34
TRADIČNÉ NOVINY súČAsNÉHO KREsŤANA
ZALOŽENÉ V ROkU 1849 ¡ ROČNÍk 128
¡ www.kATOLICkENOVINy.Sk
¡ CENA 0,40 € ¡ 25. AUGUSTA 2013
Mária nás vedie
po ceste do neba
„Mária, Božia Matka, pros za nás hriešnikov a veď nás po ceste, ktorá vedie do neba,“ vyzval veriacich na modlitbu k Panne Márii Svätý Otec František, ktorý slávil
SNÍMkA: ISIFA
na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta svätú omšu na námestí Piazza della Libertà v Castel Gandolfe.
VIAC NA STRANE
7
»
DVADSIATA PRVÁ NEDEľA V CEZROČNOM OBDOBÍ
C
PRVÉ ČÍTANIE
(Iz 66, 18 – 21)
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
(Ž 117, 1. 2)
DRUHÉ ČÍTANIE
EVANJELIUM
(Hebr 12, 5 – 7. 11 – 13) (Lk 13, 22 – 30)
DUCHOVNÁ OBNOVA
MLADÝM
MISIE
ROZHOVOR
Hlas a svedok
Ježiša Krista
Keď dvíhate trofej,
vtedy nebolí nič
Abeceda
misionára
Preklad je prechádzka
po hrane noža
Ján Krstiteľ je svojím kázaním a životom predchodcom Pána Ježiša. Jánovo účinkovanie, ktoré zakončila
tragická smrť, predchádzalo začiatku Ježišovho verejného pôsobenia
a malo pripraviť srdcia na príchod
„mocnejšieho“ – Ježiša z Nazareta.
Stanley Cup bol opäť na Slovensku.
Prvý raz v Banskej Bystrici zásluhou
Michala Handzuša a druhý raz v rodine Mariána Hossu. Hráči víťazného tímu majú totiž výsadu potešiť sa
s trofejou 24 hodín doma. KN sa porozprávali s Michalom Handzušom.
Každý odbor má svoju slovnú zásobu, ktorou vyjadruje skutočnosti,
potreby, zameranie – jednoducho
chod svojho odvetvia. Nemôže to byť
ináč ani s misionárskym povolaním
a poslaním, preto ponúkame prvú
časť misionárskej abecedy.
Láska k románskym jazykom a literatúre mu pomáha v jeho profesii,
lebo je presvedčený, že diplomacia
sa neodmysliteľne spája s kultúrou.
Stanislav Vallo kladie vo svojom živote na prvé miesto rodinu a spoločenstvo ľudí, ktorým o niečo ide.
VIAC NA STRANE
8–9
»
VIAC NA STRANE
18 – 19
»
VIAC NA STRANE
32
»
VIAC NA STRANE
10 – 11
»
KaToLícKe noViny i 25. 8. 2013
DVaDSiaTa PrVá neDeĽa V cezročnoM obDobí
2 | z DoMoVa
Spomienka na Mikuláša Jozefa Lexmanna
Pri PríLeŽiToSTi 90. Výročia KňazSKeJ VySViacKy PáTra MiKuLáša boLa 16. auguSTa PoŽehnaná PaMäTná
TabuĽa na buDoVe KuLTúrneho cenTra VeriTaS V Košiciach
eDiToriáL
Pri čítaní slovenských prekladov
kníh, ktoré boli v origináli napísané v inom jazyku, si vždy treba uvedomiť a oceniť obrovský kus prekladateľskej práce. Napriek tomu, že
meno prekladateľa nie je napísané
palcovými písmenami na obálke
knihy, väčšina čitateľov ho zvykne
vyhľadať vnútri publikácie. Poznám
aj ľudí, ktorí si knihy vyberajú zásadne podľa toho, kto ich prekladal.
Úspešný diplomat a uznávaný prekladateľ Stanislav Vallo v rozhovore na stranách 10 – 11 vysvetľuje,
aká bola jeho cesta k prekladom
talianskych autorov, aj to, prečo
Umberta Eca prekladal „do slovenskej mentality“. A prezrádza, že na
prvé miesto v živote kladie rodinu
a spoločenstvo ľudí, ktorým o niečo ide.
Na prvom mieste v živote má rodinu aj hokejista Michal Handzuš,
hoci priznáva, že na manželku a syna nemá pri profesionálnom hokeji toľko času, ako by bolo treba.
Keďže vďaka členom tímu Chicago Blackhawks Michalovi Handzušovi a Mariánovi Hossovi sa
Stanleyho pohár ocitol opäť na Slovensku, Katolícke noviny sa pri tejto
príležitosti porozprávali s odchovancom banskobystrického hokeja o oslavách, ktoré na námestí
v Banskej Bystrici pripravil pre svojich fanúšikov. Na stranách 18 –
19 sa okrem iného dozviete, aké
prezývky má Michal Handzuš v kanadsko-americkej NHL, ale aj to,
komu všetkému je za svoj úspech
vďačný.
Ak chcete nahliadnuť do úplne
iného zákulisia – tentoraz toho,
ako vníma svet misionár, prečítajte si prvú časť Abecedy misionára z pera Petra Fidermaka, ktorý pôsobí
v ruskom Kaliningrade (s. 32). Je to
naozaj zaujímavé a poučné čítanie.
zuzana arTiMoVá
Slávnostnú svätú omšu za účasti kňazov dominikánov v dominikánskom
kostole celebrovali pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a košický arcibiskup Bernard Bober. Kardinál vo svojom príhovore poukázal na
krízu dnešnej rodiny a životné kroky pátra Mikuláša Lexmanna.
Citoval Mikuláša Lexmanna, ktorý hovorieval, že „pred Pána je potrebné pristúpiť so sklonenou hlavou“, a vyzdvihol jeho umenie
počúvať, úctu a porozumenie voči
druhým. „To, čo si nosíme vo svojom srdci, čo je motorom nášho života, to sme dostali v rodine. A ak
chceme hovoriť o láske, nedokážeme o nej hovoriť ani myslieť, ak nám
chýba otec alebo mama. Je dôležité
si uvedomiť, že Cirkev na Slovensku
i v zahraničí žila a bola schopná vydávať svedectvo a byť Cirkvou misionárov a apoštolov, pretože bola
Cirkvou rodiny.“ Pripomenul starý
zákonník monarchie, podľa ktorého rodinu tvoria prarodičia, rodičia,
deti a vnúčatá. „Dnes žijeme bez zákona a bez vedomia, čo je vlastne rodina. Rodina je bunka spoločnosti.
Páter Mikuláš Lexmann pozdvihol kultúrnu i duchovnú úroveň Košíc. Dal postaviť
kultúrne stredisko Veritas, kde sa hralo divadlo, premietali filmy a organizovali rôzne prednášky a koncerty. Počas druhej svetovej vojny ukrýval prenasledovaných. Po
nástupe komunistického režimu bol internovaný a v roku 1952 zomrel vo väzení na
následky mučenia. Jeho spomienku si v dominikánskom kostole v Košiciach uctil
i pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.
Prečo bunka? Lebo bunka je miestom života. V rodine sa učíme žiť,
byť trpezlivými, žiť lásku. Veľkosť
človeka spočíva v tom, nakoľko dokáže žiť s druhými a pre druhých,
byť človekom pravej lásky.“
Pri požehnaní pamätnej tabule košický arcibiskup Bernard Bober poukázal na vďačnosť voči pátrovi Mikulášovi. „Celé mesto a naša Košická
arcidiecéza dnes vďačne spomínajú
na tohto muža pevnej viery. Práve
vRoku viery sa jeho svedectvo vyzdvihuje a pripomína, pretože sa nikdy
nehanbil za svoju vieru, za jej hodnoty a princípy. Bránil ju pred režimom
a nátlakom zo strany štátnej moci
bez ohľadu na to, či to bol fašizmus,
alebo komunizmus.
TexT a SníMKa: JaroSLaV Fabian
V Ľutine si pútnici pripomenuli 25. výročie baziliky
Tradičný odpust v Ľutine vyvrcholil slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou,
na ktorej sa zúčastnili stovky veriacich
z celej prešovskej archieparchie.
Na najväčšom pútnickom mieste
prešovskej Gréckokatolíckej archieparchie v Ľutine sa 17. a 18. augusta zišlo niekoľko tisíc pútnikov, aby
oslávili sviatok Zosnutia Presvätej
Bohorodičky. Tohtoročná púť bola
spojená so slávením 25. výročia vyhlásenia miestneho Chrámu Nanebovzatia Panny Márie pápežom
Jánom Pavlom II. za baziliku. Púť
vyvrcholila slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným celebrantom bol bratislavský
eparchiálny biskup Peter Rusnák
a slávnostným kazateľom kardinál
Jozef Tomko. V homílii ponúkol
prierez tajomstvom Zosnutia Presvätej Bohorodičky a predostrel tri
posolstvá, ktoré prináša tento sviatok. Prvé posolstvo hovorí, že existuje život po smrti, že smrťou sa
náš život nekončí, lebo sme určení
pre večnosť. Ďalšie posolstvo sa tiež
týka nášho šťastia. Panna Mária bola oslávená v nebi. Aj my sme pozva-
ní do neba, ale „existuje jedna prekážka, ktorá môže zabrániť našej
spáse – hriech. Na nás je voľba, lebo svojím postojom k hriechu my
rozhodujeme o svojej večnosti“.
A tretie posolstvo sa týka nášho tela, lebo aj naše telo je určené nato,
aby vstalo z mŕtvych. „Naše telo má
veľkú hodnotu a hodnosť. Nie je nato, aby sme z neho spravili prostriedok hriechu a nášho zatratenia.
Musíme rešpektovať svoje telo i telo iných. Nesmieme ustúpiť pred
tlakom falošnej kultúry, ktorá
zneužíva ľudské telo necudnými
obrazmi a prostriedkami, ktoré kazia už aj nevinné detské duše a zmýšľanie ľudí, a to všetko pre hanebný
zisk.“
ĽuboMír PeTríK
SníMKa: Mária ŽarnayoVá
kAtoLíCke noVIny | 25. 8. 2013
www.kAtoLICkenoVIny.Sk
Z DomoVA | 3
Mariánska púť na nitrianskej kalvárii
komentár
na tradičnú púť k Božej matke, ktorá sa konala 15. – 18. augusta, prišli stovky mariánskych ctiteľov
z celého Slovenska. k Chrámu nanebovzatia Panny márie na nitrianskej kalvárii prichádzajú veriaci
už takmer 250 rokov.
Púť na Kalvárii sa začala na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
a vyvrcholila slávnostnou bohoslužbou v nedeľu 18. augusta, ktorú celebroval nitriansky biskup Viliam Judák. V homílii pripomenul,
že aj keď dogma o Nanebovzatí
Panny Márie bola prijatá v roku
1950, mariánska úcta na nitrianskej Kalvárii trvá už stáročia. Zdôraznil, že je dôležité veriť Bohu podobne ako Panna Mária, ktorá je
preslávená práve preto, lebo uverila. Žila s príkladnou vernosťou
a stala sa archou, ktorá nesie prítomnosť Boha aj v súčasnosti. Biskup Judák ďalej venoval pozornosť
vedeckému pokroku, ktorý často
spochybňuje najväčšie tajomstvá
kresťanskej viery. Pripomenul, že
veda síce pokročila, no stále nepriniesla odpoveď na otázku zmyslu
našej existencie. Počiatkom múdrosti je podľa biskupa bázeň pred Bohom. V súčasnosti však prevláda
egocentrizmus, ktorý vedie človeka k potrebe byť uctievanejší, dôležitejší. Nitriansky biskup ďalej dodal, že nielen v Bohu je priestor pre
človeka, ale aj v človeku je miesto
Bojkoty
História nitrianskej kalvárie siaha až do 13. storočia, keď sa prvýkrát spomína v listine uhorského kráľa Bela IV. z roku 1248, ktorou udelil nitre mestské práva. Úctu
Panne márii tam prichádzajú pútnici vzdávať už od 18. storočia, keď tradíciu mariánskych pútí na kalvárii zaviedol v roku 1765 nitriansky biskup Ján Gustíni.
pre Boha, čoho príkladom je Panna
Mária. Existuje preto nádej na lepší svet, dôležité je však byť otvorený Bohu. Biskup Judák preto vyzval
veriacich, aby žili a zviditeľňovali
kresťanské hodnoty nielen v kosto-
le, ale aj v bežnom živote. Tohtoročná púť bola zároveň pozvaním
veriacich na Národný pochod za
život, ktorý sa bude konať 22. septembra 2013 v Košiciach.
–JL–, SnímkA: Ján mACák
letná čitateľská súťaŽ katolíckych novín pokračuje
Letné DÚšky VIery 2013
V letných číslach od kn 26 do kn 35 nájdete na s. 3 súťažné otázky o pravdách viery v roku
viery. Do žrebovania o 7 hodnotných cien budú zaradení tí, ktorí správne odpovedia aspoň na
18 z 20 otázok, nalepia na kartu (z KN 26) všetkých 10 kupónov a do 10. 9. 2013 pošlú vyplnenú
hraciu kartu na adresu KN. Prehľad cien i pravidlá súťaže nájdete aj na www.katolickenoviny.sk.
otázka 18. V cirkevných dejinách zohrala významnú
úlohu formulácia v nicejsko-carihradskom vyznaní
viery, týkajúca sa Ducha Svätého vo vzťahu božských
osôb, ktorá po ostrých teologických sporoch medzi
západnou a východnou cirkvou viedla v roku 1054
k tzv. východnej schizme. Ako znie táto katolícka formulácia – po latinsky známa ako Filioque?
A) Duch Svätý vychádza z otca
B) Duch Svätý vychádza z otca i Syna
C) Duch Svätý vychádza z otca skrze Syna
Z troch možností vyberte jednu správnu odpoveď A, B alebo C a vpíšte ju do súťažnej karty,
ktorú ste našli ako prílohu v kn 26. ku každej dvojici odpovedí nalepte kupón. raz môžete
namiesto kupónu použiť žolíka. Vyplnenú kartu s kupónmi nám pošlite na konci súťaže.
9
kuPón
otázka 17. niektoré zo siedmich sviatostí majú základný význam pre formovanie sa človeka ako kresťana. Je to predovšetkým krst, ktorým sme začlenení do
Cirkvi, birmovaním posilnení vo viere a eucharistiou
živení pokrmom večného života. Ako inak sa nazývajú
tieto tri sviatosti uvádzania do kresťanského života?
A) sviatosti kresťanskej iniciácie
B) sviatosti kresťanskej inšpirácie
C) sviatosti kresťanskej inovácie
Bojkotovať znamená, že niečo odmietame, niečomu sa vyhýbame,
prerušujeme styk, nechceme sa zúčastniť. V športe sme sa stretli v minulosti s veľkými bojkotmi. V roku
1976 bojkotovali africké štáty olympiádu v Montreale pre politiku
apartheidu v Juhoafrickej republike. V roku 1980 sa USA postavili na
čelo bojkotu proti olympiáde v Moskve, lebo sovietske vojská napadli
Afganistan. Odvetou bolo bojkotovanie olympiády východoeurópskych štátov v roku 1984 v Los Angeles. Rusko je dnes nielen politickou
a ekonomickou, ale aj športovou
veľmocou. V minulých dňoch zorganizovalo majstrovstvá sveta v atletike, o niekoľko mesiacov bude
zimná olympiáda v Soči a v roku
2018 bude krajina organizovať MS
vo futbale. V týchto dňoch počúvame, že olympiáda a futbal by sa mali bojkotovať, keď sa už nestihli bojkotovať súťaže v atletike. Prečo? Na
príčine je schválený zákon v Rusku, ktorý zakazuje propagáciu netradičnej sexuálnej orientácie. Známa atletická majsterka sveta Jelena
Isinbajevová novinárom vysvetlila,
že v Rusku sa žije podľa tradičných
hodnôt, teda muži so ženami a ženy s mužmi. Rusi nechcú a nebudú
prenasledovať a zatvárať športovcov s homosexuálnou orientáciou.
Chcú len, aby títo ľudia neprejavovali navonok svoje praktiky a nevplývali na mládež. Pripadá mi to,
ako keby bola olympiáda v Rijáde,
v hlavnom meste Saudskej Arábie,
a kresťanskí športovci by žiadali
o pochody mestom na čele s krížom. Ak by im nevyhoveli, čo by sa
aj stalo, tak by hry bojkotovali...
Rozdiel s Ruskom by bol v tom, že
novinári by napísali, že treba rešpektovať moslimské náboženstvo
a zákony. A kto bude vlastne rozhodovať o našej kandidatúre s Poliakmi na ZOH v roku 2022? Zdá
sa, že krásne Tatry nám nebudú
stačiť...
mArIAn šuráB
KaTOLícKe NOVINY I 25. 8. 2013
DVaDsIaTa pRVÁ NeDeľa V cezROČNOM OBDOBí
4 | NÁRODNý pOchOD za ŽIVOT
Poďme von a bojujme za život
slovensko zažije v nedeľu 22. septembra prvý Národný pochod za život. Jeho hlavným organizátorom je
Konferencia biskupov slovenska (KBs), ktorá za jeho dejisko vybrala metropolu východu – Košice. Oslovili sme
predsedu prípravného tímu tohto podujatia košického arcibiskupa metropolitu BeRNaRDa BOBeRa (62).
TOMÁŠ KOVÁČIK
 Prečo sa slovenskí katolícki pas-
tieri rozhodli týmto výrazným spôsobom verejne vystúpiť za ochranu života človeka?
Národný pochod za život je ovocím dlhoročného zrenia. Predchádzali mu mnohoraké výzvy nás
biskupov verejným činiteľom, aby
uznali a zákonne chránili plnú ľudskú dôstojnosť a odolávali tlakom
kultúry smrti. Náš apel smeroval aj
na adresu voličov, aby zohľadňovali
postoj politikov k ochrane života. Napriek našim snahám i napriek tomu,
že za posledných 20 rokov sa na Slovensku prebudilo hnutie za život s iniciatívami laikov, ale aj s občianskymi
aktivitami, ktoré zväčša zastrešuje
Fórum života – sa ukázalo, že naše
výzvy zostávajú často nepovšimnuté
a mohlo by sa zdať, že kultúra smrti
víťazí. Naznačuje to skutočnosť, že
postavenie umelých potratov mimo
zákona bolo neúspešné, ale aj silnejúci tlak na nové, nesprávne chápanie pohlavia a rodiny i zavedenie
nemorálne ladenej sexuálnej výchovy. Nehovoriac o tom, že postupne
aj kresťania začali vnímať ako normálnu vec antikoncepciu či umelé
oplodnenie, pri ktorom si vyberáme, ktorému dieťaťu umožníme žiť...
Uvedomujeme si, aké aktuálne sú
slová Jána Pavla II. v Evangelium vitae:
„Dnes sa nachádzame v samom centre dramatického boja medzi ,kultúrou smrti‘ a ,kultúrou života‘“ (EV
50b) i jeho pozvanie, „aby sa uskutočnila veľká stratégia obrany života“
(EV 95b). Národný pochod za život
chce byť významným krokom tejto
stratégie.
 Aké sú ciele pochodu? Čo si od ne-
ho sľubujú biskupi?
Samotný pochod nie je cieľom, ale
prostriedkom. Prvoradým cieľom je
čím skôr zastaviť ničenie nevinných
ľudí, uznať a zákonne chrániť plnú
dôstojnosť človeka od počatia po prirodzenú smrť. Aby sa to dosiahlo, treba najprv urobiť ľudské svedomie cit-
livým, teda aby si človek uvedomil
zlo eutanázie, antikoncepcie či potratu, ktorý Druhý vatikánsky koncil označil za „ohavný zločin“ (GS 51).
Ak sa na zlo nepoukazuje, ak sa nepomenuje alebo sa dokonca ospravedlňuje, svedomie človeka spustne,
stáva sa ľahostajným. Národný pochod za život chce byť silným apelom na prebudenie svedomia. Nestačí totiž mať len správny názor, treba
konkrétne a účinne konať. Nabáda
k tomu aj Ján Pavol II. v Evangelium vitae: „Nikto si nemá myslieť, že môže
zostať mimo tejto mobilizácie za novú kultúru života: všetci tu majú zohrávať dôležitú úlohu“ (EV 98b).
celoživotného manželského zväzku
muža a ženy, ktorý je najlepším prostredím pre nový život. Znamená to
aj vytvorenie podmienok pre dôstojné
umieranie, nie usmrtenie.
 Pochod za život si mnohí spája-
jú iba s potratovou problematikou.
Je toto náš najvypuklejší problém?
O eutanázii sa na Slovensku ešte
len diskutuje, no umelé potraty sú
tu už 62 rokov, takže je to jasné. Potraty sú vypuklejší problém o to viac,
že siahajú na život nevinného človeka, a to s „požehnaním“ rodičov, mamy. Závažnosť potratu zdôrazňuje
aj Cirkev, keď spája tento hriech
s trestom exkomunikácie.
 Prizvali ste aj ďalšie cirkvi alebo
ide iba o katolícke podujatie?
Keďže ochrana života je všeľudská
hodnota, na Národný pochod za život pozývame všetkých ľudí dobrej
vôle. Vyzvali sme všetky cirkvi, organizácie, inštitúcie, skupiny i jednotlivcov, aby sa pripojili. Pochodu
bude v piatok 20. septembra v evanjelickom chráme v Košiciach predchádzať ekumenická bohoslužba „za
život“.
 Pri ochrane života sa spomínajú
dva termíny: od počatia po prirodzenú smrť. Čo pod nimi treba rozumieť?
Ochranu potrebuje človek predovšetkým vtedy, keď je najslabší, teda
na jednej strane vznikajúci život –
pod srdcom mamy, na druhej strane
starí, chorí a hendikepovaní. Sebectvo spôsobilo, že človek vníma iného ako príťaž, ohrozenie svojho pohodlia alebo ako zdroj zisku. Sebecky
zameraný človek robí všetko preto,
aby si chránil svoje pseudohodnoty
aj na úkor iných. Ochrana človeka
preto v sebe zahŕňa i odmietnutie
potratu, umelého oplodnenia, antikoncepcie, eutanázie. V širšom
kontexte odmieta aj jednostrannú
sexuálnu výchovu, ktorá vedie k neviazanosti bez sebaovládania a zodpovednosti. Ochrana života má v sebe zahŕňať i ochranu a pomoc pre
počaté deti a ich mamy aj uznanie
 Aké možnosti prináša Cirkev tým,
ktorí sa rozhodnú pre život?
Vďaka snahám mnohých máme
na Slovensku sieť záchytných miest
pre tehotné ženy v núdzi – diecézne
diela aj iniciatívy laikov, ako Zachráňme životy, poradňa pre ženy Alexis,
Dom G. B. Mollovej v Rajeckých Tepliciach, ako aj dielo kňaza Maroša
Kuffu. Tieto a ďalšie diela existujú
len vďaka dobrodincom, ktorým touto cestou zo srdca ďakujem. Prajem
si, aby sa o týchto projektoch dozvedelo čím viac žien a aby sa našli aj
ďalší, ktorí sa dajú do služby životu.
Touto cestou ďakujem tiež všetkým,
ktorí sa starajú o chorých v nemocniciach, hospicoch či doma. Vaša slúžiaca láska je svedectvom o nenarušiteľnosti života a najväčším darom
pre trpiaceho.
 Čo môže Národný pochod za ži-
vot ukázať napríklad užívateľom
antikoncepcie či obhajcom „práva
na potrat“, ktorí na ochranu života nedbajú?
Národný pochod za život sa uskutoční ako silný spoločný hlas všetkých, ktorí sú za život a poukazujú
aj ostatným na jeho krásu a hodnotu. Pred pochodom a po ňom žijeme
vo svojom každodennom prostredí,
kde sa máme angažovať. Či už vysvetľovaním našich postojov, diskusiami
na bioetické témy, modlitbou pred
Košický arcibiskup metropolita Bernard
Bober hovorí, že Národný pochod za život chce byť silným apelom na prebudenie svedomia.
nemocnicami, kde sa konajú potraty, distribúciou materiálov, organizovaním pochodov za život, ale aj
účinkovaním v politike, médiách, na
sociálnych sieťach a blogoch. Stačí
sa inšpirovať tými, ktorí sú tu a pridať sa. Svätý Otec František nás opakovane vyzýva, aby sme vyšli von,
tam, kde je duchovná i materiálna
chudoba a chudoba poznania.
 Často sa dostávame k informá-
ciám zo zahraničia i zo Slovenska,
ktoré hovoria o zákonoch prijímaných proti životu a rodine. Ako pracuje KBS v tejto oblasti?
Keďže zákony prijímajú poslanci,
je veľmi dôležité, kto nás zastupuje
v politike – to máme v rukách pri voľbách. Avšak platí aj to, že politici sú
ovplyvnení spoločenskou náladou, na
ktorú máme ako občania vplývať. Cirkev v prvom rade povzbudzuje veriacich, aby sa angažovali v politike, aby
sa zasadzovali za zákony, ktoré sú vsúlade s Božími. Cirkev je najmä morálnou autoritou, a tak sa aj KBS snaží
reagovať na niektoré návrhy a tlmočiť politikom učenie Cirkvi votázkach
dôstojnosti človeka. Nedávno vydala
vyhlásenie o rodovej rovnosti, pripomienkovala stratégiu ľudských práv
avyjadrila sa kregistrácii potratových
tabletiek. Hlavným poslaním Cirkvi je
ohlasovať evanjelium Ježiša Krista. Ak
potom veriaci sú veriacimi nielen
v kostole, ale aj v práci, škole či vo verejnom živote, sú soľou ozdravujúcou
celú spoločnosť.
sNíMKa: aBÚ KOŠIce
KatolÍCKe NoVINy | 25. 8. 2013
www.KatolICKeNoVINy.sK
NároDNý poCHoD za ŽIVot | 5
Účasťou na pochode vyjadríme nielen svoj názor
HoVorCu NároDNéHo poCHoDu za ŽIVot tomáŠa KoVáČIKa (29) sme poŽIaDalI o KoNKrétNejŠIe
INFormáCIe o tomto poDujatÍ
mareK mICHalČÍK
 Prečo máme vyjadriť svoj postoj k ochrane života práve verejným pochodom? Čo je jeho cieľom?
Pochod je forma, ktorou pro life
ľudia vyjadrujú svoje požiadavky.
Pochodom ukazujeme, že už nestačí byť za život iba doma pri peci, ale
je nutné sa zaň postaviť verejne. Cie-
ľom je na celoslovenskej úrovni verejne žiadať spoločenskú zmenu,
ktorá by znamenala ochranu života každého človeka od počatia po
prirodzenú smrť. Ide o zmenu vo
všetkých oblastiach najmä v politike, ľudských právach, legislatíve,
školstve, zdravotníctve a médiách.
Okrem toho pomôžeme aj prakticky – ženám v núdzi: 10 percent
z darov dáme projektu Zachráňme
životy.
 Ako veľmi je dôležité, aby sme
Výber z programu
– sobota 13.00 – pro life
workshopy na témy:
Som mladý a som za život;
Čakáš nečakané dieťa?;
Pomoc tehotným ženám
v núdzi; Látkové vs.
jednorazové plienky;
Prirodzený prístup
k plodnosti v gynekológii
a pôrodníctve; Prijatie
postihnutého dieťaťa;
Zo života pro life novinára;
Sexuálna výchova doma
a v škole; Ľudská dôstojnosť
až do konca;
– posvätný ruženec na úmysel
ochrany života;
– koncerty;
– sväté omše s biskupmi
(21. a 22. septembra);
– nocľah v košických školách, ☺;
– ekumenická bohoslužba
(20. septembra);
– prejavy osobností a koncert
Komajoty;
– oslavný poCHoD KoŠICamI
a záverečná bodka.
prišli?
Či sa nám to páči, alebo nie, otázka ochrany života zvlášť nám kresťanom nemôže byť ľahostajná, pretože napríklad v prípade potratov
ide o životy nevinných. A my – ktorí sa na začiatku svätej omše bijeme do pŕs aj za to, že sme neurobili niečo dobré – sa budeme stále len
nečinne pozerať, ako sú zákonne
ničené životy nenarodených? Kedysi boli ničené životy „ľudí druhej
kategórie“, tiež zákonne... Preto teraz treba urobiť to dobré – prísť
a chrániť nevinných. Účasťou na
pochode vyjadríme nielen svoj názor, ale najmä túžbu po zmene tak
nami zvoleným a nám sa zodpovedajúcim politikom, ako aj lekárom,
novinárom, učiteľom, celej spoločnosti. Ak niekto – napríklad pre
chorobu – nemôže prísť, nech pošle iného za seba, podobne ako to robia moslimovia pri púti do Mekky.
Čím nás bude viac, tým väčší bude
tlak na zmeny. Ak sa nám podarí
zmobilizovať sa, môže to mať obrovský význam do budúcnosti a Slovensko sa bude môcť vyhnúť takým
zákonom proti životu a rodine, aké
už prijali v niektorých štátoch západnej Európy. Táto otázka môže
byť pre naše chyby – urobené možno z neinformovanosti, zo strachu
či z donútenia – veľmi boľavou.
Hriechy však netreba pred sebou
tlačiť a klopiť zrak, lebo „aj ja mám
vinu“. Ježiš nás dvíha a povzbudzuje nás oľutovať hriech, vyznať ho,
konať pokánie a prijať milosrdenstvo. Potom môžeme vstať a pomáhať iným nerobiť rovnaké chyby.
Pochod je teda aj prevenciou bolesti.
 Aký bude program?
Program sa začne v sobotu 21. septembra o 13.00 workshopmi, pokračuje svedectvami, ružencom, svätou
omšou a programom pre mladých.
Noc bude vyplnená adoráciou. V nedeľu 22. septembra budú v košických
kostoloch sláviť sväté omše biskupi
z jednotlivých diecéz. O 12.30 sa začne program na pódiu na Hlavnej ulici. Samotný pochod sa začne o 14.30.
 Je zabezpečená doprava pre
tých, ktorí chcú prísť do Košíc?
tomáš Kováčik, hovorca Národného pochodu za život hovorí, že v usa má Národný pochod za život takmer 40-ročnú
tradíciu. „V tomto roku sa tam napriek
silným mrazom vydalo do ulíc verejne
žiadať ochranu života človeka od počatia po prirodzenú smrť odhadom 650-tisíc ľudí. toto podujatie sa koná aj v Írsku,
vo Francúzsku či v taliansku. V nedeľu
22. septembra sa pridá aj slovensko. pozývame vás všetkých.“
sNÍmKa: DomINIK sepp
Odporúčame zorganizovať autobusy alebo autá – parkovanie bude
zabezpečené. Okrem toho v sobotu
pôjde z Bratislavy vlak Fóra života.
Viac info na: www.pochodzazivot.sk;
facebook.com/NarodnyPochodZaZivot2013 alebo e-mailom na: info@
pochodzazivot.sk a tiež od spoluorganizátorov – Fóra života či Detí
sv. Alžbety a diecéz, za ktoré boli
určení kňazi koordinátori.
ª
zapojte sa aj Vy
– účasťou na pochode 22. septembra o 14.30 s transparentmi;
– zorganizovaním autobusu či auta;
– dobrovoľníckou službou (prihlásenie cez web);
– osobnou či skupinovou modlitbou, zorganizovaním duchovnej
prípravy, adorácie, ruženca, krížovej cesty, organizovaním
pro life stretnutí;
– povzbudením vášho kňaza ku kázňam o ochrane života,
antikoncepcii, eutanázii;
– podporou pochodu na sociálnych sieťach a internete;
– umiestnením bannerov a plagátov na vaše webové stránky
a iné vhodné miesta;
– veľmi dôležitým finančným príspevkom na účet
č. 3095170259/0200, Vs: 2013310 alebo cez dakujeme.sk
či oslovením sponzorov;
– vzdelávaním sa v otázkach kultúry života;
– zorganizovaním debát o dôležitosti boja za život a rodinu,
vysvetľovaním najmä mladým, propagáciou pro life v školách
(nástenka, rozhlas, školský časopis);
– zapojením sa do (organizovania) aktivít propagujúcich hodnoty
života (pochody za život, Deň rodiny a pod.).
pochodzazivot.sk a facebook.com/Narodnypochodzazivot2013
KATOLÍcKE NOViNY i 25. 8. 2013
dVAdSiATA PRVá NEdEĽA V cEZROČNOM OBdOBÍ
6 | ZO SVETA
Na kresťanov v Egypte
útočia ako nikdy
Predstavili projekt inkluzívnych škôl
V Egypte, kde proti sebe bojujú stúpenci a odporcovia v júli zvrhnutého prezidenta Muhammada Mursího z Moslimského bratstva, sa
v týchto dňoch zdvihla taká vlna
násilia voči kresťanom, aká tam nikdy predtým nebola. Islamisti vypaľujú kresťanské kostoly, útočia na
školy, ničia obchody, značkujú majetky patriace kresťanom. Objavili
sa aj správy o sexuálne motivovaných útokoch na kresťanské učiteľky a zadržaní troch mníšok, ktoré
označili za vojnové zajatkyne. Miestni koptskí kresťania, ktorí sú jedným z najstarších kresťanských spoločenstiev na svete a v krajine tvoria
10 – 15 percent obyvateľov, neboli
v Egypte nikdy veľmi vítaní. Teraz
ich však islamisti vinia i z toho, že
napomohli pád Mursího a hromadne sa zúčastňovali na demonštráciách proti jeho režimu, a nepokoje využívajú aj na útoky proti nim.
Pápežská akadémia vied sa rozhodla podporiť vytvorenie medzinárodnej výchovnej siete medzi školami
každého typu a stupňa, ktoré sa inšpirujú siedmimi ideálmi. Projekt s názvom Svetová sieť škôl stretnutia
predstavili 13. augusta vo Vatikáne.
Ide o iniciatívu, ktorá stavia na skúsenostiach a osobnom zaangažovaní pápeža Františka v oblasti inkluzívneho školstva, ktorého nosnou
myšlienkou je „kultúra stretnutia“
a vzťahu ako procesu, ktorý napomáha integrálnu humanizáciu, čo
je jeden zo základných bodov jeho
magistéria.
Jorge Bergoglio ešte ako arcibiskup Buenos Aires podporil iniciatívu tzv. „susedskej školy“ (escuela
de vecinos) a „sesterských škôl“ (escuelas hermanas). Ako pápež František ideu inkluzívneho školstva predostrel a azda najlepšie vysvet lil
27. júla v príhovore k čelným predstaviteľom politického, kultúrneho, akademického a náboženského života počas návštevy Brazílie
pri príležitosti tohtoročných Svetových dní mládeže (SDM).
Pápežská akadémia vied sa na základe prvých výsledkov experimentu rozhodla podporiť projekt inkluzívneho školstva. Vytvorila webovú
stránku www.scholasoccurrentes.
org, na ktorej sa môžu bezplatne
zapísať do Svetovej siete škôl stretnutia všetky školy, ktoré chcú: 1. prostredníctvom výchovy budovať inkluzívnu spoločnosť, v ktorej môže
každý disponovať tým, čo nevyhnutne potrebuje na rozvinutie svojho
životného projektu v súlade s vlastnou kultúrou, vlastným presvedčením, univerzálnymi transkultúrnymi hodnotami a pri rešpektovaní
životného prostredia; 2. rozvíjať
otvorený postoj k odlišným ľuďom,
a tak sa usilovať o čoraz integrovanejší svet bez straty bohatstva rozdielností; 3. vnímať výchovu a vzdelávanie ako cestu, na ktorej každý
rozvíja svoje schopnosti najlepším
možným spôsobom pre dobro spoločenstva a svoje vlastné šťastie;
4. podporovať spoluprácu medzi
študentmi vo vzťahu k občianskej
zodpovednosti a politike a ich aktívnu účasť na všeobecnom dobre;
5. povýšiť spoluprácu a solidaritu
nad každú formu konkurenčného
egoizmu; 6. aplikovať vedu a techniku v prospech výchovy a vzdelávania; 7. podporovať povedomie zodpovednosti za životné prostredie,
udržateľný rozvoj, spravodlivosť
a pokoj.
–VR SK–
–REd–
Bude mať olivovník
v Jad Vašem
František udelil súkromnú
audienciu futbalistom
V Nórsku stúpol
počet katolíkov
Gino Bartali (1914 – 2000), taliansky
cyklistický šampión, ktorý počas svojej kariéry získal vyše 200 víťazstiev
– medzi nimi dve na Tour de France a tri na Giro d’Italia, bude podľa
slov florentského rabína Josepha Leviho čoskoro zaradený medzi „spravodlivých medzi národmi“. Za opakované skutky nezabudnuteľného
hrdinstva sa stane aj súčasťou prestížneho zoznamu múzea šoa v Jeruzaleme Jad Vašem a do záhrady
spravodlivých bude zasadený olivovník s jeho menom. Vyhlásil to počas
spomienkových osláv 69. výročia
oslobodenia Florencie od nacistickej
okupácie. Gino Bartali má byť tak
ocenený za to, že v priebehu tréningov počas druhej svetovej vojny v Toskánsku, Umbrii a Emilii Romagni
prevážal v kostre bicykla falošné dokumenty tlačené v tlačiarni Luigiho
a Trenta Briziovcov v Assisi a fotografie na občianske preukazy pre
prenasledovaných Židov, ktorí utekali pred nacistickými hrôzami. Počas tragických rokov šoa takto zachránil stovky Židov, pričom riskoval
vlastný život.
Členov futbalových tímov Talianska a Argentíny, ktorí 14. augusta odohrali na rímskom
Olympijskom štadióne priateľský medzištátny zápas na počesť pápeža Františka, Svätý Otec
deň predtým napoludnie prijal na súkromnej audiencii v Klementínskej sále vo Vatikáne. Pápež, ktorý je sám dlhoročným fanúšikom a čestným členom argentínskeho futbalového tímu San Lorenzo, audienciu hneď v úvode odľahčil, keď povedal, že bude preňho zložité
držať niekomu palce. Vzápätí poukázal na tímový charakter futbalu a na jeho krásu, ale aj
na nezištnosť a kamarátstvo, ktoré sú pre úspech tímu potrebné. „Ak pri nejakom zápase
niečo z toho chýba, družstvo stráca silu, aj keby vyhralo,“ povedal. Športových funkcionárov vyzval, aby aj v profesionálnom športe podporovali postoj amatérov. „Keď idú kluby touto cestou, štadión sa ľudsky obohacuje, ustupuje násilie a opäť sa na tribúnach ukazujú rodiny.“ Svätý Otec potom všpanielskom jazyku vyjadril radosť zo stretnutia ašportovcov požiadal,
„aby šport prežívali ako Boží dar“. Podotkol, že pre mnohých mladých sú vzorom: „Svojím
správaním, svojou hrou, svojimi hodnotami konáte dobro. Ľudia sa na vás pozerajú. Využite to na rozosievanie dobra.“ Na záver poprosil o modlitbu, aby na „ihrisku“, na ktoré ho Boh
postavil, „mohol hrať čestný a odvážny zápas pre dobro všetkých nás“. Na snímke vľavo od
Svätého Otca taliansky brankár Gianluigi Buffon, vpravo stojí Lionel Messi, kanonier argentínskeho tímu, ktorý v priateľskom zápase 14. augusta porazil Talianov 2 : 1.
Počet katolíkov v Nórsku sa v posledných rokoch takmer strojnásobil. Ako povedal biskup hlavného mesta Osla Bernt Ivar Eidsvig 12.
augusta v rozhovore pre kolínske
Dómske rádio, počet registrovaných katolíkov vzrástol zo 42-tisíc
na 110-tisíc. Dôvodom je predovšetkým vysoký počet prisťahovalcov a utečencov, ktorí podľa oslovského biskupa tvoria takmer 90
percent nových katolíkov. V Nórsku zároveň stúpol dopyt po katolíckych bohoslužbách: asi 20 percent všetkých katolíkov pravidelne
navštevuje sväté omše. Biskup sa
posťažoval, že na tento počet veriacich má primálo kňazov i finančných prostriedkov. Ak bude Nórsko i naďalej prijímať pracovné sily
z Poľska a Litvy, bude rásť aj počet katolíkov. „Potom budeme musieť v nasledujúcich rokoch otvoriť ďalšie kostoly,“ poznamenal
biskup Eidsvig. Zároveň pochválil
miestne, početne omnoho silnejšie
reformované cirkvi, ktoré katolíckym farnostiam dali k dispozícii
svoje budovy a priestory.
–ZENiT–
–VR SK–, SNÍMKA: PROFiMEdiA.SK
–KATHPRESS–
kATOLíckE NOVINY | 25. 8. 2013
www.kATOLIckENOVINY.Sk
PÁPEŽ FRANTIšEk | 7
HOMíLIA NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE
Mária je prvá z vykúpených – z tých, čo patria Kristovi
SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 15. AuguSTA SLÁVIL SVäTý OTEc FRANTIšEk V cASTEL gANDOLFE.
HOMíLIu NA TéMu ZÁPAS, VZKRIESENIE, NÁDEJ, kTORú PRI TEjTO PRíLEŽITOSTI PREDNIESOL, PRINÁšAME V PLNOM ZNENí
Drahí bratia a sestry,
v závere konštitúcie o Cirkvi nám Druhý vatikánsky koncil zanechal nádhernú meditáciu
o Panne Márii. Pripomeniem len vyjadrenia
vzťahujúce sa na tajomstvo, ktoré dnes slávime. Prvé je toto: „Nepoškvrnená Panna – uchránená od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu
– bola po skončení pozemského života vzatá
s telom i dušou do nebeskej slávy a Pán ju povýšil za Kráľovnú vesmíru“ (LG 59). A ďalej, pri
konci, nájdeme nasledovné: „Ježišova matka,
ako v nebi už oslávená s telom i dušou, je obrazom a začiatkom Cirkvi, ktorá sa má zavŕšiť
v budúcom veku, a kým nepríde Pánov deň, tu
na zemi svieti putujúcemu Božiemu ľudu ako
znamenie bezpečnej nádeje a útechy“ (LG 68).
Vo svetle tejto nádhernej ikony našej Matky
môžeme uvažovať nad posolstvom, ktoré je obsiahnuté v biblických čítaniach, ktoré sme práve počuli. Môžeme sa sústrediť na tri kľúčové
slová: zápas, vzkriesenie, nádej.
Zápas
Svätý Otec na slávnosti Nanebovzatia Panny Márie v homílii vyzdvihol modlitbu s Máriou, osobitne modlitbu posvätného ruženca. Pri zmienke o ňom spontánne oslovil poslucháčov slovami: „Dobre počúvajte: ruženec! Modlíte
sa denne ruženec? Naozaj?“ A keď poslucháči nahlas uspokojivo odpovedali, povedal: „To je ono.“ Podľa jeho slov
totiž modlitba posvätného ruženca „posilňuje v boji proti Zlému a jeho komplicom“.
SNíMkA: PROFIMEDIA.Sk
Úryvok z Apokalypsy predstavuje videnie zápasu medzi ženou a drakom. Postava ženy, ktorá predstavuje Cirkev, je z jednej časti slávna,
víťazná, no z druhej strany je ešte stále uprostred námah. Takouto je v skutočnosti Cirkev:
kým v nebi je už pripojená k sláve svojho Pána, v dejinách nepretržite prežíva skúšky a náročné výzvy, ktoré prináša konf likt Boha so
Zlým, jeho odvekým nepriateľom.
V tomto zápase, ktorý musia podstúpiť všetci Kristovi učeníci – my všetci Ježišovi učeníci
musíme túto cestu podstúpiť –, nás Mária nenecháva samých. Kristova Matka a Matka Cirkvi
je stále s nami. Stále s nami kráča, stále je s nami. V istom zmysle aj Mária má účasť na tejto dvojitej situácii. Ona, prirodzene, už raz a navždy
vstúpila do nebeskej slávy, ale to neznamená, že
je vzdialená, že je od nás oddelená. Naopak, Mária nás sprevádza, zápasí spolu s nami, posilňuje kresťanov v boji proti silám zla. Modlitba s Máriou – osobitne ruženec – má aj rozmer úsilia,
rozmer zápasu zo všetkých síl. Je to modlitba, ktorá posilňuje v boji proti Zlému a jeho komplicom. V tomto boji nás posilňuje aj ruženec.
Panny Márie s telom i dušou je plne vpísané do
Kristovho vzkriesenia. Syn po prechode smrťou
„pritiahol“ ľudskú prirodzenosť Matky. Ježiš
vstúpil raz a navždy do večného života s celou svojou ľudskou prirodzenosťou – tou, ktorú si vzal
z Márie. Takto ona, Matka, ktorá ho verne nasledovala po celý život, nasledovala ho svojím
srdcom, vstúpila s ním do večného života, ktorý nazývame aj nebom, rajom, Otcovým domom.
Aj Mária poznala mučeníctvo kríža: mučeníctvo srdca, mučeníctvo duše. Veľa vytrpela vo
svojom srdci, keď Ježiš trpel na kríži. Utrpenie
Syna prežívala až do hĺbky duše. Bola s ním plne
zjednotená v smrti, a preto dostala dar vzkriesenia. Kristus je prvotinou vzkriesených a Mária
je prvotinou vykúpených; prvá z „tých, čo patria
Kristovi“. Je našou Matkou, ale môžeme tiež
povedať, že je našou reprezentantkou, je našou
sestrou – našou prvou sestrou –, je prvou z vykúpených, ktorá prišla do neba.
Vzkriesenie
Nádej
Druhé čítanie nám hovorí o vzkriesení. Keď apoštol Pavol píše Korinťanom, nástojí na tom, že byť
kresťanom znamená veriť, že Kristus skutočne
vstal z mŕtvych. Celá naša viera sa zakladá na tejto fundamentálnej pravde, ktorá nie je ideou,
ale udalosťou. A tiež aj tajomstvo nanebovzatia
Evanjelium nám predkladá tretie slovo: nádej.
Nádej je čnosť toho, kto pri zakusovaní konf liktu, každodenného zápasu medzi životom
a smrťou, medzi dobrom a zlom verí v Kristovo vzkriesenie, vo víťazstvo Lásky. Počúvali
sme Máriin chválospev Magnificat. Je to spev
nádeje, spev Božieho ľudu putujúceho dejinami. Je to spev toľkých svätcov a svätíc, niektorých známych, iných, vo veľkom počte neznámych, no dobre známych Bohu: matiek, otcov,
katechétov, misionárov, kňazov, sestier, mladých aj detí, starých otcov, starých mám. Prešli životným zápasom nesúc v srdci nádej maličkých a ponížených. Mária hovorí: „Velebí moja
duša Pána.“ Cirkev to spieva aj dnes, a spieva to
v každom kúte sveta. Tento chválospev je osobitne prenikavý tam, kde dnes Kristovo telo
znáša umučenie.
Tam, kde je kríž, je pre nás kresťanov nádej,
a to vždy. Ak niet nádeje, nie sme kresťanmi.
Preto rád vravievam: Nenechajte si ukradnúť nádej! Nech nám neukradnú nádej, pretože táto
sila je milosťou, Božím darom, ktorý nás vedie
vpred s pohľadom upretým na nebo. A Mária je
vždy tam, nablízku týmto komunitám, týmto
našim bratom, kráča s nimi, trpí s nimi a spieva s nimi Magnificat nádeje.
Drahí bratia a sestry, pripojme sa aj my celým
srdcom k tomuto spevu trpezlivosti a víťazstva,
zápasu a radosti, ktorý zjednocuje Cirkev víťaznú s Cirkvou putujúcou, s nami. Nech spojí zem
s nebom, nech spojí naše dejiny s večnosťou, ku
ktorej sa uberáme. Nech je tak.
–VR Sk–
KatolícKE NoviNY i 25. 8. 2013
dvadSiata prvá NEdEľa v cEzročNoM období
8 | duchovNá obNova
Ján Krstiteľ – hlas a svedok Ježiša Krista
JáN KrStitEľ JE SvoJíM KázaNíM a ŽivotoM prEdchodcoM páNa JEŽiša. JáNovo účiNKovaNiE, Ktoré zaKoNčila tragicKá SMrť, prEdchádzalo
začiatKu JEŽišovho vErEJNého pôSobENia a Malo JaSNú úlohu – pripraviť Srdcia Na príchod „MocNEJšiEho“ – JEŽiša z NazarEta
FraNtišEK trStENSKÝ
ovozákonné evanjeliá venujú po Ježišovi Kristovi a Panne Márii najväčšiu pozornosť práve osobe Jána Krstiteľa –
dozvedáme sa z nich o okolnostiach
jeho narodenia aj o okolnostiach jeho smrti. Cirkev si liturgicky pripomína obe tieto udalosti – narodenie 24. júna a smrť 29. augusta.
N
Namiesto kňazskej služby
prorocké poslanie
Ján sa narodil starším manželom –
Zachariášovi a Alžbete. Keďže jeho
otec bol kňazom v Jeruzalemskom
chráme a patril do Léviho kmeňa,
podľa predpisov Mojžišovho zákona aj jeho syna čakala v dospelosti
kňazská služba.
Podľa Knihy Numeri kňaz začínal
svoj úrad vo veku tridsať rokov (porov. Nm 4, 3). Keď však Ján dosiahol
tento vek, nešiel v šľapajach svojho otca. Boh ho povolal na inú službu: na Jána zostúpil prorocký duch
ako kedysi na proroka Jeremiáša,
ktorý tiež pochádzal z kňazskej
rodiny. Ján potom vyzýval národ
na pokánie, zhromažďoval okolo
seba veľké zástupy. Tí, ktorí nasledovali jeho hlas, vyznávali svoje
hriechy a na znak obrátenia sa dávali krstiť v Jordáne.
Ján a kumránska komunita
Evanjelista Lukáš výslovne uvádza,
že Ján Krstiteľ žil na púšti: „Chlapec
rástol a mocnel na duchu a žil na púšti
až do dňa, keď vystúpil pred Izrael“ (Lk
1, 80). Niektorí súčasní autori sa
preto domnievajú, že Ján pred svojím verejným vystúpením podstúpil esénsku výchovu.
O esénoch vieme zo starobylých
zvitkov – ktoré boli objavené v roku
1947 neďaleko Mŕtveho mora v púštnej lokalite nazývanej Kumrán. Eséni podľa všetkého žili v tejto lokalite. Tvorili spoločenstvo, ktoré sa
vyznačovalo prísnym spôsobom života v celibáte, izoláciou od sociálno-politického života a spoločným
Evanjeliové slová, že Ján Krstiteľ žil a kázal na púšti, inšpirovali niektorých odborníkov k domnienke, že pred verejným vystúpením žil u esénov. Na snímke Kázanie sv. Jána Krstiteľa na púšti od Massima Stanzioneho z roku 1635.
vlastníctvom. Deň esénov pozostával z práce, modlitby, zo spoločného stolovania počas obeda a večere
a z obradného očisťovania. Eséni
očakávali Mesiáša a pravidelne –
niekoľkokrát za deň – vykonávali
obradné očisťovanie, a to každý sám.
Krst podstatne odlišuje Jána od
esénov – bol totiž jedinečný. Jánov
krst nebol obradným očisťovacím
kúpeľom – bol to krst pokánia –
a človek si ho neudeľoval sám: preto vojaci, mýtnici, kňazi a leviti z Jeruzalema prichádzali za Jánom;
a Ján na nich nenaliehal, aby sa stali členmi nejakého uzavretého spoločenstva. Okrem toho – na rozdiel
od esénov, ktorí ostali v očakávaní
Mesiáša – Ján ohlasoval príchod mesiášskych čias v osobe Ježiša Krista.
archeologické miesta
S osobou a účinkovaním Jána Krstiteľa osobitným spôsobom súvisia
tri miesta, ktoré sú dnes archeologickými lokalitami.
Prvým miestom je mestečko Ain
Karim, ktoré leží asi 7 km od Jeruzalema. V súčasnosti tam stoja dva
kostoly.
Dolný – Kostol Narodenia Jána
Krstiteľa – stojí na mieste, kde podľa tradície bývali Zachariáš a Alžbe-
ta a kde sa im narodil syn Ján. Nádvorie zdobia keramické tabule
v rôznych svetových jazykoch s textom ďakovného chválospevu (Benediktus), ktorý predniesol Zachariáš
pri narodení svojho syna (porov. Lk
1, 68 – 79). Vnútri kostola pod oltárom je symbolické miesto narodenia Jána Krstiteľa označené hviezdou s nápisom: „Tu sa narodil Pánov
predchodca.“
Horný kostol – Kostol Návštevy
Panny Márie – stojí na mieste, kde
Panna Mária navštívila svoju príbuznú Alžbetu. Na nádvorí sú tabule
vo svetových jazykoch s textom Máriinho chválospevu (Magnifikat), ktorý predniesla pri stretnutí s Alžbetou (porov. Lk 1, 46 – 55). V dolnej
časti kostola je studňa a miesto, kde
podľa tradície Alžbeta ukrývala svojho syna pred Herodesom, ktorý po
narodení Ježiša prikázal pozabíjať
v okolí Betlehema všetkých chlapcov mladších ako dva roky.
Druhým dôležitým miestom je
Betánia pri Jordáne, kde Ján kázal
a krstil a kde aj Ježiš prijal z jeho rúk
krst vo vodách rieky Jordán (porov.
Jn 1, 28). V súčasnosti Jordán tvorí
hranicu medzi Izraelom a Jordánskom. Miesto možno navštíviť z jordánskej strany, kde stojí viacero
chrámov rôznych kresťanských
denominácií. V marci 2000 toto
miesto navštívil pápež Ján Pavol II.
a v máji 2009 aj jeho nástupca, dnes
emeritný pápež Benedikt XVI.
Tretie archeologické miesto leží
v dnešnom Jordánsku na východnej
strane Mŕtveho mora. Je to pevnosť
Macheront. Dal ju postaviť kráľ Herodes Veľký (37 – 4 pred Kr.). Židovský historik Jozef Flávius (37 – 100)
vo svojom diele Židovské starožitnosti
tvrdí, že Herodesov syn Herodes Antipas (4 pred Kr. – 39 po Kr.) tam väznil a dal sťať Jána Krstiteľa (ŽS, 18.5.2).
Stalo sa tak počas hostiny, na ktorej vladára očaril tanec mladej dievčiny. Novozákonné texty nespomínajú jej meno. Jozef Flávius však
uvádza, že sa volala Salome a bola
dcérou Herodiady z jej prvého manželstva. Smrť Jána Krstiteľa bola dôsledkom jeho postoja voči Herodesovi pre jeho manželstvo s Herodiadou,
manželkou jeho brata Filipa – Krstiteľ mu ho vyčítal ako hriech.
Nik väčší ako Ján Krstiteľ
Čitateľov Svätého písma zaujme vyjadrenie, ktoré na adresu svojho
predchodcu vyslovil Pán Ježiš: „Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako
KATOLÍcKE NOVINY | 25. 8. 2013
www.KATOLIcKENOVINY.SK
DucHOVNÁ OBNOVA | 9
Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.“ Výrok
nájdeme tak v Matúšovom evanjeliu (Mt 11, 11), ako aj v Evanjeliu podľa Lukáša (Lk 7, 28).
Pokiaľ ide o vysvetlenie prvej časti výroku, nie sú nijaké problémy:
Ján je najväčší medzi tými, čo sa narodili zo ženy, lebo je Božím prorokom, ktorý pripravoval cestu pre
Mesiáša.
Ako však rozumieť druhej časti,
v ktorej Ježiš hovorí, že i ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako Ján.
Kľúčom k porozumeniu tejto časti textu je chápanie nebeského kráľovstva. Nejde totiž o nejakú budúcu
skutočnosť, lebo citát uvádza prítomný čas: „je väčší ako on“, a nie: „bude
väčší ako on“. V Ježišovom hlásaní
predstavuje Božie kráľovstvo prítomnú skutočnosť – Božie kráľovstvo
v činnosti – už s terajšími prejavmi.
Je to kráľovstvo, na ktoré Ján svojím
kázaním pripravoval, jeho naplnenie však predstavuje až Ježiš Kristus.
Koho však má Ježiš na mysli, keď
hovorí „najmenší“?
Cirkevní otcovia s obľubou vysvetľovali, že výraz sa vzťahuje na samotného Krista ako vzor pokory
a poníženosti.
Význam výroku môžeme chápať
aj tak, že sa vzťahuje na každého,
kto sa dokáže zmenšiť pred Božou
veľkosťou, a pre poklad, ktorým je
Božie kráľovstvo, všetko ostatné dáva bokom.
Ježišov výrok o Jánovi – „ten, kto
je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on“ – teda nechce ponížiť Jánovu úlohu a poslanie. Poukazuje
na kvalitatívnu zmenu, ktorá nastala príchodom Božieho kráľovstva
v osobe Ježiša Krista. Inými slovami: v osobe Jána Krstiteľa môžeme
hovoriť o prísľube, príprave a očakávaní; v osobe Pána Ježiša o naplnení, uskutočnení a príchode.
Krst pokánia
Vždy znova a znova sa vynára aj
otázka, prečo Boží Syn prijal z Jánovej ruky krst, ktorý bol vyjadrením
kajúcnosti za hriechy a zmeny dovtedajšieho života.
Odpoveď znie: Pán Ježiš sa dal
pokrstiť krstom pokánia, aby tým
vyjadril solidaritu s tými, ktorí túžia po odpustení a novom začiatku.
Ján Krstiteľ označil Ježiša pri krste
za Božieho Baránka, ktorý sníma
hriechy sveta (porov. Jn 1, 29. 36). Ježiš totiž krstom na seba prijíma to,
čo ostatní chcú zanechať – hriech.
Ježišova solidarita s ľudstvom sa
začala už tým, že sa stal človekom.
V jeho osobe sa sám Boh z vlastnej
iniciatívy sklonil k ľudstvu a vo svojom milovanom Synovi Ježišovi
Kristovi sa prihovára človeku a svetu. Symbolom tejto komunikácie
medzi Bohom a človekom je otvorené nebo, holubica a hlas z neba pri
Ježišovom krste: nebo, ba sám Boh
sa otvoril človeku.
Posledný a podľa Ježišových slov aj najväčší z prorokov bol sťatý pre nerozvážny sľub
Herodesa Antipasa krásnej Salome. Na snímke Salome s hlavou Jána Krstiteľa. Obraz
ILuSTRAČNÉ SNÍMKY: ISIFA
namaľoval začiatkom 16. storočia Bernardo Luini.
Jánovo posolstvo
Ján účinkoval v Palestíne, ktorá bola v 1. storočí pod nadvládou Rímskej
ríše s kultom cisára (osoba cisára požívala takmer božskú úctu). V tomto prostredí a čase pripravoval ľud na
príchod iného kráľovstva – kráľovstva Boha – a ponúkol iné videnie
moci: založenú nie na nadvláde a vykorisťovaní, ale na odpustení a pokání ponúknutom všetkým.
Jánova osoba a jeho posolstvo boli také silné, že blízke i vzdialené
obyvateľstvo zanechávalo svoje pohodlné príbytky a prichádzalo za
ním na púšť.
Rieka Jordán, ktorá Jánovi poskytovala vodu na krst, je symbolicky aj
hranicou medzi púšťou a zasľúbenou krajinou – je symbolom začiatku čohosi nového. Aj Jánov krst, ktorý pozostával z dvoch protichodných
pohybov – ponorenia a vynorenia –
symbolizuje zásadnú zmenu: zanechanie starého a prijatie nového štýlu života. Jeho výzva navrátiť sa k Bohu a zmeniť zmýšľanie je platná pre
veriacich každej doby. Aj nás by mala inšpirovať, aby sme sa zamysleli,
čo nás zotročuje, čo nám nedovoľuje zmeniť sa a vrátiť sa k Bohu.
AuTOR JE BIBLISTA
ČRIEPKY Z KRESŤANSKEJ MYSTIKY
Thomas Merton
Thomas Merton konvertoval z protestantizmu na katolícku vieru v roku 1938. Zomrel
v Bangkoku po zásahu elektrickým prúdom.
Thomas Merton (1915 – 1968) je jedným z duchovných symbolov 20. storočia. Jemu – presnejšie jeho najznámejšiemu dielu Hora siedmich stupňov
– mnohí vďačia za svoje priblíženie sa
k Cirkvi a mníšskemu spôsobu životu.
Tohto syna umelecky zameraných rodičov, ktorý sám seba v mladosti považoval za ateistu a ešte počas štúdií
v Cambridgei viedol búrlivý život bez
morálnych zábran, priviedli k záujmu
o kresťanstvo až učitelia na Kolumbijskej
univerzite. Neskôr, keď už sám vyučoval na Univerzite sv. Bonaventúru v Allegany, sa rozhodol navštíviť trapistický kláštor Getsemani v Kentucky.
Samota, modlitby a kajúcnosť tamojších mníchov ho natoľko oslovili, že v roku 1941 do tohto opátstva vstúpil a v ro-
ku 1949 bol vysvätený za kňaza. Keď
strohosť, námaha a ťažká práca v kláštore podlomili jeho zdravie, rozhodol sa
celkom venovať duchovnému životu, aby
sa čo najviac priblížil Kristovi. Začal
písať. Písanie mu však spôsobilo vážny
vnútorný konflikt – mal pocit, že intelektuálna práca ho od vytýčeného ideálu
vzďaľuje. S pokojom pokračoval v písaní, až keď dokázal prijať svoj sklon k intelektuálnej činnosti. V Hore siedmich
stupňov potom opísal svoj vnútorný
život a predstavil rýdze duchovné hodnoty. V roku 1965 sa uchýlil do pustovne vo svojom opátstve a intenzívne premýšľal nad duchovnými tradíciami
Východu a Západu. Diela Mystici
a majstri zenu a Zen a draví vtáci,
ktoré takto vznikli, vzbudili obrovský
záujem a boli preložené i do orientálnych jazykov. Kontemplatívnemu spôsobu života vo svetle kresťanskej tradície
so zameraním na súčasného človeka sa
venuje v dielach Život a svätosť a Klíma mníšskej modlitby.
Thomas Merton, ktorý neustále vyhľadával intimitu kontemplácie a život
s Bohom v samote, sa pokúsil načrtnúť
mystiku, v ktorej by sa stretávalo kresťanstvo s budhizmom. Ako mystik však
predovšetkým vrátil pravý význam kontemplatívnemu spôsobu života, ktorý
má byť znakom všetkých kresťanov.
JANA MARTINKOVÁ
PODĽA SLOVNÍKA KŘESŤANSKÝCH MYSTIKŮ,
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ,
KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012
SNÍMKA: ISIFA/GETTYIMAGES
KATOLÍcKe NOVINY I 25. 8. 2013
DVADSIATA PRVá NeDeľA V ceZROČNOM ObDObÍ
10 | ROZhOVOR
Preklad je prechádzka po hrane noža
Láska k románskym jazykom a literatúre mu pomáha v jeho profesii, lebo je presvedčený, že diplomacia sa neodmysliteľne spája
s kultúrou. Úspešný diplomat a uznávaný prekladateľ STANISLAV VALLO (61) kladie vo svojom živote na prvé miesto rodinu
a spoločenstvo ľudí, ktorým o niečo ide.
lianskom regióne Veneto a sprevádzal som ich
ako tlmočník. Na spiatočnej ceste sa ma Pavol
Demeš opýtal, či by som nemal záujem pracovať v diplomacii. Po konkurze a dvojmesačnej
príprave v Prahe som v januári 1992 vycestoval ako zástupca veľvyslanca do Ríma. Tam
som po štyroch rokoch prešiel na veľvyslanectvo pri Svätej stolici k veľvyslancovi Antonovi
Neuwirthovi, u ktorého som si odslúžil rok
a pol. Keď bol v roku 1996 zavolaný na prapodivné konzultácie, bol som do augusta chargé
d’affaires pri Svätej stolici. Na ministerstve zahraničných vecí som bol riaditeľom odboru
kultúrnych stykov, po troch rokoch som bol
vyslaný na štyri roky do Paríža (1999 – 2003)
a po návrate som sa opäť stal riaditeľom odboru kultúrnych stykov – na čo rád spomínam,
pretože kultúru pokladám za vynikajúci pracovný nástroj v diplomacii. V roku 2005 som
sa stal veľvyslancom v Talianskej republike –
bol som tam päť a pol roka. Po návrate som
bol „zapožičaný“ na ministerstvo kultúry, kde
som riadil sekciu medzinárodnej spolupráce.
IVAN ŠULÍK
 Vyštudovali ste francúzštinu a taliančinu.
Ako ste nadviazali prvé kontakty s týmito jazykmi?
Pochádzam z malej dedinky Zálesie neďaleko Bratislavy. Vtedy sa volala Gešajov po
dľa Ignáca Gessaya, jedného zo zakladateľov
Slovenskej ligy v Amerike. Moji rodičia sa tam
prisťahovali – otec z Terchovej a mama zo Starej Bystrice. Väčšina obyvateľov boli totiž prisťahovalci, ktorí si zarobili v Amerike nejaké
peniaze a to im umožnilo presťahovať sa na
dolniaky. Na počesť Ignáca Gessaya – okrem
iného aj aktívneho novinára – pomenovali obec
po ňom. Gymnázium som absolvoval na Metodovej ulici v Bratislave, kde som mal prvé kontakty s francúzštinou. Potom som študoval na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave francúzštinu a mal som prvé dotyky s taliančinou. Štrnásť rokov som pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, kde
som sa spoznal, okrem ďalších osobností slovenskej kultúry, s prekladateľom Blahoslavom
Hečkom. V ten rok, keď som končil školu, odchádzal do dôchodku a ja som nastúpil na jeho
miesto.
 Hoci sú vám blízke oba románske jazyky,
láska k taliančine bola predsa len silnejšia.
Prečo?
Nazval by som to mágiou písmen. Vo svojom mene mám dve l, čo nie je veľmi slovenské. Otec pochádzal z Terchovej a tam bola lokalita, ktorá sa volala Talianova skala, takže
tam s veľkou pravdepodobnosťou boli nejaké
prastaré talianske korene – hoci sa cítim na
sto percent Slovákom. Ako dieťa som dostal
od rodičov tranzistor a vždy večer som si ho
pred spaním púšťal. Zaujímavé je, že ma najviac fascinovalo talianske vysielanie – učaroval mi jazyk a jeho kadencia – a počúval som
napríklad polnočné správy, pred ktorými vždy
hrali – a ešte vždy hrajú – taliansku hymnu, pre
mňa druhú najkrajšiu na svete. Na strednej
škole ma zaujala francúzština a opäť sa stalo
niečo neskutočné – keď som končil strednú
školu, na Filozofickej fakulte UK otvorili odbor
francúzština – taliančina. Roky štúdia som
prežil s oboma románskymi jazykmi pod
starost livým vedením profesorov Pažítku, Felixa, Forgáčovej, Povchaniča, Bartoša, Považana, Cígerovej. V treťom ročníku som sa zameral na taliančinu, lebo som z nej chcel robiť
 V roku 2005 ste sa stali veľvyslancom v Ta-
STANISLAV VALLO
 Narodil sa 15. novembra 1951 v Zálesí.
 Pôsobil ako zástupca veľvyslanca ČSFR
a SR v Taliansku (1992 – 1995), zástupca
veľ vyslanca SR pri Svätej stolici (1995 –
1996), veľvyslanec SR v Taliansku, v San
Maríne a na Malte (2005 – 2011), riaditeľ
sekcie medzinárodných vzťahov na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (2012 –
2013).
 V súčasnosti je riaditeľom odboru Diplomatickej akadémie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
lianskej republike. Ako padol výber na vás?
Vždy som sa držal jednej zásady: nikdy som
nikoho o nič nežiadal. Podobne to bolo, ako
som už povedal, aj celkovo so vstupom do diplomatických služieb. Ako riaditeľ odboru kultúrnych stykov som mal kedysi na jar v roku
2005 šesť otázok, ktoré som chcel prebrať s vtedajším ministrom zahraničných vecí Eduardom Kukanom. Keď som bol už na odchode,
pán minister ma zastavil a spýtal sa, ako si
predstavujem svoju ďalšiu budúcnosť v diplomacii. Vtedy som mu povedal, že po skúsenostiach, ktoré mám, by som si trúfol na post veľvyslanca v Taliansku. Nepovedal nič, ale o tri
dni som dostal pozvanie k prezidentovi a všetko
sa rozbehlo.
 Čím vám Taliansko učarovalo?
diplomovú prácu. Vďaka profesorovi Pažítkovi sme mohli už od prvého ročníka chodiť do
Talianska. Vedel, že nám to naozaj pomôže,
a vždy sa postaral o talianske štipendiá. Mesiac v Taliansku nás posunul dopredu aj o rok.
 Aká bola vaša cesta do diplomatických slu-
žieb?
V roku 1991 som cez literárne kontakty zorganizoval pracovnú návštevu vtedajších ministrov Pavla Demeša a Ladislava Snopka v ta-
Cítim veľkú príbuznosť talianskej a slovenskej mentality. Taliani sú akísi ľudskejší – aj čo
sa týka životných rytmov. Fascinuje ma na
nich, že si život dokážu aj užiť – ale, pravdaže,
vedia aj tvrdo pracovať. Spomínam si na vystúpenie talianskeho herca a komika Roberta Benigniho na festivale v San Reme v roku 2011, keď
v rámci celoročných osláv vzniku Talianska
porozprával Talianom obsah ich národnej hymny a fascinujúci príbeh jej vzniku. Publiku sa
prihovoril takým spôsobom, že takmer hodinu sedelo ako prikuté. Bolo by krásne, keby sa
KATOLÍCKE NOVINY | 25. 8. 2013
WWW.KATOLICKENOVINY.SK
ROZHOVOR | 11
aj v našich končinách našiel takýto komik a takto by sa vedel vyjadriť k témam najvážnejším.
Odporúčam čitateľom, ktorí ovládajú taliančinu, aby si našli na internete záznam z tohto programu – určite im to pomôže pochopiť, v čom
spočíva veľkosť talianskeho národa. Som pritom
presvedčený, že aj Slovensko má obrovský potenciál, len akoby sme ho nevedeli „predať“.
 Tento rok slávime cyrilo-metodské jubi-
leum, preto mi nedá, aby sme sa nepristavili aj pri cyrilo-metodských tabuliach, ktoré
boli na váš podnet umiestnené na troch miestach v Ríme.
Myšlienka vznikla začiatkom deväťdesiatych
rokov minulého storočia, keď som prišiel ako
zástupca veľvyslanca v Talianskej republike
domov na dovolenku. V spontánnom rozhovore s vtedajším poslancom za SDĽ Ivanom Hudecom a Ondrom Zimkom zarezonovala idea,
že by bolo dobré zviditeľniť stopy pobytu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Chopil som sa
iniciatívy a v súčasnosti sú solúnski bratia zvýraznení na troch dôležitých miestach v Ríme
– v Bazilike Santa Maria Maggiore, kde bola prvá svätá omša v staroslovienčine, je v krstiteľnici na pravej strane pamätná tabuľa z dielne
sochára a keramikára Mariána Polonského;
v Kostole sv. Praxedy, kde svätí Cyril a Metod
bývali, je na vonkajšej fasáde tabuľa sochára
a sklára Ľubomíra Ferka; a napokon v Chráme
sv. Klementa, kde je predpokladaný hrob sv.
Cyrila, sa v átriu nachádza mramorová tumba,
akási ponáška náhrobku, s citátmi sv. Konštantína, ktorú vytvoril sochár Ondrej Rudavský.
 Pred časom ste krátko pôsobili ako riaditeľ
sekcie medzinárodných vzťahov na ministerstve kultúry. V čom sú podľa vás najväčšie výzvy pre slovenskú kultúru v medzinárodnom
kontexte?
Jednoznačne dať o sebe konečne vedieť. Podľa môjho názoru tu máme dostatok tvorcov,
ktorí majú čo ponúknuť.
 Presuňme sa k prekladu. Ktorú knihu ste
preložili z taliančiny ako prvú?
Boccacciovho Filocola. Na preklade sme začali pracovať s manželkou ešte na vysokej škole.
Potom sme šli obaja pracovať – ona do vydavateľstva Tatran, kde mala na starosti taliansku
a francúzsku literatúru, ja do Slovenského spisovateľa, kde mi zverili taliansku literatúru.
V Tatrane chceli vtedy v Zlatom fonde vydať
Boccaccia. Bol už preložený Dekameron aj Život
Danteho, chýbal však Filocolo. Išlo o asi sedemstopäťdesiatstranovú knihu, do ktorej sme sa
pustili, lebo v tomto románe o putovaní do
Compostely je vlastne zárodok Dekameronu
a zdalo sa nám nespravodlivé, aby toto dielo zostalo nepreložené. Niekto známy nám vtedy
povedal, že máme po tomto preklade za sebou
prekladateľský očistec a nemôžeme už urobiť
nič ťažšie – a do istej miery mal pravdu. Vyšlo
to v Zlatom fonde svetovej literatúry.
 Známy ste predovšetkým ako prekladateľ
románov Umberta Eca. Na svojom konte však
máte oveľa viac prekladateľských skvostov.
Môžete uviesť aspoň niektoré?
S veľkou chuťou som prekladal román Federica de Roberta Vicekráli. Ide o nádherný román z prostredia sicílskej Katánie. Je to sága
o rode Uzedovcov, ktorý reálne jestvoval, a je
tam nádherne opísaný zrod nového Talianska.
Jednotlivé miesta, o ktorých sa v románe píše,
som potom aj navštívil. S radosťou som prekladal román Zasľúbená krajina od Matilde Seraovej, ktorý je z neapolského prostredia, a tiež
štyri krátke romány Cesara Paveseho. Fascinujúci bol preklad románu katánskeho autora Giuseppe Favu, ktorého v roku 1984 zastrelila mafia. V duchu mafiánskych praktík
vyložili jeho telo pred divadlom, kde práve hrali jeho hru namierenú proti mafii. Preložil som
jeho román s prorockým názvom Prv ako vás
zabijú. Prekladal som aj tri knihy menej známeho, ale zaujímavého autora Enza Russa a ďalších
autorov.
prekladu som nikdy osobitne neštudoval, hoci si občas rád niečo z tejto oblasti prečítam
a rád prijmem, na čo prídu vo svojom skúmaní kolegovia prekladatelia. Môj spôsob práce
spočíva v tom, že neprekladám vetu alebo slovo, ale skôr dojem, ktorý z tej vety mám. Pravdaže, každý môže mať iný dojem, ale poslanie
prekladateľa je prechádzka po hrane noža s dvojitou zodpovednosťou – voči autorovi, ktorého nesmie zradiť, a voči čitateľovi, ktorého nesmie podviesť. Ak autora pretlmočíte príliš
otrocky, čitateľ mu nemusí rozumieť. Môžete
sa síce pýšiť presným prekladom, ale čo z toho
má čitateľ?
 Ako si vyberáte preklad?
Niektoré preklady odmietam – najmä z časových dôvodov. Niekedy si knihu vyberiem
a navrhnem vydavateľstvu, vždy si však knihu
najskôr prečítam – nejdem do niečoho, na čo
by som nemal. Prvý raz čítam knižku ako čitateľ, druhý raz ako prekladateľ. Tretí raz si ju
čítam krátko pred prekladaním. Napríklad si
večer prečítam kapitolu, ktorú budem prekladať na druhý deň. Dôležité je mať všetky súvislosti pokope už na začiatku prekladu.
 Kde prekladáte?
 Ako ste sa dostali k Umbertovi Ecovi a do
akej miery je zložité prekladať tohto náročného talianskeho autora do slovenskej mentality?
Použili ste dobrý výraz, lebo Umberta Eca
treba naozaj prekladať do mentality. Môj prvý
dotyk s ním bol v románe Foucaultovo kyvadlo,
ktorý mi ponúkli na preklad, ešte keď som pôsobil v Slovenskom spisovateli. Spojil som sa vtedy s Umbertom Ecom a on mi poslal originál
ešte v stĺpcovej korektúre. Veľa ľudí sa v tomto románe nedostalo ďalej ako po dvadsiatu
stranu, ja som však musel ísť ďalej. Odvtedy
som preložil ešte ďalšie dva jeho romány – Tajuplný plameň kráľovnej Loany, ktorý mám najradšej, pretože je najprístupnejší, najbližší čitateľovi. Autor ho venoval minulému storočiu
a svojim spomienkam na vojnu a fašizmus.
Svojím majstrovstvom dostal do tohto románu
diabolskú zápletku – tú však neprezradím, aby
ste neprišli o pôžitok z čítania. S nadšením som
čítal a potom aj prekladal Pražský cintorín. Myslím si, že pri tomto diele sa prvoplánovo môžu mnohé skupiny cítiť urazené a dotknuté,
ale konštrukcia románu je fascinujúca. Prvý
raz sa mi stalo, že som prekladal knižku, kde
okrem hlavného protagonistu – rozprávača
a autora denníka vo forme ich (ja) – nie je vymyslená postava. Všetky ostatné jestvujú.
 Aký postup používate pri preklade?
Za roky, čo prekladám, som si vytvoril svoj
spôsob práce, ktorý je už možno aj niekde teoreticky rozpracovaný. Priznám sa, že teóriu
Zvyčajne na chalupe, ale teraz sa snažím už
aj doma po večeroch, keď sa dá.
 Vaša rodina je takpovediac prekladateľská.
Rozprávate sa doma o preklade?
Súhlasím s vašou charakteristikou – naša
rodina má päť členov a štyria z nich už vydali
taliansky preklad, okrem mňa a manželky aj
dcéra a syn. O preklade sa u nás hovorilo často. Niektoré veci aj s deťmi konzultujeme –
najmladší syn chodil štyri roky do školy v Ríme, takže niektoré výrazy ovláda ešte lepšie
ako my – má náskok. Keď niečo preložím, pozrie sa na to manželka, čo veľmi pomáha – ja
zase čítam jej preklady.
 Ktoré hodnoty sú pre vás podstatné?
Nie je to ľahká otázka. Na prvé miesto kladiem hodnoty, ktoré pramenia z rodiny a rodinného zázemia. Ja som vyšiel z dobrej rodiny,
nemyslím materiálne, ale hodnotovo, a dúfam,
že som dobrú rodinu aj založil. Myslím si, že
od rodiny sa v živote človeka odráža veľa vecí.
Na rovnaké miesto by som dal to, že pociťujem potrebu príslušnosti k niečomu. A pre mňa
je to príslušnosť k spoločenstvu ľudí, ktorým
o niečo ide. Hovorím to bez pátosu. Nesmierne si vážim a ctím našich ľudí, ktorí dosiahnu
úspech v zahraničí. Niekedy mi však prekáža,
že sa takmer nehovorí o tých, ktorí sú takisto
úspešní v medzinárodnom kontexte, a pritom
zostávajú tu, doma.
SNÍMKA: AUTOR
KaTOlíCKE NOViNy i 25. 8. 2013
dVadSiaTa PrVá NEdEľa V CEzrOčNOM OBdOBí
12 | rEPOrTáŽ
Cesta na koniec európskeho sveta
ViETE, čO Majú SPOlOčNé KOrOK, VaSCO da GaMa, POrTSKé VíNO a MyS rOCa? VšETKy Sú SúčaSťOU rEálií,
S KTOrýMi Sa UrčiTE STrETNETE, KEď Sa VydáTE Na dOBrOdrUŽNú CESTU OKOlO POrTUGalSKa
MariaNa šarPaTaKyOVá
ašich takmer 1 700 kilometrov autom a niekoľko desiatok kilometrov pešo trvalo
osem dní. Boli síce plné kontrastov,
no aj tak v nás zanechali pozitívny
dojem a chuť odporúčať túto krajinu ďalším ľuďom, v ktorých drieme
objaviteľský duch.
Prvým cieľom bol Lisabon, hlavné
mesto Portugalska, ktoré na sviatok
Všetkých svätých v roku 1755 zasiahli následky ničivého zemetrasenia – 17-metrové cunami a požiare.
Miestami sme však mali pocit, akoby to bolo len nedávno. Na naše prekvapenie sme totiž nielen v Lisabone, ale v celom Portugalsku našli
mnoho schátraných budov. A to aj
neďaleko významných pamiatok.
N
jedným očkom do kuchyne
V krajine sa treba pripraviť na skutočnosť, že Portugalci fungujú ako
väčšina južanských národov na dve
zmeny. Keď vás premôže hlad a je
práve neskoršie poobedie, môžete
skončiť pri vychytenej reštaurácii
s dlhým nosom. Ako nám vysvetlila pani domáca, mnohé z nich prá-
Pamätník objaviteľov v Beléme je neprehliadnuteľný. Meria až 52 metrov. Sú na ňom
zobrazené významné osobnosti Portugalska.
Kláštor sv. Hieronyma ponúka nádheru zvonka i zvnútra. Nezabudnite sa pristaviť
pri hrobke moreplavca Vasca da Gamu. Kláštor je spolu s vežou Torre de Belém na
zozname UNESCO.
Veža Torre de Belém na brehu rieky Tejo
bola postavená v 16. storočí v maurskom
štýle.
títe okolo jedného eura. Ako všade
na juhu, na pitie sa servíruje stolové víno. Nám k nemu vždy chýbal
džbán čistej vody.
Vyššie pozdĺž rieky stojí jeden
z hlavných symbolov Lisabonu, nádherná Belémska veža. Ak vás prechádzky už vyčerpali, energiu si dobite v modrej cukrárni Pastéis de Belém
rovnomenným koláčikom, ktorý si
určite posypte na stole pripravenou
škoricou. Nenechajte sa zmiasť dojmom malej prevádzky a prejdite sa
v nej, aby ste videli cukrárom až na
prsty. Denne tam totiž pečú vraj až
7 000 kúskov.
Pri prehliadke si istotne všimnete typické azulejos – modré kachličky, ktoré nielen v Lisabone, ale v celom Portugalsku skrášľujú priečelia
domov, kostolov či vnútro verejných
budov. Portugalci za ne vďačia Maurom. Svoj rozmach zaznamenali aj
neskôr za kráľa Manuela I. začiatkom 16. storočia a ich zlatým vekom bolo 19. storočie. Masovejšia
výroba vtedy pomohla zraziť cenu
a zvýšila sa tak ich všeobecná dostupnosť.
ve vypredali denné menu a zatvorili, aby sa pripravili na večer. Na jedálnom lístku, ktorý nám nezriedka ponúkali iba v portugalčine, sme
väčšinou našli ryby a mäso. Ak ste
hladnejší a myslíte si, že vám veľká
porcia hlavného jedla nebude stačiť, ochutnajte čerstvé pečivo, nakladané olivy, syr či sardinkovú nátierku, ktoré čašník donesie ešte
predtým, ako vezmete do rúk jedálny lístok. Veľmi chutný je posúch
plnený cesnakovým maslom. Jednohubky môžu byť pozornosťou podniku, ale často si za každú z nich pripla-
Najzápadnejší cíp kontinentálnej Európy.
Všade naokolo cítiť ducha portugalských
objaviteľov a námorníkov.
Sladký Belém
V Lisabone nás hneď od začiatku,
okrem kopcovitého terénu, vítal vietor typický najmä pre prímorské
oblasti a neopustil nás až do odletu.
Medzi najkrajšie časti mesta patrí
určite Belém. Na malej ploche sa tam
nachádza množstvo unikátnych
pamiatok, na prvom mieste určite
prekrásny Kláštor sv. Hieronyma
zaradený do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Dokončený bol
v roku 1511 po takmer desiatich rokoch ako prejav vďaky za úspešnú
výpravu moreplavca Vasca da Gamu,
ktorý je v ňom aj pochovaný. Ako
jedna z mála budov v meste vďaka
dobre navrhnutým klenbám odolal
ničivému zemetraseniu. Pri jeho prehliadke sa netreba ponáhľať. Každý
meter, každé vyobrazenie totiž rozpráva svoj príbeh.
Len o niekoľko desiatok metrov
ďalej, vedľa Múzea moderného umenia, stojí vysoký vápencovo-betónový monument, z ktorého je hneď jasné, akí sú Portugalci na svoju históriu
hrdí. Ide o Padrão dos descobrimentos
(Pamätník objaviteľov). Obrátený je
k rieke Tejo a po obidvoch stranách
na ňom môžeme spoznať významné
osobnosti krajiny na čele s princom
Henrichom Moreplavcom.
leonardova turistická atrakcia
Belém však nie je všetko, čo treba
v Lisabone vidieť. Na jednom zo siedmich kopcov, na ktorých mesto stojí, sa už od 5. storočia týči Hrad sv.
Juraja. Ponúka nádherný výhľad na
okolie i na veľkolepé pamiatky za
riekou – vysokú sochu Krista Kráľa
a Most 25. apríla, ktorý sa často prirovnáva ku Golden Gate v San Franciscu. Pri romantických potulkách
hradnými uličkami sa nezľaknite,
KAtoLÍCKe NoVINY | 25. 8. 2013
www.KAtoLICKeNoVINY.SK
RePoRtᎠ| 13
ak sa pred vami ocitne skupina odpočívajúcich pávov. Sú jeho stálymi
obyvateľmi. Hrad však ukrýva ešte
jednu pozoruhodnú vec – cameru obscuru (predchodcu dnešného fotoaparátu). Ide o vynález Leonarda da
Vinciho, ktorý vám umožní 360-stupňový pohľad do ulíc mesta
v reálnom čase so sprievodným slovom personálu hradu.
Na svoje si prídu aj nadšenci archeológie. Okrem časti odkrytých
pôvodných múrov sa priamo v hrade nachádza výstava artefaktov z obdobia Feničanov, Rimanov a Maurov.
Keď sa histórie nabažíte a budete
mať chuť na kúsok domácej atmosféry, stačí, ak sa z pahorka vydáte
vedľajšími uličkami až k rieke. Ak
budete mať šťastie, nazriete Lisabončanom takmer až do hrnca. Na
prítomnosť cezpoľných si už zvykli.
Nasvedčuje tomu aj na naše pomery
komické vešanie vypraného šatstva
ponad turistické uličky, kde všemožné suveníry núkajú najmä pakistanskí predajcovia. Medzi najzaujímavejšie patria korkové pohľadnice,
ktoré naznačujú, v čom sú Portugalci majstri. Práve oni sú totiž najvýznamnejšími producentmi korku
na svete. Korkových zátok sa v krajine denne vyrobí až 30 miliónov.
Z rozprávky do rozprávky
Počas našej okružnej cesty krajinou na nás najväčšmi zapôsobili
prírodné scenérie, „kde sa zem končí a oceán začína“. Práve táto veta
sa vyníma na najzápadnejšom bode
kontinentálnej Európy – Cabo da Roca (Mys Roca), iba 40 kilometrov od
hlavného mesta. Pocit, že práve ja
stojím najzápadnejšie zo všetkých
Európanov, je zaujímavo-dobrodružný a prajem ho zažiť každému.
Na polceste sme neobišli Sintru a jej
neobyčajný Palácio Nacional da Pena,
ktorý svojou ozdobnosťou, farbami
a bohato vybaveným interiérom pripomína výjav z rozprávky, akoby
šľachta v roku 1910 z neho nikdy neodišla. V rámci vstupného sme sa
prešli obrovským parkom so stromami z rôznych kútov sveta od škorice až po sekvoju, až sme sa dostali k ďalšiemu, tentoraz Maurskému
hradu. Je úplne iný, jednoduchší ako
Pena, no aj napriek tomu stojí za to
si naň vyšliapať.
Hlavná stanica São Bento v Porte je jeden veľký umelecký zážitok.
Portugalské Benátky neobíďte
Keď sa rozhodnete ísť krajinou ďalej
na sever až do Porta, po ceste si môžete urobiť viacero zachádzok. My
sme si zvolili Fatimu, gotickú Batalhu a univerzitnú Coimbru. V prípade, že nemáte toľko času, nič sa nestane, ak posledné dve zastavenia
vynecháte. A to aj napriek tomu, že
Coimbra je tretie najväčšie portugalské mesto, kde stojí najstaršia
univerzita v krajine. My sme ho v piatok večer našli opustené ako sirotu.
Určite sa však zastavte v portugalských Benátkach, v meste Aveiro. Má štyri kanály, po ktorých vás
miestni povozia takmer hodinu a čosi aj porozprávajú. Práve od nich sme
sa dozvedeli, že populárne azulejos
mali najmä v Aveire ochrániť fasá-
Aveiro si návštevník nemusí prejsť iba pešo. Na spoznávanie môže využiť sieť štyroch kanálov, ktorými ho prevezú počas 45 minút miestni lodivodi.
du domov pred vlhkom a tam ťaženou soľou, aby domy ani po rokoch
nestratili na kráse. Peknou bodkou
za návštevou bol Kostol sv. Jána,
evanjelistu, nachádzajúci sa blízko
centra. V dolných častiach chrámu
je množstvo biblických výjavov na
modrých kachličkách a vyššie je
bohato vyzdobený zlatom. V prítmí
pôsobí skromne a napriek tomu
úchvatne.
ochutnajte korenisté portské
Porto je mesto, ktoré má štýl a atmosféru, je hravé a žoviálne. Známe je najmä pivnicami, v ktorých
sa za menší poplatok môžete dozvedieť čosi o portskom víne a niečo
z neho ochutnať. Ešte predtým sa
však určite lepšie najedzte, keďže
portské má o trošku vyšší obsah alkoholu ako bežné vína. Nám bola
odporúčaná kulinárska špecialita –
francesinha – sendvič so syrom, klobásou a steakom zaliaty paradajkovo-pivovou omáčkou, ale radšej sme
siahli po striedmejšej strave. No to
pri portugalských porciách nie je
práve najľahšia úloha, ☺.
Pri potulkách po centre a jeho širšom okolí vašej pozornosti neujdú
portské mosty. Jeden z nich, železnú Mariu Piu nad riekou Douro,
naprojektoval slávny Gustave Eiffel
spolu s Téophilom Seyrigom. Veľmi
podobný vytvoril neskôr Seyrig aj
sám. Na dvoch úrovniach je prístupný dokonca aj peším.
Za zmienku istotne stojí aj hlavná vlaková stanica, ktorá je jedineč-
ná dizajnom vstupnej haly. Očakávajte estetický zážitok ako v múzeu.
Obrovské azulejos – modré i farebné – zdobia všetky tri steny a okamžite nadchnú každého okoloidúceho. Nadšenci futbalu majú možnosť
navštíviť štadión FC Porto, milovníci vody zasa rozsiahlu sieť pláží.
Ak sa vám však nechce nikam, stačí si zvoliť jedno z vychádzkových
mól a vnímať zapadajúce slnko a gitarové piesne z reštaurácií či pristavených lodí vábiacich na večerné plavby.
Chvíľami ako v thajsku
Hovorí sa, najlepšie nakoniec. A hoci platí, že Cabo da Roca bola lahôdka, juh krajiny a špeciálne prírodné
scenérie pri meste Lagos si zaslúžia
vlastnú kategóriu. Výlet loďkou pomedzi útesy v Lagose mal len jednu
chybu, voda bola na kúpanie stále
príliš studená. Pri prezeraní fotografií vás budú možno podozrievať, či
ste sa nezastavili aj v Thajsku, lebo
niektoré zákutia oblasti Algarve na
juhu Portugalska k tomu nemajú
ďaleko. Z Lisabonu to síce trvá dobré tri hodiny autom, no pri východe
z hlavného mesta môžete využiť ďalšiu raritu – 17-kilometrový, najdlhší
most Európy.
Po ceste späť sa ponúka opäť niekoľko šancí zastaviť sa a pokochať
pohľadom dole z brál, skúmať ich
vrstvenie a prácu vody v priebehu
vekov.
Obrigados, ďakujeme.
SNÍmKY: ARCHÍV AutoRKY
KATOLíCKE NOVINY I 25. 8. 2013
DVADSIATA PRVÁ NEDEľA V CEZROČNOM OBDOBí
14 | LISTÁREŇ
Z VAŠICH OSLÁV
SPýTALI STE SA
Hnutie Viera a svetlo s úctou k ľuďom s postihnutím
NA OSLAVÁCH 25. VýROČIA VZNIKU HNUTIA VIERA A SVETLO NA SLOVENSKU, KTORé SA USKUTOČNILI
25. – 28. JúLA V NITRE, SA STRETLO 140 ľUDí. MOTTO OSLÁV ZNELO: OSLAVUJME PÁNA, LEBO JE DOBRÝ
›
 V príspevku Slovákom v Bruseli poskytujú pocit domova (KN
27/2013) ste uverejnili snímku
miestnej Katedrály sv. Michala,
archanjela, a sv. Guduly. Mám
kolegyňu Gudulu, preto by nás
potešilo, keby ste napísali o tejto svätici.
ERNA MAŤAŠOVSKÁ
Svätá Gudula (Ergoule, Goedele,
Goule, bruselská Gudula), kajúcnica, je patrónka Belgicka a jeho hlavného mesta Bruselu. Narodila sa
v roku 646 v belgickom Hamme
v provincii Brabantsko. Bola dcérou lotrinského grófa Witgera a jeho manželky Amalburgy (Amálie).
Mala dve sestry – Faraildu a Raineldu a brata Emeberta. Vzdelanie a výchovu získala v kláštore v Nivelles,
kde bola žiačkou svojej tety sv. Gertrúdy. Keď v roku 659 Gertrúda
zomrela, Gudula sa vrátila k rodičom do Hammu. Tam žila asketickým životom, vynikala zbožnosťou a oddanosťou Cirkvi. Jedným
z jej kajúcich skutkov bolo, že si
z topánok odtrhla podošvy, aby nenápadným spôsobom chodila bosá. Všetko obetovala za obrátenie
hriešnikov. O svätici jestvuje legenda, že ešte za tmy pred úsvitom
išla do moorselskej kaplnky, aby sa
pomodlila pred oltárom Najsvätejšieho Spasiteľa. Jej zbožnosť však
diabla tak rozzúrila, že Gudule sfúkol lampáš. Ona si kľakla, začala sa
modliť a svetlo v lampáši sa zázračne zažalo. Pre veriacich sa preto stala orodovníčkou v boji s temnotami
zla. Už počas svojho života pomáhala ľuďom a na jej príhovor sa
mnohí zázračne uzdravili. Atribútmi svätice sú lampáš, svieca, anjel
a modlitebná kniha. Kvet Tremella deliquescens, ľudovo nazývaný Sinte
Goulds lampken – lampáš sv. Guduly,
kvitne na začiatku januára. Sv. Gudula zomrela v roku 712 v Moorsele. Jej ostatky sú uložené v Katedrále sv. Michala, archanjela, a sv.
Guduly v Bruseli.
REDAKCIA, –MAJ–
Hlavným bodom osláv spojených snárodnou
púťou ľudí s mentálnym postihnutím k svätým Cyrilovi a Metodovi bol symbolický obrad umývania nôh. Potom sa účastníci vybrali na nitriansku Kalváriu, aby sa modlitbou
krížovej cesty poďakovali Pánovi za jeho veľkú lásku. Po pobožnosti nasledovala svätá
omša, ktorú slávil emeritný biskup Dominik
Tóth. Duchovný program pokračoval vKatedrále sv. Emeráma, gotickej priekope a seminárnej Kaplnke sv. Gorazda. Hnutie Viera
a svetlo vzniklo v roku 1971 vo francúzskych
Lurdoch. Založil ho Jean Vanier a Marie
Hélène Mathieu pri príležitosti prvej národnej púte ľudí s mentálnym postihnutím
na toto mariánske miesto. Ide o hnutie,
ktoré združuje rodiny starajúce sa o svoje
deti s mentálnym postihnutím. Členovia tohto spoločenstva sa pravidelne stretávajú raz
do mesiaca, organizujú spoločné tábory, dovolenky, duchovné cvičenia a obnovy.
ANNA VIGLAŠOVÁ, SNíMKA: ANTON GEBAUER
MARIÁNSKA úCTA
Fatimská sobota v Rajeckej Lesnej na brazílsky spôsob
V pútnickom areáli v Rajeckej Lesnej sa
3. augusta uskutočnila fatimská sobota.
Slávnosť sa začala tradičnou modlitbou
posvätného ruženca. Modlitbu a meditácie si v tomto mesiaci pripravili kňazi
a veriaci z dekanátu Martin. Nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. V homílii sa vrátil k nedávnej púti v Brazílii, kde
viedol približne 300 mladých pútnikov zo
Slovenska. Počas Svetových dní mládeže boli ubytovaní vo farnosti Panny Márie z Aparecidy, kde mali vďaka miestnym farníkom možnosť dozvedieť sa viac
o tomto pútnickom mieste, ako aj o dobročinnosti, ktorou títo ľudia nasledujú
Krista. Biskup priniesol pútnikom v Rajeckej Lesnej sošku, ktorú mu podarovala hostiteľská farnosť v Brazílii.
›
MAREK SMATANA, SNíMKA: JURAJ ZBýŇOVEC
Z VAŠICH AKTIVíT
Nový cyrilo-metodský kríž v obci Dojč
Myšlienka postaviť kríž v obci Dojč,
ktorá sa nachádza v okrese Senica,
vznikla v lete roku 2011. Tento zámer nadviazal na tradičné spomienkové slávnosti na príchod vierozvestov na naše územie. Dojčský
archeológ Rudolf Klamík prišiel
s návrhom na tomto mieste vztýčiť
dvojramenný kríž, ktorý z dubového dreva zhotovil Juraj Holkovič.
Symbol kresťanstva bol osadený 21.
júna 2012 severne od obce na Dra-
hách. Orientovaný je južným smerom na miestny farský Kostol Všetkých svätých. V ten istý rok na sviatok svätých Cyrila a Metoda kríž
požehnal kňaz Ladislav Labo. Prvá
púť ku krížu sa uskutočnila vlani
14. septembra na sviatok Povýšenia
Svätého kríža. Na svätej omši, ktorú slávil Stanislav Sabol, sa zúčastnili veriaci z obcí Dojč a Šajdíkove
Humence.
TExT A SNíMKA: PETER HOLÁN
katolícke noviny | 25. 8. 2013
www.katolickenoviny.sk
listáreň | 15
z letných aktivít
Komjatické deti cestovali v čase dejín
z poŠty
v komjaticiach sa koncom jÚla uskutoČnil detský tábor. kňaz Štefan vicen v spolupráci
s organizátormi nazvali tÚto prázdninovÚ aktivitu StrOJ čaSu
Samotný názov charakterizoval všetko dianie vo farskom tábore, na ktorom sa zúčastnilo 22 detí a päť animátoriek. Deti sa každý deň ocitli v inom
období dejín. V praveku sa zahrali
na dinosaurov, lovili mamuty, potom
prišlo na rad cepovanie obilia, ale aj
ručné dojenie mlieka v miestnom
poľnohospodárskom družstve a mútenie masla. Šikovné detské ruky
vyrábali šperky z kamienkov a drôtikov a rytieri viedli medzi sebou súboje. Súčasťou Stroja času bol aj výlet do
budúcnosti – návšteva farmy v Kráľovej nad Váhom a kúpaliska Vincov
les. Komjatická rozhorúčená fara zažila výskanie detí počas obľúbených
oblievačiek. Záver tábora patril opekaniu spolu s rodičmi a stanovaniu
na farskom dvore. Noc však bola strašidelná a dobrodružná. Deti s bater-
Milí čitatelia,
viac ako dve desiatky detí zažili vo farskom tábore v komjaticiach cestovanie v čase
i noc strašidiel.
kami sa spolu s animátorkami prešli
po tmavom parku, kde na ne striehli chlapci prezlečení za strašidlá. Záverečnou bodkou tábora bola svätá
omša spojená s poďakovaním všet-
kým, ktorí prispeli k úspešnej akcii.
Pán farár poďakoval mamičkám za
desiate a olovranty v podobe chutných koláčov.
text a snímka: mária derĎaková
z letného tábora
Dobrá vec sa v Čereňanoch vydarila
Úspešný. takto zhodnotili v obci Čereňany na hornej nitre letný tábor, ktorý sa konal od 29. júla do 2. augusta. keď sa v roku 2008 zišli
členovia miestneho bratstva božského srdca ježišovho (bbsj) a za
pomoci rímskokatolíckeho farského úradu a obecného úradu pripravili pre deti tábor, netušili, akú tradíciu zakladajú. aj tento rok členky
bbsj na čele s alenou hýrošovou a máriou kováčovou pripravili už
6. ročník tejto akcie. pestrosť programu deťom zabezpečili tým, že prírodno-poznávacie túry do okolitých lesov pohoria vtáčnik striedali so
športovými hrami a súťažami v miestnom amfiteátri či na ihrisku. atrakciou bola ukážka zásahu čerenianskych hasičov, ktorí si vyslúžili pochvalu aj za to, že pripravili mobilné sprchy, aby sa deti, ale aj animátori – dobrovoľne i nedobrovoľne – osviežili v letných horúčavách.
duchovnú náplň tábora zabezpečil kňaz jozef poláček, ktorý sprevádzal deti aj na pútnickom výlete do topoľčianok a na veľkouherskú
kalváriu. celý pobyt sa uskutočnil pod heslom Od srdca k srdcu – od
svojho srdca k Ježišovmu a od Ježišovho k môjmu.
›
vlado sagan, snímka: mária kováČová
gifra 2013
Františkánska mládež putovala aj v Roku viery
›
stretnutie františkánskej mládeže gifra 2013 sa začalo v dolnom kubíne na orave (názov gifra pochádza z talianskych slov gioventú francescana – františkánska mládež). takmer stočlenná skupina mladých
ľudí prechádzala 22. – 28. júla cez obce malatiná, lúčky, valaská dubová a komjatná, v ktorých vydávala svedectvo o kresťanskej viere.
putovanie v duchu františkánskej radosti, so spevom a s vlajkami, vyvrcholilo účasťou na národnom stretnutí mládeže r13 v ružomberku.
mottom tohtoročného stretnutia gifra boli slová sv. františka z assisi z jeho testamentu: Pán mi dal takú vieru... mladí ľudia počas púte
utvorili spoločenstvo spolu so sestrami sv. františka. v roku viery sa
zamýšľali nad praktizovaním viery vo svojom živote i nad jednotlivými sviatosťami. nechýbalo slávenie svätej omše, adorácia, práca v skutext a snímka: mária vyŽinkárová osf
pinkách či výstup na choč.
v listárni kn sa názory a postoje pisateľov nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.
prajeme vám i vašim rodinám príjemné letné dni aj v druhej polovici augusta. Z redakčnej pošty sme
vybrali: Martin Magda informoval
o odpuste k úcte svätým Joachimovi a Anne, rodičom Panny Márie,
ktorý sa uskutočnil v Kluknave.
Odpust vyvrcholil 28. júla svätou
omšou, ktorú slávil sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ. V homílii pripomenul dôležitosť upevňovania
manželských a rodinných vzťahov.
Elena Šebová dala do pozornosti
knihu Milana Ďuricu Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí (vydavateľstvo Lúč,
2013). Kniha vyšla ako piate, doplnené vydanie pri príležitosti 20.
výročia obnovenia slovenskej štátnosti a 1150. výročia príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda
na naše územie. Autor knihy je historik, saleziánsky kňaz, žije a pôsobí v Padove v Taliansku. Marta
Štefancová z Tuchyne ocenila KN
a osobitne úryvok z knihy Andreu
Tornielliho František. Pápež chudobných (KN 28/2013). Slávka Guteková
informovala, že veriaci vo farnosti
Kapušany si nedávno pripomenuli
1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda svätou omšou a slávnostnou akadémiou. Jozef Hrubovčák z Humenného napísal, že v obci
Šmigovec sa nachádza vzácny drevený gréckokatolícky Chrám Nanebovstúpenia Pána z roku 1755,
ktorý sa v súčasnosti rekonštruuje. Štefan Kónya uvažoval o pýche ako neschopnosti slúžiť a milovať, v protiklade ktorej je čnosť
pokory. Jozef Blaha napísal o chlebnickom odpuste, ktorý sa v tejto
oravskej farnosti uskutočňuje pri
príležitosti sviatku Nanebovzatia
Panny Márie (15. augusta). Z Chlebníc v minulosti vzišlo mnoho duchovných povolaní a odtiaľ pochádza aj spišský kapitulný vikár Jozef
Ligoš.
redakcia
KaTOlíCKE nOVIny I 25. 8. 2013
DVaDsIaTa PRVá nEDEľa V CEZROčnOm OBDOBí
16 | lITuRgIa
dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období – C
Vchádzať cez úzku bránu
PETER BRODEK
V Písme na viacerých miestach rezonuje otázka počtu tých, ktorí dosiahnu spásu. Odpovede
sú rôzne, počnúc tými, ktoré hovoria o malom
počte, cez tie, ktoré sú celkom presné (144-tisíc),
až po dnešné tendencie, ktoré hovoria, že Boh
vo svojom milosrdenstve spasí všetkých ľudí.
Koľkí budú spasení, pýtajú sa Ježiša na ceste
do Jeruzalema. Ježiš prenáša centrum pozornosti z koľkých na ako. Ako sa spasiť? Tak, že vojdeme „cez úzke dvere“.
Identický postoj vidíme vo vzťahu k druhému
príchodu Krista. Učeníci sa pýtajú, kedy sa uskutoční návrat Syna človeka, a Ježiš pritom poukazuje na to, ako sa treba na tento návrat pripraviť, čo robiť počas očakávania (porov. Mt 24, 3 –
4). Ježiš ako učiteľ života chce naučiť svojich
učeníkov, aby z úrovne zvedavosti prechádzali
na rovinu múdrosti; od zbytočných otázok, ktoré trápia ľudí, k opravdivým problémom, ktoré slúžia životu.
Už na základe toho môžeme pochopiť pomýlenosť tých, ktorí sa viac sústreďujú na presné
určenie dňa i počtu spasených, ako na spôsob,
ako sa spasiť. Nás zaujíma spôsob, ako nám ho
predkladá Ježiš.
Najprv upozorňuje, že na spásu nestačí, ak
s ním niekto jedol a pil alebo bol svedkom jeho
hlásania či mocných zázračných skutkov. Dnes
by niekto mohol povedať, že chodil do kostola
odmalička alebo sa zúčastnil na veľkých púťach, že sa stretol s pápežom alebo sa pozná
s biskupom. To, čo nás stavia na cestu spásy,
nie je vyznačenie či zásluha, ale osobné rozhodnutie dať sa formovať Ježišovou pravdou a zhodovať sa s ňou. Ešte jasnejšie to podčiarkuje
evanjelium, ktoré stavia proti sebe dve cesty
a dve brány, jednu úzku a druhú širokú (porov.
Mt 7, 13 – 14).
Široká je ľahká a príjemná na chodenie, kým
úzka je vždy ťažká a náročná. Široká cesta, kde
si môžeme všetko dovoliť, však býva široká len
na začiatku, neskôr sa stáva tesnou a trpkou.
V každom prípade sa stáva veľmi úzkou na konci, pretože vedie do slepej uličky. Radosť, akú na
nej zakusujeme, sa vyznačuje tým, že sa umenšuje s mierou jej vychutnávania, a nakoniec rodí
mdlobu a smútok. Vidno to na istých závislostiach, ako narkotiká, alkohol či sex. Potrebná je
totiž čoraz väčšia dávka alebo silnejší podnet,
aby človek zakúsil rovnako silnú príjemnosť.
Dovtedy, kým organizmus prestane reagovať
a dôjde k telesnému i duchovnému rozkladu.
Naproti tomu cesta spravodlivých je úzka na
začiatku, keď sa na ňu vstupuje, ale neskôr sa
stáva cestou priestrannou, pretože človek na nej
nachádza nádej, slobodu, radosť i pokoj srdca.
Toto prirovnanie dobre chápu jaskyniari, ktorí sa musia neraz s veľkou námahou pretískať
cez skalnú puklinu, aby sa dostali do nasledujúcej podzemnej komnaty.
Nech nás neodrádza Ježišovo povzbudenie
vchádzať úzkou bránou, veď kto cez ňu prejde,
dosiahne spásu. Uvedomujeme si pritom, že musíme byť oslobodení od všetkého, čo by nám
bránilo dostať sa cez ňu, ale na druhej strane zasa potrebujeme veľa milostí, aby sme sa cez ňu
dostali.
DEň s myŠlIEnKOu
Tak žime,
aby bolo aj chleba,
aj neba.
slOVEnsKÉ PRíslOVIE
Skoro vždy je tá správna cesta najťažšia.
fRanÇOIs mauRIaC
Najzákernejšou srdcovou chorobou je nenávisť, závisť a lakomstvo.
PEaRl s. BuCK
Múdrosť je poznanie večných právd použiteľných v živote.
maRCus TullIus CICERO
Cesta spravodlivých je úzka len na začiatku.
IlusTRačná snímKa: IsIfa/ThInKsTOCKPhOTOs
Láska je jediným kľúčom, ktorý môže otvoriť
každé dvere.
OTTO BETZ
K zlu vedie tisíc ciest, k pravde len jediná.
JEan-JaCQuEs ROussEau
Nasledujme našu Matku Pannu Máriu. Kráčajme v jej spoločnosti s radosťou po rovných i nerovných cestách, ktorými nás vedie náš Spasiteľ.
sV. fRanTIŠEK salEsKÝ
KatoLÍcKe novinY | 25. 8. 2013
www.KatoLicKenovinY.SK
Liturgia | 17
Liturgia nedeLe
Úvodný SPev
Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma; zachráň,
Bože, svojho sluhu, čo dúfa v teba. Zmiluj sa,
Pane, nado mnou, veď k tebe volám celý deň.
ModLitBa dŇa
Nebeský Otče, ty zjednocuješ mysle veriacich v spoločnom úsilí o dobro; pomôž nám milovať, čo prikazuješ, a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred
pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli
upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
málo tých, čo budú spasení?“ On im povedal:
„Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím
vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú
môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy
zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: ,Pane, otvor nám!‘ A on vám povie: ,Ja neviem, odkiaľ ste!‘ Vtedy začnete hovoriť: ,Jedli
sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.‘
Ale on vám povie: ,Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!‘ Tam
bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom
kráľovstve, a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední,
ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.“
PrvÉ ČÍtanie (Iz 66, 18 – 21)
Toto hovorí Pán: „Ja poznám ich skutky aj ich myšlienky, prídem a zhromaždím všetky národy a jazyky. Ony prídu a uvidia moju slávu. Dám im znamenie a niektorých z tých, čo sa zachránili, pošlem
k národom Taršiša, Pútu, Lúdu, Mošocha a Rošu,
Tubala a Javana, na ďaleké ostrovy k tým, ktorí
o mne nepočuli a nevideli moju slávu, a budú ohlasovať moju slávu národom. Ony privedú všetkých
vašich bratov zo všetkých národov ako obetný dar
Pánovi na koňoch a vozoch, na nosidlách, na muliciach a na ťavách na môj svätý vrch, do Jeruzalema, hovorí Pán. Tak ako synovia Izraela prinášajú
obetu v čistej nádobe do Pánovho domu. A vyberiem si aj z nich kňazov a levitov, hovorí Pán.“
reSPonZÓriový ŽaLM (Ž 117, 1. 2)
R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.
Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia; — R.
lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky. — R.
druHÉ ČÍtanie (Hebr 12, 5 – 7. 11 – 13)
Bratia, zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám
prihovára ako synom: „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá. Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna.“ Je na vašu nápravu, čo
znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi.
A ktorého syna by otec nekarhal? Pravda, každá
výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale
krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie
spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila. Preto
vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená!
A vaše nohy nech kráčajú rovno, aby sa to, čo je
chromé, nevykĺbilo, ale skôr aby sa uzdravilo.
SPoLoČnÁ ModLitBa veriacicH
Bratia a sestry, do Božieho kráľovstva sa vchádza tesnou bránou. Prosme Pána za spásu celého sveta i za nás kresťanov, aby sme rástli v náboženskej horlivosti.
Ľ.: Prosíme ťa, vyslyš nás.
– Pane Ježišu, daj, aby dobrý príklad kňazov a veriacich mnohým ukazoval cestu k Bohu.
– Pane Ježišu, prosíme ťa za národy celého sveta, aby odstraňovaním bezprávia pripravovali
príchod tvojho kráľovstva.
– Pane Ježišu, chráň od pokušení a hriechov všetkých, čo sú na rekreačných miestach, aby sa vrátili osviežení na tele i na duši.
– Pane Ježišu, pomôž ľuďom, ktorých chudoba
donútila žobrať, kradnúť alebo privyrábať si prostitúciou, a prinavráť im ľudskú dôstojnosť.
– Pane Ježišu, zbav nás len vonkajšej a zvykovej
nábožnosti a daj, aby sme svoje náboženstvo
brali vždy vážne.
– Pane Ježišu, nauč našich rodičov vychovávať
svoje deti dobrým príkladom a spoločnou modlitbou v rodine.
Pane, vyslyš naše prosby a posilňuj nás, aby sme
boli kresťanmi nielen podľa mena, ale aj svojím
opravdivým kresťanským životom. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
ModLitBa nad oBetnýMi darMi
Dobrotivý Bože, tvoj Syn nás svojou obetou na
kríži vykúpil a urobil z nás raz navždy tvoj ľud;
preto ťa prosíme, udeľ nám vo svojej Cirkvi dar
jednoty a pokoja. Skrze Krista, nášho Pána.
SPev na PriJÍManie
aLeLuJový verŠ
Pane, ty nasycuješ celý svet hojnosťou svojich
darov. Z tvojej vôle zem dáva chlieb a víno, ktoré obveseľuje srdce človeka.
Aleluja. — Ja som cesta, pravda a život, hovorí
Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. — R.
ModLitBa Po PriJÍManÍ
evanJeLiuM (Lk 13, 22 – 30)
Ježiš cestou do Jeruzalema prechádzal mestami
a dedinami a učil. Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je
Milosrdný Bože, týmto eucharistickým pokrmom vylieč nás z hriechov a ustavične nás zdokonaľuj a opatruj, aby sme sa ti vo všetkom
páčili. Skrze Krista, nášho Pána.

Liturgia týŽdŇa
26. auguSta: Pondelok 21. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. 1 Sol 1, 1-5.
8-10; responz. Pán, Boh, miluje svoj ľud, Ž 149,
1-2. 3-4. 5-6a+9b; evanj. Mt 23, 13. 15-22.
27. auguSta: Utorok 21. týždňa v Cezročnom
období. Sv. Moniky. Spomienka. Rúcho biele. 1. čít. 1 Sol 2, 1-8; responz. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko, Ž 139, 1-3. 4-6; evanj.
Mt 23, 23-26.
28. auguSta: Streda 21. týždňa v Cezročnom
období. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Rúcho biele. 1. čít. 1 Sol 2, 913; responz. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko, Ž 139, 7-8. 9-10. 11-12b; evanj. Mt 23, 27-32.
29. auguSta: Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom období. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa. Spomienka. Rúcho červené. 1. čít. Jer 1, 1719; responz. Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju
spásu, Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17; evanj.
Mk 6, 17-29.
Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba.
30. auguSta: Piatok 21. týždňa v Cezročnom
období. Rúcho zelené. 1. čít. 1 Sol 4, 1-8; responz. Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi, Ž 97,
1+2b. 5-6. 10. 11-12; evanj. Mt 25, 1-13.
TRNAVA: Výročie posviacky katedrálneho
Chrámu sv. Jána Krstiteľa. Sviatok. Rúcho
biele.
31. auguSta: Sobota 21. týždňa v Cezročnom
období. Rúcho zelené. 1. čít. 1 Sol 4, 9-11; responz. Pán príde súdiť živých i mŕtvych, Ž 98, 1. 79a. 9bc; evanj. Mt 25, 14-30.
Alebo: Panny Márie v sobotu. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.
1. SePteMBra: 22. nedeľa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Sir 3, 19-21. 30-31; responz. Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému, Ž 68, 4-5ac. 6-7b. 10-11; 2. čít. Hebr
12, 18-19. 22-24a; evanj. Lk 14, 1. 7-14.
Zakazujú sa zádušné omše okrem pohrebnej.
Podľa DIREKTÓRIA SPracovaLa –red–
KaTOlícKe nOVinY i 25. 8. 2013
dVadSiaTa PrVá nedeĽa V ceZrOčnOM OBdOBí
18 | MladýM
Chcem pomáhať tým, ktorí nemali v živote toľko šťastia ako ja
V pondelok 24. júna sa hral v Bostone 6. zápas finálovej série play off o pohár lorda Stanleyho. chicago Blackhawks viedli na zápasy 3 : 2
a v prípade víťazstva by ich kapitán zodvihol nad hlavu najcennejšiu hokejovú trofej. V polovici tretej tretiny strhli Boston Bruins v domácej Td Garden
vedenie na svoju stranu. diváci boli v ošiali. už videli svoj tím v rozhodujúcom siedmom zápase. a ten býva nevypočítateľný.
Do konca chýba 90 sekúnd
a na ľad naskakuje zo striedačky
aj slovenský hokejista
Michal Handzuš. O pár sekúnd
prekorčuľuje pred brankárom
Bostonu Tuukkom Raskom, vyvolá
zmätok v obrane Boston Bruins
a puk sa dostane k voľnému
Bryanovi Bickellovi, ktorý pohodlne
vyrovnáva. O 17 sekúnd nato
zasadí David Bolland tímu Boston
Bruins smrteľný úder. Mužstvo
i fanúšikovia Chicago Blackhawks
sú vo vytržení. Neskutočný zvrat
v posledných sekundách zápasu
znamenal, že Stanley Cup opäť
zavítal na Slovensko. Prvý raz
do Banskej Bystrice zásluhou
Michala handzuša (36)
a druhý raz do rodiny Mariána
Hossu. Od roku 1995 majú totiž
hráči víťazného tímu výsadu
potešiť sa s trofejou 24 hodín doma.
JOZeF KOVáčiK
ko si spomína na hrací čas
18.30 v tretej tretine Michal handzuš? Čo mu v tej
chvíli prebehlo hlavou? Bola to
frustrácia z blížiaceho sa konca
zápasu, alebo odhodlanie vyrovnať? „Bolo to odhodlanie skúsiť
vyrovnať. V takom okamihu už do
toho dáš úplne všetko. Bolo to ťažké, pretože v tých chvíľach nám
hra príliš nešla. Skončili sme presilovku, v ktorej sme ani poriadne
nevystrelili na bránku. Keď mužstvo odvolá brankára, ide už naozaj o všetko. O pár sekúnd nato
sme vyrovnali. Bola to obrovská
radosť. a to sme netušili, že o pár
ďalších sekúnd strelíme aj víťazný
gól.“ Po záverečnej siréne vypukol na striedačke chicago Blackhawks ošiaľ radosti. Stanleyho pohár zodvihol nad hlavu kapitán
Jonathan Toews. ako druhému
a
Pre Michala Handzuša je najdôležitejšia rodina. Po víťazstve v šiestom finálovom
zápase a zisku Stanleyho pohára sa s Michalom tešila priamo na ľade aj jeho manželka Zuzana a syn Tomáš.
MicHal HandZuš
narodil sa 11. marca 1977 v Banskej Bystrici. Je hokejovým útočníkom
mužstva nHl chicago Blackhawks. Hokejovo vyrastal v Banskej Bystrici.
Bol draftovaný v nHl v roku 1995 klubom St. louis Blues v 4. kole ako
101. v celkovom poradí. Od sezóny 1998/1999 hral v hlavnom tíme St.
louis Blues. V tomto klube sa stal súčasťou produktívneho slovenského
útoku s Pavlom demitrom a Ľubošom Bartečkom, ktorý bol prezývaný
Slovak Line. V sezóne 2000/2001 prestúpil do Phoenix coyotes a pred
ročníkom 2002/2003 do Philadelphie Flayers. Počas sezóny 2004/2005
(výluka v nHl) hral za HKM Zvolen. V sezóne 2006/2007 podpísal
kontrakt s chicago Blackhawks, pre zranenie však odohral len osem
zápasov. Pred sezónou 2007/2008 podpísal štvorročný kontrakt
s los angeles Kings. Od sezóny 2011/2012 hral v San José Sharks.
Prvého apríla 2013 ho vymenili do tímu chicago Blackhawks, kde hrá
s Mariánom Hossom.
Michal Handuzuš je držiteľom titulu majstra sveta z MS 2002. V drese
Slovenska získal aj strieborné medaily na MS v rokoch 2000 a 2012.
na olympijských hrách 2010 vybojoval s mužstvom štvrté miesto.
Michal je ženatý. S manželkou Zuzanou má ročného syna Tomáša.
v poradí podal pohár Michalovi
handzušovi. „už pred zápasom mi
povedal, že ak vyhráme, dá mi ho
do rúk hneď ako druhému.“ Taký
je nepísaný zákon vyčerpávajúcich hokejových súbojov. Po kapitánovi berie do rúk trofej zvyčajne hráč, ktorý na pohár čakal
najdlhšie v kariére. a to bol práve
Michal. na Slovensko sa vrátil s rukou po operácii. nebolela v okamihu, keď dvíhal nad hlavu 16-kilogramovú trofej? „Vtedy nebolí
nič,“ usmieva sa Michal. „aj najväčšie zranenie v tej chvíli na chvíľu prebolí.“ Michalovi sa ušla pocta i pri návrate z Bostonu do
chicaga. z lietadla vyniesol trofej
on.
radosť v chicagu
aj v Banskej Bystrici
niekoľko dní po návrate na Slovensko toho veľa nenaspal. „V chicagu sme si užili so Stanley cupom
poriadne oslavy. Teraz chcem, aby
si to vychutnali aj ľudia v Banskej
Bystrici. Veľa som ich pozval osobne i telefonicky a bude mi ľúto, ak
by sa im všetkým nepodarilo aspoň vyfotiť sa s trofejou.“ Michal
je známy práve svojou túžbou pomáhať tým, čo nemali v živote toľko šťastia ako on. „Veľmi som chcel
využiť prítomnosť Stanley cupu
na to, aby ľudia, ktorí nemajú v živote toho šťastia až tak veľa, mohli prežiť chvíle radosti.“ aj preto
spojil prítomnosť slávnej hokejovej trofeje v Banskej Bystrici s viacerými charitatívnymi aktivitami. Výťažok pomôže viacerým,
najmä deťom. „urobíme to transparentne: všetko zverejníme, aby
ľudia vedeli, komu a ako sa pomohlo.“ Stanley cup tak okrem
víťazov dražby, ktorí sa z neho
mohli napiť podobne ako členovia
víťazného tímu, zavítal na onkologické oddelenie, prešiel športovými triedami budúcich hokejových nádejí a dokonca si oň zahrali
kluby mestskej ligy Banskej Bystrice a Spišskej novej Vsi. zároveň
sa na banskobystrickom námestí
vydražili dva handzušove hokejové dresy – jeden z uplynulej sezóny, keď Michal obliekal dres Banskej Bystrice, druhý z chicaga, ako
aj hokejka, s ktorou hral Michal vo
finále Stanley cupu.
Vďačný všetkým
Čím sa nechal inšpirovať pri oslavách Stanley cupu na Slovensku?
„nie je to o mne, ale o ľuďoch, ktorí mi pomohli dostať sa tam, kde
som, a že som ho mohol získať.
chcel som to urobiť pre nich,“ priznáva. „Pozval som všetkých trénerov, ktorí ma viedli. Od prvej
triedy až do nhl. Rád som sa im
takto poďakoval.“ Kto z nich jeho
hokejový život najviac ovplyvnil?
„na túto otázku neodpoviem inak,
ako všetci. Jeden tak, druhý onak.
niektoré veci som možno vtedy
nemusel chápať ako prospešné,
no boli. Každý ma posunul kúsok
bližšie k Stanley cupu. Som vďač-
kaTOLíCke NOviNy | 25. 8. 2013
WWW.kaTOLiCkeNOviNy.Sk
MLaDýM | 19
ný úplne všetkým. Preto nechcem
povedať len jedno meno.“ Nečudo, že už viackrát verejne zaznelo,
že Michal by po skončení aktívnej
kariéry bol vhodným adeptom na
trénera, či manažéra hokejových
klubov, či reprezentácie.
V čom sú odlišní fanúšikovia
v Amerike a v Európe? „To je ťažké porovnať. Za morom je to skôr
o zábave s pukancami, zakričia,
keď je gól, no inak je to skôr o pasívnom sledovaní. Mení sa to v play
off. V Európe a osobitne na Slovensku je to o stálom povzbudzovaní. Sú tu fankluby, ktoré dokážu urobiť skvelú atmosféru počas
celého zápasu. A preto to ako hokejisti aj vieme oceniť.“
Moja kariéra stála za to
V roku 2008 označila americká
športová stanica prestup Handzuša do Los Angeles Kings za najhorší nákup ročníka. Ani táto sezóna
nezačala najlepšie a v San José to bolo o veľkom trápení. Potom prišlo
vyslobodenie – prestup do Chicaga. Michal tak dokázal, že tí, ktorí
ho odpisovali, sa mýlili. Bol v podobnej situácii, ako Miroslav Šatan,
keď získal Stanley Cup. Ako sa vyrovnáva s tlakom a negatívnymi
reakciami? „Treba zatnúť zuby. Patrí to k hokeju. Ani v inej práci sa
úplne všetko nemusí vydariť. Tlak
prichádza a človek sa s tým musí vedieť vyrovnať. O tom je život: aby
sa človek vedel vyrovnávať aj s takýmito situáciami. Ak sa vie vyrovnať s negatívnym tlakom, väčšinou
Michal pôsobí v NHL už od roku 1998.
Odvtedy v nej nastúpil na 950 zápasov
a pripísal si viac ako 460 bodov.
dosiahne aj úspech. Keď som odišiel
z Los Angeles, o rok na to získali
Stanley Cup a ja som si kládol otázku, či som si nezabuchol vtedy posledné dvere. A dnes som tu ako víťaz Stanleyho pohára,“ smeje sa.
„Ale aj keby som nebol Stanley Cup
vyhral, moja kariéra stála za to. Odohral som v NHL viac ako 900 zápasov a aj za to treba byť vďačný. Vždy
treba dúfať, dávať do toho všetko
a trpezlivo čakať, že raz sa to predsa môže podariť. Z tohto pohľadu
je pre mňa zisk Stanley Cupu čerešničkou na torte.“
Čo je pre neho v živote dôležité
okrem hokeja? Odpoveď príde bez
NHL a STaNLey CuP
National Hockey League, teda NHL, je profesionálna športová organizácia, ktorú tvoria hokejové tímy v kanade a uSa. Liga bola založená v roku 1917 v Montreale. Dnes hrá v NHL 30 klubov, 23 z nich je situovaných
v uSa a 7 v kanade. zápasy sú rozdelené na základnú časť a play off, kde
postupuje 16 najlepších družstiev. víťaz získava najprestížnejšiu hokejovú trofej Stanley Cup. Stanleyho pohár predstavuje najstaršiu trofej v histórii profesionálnych zaoceánskych súťaží. Hokejistom ho venoval Lord
Stanley z Prestonu v roku 1892. Slúžil ako odmena pre najúspešnejší amatérsky hokejový klub v kanade. Oficiálnou majstrovskou trofejou NHL sa
stal tento pohár v roku 1926. Trofej vyrobili v anglickom Sheffielde. v tom
čase stál len 48,67 uSD. Lord Stanley vyhlásil už pri darovaní prvého pohára, že každý tím si môže na vlastné náklady nechať vygravírovať na pohár zápis o svojom víťazstve. Týmto spôsobom pohár postupne narastal.
Pre zvyšujúcu sa hmotnosť bol v roku 1948 „predizajnovaný“ a nadobudol podobu stojana s odoberateľnou misou na vrchu. Tímy mali zároveň
odvtedy zakázané umiestniť svoje mená priamo na pohár a smeli to robiť
len na podstavec. aj tento pohár sa časom zaplnil a v roku 1991 tak umiestnili trofej do Siene slávy a na svete bol nový Stanleyho pohár. Momentálne meria 89,54 centimetra a váži 15,5 kilogramu. aktuálne existujú tri
Stanleyho poháre – jeden originál a dva duplikáty. Originálny pohár sa
nachádza v Sieni slávy NHL v Toronte.
zaváhania: „Rodina. A zdravie. Ale
úplne najdôležitejšia je rodina. Hoci nie vždy na nich mám pri hokeji toľko času, ako by bolo treba.“
Ako to bude s jeho hokejovou
budúcnosťou? „Už počas sezóny,
keď som hral v San José, sa mi začali ozývať kluby z KHL. Povedal
som si, že možno už prišiel čas
opustiť NHL. Potom prišiel prestup
do Chicaga. Zostávam aj ďalšiu sezónu. Hneď po sezóne prišli určité náznaky záujmu. Je prirodzené,
že kluby riešia najskôr veľké zmluvy, lebo platový strop pôjde dole.
Ja mám už 36 rokov a viem, kde je
v klube moje postavenie. Hoci mi
SLOveNSkí víťazi SC
1961 – Stan Mikita
(Chicago Blackhawks)
2003 – Jiří Bicek
(New Jersey Devils)
2004 – Martin Cibák
(Tampa Bay Lightning)
2008 – Tomáš kopecký
(Detroit Red Wings)
2009 – Miroslav Šatan
(Pittsburgh Penguins)
2010 – Marián Hossa, Tomáš
kopecký
(Chicago Blackhawks)
2011 – zdeno Chára
(Boston Bruins)
2013 – Michal Handzuš,
Marián Hossa
(Chicago Blackhawks)
Odchovanec banskobystrického hokeja sa stal ôsmym Slovákom, ktorému sa podarilo získať prestížny Stanleyho pohár.
z iných klubov ponúkli aj dvojnásobný kontrakt, ako mám v Chicagu, viem, že hokej nie je len o peniazoch. Ja chcem hrať hokej ešte
pre zábavu, chcem sa ním stále baviť. Chicago mi veľa dalo, sme tam
skvelá partia a ja tam chcem ešte
niečo odohrať. Aj keď nikdy dopredu neviem, čo príde.“
Profesor i zeus
Michal Handzuš je známy skôr ako
premýšľavý typ, ktorý nevyhľadáva verejné podujatia. Nie náhodou
ho viacerí spoluhráči prezývajú
„profesor“, keďže ho vidia pomerne často s knihou v ruke. V NHL ho
zasa prezývajú „Zeus“. Týmto menom, ktoré však nemá nič spoločné
s gréckou mytológiou ani vrchom
Olymp, ho zavolal aj kapitán Chicago Blackhaws Jonathan Toews,
keď mu chcel odovzdať Stanley
Cup: „Kde je Zeus?“ Prezývku mu
vymyslel spoluhráč zo St. Louis podľa známeho autora rozprávok
Theodora Seussa Geisela, ktorý ich
písal pod pseudonymom Doktor
Seuss. Mnohé boli sfilmované a stali sa veľmi známe. Výslovnosť Seuss
sa v angličtine blíži k Zeusovi.
Hoci meno Michala Handzuša ešte na Stanleyho pohári vygravírované nie je, o pár dní tam spolu s menami spoluhráčov pribudne a bude
tak pamiatkou na víťazný rok 2013.
SNíMky: iSiFa, iSiFa/GeTTyiMaGeS
kaTOLícke NOViNY i 25. 8. 2013
DVaDSiaTa PRVá NeDeľa V ceZROčNOM OBDOBí
20 | kULTúRa
Vzťah k Bratislave založený na dimenzii poznania
Bratislavské osobnosti, udalosti, pamiatky, hrady, paláce, hradby, kostoly, kláštory, kaplnky, pamätníky, múzeá, galérie, mosty, mlyny, štrkoviská,
lesy, vinohrady – to všetko sľubuje na prebale knihy Divy Bratislavy jej autor JáN Lacika (57). a svoje slovo aj dodrží. Publikácia
je reprezentatívna, vhodná ako darček či suvenír, ale jej autor tvrdí, že je určená najmä pre obyvateľov hlavného mesta Slovenska.
Ján Lacika ponúka zábavné
i poučné čítanie s množstvom
informácií, o ktorých čitateľ ani
netušil. To všetko dokumentované
fotografiami.
ZUZaNa aRTiMOVá
¡ Kedy a ako sa zrodil nápad nafotografovať a napísať knihu Divy Bratislavy?
Formát, v ktorom vyšla táto kniha, vznikol v Nemecku. U nás sa použil na publikácie Divy Slovenska,
Divy Tatier a Divy Bratislavy. Posledné
dve spomenuté knihy sú mojou prácou. Po Divoch Tatier som si hovoril,
že by mohla nasledovať Bratislava,
lebo je tu veľa fotograficky i textovo zaujímavých miest. Každá dvojstrana je monotematická. Témy sú
zväčša miestopisné, niektoré sú
však špeciálne, napríklad sa zaoberajú hudobnou Bratislavou, teda
hudobníkmi, ktorí tu žili alebo
vystupovali.
¡ Ktoré časti Bratislavy vás osudovo oslovili?
Keďže som vyrastal v Starom Meste, tak táto mestská časť. To je moje. Detstvo je to najsilnejšie, aj keď
časovo najvzdialenejšie, čo v človeku
zostáva.
¡ Do Bratislavy ste sa presťahovali z Prahy. Cítite sa Bratislavčanom
alebo Pražanom?
Rodičia v Prahe bývali a pracovali, a keď som mal dva roky, presťahovali sme sa do Bratislavy. Cítim sa
Bratislavčanom, nie Pražanom. Žijem v tomto meste vyše 50 rokov.
Mnohé udalosti si pamätám autenticky naživo – bol som pri tom, keď
zhodili Stalinovu sochu na Námestí SNP alebo keď mesto obsadili
ruské tanky.
¡ Určite sú veci, ktoré sa do knihy
nevošli. Ak by ste mohli, čo by ste
ešte na ďalšie strany pridali?
Ťažko povedať, lebo som chcel vystihnúť celostnosť Bratislavy, a dú-
Ján Lacika sa venuje detailnému spoznávaniu Slovenska aj cez fotografovanie.
Ganymedova fontána pred historickou budovou SND na Hviezdoslavovom námestí
Priestory Starej radnice majú pre Jána
Laciku zvláštne čaro a genius loci.
fam, že sa mi to podarilo. Mojím cieľom je, aby človek, ktorý tu žije, ale
aj návštevník vedel tie najdôležitejšie a najzaujímavejšie veci a aby ich
spoznal aj cez fotografie. Aby Bratislavčania svojmu mestu rozumeli,
aby si pestovali lokálpatriotizmus
na vyššej úrovni – čiže vzťah založený na inej dimenzii poznania. Keď
niečo poznávate a získavate o tom informácie, môžete mať k tomu aj oveľa kvalitnejší a hlbší vzťah. A práve
v tejto knihe sú na to návody. Publikácia prekvapí zaujímavými detailmi, ktoré si často nevšímame.
knihe 1000 cirkevných pamiatok Slovenska, mám zmapované cirkevné
pamiatky po celom Slovensku. Veľmi oceňujem, že františkánsky
kostol v Bratislave je návštevníkom
sprístupnený aj v lete, čo je skvelé.
Zaujímavé sú však i chrámy mimo
centra. Každá mestská časť bola totiž kedysi samostatným sídlom a často si vidiecku atmosféru zachovala
dodnes, napríklad Vajnory. Vďaka
Bohu, podobne je na tom stará Dúbravka, hoci susedí s veľkým sídliskom. Kostoly sú asi najvýznamnejšími pamiatkami týchto mestských
častí. Mimoriadnu hodnotu má Kostol sv. Víta v Rusovciach, Chrám sv.
Mikuláša v Podunajských Biskupiciach a Kostol Svätého kríža v Devíne. Dúbravský Kostol sv. Kozmu a Damiána nie je až taký starý, ale vedľa
kostola je gotická kaplnka. Okrem
toho v Dúbravke sa nachádza kaplnka, ktorá bola mariánskym pútnickým miestom. Veľmi zaujímavá je
malá Kaplnka sv. Kataríny na Michalskej ulici – je to krásna gotika, ale len
keď sa vám podarí nazrieť dnu.
v Bratislave v čase, keď Amerika ešte nebola objavená. Pri ktorej stavbe v Bratislave máte taký pocit vy?
Pre Američana je to ozaj zvláštna
dimenzia. Pre mňa má genius loci Stará radnica – to je čosi podobne famózne. Pôvodne bola meštianskym
domom richtárov. Táto budova počas
stáročí prešla veľmi zvláštnym procesom, nikdy nič nezbúrali, len veľmi
citlivo pristavili. A tak sa táto stavba
stala učebnicou slohov. Pod radničnou vežou je reštaurácia Radnička.
Málokto si však uvedomí, že tento
priestor má osemsto rokov a obrovskú históriu – cítim tam genius loci.
Aj podchod pri Radničke je veľmi zaujímavý, svorníky ukrývajú veľké
a tajomné príbehy z dávnych čias.
¡ Ako dlho ste zhromažďovali fotografický materiál pre publikáciu
Divy Bratislavy? Obsahuje kniha aj
historické zábery zo starej Bratislavy, ktoré dokumentujú, ako mesto kedysi vyzeralo?
Snímky sú čerstvé, sú jeden – dva
roky staré. V knihe však okrem fotografií nájdete aj reprodukcie niekoľkých starých pohľadníc zo zbierky
môjho dobrého priateľa Jána Hanušina. Sú tam i reprodukcie malieb zachytávajúce korunováciu Márie Terézie a Karolíny Augusty zo zbierok
Múzea mesta Bratislavy. Ďakujem
za to, že som mohol fotografovať napríklad vzácne tapisérie v Primaciálnom paláci, ale aj interiéry kostolov. Keďže predtým som pracoval na
¡ Na vysokej škole nás vyučoval angličtinu americký lektor. Hovoril,
aký bol vo vytržení z obdivu nad
kostolom klarisiek, chodil okolo
neho, objímal staré múry, pričom
si uvedomoval, že tento kostol stál
¡ V knihe ste nezabudli ani na divy Petržalky.
Petržalka má svoju históriu azvláštny príbeh. Aj v Petržalke sú veľmi
pekné miesta, napríklad Sad Janka
Kráľa. Pravidelne na jar sa koná deň
otvorených záhrad, čo si netreba dať
ujsť. Na petržalskej strane pri Jarovciach je zvyšok lesoparku – sú tam
pravidelné cesty, torzá architektúry
a starý barokový kamenný most.
¡ Pri predstavovaní knihy Divy Bratislavy účinkovala skupina Prešporok na čele so spevákom a hudob-
KATOLÍCKE NOVINY | 25. 8. 2013
www.KATOLICKENOVINY.sK
KULTúRA | 21
níkom Klimentom Ondrejkom. Sú
to vaši dobrí kamaráti?
Aj ja, aj líder kapely Klimo Ondrejka sme vyštudovali geografiu, poznáme sa teda aj profesne. Klimo je
vynikajúci muzikant, mám rád jeho
hudbu.
¡ Máte okrem pamiatok zmapovanú aj bratislavskú hudobnú scénu?
Voľakedy som počúval Collegium
musicum, Prúdy, Fermátu, artrockové
veci, džez. Bratislava mala v tomto
smere silné tromfy. Dnešné hudobné smery mi až tak nerezonujú, iba
ak folk a world music.
¡ Vraj sa okrem písania a fotografovania venujete aj jachtingu.
Hoci som sa už niečomu priučil,
nemôžem o sebe tvrdiť, že som jachtár. Definoval by som sa ako cestovateľ na jachte. S priateľmi sa aspoň
raz za rok zúčastním na jachtárskych
podujatiach. Máme za sebou osem
plavieb: prešli sme Chorvátsko, Grécko, Taliansko, Španielsko, postupne mapujeme stredomorské ostrovy. Veľmi rád sa venujem turistike,
nedávno som bol v Nízkych Tatrách,
ubytoval som sa na chate a chodil
som krížom-krážom po hrebeňoch.
Myslím si, že mám asi jeden z najväčších archívov fotografií o Slovensku
na Slovensku. Ide o desaťtisíce snímok. Ak cítim, že mi niečo chýba,
tak to do archívu doplním. Momentálne sa venujem reportážnej fotografii, čo je pre mňa niečo úplne nové, ale veľmi zaujímavé, lebo doteraz
som bol výlučne krajinkár. Keďže
Donnerova socha zobrazujúca arcibiskupa Imricha Esterháziho v Kaplnke sv. Jána Almužníka v Dóme sv. Martina
však mapujem kultúrno-spoločenské produjatia, ktoré by som rád
zhrnul v plánovanej publikácii, musím všetko zažiť na vlastnej koži.
Smejem sa, že v týchto dňoch som
človek, ktorý žije asi najrušnejším
spoločenským životom na Slovensku.
Reportážne fotografovanie je veľmi
vzrušujúca práca, lebo musíte vystihnúť ten správny okamih na stlačenie spúšte. Napríklad na veľkých
folklórnych festivaloch je jedna veľká scéna a potom malá scéna, kde
vystupujú malé deti, amatéri – a to
je zaujímavé prežiť. Počas leta sa
organizuje množstvo akcií priamo
v Bratislave: Devínske hradné slávnosti, korunovačné slávnosti, remeselné trhy, rekonštrukcia napoleonských bojov...
Kaplnka sv. Ladislava v Primaciálnom paláci
¡ Kedy ste mali v ruke svoj prvý fotoaparát?
Zdá sa mi, že som si ho kúpil ešte ako stredoškolák, určite to bola
Praktika. U mojich rodičov by sa azda našla aj škatuľa s mojimi najstaršími fotografiami Vysokých Tatier
a jesene.
¡ Ako vlastne dovolenkujete?
Aktívne, mňa by nebavilo sedieť
na jednom mieste. Bez toho, aby som
niečo musel, chcem spoznať nejaké
mesto alebo krajinu. S rodinou sme
si však počas tohto leta objednali na
lazoch chalupu, kde sme strávili týždeň gazdovským spôsobom života.
sNÍMKY: JÁN LACIKA,
JANA LACIKOVÁ (1), IKAR (1)
Modrý kostolík je zasvätený sv. Alžbete
Uhorskej. Túto perlu bratislavskej secesie turisti nikdy neobídu.
Kostol sv. Kozmu a Damiána v Dúbravke
Kostol sv. Víta v Rusovciach má nielen
príťažlivý starobylý vzhľad, ale aj dávnu
históriu.
Na vyše dvesto stranách tejto publikácie
sa môžete dozvedieť o hlavnom meste
množstvo zaujímavostí.
katolícke noviny i 25. 8. 2013
DvaDsiata Prvá neDeĽa v cezročnom obDobí
22 | DeŤom
c e s ta D o h l b í n
Ahoj, kamaráti
– Posledný raz sa okolo seba dobre poobzerajte! Tento týždeň sme v jaskyni naposledy...
– Joj, Svetlúšik, to znie tak smutne.
– Tak ešte raz. Poobzerajte sa v jaskyni dosýta, milí kamaráti, aby ste vedeli, do akej
nádhery sa opäť raz vrátime! Už lepšie, Dobromilka?
– Lepšie, Svetlúšik. Teraz nám už nebude tak
smutno za prázdninami v hlbinách. Jaskyne
nás vo svete podzemia počkajú, kým budeme
mať znova možnosť navštíviť ich. Do jaskyne
Domica sa vyberieme už v septembri spolu
s 50 deťmi a ich rodinami, ktoré vyžrebujeme.
– Takže dokončiť úlohy, kamaráti, aby ste
nám stihli poslať svoje jaskynné kroniky, na
ktoré sa veľmi tešíme, ☺!
Ak ti za jaskyňou bude smutno,
dohodni sa s rodičmi a vyber sa
opäť na návštevu do hlbín. Možno budeš patriť medzi 50 výhercov, ktorých vyžrebujeme
a v septembri sa stretneme v jaskyni Domica.
Alebo si jaskyňu sprav s rodičmi na záhrade či
na výlete v lese. Svoj „jaskynný prístrešok“ si
môžete vyrobiť zo starých plachiet, deky, konárov, plecniakov a iných predmetov, ktoré
nájdete v okolí. Pošlete nám fotku?
27.
9.
Každému účastníkovi našej prázdninovej hry
pošleme komiksy Po stopách svätých Cyrila a Metoda a Dobrodružstvá v Gorazdovej škole.
A už teraz sa tešíme
na program a návštevu jaskyne Domica spolu s 50 deťmi a ich rodinami!
D r a h o k a m č. 9
Posledná úloha
– taká „poštárska“, ☺.
 Skontroluj si zápisník, či v ňom máš splnených aspoň 20 úloh. (Na internetovej stránke www.katolickenoviny.sk nájdeš aj tie časti
Cesty do hlbín, ktoré ti chýbajú.)
 Skontroluj si hraciu kartu, či na nej máš nalepených 9 kupónov – drahokamov (môžeš využiť žolíka z KN 33) vystrihnutých z novín.
 Vyplň údaje o sebe v hracej karte a pošli nám
ju spolu so zápisníkom
28.
do 3
Vlhkosť, chlad, ticho a jaskynné
poklady pomaly opúšťame spolu
s každým schodíkom, ktorý nás vyvádza von
z jaskyne. O chvíľu budeme na „povrchu“.
Ak sme tak neurobili doteraz, je čas na poďakovanie nebeskému Otcovi za jeho stvoriteľské dielo na zemi i pod zemou, za všetky zážitky a priateľstvá, ktoré skrášlili tvoje prázdniny.
Poďakovať rodičom, súrodencom, starým rodičom, kamarátom – za mnoho vecí, o ktorých
vieš len ty, ☺.
Do zápisníčka si zapíš, komu a za čo dnes zo srdca poďakuješ.
26.
tem
. sep
01
bra 2
Do posledného okienka v hracej karte si nalep
ten najtvrdší prírodný materiál – diamant. Jeho názov (z gréckeho slova adamas) znamená
nepremožiteľný. Nič ho nepoškriabe – len iný
diamant, preto sa používa
v priemysle vo vrtákoch, pílach, brúskach. Ako ozdoba v obrúčke pripomína
manželom, že ich manželský sľub lásky trvá naveky.
%
3
u:
dres
na a noviny slava
ati
lícke
Kato 10 01 Br ín.
8
,
lb
OX 9 esta do h
B
.
O
C
:
P.
heslo
a
[email protected]
 Pripravuje: martina Jokelová-Ťuchová
 ilustrácie: Ľuba suchalová
KAtOLícKE nOVIny | 25. 8. 2013
www.KAtOLIcKEnOVIny.sK
OZnAMy / KríŽOVKA | 23
OZnAMy
– dUBnIcKÁ pÚť
Pozývame 6. – 8. septembra na mariánsku púť do Dubnice nad Váhom.
Program – 6. septembra: 15.00 korunka k Božiemu milosrdenstvu, do
17.45 tichá eucharistická adorácia,
18.00 svätá omša (Irenej Ciutti, Komunita Cenacolo), 19.00 svedectvá
rodičov a mladých z Komunity Cenacolo; 7. septembra: 16.30 mariánske večeradlo, 18.00 svätá omša (Viliam Judák, nitriansky biskup), 19.30
mariánska procesia, 21.00 vystúpenie speváckeho zboru The Gospel
Family; 8. septembra: 6.30 svätá
omša, 8.00 svätá omša, 10.00 svätá
omša (Marián Valábek SDB, riaditeľ
Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy). Púť na dubnickú kalváriu
bude 15. septembra: 9.30 krížová
cesta, 10.30 svätá omša.
MArIÁn BIELIK sdB
– JÁnOŠíKOVE KysUcE
Spolok slovenských spisovateľov, Literárny fond SR, Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci
a Kysucká kultúrna nadácia vyhla-
JUBILEÁ KŇAZOV
sujú celoslovenskú literárnu súťaž
Jánošíkove Kysuce – autorskú súťaž
mladých prozaikov, ktorí ešte svoju
tvorbu knižne nepublikovali. Svoje
krátke prózy posielajte na jasik@
kniznica-cadca.sk do 31. októbra.
Bližšie informácie nájdete na stránke www.kniznica-cadca.sk.
 Vdp. ThDr. Michal Stríženec,
 O. Juraj Červený, výpomocný
duchovný vo Vranove nad Topľou-Čemernom, sa 1. septembra
dožíva 75 rokov.
farár v Nitrianskych Sučanoch,
sa 1. septembra dožíva 60 rokov.
JUBILAntOM ŽELÁME
hOJnOsť BOŽIEhO pOŽEhnAnIA.
(sprAcOVAné pOdľA pOdKLAdOV Z BÚ)
nOVé hrOBy
ZUZAnA JEsEnsKÁ
 O. Alexej Alojz Strýček SJ, duchovný francúzskej provincie jezuitov, zomrel 8. augusta 2013.
Bol posledným žijúcim z prvej generácie Slovákov, ktorí prišli do
Russica (Pápežského ruského kolégia) do Ríma a prijali byzantský
obrad, aby mohli ako kňazi pôsobiť v Sovietskom zväze v čase komunistickej totality. Pôsobil dlhé
roky medzi ruskými utečencami
a zajatcami v Belgicku, lebo do
Ruska sa mu podarilo odísť až v roku 1993 (ako 77-ročnému). Pôsobil tam vyše 15 rokov. Pochovali
ho vo Francúzsku.
– VíKEnd prE BEZdEtné pÁry
Diecézne centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy pozýva 11. –
13. októbra bezdetné manželské páry na Donovaly. Hlavnými témami
budú: Boží plán s človekom, Boží plán
s manželstvom; Prečo práve my – žijeme v súlade s Božími prikázaniami; Dieťa, právo alebo dar?; Ako ďaleko ísť s medicínou?; Adopcia ako
riešenie – kedy áno, kedy nie? Prednášať budú biskupský vikár Banskobystrickej diecézy Marián Bublinec,
rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského Ján Vigľaš, MUDr.
Ivan Wallenfels z Gynekologickej ambulancie Gianna. Finančné dôvody
by nemali zabrániť účasti na tejto obnove. Kontaktujte organizátora na
www.rodinabb.sk/bezdetni-manzelia, [email protected]
 P. Štefan Ištvančík CSsR, duchovný gréckokatolíckych redemptoristov, zomrel 12. augusta 2013 v 84.
roku života a v 42. roku kňazskej
služby. Pohrebné obrady spojené so
svätou liturgiou vykonal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha,
15. augusta 2013 v Bazilike Zoslania
Svätého Ducha v Michalovciach. Zosnulého pochovali na Mestskom
cintoríne v Michalovciach.
 Mons. Ernest Tatarko, duchov-
ný na odpočinku vo Westerstettene v Nemecku, zomrel 5. augusta
2013 v 99. roku života a v 74. roku
kňazskej služby. Pochovaný bol 10.
augusta 2013 vo Westerstettene.
 Vdp. Štefan Koromház, kňaz
Košickej arcidiecézy, zomrel 12.
augusta 2013 v 92. roku života
a 66. roku kňazskej služby. Pohrebné obrady so svätou omšou
celebroval emeritný arcibiskup
Alojz Tkáč 15. augusta 2013 v kostole v Udavskom.
nEch OdpOčíVAJÚ V pOKOJI!
ZUZAnA JUhAnIAKOVÁ
1
KríŽOVKA
Tajnička ukrýva myšlienku sv. Augustína.
A
VODOROVNE: A. PIATA ČASŤ TAJNIČKY. – B. MPZ Toga – francúzska
horčica – planétka – hornina – predložka. – C. Kypri pôdu – TRETIA
ČASŤ TAJNIČKY – ozdobný uzlík v tkanine – horské pleso. – D. Kráľ
v Sodome – výbežok pevniny do mora – svätý (portug.) – Chaplinova
manželka – chorobná zúrivosť. – E. Tlak krvi (skr.) – ŠIESTA ČASŤ TAJNIČKY – detský pozdrav. – F. Rieka v Nórsku – drevená nádoba – krmivo – plstená závesová látka – rozkazuj. – G. Mesto na Ukrajine –
mongolský pastier – ŠTVRTÁ ČASŤ TAJNIČKY – česká predložka. – H.
Rieka v Rusku – plavecký štýl – druh papagája – zvyk (zast.) – mesto
v Čechách. – I. ZAČIATOK TAJNIČKY.
B
ZVISLE: 1. ZAČIATOK TAJNIČKY. – 2. Červená armáda – poľnohospodársky stroj – zdravotné stredisko. – 3. Druh Fatimy – kapor (rus.) – juhoamerická kukučka. – 4. MPZ Namíbie – beduínsky plášť – ruská jednotka hmotnosti. – 5. Bôžik lásky – predložka – značka obkladačiek.
– 6. Ruský súhlas – sídlo v Nigérii – ŠPZ Poltára – ovocná záhrada. – 7.
Metropola Nórska – Občianska demokratická aliancia – farba na kartách – 8. Gerdin priateľ – chemická značka nobelia – neprízvučná stopa – podmienková spojka. – 9. Mojžišov brat – starorímska minca –
neveľká. – 10. Stará územná jednotka – Samuelov druhý syn – eso. –
11. Ženské meno – chyba – africká gitara. – 12. Národnostná skupina
v Číne – čistí od buriny – hliník. – 13. DRUHÁ ČASŤ TAJNIČKY.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
c
d
E
F
G
h
I
SPRÁVNE ZNENIE TAJNIČKY POŠLITE NAJNESKÔR DO PONDELKA 2. sEptEMBrA NA ADRESU
REDAKCIE: P. O. BOX 9, 810 01 BRATISLAVA 11, E-MAIL: [email protected]
TAJNIČKA OSEMSMEROVKY V KN 30 ZNELA: rEč I MLčAnIE čLOVEKA prEZrÁdZAJÚ hĺBKU
JEhO BytOstI.
KNIHY Z KRESŤANSKÝCH VYDAVATEĽSTIEV ZÍSKAVAJÚ TÍTO TRAJA SPRÁVNI LÚŠTITELIA:
MIchAL ŠpAŇÚr ZO ZLATÝCH MORAVIEC, ALŽBEtA MAtIsOVÁ Z LEVOČE, ŠtEFAn FEčIK
Z ĽUBOTICE.
rEdAKcIA
Pomôcky: ISA, SAO, OTRA, AbA, IDAH, KAI, AbI
AUtOr: IMrIch MOčKO
KATOLíCKE NOVINY I 25. 8. 2013
dVAdSIATA pRVÁ NEdEľA V CEZROČNOm OBdOBí
24 | LETNý dEKAmERON HUmORU A SATIRY
René na svadbe
Po skončení reči a odovzdaní daru
ozval sa z druhej strany odberač
a zároveň i starý svat, ktorý taktiež
dlho vychvaľoval zasa manželský
stav. Čo len slávne od stvorenia sveta stálo v Písme svätom o manželoch, všetko s vážnosťou pospomínal a prednášal, akoby sa bol niekde
v synagóge učil talmud. Napokon
aj on sám ukázal prstom na vyparádeného mladoženícha, ktorý stál
pri ňom opretý o kyjačik. Nato chytil za ruku mladuchu, a vtedy začali pokrikovať všetci o to hlasnejšie,
čím dlhšie museli ticho počúvať,
a s výskotom sa sypali do domu, pričom Reného, Van Stiphouta i sprievodcu vtisli dnuka prvých.
Vnútri bolo pre hostí už všetko
prichystané: stoly prikryté voznými plachtami, lavice poprikladané,
misy ponalievané, izbu osvecovalo
množstvo triesok i kahancov. K tomuto pohodliu nechýbalo už nič
iné, len aby si každý čím skôr zasadol podľa svojej vôle. Pre starých svatov bolo vyhradené čestné miesto, no
Van Stiphoutovi, Renému a ich sprievodcovi ešte čestnejšie. Naši cestujúci začali po veľkom strachu prežívať veľkú poctu. Kým totiž hostia na
iných miestach museli povyťahovať
zo svojich vreciek kriváčiky, im trom
za vrchstôl priniesli pol druha páru nožov. Čo viac si mohli ešte želať?
Veď aj ten, čo krájal a rozdeľoval
mäso, ustavične obracal na nich
žičlivé oko, lebo čo bolo najtučnejšie a lojom najobrastenejšie, to kládol im na taniere. Ostatným hádzal
chudé kusy, ktoré si musel každý
položiť na svoj krajec chleba. No
z inej poživne — okrem mäsa — brali si smelo všetci, jeden ako druhý,
pritom sa nerobili nijaké výnimky
a nikoho neuprednostňovali.
Poradie jedál, ktoré kládli na stôl,
bolo takéto: prvú doniesli kvasenú
čiže sudovú kapustu, potom polievku, po nej všelijaké kaše, omáčky
a husteniny v takom poriadku, ako
sa ktoré skôr uvarilo alebo upieklo. Z nápojov najväčšiu vážnosť požívala tuhá pálenka, ktorej fľaša nesmela ani na chvíľu chýbať pred
Van Stiphoutom, Reném aj ich sprievodcom.
A sprievodca teraz už chápal, prečo ich na ceste zajali so sebou; v tomto kraji a miestami aj inde je totiž taká obyčaj, že pri svadobnom obede
i večeri má byť aj kňaz, aby svojou
prítomnosťou privolal Božie požehnanie na svadbu aj mladomanželov. Keďže tu podobného človeka
nikde nevidel, presvedčený bol, že
miesto neho si priviedli ich — a preto on tu vykonával všetko, čo robieva pri takejto príležitosti kňaz. Rozveseľoval mladuchu i ženícha, keď
sa zamysleli, prvý im pripíjal, po
čom vždy zahučali tuš gajdy.
No žartovanie vystriedal aj kňazským slovom. Zrozumiteľne im vysvetlil, čo je stav manželský podľa
prirodzeného a čo podľa zjaveného
zákona. Pretože manželstvo nie je
už len ľudským vzťahom a ľudským
vzájomným zväzkom, lež aj čosi
väčšie a svätejšie, čo aj nebesia prijali pod svoju zákonnú ochranu a čo
— ak doň hodne vstupujú a statočne ho zachovávajú — sprevádza časná i večná blaženosť. No ak sa pášu
priestupky už pri vstupe doň a aj
potom neskôr, nebesia ho sporo odmeňujú časným i večným trestom.
Podobne vysvetlil najmä povinnosti rodičov voči svojim dietkam,
a počúvali ho pozorne ako kazateľa
v kostole nielen mladomanželia, lež
i všetci svadobčania, pričom vzdychali a často prikyvovali, že hovorí
pravdu. Až keď zaspieval po polnoci kohút a René pre dym i dusnotu
v izbe nemohol už vydržať, vtedy
povstávali. Ale opäť podľa tamojšej
obyčaje museli si s mladuchou zatancovať — najprv sprievodca, potom Van Stiphout a naostatok aj
René… Až potom ich odprevadili do
stodoly, kde im na slame nachystali nocľah. Ostatní však iba vtedy začali odbavovať to skutočné veselie.
I na smiech i na poľutovanie boli
ráno všetci, ktorí v noci nespali. Daktorí boli bledí ako stena, iní zelení
ako žaby, mnohí žltí ako nevytopený vosk — podľa pravdy všetci vyzerali ako otrávené ryby. Tamto jeden
ležal pod pecou, prehadzoval sa z boka na bok a žaloval sa na brucho i žalúdok. Druhý sa váľal pod lavicou,
držal si hlavu a kričal na ratu. Tretí
sa knísal pri stole a ustavične hnevlivo opakoval, že v pive a pálenke, či
v oboch, musel byť namiešaný mätonoh alebo dajaká iná omamná zelina, pretože sa mu to vraj ešte nikdy
nestalo, čo teraz — aby mu tak trúnok udrel do nôh a nadovšetko pod
kolená. Aj štvrtý dával tomu vinu
a bedákal, že sa cíti, akoby mu dakto kolom stĺkol všetky hnáty; a tento veru, keby sa bol mohol čo len pohýbať, možno by sa bol pustil do
hostiteľa, pretože bol presvedčený, že
im dal vypiť nejakú otravu… Ostatní, ktorí mali v mocnejšom tele lepšie vypálené črevá, zadierali do ospanlivého gajdoša.
Sprievodca našich cestujúcich bol
by rád všetkých ešte poučil o zlých následkoch takejto neporiadnosti, keby
ho boli schopní pochopiť, lež vtedy nemohlo byť o tom ani reči. Prihovoril
sa teda hostiteľovi, ktorý svojmu synovi odbavoval toto veselie a ktorý
sa jednako zadržal najtriezvejší:
„Pozri len, ako si všetci tuná uškodili na zdraví, a to na tvoje trovy! Čo
si dorábal a zhromažďoval viacej mesiacov, to si týmto tu naraz vysypal
a vylial, aby ťa vyžrali a seba ožrali. Aké dve veľké škody! Jedna v tvojom mešci, druhá v ich tele, keď už
nechcem spomínať aj tretiu — totiž
obrazenie Boha, na čom i ty máš zásluhu. Táto neprávosť najlepšie by
sa odstránila tak, keby si mladomanželia zavolali na svadbu iba dvoch
potrebných svedkov a pohostili ich
skromným obedom. Tak by ani
mladoženísi nestratili Božiu milosť hneď v ten deň, keď ju obsiahnu pri sobáši.“
Svadobný otec uznal jeho pripomienky za správne. „Ale čože si
môžeme pomôcť,“ vravel, „proti našim obyčajam? Títo tu mali by sa rozísť podľa zvyku až pozajtre večer. Isteže veľa stojí, čo toľký národ zje
a vypije. Nejedného otca synova
svadba ožobráči, zadĺži sa a vyplácanie dlhu prechádza po otcovej smrti potom na syna, a tak nikdy nezabudne na svoju svadbu. Ako ináč
sa môžeme zachovať? Čo by svet
povedal o tom, ktorý by prvý odbavoval svadbu tak, ako vy radíte?“
„Terajšiu obyčaj by museli všetkým zakázať a pre všetkých zasa
ustanoviť nový spôsob,“ zamiešal
sa im do reči Van Stiphout. „Keby ste
len nesmeli tak dlho alebo vôbec
vydržiavať nijakú muziku, vtedy by
sa svadobčania i sami rozišli.“
Naši cestujúci poďakovali sa potom hostiteľovi za nocľah a chceli
odísť. Svadobný otec im však najprv
naplnil cestovnú truhlu koláčmi
a nato ich vyprevadil až von z hory
— neďaleko na rovine zazreli akúsi dedinu.
Z KNIHY JOZEFA IGNÁCA BAJZU
PRÍHODY A SKÚSENOSTI MLÁDENCA RENÉHO
BRATISLAVA: TATRAN, 1976
ILUSTRÁCIA: ZUZANA KAŠČÁKOVÁ
KATOLÍCKE NOVINy | 25. 8. 2013
www.KATOLICKENOVINy.SK
PROgRAmy | 25
RTVS – STV
RáDIO LUmEN
TV LUx
ŠTVRTOK 29. 8. – 8.40 Cesta z pralesa. 9.10 Octava dies. 9.40 Saleziánsky ma-
– výber z programov
– výber z programov televízie
– programová ponuka
PONDELOK 26. 8. – 10.30 Číta-
NEDEĽA 25. 8. – STV 1 11.20 Slo-
NEDEĽA 25. 8. – 7.25 Klbko (P). 7.45
som hranicu. 11.30 Storočie reforiem. Ná-
nie z kníh Starého zákona. 13.15 Ako Kato-
vensko v obrazoch. 11.45 Svet v obrazoch.
Sme katolíci. Spoveď (P). 8.15 Effeta (Lk 13,
boženské vojny. 12.25 Bioetika. Bioetika a ko-
gazín. 10.15 Rehoľná abeceda. 10.30 Prešiel
lícka cirkev budovala západnú civilizáciu.
15.25 Báječní muži s klikou. Český film.
22 – 30). 8.45 Luxáreň. 9.15 Bioetika. Palia-
munikácia. 12.55 Doma je doma. 13.55 Ry-
14.15 Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto
STV 2 10.20 Orientácie. Zostrihy. 10.50 Hra
tívna medicína. 10.30 Svätá omša z Dómu
ža v Binh My. 14.20 Celoštátne fórum
si. 16.00 Fujarôčka moja. 20.30 Študentské
o česť. Slovenská ľudová povesť.
sv. Martina v Bratislave (P). 11.40 Rehoľná
mladých. 14.40 Aktuálne s kardinálom Tom-
šapito. Študenti, ktorí sa venujú spevu fran-
PONDELOK 26. 8. – STV 1 20.10
abeceda. 12.25 U Pavla. 13.50 Saleziánsky
kom. 15.40 U Nikodéma. 17.00 Spojení oceá-
cúzskych piesní. Hosť: kapela Pas de pitié!
Edith Piaf. Film. STV 2 15.50 Louis Pas-
magazín. 14.10 Sme katolíci. Spoveď. 15.25
nom. 17.30 Doma je doma. 19.00 Večerná
teur. Trojdielny seriál. 21.20 Rembrandt.
Prešiel som hranicu. 16.25 Effeta (Lk 13, 22
univerzita. 19.40 Katechéza. 20.00 Lectio di-
UTOROK 27. 8. – 9.10 Charita. 14.15
Film.
– 30). 17.20 Octava dies. 17.50 Môj názor.
vina (P). 20.40 Rehoľná abeceda. 21.00 Medzi nebom a zemou.
Z Božej lekárne. 14.30 Svetlo nádeje. 20.30 Du-
UTOROK 27. 8. – STV 2 14.00 Gej-
18.10 Klbko. 18.40 Spojení oceánom. 19.10 Ka-
chovný obzor. Život a dielo Jozefa Emanue-
za Dusík. Hudobno-publicistická relácia.
techéza. 19.30 Bioetika. Paliatívna medicí-
la Cubínka. Hosť: bohoslovec Peter Matis.
15.30 Louis Pasteur. Seriál. 21.10 Dovidenia,
na. 20.25 LAJF. Buď krása! 21.25 Poštárska
chlapci. Ocenený film Emira Kusturicu.
telenovela. 21.55 Večerná univerzita.
STREDA 28. 8. –
9.35 Boh v mo-
STREDA 28. 8. – STV 2 16.00 Louis
PIATOK 30. 8. – 7.40 Doma je doma. 8.40 Bioetika. Bioetika a komunikácia.
9.10 Medzi nebom a zemou. 10.00 Uvede-
jom živote. 10.30 Sonda do života Cirkvi.
Pasteur. Záver seriálu.
PONDELOK 26. 8. – 7.40 Doma
nie do úradu trnavského arcibiskupa Mons.
11.10 Rozhovor týždňa. Letná škola archeo-
ŠTVRTOK 29. 8. – STV 2 10.20 ES
je doma. 8.40 Godzone magazín. 9.10 Ryža
Jána Oroscha (P). 12.25 Ryža v Binh My.
lógie. Projekt univerzít a mesta Zvolen na
EN PÉ, čo to je? Dokument. 10.50 Nízke
v Binh My. 9.35 Slovo Božie podľa Matúša
12.55 Doma je doma. 14.00 Prešiel som hra-
obnovu Pustého hradu. 20.30 Lupa. RKF
Tatry srdce Slovenska. 17.05 Slovenské ná-
(16). 10.15 Rehoľná abeceda (P). 10.30 Lu-
nicu. 15.30 Ruženec z Lúrd. 16.20 Lectio di-
Šamorín. 22.00 Pohoda s klasikou.
rodné povstanie 1944. Dokument. 21.00
xáreň. 11.00 Poltón magazín. 11.30 Závislos-
vina. 17.00 Sme katolíci. Spoveď. 17.30 22
Família.
ti. 12.25 Spojení oceánom. 12.55 Doma je do-
hláv (P). 19.00 Taliansko. Z Florencie cez
ŠTVRTOK 29. 8. – 10.30 Prehľad
PIATOK 30. 8. – STV 2 20.00 Prí-
ma. 14.00 LAJF. Buď krása! 15.40 Večerná
Pisu do Sieny (P). 19.30 Z rýchlika. 20.25 Ef-
kresťanskej tlače. 11.00 Rozhlasová hra zo
behy starého lesa. Prírodovedný dokumen-
univerzita. 16.25 Saleziánsky magazín. 16.45
feta (Lk 14, 1 – 14) (P). 21.55 Odvážne srdce
súčasnosti. Biela ruža. 14.10 Misionár dneš-
tárny film.
Medzi nebom a zemou. 17.30 Doma je do-
Ireny Sendlerovej. Film (P).
nej doby. 20.30 História a my. Slovenské
NEDEĽA 1. 9. – STV 1 20.10 Dom.
ma. 19.00 Octava dies. 19.30 Celoštátne fó-
národné povstanie.
Český film. STV 2 9.30 Orientácie. Zostrihy.
rum mladých (P). 19.50 Pozvánka (P). 20.00
SOBOTA 31. 8. – 7.25 Sme katolí-
10.00 Diecézna púť mužov z Višňového. Pub-
Aktuálne s kardinálom Tomkom (P). 20.15
ci. Spoveď. 7.55 Klbko. 8.15 Z rýchlika. 8.40
PIATOK 30. 8. – 5.30 Choďte a hlá-
licistika. 11.40 MS v rýchlostnej kanoistike.
Katechéza. 20.30 U Nikodéma. 21.55 Prešiel
Čaviareň. 9.40 Saleziánsky magazín. 10.20
sajte. 10.00 Priamy prenos zo slávnosti uve-
Priamy prenos. 14.30 MS v rýchlostnej kano-
som hranicu.
Peter medzi nami. 10.45 Večerná univerzi-
denia do úradu trnavského arcibiskupa
istike. Priamy prenos.
UTOROK 27. 8. – 8.40 Ryža v Binh
cesta na Copacabane. 14.30 Slovo Božie
My. 9.10 Bioetika. Paliatívna medicína. 9.35
podľa Matúša (17). 15.25 Spojení oceánom.
ta. 11.30 Effeta (Lk 14, 1 – 14). 12.25 Krížová
Mons. Jána Oroscha. 14.30 Byť šťastnou rodinou dnes. 16.00 Výber z pápežských encyk-
RTVS – SRO
lík (R). 20.30 ÚV hovor.
– náboženské vysielanie
SOBOTA 31. 8. –
8.30 Lupa (R).
10.00 Viera do vrecka. 11.50 Naše zvony
NEDEĽA 25. 8. –
Rádio Sloven-
Octava dies. 10.15 Závislosti. 10.30 Večer-
16.00 Taliansko. Z Florencie cez Pisu do Sie-
ná univerzita. 11.15 Celoštátne fórum mla-
ny. 16.25 Bioetika. Bioetika a komunikácia.
dých. 11.40 Katechéza. 12.25 Storočie re-
16.55 Cesta z pralesa. 17.30 Ruženec. 18.00
foriem. Cirkev v baroku. 13.55 Medzi nebom
Luxáreň. 18.40. Hudobné pódium (P). 19.25
a ich zvonári. 13.00 Zaostrené. Voľné nede-
sko 5.05 a 22.17 Spravodajstvo Rádia Va-
a zemou. 14.35 Peter medzi nami. 15.30
Effeta (Lk 14, 1 – 14). 20.25 Odvážne srdce
le. Hosť: Anton Čulen. 14.00 Literárna ka-
tikán. 6.14 Zamyslenie na dnešný deň.
Ruženec z Lúrd (P). 16.20 Poltón maga-
Ireny Sendlerovej. Film. 22.15 Z rýchlika.
viareň (R). 19.00 Ruženec pre Slovensko.
21.05 Cesty. Kresťanský magazín. Rádio
zín. 16.50 Závislosti. 17.00 Godzone maga-
NEDEĽA 1. 9. – 7.25 Klbko (P). 7.45
20.30 Od ucha k duchu. Ružencová proce-
Slovensko, Rádio Regina 9.05 Kresťanská
zín. 17.30 Doma je doma. 19.00 Storočie
sia s Rodinou Nepoškvrnenej v Lurdoch.
nedeľa. Evanjelické služby Božie z Ladzian.
reforiem. Náboženské vojny (P). 19.30 Lu-
Sme katolíci. Sväté písmo a tradícia (P). 8.15
Rádio Regina 7.50 Z duše. 17.05 Viera v ži-
xáreň. 20.00 Spravodajský súhrn (P). 20.25
Effeta (Lk 14, 1 – 14). 8.45 Luxáreň. 9.15 Bio-
NEDEĽA 1. 9. – 10.00 V Sile Slova. 10.30
vote. Rádio Devín 7.00 Slovo pre veriacich
Slovo Božie podľa Matúša (17)(P). 20.55
etika. Bioetika a komunikácia. 10.00 Svätá
Výber z pápežských encyklík. Encyklika Be-
i neveriacich.
Spojení oceánom. 21.25 Poštárska teleno-
omša z Prešova (P). 11.40 Rehoľná abeceda.
nedikta XVI. Caritas in veritate. 11.00 Poho-
UTOROK 27. 8. –
Rádio Regina
vela.
12.00 Anjel Pána (P). 13.50 Saleziánsky magazín. 14.10 Sme katolíci. Sväté písmo a tra-
da s klasikou (R). 13.00 Literárna kaviareň.
21.00 Viera v živote (R).
V záhrade večnosti výtvarníka a literáta Sta-
SOBOTA 31. 8. –
Rádio Sloven-
STREDA 28. 8. – 7.40 Doma je do-
dícia. 15.25 22 hláv. 16.25 Effeta (Lk 14, 1 –
na Dusíka. 14.00 Rozhlasová hra. Dcéra svet-
sko 5.05 Ekuména vo svete. 6.14 Zamysle-
ma. 9.10 Lectio divina. 10.15 Krížová cesta
14). 17.20 Octava dies. 17.50 Aktuálne s kar-
la. O sv. Filoméne. 15.30 Svetlo nádeje. 16.00
nie na dnešný deň. 22.17 Ekuména vo sve-
na Copacabane (P). 12.25 Poštárska tele-
dinálom Tomkom. 18.10 Klbko. 18.40 Vlast-
Piesne na želanie. 21.00 Karmel.
te (R).
novela. 12.55 Prešiel som hranicu. 13.55
ná cesta. 19.10 Katechéza. 19.30 Bioetika.
NEDEĽA 1. 9. –
Rádio Slovensko
Večerná univerzita. 14.40 Katechéza. 15.40
Bioetika a komunikácia. 20.25 Čaviareň.
5.05 a 22.17 Spravodajstvo Rádia Vatikán.
Medzi nebom a zemou. 16.20 Celoštátne
21.25 Cesta z pralesa. 21.55 Večerná univer-
trica, č. účtu: 2622779185/1100 – len na
6.14 Zamyslenie na dnešný deň. 21.05 Ces-
fórum mladých. 16.40 Klbko. 17.00 Sme
zita.
finančné dary.
ty. Kresťanský magazín. Rádio Slovensko,
katolíci. Spoveď. 17.30 Doma je doma.
Bankové spojenie: Tatra banka Banská Bys-
Rádio Regina 9.05 Kresťanská nedeľa. Pria-
19.00 Cesta z pralesa (P). 19.30 Bioetika.
Pravidelné programy:
Relácia Piesne na želanie: Úhradu za odvy-
my prenos svätej omše z Kostola Svätej ro-
Bioetika a komunikácia (P). 20.00 Čavia-
Svätá omša: denne okrem soboty o 7.00
sielanie vášho želania zasielajte poštovou po-
diny v Bratislave. Rádio Regina 7.50 Z du-
reň. 20.55 Saleziánsky magazín. 21.10 Pol-
Anjel Pána: denne o 12.00
ukážkou typu H na adresu: Rádio LUMEN,
še. 17.05 Viera v živote. Rádio Devín 7.00
tón magazín. 21.40 Závislosti. 21.55 Doma
Božie milosrdenstvo: denne o 15.00
s. r. o., Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica.
Slovo pre veriacich i neveriacich.
je doma.
Rozprávočka: denne o 18.30
KATolícKe noVinY i 25. 8. 2013
DVADSiATA PrVá neDeľA V cezročnoM obDobí
26 | ŠVéDSKA KríŽoVKA
Tajnička ukrýva názvy našich pútnických miest (2. časť).
PoMÔcKY:
reno,
nAo
mužské
meno
omotal
hlas
v hudobnej
skladbe
prací
prášok
starec
(zdrob.,
expres.)
PoMÔcKY:
ATi,
AKelA,
AilAnT
ukonči
pasenie
obec
na Záhorí
optické
umenie
druh
antilopy
nevystavuj
pare
kvalitné
palivo
indické
mesto
značka
nitu
lepšie
(čes.)
nesúhlas
nasnovalo
obruba
obec pri
Medzilaborciach
živica
cudzie
mužské
meno
dobré
meno
mesto
v Čade
časť
obilniny
3
temnota
vlastním
letec
pamätník
prikážem kombinézy
talianska
rieka
ozdobný
strom
značka
lietadiel
rozpúšťaj
rudu
spôsobila
ujmu
konal
trestala
bitkou
korbáč
EČV Košíc
tropická
rastlina
výklenok
v stene
odborník
vo varení
spodná časť
vlnovky
španielsky
mys
2
rekontra
úžitková
obilnina
vlk z Knihy
džunglí
4
obluda
(kniž.)
výrobca
vína
záujem
informačné
technológie
ihneď
rodinná
škola
poľnohospodársky stroj
1
AuTor:
VojTech
PAulíni
značka
titánu
ťažký
kov
zvieracie
papule
KaToLÍCKe NoVINY | 25. 8. 2013
www.KaToLICKeNoVINY.SK
INZeRCIa / KNIŽNé oKIeNKo | 27
VydaVateľStVo Spolok SV. Vojtecha
« Vám ponúka »
RIaDKoVá INZeRCIa
Cena riadkovej inzercie
Za riadkové inzeráty účtujeme pre občanov 0,20 € + 20 % DPh za obyčajné slovo,
0,40 € + 20% DPh za tučné slovo. Poplatok za uverejnenie ČB fotografie s rozmerom
23 x 27 mm je 4,48 € + 20 % DPh, farebné foto na požiadanie za 100% príplatok.
Fotografie po uverejnení vraciame. Príplatok za tenký rámik okolo riadkového inzerátu
je 1,99 € + 20 % DPh, za tučný alebo dvojitý 3,98 € + 20 % DPh. Pre organizácie
a súkromných podnikateľov účtujeme dvojnásobné sadzby a môžu použiť maximálne
250 slov. Pri inzerátoch na značku účtujeme manipulačný poplatok 2,20 € + 20 % DPh.
Peniaze neposielajte vopred, za uverejnenie inzerátu zaplatíte poštovou poukážkou,
ktorú Vám pošleme, bankovým prevodom alebo v hotovosti.
ako podať inzerát a odpovedať naň
ak chcete odpovedať na inzerát, obálku s odpoveďou označte číslom a značkou a pošlite ju na inzertné oddelenie KN. adresy inzerentov nevydávame. adresa na poštové
zásielky: Katolícke noviny – inzercia, P. o. Box 9, 810 01 Bratislava 11. Váš list odovzdáme
inzerentovi neotvorený. Neoznačené ponuky nemôžeme doručiť. odpovede prijímame
do 1 mesiaca od uverejnenia inzerátu. Inzeráty objednávajte poštou, e-mailom, faxom,
osobne najmenej 4 týždne pred žiadaným termínom uverejnenia. Telefonické
objednávky neprijímame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu, skrátenie alebo
neprijatie nevhodných inzerátov, ako aj na časový posun uverejnenia z kapacitných
dôvodov. Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov. Podrobnejšie informácie
o inzercii nájdete na www.katolickenoviny.sk.
¡ Dňa 25. 8. 2013
BLahoŽeLáMe
¡ Dňa 27. augusta oslávia diamantovú
svadbu naši drahí rodičia a prarodičia
helena a Michal Bellovci, bývajúci v Bratislave. Pri tomto vzácnom jubileu im do
ďalších rokov hlavne zdravie a Božie požehnanie želajú deti Majka a Michal s rodinami, priatelia, známi a ostatná rodina.
sa Mária Puklušová zo Spišského
Hrušova dožíva
pekných 60. narodenín. Za jej obetavosť a lásku jej
prajeme veľa pevného zdravia, sily,
Božiu milosť a ustavičnú pomoc nebeskej Matky, ktorá nech
sprevádza jej kroky v ďalšom živote. S láskou v modlitbe na ňu myslia: mama,
manžel, synovia Štefan, Jozef, Peter s rodinami. Ku gratulácii sa pripája brat Peter
(131980)
a teta Veronika.
Liturgia hodín
na posvätenie času
Marco Doldi
Tomáš Kempenský
Muži a ženy viery
Nasledovanie Krista
Konferencia biskupov Slovenska toto dielo veľmi odporúča
veriacim, aby v ich srdciach
rástla láska a úcta k Božiemu
slovu. Liturgia hodín na posvätenie času obsahuje ranné
chvály, modlitbu cez deň, vešpery a kompletórium z liturgických období i zo sviatkov
svätých. Dielo je určené pre
všetkých záujemcov, aby sa
mohli spoločne modliť modlitbu celej Cirkvi. Terajšia podoba liturgie hodín v reči ľudu
je príťažlivá a zrozumiteľná
pre všetkých veriacich. Je to verejná a spoločná modlitba
Božieho ľudu. Liturgiou hodín
Cirkev oslavuje Boha a ďakuje
mu za dielo vykúpenia.
Táto kniha predstavuje šesťdesiat postáv z rôznych období dejín kresťanstva a ich
odpoveď na otázku, čo pre
nich znamená viera. Sú naozajstným dôkazom Božej
dobroty a živým príkladom,
ktorý nás môže pritiahnuť
k Bohu. V šľapajach Krista, ktorý je „pôvodcom a zavŕšiteľom
viery“ (Hebr 12, 2), mnohí vieru vyučovali a vydali o nej svedectvo. Aj nám môže pomôcť
lepšie si uvedomiť, čo je viera pre nás.
Malá knižočka, ktorá vždy pomôže, nájdeme v nej múdre
východisko z každej situácie.
Každý kresťan tu nájde užitočné rady a povzbudenia pre
každodenný život.
Viazaná, 2352 strán
Cena 30 €
Brožovaná, 352 strán
Cena 2,50 €
Brožovaná, 140 strán
Cena 4,60 €
SV
S
a
i
.
ov
Člen % zľavu
15
ú
j
a
m
(131933)
¡ Náš drahý duchovný otec vdp.
ThDr. Ján Kundrík,
PhD., pri príležitosti Vašich vzácnych
50. narodenín k nebesiam pozdvihujeme svoje srdcia
plné vďačnosti za
dar vzácneho kňaza. Z úprimného srdca Vám vyprosujeme
pevné zdravie, plnosť Božích milostí, silu
Ducha Svätého a ochranu našej nebeskej
Matky Panny Márie. Čo by sme len mohli
povedať? Veď nenachádzame ani slová,
tak veľa je toho, čo ste pre nás urobili.
Nech Vás Pán Boh za všetko odmení.
S úctou a vďakou veriaci z Gelnice. (131935)
¡ Dňa 26. augusta 2013 sa krásneho jubilea 40 rokov života dožívajú naši kňazi
andrej a Jozef Spišákovci. Pri príležitosti
Vašich životných jubileí Vám želáme veľa
zdravia, Božie požehnanie, dary Ducha
Svätého a veľa trpezlivosti vo Vašej kňazskej službe. Nech Matka Božia ešte dlhé
roky rozprestiera nad Vami svoj ochranný
plášť na Vašej kňazskej ceste, to Vám
v modlitbách vyprosujú krstná mama Anna s rodinou, tety Margita a Helena s ro(132022)
dinami.
¡ Požehnaných 80
¡ Dňa 26. augus-
rokov života sa 26.
8. 2013 dožíva naša mama, babka
a prababka Viola
weissová, rod. Fikselová, z Podhorian pri Nitre. K významnému jubileu
jej pevné zdravie a
hojnosť Božích milostí želajú syn Ervin
a dcéra Viera s rodinami. Za všetkých
prababku bozkáva Šimonko a Alžbetka.
ta oslávi svoje 40.
narodeniny náš duchovný otec Jozef
Spišák, správca
farnosti Hankovce. Pri tejto príležitosti mu prajeme
hojnosť Božích milostí a požehnania,
dary Ducha Svätého a prosíme o mocnú
ochranu a orodovanie Panny Márie do
ďalších rokov jeho života. Vďační veriaci
(132039)
z Harhaja.
(132009)
Leo Maasburg
Žalmy
Slovenský preklad s poznámkami. Žalmy sú vhodné pre
ľudí všetkých stavov a všetkých čias. Sú vrcholným dielom modlitby v Starom zákone. Učia nás vyslovovať
vďaku a chválu, obdiv, prosbu a dôveru. Naučia nás premieňať jednotlivé dni nášho
života na určitý druh osobnej liturgie.
Brožovaná, 335 strán
Cena 7 €
Jednotný katolícky
spevník
Matka Terézia –
Neobyčajné príbehy
Jednotný katolícky spevník
s farebným obalom (ružový,
modrý, žltý, oranžový). Rímskokatolícky spevník a modlitebník.
Leo Maasburg bol jediný nemecký hovoriaci kňaz a sprievodca na cestách po boku
Matky Terézie. Príbehy, ktoré zažil s touto najväčšou
ženou svojej doby, sú naplnené kúzlom, plné menších
i väčších zázrakov. Hovoria
o bezhraničnej dôvere v Božiu lásku, o viere, ktorá hory
prenáša, a o nádeji, ktorá nezomiera.
Viazaná, 525 strán
Cena 4,20 €
Viazaná, 197 strán
Cena 9,90 €
Knihy si môžete kúpiť vo všetkých predajniach
Spolku sv. Vojtecha,
tel. číslo: 033/590 77 18,
e-mail: [email protected], www.ssv.sk.
KATolíCKE noVInY | 25. 8. 2013
DVADSIATA PRVá nEDEľA V CEZRočnoM oBDoBí
28 | InZERCIA
¡ Srdečne blahoželáme vdp. ThDr. Jánovi
Kundríkovi, PhD., ku krásnemu životnému jubileu – 50 rokov, ktorých sa dožíva
30. augusta. V modlitbách mu vyprosujeme od Pána Boha veľa milostí, zdravia
a hojnosť darov Ducha Svätého. Veľadôstojný pán, nech Vás v ďalších rokoch
sprevádza Matka Božia a nech Vám dodáva veľa síl vo Vašom náročnom povolaní. Veriaci z Tisovca.
(131936)
BlAHožEláME
¡ Ďakujeme Pánu
¡ Dňa 26. 8. 2013 sa dožívajú 40 rokov
života vdp. Andrej a Jozef Spišákovci.
K tomuto sviatku Vám vyprosujeme veľa
Božích milostí a ochranu našej nebeskej
Matky. Rodičia a sestry. Nech Vás Pán
dlho sprevádza na Vašej duchovnej ceste.
(132003)
Bohu za požehnaných 80 rokov života, ktorých sa
dňa 26. 8. 2013 dožíva náš drahý otec,
stareček a prastareček Augustín Fodor z Častkova. Za
lásku, obetavosť
a starostlivosť Vám zo srdca ďakujú a do
ďalších rokov zdravie, pokoj a Božie požehnanie vyprosujú manželka, deti, vnúčatá. Najmenšie Klárka a Sofinka starečka
(132090)
bozkávajú.
¡ Dňa 25. 8. 2013
¡ Dňa 24. 8. 2013 si pri svätej omši pripomenuli 60. výročie sviatostného manželstva naši drahí rodičia Jolana a Juraj
Karabinošovci z Jarovníc. Vyprosujeme
Vám Božie požehnanie a ďakujeme za
život, lásku a neustále modlitby. Vďačné
(132180)
deti s rodinami.
¡ Dňa 26. 8. 2013
oslávi životné jubileum – 40 rokov
náš duchovný otec
vdp. Karol Vallo.
Želáme mu hojnosť Božích milostí, pevné zdravie,
veľa radosti, síl a
trpezlivosti v jeho
povolaní. Do ďalších rokov mu vyprosujeme stálu ochranu Panny Márie a jeho
nebeských patrónov. Farníci z Brodna
a z Vrania.
(132101)
¡ Dňa 25. 8. 2013
sa dožíva požehnaných 80 rokov
života Celestína
Eckertová, rod. Macháčková, z Modry. K vzácnemu životnému jubileu
jej zo srdca blahoželáme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí, veľa síl
a ochranu Panny Márie. Manžel František, syn s rodinou, dcéra s manželom,
(132110)
vnúčatá a ostatná rodina.
¡ Dňa 20. augusta 2013 sa dožili 90 rokov naša
drahá mamička,
babička a prababička Mária Huňadyová z Jelenca, rodáčka z Nevidzian. Touto
cestou im z celého srdca vyprosujeme pevné zdravie,
Božie požehnanie a ochranu Panny Márie Škapuliarskej. Dcéra Julka s rodinou.
(132189)
náš duchovný otec
Mgr. Radoslav Bujdoš oslavuje svoje
33. narodeniny.
K Vášmu sviatku
chceme Vám zdravie priať, ktoré môže len Pán Ježiš dať.
Nech Vás Ježišova
láska posilňuje, Panna Mária ochraňuje
a Duch Svätý osvecuje. Kyticu uvitú
z modlitieb Vám posielajú verné ovečky
z Domu Božieho milosrdenstva a deti
(132124)
z MŠ.
¡ Novokňazovi Tomášovi Gračkovi,
kaplánovi v Zlatých Moravciach
a rodákovi z Hornej Súče-Dúbravy,
ku krásnemu životnému jubileu
30 rokom prajú jeho rodáci pevné
zdravie, veľa Božích milostí a darov Ducha Svätého v prvých krokoch jeho kňazského života.
(132204)
¡ Kňaz je darom
pre nás všetkých,
kňaz je ten dar
najvzácnejší. Dňa
22. 8. 2013 si pripomenul 10. výročie kňazskej vysviacky náš milovaný duchovný
otec páter PhDr.
PaedDr. Branko Tupý, PhD. Milý náš
páter Branko, k 10. výročiu kňazskej vysviacky Ti srdečne blahoželáme. Nech
Pán požehnáva Tvoje kňazské srdce
a odmení všetko, čo robíš na česť a slávu jeho mena. Do ďalších rokov Ti vyprosujeme pevné zdravie a aby Duch
Svätý riadil každý Tvoj krok i rozhodnutie. Nech Panna Mária, Kráľovná pokoja,
neustále bdie nad Tebou a nebeský Otec
nech Ťa odmení za Tvoju krásnu obetavú službu. To Ti zo srdca želajú teta Anka
s rodinou, teta Hanka s rodinou a teta
Gitka Ťa ešte i za celú rodinu objíma
a s láskou požehnáva.
(132198)
¡ Požehnaných
75 rokov života
sa dňa 30. augusta dožíva naša
drahá manželka a
mama pani Emília Václaveková
z Prús. Veľa zdravia, Božieho požehnania a ochranu Panny Márie jej do ďalších rokov
vyprosuje manžel Anton, dcéry Elena
a Milena s rodinou.
(132094)
¡ S úctou a láskou
spomíname na
nášho pána farára
MUDr. Milana žilu, ktorého si Pán
Boh pred 5 rokmi
22. 8. 2008 povolal
k sebe do večnosti. V našich vďačných srdciach zostáva stále medzi nami. Odpočinutie
večné daj mu, Pane. Veriaci z Vrútok.
(131992)
¡ Dobrý človek ne¡ Dňa 22. augusta 2013 sa naša
dobrá mama,
babka a prababka Johanna Juhásová z Jarku dožila požehnaných
100 rokov života.
Za všetku dobrotu a lásku Vám
zo srdca ďakujeme a prajeme Vám veľa
Božích milostí, ochranu Panny Márie
a pokojné prežitie staroby. To Vám želá
celá Vaša rodina.
(132177)
SPoMínAME
¡ Dňa 28. 8. 2013 uplynie 5 rokov, čo nás
opustila naša dobrá mama a starká Antónia Schwarzová, rodená Vážanová, zo
Sebedražia. Jej deti, vnúčatá a pravnúčatá na ňu s vďakou a úctou spomínajú.
(131969)
¡ Dňa 19. augusta
2013 uplynulo 20
rokov, čo nás opustil náš milovaný
otec, dedko, svokor
a manžel Ján Gieci
z Prús. S láskou a
modlitbou naňho
spomíname.
(132127)
¡ Zhasli oči, utíchol hlas, milovala Boha
a všetkých nás. Klesli ruky, ktoré pre nás
pracovali, dotĺklo srdce, ktoré sme tak
veľmi milovali. Milovali sme ju a ona milovala nás, tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas. Dňa 26. augusta 2013 si pri
svätej omši pripomenieme 1. výročie odchodu do večnosti našej sestry a tety Anny
Kolcunovej, rod. Kiseľákovej, z Podhorian.
S láskou a bolesťou v srdci na ňu spomíname a tichú modlitbu s veľkou vďakou
Pánovi prednášame. Sestra Pavlina, netere a synovci s rodinami.
(132017)
umiera v srdciach
tých, ktorí ho milovali. Dňa 23. 8.
2013 uplynulo už
10 rokov od odchodu do večnosti nášho drahého Šte fana Borčina z Bošian. V modlitbách
na neho spomínajú manželka, synovia
a dcéra s rodinami.
(132083)
¡ Odišla tíško, niet
jej už medzi nami,
no v srdciach tých,
čo ju mali radi, žije
stále spomienkami. Dňa 23. augusta sme si pripomenuli 100. výročie
narodenia Anny
Pribulovej z Kapušian pri Prešove, ktorú si Pán Boh povolal
k sebe v 72. roku života. Vy, ktorí ste ju
poznali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku s modlitbami. Dcéry Marta,
Mária, Františka a synovia Ján, Július a Jo(132079)
zef s rodinami.
¡ Stíchol dvor, záhrada, dom, už nepočuť jej slová a
kroky v ňom. Nech
sníva sladko svoj
večný sen, v spomienkach sme pri
nej deň čo deň. S
bolesťou v srdci
sme si 23. 8. 2013
pripomenuli 1. výročie, čo vo veku nedožitých 85 rokov odišla do večnosti naša
drahá mamka, babka a prababka Alžbeta
Kočišová z Ordzovian. S láskou a úctou
v modlitbách na ňu spomína syn Andrej
a dcéra Mária s rodinami. Vy, ktorí ste ju
poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
(131990)
¡ Tak tíško ako žil,
tak tíško odišiel.
Skromný vo svojom živote, ale veľký v láske a dobrote. Odišiel od nás
ako tichý sen, nepovedal ani: zbohom,
už neprídem! Dňa
22. 8. 2013 sme si
pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho
drahého otca, syna, brata a strýka Petra
Ružičku z Geče. Za jeho dobrotu nech
ho Pán odmení večným pokojom. Ďakujeme všetkým za modlitbu a tichú spomienku. Smútiaca rodina.
(132109)
¡ Dňa 9. marca 2013 sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia našej mamky, starenky
a prastarenky Štefánie Burskej a 25. 8.
2013 si pripomíname 10. výročie úmrtia
nášho otca, starečka a prastarečka Františka Burského z Brodského. S láskou a
úctou v modlitbách na nich spomínajú
dcéry Alka a Dáška a syn Tonek s rodinami.
(132107)
KAToLÍCKE NoVINY | 25. 8. 2013
www.KAToLICKENoVINY.SK
INZErCIA | 29
SpomÍNAmE
¡ Dňa 26. 8. 2013
¡ Smutné tretie
výročie, čo nás
náhle opustil náš
bratranec a krstný syn Tomáš
Langer z Bratislavy-Trnávky, si
pripomenieme
27. 8. 2013. S úctou a láskou na
neho spomína rodina Sláviková. (132085)
¡ Dňa 24. augusta
uplynie 8 rokov od
chvíle, keď od nás
odišla do večnosti naša milovaná
manželka, mamička a starká Barbora ťažiarová. S láskou na ňu spomínajú manžel, dcéra, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.
(132098)
¡ Sú slová, ktoré
mu už nikdy nepovieme, sú chvíle, na ktoré nikdy
nezabudneme, sú
okamihy, na ktoré
stále spomíname.
Púťou Kráľovskou
cestou na Smrečiny si pri svätej omši dňa 24. 8. 2013 pripomíname 11. výročie
tragickej smrti nášho milovaného syna
Juraja palgutu z Hranovnice. S láskou na
neho spomínajú rodičia, súrodenci a os(132099)
tatná rodina.
si pripomenieme
50 rokov od smrti
Jozefa mišutku z
Hvozdnice. S úctou, vďakou a láskou naňho spomínajú manželka
Veronika a deti s
rodinami. Kto žil
v srdciach tých, ktorých miloval, ten nezomrel.
(132166)
¡ Tak náhle odišla jej duša, nestihla ani povedať: zbohom, rodina moja... Dňa
23. 8. 2013 sme
si pripomenuli
1. výročie úmrtia našej drahej,
milovanej a nenahraditeľnej maminky mgr. matildy
Sládečkovej z Kmeťova. Láska, ktorú
nám stihla za svoj život odovzdať, nám
dáva silu vo viere a v nádeji na stretnutie v nebeskom kráľovstve. Ďakujeme
nášmu duchovnému otcovi vdp. mgr.
Vladimírovi palkovičovi a kňazovi mgr.
dušanovi mončekovi za dôstojné pohrebné obrady. V modlitbách a s vďakou na ňu spomínajú manžel Alexej,
dcéra Maruška, syn Alexej, syn Peter
a dcéra Veronika s rodinami. (132188)
¡ „Vďačnosť je túžbou lásky prejaviť dobro
tomu, kto nám, osobitne z lásky, prejavil
dobro“ (Baruch Spinoza). Chceme sa
srdečne poďakovať vdp. dekanovi mgr.
pavlovi Špitovi za 12 rokov pastoračnej
služby vo farnosti Krásno nad Kysucou.
Sme úprimne vďační za všetko, čo sme
s ním prežili. Na novom pôsobisku v
Tepličke nad Váhom mu vyprosujeme
plnosť Božích milostí, zdravia a šťastných dní. Ďakujeme i vdp. kaplánovi
mgr. Vladimírovi Štefánikovi a prajeme
mu do ďalšej pastorácie v Beluši veľa
Božej pomoci. Nezabúdame ani na výpomocného vdp. farára mgr. Jána Sňahničana, ktorý sa stal správcom farnosti
Radôstka. I jemu vyprosujeme mocnú
ochranu nebeskej Matky. Zároveň srdečne vítame medzi nami vdp. farára
mgr. mariana Vojteka a vdp. kaplána
mgr. petra Becíka. Želáme im veľa Božích milostí a naplnených dní v našej
farnosti. Vaši mladí a vďační veriaci z
Krásna nad Kysucou.
(132206)
KúpA
¡ STAROŽITNOSTI, POZOSTALOSTI!
SErIÓZNoSť, HOTOVOSŤ. Mobil:
(130200)
0948 475 576.
prEdAJ
¡ 100 %-ne ČISTÝ SVIŠTÍ A JAZVEČÍ
TUK A mASť na vonkajšie i vnútorné
použitie: www.liecivemasti.com.
ďAKUJEmE
(130471)
¡ JAHODY – ponúkam sadenice holandských veľkoplodých jahôd. Mobil: 0905
108 062.
(131883)
¡ Predám pianíno Petrof, cena 800 €, a
funkčný starožitný mechanický šijací stroj
Singer, cena 100 €. Tel.: 02/5441 5815.
(132052)
¡ LACNÉ TABLETY, autonabíjačky,
módne doplnky: www.akciacena.sk,
mobil: 0944 670 744.
(132157)
roZLIČNÉ
¡ Vyrábame liturgické odevy: ornáty,
alby, štóly, pluviály, superpelície, miništrantské odevy, véla, oltárne plachty,
reverendy... Na požiadanie zašleme
ponukový list. PARTA, Slovenské ľudové
umenie, Záhradná 3, 962 12 Detva.
Tel.: 045/5455 545, 5456 155, mobil:
0905 314 674, www.parta.sk. (130072)
¡ Umelecká maľba kostolov, oltárov,
sôch, obrazov, pozlacovanie, reštaurovanie. Výroba nového liturgického zariadenia. Mobil: 0903 228 376, 0905 234 902,
0911 130 949, 0905 272 706, www.umar.
(130137)
sk.
¡ Lacno ubytujem vo Vysokých Tatrách.
Tel.: 052/7752 421, mobil: 0907 288 723.
(130135)
¡ Vyšívam košieľky na krst. Mobil: 0902
717 517.
(130115)
¡ Kto bol milovaný, nebude
nikdy zabudnutý! S láskou v
srdci si dňa 30.
8. 2013 pripomenieme 1. výročie smrti nášho zosnulého
Vincenta Buríka
z Kračúnoviec. Nech mu je Pán Boh
odmenou za lásku, starostlivosť a statočný život a prijme ho do slávy, ktorú
pripravil všetkým, čo ho milujú. S láskou a vďakou smútiaca rodina. (132137)
¡ Plastové okná, dvere Salamander, výnimočná kvalita a cena. Mobil: 0903 825 789,
www.ddtrade.sk, e-mail: [email protected]
sk.
(131691)
¡ Ubytovanie na Liptove, výborné možnosti kúpania a turistiky. Tel.: 044/5597
511, mobil: 0915 602 528.
(131484)
¡ Milý náš pán farár paeddr. peter Buranský, chceme sa Vám poďakovať za požehnaný týždeň farského tábora na Orave,
z ktorého si odnášame nielen nezabudnuteľné zážitky, ale aj posilnenie viery a
povzbudenie do ďalších dní. Nech Vám
Pán Boh odplatí Vašu obetavosť, námahu
a čas, ktoré ste nám venovali. Vaši táborníci.
(132169)
Vaše heslo akcie:
H909
mnohonásobne sladšia než cukor
Garantujeme kvalitu, pravosť
kultivarov a získanú hodnotu
rastlinného materiálu.
¡ Dovolenka Vysoké Tatry – Nový Smo¡ Predám celoodpružený elektrický bicykel
s nízkou nástupnou výškou, so zárukou,
cena 471 € + 20 € poštovné. Platí pre celé
Slovensko. Mobil: 0948 429 270. (131203)
¡ Predám pasce na potkany a kuny. Pošlem na dobierku. Mobil: 0902 108 016.
(131783)
kovec, Veľký Slavkov. Pohodlné, lacné
ubytovanie, kompletná vybavenosť. Mobil: 0905 896 721 po 19.00 h.
(131583)
¡ Chcete rýchlo, bezpečne predať byt,
dom? Využite kompletné služby kresťanského realitného makléra. BA, okolie,
mobil: 0948 975 800, e-mail: peter.do(131689)
[email protected]
si
dajte
vyžiakatalóg
náš armo
zad 1414
02/54
65
vhodná aj pre diabetikov
ZÍSKAJTE MAXIMUM zo svojej záhrady, terasy či balkóna
s našim širokým sortimentom semien zelenín a letničiek, cibúľ kvetov,
kontajnerovaných okrasných a úžitkových rastlín, ovocných stromov
a krov, ako aj rastlín do hrantov.
Zľavový kupón platí iba pre on-line
a telefonické objednávky zákazníkov
na www.rastlinky.sk. Heslo H909 je
potrebné uviesť v poznámke objednávky, prípadne nahlásiť operátorovi
pri zadaní objednávky. Zároveň je
potrebné uviesť tovar, na ktorý si zákazník uplatňuje zľavu 50 %. Zľavu
je možné uplatniť iba na rastlinný
tovar a cibuľoviny, zľava je platná
do 5. 9. 2013. Zľavu nie je možné
uplatniť na akciový tovar, výpredajové položky a poštovné, nie je
možné uplatniť vernostné zľavy.
Kompletný sortiment nájdete
na www.rastlinky.sk.
katOLíCkE NOvINy | 25. 8. 2013
dvadSIata Prvá NEdEľa v CEZrOčNOM OBdOBí
30 | INZErCIa
rOZLIčNé
¡ Opatrovateľky do Nemecka. Turnusy
na 1 – 6 mesiacov, plat 50 €/deň + cestovné 130 €, Bavorsko. Nutná výborná
nemčina, slovenská živnosť. Iba pre ženy
od 30 do 65 rokov. Seriózne, žiadne poplatky dopredu. Registrácia na www.pecovatelky.eu, e-maili: [email protected]
cz. Mobil: 00420 603 228 412, Mgr. Jana
Provazníková, Agentura Jana. (131696)
¡ Ponúkam ubytovanie 7 km od termálneho kúpaliska Podhájska. Mobil: 0908
138 960, www.podhajska.estranky.cz.
(131594)
¡ rekonštrukcie striech kostolov a veží.
Nové strechy. Vypracovanie projektovej
dokumentácie. Mobil: 0905 437 209,
e-mail: [email protected], www.svestav.
(131645)
sk.
821 02 Bratislava, trnavská cesta 50, 02/5249 2922, mobil: 0911 285 240
040 01 košice, dominikánske námestie 13, mobil: 0911 226 045

[email protected], www.awertour.sk
Púte organizujeme v spolupráci s Paeddr. Martinom Mojžišom a Paeddr. Michalom Pitoniakom

Sme jediná cestovná kancelária, ktorá lieta do Sv. zeme z Bratislavy:
Svätá ZEM termín: 14. 10. – 21. 10. 2013
(letenka so všetkými poplatkami, 7x hotelové ubytovanie s raňajkami a večerami, autobusová doprava vo Sv. zemi, vstupy podľa
programu, sprievodca)
cena: 670 €
Svätá ZEM – PEtra termín: 9. 9. – 16. 9. 2013
cena: 700 €
Svätá ZEM – SINaj termín: 16. 9. – 23. 9. 2013
cena: 670 €
fatIMa – S. d. COMPOStELa (5 dní, 4 noci)
termín: 14. 10. – 18. 10. 2013
cena: 660 €
Lurdy „v Máriinej škole“ (3 dni, 2 noci)
termín: 18. 10. – 20. 10. 2013
cena: 490 €
¡ Údržba a servis plastových okien, žalúzie, sieťky. BA a okolie. Mobil: 0905 705
617, e-mail: [email protected] (131690)
Sprevádza Mons. Marián Gavenda
¡ UBYTOVANIE VO VYSOKÝCH TATRÁCH. Mobil: 0908 404 985.
(131692)
¡ Prepis 8 a 16 mm filmov na dvd. Skenujeme každé políčko v 100 %-nej veľkosti.
Mobil: 0905 248 118, www.videogama.sk.
¡ Poskytujem PRÍJEMNÉ UBYTOVANIE
¡ Stierkovanie, maľovanie, montáž plá-
¡ Poskytnem ubytovanie v oblasti Malých
vajúcich podláh. Trnava a okolie. Mobil:
(132012)
0915 505 379.
(131925)
¡ Rada s láskou opatrím seniorov, prípadne vykonám aj nejaké práce. Som
opatrovateľka s certifikátom. Ak máte záujem, volajte na mobil: 0910 334 953.
(132071)
Opatrovateľka do Nemecka
Ponúkame opatrovateľskú službu v súkromnej domácnosti seniorky alebo seniora v Nemecku. Odmena za mesiac
je 1 300 – 1 500 €, bývanie a strava zdarma, cestovné je uhrádzané. Základná
znalosť nemčiny je podmienkou. Vek
30 – 60 rokov. Bližšie informácie oznámime telefonicky: 00420 731 761 083 alebo e-mailom: [email protected]
de, www.pecovatelka.com.
(132032)
MExIkO – GuadaLuPE – aCaPuLCO
(ubytovanie 4x v 4* a 4x v 5* hoteloch,
4x raňajky a večere, 4x all inclusive,
letenka, let. poplatky, doprava na letisko z BA)
termín: 19. 11. – 29. 11. 2013

cena: 1 890 €
Pútnické zájazdy po stopách svätých
Cyrila a Metoda autobusovou dopravou:
SIENa – ríM termín: 22. 9. – 26. 9. 2013


cena: 220 €
Pútnické zájazdy po mariánskych pútnických
miestach autobusovou dopravou:

Lurdy – NICE – PadOva (3 dni v Lurdoch)
termín: 13. 9. – 19. 9. 2013
cena: 290 €
Ponúkame autobusovú doPravu autobusmi
mercedes a scania za bezkonkurenčné ceny
¡ Rada s láskou opatrím seniorov slovenskej rodiny v Rakúsku. Som opatrovateľka
s certifikátom. Mobil: 0910 334 953. (132072)
(131983)
priamo v PODHÁJSKEJ. Mobil: 0903 220
203, www.podhajska-ubytovanie.eu. (131911)
Karpát v staršom RD za zodpovednú výpomoc v starostlivosti o staršiu paniu.
Info večer na mobile: 0905 937 174.


¡ Katolícka univerzita v Ružomberku
organizuje 3-ročné štúdium na Univerzite tretieho veku v dvoch odboroch.
Odbor Humanitné štúdiá sa venuje filozofii, pedagogike, teológii a histórii.
Odbor Senior v súčasnej spoločnosti
sa zameriava na zdravotnú a sociálnu
problematiku života seniorov. Prihlásiť
sa môžu záujemcovia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské
vzdelanie. Prijímacie skúšky sa nekonajú. V prvom roku je štúdium bezplatné, v ďalších je školné 30 €. Prednášky sú dvakrát mesačne. Písomné
prihlášky je možné zaslať do 8. 9. 2013
na adresu: Katolícka univerzita – UTV,
Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok. K prihláške je potrebné priložiť
kópiu maturitného vysvedčenia a stručný životopis. Bližšie informácie je možné získať www.ku.sk.
(132142)
¡ Dám do prenájmu byt na ulici Kniežaťa Pribinu č. 12 v Trenčíne. Informácie
na mobile: 0907 553 617.
(132108)
¡ Hľadám opatrovateľku pre 86-ročnú
matku v Bratislave, komunikatívnu, ťažko pohyblivú len s pomocou. Od pondelka do piatka v čase od 8.00 do 14.00 h
(čas je možné upraviť po dohode). Mo(132122)
bil: 0949 248 271.
¡ Vezmem 2- alebo 1-izbový byt do prenájmu v Bratislave. Byt si chcem prenajať dlhodobo. Mobil: 0904 167 314.
(132162)
¡ Akciový dôchodcovský pobyt, kúpele
Kováčová, 6 dní, 109 €. Mobil: 0903 263
451.
(132192)
¡ Veriaca inžinierka ekonómie (35 r.)
hľadá primerané zamestnanie v Košiciach. Mobil: 0907 198 669. Značka:
2 deti.
(132134)
¡ Hotel ** SOREA ĽUBOVŇA v krásnej prírode Ľubovnianskych kúpeľov
s najčistejším vzduchom ponúka
týždňové seniorské pobyty s 50 € štátnou dotá ciou, plnou penziou, fytoterapiou, voľným vstupom do bazénu,
50 %-nou zľavou na perličku, morský
kúpeľ a zábaly. Čaká Vás bohatý kultúrny program, fakultatívne výlety, tanečné večierky, svätá omša a vynikajúca kuchyňa. Informácie na tel.:
052/4321 751 – 52, e-maili: lubovna@
sorea.sk,www.sorea.sk.
(132161)
¡ Dám do prenájmu izbu trojizbového
bytu zamestnanej žene. BA, tel.: 654
225 48.
(132203)
CK AWERTRAVEL, s.r.o.,
Hviezdoslavova 1469/61, 905 01 Senica, www.awertravel.sk
spojené araBské emiráty
paríŽ – lUrDy – aviGnon –
cesta za poznaním i oddychom
la salette – lietadlo – lux bus
*termín: 25. 9. – 30. 9. 2013
*termín: 23. 10. – 29. 10. 2013
*Cena: 790 € + let. poplatky 290 €
*Cena: 295 € + let. poplatky 80 €
pútniCké meXiko
izrael – svätá zem
a neopakovateľné aCapUlCo
*termín: 7. 10. – 14. 10. 2013
*termíny: 12. 10. – 23. 10. 2013
*Cena: 675 € vrátane let. popl.
31. 10. – 12. 11. 2013
a poistenia
*Cena: 1 395 € + let. poplatky 295 €
pútniCké taliansko
rím – loreto – monte sant’angelo – san po stopáCh mayskej CivilizáCie
Giovanni rotondo – monte Cassino – net- meXiko (Guadalupe) – honDUras –
tuno – Cascia – Bologna – riese pius X. Belize – el salvaDor – GUatemala
*termín: 2. 12. – 16. 12. 2013
*termín: 20. 9. – 28. 9. 2013
*Cena:
1 950 € + let. poplatky
*Cena: 345 €
a vnútroštátne prelety.
malorka – fatima – lUrDy –
sprievodca: mons. ján majerník
BarCelona
Bližšie informácie: tel.: 034/651 3896
– lietadlo – lux bus – lietadlo
fax: 034/651 2995
*termín: 13. 10. – 17. 10. 2013
e-mail: [email protected]
*Cena: 395 € + let. poplatky 90 €
Za jazykovú úpravu plošných inzerátov zodpovedá inzerent.
KatOlÍCKe NOViNY | 25. 8. 2013
WWW.KatOliCKeNOViNY.sK
iNZeRCia | 31
ROZliČNé
¡ Prenajmem samostatnú trojizbovú bytovú jednotku rodinného domu. Cena
dohodou. Lokalita Bratislava-Vajnory. Telefonický kontakt: 02/ 436 344 51. Mobil:
0903 714 327.
(132202)
Letecké exkluzívne
púte 2013
Všetky ceny sú konečné a sú vrátane aktuálnych
letiskových, bezpečnostných, palivových a ďalších
poplatkov platných v termíne uverejnenia inzerátu.
¡ V Bratislave prenajmem izbu. Mobil:
(132205)
0915 186 495.
ZOZNáMeNia
Rím
Fatima
Lurdy
27. 9. - 30. 9.
10. 10. - 13. 10.
27. 9. - 29. 9.
645 €
599 €
544 €
Izrael
a Mŕtve more
Fatima a Santiago
de Compostela
3. 10. - 6. 10.
Assisi - Cascia
a Rím
4. 10. - 7. 10.
1. 10. - 8. 10.
¡ NOEMI – ZOZNAMKA PRE KREsŤANOV. Prihlásených je viac ako 2100 kresťanov hľadajúcich životného partnera
(z toho 800 zo slovenska, 1300 z Česka).
Organizujeme tiež pobyty pre nezadaných. INTERNETOVÁ REGIsTRÁCIA: www.
noemka.com. E-mail: [email protected]
com. POŠTOVÁ REGIsTRÁCIA: Noemi,
Na Mušce 1124, 534 01 Holice, ČR. Na
zaslanie podrobných informácií a prihlášok do poštovej registrácie pošlite
nám, prosíme, sMs so svojou adresou
na mobil: 00420 777 222 877, alebo môžete adresu poslať poštou, e-mailom.
(130010)
¡ 48/180/75/sŠ slobodný, bez záväzkov,
veriaci katolík, nefajčiar, abstinent hľadá
na trvalý vzťah ženu bez záväzkov. Znač(132050)
ka: Zs a ss.
¡ Chcela by som si nájsť na vážne zoznámenie priateľa od 70 do 75 rokov.
Volať na mobil: 0910 191 660, nie sMs.
(132054)
Značka: stredné slovensko.
¡ som slobodný muž 45/180/100 za mrežami, životom sklamaný, hľadám úprimnosť a vernosť. Značka: Odkiaľkoľvek.
(132056)
¡ Vdova šesťdesiatnička hľadá priateľa
na spoločné chvíle. Značka: Porozumenie.
(132069)
¡ 25-ročný katolík, VŠ, si hľadá na zoznámenie dievča s dobrým srdcom. Mobil:
0944 117 937. Značka: Západné slovensko, najlepšie Bratislavský kraj. (132118)
PRiPRaVujeMe
770 €
654 €
645 €
Malta
Po stopách
svätého
Pavla
21. 9. - 24. 9.
Dôležitésklárstva
je nepodľahTradícia
siaha
sloganuobci
„Veda
po-vnúť
považskej
Lednic
prela
Boha“
ké
Rovne
do 19. storočia
675 €
BRATISLAVA > 02/5249 4946, 02/2086 3211 BREZNO > 048/6116 729 DETVA > 045/5454 890
KOŠICE > 055/2863 210 LEVICE > 036/6345 296 LIPANY > 051/4574 325 LUČENEC > 047/4331 395
MARTIN > 043/4223 788 NOVÉ MESTO n/V > 032/7715 122 NOVÉ ZÁMKY > 035/6403 090
POPRAD > 052/7723 740 SENEC > 02/4592 3063 SPIŠSKÁ NOVÁ VES > 053/4299 462
STARÁ ĽUBOVŇA > 052/4326 620 TREBIŠOV > 056/6685 710 alebo v pobočkách CK TIP travel,
Tatratour a Koala Tours • Zľavy pre kolektívy > 02/5262 2101
www.seneca.sk
Čo
ponúkol
Porucha,
kde neplatia
gorazdov
poučky Močenok
Kresťanské
inReportáž zo divadlo
súkromnej
špirujú
a životy
ZŠ s MŠpríbehy
pre žiakov
s auveľkých
tizmomľudí
Konverzia
hurá,
do práce –
salvadoraViedňou
dalího
zaznieva
last MiNute
FatiMa – luRdY – saNtiagO de COMPOstela
– lisaBON – BaRCelONa – la salette – MONaKO
Termín: 12. 10. – 21. 10. 2013 Cena: 395 € LUX BUs
s. giOVaNNi ROtONdO – MONte saNt’aNgelO
– laNCiaNO – MaNOPPellO – RÍM – assisi
Termín: 5. 10. – 11. 10. 2013 Cena: 218 € LUX BUs
MOsKVa – PetROhRad
Termín: 28. 8. – 2. 9. 2013 Cena: 1200 € Letecky
sOlÚN – rodisko sv. Cyrila a Metoda – história, pamiatky a more
Termín: 12. 9. – 15. 9. 2013 Cena: 287 € Letecky
KYjeVsKá Rus: 22. 9. – 28. 9. 2013 Cena: 278,10 € LUX BUs
saRdÍNia Termín: 5. 9. – 9. 9. 2013 Cena: 290 € Letecky
sV. ZeM Termín: 23. 10. – 29. 10. 2013, 13. 9. – 19. 9. 2013
Košice. Cena: 599 € Letecky, sprevádza: Jaroslav Rindoš sJ
BlatNOhRad – OstRihOM – stOliČNý BelehRad –
sZOMBathelY – VesZPRéM – VYšehRad
Termín: 14. 9. – 15. 9. 2013 Cena: 56,60 €
BlatNOhRad – stOliČNý BelehRad – sZOMBathelY –
VesZPRéM – PaNONhalMa
Termín: 10. 9. – 11. 9. 2013 Cena: 46,60 €
autobusové zájazdy
na trase:
Košice – Bratislava
¡ Budúca právnička (31) hľadá slobodného veriaceho lekára z Košického kraja. Značka: spirito santo.
(131838)
¡ slobodný 50/178/VŠ hľadá priateľku
na vážny vzťah. Mobil: 0907 406 672.
Značka: spiš, PP, sN, LE.
(132113)
¡ Osamelý 73-ročný vdovec si hľadá kamarátku. Mobil: 0944 415 255. (132097)
¡ Vitálna 65-ročná sa rada zoznámi s VŠ
vzdelaným pánom okolo 65 rokov. Mobil: 0944 333 492.
(132213)
PRedPlaťte si ALEBO daRujte
TRADIČNÉ NOVINY súČAsNÉHO KREsŤANA
Rozprávame
sa má
O
remesle, ktoré
s jozefom
tiňom
cveng
a krehké
dno
ročné 17,68 €
polročné 10,40 €
Po objednaní dostanete do dvoch týždňov noviny do svojej schránky.
Po uplynutí predplatnej lehoty sa vám objednávka automaticky obnovuje.
Ročné predplatné je so zľavou 15 %
Katolícke noviny posielajte na adresu:
Poukážku pošlite na adresu:
Meno a priezvisko: .................................................
Meno a priezvisko: ....................................................
ulica, č. domu: .......................................................
ulica, č. domu: ..........................................................
PsČ, obec: ..............................................................
PsČ, obec: ..................................................................
e-mail: .............. tel.: ............... Podpis: ....................
Objednávku pošlite na: KatOlÍCKe NOViNY, distRiBÚCia, P. O. Box 9, 810 01 Bratislava 11
Najrýchlejšia je objednávka na www.katolickenoviny.sk
Jeho život dal
i tvorba
vyMicrosoft
budove
volávali
škandály
a vlnu
pre
svojich
zamestnanodmietnutia
cov
nevídaný vzhľad
Katolícke noviny vychádzajú každý utorok
s dátumom nasledujúcej nedele.
Neobjednané rukopisy nevraciame.
šéfredaktor: Ivan Šulík
sekretariát: tel. 02/59306911,
fax: 02/59306955
Vedúca vydania:
Zuzana Artimová, tel. 02/59306913
Redaktori:
Monika Kekeliaková, tel. 02/59306918
Ján Lauko, tel. 02/59306924
Marta Majerčáková, tel. 02/59306914
Jana Martinková, tel. 02/59306921
Anna Pospíšilová, tel. 02/59306929
jazyková redakcia: tel. 02/59306928
adresa redakcie na osobný kontakt:
Matúšova ul. 22, Bratislava,
na poštové zásielky:
Redakcia Katolícke noviny, P. O. Box 9,
810 01 Bratislava 11,
e-mail: [email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected]
[email protected]
Webová stránka: www.katolickenoviny.sk
distribúcia, marketing, inzercia:
adresa na poštové zásielky:
P. O. Box 9, 810 01 Bratislava 11
adresa na osobný kontakt:
Tomášikova 30, Bratislava (9.00 – 16.00)
fax: 02/43642196
Objednávky: tel.: 02/43642194, 43642195,
e-mail: [email protected]
Plošná inzercia: tel.: 02/43630113
e-mail: [email protected]
Riadková inzercia: tel.: 02/43630061,
e-mail: [email protected]
Marketing: tel.: 02/43630114,
e-mail: [email protected]
Pre novinové stánky Mediaprint-Kapa, a. s.
Člen ABC sR, titul prešiel auditom predaného nákladu, výsledky sú zverejnené na
www.abcsr.sk.
Vydavateľ: spolok sv. Vojtecha – Vojtech,
spol. s r. o., Radlinského 5, 917 01 Trnava.
IČO: 31434541. IssN: 0139-8512. Evidenčné
číslo: EV 116/08
Cirkevné schválenie: Arcibiskupský úrad
Trnava, 21. 2. 1992 pod č. 674/92
tlač: Versus, a. s.
Cena 0,40 €
katoLíCke NoviNy i 25. 8. 2013
dvadsiata Prvá Nedeľa v CezroČNom oBdoBí
32 | misie
Abeceda misionára (1)
abecedu tvoria obyčajné písmená, ktoré nemajú samy osebe nijaký zmysel.
až keď ich poskladáme do slov a viet, nadobúdajú zmysel, lebo vypovedajú
o skutočnostiach z ľudského života.
Každý odbor v spoločnosti má svoju
slovnú zásobu, ktorou vyjadruje
skutočnosti, potreby, zameranie –
jednoducho chod svojho odvetvia.
Nemôže to byť ináč ani s misionárskym povolaním a poslaním, preto
ponúkame prvú časť misionárskej
abecedy.
Peter Fidermak
ambicióznosť
Túto čnosť vyjadruje Pán Ježiš slovami: „Kto bude chcieť byť medzi vami
prvý, bude sluhom všetkých“ (Mk 10, 44)
a sv. Pavol: „Pre všetkých som sa stal
všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých“ (1 Kor 9, 22). Nemá to nič
spoločné s karierizmom, lebo do výšin sa nestúpa za cenu pekných slov,
ale za cenu veľkých obetí v službe.
Bohatstvo
Treba pamätať na slová bl. Matky Terezy z Kalkaty, ktorá hovorila, že bohatý nie je ten, kto má všetko, ale
ten, kto je spokojný s tým, čo má.
Často stretávame nespokojných ľudí, no keď pozrieme do hĺbky ich duše, do hĺbky ich problému, vždy je
za tým jedna pravda: Možnosti sa nezhodujú so želaniami. Želania prevyšujú možnosti. Čo robiť? Pripútať sa
k Bohu, lebo len Boh má všetky možnosti a môže splniť všetky želania.
Celibát
Celibát znamená výlučnosť. Patrím
jedinému snúbencovi, ktorým je Kristus. Pre kňaza misionára je toto vedomie zárukou, že nikdy necíti samotu a opustenosť, ani keď je sám
v sibírskych diaľavách ako náš Miloš
Krakovský – desať hodín letu do Eu-
rópy. Výlučnosť nie je nič zvláštne,
lebo si ju vyžaduje aj povolanie na
život v rodine. Jeden muž a jedna žena na celý život.
Čistota
Znamená srdce naplnené božskou
láskou, ktorá chce darovať Boha všetkým ľuďom. V dedičnom hriechu
sme sa narodili, hriechy páchame,
s hriechom si nevieme rady. Hriech
v našom srdci môže zničiť iba milosrdná láska Boha. Ak chceme, aby
Boh žil v našom srdci, treba mu odovzdať naše srdce každý deň, kým nepríde moment, že si Boh urobí v našom srdci príbytok pre seba. Naozaj
to môže urobiť len on, náš veľký
Otec.
dobrota
Byť dobrý znamená pritiahnuť na
zem lásku nebeského Otca, ktorý
„dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých“ (Mt 5, 45). Ľudia málo rozumejú
nášmu náboženstvu, našej filozofii,
no rozumejú dobrote. Tak silno nás
spája s Bohom, že Boh nás potom drží za ruku, aby sme neupadli do hriechu. Keď dám kúsok chleba i klobásy bezdomovcovi, i Číňan, ktorý
nerozumie po rusky, vie, že Boh je
dobrý. Má na svete dobrých ľudí. Reči dobroty rozumejú všetci.
dôvera
Mať a prejavovať dôveru znamená
vidieť za horizont. Dôvera sa rodí
v blízkosti milujúcej osoby. Aby sa
stala skutočnou a zrelou, musí prejsť
ohňom skúšok. Dôverovať Bohu treba aj vtedy, keď sa všetko rúca; keď
nevidíme východisko zo situácie, no
vieme, že Boh o všetkom vie a je s nami. Naše spasenie je v jeho rukách,
nie v našich.
eucharistia
Peter
Fidermak
(66)
je misionárom
v ruskom
kaliningrade.
Prameň, z ktorého čerpáme silu, pri
ktorom sa učíme láske k najbiednejším, učíme sa pokore, učíme sa byť
väzňami lásky pre tých, ktorým slúžime. Bez týchto stretnutí so živým
Kristom by bol náš život púšťou a cesta života prekliatím. Koľko nehy Je-
dobrovoľník František Baláž s deťmi na misii v Nairobi (keňa)
žiš vložil do tohto tajomstva, vie oceniť len ten, kto má celé dni nablízku
Ježiša v Eucharistii.
Funkcia
V našom povolaní ju musíme často
spĺňať. Mať funkciu a nestať sa funkcionárom, si vyžaduje otvorenosť
a citlivosť na potreby podriadených.
Kto sa naučí počúvať iných a dokáže každého vypočuť do konca, a je
pritom schopný prijať aj nepríjemnú kritiku, ujde z pasce funkcionárstva. Funkcionárstvo odľudšťuje človeka a z kňaza robí nepríjemného
čudáka.
Gymnastika
Duchovná gymnastika je čistý misionársky spôsob života. Byť tu pre druhých podľa ich núdze. To však neznamená, že misionár nemá nijaký
program, ale vždy je ochotný program zmeniť, keď to vyžaduje situácia. Treba si na to zvyknúť, je to akési otroctvo. Niečo ako materinský
spôsob života. Mama vždy reaguje
na potreby detí a ani jej nenapadne,
že je otrokyňou detí.
Hlad
Ide o nedostatok, ktorý pociťujú
všetci ľudia. U niektorých je to nedostatok chleba, u druhých nedostatok lásky, u tretích nedostatok
vnímania, u štvrtých nedostatok pokoja. Najľahšie je nakŕmiť hladného, napojiť smädného – na to stačia peniaze. No nasýtiť tých, ktorým
chýba láska, ktorým chýba Boh, si
vyžaduje veľkú prácu a veľa modlitby.
Chudoba
Znamená odpútanosť od materiálnych dobier. Tie ľahko zotročia človeka, lebo ho priťahujú, spôsobujú
mnoho príjemností a človek im ľahko oddá svoje srdce. Čím viac človek
má, tým menej rozdáva a má stále
málo času, lebo sa musí o všetko starať. V konečnom dôsledku človeka
veci zotročia a niekedy aj zničia: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5, 3).
istota
Znamená stáť na pevnom základe.
„Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš
slová večného života“ (Jn 6, 69). Prijať
Kristovo slovo a opierať sa oň v každodennom živote prináša pokoj do
duše. Diabol chce všetko spochybňovať, relativizovať a takto chytá
ľudí do svojej pasce. Kto nemá istotu, nemá v duši pokoj, kto nemá pokoj, ten sa stáva nepriateľom seba aj
iných.
Jazyk
Znamená komunikáciu a spojenie.
V skutočnosti je to nástroj, bez ktorého nemôžeme vyjsť za hranice svojej osoby. Tento nástroj zväzuje ľudí
a z ľudstva robí jednu rodinu. Čím
viac jazykov vieme, tým silnejšie sme
spojení s ľudskou rodinou.
sNímky: arCHív –PF–, arCHív misií sdB
Download

Katolícke noviny str. 2