnanec pověřený k provedení jednotlivých
úkonů dle exekučního řádu, prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu, která učinila nejvyšší
podání v dražbě a výši nejvyššího podání. Od okamžiku oznámení osoby, která učinila nejvyšší podání a
výši nejvyššího podání, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 48
hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu.
17. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elektronických dražeb a
doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu.
18. Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou povinni v průběhu jejího trvání nerušit průběh dražby,
dbát pokynů organizátorů dražby a podrobit se opatřením přijatým k udržování pořádku v dražební
místnosti a jejím okolí.
Poučení : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu, v jehož
obvodu působí exekuční soud, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora Exekutorského úřadu v Ostravě, písemně,
ve třech vyhotoveních. Odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a
osoby, které mají k nemovitostem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo. Proti výrokům uvedeným pod body
1, 2, 6, 7, 9 až 17 není odvolání přípustné (§ 336c odst. 5 o.s.ř.).
Dražitelé se upozorňují, že po předchozí telefonické domluvě mohou hodinu před plánovaným koncem
elektronické dražby (nejčasnějším možným okamžikem skončení dražby), mohou využít počítač
Exekutorského úřadu v Ostravě, Stojanovo nám. 7/873, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, k učinění
podání v elektronické podobě.
V Ostravě dne 22.10.2010
Mgr.Michal Schneider
JUDr. Vlastimil Porostlý v.r.
soudní exekutor
pověřen soudním exekutorem
Doručeno:
1) oprávněný
2) povinný
3) manžel povinného
4) Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
5) ČEZ Prodej, s.r.o., zast. Mgr. David Jünger,
advokát,
28. října 438/219, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
6) OZO Ostrava, s.r.o., IČ: 62300920, zast. Mgr.
Kateřinou Siudovou, Matiční 730/3, Ostrava –
Moravská Ostrava
7) Ing. Tomáš Gardiančík, Šilheřovická 558/36,
Petřkovice, 725 29 Ostrava
8) Aleš Kvasnička, Bezručova 268, 747 41 Hradec
nad Moravicí
9) Ing. Richard Ribka, Bartoníčkova 1391/26, Opava,
Předměstí, 746 01 Opava 1
10) Finanční úřad Ostrava I
11) Finanční úřad Hlučín
12) Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava
Bankovní spojení: KB a.s., Ostrava
č.ú. 505040761/0100
13)
14)
15)
16)
17)
VZP ČR
Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, EÚ Ostrava
Soudní exekutor JUDr. Martin Růžička, EÚ Zlín
Soudní exekutor Mgr. Ivo Nedbálek, EÚ Ostrava
Soudní exekutor Mgr. Lenka Černošková, EÚ
Prostějov
18) portál http://www.el-drazby.cz
požaduji publikovat na úřední desce
19) Obecní úřad Hať (okres Opava)
20) Městský úřad Hlučín
21) Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
22) Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Opava
IČ: 16 64 42 63
DIČ: CZ - 52 09 12 155
23) Úřední deska soudního exekutora
Download

Exekutorský úøad Ostrava - JUDr. Vlastimil Porostlý