UPJŠ – Témy záverečných prác
Frekventanti sa na tému prihlasujú priamo u školiteľa na mailový kontakt uvedený v tabuľke pri mene školiteľa. Po dohode so školiteľom je
možné, aby jednu tému spracovávalo aj viac frekventantov, pod podmienkou, že nenavštevujú Praktický jazyk spoločne v rovnakej skupine.
Zoznam tém ako aj ich obsadenosť sa bude priebežne aktualizovať, až kým všetci frekventanti nebudú mať vybratú tému.
Ďalšie inštrukcie k záverečným prácam dostanú frekventanti vrámci predmetu Diplomový seminár (5.11.2011, UPJŠ Košice, Šrobárova 2,
miestnosť P5, vchod z Kostlivého ulice) ako aj od školiteľov.
Doc. PhDr. Edita Kominarecová, PhD.
ŠKOLITEĽ OBSADENÝ
anglický jazyk
1. Názov témy
Meno frekventanta
Počúvanie a písanie na hodinách anglického jazyka
1. Margaréta Pachová
Možnosti a spôsoby práce s interaktívnou tabuľou na hodinách AJ
2. Mgr. Ľubica Kubiňáková
Motivácia a využitie hry na hodinách AJ
3. Mária Michalková
Možnosti a spôsoby práce s interaktívnou tabuľou na hodinách AJ
4. Maria Stramová
Kreativita na hodinách ANJ v 3.a 4. ročníku ZS
5. Eva Mrázová
Rozvoj slovnej zásoby, čo a kedy je potrebné vyučovať
6. Beáta Jurošová
Medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní AJ
7. Zuzana Gavulová
Motivácia a súčasná mládež na hodinách anglického jazyka
8. Maurerová Karolín
Rozvoj rečových zručností na hodinách anglického jazyka
9. Tomková Anna
Využitie ne/verbálnej komunikácie na hodinách anglického jazyka, rozsah, spôsoby a techniky
10.
Júlia Belázová
Rozvoj hovoreného prejavu žiaka primárneho vzdelávania v AJ
11.
Katarína Hoľková
Možnosti zefektívnenia výuky AJ prostredníctvom pohybu na 1. stupni ZŠ
12.
Jana Poprocká
Čítanie s porozumením na hodinách anglického jazyka/ Rozvoj slovnej zásoby, č o a kedy je
potrebné vyučovať.
13. Svetlana Simková
Možnosti využívania najnovšej didaktickej techniky na 1 . st. ZŠ
14. Angelika Corgoova
Využitie básní, piesní a hier pre rozvoj rečových zručností na 1.st. ZŠ
15. Zuzana Žigrajová
Možnosti využitia rozprávky vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
16. Martina Holovková
Triedna interakcia, techniky a ich efektivita
17. Jana Revúcka
Multikultúrna komunikácia a výučba jazykov
18. Jozef Grus
Rozvoj rozprávania žiaka v triede
19. Alexandra Puhallová
Možnosti a spôsoby práce s interaktívnou tabuľou na hodinách anglického jazyka
20. Miroslav Kertés
Humanistcké vyučovanie anglického jazyka
21. Gabriela Mižiková
Projektové vyučovanie v AJ na 1. stupni ZŠ
22. Viera Seligová
Mgr. I. Cimermanová, PhD.
Školiteľ obsadený
Vlastná téma frekv.
PhDr. Slávka Janigová, PhD.
Anglický jazyk
Jac
[email protected]
anglický jazyk
Názov témy
Meno frekventanta
1.Subjekt v angličtine
Timea Bogoeská
2. Subjekt a anglické gerundium
3. Valenčný systém anglickej vety
4. Objekt v angličtine
5. Syntaktické funkcie infinitívu v angličtine
6. Syntaktické funkcie gerundia v angličtine
7. Infinitív versus -ing-forma v angličtine
8. Príslovkové určenie začlenené do vetnej stavby – adjunkt
9. Pozícia príslovkového určenia v anglickej vete
10. Slovosled anglickej vety
Lucia Katonová
11. Príslovkové určenie nezačlenené do vetnej stavby – disjunkt
12. Predmetové doplnenie predikatívneho adjektíva
13. Doplnok v angličtine
14. Vedľajšia veta substantívna v angličtine
15. Vedľajšia veta vzťažná v angličtine
16. Vedľajšia veta príslovková v angličtine
17. Súvetie v angličtine
18. Syntaktické funkcie particípia v angličtine
19. Nominalizácia v angličtine
20. Nefinítne štruktúry v angličtine
21. Slovosled anglickej vety v učebniciach angličtiny určených pre prvý stupeň
Andrea Schvartzová
22. Intenčné vetné typy v učebniciach angličtiny pre prvý stupeň
23. Časové súvetie v učebniciach angličtiny určených pre prvý stupeň
24. Vedľajšie vety v učebniciach angličtiny určených pre prvý stupeň
Adriana Lazorová
25. Príslovkové určenie v učebniciach angličtiny určených pre prvý stupeň
Gabriela Kočišová
26. Intranzitívna valenčná štruktúra anglickej vety
27. Sponová valenčná štruktúra anglickej vety
Mgr. Renáta Timková, PhD.
ŠKOLITEĽ OBSADENÝ
anglický jazyk
1. Riekanky a básničky – ich úloha pri nácviku výslovnosti anglického jazyka na 1.stupni ZŠ
Jana Timková, Annamária Kustván
2..Pesnička ako prostriedok nácviku výslovnosti anglického jazyka na 1.stupni ZŠ.
Jana Ihnatišinová
Ľubomíra Hovanová
3.Osvojovanie si výslovnosti s podporou moderných multimediálnych technológií na 1.stupni
Ľuboslav Pavlík
ZŠ.
5.Rozprávanie ako metóda nácviku výslovnosti angličtiny na 1.stupni ZŠ.
Jana Čanová (Lenártová)
6.Metóda ´Total Physical Response´ (TPR) vo výučbe angličtiny na 1.stupni ZŠ.
Jana Pokorná
12.Vizuálne pomôcky pri nácviku výslovnosti anglického jazyka na 1.stupni ZŠ.
Miriam Jelčová
15.Cvičenia so zameraním na nácvik výslovnosti angličtiny v učebniciach pre 1.stupeň ZŠ.
Tomáš Garčár
16. Rozprávka ako pomôcka pre výučbu anglického jazyka na 1.stupni ZŠ.
Iveta Bittová
17. Využitie IKT na hodinách anglického jazyka na 1.stupni ZŠ.
Martina Gálová
18. Využitie didaktických hier na hodinách anglického jazyka na 1.stupni ZŠ.
Sylvia Krásná
19. Využitie básní a piesní vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.
Martina Toporcerová
20. Pieseň ako prostriedok nácviku a rozvoja slovnej zásoby na 1.stupni ZŠ.
Jana Pechyová
21.Využitie interaktívnej tabule na hodine anglického jazyka na 1.stupni ZŠ.
Oľga Szarková
Mgr. Renáta Panócová, PhD.
ŠKOLITEĽ OBSADENÝ
anglický jazyk
Názov témy
Meno frekventanta
Aplikácia metódy CLIL vo vyučovaní anglického jazyka na 1. stupni základných škôl.
Zentková
Rozvíjanie gramatických kompetencií vo vyučovaní anglického jazyka na 1. stupni základných škôl.
Smutelovičová
Rozvíjanie posluchových zručností vo vyučovaní anglického jazyka na 1. stupni základných škôl.
Bodyová
Rozvíjanie komunikačných zručností vo vyučovaní anglického jazyka na 1. stupni základných škôl.
Hadbavníková
Mgr. Jaroslav Marcin, PhD.
anglický jazyk
ŠKOLITEĽ OBSADENÝ
1. Využitie dramatickej výchovy vo výučbe slovnej zásoby na 1. Stupni
Miroslava Heželová
2. Budovanie základov tvorivosti pomocou hier, piesní a rečňovaniek vo výučbe AJ
Alena Cibuliaková
3. Využitie dramatickej výchovy pri získavaní komunikatívnych kompetencií v AJ na 1. stupni
Viola Burianková
4. Využitie dramatickej výchovy pri výučbe anglickej výslovnosti na 1. Stupni
Silvia Pollagová
5. Využitie IKT vo výučbe slovnej zásoby na 1. Stupni
Jana Šofranková
6. Využitie IKT vo výučbe anglickej gramatiky na 1. Stupni
Magdaléna Jendrálová
7. Využitie IKT pri získavaní komunikatívnych kompetencií v AJ na 1. Stupni
Zuzana Kičková
8. Inovatívne a aktivizujúce metódy na hodinách AJ
Adriana Davitková
9. Využitie básní a piesní vo výučbe AJ na 1. Stupni
Tatiana Ulmannová
10. Využitie piesní a pohybových hier vo výučbe AJ na 1. stupni ZŠ
Monika Tkáčová
11. Využitie dramatickej výchovy pri získavaní komunikatívnych kompetencií v AJ na 1. stupni
Jana Hrušková
12. Využitie IKT vo výučbe slovnej zásoby na 1. Stupni
Dana Hofericová
13. Využitie IKT vo výučbe anglickej gramatiky na 1. Stupni
Alena Rerková
14. Využitie IKT pri získavaní komunikatívnych kompetencií v AJ na 1. Stupni
Katarína Cehuľová
15. Využitie IKT pri výučbe anglickej výslovnosti na 1. Stupni
Katarína Kováčová
16. Hra ako súčasť vyučovania AJ na 1. Stupni
Jana Bezegová
17. Dramatizácia vo vyučovaní AJ na 1. stupni ZŠ
Kvetoslava Vincenčíková
18. Dramatizácia rozprávok a ich využitie na 1. stupni ZŠ
Martina Chovancová
19. Využitie didaktických hier a pomôcok na upevňovanie slovnej zásoby vo výučbe AJ
u rómskych žiakov
Martina Rychtarčíková
20. Využitie básní a piesní pri výučbe anglickej výslovnosti
Andrea Jankovyčová
Mgr. Eduard Soták
anglický jazyk
ŠKOLITEĽ OBSADENÝ
Názov témy
Meno frekventanta
Vyuzivanie IKT vo vyucovani cudzieho jazyka so zameranim na gramatiku
Iveta Adamuscinova
Vyuzivanie IKT vo vyucovani cudzieho jazyka so zameranim na slovnu zasobu
Martina Hurtukova
Prinos IKT vo vyucovacom procese
Anna Pallova
Vyuzitie dramy vo vyucovani cudzieho jazyka
Maria Simkova
Vplyv anglickeho jazyka na materinsky jazyk - adaptacia anglicizmov
Alexandra Hake
Vyuzitie medii vo vyucovacom procese
Marcela Bajusova
Piesen ako vyucovaci nastroj
Jana Ivancakova
Film ako vyucovaci nastroj
Dana Macalova
Obraz ako vyucovaci nastroj
Katarina Kissova
Pohyb ako vyucovaci nastroj
Ivana Novotna
Kniha ako vyucovaci nastroj
Anna Czippelová
Slovna zasoba 6 - 7 rocnych deti
Renata Kascakova
Slovna zasoba 8 - 9 rocnych deti
Andrea Kokorudova
Maslowova hierarchia potrieb vo vyucovacom procese
Zuzana Novysedlakova
Vplyv socialnych konstruktov na schopnost osvojenia si cudzieho jazyka
Stefania Hegedusova
Teoria Gardnerovej inteligencie vo vyucovani cudzieho jazyka
Martina Bajuzikova
Uloha ucitela vo vyucovacom procese
Paulina Stefankova
Aplikacia metody CLIL vo vyucovacom procese
Katarina Janoscikova
Stimulacia v kognitivnej, psychomotorickej a afektivnej oblasti ako ciel vyucby
Dana Jankova
Vplyv motivacie na ziaka
Katarina Fotulova
Mgr. Martina Martausová
ŠKOLITEĽ OBSADENÝ
anglický jazyk
Názov témy
Meno frekventanta
Možnosti využitia rozprávky pri výuke Aj na prvom stupni ZŠ
Sabolová
Možnosti využitia pesničiek pri výuke Aj na prvom stupni ZŠ
Renáta Zsigová
Možnosti využitia vizuálneho materiálu pri výuke Aj na prvom stupni ZŠ
Martina Tomovčíková, Henrieta Cernikova
Motivacia a jej vyuzitie na hodinach anglickeho jazyka na I. stupni ZS
Gabriela Gregušová
Možnosti využitia audiovizuálneho materiálu pri výuke žiakov s problémom s koncentráciou na Zuzana Šoltésová, Daniela Ivanková, Gabriela
prvom stupni ZŠ
Szabová
Možnosti využitia internetu pri výuke Aj na prvom stupni ZŠ
Daniela Kolarčíková
Prezentácia prítomného času vo vybraných učebniciach anglického jazyka pre 1.stupeň ZŠ
Žaneta Baníková
Vlastná téma frekventanta (Využitie prvkov integrovaného tematického vyučovania na
hodinách angličtiny na I. stupni ZŠ)
Beáta Šelestáková
Vlastná téma frekventanta (Využitie názornosti pri osvojovaní slovnej zásoby z AJ)
Helena Predmerská
Vlastná téma frekventanta (Metóda CLIL vo vyučovacom procese na 1. stupni ZŠ)
Martina Gergeľová
Vlastná téma frekventanta (Medzipredmetové vzťahy v AJ na 1. stupni ZŠ)
Anna Čekanová
Vlastná téma frekventanta (Využitie didaktických hier na hodinách AJ na 1. stupni ZŠ)
Jana Podoláková
Vlastná téma frekventanta (Vyučovanie Aj na I.stupni ZS pre deti s vyvinovymi poruchami
učenia)
Michaela Harvišová
Vlastná téma frekventanta (Možnosti využitia zážitkových metód na hodine anglického jazyka
na 1. stupni ZŠ)
Jana Janitorová
Vlastná téma frekventanta (Didaktické hry ako motivačný prvok na hodinách anglického jazyka Eva Kovacs, Obšatníková Dagmar
na 1. stupni)
Vlastná téma frekventanta (Tvorivá dramatika vo vyučovaní anglického jazyka na 1.stupni ZŠ)
Gabriela Fenková
Vlastná téma frekventanta (Možnosti využitia interaktívnej tabule pri výučbe AJ na I.st ZŠ)
Zuzana Labudová
Využitie inovatívnych metód v predmete anglický jazyk na 1. stupni ZŠ
Miroslava Pavlíková
Mgr. Vladimír Pastirčák
anglický jazyk
ŠKOLITEĽ OBSADENÝ
Názov témy
Meno frekventanta
1. Inovatívne metódy a postupy na hodinách anglického jazyka v 3.ročníku ZŠ
Erika Zolotová
2. Hra ako prostriedok motivácie na hodinách anglického jazyka.
Jolana Pavlanská, Martina Redajová
3. Rozvíjanie anglickej slovnej zásoby v 2. ročníku Zš pomocou metódy CLIL
Mária Michvocíková
4. Rozvíjanie porozumenia a komunikatívnych zručností prostredníctvom rozprávok u žiakov
mladšieho školského veku
Alena Kuchárová
5. Didaktické hry vo vyučovaní anglického jazyka u žiakov mladšieho školského veku
Danka Balážová
6. Využitie HOT POTATOES vo výučbe na 1. stupni ZŠ
Sylvia Strámová, Michala Konig
7. Využitie IKT na hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
Katarína Miľová
8. Výhody a nevýhody práce v skupinách na hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
Zuzana Mišleyová
9. Výhody a nevýhody práce v dvojiciach na hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
Silvia Pisková
10. Motivácia žiakov na hodinách anglického jazyka na 1.stupni ZŠ
Katarína Vasková, Beáta Léková, Patrícia
Nováková
11. Využitie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
Beáta Gáborová
12. Práca s internetom na hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
Sofia Boritášová, Martina Tomčíková
13. Využitie piesní na hodinách anglického jazyka na 1.stupni ZŠ
Stanislava Kubovičová, Tomáš Kiss
14. Autentické materiály na hodinách AJ na 1.stupni ZŠ
Marta Šmigová
15. Výučba present simple na 1.stupni ZŠ
Eva Konečná
PaedDr. Karol Soós
[email protected]
názov témy:
1. Prezentácia výslovnosti vo vybraných učebniciach nemeckého jazyka pre 1.stupeň ZŠ
Nemecký jazyk
Meno frekventanta
2. Internet vo vyučovaní nemeckého jazyka na ZŠ
Ivan Kaľavský
3. Úlohy pre dvojice vo vyučovaní nemeckého jazyka na 1 stupni ZŠ
Iveta Kolcúnová
4. Prezentácia prítomného času vo vybraných učebniciach nemeckého jazyka pre 1.stupeň ZŠ
5. Prezentácia minulého času vo vybraných učebniciach nemeckého jazyka pre 1.stupeň ZŠ
6. Práca s rómskymi žiakmi na hodinách nemeckého jazyka na 1.stupni ZŠ
Lenka Štelbacká
7. Rôzne prístupy k práci s textom na hodinách nemeckého jazyka na ZŠ
Jana Schmotzerová
8. Porovnávanie lexiky a tematických okruhov v rôznych učebniciach nemeckého jazyka na
1.stupni ZŠ
9.Spôsoby výučby počúvania s porozumením na hodinách nemeckého jazyka na 1.stupni ZŠ
10. Prezentácia reálií nemecky hovoriacich krajín v rôznych učebniciach nemeckého jazyka pre
1.stupeň ZŠ
11. Možnosti využitia rozprávok vo vyučovaní nemeckého jazyka na 1.stupni ZŠ
Miroslava Neradová
12. Vyučovacie metódy pri vyučovaní nemeckého jazyka v 1.ročníku ZŠ
Janka Tokarčíková
13. Power point vo vyučovaní nemeckého jazyka na 1.stupni ZŠ
Patrícia Svetlíková
14. Spôsoby vyučovania modálnych slovies na 1.stupni ZŠ
15. Rôzne prístupy pri vyučovaní nemeckých čísloviek na 1.stupni ZŠ
16. Prezentácia skloňovania podstatných mien v rôznych učebniciach nemeckého jazyka pre
1.stupeň ZŠ
17. Prezentácia zámen v rôznych učebniciach nemeckého jazyka pre 1.stupeň ZŠ
18. Rôzne spôsoby opakovania prebratého učiva vo vybraných učebniciach nemeckého jazyka
pre 1.stupeň ZŠ
Daniela Macejková
Možnosti využitia hier vo vyučovaní nemeckého jazyka na 1.stupni ZŠ
Oľga Sanitriková
Vyučovacie metódy pri vyučovaní nemeckého jazyka na 1.stupni ZŠ
Renát Mareček
Využitie didaktických hier na hodinách na hodinách nemeckého jazyka na ZŠ
Andrea Galdunová
Rozvíjanie tvorivosti žiakov na hodinách nemeckého jazyka na 1.stupni ZŠ
Júlia Rampačková
Možnosti využitia IKt. Vo vyučovaní nemeckého jazyka na 1.stupni ZŠ
Viera Muchová
Rozvoj tvorivej osobnosti dieťaťa na hodinách nemeckého jazyka na prvom stupni ZŠ
Jaroslava Kotočová
Využitie tvorivej dramatiky na vyučovaní NJ na 1. stupni ZŠ
Tatian Adamkovičová
Medzipredmetové vzťahy pri vyučovaní cudzích jazykov so zameraním na nemecký jazyk
Jana Baková
Rôzne prístupy k práci s textom na hodinách nemeckého jazyka na ZŠ
Mária Bariaková
Hry ako súčasť vyučovania nemeckého jazyka na ZŠ
Miriam Duračková
Rôzne prístupy pri vyučovaní nemeckých čísloviek na 1.stupni ZŠ
Nina Džadoňová
Vyučovacie metódy pri vyučovaní nemeckého jazyka v 1.ročníku ZŠ.
Martina Hamžíková
-
Ivana Krišáková
Metóda CLIL vo vyučovaní na 1.stupni ZŠ
Zuzana Kukuricášová
Možnosti a spôsoby práce s interaktívnou tabuľou na hodinách nemeckého jazyka na
1.stupni ZŠ
Martina Nosálová
-
Katarína Račkovská
Využitie didaktických hier na hodinách nemeckého jazyka na ZŠ
Lenka Richnavská
Didaktické hry a rozvoj slovnej zásoby na hodinách nemeckého jazyka
Andrea Schmotzerová
Úlohy pre dvojice vo vyučovaní NJ na 1.stupni ZŠ
Anna Suchá
Rôzne spôsoby opakovania prebratého učiva vo vybraných učebniciach nemeckého jazyka
pre 1.stupeň ZŠ
Jana Urbanová
Download

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach