Príspevok na
vydávanie: 0,20 €
Prehodnotiť život
Jednou z veľmi sledovaných relácií na
ktorejkoľvek televíznej stanici je predpoveď počasia. Akosi táto téma už
neodmysliteľne patrí k spravodajstvu.
Sledovanosť počasia svedčí o tom, že chceme vedieť, ako sa máme obliecť; či
sa nám oplatí ísť na výlet cez víkend; zaujíma nás tiež to, aké je počasie v mnohých
destináciách, kde sa chystáme na dovolenku. Túžime teda poznať aspoň najbližšiu
budúcnosť. A to sa netýka len počasia. Túžime vedieť a poznať aj budúcnosť, ktorá
čaká každého jedného z nás. Áno, túžime po tom a to najmä preto, lebo naša
budúcnosť je zahalená pod rúškom tajomstva. Človek kvôli tomu vymýšľal rôzne
metódy, spôsoby, aby sa mu aspoň „cez škáročku“ podarilo nakuknúť do
budúcnosti, aby sa mu podarilo odhaliť, čo ho čaká a neminie. A naozaj, človek už
objavil množstvo vecí, dokáže predpovedať niektoré prírodné úkazy, pohromy.
Napriek tomu človek nedokáže predpovedať svoju
budúcnosť.
Preto je potrebné z času na čas sa zastaviť, pozrieť
sa na svoj život, na to, ako žijeme a prehodnotiť ho. Je to
dôležité aj z toho hľadiska, aby človek zistil a objavil,
kam smeruje; či jeho život nejde nesprávnym smerom, či
nepokazil niečo v živote, čo by bolo treba napraviť. To je
záležitosť, ktorá je určite náročná, no je veľmi dôležitá.
Je ťažké si v dnešnej dobe nájsť na to čas, keď
nestíhame iné veci a možno dôležitejšie. Sme tak ponorení do života, do
každodennej reality, že život sa nám stáva stereotypom a neuvedomujeme si, kam
vôbec smerujeme.
Nie je jednoduché rozmýšľať nad sebou a ešte ťažšie je niečo prehodnotiť,
zvlášť vtedy, ak je tu riziko, že sa môžu objaviť skutočnosti, ktoré budú negatívne,
ktoré nám ukážu, že nie sme až takí super, ktoré nám ukážu, že sme pochybili. Ak si
však na to nenájdeme čas teraz, ten čas si raz nájde nás. No bude s tým spojené ešte
väčšie riziko – riziko toho, že sme kráčali nesprávnym smerom a to nielen kúsok, ale
celú cestu. Ak si však dokážeme nájsť čas, tak potom môžeme napraviť chyby
a naplánovať si svoju budúcnosť, naplánovať si to, ako chceme alebo ako by sme
chceli ďalej kráčať.
Nový rok, ktorý znovu prežívame je vhodným časom k tomu, aby sme sa
trocha pozastavili, na množstvo prežitého pospomínali, no predovšetkým život
prehodnotili a lepšiu budúcnosť vytvárali. (Peter Juhás)
Detské okienko
1 Deň Pána je...
2 Rieka, kde bol Ježiš pokrstený
3 Meno jedného zo 4 evanjelistov
4 Šiesty hlavný hriech
5 Tekutina používaná pri krste
6 Miesto, kde býval Ján Krstiteľ
7 Muž, ktorého Ježiš vzkriesil
8 Biela pokrývka v zime
9 Kto viedol 3 kráľov k Ježišovi
Tajnička č. 4: ..................................................................................
Z farskej matriky
Krsty
Zbudské Dlhé: Sofia Grundzová *15.8.2012; Jasmina Hrabcová *9.9.2012; Roman Demeter
*25.12.2013; Adam Grundza *5.1.2014; Jakub Slivka *19.2.2014; Roman Goroľ *27.2.2014;
Lukas Kopej *4.4.2014; František Goroľ *17.4.2014; Jaroslava Danková *29.4.2014; Denis
Ferenc *24.6.2014; Lucia Ferencová *10.6.2014; Miroslava Danková *6.8.2014; Martina
Danková *14.8.2014; Simona Ferencová *20.8.2014
Hrabovec n./L.: Soňa Nováková *2.11.2013; Daniel Katana *12.1.2014; Dominika Kolesárová
24.3.2014; Lea Palaštová *2.9.2014; Sabína Polomčáková *13.9.2014; Matias Jozef Juhás
*16.9.2014
Jabloň: Lenka Horvátová *3.5.2014; Laura Horvátová *3.5.2014; Karolína Danková *28.5.2014;
Štěpán Kováčik *21.3.2014; Alex Vajda *13.4.2014
Pohreby
Zbudské Dlhé: Jozef Džugan †19.1.2014; Helena Kocajová †6.2.2014; Anna Kulanová
†7.2.2014; Andrej Ferenc †13.4.2014; Andrej Bober †7.9.2014; Anna Chaľová †11.10.2014;
Martin Ferenc †22.10.2014; Pavlína Jurašková †23.11.2014; Mária Demeterová †22.12.2014;
Helena Ferencová †23.12.2014
Hrabovec n./L.: Mária Zubeková †7.1.2014; Anna Dudová †29.1.2014; Jozef Orlej †13.2.2014;
Anna Kataniková †27.3.2014; Peter Karoľ †5.4.2014; Ján Demčák †4.6.2014; Andrej Cichý
†3.9.2014; Andrej Karoľ †10.9.2014; Michal Kolesár †3.11.2014; Ondrej Zubek †26.11.2014
Jabloň: Ján Lehet †18.2.2014; Anna Židziková †12.5.2014
Slovenské Krivé: Ján Meždej †30.1.2014; Monika Bachurová †15.7.2014; Miroslav Meždej
†24.7.2014; Ján Lopata †30.7.2014; Anna Šitková †6.8.2014; Irena Veľasová †10.12.2014
Sobáše
Zbudské Dlhé: Timuľak Dominik & Hrinová Petra /11.10.2014/; Drobot Dominik & Kopejová
Lenka /18.10.2014/
Hrabovec n./L.: Ing. Juhás Jozef & Andrusová Jana /31.5.2014/; Mráz Martin & Pekalová Anna
/9.8.2014/; Ing. Harakaľ Anton & Ing. Zaťková Barbora /30.8.2014/; Maciboba Ján &
Demčáková Mária /27.9.2014/
Jabloň: Barančik Tomáš & Mgr. Valichnáčová Patrícia /17.5.2014/
OZNAMY
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac január
 1.1. –
v tento deň každú sv. omšu začneme vzývaním Ducha Svätého. Za obvyklých
podmienok môžeme získať úplné odpustky.
 2.1. Prvý piatok v mesiaci – sviatosť zmierenia je platná tá, ktorá bola vykonaná pred
vianočnými sviatkami. Po sv. omši budeme mať prvopiatkovú pobožnosť.
 3.1. Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 17:15
hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod. Tento mesiac sa predmodlievajú členovia
Ružencového bratstva zo Slovenského Krivého.
 4.1. Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať.
 6.1. Pri všetkých sv. omšiach z tohto sviatku bude požehnaná „trojkráľová voda“.
 3.1., 4.1. a 6.1. – v tieto dni budem požehnávať príbytky. V sobotu 3.1. (od 10.00 h.)
v Slov. Krivom a v Jabloni; v nedeľu 4.1. (od 13.00 h.) v Zbudskom Dlhom
a v utorok 6.1. (od 13.00 h.) v Hrabovci n./L. Každý, kto si chce dať požehnať
príbytok, môže to nahlásiť v sakristii kostola.
 11.1. – končí sa vianočné obdobie a začína sa v liturgickom kalendári obdobie cez rok.
 18.-25.1. – v týchto dňoch je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 19.1. – máme celodennú farskú poklonu, ktorá bude nasledovne:
Hrabovec n./L.
10.00 – 16.00
Jabloň
10.15 – 16.45
Slov. Krivé
10.30 – 16.30
Zb. Dlhé 10.45 – 17.45
Prosím zapíšte sa na zoznam adorujúcich podľa časových intervalov.
 25.1. – bude zbierka na Arcidiecézne centrum pre mládež a Univerzitné pastoračné
centrum. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
 30.1. – v tento deň, náš rodák, otec arcibiskup Mons. Bernard Bober oslávi 22 rokov
biskupskej vysviacky. Srdečne mu blahoželáme a vyprosujeme potrebné milosti.
–––––––––––––––––––––
 Sv. omše za účasti birmovancov budú: 9. 1. a 16. 1. v Hrabovci n./L. (pre HR a ZD)
23. 1. a 30. 1. v Jabloni (pre JA a SK)
 Náuka pre birmovancov v mesiaci január:
Jabloň a Slovenské Krivé
Hrabovec n./L. a Zbudské Dlhé
9. 1 .2015
16. 1 .2015
23. 1 .2015
30. 1 .2015
16:30 – 17:30
16:30 – 17:30
18:30 – 19:30
18:30 – 19:30
18:30 – 19:30
18:30 – 19:30
16:30 – 17:30
16:30 – 17:30
 Referendum o ochrane rodiny: Na základe petície občanov vyhlásil prezident
Slovenskej republiky referendum o ochrane rodiny, ktoré sa bude konať 7. februára
2015. Prípravu referenda môžeme podporiť aj Modlitbou za zachovanie Božieho
plánu s manželstvom a rodinou. Odporúčam vám prečítať si aj Vyhlásenie
Konferencie
biskupov
Slovenska
k referendu
na
webovej
stránke:
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141218029
Z úprimného srdca sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí mi boli v priebehu roka
2014 akýmkoľvek spôsobom nápomocní. Za Vás všetkých mojich dobrodincov budem
slúžiť sv. omšu v Zbudskom Dlhom na slávnosť Zjavenia Pána o 9.15 hod.
Želám Vám v Novom roku hojnosť Božích milostí a požehnania.
FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ
Rozpis svätých omší na mesiac:
DÁTUM
LITURGICKÝ KALENDÁR
Štvrtok
1.1.2015
Panny Márie Bohorodičky
(slávnosť)
Piatok
2.1.2015
Prvý piatok
Sobota
3.1.2015
Vigília 2. nedele po Nar. Pána
Nedeľa
4.1.2015
2. nedeľa po Narodení Pána
(ofera na kostol)
Pondelok
5.1.2015
Vigília Zjavenia Pána
Utorok
6.1.2015
Zjavenie Pána
(prikázaný sviatok)
Štvrtok
Piatok
Sobota
8.1.2015
9.1.2015
10.1.2015
Féria
Féria
Vigília Krstu Pána
Nedeľa
11.1.2015
Krst Krista Pána
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
13.1.2015
14.1.2015
15.1.2015
16.1.2015
17.1.2015
Féria
Féria
Féria
Féria
Vigília 2. nedele cez rok
Nedeľa
18.1.2015
2. nedeľa cez rok
Pondelok
19.1.2015
Utorok
Január 2015
ČAS
MIESTO
ÚMYSEL
9:15
9:15
10:30
10:30
16:30
17:00
17:30
18:00
17:15
18:00
8:00
9:15
10:30
18:00
8:00
9:15
10:30
18:00
18:00
18:00
8:00
9:15
10:30
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
8:00
9:15
10:30
Slov. Krivé
Jabloň
Hrabovec n./L.
Zbudské Dlhé
Slov. Krivé
Jabloň
Zbudské Dlhé
Hrabovec n./L.
Na úmysel matky
Poďakovanie Bohu za farnosť, r. 2014
ZBP Ján Braško (70.r.)
Jozef a Anna Hrin
Bohosl. slova
Za členov BBSJ
Bohosl. slova
 Ján Cichý (5.výr.)
Modlitba posvätného ruženca
Za členov bratstva sv. ruženca
 Štefan (30.výr.)
Za farnosť
ZBP Michal Jesenko (80.r.)
Na úmysel Marty
ZBP vnúčat, pravnúčat a ich rodičov
Za dobrodincov
ZBP Milan Smetanka (70.r.)
ZBP Miroslava (35.r.)
 Mária Zubeková (1.výr.)
/birmovanci/
 Irena Veľasová
 Emil, Mária a Jozef
ZBP pre vnučku
ZBP rodiny Dzurovej
* za  zo Slovenského Krivého
 Ján Lehet
* za  zo Zbudského Dlhého
* za  z Hrabovca n./L.
/birmovanci/
ZBP Ján Andrejov, kňaz (35.r.)
 Helena a František Džugan
 Júlia, Anna, Ivan a Mária
ZBP a poďakov. manželov Čopanových
(40.r.manž.)
Štefan st., Štefan ml., Ján a Anna Paško
 Jozef Džugan (1.výr.)
 Štefan
 Dušan a Michal Šefčík,  Anna a Michal
Gamrát st.
 Ján
 Ján, Helena, Michal a Anna Oros /birm./
 Ján,Jozef,Verona,Michal a Anna Pekala
ZBP Irena
Za upevnenie viery vnúčat
 Ján a Anna Kulan,  Juraj a Mária
Timuľak
 Mária a Andrej Bober,  Andrej
a Helena Lörinc
 Stanislav Fejka a Mária Cichá
 Ján Meždej (1.výr.)
 Ján Lukáč (30.výr.)
/birmovanci/
ZBP rod. Vajdovej, Paškovej a Bukovskej
 Ján, Gregor a Terézia Balica
 Ján Tkáčik, kňaz (nedož. 79.r.)
 František, Apolónia, Ján a Anna Demčák
Hrabovec n./L.
Jabloň
Slov. Krivé
Zbudské Dlhé
Slov. Krivé
Jabloň
Zbudské Dlhé
Hrabovec n./L.
Jabloň
Hrabovec n./L.
Slov. Krivé
Zbudské Dlhé
Hrabovec n./L.
Jabloň
Slov. Krivé
Jabloň
Zbudské Dlhé
Hrabovec n./L.
Jabloň
Hrabovec n./L.
Zbudské Dlhé
Slov. Krivé
20.1.2015
Féria
Celodenná farská poklona
Féria
17:00 Jabloň
18:00 Zbudské Dlhé
7:00 Zbudské Dlhé
Streda
21.1.2015
Sv. Agnesa, panna a muč (sp.)
18:00 Hrabovec n./L.
Štvrtok
Piatok
Sobota
22.1.2015
23.1.2015
24.1.2015
Féria
Féria
Vigília 3. nedele cez rok
Nedeľa
25.1.2015
3. nedeľa cez rok
(zbierka na ACM a UPC)
Utorok
27.1.2015
Féria
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
28.1.2015
29.1.2015
30.1.2015
31.1.2015
Sv. Tomáš Akvinský, uč. C. (sp.)
Féria
Féria
Vigília 4. nedele cez rok
Nedeľa
1.2.2015
4. nedeľa cez rok
(ofera na kostol)
18:00
18:00
18:00
8:00
9:15
10:30
Slov. Krivé
Jabloň
Hrabovec n./L.
Slov. Krivé
Jabloň
Zbudské Dlhé
18:00 Zbudské Dlhé
18:00
18:00
18:00
18:00
8:00
9:15
10:30
Hrabovec n./L.
Slov. Krivé
Jabloň
Jabloň
Slov. Krivé
Zbudské Dlhé
Hrabovec n./L.
* HR  Anna Dudová, Jozef Orlej, Anna Kataniková, Peter Karoľ, Ján Demčák, Andrej Cichý, Andrej Karoľ, Michal Kolesár
* ZD  Anna Kulanová, Pavol Smetanka, Andrej Bober, Anna Chaľová, Pavlína Jurašková
* SK  Monika Bachurová, Miroslav Meždej, Ján Lopata, Anna Sitková
INFORMAČNÝ BULLETIN 1/2015; PRIPRAVIL: Mgr. Peter Juhás, správca farnosti
ADRESA: Zbudské Dlhé 37, 067 12; TEL: 057/7797 150; MOBIL: 0907 611 786
WEB: zbudskedlhe.fara.sk; E-MAIL: [email protected]
Download

01-2015 - Farnosť sv. Štefana Uhorského Zbudské Dlhé