Farnosť Sv. Rodiny
Ul. Svätej rodiny 1, 040 22 Košice  055/ 799 42 55-7
Farár: Ján Urban  Kapláni: M. Harakaľ, F. Voľanský, Ľ. Miškovič
Kancelária FÚ: pondelok – piatok: 1500 - 1700; www.svrodina.sk
JANUÁR 2015
Z pracovného stola 
Z homílie arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, ktorú predniesol na sviatok Svätej rodiny v našom kostole.
Už počas života si členovia rodiny majú dať najavo, že sa majú radi. Otec, mama
i deti – všetci si zaslúžia lásku a osobitnú úctu. Boh chce, aby si deti ctili otca i mamu (Sir
3, 3-17). A zasa, rodičia nemajú nakladať s deťmi svojvoľne, ani podľa chúťok, lebo
dieťa je Boží dar. Vďačnosť, odpustenie, láskavosť, pokora a miernosť, by sa podľa
apoštola Pavla mali udomácniť predovšetkým v rodinách, ktoré veria v Ježiša Krista (Kol
3, 12-21).
Božie slovo nám teda predkladá obraz rodiny, v ktorom majú svoje pevné
a nezastupiteľné miesto otec, mama i deti. Takáto rodina je výrazom Božieho zámeru
a plánu. Novodobá Teória rodovej rovnosti to však označuje za prekonaný stereotyp. ...
Aj u nás sa stupňuje tlak na reálne nastolenie tejto praxe. Najnovšie sa cez tzv.
Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv, pod rúškom ľudských práv
a odstraňovania diskriminácie otvárajú dvere bezbrehej svojvôli, ktorá odporuje
zdravému rozumu. Prvou a najzraniteľnejšou obeťou tejto teórie sú deti. Dieťa sa už
nechápe ako bezbranná ľudská bytosť, ktorá má právo na otca a mamu, ale je vnímané
iba ako predmet neobmedzených a zvrátených práv či nárokov každého, kto po ňom
zatúži. Toto je neľudské právo!
Milí rodičia, otcovia a mamy! Deti sú pre vás darom i záväzkom, sú vašim
najdôležitejším poslaním, dôležitejším než práca a kariéra. Vy máte prednostné
a neodňateľné právo na ich výchovu. Vy vštepujete deťom úctu a cit pre pravé hodnoty
už od útleho veku. Vôbec sa nečudujem, že sa ako veriaci kresťanskí rodičia búrite proti
takej forme výchovy, ktorá je odtrhnutá od mravných zásad a v podstate už v útlom
veku detskej nevinnosti je prípravou na pôžitkárstvo, neviazanosť, neresti a hriech (por.
Familiaris consortio 37). Tzv. scitlivovanie detí, aby si tak samé mohli vyskúšať a určiť svoj
rod, je zločinom na deťoch. Varoval pred tým aj Svätý otec František: Nemôžeme dopustiť,
aby sa z detí stávali pokusné králiky! Skutočne, cieľom výchovy je niečo iné – je to
budovanie čností v živote človeka. Sám Ježiš volá všetkých, mužov i ženy, chce ich
vychovávať k čistote a čnosti ovládania sa, aby sa z nás nestali egoisti a otroci vlastného
tela.
Zoči-voči týmto ohrozeniam chcem upriamiť vašu pozornosť na blížiace sa
referendum o ochrane manželstva a rodiny. Je to chvályhodná iniciatíva. Chce potvrdiť
súčasný právny stav a zastaviť silný tlak tých, ktorí chcú zaviesť spomínané „nové
ľudské práva“. V skutočnosti by to znamenalo vydať naše deti napospas sociálnym
experimentom. Dobre sa preto oboznámte s obsahom tohto všeľudového hlasovania. ...
S bolesťou pozorujem, ako niektoré mienkotvorné médiá bagatelizujú túto tému
a pripisujú Cirkvi úmysel ovládať ľudí svoju doktrínou. Model rodiny, ktorú tvoria otec,
mama a deti, tu však bol a fungoval už od počiatku, oveľa skôr ako Kristus založil svoju
Cirkev.
Drahí bratia a sestry, Boh si chráni a miluje rodinu muža a ženy, veď práve do takejto
rodiny sa narodil a stal sa človekom. Prajem vám, aby tie vaše rodiny boli silné, zdravé
a súdržné, a aby sa neustále posväcovali v Božej milosti. Kiežby všetky deti na celom
Slovensku mohli raz po rokoch vďačne povedať: Ďakujem Ti, Pane, za dobrých rodičov!
Ďakujem Ti, Bože, za otca a mamu!
Všetkých Vás zverujem do starostlivej ochrany Panny Márie a pre celý nastávajúci rok
vyprosujem Božiu pomoc a požehnanie. Nech vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
OZNAMY:
ZJAVENIE PÁNA - 6. január
 700 – 800 – 930 – 1100 – 1800
V tento deň sa požehnáva Trojkáľová
voda, k dispozícii bude po každej sv.
omši, až do konca Vianočného obdobia.
POŽEHNANIE BYTOV
Kto si chce dať požehnať svoj príbytok
kňazom, nech sa nahlási v sakristii kostola
do 4. januára.
Byty/domy, pžehnáme 4. a 6. januára,
v čase od 1400 do večerných hodín.
DOBRÁ NOVINA » bude v našom kostole v nedeľu 11. januára o
1400 hod. Vystúpia deti z našej farnosti a deti z MŠ sv. Bernadety.
Počas vystúpenia môžete podporiť celosvetový projekt Dobrej
noviny.
Sviatosť manželstva príjmu:
Róbert Lumtzer  Viera Janitorová
31. 1. o 1500 hod
PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
10.05.2015 o 9:15/11:00
Spoveď detí bude
v sobotu 09.05.2015
od 09:00 hod.
Nácviky budú zverejnené na
detských sv. omšiach.
ŠKOLA SNÚBENCOV
Prvé stretnutie - sobota 17. januára
o 1900 v priestoroch Pastoračného centra.
Pozývame všetkých, ktorí plánujú prijať
Sviatosť manželstva v r. 2015.
Odporúčame zarezervovať si termín a čas
sobáša v kancelárii Farského úradu.
SVIATOSŤ BIRMOVANIA
bude v tomto roku
17.05.2015 o 1100
Termín je len orientačný, nakoľko ešte nie je
schválený definitívy program biskupov na rok
2015.
Štatistický prehľad farnosti
Obyvateľov
rím.katolíci
Krsty
Prvé sväté prijímanie
Pomazanie chorých
27.500
11.850
118
104
172
Birmovanci
Sobáše
Pohreby
Sv. prijímanie
Požehnanie bytov
41
33
50
86.200
137
Hospodárenie farnosti
Zbierky odoslané z farnosti
Mládež – UPC, ACM
Charita I. a II.
Kňazský seminár
Dobroč. diela sv. Otca
Rádio Lumen
Katechetický fond
Podporný fond
Zachráňme katedrálu
Boží hrob
Masmédia
Misie
Fond Ochrana cir.majetku
Jasličky
Odoslané spolu
255,00
1.038,00
260,00
380,00
420,00
355,41
705,00
470,00
752,00
316,00
540,00
468,10
420,00
6.379,51
Finančný prehľad výdajov
z toho opravy/údržba
úhrada podĺžnosti za kostol
Energie
z toho elektrina
plyn
voda/havária vody
Kancelária
z toho komunikačné poplatky
daň, popl.banke, nájomné,ostatné
revízne správy/PO
Farská budova
z toho opravy/údržba
inventár
Past. centrum /Sv. rodiny
z toho elektrina
investičné výdaje
Past. centrum /Zupkova
investičné výdaje/daň
Bohoslužobné
Spolu výdaj
39.594,58
5.844,58
33.750,00
14.473,60
3.622,50
8.591,28
2.259,82
5.263,72
1.045,97
2.297,59
1.920,16
3.982,31
3.211,72
770,59
10.074,85
381,26
9.693,59
1.200,14
1.200,14
10.141,76
84.730,96
ZOSTATOK K 31.12.2014
4.196,99
Neuhradené záväzky
Spolu
88.927,95

17.000,00
Finančný prehľad príjmov
Zostatok k 1.1.2014
2.136,17
Príjem
Nedele /zvonček
44.360,60
/zbierky, dary
18.045,00
Iné príjmy / sviečky
5.218,34
/ nájomné
4.329,84
Perníky / veľkonočné
4.768,00
/ vianočné
10.070,00
UPRATOVANIE KOSTOLA –
o pomoc prosíme:
2/1 – VIII. sk.
9/1 – I. sk.
16/1 –II. sk.
23/1 – III.sk
30/1 – IV. sk.
Kostol
Darcovia - December
30: r.FIC, r.GA, r.MO, MV,
Zbierka 12/2014: 1.210,- €
20: VP,
Spolu: 1.350,-€
Číslo bankového účtu farnosti: 5034785574/0900
IBAN
SK0609000000005034785574
BIC
GIBASKBX
ÚMYSLY PRE MODLITBU DEVIATNIKA
K NAJSVӒTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU NA ROK 2015
1. Za odprosenie previnení a vynáhradu za urážky, ktorých sa dostáva Božskému Srdcu
Ježišovmu od nás i od celého sveta.
2. Za svätosť kňazov, misionárov, rehoľníkov, zasvätené osoby; za ich trvalú vernosť poslaniu,
aby boli dobrými hlásateľmi evanjelia.
3. Za ochranu manželstva a rodiny; za upevnenie rodín vo viere v Boha, vo vzájomnej láske,
praktizujúc spoločnú modlitbu v rodinách a odovzdávanie viery svojim deťom.
4. Za verejných činiteľov štátnych i cirkevných, aby zodpovedne vykonávali svoje poslanie pre
dobro všetkých ľudí a v súlade s Božími zákonmi.
5. Za Bratstvo Božského Srdca Ježišovho, aby sme zasvätenie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
neustále prehlbovali, opravdivo žili, a tak dozrievali k svätosti života skrze orodovanie Panny
Márie.
Úmysly svätých omší na mesiac JANUÁR 2015
Nový rok
štvrtok
07.00
08.00
09.30
*Marek, Danka, René
*Ján, Michal, František, Ľubomír
*Jaroslav (Kočan)
11.00
Za farnosť
1.
18.00
†Alžbeta (Egedova)
2.
3.
piatok
sobota
06.30
07.00
Za bratstvo BSJ
Za skoré víťazstvo NSPM
18.00
18.00
†Agnesa, Ján
*Margita (Motyľová 94r.)
4.
2. nedeľa
po
Nar.Pána
07.00
08.00
09.30
Za ružencové bratstvo
*Peter, Jakub
*Zuzana
11.00
Za farnosť
18.00
*Matej
5.
pondelok
06.30
†Eva (Durná)
18.00
†Cyril
07.00
08.00
09.30
*Valéria, Jozefína, Mária
*Margita, Helena, Mária
*rod. Rohaľova, Skubeňova
11.00
*Jozef s rod. (Babinčák)
6.
Zjavenie
Pána
utorok
18.00
Za farnosť
7.
streda
†Viliam (Kičin)
štvrtok
18.00
†Anna, Jolana, Michal
9.
10.
piatok
sobota
†Ondrej, Alžbeta, Mária
†Anna

†Fedor, Viera, Jolana r. Myjavcová
*Božena
18.00
8.
06.30
06.30
16.30
06.30
06.30
18.00
18.00
†Anna (Halajková)
*Imrich 86r. (Šoltés)
Krst Pána
nedeľa
07.00
08.00
09.30
*Róbert
*Dávid, Samuel, Sarah
*Albína (f), Juliana (f)
11.00
Za farnosť
11.
18.00
*Peter, Soňa
12.
13.
14.
pondelok
utorok
streda
†Magdaléna
†Lukáš, Jozef, Zdeněk
*Anna, Marián s rod.
štvrtok
18.00
†Ján, Júlia
16.
17.
piatok
sobota
*Albína (f)
*rod. Čížková
†Peter (Vít)
†Anna, Michal, Mária, Ján

†r.Fedák,Fiľak,Kolcun,Slivka
†Michal
18.00
18.00
18.00
15.
06.30
06.30
06.30
06.30
16.30
06.30
06.30
18.00
18.00
*Mária s rod.
†Albín
Na úmysel darcu
Za združenie rodín NSPM
*Zuzana, Oľga (Prevužnák)
Za farnosť
nedeľa
07.00
08.00
09.30
11.00
18.
18.00
*Vincent s rod.
19.
20.
21.
pondelok
utorok
streda
†Mária
†Anna, Štefan
†Mária (Frigova)
štvrtok
18.00
† Helena, Anton (Cvengroš)
23.
24.
piatok
sobota
†Ján
*Viktória, Kristína
†Mária, Štefan, Juraj, František
†Verona (Léncešová)

†Mária, Juraj
†r. Kicova, Ohradzanska
18.00
18.00
18.00
22.
06.30
06.30
06.30
06.30
16.30
06.30
06.30
18.00
18.00
†r. Čeremugova, Holovkova
†Juraj
07.00
08.00
09.30
*Za spoločenstvo matiek
*Mária 60r.
* rod. Trpákova
11.00
Za farnosť
18.00
† Jozef, Štefan
06.30
06.30
06.30
06.30
16.30
06.30
06.30
†rod. Čarnoka, Liškova
†Anna (Halajková)
†Mikuláš, Helena, Milan, Mikuláš
Kňazov, misionárov, rehoľníkov

†r. Ferencova
*Mária 75r.
18.00
18.00
18.00
†Anna, Juraj (Ficeriová)
†Jozef, Peter
†Angela, Jozef (Miško)
18.00
†Štefan, Zuzana
18.00
18.00
†r. Ružiakova, Homolova
*František, Martin, Monika
25.
nedeľa
26.
27.
28.
pondelok
utorok
streda
29.
štvrtok
30.
31.
piatok
sobota
Download

Farnosť Sv. Rodiny