1 / 2012
OBSAH
PRÍHOVOR STAROSTU, FURČIANSKE VIANOCE
1
VOLEBNÉ OZNÁMENIE
2
ŠKOLSTVO, ŠPORT
3
VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY
5
SPOLOČENSKÉ CENTRUM - KULTÚRNE STREDISKO
6
BYTY NA HORE, ANKETA
7
www.kosice-dh.sk
Milí Furčania,
M
dovoľte mi popriať vám v roku 2012 všetko dobré, pevné zdravie a veľa
p hody vo vašich rodinách. Chcem vyjadriť presvedčenie, že aj napriek
po
toľkokrát zmieňovanej nepriaznivej finančnej situácii sa nám v našej
mestskej časti podarí pokračovať v naštartovaných aktivitách v prospech
všetkých občanov Furče. Za všetky spomeniem aspoň niektoré.
V roku 2012 chceme pokračovať v realizácii parku – oddychovej zóny
v lokalite Dargovských hrdinov VIII medzi hlavnou cestou a novými
bytovými blokmi na Krosnianskej ulici a to konkrétne ďalšou fázou
výstavby chodníkov.
V prvej polovici tohto roka je naplánovaná aj tretia etapa budovania nových prístreškov
ov
m stskej hromadnej dopravy na Sečovskej a Prešovskej ceste.
me
Reekonštrukcie a výstavby detských ihrísk považujem už za pravidelné aktivity, preto v v nich
ch
budeme aj naďalej pokračovať.
V minulom roku sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nezr
z ealizovalo dod
dan
a ie
o loote
op
t ných kontajnerovísk, v tomto roku však chceme oplotiť stanovištia kontajnerov na
n uliciac
ah
P stupimská, Kapitána Jaroša a Ovručská.
Po
Na spríjemnenie letných dní plánujeme zabezpečovať kultúrne podujatia v parku pri fontán
N
ánee
pod názvom ‚Kultúrne leto‘. Chceme dať priestor aj našim šikovným deťom z umel
po
e eckých škô
kôl,l,
ktor
kt
o é pôsobia na Furči.
V sp
spol
olupráci so Správou mestskej zelene, ktorá je správcom zelene v našeej mestsk
skej
ej čas
a ti,
plán
pl
ánuj
ujem
me ja
j rnú výsadbu vo forme kvetinových výzdob. Lesopark chceme oživiť vybu
budo
dova
vaním
m
náuč
ná
učné
ného
h chodník
í a, ktorý by prinášal informácie o faune a flóre na tomto území
m.
Pre sk
Pre
skva
v litňovanie života nás všetkých budeme pravidelne komunikov
ovať aj s je
jedn
dnot
otlivý
vými
o bo
od
born
rným
ýmii odde
dele
l niami mesta Košice a mestskými podnikm
k i, ktoré sú sp
sprá
rávc
vcam
amii alebo
zabe
bezp
zpeč
ečov
ovateľľmi urččitých služieb pre obyvateľov.
Furč
rčan
aania
ia,, ďakujem
ďakuje
j m vám
vám za doterajši
doterajšiu
šiu
u prejavenú dôveru, podnetné
dôveeru, podnet
etné
né náv
ávrh
vrh
rhyy i i prip
i pr
pripomienky.
ipom
omie
ienkky.
y Verím,
že vše
šetk
tkyy sp
spom
omín
nan
a é ak
a tivityy a akcie pri
rispejú k zlep
e šeniiu naše
š j Fu
Furč
rče.
e.
Mgr.
Mg
r. Joz
ozef
ef Andrejčák
starosta
st
A
KÉ BOLI
FURČIANSKE VIANOCE?
Veľmi
vydareným
Mikuláš s anjelikom a priniesli plný košík
darčekov. Študenti konzervatória si pripred-
pravili kultúrny program. Dospelých pre
podujatie
zmenu pohostil starostovským punčom sta-
„Furčianske Vianoce”, ktoré sa uskutočnilo
rosta našej mestskej časti Jozef Andrejčák.
na Mikuláša 6. decembra 2011 v parku pri
Ako to počas našich sídliskových Vianoc
fontáne. Okrem slávnostného rozsvietenia
vyzeralo,
vianočného stromčeka zavítali medzi deti
fotoreportáže.
vianočných
dní
spestrením
bolo
aj
môžete posúdiť
aj
z
tejto
1
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV
1 / 2012
OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB
DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady
SR v znení zmien a doplnkov a na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 347/2011 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady
SR určuje:
1.
Voľby do Národnej rady SR sa vykonajú: dňa 10. marca 2012 od 7.00 do 22.00 hod.
2.
Miestom konania volieb je:
P. č. MIESTNOSŤ
PRE VOLIČOV S TRVALÝM POBYTOM NA:
1.
ZŠ Fábryho
• Kalinovská ul. 2,4,6,8,10,12,14,16,18 • Kurská ul. 20,22,24,25,27,29,31,33,35
2.
ZŠ Fábryho
• Kurská ul. 1-19,21,23 • Kalinovská ul. 3,5,7
*3.
Centrum voľného času, Jegorovo námestie 5
• Tokajícka ul. • Lidické námestie 2,4,6,8
*4.
Centrum voľného času, Jegorovo námestie 5
• Lidické námestie 1,3,5,7,9,10,11,12,14,15,16
5.
Spoločenské centrum, Jegorovovo námestie 5
• Jegorovovo námestie • Bašťovanského ul.
6.
Spoločenské centrum, Jegorovovo námestie 5
• Benadova ul. • Vo výmoli 1,3,5,5a,7,9 • Jegorovovo nám. 5 • Prešovská cesta (nepárne)
7.
ZŠ Postupimská
• Jaltská ul. • Bielocerkevská ul. 1
8.
ZŠ Postupimská
• Bielocerkevská ul. 2-5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27
9.
ZŠ Postupimská
• Kpt. Jaroša Postupimská ul. 31,35,37 • Slivník
10. ZŠ Postupimská
• Postupimská ul. 1-7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,33
11. ZŠ Maurerova
• Povstania českého ľudu 5,7-10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36
• Vyšná úvrať 14,16,18,20,22,24,26,28,30
12. ZŠ Maurerova
• Povstania českého ľudu 2,4,6 • Maurerova ul. 1,2,3 • Clementisova ul.
13. ZŠ Maurerova
• Maurerova 4, Dvorkinova • Orechová • mestská časť Košice-Dargovských hrdinov
14. ZŠ Maurerova
• Maurerova ul. 5-21 • Drieňová ul. • Sečovská cesta (nepárne)
15. Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 • Buzulucká ul. 18,20,21,22,23,25 • Charkovská ul.
16. Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 • Buzulucká ul. 2,4-17,19
17. ZŠ Krosnianska 2
• Krosnianska ul. 1,3,5,7,9,11,13 • Zupkova ul. 1-4,6,8,10,12
18. ZŠ Krosnianska 2
• Zupkova ul. 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35
19. ZŠ Krosnianska 2
• Ovručská ul. • Lupkovská ul. 1,2
20. ZŠ Krosnianska 2
• Krosnianska ul. 2,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39, 41,43,45,47
21. ZŠ Krosnianska 4
• Krosnianska ul. 4,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95
• Exnárova ul. 2, • Ul. sv. Rodiny
22. ZŠ Krosnianska 4
• Exnárova ul. 1,3,4,5,6,7,9,10,11,13,15,17,19,21,23
, , , , , , , , , , , , , , • Fábryho
y ul. 1,2,3,4,6
, , , ,
23. ZŠ Fábryho
• Fábryho ul. 8-10,12-16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42
24. ZŠ Fábryho
• Fábryho ul. 5,7 • Adlerova ul.
*Došlo k zmene volebnej miestnosti.
3.
Volič predstupuje pred okrskovú volebnú komisiu a hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné.
4.
Volič musí mať pri sebe občiansky preukaz, ktorým preukazuje svoju totožnosť okrskovej volebnej komisii.
5.
Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.
6.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, inak mu okrsková volebná komisia
hlasovanie neumožní.
7.
Na zabezpečenie poriadku a dôstojného priebehu hlasovania vo volebnej miestnosti je volič povinný riadiť sa pokynmi predsedu okrskovej
volebnej komisie.
V Košiciach 12. 12. 2011
2
Mgr. Jozef Andrejčák - starosta
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV
P
ROJEKT EUROSCOLA 2012 NA
GYMNÁZIU SV. EDITY STEINOVEJ
Preteky organizuje O5
bežecký
klub
Furča,
1 / 2012
O
DŤAHOVANIE VRAKOV ÁUT
Najviac nepojazdných áut sa nachádza
Gymnázium sv. Edity Steinovej, ktoré už pia-
ktorý vznikol už v roku
ty rok pôsobí v mestskej časti Košice-Dargov-
2004. Súťažiť sa bude v
veň aj najväčší nedostatok parkovacích miest.
ských hrdinov a jeho zriaďovateľom je Arci-
lesoparku našej mest-
Koncom minulého roka majiteľom nepojazd-
biskupský úrad v Košiciach, zorganizovalo
skej časti na trati po
ných áut uplynula lehota na ich odstránenie z
v rámci projektu Euroscola 2012 sériu mi-
promenádnom
chod-
verejného priestranstva. Mestskí policajti vy-
moriadne zaujímavých prednášok. „V závere
níku na Zelený dvor a
konali v septembri 2011 inventarizáciu všet-
uplynulého kalendárneho roka, presne 15.
späť. Pobeží sa šesť kôl,
kých nepojazdných áut na mestských parko-
decembra 2011, sa na pôde školy uskutočni-
jedno kolo meria 7032,5
viskách v Košiciach. Zisteným majiteľom boli
lo stretnutie s prvým podpredsedom vlády
metra. Víťaz maratónu v mužskej kategórii sa
zaslané písomné výzvy, aby si odstránili auto
Slovenskej republiky a ministrom dopravy,
zároveň stane držiteľom Putovného pohára
z parkovacieho miesta. „Mestskí policajti na
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
Memoriálu Štefana Semana. Tento dlhoroč-
sídlisku Košice-Dargovských hrdinov zdo-
republiky Dr. h. c. Ing. Jánom Figeľom.
ný bežecký nadšenec, ktorý žil na Furči aj so
kumentovali viac ako 43 takýchto prípadov.
Hlavnou témou diskusie bola Európska
svojou rodinou – manželkou Zlaticou a tromi
Koncom minulého roka boli z nášho sídlis-
únia a vzdelávanie. Študenti nášho gymná-
deťmi – tragicky zahynul vo februári 1997 po-
ka odtiahnuté štyri motorové vozidlá, kto-
zia, ktorí sa do diskusie aktívne zapájali, vy-
čas tréningového behu na trase vo Vysokých
ré spĺňali všetky znaky vrakov. Na základe
tvorili živú atmosféru záujmu o smerovanie
Tatrách. Víťazka maratónu v kategórii žien
písomnej výzvy majitelia odstránili 27 vra-
a perspektívu vzdelávacích možností v rám-
sa stane držiteľkou Pohára starostu mestskej
kov, prípadne opustených vozidiel,“ skon-
ci Európskej únie v blízkej budúcnosti,“
časti Košice-Dargovských hrdinov. Minulo-
štatovala Magdaléna Janičkanová, veliteľka
informovala Mgr. Mária Dečová, riaditeľka
ročnými víťazmi Furčianskeho maratónu sa
stanice Východ Mestskej polície v Košiciach.
Gymnázia sv. Edity Steinovej.
stali Vladislav Lipovský a Alžbeta Tiszová.
Nepojazdné vraky áut odťahuje Mestská polícia Košice v spolupráci s firmou Fe-MARKT,
Ďalšou aktivitou projektu Euroscola 2012
bola prednáška poslankyne Európskeho
parlamentu Mgr. Moniky Smolkovej, ktorá
v nedávnej minulosti pôsobila aj ako starostka
V
IZUALIZÁCIA REKONŠTRUOVANEJ
BIKROSOVEJ DRÁHY
Ponúkame vám pohľad na vizualizáciu bi-
našej mestskej časti. „Témou jej prednášky sa
krosovej dráhy, ktorá je v súčasnosti mimo
stali právomoci Európskeho parlamentu po
prevádzky, nakoľko je plánovaná jej postup-
Lisabonskej zmluve. Po následnej diskusii
ná rekonštrukcia. Tú zabezpečuje bikrosový
vystúpil ako druhý prednášajúci JUDr. Ra-
klub sídliaci na našom sídlisku. Z tohto dô-
doslav Benko, LL. M., zamestnanec Ústavu
vodu, najmä s ohľadom na bezpečnosť, pro-
európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ
síme obyvateľov, aby sa nezdržiavali v danej
Košice, s príspevkom venovaným téme eu-
lokalite a nevyužívali pešie spojenie medzi
rópskej legislatívy. Vzhľadom na záujem
Benádovou ulicou a Lidickým námestím cez
žiakov Gymnázia sv. Edity Steinovej o štú-
bikrosovú dráhu. Chodník nad bikrosovou
dium politológie ponúkol projekt Euroscola
dráhou sa však využívať môže.
2012 vítanú možnosť stretnúť sa s osobnosťami, ktorých život je s dianím v Európskej
na parkoviskách na sídliskách, kde je záro-
ktorá má v zmysle zákona poverenie na likvidáciu a znehodnotenie týchto vrakov. Tie
budú premiestnené na určené parkovisko v
areáli bývalého bytového družstva na Jarmočnej ulici v Košiciach. „Ak majiteľ neuposlúchne výzvu na odstránenie opusteného
vozidla v určenej lehote, bude mu uložený
poplatok za zaujatie verejného priestranstva v zmysle platných predpisov podľa Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov,“ doplnila Magdaléna
Janičkanová.
Vyhľadávanie
y
a oznamovanie
opustených vozidiel zabezpečujú:
únii veľmi úzko spätý,“ hodnotila v pochvalnom duchu Mgr. Mária Dečová, riaditeľka
Gymnázia sv. Edity Steinovej.
V
 APRÍLI 9. ROČNÍK
FURČIANSKEHO MARATÓNU
V sobotu 14. apríla 2012 sa uskutoční 9. ročník
Furčianskeho maratónu – Memoriálu Štefana
Semana. Štart pretekov bude pred budovou
Stavebného bytového družstva III na Furčianskej 60. Všetky dôležité informácie už čoskoro nájdete na stránke www.maratonfurca.sk.
• správcovia komunikácií
a verejných priestranstiev,
• správa dopravnej
a poriadkovej polície,
• mestská polícia,
• Magistrát mesta Košice
a jednotlivé mestské časti,
• útvar hlavného kontrolóra magistrátu
a mestských častí,
• občania
(písomným alebo telefonickým nahlásením na príslušnú mestskú časť).
3
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV
1 / 2012
PREDSTAVUJEME SOCIÁLNU KOMISIU MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV
V našom časopise predstavujeme jednotlivé komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov,
ktoré je zastupiteľským zborom zloženým z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mestskej časti na štyri
roky. Za členov sociálnej komisie boli zvolení štyria poslanci miestneho zastupiteľstva, ktorých úlohou je byť poradným
a nápomocným orgánom pre sociálnu činnosť.
Pochopiteľne, naša mestská časť zabezpeču-
námení s činnosťou oddelenia sociálnych
je aj stravovanie pre dôchodcov. „Sociálna
vecí, kultúry a športu, ktoré zabezpečuje všet-
komisia bude aj naďalej venovať zvýšenú
ky sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú
pozornosť poskytovaniu sociálnych služieb
skej časti konajú každú stredu (v pracovných
podmienky pre poskytnutie sociálnej pomo-
pre občanov mestskej časti a bude nápo-
dňoch) v čase od 15.30 do 16.30 h v zasadačke
ci. Sociálna komisia na svojich zasadnutiach
mocná pri realizácii poskytovania kvalit-
Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dar-
prejednáva rozpočet mestskej časti vyčlenený
ných sociálnych služieb našim občanom,“
govských hrdinov na Dvorkinovej ulici 7.
na sociálne účely. Je oboznámená s poskyto-
zdôraznila predsedníčka sociálnej komisie
Občania majú možnosť prísť za poslancami
vaním jednorazových dávok v hmotnej nú-
Helena Furiková.
miestneho zastupiteľstva a oboznamovať ich
dzi. Pre rok 2011 na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi bolo v rozpočte
vyčlenených 13 tisíc eur, ktoré boli občanom
poskytnuté.
Poslanecké dni sa pre občanov našej mest-
s rôznymi podnetmi a návrhmi na činnosť
PREDSEDNÍČKA KOMISIE:
HELENA FURIKOVÁ
„V uplynulom roku z iniciatívy sociálnej
ČLENOVIA KOMISIE:
komisie bola uskutočnená zbierka šatstva
LADISLAV BECZA
pre nízkopríjmových občanov a občanov
MILENA HUSŤÁKOVÁ
odkázaných na túto pomoc. Zbierka bola
ĽUBOR KALAFUS
úspešná, vyzbierané šatstvo bolo odovzda-
v rôznych sférach. Občania majú možnosť v
osobnom kontakte priamo informovať poslancov o tom, čo by mohli prípadne zmeniť.
V nasledujúcej tabuľke ponúkame prehľad
zostávajúcich poslaneckých dní v prvom polroku kalendárneho roka 2012.
22. 2. 2012
PhDr. Katarína Čižmáriková
29. 2. 2012
Bc. Marek Firkaľ
né týmto občanom. V prípade záujmu ko-
ZAPISOVATEĽKA KOMISIE:
7. 3. 2012
Helena Furiková
misia takúto zbierku zrealizuje aj v budúc-
ALENA HERMANOVÁ
14. 3. 2012
JUDr. Ladislav Gaura
21. 3. 2012
Juraj Gajdošovci
28. 3. 2012
Ing. Milena Husťáková
4. 4. 2012
Ľudmila Harčárová
11. 4. 2012
MVDr. Mar n Jánošík
nosti,“ rozhovorila sa predsedníčka sociálnej
komisie Helena Furiková.
Prezradila, že v rámci projektu poskytovania
potravinovej pomoci, do ktorého sa zapojila
PLÁN ZASADNUTÍ
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
V PRVOM POLROKU 2012
18 4.
18.
4 2012
Mgr. Marián Krasnovský
19. MARCA 2012
25. 4. 2012
Ing. Roman Križalkovič
25. JÚNA 2012
2. 5. 2012
Mgr. Ľubor Kalafus
nosti ďalej poskytuje opatrovateľské služby
9. 5. 2012
MVDr. Anton Mudrák
v Zariadení opatrovateľskej služby na Kros-
16. 5. 2012
Ing. Vladimír Potemra
nianskej ulici 13 a v domácnostiach obča-
23. 5. 2012
Ing. Marián Sidor
nov. Zaradenie do takéhoto zariadenia ako
30. 5. 2012
MUDr. Ján Sekáč
aj poskytnutie pomoci v domácnosti pod-
6. 6. 2012
Ing. Matúš Sedlák
lieha mestu Košice rozhodnutím o odkáza-
13. 6. 2012
Ing. Mar n Sopko
nosti občana na túto službu,“ pokračovala
20. 6. 2012
RNDr., Ing. Michal Tkáč
Helena Furiková.
27. 6. 2012
Eduard Valkovský
aj naša mestská časť, bola doteraz táto pomoc poskytnutá 833 oprávneným občanom.
„Naša mestská časť v rámci sociálnej čin-
4
P
OSLANECKÉ DNI PRE OBČANOV V
PRVOM POLROKU 2012
Všetci členovia sociálnej komisie boli oboz-
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV
1 / 2012
STANOVIŠTIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE DARGOVSKÝCH HRDINOV
24. 2. - 2. 3. 2012
23. 3. - 30. 3. 2012
27. 4. - 4. 5. 2012
25. 5. - 1. 6. 2012
22. 6. - 29. 6. 2012
Kalinovská č. 3 - 5
stanovište kontajnerov
pri mulde
za Lidickým nám. č. 16
chodník medzi
výmeničkou a
parkoviskom
Jaltská č. 23
zo zadnej strany bloku
Bielocerkevská č. 27
Dvorkinova č. 14 - 16
stanovište kontajnerov
nad garážami
Kalinovská č. 8
stanovište kontajnerov
Lidické nám. č.11
stanovište kontajnerov
Jaltská č. 7
zo zadnej strany bloku
Bielocerkevská č. 17
Dvorkinova č. 2
stanovište kontajnerov
Kalinovská č. 18
stanovište kontajnerov
Lidické nám. č. 1 - 5
parkovisko za OC
Poprad
Kpt. Jaroša č. 8 - 10
prerušený chodník
Bielocerkevská č. 5 - 7
Maurerova č. 2 - 3
Kurská č. 14
nad garážami
Benadova č. 1
stanovište kontajnerov
Kpt. Jaroša č. 6
stanovište kontajnerov
Bielocerkevská č. 2 - 4
stanovište kontajnerov
Maurerova č. 11 - 12
zo zadnej strany bloku
Kurská č. 31
Benadova č. 17
Kpt. Jaroša č. 9
zo zadnej strany bloku
Clementisova č. 8 - 9
zo zadnej strany bloku
Maurerova č. 16 - 18
Kurská č. 7 - 9
zo zadnej strany bloku
Jegorovovo nám. č. 3 - 4
stanovište kontajnerov
Postupimská č. 4
stanovište kontajnerov
Clementisova č. 3
zo zadnej strany bloku
PČĽ č. 5 - 9
stanovište kontajnerov
Kurská č. 23
parkovisko zo zadnej
strany bloku
Bašťovanského č. 10
Postupimská č. 13
Dvorkinova č. 1 - 3
stanovište kontajnerov
pri MÚ
PČĽ č. 2
zo zadnej strany bloku
Tokajícka č. 10 - 12
Bašťovanského č. 4
Postupimská č. 29
zo zadnej strany bloku
Dvorkinova č. 20
zo zadnej strany bloku
PČĽ č. 12
zo zadnej strany bloku
vedľa garáží
20. 7. - 27. 7. 2012
17. 8. - 24. 8. 2012
14. 9. - 21. 9. 2012
12. 10. - 19. 10. 2012
9. 11. - 16. 11. 2012
PČL č. 24 - 26
zo zadnej strany bloku
Krosnianska č. 23
zo zadnej strany bloku
Ovručská č. 15 - 17
Fábryho č. 2
parkovisko
Adlerova č. 8
Buzulucká č. 20
stanovište kontajnerov
Krosnianska č. 35
zo zadnej strany bloku
Ovručská č. 2 - 4
stanovište kontajnerov
Fábryho č. 8
Adlerova č. 23
prerušený chodník
pri separovaných
kontajneroch
Buzulucká č. 17
stanovište kontajnerov
Zupkova č. 4
Ovručská č. 6 - 8
trávnatý polooblúk
Fábryho č. 18
Slivník č. 11
vedľa rodinného domu
Buzulucká č. 9
stanovište kontajnerov
Zupkova č. 10
Krosnianska č. 61
zo zadnej strany bloku
Fábryho č. 28
Slivník č. 39
Buzulucká č. 8 - 10
Zupkova č. 11
zo zadnej strany bloku
Krosnianska č. 75 - 77
pri výmeníkovej stanici
Fábryho č. 38
Orechová č. 13 - 17
v zákrute
Charkovská č. 22
Zupkova č. 23
zo zadnej strany bloku
Krosnianska č. 83 - 85
výklenok
Fábryho č. 9
Drieňová
stredná časť ulice
Charkovská č. 10
Zupkova č. 31
zo zadnej strany bloku
Krosnianska č. 81
pri múriku v rohu
Adlerova č. 3 - 5
vybetónovaná plocha
vedľa výmeníkovej
stanice
Prešovská č. 43 - 46
Krosnianska č. 11 - 13
p
priestor
medzi blokmi
Ovručská č. 7
stanovište kontajnerov
j
Exnárova č. 11
vybetónovaná
y
plocha
Adlerova č. 13 - 15
Vo výmoli
stredná časť ulice
5
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV
1 / 2012
SPOLOČENSKÉ CENTRUM — KULTÚRNE STREDISKO
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV
MIESTO, KDE NUDU NEPOZNAJÚ
Spoločenské centrum — Kultúrne stredisko bolo vytvorené pri mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, pričom jeho
hlavnou činnosťou je usporadúvať a riadiť kultúrno-spoločenskú činnosť i kurzy. Sídli na Jegorovovom námestí 5. Od januára
2012 ponúka znova pestrý balík aktivít pre ľudí všetkých vekových kategórií.
KURZY
INFORMÁCIE
0911 568 093
ORIENTÁLNE TANCE
Začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí.
ULTÚRNOM
OSOBNE V K
STREDISKU
20.00)
piatka, 17.00 —
(denne okrem
SPOLOČENSKÉ TANCE PRE DOSPELÝCH
Začiatočníci a mierne pokročilí.
MEDITAČNÉ VARIÁCIE
Zaujímavé cvičenia v duchu hesla: „Spoznaj sám seba, rozhýb svoje telo a pohladíš svoju dušu.“
PILATES
Začiatočníci a mierne pokročilí.
JOGA
Kurz už prebieha, možnosť pristúpiť do kurzu od februára 2012.
PRAVIDELNÉ CVIČENIA
NOVINKY!
ZDRAVOTNO-RELAXAČNÉ CVIČENIE
SPOLOČENSKÉ TANCE PRE DETI
PREDŠKOLSKÉHO VEKU
Každú stredu od 17.00.
Pre deti od 4 do 6 rokov.
BODY FORM
6
Cvičenie zamerané na problémové partie tela určené pre všetky vekové
LATINO TANCE PRE ŽENY
skupiny žien a mužov, cvičí sa v utorok a štvrtok od 17.00.
Zumba, salsa, bachata, samba, rumba, merengue.
TAEBO
ŠIKOVNÉ RUKY
Aktivita pre všetky vekové skupiny, cvičí sa v utorok a štvrtok od 18.00.
Základy pletenia z papiera.
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV
N
A FURČI SKOLAUDOVALI
NOVÉ BYTY
MEDZI ZELEŇOU A BLÍZKO DO CENTRA
Preto sme sa rozhodli vybudovať spoločne
s mestskou časťou Košice-Dargovských hrdinov nové detské ihrisko, ktoré bude slúžiť všetkým obyvateľom. Pevne veríme, že
aj takýmto spôsobom sa nám podarí zvýšiť
kvalitu bývania obyvateľov Furče a vytvoriť
1 / 2012
A
NKETA
AKÉ SÚ VAŠE NOVOROČNÉ ŽELANIA?
NA ČO SA V ROKU 2012 NAJVIAC
TEŠÍTE?
na tomto sídlisku príjemné prostredie pre
mladé rodiny,“ dodáva Karel Kettner.
JOZEF ANDREJČÁK
Bytové domy na Južnej strane sú nízkoener-
STAROSTA
„V novom roku si vždy želám pevné zdravie,
veľa pohody a málo problémov pre rodinu,
známych a prajem to aj všetkým ľuďom. Teším
sa na prvé krôčiky svojho syna a tiež na prácu
v prospech občanov Furče.“
getické. Postarala sa o to premyslená architektúra a kvalita použitých materiálov. Bývanie
Na južnú stranu furčianskeho kopca Na hore
v dvojizbovom byte umožní dvom osobám
sa sťahujú noví obyvatelia. Bratislavský in-
šetriť viac ako 60 % nákladov na dodávku
vestor VITRA, s. r. o., tam skolaudoval 125
tepla v porovnaní s dvojizbovým bytom v pa-
nových bytov a ďalšia takmer päťdesiatka ďal-
nelovom dome. Každý z bytových domov má
ších bytov bude dokončená ešte v tomto roku.
vlastnú plynovú kotolňu určenú na kúrenie a
KATARÍNA DUDÍKOVÁ
Bytový komlpex Južná strana zaujímavým
ohrev vody. Všetky kotolne budú prevedené
PREDNOSTKA MIESTNEHO ÚRADU
spôsobom rozširuje možnosti bývania v na-
do spoločného vlastníctva majiteľov bytov. „S
„Želám si predovšetkým zdravie svojich blíz-
šej mestskej časti. „Filozofiou Južnej strany
výhľadom do budúcnosti takýmto opatre-
kych a spolupracovníkov, aby sme v pohode
je ponúknuť byty, ktoré umožnia kvalitné
ním zabránime umelému zvyšovaniu cien
zvládli všetko, čo nás v tomto roku čaká. Teším
bývanie, nízke mesačné náklady a prijateľné
za dodávku tepla. Majitelia budú kotolne
sa, že sa nám v našej mestskej časti opäť podarí
ceny za byty,“ vysvetľuje Karel Kettner, zá-
vlastniť, a preto budú nakupovať plyn pria-
pokračovať v niektorých investičných zámeroch
stupca spoločnosti VITRA. V bytovom kom-
mo od dodávateľov,“ vysvetlil dôvod tohto
a projektoch.”
plexe dominujú dvoj- a trojizbové byty, ale
kroku Karel Kettner, zástupca investora.
MAREK KANDRÁČ
zákazníci si môžu vybrať aj medzi garsónkami a bytmi so štyrmi izbami.
CENY A HYPOTÉKY
VEDÚCI
Južná strana vyrástla v zelenom prostredí
Najväčším otáznikom pri kúpe bytu je samozrejme vždy cena a hypotéka. Priemerná cena za meter štvorcový bytu na Južnej
strane je 1200 EUR vrátane DPH. Byty sa
predávajú v prevedení „holobyt“, no zákazníci môžu využiť aj zaujímavé balíčky
štandardov a iné zvýhodnené ponuky na
zariadenie bytu. Developer myslel aj na
hypotéky. Možnosti financovania opisuje Karel Kettner. „Klientom sa snažíme
zjednodušiť celý proces kúpy bytu, vrátane jeho financovania. Z tohto dôvodu
sme zvolili spoluprácu so spoločnosťou
Hypomaklér, ktorá je popredným hypotekárnym maklérom na Slovensku
a špecializuje sa na otázky financovania
kúpy nehnuteľností. Pri hypotéke dokáže klientom zabezpečiť všetko od podania žiadosti cez prípravu dokladov až po
čerpanie úveru. Naši klienti majú možnosť využiť zvýhodnené hypotéky pre
projekt Južná strana, a teda môžu získať
až stopercentné financovanie bytu, zľavy
z bankových poplatkov a ďalšie benefity.
Celý proces by nemal trvať viac ako štrnásť dní, po ktorých dostane zákazník
kľúče od nového domova. Zaujímavou
ponukou je aj špeciálna hypotéka pre
živnostníkov a možnosť čerpania štátneho príspevku na bývanie pre mladých.“
PROSTREDIA, VÝSTAVBY A PODNIKA-
medzi stromami. Z toho dôvodu väčšina Košičanov výstavbu bytov ani nezaregistrovala.
Stromy tvoria prirodzenú bariéru a celej lokalite tak zabezpečujú súkromie. Výhľad na les z
okna či balkóna dodáva väčšine bytov úplne
iný rozmer bývania. Zaujímavé výhľady majú
aj terasovité byty na najvyšších poschodiach,
ktoré ponúkajú atraktívny výhľad na panorámu Košíc. Investor vhodne zakomponoval
celý bytový komplex do prostredia a zachoval
tak prírodnú tvár lokality.
lokality Ponúkol tak ďalší
dôkaz toho, že aj nové stavby môžu znamenať
prínos pre rozvoj mestských častí a ich obyvateľov.
Investor vybudoval na vlastné náklady novú
prístupovú komunikáciu, ktorá spája areál
priamo so Sečovskou cestou. Táto cesta približuje obyvateľom Južnej strany košické centrum. Priamo do centra sa môžu autom dostať
v priebehu piatich minút. „Naši zákazníci
skutočne oceňujú zelené prostredie i novú
cestu, vďaka ktorej majú rýchly prístup do
mesta. Kvalitné bývanie si podľa nás zaslúži
každý, a preto musí spĺňať aj určité kritériá.
ODDELENIA
ŽIVOTNÉHO
TEĽSKÝCH ČINNOSTÍ
„Najhlavnejším želaním je pevné zdravie, lebo
bez neho sú ostatné želania ťažko splniteľné.
Samozrejme, k zdraviu treba aj kúsok šťastia,
lásku blížnych a úspechy osobného i pracovného charakteru. V tomto roku sa teším
na prácu na realizácii investičných zámerov.
Verím, že sa úspešne budú realizovať obnovy
bytových domov z prostriedkov Štátneho fondu
rozvoja bývania.”
VLASTA HAUSOVÁ
VEDÚCA FINANČNÉHO ODDELENIA
MIESTNEHO ÚRADU
„Mám jediné želenie — zdravie pre celú
rodinu. Myslím si, že je to v dnešnej dobe to
najdôležitejšie. Všetky ostatné problémy sa
dajú riešiť alebo ich často život vyrieši sám za
nás. Na čo sa v roku 2012 najviac teším? No
predsa na dovolenku. Mám zamestnanie, ktoré
si vyžaduje pracovať väčšinou v strese, a preto
dovolenka je pre mňa tým najlepším balzamom na nervy.”
7
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV
1 / 2012

UPOZORNENIE
NEUKLADAJTE OBJEMOVÝ ODPAD DO ZBERNÝCH NÁDOB NA KOMUNÁLNY ODPAD
S účinnosťou od 1. januára 2012 je v plat-
Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou
Doplníme, že občan má podľa platného
nosti nový harmonogram zberu objemo-
KOSIT, a. s., s účinnosťou od 1. januára 2012
VZN č. 99 o nakladaní s komunálnymi od-
vých komunálnych odpadov. V platnom
navrhlo zber objemového odpadu formou
padmi a drobnými stavebnými odpadmi na
znení zmeny Všeobecného záväzného na-
posilnenia stanovíšť pre veľkokapacitné
území mesta Košice možnosť umiestniť ob-
riadenia (VZN) mesta Košice č. 99 o na-
kontajnery v rámci celoročného upratova-
jemový odpad:
kladaní s komunálnymi odpadmi a drob-
nia. „V našej mestskej časti bude v etapách
nými stavebnými odpadmi na území mes-
podľa
harmonogramu
• Do zberných dvorov, ktoré prevádzkuje
ta Košice je zakázané ukladať objemový
rozmiestnených dovedna osem veľkokapa-
spoločnosť KOSIT, a. s., na Jesenského 4
odpad, drobný stavebný odpad a oddelene
citných kontajnerov. V porovnaní s pred-
v mestskej časti Staré Mesto, Pri bitúnku
vytriedený odpad z domácností s obsahom
chádzajúcim rokom je to nárast o dva
11 v mestskej časti Juh a na Popradskej
škodlivín na stanovištiach vyhradených na
kontajnery na mesiac. Zber sa uskutoční
ulici v mestskej časti Západ. Uloženie od-
bežný zber komunálnych odpadov v mieste
v mesiacoch február až november,“ dopĺ-
padu do zberných dvorov pre fyzické oso-
ich vzniku. „Porušenie tohto ustanovenia
ňa Matilda Šoltészová, odborná referentka
by je bezplatný. Zberné dvory sú v pre-
je sankciované podľa priestupkového zá-
oddelenia životného prostredia, výstavby
vádzke nielen cez týždeň, ale aj v sobotu.
kona pokutou do výšky 99 €,“ upozorňuje
a podnikateľskej činnosti mestskej časti
Matilda Šoltészová, odborná referentka
Košice-Dargovských hrdinov.
vypracovaného
oddelenia životného prostredia, výstavby
• Do veľkokapacitných kontajnerov v rámci
celoročného upratovania.
a podnikateľskej činnosti mestskej časti
Košice-Dargovských hrdinov.
‹
inzercia
›
KOŠICE 103,2 FM
DAJ K.O.
NUDE!
PREŠOV 89,8 FM
ŽILINA 104,2 FM
ME
ZAČÍNA 2
1
2. 2. 20
www.radiosport.sk
8
Občasník mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.
Výtlačky sú poskytované obyvateľom sídliska Dargovských hrdinov. Náklad 9200 ks. Objednávky inzercie v redakcii.
Osvit a tlač: KARNAT, s. r. o. Grafické spracovanie a úprava: Dávid Szabó, MassMedia, s. r. o.
Evidencia – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Evidenčné číslo periodickej tlače EV 3718/09
Adresa redakcie a administrácie:
Miestny úrad Dargovských hrdinov
Dvorkinova 7, 040 22 Košice
Telefón: 055/671 78 33
Download

1_2012 - Mestská časť KOŠICE