OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV
Mestská časť so situáciou
MHD po zavedení nového linkové vedenia nie je spokojná.
Vedenie mestskej časti pred
spustením nového linkového
rokovala s vedením DPMK.
Na rokovaniach prezentovala
svoje požiadavky a snažila
sa korigovať nimi navrhované
nové linkové vedenie MHD.
Zároveň začiatkom roka 2008
zasadalo k tomuto návrhu
aj Miestne zastupiteľstvo,
kde sa prijalo uznesenie vyjadrujúce nesúhlas s novým
linkovým vedením a zároveň
v ňom boli zahrnuté naše požiadavky.
Po spustení nového linkového vedenia, ktoré výlučne
schvaľovalo DPMK, sme s napätím očakávali čo to prinesie
a ako budú dodržiavané intervaly jednotlivých liniek. Prvé dni
ukázali, že situácia je veľmi zlá.
Preto sme pristúpili prostredníctvom našich aktivačných
pracovníkov ku kontrole intervalov a vyťaženosti jednotlivých
furčianskych liniek. Na základe
tejto niekoľko dňovej kontrole
a sťažností od obyvateľov sme
NA FURČI MÁME NAJSYMPATICKEJŠIU
UČITEĽKU NA SLOVENSKU
Aj kvôli prvému „a“ možno
odpadnúť
Vééľa hodín sa treba potrápiť, kým sa prváčikom podarí
napísať krasopisné malé písané
„a“. Keď sa to pred piatimi rokmi
podarilo 1.A triede v Základnej
škole na Krosnianskej ulici 2,
odrazu pani učiteľka Helena
Kodrazi normálne odpadla na
koberec uprostred triedy. Nie,
nebojte sa, neprišlo jej zle, iba
dala najavo svoje prekvapenie,
keď prváčence dokázali obrovskú vec – napísať prvé písmeno
abecedy.
► pokrač. na s. 4
Anjeličkovia zo ZŠ Krosnianska 2 so svojou učiteľkou H. Kodrazi po vystúpení na Zlatom Amosovi.
1
2/2008
2/2008, ROČNÍK XV
napísali list generálnemu riaditeľovi DPMK. V ňom sme vyjadrili vážnu nespokojnosť s novým
linkovým vedením a požadovali
sme urýchlenú nápravu v dodržiavaní intervalov liniek a tiež,
aby v špičkách premávali veľké
autobusy.
V prvých dňoch školského
roka sme opäť kontrolovali v našej réžii intervaly a vyťaženosť
autobusov. Písomne sme kontaktovali vedenie DPMK s našimi požiadavkami, medzi ktorými
bolo aj urýchlené spustenie
režimu „školskej výpravy“ liniek
► MHD kolabuje, kroky
mestskej časti...
► Furča má vlastné insígnie
►Ukrojili sme z plánu
investičnej výstavby
► Informácie z Miestneho
úradu
► Deň Zeme 2008
► Naj učiteľka, Projekt
Commenius
► MDD, futbalový turnaj
a Extrém maratón
MHD. To že sa nespustili intervaly, ktoré sú navrhované počas
dňoch školského vyučovania
sa veľmi dotýka našej mestskej časti. Takto sme ukrátený
o min. jeden interval linky č. 15
v špičkách, ► pokrač. na s. 2
Furča má vlastné insígnie
Čierne kliny v zlatom štíte to je popis erbu Mestskej
časti Košice – Dargovských
hrdinov. Vyjadruje osobitosť
tvaru územia. Kliny sú štylizovaným a symbolickým vyjadrením úvratí zarezávajúcich
sa do kopca. Sú to tri charakteristické furčianské muldy
medzi ulicami Povstania českého ľudu a Postupimskou,
Jaltskou a Bašťovanského
zef Kirst, riaditeľ archívu
mesta Košice. Miestne zastupiteľstvo schválilo návrh erbu
na decembrovom zasadnutí
v roku 2007. Vlajka mestskej
časti vychádza z vlajky mesta
Košice a erbu mestskej časti.
Insígnie mestskej časti boli
predložené heraldickej komisii Ministerstva vnútra, ktorá po schválení na základe
Erb MČ KE – DH
Vlajka MČ KE - DH
a Lidickým nám. a Kurskou.
Farby erbu vychádzajú z košických farieb a spĺňajú heraldické podmienky.
Autorom erbu je PHDr. Jo-
svojich pravidiel ich zapísala
do Heraldického registra SR.
Symboly MČ KE - DH boli
uvedené do života VZN č.
101 mesta Košice.
Občasník Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
► pokrač. zo s. 1
rovnako tak je to aj pri linke č.
27 a pri linkách č. 54 a 55 sú to
až tri intervaly v špičkách.
Medzi požiadavkami bolo aj
aby: - na linkách č. 54 a 55 počas rannej a poobedňajšej špič-
ky premávali len veľké autobusy
a mimo špičky boli zavedené
polhodinové intervaly a aby
linka č. 55 premávala aj počas
dňoch pracovného voľna, ako
priame spojenie s nemocnicou
na Tr. SNP, keďže sa domnieva-
Ukrojili sme z plánu
investičnej výstavby
Plán aktivít vlastnej investičnej výstavby, ktorý si vytýčilo odd. ŽPVaPČ
spolu s komisiou životného prostredia,
výstavby a podnikateľských aktivít pri
MiZ sa pomaly v rámci finančných možností napĺňa.
● V prvom polroku sa zrekonštruovali
smerové tabule ulíc.
● Priebežne prebieha výstavba oplotených kontajnerovísk, kde sa snažíme umiestnením prihliadať na parkovacie miesta v ich okolí
● V letných mesiacoch sa začalo s rekonštrukciou schodísk. Opravujú sa
stupne schodísk, koľajničky a podľa
bezpečnostných noriem osádzajú zábradlia.
● Rekonštrukčné práce boli prevádzané na uliciach Kurská, Kalinovská,
Ovručská, Krosnianska, Tokajícka,
Benádova a v ďalších mesiacoch
to bude na uliciach Jaltská, kpt.
Jaroša, Maurerova.
Začali sa práce na okrsku
DH VIII.
Odstránením stavby dočasného zariadenia staveniska sme pristúpili k prácam, ktoré majú okrsok DH VIII skrášliť
a zatraktívniť. V súčasnosti sa pripravuje zmena regulačného plánu tejto lokality, ktorý po spracovaní bude predložený
Miestnemu zastupiteľstvu.
Mestská časť získala finančné
prostriedky z Ministersva financií SR
z položky rozvoja obcí na projekt terénnych a sadových úprav lokality medzi
rímskokatolíckym kostolom a novým bytovým domom na spomínanom okrsku.
Finančne na tomto projekte sa podieľa
aj mestská časť z vlastného rozpočtu.
Zemné práce sa začali v mesiaci august a následná výsadba bude v réžií
Správy mestskej zelene mesta Košice.
V tejto lokalite bude vysadených 27
stromov, niekoľko desiatok listnatých
kríkov, vysadená tráva a osadené lavičky pre oddych nás všetkých.
me, že občania druhej najväčšej
mestskej časti v Košiciach by si
zaslúžili aj počas víkendov priame spojenie s nemocnicou na
Tr. SNP.
Dúfame, že kroky, ktoré sme
podnikli voči zodpovednému
Dopravnému podniku mesta
Košice padnú na úrodnú pôdu
a, že linky mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov neostanú na okraji záujmu.
Mgr. Monika Smolková,
starostka MČ
Informácie z Miestneho úradu MČ KE – DH
Možnosti osvedčovania podpisov a listín
Osvedčovanie podpisov ako i listín vykonáva Miestny úrad MČ Košice – Dargovských
hrdinov pre svojich občanov na ich žiadosť
v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
Správny poplatok určuje osobitný predpis
(zákon o správnych poplatkoch) a je 30,-Sk
za osvedčenie podpisu a 50,-Sk za osvedčenie každej strany fotokópie, v hotovosti.
Od 1.1.2009 budú správne poplatky určené
novelizáciou zákona o správnych poplatkoch
v súvislosti s prechodom meny na euro v súlade s konverzným kurzom, t. j. 30,1260,-Sk
za 1€. Poplatok je príjmom rozpočtu obce.
Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej
miestnosti úradu. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných
dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať i na inom
vhodnom mieste. V rámci našej mestskej časti tunajší úrad osvedčuje podpisy i mimo úradnej miestnosti osobám s ťažkým zdravotným
postihnutím, o. i. na tlačivo pre účely Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého názov
znie: „Vyhlásenie o majetku a úsporách občana s ŤZP na účely peňažných príspevkov na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia“.
Pri osvedčovaní podpisu na listine úrad
zodpovedá za to, že podpis na listine urobila
alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej
podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do
osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo
vykonané spôsobom ustanoveným zákonom. Úrad nezodpovedá za obsah listiny
ani za správnosť a pravdivosť skutočností
uvádzaných v listinách, na ktorých osvedčuje podpis alebo zhodu originálu s fotokópiou
(odpisom).
Osoba, ktorej podpis úrad osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť platným občianskym
preukazom, cestovným pasom, vojenským
preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca. Skôr ako
dôjde k osvedčeniu podpisu, podpíše sa táto
do osvedčovacej knihy pred povereným pracovníkom.
Obvodný úrad (miestny úrad) a obec
nevykonávajú osvedčovanie:
1. ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
2. odpisov alebo kópií občianskych preukazov,
vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
3. ak ide o odpisy alebo výpisy zo súborov
popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
4. ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje
s predloženou listinou
5. ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej
kópiu s predloženou listinou, pretože je na
to potrebné odborné posúdenie (mapy)
6. ak je listina napísaná v inom ako v štátnom
jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané
v českom jazyku
Karolína Valisková,
poverená pracovníčka osvedčovaním
Poslanecké dni pre občanov
MČ Košice - Dargovských hrdinov, rok 2008 (druhý polrok)
Poslanecké dni sa konajú každú stredu (v pracovných dňoch), v čase od 15.30 hod.
do 16.30 hod., v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice DH, Dvorkinova 7.
17. 9. 2008: Bc. Oto Lengyel
24. 9. 2008: Karol Laborecký
1. 10. 2008: MVDr. Anton Mudrák
8. 10. 2008: Ing. Katarína Nováková
15. 10. 2008: Ing. Vladimír Potemra
22. 10. 2008: Ing. Ján Plavčan
29. 10. 2008: Bc. Peter Prokop
26. 10. 2008: Ing. Martin Sopko
5. 11. 2008: MUDr. Ján Sekáč
Občasník Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
12. 11. 2008: Eduard Valkovský
19. 11. 2008: Mgr. Jozef Andrejčák
26. 11. 2008: Ing. Marek Béreš
3. 12. 2008: František Balún
10. 12. 2008: PhDr. Katarína Čižmáriková
17. 12. 2008: Ing. Jozef Čurlej
Predpokladaný časový plán zasadnutí MiZ
MČ KE – DH: 27.10.2008, 15.12.2008
2/2008
2
Komu vadili smerovky?
Smerové tabule ulíc lemujúce hlavnú
cestu nášho sídliska už dlhšie obdobie
„strašili“ a neplnili svoj účel. Preto Mestská časť v jarných mesiacoch z vlastných
finančných prostriedkoch pristúpila k ich
rekonštrukcii. Čo nám je však veľmi ľúto,
rýchlo sa stali terčom vandalizmu a pravidelne sme nachádzali odtrhnuté šípky,
respektíve vytrhnuté názvy ulíc. Nie je nám
to ľahostajné ako to vyzerá, preto sme sa
rozhodli, že po pár mesiacoch fungovania
doplníme chýbajúce ulice. Na túto opravu
však budeme musieť opäť vynaložiť vlastné finančné prostriedky zhruba vo výške 25
tisíc. Tie sme mohli využiť niekde inde, napríklad zvýšiť balík peňazí na rekonštrukciu
schodov, čo by znamenalo zvýšenie počtu
rekonštruovaných schodísk. Rovnako tak
sme sa často stretávali s neporiadkom vo
fontáne v našom parku, ktorý upchával
odtoky a to má za následok časté opravy,
ktoré sú finančne náročné. Pevne veríme,
že k devastácií v Mestskej časti Košice –
Dargovských hrdinov bude dochádzať v čo
najmenšej miere, veď ide o naše okolie
v ktorom žijeme a chceme sa cítiť dobre.
DEn ZEME
Čoraz významnejší deň, Deň Zeme
sme si pripomenuli 22. 4. 2008. Na ZŠ
Krosnianska 4 sa stretli žiaci prvého stupňa všetkých základných škôl
našej mestskej časti. V niekoľko hodinovom programe bolo pripravených
viacero stanovíšť s rôznou tématikou,
ktoré pripravili participujúce úrady
a organizácie.
Krajský úrad životného prostredia zabezpečoval stanovištia s tvorbou vtáčich búdok, ukážky tradičných
remesiel, kvízové stanovište a veľmi
zaujímavý strom odkazník, kde deti
písali čo sa im páči resp. nepáči na
našom sídlisku. Spoločnosti KOSIT
a V.O.D.S mali pripravené ukážky separácie a spracovania odpadu. Mestské lesy Košice pútavým
spôsobom prezentovali rôzne druhy rastlín a živočíchov. Separáciou
odpadu sa zaoberal aj film, ktorý
deťom premietala Agentúra životného prostredia.
Súčasťou dňa zeme v našej mestskej časti boli aj sprievodné akcie, do
ktorých boli zapojené okrem základných aj materské školy. Deti z materských škôl v spolupráci s CVČ
Technik kreslili a maľovali na tému
ako vidím svoju planétu Zem. Prvý
stupeň základných škôl sa tak isto
zapájal do výtvarnej súťaže s tématikou Dňa Zeme. Druhý stupeň na
témy týkajúce sa Dňa Zeme písali
slohové práce respektíve básničky.
Súťažilo sa a bolo rozdaných mnoho zaujímavých cien a víťazka slohovej súťaže Anna Mária Harčárová zo
ZŠ Krosnianska 4. získala bicykel.
Významnou mierou sa pri organizo-
3
2/2008
Starostka Mgr. Monika Smolková s víťazkou slohovej súťaže.
vaní tejto akcie podieľal jej generálny partner TEKO a.s. Pevne veríme,
že aj v budúcom roku sa nám podarí
zorganizovať podobnú akciu.
Pri výrobe vtáčich búdok s víťazkou.
Občasník Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
► pokrač. zo s. 1
Elka Kodrazi, ako ju známi nazývajú, je medzi žiakmi
i rodičmi známa tým, že vždy
niečím prekvapí. Jednoducho
nevie byť chladná, ľahostajná,
bez pohybu a bez citov. Moderným jazykom sa tomu hovorí, že
je „akčná“.
Historka s áčkom bola prvou
udalosťou, ktorú si deti zapamätali a spísali do príbehu svojej
milovanej učiteľky a na podnet
triednej dôverníčky pani Sone
Kobyľanovej poslali do súťaže
Zlatý Amos 2008. Viacerí tušíte,
že asi ide o súťaž pedagógov,
keďže v názve je krstné meno
učiteľa národov Jána Amosa Komenského. Je to anketa o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku
na Slovensku, kde sú hlavnými
organizátormi Odborový zväz
pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku, Košický samosprávny kraj a Súkromné gymnázium
Dneperská v Košiciach. Cieľom
Zlatého Amosa je predovšetkým
popularizácia učiteľov, ktorí podľa hodnotenia žiakov významne
prispievaj k vytváraniu kvalitného
vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi.
Dobre čítate – o tom, kto je najlepší, rozhodujú predovšetkým
žiaci. Oni napíšu vtipný príbeh
o svojom „naj“ učiteľovi, ktorý
okrem iného anonymne hodnotí
porota novinárov a udeľuje ceny
AMOS PRESS. Oni spolu so
svojím učiteľom/učiteľkou predvedú svoje schopnosti v scénke,
ktorú spolu nacvičia...
Minuloroční štvrtáci dali dohromady príbeh Elky Kodrazi, kde si
pospomínali na mnohé spoločne
prežité zážitky. „Sama som bola
prekvapená, čo všetko si deti
pamätali“, hovorí pani učiteľka.
„Nezabudli, ako sme spoločne
bežali košický minimaratón
a zlanárili sme aj niektorých
rodičov. Ako sme zakopali staré ponožky s odpadom a po
čase ich vykopali, aby sa presvedčili, aká je to pre prírodu
veľká záťaž, lebo odpad pretrvá a hneď nezhnije. Najviac
ich pobavilo, keď zistili, že
Veronikina ponožka od Číňana
zapustila korene. Schovala totiž do nej gaštan.“
Takto sa usmieva na svet najsympatickejšia učiteľka na Slovensku Elka Kodrazi.
Deti spomínali na jazdu na
koni, na kurz prvej pomoci počas nezabudnuteľných škôl
v prírode, ako sa učili lietať na
trampolíne. A na mnohé iné
spoločne prežité chvíle, keď sa
tešili najmä na pondelky. Opýtate sa, prečo na pondelky, veď
ešte si dobre pamätáme, ako
sme sa hnevali, že po nedeli príde pondelok a s ním povinnosť
ísť zase do školy (niektorým to
ostalo, naďalej nemajú radi pondelok, lebo treba ísť do roboty).
„Mám taký zvyk, že týždeň
začínam prvou hodinou debatou s deťmi. Posadáme si do
kruhu na koberec a rozprávame sa kto ako strávil víkend,
čo ma kto nového. Deti sa
postupne rozhovoria, ja spoznávam ich a ony mňa, pritom
sa učia lepšie sa vyjadrovať,
skladať vety, rozširujú si slovnú zásobu a – majú pocit, že
sa niekto zaujíma o to, čo ich
trápi aj teší, že vždy dostanú
odpovede na svoje otázky.“
Zdá sa vám to ako príbeh
z rozprávky? Nuž, v triede pani
učiteľky Kodrazi je to realita.
Robila to tak s terajšími piatakmi, ktorých viedla súvisle od prvého ročníka celé štyri roky, robí
to aj s novými prváčencami.
V II. ročníku súťaže Zlatý
Amos so svojimi žiakmi nacvičila
predstavenie Modlitba za rodičov
z Modlitbičiek od Milana Rúfusa.
Výraznou mierou jej pomáhala
herečka Beáta Drotárová i zástupkyňa riaditeľky ZŠ Nadežda
Lieskovcová, s hudbou pomohla
súkromná ZUŠ na Krosnianskej 6 pod vedením Vincenta
Svata. Konkurencia z celého
Slovenska bola tvrdá, zo semifinálového kola nepostúpili. Ale
pani Kodrazi aj tak zaznamenala úspech. Na slávnostnom
večere v košickom Štátnom
divadle, kde bol prítomný aj
minister školstva Ján Mikolaj
a ďalší vzácni hostia, odznelo jej meno medzi vyhodnotenými trikrát! Získala cenu
AMOS PRESS, za výhru v internetovom hlasovaní cenu
AMOS SYMPATIA i cenu za
poviedku od svojich žiakov.
Za časť finančnej výhry vystrojila
detvákom oslavu a venovala im
tričká, na ktorý dala urobiť nápis:
Občasník Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
„Dokážem to, lebo chcem!“ Táto
veta vari najlepšie vystihuje životnú filozofiu učiteľky s 25-ročnou praxou za katedrou. A hoci
dnešné deti sú dravšie ako tie,
s ktorými začínala po absolvovaní prešovskej Pedagogickej
fakulty, tvrdí, že rovnako túžia po
slovku pochvaly, vedia prijať aj
spravodlivé pokarhanie, naďalej
si najlepšie zapamätajú názorné
ukážky a sú bystrými pozorovateľmi života dospelých. A hoci si
Helena Kodrazi uvedomuje, že
učiteľské povolanie naozaj nie
je docenené, má ho veľmi rada.
Keď ju uvidíte, ako svižným krokom s úsmevom trieli zo Zupkovej ulice, kde býva, do ZŠ na
Krosnianskej 2 za „svojimi“ deťmi, automaticky sa nakazíte jej
optimizmom. Možno vám v ten
deň pomôže prístup k pracovným povinnostiam, ktorý vštepuje aj žiakom: „Aj malé veci,
keď robíme s veľkou láskou, sa
veľmi podaria.“
Tak nech sa Vám darí, najsympatickejšia pani učiteľka na
Slovensku!
Katarína Čižmáriková
Foto: autorka a archív
2/2008
4
MOJE MESTO V MOJEJ KRAJINE
MY TOWN IN MY COUNTRY
Medzinárodný projekt Comenius
(multilaterálne školské partnerstvá)
Základná škola Ľudovíta Fullu na Maurerovej ul. 21 v Košiciach je koordinátorom
dvojročného medzinárodného projektu Moje
mesto v mojej krajine. Do partnerstva sú
zapojené základné školy z 3 krajín EÚ (Slovensko, Slovinsko, Španielsko). Našimi
partnermi sú Osnovna šola Log – Dragomer,
Brezovica pri Ljubljani v Slovinsku a Colegio
Rural Agrupado Santana, Cangas del Narcea
v kraji Asturias v Španielsku.
Základnou myšlienkou projektu je vytvorenie vzájomného priateľstva detí a dospelých,
spolupráca žiakov a učiteľov, spoznávanie
obyvateľov a kultúr krajín EÚ. Cieľom projektu je prezentácia svojho mesta, regiónu
a krajiny, zdokonalenie zručností žiakov v používaní anglického jazyka, práca s informačnými a komunikačnými
technológiami, verbálne
a výtvarné vyjadrovanie
žiakov a komunikácia
účastníkov. Zúčastnení
žiaci k vybraným témam
tvoria krátke texty v materinskom a anglickom jazyku, výtvarné práce,
počítačové prezentácie, fotografie a videá.
Žiaci našej školy na hodinách výtvarnej
výchovy a informatiky (počítačová grafika)
vytvorili návrhy na logo projektu v grafických
programoch Skicár, Zoner Calisto a LogoMotion, zorganizovali sme školské a medzinárodného kolo súťaže o najlepší návrh. Návrh
našej žiačky Dominiky Repkovej sa stal oficiálnym logom projektu. Žiaci vytvárajú projekty a počítačové prezentácie v programoch
PowerPoint a Windows Movie Maker.
Sústredili sme informácie od partnerov, vydali
sme informačný bulletin o projekte so základnými údajmi o medzinárodnom projekte, zúčastnených krajinách, mestách a školách v jazykoch
zúčastnených krajín a v anglickom jazyku.
Informácie o projekte nájdete aj na webovej
stránke projektu www.my-country.org, ktorá
sa tvorí a priebežne aktualizuje, administráciu
zabezpečuje partnerská škola v Slovinsku.
Súčasťou projektu sú aj zahraničné mobility. Vo februári 2008 sa uskutočnilo projektové stretnutie učiteľov v Košiciach.
Navštívili nás 3 učitelia zo Slovinska a 4 zo
Španielska. Hostí prijala starostka MČ Dargovských hrdinov Mgr. Monika Smolková
a vedúca OŠ MMK Mgr. Helena Jeníková.
Zahraniční hostia navštívili našu školu, zúčastnili sa na otvorených vyučovacích hodinách, stretli sa so žiakmi a učiteľmi školy,
ktorí im pripravili kultúrny program. Na besede sme sa dozvedeli mnoho o ich krajinách
a školách. Navštívili aj Materskú školu na ul.
PČĽ. Ochutnali špeciality slovenskej kuchyne,
naučili sme ich piecť aj medovníky. Na celodennom výlete sme im predstavili krásy Slo-
5
2/2008
OZNAM
Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s Magistrátom mesta Košice,
s firmou Kosit a.s. a Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu - ENVIDOM
zabezpečuje dňa 11. 10. 2008 od 08:00 hod. do 12:00 hod. zber elektroodpadu.
Zberné miesta v mestskej časti Dargovských hrdinov: Zber sa týka:
– veľkých spotrebičov (chladničky, práčky, televízory, mikrovlnky, odsávače pár...)
– malých spotrebičov (hriankovače, vysávače, kuchynské roboty, kulmy, fény...)
Na malé elektrospotrebiče budú rozmiestnené drevené kontajnery a na veľké elektrospotrebiče budú umiestnené palety vedľa kontajnerov.
Dolná strana
Kalinovská 3 – 5
(medzi vežiakmi)
Kalinovská 14 – 16
(parkovisko)
Kurská 13 – 15
(parkovisko)
Kurská 14
(parkovisko)
Kurská 29 – 31
(medzi vežiakmi)
Lidické nám.
(parkovisko za OC Bala)
Lidické námestie 10
Tokajícka 10 – 12
Benadova 5 – 7
(stanovište kontajnerov)
Benadova 19 – 21
(stanovište kontajnero)
Bašťovanského 3 – 4 (parkovisko)
Bašťovanského 10 – 11 (parkovisko)
Jegorovovo nám. 2 – 3 (stanovište kontajnerov)
Jaltská 5 – 7
(zo zadnej strany bloku)
Jaltská 23 – 25
(zo zadnej strany bloku)
Kapitána Jaroša 6
(stanovište kontajnerov)
Bielocerkevská 11
(chodník)
Bielocerkevská 27
(stanovište kontajnerov)
Postupimská 15 –17
(oporný múr)
Postupimská 31 – 33 (zo zadnej strany bloku)
PČĽ 5 – 9
(stanovište kontajnerov)
PČĽ 8 – 10
(zo zadnej strany bloku)
PČĽ 24 – 26
(zo zadnej strany bloku)
Maurerova 8
(stanovište kontajnerov)
Maurerova 18
(vedľa schodišťa)
Dvorkinova 24
(stanovište kontajnerov)
Clementisova 6 – 7
(nad garážami)
text, text, text???
venska, najviac sa im páčili naše Vysoké Tatry
a samozrejme Košice.
V decembri 2007 riaditeľka školy a 2 učitelia vycestovali do mesta Cangas del Narcea
v Španielsku, kde sa uskutočnilo pracovné
stretnutie učiteľov zapojených do projektu.
16.4.2008 – 21.4.2008 sa v rámci projektu
zúčastnili 4 učitelia a 6 žiaci ôsmych a deviatych ročníkov našej školy v meste Log Dragomer v Slovinsku na projektovom stretnutí
učiteľov a žiakov. Navštívili sme partnerskú
školu, Ljubljanu, obdivovali historické pamiat-
Horná strana
Adlerova 9
(stanovište kontajnerov)
Adlerova 18
(stanovište kontajnerov)
Fábryho 2
(vežiaky)
Fábryho 12 – 14
(chodník pri parkovisku)
Fábryho 36
(stanovište kontajnerov)
Exnárova 19
(chodník pri vežiaku)
Krosnianska 5 – 7
Krosnianska 25 – 27
Krosnianska 49
Krosnianska 71
(pri výmenníkovej stanici)
Krosnianska 87
(stanovište kontajnerov)
Zupkova 6 – 8
(stanovište kontajnerov)
Zupkova 23
(stanovište kontajnerov)
Ovručská 5 – 7
Ovručská 6 – 8
(pri výmenníkovej stanici)
Charkovská 12
Buzulucká 13
(stanovište kontajnerov)
Buzulucká 20
(stanovište kontajnerov)
Rodinné domy
Slivník
Orechová 13
Drieňová 16
Prešovská 17
Prešovská 47
(stred ulice)
(zákruta)
ky i prírodné krásy. Najväčším zážitkom pre
našich žiakov a učiteľov bol výlet k moru a do
Julských Álp, udivila nás prekrásna veľká jaskyňa Postojna jama. Dozvedeli sme sa mnoho
o tejto prekrásnej krajine a jej obyvateľoch.
Prekvapila nás úroveň školstva v Slovinsku,
moderná budova školy, vybavenie školy výpočtovou technikou a učebnými pomôckami,
úroveň vyučovania cudzích jazykov a činnosť
školských špeciálnych pedagógov, o spoločenskom postavení a ohodnotení učiteľov
v Slovinsku nehovoriac. Žiaci spracovali z pobytu počítačové prezentácie a video, ktoré
predstavili svojim spolužiakom, učiteľom, rodičom a školskej rade.
V máji 2009 privítame v Košiciach našich
priateľov z partnerských krajín. Zorganizujeme
medzinárodnú výstavu prác žiakov zo zúčastnených krajín, ktorá bude vyvrcholením projektu. Medzinárodná spolupráca a účasť v medzinárodných projektoch je pre školu, našich učiteľov a najmä žiakov veľkým prínosom a preto
v nej chceme pokračovať aj v budúcnosti.
PaedDr. Katarína Martiňáková
riaditeľka ZŠ Ľudovíta Fullu
Občasník Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
SPOLOČENSKÉ CENTRUM-KULTÚRNE STREDISKO
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE DARGOVSKÝCH HRDINOV*
ul. Jegorovovo námestie č. 5, Košice 040 22 Vám ponúka od septembra 2008 tieto aktivity:
►JOGA – 50 hodinový kurz
pre začiatočníkov a mierne
pokročilých. Začíname: 3.
septembra 2008 o 18:00
h.
► ORIENTÁLNE TANCE – trojmesačné kurzy – začiatočníci - od 8.
septembra 2008 o 17:00
hod.
pokročilí - od 8.
septembra 2008
o 18:15 hod.
- 2 mesačný kurz - zmes latinsko-amerických tancov pod
vedením Juraja ŠOLTÉSA
a Anny Márie SCIRANKOVEJ. Začíname: 9.
septembra 2008
o 19:00 hod.
► KURZ BUBNOVANIA
pre začiatočníkov, zápis 8.
septembra 2008
o 19:00 hod.
► KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV pre dospelých – (valčík, tango, polka,
rumba a pod.)
Záujem prosíme nahlásiť denne
od 2. septembra 2008 od 17:30
- 20:00 hod, alebo osobne v KS
do 15. septembra 2008
► ZDRAVOTNO-RELAXAČNÉ CVIČENIE
nenáročné, vhodné pre všetky vekové skupiny žien
a mužov, každú
stredu od 17:00
hod.
► EL FUEGO
oheň, ktorý roztancuje každého
Začíname: 3. septembra 2008
► KONDIČNÝ AEROBIC
každý utorok a štvrtok od 18:00
hod. Začíname: 2. septembra
2008 o 18:00 hod.
► PILATES
cvičenie na fitlopte, otvorenie
kurzu: 4. septembra 2008
o 17:00 hod.
► NOVINKY:
- TAJ ČI - čínska liečebná metóda a súčasne „jemné bojové
umenie“, založené na sérii pomalých kruhových pohybov pôsobiacich na telo a dušu. Cviky
uvoľňujú skrátené svaly, kĺby
a pod.
► ČCHI KUNG umenie práce s univerzálnou energiou,
má zdravotný aspekt,
lieči rôzne zdravotné
problémy
Bezplatná ukážková
hodina: 11. septembra 2008
o 19:00 hod.
► BOLLYWOOD - fitness s eleganciou, nový druh cvičenia
Bezplatná ukážková hodina: 11.
septembra 2008 o 19:00 hod.
Informácie na tel. čísle:
055/6716 838, alebo osobne v KS, pondelok - štvrtok
(17:30 - 20:00 )
“Záujemcovia o uvedené aktivity sa môžu prihlásiť aj po
termínoch uvedených v ponuke“
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU TECHNIK, ELOKOVANÉ PRACOVISKO CHARKOVSKÁ 1
Elokované pracovisko Centra voľného času Technik, ktoré vzniklo minulý rok na Charkovskej ulici č. 1,
ponúka od 2. septembra 2008 opäť široký záber záujmovej a krúžkovej činnosti:
•
•
•
•
► POHYBOVÉ KRÚŽKY:
• Moderné tance HIP-HOP
• Salsa
• Balet
• Ľudové tance
• Aerobik
►VÝTVARNO-UMELECKÉ
A POZNÁVACIE:
• Výtvarný krúžok
• Klub výtvarného umenia
Príprava na talentové skúšky
Divadelný krúžok
Spievame populárne piesne
Keramický krúžok
• Krúžok výpočtovej techniky
• Graficko-výtvarný krúžok
na PC
• Fotografický krúžok
►JAZYKOVÉ
A POZNÁVACIE KRÚŽKY:
• Anglický jazyk
• Francúzsky jazyk
• Doučovanie pre 1. stupeň ZŠ zo SJ, matematiky
a iných predmetov
• Spoznaj svoje mesto
►TECHNICKÉ KRÚŽKY:
• Internet
• Pohybová príprava
• Zdravotná telesná výchova
• Fitnes kolotoč v posilňovni
pre ženy
• Cvičíme s moletkami
• Roztlieskávačky
• Futbalový krúžok
• Turistický krúžok
Občasník Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
►Materské centrum Slniečko: Mamičky na materskej
dovolenke majú príležitosť
stráviť príjemné chvíle dopoludnia i popoludní so svojimi
ratolesťami v našom centre.
Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa denne na
stretnutie s Vami. Pracovníci
CVČ Technik, elokovaného pracoviska Charkovská 1
2/2008
6
Denný stacionár
Stredisko sociálnej pomoci
mesta Košice, Garbiarska 4
dňom 01.08.2008 otvára denný
stacionár, v ktorom sa poskytuje
starostlivosť denne občanom,
ktorí:
a) žijú v rodinách s ekonomicky
aktívnymi príslušníkmi rodiny,
ktorí im nemôžu poskytnúť
celodennú starostlivosť
b) žijú sami, potrebujú kontakt
s ľuďmi a vyplniť svoj voľný
čas
c) čakajú v poradovníku čakateľov o umiestnenie do
Zariadenia opatrovateľskej
služby
d) čakajú v poradovníku čakateľov o umiestnenie do Domova
dôchodcov
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice prevádzkuje denný
stacionár v pracovných dňoch
v čase od 7.00 h do 17.00 h.
V dennom stacionári sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je:
a) stravovanie
b) zaopatrenie
Poberanie stravy klientov
denného stacionára zo stre-
diska sociálnej pomoci mesta
Košice je povinné (jedno jedlo
denne). Stravovanie sa poskytuje vzhľadom na zdravotný
stav klienta a to:
– strava racionálna (raňajky,
desiata, obed, olovrant)
– strava šetriaca (raňajky, desiata, obed, olovrant)
– strava diabetická (raňajky,
desiata, obed, olovrant)
V dennom stacionári sa ďalej
poskytuje záujmová činnosť,
kultúrna činnosť a rôzne formy
terapií a to:
ergoterapia: spoločná skupinová práca s klientmi, používanie
rozličných metód práce,
muzikoterapia: pasívna - počúvanie a vnímanie hudby, aktívna
- aktívna produkcia hudby
arteterapia: maľovanie, modelovanie, práca s hlinou a iným
materiálom, skrášľovanie okolia, výroba darčekov...
relaxácia, meditácia, cvičenie
s využitím aromaterapie: relaxácia svalstva pohybovej sústavy a uvoľňovanie psychického
napätia
biblioterapia: čítanie vybraného
textu s následným rozborom či
Centrum voľného času Mikádo je
na Furči siedmy rok
CVČ Mikádo na Jegorovovom námestí č. 5 je voľnočasové zariadenie pre deti, mládež,
mamičky s deťmi, seniorov
s deťmi, v ktorom sa môžu stretávať jednotlivci aj skupiny či už
organizované, alebo neorganizované. Napomáha tomu, aby
deti a mládež zo sídliska Furča mali kde zmysluplne tráviť
svoj voľný čas a tým prispieva
k zvyšovaniu kvality života ľudí
v regióne Košice. Centrum
v spolupráci so školami a školskými zariadeniami a ďalšími
inštitúciami verejného života
poskytuje deťom a mládeži
priestor na vlastnú realizáciu,
čím podporuje rozvoj ich schopností a životných spôsobilostí
7
2/2008
Milí rodičia!
Chcete aby sa Vaše deti naučili vytvoriť na počítači pozvánku na narodeninovú oslavu či
vlastné pexeso v programe
MS Word? Kalendár urobený
v programe MS Excel by určite
potešil aj Vás. Tiež pracovať
s programom Internet Explorer,
vlastnoručne vytvoriť prezentáciu v MS PowerPoint a mnoho iných zaujímavých vecí sa
môžu naučiť Vaše deti v krúžku
MS Office v Centre voľného
času Mikádo na Jegorovovom námestí 5. Krúžok je
vhodný pre deti od 9 rokov.
Ak máte dieťa, ktoré túži
mať vlastnú webovú stránku,
príďte k nám a zapíšte ho do
imagináciou v skupine
sociálne poradenstvo, účasť na
túrach, výletoch a kultúrnych
podujatiach
V dennom stacionári možno
poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý:
a) je odkázaný na sústavnú starostlivosť
b) je aspoň čiastočne mobilný
c) nemá diagnostikované závažné psychiatrické ochorenie
Konanie o prijatí do denného
stacionára sa začína na základe podpísanej písomnej žiadosti o umiestnenie do denného
stacionára na predpísanom
tlačive.
Žiadosť o prijatie má obsahovať:
krúžku s názvom WEB. V rámci tohto krúžku sa naučí vkladať do stránky texty, obrázky,
animácie, zvuky a upravovať
obrázky a fotky v programe
MS Picture Manager. Aj tento
krúžok je vhodný pre deti od 9
rokov.
Pre deti od 5 do 8 rokov
ponúkame krúžok Kreslenie
s myškou, v ktorom sa deti
naučia kresliť obrázky na rôzne témy v programe Skicár.
V ponuke športových krúžkov je aj futbalový krúžok.
Tento najpopulárnejší kolektívny šport môžu navštevovať
chlapci vo veku od 10 rokov.
Naučia sa technicky správne
ovládať loptu, vytrvalosti, fyzickej pripravenosti a samozrejme
hraniu tak obľúbenej športovej
činnosti ako je futbal.
a) doklad o príjme žiadateľa
(rozhodnutie o priznaní dôchodku )
b) vyjadrenie ošetrujúceho lekára na predpísanom tlačive
c) odborné psychiatrické vyšetrenie
Poplatky: Výška úhrady za pobyt bez stravy v dennom stacionári je 90,- Sk za deň. Mesačne
to činní cca 1980,- Sk.
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice zabezpečuje
prepravu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom
nad 65 r. Výška úhrady 6,-Sk na
km. Žiadosti a informácie na t. č.
055/671 42 93 resp. v SSPmK,
Garbiarska 4.
Ak chcete aby Vaše dieťa
malo vyšportované telo a dobrú kondíciu, zapíšte ho do
volejbalového krúžku, krúžku
stolného tenisu alebo na mini
futbal. Presnosti a zodpovednosti sa naučia Vaše deti
v streleckom a biliardovom
krúžku. Pre mamičky s deťmi
ponúkame miesto v materskom klube. Viac o našom
zariadení a ponuke sa dozviete na našej webovej stránke:
www.cvcjegorke.edu.sk.
V prípade záujmu volajte od
alebo mailujte na nase kontakty.
Kontakt:
www.cvcjegorke.edu.sk
telefón: 6713501
mobil: 0907900144
e-mail: [email protected]
Na návštevu Vás a Vašich detí
sa tešia Mikádotím.
Občasník Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
Areál ZŠ Fábryho a gymnázia na Exnárovej ulici sa v sobotu 31.
5. premenil na centrum športovej zábavy pre deti pri príležitosti ich
medzinárodného dňa. Mestská časť za spolupráce s Bežeckým klubom 05 Furča organizovali pre deti BEH FIT, popri bežecký tratiach
prebiehalo kreslenie na asfalt a hod loptičkami na cieľ. To všetko
podporené hudbou a peknými cenami, ktoré získali všetky súťažiace
deti. Na viacúčelovom ihrisku v areály gymnázia na Exnárovej ulici
prebiehal pre mamičky maratón v Aerobicu. Všetky vytrvalé dámy
boli ocenené cenami a patrí im uznanie za skvelý výkon v horúcom
počasí, ktoré sprevádzalo celý medzinárodný deň detí. Široká fotogaléria z MDD je na www.kosice-dh.sk
Stane sa tradíciou…
Prvý ročník o putovný pohár starostky MČ Košice – Dargovských hrdinov Moniky Smolkovej sa konal 29.5.2008 na ihrisku
s umelou trávou ZŠ Postupimská za spolupráce s futbalovou
akadémiou BENECOL. Turnaja sa zúčastnilo 5 tímov, zložených zo žiakov druhého stupňa základných škôl nášho sídliska.
Víťazom sa bez prehry stalo družstvo ZŠ Postupimskej.
Turnaj sa chce stať pevnou súčasťou športových aktivít furčianských základných škôl a každoročne zvyšovať svoju kvalitu a popularitu.
EXTRÉM maratón už po piaty krát
Na štart piateho ročníka Extrém maratónu organizovaného 05
Běžeckým klubom Furča sa postavilo tridsaťtri pretekárov. Sobota
26. júla patrila teda v lesoparku mestskej časti maratóncom, ktorí na
trati s celkovým prevýšením 1199,7m podávali chvályhodné výkony. Rekord trate, ktorý drží maďarský pretekár János Bogár časom
2:51:18 z roku 2006 ostal neprekonaný.
Víťazom tohto ročného extrém maratónu sa stal Košičan Robert
Tatrai s časom 2:53:51, na druhom mieste skončil rekordér trate
János Bogár s časom 3:07:02 a tretiu priečku obsadil Rudolf Lorenčík časom 3:07:58.
Občasník Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. Adresa redakcie a administrácie: Miestny
úrad Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice, tel.: 671 20 77, 671 13 29 kl. 121. Výtlačky
sú poskytované obyvateľom Sídliska dargovských hrdinov. Objednávky inzercie v redakcii. Výroba: Adin, s.r.o.
Registrácia Okresný úrad štátnej správy Košice, č. OKÚ 2/94.
Download

Furča má vlastné insígnie