Farnosť Sv. Rodiny
Ul. Svätej rodiny 1, 040 22 Košice  055/ 799 42 55-7
Farár: Ján Urban  Kapláni: M. Harakaľ, F. Voľanský, Ľ. Miškovič
Kancelária FÚ: pondelok – piatok: 1500 - 1700; www.svrodina.sk
MAREC 2015
Z pracovného stola 
Keď Ježiš hovoril svojim učeníkom o utrpení,
nemohli to pochopiť. Oni si Mesiáša
predstavovali inak. A keď im hovoril o tom, že
vstane tretieho dňa z mŕtvych, boli na tom
podobne. Pre nich sa pozemský život končil
smrťou. Položme si ale otázku, prečo Ježiš žil?
Iba
preto,
aby
trpel?
Ježiš
naozaj
neprišiel predovšetkým preto, aby trpel a nás na
túto cestu utrpenia tiež priviedol.
Prišiel nám v prvom rade ukázať, že
naším cieľom je Boh. Prišiel nás
priviesť na cestu k Nemu a nakoniec
nás k živému Bohu aj doviesť.
A pretože sme hriešnikmi, je táto
cesta tiež aj cestou bolesti. Keďže
Ježiš žil a pôsobil medzi hriešnikmi,
dostalo sa mu bolesti a trápenia v tej
najhojnejšej možnej miere – zomrel
ako nevinný na kríži. Za nás, z lásky
k nám a z lásky k svojmu Otcovi.
Utrpenie nás však urobí aj najosamelejšími. Nik
nebude môcť úplne vstúpiť do našej intimity
s bolesťou, ktorá nás poriadne preskúša. Náš
správny postoj však môže túto intimitu premeniť
na tesnejšie spojenie sa Kristom. Dôjde
k hlbšiemu ponoreniu do našej duše, do našej
osoby a uvidíme sa v úplne inej „farbe“, ktorá sa
bude časom meniť na stále jasnejšiu, čo bude
záležať aj od toho, do akej miery
dovolíme, aby ju osvetľovalo svetlo
Lásky. A aj svet nás uvidí v inej farbe.
Spomeňme si na dnes už sv. Jána Pavla
II. v závere svoj pontifikátu to bol
starý,
„opotrebovaný“,
trpiaci
človiečik, ktorý akoby na prvý pohľad
nemal svetu čo povedať. A pritom
z neho žiari ohromný elán, chuť do
života, ktorý nás nútil, a dodnes
neustále môže motivovať, pozerať za
horizont dnešného sveta.
Bolo by však nespravodlivé, keby
sme tvrdili, že Boh, v ktorého veríme, je
milovníkom utrpenia a bolesti, ktoré ľuďom
s radosťou pripravuje. Rovnako by bolo
nepravdou, keby sme tvrdili, že Ježiš nás už teraz
zbavil všetkej našej bolesti a trápenia. Ježišove
slová: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí
a zabitý“, by sme mohli vnímať aj ako Jeho
„nebojte sa“ určené nám. Lebo akokoľvek
katastrofálne to všetko dopadne, Božia vec sa
neskazí, záchrana sa uskutoční. Žiadne zlo totiž
nie je silnejšie ako Božia láska, ktorá je silnejšia
a prekoná i smrť. Našim cieľom by nemala byť
túžba po kríži, po utrpení. To by mohlo premeniť
na pýchu. Kríž naopak. Môže sa pre nás stať
dobrom. Dobrom, ktoré nám umožní akoby viac
prijímať Božie milosrdenstvo. Nie je dobrom
samým osebe, iba nám môže pomôcť stať sa
lepšími, novými ľuďmi.
Akú úlohu zohráva utrpenie v živote
kresťana, ktorý opravdivo túži po svätosti
života? Na pomoc prichádzajú slová Thomasa
Mertona, mnícha, trapistu: „Kresťan nesmie
utrpenie len prijímať, musí ho robiť svätým. Musí
zasvätiť Bohu nie svoje utrpenie, ale svoje ja.
Svätec nie je ten, kto prijíma utrpenie, pretože ho
má rád, a vyznáva svoju záľubu pred Bohom
a ľuďmi. Je to človek, ktorý môže utrpenie aj
nenávidieť ako ktokoľvek iný, ale ktorý natoľko
miluje Krista, ktorého nevidí, že dovolí, aby Jeho
láska bola skúšaná akýmkoľvek utrpením...
Niektorí ľudia sú vybraní k tomu, aby vydávali
svedectvo Kristovej lásky v živote preplnenom
utrpením. Takí vyhlasujú utrpenie za svoje
povolanie. To by nás však nemalo viesť k viere,
že človek musí, ak chce byť svätcom, vyhľadávať
utrpenie ako športoví fanúšik svoj futbal. Žiaden
človek nie je povolaný trpieť iba kvôli
samotnému utrpeniu.“
OZNAMY:
 19. marec, štvrtok – SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, slávnosť »
sv. omše: 630, 1630, 1800.
 25. marec, streda – ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť » sv. omše: 630, 1800.
 29. marec – KVETNÁ NEDEĽA, nedeľa utrpenia Pána » začína sa Veľký
týždeň. Zároveň je to tridsiaty Medzinárodný deň mládeže.
PÔSTNE KÁZNE – pozývame vás počas pôstnych nedieľ vždy
o 1430 na pôstne kázne. Kazateľom bude o. Andrej OCD, z Rádu
bosých karmelitánov. Spoločnou témou príhovorov je Cesta
k svätosti.
Po skončení bude nasledovať pobožnosť Krížovej cesty.
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY
piatok 1715
nedeľa 1500
20.2. – Modlitby matiek
27.2. – Ružencové bratstvo
06.3. – Birmovanci (zodp. p.k. Michal)
13.3. – BBSJ (zodp. B. Orosová)
20.3. – Pernikárky (zodp. M. Trpáková)
27.3. – Žiaci ZŠ (zodp Ľ. Suchá)
22. 2. – Členovia Past. a Ekon. rady
01. 3. – Tretí rad bosých karmelitánov
08. 3. – Ženy – matky (zodp. M. Talpašová)
15. 3. – Manželské páry (zodp. r. Kifferová)
22. 3. – Lektori (zodp. M. Masica)
29. 3. – Muži – Otcovia (zodp. J. Olšavský)
Vopred ďakujeme všetkým, ktorí organizačnou službou za jednotlivé stavy poslúžia celému
farskému spoločenstvu.
VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ » spoločná spoveď bude v našom kostole
v sobotu 28. marca. Spovedať budeme dopoludnia od 8.30 do 12.00
a popoludní od 14.00 do 15.30.
Chorým budeme vysluhovať sviatosť zmierenia
a sviatosť pomazania, ktorí o ňu požiadajú, vo štvrtok 26. marca
od 8.00.
Povzbudzujeme vás k odvahe vykonať si dobrú spoveď, ktorou
sa intenzívnejšie pripravíme na slávenie Veľkej noci Kristovho zmŕtvychvstania.
VEĽKONOČNÉ UPRATOVANIE » Prosíme vás o pomoc pri upratovaní
kostola pred sviatkami Veľkej noci, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. marca ráno
od 8.00. Povzbudzujem vás všetkých.

Občianske združenie „deti mládež a rodina“ a občianske združenie pri CMŠ
sv. Bernadety sa uchádza o 2% z vašich daní. Jednotlivé tlačivá máte pri
východe z kostola pri katolíckej tlači. Máme možnosť slobodne rozhodnúť
aspoň raz v roku, kde dáme aspoň takéto percento daní tak to využime.
Povzbudzujeme vás k štedrosti.
ODPUSTKY V ROKU ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA » odpustky možno získavať
až do 2. februára 2016. V súlade s dekrétom Apoštolskej penitenciárie sú pre
Košickú arcidiecézu vyhradené tieto dni a kostoly, v ktorých možno získať
odpustky:
Dni vyhradené zasvätenému životu:
27. jún 2015 – Deň otvorených kláštorov
15. september 2015 – Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
2. február 2016 – Deň zasväteného života
Každá prvá sobota mesiaca počas trvania Roka zasväteného života
Kostoly pre získanie odpustkov (na území nášho mesta):
Košická katedrála, dominikáni, dominikánky, karmelitánky, jezuiti, premonštráti, uršulínky, Kalvária,
augustiniáni, Tri hôrky, Luník IX.
Odpustky je možné získať pre seba alebo pre zosnulých a to účasťou na verejnej modlitbe
liturgie hodín alebo zotrvaním v zbožnom uvažovaní primeranú dobu, ktoré zakončia
Modlitbou Pána, Vyznaním viery, vzývaním Panny Márie, vylúčením akejkoľvek dobrovoľnej
náklonnosti k hriechu a splnením obvyklých podmienok (sv. zmierenia, sv. prijímanie,
modlitba na úmysel Svätého Otca)
Z posolstva pápeža Františka na 49. svetový deň spoločenských komunikačných
prostriedkov:
▪ Rodina je prostredím, v ktorom sa odovzdáva základná forma komunikácie, ktorou je modlitba. Keď
mama a otec uspávajú svoje nedávno narodené deti, často ich zverujú Bohu, aby nad nimi bdel; a keď
sú už väčšie, spolu s nimi sa modlia jednoduché modlitby, spomínajúc v nich s láskou aj na ďalších
ľudí – starých rodičov, chorých a trpiacich, všetkých tých, ktorí najviac potrebujú Božiu pomoc. Tak si
väčšina z nás v rodine osvojila náboženský rozmer komunikácie, ktorý je v kresťanstve celý preniknutý
láskou; láskou Boha, ktorý sa nám daruje a ktorého my darujeme druhým.
▪ Schopnosť rodiny objímať sa, povzbudzovať, sprevádzať, dešifrovať pohľady i mlčanie, spoločne sa
smiať i plakať – pričom ide o ľudí, ktorí si nevybrali jeden druhého, a predsa sú pre seba navzájom
dôležití –, nám predovšetkým umožňuje pochopiť, čo značí skutočná komunikácia v zmysle
objavovania a budovania blízkosti.
LURDY – letecky z Košíc – Termín: 29. - 31. máj
Všetky ďalšie potrebné informácie, ako i podrobný program, nájdete na internetovej stránke
farnosti alebo na plagáte. Prihlásiť sa môžete aj v sakristii kostola.
Darcovia – Január, Február
150: BHZ 50: ES 30: r.FI2x,
20: r.GA2x, VP2x, ML 10: BHZ
UPRATOVANIE KOSTOLA: v piatok
po večernej sv. omši, prosíme
o pomoc: 6/3 – II. sk., 13/3 – III. sk.,
28/3 – IV. Sk.,
Číslo bankového účtu farnosti:
5034785574/0900
Úmysly svätých omší na mesiac marec
1.
nedeľa
2.
3.
4.
pondelok
utorok
streda
5.
štvrtok
6.
7.
piatok
sobota
8.
nedeľa
07.00
08.00
09.30
06.30
06.30
06.30
06.30
16.30
06.30
07.00
07.00
08.00
09.30
06.30
06.30
06.30
06.30
16.30
06.30
06.30
07.00
08.00
09.30
06.30
06.30
06.30
06.30
16.30
9.
10.
11.
pondelok
utorok
streda
12.
štvrtok
13.
14.
piatok
sobota
15.
nedeľa
16.
17.
18.
pondelok
utorok
streda
19.
štvrtok
20.
piatok
06.30
21.
sobota
22.
nedeľa
23.
24.
25.
pondelok
utorok
streda
26.
štvrtok
27.
28.
piatok
sobota
29.
nedeľa
30.
31.
pondelok
utorok
06.30
07.00
08.00
09.30
06.30
06.30
06.30
06.30
16.30
06.30
06.30
07.00
08.00
09.30
06.30
06.30
*Mária (Lešková)
Za ružencové bratstvo
*rod. Vaľková
†Anna, Juraj (Ficeriová)
†Anna (Halajková)
†Anna, Anna, Ján
†Fedor, Viera, Jolana, r. Buvaličová
†Ján (Belanský) pohrebná
Za bratstvo BSJ
Za skoré víťazstvo NSPM
*Elena, Jana, Darina, Viera
*Ján, Michal, František, Ľubomír
*Miroslav
*Monika, Valéria
†Mária, Jozef (Chlebák)
†Eva (Durná)
†Alžbeta, Imrich, Mária

†Mária, Richard (Balogová)
†Mikuláš (Chládek 40výr.)
*Františka a Tomáš s rod.
*Matej, Viliam, Tamara
†Verona, Imrich
†Mária (Družbacká)
†Mária, Ján, Anna, Michal
*Jozef, Anna, Martina(f)

†Mária,Vincent,Ondrej,Vladimír,
Pavol
†Helena, Pavol, František, Ján
Za farnosť
*Sarah
*Martin s rod.
†r. Bodnárova, Kemenyova
†r.Bunčová,Hurtukova,Marešova,Šulcova
†Alžbeta (Egedova)
†r.Ondrekova,Mikluščákova

*Jozefína (Rimárová)
*Lucia, Peter
*Valéria, Jozefína, Mária
*Mária
*rod. Kifferova
†Anna (Halajková)
†Mária, Michal
11.00
18.00
Za farnosť
*Helena, Anna, Irena
18.00
18.00
18.00
†Ľudmila (Puchká 1. výr)
†r. Výrostkova, Hreškova
†Anton (Minarik)
18.00
Za kňazov, rehoľníkov, misionárov
18.00
18.00
11.00
†Ladislav, Pavel
†Anna (Kuzmová)
Za farnosť
18.00
†Matej
18.00
18.00
18.00
Za spoločenstvo matiek
*Alžbeta s rod. (Sokolová)
*Alena
18.00
†Mária (Družbacká)
18.00
18.00
11.00
†Anna (Sokolová)
†Peter (Vít)
Za farnosť
18.00
†Juraj
18.00
18.00
18.00
*Katarína, Martin, Mária s rod.
†Marek (Smorada)
†Verona (Lencešová)
18.00
*Anna, Marián s rod.
18.00
†Paulína,Tomáš,Alžbeta,Pavol
18.00
11.00
†Matej
Za združenie rodín NSPM
18.00
†Anna, Jozef, Ondrej, Ladislav
18.00
18.00
18.00
†Alžbeta a Ondrej (Pavlík)
†Štefan, Anna
18.00
†Lukáš (Horváth)
18.00
18.00
11.00
†Daniel, Andrej, Mária
†Štefan, Anna
Za farnosť
18.00
*Martina (f), Róbert
18.00
18.00
†Michal, r. Kicova, Ohradzanska
*Gabriela, Nikola (f)
†r. Hardoňova,Ivanova,Mihaľova,Strelcova
„A na tabuliach Zákona je zákon vo vzťahu k Bohu a zákon vo vzťahu k blížnemu, pričom oba idú ruka
v ruke. Nemôžem povedať: ‚Ale nie, ja dodržiavam prvé tri prikázania a tie ďalšie tak viac-menej‘. Nie, ak nezachovávaš tieto,
potom tamtie nemôžeš zachovať, a ak zachovávaš tie, musíš plniť aj tieto.“
Z homílie Svätého Otca Františka.
Download

Bulletin na mesiac Marec 2015