KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
TEOLOGICKÁ FAKULTA
Výročná správa
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Teologickej fakulty
za rok 2012
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
TEOLOGICKÁ FAKULTA
Výročná správa
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Teologickej fakulty
za rok 2012
Košice, január 2013
2
I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Názov vysokej školy:
Začlenenie vysokej školy:
Typ vysokej školy:
Katolícka univerzita v Ružomberku
univerzitná vysoká škola
verejná vysoká škola
Poslanie vysokej školy:
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné
vzdelávanie a výchovu a uskutočpujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti. Toto vyhlásenie
hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy
a publikovania, služby a spoločenstva.
Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochrapovať a podporovať ľudskú dôstojnosť a
kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad, podľa ktorých sa formujú
jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové posolstvo lásky a solidarity do spoločnosti, do
tvoriacich sa názorov a postojov.
Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto spoločenstvo
v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú život Cirkvi. Dôraz na spoločenstvo
v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku veľmi zdôrazpuje priateľské vzťahy vo vlastnom
inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju základnú inšpiráciu od Ježiša Krista ako zdroja múdrosti a z presvedčenia,
že v pom sa všetky veci stávajú dokonalými.
Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik vďačí
Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky. Svoju činnosť uskutočpuje najmä v oblasti
historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie,
manažmentu a práva.
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa Ex corde
Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob
ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním
celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie
prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých
oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov z rozmanitých sfér,
pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych
intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej
histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota
zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺpa. Zárovep univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku
pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.
Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré charakterizujú vzdelaných,
schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali nielen veľké činy ľudského ducha, ale zárovep
citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak. Poslaním univerzity je taktiež podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a
záujem o spoločné dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa učenie stane službou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie môžu spájať viaceré prúdy
katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení, vedách, povolaniach a v každej ďalšej oblasti
ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry
a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste, ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v
modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia
študentov na následnú iniciatívu v budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom poriadku nie je v rozpore s
vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je podriadená adekvátnemu kritickému postoju.
Jej povinnosťou a zárovep príležitosťou je neustále udržiavanie a rozvíjanie náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach
poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môže rozvíjať katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi
náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu
autentického spoločenstva.
3
1.1 Vedenie
Dekan
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Prodekan pre výchovu a vzdelávanie
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
Prodekan pre vedu a rozvoj
PhDr. Marek Forgáč, PhD.
Prodekan pre zahraničné vzťahy a mobility
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
Tajomník
Mgr. Peter Gazda
1.2 Akademický senát
Predseda
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
Podpredseda - zamestnanecká časť
PhDr. Imrich Degro, PhD.
Podpredseda - študentská časť
Vladimír Dutka
Tajomník
Dr. Vladimír Juhás, PhD.
Členovia
zamestnanecká časť
HEDr. Ľuboslav Hromják
ThDr. PaedDr. Dominik Macák, PhD.
Doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
doc. Dr. Ján Veľbacký
ICLic. Dušan Škrabek
študentská časť
PaedDr. Lucia Babjaková Gállová
Mgr. Lucia Kapinusová (do mája 2012)
Ing. František Perignát
1.3 Vedecká rada
Predseda
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Členovia akademickej obce fakulty
Mons. Bernard Bober
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
PhDr. Marek Forgáč, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. PaedDr. ThDr. Pavol Dráb, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD.
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
PhDr. Imrich Degro, PhD.
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD., PF KU
4
Externí členovia
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., GTF PU
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., LF UPJŠ
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., GTF PU
prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. GTF PU
prof. ThDr. Martin Weis, PhD., Česke Budejovice
prof. Ing. Jozef Živčák, CSc., SF TU KE
1.4 Disciplinárna komisia fakulty pre študentov
Predseda
prof. ThDr. Pavol Dráb, PhD.
Členovia
ThDr. František Katripák, PhD.
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
ThLic. Dušan Škrábek
ThLic. Radovan Sekan
Tomáš Svat
Patrik Taraj
Lukáš Tkáč
1.5 Súčasti fakulty
Katedry, štruktúra funkčných miest (SK – pracovisko Spišská Kapitula, BA – pracovisko Bratislava)
KATEDRA FILOZOFIE
Tel.: +421 55 6836111 fax: +421 55 6836109 E-mail: [email protected]
vedúci katedry: PhDr. Imrich Degro, PhD.
zástupca vedúceho katedry:PhDr. Ján Pramuka PhD.
sekretariát katedry: Mgr. Mária Šebejová
funkčné miesto profesor
funkčné miesto docent
odborní asistenti
meno
Prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.
PhDr. Imrich Degro, PhD.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
Ing. Mgr. Peter Fotta, PhD.
PhDr. Ján Pramuka, PhD. (SK)
Mgr. Marko Rozkoš, PhD.
PhDr. Marcel Šefčík PhD. (SK)
PhLic. Mgr. Ladislav Cichý
úväzok
100%
30%
100%
70%
50%
100%
zmluva do
31.08.2016
31.08.2013
30.06.2015
31.08.2013
31.08.2013
dohoda
100%
15%
31.08.2013
95%
30.06.2013
asistenti
Mgr. Emil Ragan
5
KATEDRA HISTÓRIE A BIBLICKÝCH VIED
Tel., 00421/55/68 36 152 fax., 00421/55/62 27 134 email: [email protected]
vedúci katedry: doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
zástupca vedúceho katedry: HEDr. Luboslav Hromjak
sekretariát katedry: Mgr. Mária Šebejová
funkčné miesto profesor
funkčné miesto docent
odborní asistenti
úväzok
zmluva do
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
100%
31. 7. 2013
prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. (SK)
100%
1.3.2017
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD. (BA)
100%
30. 6. 2014
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
100%
30. 6. 2015
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
100%
31. 7. 2013
doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. (SK)
100%
30. 6. 2014
Dr. Juraj Feník
100%
30. 6. 2014
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
100%
30. 6. 2014
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
100%
30. 6. 2014
ThDr. Juraj Pigula, PhD., OSA
dohoda
ThDr.SSLic. Peter Juhás
funkčné miesto: lektor
100%
prof. ThDr. PaeDr. Jozef Leščinský,PhD.
dohoda
Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník (BA)
dohoda
1.10. 2012
ročník/školiteľ
interní doktorandi
ThLic. Peter Nákačka
3/prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD.
ThLic. Štefan Torbík
3/doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Mgr. Tatiana Janočková,
2/prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Mgr. Lenka Lapošová
2/prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
PhLic. Jozef Gamrat
3/doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
ThLic. Mária Lea Zorvanová, OSF
Prof. Anton Tyrol, PhD.
ThLic. Mariusz Cywka ,
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Mgr. Andrej Škvarek
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Mgr. Marek Krupský
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
Mgr. Alžbeta Cmarková
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
Mgr. Jozef Sagan
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
externí doktorandi
KATEDRA EDUKAČNÝCH VIED
Tel. 00421/55/68 36 111, fax. 00421/55/62 27 134,
vedúci katedry: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
zástupca vedúceho katedry: Mgr. Ján Knapík
sekretariát katedry: Mgr. Mária Šebejová
email: [email protected]
6
meno
funkčné miesto profesor
funkčné miesto docent
odborní asistenti
asistenti
externí spolupracovníci
interní doktorandi
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
PhDr. Marek Forgáč, PhD.
ThDr. Štefan Sečka, PhD. (SK)
PaedDr. ThDr. Mgr. Mária Olejníková, PhD.
ThDr. Lucia Pečovská, PhD.
Mgr. Ján Knapík
ThLic. František Reguly (SK)
Mgr. PhDr. I. Mocáková
Mgr. PhDr. E. Obšuthová
PaedDr. J. Dravecký, PhD. (SK)
ThLic. PaedDr. Jana Hurajtová(SK)
úväzok
zmluva do
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2014
2017
2015
2017
2014
2015
2015
ročník/školiteľ
3./doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
1./ doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
Mgr. Lenka Fedorová
Mgr. Gabriela Genčúrová
KATEDRA PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
Tel., 00421/55/68 36 143 fax., 00421/55/62 27 134
vedúci katedry: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
sekretariát katedry: Mgr. Mária Šebejová
funkčné miesto profesor
funkčné miesto docent
odborní asistenti
asistenti
interní doktorandi
externí doktorandi
email: [email protected]
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (SK)
doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD.
doc. JCDR. Miloš Pekarčík PhD. (SK)
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
JUDr. ICDR Juraj Jurica, PhD.
JCDR. Juraj Kamas, PhD.
ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
JCLic. Andrej Kačmár
ThLic. Katarína Hudáková
ThLic. Jana Mitrová
JCLic. Zuzana Petkáčová
ThLic. Martina Hockicková
ThLic. Radovan Sekan
ThLic. Ján Mičko (do 8/2012)
ThLic. Florián Volf
SLLic. Andrej Krivda
ThLic. Dušan Havrila (do 8/2012)
Mgr. Jana Pabáková
Ing. Mgr. Danka Kurimská
7
úväzok
100%
55%
100%
100%
95%
100%
100%
40%
40%
100%
ročník/školiteľ
3/doc. Veľbacký
3/prof. G. Ragan
3/prof. G. Ragan
3/ prof. Fabian
3/doc. Veľbacký
3/prof. Hišem
3/doc. Bieľak
2/prof. G. Ragan
5/doc. Veľbacký
3/prof. Fabian
1/prof. G. Ragan
zmluva do
31.3.2014
30.4.2015
30.6.2014
31.5.2015
30.9.2013
31.7.2013
31.3.2014
30.6.2014
30.6.2013
ThLic. František Katripák (do 12/2012)
ThLic. Viliam Karľa
ThLic. Marián Majzel
5/prog. Gabriel Ragan
5/prof. G. Ragan
2/doc. Jenčo
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE
Tel., 00421/55/68 36 154
fax., 00421/55/62 27 134
email: [email protected]
vedúci katedry: PhDr. Marek Forgáč, PhD. (poverený vedením katedry)
sekretariát katedry: Mgr. Mária Šebejová
meno
funkčné miesto profesor
funkčné miesto docent
funkčné miesto docent
odborní asistenti
asistenti
úväzok
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko PhD.
doc. ThDr. Martin Uháľ PhD.
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
Ing. Jozefína Hvastová, PhD.
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
PhDr. Janka Bursová, PhD. (SK)
Mgr. Katarína Kotradyová PhD. /SK)
Ing. Mgr.Monika Bačová PhD.
JUDr.Peter Demek PhD.
PhDr. Renáta Jamborová
Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD.
RNDr. Zdenka Hertelyová
zmluva do
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
10%
95%
95%
90%
(od 1. 9. 2012)
2013
31.08.2017
31.08.2017
PhDr. Katarína Majcherová,PhD. (SK)
PhDr. Zuzana Budayová (SK)
interní doktorandi
ročník/školiteľ
3/doc. Uháľ
1/prof. Ragan
3/prof. Fabian
1/doc. Bieľak
Mgr. Katarína Sabolová
PhDr. Michaela Šuľová
Mgr. Martina Drobpáková
Mgr. Mária Malipáková
KATEDRA SYSTEMATICKEJ TEOLÓGIE
Tel., 055/6836161, email: [email protected]
vedúci katedry: Dr. Vladimír Juhás, PhD
sekretariát katedry: Mgr. Mária Šebejová
meno
funkčné miesto profesor
funkčné miesto docent
odborní asistenti
doc. ThDr. Ing, Innocent-Mária V.
Szaniszló, PhD.
prof. ThDr. PaedDr. PavolDráb, PhD.
Mgr. Ján Dudič
ThDr. Alojz Frankovský, PhD. (SK)
ThDr. Miroslav Gira, PhD.
Dr. Vladimír Juhás, PhD.
ThLic. František Katripák, PhD.
ThLic. Martin Koleják (SK)
ThDr. Ján Kuboš, PhD. (SK)
8
úväzok
zmluva do
100%
31/03/2014
95%
100%
31%
20%
100%
100%
72%
100%
31/08/2013
31/12/2014
30/06/2013
31/03/2013
31/03/2014
31/032014
30/06/2014
30/06/2015
Dr. Radovan Lojan, PhD.
PaedDr. PhDr. Daniel Macák, PhD.
ThDr. Juraj Semivan, PhD.
ThLic. Dušan Škurla
asistenti
interní doktorandi
externí doktorandi
Mgr. Ivana Pločicová
Mgr. Denisa Tašoniová
Mgr. Radek Sedlák
Th.Bc. Vladislav Brokeš
OSTATNÉ PRACOVISKÁ FAKULTY
Kpazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí
Teologický inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí
Kpazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave
9
10%
55%
80%
95%
31/08/2013
31/12/2014
31/10/2017
31/08/2013
ročník/školiteľ
1/doc. Szaniszló
1/doc. Szaniszló
3/prof. Dráb
3/prof. Dráb
II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ V ROKU 2012
V roku 2012 boli zamestnancami fakulty vykazované 3
vydavateľstvách, 4 vedecké monografie vydané v domácich
v domácich nekarentovaných časopisoch, 16 vedeckých prác
Výsledkom aktívnej účasti na vedeckých podujatiach je aj
vedeckých konferencií. Fakulta samostatne alebo v spolupráci
celkovo 25 vedeckých podujatí.
vedecké monografie v cudzom jazyku v zahraničných
vydavateľstvách, 9 vedeckých prác v zahraničných a 49
v zahraničných a 3 v domácich recenzovaných zborníkoch.
81 publikovaných príspevkov z domácich a zahraničných
s inými vedeckými a kultúrnymi organizáciami organizovala
NAJVÝZNAMNEJŠIE VEDECKÉ PUBLIKÁCIE
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
FORGÁČ, M. Psychological Insight of Spiritual Groups (Theory and Research). Krakow : Wydawnictwo Karmelitow Bosych,
2012. 102 s. ISBN 978-83-7604-177-3.
KRIVDA, A. Il Rituale Strigoniense (1625) e le sue due fonti: Ordo et Ritus (1560) e Agendarius (1583). Roma : Lozzi Roma,
2012. 92 s. ISBN 978-88-89896-99-0.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Pavlove listy z väzenia : Exegeticko-teologická analýza / František Trstenský ; rec. Jozef Leščinský, Stanislav Vojtko, Daniel
Slivka, Daniela Iskrová. - 1. vyd. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2012. - 223 s. - ISBN 978-80-89120-36-9.*Trstenský František
(100%)] E0017135
Kresťan v službe novej evanjelizácie / Štefan Sečka, Pavol Janáč. - Spišská Kapitula : Rím. - kat. Biskupský úrad, 2012. - 222 s.
- ISBN 978-80-971013-9-8. *Sečka Štefan (50%) - Pavol Janáč (50%)+ E0017695
Postavenie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, Košice : Typopres 2012, 172 s., ISBN: 97880-8129-020-6. [Uhaľ, M - Baksa, J]
SZANISZLÓ, I.M.V.,Od počatia po narodenie : orientácia v riešení vybraných súčasných bioetických problémov / Inocent
Mária Vladimír Szaniszló, Daniel Demočko. - 1. vyd. - Košice : Heuréka, 2011. - 167 s. - ISBN 978-80-970090-2-1.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Cyganie oczami większości = Rómovia očami majoritného obyvateľstva = Roma through the eyes of majority population /
Zuzana Budayová. In: Status grup zmarginalizowanych we współczesnym współeczeostwie = Postavenie marginalizovaných
skupín v súčasnej spoločnosti / ed. Katarína Kotradyová. - Lódż : Wyższa szkoła edukacji zdrowotnej i nauk społecznych,
2012. - ISBN 978-83-61095-19-4. - S. 57-102.*Budayová Zuzana (100%)+E0017547
Efektywności wykorzystania biofeedback HRV dla zawodowych pracowników socjalnych ludzi niepełnosprawnych =
Efektívnosť využitia HRV biofeedback pri práci sociálneho pracovníka so zdravotne postihnutými = The effectiveness of
using HRV biofeedback at occupation of social worker with people with disabilities / Katarína Majcherová.In: Status grup
zmarginalizowanych we współczesnym współeczeostwie = Postavenie marginalizovaných skupín v súčasnej spoločnosti / ed.
Katarína Kotradyová. - Lódż : Wyższa szkoła edukacji zdrowotnej i nauk społecznych, 2012. - ISBN 978-83-61095-19-4. - S.
192-232.*Majcherová Katarína (100%)+E0017550
Marginalizowanych grup Bezdomnośd jako problem społeczny = Marginalized group Homelessness as a social issue =
Marginalizovaná skupina Bezdomovectvo ako sociálny problem / Janka Bursová.In: Status grup zmarginalizowanych we
współczesnym współeczeostwie = Postavenie marginalizovaných skupín v súčasnej spoločnosti / ed. Katarína Kotradyová. Lódż : Wyższa szkoła edukacji zdrowotnej i nauk społecznych, 2012. - ISBN 978-83-61095-19-4. - S. 103-140.*Bursová Janka
(100%)]E0017548
Publiczne podejście kwestii migrantów na Spiszu = Postoj verejnosti k problematike migrantov a utečencov v Spišskom
regióne = Public attitude to the issue of migrants and refugees in Spiš region / Ondrej Borsík.
In: Status grup zmarginalizowanych we współczesnym współeczeostwie = Postavenie marginalizovaných skupín v súčasnej
spoločnosti / ed. Katarína Kotradyová. - Lódż : Wyższa szkoła edukacji zdrowotnej i nauk społecznych, 2012. - ISBN 978-8361095-19-4. - S. 141-191.*Borsík Ondrej (100%)+E0017549
Bieda i bezrobocie wersus ekskluzia społeczna i jej przejawy w nowoczesnym społeczeostwie = Poverty and unemployment
10
versus social exclusion and its manifestations in contemporary societry / Katarína Kotradyová.
In: Status grup zmarginalizowanych we współczesnym współeczeostwie = Postavenie marginalizovaných skupín v súčasnej
spoločnosti / ed. Katarína Kotradyová. - Lódż : Wyższa szkoła edukacji zdrowotnej i nauk społecznych, 2012. - ISBN 978-8361095-19-4. - S. 11-56.*Kotradyová Katarína (20%)+E0017544
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Leone XIII, il movimento slavo e le origini del Bohemicum
/ Ľuboslav Hromják, 2011.
In: Dal Bohemicum al Nepomuceno La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di
coesistenza / ed. Tomáš Parma. - Roma - Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. - ISBN 978-80-244-2644-0, s. 13-28.
*Hromják Ľuboslav (100%)+ E0016394.
Rozhľadenie v teológii / Jozef Jurko ; rec. Pavol Dráb, Gabriel Ragan, Dominik Macák. - 1. vyd. - Košice : Vienala, 2012. - 217
s. - ISBN 978-80-8126-051-3.[Jurko Jozef (100%)]E0016745
MIHALČOVÁ, B. – KOL. Teórie správy, riadenia a byrokracie. Košice : Fakulta verejnej správy, 2012. Kapitola 9, s. 217 – 277.
278 s. ISBN 978–80–7097–953–2.*Hvastová Jozefína+
Uzdravenie človeka a služba spoločenstvu / Pavol Dráb. - 1. vyd. - Košice : Vienala, 2012. - 144 s. - ISBN 978-80-8126-0643.*Dráb Pavol (100%)+E0017648
Človek v spoločenstve štátu a cirkvi : vybrané kapitoly z politickej filozofie pre teologické fakulty / Inocent-Mária Vladimír
Szaniszló ; rec. Martin Uháľ, Jozef Ondovčák, Paul Roetting, Josef Sopko. - Košice : Heuréka Evolution, 2012. - 147 s. - ISBN
978-80-970090-4-5.*Szaniszló Inocent-Mária Vladimír (100%)+E0017485
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Má človek vo vesmíre zvláštne postavenie medzi inými živočíchmi? : niekoľko kresťanských filozoficko-teologických úvah k
znovuobjaveniu Singerových názorov o človeku, jeho zrode a jeho mieste medzi inými živočíchmi / Inocent-Mária Vladimír
Szaniszló. In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 255-271.*Szaniszló Inocent-Mária Vladimír
(100%)]E0017507
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Rethinking the apostole Paul´s early years / František Trstenský. In: Malabar theological review. - ISSN 0974-8679. - Vol. 7,
No. 2 (2012), s. 4-16. *Trstenský František (100%)+ E0017166
Teológiai képzés Kassán Gál Ferenc idejében / Cyril Hišem. In: Deliberationes : a Gál Hittudományi Föiskola tudományos
folyóirata. - ISSN 1789-8919. - Roč. 5, č.1 (2012), s. 87-99. *Hišem Cyril (100%)+
E0016531
Reformácia na území Košickej arcidiecézy v 16. storočí / Cyril Hišem. In: Ateneum Kapłaoskie. - ISSN 0208-9041. - Tom 159,
z. 2 (2012), s. 328-340.
KONEČNÝ, A. A Mária-tisztelet és liturgikus interpretációja a katolikus egyházban, a katolikus-protestáns párbeszéd. In
Deliberationes : a Gál Hittudományi Föiskola tudományos folyóirata. ISSN 1789-8919. roč. 5, č.1 (2012), s. 100-109.
VEĽBACKÝ, J. Struktura kompozycyjna introitów okresu Wielkiego Postu. In Studia gregoriaoskie. ISSN 1899-6876, roč. 5, č.1
(2012), s. 17-33.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Biskupská knižnica v Košiciach - história, súčasnosť a budúcnosť / Andrea Cibuláková. In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1338-9572. - Roč. 1, č. 1. (2012), s. 111-123. *Cibuláková Andrea (100%)] E0017753
Pavlove rodinné pravidlá ako inšpirujúca výzva pre súčasnú spoločnosť. / František trstenský. In: Nové horizonty : časopis
pre teológiu, kultúru a spoločnosť. - ISSN 1337-6535. - Roč. 6, č. 3 (2012), s. 143-147. *Trstenský František (100%)] E0017147
Biskup Ján Vojtaššák a jeho miesto v slovenských cirkevných dejinách / Ľuboslav Hromják, 2011.In: Historický zborník - ISSN
1335-8723, Roč. 21, č. 1 (2011), s. 198-202. *Hromják Ľuboslav (100%)+ E0016413
Odraz diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Česko-Slovenskom v slovenskom katolíckom prostredí v rokoch
1918-1925 z pohľadu Vatikánu / Ľuboslav Hromják, 2011.In: Historický zborník. - ISSN 1335-8723, Roč. 22, č. 2 (2011), s. 4565.
11
*Hromják Ľuboslav (100%)+ E0016414
Nástenná maľba a secco v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule a Taliani / Ľuboslav Hromják. In: Studia Scientifica
Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. - ISSN 1336-2232. - Roč. 11, č. 1 (2012), s. 217-228. *Hromják
Ľuboslav (100%)] E0017461
Biblia a kultúra / Anton Tyrol. In: Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu. - ISSN 1335-6771. - Roč. 22, č. 2(2012), s.
58-62. [Tyrol Anton (100%)] E0016145
Spravovanie Košickej diecézy v 60-tych rokoch 20. storočia / Tomáš Filip. In: Notitiae historiae ecclesiasticae : vedecký
recenzovaný časopis. - ISSN 1338-9572. - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 77-88. *Filip Tomáš (100%)+ E0017747
Pastoračná starostlivosť pápeža Pia XII. o svetové misie v encyklike Evangelii praecones / Štefan Lenčiš. In: Notitiae historiae
ecclesiasticae : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1338-9572. - Roč. 1, č. 1. (2012), s. 89-98. *Lenčiš Štefan (100%)+
E0017749
Jezuitská misia v Užhorode v rokoch 1615 – 1618 na základe archívnych dokumentov / Štefan Lenčiš. In: Notitiae historiae
ecclesiasticae : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1338-9572, Roč. 1, č. 2. (2012), s. 13-18. *Lenčiš Štefan (100%)+
E0017749
Čo znamená veriť? / Anton Tyrol. In: Impulz : revue pre modernú katolícku kultúru. - ISSN 1336-6955. - Roč. 8, č. 3 (2012), s.
24-33. [Tyrol Anton (100%)] E0017557
Cudzina, život v medzičase a Kniha Tobiáš / Róbert Lapko. In: Verba Theologica : teologický časopis. - ISSN 1336-1635. - Roč.
11, č. 1 (2012), s. 45-55. *Lapko Róbert (100%)+ E0017748
Cez bránu a veľkú priepasť : boháč a Lazár v texte kontrastov (Lk 16:19-31) / Juraj Feník. In: Verba Theologica : teologický
časopis. - ISSN 1336-1635. - Roč. 11, č. 1 (2012), s. 57-73. *Feník Juraj (100%)+ E0017764
Ján Krstiteľ ako exemplum pre biskupov v donatistickej polemike sv. Augustína. In Teologický časopis, fórum pre kresťanský
dialóg, 1/2012, roč. X, Teol. fakulta, TU Trnava, ISSN 1336-3395, 65-74. [Juraj Pigula (100%)]
Vojtko, Stanislav: Návrat k hodnotám rodiny podľa učenia sv. Pavla a aktuálnych pastoračných skúseností. S. 41 – 53. IN:
Studia Aloisiana 2012, roč. 3, č. 1, recenzovaný časopis. Trnava : Dobrá kniha, 2012.
KRIVDA, A. Aktívna účasť na liturgii (participatio actuosa) a jej význam v 20. storočí. In Verba Theologica : teologický časopis.
ISSN 1336-1635, roč. 11, č.1 (2012), s. 97-112.
KRIVDA, A. Liturgicko-teologický zmysel procesie pri prinášaní obetných darov. In Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu.
ISSN 1210-0676, roč. 22. č.1, (2012), s. 79-86.
KRIVDA, A. Niektoré otázky liturgického života na Slovensku po päťdesiatich rokoch od Druhého vatikánskeho koncilu. In
Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu. ISSN 1210-0676, roč. 22. č.4, (2012), s. 395-406.
MIČKO, J. Genéza plynúceho času – fenomén času pod fragmentárnym drobnohľadom dejín filozofie. In Notitiae historiae
ecclesiasticae : vedecký recenzovaný časopis. ISSN 1338-9572. roč. 1, č. 1 (2012), s. 19-25.
Sociálna opora / Katarína Kotradyová.In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 13359185. - Roč. 12, č. 3 (2012), s. 183.*Kotradyová Katarína (100%)+E0017558
Kvalita života / Katarína Kotradyová.In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185.
- Roč. 12, č. 3 (2012), s. 184.*Kotradyová Katarína (100%)+E0017559
Sociálna práca / Katarína Kotradyová.In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 13359185. - Roč. 12, č. 3 (2012), s. 185.*Kotradyová Katarína (100%)+E0017560
Možnosti eliminácie stresu u profesie "sociálny pracovník" = Ways of reducing stress in the profession "social worker" /
Katarína Majcherová.In: Studia scientifica Facultatis paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. - ISSN 1336-2232.
- S. 163-179.*Majcherová Katarína (100%)]E0017535
Nezamestnanosť-dôsledok chudoby, ale aj súčasť života človeka = Unemploment, a consequence of povery but also part of
human life / Janka Bursová.In: Studia scientifica Facultatis paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. - ISSN 13362232. - Roč. 11, č. 3 (2012), s. 36-49.*Bursová Janka (100%)+E0017526
12
Poradenstvo / Katarína Kotradyová.In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185.
- Roč. 12, č. 3 (2012), s. 186.*Kotradyová Katarína (100%)]E0017561
Sociálna exklúzia / Katarína Kotradyová.In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 13359185. - Roč. 12, č. 3 (2012), s. 187.*Kotradyová Katarína (100%)+E0017562
Survival of older people in senior age = Prežívanie staroby v seniorskom veku / Janka Bursová.In: Disputationes Scientificae
Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185. - Roč. 12, č. 3 (2012), s. 21-26.*Bursová Janka (100%)+E0017527
The role of society in the prevention and resolution of socio-pathological phenomena in the young generation = Úloha
spoločnosti v prevencii a riešení sociálno-patologických javov u mladej generácie / Katarína Majcherová, Janka Bursová.In:
Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185. - Roč. 12, č. 2 (2012), s. 39-50.*Bursová
Janka (50%) - Katarína Majcherová (50%)+E0017058
Poverty versus social exclusion = Chudoba verzus sociálna exklúzia / Katarína Kotradyová.In: Disputationes Scientificae
Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185. - Roč. 12, č. 3 (2012), s. 15-20.*Kotradyová Katarína
(100%)]E0017538
Financovanie zdravotníctva / Martin Koleják. In: Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť. - ISSN 13376535. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 94-95.*Koleják Martin (100%)+E0017143
Martin Luther a jeho miesto v dejinách filozofie / Marcel Šefčík (aut). In: Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a
spoločnosť. - ISSN 1337-6535. - Roč. 6, č. 2(2012), s. 77-80.*Šefčík Marcel (100%)+E0016949
Kresťan a voľby / Martin Koleják. In: Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť. - ISSN 1337-6535. - Roč. 6,
č. 2 (2012), s. 99-100. Rec. na: Kresťan a voľby / Jozef Vadkerti. - Bratislava : Don Bosco, 2012. - ISBN 978-80-8074-154-9. 40 s.*Koleják Martin (100%)+E0017145
Johann Baptist Metz a dejinná konkrétnosť spásy / Vladimír Juhás. In: Verba Theologica : teologický časopis. - ISSN 13361635. - Roč. 11, č.1 (2012), s. 75-85.*Juhás Vladimír (100%)+E0016654
Pozitívny pohľad na sexualitu ako nutný predpoklad kresťanskej výchovy k manželstvu a rodine v 21. storočí / Daniel
Demočko. In: Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť. - ISSN 1337-6535. - Roč. 6, č.2 (2012), s. 6871.*Demočko Daniel (100%)+E0017328
Sociálna náuka cirkvi v Duchovnom pastierovi / Martin Koleják. In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X. - Roč. 93, č. 8 (2012), s. 448-451.*Koleják Martin (100%)+E0017170
Spiritualita a utrpenie / Martin Koleják. In: Impulz : revue pre modernú katolícku kultúru. - ISSN 1336-6955. - Roč. 8, č. 1
(2012), s. 93-101.*Koleják Martin (100%)+E0017181
The encyklical letter Fides et ratio with regard to fundamental theology = Encyklika Fides et ratio z hľadiska fundamentálnej
teológie / Jozef Bieľak. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185. - Roč. 12, č.
3(2012), s. 111-119.*Bieľak Jozef (100%)+E0017539
Cyril a Metod priniesli kultúru evanjelia. / Martin Koleják. In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN
0139-861X. - Roč. 93, č. 7 (2012), s. 378-381.*Koleják Martin (100%)+E0017171
Boj s diablom / Martin Koleják. In: Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť. - ISSN 1337-6535. - Roč. 6, č.
1 (2012), s. 37-40.*Koleják Martin (100%)+E0017169
Biblicko-teologický pohľad na homosexualitu : 1. časť / Martin Koleják. In: Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a
spoločnosť. - ISSN 1337-6535. - Roč. 6, č. 3 (2012), s. 121-126.*Koleják Martin (100%)+E0017146
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Hišem, C. SytuacjareligijnawewschodniejSłowacji w okresiereformacji. In GENIUS LOCI II
:Międzynarodowenaukowestudiahumanistyczne. Elbląg : WWD 2012. s. 46 – 51. ISBN 978-83-61864-49-3
Hišem, C. Priesterverfolgungen während der Zeit der Totalität in der Slowakei. In GENIUS LOCI II :
Międzynarodowenaukowestudiahumanistyczne. Elbląg : WWD 2012. s. 81 – 86. ISBN 978-83-61864-49-3
Hišem, C. JanPaweł II a przemiany w Europie. In GENIUS LOCI II : Międzynarodowenaukowestudiahumanistyczne. Elbląg :
WWD 2012. s. 139 – 149. ISBN 978-83-61864-49-3
13
Lenčiš, Š. Theological motives and forms of Christian pilgrimages. In GENIUS LOCI II : Międzynarodowe naukowe studia
humanistyczne. Elbląg : WWD 2012. s. 16 – 22. ISBN 978-83-61864-49-3. *Lenčiš Štefan (100%)+ E0017749
Poslanie, formácia a perspektívy katolíckeho školstva v Spišskej diecéze : Reflexia na podklade dokumentov Druhej
diecéznej synody spišskej diecézy (2006-2011) / Štefan Sečka. In: Pedagogiczna edukacja = Pedagogické vzdelanie / zost.
Marian Włosioski. - Włocławek : Wyższa Szkoła humanistyczno-Ekonomiczna, 2012. - ISBN 978-83-61609-27-8. - S. 1525.*Sečka Štefan (100%)+E0017693
Bezdomovci ako symbol chudoby a sociálneho vylúčenia = Homelessness as a symbol of poverty and social eclusion / Janka
Bursová.In: Lidská práva v proměnách času : 8. listopad 2011 České Budějovice : sborník ptíspěvků : I. ročník mezinárodní
konference / ed. Lenka Rosková. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-7394-358-5. - S. 1823.*Bursová Janka (100%)+E0016390
Dedičstvo viery patrónov Európy svätých Cyrila a Metoda. = V jase lásky / Jozef Bieľak. In: W blasku miłości = V jase Lásky /
Zost. Marian Włosioski. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012. - ISBN 978-83-61609-22-3. - S.
179-196.*Bieľak Jozef (100%)+E0016982
Aktuálnosť evanjelizačnej, kultúrnej a pedagogickej misie solúnskych bratov svätého Konštantína-Cyrila a svätého Metoda /
Jozef Bieľak. In: Pedagogiczna edukacja = Pedagogické vzdelanie / zost. Marian Włosioski. - Włocławek : Wyższa Szkoła
humanistyczno-Ekonomiczna, 2012. - ISBN 978-83-61609-27-8. - S. 121-145.*Bieľak Jozef (100%)+E0016984
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Justification by Faith versus Works in the Epistle of James / František Trstenský. In: Justification according to Paul =
Exegetical and Theological Perspectives / ed. Ondrej Prostredník. - Bratislava : Comenius University, 2012. - ISBN 978-80223-3174-6. - S. 78-86. *Trstenský František (100%)+ E0017137
Spišskí kpazi a teologická fakulta v Bratislave v rokoch 1936-1950 / Ľuboslav Hromják, 2011.
In: Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave 1936 - 1989 / zost. Emília Hrabovec a kol. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha,
2011. - ISBN 978-80-7162-884-2, S. 79-95.*Hromják Ľuboslav (100%)+ E0016381
Ladislav Hanus a Jozef Špirko v Kežmarku / Ľuboslav Hromják, 2011. In: Z minulosti Spiša : ročenka Spišského dejepisného
spolku v Levoči, XIX. ročník, 2011 / zost. Ivan Chalupecký. - Levoča : Spišský dejepisný spolok Levoča, 2011. - ISBN 978-80969456-6-5, s. 111-128. *Hromják Ľuboslav (100%)+ E0016411
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
Kettőskereszt – szimbólum Szlovákia történelmében = Dvojkríž – symbol v dejinách Slovenska / Štefan Lenčiš, do
maďarského jazyka preložil: Tóth Sándor János. In: A kettőskereszt a magyar és a szlovák címerben = Dvojkríž v slovenskom
a maďarskom štátnom znaku / ed. István Käfer, Anton Konečný. - Szeged : Gerhardus Kiadó, 2012. - ISBN 978-615-5256-073. - S. 75-84. *Lenčiš Štefan - Sándor János Tóth+ E0016942
KONEČNÝ, A. Szöllősi Benedek Cantus Catholicija és az első szlovák nyomtatott énekeskönyvek. In Cantus Catholici : Szöllősi
Benedek magyar és szlovák katolikus énekeskönyve. Szeged : Gerhardus Kiadó, 2012. ISBN 978-615-5256-03-5. s. 21-27.
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách
Integračný a etický pohľad na sociálne vylúčenie rómskej etnickej skupiny v SR = Integrate and ethnical views on the social
exclusion of Romany ethnical group / Katarína Kotradyová.In: Lidská práva v proměnách času : 8. listopad 2011 České
Budějovice : sborník ptíspěvků : I. ročník mezinárodní konference / ed. Lenka Rosková. - České Budějovice : Jihočeská
univerzita, 2012. - ISBN 978-80-7394-358-5. - S. 81-88.*Kotradyová Katarína (100%)+E0017055
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách
Stav histografie Spišskej diecézy do roku 1989 a jej nové vízie / Ľuboslav Hromják, 2011. In: Stav a víziecirkevných dejín na
Slovensku : 9. novembra 2011 v Ružomberku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / ed. Štefan Lenčiš. - Prešov :
Michal Vaško, 2011. - ISBN 978-80-7165-865-8, s. 127-151. *Hromják Ľuboslav (100%)+ E0016378
Projektová edukácia ako spôsob prepájania viery a života v NV / Ján Jenčo. In: Farská a školská katechéza ako forma novej
evanjelizácie : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove,
27. 2. 2012 / ed. Peter Tirpák, Gabriel Paľa. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012. - ISBN 978-80-555-0520-6. - S.
90-109. *Jenčo Ján (100%)+ E0017768
14
KONEČNÝ, A. Liturgia v masmédiách. In Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu. ISSN 1210-0676. roč. 22, č. 2 (2012), s. 172181.
VEĽBACKÝ, J. Hudobná réžia liturgického slávenia. In Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu. ISSN 1210-0676. roč. 22, č. 2
(2012), s. 194-205.
RAGAN, G. Liturgické hnutie a národné jazyky v liturgii. In Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu. ISSN 1210-0676. roč. 22, č.
2 (2012), s. 107-120.
RAGAN, G. Rímsky misál 2002 a jeho všeobecné smernice. In Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu. ISSN 1210-0676. roč.
22, č. 2 (2012), s. 182-186.
KRIVDA, A. Biskupská liturgia a Caeremoniale Episcoporum. In Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu. ISSN 1210-0676. roč.
22, č. 2 (2012), s. 187-193.
KRIVDA, A. Predpisy o používaní národných jazykov v liturgii po Druhom vatikánskom koncile. In Liturgia : časopis pre
liturgickú obnovu. ISSN 1210-0676. roč. 22, č. 2 (2012), s. 121-127.
Identifikácia základných rolí kurátora pre deti v praktických poliach sociálnej práce / Lýdia Lešková.In: Výskum v sociálnej
práci *elektronický zdroj+ : zborník príspevkov z II. doktorandskej konferencie konanej dpa 04. novembra 2011 na
Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove / ed. Beáta Balogová, Ivana Lyócsa, Alena Moravčíková. - Prešov :
Prešovská univerzita v Prešove, 2012. - ISBN 978-80-555-0593-0. - S. 12-26. - Popis urobený: 6.11.2012. - Dostupné na:
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Lyocsa1/index.html.*Lešková Lýdia (100%)+
E0017326
Jazyk ako mocnosť i bezmocnosť vyjadrenia božského / Vladimír Juhás. In: Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu. - ISSN
1210-0676. - Roč. 12, č.2 (2012), s. 100-106.*Juhás Vladimír (100%)+E0016838
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Osoba a národná identita – výchova k patriotizmu / Imrich Degro. In: Brněnská hungaroslavistika a česko-slovenskomaďarské vztahy : *Brno, Masarykova univerzita Filozofická fakulta, 27. - 29. 2. 2012+ / ed. István Käfer, Ivo Pospíšil. Segedín : Gerhardus Kiadó, 2012. - ISBN 978-615-5256-01-1. - S. 13-25. [Degro Imrich (100%)] E0017479
Il Kulturkampf in Cecoslovacchia alla luce della lettera pastorale dei vescovi slovacchi del 1924/ Ľuboslav Hromják, 2011. In:
Santa Sede ed Europa centro-orientale tra le due guerre mondiali : La questione cattolica in Jugoslavia e in Cecoslovacchia /
ed. Massimiliano Valente. - Roma : Rubbettino, 2011. – ISBN 978-88-498-2928-0,s. 273-286. *Hromják Ľuboslav (100%)+
E0017592
Hodnotová orientácia študentov sociálnej práce na Katolíckej univerzite / Katarína Sabolová.In: Keresztény szellemben a
tudomány útján : A III. Kárpát-medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia válogatott tanulmányai : *Szeged, 17.
– 18. 11. 2011+ / ed. Kozma Gábor. - Szeged : Gerhardus Kiadó, 2012. - ISBN 978-615-5256-06-6. - S. 147-158.*Sabolová
Katarína (100%)]E0017684
Niektoré faktory prispievajúce k sociálnej exklúzii bezdomovcov : Some factors contributing to social exclusion of the
homeless / Katarína Sabolová.In: Lidská práva v proměnách času : 8. listopad 2011 České Budějovice : sborník ptíspěvků : I.
ročník mezinárodní konference / ed. Lenka Rosková. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-7394358-5. - S. 181-185.*Sabolová Katarína+E0017690
Edukačné aktivity v detskom letnom kresťanskom tábore / Lucia Gállová.In: Keresztény szellemben a tudomány útján : A III.
Kárpát-medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia válogatott tanulmányai : *Szeged, 17. – 18. 11. 2011] / ed.
Kozma Gábor. - Szeged : Gerhardus Kiadó, 2012. - ISBN 978-615-5256-06-6. - S. 115-120.*Gállová Lucia (100%)]E0017687
Sociální kurátor pro děti v polích sociálni práce – teorie a praxe / Lýdia Lešková.In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii =
From theory to practice, from practice to theory : sborník z konference VIII. Hradecké dny sociální práce : Hradec Králové, 7.
až 8. tíjna 2011 / Zuzana Truhlátová, Katarína Levická (eds.). - Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. - ISBN 978-80-7435-1389. - S. 599-605.*Lešková Lýdia (100%)+E0016776
Prostitúcia ako kriminogénny jav v spoločnosti = Prostitution as a criminogenic phenomenon in society / Lýdia Lešková.In:
Lidská práva v proměnách času : 8. listopad 2011 České Budějovice : sborník ptíspěvků : I. ročník mezinárodní konference /
ed. Lenka Rosková. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-7394-358-5. - S. 110-117.*Lešková Lýdia
(100%)]E0016777
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
15
Ideologizácia Európy a ľudská sloboda / Imrich Degro. In: Sociálno - filozofické problémy dneška : 30. interdisciplinárny
seminár Znaky časov, 25.11.2011 Spišské Podhradie / Marcel Šefčík (zost). - Spišské Podhradie : Nadácia Kpazského
seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012. - ISBN 978-80-89170-40-1. - S. 27-58. [Degro Imrich (100%)] E0016657
Ľudská sloboda ako autodeterminácia v tomistickom kontexte / Imrich Degro. (Príspevok bol publikovaný aj ako abstrakt. In
Sloboda a jej projekcie : zborník abstraktov : 10. výročné stretnutie SFZ spojené s medzinárodnou konferenciou : 18. - 20.
september 2011 Kongresové centrum SAV, Stará Lesná / zost. Pavol Sucharek. - [s.l.] : SFZ pri SAV, 2011, S. 6.). In: Sloboda a
jej projekcie *elektronický zdroj+ : zborník vedeckých príspevkov z jubilejného 10. výročného stretnutia Slovenského
filozofického združenia spojeného s medzinárodnou konferenciou : *18. - 20. september 2011 Kongresové centrum SAV,
Stará Lesná+ / ed. Pavol Sucharek. - Prešov : FF Prešovskej univerzity, 2012. - ISBN 978-80-555-0619-7. - S. 119-126. - Popis
urobený: 6.12.2012. - Dostupné na: http://sfz.sk/sites/default/files/zborniky/2012_Sloboda_a_jej_projekcie. [Degro Imrich
(100%)] E0017643
Viktor Trstenský ako kpaz / František Trstenský. In: Pápežský prelát Mons. Viktor Trstenský : kpaz, pedagóg, publicista,
sociálny dejateľ, martýr : spomienky, svedectvá dokumenty / František Kľuska. - Bratislava : Lúč, 2012. - ISBN 978-80-7114876-0. - S. 10-28. *Trstenský František (100%)+ E0017546
Preliminárne poznámky k mesianizmu v Kumráne / František Trstenský. In: Texty z Kumránu v kontexte pluralitného
intertestamentárneho judaizmu = recenzovaný zborník z medzinárodného vedeckého sympózia. / ed. Sidonia Horpaková,
Katarína Šoltésová. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - ISBN 978-80-88827-45-0. - S. 72-88. *Trstenský František
(100%)] E0017459
Bitka pri Rozhanovciach a jej vplyv na nástennú maľbu v katedrále v Spišskom Podhradí / Ľuboslav Hromják. In: Bitka pri
Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.23. marec 2012, Košice / ed. Ferdinand Uličný, Drahoslav Magdoško. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Filozofická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-7097-954-9. - S. 239-251. *Hromják Ľuboslav (100%)+ E0017460
Zázračný rybolov 153 rýb v Jn 21 / František trstenský. In: Biblia a jej porozumenie : zborník z vedeckej konferencie / zost.
František Trstenský. - Ružomberok : VERBUM, 2012. - ISBN 978-80-8084-917-7. - S. 57-70. *Trstenský František (100%)+
E0017450
Hišem, C.Počiatky kresťanského mníšstva. In: Dejiny cirkvi v staroveku : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Košice : VMV, 2012, s. 133 – 150. ISBN 978-80-7165-887-0
Vojtko, Stanislav: Dôstojnosť ženy (manželky a matky) podľa Familiaris consortio. S. 169 – 177. IN: Familiaris consortio –
nádej pre súčasnú rodinu. Recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 11. 02. – 12. 02. 2011 v Bratislave.
Bratislava : Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave, 2012. S. 329. ISBN: 978-80-971162-8-6.
Vojtko, Stanislav, Duda Małgorzata, Cmarková, Alžbeta: Aktuálne výzvy súčasnej spoločenskej situácie pre formáciu
a pastoráciu rodín. S. 89 – 103. IN: Quo vadis, slovenská rodina. Zborník. Bratislava : Spoločnosť priateľov detí z detských
domovov Úsmev ako dar, Slovenská spoločnosť pre rodinu, Inštitút ochrany práv dieťaťa pri FZaSP TU, 2012. S. 233. ISBN:
978- 80-970-879-1-3.
Vojtko, Stanislav: Stretnutie Ježiša s emauzskými učeníkmi (Lk 24) – štyri etapy dozrievania vo viere ako prevencia syndrómu
vyhorenia. S. 21 – 31. IN: Biblia a jej porozumenie. Recenzovaný zborník z vedeckej konferencie. Verbum – vydavateľstvo KU
2012. S.70. ISBN 978-80-8084-917-7.
Sociálne myslenie staroveku. / Štefan Lenčiš. In: Dejiny cirkvi v staroveku : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Košice : VMV, 2012, s. 157 – 171. ISBN 978-80-7165-887-0. *Lenčiš Štefan (100%)+ E0017749
Duchovný rozmer pútí. / Štefan Lenčiš. In: Putovanie za duchovnom po Gotickej ceste : Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie zo 7. novembra 2012 Košice : KU Ružomberok a Košický samosprávny kraj 2012, s. 10-20, ISBN 978 - 80 971243 - 0 – 4. *Lenčiš Štefan (100%)+ E0017749
Moderné didaktické prostriedky a ich súčasné využitie v náboženskej výchove / Gabriela Genčúrová. In: Kvalita výučby
náboženskej výchovy : zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie / ed. Ján Jenčo. - Prešov : Michal Vaško,
2012. - ISBN 978-80-7165-889-4. - S. 60-79.*Genčúrová Gabriela (100%)+E0017783
Projektová edukácia ako cesta k skvalitneniu vyučovania náboženskej výchovy / Ján Jenčo. In: Kvalita výučby náboženskej
výchovy : zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie / ed. Ján Jenčo. - Prešov : Michal Vaško, 2012. - ISBN
978-80-7165-889-4. - S. 41-59.*Jenčo Ján (100%)+E0017781
Nové popatie predmetu náboženská výchova na 1. stupni základných škôl v Slovenskej republike = New Concept of Subject
religious education at first degree of primary schools in the Slovac Republic / Ján Knapík. In: Kvalita výučby náboženskej
16
výchovy : zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie / ed. Ján Jenčo. - Prešov : Michal Vaško, 2012. - ISBN
978-80-7165-889-4. - S. 98-113.*Knapík Ján (100%)+E0017784
Stav kritického myslenia pedagógov výučbového predmetu Náboženská výchova / Martina Kosturková, Ján Knapík. In:
Kvalita výučby náboženskej výchovy : zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie / ed. Ján Jenčo. - Prešov :
Michal Vaško, 2012. - ISBN 978-80-7165-889-4. - S. 80-97.*Kosturková Martina (50%) - Ján Knapík (50%)+E0017780
Učiteľ v kvalite výučby NV / Lenka Fedorová. In: Kvalita výučby náboženskej výchovy : zborník z katecheticko-pedagogickej
vedeckej konferencie / ed. Ján Jenčo. - Prešov : Michal Vaško, 2012. - ISBN 978-80-7165-889-4. - S. 114-126.*Fedorová
Lenka (100%)]E0017785
In: Aktuálny stav využívania inovačných a aktivizujúcich metód vo výučbe náboženskej výchovy v košickom a prešovskom
regióne : zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie / ed. Ján Jenčo. - Prešov : Michal Vaško, 2012. - ISBN
978-80-7165-889-4. - S. 24-40.*Olejníková Mária (100%)+E0017782
KONEČNÝ, A. Ars Celebrandi – okrajová, alebo aktuálna téma? In Ars Celebrandi : zborník z vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou, Košice 14. november 2011. Prešov : Michal Vaško, 2012. ISBN 978-80-7165-883-2. s. 45-52.
KONEČNÝ, A. Sacra Verbi Dei celebratio – Liturgia v Dei Verbum a Božie slovo v Sacrosanctum Concilium. In Biblia a jej
porozumenie : zborník z vedeckej konferencie. Ružomberok : VERBUM, 2012. ISBN 978-80-8084-917-7. s. 32-44.
RAGAN, G. Príspevok dejín liturgie na Slovensku v 1. polovici 20. storočia k Ars Celebrandi. In Ars Celebrandi : zborník z
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice 14. november 2011. Prešov : Michal Vaško, 2012. ISBN 978-80-7165883-2. s. 53-62.
MITROVÁ, J. Právny rámec európskej solidarity. In Európska integrácia: úsilie a odpor : vybrané príspevky z medzinárodnej
vedeckej konferencie Quo vadis EU? : TF KU v Košiciach 15. apríla 2011. Košice : Heuréka Evolution, 2012. ISBN 978-80970090-3-8. s. 124-132.
VOLF, F. Pozícia viery a náboženstva v živote mladého človeka. In Mladý človek vo svetle premien : zborník z doktorandskej
konferencie 18. jún 2012, Prešov. Prešov : Prešovská univerzita, 2012. ISBN 978-80-555-0558-9, s. 31-57.
Sociálna práca s rodinou pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately = Social work with family
to implement the measures of social and legal protection of children and social curatorship / Lýdia Lešková.In: Metódy
sociálnej práce s rodinou *elektronický zdroj+ : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : *Žilina, 27. marca
2012+ / ed. Mária Hardy, Janka Briššáková, Ľuba Pavelová, Milan Tomka. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v Bratislave, 2012. - ISBN 978-80-8132-050-7. - S. 318-327.*Lešková Lýdia (100%)+E0016790
Význam sociálnej práce z pohľadu prijímateľa sociálnych služieb a význam individuálneho plánovania = The importance of
social work from the perspective of recipients of social services and the importance of individual planning / Janka
Bursová.In: Sociálna práca v multikulturálnom prostredí v odkaze Mons. Viktora Trstenského : zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie : 17. februára 2012 v Starej Ľubovni / zost. Danka Matiová, Gabriela Feranecová, Mária Nagranová. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-879-8. - S. 5356.*Bursová Janka (100%)+E0017059
Výzva na relektúru Konštitúcie o posvätnej liturgii Druhého vatikánskeho koncilu Sacrosanctum Concilium =
Reinterpretation Constitution on the Liturgy of the Second Vatican Council, Sacrosanctum Concilium / Jozef Jurko.In: Ars
Celebrandi : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice 14. november 2011 / ed. Andrej Krivda. Prešov : Michal Vaško, 2012. - ISBN 978-80-7165-883-2. - S. 63-76.[Jurko Jozef (100%)]E0017015
Postoje verejnosti k ľuďom so zdravotným postihnutím - (štatistické spracovanie) / Katarína Majcherová.In: Trendy v
aplikovaní šatistických metód pri zlepšovaní kvality III : zborník príspevkov z III. medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti 60. výročia univerzitného vzdelávania na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v
Bratislave so sídlom v Košiciach, 06.07.2012, Malá Ida. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Podnikovohospodárska fakulta
Košice, 2012. - ISBN 978-80-225-3441-3. - S. 51-56.*Majcherová Katarína (100%)+E0017531
Opercionalizácia prostredia pôsobnosti sociálneho kurátora pre deti / Lýdia Lešková.In: Sociálna práca v multikulturálnom
prostredí v odkaze Mons. Viktora Trstenského : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17. februára 2012 v Starej
Ľubovni / zost. Danka Matiová, Gabriela Feranecová, Mária Nagranová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-879-8. - S. 146-149.*Lešková Lýdia (100%)+E0017480
Kresťanská vízia rodiny / Mária Slivková.In: Culture and morals of family in globalised society : 7th European Family
Congress ICCFM : Trnava- Slovak republic, August 29th - September 1st 2012 / ed. Vladimir Ďurkovič, Mária Ďurkovičová. [s.l.] : [s.n.], [2012]. - ISBN 978-80-970372-2-2. - S. 521-529.*Slivková Mária+E0016896
17
Komunikácia v školskom prostredí a jej štatistické vyhodnotenie / Katarína Majcherová, Janka Bursová, Ondrej Borsík.In:
Trendy v aplikovaní šatistických metód pri zlepšovaní kvality III : zborník príspevkov z III. medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia univerzitného vzdelávania na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej
univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, 06.07.2012, Malá Ida. - Bratislava : Ekonomická univerzita,
Podnikovohospodárska fakulta Košice, 2012. - ISBN 978-80-225-3441-3. - S. 44-50.*Bursová Janka (33%) - Katarína
Majcherová (34%), Ondrej Borsík (33%)+E0017530
Emocionálna inteligencia a efektívna komunikácia ako dôležité aspekty sociálnej práce = Emotional intelligence and
effective communication as important aspects of social work / Katarína Majcherová.In: Sociálna práca v multikulturálnom
prostredí v odkaze Mons. Viktora Trstenského : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17. februára 2012 v Starej
Ľubovni / zost. Danka Matiová, Gabriela Feranecová, Mária Nagranová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-879-8. - S. 150-154.*Majcherová Katarína (100%)+E0017534
Božie Slovo a Tradícia v chápaní Katolíckej cirkvi / Jozef Jurko.In: Biblia a Tradícia v kresťanských cirkvách : ekumenickoteologická konferencia : Košice, 10. november 2011 / ed. Dominik Macák. - Prešov : Vyd. Michala Vaška, 2012. - ISBN 97880-7165-881-8. - S. 28-45.[Jurko Jozef (100%)]E0016742
Pomoc a dôstojnosť človeka, In: Lešková, L. (ed) Dôstojné starnutie a medzigeneračné korelácie vo svetle obety a služby bl.
Sáry Salkaházi, Košice : VMV 2012
*Uháľ.M+
Orientácia v práci s podnikateľmi podľa etiky K.H. Peschkeho, In: Szaniszló, V.I.M. – Demočko, D. (ed): Zbornik prispevkov z
medzinarodnej vedeckej konferencie Laudatio – Prof. K. H. Peschke, Michal Vaško – Prešov 2012, 110-120 s.*Uháľ.M+
Uskutočpovanie demokracie v kresťanskom zmysle slova je základom pre budovanie EU / Štefan Oslovič. In: Európska
integrácia: úsilie a odpor : vybrané príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie Quo vadis EU? : TF KU v Košiciach 15.
apríla 2011 / ed. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló. - Košice : Heuréka Evolution, 2012. - ISBN 978-80-970090-3-8. - S. 106114.*Oslovič Štefan (100%)+E0016661
Odkaz spišsko-kapitulského filozofa L. Hnusa do súčasnej politickej filozofie / Marcel Šefčík (aut). In: Sociálno - filozofické
problémy dneška : 30. interdisciplinárny seminár Znaky časov, 25.11.2011 Spišské Podhradie / Marcel Šefčík (zost). - Spišské
Podhradie : Nadácia Kpazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012. - ISBN 978-80-89170-40-1. - S. 93-104.*Šefčík
Marcel (100%)]E0016962
Zrelosť človeka ako predpoklad šťastného manželstva / Martin Kakalej. In: Aktuálne potreby súčasnej rodiny : zborník zo
študentskej konferencie. 18. apríl 2012, Trnava / ed. Mário Švarc. - Trnava : Centrum pomoci pre rodinu, 2012. - ISBN 97880-971079-0-1. - S. 48-54.[Kakalej Martin (100%)]E0016967
Kríza filozofie má veľký vplyv aj na krízu v teologickom myslení / Marcel Šefčík. In: Sociálno - filozofické problémy dneška :
30. interdisciplinárny seminár Znaky časov, 25.11.2011 Spišské Podhradie / Marcel Šefčík (zost). - Spišské Podhradie :
Nadácia Kpazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012. - ISBN 978-80-89170-40-1. - S. 9-26.*Šefčík Marcel
(100%)]E0016963
Hľadanie vhodnej etiky biomedicínskeho výskumu pre lepší základ vzťahu lekára a pacienta pri nárokoch dnešnej vedy a
techniky / Inocent-Mária Vladimír Szaniszló. In: Biomedicínsky výskum : právne, eticky, filozoficky : zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie : Košice, 3. máj 2012 : konferencia bola organizovaná v odbornej spolupráci s Právnickou fakultou a
Lekárskou fakultou UPJŠ (Košice), Teologickou fakultou KU (Ružomberok) a s Univerzitnou nemocnicou L.Pasteura v
Košiciach / ed. Ivan Humeník, Inocent-Mária Vladimír Szaniszló. - Bratislava : Eurokódex, 2012. - ISBN 978-80-89447-73-2. S. 39-73.*Szaniszló Inocent-Mária Vladimír (100%)+E0017388
Demokracia a hodnoty demokratickej kultúry od Leva XIII. / Inocent-Mária Vladimír Szaniszló. In: Európska integrácia: úsilie
a odpor : vybrané príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie Quo vadis EU? : TF KU v Košiciach 15. apríla 2011 / ed.
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló. - Košice : Heuréka Evolution, 2012. - ISBN 978-80-970090-3-8. - S. 5-33.*Szaniszló InocentMária Vladimír (100%)+E0016662
Humánne a etické limity ľudských práv s ohľadom na teóriu predpozitívnych práv : problém nedefinovateľnosti ochrany
ľudských práv / Inocent-Mária Vladimír Szaniszló. In: Human rights forum 2012 - medicínske právo interdisciplinárne :
zborník je súhrnom príspevkov z vedeckej konferencie konanej v dpoch 20. a 21. marca 2012, Európskym združením
študentov práva ELSA Košice, v priestoroch Historickej auly rektorátu UPJŠ a Multimediálnej miestnosti Právnickej fakulty
UPJŠ, z príležitosti 15. výročia Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a
medicíny / ed. Norbert Ostró, Lenka Jánošíková. - Bratislava : Eurokódex, 2012. - ISBN 978-80-89447-87-9. - S. 257281.*Szaniszló Inocent-Mária Vladimír (100%)+E0017628
18
Teória speciizmu Petra Singera a jej nebezpečný následok na humánne chápanie ľudskej osoby./ Inocent-Mária Vladimír
Szaniszló, 2012.In.: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet„Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných
zmien“Zborník z medzinárodnej konferenciekonanej v dpoch 22. - 23. marca 2012 v Poprade/ ed. Anton Lisnik a spol. Ružomberok : Verbum, 2012. - ISBN 978-80-8084-956-6, S. 607-620.
Úvod./Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, 2012. In.: Zborník príspevkovz medzinárodnej vedeckej konferencieLAUDATIO –
PROF. K. H. PESCHKE2. mája 2012 Aula Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku,Hlavná 89,
Košice/Szaniszló/Demočko (ed.)- Košice: Vyd. Michaľ Vaško, Prešov, 2012.- ISBN 978-80-(v tlači), s. 5-7.
PESCHKEHO POHĽAD NA PROBLÉM SOCIÁLNEHO (SPOLOČENSKÉHO) HRIECHU./Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, 2012. In.:
Zborník príspevkovz medzinárodnej vedeckej konferencieLAUDATIO – PROF. K. H. PESCHKE2. mája 2012 Aula Teologickej
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku,Hlavná 89, Košice/Szaniszló/Demočko (ed.)- Košice: Vyd. Michaľ Vaško, Prešov,
2012.- ISBN 978-80-(v tlači), s. 78-93.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Univerzitné pastoračné centrum ako inštitúcia uľahčujúca socializáciu vysokoškolských študentov / Ján Knapík.
In: Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světe : program a abstrakta ptíspěvků : 4. mezinárodní konference : 19. 20. 4. 2012 v hotelu Myslivna, Brno, Česká republika. - Brno : Institut mezioborových studií Brno, 2012. - S. 34.*Knapík Ján
(100%)]E0017772
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Náboženská výchova detí v predškolskom veku podľa Informatória školy materskej a súčasná koncepcia náboženskej
výchovy katolíckej cirkvi = Religious education of children in preschool parent education According to the informant and the
current concept of Catholic religious education / Ján Knapík. In: Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna
edukácia : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 420. výročia narodenia
Jana Amosa Komenského / ed. Ľudmila Belásová, Milan Portik. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove,
2012. - ISBN 978-80-555-0528-2. - S. 65-67.*Knapík Ján (100%)+E0017774
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
O náboženskej skúsenosti či neskúsenosti moderného človeka / Jozef Dronzek. In: Verbum : časopis pre kresťanskú kultúru.
- ISSN 1210-1605. - Roč. 23, č. 1, (2012), s. 1-8. [Dronzek Jozef (100%)] E0017673
ŠEFČÍK, M. Martin Luther a jeho miesto v dejinách filozofie. In: Nové horizonty: časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť.
ISSN 1337-6535. Roč. 6, č. 2(2012), s. 77-80.
ŠEFČÍK, M. Kríza filozofie má veľký vplyv aj na krízu v teologickom myslení. In. Sociálno-filozofické problémy dneška: 30.
Interdisciplinárny seminár Znaky časov. Spišské Podhradie : Nadácia Kpazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012, 926 s. ISBN 978-80-89170-40-1.
ŠEFČÍK, M.: Odkaz spišsko-kapitulského filozofa L. Hanusa do súčasnej politickej filozofie. In. Sociálno-filozofické problémy
dneška: 30. Interdisciplinárny seminár Znaky časov. Spišské Podhradie : Nadácia Kpazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka, 2012. 93-104 s. ISBN 978-80-89170-40-1.
NAJVÝZNAMNEJŠIE VÝSTUPY UMELECKEJ ČINNOSTI
ZZZ Závažné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným autorom a premiérovo
uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v zahraničí.
VEĽBACKÝ, J.: Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu – Watou, 11 roč.
Názov: Graduale Novum: Introitus Domine in tua misericordia, Kyrie cum tropis Conditor Kyrie omnium, Graduale Domine
refugium, Alleluia In te Domine speravi, Offertorium Benedictus es Domine, Gloria, Communio Domus mea;
Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: dirigent zboru; Rozsah: 50 min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 19.05.2012.
ZXZ Závažné umelecké diela a výkony menšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným autorom a premiérovo
uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v zahraničí.
VEĽBACKÝ, J.: Koncert ECCE SACERDOS MAGNUS
Názov: Mihi autem – Introit, Christe redemptor omnium – hymnus, Amavit eum Dominus – antifona cum Magnificat, Missa
19
IV – Sanctus, Ego vos elegit de mundo – communio.;
Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: dirigent zboru; Rozsah: 60 min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 28.07.2012.
ZXY Závažné umelecké diela a výkony menšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným autorom a premiérovo
uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v domácom prostredí.
VEĽBACKÝ, J.: II. Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu
Názov: Introit - Populus Sion, Kyrie - Conditor Kyrie omnium, Graduale - Audi filia, Offertorium - Benedictus es Domine,
Communio - Semel juravi.;
Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: dirigent zboru; Rozsah: 30 min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 26.10.2012.
ZXV Závažné umelecké diela a výkony menšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným autorom a premiérovo
uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v domácom prostredí.
VEĽBACKÝ, J.: Koncert zboru Jubilus "Faure - Miserachs"
Názov: G. Fauré: Messe Basse (Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus), Cantique de Jean, Tu es Petrus, Tantum ergo, Ave Maria,
Maria Mater gratiae, Priere; V. Miserachs Grau: Introibo 2001, Benedicat vobis, Cantate Domino, Ecce panis, Gustate et
videte, Tu est refugium mihi, Ubi caritas, Ut omnes unum sint, Regina caeli laetare.;
Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: dirigent zboru; Rozsah: 90 min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 29.04. 2012.
VEDECKÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ ČLENMI KATEDIER TF KU
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
13.7.2012, Prešov, Vedecká konferencia: Bl. Ján Pavol II. a Božia prozreteľnosť.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
3.- 4. 9.2012, Košice, Medzinárodná vedecká konferencia Spoločenská zodpovednosť organizácií
12. 03. 2012, Košice, Konferencia: Život a dielo biskupa Mons. Jozefa Čárskeho, organizovanie a moderovanie konferencie
10. 10. 2012, Košice, Teológia rečou súčasného človeka, organizovanie a moderovanie konferencie
11. 10. 2012, Košice, Výzvy pre súčasnú teológiu, Fórum teológov strednej a východnej Európy, spoluorganizovanie
konferencie
5. 11. 2012, Košice, Medzinárodná vedecká konferencia Dejiny Cirkvi v staroveku, organizovanie a moderovanie
konferencie
HEDr. ĽuboslavHromják, PhD.
15. 3. 2012, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, Vedecká konferenciaTeologickým inštitútom TF KU v Spišskom Podhradí
(odborný garant konferencie C. Hišem a Ľ. Hromják) pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Ivana Chalupeckého, PhD.
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
15.3.2012, Košice, konferencia: Popularizácia výskumu v biblických vedách na TF KU
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
30. 11. – 01. 12. 2012 v Častej – Papierničke, Odborná garancia a vedenie workshopu Príprava detí a mládeže na zakladanie
rodiny, permanentné vzdelávanie na medzinárodnej konferencii Rodina spoločnosti a spoločnosť rodine, ktorú organizovala
Slovenská spoločnosť pre rodinu.
16. mája 2012, Krakov, Spolupráca pri príprave sympózia: Krakov, UPJPII., Instytut Nauk o Rodzinie;; Medzinárodné
sympózium „Dokąd zmierzasz współczesna rodzino?”
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
7. 11., Košice, Medzinárodná vedecká konferencia na Teologickej fakulte Košice v spolupráci s Košickým samosprávnym
krajom. Košice 2012. Názov: Putovanie za duchovnom po Gotickej ceste.
prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.
14.- 18.3. 2012, TI TF KU Spišská Kapitula – KBD Svit, Organizácia, tlmočenie a preklady v sérii prednášok Prof. Giovanni
Claudia Bottiniho, OFM z Fakulty archeológie a biblických vied v Jeruzaleme (Pontificia Universitá Antoniana Roma)
23.11. 2012 Digitálna prezentácia Kamaldulského prekladu Biblie. Ukončenie projektu KEGA; konferencia; uvedenie
digitalizovaného textu na web. Organizátor: Katedra histórie a biblických vied.
Doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
20
31. 8. 2012, Košice, Katecheticko-pedagogická vedecká konferencia: Kvalita výučby náboženskej výchovy.
25.10.2012, Košice, Medzinárodná vedecká konferencia: Päťdesiat rokov liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu
na Slovensku, organizátor: katedra praktickej teológie
doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD.:
17.3.2012, TF Košice, Seminár organistov a cirkevných hudobníkov
24.3.2012, TF Košice,Seminár organistov a cirkevných hudobníkov
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
27.2.2012 Košice,Zrkadlenie ťažkého zdravotného postihnutia v modernej kresťanskej vede a v umení.
17.9.2012 Košice, Dôstojné starnutie a medzigeneračné korelácie vo svetle obety a služby bl. Sáry Salkaházi.
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
17.9.2012 TF Košice, Medzinárodná vedecká konferencia na tému: Dôstojné starnutie a medzigeneračné korelácie vo
svetle obety a služby bl. Sáry Salkaházi.Príspevok: Pomoc a dôstojnosť človeka.
22.10.2012, Košice, Konferencia Slovenskej siete proti chudobe a F. Ebert Stiftung v spolupráci s TF KU Košice a IAS pri TFKU
Košice na tému: Životné minimum ako pilier sociálneho systému a garancia kvality života? Príspevok:Aktívny rozmer
pôsobenia Cirkvi v spoločnosti a postoj SNC k otázke spravodlivej mzdy.
prof.Pavol Dráb, PhD., Dr. Vladimír Juhás, PhD.,
Košice, 07.11.2012, Teológia a Literatúra;
prof. Pavol Dráb, PhD., ThDr. Dominik Macák, PhD.
Košice, 23.11.2012, Kristova cirkev a cirkvi;
Košice, 30.11.2012, Katechizmus Katolíckej cirkvi;
doc. Inocent-Mária.V. Szaniszló, PhD.
2.5.2012, Košice, Medzinárodná Hommage konferencia k 80-tinám Prof. Karl-Heinz Peschkeho, SVD v Aule TF v Košiciach
(príprava a aktívna účasť): http://www.ktfke.sk/?show=oznamy&oid=48
AKTÍVNA ÚČASŤ NA DOMÁCICH VEDECKÝCH SEMINÁROCH A KONFERENCIÁCH
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
15.3.2012, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, Vedecká konferenciaTeologickým inštitútom TF KU v Spišskom Podhradí
(odborný garant konferencie C. Hišem a Ľ. Hromják) pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Ivana Chalupeckého, PhD.
Názov príspevku:O vzťahu medzi Viktorom Trstenským a biskupom Jánom Vojtaššákom.
23.3.2012, Košice, Medzinárodná konferenciaorganizovaná Katedrou histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
Historickým ústavom SAV a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV na tému Bitka pri Rozhanovciach v kontexte
slovenských a uhorských dejín
Názov príspevku: Bitka pri Rozhanovciach a jej vplyv na nástennú maľbu v Spišskej Kapitule.
7.11.2012, Ružomberok, Vedecká konferenciaorganizovaná pri príležitosti otvorenia výstavy organizovaná Katedrou
talianskeho
jazyka
a kultúry
na
Pedagogickej
fakulte
Katolíckej
univerzity
v Ružomberku
a
s
CentroNazionaleStudiLeopardiani v Recanati (Taliansko) na tému GiacomoLeopardi : život ako obraz knižnice
Názov príspevku: Pamiatka sv. Cyrila v Recanati.
13.-15.11.2012, Nitra, Medzinárodná vedecká konferenciaorganizovaná Filozofickou fakultou Univerzity Konštantínafilozofa v Nitre, Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, Archeologickým ústavom SAV a Konferenciou biskupov Slovenska
na tému Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda
Názov príspevku: Cyrilometodský kult a jeho miesto v katolíckom slavizme Leva XIII.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
15.3.2012, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, Vedecká konferenciaTeologickým inštitútom TF KU v Spišskom Podhradí
(odborný garant konferencie C. Hišem a Ľ. Hromják) pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Ivana Chalupeckého, PhD.
Názov príspevku: Ivan Chalupecký - nadšenec histórie.
21
22.01.2012, Spišská Kapitula, Tomášovská akadémia, prednáška: Filozofická formácia na cirkevných vysokých školách
a postmodernizmus.
12.03.2012, Košice, Konferencia: Život a dielo biskupa Mons. Jozefa Čárskeho, Názov príspevku:Jozef Čársky - štúdiá a jeho
kňazská služba.
5.11.2012 , Košice, Medzinárodná vedecká konferencia Dejiny Cirkvi v staroveku, Názov príspevku:Počiatky kresťanského
mníšstva.
doc. ThDr. PaedDr.František Trstenský, PhD.
20.-22. november 2012, Spišská Kapitula, organizátor: Slovenská národná knižnica, Teologický inštitút v Spišskej Kapitule,
Historický ústav SAV, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Spolok slovenských knihovníkov. Vedecká konferencia
k dejinám knižnej kultúry na Slovensku.
Názov príspevku:Kritériá textovej kritiky pri rekonštrukcii biblického textu.
23. November 2012, Spišská Kapitula, Vedecká konferencia organizovaná k výsledku projektu: Digitálna prezentácia
Kamaldulského prekladu Biblie.
Názov príspevku:Priebeh výskumu Kamaldulskej Biblie.
prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.
27.10. 2012, Brezno-Mazorníkovo, Rodina, staň sa tým, čím si (FC 17, Stretnutie manželských párov Breznianskeho
dekanátu
12.5. 2012, Trenčianske Teplice, Panna Mária: Matka večného Slova a príčina našej radosti, Prednáška na podujatí Dni
Panny Márie
26.2. –.25.3. 2012., Prešov; farnosť Kráľovnej pokoja, Rimanom 7,14 – 8,39, Séria piatich vystúpení v cykle pôstnych kázní
22.-23.3. 2012, PF KU Poprad, Vplyv náboženstva, osobitne Biblie, na kultúru a ekonomiku, Medzinárodná konf.
o sociálnom posolstve Jána Pavla II. pre dnešný svet
23.11. 2012: Predstavenie projektu KEGA: Digitálna prezentácia Kamaldulského prekladu Biblie.
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
15.3.2012 na TF KU: Popularizácia výskumu v biblických vedách na TF KU, Názov príspevku:Nebeský Jeruzalem – centrum
eschatologických nádejí.
ThDr. SSLic. Peter Juhás
15.3.2012 na TF KU: Popularizácia výskumu v biblických vedách na TF KU, Názov príspevku: Význam periodizácie dejín
v apokalyptickej literatúre.
September 2012, Badín: Žalmy z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie,Názov príspevku:Die Partikel
und deren Verständnis und Wiedergabe in den alten Bibelübersetzungen.
in dem Psalter
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
20. 04. 2012, Spišská Kapitula, Konferencia pri príležitosti životného jubilea prof. Jeloneka. Názov príspevku:Stretnutie
Ježiša s Emauzskými učeníkmi (Lk 24) – štyri etapy dozrievania vo viere ako prevencia syndrómu vyhorenia.
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
15. marca 2012, Spišská Kapitula,Vedecká konferencia pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Ivana Chalupeckého, PhD.
Názov príspevku:Sociálne cítenie v dielach sv. Jána Zlatoústeho.
5.11.2012, TF Košice, Medzinárodná vedecká konferencia s názvom: Dejiny cirkvi v staroveku. Názov príspevku: Sociálne
myslenie staroveku.
7. novembra 2012, TF Košice, Medzinárodná vedecká konferencia na Teologickej fakulte Košice v spolupráci s Košickým
samosprávnym krajom. Názov: Putovanie po Gotickej ceste. Názov príspevku:Duchovný rozmer pútí.
22
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
Katecheticko-pedagogická vedecká konferencia: Kvalita výučby náboženskej výchovy. Košice, 31. augusta 2012. Príspevok:
Projektová edukácia ako cesta k skvalitneniu vyučovania náboženskej výchovy.
PaedDr. ThDr. Mgr. Mária Olejníková, PhD.
Katecheticko-pedagogická vedecká konferencia: Kvalita výučby náboženskej výchovy. Košice, 31. augusta 2012. Príspevok:
Aktuálny stav využívania inovačných a aktivizujúcich metód vo výučbe náboženskej výchovy v košickom a prešovskom
regióne.
Mgr. Ján Knapík
Vedecká konferencia: Ján Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia. Pedagogická fakulta Prešovskej
univerzity v Prešove, 28. 3. 2012. Príspevok: Náboženská výchova detí v predškolskom veku podľa Informatória školy
materskej a súčasná koncepcia náboženskej výchovy katolíckej cirkvi.
Katecheticko-pedagogická vedecká konferencia: Kvalita výučby náboženskej výchovy. Košice, 31. augusta 2012. Príspevok:
Nové poňatie predmetu náboženská výchova na 1. Stupni základných škôl v Slovenskej republike.
Mgr. Ján Knapík, PaedDr. PhDr. Martina Kosturková, PhD.
Katecheticko-pedagogická vedecká konferencia: Kvalita výučby náboženskej výchovy. Košice, 31. augusta 2012. Príspevok:
Stav kritického myslenia pedagógov výučbového predmetu Náboženská výchova.
Mgr. Gabriela Genčúrová
Katecheticko-pedagogická vedecká konferencia: Kvalita výučby náboženskej výchovy. Košice, 31. augusta 2012. Príspevok:
Moderné didaktické prostriedky a ich súčasné využitie v náboženskej výchove.
Mgr. Lenka Fedorová
Katecheticko-pedagogická vedecká konferencia: Kvalita výučby náboženskej výchovy. Košice, 31. augusta 2012. Príspevok:
Učiteľ v kvalite výučby NV.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Medzinárodná vedecká konferencia: Päťdesiat rokov liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku.
Košice, 25.10.2012. Príspevok: Obnovené slávenie sviatostí a svätenín.
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
Medzinárodná vedecká konferencia: Päťdesiat rokov liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku.
Košice, 25.10.2012. Príspevok: „Liturgia hodín“ po 50 rokoch platnosti Konštitúcie SC na Slovensku.
Medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou Rudolfa Chmela v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských
práv a slobôd a s podporou Medzinárodného Vyšehradského fondu: Hľadanie modelov tolerantnej spoločnosti v strednej
Európe. Fričovce, 15.-16.2.2012. Príspevok: Skúsenosti s ekumenickým, medzináboženským a medzinárodným dialógom
Centra pre dialóg pri Teologickej fakulte v Košiciach.
Vedecká konferencia: Biblia a jej porozumenie. Spišské Podhradie, 20.4.2012. Príspevok: Sacra verbi Dei celebratio –
Liturgia v Dei Verbum a Božie slovo v Sacrosanctum Concilium.
Medzinárodné sympózium: Susedia, priatelia, bratia. Košice, 14.6.2012. Príspevok: Podujatie okrúhly stôl – predstavenie
edičného zámeru.
Vedecká konferencia: Liturgia v masmédiách. Košice, 6.3.2012. Príspevok: Liturgia v masmédiách.
Vedecká konferencia: Dokumentácia činnosti Ekumenického spoločenstva v rokoch 2001-2011. Košice, 9.3.2012.
Príspevok: Publikácia Ekumena II. – redakčný a edičný zámer.
Medzinárodné sympózium Brněnská hungaroslavistika a česko-slovensko-maďarské kulturní vztahy. Príspevok:
Význam ekumenického a medzináboženského zblíženia a príklad Ekumenického spoločenstva v Košiciach
FF MU Brno, 27.-29. 2. 2012.
23
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Vedecká konferencia: Inštrukcia Liturgiam authenticam a príprava prekladov liturgických kníh. Košice, 5.3.2012. Príspevok:
Liturgické hnutie a národné jazyky v liturgii.
Vedecká konferencia: Liturgia v masmédiách. Košice, 6.3.2012. Príspevok: Rímsky misál 2002 a jeho všeobecné smernice.
doc. JCDr. Miloš Pekarčík, PhD.
Medzinárodná vedecká konferencia: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov. Levoča,
8.11.2012. Príspevok: Výchovno-vzdelávací rozvoj jednotlivca v katolíckom školstve.
Vedecká konferencia: Jurisprudencia rotálnych rozsudkov „coram Faltin“. Ústav práva a kánonického práva PF KU,
Ružomberok, 5.11.2012. Príspevok: Kán. 1095 b.3 v rotálnych rozsudkoch Daniela Faltina.
ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.
Vedecká konferencia: Katechizmus Katolíckej cirkvi. Košice, 30.11.2012. Príspevok: Zákon a milosť v Katechizme Katolíckej
cirkvi.
Medzinárodná vedecká konferencia: Dejiny cirkvi v staroveku. Košice, 5.11.2012. Príspevok: Vznik a rozvoj právneho
myslenia kresťanov v prvých storočiach.
doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD.
Medzinárodná vedecká konferencia: Liturgia v masmédiách. Košice, 6.3.2012. Príspevok: Hudobná réžia liturgického
slávenia.
Medzinárodná vedecká konferencia: Päťdesiat rokov liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku.
Košice, 25.10.2012. Príspevok: Liturgická hudba a spev – päťdesiatročné napĺňanie reformy DVK.
Vedecká konferencia: Sväté písmo a liturgia. Spišská Kapitula, 23.11.2012. Príspevok: Réžia liturgického slávenia.
ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
Vedecká konferencia: Katechizmus Katolíckej cirkvi. Košice, 30.11.2012. Príspevok: Štruktúra Katechizmu Katolíckej cirkvi.
SLLic. Andrej Krivda
Medzinárodná vedecká konferencia: Inštrukcia Liturgiam authenticam a príprava prekladov liturgických kníh. Košice,
5.3.2012. Príspevok: Predpisy o používaní národných jazykov v liturgii po DVK.
Medzinárodná vedecká konferencia: Liturgia v masmédiách. Košice, 6.3.2012. Príspevok: Biskupská liturgia
a Caeremoniale Episcoporum.
Medzinárodná vedecká konferencia: Päťdesiat rokov reformy DVK na Slovensku. Košice, 25.10.2012. Príspevok: Obnovený
omšový poriadok a národný jazyk v liturgii.
Vedecká konferencia: Sväté písmo a liturgia. Spišská Kapitula, 23.11.2012. Príspevok: Slovenský jazyk v liturgii po DVK.
Vedecká konferencia: Katechizmus Katolíckej cirkvi. Košice, 30.11.2012. Príspevok: Posvätná liturgia ako slávenie
Veľkonočného tajomstva v KKC.
JUDr. ThLic. Jana Mitrová
Vedecká konferencia: Dôstojné starnutie a medzigeneračné korelácie vo svetle obety a služby bl. Sáry Salkaházi. Košice,
17.9.2012. Príspevok: Legislatívna úprava postavenia a ochrany seniorov v Slovenskej republike.
Vedecká konferencia: Kristova Cirkev a cirkvi. Košice, 23.11.2012. Príspevok: Aktuálna legislatívna úprava postavenia
duchovných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike.
ThLic. Florián Volf
Vedecká konferencia: Introdukcia do vybranej teologickej problematiky – Mladý človek vo svetle premien. Prešov,
18.6.2012. Príspevok: Viera v živote mladého človeka.
24
ThLic. Katarína Hudáková
Vedecká konferencia: Zrkadlenie ťažkého zdravotného postihnutia v modernej kresťanskej vede a v umení. Košice,
27.2.2012. Príspevok: Vzor Sedembolestnej v znášaní utrpenia a jej náčrt v umení.
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
Vedecká konferencia: Teoretické a praktické problémy sociálnej práce a jej multikulturálne poslanie v odkaze Viktora
Trstenského. Inštitút Viktora Trstenského v Starej Ľubovni a Mesto Stará Ľubovpa; Stará Ľubovpa, 17.02.2012. Príspevok:
Operacionalizácia prostredia pôsobnosti sociálneho kurátora pre deti.
Vedecká konferencia: Zrkadlenie ťažkého zdravotného postihnutia v modernej kresťanskej vede a v umení. Teologická
fakulta Košice, 27.02.2012. Príspevok:Využívanie vybraných foriem kompenzácíí ako nástrojov podpory nezávislého života
zdravotne postihnutých občanov.
Vedecká konferencia: Metódy sociálnej práce s rodinou. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Bratislava, Ústav sociálnej práce Božieho Milosrdenstva Žilina; a Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
vied a zdravotníctva, katedra sociálnej práce. Žilina, 27.03.2012.Príspevok:Sociálna práca s rodinou pri vykonávaní
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Vedecká konferencia: Spoločensky zodpovedné podnikanie. Fakulta manažmentu Akadémie Bogdana Janskeho v Elblagu,
Námorná akadémia v Gdyni, mesto Sztum a Teologická fakulta v Košiciach; Košice, 03.-04.09.2012. Príspevok:Spoločensky
zodpovedné podnikanie ako filantropická odozva spoločenských zmien.
Vedecká konferencia: Dôstojné starnutie a medzigeneračné korelácie vo svetle obety a služby bl. Sáry Salkaházi.
Teologická fakulta Košice a Spoločnosť sociálnych sestier Košice. Košice, 17.09.2012. Príspevok:Postavenie a sociálnoekonomická situácia starších ľudí v Slovenskej republike.
Vedecká konferencia: Ochrana života XIII. Osobnosti a vývoj vedných odborov. Pocta Andrejovi Žarnovovi. Trnavská
univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. Trnava, 28.09.2012. Príspevok:Sára Salkaházi a jej odkaz
pre súčasnú sociálnu prácu.
PhDr. Katarína Majcherová, PhD.
Medzinárodnej vedecká konferencia : „Sociálna práca v multikulturálnom prostredí v odkaze Mons. Viktora
Trstenského“KU Inštitút Viktora Trstenského, Stará Ľubovpa 17.02.2012.
Príspevok: „Emocionálna inteligencia a efektívna komunikácia ako dôležité aspekty v sociálnej práci“
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
Medzinárodná vedecká konferencia: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. Pre dnešný svet. PFKU Ružomberok, Katedra
spoločenských vied a SNC Poprad, 22-23marca 2012,Príspevok:Kontext projektu otvoreného vládnutia ako nová forma
kultúry moci a aplikácie princípov SNC.
Medzinárodná vedecká konferencia na tému: Laudatio Prof. Dr. Karl Heinz Peschke SVD2.5.-2012. TFKU Košice, Príspevok
s názvom : Orientácia v práci s podnikateľmi podľa etiky K.H. Peschkeho,
Konferencia NKOS, IASTFKU na tému: Solidarity between generations on the labour market,Bratislava 4-7.10. 2012.
Príspevok:Crisis of solidarity in wage policy and the need for ethical formation.
Medzinárodná vedecká konferencia na tému: Dôstojné starnutie a medzigeneračné korelácie vo svetle obety a služby bl.
Sáry Salkaházi, Konaná 17. 9. 2012 TFKU Košice. Príspevok: Pomoc a dôstojnosť človeka.
PhDr. Janka Bursová, PhD.
KU Inštitút Viktora Trstenského Stará Ľubovpa 17.02.2012 „ Sociálna práca v multikulturálnom prostredí v odkaze Mons.
Viktora Trstenského“ Príspevok: „ Význam SP z pohľadu prijímateľa sociálnych služeb a význam individuálního
plánovania“
TF Košice 03.-04. 09. 2012 „ Spoločenská zodpovědnost v podnikaní“ Príspevok: „Spoločenská zodpovědnost o klienta
v dôchodkovom veku a jeho kvalita života.“
TF Košice 17.09.2012 „Dôstojné stárnutie a medzigeneračné korelácie vo svetle obety a služby Bl. Sáry Slkaházi Príspevok:
25
Komunitná sociálna práca, komunitné plánovanie ako nástroj podpory.
RNDr. Zdenka Hertelyová
29.9.2012 Starý Smokovec, „Životné podmienky a zdravie“ Príspevok: „AIP ako prediktor kardiovaskulárnych
a metabolických ochorení“.
prof. Pavol Dráb, PhD.
Košice, Teologická fakulta KU; 30. nov. 2012: Katechizmus Katolíckej cirkvi; téma: Symbol ako poklad viery;
Dr. Vladimír Juhás, PhD.,
Košice, 05/03/2012, vedecká konferencia – Inštrukcia Liturgiam authenticam (Jazyk ako mocnosť i bezmocnosť vyjadrenia
božského);
Košice, 11-12/05/2012, medzinárodná vedecká konferencia – Pápežský primát (La teologia del primato papale nel contesto
teologico-storico);
Košice, 07/11/2012, medzinárodná vedecká konferencia – Teológia a Literatúra (Sandor Márai a Boží vkus);
PhDr. Dominik Macák, PhD.
Košice, 17.9.2012, Sociológia a je záujem o Tretí vek;
Košice, 23.11.2012, Podstata Cirkvi v dokumente Povaha a účel Cirkvi komisie Viera a poriadok;
Košice, 30.11.2012, História katechizmov;
doc. Inocent-Mária.V. Szaniszló, PhD.
Košice, 20.3.: Právnická fakulta UPJŠ: aktívna účasť na IV. medzinárodnej konferencii o ľudských právach:http://www.hrforum.elsa.sk/index.htm (Foto:
https://picasaweb.google.com/110152324076184959480/IVHUMANRIGHTSFORUM2012#5722336724190446450)Rektorátna sála UPJŠ
Poprad, 22.3. Konferencia k výročiu Jána Pavla II.: doc. ThDr. Ing. Vladimír Inocent - Mária Szaniszló OP, PhD. Teória
speciizmu Petra Singera a jej nebezpečný následok na humánne chápanie
ľudskejosobyhttp://konferenciapp.ku.sk/zaloha/prilohy/ramcovy_program_konferencie_JP_2012.pdf
Košice, 26.4. Konferencia o výhrade vo svedomí: LF UPJŠ Košice
http://www.medius.sk/?action=diskusia_o_vyhrade_svedomia&PHPSESSID=533a4e2168c6e877dc5824e4bc2c4d68Trnava,
28.09.: Fakulta Sociálnej práce TU: Konferencia Ochrana života XIII.: aktívne: prednáška o Schockenhoffových kritériach
biomedicínskeho výskumu;
Košice, 23.10.o 15.30: Konferencia: Universitatis disputationes: o etike skúšania liekov na PF UPJŠ, rektorská aula UPJŠ
http://www.pravo-medicina.sk/detailaktuality?new_id=594&caller_site=17&PHPSESSID=56e49c4d4c505696c46b10b59848769e
Košice, 3.5. 2012, Medzinárodná odborná konferencia v Hoteli Yasmin Košice (spolupríprava a aktívna účasť):
www.konferencia.medius.sk (3.5.2012)
26
III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM
VZDELÁVANÍ
3.1 Študijné odbory a programy
Teologická fakulta KU mala k 1. 9. 2012 akreditované študijné odbory pre všetky stupne vysokoškolského štúdia v dennej aj
externej forme v troch podskupinách študijných odborov. Štandardnou dĺžkou bakalárskeho štúdia sú 3 roky, magisterského
2 roky, doktorandského 3 resp. 5 rokov.
V rámci podskupiny Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy (1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 1.1.3
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov) udeľuje fakulta bakalársky aj magisterský titul pre absolventov
študijných programov učiteľstvo filozofie (v kombinácii), učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), učiteľstvo etickej
výchovy (v kombinácii), učiteľstvo náboženskej výchovy.
Podskupina Humanitné vedy (2.1.13 Katolícka teológia, 2.1.1. Filozofia) zahspa akreditované študijné programy náuka
o rodine a sociálna filozofia vyučované na oboch stuppoch štúdia. Pri študijnom odbore a programe katolícka teológia sú I.
a II. stupep štúdia spojené.
Fakulta poskytuje štúdium na prvom aj druhom stupni v rámci podskupiny Spoločenské a behaviorálne vedy v študijnom
odbore a programe sociálna práca (3.1.14).
Tretí stupep štúdia je akreditovaný pre študijný odbor Katolícka teológia,program Katolícka teológia a program Náuka
o rodine a pre odbor Sociálna prácav programe Charitatívna a misijná práca.
Zoznam akreditovaných študijných programov k 1. 9. 2012
I. stupeň
Podskupina študijných
odborov
Skratka
titulu
Dátum priznania
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
učiteľstvo náboženskej
výchovy (v kombinácii)
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
učiteľstvo etickej výchovy (v
kombinácii)
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
učiteľstvo náboženskej
výchovy
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
2.1.13 Katolícka teológia
náuka o rodine
denná aj
externá
Bc.
11.05.2012
Bez časového
obmedzenia
2.1.13 Katolícka teológia
náuka o rodine Bratislava
denná aj
externá
Bc.
11.05.2012
Bez časového
obmedzenia
2.1.1. Filozofia
sociálna filozofia
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
3.1.14. Sociálna práca
sociálna práca(Spiš)
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
31.8.2014 D
31.8.2014 E
3.1.14. Sociálna práca
sociálna práca
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
Názov
Forma
1.1.1. Učiteľstvo
akademických predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
učiteľstvo filozofie (v
kombinácii)
27
Obmedzenie
platnosti
II. stupeň
Podskupina študijných
odborov
Skratka
titulu
Dátum priznania
denná aj
externá
Mgr.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
učiteľstvo náboženskej
výchovy (v kombinácii)
denná aj
externá
Mgr.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
učiteľstvo etickej výchovy (v
kombinácii)
denná aj
externá
Mgr.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
učiteľstvo náboženskej
výchovy
denná aj
externá
Mgr.
8.10.2009
2.1.13 Katolícka teológia
náuka o rodine
denná aj
externá
Mgr.
11.05.2012
Bez časového
obmedzenia
2.1.13 Katolícka teológia
náuka o rodine Bratislava
denná aj
externá
Mgr.
11.05.2012
Bez časového
obmedzenia
2.1.1. filozofia
sociálna filozofia
denná aj
externá
Mgr.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
3.1.14. sociálna práca
sociálna práca (Spiš)
denná aj
externá
Mgr.
8.10.2009
31.8.2013
D31.8.2013 E
3.1.14. sociálna práca
sociálna práca
denná aj
externá
Mgr.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
Podskupina študijných
odborov
Názov
Forma
Skratka
titulu
Dátum priznania
2.1.13 katolícka teológia
katolícka teológia
denná aj
externá
Mgr.
8.10.2009
Podskupina študijných
odborov
Názov
Forma
Skratka
titulu
Dátum priznania
2.1.13 katolícka teológia
katolícka teológia
denná aj
externá
PhD.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
2.1.13 katolícka teológia
náuka o rodine
denná aj
externá
PhD.
27.7.2011
31.8.2014 D
31.8.2016 E
3.1.14 sociálna práca
charitatívna a misijná práca
denná aj
externá
PhD.
13.10.2011
31.8.2014 D
31.8.2016 E
Názov
Forma
1.1.1. Učiteľstvo
akademických predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
učiteľstvo filozofie (v
kombinácii)
Obmedzenie
platnosti
31.8.2012
I. + II. spojený stupeň
Obmedzenie
platnosti
Bez časového
obmedzenia
III. stupeň
28
Obmedzenie
platnosti
3.2 Študenti a ich štruktúra
Na štúdium na Teologickej fakulte KU bolo v akad. roku 2012/2013 zapísaných celkovo 1064 študentov, z toho na dennú
formu 527 a na externú formu 537. Najväčší počet študentov sa zapísal na študijné programy sociálna práca (674), katolícka
teológia (206) a náuka o rodine (126). Z celkového počtu cudzincov (16) študujúcich na Teologickej fakulte v akad. roku
2012/2013 tvorili väčšinu (15) študenti zapísaní na externú formu štúdia III. stuppa, pričom do prvého ročníka sa zapísalo 6,
do druhého 2, do tretieho 6 a do štvrtého ročníka 1 študent s cudzím štátnym občianstvom, pochádzajúcich z Českej
republiky (4) a z Poľska (11).
Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2012
Stupep
štúdia
Denná forma
Externá forma
občania SR
cudzinci
218
136
145
21
520
1
2
1+2
3
spolu
občania SR
2
208
277
1
35
521
5
7
Spolu
cudzinci
428
414
151
71
1064
1
15
16
Študenti zapísaní na štúdium v akad. roku 2012/2013
Stupep
štúdia
I. stupep
II. stupep
Študijný odbor
sociálna práca
filozofia
katolícka teológia
Študijný program
sociálna práca
sociálna filozofia
náuka o rodine
učiteľstvo akad.
predmetov
učiteľstvo náuky
o spoločnosti
a náboženskej
výchovy
10
10
0
2
0
339
104
235
47
89
14
49
11
10
3
39
3
5
0
21
8
8
4
3
1
3
0
katolícka teológia
151
150
1
26
0
katolícka teológia
55
16
39
1
7
4
1
3
1
3
10
4
6
2
6
sociálna práca
sociálna práca
filozofia
katolícka teológia
sociálna filozofia
náuka o rodine
učiteľstvo náuky
o spoločnosti
a náboženskej
výchovy
učiteľstvo akad.
predmetov
Zapísaní
podľa Zapísaní novoprijatí podľa
formy štúdia
formy štúdia
Zapísaní
študenti
denná externá
denná
externá
335
162
173
42
30
10
9
1
2
0
73
39
34
14
4
učiteľstvo umeleckých učiteľstvo
a výchovných
náboženskej
predmetov
výchovy
katolícka teológia
spojený I. Učiteľstvo všeobecnoa II.
vzdelávacich
stupep
predmetov – náuka o
spoločnosti
katolícka teológia
III. stupep
sociálna práca
náuka o rodine
charitatívna
a misijná práca
29
2
3.3 Akademická mobilita študentov
V roku 2012 na mobilite prostredníctvom programu Erazmus participovalo 10 našich študentov, z toho 3 za účelom stáže
a 7 za účelom štúdia. 6 ďalších študentov sa zúčastnilo mobility na základe bilaterálnej dohody. Fakulta prijala
prostredníctvom programu Erazmus spolu 4 študentov, a to z Lotyšska, z Maďarska a dvoch z Poľska, ktorí prišli za účelom
štúdia.
Evidencia mobilít odchádzajúcich študentov na TF KU 2012
Meno a priezvisko
Študijný program
Branislav Bobula
SC
Eva Futejová
SC
Tatiana Janočková
TE
Alžbeta Körösiová
NoR
Veronika Semanová
SOC.FI
Michal Škulka
TE
Barbora Vaľková
SC
Mathias Gočík
TE
Pavol Harakaľ
TE
Andrej Krivda
Andrej Krivda
TE
TE
Peter Kovalčín
TE
Martin Gerčák
TE
Peter Onderko
TE
Štefan Migač
TE
Lukáš Grobár
TE
Program
mobilita za
štúdia / stáže
účelom Trvanie
mobility
10.09.2012LLP/Erasmus - štúdium
31.01.2012
17.09.2012LLP/Erasmus - štúdium
31.01.2013
26.09.2012LLP/Erasmus - štúdium
08.02.2013
27.09.2012LLP/Erasmus - štúdium
11.02.2013
01.10.2012LLP/Erasmus - štúdium
08.02.2013
01.10.2012LLP/Erasmus - štúdium
15.02.2013
10.09.2012LLP/Erasmus - štúdium
31.01.2013
30.06.2012 LLP/Erasmus - stáž
29.09.2012
01.09.2012 LLP/Erasmus - stáž
31.12.2012
bilaterálna dohoda
7.-11.2.2012
bilaterálna dohoda
11.-15.3.2012
letný
bilaterálna dohoda
semester
2012
letný
bilaterálna dohoda
semester
2012
letný
bilaterálna dohoda
semester
2012
letný
bilaterálna dohoda
semester
2012
01.06.2012 LLP/Erasmus - stáž
31.08.2012
Prijímajúca univerzita
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové
Universytet Papieski J. P. II., Krakov
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II
UKSW w Warszawie
Karlova Univerzita v Prahe
Univerzita Palackého v Olomouci
Instituto Santa Maria, Rím
Ktižovatka, o. s., Ptíchovice
Pontificio Istituto Liturgico, Roma
Pontificio Istituto Liturgico, Roma
Priesterseminar Sankt Georgen,
Frankfurt, Nemecko
Priesterseminar Sankt Georgen,
Frankfurt, Nemecko
Priesterseminar Sankt Georgen,
Frankfurt, Nemecko
St. Mary´s Seminary and
University, Baltimore, USA
Římskokatolická farnost Plzep-Bory
Evidencia mobilít prichádzajúcich študentov na TF KU
Meno a priezvisko
Študijný program
Program
mobilita študentov
štúdium/stáž
Elvira Bloma
TE
LLP/Erasmus - štúdium
Aleksandra Raflesz
TE
LLP/Erasmus - štúdium
Tibor Zsúnyi
TE
LLP/Erasmus - štúdium
Wioleta Marchewska
NV
LLP/Erasmus - štúdium
30
– Trvanie
mobility
10.09.2012 08.02.2013
10.09.2012 08.02.2013
marec-maj
2012
február-maj
2012
Vysielajúca univerzita
Riga Higher Institute of Religious
Sciences. Lotyšsko
Nicolaus Copernicus University,
Poľsko
Gál Ferenc Theological College,
Szeged, Maďarsko
The Pontifical university of Lublin
3.4 Prijímacie konanie
Cieľom pre rok 2012 bolo prijať 304 študentov na I., spojený I. a II. a na III. stupep štúdia. Počet prihlášok bol o 18% nižší ako
tento počet. Prijatých bolo 183 z 249 uchádzačov.
Na druhý stupep plánovala Fakulta prijať 285 študentov, obdržala 199 prihlášok a prijala 182 uchádzačov (95%).
Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2012
Denná forma
Podskupina študijného Plánovaný
odboru
počet
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Prihlášky/
plán
Zápis
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
20
2
2
2
2
0,1
1,0
1,0
0,1
humanitné vedy
75
65
62
51
45
0,9
0,8
0,9
0,6
100
89
77
68
46
0,9
0,9
0,7
0,5
195
156
141
121
93
0,8
0,9
0,8
0,5
spoločenské a
behaviorálne vedy
spolu
Externá forma
Podskupina študijného Plánovaný
odboru
počet
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Prihlášky/ Prijatie/
plán
účasť
Zápis
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
0,0
0,0
0,0
0,0
4
0,3
1,0
1,0
0,2
38
30
0,7
1,0
0,8
0,4
42
34
0,6
1,0
0,8
0,4
humanitné vedy
25
7
4
4
spoločenské a
behaviorálne vedy
70
49
40
spolu
95
56
44
Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2012
Denná forma
Podskupina
študijného odboru
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
Účasť
učiteľstvo,
vychovávateľstvo
a pedagogické vedy
20
5
humanitné vedy
35
12
100
55
155
72
spoločenské
a behaviorálne vedy
Prijatie
3
Prihlášky/ Prijatie/
plán
účasť
Zápis
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
3
3
0,3
1,0
1,0
0,2
9
9
0,3
0,0
1,0
0,3
54
51
47
0,6
0,9
0,9
0,5
57
63
59
0,5
1,1
0,9
0,4
spolu
31
Externá forma
Podskupina
študijného odboru
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Prihlášky/
plán
Zápis
učiteľstvo,
vychovávateľstvo
a pedagogické vedy
humanitné vedy
spoločenské
a behaviorálne vedy
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
0,0
0,0
0,0
0,0
30
26
25
22
22
0,9
0,9
1,0
0,7
100
101
100
97
97
1,0
1,0
1,0
1,0
130
127
125
119
119
1,0
1,0
1,0
0,9
spolu
V tom počet absolventov vysokej školy
Podskupina
študijného odboru
učiteľstvo,
vychovávateľstvo
pedagogické vedy
Počet prihlášok
Prijatie
Zápis
a
humanitné vedy
spoločenské
behaviorálne vedy
Účasť
4
3
3
29
27
27
143
143
137
176
173
167
a
spolu
0
Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2012
Denná forma
Podskupina
študijného odboru
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Prihlášky/
plán
Zápis
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis
/
plán
humanitné vedy
3
4
4
2
2
1,3
0,5
1,0
0,7
spoločenské
a behaviorálne vedy
Externá forma
2
11
11
2
2
5,5
0,2
1,0
1,0
Podskupina
študijného odboru
humanitné vedy
spoločenské
a behaviorálne vedy
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Prihlášky/
plán
Zápis
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis
/
plán
6
13
12
10
10
2,2
0,8
1,0
1,7
3
9
9
6
6
3,0
0,7
1,0
2,0
V tom počet absolventov svojej vysokej školy
Podskupina študijného
odboru
Počet prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis
humanitné vedy
7
7
3
3
spoločenské
a behaviorálne vedy
15
15
7
7
V tom počet uchádzačov zo zahraničia
Podskupina študijného
odboru
Počet prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis
humanitné vedy
6
6
6
6
spoločenské
a behaviorálne vedy
0
0
0
0
32
3.5 Absolventi
V akad. roku 2011/2012 riadne skončilo štúdium celkovo 579 absolventov. Bakalársky stupep štúdia úspešne ukončilo 199
študentov, magisterský a spojený I. a II. stupep absolvovalo 361 študentov. Rigorózne konanie absolvovalo celkovo 8
záujemcov, z toho 7v študijnom odbore Sociálna práca a v študijnom programe Sociálna práca (PhDr.) a 1 v odbore
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, v študijnom programe Učiteľstvo náboženskej výchovy
(jednopredmetové).Štúdium III. stuppa - doktorandské v študijnom odbore a programe Katolícka teológia (PhD.)
ukončilispolu 19študenti.
Počet absolventov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2011/2012
Stupep
štúdia
Denná forma
Externá forma
občania SR
cudzinci
Spolu
občania SR
cudzinci
1
57
1
140
1
199
2
77
1
252
5
335
1+2
26
3
Spolu
Stupep
štúdia
I. stupep
II. stupep
8
0
8
3
19
168
2
400
9
579
Absolventi
podľa
formy štúdia
Študijný odbor
Študijný program
Sociálna práca
sociálna práca
168
46
122
Katolícka teológia
náuka o rodine
25
5
20
Učiteľstvo akad. predmetov
učiteľstvo náuky o spoločnosti
a náboženskej výchovy
5
5
0
Učiteľstvo umeleckých
a výchovných predmetov
učiteľstvo náboženskej výchovy
0
0
Sociálna práca
Sociálna práca
270
59
211
Filozofia
sociálna filozofia
20
6
14
Katolícka teológia
náuka o rodine
21
2
19
Učiteľstvo akad. predmetov
učiteľstvo
náuky
o spoločnosti
a náboženskej výchovy
19
11
8
5
0
5
Katolícka teológia
Učiteľstvo náboženskej výchovy
a náuky o spoločnosti
25
25
0
0
0
0
Katolícka teológia
19
8
11
Učiteľstvo umeleckých
a výchovných predmetov
spojený I. a
II. stupep
Katolícka teológia
III. stupep
26
Katolícka teológia
Absolventi
denná
externá
učiteľstvo náboženskej výchovy
33
Záverečné práce predložené na obhajobu v roku 2012
Záverečná práca
bakalárska
diplomová
dizertačná
rigorózna
spolu
Počet
predložených
záverečných prác
195
361
19
8
583
Fyzický počet
školiteľov
záverečných prác
Počet obhájených
195
361
19
8
583
34
68
123
16
6
213
Fyzický počet
školiteľov
záverečných prác
bez PhD.
25
55
0
0
80
Fyzický počet
školiteľov
záverečných prác
(odborníci z praxe)
21
54
0
0
75
IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ
ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Na doplpujúce pedagogické štúdium na Teologickej fakulte KU bolo ku 31. 10. 2012 zapísaných spolu 105 študentov (z toho
68 novoprijatých), pričom štúdium v roku 2012 absolvovali 90 študenti. Doplnkové pedagogické štúdium pre študentov
Sociálnej práce, Sociálnej filozofie a Náuky o rodine sa od roku 2012 realizuje aj v Bratislave a na Spiši.
Fakulta poskytuje aj štúdium typu Univerzity tretieho veku v odbore štúdia Filozoficko – teologický základ. Celkový počet
študentov zapísaných v akad. roku 2011/2012 bol 50 (z toho novoprijatých 22), pričom absolventov v roku 2012 bol11.
Katedra histórie a biblických vied ponúkla možnosť zdokonaliť sa v znalosti Svätého písma, dejín a kultúry Blízkeho východu
v rámci pilotného ročníka Letnej školy jazykov Biblie 2012. Išlo o intenzívny mesačný kurz biblickej hebrejčiny od 13. augusta
do 7. septembra 2012 a biblickej gréčtiny od 27. augusta 2012 do 21. septembra 2012. Organizátorom projektu bol doc.
Robert Lapko. Kurz viedli dvaja členovia katedry – ThDr. SSLic. Peter Juhás (bibl. hebrejčina) a Juraj Feník, S.T.D. (bibl.
gréčtina).
35
V. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ
ČINNOSTI
5.1 Projekty podporované z domácich grantových schém
V roku 2012 bolo na Teologickej fakulte KU realizovaných 5 projektov KEGA a spolupracovalo sa na 4 projektoch VEGA
realizovaných na iných fakultách.Podaných bolo 14 projektov KEGA, 1 projekt VEGA a 3 projekty podporované zo
zahraničných grantových schém.
Realizované projekty na TF KUv roku 2012
Číslo
Názov projektu
Inštitúcia
projektu
046KU4/2012
038KU4/2011
041KU4/2012
043KU4/2012
ŠRF – 2223-2012
Hlavný
riešiteľ
Spoluriešitelia
Rok
podania
Rok
schválen
ia
Priznaná
suma
Moderné
vysokoškolské
učebnice cirkevných
dejín s použitím
informačných
technológií.
Digitálna prezentácia
Kamaldulského
prekladu Biblie.
KEGA
prof. ThDr.
Cyril Hišem,
PhD.
doc. PhDr. ThDr. Štefan
Lenčiš, PhD.; ThDr. Andrea
Cibuláková, PhD.
2012
2012
3054,-€
KEGA
prof. Anton
Tyrol, PhD.
Trstenský, Olejník, Beluško,
Katuščák
2010
2010
Výskum využívania
inovačných metód
v primárnom
vzdelávaní predmetu
náboženská výchova
a tvorba nových
učebných pomôcok
pre ich
implementáciu do
edukačného procesu.
Komentovaná
bibliografická online
príručka náuky
o rodine
Finančná gramotnosť
študentov odboru
sociálna práca a jej
aplikácia v praxi
(Zvyšovanie
praktického
uplatnenia študenta
odboru sociálna
práca v komunitných
centrách).
Papyrusy Bodmer
KEGA
celkom
cca
11.000,€
6200,-€
doc. ThDr. Ján
Jenčo, PhD.
prof. PaedDr. ThDr.
Jozef Leščinský, PhD.
ThDr. PaedDr. Mgr. Mária
Olejníková, PhD.
ThDr. Ing. Anton
Babjak, PhD.
Mgr. Ján Knapík
Mgr. Lenka Fedorová
PhDr. PaedDr. Martina
Kosturková
KEGA
ThDr. Štefan
Novotný,
PhD.
Nadácia
pre deti
slovenska
doc. PhDr.
Ing. Lýdia
Lešková, PhD.
-
Fakultný
projekt
ThDr. Štefan
Novotný,
PhD.
Juraj Feník, S.T.D., František
Trstenský,
Doc.
ThDr.
PaedDr., PhD.
36
Mgr. Bc. Richard Kucharčík,
M.A., PhD., ThDr., Juraj
Pigula, PhD., ThDr. Lucia
Pečovská, PhD.
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
4542,-€
500,-€
500,-€
Spoluúčasť na projektoch realizovaných na iných pracoviskách v roku 2012
Číslo
projektu
Názov projektu
Inštitúcia
Hlavný riešiteľ
Spoluriešitelia
Rok
schválenia
fakulta
1/0318/
12
Komentár ku Knihe
žalmov (51-100)
VEGA
SSL. Jozef Tipo,
PhD. – TF TVU BA
Komentár
k Markovomu
evanjeliu
VEGA
Dr. Peter
Dubovský - TF TVU
BA
1/0101/
12
Miesta pamäti Košíc
I. (historické prelomy
a inštitúcie)
VEGA
prof. PaedDr.
Štefan Šutaj, DrSc.,
- Katedra Histórie
UPJŠ KE
1/1330/
12 PU
Kvalita života
a ľudské práva
v prosociálnej
spoločnosti
Studenten des
Frintaneums
VEGA
Prof. ThDr. Jozef
Jarab, PhD., - PU
GTF Prešov
medzináro
dná
grantová
agentúra
Encyklopedického
ústavu SAV Bratislava
„EncyklopediaBeliana
“
EU SAV
Bratislava
prof.
RupertKlieber,
prof. Karl Heinz
Frankl – Univerzita
Viedep
Ing. Peter
Červepansky
257/SDF
/2010
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD., SSLic. Peter
Juhás,
prof. Anton Tyrol, PhD.
Juraj Pigula, ThDr., PhD
František Trstenský, Doc. ThDr. PaedDr.,
PhD.
Juraj Pigula, ThDr., PhD.
ThDr. SSLic. Peter Juhás, Juraj Feník, S.T.D.,
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
Doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.; PhDr.
Henrieta Albertová, PhD., JUDr. Erik
Štempien, PhD.; PhDr. Jana Šutajová, PhD.;
PhDr. Slávka Otčenášová, PhD.; Mgr. Nikola
Regináčová; PaedDr. Alžbeta Bojková, Mgr.
Drahoslav Magdoško; Mgr. Peter Fedorčák;
Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.; PhDr. Karin
Fabrová, PhD.; PhDr. Ferdinad Uličný, ml.;
Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, PhD.; PhDr.
Pavol Matula, PhD.; Prof. ThDr. Cyril Hišem,
PhD.; Doc. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.; Mgr.
Zlatica Sáposová, PhD.; PhDr. Anna Jurová,
CSc.; Mgr. Ladislav Gergely
Doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
2012
Viliam Judák, Jozef Haľko, RóbertLetz, Pavol
Kollár, Ladislav Belás, Gabriel Brendza,
Jaroslav Coranič, Peter Zubko, Štefan
Lenčiš, Ľuboslav Hromják.
2010
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
2009
2012
2012
Podané projekty v roku 2012
Číslo
projektu
Názov projektu
Inštitúcia
Hlavný riešiteľ
Spoluriešitelia
Rok podania
012KU4/2013
Využitie e-vzdelávania pri
ochrane kultúrneho a
duchovného dedičstva kostola
v Žehre
KEGA
František
Trstenský, Doc.
ThDr. PaedDr.,
PhD.
HEDr. Ľuboslav Hromják,
PhD.
2012
016KU4/2013
Didaktické materiály prvého
Učiteľského ústavu na území
Slovenska a ich aplikácia pre
pedagogiku a odborové
didaktiky 21. storočia
Výskum využívania
aktivizujúcich metód v
sekundárnom vzdelávaní
predmetu sociálno-právna
ochrana a tvorba nových
KEGA
doc. PhDr.
PaedDr.
Miroslav Gejdoš,
PhD
HEDr. Ľuboslav Hromják,
PhD.
2012
KEGA
doc. PhDr. Ing.
Lýdia Lešková,
PhD.
ThDr. PaedDr. Mgr. Mária
Olejníková, PhD.
prof. ThDr. PhDr. PaedDr.
Jozef Jurko, PhD.
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
2012
018KU4/2013 4/2013
37
učebných pomôcok pre ich
implementáciu do edukačného
procesu
ThDr. Ing. Anton Babjak,
PhD.
JUDr. Peter Demek, PhD.
ThDr. Mária Slivková, PhD.
PhDr. Renáta Jamborová
Mgr. Katarína Hudáková
ThLic. Radovan Sekan
ThLic. Tomáš Filip
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.,
PaedDr. Martin Papčo,
PhD, Mgr. Silvia
Kaščáková, Mgr. Daniel
Lysý, Mgr. Rastislav Dluhý,
Mgr. Matúš Demko, ,
ThDr. Lucia Pečovská,
PhD.
Konečný, Veľbacký,
Knapík, Kosturková,
Krivda, Mitrová,
Petkačová
033KU4/2013
Universitas: poznanie,
myslenie, spoločenstvo
KEGA
Doc. Terézia
Rončáková, PhD.
036KU4/2013
On-line a e-learning príručka
spevov pre žiakov základných
škôl
KEGA
prof. Gabriel
Ragan
022KU4/2013
Postoje k manželstvu a
rodičovstvu. Sociologický
prieskum ako východisková
báza na vytvorenie
komplexných multimediálnych
učebných materiálov k
predmetom Sociálna práca Manželské a rodinné
poradenstvo
Postoje k manželstvu a
rodičovstvu. Sociologický
prieskum ako východisková
báza na vytvorenie
komplexných multimediálnych
učebných materiálov
k predmetom Sociálna práca Manželské a rodinné
poradenstvo.
Výskum využívania
aktivizujúcich metód
v sekundárnom vzdelávaní
predmetu sociálno-právna
ochrana a tvorba nových
učebných pomôcok pre ich
implementáciu do edukačného
procesu.
Zvyšovanie efektívnosti
a účinnosti vyučovacieho
procesu v oblasti sociálnej
starostlivosti o seniorov
spojená s medzinárodnou
spoluprácou a tvorbou
efektívnych programov na
medzinárodnej úrovni
Zvyšovanie efektívnosti
a účinnosti vyučovacieho
procesu prostredníctvom
multimediálnych programov
a implementáciou blended elearningu do vzdelávacieho
procesu blokovej výučby
odboru 3.1.14 Sociálna práca
KEGA
prof. Anton
Fabian
KEGA
Prof. Anton
Fabian, PhD.
doc. PhDr. Ing. Lýdia
Lešková, PhD.
2012
KEGA
doc. PhDr. Ing.
Lýdia Lešková,
PhD.
PaedDr.Mgr.Mária
Duchová, PhD.
2012
KEGA
PhDr. Janka
Bursová, PhD.
KEGA
PhDr. Katarína
Majcherová,
PhD.)
022KU4/2013
018KU4/2013
004KU4/2013
008KU4/2013
38
2012
2012
2012
2012
PhDr. Janka Bursová, PhD.
2012
006KU4/2013
Štatistická analýza a následné
zvyšovanie efektívnosti
a účinnosti vyučovacieho
procesu v oblasti sociálnej
starostlivosti o vybraté skupiny
klientov s postihnutím a to na
teoretickej a praktickej úrovni
Inovácia prípravy adeptov
učiteľstva a učiteľov stredných
odborných škôl na základe
analýzy úrovne ich
pripravenosti z hľadiska
pedagogickej komunikácie
v znalostnej spoločnosti
KEGA
ThDr. Ondrej
Borsík, PhD.
PhDr. Janka Bursová,
PhD.,
PhDr. Katarína
Majcherová,
2012
KEGA
doc. Ing. Dušan
Macháčik, CSc.
PhDr. Janka Bursová, PhD.
2012
Využitie princípu naratívnosti
vo vzdelávaní študentov
pedagogických odborov
prostredníctvom
audiovizuálnych didaktických
metód
KEGA
PaedDr. Zuzana
Chanasová, PhD.
2012
009KU4/2013
Výkladový slovník morálnych
a etických kresťanských
pojmov
KEGA
Inocent-Mária
V. Szaniszló
Mgr. Bc. Richard
Kucharčík, M.A., PhD.,
PaedDr. Katarína
Tišťanová, PhD., ThDr.
Branislav Kľuska, PhD.,
PaedDr. Mária Vargová,
PhD., doc. PaedDr. ThLic.
Alojz
Kostelanský, PhD.,
PaedDr. Mária Karasová,
PhD., PhDr. Gabriela
Šarníková, PhD.
Demočko, Uháľ, Oslovič
2012
1/0030/1
3
Vedecký výskum akceptácie
kresťanskej sekularity
v politickej etike a kultúre
ľudských práv Európskej únie
a v politickej etike a kultúre
ľudských práv Slovenskej
republiky
VEGA
Inocent-Mária
V. Szaniszló
Demočko, Uháľ, Oslovič
2012
005ŽU4/2013
017KU4/2013
5.2 Projekty podporované zo zahraničných grantových schém
Taologická fakulta bola v roku 2012 zapojená do 1 projektu podporovaného zo zahraničných grantových schém a boli
podané 3 nové projekty.
Realizované projekty v 2012
Číslo
Názov
Inštitúcia
projekt
projektu
u
BLX201 Lexikon der
Univerzita
0-2012
katholischenB Viedep 2010ischöfe der
2012
Habsburger
monarchie
1806-1918
Hlavný riešiteľ
prof. Emília
Hrabovec
Spoluriešitelia
HEDr.
Ľuboslav
Hromják,
PhD.
39
Rok
schválenia
2010
Podané projekty v 2012
Číslo
projektu
Názov projektu
529801-LLP-12012-1-SKAJM-IC
11210089
Cooperating between
churches and civil society
in the process of
integration and
democratization in the
European Union
Small Grant
2012-05-150001
Ethical development in
Central Europe
Inštitúcia
Inštitút Logos,
Bratislava
Vyšehradský Fond
v Budapešti spolu
s Univerzitou Petra
Pazmany v Budapešti
Inštitút morálnej
teológie Univerzity
Karla Franzensa v Grazi
Hlavný riešiteľ
Spoluriešitelia
doc. InocentMária V.
Szaniszló
2012
doc.
InnocentMária V.
Szanisló
doc. InocentMária V.
Szanisló
Rok podania
2012
2012
VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ NEPODPOROVANÁ Z GRANTOV
Peter Juhás
Partikeln und (Un)höflichkeit im Biblisch-Hebräischen.
Spracovanie akkadskej šuilla-modlitby k Enlilovi (1a).
Juraj Feník
Exegetická štúdia k pokúšaniu Ježiša v Lk 4:1-13 (monografia)
Zvieratá v štvrtom evanjeliu (článok)
Štefan Novotný
Ženy v Ježišovom rodokmeni (monografia)
Členovia katedry praktickej teológie sa podieľajú na riešení projektu „Obnovené slovenské znenie Rímskeho misála“, na
ktorom participujú Konferencia biskupov Slovenska, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo Vatikáne, Spolok sv.
Vojtecha a Liturgický inštitút TF KU (ako odborný garant).
5.3 Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi
Pedagogickí zamestnanci Teologickej fakulty v Košiciach uplatnili získané poznatky v rôznych spoločenských, výchovných či
mediálnych podujatiach. Išlo o participovanie na významných spoločenských aktivitách, účasť na rozhlasových a televíznych
podujatiach ako aj podieľanie sa na realizácii odborných a výchovných podujatí.
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
Organizovaná púť spojená s prednáškami z cirkevných dejín a dejín umenia:
7.-14.9.2012 – Rím, púť bohoslovcov spišského seminára
Odborné prednášky:
31.3.-1.4. 2012, Spišské Podhradie, Prednáška na skautskej aktivite Indulona na tému Križiacke výpravy a inkvizícia.
18.4.2012, Košice, Prednáška pre Forum 4 kultúru na tému Euripides a Medea v kontexte historických súvislostí.
29.9.2012, Spišská Kapitula, Prednáška na Hanusových dpoch na tému Život doc. Ivana Chalupeckého.
15.11.2012, Košice, Diskusia pre Forum pre kultúru na tému Pluralizmus a kresťanstvo.
40
Vystúpenie v médiách:
5.1.2012, Rádio Lumen, relácia História a my na tému: Spišská Kapitula – hypotézy vzniku Spišského prepoštstva v časoch
Veľkej Moravy
2.4. 2012, Slovenský rozhlas, Spišskokapitulská Kalvária
8.4.2012, Rádio Lumen, relácia Svetlo nádeje na tému: Doc. Ivan Chalupecký
9.8.2012, Rádio Lumen, relácia História a my na tému: Dejiny Spišského prepoštstva
8.11.2012, Rádio Lumen, relácia História a my na tému: Románska časť katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
Odborné prednášky:
16.12.2012, Humenné, Prednáška pre učiteľov Spojenej cirkevnej školy v Humennom na tému: História mesta Humenné – v
akom meste to vlastne žijem?
Vystúpenie v médiách:
12.12.2012, Rádio Lumen, relácia na tému: História slávenia vianočných sviatkov.
25.10.2012, Rádio Regina, relácia na tému: Význam Gotickej cesty pre dnešného človeka.
Inštitút cirkevných dejín:
riaditeľ Inštitútu cirkevných dejín
-
vydanie dvoch čísel vedeckého recenzovaného časopisu Notitiæ historiæ ecclesiasticæ,
-
realizovanie 1. fázy projektu v rámci ICD – Latinsko-slovenský cirkevný slovník.
doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD.
Ďalšie aktivity:
Spoluorganizátor projektu „Noc Biblie“ v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom a rádiom Lumen.
Spolupráca s rádiom Lumen: Biblické relácie raz v mesiaci v rámci programu: „Duchovný obzor“.
Spolupráca s TV Lux na sérii televíznych komentárov „Evanjelium podľa Jána“.
Biblické prednášky:
Raz v mesiaci prednášky v Spišskej Novej Vsi „Biblické postavy viery“
Raz v mesiaci prednášky pre rehoľné sestry Vykupiteľky v Spišskej Novej Vsi „ List Galaťanom“
Raz v mesiaci prednášky pre veriacich v Poprade „Lectio divina“
Raz v mesiaci prednášky pre veriacich v Smižanoch „O modlitbe Pána“
Prednášky pre účastníkov „Škola Biblie“ v Ústí nad Priehradou
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
Prednášky na stredných školách, Prednáška pre katechétov, Prednášky na púti rodín, Škola snúbencov, Škola mladej rodiny,
Škola Biblie, spolupráca s TV LUX na seriáli Slovo Božie podľa Jána, Kurz lektorov v Bardejove, Biblické inšpirácie na nedeľné
evanjelium pre arcidiecéznu webstránku, projekt VerbumDomini.sk, Biblické diskusné fórum, Biblické púte Izrael, Egypt,
Jordánsko, Turecko.
prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.
Členstvo v odborných komisiách
Predseda poroty v celoslovenskom kole biblickej olympiády pre základné a pre stredné školy v dpoch 22.- 24. mája 2012
v Modre (Dekrét vystavil Mons. Bernard Bober, predseda Komisie pre katechizáciu a školstvo pri KBS).
Vystúpenia v Rádiu Lumen
Rozhlasový portrét Mons. Františka Tondru; 8.5. 2012 (relácia v B. Bystrici spolu s Mons. Štefanom Sečkom a Mons. J.
Dudom).
Viaceré relácie zo svätých omší alebo rozhovory z rôznych akcií (Kežmarok, Or. Polhora, Spišská Kapitula...)
Zodpovedný za formáciu a vzdelávanie kpazov Spišskej diecézy
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
41
prorektor pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU
máj-december 2012: založenie a organizácia Kolégia KU
august-september 2012: organizácia a garantovanie Letnej školy jazykov Biblie
SORO, OP Vzdelávanie, štrukturálne fondy EU. č.: 26110230044
„Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na Katolíckej univerzite v Ružomberku“ //Člen riešiteľského
tímu//
ThDr. SSLic. Peter Juhás
Pedagogická činnosť na LMU v Mníchove (Starý zákon; sýrčina).
ThDr. Juraj Pigula
Nairobi, Kepa, Seminár Rehole sv. Augustína – Tangaza College, 17.5.-30.5. 2012, Prednášky: Spiritualita v dielach sv.
Augustína a Seminár – čítanie diel sv. Augustína.
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
Prednášky na pravidelné mesačné semináre (január – apríl 2012) pre spoločenstvá rodín pri Inštitúte rodiny Jána
Pavla II. v Bratislave a pre študentov INOR počas prípravy na VII. svetové stretnutie rodín v Miláne
(v Bratislave, vo Svätom Jure, v Piešťanoch, v Leviciach):
1.
Január: Práca a sviatok v rodine
2.
Február: Práca – výzva pre rodinu
3.
Marec: Sv. Jozef – vzor otcovstva (prirodzeného aj duchovného) a vzor pracovitosti pre dobro rodiny
4.
Apríl: Sviatok – čas pre Pána, rodinu a spoločenstvo
Prednášky na pravidelné mesačné semináre (september – december 2012) pre spoločenstvá rodín pri Inštitúte
rodiny Jána Pavla II. v Bratislave a pre študnetov INOR v rámci Roka viery (v Bratislave, vo Svätom Jure,
v Piešťanoch, v Leviciach):
1.
September: Rok viery – znovuobjavenie viery a svedectva o nej
2.
Október: Povolanie človeka k životu
3.
November: Ako spoznať Boha a uveriť v neho
4.
December: Viera v Ježiša Krista
Vedenie zájazdu na VII. svetové stretnutie rodín v Miláne pre spoločenstvá rodín pri Inštitúte rodiny Jána Pavla II.
v Bratislave (28. máj – 4. jún 2012)
Vystúpenia v médiách: Slovenský rozhlas – diskusie a príhovory k cirkevným sviatkom (06. 04. 2012, 08. 04. 2012, 23. 12.
2012, 24. 12. 2012)
Príprava lectio divina pre arcibiskupa Mons. S. Zvolenského k cyklu „Obnovme našu vieru a mravnosť“ (téma: Pavol, učiteľ
vo viere a pravde /Gal 2, 11 -21/; termín: 06.06. 2012)
Katedra edukačných vied poskytuje kontinuálne vzdelávanie katechétov v Košickej arcidiecéze a vyvíja spoluprácu
v nasledujúcich oblastiach:
Spolupracuje so základnými a strednými školami v rámci organizácie pedagogickej praxe študentov.
Spolupráca s materskými, základnými a strednými školami v rámci organizácie permanentnej formácie učiteľov
NV.
Spolupráca s Arcidiecéznym katechetickým úradom v Košiciach.
Spolupráca s Diecéznym katechetickým úradom v Spišskej Novej Vsi.
Poradenská a expertízna spolupráca s Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom Slovenska, Spišská
Nová Ves.
Spolupráca so sociálnym zariadeným DSS Žehra, časť Hodkovce, permanentná katechizácia klientov.
Spolupráca s Tv LUX.
Organizovanie DPŠ pre absolventov a študentov SP, NOR, SF.
42
Výstupom výskumnej činnosti niektorých členov katedry praktickej teológie sú návrhy a posúdenia pri vydávaní liturgických
kníh pre Liturgickú komisiu Konferencie biskupov Slovenska. Ide o expertnú a výskumnú činnosť, ktorú zastrešuje Liturgický
inštitút TF KU na základe memoranda s Liturgickou komisiou KBS (2011).
5.4 Špecializované výskumné pracoviská fakulty
KŇAZSKÝ SEMINÁR SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO V KOŠICIACH
Kpazský seminár pracuje pod vedením rektora, ktorému pomáhajú dvaja prefekti a dvaja špirituáli. Ku koncu roka 2012 je vo
výchove kpazského seminára 61 seminaristov. V júni 2012 ukončilo formáciu kpazskou vysviackou 11 seminaristov.
Študijné mobility a stáže: Študenti kpazského seminára sa pravidelne zúčastpujúmobilít za účelom štúdia alebo pracovnej
stáže. V roku 2012 bol v rámci mobility na pracovnej stáži v Taliansku jeden seminarista, v USA traja seminaristi, dvaja z nich
si predĺžili pobyt v USA aj študijnou celoročnou stážou. V júni sa vrátili z pobytu a štúdia v nemeckej diecéze Limburg traja
seminaristi (študijný pobyt bol vo Frankfurte), od septembra takýto pobyt realizuje jeden seminarista. Jeden seminarista
realizuje polročný študijný pobyt od septembra aj na Karlovej Univerzite v Prahe. Celoročnú pastoračnú prax realizujú od
septembra traja bohoslovci v pastoračných centrách v Českej republike, traja na Slovensku.
Seminaristi šiesteho ročníka, ktorí sú už zárovep diakonmi, sú väčšinu roka vo farnostiach, kde majú diakonskú prax. Okrem
seminaristov za Košickú arcidiecézu študuje v kpazskom seminári aj jeden seminarista za Mukačevskú diecézu na Ukrajine.
Dobrovoľnícke aktivity: Seminaristi sa dlhodobo angažujú v dobrovoľníckych aktivitách pri telesne postihnutých
vozičkároch a pri bezdomovcoch v meste Košice, aktívne sa zapájajú aj do podujatí Ekumenického spoločenstva Mesta
Košice. Pravidelne dvakrát v roku vychádza seminárny časopis Borromeo. Na štvrtú veľkonočnú nedeľu bohoslovci
organizujú Dep Otvorených Dverí, keď do priestoru kpazského seminára je pozvaná široká verejnosť, pre ktorú je pripravený
celodenný program. Na sviatok sv. Karola Borromejského a slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie seminaristi
organizujú slávnostné akadémie pre širokú verejnosť. Každý tretí víkend v mesiaci je v kpazskom seminári duchovná obnova
pre seminaristov, na začiatku školského roka celotýždenné duchovné cvičenia. Každý ročník počas semestra absolvuje aj
jeden oddychovo komunitný víkendový pobyt mimo kpazského seminára. Pri kpazskom seminári účinkuje aj spevácky zbor.
CENTRUM PRE DIALÓG - CENTRUM EXCELENTNOSTI PRI TF KU
Centrum pre dialóg Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo zriadené na začiatku r. 2006.
Riadi sa schváleným štatútom.
1. Vedecká práca CE TF KE R
A. Zorganizované konferencie CE TF KU R Košice
1. 9.3.2012 09.00. Konferencia Publikácia Ekumena II. O redakcii,náplni, postupe prác, obsahu a rozsahu knihy v záujme
jednotnosti príspevkov členov ES, Mesta a VUC.
2. 14. 6. 2012. Medzinárodné sympózium Susedia, priatelia, bratia. Vysoká škola teologická Ferenca Gála v partnerstve
s KU TF Košice a s Masarykovou univerzitou v Brne.
Prezentácia kníh edície a knihy Béla Bartók – súpis diel.
B. Publikačná činnosť – v prílohe č. 2
C. Aktívna účasť na konferenciách – aktívna účasť na konferenciách sa prostredníctvom členov centra prelína s činnosťou
katedier
D. Projekt
Projekt KEGA Malý ekumenický spevník –A.Konečný (neúspešný)
E. Mobilita
Dpa 8.-12-10.2012 na FF MU Brno - kurz 20 prednášok v rámci programu „Zlepšovanie podmienok pre pôsobenie
významných zahraničných akademických pracovníkov na MU“: Základné poznatky o svetových náboženstvách
a kresťanstve, medzináboženské a ekumenické vzťahy
2. Spolupráca s Vysokou školou Ferecza Gála Szeged
Spolupráca pokračuje v rámci
- maďarsko-slovenského vedeckého okrúhleho stola, aktuálne rozšíreného na projekt v rámci V4 s českým partnerom – FF
MU Brno
- účasť na „Gerhardus Konferencii“
3. Spolupráca s Ekumenickým spoločenstvom
43
Príprava bohoslužieb ES: 18. Ekumenická bohoslužba slova v januári, pašiový sprievod na Veľký piatok,
Ekumenické Veni Sankte, ďakovná bohoslužba za úrodu v októbri (CE koná prípravu každej bohoslužby)
Publikácia Ekumena košice 1994 – 2011 / Anton Konečný, Pavol Bardzák, Imrich Belejkanič, Pavol Dráb, Dušan
Havrila, Ján Henžel, Pavol Horník, Cyril Hišem, Ivan Kolín, Ján Lauko, Ján Liba, Dominik Macák, Dalibor Smolník, Jaroslav
Széles, František Šándor, Richard Raši, Karol Horník. - Bratislava : Nové mesto, 2012. - 139 s. - ISBN 978-80-89621-01-9.
*Konečný Anton - Pavol Dráb, Cyril Hišem+ E0017670
4. Spolupráca s Mestom Košice
Spolupráca je v oblasti Festivalu sakrálneho umenia, Dní Mesta Košice a príležitostných sympózií na sociálne
a ekumenické témy.
5. Spolupráca s VUC Košice
CE TF je členom Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Zasadaní sa zúčastpuje prof. Konečný ako člen, alebo Dr. Macák ako zástupca. Spolupráca na projekte Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja – oblasť pomoci rodine.
6. Plán na rok 2013
Spolupráca s VŠ FG Szeged
Ďalší zväzok edície Susedia, priatelia, bratia
1.
Vzdelanie
a výchova
vysokého
cirkevného Kozma Gábor
katolíckeho školstva na Slovensku a v Maďarsku
Anton Konečný
Suma nákladov:
Aktivita
1
Publikácia
o vysokom
školstve
2
Ekumenické symp.
3.
Cesta
na
Gerhardus
konferenciu
Suma
Celkový sumár:
1000 E
2013
Cestovné
Ubytovné
-
Obed
-
Publikácia
600
100
100
40
50
110
200
40
50
710
KONZULTAČNÉ STREDISKO NÁUKY O RODINE (ĎALEJ IBA KS NOR)
INŠTITÚT NÁUKY O RODINE (INOR) V BRATISLAVE
Adresa inštitútu
Bazovského 6, 841 01 Bratislava
tel.: +421 02/20851339
e-mail: [email protected]
vedúci INOR :
zástupca riaditeľa:.
sekretriát:
študijné referentky
interná doktorandka
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD
neobsadené
neobsadené
Mgr. Alžbeta Cmarková, Mgr. Sylvia Sklárová
ThLic. Beáta Pilková
funkčné miesto profesor
funkčné miesto docent
externá doktorandka:
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
neobsadené
Mgr. Alžbeta Cmarková
externí spolupracovníci (vyučujúci):
1.
2.
3.
PaedDr. Mária Adamčíková
RNDr. Jozef Antoni, CSc.
ThDr. Michal Baláž, PhD.
44
4. ThDr. Jan Balík, PhD.
5. Doc. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.
6. ThLic. Mgr. Peter Brenkus
7. Doc. Ing. Jozef Brezák, PhD.
8. RNDr. Ing. Marcela Dobešová
9. ThDr. Ján Ďurica, PhD.
10. Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
11. PaedDr. Eva Ivanová
12. Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
13. HELic. Dušan Kolenčík
14. Mgr. Elena Lamačková
15. prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
16. MUDr. Renáta Mikušová, PhD.
17. JUDr. René Milták
18. ThDr. Mário Orbán, PhD.
19. MUDr. Mária Orgonášová. PhD.
20. ThDr. Beata Pilková, PhD.
21. Mgr.art. Peter Pilz
22. PhDr. Eva Prvá
23. Mons. František Rábek
24. ThLic. Roman Seko
25. PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
26. PhDr. Mária Suríková
27. PaedDr. Mgr. Pavol Tománek, PhD.
28. Mgr. Ladislav Tóth
29. ThLic. Jozef Vadkerti
30. ThLic. Marián Valábek
31. ICDr. Marek Virág
Prehľad najdôležitejších udalostí KS NOR (INOR Bratislava) v roku 2012
Spolupráca s Inštitútom náuky o rodine pri UPJPII. v Krakove pri príprave medzinárodného sympópzia Dokąd
zmierzasz współczesna rodzino? (Kam smeruješ, súčasná rodina?) v Krakove 16. 05. 2012.
Odborná garancia a vedenie workshopu Príprava detí a mládeže na zakladanie rodiny, permanentné
vzdelávanie na medzinárodnej konferencii Rodina spoločnosti a spooločnosť rodine, ktorú organizovala
Slovenská spoločnosť pre rodinu v dpoch 30. 11. – 01. 12. 2012 v Častej – Papierničke.
NAJVÝZNAMNEJŠIE VEDECKÉ PUBLIKÁCIE
PUBLIKÁCIE Z ROKU 2011, KTORÉ NEBOLI ZARADENÉ DO VÝROČNEJ SPRÁVY 2011
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
1. Vojtko,
Stanislav:
Potreba
novej
formácie
človeka
na
začiatku
21.
storočia
(v rodine, vo farnosti, v inštitútoch rodiny). S. 403 – 411.In: Kościół, rodzina, życie. Wydawnictwo
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego, Warszawa 2011, 415 s. ISBN 978-83-7072-713-0.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Vojtko, Stanislav: Biblické východiská pre formáciu ľudsky zrelých manželov,s. 57 – 65. In: Studia Aloisiana
2011, roč. 2, č. 1, recenzovaný časopis. Trnava : Dobrá kniha 2011.
2. Pilková, Beáta: Rodinná katechéza a jej podstata z pohľadu Familiaris consortio. S. 314 – 319. In: Familiaris
consortio – nádej pre súčasnú rodinu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 11. 02. – 12. 02. 2011
v Bratislave. Bratislava : Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave 2012. S. 329. ISBN: 978-80-971162-8-6.
3. Cmarková, Alžbeta: Od utilitaristického chápania spoločenstva ku communio personarum podľa Jána Pavla
II. S. 320 – 328. In: Familiaris consortio – nádej pre súčasnú rodinu. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie 11. 02. – 12. 02. 2011 v Bratislave. Bratislava : Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave 2012. S.
329. ISBN: 978-80-971162-8-6.
4. Vojtko, Stanislav: editovanie zborníka Familiaris consortio – nádej pre súčasnú rodinu. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie 11. 02. – 12. 02. 2011 v Bratislave. Bratislava : Inštitút rodiny Jána
Pavla II. v Bratislave 2012. S. 329. ISBN: 978-80-971162-8-6.
1.
Najvýznamnejšie vedecké publikácie z roku 2012 sú uvedené v prílohe č. 2
45
ÚČASŤ NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH PODUJATIACH
Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
1.
Krakov, UPJPII.; 01. marca 2012; IX. medzinárodné sympózium „Biblia w kulturze świata“; prednáška: Pavlov
model evanjelizácieako vzor pre odovzdavanie biblického posolstva v súčasných areopágoch
2.
Krakov, UPJPII., Instytut Nauk o Rodzinie; 16. mája 2012; Medzinárodné sympózium „Dokąd zmierzasz
współczesna rodzino?”; prednáška: Základné prvky antropológie ženy podľa exhortácie Familiaris consortio
I.
II.
Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
Na INOR sa vyučuje iba študijný program „náuka o rodine“ na bakalárskom, magisterskom a od akademického
roku 2012/2013 aj na doktorandskom stupni, ktorého obsah je totožný s obsahom, aký sa vyučuje na TF KU
v Košiciach.
V akademickom roku 2011/2012 študovalo na INOR 54 študentov ( z toho na bc. stupni 36 študentov, na mgr.
stupni 18 študentov). Absolventi bc. stuppa: 14; absolventi mgr. stuppa: 7.
V akademickom roku 2012/2013 študuje na INOR 65 študentov (z toho bc. stupep: 32; mgr. stupep: 28; DPŠ: 8+2
(8 študentov je z terajšieho 2. roč. mgr. stuppa, 2 študentky sú absolventky z predchádzajúcich ročníkov), na
doktorandskom stupni 3 študenti.
Na pracovisku v Bratislave v akademickom roku 2011/2012 vyučovalo 32 externých vyučujúcich + 3 pracovníci TF
KU v Košiciach: prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.; PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.; ThDr. Beáta Pilková, PhD.
Na pracovisku v Bratislave v akademickom roku 2012/2013 vyučuje 31 externých vyučujúcich + 2 pracovníci TF KU
v Košiciach: prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.; ThDr. Mária Duchová, PhD.
Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
Na pracovisku v Bratislave sa od akademického roku 2012/2013 realizuje aj doplpujúce pedagogické štúdium, na
ktorom študuje 10 študentov (z toho 8 študentov je z terajšieho 2. roč. mgr. stuppa, 2 študentky sú absolventky
z predchádzajúcich ročníkov).
AKTÍVNA ÚČASŤ NA DOMÁCICH VEDECKÝCH SEMINÁROCH A KONFERENCIÁCH
Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
Spišská Kapitula; 20. 04. 2012; Konferencia pri príležitosti životného jubilea prof. Jeloneka. Vojtko, Stanislav:
Stretnutie Ježiša s Emauzskými učeníkmi (Lk 24) – štyri etapy dozrievania vo viere ako prevencia syndrómu
vyhorenia
AKTÍVNA ÚČASŤ NA DOMÁCICH SEMINÁROCH
Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
Príprava prednášok na pravidelné mesačné semináre (január – apríl 2012) pre spoločenstvá rodín pri Inštitúte
rodiny Jána Pavla II. v Bratislave a pre študentov INOR počas prípravy na VII. svetové stretnutie rodín v Miláne
(v Bratislave, vo Svätom Jure, v Piešťanoch, v Leviciach):
5.
Január: Práca a sviatok v rodine
6.
Február: Práca – výzva pre rodinu
7.
Marec: Sv. Jozef – vzor otcovstva (prirodzeného aj duchovného) a vzor pracovitosti pre dobro rodiny
8. Apríl: Sviatok – čas pre Pána, rodinu a spoločenstvo
Príprava prednášok na pravidelné mesačné semináre (september – december 2012) pre spoločenstvá rodín pri
Inštitúte rodiny Jána Pavla II. v Bratislave a pre študnetov INOR v rámci Roka viery (v Bratislave, vo Svätom Jure,
v Piešťanoch, v Leviciach):
5.
September: Rok viery – znovuobjavenie viery a svedectva o nej
6.
Október: Povolanie človeka k životu
7.
November: Ako spoznať Boha a uveriť v neho
8.
December: Viera v Ježiša Krista
INÉ
Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.: Vedenie zájazdu na VII. svetové stretnutie rodín v Miláne pre spoločenstvá
rodín pri Inštitúte rodiny Jána Pavla II. v Bratislave (28. máj – 4. jún 2012)
Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.: Vystúpenia v médiách: Slovenský rozhlas – diskusie a príhovory k cirkevným
sviatkom (06. 04. 2012, 08. 04. 2012, 23. 12. 2012, 24. 12. 2012)
46
Ďalšie aktivity INOR:
Spolupráca so Slovenskou spoločnosťou pre rodinu:
organizovanie odborných a vedeckých podujatí
budovanie knižnice náuky o rodine v priestoroch INOR
spolupráca pri vytváraní nového profilu absolventa náuky o rodine
Pedagógovia, študenti a absolventi „náuky o rodine“ na INOR sa zapájajú do vzdelávacích, pastoračných
a charitatívnych aktivít v treťom sektore a vo farnostiach v rozličných regiónoch Slovenska.
V rámci odbornej praxe sa poslucháči v roku 2012 zapojili do projektov, v mieste svojho bydliska: letné
prázdninové tábory pre deti a rodiny; príprava a vedenie spoločenstiev rodín, detí, mládeže; prednáškové cykly
pre snúbencov.
Dep rodiny v máji 2012 – študenti sa zapojili do organizovania podujatí v Leviciach a v Bratislave.
Vyučujúci a spolupracovníci poskytujú v priestoroch inštitútu poradenské služby v oblastiach: psychologické
poradenstvo, duchovné poradenstvo, poradenstvo pre rodiny s ťažko zdravotne postihnutými členmi,
poradenstvo pre rodiny bojujúce so závislosťou na alkohole.
LITURGICKÝ INŠTITÚT JÁNA JALOVECKÉHO PRI TF KU V RUŽOMBERKU
Liturgický inštitút (LI JJ) je organickou súčasťou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Cirkevno-právne sa
riadi Štatútom z roku 2000, podľa ktorého je arcidiecéznou inštitúciou. LI vykonáva liturgickú vedeckú a odborne pastoračnú činnosť v zmysle konštitúcie Sacrocanctum concilium, č. 44. Význam a činnosť LI JJ postupne vzrástli. Činnosť LI
JJ je expertná, projektová a publikačná a koná sa v spojení s KPT, keďže väčšina členov LI sú zárovep pedagógovia na KPT.
Na základe memoranda o spolupráci s Liturgickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska(2011) poskytuje
Liturgický inštitút vedeckú a expertnú podporu pre prácu komisie.
A. Expertná činnosť LI JJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Vysielanie Liturgie hodín v Rádiu Lumen – spolupráca s riaditeľom J. Spuchľákom, uzavretá 7.1.2011 (pokračovanie
aj v roku 2012)
Posúdenie stuppa slávenia - sv. Alžbeta, patrónka Košíc; sv. Andrej-Svorad, patrón Nitry (pre LKKBS, č. 4/2012,
8/2012)
Posúdenie slovenského znenia Vyznania viery (pre LKKBS, č. 7/2012, 12/2012); výstupom je výskumná správa –
evidovaná v publikačnej činnosti KPT
Príprava omšového formuláru „Na poďakovanie za dar ľudského života“ (pre LKKBS, č. 11/2012)
Odborné pripomienkovanie slovenského znenia Obradu exorcizmu (pre LKKBS, č. 23/2012)
Posúdenie oficiálneho publikovania Liturgie hodín na internete – cirkevno-právna analýza (pre LKKBS, č. 52/2012,
70/2012)
Ako prinášať Eucharistiu chorým a starým domov – odpoveď pre Katolícke noviny (publikované KN 22/2012 –
evidované v publikačnej činnosti KPT)
Odborné posúdenie znenia textu Otče náš: „a neuveď náš do pokušenia“ (pre LKKBS, č. 56/2012)
Príprava inštrukcie KBS o vydávaní liturgických kníh a textov (pre LKKBS, č. 57/2012)
Noc kostolov – upozornenie ohľadom rešpektovania posvätného priestoru (pre LKKBS, č. 63/2012)
Príprava partikulárnych noriem KBS o spovedniciach (pre LKKBS, č. 64/2012, 114/2012)
Cenzorské posúdenie modlitby „Zverenie ochrany civilizácie života a lásky do rúk Najsv. Panny Márie“ (pre LKKBS,
č. 71/2012)
Príprava odborného prekladu Inštrukcie o liturgickej formácii v seminároch (LKKBS, č. 75/2012)
Odborná príprava podkladov pre úpravu partikulárneho kalendára slovenských diecéz (pre LKKBS, č. 78/2012)
Odborné posúdenie sťažnosti na nedovolený kult Jána Vojtaššáka (pre LKKBS, č. 98/2012)
Príprava úmyslov Apoštolátu modlitby KBS na rok 2013 (pre LKKBS, č. 99/2012)
Odborné posúdenie aplikácie – Spevník na mobilné telefóny (pre LKKBS, č. 109/2012, 112/2012)
Odborné cenzorské posúdenie textu modlitebníka „Františkovou cestou k Bohu“ (pre ABU BA, č. 4164/2012)
Príprava odborného prekladu omšového formulára „za novú evanjelizáciu“ (pre LKKBS, č. 130/2012)
Odborné posúdenie k návrhu titulu Panny Márie „Matka slovenského národa“ (pre LKKBS, č. 144/2012)
Odborné posúdenie žiadosti o schválenie liturgických textov Františkánskeho lekcionára (pre LKKBS, č. 149/2012)
B. Projektová činnosť LI JJ
1. Obnovené slovenské znenie Rímskeho misála
Liturgický inštitút je riešiteľom projektu. Financovanie je mimo grantových agentúr a zabezpečuje ho KBS a SSV.
Projekt sa rieši na základe vydavateľskej zmluvy (KBS-SSV) a memoranda o spolupráci (KBS-LI). Do projektu je zapojená aj
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo Vatikáne.
47
V rámci projektu LKKBS organizovala sympózium „Inštrukcia Liturgiam authenticam a preklady liturgických kníh“,
na ktorom predniesli pozvané príspevky viacerí členovia LI.
Bola ustanovená redakčná rada pre prípravu Omšového poriadku, ktorej vedúcim a garantom je prof. Gabriel
Ragan (26.3.2012, 48/2012-LK), členovia: Krivda, V. Juhás, Novotný, Boleš.
Redakčná rada pripravila prvý návrh Omšového poriadku (knižný výstup BAB), ktorý bol počas roka
pripomienkovaný ďalšími odborníkmi, biskupmi a prekonzultovaný na Kongregácii pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Práce
budú pokračovať druhým návrhom (predpokladaný výstup AAB).
2. Príprava Lekcionára II.
Liturgický inštitút spolupracuje s LKKBS a SSV na príprave nového Lekcionára II. Náplpou je posúdenie súčasného
znenia a zváženie úprav v novom vydaní. LI poskytuje odborné stanoviská. Predpokladá sa výstup AGI.
3. Liturgický spevník
Prof. Konečný bol poverený zostavením kompletu Advent a vypracovaním procesu návrhu schvaľovania nového
spevníka na úrovni KBS (148/2012-LK). Hudobná sekcia LK KBS spolupracuje s LI na príprave spevníka už od roku 2000.
C. Publikačná a vedecká činnosť v spojení s KPT
1. Zabezpečenie prispievateľov pre vedecké konferencie, ktoré organizovala LK KBS: Inštrukcia Liturgiam authenticam
a preklady liturgických kníh (Košice, 5.3.2012) a Liturgia v masmédiách (Košice, 6.3.2012).
Na konferenciách odznelo 6 pozvaných príspevkov (AFB) našich pedagógov (evidované v publikačnej činnosti KPT).
2. BAB - Obnovené slovenské znenie omšového poriadku / G.Ragan a kol.
3. AGI – Problematika znenia Kréda / A. Krivda
4. GII – Ako prinášať Eucharistiu chorým a starým domov / A. Krivda
5. GII – Inštrukcia o liturgickej formácii v seminároch / A. Krivda (odborný preklad z latinčiny, recenzent prof. G. Ragan)
INŠTITÚT APLIKOVANEJ ETIKY ALEXANDRA SPESZA
Hlavná 89, 041 21 Košice
tel.: +421 55 68 36 111, e-mail: [email protected]
Vedúci pracoviska:
Zástupca vedúceho:
sekretariát:
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD. funkčné obdobie do 1.10.2015
doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, OP, PhD. docent TF KU
ThDr. Daniel Demočko, člen inštitútu TF KU
Denisa Tašoniová – doktorand TFKU
Členovia:
Mgr. Peter Novák, diecézny dekan dekanátu Košice – Západ.
ThDr. Radoslav Lojan, PhD. člen inštitútu
ThDr. Štefan Oslovič, člen inštitútu
Externí spolupracovníci:
ThLic. Štefan Albičuk, doktorand TF KU.
Mgr. Ing. Slavomíra Mareková
Ing. Mária Tomašová
Mgr. Ivana Pločicová – doktorand TFKU
Mgr. Dagmar Zálesová
Mgr.Gabriela Genčúrová – doktorand TFKU.
Mgr. Anikó Kláriková
zahraniční spolupracovníci: Prof. Dr. Med. Josef Sopko, PhD – Bazilej - Švajčiarsko
Prof. Paul Roettig - Wien
Prof. Markus Vogt - Zittau, Nemecko
Prof. Georg Milbradt – Drážďany, Nemecko
Prehľad najdôležitejších udalostí pracoviska za rok 2011
1.Príležitostné stretnutia členov inštitútu a rozdeľovanie pracovných úloh spolu so spísaním zápisu.
Vykonávané občasným spôsobom pri riešení organizačných úloh.
2. Analýzy a rozvoj kontaktov v oblasti bioetiky ako výsledok medzinárodnej spolupráce univerzít v programe CEEPUS II.
organizovanej v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Bioethicists in Central Europe (BCE.):
48
Organizovanie výmenných pobytov a hosťovanie v rámci výmenných programov študentov aj vyučujúcich v programe
CEEPUS II. AT 502 za účasti 12 univerzít z Európy a Politicals ethics values CEEPUS III. AT 702 pod vedením prodekanky
a prof. Ingebor Gabriel za účasti 16 univerzít z Európy.
3. Aktívna spolupráca s lekársko-právnou komorou MEDIUS pri UPJŠ a spoločné aktivity: Príprava spoločných akreditácií
pre štúdium lekárov, právnikov a teológov pod názvom „ Medicínska etika a právo“.
4. Konzultácie a analýza otázok orientovaných na bioetiku ako podklad pre bioetickú subkomisiu pri KBS.
Pracovné stretnutia inštitútu na niektoré témy z oblasti bioetiky ako podklad pre prácu bioetickej subkomisie KBS
prostredníctvom člena Inštitútu I-M. Szaniszló, ktorý je riadnym členom bioetickej subkomisie pri KBS.
5. Konzultácie a analýza niektorých otázok spojených so sociálnou problematikou ako podklady pre prácu a stanoviska
sociálnej subkomisie pri KBS.
Pracovné stretnutia inštitútu zamerané na niektoré otázky spojené s oblasťou sociálnej pomoci ako podklad pre stanoviska
prednášané na sociálnej subkomisii pri KBS prostredníctvom člena Inštitútu M. Uháľa ktorý je členom soc. subkomisie pri
KBS.
6. Aktívna účasť člena inštitútu na stretnutiach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska.
Člen inštitútu M. Uháľ sa niekoľko krát v roku zúčastpuje stretnutí s vedením Nezávislých kresťanských odborov Slovenska
na regionálnej ale aj celoslovenskej báze ako konzultant a školiteľ v oblasti sociálnej náuky Cirkvi.
7. Aktívna spolupráca s FKI – Fórum kresťanských inštitúcií.
Pracovné stretnutia pri rozličných spoločných otázkach, alebo realizácií spoločných projektov prostredníctvom niektorých
členov Inštitútu (M. Uháľ a I-M. Szaniszló). Viaceré aktivity fóra sa spájajú alebo sú podporované s aktivitami inštitútu predovšetkým niektoré konferencie a semináre organizované FKI.
8. Pracovné stretnutia s predstaviteľmi Ústrednej katolíckej charity Slovenska a jednotlivými riaditeľmi diecéznych charít.
Pracovné stretnutia pri konzultácií niektorých otázok spojených s prácou diecéznych charít a ich prepojenia na prácu komisií
KBS, TFKU a inštitútu IAS.
9. Propagácia a aktívny rozvoj projektu tvorby sociálnych klubov Slovenska v rámci slovenských diecéz (diecézne sociálne
kluby). Prostredníctvom člena inštitútu M. Uháľa prebieha realizácia projektu a jeho propagácia medzi starostami
jednotlivých obcí a mikroregiónov Slovenska.
10. Získavanie nových kontaktov a rozvíjanie spolupráce s novými subjektmi na poli akademickom ale aj so subjektmi
praktickej práce na poli pastorácie, sociálnej pomoci a charity. Prostredníctvom členov inštitútu sa rozvíja tvorba nových
kontaktov a rozvoj novej spolupráce doma aj v zahraničí. (I.M. Szaniszló, M. Uháľ. R. Lojan, Š. Oslovič...)
Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
Inštitút sa účastní vzdelávacieho procesu ako jedno z pracovísk teologickej fakulty. Jeho členovia, pracovníci
a spolupracovníci (M. Uháľ, I. Szaniszló, D. Demočko, R. Lojan, Š. Oslovič, Š. Albičuk) sa podieľajú na vzdelávacom procese vo
všetkých študijných odboroch ktoré fakulta poskytuje alebo v povinných predmetoch, alebo v predmetoch voliteľných,
ktoré si študenti volia dobrovoľne, prevažne z dôvodu získavania kreditov.
Inštitút aktívne pracuje s doktorandmi pri TFKU a niektorí doktorandi ako aj študenti TFKU sú jeho členmi, alebo
spolupracovníkmi.
Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy
1. Výskumná činnosť podaných projektov:
Inštitút sa cez svojich členov aktívne podieľa na hľadaní riešiteľských možnosti a podávaní vedeckých projektov v spolupráci
s TFKU aj inými organizáciami s ktorými spolupracuje.
2. Výskumná a vedecká činnosť nepodporovaná z grantov:
Činnosť inštitútu je prepojený s projektmi podávanými prostredníctvom jeho členov a s prácou TFKU. Táto činnosť je
vykazovaná aj prostredníctvom iných katedier TFKU.
Podporné činnosti pracoviska
Táto činnosť sa prostredníctvom členov inštitútu prelína aj na iné pracoviska – katedry TFKU.
Vydavateľská a publikačná činnosť v medzinárodnej spolupráci – v prílohe č. 2
Účasť členov inštitútu v televíznych a rozhlasových reláciách.
Výstupy:
Účasť riaditeľa inštitútu M. Uháľa v živom vysielaní rádia Lumen 15.12.2012
49
Účasť člena inštitútu I.-M. Szaniszla na živom vysielaní relácie o etike v politike:
http://www.lumen.sk/live-detail.php?id=1&m=2&r=2012
Účasť člena inštitútu I.-M. Szaniszla na živom vysielaní po medzinárodnej konferencie o biomedicínskom výskume:
http://www.lumen.sk/live-detail.php?id=16&m=5&r=2012
Medzinárodné aktivity pracoviska
1. Medzinárodné stáže, pracovné pobyty a pracovné stretnutia.
Výstupy:
1.
Vyučovanie Bioetiky doc. Szaniszlóm za 2 Kredity so skúškou na Západomaďarskej Univerzite Šoprop,
Pedagogickej fakulte, v letnom semestri formou Erazmu (5.-10.3.2012).
2.
Účasť doc. Szaniszló na Výročnej konferencii „Cross the Borders“ k 15. Výročiu založenia Odboru Kultúrneho
manažmentu a 20. Výročia založenia Fakulty Hochschule Zittau-Goerlitz a odprednášanie 5 hodín k téme
spolupráce na akreditácii odboru Kultúrny manažment Cirkví pre TF KU Ružomberok v Košiciach od 28. 5. do 2.6.
2012 v Goerlitzi: http://kultur.org/images/program.pdf
3.
Hosťovanie v programe ERASMUS - prednáškový pobyt v Gorlitz - Zittau
HOCHSCHULE-ZITTAU/GORLITZ – University of Applied Sciences. 28.5.- 2.6.2012(I.M. Szaniszló, M. Uháľ, Š.
Oslovič)
4.
ERAZMUS výučby, 18.-27.10.2012, Goerlitz, Vysoká škola Zittau-Goerlitz u prof. Vogta: vyučovanie Teórii
sekularizmu
5.
CEEPUS AT 702 (Sociálna etika, prof. Ingebor Gabriel): vyučovanie u prof. Sokola na Fakulte Humanitných vied KU
Praha od 1.11. do 30.11.2012
6.
CEEPUS AT 502 (Bioetika, prof. Sigrid Mueller): vyučovanie u prof. Schauppa na KTF Univerzity Karla Franzensa
v Grazi od 3. do 15.12. 2012
7.
Mobilita v rámci výmenného programu LLP/ERASMUS 20012/2013 vykonaná v dpoch: 5.- 9.10.2012. KUL Lublin.
8.
18-25.12.2012. Poľsko – Rzesów.
2.Medzinárodné konferencie a semináre.
Sú prepojené s aktivitami členov Inštitútu na iných katedrách TFKU.
Výstupy:
1.
Konferencia Slovenskej siete proti chudobe a F. Ebert Stiftung v spolupráci s TF KU Košice a IAS pri TFKU Košice na
tému: Životné minimum ako pilier sociálneho systému a garancia kvality života? Košice 22. 10. 2012 Príspevok:
Aktívny rozmer pôsobenia Cirkvi v spoločnosti a postoj SNC k otázke spravodlivej mzdy.
2.
26.4. Konferencia o výhrade vo svedomí: LF UPJŠ Košice
http://www.medius.sk/?action=diskusia_vyhrada_svedomia_a_jej_dopady_na_poskytovanie_zdravotnej_starostli
vosti_april_2012&PHPSESSID=b6346e4060ca8a818b87c8dd2ef8dfc8
23.10.o 15.30: Konferencia: Universitatis disputationes: o etike skúšania liekov na PF UPJŠ, rektorská aula UPJŠ:
http://www.pravo-medicina.sk/detailaktuality?new_id=599&caller_site=2&PHPSESSID=a34899ca4d5bcec4f96929779c11e0a6
Medzinárodná odborná konferencia v Hoteli Yasmin Košice (spolupríprava a aktívna účasť).
3.
4.
3. Medzinárodné posudzovateľské, poradné a zostavovateľské aktivity a recenzie.
Výstupy:
Správy a komentáre pre rozličné fóra rôznych komisií a rád a odborných a politických združení:
1.
Konzultácia s predstavenstvom nového vedenia politickej strany (SNS) na témy spojené s otázkami
aplikovanej etiky a soc. politiky. (M. Uháľ)
2.
Viaceré recenzie na publikácie, zostavovateľská činnosť, organizačná činnosť konferencií a vedecké
garancie viacerých konferencií a iných podujatí. (M. Uháľ, I.M. Szanisló)
3.
Spolupraca s Mediusom na Medivečeroch : rozhovoroch s odborníkmi na právno-lekársko-etické témy.
50
5.5 Vnútorná grantová schéma fakulty
Teologická fakulta v Košiciach zo svojich interných zdrojov podporila nasledujúce aktivity a podujatia:
Vydavateľská a umelecká činnosť:
Soci{lny kur{tor pre deti, Dôstojné starnutie a medzigeneračné kategórie vo svetle viery,
obety a služby bl. S{ry Salkah{zi, Zrkadlenie ťažkého zdravotného postihnutia v modernej
kresťanskej vede a umení – zborníky. Doc. Lýdia Leškov{. Michal Vaško, 2012.
Notitiae Historiae Ecclesiasticae č.1 a č.2 /2012. Doc. Štefan Lenčiš. Michal Vaško, 2012.
Verba Theologica č. 1/2012 a č. 2/2012. Michal Vaško 2012
Laudatio – prof. K. H. Peschke. Daniel Demočko. Michal Vaško, 2012.
Biblia a tradícia v kreťanských cirkv{ch. Dominik Mac{k. Michal Vaško 2012
Ars Celebrandi – zborník. Michal Vaško 2012.
Rozhľadenie v dokumentoch 2. vatik{nskeho koncilu. Prof. Jozef Jurko. Michal Vaško 2012.
Verbum č. 1/12 – časopis. Michal Vaško, 2012.
Kresťanstvo vo vede, veda v kresťanstve – zborník. Michal Vaško 2012.
Cirkev v medzičase – monografia. Michal Vaško, 2012.
Nové prístupy k riešeniu penitenci{rnej a postpenitenci{rnej starostlivosti. Michal Vaško,
2012.
Možnosti rozvíjania zdravia v školskom vyčovaní n{boženskej výchovu so zamraním na
drogovú prevenciu. Michal Vaško, 2012.
Stav a vízie cirkevných dejín na Slovensku – zborník. Michal Vaško, 2012.
Rómovia a soci{lna pr{ca – monografia. Michal Vaško, 2012.
Verbum č.2/2011 – časopis. Michal Vaško, 2012.
Spolu
1327,15
1172,64
1370,16
346,50
272,25
272,25
248,71
2089,30
410,00
240,00
320,00
162,00
335,00
180,00
1800,00
EUR 10545,96
Organizovanie konferencií a sympózií:
27.2.2012, TF Košice, konferencia – Zrkadlenie ťažkého zdravotného postihnutia v modernej
kresťanskej vede a v umení. Katedra soci{lnej pr{ce: Jozef Jurko.
3.9.2012, TF Košice, konferencia – Spoločn{ zodpovednosť organiz{cií.
28.6.2012, TF Košice, konferencia
10.10.2012, TF Košice, konferencia – Teológoa rečou súčasného človeka. Usporiadateľ: Katedra
systematickej teoógie: Vladimír Juh{s.
25.10.2012, TF Košice, konferencia – 50 rokov liturgickej refomy 2. vatik{nskeho koncilu na
Slovensku. Usporiadateľ: Katedra praktickej teológie: Gabriel Ragan.
7.11.2012, TF Košice, konferencia – Teológia a literatúra a ich vz{jomné presahy. Usporiadateľ:
Katedra systematickej teológie: Pavol Dr{b, Vladimír Juh{s.
Spolu
EUR 2089,30
Služobné cesty pedagogických zamestnancov v rámci vedecko-výskumnej činnosti: gazda
Cesty pedagógov doma i do zahraničia spolu
EUR 7 127,03
51
87,50
55,60
169,00
153,10
225,00
132,00
VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE
PROFESOROV
V roku 2012 sa na Teologickej fakulte v odbore katolícka teológia habilitovali2 doktori a konalo sa 1 inauguračné konanie.
HABILITÁCIE
odbor
katolícka teológia
katolícka teológia
meno
Dr. Czeslaw Galek
Dr. Wojciech František Podlecki
účinnosť
27. 6. 2012
27. 6. 2012
meno
Dr. Jacek Neumann
účinnosť
12. 11. 2012
INAUGURÁCIE
odbor
katolícka teológia
52
VII. ZAMESTNANCI
TF KU v roku 2012 zamestnávala 28 pedagogických zamestancov na plný pracovný úväzok a 20 na kratší pracovný čas.
Výsledkom aktivít prorektora pre zahraničné vzťahy a mobility a zahraničných kontaktov pedagógov a vedenia fakulty boli
okrem účasti na zahraničných konferenciách, usporiadania domácich vedeckých konferencií s medzinárodnou účasťou aj
študentská a učiteľská mobilita za účelom školenia alebo výučby prostredníctvom programu Erazmus alebo na základe
bilaterálných dohôd, či programu CEEPUS. Tieto mobility využilo 23 zamestnancov TF.
ŠTRUKTÚRA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV PODĽA FUNKČNÉHO MIESTA A VEKU (STAV K 31. 10. 2012)
profesori
docenti
odborní asistenti (z
toho PhD.)
asistenti
spolu
dosiahnutý vek
menej ako 25
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 a viac
spolu
plný úväzok
7
10
1
2
3
7
2
21 (19)
18 (17)
5
43
5
25
profesori
1
kratší pracovný čas
docenti
odborní asistenti
asistenti
2
4
2
1
1
1
1
12
1
4
9
12
4
4
2
1
2
39
1
1
3
4
1
10
KVALIFIKAČNÝ RAST ZAMESTNANCOV, POROVNANIE S ROKOM 2011
KVALIFIKAČNÝ RAST (STAV KU 31. 12. 2012)
Meno, priezvisko,
Vedecko-pedagogický titul
PhDr. Imrich Degro, PhD.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
Ing. Mgr. Peter Fotta, PhD.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
Mgr. Emil Ragan
Prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Prof. PhDr. ThDr. Stanislav Stolárik, PhD.
PhDr. Marcel Šefčík PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
2013
2014
2015
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
PhD.
spĺpa kvalifikáciu
spĺpa kvalifikáciu
Doc.
spĺpa kvlaifikáciu
prof. Anton Tyrol
spĺpa kvalifikáciu
prof. Stanislav Vojtko
spĺpa kvalifikácui
prof. Jozef Lečšinský
spĺpa kvalifikáciu
Doc. František Trstenský
prof.
Doc. Štefan Lenčiš
prof.
Doc. Róbert Lapko
prof.
53
2016
Meno, priezvisko,
Vedecko-pedagogický titul
Štefan Novotný, PhD.
2013
2014
2015
doc.
Juraj Feník, S.T.D.
doc.
Juraj Pigula, PhD.
doc.
Dr. Peter Juhás
Ľuboslav Hromják, PhD.
2016
doc.
doc.
ThDr. Ján Jenčo, PhD.
Prof.
Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.
ThLic. František Reguly
PhD.
Mgr. Ján Knapík
PhD.
ThDr. PaedDr. Mgr. Mária Olejníková, PhD.
PhD.
ThDr. Lucia Pečovská, PhD.
doc.
prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, CSc.
spĺpa kvalifikáciu
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
spĺpa kvalifikáciu
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
spĺpa kvalifikáciu
doc. Dr. Ján Veľbacký PhD.
Doc.
prof.
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
prof.
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
doc.
ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.
doc.
ICDr. Juraj Kamas, PhD.
doc.
ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
doc.
ICLic. Andrej Kačmár
PhD.
prof. Pavol Dráb, PhD.
spĺpa kvalifikáciu
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko PhD.
spĺpa kvalifikáciu
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
Ing. Jozefína Hvastová, PhD.
doc.
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
doc.
PhDr. Janka Bursová, PhD.
doc.
RNDr. Zdenka Hertelyová
PhD.
KVALIFIKAČNÝ RAST (stav ku 31. 12. 2011)
Meno, priezvisko,
Vedecko-pedagogický titul
2012
2013
PhDr. Imrich Degro, PhD.
Doc.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
Doc.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
2014
Doc.
Mgr. Emil Ragan
PhD
Prof. PhDr. ThDr. Stanislav Stolárik, PhD.
Spĺpa kvalifikáciu
ThDr. Ján Jenčo, PhD.
Prof.
ThLic. František Reguly
PhD.
Mgr. Ján Knapík
PhD.
PhDr. Mgr. Marek Forgáč
PhD.
prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, CSc.
spĺpa kvalifikáciu
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
spĺpa kvalifikáciu
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
spĺpa kvalifikáciu
doc. Dr. Ján Veľbacký PhD.
prof.
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
prof.
54
2015
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
doc.
ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.
doc.
doc.
ICDr. Juraj Kamas, PhD.
doc.
ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
PhD.
ICLic. Andrej Kačmár
prof. Pavol Dráb, PhD.
spĺpa kvalifikáciu
ThLic. Miroslav Gira
PhD.
ThLic. František Katripák
PhD.
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko PhD.
spĺpa kvalifikáciu
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
doc.
Ing. Jozefína Hvastová, PhD.
PhD.
Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD.
PhD.
PhDr. Katarína Majcherová,PhD.
Doc.
MOBILITY ČLENOV KATEDIER
Odchádzajúci vyučujúci v letnom semestri 2012
P.č.
1
Priezvisko a meno
Trstenský František
2
Trstenský František
3
Fenik Juraj
4
Róbert Lapko
5
Tyrol Anton
Tyrol Anton
6
Trstenský František
7
8
Jenčo Ján
9
Juhás Vladimír
10
Slivková Mária
11
Kotradyová Katarína
12
Majcherová Katarína
Názov
mobilitného
programu – účel
cesty
LLP/Erasmus
výučba
-
bilaterálna
dohoda
–
výskumný pobyt
bilaterálna
dohoda - výučba
LLP/Erasmus
výučba
LLP/Erasmus
výučba
bilaterálna
dohoda
školenie
bilaterálna
dohoda
školenie
bilaterálna
dohoda
školenie
bilaterálna
dohoda
školenie
LLP/Erasmus
výučba
LLP/Erasmus
výučba
-
LLP/Erasmus
výučba
-
Dĺžka mobility
Vysielajúca katedra
Prijímajúca inštitúcia
19.03.2012-26.
03. 2012
Katedra histórie a
biblických vied
University of Ljubljana,
Faculty of Theology,
Slovenia
02.05.-04.06.
2012
Katedra histórie a
biblických vied
University
Dame, USA
Kpazský
Pápežskej
univerzity
Lotyšsko
of
Notre
seminár
Lateránskej
v
Rige,
19.03.201227.03. 2012
24.04.201227.04.2012
24.04.201227.04.2012
Katedra histórie a
biblických vied
Katedra histórie a
biblických vied
Katedra histórie a
biblických vied
27.-29.2.2012
Katedra histórie a
biblických vied
Katholieke Universiteit
Leuven, Belgicko
27.-29.2.2012
Katedra histórie a
biblických vied
Katholieke Universiteit
Leuven, Belgicko
Katholieke Universiteit
Leuven, Belgicko
27.-29.2.2012
5
dní-apríl
2012
Katedra histórie a
biblických vied
Katedra
systematickej
teológie
Katedra
sociálnej
práce
5 dní (26.3.30.3.2012)
19.3.23.3.2012
Katedra
práce
Katedra
práce
27.-29.2.2012
55
sociálnej
sociálnej
TF UPJP II. Kraków
TF UPJP II. Kraków
Katholieke Universiteit
Leuven, Belgicko
UP JP II w Krakowie
Univerzita
Hradec
Králové
Inštitút
Sociálnej práce
Ostrava
Ostravská
univerzita - Sociálnych
13
Jenčo Ján
14
Ragan Gabriel
15
Szaniszló Inocent
16
Szaniszló Inocent
17
Poláková Mária
LLP/Erasmus
výučba
LLP/Erasmus
výučba
-
LLP/Erasmus
výučba
-
LLP/Erasmus
výučba
-
LLP/Erasmus
výučba
-
-
16.04.201220.04.2012
16.04.201220.04.2012
05.03.201209.03.2012
7 dní/máj 2012
22.04.27.04.2012
štúdií
Akademia
Polonijna
Czestochowa, Poľsko
Akademia
Polonijna
Czestochowa, Poľsko
Katedra katechetiky
a pedagogiky
Katedra praktickej
teológie
Katedra
systematickej
teológie
Katedra
systematickej
teológie
Kpazský
seminár
Spišská Kapitula
NYME Sopron Benedek
Elek Fak.
Hochschule
ZittauGoerlitz
České
Budějovice
Teologická fakulta JCU
Prichádzajúci vyučujúci v letnom semestri 2012
P.č.
Priezvisko a meno
Názov
mobilitného
programu
1.
Roman Bogacz
LLP/Erasmus
Dĺžka mobility
Prijímajúca katedra
Vysielajúca inštitúcia
Katedra histórie
biblických vied
Katedra histórie
biblických vied
a
Katedra histórie
biblických vied
a
2.
Roman Mazur
LLP/Erasmus
12.03.201216.03.2012
12.03.201216.03.2012
3.
Claudio Giovanni
Bottini
bilaterálna zmluva
marec 2012
4.
Uwe Michael Lang
bilaterálna zmluva
04.03.201206.03.2012
5.
Stanisław Łupioski
LLP/Erasmus
11.06-15.06. 2012
6.
Dariusz Sękiewicz
LLP/Erasmus
11.06.-15.06.2012
7.
Andrzej Kryoski
LLP/Erasmus
11.06.-15.06.2012
Katedra
teológie
Katedra
teológie
Katedra
teológie
Katedra
teológie
8.
Sylwia Stachowska
bilaterálna
dohoda
30. 04 – 14. 05.
2012
Katedra sociálnej práce
9.
Małgorzata
Juchniewicz
bilaterálna
dohoda
30. 04 – 14. 05.
2012
Katedra sociálnej práce
TF UPJP II. Kraków
a
praktickej
praktickej
praktickej
praktickej
TF UPJP II. Kraków
Faculty of Biblical
Sciences
and
archaeology, Jeruzalem
Kongregácia pre Boží
kult
a
disciplínu
sviatostí
Polonia University in
Czestochowa
Polonia University in
Czestochowa
Polonia University in
Czestochowa
Uniwersytet
Warmiosko-Mazurski
w Olsztynie, Poľsko
Uniwersytet
Warmiosko-Mazurski
w Olsztynie, Poľsko
Odchádzajúci vyučujúci v zimnom semestri 2012
P.č.
Priezvisko a
meno
Názov
mobilitného
programu – účel cesty
LLP/Erasmus - výučba
2
Cyril Hišem
Ľuboslav
Hromják
3
Vladimír
Szaniszló
LLP/Erasmus - výučba
4
Martin Uháľ
5
6
Ján Veľbacký
Stanislav
1
Dĺžka mobility
Vysielajúca katedra
18.11.201225.11.2012
21.10.201226.10.2012
LLP/Erasmus - výučba
18.10.201227.10.2012
05.11.201209.11.2012
Katedra
histórie
a biblických vied
Katedra
histórie
a biblických vied
Katedra
systematickej
teológie
Katedra sociálnej
práce
LLP/Erasmus - výučba
LLP/Erasmus - výučba
27.11.201230.11.2012
23.10.2012-
Katedra praktickej
teológie
Inštitút rodiny
LLP/Erasmus - výučba
56
Prijímajúca inštitúcia
Palackého univerzita v Olomouci
University of Latvia
Hochschule Zittau-Görlitz
Katolicki Uniwerytet Lubelski
JP.II
Akademia
Muzyczna
im.
Ignacego Jana Paderewskiego w
Poznaniu
Katolicki Uniwerytet Papieski w
7
8
9
Vojtko
Alžbeta
Selepová
Mária
Šebejová
Jana
Kiškovská
LLP/Erasmus - stáž
LLP/Erasmus - stáž
LLP/Erasmus - stáž
bilaterálna dohoda
15
Ľubomír
Stanček
Anton
Konečný
Vladimír
Szaniszló
Vladimír
Szaniszló
Lýdia
Lešková
František
Trstenský
16
Anton
Konečný
výučba
Miloš
Pekarčík
výskumný pobyt
17
10
11
12
13
14
bilaterálna dohoda
bilaterálna dohoda
CEEPUS
26.10.2012
19.11.201223.11.2012
19.11.201223.11.2012
19.11.201223.11.2012
13.11.201216.11. 2012
8.10.201212.10.2012
03.12.201215.12.2012
01.11.201230.11.2012
02.10.201201.11.2012
CEEPUS
01.09.30.09.2012
6.-8.11. 2012
NŠP
2.9.-22.9. 2012
Krakowie
TF, študijné odd.
TF, študijné odd.
TF, študijné odd.
Katedra praktickej
teológie
Katedra praktickej
teológie
Katedra praktickej
teológie
Katedra praktickej
teológie
Katedra sociálnej
práce
Katedra
histórie
a biblických vied
Katedra praktickej
teológie
Katedra praktickej
teológie
Univerzita Karlova, Praha
Univerzita Karlova, Praha
Univerzita Karlova, Praha
Wyzsza Szkola HumanistycznoEkominczna we Wloclawku,
Poľsko.
Filozofická fakulta Masarykově
univerzity
Universität Graz, Institut für
Moraltheologie
Univerzita Karlova v Prahe
Jihočeská univerzita, Teologická
fakulta České Budějovice
École biblique et archaeologique
de Jerusalem, Izrael
Česk{ biskupsk{ konferencia,
Praha
P{pežsk{ Later{nska
univerzita, Rím
Prichádzajúci vyučujúci v zimnom semestri 2012
P.
č.
1.
2.
3.
Priezvisko a meno
Karol Sládek
Stanisław Łupioski
Stanisław Łupioski
Názov mobilitného programu
– účel cesty
LLP/Eramus-výučba
LLP/Eramus-výučba
Dariusz Sekiewicz
LLP/Eramus-výučba
4.
Dariusz Sekiewicz
LLP/Eramus-výučba
6.
Andrzej Kryoski
prof. Piero Marini,
STD.
6.11.201208.11.2012
27.8.201231.8.2012
24.9.201227.9.2012
27.8.201231.8.2012
24.9.201227.9.2012
27.8.201231.8.2012
23.-26.10. 2012
LLP/Eramus-výučba
4.
Dĺžka mobility
LLP/Eramus-výučba
výučba
7.
Prijímajúca
katedra
TF/KE
TF/KE
TF/KE
TF/KE
TF/KE
TF/KE
TF/KE
výučba
57
Vysielajúca inštitúcia
Univerzita Karlova v
Prahe
Polonia University in
Czestechowa, Poľsko
Polonia University in
Czestechowa, Poľsko
Polonia University in
Czestechowa, Poľsko
Polonia University in
Czestechowa, Poľsko
Polonia University in
Czestechowa, Poľsko
P{pežský liturgický
inštitút, Univerzita
sv. Anzelma, Rím
VIII. PODPORA ŠTUDENTOV
8.1 Sociálne a prospechové štipendiá
Menný zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za mimoriadne výsledky:
Čižmárová Zuzana
Dudášová Adriana
Genčúrova Gabriela
Malipáková Mária
Fiffíková Marcela
Schreiner Martin
štipendiá za akad. rok 2011/2012
priemerný počet štipendistov
vyplatená čiastka za rok v €
priemer na 1 štipendistu v €
Takács Dionýz
Gočik Mathias
Vinter Stanislav
sociálne
prospechové
119,6
283 430
2369,82
188
81 145
687,67
8.2 Školné
Školné určené pre študentov Teologickej fakulty KU pre rok 2011/2012bolo stanovené na úrovep 650 € pre I. a II. stupep
štúdia a 500 € pre študentov III. stuppa vysokoškolského štúdia v externej forme študentov so slovenským štátnym
občianstvom aj cudzincov mimo EHS.
Počet študentov uhrádzajúcich školné v akad. roku 2011/2012
Počet študentov
Počty študentov
z toho počet študentov
Forma
štúdia
denná
forma
stupep
ktorým
vznikla
povinnosť
uhradiť
školné za
prekročenie
štandardnej
dĺžky štúdia
ktorým
vznikla
povinnosť
uhradiť
školné v
externej
forme
ktorým
bolo
školné
odpustené
cudzincov,
ktorí
uhrádzajú
školné
Počet
žiadostí o
zníženie
školného
ktorým
bolo
školné
znížené
Počet
žiadostí o
odpustenie
školného
1
25
25
13
22
2
7
7
6
7
19
19
3
8
0
22
37
0
1+2
3
spolu
denná
forma
1
externá 2
forma
1+2
3
spolu
externá
forma
spolu
den.
a ext.
forma
ktorým
vznikla v
ak. roku
2010/2011
povinnosť
uhradiť
školné
0
51
0
51
98
75
23
1
27
34
2
283
267
16
1
130
258
13
15
3
1
1
3
1
0
1
1
50
35
432
377
40
15
5
158
294
18
483
377
91
15
5
180
331
18
58
8.3 Stravovanie študentov
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku zabezpečuje stravovanie študentov prostredníctvom externého
dodávateľa, spoločnosť ZKM Group s.r.o., Muškátová 18, Košice.Výdaj stravy prebieha v priestoroch vlastnej budovy na
Hlavnej 89 v Košiciach. Priestory jedálne vyhovujú všetkým hygienickým normám a estetickým nárokom. Jedálep má
kapacitu 127 miest. Študenti si môžu objednávať celoddenú stravu – rapajky, obed, večeru, pričom obed si môžu vybrať
spravidla z troch ponúknutých jedál. Objednávanie stravy priebieha pomocou elektronického systému Kredit8, študenti si
objednávajú stravu pomocou internetu alebo pomocou elektronickej jednotky umiestnenej v jedálni. Obedy využíva
približne100 študentov.
59
IX. PODPORNÉ ČINNOSTI
9.1 Informačné technológie
V roku 2012 pokračovali práce na implementácii techniky zakúpenej z projektu EŠF, program OPVaV 5.1-02 na zvýšenie
úrovne služieb knižnice a na zvýšenie kvality vzdelávania. Budovanie IKT infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich
vnútorného vybavenia má za cieľ zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu - zvýšenie kvality vzdelávania a knižničných
služieb prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry.
Prakticky boli priebežne realizované projekty:
1. Updaty programov pre knižničné procesy
2. Konfigurácia automatizovaného výpožičnéhy systému (selfcheck)
3. Nahrávanie údajov pre knižničného digitálneho asistenta
4. Konfigurácia nových klientov pre systém Virtua
5. Návrh prednášok pomocou E-beam (interaktívny výukový systém).
6. Rekonštrukcia sieťovej infraštruktúry inštaláciou bezdrôtových prístupových bodov (access points) pre študentov v rámci
projektu Erasmus
7. Upgrade hlavného routera a firewallu s použitím zariadenia cisco asa 5512
V letných mesiacoch uplynulého roku pokračovala 4. časť rekonštrukcie topológie štruktúry počítačovej siete TF s využitím
delených segmentov siete – VLAN. Bol vylepšený zálohovací systém a realizovaný monitoring aktívnych prvkov siete na
báze systému nagios, čo podstatne efektívnejšie využije existujúci technický potenciál fakulty.
Na TF KU v roku 2012 pokračovalo zavádzanie ďalších modulov pre akademický informačný systém s názvom AIS2. Bol
realizovaný upgrade databázového systému Oracle10g na verziu 11g a prostredia Java, ktorý je pokračovaním úspešného
projektu AIS1, ktorý sa využíva na 12 verejných vysokých školách SR. TF používa tento akademický systém od roku 2006 a v
súčasnosti používa jeho novú verziu AIS2. Bolo tiež inštalované zálohovacie zariadenie na ochranu a archiváciu dát z AIS2.
V roku 2010 prešla knižnica TF z morálne zastaraného systému Paris na báze CDS/ISIS v operačnom systéme DOS na nový
informačný systém projektu SNK v Martine s názvom KIS3G VIRTUA verzia 2008.48. V uplynulom roku bol realizovaný
prechod na vyššiu verziu 2011.4. Tento moderný systém predpokladá prepojenie akademických knižníc a kooperatívny
prístup k informačným zdrojom.
Na základe požiadaviek zákona č. 131/2002 Z.z. boli rektorátom KU v Ružomberku pre TF vydávane študentské multifunkčné
bezkontaktné čipové preukazy podľa usmernenia MŠ s aktualizáciou na vlastnom univerzitnom termináli, ktorý je prepojený
s celouniverzitným systémom EMStudent a od roku 2012 s novým systémom evidencie poplatkov. V uplynulom roku
pribudla možnosť použitia týchto preukazov aj pre systém Ticketportál a pre niektoré Štátne vedecké knižnice.
Pracovníkmi rektorátneho UIKT bolo navrhnuté a zrealizované ďalšie rozšírenie web stránky fakulty (www.tf.ku.sk)
s možnosťou jednoduchej aktualizácie nielen správcom stránky, ale aj jednotlivými pedagógmi, ktorý si môžu upravovať svoj
vedecko – pedagogický profil. Okrem toho bol realizovaný upgrade e- learning systému na adrese evyuka.ktfke.sk na
podporu prezenčnej formy štúdia s využitím niektorých prvkov e- vzdelávania v prostredí systému Moodle z verzie 1.9.2 na
novšiu 2.2.6.
Programové oblasti na úseku informatizácie v roku 2012 boli nasledovné:
- počítačové siete - ich rozdelenie na VLANy, skvalitpovanie a rozvoj infraštruktúrnych serverov hlavne pomocou ich
virtualizácie a archivácia dát,
- technické zabezpečenie, rekonštrukcia uzla fakulty (KTFKE.SK) a prechod na vyššiu prenosovú rýchlosť (1 Gb/s) pripojenia
na sieť SANET cez vlastné optické vlákno do centrálneho uzla,
- technické zabezpečenie učební na skvalitnenie vzdelávacieho procesu,
- rozvoj prístupového systému s využitím študentských kariet,
- rozvoj e- vzdelávacieho systému na báze Moodle a videokonferencií v systéme EVO,
- v knižnici TF prechod na systém KIS3G a účasť na školeniach v SNK Martin,
- prechod na nový akademický systém AIS2 po upgrade databázy na Oracle 11 a OS Redhat 6.3,
- zavedenie tlačového systému safeq s využitím študentských kariet.
60
Počet používaných počítačov na TF
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Učitelia a doktorandi
31
44
63
82
94
88
85
Administratíva
40
36
37
37
37
40
40
Študenti
4
11
15
75
90
96
96
knižnica
4
15
15
20
30
30
30
SPOLU
79
106
130
214
251
254
251
Informácie pre verejnosť sú zabezpečované prostredníctvom aktualizovaných nástenok vo vestibule i na chodbách budovy
fakulty a inštitútov v Spišskom Podhradí a Bratislave a cez internetovú web stránku fakulty www.tf.ku.sk, Kpazského
seminára sv. Karola Boromejského (www.kske.sk) v Košiciach,
Kpazského seminára biskupa J. Vojtaššáka
(seminar.kapitula.sk) v Spišskom Podhradí a Inštitútu rodiny v Bratislave (www.institutrodiny.sk).
Vzhľad web stránok tf.ku.sk, www.kske.sk, ks.kapitula.sk a www.institutrodiny.sk je na nasledujúcich obrázkoch:
Web stránka Teologickej fakulty
61
Web stránka Kpazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach
Web stránka Kpazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule
62
Web stránka inštitútu rodiny v Bratislave
9.2 Výstavy uskutočnené v priestoroch átria Teologickej fakulty KU
Kontaktná osoba:
Ing. Daša Fedorková
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzitná knižnica
pracovisko na Teologickej fakulte v Košiciach
Hlavná 89
041 21 Košice
Telefón +421 55 6836 165
Mobil: +421 915 461 714
E-mail: [email protected]
V tomto roku teologická fakulta v spolupráci s univerzitnou knižnicou KU, pracoviska Košice, usporiadala spolu 12 výstav pri
rôznych príležitostiach, akciu pod názvom Študentská kvapku krvi a počas dpa otvorených dverí prehliadku knižnice.
JANUÁR
Názov:Výstava košického fotografa Alexandra Jirouška, ktorý zachytil oltárne obrazy jedného z najväčších oltárov z 15.
storočia v Európe, hlavný oltár Dómu sv. Alžbety v Košiciach.
Dátum: 18.január – 31. marec 2012
Organizátori:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice
FEBRUÁR
Názov: Zdravotne postihnutí ľudia, workshop
63
Dátum: 27.2.2012, výstava sa konala v dep konania konferencie
Organizátori:
Katedra sociálnej práce, zodpovedná: Bc. Judita Ivančová, PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice
MAREC
Dátum: 30.3.2012
Prezentácia knihy za prítomnosti autora Vladimíra Palka: „Levy prichádzajú. Prečo Európa a Amerika smerujú k novej
tyranii.“
APRÍL
Názov: Zebrzydovska kalvária, Vadovice
Dátum: 1. apríl - 30. apríl 2012
Organizátori: Združenie košických fotografov K - 91
Názov: Deň otvorených dverí na Teologickej fakulte KU, Nedeľa Dobrého pastiera
Prehliadka knižnice
Dátum: 29. apríl 2012
Organizátori: KS , TF
JÚN
Názov: Jubilejná výstava Ľubici Hvizdovej Kustrovej
Dátum: 1. júna – 18. júna 2012
Organizátori:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice
AUGUST
Názov: STROM – 27. medzinárodný salón fotografie
Dátum: 1.8. – 11.9. 2012
Organizátori:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, K-91
SEPTEMBER
Názov: Pohľadnice z Izraela – Edita Megová
Dátum: 11.9. – 10.10. 2012
Organizátori:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice,Združenie košických fotografov K-91
OKTÓBER
Názov: Terra Incognita – Krajina nespoznaná
Výstava fotografií Klubu diplomatov
Dátum: 12.10. – 26.10. 2012
Organizátori:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, KC Košického samosprávneho kraja
Názov: Mária Spoločníková - Výstava fotodokumentačného materiálu záchrany umeleckohistorických pamiatok ,
prezentácia vydanej publikácie: CORPUS CHRISTI
Dátum: 25.10. – 10.11. 2012
Organizátori:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice
NOVEMBER
Názov: Václav Lamr: Zmierenie
Pražský výtvarník Václav LAMR je človek, ktorého tvorba je prísne podriadená duchu poznávania Pravdy. Preto nie je iba
intuitívnym hľadaním nejakých "mystických" odpovedí na tému tajomstva života. Je vizualizovanou reflexiou duchovného
dedičstva Biblie. Až neuveriteľnými sa zdajú byť jeho výtvarné aplikácie, kedy vkladá do tvaru Dávidovej hviezdy ako
duchovné symboly, posolstvá a príbehy. Sú to vrstvy zmysluplného obsahu vložené ako grafická skratka do tohto tajomného
a archaického symbolu. Pôsobí to na mpa ako staro-nové zjavenie právd, ktoré poznám už dlhé desaťročia, ale tu sú
vizuálnym jazykom zhmotnené a vložené do nových súvislostí. Stvorenie sveta, dejiny Izraela, zlatá línia spásy - to všetko
zmysluplne a chronologicky poukladané do línií, ktoré tvoria tento jednoduchý, dômyselný a výtvarne dokonalý znak.
Využite jedinečnú možnosť, stretnúť tohto človeka a hovoriť s ním. Pýtať sa ho, alebo len počúvať a nechať sa vtiahnuť do
sveta obrazov, ktoré nie sú len akýmsi "úletom do sveta mystiky", ale pokusom nájsť pre LOGOS.
64
Výstava sa konala v rámci 23. ročníka Festivalu sakrálneho umenia. Autor bol prítomný počas celej výstavy. Osobne uvádzal
biblické výklady k obrazom pre skupiny študentov základných a stredných škôl. Blízko spolupracoval s Diecéznym
katechetickým úradom Košice.
Dátum: 11.11. 2012 – 25.11.2012
Organizátori:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, Magistrát mesta Košice
Názov: Študentská kvapka krvi
Dátum: 27.11.2012
Organizátori:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice
Názov: 12. členská výstava Združenia košických fotografov
Dátum: 26.11.2012 – 15.1. 2013
Organizátori:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, K-91
DECEMBER
Názov: Výstava klasického kreslenia 2 absolventiek programu CREATIVE
Dátum: 10.12. 2012 – 18.12.2012
Organizátori:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice
9.3 Verba Theologica
Časopis Verba Theologica bol založený v roku 2002 a vychádza dvakrát ročne s cirkevným schálením vo vydavateľstve
Verbum. Časopis bol spočiatku monotematický a venoval sa širším obsahovým okruhom.
V apríli 2010 bola rektorom KU vymenovaná nová redakčná rada. Následne sa zišli jej členovia a určili presnejšiu obsahovú
profiláciu časopisu. Má to byť naďalej recenzovaný teologický časopis, ktorý sa bude snažiť ponúknuť priestor pre vedecké
publikácie, avšak s užším (predovšetkým teologickým) zameraním. Príspevky sa preto obsahovo môžu venovať
systematickej teológii, dejinnému vývoju konkrétnych teologických otázok, biblickej teológii, posvätnej liturgii a tiež úzkemu
prepojeniu teológie s filozofiou, literatúrou a sakrálnym umením.
V roku 2012 vyšli dve čísla časopisu (1/2012 a 2/2012).
V prvom čísle obsahoval časopis sedem príspevkov (P. Miščík, F. Gmainer-Pranzl, R. Lapko, J. Feník, V. Juhás, J. Valóczy, A.
Krivda). Jeden článok bol publikovaný v nemčine, jeden v taliančine, ostatné v slovenčine. Jeden článok bol po zvážení jeho
recenzentských posudkov odmietnutý (P. Dráb).
V druhom čísle obsahoval časopis šesť príspevkov (M. Cibík, M.K. Adam OP, J. Krupa, F. Gmainer-Pranzl, M. Varga, preklad E.
Lévinas/J. Mičko). Jeden z nich bol publikovaný v nemčine, jeden v taliančine, ostatné v slovenčine. Tri príspevky boli po
zvážení ich recenzentských posudkov odmietnuté (P. Caban, S. Krajnc, recenzia na A. Fabian/B. Kubušová).
Keďže je veľmi náročné vytvoriť monotematické číslo s odbornými článkami, redakcia chce pokračovať v netematických
číslach časopisu aj v budúcom roku, samozrejme, vždy rešpektujúc jeho obsahové zameranie.
Časopis chce mať svojich čitateľov a prispievateľov nielen na Slovensku, a preto ponúka články aj vo svetových jazykoch.
Týmto spôsobom chce reprezentovať našu Fakultu i Univerzitu aj v zahraničí a zárovep sa stať dobrým výmenným
časopisom za iné odborné periodiká, čím bude môcť obohatiť aj našu knižnicu.
9.4 Ostatné aktivity
Každoročne sa organizuje dep otvorených dverí na TF KU, v tomto roku to bolo 29. apríl 2012v nedeľu Dobrého Pastiera.
Okrem toho je to slávnostné otvorenie akademického roka – Veni Sancte a záverečné poďakovanie Te Deum, keď je
možnosť predstavenia úspechov, výsledkov a plánov fakulty pre širokú verejnosť. V uplynulom roku reprezentovali fakultu a
kpazský seminár študenti TF účasťou na tradičnom festivale Sakrálneho umenia v Košiciach v dpoch 11. – 25. 11.
2012.Fakultu dobre reprezentuje doma i v zahraničí aj spevácky zbor Jubilus, ktorý vedie Dr. J. Veľbacký a Schola cantorum
bohoslovcov – študentov katolíckej teológie.
65
Z ďalších akcií, ktoré formujú a dotvárajú obraz fakulty vo vzťahu k verejnosti je potrebné spomenúť Študentskú kvapku krvi
(27.11.2012), organizovanie modlitieb formou spevov Taizé v seminárnom kostole a tiež rôznych akadémií (Akademia ku cti
sv. Karola Boromejskeho 04.11.2012,Akademia k úcte Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 08.12.2012a podobne.).
Informovanie verejnosti o činnosti fakulty a kpazského seminára je zabezpečená prostredníctvom vydávania časopisu
študentov teológie Boromeo a vedeckého recenzovaného časopisu TF Verba Theologica.
Novou aktivitou, ktorá sa začala konať v novembri 2012, na prahu Roka viery, sú duchovné obnovy pre zamestnanov, ktoré
sa konajú pravidelne raz za mesiac. Zamestnanci tak majú možnosť spoločne sa zísť pri slávení svätej omše a pri zaujímavej
prednáške, či povzbudivom zamyslení.
66
X. ROZVOJ FAKULTY
Teologická fakulta KU v Ružomberku v rámci zvyšovania kvality vzdelávania pokračuje v realizácii celouniverzitného projektu
s názvom Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Projekt sa realizuje cez agentúru Ministerstva
školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Do projektu sú zapojení 5 zamestnanci.
Katedra filozofie sa usiluje previesť personálne zmeny v zmysle Dekrétu o reforme cirkevného štúdia filozofie (čl. 52).
Vstúpiť viac do povedomia filozofickej verejnosti na Slovensku aktívnou účasťou na konferenciách organizovaných
Slovenským filozofickým združením pri SAV a Združením učiteľov filozofie na teologických fakultách Slovenska a Čiech.
Povzbudzovať členov katedry k projektovej a grantovej činnosti.
Katedra sociálnej práce sa snaží inovovať študijné programy na jednotlivých úrovniach, zatraktívniť skladbu ponúkaných
predmetov a zárovep ponúkať študentom také obsahy vzdelávania, ktoré by im vo väčšej miere zaručovalo uplatnenie po
skončení štúdia.
Teologická fakulta Katolícikej univerzity zárovep vyvíja úsilie pri vytváraní nových študijných programov s cieľom osloviť
potencionálnych študentov zaujímajúcich sa o problematiku etiky, kultúry, čo filozofie v rámci medzinárodnej spolupráce
s inými vzdelávacími inštitúciami.
Samostatnou kapitolou je skvalitnenie a podpora vedeckej činnosti na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity. S tým súvisí
podpora vedeckých projektov a publikovanie ich výsledkov vo vedeckých monografiách či indexovaných časopisoch.
Veľká časť úsilia o rozvoj a skvalitnenie vzdelávania a výskumu v tomto čase súvisí s komplexnou akreditáciou, ktorá sa má
zrealizovať v roku 2014.
67
XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY
Medzinárodné aktivity zamestnancov fakulty v roku 2012 pozostávali predovšetkým z účasti na zahraničných konferenciách
a vedenia hosťovských prednášok na univerzitách a kultúrnych inštitúciách v zahraničí. Členovia katedier TF KU sú s
dlhoročnou kontinuitou zapojení do medzinárodných projektov, dlhodobo figurujú v redakčných radách zahraničných
časopisov, sú členmi zahraničných a medzinárodných vedeckých organizácií. Ako posudzovatelia boli členmi
medzinárodných odborných komisií.
Členovia katedier snažia spolupracovať s teologickými fakultami iných univerzít, a tak získavať možnosti výmeny učiteľských
pobytov a pobytov pre študentov a učiteľov.
Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD. spolupracuje s UPJP II., Instytut Nauk o rodzine, pri príprave novej akreditácie (konzultácie
s vicedirektorkou inštitútu o koncepcii a náplni študijného programu NOR na jednotlivých stuppoch).
Doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. bola na pracovnom pobyte v rámci plnenia úloh projektu MŠ,V,VaŠ SR: Moderné
vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. 16.-18.01.2012. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Olomouc.
ÚČASŤ NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH PODUJATIACH
Meno
vyučujúceho
Imrich Degro
Názov konferencie (seminára)
Brněnská hungaroslavistika a československo-maďarské vztahy
Miesto
Dátum
Príspevok
Brno,
Masarykova
univerzita,
Filozofická
fakulta
Split
(Chorvátsko),
27. - 29. 2.
2012
Osoba a národná identita – výchova
k patriotizmu
2.-6.5.2012
Úloha kléru v dejinách slovenského
národa od počiatkov až do prvej polovice
20. storočia
(Ilruolodelcleronellanazioneslovaccadalle
originifinoallametadelNovecento)
Biblia v kultúre sveta
ĽuboslavHro
mják
Odnos Klera i Nacije u
jugoistočnojEuropi od 19. do 21.
stoljeda
František
Trstenský
František
Trstenský
Wybrane tematy z życia św. Pawła z
Tarsu.
Thedynamicsofcultures and
relationships in Paul´sletter to.
Philemon.
Patristická konference
Krakov (Poľsko)
1. 3. 2012
Belgicko
31. 7. – 4.
8. 2012
Olomouc
(ČR)
Kraków,
Wydzialteol.
PU JPII.
20. – 21.
10. 2012
21.3. 2012
Centrum pro práci s patristickými,
sttedověkými a renesančními texty
Prínos prof. T.B. Jelonka k rozvoju
biblických vied na Slovensku
Róbert Lapko
Vysokoškolské štúdium bez bariér
TUL v Liberci
(ČR)
20.9.2012
Podpora študentov so špecifickými
potrebami na KU
Peter Juhás
AlttestamentlicheSozietät
LMU München
(Un)höflichkeit im Biblisch-Hebräischen.
Peter Juhás
Edmonton
(Kanada)
Stanislav
Vojtko
Thinking of Water in the Late
Persian/Early Hellenistic period in
Judah
IX. medzinárodné symposium
Biblia w kulturze świata
Február
2012
Máj 2012
Krakov, UPJPII
01. 3.2012
Pavlov model evanjelizácieako vzor pre
odovzdavanie biblického posolstva v
súčasných areopágoch
Stanislav
Vojtko
Medzinárodné sympózium „Dokąd
zmierzasz współczesna rodzino?”
Krakov, UPJPII.,
Instytut Nauk
16.
mája2012
Základné prvky antropológie ženy podľa
exhortácie Familiaris consortio
Juraj Pigula
Anton Tyrol
68
Water in the Enoch Literature. Dew as a
case-study.
o Rodzinie
Cyril Hišem
SzentGellértöröksége – fejezetek
a csnádiegyházmegyetörténetéből,
Szeged, Gál
FerencFőiskola
29.11.2012
Mons. ThDr. Ignác Fábry, čanádsky
biskupský vikár v Temešvári a košický
biskup
Ján Jenčo
Dokad zmierzasz wspolczesna
rodzino
Dilemata sociální pedagogiky
v postmoderním světe
Krakow, PL
16.5.2012
Institu
meziodborových
studií Brno
19. – 20. 4.
2012
Rodinná katechéza detí predškolského
veku v duchu Familiaris consortio
Univerzitné pastoračné centrum ako
inštitúcia uľahčujúca socializáciu
vysokoškolských študentov
Mária
Olejníková
Rodina a sociálně patologické jevy
4. – 5. 9.
2012
Možnosti spolupráce rodiny a školy
v prevencii problémov s návykovými
látkami
Anton
Konečný
Brněnská hungaroslavistika a československo-maďarské kulturní vztahy
Univerzita
Hradec Králové,
Pedagogická
fakulta
Masarykova
univerzita, Brno
27.-29.2.
2012
Miloš
Pekarčík
VII. Międzynarodowa Konferencija
Naukowa: Specjalne potrzeby
edukacyjne: „Antropotechnika –
Kulturotechnika – Socjotwchnika w
pedagogice specialnej“
Gregorian Week Marijapole
Ustroo, Poľsko
15.-16.11.
2012
Význam ekumenického
a medzináboženského zblíženia a príklad
Ekumenického spoločenstva v Košiciach
Postavenie a význam katolíckej školy
v systéme výchovy a vzdelávania
Vilnius, Litvania
22.-29.7.
2012
Ján Veľbacký
V. Ogólnopolski Kurs Śpiewu
Gregoriaoskiego
Poznao, Poľsko
2.-7.7.
2012
Lýdia Lešková
Rodina a sociálně patologické jevy
Lýdia Lešková
IX. Hradecké dny sociální práce –
Spolupráce v sociální práci.
Univerzita
Hradec Králové
Univerzita
Hradec Králové
Fakulta
medzinárodných
vzťahov na
Zakarpatskej
štátnej
univerzite
v Užhorode
Politechnika
Czentochova
wydzial
zarzadzania
Univerzita
Hradec Králové
04.05.09.2012
21.- 22.09.
2012
18.5. 2012
Univerzita
Hradec Králové
21.22.09.2012
Ján Knapík
Ján Veľbacký
Katarína
Majcherová,
Katarína
Majcherová
Katarína
Majcherová
IX. Hradecké dny sociální práce
Janka Bursová
IX. Hradecké dny sociální práce
69
Grigališkosios melodijos tautinémis
kalbomis - Principai, kriterijai,
problemos;
Valandu liturgija po II Vatikano
susirinkimo – krikščioniškos maldos
modelis
Neumy proste notacji sanktgalleoskiej –
Monosonické neumy sanktgalenskej
notácie
Destabilizace rodinných vztahů –
determinant sociální patologie.
Využívání síťování pti intervenci
sociálního kurátora pro děti.
Identifikácia sociálnych rozdielov medzi
obyvateľmi Východoslovenského regiónu
a zakarpatskej oblasti Ukrajiny“
24.2. 2012
Statistical problems in regional rescarch
–empirical examplex
21.22.09.2012
Využitie HRV biofeedbackpri práci
výchovného poradcu a sociálneho
pracovníka - riešenie agresivity
a záškoláctva
Vzťah sociálnej práce k vedným
discipínam využívaných pri práci
v teoretickej a v praktickej rovine
s cieľovou skupinou senior
Janka Bursová
Medzinárodný odborný seminár
„Odborné praxe na vysokých
školách prepojenie teórie a praxe
Vladimír
Juhás
Eklesiologie
Inocent-Mária
V. Szaniszló
medzinárodná konferencia
spoločnosti sv. Tomáša Akvinského
Inocent-Mária
V. Szaniszló
Konferencia.: Demokracia II
Univerzita
Hradec Králové
20.09.2012
KTF UK, Praha
10-11/2012
Budapešt na
Univerzite Petra
Pázmanya
Fakulta
Humanitných
studii Liberec
10. 3. 2012
Cirkev medzi sebaabsolutizáciou
a sebarelativizáciou
Etika bytia sv. Tomáša Akvinského
18.10.
2012
Prednáška
živote
o privátnom
a verejnom
HOSŤOVSKÉ PREDNÁŠKY
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
Katedra katolíckej pedagogiky, Inštitút Pedagogiky, Fakulta Spoločenských vied KUL Lublin, Stalowa Woła. I. semester, ak.
rok 2011/2012. Téma prednášky: neuvedená.
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
Prednášky na duchovných cvičeniach:
30.8.-3.9.2012, Kyjev, duchovné cvičenia pre bohoslovcov z Ukrajiny
ThDr. Juraj Pigula PhD.
Príspevok k debate o datovaní De sancta virginitate sv. Augustína, Patristická konference 2012,Centrum pro práci s
patristickými, sttedověkými a renesančními texty, CMTF UP Olomouc a Patristická společnost ČR, Olomouc 20.-21. 10. 2012.
V rámci medzinárodných konferencií odzneli na katedre systematickej teológie hosťovské prednášky:
Karel Sládek (KTF KU Praha, Česká republika), Magda Kučerková (FF UKF Nitra), Jószef Valóczy (Univerzita Petra Pázmanya,
Budapešť, Maďarsko), K.H. Peschke (Hochschule Benedikt XVI, Heiligenkreuz, Rakúsko), Marie-Josephine Thiel (KTF
Strassburg, Francúzsko), J. Sopko (UNI Basel, Švajčiarsko), A. Weinhäusel (Biotechnolog Institut Austria) kst
ČLENSTVO V ZAHRANIČNÝCH A MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH
doc. ThDr. PaedDr.František Trstenský, PhD.
člen The Society ofBiblicalLiterature (USA)
člen TheCatholicBiblicalAssociation (USA)
člen The European Society of Catholic Theology
ThDr. Juraj Pigula PhD.
Člen České Patristické Společnosti
Člen International Association of Patristic Studies
Člen The European Society of Catholic Theology
Juraj Feník, S.T.D.
člen The Catholic Biblical Association of America
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
člen Society of Biblical Literature
člen Katolíckeho biblického diela
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
člen Slovenskej sekcie európskej spoločnosti pre katolícku teológiu
70
doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD.
člen Medzinárodnej asociácie Gregoriánskeho chorálu
PhDr. Imrich Degro, PhD.
člen Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva.
doc. ThDr. Ing. Inocent- Mária V. Szaniszló, PhD.
od 15.6. 2012 - členom Innsbruckého kruhu morálnych teológov založeného v Innsbrucku pred vyše 30 rokmi Prof.
Rottenom.
doc. Szaniszló je koordinátorom dvoch výmenných sieti študentov a profesorov viedenskej teologickej fakulty: 1. CIII-AT0502-03-1213 Bioethics prodekanky prof. Sigrid Mueller s účasťou 12 univerzít zo strednej a východnej Európy
2. CIII-AT-0702-01-1213 Ethics and Politics in the European Context prodekanky prof. Ingebor Gabriel s účasťou 16
univerzít.
ČLENSTVO V REDAKČNÝCH RADÁCH ZAHRANIČNÝCH ČASOPISOV
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Člen redakčnej rady časopisu Humanum, Warszawa : Kolegium Edukacji Praktycznej, od r.2008
Člen redakčnej rady časopisu Pedagogia Ojcostwa, Stalowa Vola
Člen redakčnej rady časopisu Katolikus Pedagógia, Stalowa Vola
71
XII. HOSPODÁRENIE
P. č.
Ukazovateľ – TF KU časť Košice
1
VÝNOSY CELKOM
2
z toho: dotácia MŠ SR
3
v tom: výchova a vzdelávanie
4
výskum a vývoj, KEGA,VEGA
5
klinické pracoviská
Skutoč.
6
7
8
vlastné výnosy
9
v tom: 602 - tržby z predaja služieb
10
624 - aktivácia dlh. hm. majetku
11
644 - úroky
12
649 - iné ostatné výnosy
13
651 - tržby z predaja dlh. HM
14
658 - výnosy z prenájmu maj.
15
662 - prijaté od iných organ.
16
691 - ESF
17
691 - odpisy z kapitál. dotácie
18
656 – zúčtovanie ZR 64
19
NÁKLADY CELKOM
20
z toho:
21
501 - spotreba materiálu
22
502 - spotreba energie
23
511 - opravy a udržiavanie
24
512 - cestovné
25
513 - náklady na reprezentáciu
26
518 - ostatné služby
27
521 - mzdové náklady
28
524 - zákonné sociálne poistenie
29
527 - zákonné sociálne náklady
30
532 - dane a poplatky
31
542 - pokuty a penále
32
544 - úroky
33
549 - iné ostatné náklady
34
551 - odpisy dlhodobého majetku
35
552 - zost. cena predaného majetku
36
556 - tvorba zákonných rezerv
37
591 - dap z príjmov
38
5xx - ostatné náklady
39
Výsledok hospodárenia
72
Skutoč.
Rozdiel
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Teologická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hlavná 89
041 21 Košice
Tel. 00421/55/68 36 111, fax 00421/55/62 27 134, email [email protected]
http://www.tf.ku.sk
http://www.ktfke.sk
73
PRÍLOHY
Príloha č. 1 Členstvo v redakčných radách domácich časopisov, vo vedeckých, akademických a iných významných orgánoch /
ocenenia
Príloha č. 2 Zoznam publikačnej a umeleckej činnosti fakulty za rok 2012
Príloha č. 3 Výročná správa Akademického senátu TF KU za rok 2012
74
Príloha č. 1
Členstvo v redakčných radách domácich časopisov, vo vedeckých, akademických a iných významných orgánoch /
ocenenia
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Predseda Slovenskej spoločnosti pre Katolícku teológiu od r. 2007
Člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku od r. 2008
Člen Vedeckej rady Teologickej fakulty KU od r. 2005
Člen Vedeckej rady Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU od r. 2007
Člen redakčnej rady časopisu THEOLOGOS, teologická revue, Prešov, GKTF PU, od r. 2008
Cena rektora KU za vedeckú činnosť v roku 2007, 2008, 2009, 2011
doc. ThDr. PaedDr.František Trstenský, PhD.
člen Vedeckej rady TF KU v Ružomberku
člen Katolíckeho biblického diela za Spišskú diecézu
člen Teologickej komisie pre revíziu ekumenického prekladu Biblie.
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
člen redakčnej rady VerbaTheologica
člen redakčnej rady Studia Biblica Slovaca
člen redakčnej rady Kurier KU
člen vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Bratislava
člen vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
člen Katolíckeho biblického diela
MŠ SR – člen hodnotiteľskej komisie publikačnej činnosti
MŠ SR – člen komisie KEGA, č. 3.
prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.
Člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
Člen Vedeckej rady Teologickej fakulty KU Košice
Honorárny člen Redakčnej rady Duchovný pastier
Člen Redakčnej rady Verba Theologica
Člen Redakčnej rady diecézneho časopisu Kapitula
Člen Spoločnej odborovej komisie pre teológiu na PF UMB Banská Bystrica
Člen Spoločnej odborovej komisie pre katolícku teológiu na CMBF UK Bratislava
Člen Kpazskej rady, Komisie pre rády, gen. vikár, cenzor biskupstva
Cenzor časopisu StudiaBiblicaSlovaca
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
Člen v pracovnej skupine Akreditačnej komisie (PS AK 2), posudzovanie spôsobilosti VŠ uskutočpovať konkrétne študijné
programy
Člen vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Košice
Člen vedeckej rady RKCMBF UK, Bratislava
Člen vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Bratislava
Člen redakčnej rady ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis
ThDr. Juraj Pigula PhD.
Člen Redakčnej rady Verba theologica
Šéfredaktor časopisu Zasvätený život
ThDr. SSLic. Peter Juhás
člen redakčnej rady Verba Theologica
Juraj Feník, S.T.D.
člen redakčnej radu časopisu Verba Theologica
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
hlavný redaktor vedeckého recenzovaného časopisuNotitiæ historiæ ecclesiasticæ
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
člen redakčnej rady časopisu Notitiæ historiæ ecclesiasticæ.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
člen SFZ pri SAV
Ing. Mgr. Peter Fotta, PhD.
redaktor časopisu Filozofický kruh, internetový časopis pre realistickú filozofiu
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
člen VR TF KU
predseda AS TF KU
člen AS KU
PhDr. Imrich Degro, PhD.
redaktor časopisu Filozofický kruh, internetový časopis pre realistickú filozofiu
člen SFZ pri SAV
člen VR TF KU
podpredseda AS TF KU
Mgr. Emil Ragan
redaktor časopisu Filozofický kruh, internetový časopis pre realistickú filozofiu
Mgr. Marko Rozkoš, PhD.
redaktor časopisu Filozofický kruh, internetový časopis pre realistickú filozofiu
PhDr. Marcel Šefčík PhD.
člen Klubu priateľov Ferka Skyčáka
Doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD.
člen redakčnej rady časopisov: Nové Horizonty; StudiaBiblicaSlovaca;
člen Vedeckej rady TF KU v Ružomberku
člen Katolíckeho biblického diela za Spišskú diecézu
ThDr. Juraj Pigula, PhD.
šéfredaktor časopisu Zasvätený život (www.kvrp.sk/casopis)
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
Člen vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Košice.
Člen vedeckej rady GTF PU, Prešov.
Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska - odborný znalec.
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Spišská Nová Ves. - Odborný poradca.
Diecézny katechetický úrad Košice - metodicky poradca.
ThDr. Štefan Sečka, PhD.
Prezident Slovenskej katolíckej charity.
Predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve pri KBS.
Člen Komisie pre klérus – predseda subkomisie pre permanentnú formáciu.
ThDr. Lucia Pečovská, PhD.
Komisia pre pastoráciu rodín pri ABU Košice – člen.
Association Bioethicists In Central Europe - BCE (asociácia je súčasťou Central European Exchange Program for University
Studies CEEPUS – network pri Katholisch-Theologische Fakultät, Institut für Moraltheologie, Universität Wien) – člen.
76
ThLic., PaedDr. Jana Hurajtová
Členstvo v redakčnej rade
Redakcia: Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., Levočská 10, 052 01 Spišská Nová Ves, [email protected],
Evidenčné číslo Ministerstva kultúry SR: EV 3068/09, štvrťročník, ISSN 1337-6608, celoslovenská pôsobnosť.
Názov časopisu: Katolícky učiteľ, Časopis učiteľov náboženskej výchovy a učiteľov katolíckych škôl.
PhDr. Mgr. Ivana Mocáková
Rada pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska - permanentný člen.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu
člen RR LI TFKU
člen Liturgickej komisie KBS
cenzor na posúdenie kníh pri Arcibiskupstve Košice
odborný garant v redakčnej rade pre prípravu obnoveného slovenského znenia Rímskeho misála
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
člen redakčnej rady - Liturgia – časopis pre liturgickú obnovu, vydáva SSV pre KBS Slovenska ISSN 1210-0676
člen OK pre doktorandské štúdium na CMBF UK od r. 1997
spoločnosti pre katolícku teológiu
Komisia pre klérus pri KBS od 2002
Komisia pre cirkevno-hudobné vzdelávanie pri KBS, od r. 1990
Liturgická komisia KBS od r. 1978, vedúci Hudobnej sekcie 1990-2012
Liturgický poradca Ekumenického spoločenstva Košice, od r. 2000
Vedecká rada Pedagogickej fakulty KU, od r. 2000
Vedecká rada Filozofickej fakulty KU, od r. 2003
Vedecká rada Zdravotníckej fakulty KU, od r. 2005
Vedecká rada Teologickej fakulty Prešovskej univerzity, od r. 2007
Centrum excelentnosti SAV – centrum mediálnej kultúry, od r. 2005
Komisia pre riadenie kvality na Teologickej fakulte KU Košice od februára 2008 – predseda
prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, CSc.
člen redakčnej rady časopisu Verbum
člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku
člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
člen vedeckej rady Prešovskej univerzity,
člen vedeckej rady Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove,
člen vedeckej rady Filozofickej fakulty KU v Ružomberku,
člen vedeckej rady Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku,
člen vedeckej rady Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
člen vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre,
člen vedeckej rady Fakulty masmédií UCM v Trnave,
člen vedeckej rady Fakulty médií BVŠP v Bratislave.
člen vedeckej rady Filozofickej fakulty TU v Trnave.
člen vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave.
člen vedeckej rady Jeseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.
člen vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
člen Akreditačnej komisie (od 1999)
doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD.
člen redakčnej rady časopisu ADORAMUS TE
77
člen Liturgickej komisie – Hudobnej sekcie pri KBS Slovenska
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
člen Akademického semátu TF KU v Košiciach
člen Slovenskej spoločnosti kánonického práva
člen redakčnej rady časopisu „Tribunál“
člen redakčnej rady časopisu „Nové Horizonty“
pomocný súdny vikár Spišskej diecézy
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
člen združenia EUNIS za KU (2004-2008)
člen združenia SANET za KU (2004-2008)
člen rady združenia CANET (2000 -2009)
člen komisie pre posudzovanie rozvojových projektov MŠ SR.
Ocenenia /doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.- Cena rektora v kategórii odborný asistent za rok 2011
78
Príloha č. 2
Štatistika a zoznampublikácií a umeleckej činnosti, rok vykazovania 2012
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
BCI Skriptá a učebné texty
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
EAJ Odborné preklady publikácii knižné
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
FAI Redakčné a zostavovateľské práce
GII Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich
YYV Menej závažné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu
YZY Menej závažné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
jedným autorom, premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných
inštitúciách v domácom prostredí.
YZV Menej závažné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
jedným autorom, premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v
domácom prostredí.
ZXV Závažné umelecké diela a výkony menšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované
jedným autorom a premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v
domácom prostredí.
ZXY Závažné umelecké diela a výkony menšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované
jedným autorom a premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných
inštitúciách v domácom prostredí.
ZXZ Závažné umelecké diela a výkony menšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované
jedným autorom a premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných
inštitúciách v zahraničí.
ZZZ Závažné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované
jedným autorom a premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných
inštitúciách v zahraničí.
79
3
4
5
7
1
9
50
16
3
4
1
1
11
12
73
2
1
1
1
5
2
14
1
2
1
1
2
17
3
20
17
11
3
3
1
1
1
1
Zoznam publikačnej činnosti, Rok vykazovania 2012
AAA Vedecké monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách
AAA
bārtu nabalkattu ana māt Aššur
īpušma uhattâ... : Eine Studie zum
Vokabular und zur Sprache der
Rebellion
in
ausgewählten
neuassyrischen Quellen und in 2
Kön 15–21 / Peter Juhás ; rec. Peter
Dubovský, Andreas Michel. - [1.
Ausg.]. - Kamen : Verlag Hartmut
Spenner, 2011. - 113 s. - ISBN 9783-89991-130-5.
AAA
Psychological insight of spiritual
groups : Theory and research /
Marek Forgáč ; rec. Stanislav
Hvozdík, John Simon McNerney. [1.ed]. - Kraków : Wydawnictwo
Karmelitów Bosych, 2012. - 101 s. ISBN 978-83-7604-177-3.
AAA
Il Rituale Strigoniense (1625) e le
sue due fonti: Ordo et Ritus (1560)
e Agendarius (1583) / Andrej Krivda
; rec. Cassian Folsom, Paul Gunter. [1. ed.]. - Roma : Lozzi Roma, 2012.
- 92 s. - ISBN 978-88-89896-99-0.
Karlík - Andrea Eliášová - Jitka
Jonová - Jozef Krištof - Katarína
Krištofová - Peter Kubík - Štefan
Kucík - Milan Lach - Róbert Letz Martin Macko - Stanislav Májek Dušan Pardel - Ivan Petranský Dušana Serafínová - František Vnuk
- Stanislava Vodičková - Tadeusz
Zasępa - František Dlugoš+
*Hromják Ľuboslav (60%) - Jaroslav
Barta (1%), Daniela Bezdedová
(1%), Radomír Bodziony (1%), Józef
Ciągwa (2%), Ján Dravecký (2%), Ján
Duda (1%), Milan Ďurica (1%),
Marta Germušková (2%), Pavel
Helan (1%), Ivan Chalupecký (1%),
Richard Jombík (1%), Ján Karlík
(1%), Andrea Eliášová (1%), Jitka
Jonová (1%), Jozef Krištof (1%),
Katarína Krištofová (1%), Peter
Kubík (1%), Štefan Kucík (3%), Milan
Lach (1%), Róbert Letz (2%), Martin
Macko (1%), Stanislav Májek (2%),
Dušan Pardel (1%), Ivan Petranský
(2%), Dušana Serafínová (1%),
František Vnuk (2%), Stanislava
Vodičková (1%), Tadeusz Zasępa
(1%), František Dlugoš (2%)+
E0018012
AAB
Kresťan v službe novej evanjelizácie
/ Štefan Sečka, Pavol Janáč. Spišská Kapitula : Rím. - kat.
Biskupský úrad, 2012. - 222 s. - ISBN
978-80-971013-9-8.
AAB Vedecké monografie vydané v
domácich vydavateľstvách
*Sečka Štefan (50%) - Pavol Janáč
(50%)]
AAB
Pavlove listy z väzenia : Exegetickoteologická analýza / František
Trstenský ; rec. Jozef Leščinský,
Stanislav Vojtko, Daniel Slivka,
Daniela Iskrová. - 1. vyd. - Svit :
Katolícke biblické dielo, 2012. - 223
s. - ISBN 978-80-89120-36-9.
AAB
Klady a zápory personalizmu v
bioetike / Daniel Demočko ; rec.
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló,
Pavol Dancák, Martin Uháľ,
Ľuboslav Hromják. - 1. vyd. - Košice
: Inštitút aplikovanej etiky, 2012. 139 s. - ISBN 978-80-971148-0-0.
AAB
Pohľady na osobnosť biskupa Jána
Vojtaššáka / Ľuboslav Hromják a
kol.. - Spišské Podhradie : Nadácia
Kpazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka, 2012. - 731 s. - ISBN
978-80-89170-41-8.
[...Jaroslav
Barta
Daniela
Bezdedová - Radomír Bodziony Józef Ciągwa - Ján Dravecký - Ján
Duda - Milan Ďurica - Marta
Germušková - Pavel Helan - Ivan
Chalupecký - Richard Jombík - Ján
ABC Kapitoly vo vedeckých
monografiách
vydané
v
zahraničných vydavateľstvách
ABC
Efektywności
wykorzystania
biofeedback HRV dla zawodowych
pracowników
socjalnych
ludzi
niepełnosprawnych = Efektívnosť
využitia HRV biofeedback pri práci
sociálneho pracovníka so zdravotne
postihnutými = The effectiveness of
using
HRV
biofeedback
at
occupation of social worker with
80
people with disabilities / Katarína
Majcherová.
In: Status grup zmarginalizowanych
we współczesnym współeczeostwie
= Postavenie marginalizovaných
skupín v súčasnej spoločnosti / ed.
Katarína Kotradyová. - Lódż :
Wyższa szkoła edukacji zdrowotnej i
nauk społecznych, 2012. - ISBN 97883-61095-19-4. - S. 192-232.
ABC
Marginalizowanych
grup
Bezdomnośd
jako
problem
społeczny = Marginalized group
Homelessness as a social issue =
Marginalizovaná
skupina
Bezdomovectvo
ako
sociálny
problem / Janka Bursová.
In: Status grup zmarginalizowanych
we współczesnym współeczeostwie
= Postavenie marginalizovaných
skupín v súčasnej spoločnosti / ed.
Katarína Kotradyová. - Lódż :
Wyższa szkoła edukacji zdrowotnej i
nauk społecznych, 2012. - ISBN 97883-61095-19-4. - S. 103-140.
ABC
Bieda i bezrobocie wersus ekskluzia
społeczna i jej przejawy w
nowoczesnym społeczeostwie =
Poverty and unemployment versus
social
exclusion
and
its
manifestations in contemporary
societry / Katarína Kotradyová.
In: Status grup zmarginalizowanych
we współczesnym współeczeostwie
= Postavenie marginalizovaných
skupín v súčasnej spoločnosti / ed.
Katarína Kotradyová. - Lódż :
Wyższa szkoła edukacji zdrowotnej i
nauk społecznych, 2012. - ISBN 97883-61095-19-4. - S. 11-56.
ABC
Publiczne podejście do kwestii
migrantów i uchodźów na Spiszu =
Public Attitude to the Issue of
Migrants and Refugees in Spiš
Region = Postoj verejnosti k
problematike
migrantov
a
utečencov v Spišskom regióne /
Ondrej Borsík.
In: Status grup zmarginalizowanych
we współczesnym współeczeostwie
= Postavenie marginalizovaných
skupín v súčasnej spoločnosti / ed.
Katarína Kotradyová. - Lódż :
Wyższa szkoła edukacji zdrowotnej i
nauk społecznych, 2012. - ISBN 978-
83-61095-19-4. - S. 141-191.
ABC
Cyganie oczami większości ludności
= Roma Through the Eyes of
Majority Population = Rómovia
očami majoritného obyvateľstva /
Zuzana Budayová.
In: Status grup zmarginalizowanych
we współczesnym współeczeostwie
= Postavenie marginalizovaných
skupín v súčasnej spoločnosti / ed.
Katarína Kotradyová. - Lódż :
Wyższa szkoła edukacji zdrowotnej i
nauk społecznych, 2012. - ISBN 97883-61095-19-4. - S. 57-102.
ACB
Vysokoškolské
vydané
v
vydavateľstvách
učebnice
domácich
ACB
Rozhľadenie v teológii / Jozef Jurko
; rec. Pavol Dráb, Gabriel Ragan,
Dominik Macák. - 1. vyd. - Košice :
Vienala, 2012. - 217 s. - ISBN 97880-8126-051-3.
ACB
Uzdravenie človeka a služba
spoločenstvu / Pavol Dráb. - 1. vyd.
- Košice : Vienala, 2012. - 144 s. ISBN 978-80-8126-064-3.
ACB
Človek v spoločenstve štátu a cirkvi
: vybrané kapitoly z politickej
filozofie pre teologické fakulty /
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló ;
rec. Martin Uháľ, Jozef Ondovčák,
Paul Roetting, Josef Sopko. - Košice
: Heuréka Evolution, 2012. - 147 s. ISBN 978-80-970090-4-5.
ACB
Rozhľadenie
v
dokumentoch
Druhého vatikánskeho koncilu /
Jozef Jurko ; rec. Pavol Dráb,
Gabriel Ragan, Dominik Macák. Prešov : Vyd. Michal Vaško, 2012. 242 s. - ISBN 978-80-7165-892-4.
ACB
Základy biblickej hebrejčiny / Anton
Tyrol. - Ružomberok : VERBUM,
2012. - 95 s. - ISBN 978-80-8084931-3.
ADC Vedecké práce v zahraničných
karentovaných časopisoch
ADC
Má človek vo vesmíre zvláštne
postavenie medzi inými živočíchmi?
: niekoľko kresťanských filozofickoteologických úvah k znovuobjaveniu
Singerových názorov o človeku,
jeho zrode a jeho mieste medzi
inými živočíchmi / Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló.
In: Filosofický časopis. - ISSN 00151831. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 255271.
ADE Vedecké práce v zahraničných
nekarentovaných časopisoch
samoriadení = Incentives for active
participation of the Church laity in
public life and self-governance /
Jozef Jurko.
In: Zarządzanie i Edukacja :
Dwumiesięcznik Szkoły Wyższe im.
Bogdana Jaoskiego. - ISSN 1428474X. - nr. 74/75 (2011), s. 143-162.
ADE
Rethinking the apostiole Paul´s
early years / František Trstenský.
In: Malabar theological review. ISSN 0974-8679. - Vol. 7, No. 2
(2012), s. 4-16.
ADE
Struktura kompozycyjna introitów
okresu Wielkiego Postu / Ján
Velbacký.
In: Studia gregoriaoskie. - ISSN
1899-6876. - Roč. 5, *č.1+ (2012), s.
17-33.
ADE
Reformácia na území Košickej
arcidiecézy v 16. storočí / Cyril
Hišem.
In: Ateneum Kapłaoskie. - ISSN
0208-9041. - Tom 159, z. 2 (2012),
s. 328-340.
ADE
Samoriadenie odborného rastu a
profesionálnych
kompetencií
sociálneho kurátora pre deti =
Itself-governance
professional´s
growth and expert competencies
social parole officer for children /
Lýdia Lešková.
In: Zarządzanie i Edukacja :
Dwumiesięcznik Szkoły Wyższe im.
Bogdana Jaoskiego. - ISSN 1428474X. - No. 76-77 (2011), p. 201230.
ADE
Vzťahové
ja
v
psychológii
náboženstva / Marek Forgáč.
In: Studia theologica. - ISSN 12128570. - Roč. 13, č. 3 (2011), s. 103124.
ADE
Štruktúra rodiny ako spoločenstvo
osôb / Mária Slivková.
In: Humanum : międzynarodowe
studia społeczno-humanistyczne =
International Social and Humanist
Studies. - ISSN 1898-8431. - Roč. 6,
č. 1 (2011), s. 211-224.
ADE
A Mária-tisztelet és liturgikus
interpretációja
a
katolikus
egyházban, a katolikus-protestáns
párbeszéd / Anton Konečný.
In: Deliberationes : a Gál
Hittudományi Föiskola tudományos
folyóirata. - ISSN 1789-8919. - Roč.
5, č.1 (2012), s. 100-109.
ADE
Podnety Cirkvi k aktívnej účastí
laikov vo verejnom živote a v
81
ADE
Teológiai képzés Kassán Gál Ferenc
idejében / Cyril Hišem.
In: Deliberationes : a Gál
Hittudományi Föiskola tudományos
folyóirata. - ISSN 1789-8919. - Roč.
5, č.1 (2012), s. 87-99.
ADF Vedecké práce v domácich
nekarentovaných časopisoch
ADF
Historicko - právny pohľad na
uzatváranie manželstva / Jana
Mitrová.
In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN
1338-9572. - Roč. 1, č. 2 (2012), s.
19-31.
ADF
Možnosti eliminácie stresu u
profesie "sociálny pracovník" =
Ways of reducing stress in the
profession "social worker" /
Katarína Majcherová.
In: Studia scientifica Facultatis
paedagogicae = Vedecké štúdie
Pedagogickej fakulty. - ISSN 1336-
2232. - S. 163-179.
ADF
Spiritualita a utrpenie / Martin
Koleják.
In: Impulz : revue pre modernú
katolícku kultúru. - ISSN 1336-6955.
- Roč. 8, č. 1 (2012), s. 93-101.
ADF
Postavenie rodinnej katechézy v
súčasnej konzumnej spoločnosti /
Beáta Pilková.
In: Viera a život : časopis pre
kresťanskú orientáciu. - ISSN 13356771. - Roč. 22, č. 1 (2012), s. 51-55.
ADF
Financovanie zdravotníctva / Martin
Koleják.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 6, č. 2
(2012), s. 94-95.
ADF
Spravovanie Košickej diecézy v 60tych rokoch 20. storočia / Tomáš
Filip.
In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN
1338-9572. - Roč. 1, č. 1 (2012), s.
77-88.
ADF
Pozitívny pohľad na sexualitu ako
nutný
predpoklad
kresťanskej
výchovy k manželstvu a rodine v 21.
storočí / Daniel Demočko.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 6, č.2 (2012),
s. 68-71.
ADF
Genéza plynúceho času – fenomén
času
pod
fragmentárnym
drobnohľadom dejín filozofie / Ján
Mičko.
In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN
1338-9572. - Roč. 1, č. 1. (2012), s.
19-25.
ADF
Odraz diplomatických vzťahov
medzi Svätou stolicou a ČeskoSlovenskom
v
slovenskom
katolíckom prostredí v rokoch 19181925 z pohľadu Vatikánu / Ľuboslav
Hromják.
In: Historický zborník. - ISSN 13358723. - Roč. 22, č. 2 (2011), s. 45-65.
ADF
Survival of older people in senior
age = Prežívanie staroby v
seniorskom veku / Janka Bursová.
In:
Disputationes
Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 12, č. 3 (2012), s. 21-26.
ADF
Niektoré otázky liturgického života
na Slovensku po päťdesiatich
rokoch od Druhého vatikánskeho
koncilu / Andrej Krivda.
In: Liturgia : časopis pre liturgickú
obnovu. - ISSN 1210-0676. - Roč.
22, č. 4 (2012), s. 395-406.
ADF
Johann Baptist Metz a dejinná
konkrétnosť spásy / Vladimír Juhás.
In: Verba Theologica : teologický
časopis. - ISSN 1336-1635. - Roč. 11,
č.1 (2012), s. 75-85.
ADF
Miernosť, rozumnosť a viera starcov
/ Martin Koleják.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. - ISSN
0139-861X. - Roč. 93, č. 8 (2012), s.
448-451.
ADF
Liturgicko-teologický
zmysel
procesie pri prinášaní obetných
darov / Andrej Krivda.
In: Liturgia : časopis pre liturgickú
obnovu. - ISSN 1210-0676. - Roč.
22. č.1, (2012), s. 79-86.
ADF
Kvalita
života
/
Katarína
Kotradyová.
In:
Disputationes
Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 12, č. 3 (2012), s. 184.
ADF
Prímas tisícročia – kardinál – Boží
služobník Stefan Wyszyoski / Jozef
Jurko.
82
In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN
1338-9572. - Roč. 1, č. 2 (2012), s.
58-76.
ADF
Poverty versus social exclusion =
Chudoba verzus sociálna exklúzia /
Katarína Kotradyová.
In:
Disputationes
Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 12, č. 3 (2012), s. 15-20.
ADF
Martin Luther a jeho miesto v
dejinách filozofie / Marcel Šefčík
(aut).
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 6, č. 2(2012),
s. 77-80.
ADF
Sociálna
práca
/
Katarína
Kotradyová.
In:
Disputationes
Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 12, č. 3 (2012), s. 185.
ADF
Kresťan a voľby / Martin Koleják.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 6, č. 2
(2012), s. 99-100.
Rec. na: Kresťan a voľby / Jozef
Vadkerti. - Bratislava : Don Bosco,
2012. - ISBN 978-80-8074-154-9. 40 s.
ADF
Nezamestnanosť-dôsledok
chudoby, ale aj súčasť života
človeka
=
Unemploment,
a
consequence of povery but also
part of human life / Janka Bursová.
In: Studia scientifica Facultatis
paedagogicae = Vedecké štúdie
Pedagogickej fakulty. - ISSN 13362232. - Roč. 11, č. 3 (2012), s. 36-49.
ADF
Želaná slovná hra v Ex 7,11-12? /
Peter Juhás.
In: Studia Biblica Slovaca. - ISSN
1338-0141. - Roč. 3, č. 1 (2011), s.
25-29.
(2012), s. 121-126.
ADF
Jezuitská misia v Užhorode v rokoch
1615 – 1618 na základe archívnych
dokumentov / Štefan Lenčiš.
In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN
1338-9572. - Roč. 1, č. 2. (2012), s.
13-18.
ADF
Sociálna exklúzia / Katarína
Kotradyová.
In:
Disputationes
Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 12, č. 3 (2012), s. 187.
ADF
Sociálna
opora
/
Katarína
Kotradyová.
In:
Disputationes
Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 12, č. 3 (2012), s. 183.
ADF
Nástenná maľba a secco v Katedrále
svätého Martina v Spišskej Kapitule
a Taliani / Ľuboslav Hromják.
In: Studia Scientifica Facultatis
Paedagogicae
:
Universitas
Catholica Ružomberok. - ISSN 13362232. - Roč. 11, č. 1 (2012), s. 217228.
ADF
The encyklical letter Fides et ratio
with regard to fundamental
theology = Encyklika Fides et ratio z
hľadiska fundamentálnej teológie /
Jozef Bieľak.
In:
Disputationes
Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 12, č. 3(2012), s. 111-119.
ADF
Biblia a kultúra / Anton Tyrol.
In: Viera a život : časopis pre
kresťanskú orientáciu. - ISSN 13356771. - Roč. 22, č. 2(2012), s. 58-62.
ADF
Biblicko-teologický
homosexualitu : 1.
Koleják.
In: Nové horizonty
teológiu, kultúru a
ISSN 1337-6535. -
pohľad
na
časť / Martin
: časopis pre
spoločnosť. Roč. 6, č. 3
ADF
Biblicko-teologický
homosexualitu : 2.
Koleják.
In: Nové horizonty
teológiu, kultúru a
ISSN 1337-6535. (2012), s. 189-198.
pohľad
na
časť / Martin
: časopis pre
spoločnosť. Roč. 6, č. 4
ADF
Poľovská farnosť v rokoch 19201925 / Lenka Lapošová.
In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN
1338-9572. - Roč. 1, č. 2 (2012), s.
87-95.
ADF
Biskup Ján Vojtaššák a jeho miesto
v slovenských cirkevných dejinách /
Ľuboslav Hromják.
In: Historický zborník. - ISSN 13358723. - Roč. 21, č. 1 (2011), s. 198202.
ADF
Cudzina, život v medzičase a Kniha
Tobiáš / Róbert Lapko.
In: Verba Theologica : teologický
časopis. - ISSN 1336-1635. - Roč. 11,
č. 1 (2012), s. 45-55.
ADF
Biskupská knižnica v Košiciach história, súčasnosť a budúcnosť /
Andrea Cibuláková.
In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN
1338-9572. - Roč. 1, č. 1. (2012), s.
111-123.
ADF
The role of society in the
prevention and resolution of sociopathological phenomena in the
young
generation
=
Úloha
spoločnosti v prevencii a riešení
sociálno-patologických javov u
mladej generácie / Katarína
Majcherová, Janka Bursová,.
In:
Disputationes
Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 12, č. 2 (2012), s. 39-50.
*Bursová Janka (50%) - Katarína
Majcherová (50%)+
83
ADF
Blízkosť života zasvätených so
životom ostatných veriacich /
Martin Koleják.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. - ISSN
0139-861X. - Roč. 93, č. 10(2012), s.
523-529.
ADF
Boj s diablom / Martin Koleják.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 6, č. 1
(2012), s. 37-40.
ADF
Poradenstvo / Katarína Kotradyová.
In:
Disputationes
Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 12, č. 3 (2012), s. 186.
ADF
Cez bránu a veľkú priepasť : boháč a
Lazár v texte kontrastov (Lk 16:1931) / Juraj Feník.
In: Verba Theologica : teologický
časopis. - ISSN 1336-1635. - Roč. 11,
č. 1 (2012), s. 57-73.
ADF
Pavlove rodinné pravidlá ako
inšpirujúca výzva pre súčasnú
spoločnosť. / František trstenský.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 6, č. 3
(2012), s. 143-147.
ADF
Adorácia - objavme perlu! / Martin
Kakalej.
In: Viera a život : časopis pre
kresťanskú orientáciu. - ISSN 13356771. - Roč. 21, č. 6 (2010), s. 59-61.
ADF
Tangenty vedy a viery : hľadanie
vzťahu (morálnej) teológie k
moderným humanitným vedám /
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló.
In: Acta facultatis theologicae
Universitatis
Comenianae
Bratislaviensis. - ISSN 1335-8081. Roč. 8, č. 2 (2011), s. 27-41.
ADF
Teologické vzdelávanie na Košickej
univerzite v 17. – 18. storočí / Cyril
Hišem.
In:
Človek
a
spoločnosť
*elektronický zdroj+ : internetový
časopis pre pôvodné teoretické a
výskumné
štúdie
z
oblasti
spoločenských vied. - Košice :
Spoločenský ústav SAV, 2012. - ISSN
1335-3608. - Roč. 15, č. 4 (2012),
nestr. - Popis urobený: Popis
urobený 27.1.2013. - Dostupné na:
http://www.saske.sk/cas/zoznamrocnikov/2012/4/6002/.
ADF
The Eagle in Apocalyptic Literature
and in the Book of Revelation /
Peter Juhás.
In: Verba Theologica : teologický
časopis. - ISSN 1336-1635. - Roč. 10,
č. 2 (2011), s. 59-72.
ADF
Aktívna účasť na liturgii (participatio
actuosa) a jej význam v 20. storočí /
Andrej Krivda.
In: Verba Theologica : teologický
časopis. - ISSN 1336-1635. - Roč. 11,
č.1 (2012), s. 97-112.
ADF
Angažovanosť
mládeže
v
katolíckych spolkoch na území
Slovenska v rokoch 1938-1989 /
Lucia Babjaková Gállová.
In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN
1338-9572. - Roč. 1, č. 2 (2012), s.
96-101.
ADF
Pastoračná starostlivosť pápeža Pia
XII. o svetové misie v encyklike
Evangelii praecones / Štefan Lenčiš.
In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN
1338-9572. - Roč. 1, č. 1. (2012), s.
89-98.
ADF
Čo znamená veriť? / Anton Tyrol.
In: Impulz : revue pre modernú
katolícku kultúru. - ISSN 1336-6955.
- Roč. 8, č. 3 (2012), s. 24-33.
ADF
Cyril a Metod priniesli kultúru
evanjelia. / Martin Koleják.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. - ISSN
0139-861X. - Roč. 93, č. 7 (2012), s.
378-381.
AEC Vedecké práce v zahraničných
recenzovaných zborníkoch
AEC
Poslanie, formácia a perspektívy
katolíckeho školstva v Spišskej
diecéze : Reflexia na podklade
dokumentov Druhej diecéznej
synody spišskej diecézy (2006-2011)
/ Štefan Sečka.
In: Pedagogiczna edukacja =
Pedagogické vzdelanie / zost.
Marian Włosioski. - Włocławek :
Wyższa Szkoła humanistycznoEkonomiczna, 2012. - ISBN 978-8361609-27-8. - S. 15-25.
AEC
Cause
di
Beatificazione
e
Canonizatione dei Servi di Dio /
Juraj Jurica.
In: Genius Loci II : Międzynarodowe
Naukowe Studia Humanistyczne /
ed. Cyril Hišem, Jacek Neumann. Olsztyn : Warmínskie Wydawnictwo
Diecezjalne, 2012. - ISBN 978-8361864-49-3. - S. 27-34.
AEC
Priesterverfolgungen während der
Zeit der Totalität in der Slowakei /
Cyril Hišem.
In: Genius Loci II : Międzynarodowe
Naukowe Studia Humanistyczne /
ed. Cyril Hišem, Jacek Neumann. Olsztyn : Warmínskie Wydawnictwo
Diecezjalne, 2012. - ISBN 978-8361864-49-3. - S. 81-86.
AEC
Bezdomovci ako symbol chudoby a
sociálneho
vylúčenia
=
Homelessness as a symbol of
poverty and social eclusion / Janka
Bursová.
In: Lidská práva v proměnách času :
8. listopad 2011 České Budějovice :
sborník ptíspěvků : I. ročník
mezinárodní konference / ed. Lenka
Rosková. - České Budějovice :
Jihočeská univerzita, 2012. - ISBN
978-80-7394-358-5. - S. 18-23.
AEC
Katolícky slavicizmus jeho zrod a
historický vývin / Ľuboslav Hromják.
In: Pontes ad fontes Církevní dějiny
ve
světle
pomocných
věd
84
historických a ptíbuzných oborů /
ed. Martina Bolom-Kotari, Věra
Němečková. - Hradec Králové :
Filozofická fakulta, 2011. - ISBN
978-80-260-1384-6. - S. 287-297.
AEC
Aktuálnosť evanjelizačnej, kultúrnej
a pedagogickej misie solúnskych
bratov svätého Konštantína-Cyrila a
svätého Metoda / Jozef Bieľak.
In: Pedagogiczna edukacja =
Pedagogické vzdelanie / zost.
Marian Włosioski. - Włocławek :
Wyższa Szkoła humanistycznoEkonomiczna, 2012. - ISBN 978-8361609-27-8. - S. 121-145.
AEC
Pastoračná
starostlivosť
a
katechéza ľudí so špeciálnymi
potrebami-mantálnym postihnutíma afirmácia osoby človeka / Štefan
Sečka.
In: Pedagogia afirmacji człowieka
jako osoby = Pedagogika uznávania
človeka ako osoby / pod red.
Mariana Włosioskiego. - Włocławek
: Wyższa Szkoła HumanistycznoEkonomiczna we Włocławku, 2011.
- ISBN 978-83-61609-13-1. - S. 1532.
AEC
Španielska inkvizícia / Tatiana
Janočková.
In: Genius Loci II : Międzynarodowe
Naukowe Studia Humanistyczne /
ed. Cyril Hišem, Jacek Neumann. Olsztyn : Warmínskie Wydawnictwo
Diecezjalne, 2012. - ISBN 978-8361864-49-3. - S. 35-43.
AEC
Początki opactwa benedyktyoskiego
w Krasnej nad Hornadem / Andrea
Cibuláková.
In: Genius Loci II : Międzynarodowe
Naukowe Studia Humanistyczne /
ed. Cyril Hišem, Jacek Neumann. Olsztyn : Warmínskie Wydawnictwo
Diecezjalne, 2012. - ISBN 978-8361864-49-3. - S. 21-25.
AEC
Spoveď ako psychologická potreba
a ontologická (bez-)moc / Vladimír
Juhás.
In: Svátost kttu a obnova ktestní
milosti ve svátosti smítení / Ján
Hojda, Jaroslav Brož et al.. - Hradec
Králové
:
Biskupství
královéhradecké, 2012. - ISBN 97880-87648-04-9. - 127-136.
AEC
Crisis of solidarity in wage policy
and the need for ethical formation /
Martin Uháľ.
In: Solidarity between generations
on the labour market : Slovak social
week 2012 : 4. 10 - 7. 10. 2012,
Bratislava / ed. Ľubica Černá,
Martin
Uháľ.
Krakov
:
Wydawnictwo Karmelitów Bosych,
2012. - ISBN 978-83-7604-223-7. S. 18-23.
AEC
Dedičstvo viery patrónov Európy
svätých Cyrila a Metoda. = V jase
lásky / Jozef Bieľak.
In: W blasku miłości = V jase Lásky /
Zost.
Marian
Włosioski.
Włocławek : Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012.
- ISBN 978-83-61609-22-3. - S. 179196.
AEC
Sytuacja religijna we wschodniej
Słowacji w okresie reformacji / Cyril
Hišem.
In: Genius Loci II : Międzynarodowe
Naukowe Studia Humanistyczne /
ed. Cyril Hišem, Jacek Neumann. Olsztyn : Warmínskie Wydawnictwo
Diecezjalne, 2012. - ISBN 978-8361864-49-3. - S. 45-50.
AEC
Historyczny i naukowy kontekst
historii Kościoła i jego rola w
obecnych warunkach / Andrea
Cibuláková.
In: Genius Loci : Międzynarodowe
Naukowe Studia Humanistyczne /
ed. Cyril Hišem, Jacek Neumann. Olsztyn : Warmioskie Wydawnictwo
Diecezjalne, 2011. - ISBN 978-8361864-05-9. - S. 51-58.
AEC
Jan Paweł II a przemiany w Europie
/ Cyril Hišem.
In: Genius Loci II : Międzynarodowe
Naukowe Studia Humanistyczne /
ed. Cyril Hišem, Jacek Neumann. Olsztyn : Warmínskie Wydawnictwo
Diecezjalne, 2012. - ISBN 978-8361864-49-3. - 139-149.
S. 13-28.
AEC
Theological motives and forms of
Christian pilgrimages / Štefan
Lenčiš.
In: Genius Loci II : Międzynarodowe
Naukowe Studia Humanistyczne /
ed. Cyril Hišem, Jacek Neumann. Olsztyn : Warmínskie Wydawnictwo
Diecezjalne, 2012. - ISBN 978-8361864-49-3. - S. 15-20.
AED Vedecké práce v domácich
recenzovaných zborníkoch
AED
Justification by Faith versus Works
in the Epistle of James / František
Trstenský.
In: Justification according to Paul =
Exegetical
and
Theological
Perspectives
/
ed.
Ondrej
Prostredník. - Bratislava : Comenius
University, 2012. - ISBN 978-80223-3174-6. - S. 78-86.
AED
Rozvoj teológie manželstva a rodiny
v
perspektíve
„communio
personarum“ / Mária Slivková.
In: Zborník religionistických a
sociologických štúdií : 2/2012 / ed.
Kamil Kardis, Mária Kardis. - Prešov
: Gréckokatolícka teologická fakulta,
PU v Prešove, 2012. - ISBN 978-80555-0543-5. - S. 169-189.
AED
Spišskí kpazi a teologická fakulta v
Bratislave v rokoch 1936-1950 /
Ľuboslav Hromják.
In: Katolícka bohoslovecká fakulta v
Bratislave 1936 - 1989 / zost. Emília
Hrabovec a kol.. - Trnava : Spolok
svätého Vojtecha, 2011. - ISBN 97880-7162-884-2. - S. 79-95.
AEE Vedecké práce v zahraničných
nerecenzovaných
vedeckých
zborníkoch
AEE
Leone XIII, il movimento slavo e le
origini del Bohemicum / Ľuboslav
Hromják.
In: Dal Bohemicum al Nepomuceno
La cultura ceca e la formazione
sacerdotale in un contesto di
scontri nazionalisti e di coesistenza
/ ed. Tomáš Parma. - Roma Olomouc : Univerzita Palackého,
2011. - ISBN 978-80-244-2644-0. -
85
AEE
Szöllősi Benedek Cantus Catholicija
és az első szlovák nyomtatott
énekeskönyvek = Maďarský a
slovenský
katolícky
spevník
Benedikta Szöllősiho / Anton
Konečný ; do maďarského jazyka
preložil: Käfer Istvan.
In: Cantus Catholici : Szöllősi
Benedek magyar és szlovák
katolikus énekeskönyve = Maďarský
a slovenský katolícky spevník
Benedikta Szöllősiho / ed. István
Käfer, Anton Konečný. - Szeged :
Gerhardus Kiadó, 2012. - ISBN 978615-5256-03-5. - S. 21-27.
AEE
Znaky chasidskej filozofie v diele
Martina Bubera / Ján Mičko.
In: Tudományra nevelve / ed. Judit
Györgyiné Koncz, Gábor Kozma. Szeged : Gerhardus kiadó, 2011. ISBN 978-963-88914-8-8. - S. 47-54.
AEE
Kettőskereszt
–
szimbólum
Szlovákia történelmében = Dvojkríž
– symbol v dejinách Slovenska /
Štefan Lenčiš, do maďarského
jazyka preložil: Tóth Sándor János.
In: A kettőskereszt a magyar és a
szlovák címerben = Dvojkríž v
slovenskom a maďarskom štátnom
znaku / ed. István Käfer, Anton
Konečný. - Szeged : Gerhardus
Kiadó, 2012. - ISBN 978-615-525607-3. - S. 75-84.
AEF Vedecké práce v domácich
nerecenzovaných
vedeckých
zborníkoch
AEF
Ladislav Hanus a Jozef Špirko v
Kežmarku / Ľuboslav Hromják.
In: Z minulosti Spiša : ročenka
Spišského dejepisného spolku v
Levoči, XIX. ročník, 2011 / zost. Ivan
Chalupecký. - Levoča : Spišský
dejepisný spolok Levoča, 2011. ISBN 978-80-969456-6-5. - S. 111128.
AFA Publikované pozvané referáty
na
zahraničných
vedeckých
konferenciách
AFA
Integračný a etický pohľad na
sociálne vylúčenie rómskej etnickej
skupiny v SR = Integrate and
ethnical views on the social
exclusion of Romany ethnical group
/ Katarína Kotradyová.
In: Lidská práva v proměnách času :
8. listopad 2011 České Budějovice :
sborník ptíspěvků : I. ročník
mezinárodní konference / ed. Lenka
Rosková. - České Budějovice :
Jihočeská univerzita, 2012. - ISBN
978-80-7394-358-5. - S. 81-88.
AFB Publikované pozvané referáty
na
domácich
vedeckých
konferenciách
AFB
Liturgické hnutie a národné jazyky v
liturgii
:
*Liturgická
komisia
Konferencie biskupov Slovenska,
vedecká konferencia : Inštrukcia
Liturgiam authenticam a príprava
prekladov liturgických kníh : Košice
5. marca 2012] / Gabriel Ragan.
In: Liturgia : časopis pre liturgickú
obnovu. - ISSN 1210-0676. - Roč.
22, č.2 (2012), s. 107-120.
AFB
Liturgia v masmédiách : *Liturgická
komisia
Konferencie
biskupov
Slovenska, vedecká konferencia :
Liturgia v masmédiách : Košice 6.
marca 2012+ / Anton Konečný.
In: Liturgia : časopis pre liturgickú
obnovu. - ISSN 1210-0676. - Roč.
22, č.2 (2012), s. 172-181.
AFB
Projektová edukácia ako spôsob
prepájania viery a života v NV / Ján
Jenčo.
In: Farská a školská katechéza ako
forma novej evanjelizácie : zborník z
vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou
účasťou
:
Gréckokatolícka teologická fakulta
PU v Prešove, 27. 2. 2012 / ed.
Peter Tirpák, Gabriel Paľa. - Prešov :
Prešovská univerzita v Prešove,
2012. - ISBN 978-80-555-0520-6. S. 90-109.
AFB
Predpisy o používaní národných
jazykov v liturgii po Druhom
vatikánskom koncile : *Liturgická
komisia
Konferencie
biskupov
Slovenska, vedecká konferencia :
Inštrukcia Liturgiam authenticam a
príprava prekladov liturgických kníh
: Košice 5. marca 2012+ / Andrej
Krivda.
In: Liturgia : časopis pre liturgickú
obnovu. - ISSN 1210-0676. - Roč.
22, č.2 (2012), s. 121-127.
AFB
Stav histografie Spišskej diecézy do
roku 1989 a jej nové vízie / Ľuboslav
Hromják.
In: Stav a vízie cirkevných dejín na
Slovensku : 9. novembra 2011 v
Ružomberku
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Štefan Lenčiš. Prešov : Michal Vaško, 2011. - ISBN
978-80-7165-865-8. - S. 127-151.
AFB
Jazyk ako mocnosť i bezmocnosť
vyjadrenia božského / Vladimír
Juhás.
In: Liturgia : časopis pre liturgickú
obnovu. - ISSN 1210-0676. - Roč.
12, č.2 (2012), s. 100-106.
AFB
Hudobná réžia liturgického slávenia
/ Ján Veľbacký.
In: Liturgia : časopis pre liturgickú
obnovu. - ISSN 1210-0676.
AFB
Rímsky misál 2002 a jeho
všeobecné smernice : *Liturgická
komisia
Konferencie
biskupov
Slovenska, vedecká konferencia :
Liturgia v masmédiách : Košice 6.
marca 2012] / Gabriel Ragan.
In: Liturgia : časopis pre liturgickú
obnovu. - ISSN 1210-0676. - Roč.
22, č.2 (2012), s. 182-186.
AFB
Komparácia problému šikanovania
na škole v rokoch 2001-2011 /
Katarína Majcherová.
In: Použitie matematických a
štatistických
kvantitatívnych
modelov v ekonómii a manažmente
:
zborník
príspevkov
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie.
Bratislava
:
Ekonomická
univerzita,
Podnikovohospodárska
fakulta,
Košice, 2011. - ISBN 978-80-2253315-7. - S. 38-47.
AFB
Biskupská liturgia a Caeremoniale
86
Episcoporum : *Liturgická komisia
Konferencie biskupov Slovenska,
vedecká konferencia : Liturgia v
masmédiách : Košice 6. marca
2012] / Andrej Krivda.
In: Liturgia : časopis pre liturgickú
obnovu. - ISSN 1210-0676. - Roč.
22, č.2 (2012), s. 187-193.
AFB
Identifikácia
základných
rolí
kurátora pre deti v praktických
poliach sociálnej práce / Lýdia
Lešková.
In: Výskum v sociálnej práci
*elektronický zdroj+ : zborník
príspevkov z II. doktorandskej
konferencie konanej dpa 04.
novembra 2011 na Filozofickej
fakulte Prešovskej univerzity v
Prešove / ed. Beáta Balogová, Ivana
Lyócsa, Alena Moravčíková. - Prešov
: Prešovská univerzita v Prešove,
2012. - ISBN 978-80-555-0593-0. S. 12-26. - Popis urobený:
6.11.2012.
Dostupné
na:
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Lyo
csa1/index.html.
AFC Publikované príspevky na
zahraničných
vedeckých
konferenciách
AFC
Obraz migrácii na Slovensku / Mária
Slivková.
In: Rodzina a migracja : Materiały z
międzynarodowej
konferencji
naukowej zorganizowanej przez
Wydział Nauk nad Rodziną UKSW w
Warszawie / ed. Józef Młyoski,
Władysław Szewczyk. - Kraków :
Wydawnictwo Karmelitów Bosych,
2012. - ISBN 978-83-7604-192-6. S. 93-106.
AFC
Edukačné aktivity v detskom letnom
kresťanskom tábore / Lucia Gállová.
In: Keresztény szellemben a
tudomány útján : A III. Kárpátmedencei Keresztény Tudományos
Diákköri Konferencia válogatott
tanulmányai : *Szeged, 17. – 18. 11.
2011+ / ed. Kozma Gábor. - Szeged :
Gerhardus Kiadó, 2012. - ISBN 978615-5256-06-6. - S. 115-120.
AFC
Okolnosti vplývajúce na rast
etnickej neznášanlivosti medzi
majoritným
obyvateľstvom
a
rómskou etnickou skupinou v SR /
Katarína Kotradyová.
In: Propojení teorie a praxe pti
studiu sociálních deviací : sborník
ptíspěvků z konference sekce
sociální patologie MČSS Blansko,
Skalní Mlýn, 27.-29.dubna 2011 /
ed. Kazimír Večerka. - Praha :
Masarykova česká sociologická
společnost, 2011. - ISBN 978-80903541-8-0. - S. 43-50.
problem prevention of substance
abuse / Mária Olejníková.
In: Socialia 2012 *elektronický zdroj+
: rodina a sociálně patologické jevy :
sborník ptíspěvků z mezinárodní
konference konané v Hradci Králové
ve dnech 4. a 5. zátí 2012 / ed.
Stanislava Hoferková. - Hradec
Králové : Gaudeamus, 2012. - ISBN
978-80-7435-232-4. - S. 423-433.
AFC
Osoba a národná identita – výchova
k patriotizmu / Imrich Degro.
In: Brněnská hungaroslavistika a
česko-slovensko-maďarské vztahy :
[Brno,
Masarykova
univerzita
Filozofická fakulta, 27. - 29. 2. 2012]
/ ed. István Käfer, Ivo Pospíšil. Segedín : Gerhardus Kiadó, 2012. ISBN 978-615-5256-01-1. - S. 13-25.
AFC
Hodnotová orientácia študentov
sociálnej práce na Katolíckej
univerzite / Katarína Sabolová.
In: Keresztény szellemben a
tudomány útján : A III. Kárpátmedencei Keresztény Tudományos
Diákköri Konferencia válogatott
tanulmányai : *Szeged, 17. – 18. 11.
2011+ / ed. Kozma Gábor. - Szeged :
Gerhardus Kiadó, 2012. - ISBN 978615-5256-06-6. - S. 147-158.
AFC
Aging as one of the causes of
poverty and social exclusion in
terms of statistical evaluation /
Katarína
Majcherová,
Marek
Andrejkovič, Zuzana Hajduová.
In: Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti
*elektronický zdroj+ = RELIK 2011 /
ed.
Tomáš
Lőster,
Jitka
Langhamrová.
Praha
:
MELANDRIUM, 2011. - ISBN 978-8086175-75-1.
AFC
Niektoré faktory prispievajúce k
sociálnej exklúzii bezdomovcov :
Some factors contributing to social
exclusion of the homeless /
Katarína Sabolová.
In: Lidská práva v proměnách času :
8. listopad 2011 České Budějovice :
sborník ptíspěvků : I. ročník
mezinárodní konference / ed. Lenka
Rosková. - České Budějovice :
Jihočeská univerzita, 2012. - ISBN
978-80-7394-358-5. - S. 181-185.
*Majcherová Katarína (34%) Marek Andrejkovič (33%), Zuzana
Hajduová (33%)+
AFC
Sociální kurátor pro děti v polích
sociálni práce – teorie a praxe /
Lýdia Lešková.
In: Od teorie k praxi, od praxe k
teorii = From theory to practice,
from practice to theory : sborník z
konference VIII. Hradecké dny
sociální práce : Hradec Králové, 7.
až 8. tíjna 2011 / Zuzana
Truhlátová, Katarína Levická (eds.).
- Hradec Králové : Gaudeamus,
2012. - ISBN 978-80-7435-138-9. S. 599-605.
AFC
Možnosti spolupráce rodiny a školy
v
prevencii
problémov
s
návykovými látkami = Possibilities
of collaboration between family
and school in connection with
AFC
Il Kulturkampf in Cecoslovacchia
alla luce della lettera pastorale dei
vescovi slovacchi del 1924 /
Ľuboslav Hromják.
In: Santa Sede ed Europa centroorientale tra le due guerre mondiali
: La questione cattolica in Jugoslavia
e in Cecoslovacchia / ed.
Massimiliano Valente. - Roma :
Rubbettino, 2011. - ISBN 978-88498-2928-0. - S. 273-286.
AFC
Negative attitudes, stereotypes and
prejudice contributing to social
exclusion of selected groups in
Slovakia / Katarína Sabolová.
In:
Mezinárodní
Masarykova
konference pro doktorandy a mladé
vědecké pracovníky *elektronický
zdroj+ : sborník ptíspěvků z
mezinárodní vědecké konference
MMK 2012 : 10. – 14. prosince
87
2012, Hradec Králové, Česká
republika. - Hradec Králové :
MAGNANIMITAS, 2012. - ISBN 97880-905243-0. - S. 2593-2601.
AFC
Prostitúcia ako kriminogénny jav v
spoločnosti = Prostitution as a
criminogenic
phenomenon
in
society / Lýdia Lešková.
In: Lidská práva v proměnách času :
8. listopad 2011 České Budějovice :
sborník ptíspěvků : I. ročník
mezinárodní konference / ed. Lenka
Rosková. - České Budějovice :
Jihočeská univerzita, 2012. - ISBN
978-80-7394-358-5. - S. 110-117.
AFD Publikované príspevky na
domácich vedeckých konferenciách
AFD
Počiatky kresťanského mníšstva /
Cyril Hišem.
In: Dejiny Cirkvi v staroveku : 5.
novembra 2012 na Teologickej
fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku, Košice : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Cyril Hišem. Prešov : Vydavateľstvo Michala
Vaška, 2012. - ISBN 978-80-7165887-0. - S. 133-150.
AFD
Potreba sociálnych kontaktov v
starobe = The need for social
contacts in old age / Michaela
Šuľová.
In:
Dôstojné
starnutie
a
medzigeneračné korelácie vo svetle
obety a služby bl. Sáry Salkaházi :
zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie Košice, 17. september
2012 / ed. Lýdia lešková. - Prešov :
Vyd. Michala Vaška, 2012. - ISBN
978-80-7165-893-1. - S. 194-202.
AFD
Postoje verejnosti k ľuďom so
zdravotným
postihnutím
(štatistické spracovanie) / Katarína
Majcherová.
In: Trendy v aplikovaní štatistických
metód pri zlepšovaní kvality III
*elektronický zdroj+ : zborník
príspevkov z III. medzinárodnej
vedeckej konferencie konanej pri
príležitosti
60.
výročia
univerzitného
vzdelávania
na
Podnikovohospodárskej
fakulte
Ekonomickej univerzity v Bratislave
so sídlom v Košiciach, 06.07.2012,
Malá Ida. - Bratislava : Ekonomická
univerzita, Podnikovohospodárska
fakulta Košice, 2012. - ISBN 978-80225-3441-3. - S. 51-56.
AFD
Podnety k reflexii vzťahu prírodných
a humanitných vied k morálnej
teológii / Inocent-Mária Vladimír
Szaniszló, Daniel Demočko.
In: Univerzita - miesto stretnutia a
konfrontácie viery a rozumu :
zborník z vedeckej konferencie :
Badín, 5.-6. septembra 2011 / eds.
Tomáš Galis, František Horn, Eva
Klčovanská, Ján Štefanec. - Žilina :
Inštitút Communio, 2011. - ISBN
978-80-970613-3-3. - S. 102-107.
AFD
Význam sociálnej práce z pohľadu
prijímateľa sociálnych služieb a
význam individuálneho plánovania
= The importance of social work
from the perspective of recipients
of social services and the
importance of individual planning /
Janka Bursová.
In:
Sociálna
práca
v
multikulturálnom
prostredí
v
odkaze Mons. Viktora Trstenského :
zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 17. februára 2012 v
Starej Ľubovni / zost. Danka
Matiová, Gabriela Feranecová,
Mária Nagranová. - Ružomberok :
Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2012. ISBN 978-80-8084-879-8. - S. 53-56.
*Szaniszló Inocent-Mária Vladimír
(60%) - Daniel Demočko (40%)]
AFD
Posolstvo Kristovho kríža pre život
osôb
s
ťažkým
zdravotným
postihnutím : Heritage of the Cross
of Christ for the life of persons with
severe disabilities / Jozef Jurko.
In: Zrkadlenie ťažkého zdravotného
postihnutia v modernej kresťanskej
vede a v umení : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie Košice 27. februára
2012 / ed. Lýdia Lešková. - Prešov :
Vyd. Michal Vaško, 2012. - ISBN
978-80-7165-894-8. - S. 14-28.
AFD
Pomoc a dôstojnosť človeka /
Martín Uháľ.
In:
Dôstojné
starnutie
a
medzigeneračné korelácie vo svetle
obety a služby bl. Sáry Salkaházi :
zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie Košice, 17. september
2012 / ed. Lýdia lešková. - Prešov :
Vyd. Michala Vaška, 2012. - ISBN
978-80-7165-893-1. - S. 61-77.
AFD
Sociálne myslenie v staroveku /
Štefan Lenčiš.
In: Dejiny Cirkvi v staroveku : 5.
novembra 2012 na Teologickej
fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku, Košice : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Cyril Hišem. Prešov : Vydavateľstvo Michala
Vaška, 2012. - ISBN 978-80-7165887-0. - S. 157-171.
AFD
Uskutočpovanie demokracie v
kresťanskom zmysle slova je
základom pre budovanie EU /
Štefan Oslovič.
In: Európska integrácia: úsilie a
odpor : vybrané príspevky z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie Quo vadis EU? : TF KU v
Košiciach 15. apríla 2011 / ed.
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló. Košice : Heuréka Evolution, 2012. ISBN 978-80-970090-3-8. - S. 106114.
AFD
Územno-historická
genéza
teritoriálnej
kristianizácie
a
štruktúry starovekej Cirkvi v prvých
troch
storočiach
/
Andrea
Cibuláková.
In: Dejiny Cirkvi v staroveku : 5.
novembra 2012 na Teologickej
fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku, Košice : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Cyril Hišem. Prešov : Vydavateľstvo Michala
Vaška, 2012. - ISBN 978-80-7165887-0. - S. 28-35.
AFD
V
stretnutiach
s
mládežou
"prekročiť prah nádeje" / Lucia
Gállová.
In: Dep bl. Jána Pavla II. : zborník
príspevkov z konferencie : KU v
Ružomberku, Teologická fakulta,
Košice : 26. máj 2011 / ed. Jozef
Dronzek. - Prešov : Michal Vaško,
88
2011. - ISBN 978-80-7165-853-5. S. 75-84.
AFD
Viktor Trstenský ako kpaz /
František Trstenský.
In: Pápežský prelát Mons. Viktor
Trstenský
:
kpaz,
pedagóg,
publicista, sociálny dejateľ, martýr :
spomienky, svedectvá dokumenty /
František Kľuska. - Bratislava : Lúč,
2012. - ISBN 978-80-7114-876-0. S. 10-28.
AFD
Vývoj
cirkevno-správnej
a
hierarchickej organizácie západnej
cirkvi
v
prvých
storočiach
kresťanstva / Lenka Lapošová.
In: Dejiny Cirkvi v staroveku : 5.
novembra 2012 na Teologickej
fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku, Košice : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Cyril Hišem. Prešov : Vydavateľstvo Michala
Vaška, 2012. - ISBN 978-80-7165887-0. - S. 52-59.
AFD
Učiteľ v kvalite výučby NV / Lenka
Fedorová.
In: Kvalita výučby náboženskej
výchovy : zborník z katechetickopedagogickej vedeckej konferencie
: *Teologická fakulta KU v
Ružomberku, 27. 11. 2011+ / ed. Ján
Jenčo. - Prešov : Michal Vaško,
2012. - ISBN 978-80-7165-889-4. S. 114-126.
AFD
Výzva na relektúru Konštitúcie o
posvätnej
liturgii
Druhého
vatikánskeho koncilu Sacrosanctum
Concilium
=
Reinterpretation
Constitution on the Liturgy of the
Second
Vatican
Council,
Sacrosanctum Concilium / Jozef
Jurko.
In: Ars Celebrandi : zborník z
vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou účasťou, Košice 14.
november 2011 / ed. Andrej Krivda.
- Prešov : Michal Vaško, 2012. ISBN 978-80-7165-883-2. - S. 63-76.
AFD
Vznik a rozvoj právneho myslenia
kresťanov v prvých storočiach /
Juraj Jurica.
In: Dejiny Cirkvi v staroveku : 5.
novembra 2012 na Teologickej
fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku, Košice : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Cyril Hišem. Prešov : Vydavateľstvo Michala
Vaška, 2012. - ISBN 978-80-7165887-0. - S. 5-12.
AFD
Vzor Sedembolestnej v znášaní
utrpenia a jej náčrt v umení = The
model of Our Lady of Seven
Sorrows in bearing the suffering
and her outline in art / Katarína
Hudáková.
In: Zrkadlenie ťažkého zdravotného
postihnutia v modernej kresťanskej
vede a v umení : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie Košice 27. februára
2012 / ed. Lýdia Lešková. - Prešov :
Vyd. Michal Vaško, 2012. - ISBN
978-80-7165-894-8. - S. 222-234.
AFD
Začiatky jezuitskej misijnej činnosti
v Košiciach vo svetle archívnych
dokumentov / Štefan Lenčiš.
In: Stav a vízie cirkevných dejín na
Slovensku : 9. novembra 2011 v
Ružomberku
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Štefan Lenčiš. Prešov : Michal Vaško, 2011. - ISBN
978-80-7165-865-8. - S. 175-181.
AFD
Zázračný rybolov 153 rýb v Jn 21 /
František trstenský.
In: Biblia a jej porozumenie :
zborník z vedeckej konferencie /
zost.
František
Trstenský.
Ružomberok : VERBUM, 2012. ISBN 978-80-8084-917-7. - S. 57-70.
AFD
Zrelosť človeka ako predpoklad
šťastného manželstva / Martin
Kakalej.
In: Aktuálne potreby súčasnej
rodiny : zborník zo študentskej
konferencie. 18. apríl 2012, Trnava
/ ed. Mário Švarc. - Trnava :
Centrum pomoci pre rodinu, 2012. ISBN 978-80-971079-0-1. - S. 48-54.
AFD
Pozícia viery a náboženstva v živote
mladého človeka / Florián Volf.
In: Mladý človek vo svetle premien
=
zborník
z
doktorandskej
konferencie 18.jún 2012, Prešov /
ed.Veronika Liptáková, Martin Tkáč,
Lukáš Varhoľ. - Prešov : Prešovská
univerzita, 2012. - ISBN 978-80-5550558-9. - S. 31-57.
skvalitneniu
vyučovania
náboženskej výchovy / Ján Jenčo.
In: Kvalita výučby náboženskej
výchovy : zborník z katechetickopedagogickej vedeckej konferencie
: *Teologická fakulta KU v
Ružomberku, 27. 11. 2011+ / ed. Ján
Jenčo. - Prešov : Michal Vaško,
2012. - ISBN 978-80-7165-889-4. S. 41-59.
AFD
Sacra Verbi Dei celebratio – Liturgia
v Dei Verbum a Božie slovo v
Sacrosanctum Concilium / Anton
Konečný.
In: Biblia a jej porozumenie :
zborník z vedeckej konferencie /
zost.
František
Trstenský.
Ružomberok : VERBUM, 2012. ISBN 978-80-8084-917-7. - S. 32-44.
AFD
Rodina ako prirodzená forma
starostlivosti o seniora / Mária
Slivková.
In:
Dôstojné
starnutie
a
medzigeneračné korelácie vo svetle
obety a služby bl. Sáry Salkaházi :
zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie Košice, 17. september
2012 / ed. Lýdia lešková. - Prešov :
Vyd. Michala Vaška, 2012. - ISBN
978-80-7165-893-1. - S. 78-94.
AFD
Právny rámec európskej solidarity /
Jana Mitrová.
In: Európska integrácia: úsilie a
odpor : vybrané príspevky z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie Quo vadis EU? : TF KU v
Košiciach 15. apríla 2011 / ed.
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló. Košice : Heuréka Evolution, 2012. ISBN 978-80-970090-3-8. - S. 124132.
AFD
Preliminárne
poznámky
k
mesianizmu v Kumráne / František
Trstenský.
In: Texty z Kumránu v kontexte
pluralitného intertestamentárneho
judaizmu = recenzovaný zborník z
medzinárodného
vedeckého
sympózia. / ed. Sidonia Horpaková,
Katarína Šoltésová. - Bratislava :
Univerzita Komenského, 2012. ISBN 978-80-88827-45-0. - S. 72-88.
AFD
Príspevok
dejín
liturgie
na
Slovensku v 1. polovici 20. storočia
k Ars Celebrandi / Gabriel Ragan.
In: Ars Celebrandi : zborník z
vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou účasťou, Košice 14.
november 2011 / ed. Andrej Krivda.
- Prešov : Michal Vaško, 2012. ISBN 978-80-7165-883-2. - S. 53-62.
AFD
Projektová edukácia ako cesta k
89
AFD
Teória speciizmu Petra Singera a jej
nebezpečný následok na humánne
chápanie ľudskej osoby / InocentMária Vladimír Szaniszló.
In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II.
pre dnešný svet *elektronický zdroj+
: "Ekonomika verzus kultúra ako
hybné sily civilizačných zmien" :
zborník
z
medzinárodnej
konferencie konanej v dpoch 22.23. marca 2012 v Poprade / ed.
Anton Lisnik, Petr Vyhnal, Marián
Ambrozy, Ľudmila Citriaková. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2012. - ISBN 978-808084-956-6. - S. 607-620.
AFD
Senior v biblicko - teologických
dokumentoch a reflexiách = Senior
in biblical - theological documents
and reflections / Jozef Jurko.
In:
Dôstojné
starnutie
a
medzigeneračné korelácie vo svetle
obety a služby bl. Sáry Salkaházi :
zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie Košice, 17. september
2012 / ed. Lýdia lešková. - Prešov :
Vyd. Michala Vaška, 2012. - ISBN
978-80-7165-893-1. - S. 24-43.
AFD
Slovanský pápež a jeho úcta k
slovanským apoštolom / Jana
Mitrová.
In: Dep bl. Jána Pavla II. : zborník
príspevkov z konferencie : KU v
Ružomberku, Teologická fakulta,
Košice : 26. máj 2011 / ed. Jozef
Dronzek. - Prešov : Michal Vaško,
2011. - ISBN 978-80-7165-853-5. S. 85-93.
výchovy : zborník z katechetickopedagogickej vedeckej konferencie
: *Teologická fakulta KU v
Ružomberku, 27. 11. 2011+ / ed. Ján
Jenčo. - Prešov : Michal Vaško,
2012. - ISBN 978-80-7165-889-4. S. 80-97.
AFD
Sociálna práca s rodinou pri
vykonávaní
opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately = Social work with
family to implement the measures
of social and legal protection of
children and social curatorship /
Lýdia Lešková.
In: Metódy sociálnej práce s
rodinou *elektronický zdroj+ :
zborník z vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou : *Žilina,
27. marca 2012+ / ed. Mária Hardy,
Janka Briššáková, Ľuba Pavelová,
Milan Tomka. - Bratislava : Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v Bratislave, 2012.
- ISBN 978-80-8132-050-7. - S. 318327.
*Kosturková Martina (50%) - Ján
Knapík (50%)+
AFD
Sociológia a jej záujem o tretí vek =
Sociology and its interest in the
Third Age / Dominik Macák.
In:
Dôstojné
starnutie
a
medzigeneračné korelácie vo svetle
obety a služby bl. Sáry Salkaházi :
zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie Košice, 17. september
2012 / ed. Lýdia lešková. - Prešov :
Vyd. Michala Vaška, 2012. - ISBN
978-80-7165-893-1. - S. 166-178.
AFD
Staroveká židovská a kresťanská
náboženská vzdelanosť : prvé
obdobie kresťanského staroveku /
Gabriela Genčúrová.
In: Dejiny Cirkvi v staroveku : 5.
novembra 2012 na Teologickej
fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku, Košice : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Cyril Hišem. Prešov : Vydavateľstvo Michala
Vaška, 2012. - ISBN 978-80-7165887-0. - S. 13-27.
AFD
Stav kritického myslenia pedagógov
výučbového predmetu Náboženská
výchova / Martina Kosturková, Ján
Knapík.
In: Kvalita výučby náboženskej
AFD
"Lebo vy, mládež tejto krajiny, ste
novou úrodou na Božom poli" /
Lucia Gállová.
In: Dep blahoslaveného Jána Pavla
II. : konferencia s medzinárodnou
účasťou : zborník príspevkov z
konferencie : Prešov : *Katolícky
kruh], 26. 7. 2012 : [obsahuje aj
príspevky z týždpa venovaného
Jánovi Pavlovi II., 9. 7. – 15. 7. 2013]
/ ed. Jozef Dronzek. - Trebišov :
Final, 2012. - ISBN 978-80-8941239-6. - S. 131-137.
AFD
Kríza filozofie má veľký vplyv aj na
krízu v teologickom myslení /
Marcel Šefčík.
In: Sociálno - filozofické problémy
dneška : 30. interdisciplinárny
seminár Znaky časov, 25.11.2011
Spišské Podhradie / Marcel Šefčík
(zost). - Spišské Podhradie : Nadácia
Kpazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka, 2012. - ISBN 978-8089170-40-1. - S. 9-26.
AFD
Komunikácia v školskom prostredí a
jej štatistické vyhodnotenie /
Katarína
Majcherová,
Janka
Bursová, Ondrej Borsík.
In: Trendy v aplikovaní štatistických
metód pri zlepšovaní kvality III
*elektronický zdroj+ : zborník
príspevkov z III. medzinárodnej
vedeckej konferencie konanej pri
príležitosti
60.
výročia
univerzitného
vzdelávania
na
Podnikovohospodárskej
fakulte
Ekonomickej univerzity v Bratislave
so sídlom v Košiciach, 06.07.2012,
Malá Ida. - Bratislava : Ekonomická
univerzita, Podnikovohospodárska
fakulta Košice, 2012. - ISBN 978-80225-3441-3. - S. 44-50.
*Bursová Janka (33%) - Katarína
Majcherová (34%), Ondrej Borsík
(33%)]
AFD
90
Božie Slovo a Tradícia v chápaní
Katolíckej cirkvi / Jozef Jurko.
In: Biblia a Tradícia v kresťanských
cirkvách : ekumenicko-teologická
konferencia : Košice, 10. november
2011 / ed. Dominik Macák. - Prešov
: Vyd. Michala Vaška, 2012. - ISBN
978-80-7165-881-8. - S. 28-45.
AFD
Kontext
projektu
otvoreného
vládnutia ako nová forma kultúry
moci a aplikácie princípov SNC /
Martin Uháľ.
In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II.
pre dnešný svet *elektronický zdroj+
: "Ekonomika verzus kultúra ako
hybné sily civilizačných zmien" :
zborník
z
medzinárodnej
konferencie konanej v dpoch 22.23. marca 2012 v Poprade / ed.
Anton Lisnik, Petr Vyhnal, Marián
Ambrozy, Ľudmila Citriaková. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2012. - ISBN 978-808084-956-6. - S. 659-668.
AFD
Kresťanská vízia rodiny / Mária
Slivková.
In: Culture and morals of family in
globalised society : 7th European
Family Congress ICCFM : TrnavaSlovak republic, August 29th September 1st 2012 / ed. Vladimir
Ďurkovič, Mária Ďurkovičová. - [s.l.]
: [s.n.], [2012]. - ISBN 978-80970372-2-2. - S. 521-529.
AFD
Kardinál Štefan Wyszinski - vzor pre
poslanie kpaza v súčasnom svete /
Jozef Jurko.
In: Dep blahoslaveného Jána Pavla
II. : konferencia s medzinárodnou
účasťou : zborník príspevkov z
konferencie : Prešov : *Katolícky
kruh], 26. 7. 2012 : [obsahuje aj
príspevky z týždpa venovaného
Jánovi Pavlovi II., 9. 7. – 15. 7. 2013]
/ ed. Jozef Dronzek. - Trebišov :
Final, 2012. - ISBN 978-80-8941239-6. - S. 39-53.
AFD
Kríž ako symbol utrpenia a jeho
miesto v kultúre : Cross as a symbol
of suffering and its place in culture /
Radovan Sekan.
In: Zrkadlenie ťažkého zdravotného
postihnutia v modernej kresťanskej
vede a v umení : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie Košice 27. februára
2012 / ed. Lýdia Lešková. - Prešov :
Vyd. Michal Vaško, 2012. - ISBN
978-80-7165-894-8. - S. 207-221.
AFD
Bitka pri Rozhanovciach a jej vplyv
na nástennú maľbu v katedrále v
Spišskom Podhradí / Ľuboslav
Hromják.
In: Bitka pri Rozhanovciach v
kontexte slovenských a uhorských
dejín : zborník príspevkov z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie : 22.-23. marec 2012,
Košice / ed. Ferdinand Uličný,
Drahoslav Magdoško. - Košice :
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Filozofická fakulta, 2012.
- ISBN 978-80-7097-954-9. - S. 239251.
AFD
Ars Celebrandi – okrajová, alebo
aktuálna téma? / Anton Konečný.
In: Ars Celebrandi : zborník z
vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou účasťou, Košice 14.
november 2011 / ed. Andrej Krivda.
- Prešov : Michal Vaško, 2012. ISBN 978-80-7165-883-2. - S. 45-52.
AFD
Legislatívna úprava postavenia a
ochrany seniorov = Legislation
relating to status and protection of
pensioners in the Slovak Republic /
Jana Mitrová.
In:
Dôstojné
starnutie
a
medzigeneračné korelácie vo svetle
obety a služby bl. Sáry Salkaházi :
zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie Košice, 17. september
2012 / ed. Lýdia lešková. - Prešov :
Vyd. Michala Vaška, 2012. - ISBN
978-80-7165-893-1. - S. 157-165.
AFD
Aktuálny stav využívania inovačných
a aktivizujúcich metód vo výučbe
náboženskej výchovy v košickom a
prešovskom regióne / Mária
Olejníková.
In: Kvalita výučby náboženskej
výchovy : zborník z katechetickopedagogickej vedeckej konferencie
: *Teologická fakulta KU v
Ružomberku, 27. 11. 2011+ / ed. Ján
Jenčo. - Prešov : Michal Vaško,
2012. - ISBN 978-80-7165-889-4. S. 24-40.
AFD
Ľudská
sloboda
ako
autodeterminácia v tomistickom
kontexte / Imrich Degro. (Príspevok
bol publikovaný aj ako abstrakt. In
Sloboda a jej projekcie : zborník
abstraktov : 10. výročné stretnutie
SFZ spojené s medzinárodnou
konferenciou : 18. - 20. september
2011 Kongresové centrum SAV,
Stará Lesná / zost. Pavol Sucharek. [s.l.] : SFZ pri SAV, 2011, S. 6.).
In: Sloboda a jej projekcie
*elektronický zdroj+ : zborník
vedeckých príspevkov z jubilejného
10.
výročného
stretnutia
Slovenského filozofického združenia
spojeného
s
medzinárodnou
konferenciou : [18. - 20. september
2011 Kongresové centrum SAV,
Stará Lesná+ / ed. Pavol Sucharek. Prešov : FF Prešovskej univerzity,
2012. - ISBN 978-80-555-0619-7. S. 119-126. - Popis urobený:
6.12.2012.
Dostupné
na:
http://sfz.sk/sites/default/files/zbor
niky/2012_Sloboda_a_jej_projekcie
.
AFD
Je lepšie byť mladý a zdravý ako
starý a chorý = It´s better to be
young and healthy than old and sick
: (population ageing and ageism as
a challenge for social work) :
(starnutie populácie a ageizmus ako
výzva pre sociálnu prácu) / Katarína
Sabolová.
In:
Dôstojné
starnutie
a
medzigeneračné korelácie vo svetle
obety a služby bl. Sáry Salkaházi :
zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie Košice, 17. september
2012 / ed. Lýdia lešková. - Prešov :
Vyd. Michala Vaška, 2012. - ISBN
978-80-7165-893-1. - S. 203-213.
AFD
Ján Pavol II. - pápež pochádzajúci z
prenasledovanej cirkvi / Tatiana
Janočková.
In: Dep blahoslaveného Jána Pavla
II. : konferencia s medzinárodnou
účasťou : zborník príspevkov z
konferencie : Prešov : *Katolícky
kruh], 26. 7. 2012 : [obsahuje aj
príspevky z týždpa venovaného
Jánovi Pavlovi II., 9. 7. – 15. 7. 2013]
/ ed. Jozef Dronzek. - Trebišov :
Final, 2012. - ISBN 978-80-89412-
91
39-6. - S. 138-149.
AFD
Cirkevná hierarchia v počiatkoch /
Tatiana Janočková.
In: Dejiny Cirkvi v staroveku : 5.
novembra 2012 na Teologickej
fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku, Košice : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Cyril Hišem. Prešov : Vydavateľstvo Michala
Vaška, 2012. - ISBN 978-80-7165887-0. - S. 36-51.
AFD
Individuálny prístup a osobnosť
seniora v komunitnom plánovaní =
The community planning and the
individual approach of senior
personality / Renáta Jamborová.
In:
Dôstojné
starnutie
a
medzigeneračné korelácie vo svetle
obety a služby bl. Sáry Salkaházi :
zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie Košice, 17. september
2012 / ed. Lýdia lešková. - Prešov :
Vyd. Michala Vaška, 2012. - ISBN
978-80-7165-893-1. - S. 101-112.
AFD
Ideologizácia Európy a ľudská
sloboda / Imrich Degro.
In: Sociálno - filozofické problémy
dneška : 30. interdisciplinárny
seminár Znaky časov, 25.11.2011
Spišské Podhradie / Marcel Šefčík
(zost). - Spišské Podhradie : Nadácia
Kpazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka, 2012. - ISBN 978-8089170-40-1. - S. 27-58.
AFD
Humánne a etické limity ľudských
práv s ohľadom na teóriu
predpozitívnych práv : problém
nedefinovateľnosti
ochrany
ľudských práv / Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló.
In: Human rights forum 2012 medicínske právo interdisciplinárne
: zborník je súhrnom príspevkov z
vedeckej konferencie konanej v
dpoch 20. a 21. marca 2012,
Európskym združením študentov
práva ELSA Košice, v priestoroch
Historickej auly rektorátu UPJŠ a
Multimediálnej
miestnosti
Právnickej
fakulty
UPJŠ,
z
príležitosti 15. výročia Dohovoru o
ochrane ľudských práv a dôstojnosti
človeka v súvislosti s aplikáciou
biológie a medicíny / ed. Norbert
Ostró,
Lenka
Jánošíková.
Bratislava : Eurokódex, 2012. - ISBN
978-80-89447-87-9. - S. 257-281.
AFD
Hľadanie
vhodnej
etiky
biomedicínskeho výskumu pre lepší
základ vzťahu lekára a pacienta pri
nárokoch dnešnej vedy a techniky /
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló.
In: Biomedicínsky výskum : právne,
eticky, filozoficky : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie : Košice, 3. máj 2012 :
konferencia bola organizovaná v
odbornej spolupráci s Právnickou
fakultou a Lekárskou fakultou UPJŠ
(Košice), Teologickou fakultou KU
(Ružomberok) a s Univerzitnou
nemocnicou L.Pasteura v Košiciach
/ ed. Ivan Humeník, Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló. - Bratislava :
Eurokódex, 2012. - ISBN 978-8089447-73-2. - S. 39-73.
AFD
Formy používania IKT vo vzdelávaní
/ Anton Babják.
In: Kvalita výučby náboženskej
výchovy : zborník z katechetickopedagogickej vedeckej konferencie
: *Teologická fakulta KU v
Ružomberku, 27. 11. 2011+ / ed. Ján
Jenčo. - Prešov : Michal Vaško,
2012. - ISBN 978-80-7165-889-4. S. 127-146.
AFD
Demokracia
a
hodnoty
demokratickej kultúry od Leva XIII. /
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló.
In: Európska integrácia: úsilie a
odpor : vybrané príspevky z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie Quo vadis EU? : TF KU v
Košiciach 15. apríla 2011 / ed.
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló. Košice : Heuréka Evolution, 2012. ISBN 978-80-970090-3-8. - S. 5-33.
AFD
Emocionálna
inteligencia
a
efektívna komunikácia ako dôležité
aspekty sociálnej práce = Emotional
intelligence
and
effective
communication
as
important
aspects of social work / Katarína
Majcherová.
In:
Sociálna
práca
v
multikulturálnom
prostredí
v
odkaze Mons. Viktora Trstenského :
zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 17. februára 2012 v
Starej Ľubovni / zost. Danka
Matiová, Gabriela Feranecová,
Mária Nagranová. - Ružomberok :
Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2012. ISBN 978-80-8084-879-8. - S. 150154.
AFD
Duchovný rozmer pútí = Spiritual
dimension of pilgrimage / Štefan
Lenčiš.
In: Putovanie za duchovnom po
gotickej ceste : zborník príspevkov z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie, ktorú 7. novembra
2012 pripravila Katedra histórie a
biblických vied Teologickej fakulty v
Košiciach, Katolíckej univerzity v
Ružomberku
v
spolupráci
s
Košickým samosprávnym krajom /
ed. Štefan Lenčiš, Tomáš Filip. Košice : Košický samosprávny kraj a
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Teologická fakulta Košice, 2012. ISBN 978-80-971243-0-4. - S. 11-21.
AFD
Opercionalizácia
prostredia
pôsobnosti sociálneho kurátora pre
deti / Lýdia Lešková.
In:
Sociálna
práca
v
multikulturálnom
prostredí
v
odkaze Mons. Viktora Trstenského :
zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 17. februára 2012 v
Starej Ľubovni / zost. Danka
Matiová, Gabriela Feranecová,
Mária Nagranová. - Ružomberok :
Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2012. ISBN 978-80-8084-879-8. - S. 146149.
AFD
Nové
popatie
predmetu
náboženská výchova na 1. stupni
základných škôl v Slovenskej
republike = New Concept of Subject
religious education at first degree
of primary schools in the Slovac
Republic / Ján Knapík.
In: Kvalita výučby náboženskej
výchovy : zborník z katechetickopedagogickej vedeckej konferencie
: *Teologická fakulta KU v
Ružomberku, 27. 11. 2011+ / ed. Ján
Jenčo. - Prešov : Michal Vaško,
2012. - ISBN 978-80-7165-889-4. -
92
S. 98-113.
AFD
Môže
mať
utrpenie
tvorivý
charakter? : antropologicko –
teologická reflexia nad zmyslom
utrpenia / Anton Fabian.
In: Zrkadlenie ťažkého zdravotného
postihnutia v modernej kresťanskej
vede a v umení : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie Košice 27. februára
2012 / ed. Lýdia Lešková. - Prešov :
Vyd. Michal Vaško, 2012. - ISBN
978-80-7165-894-8. - S. 7-13.
AFD
Moderné didaktické prostriedky a
ich súčasné využitie v náboženskej
výchove / Gabriela Genčúrová.
In: Kvalita výučby náboženskej
výchovy : zborník z katechetickopedagogickej vedeckej konferencie
: *Teologická fakulta KU v
Ružomberku, 27. 11. 2011+ / ed. Ján
Jenčo. - Prešov : Michal Vaško,
2012. - ISBN 978-80-7165-889-4. S. 60-79.
AFD
"Verne kráčali za Kristom a všetko
obetovali pre jeho Cirkev" : (pápež
bl. Ján Pavol II. a kardinál Štefan
Wyszinski) / Jozef Jurko.
In: Dep blahoslaveného Jána Pavla
II. : konferencia s medzinárodnou
účasťou : zborník príspevkov z
konferencie : Prešov : *Katolícky
kruh], 26. 7. 2012 : [obsahuje aj
príspevky z týždpa venovaného
Jánovi Pavlovi II., 9. 7. – 15. 7. 2013]
/ ed. Jozef Dronzek. - Trebišov :
Final, 2012. - ISBN 978-80-8941239-6. - S. 30-38.
AFD
Odkaz spišsko-kapitulského filozofa
L. Hnusa do súčasnej politickej
filozofie / Marcel Šefčík (aut).
In: Sociálno - filozofické problémy
dneška : 30. interdisciplinárny
seminár Znaky časov, 25.11.2011
Spišské Podhradie / Marcel Šefčík
(zost). - Spišské Podhradie : Nadácia
Kpazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka, 2012. - ISBN 978-8089170-40-1. - S. 93-104.
AFD
Násilie v rodine a jeho vplyv na
osobnosť dieťaťa / Janka Bursová.
In: Kresťanstvo vo vede, veda v
kresťanstve : teologické a sociálnoprávne paradigmy : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie : KU v Ružomberku,
Teologická fakulta Košice, 11.
november 2011 / ed. Lýdia Lešková.
- Prešov : Michal Vaško, 2011. ISBN 978-80-7165-869-6. - S. 95-98.
AFD
Orientácia v práci s podnikateľmi
podľa etiky K. H. Peschkeho /
Martin Uháľ.
In: Laudatio - prof. K. H. Peschke :
zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie : 2. mája
2012, Aula Teologickej fakulty KU v
Ružomberku, Košice / ed. InocentMária Vladimír Szaniszló, Daniel
Demočko. - Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2012. - ISBN 978-807165-897-9. - S. 110-120.
AFD
Peschkeho pohľad na problém
sociálneho (spoločenského) hriechu
/ Inocent-Mária Vladimír Szaniszló.
In: Laudatio - prof. K. H. Peschke :
zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie : 2. mája
2012, Aula Teologickej fakulty KU v
Ružomberku, Košice / ed. InocentMária Vladimír Szaniszló, Daniel
Demočko. - Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2012. - ISBN 978-807165-897-9. - S. 78-93.
AFD
Ľudský život – hodnota a dobro /
Mária Slivková.
In: Svet, život a problémy ľudí s
ťažkým zdravotným postihnutím :
zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie : Teologická fakulta :
Košice, 11. apríla 2011 / ed. Lýdia
Lešková. - Košice : Vienala, 2011. ISBN 978-80-8126-034-6. - S. 124134.
AFD
Peschkeho prístup k problematike
plánovania rodičovstva / Daniel
Demočko.
In: Laudatio - prof. K. H. Peschke :
zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie : 2. mája
2012, Aula Teologickej fakulty KU v
Ružomberku, Košice / ed. InocentMária Vladimír Szaniszló, Daniel
Demočko. - Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2012. - ISBN 978-807165-897-9. - S. 121-125.
AFG Abstrakty príspevkov
zahraničných konferencií
Krivda. - Košice : KU v Ružomberku,
Teologická
fakulta,
Liturgický
inštitút Jána Jaloveckého, 2012. - 19
s.
zo
BAA Odborné knižné práce vydané
v zahraničných vydavateľstvách
AFG
Zrod katolíckeho slavizmu a jeho
vývoj / Ľuboslav Hromják.
In: Pontes ad fontes Církevní dějiny
ve
světle
pomocných
věd
historických a ptíbuzných oborů /
ed. Martina Bolom-Kotari, Věra
Němečková. - Hradec Králové :
Filozofická fakulta, 2011.
BAA
Perspektívy farskej a rodinnej
katechézy po roku 1989 na
Slovensku / Beata Pilková. - 1. vyd. Praha : Paulínky, 2012. - 99 s. - ISBN
978-80-7450-051-0.
BAB Odborné knižné práce vydané
v domácich vydavateľstvách
AFG
Univerzitné pastoračné centrum
ako
inštitúcia
uľahčujúca
socializáciu
vysokoškolských
študentov / Ján Knapík.
In: Dilemata sociální pedagogiky v
postmoderním světě : program a
abstrakta
ptíspěvků
:
4.
mezinárodní konference : 19. - 20.
4. 2012 v hotelu Myslivna, Brno,
Česká republika. - Brno : Institut
mezioborových studií Brno, 2012. S. 34.
AFH Abstrakty príspevkov
domácich konferencií
z
AFH
Náboženská výchova detí v
predškolskom
veku
podľa
Informatória školy materskej a
súčasná koncepcia náboženskej
výchovy katolíckej cirkvi = Religious
education of children in preschool
parent education According to the
informant and the current concept
of Catholic religious education / Ján
Knapík.
In: Jan Amos Komenský a súčasná
predškolská
a
elementárna
edukácia : zborník abstraktov z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie
organizovanej
pri
príležitosti 420. výročia narodenia
Jana Amosa Komenského / ed.
Ľudmila Belásová, Milan Portik. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity v Prešove, 2012. - ISBN
978-80-555-0528-2. - S. 65-67.
AGI
Správy
o
vyriešených
vedeckovýskumných úlohách
AGI
Problematika znenia Kréda / Andrej
93
BAB
Ekumena košice 1994 – 2011 /
Anton Konečný, Pavol Bardzák,
Imrich Belejkanič, Pavol Dráb,
Dušan Havrila, Ján Henžel, Pavol
Horník, Cyril Hišem, Ivan Kolín, Ján
Lauko, Ján Liba, Dominik Macák,
Dalibor Smolník, Jaroslav Széles,
František Šándor, Richard Raši,
Karol Horník. - Bratislava : Nové
mesto, 2012. - 139 s. - ISBN 978-8089621-01-9.
BAB
Od Písma k životu / Anton Tyrol. Bratislava
:
Karmelitánske
nakladateľstvo, 2012. - 85 s. - ISBN
978-80-89120-37-6.
Rec. v: Od Písma k životu / František
trstenský.
Bratislava
:
Karmelitánske
nakladateľstvo,
2012. - ISBN 978-80-89120-37-6.
BAB
Obnovené
slovenské
znenie
omšového poriadku *elektronický
zdroj+ / Gabriel Ragan, Daniel Boleš,
Vladimír Juhás, Štefan Novotný,
Andrej Krivda. - Trnava : Spolok
svätého Vojtecha, 2012. - 1
elektronický optický disk (CD-ROM);
98 s. - Elektronická monografia. Názov z hlavnej obrazovky. Požiadavky na systém: Windows 95
a vyššie; CD-ROM mechanika. - ISBN
978-80-7162-915-3.
*...Daniel Boleš - Vladimír Juhás Štefan Novotný - Andrej Krivda]
[Ragan Gabriel (25%) - Daniel Boleš
(20%), Vladimír Juhás (15%), Štefan
Novotný (10%), Andrej Krivda
(30%)]
BAB
Rozprávať sa s Bohom / Ľubomír
Stanček. - 1. vyd. - Bratislava :
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de
Paul, 2012. - 118 s. - ISBN 978-80970281-7-6.
BAB
Rodina, domáca Cirkev : liturgický
rok v rodine / Jozef Jurko, Stanislav
Bepo, Štefánia Bepová. - 1. vyd. Kapušany : Bens, 2012. - 239 s. ISBN 978-80-88998-89-1.
[Jurko Jozef (90%) - Stanislav Bepo
(5%), Štefánia Bepová (5%)+
BCI Skriptá a učebné texty
BCI
Dobrovoľníctvo / Janka Bursová,
Zuzana Budayová. - Košice :
VIENALA, 2012. - 75 s. - ISBN 97880-8126-054-4.
*Bursová Janka (50%) - Zuzana
Budayová (50%)+
BCI
Terénna
sociálna
práca
=
Streetwork / ed. Janka Bursová,
Zuzana Budayová. - 1. vyd. Ružomberok : VERBUM, 2012. - 128
s. - ISBN 978-80-8084-827-9.
*Bursová Janka (50%) - Zuzana
Budayová (50%)+
BDF
Odborné
nekarentovaných
časopisoch
práce
v
domácich
BDF
Palestína v I. storočí nášho
letopočtu / František Trstenský.
In: Historická revue : vedeckopopulárny časopis o dejinách. - ISSN
1335-6550. - Roč. 23, č. 4(2012), s.
58-63.
BDF
Cirkevné dejiny / Ľuboslav Hromják.
In: Brázda : časopis seminaristov. Roč. 21, č. 2 (2012), s. 28-30.
BDF
Prierez dejín diecéznych časopisov
Spišskej
diecézy
/
Ľuboslav
Hromják.
In: Kapitula : Diecézny časopis
Spišského biskupstva. - č. 1 (2012),
s. 17-19.
BDF
Svedomie a hriech patria k
skúsenosti Božej lásky / InocentMária Vladimír Szaniszló, Ivana
Pločicová.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny moderného kresťana. - ISSN
0139-8512. - Roč. 127, č.18 (2012),
s. 8-9.
*Szaniszló Inocent-Mária Vladimír
(50%) - Ivana Pločicová (50%)+
BDF
Paradoxy
financovania
v
zdravotníctve / Martin Koleják.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny moderného kresťana. - ISSN
0139-8512. - Roč. 127, č. 2 (2012),
s. 13.
BDF
Starý zákon / Anton Tyrol.
In: Brázda : časopis seminaristov. Roč. 21, č. 2 (2012), s. 17-18.
BDF
Farizeji a tí druhí : Náboženská
situácia v Palestíne v čase Ježiša
Krista / František Trstenský,
Radoslav Maskaľ.
In: Historická revue : vedeckopopulárny časopis o dejinách. - ISSN
1335-6550. - Roč. 23, č. 4(2012), s.
55-57.
*Trstenský František
Radoslav Maskaľ (50%)+
(50%)
-
BDF
Svätosť v živote rehoľníkov a laikov
/ Martin Koleják.
In: Listy PS. - č. 18-19 (2012), s. 8-9.
BDF
Svätá zem v období helenizmu /
František Trstenský.
In: Historická revue : vedeckopopulárny časopis o dejinách. - ISSN
1335-6550. - Roč. 23, č. 4(2012), s.
42-46.
BDF
Je pravda, že hriech je zastaraný
pojem? / Inocent-Mária Vladimír
Szaniszló, Daniel Demočko.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny moderného kresťana. - ISSN
0139-8512. - Roč. 127, č.11 (2012),
s. 8-9.
[Szaniszló Inocent-Mária Vladimír
(50%) - Daniel Demočko (50%)+
BDF
Výhrada vo svedomí v dejinách /
Martin Koleják.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny moderného kresťana. - ISSN
0139-8512. - Roč. 127, č. 28 (2012),
s. 4.
BDF
Kľúč k porozumeniu Apokalypsy /
Anton Tyrol.
In: Slovo : časopis gréckokatolíckej
cirkvi. - ISSN 1335-7492. - Roč. 44, č.
2(2012), s. 10-11.
BDF
Svedomie vedie človeka k rozvoju a
večnému
životu
/
Gabriela
Genčúrová, Inocent-Mária Vladimír
Szaniszló.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny moderného kresťana. - ISSN
0139-8512. - Roč. 127, č.6 (2012), s.
8-9.
*Genčúrová Gabriela (50%) Inocent-Mária Vladimír Szaniszló
(50%)]
BDF
Ukážka a preklad textu písaného v
literárnej forme kuriálnej latinčiny /
Jozef Pira.
In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN
1338-9572. - Roč. 1, č. 1. (2012), s.
124-126.
BEC
Odborné
práce
v
recenzovaných
zahraničných
zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEC
Sociálne služby pre rodinu ako
objekt komunitného plánovania /
Janka Bursová.
In: Od teorie k praxi, od praxe k
teorii = From theory to practice,
from practice to theory : sborník z
konference VIII. Hradecké dny
sociální práce : Hradec Králové, 7.
až 8. tíjna 2011 / Zuzana
Truhlátová, Katarína Levická (eds.).
- Hradec Králové : Gaudeamus,
2012. - ISBN 978-80-7435-138-9. S. 606-610.
BED
94
Odborné
práce
v
recenzovaných
domácich
zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BED
Sociálne kluby v obciach / Martin
Uháľ.
In: Sociálna solidarita a možnosti
riešenia
problémov
znevýhodnených občanov najmä
novo nezamestnaných : príklady
sociálnej politiky / ed. Martin Uháľ,
Slavomíra
Mareková,
Ľubica
Froncová. - Košice : Typopress,
2012. - ISBN 978-80-8129-019-0. S. 39-47.
BED
Adopcia na diaľku po Slovensky /
Jozef Červep.
In: Sociálna solidarita a možnosti
riešenia
problémov
znevýhodnených občanov najmä
novo nezamestnaných : príklady
sociálnej politiky / ed. Martin Uháľ,
Slavomíra
Mareková,
Ľubica
Froncová. - Košice : Typopress,
2012. - ISBN 978-80-8129-019-0. S. 140-143.
BEE
Odborné
práce
v
nerecenzovaných
zahraničných
zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEE
Význam
ekumenického
a
medzináboženského zblíženia a
Ekumenické
spoločenstvo
v
Košiciach / Anton Konečný.
In: Brněnská hungaroslavistika a
česko-slovensko-maďarské vztahy :
[Brno,
Masarykova
univerzita
Filozofická fakulta, 27. - 29. 2. 2012]
/ ed. István Käfer, Ivo Pospíšil. Segedín : Gerhardus Kiadó, 2012. ISBN 978-615-5256-01-1. - S. 27-44.
CAB
Umelecké
monografie,
preklady,
autorské
katalógy
vydané
v
domácich
vydavateľstvách
CAB
Maturanti v barockovom kláštore /
Ján Knapík. - Prešov : Vyd. Michala
Vaška, 2012. - 131 s. - ISBN 978-807165-873-3.
EAJ Odborné preklady publikácii
knižné
EAJ
K pramepom kongregácie
:
Kongregácia sestier Najsvätejšieho
Spasiteľa (niederbronnské sestry) :
zo spisov Marcela Nagela : 19701984 : špirituála v generálnom
dome v Oberbronne / Marcel Nagel
; preložil Ján Jenčo. - Bratislava :
Kongregácia sestier Najsvätejšieho
Spasiteľa (niederbronnské sestry),
2012. - 352 s. - ISBN 978-80971026-7-8.
EDI Recenzie
zborníkoch
v
časopisoch
a
EDI
Šmerda, Hynek. Ktesťanská charita
v běhu věků / Štefan Lenčiš.
In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN
1338-9572. - Roč. 1, č. 2 (2012), s.
116-117.
Rec. na: Ktesťanská charita v běhu
věků od počátku do doby
vrcholného
sttedověku
s
ptihlédnutím k situáci na jižní
Moravě / Hynek Šmerda. - České
Budějovice : Nakladatelství Jih,
2010. - ISBN 80-86266-39-8. - 163 s.
EDI
Dudová, Anna. Heroické čnosti Jána
Čarnogurského / Ľuboslav Hromják.
In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN
1338-9572. - Roč. 1, č. 2 (2012), s.
114-115.
Rec. na: Heroické čnosti Jána
Čarnogurského / Anna Dudová. Kežmarok : Tlačiarep GG, 2011. ISBN 978-83-7569-231-0. - 203 s.
EDI
Aby sme vedeli argumentovať :
Inocent M. Szaniszló OP, Daniel
Demočko: Od počatia po narodenie
/ Gabriela Genčúrová.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny moderného kresťana. - ISSN
0139-8512. - Roč. 127, č. 10 (2012),
s. 21.
Rec. na: Od počatia po narodenie :
orientácia v riešení vybraných
súčasných bioetických problémov /
Inocent Mária Vladimír Szaniszló,
Daniel Demočko. - Košice : Heuréka,
2011. - ISBN 978-80-970090-2-1. 167 s.
EDI
95
Wydawnictwo
Wyższej
Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej
/
Jozef Bieľak.
In: Pedagogiczna edukacja =
Pedagogické vzdelanie / zost.
Marian Włosioski. - ISBN 978-8361609-27-8. - S. 251-254.
Rec. na: Zadania pedagogicznej
progresji / Marian Włosioski. Włocławek : Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012.
- ISBN 978-83-61609-23-0. - 184 s.
EDI
The social and cultural situation /
Katarína Majcherová.
In: Použitie matematických a
štatistických
kvantitatívnych
modelov v ekonómii a manažmente
:
zborník
príspevkov
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie. - ISBN 978-80-2253315-7. - S. 55-56.
Rec. na: Sytuacja społeczna i
kulturowa judaizmu pierwszego
stulecia po Chrystusie / František
Trstenský. - Kraków : UKiP JendD
Gębka, 2010. - ISBN 978-83-6083749-8. - 84 s.
EDI
Tomáš Petráček, Marie-Joseph
Langrange / Vladimír Juhás.
In: Verbum : časopis pre kresťanskú
kultúru. - ISSN 1210-1605. - Roč. 22,
č.2 (2011), s. 106.
Rec. na: Marie-Joseph Lagrange :
Bible a historická metoda / Tomáš
Petráček. - Praha : Krystal, 2005. ISBN 80-85929-72-4. - 183 s.
EDI
Vo všetkom láska / Ľuboslav
Hromják.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - roč. 6, č. 3 (2012),
s. 153.
Rec. na: Vo všetkom láska.
Životopisný profil THDr. Eduarda
Nécseya. / Vilam Judák. - Nitra :
Kpazský seminár sv. Gorazda, 2012.
- ISBN 978-80-89481-14-9. - 413 s.
EDI
Biblie a moderní kritika / František
Trstenský.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - roč.6, č. 3 (2012),
s. 153-154.
Rec. na: Biblie a moderní doba.
Česká a světová progresivní
exegeze
ve
víru
(anti)modernistické krize. / Tomáš
Petráček. - Praha : Vyšehrad, 2011.
- ISBN 978-80-7429-248-4. - 352 s.
EDI
Písmo jako anděl. Průvodce,
navigace na cestě povolání. /
František Trstenský.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 6, č. 2
(2012), s. 101-102.
Rec. na: Písmo jako anděl.
Průvodce, navigace na cestě
povolání. / Patrizio Rota Scalabrin. Praha : Paulínky, 2011. - ISBN 97880-7450-015-2. - 104 s.
EDI
Krížom k svetlu: život a dielo
biskupa Michala Buzalku / Ľuboslav
Hromják.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 6, č. 4(2012),
s. 204-205.
Rec. na: Krížom k svetlu : život a
dielo biskupa Michala Buzalku /
Peter Slepčan, Róbert Letz. - Trnava
: Dobrá kniha, 2011. - ISBN 978-807141-731-6. - 778 s.
EDI
Od Písma k životu / František
trstenský.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 6, č. 4
(2012), s. 206.
Rec. na: Od Písma k životu / Anton
Tyrol. - Bratislava : Karmelitánske
nakladateľstvo, 2012. - ISBN 97880-89120-37-6. - 85 s.
EDI
Noci duše ke svobodě / František
Trstenský.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 6, č. 1(2012),
s. 49-50.
Rec. na: Nocí duše ke svobodě /
Gerald G. May. - Kostelní Vydtí :
Karmelitánské nakladatelství, 2011.
- ISBN 978-80-7195445-3. - 146 s.
EDI
Katalóg patrocínií na Slovensku /
Ľuboslav Hromják.
In: Historický zborník. - ISSN 13358723. - Roč. 22, č. 2 (2012), s. 167168.
Rec. na: Katalóg patrocínií na
Slovesnku / ed. Viliam Judák, Štefan
Poláčik. - Bratislava : RKCMBF UK,
2009. - ISBN 978-80-969787-3-1. 476 s.
EDI
Projekt vrátane sympózia a
zborníka / Anton Tyrol.
In: Texty z Kumránu v kontexte
pluralitného intertestamentárneho
judaizmu = recenzovaný zborník z
medzinárodného
vedeckého
sympózia. / ed. Sidonia Horpaková,
Katarína Šoltésová. - ISBN 978-8088827-45-0. - s.152.
Rec. na: Texty z Kumránu v
kontexte
pluralitného
intertestamentárneho judaizmu =
recenzovaný
zborník
z
medzinárodného
vedeckého
sympózia. / ed. Sidonia Horpaková,
Katarína Šoltésová. - Bratislava :
Univerzita Komenského, 2012. ISBN 978-80-88827-45-0. - 152 s.
EDI
Lenčiš, Štefan. Lieskovec vo svetle
času / Tomáš Filip.
In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN
1338-9572. - Roč. 1, č. 2 (2012), s.
112-113.
Rec. na: Lieskovec vo svetle času /
Štefan Lenčiš. - Lieskovec : Obecný
úrad Lieskovec, 2010. - ISBN 97880-970571-2-1. - 231 s.
In: Z minulosti Spiša : ročenka
Spišského dejepisného spolku v
Levoči, XIX. ročník, 2011 / zost. Ivan
Chalupecký. - ISBN 978-80-9694566-5. - S. 128.
EDJ
Inštrukcia o liturgickej formácii v
seminároch / *s.n.+ ; z latinčiny a
taliančiny preložil Andrej Krivda.
EDJ
Za hranicou verša : „K obrazu
Božiemu“ podľa Rabiho Chajima
Voložinera (venované Hermanovi
Heeringovi, profesorovi teológie na
Leydenskej univerzite) / Emmanuel
Lévinas ; preložil Ján Mičko.
In: Verba Theologica : teologický
časopis. - ISSN 1336-1635. - Roč. 11,
č. 2 (2012), s. 87-100.
FAI Redakčné a zostavovateľské
práce
FAI
Biomedicínsky výskum : právne,
eticky, filozoficky : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie : Košice, 3. máj 2012 :
konferencia bola organizovaná v
odbornej spolupráci s Právnickou
fakultou a Lekárskou fakultou UPJŠ
(Košice), Teologickou fakultou KU
(Ružomberok) a s Univerzitnou
nemocnicou L.Pasteura v Košiciach
/ ed. Ivan Humeník, Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló. - Bratislava :
Eurokódex, 2012. - 336 s. - ISBN
978-80-89447-73-2.
*Humeník Ivan (50%) - InocentMária Vladimír Szaniszló (50%)+
EDI
Kubíková, Jitina. Ktesťanská misie v
16.-18. století / Štefan Lenčiš.
In: Genius Loci II : Międzynarodowe
Naukowe Studia Humanistyczne /
ed. Cyril Hišem, Jacek Neumann. ISBN 978-83-61864-49-3. - S. 190191.
anská misie v 16.-18.
století / Jitina Kubíková. - Praha :
Nakladatelství L. Marek, 2001. ISBN 80-86263-24-X. - 280 s.
EDJ Prehľadové práce, odborné
preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ
Ladislav Hanus a Jozef Špirko a
Kežmarok / Ľuboslav Hromják.
96
FAI
Putovanie za duchovnom po
gotickej ceste : zborník príspevkov z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie, ktorú 7. novembra
2012 pripravila Katedra histórie a
biblických vied Teologickej fakulty v
Košiciach, Katolíckej univerzity v
Ružomberku
v
spolupráci
s
Košickým samosprávnym krajom /
ed. Štefan Lenčiš, Tomáš Filip. Košice : Košický samosprávny kraj a
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Teologická fakulta Košice, 2012. 220 s. - ISBN 978-80-971243-0-4.
*Lenčiš Štefan (50%) - Tomáš Filip
(50%)]
FAI
Laudatio - prof. K. H. Peschke :
zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie : 2. mája
2012, Aula Teologickej fakulty KU v
Ružomberku, Košice / ed. InocentMária Vladimír Szaniszló, Daniel
Demočko. - Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2012. - 125 s. - ISBN
978-80-7165-897-9.
*Szaniszló Inocent-Mária Vladimír
(50%) - Daniel Demočko (50%)]
FAI
Kvalita výučby náboženskej výchovy
:
zborník
z
katechetickopedagogickej vedeckej konferencie
: *Teologická fakulta KU v
Ružomberku, 27. 11. 2011+ / ed. Ján
Jenčo. - Prešov : Michal Vaško,
2012. - 146 s. - ISBN 978-80-7165889-4.
FAI
Biblia a Tradícia v kresťanských
cirkvách : ekumenicko-teologická
konferencia : Košice, 10. november
2011 / ed. Dominik Macák. - Prešov
: Vyd. Michala Vaška, 2012. - 87 s. ISBN 978-80-7165-881-8.
FAI
Biblia a jej porozumenie : zborník z
vedeckej konferencie / zost.
František Trstenský. - Ružomberok :
VERBUM, 2012. - 70 s. - ISBN 97880-8084-917-7.
FAI
Ars Celebrandi : zborník z vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou
účasťou, Košice 14. november 2011
/ ed. Andrej Krivda. - Prešov :
Michal Vaško, 2012. - 89 s. - ISBN
978-80-7165-883-2.
FAI
A kettőskereszt a magyar és a
szlovák címerben = Dvojkríž v
slovenskom a maďarskom štátnom
znaku / ed. István Käfer, Anton
Konečný. - Szeged : Gerhardus
Kiadó, 2012. - 84 s. - *dvojjazyčné
vydanie]. - ISBN 978-615-5256-07-3.
*Käfer István (50%) - Anton Konečný
(50%)]
FAI
Szent Cirill, Szent Metód – Szent
István = Svätý Cyril (Konštantín),
svätý Metod – svätý Štefan / ed.
István Käfer, Anton Konečný. Szeged : Gerhardus Kiadó, 2012. 32 s. - *dvojjazyčné vydanie+. - ISBN
978-615-5256-05-9.
Martin Uháľ ; rev. Lidmila Němcová,
Lýdia Lešková. - Krakov :
Wydawnictwo Karmelitów Bosych,
2012. - 154 s. - ISBN 978-83-7604223-7.
*Käfer, István
Konečný (50%)+
Anton
*Černá Ľubica (50%) - Martin Uháľ
(50%)]
FAI
Dôstojné
starnutie
a
medzigeneračné korelácie vo svetle
obety a služby bl. Sáry Salkaházi :
zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie Košice, 17. september
2012 / ed. Lýdia lešková. - Prešov :
Vyd. Michala Vaška, 2012. - 217 s. ISBN 978-80-7165-893-1.
FAI
Sociálno - filozofické problémy
dneška : 30. interdisciplinárny
seminár Znaky časov, 25.11.2011
Spišské Podhradie / Marcel Šefčík
(zost). - 1. - Spišské Podhradie :
Nadácia
Kpazského
seminára
biskupa Jána Vojtaššáka, 2012. 216 s. - ISBN 978-80-89170-40-1.
FAI
Status grup zmarginalizowanych we
współczesnym współeczeostwie =
Postavenie
marginalizovaných
skupín v súčasnej spoločnosti = The
status of marginalized groups in
contemporary society / ed. Katarína
Kotradyová ; rec. Zbigniew Domżał,
Urszula Anna Domżał, Jozef Jarab,
Jozef Bieľak, Peter Brnula. - Lódż :
Wyższa szkoła edukacji zdrowotnej i
nauk społecznych, 2012. - 240 s. ISBN 978-83-61095-19-4.
FAI
Európska integrácia: úsilie a odpor :
vybrané príspevky z medzinárodnej
vedeckej konferencie Quo vadis
EU? : TF KU v Košiciach 15. apríla
2011 / ed. Inocent-Mária Vladimír
Szaniszló. - Košice : Heuréka
Evolution, 2012. - 120 s. - ISBN 97880-970090-3-8.
(50%)
-
FAI
Genius Loci II : Międzynarodowe
Naukowe Studia Humanistyczne /
ed. Cyril Hišem, Jacek Neumann ;
rec. Gabriel Ragan, Krzysztof
Bielawny, Mirosław Denisiuk. Olsztyn : Warmínskie Wydawnictwo
Diecezjalne, 2012. - 191 s. - ISBN
978-83-61864-49-3.
*Hišem Cyril (50%) - Jacek Neumann
(50%)]
FAI
Dejiny Cirkvi v staroveku : 5.
novembra 2012 na Teologickej
fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku, Košice : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Cyril Hišem ; rec.
Peter Šturák, Gabriel Ragan. Prešov : Vydavateľstvo Michala
Vaška, 2012. - 175 s. - ISBN 978-807165-887-0.
FAI
Solidarity between generations on
the labour market : Slovak social
week 2012 : 4. 10 - 7. 10. 2012,
Bratislava / ed. Ľubica Černá,
97
FAI
Cantus Catholici : Szöllősi Benedek
magyar és szlovák katolikus
énekeskönyve = Maďarský a
slovenský
katolícky
spevník
Benedikta Szöllősiho / ed. István
Käfer, Anton Konečný. - Szeged :
Gerhardus Kiadó, 2012. - [s. 54]. *dvojjazyčné vydanie+. - ISBN 978615-5256-03-5.
GII Rôzne, ktoré nemožno zaradiť
do predchádzajúcich
GII
Editoriál / Vladimír Juhás.
In: Verba Theologica : teologický
časopis. - ISSN 1336-1635. - Roč. 11,
č. 2 (2012), s. 3-4.
GII
Zamyslenia Mons. Štefana Sečku,
spišského diecézneho biskupa na
jubilejný rok a Rok viery / Štefan
Sečka. - Spišská Kapitula : Rím.-kat.
Biskupský úrad, 2012. - 94 s.
GII
Duchovné hodnoty formujú myseľ a
srdce : úvodné slovo dekana
Teologickej
fakulty
Katolíckej
univerzity v Ružomberku / Cyril
Hišem., 2012.
In: Putovanie za duchovnom po
gotickej ceste : zborník príspevkov z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie, ktorú 7. novembra
2012 pripravila Katedra histórie a
biblických vied Teologickej fakulty v
Košiciach, Katolíckej univerzity v
Ružomberku
v
spolupráci
s
Košickým samosprávnym krajom /
ed. Štefan Lenčiš, Tomáš Filip. Košice : Košický samosprávny kraj a
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Teologická fakulta Košice, 2012. ISBN 978-80-971243-0-4. - S. 6-7.
GII
Pán kardinál Miloslav Vlk a
Slovensko / Anton Konečný., 2012.
In: Bůh blízký : V rozhovoru s
kardinálem Vlkem / Jití Zajíc a kol.. Praha : Nové město, 2012. - ISBN
978-80-905265-1-8. - S. 71-73.
GII
Na cestu / Cyril Hišem.
In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN
1338-9572. - Roč. 1, č. 1. (2012), s.
5.
GII
Ako prinášať Eucharistiu starým a
chorým domov / Andrej Krivda.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny súčasného kresťana. - ISSN
0139-8512. - Roč. 127, č. 22 (2012),
s. 14.
GII
Herbár myšlienok / Ľubomír
Stanček. - Bratislava : Misijná
spoločnosť sv. Vincenta de Paul,
2012. - 92 s. - ISBN 978-80-9702818-3.
GII
Úvod / Andrea Cibuláková., 2012.
In: Dejiny Cirkvi v staroveku : 5.
novembra 2012 na Teologickej
fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku, Košice : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Cyril Hišem. Prešov : Vydavateľstvo Michala
Vaška, 2012. - ISBN 978-80-7165887-0. - S. 4.
GII
Diár 2012-2013 : rok C / Jozef Jurko,
Stanislav Bepo, Štefania Bepová,
Jozef Bepo. - Kapušany :
Vydavateľstvo Ing. Štefánia Bepová
– Bens, 2012. - [370 s.]. - ISBN 97880-88998-92-1.
*...Stanislav Bepo - Štefania Bepová
- Jozef Bepo+
[Jurko Jozef (90%) - Stanislav Bepo
(4%), Štefania Bepová (3%), Jozef
Bepo (3%)+
GII
Vzťah štátu a občianskej spoločnosti
(a Cirkvi a jej neziskových
organizácií) – sme pripravení
spolupracovať? / Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló, Štefan Oslovič.
In: Humanum : międzynarodowe
studia społeczno-humanistyczne =
International Social and Humanist
Studies. - ISSN 1898-8431. - No. 7(2)
2011, p. 549-550.
GII
Alternatívy riešenia agresivity a
záškoláctva v prostredí školy /
Katarína Majcherová.
In: Sociálna prevencia : informačnovzdelávací bulletin. - ISSN 13369679. - S. 28-29.
GII
Corpus Christi – posolstvo viery a
umenia / Anton Konečný., 2012.
In: Corpus Christi : poklady gotiky v
sochárskom umení východného
Slovenska / Mária Spoločníková. Trnava : Dobrá kniha, 2012. - ISBN
978-80-7141-744-6. - S. 5.
GII
Inštrukcia diecézneho biskupa,
Mons. Štefana Sečku pre slávenie
jubilejného roku a Roku viery vo
farnostiach Spišskej diecézy / Štefan
Sečka. - Spišská Kapitula : Rím.-kat.
Biskupský úrad, 2012. - 104 s.
GII
Rozhovor so vzácnym človekom =
Interview with an exquisite person /
autor interview Štefan Lenčiš ;
účastník interview Ivan Chalupecký.
In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN
1338-9572. - Roč. 1, č. 1 (2012), s.
135 - 138.
*Lenčiš Štefan (30%)
Chalupecký (70%)+
98
-
Ivan
GII
Božie slovo na každý dep III. /
Štefania Bepová, Jozef Jurko. - 1.
vyd. - Kapušany : Bens, 2012. - 367
s. - ISBN 978-80-88998-93-8.
*Bepová Štefania (80%) - Jozef Jurko
(20%)]
GII
Úvod / Marcel Šefčík., 2012.
In: Sociálno - filozofické problémy
dneška : 30. interdisciplinárny
seminár Znaky časov, 25.11.2011
Spišské Podhradie / Marcel Šefčík
(zost). - Spišské Podhradie : Nadácia
Kpazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka, 2012. - ISBN 978-8089170-40-1. - S. 7-8.
GII
Rozhovor s akademickou maliarkou
Máriou Spoločníkovou = Interview
with academic painter Mária
Spoločníková / autor interview
Štefan Lenčiš ; účastník interview
Mária Spoločníková.
In: Notitiae historiae ecclesiasticae :
vedecký recenzovaný časopis. - ISSN
1338-9572. - Roč. 1, č. 2 (2012), s.
107 - 111.
*Lenčiš Štefan (30%)
Spoločníková (70%)+
-
Mária
Zoznam umeleckej činnosti katedry
za rok 2012
ZZZ Závažné umelecké diela a
výkony
väčšieho
rozsahu,
vytvorené alebo interpretované
jedným autorom a premiérovo
uvedené
na
renomovaných
podujatiach a v renomovaných
inštitúciách v zahraničí.
ZZZ
Medzinárodný
festival
gregoriánskeho chorálu – Watou,
11 roč. / VEĽBACKÝ, Ján, KURTEPT,
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Teologická
fakulta,
Katedra
praktickej teológie; Kategória: ZZZ Závažné umel. diela a výkony
väčšieho rozsahu, vytv. alebo
interpret. jedným aut. a prem. uv.
na renom. poduj. a v renom. inšt. v
zahr.; Výstup umeleckej činnosti:
Interpretačný výkon; Druh výstupu:
Podujatie;
Názov: Graduale Novum: Introitus
Domine in tua misericordia, Kyrie
cum tropis Conditor Kyrie omnium,
Graduale
Domine
refugium,
Alleluia In te Domine speravi,
Offertorium Benedictus es Domine,
Gloria, Communio Domus mea;
Miera účasti: Samostatná /
Sólistická; Obsadenie: dirigent
zboru; Rozsah: 50 min.; Dátum
zverejnenia
výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 19.05.2012;
Dokumentácia
realizácie
výstupu/výkonu: plagát, brožúra,
pozvánka, katalóg; Odkaz na
internetový
zdroj:
http://www.festivalwatou.be/englis
h/scholas/schola_VocesGregoriana
eCassovienses.html
http://www.festivalwatou.be/neder
lands/programma.html
http://europemusicandart.blogspot.
com/2012_02_19_archive.html;
Ďalšie údaje: Most important
festival of Gregorian chant in the
world. Internationaal Gregoriaans
Festival
Van
Watou
2012.
International Gregorian Festival of
Watou 2012. Festival International
de Chant Grégorien de Watou 2012.
Internationales
Gregorianisches
Festival von Watou 2012. From the
12th to the 20th of May 2012,
twenty-eight prominent gregorian
scholas, ensembles and choirs from
Europe and Asia will be meeting in
the West-Flemish art village of
Watou and several partner cities.
There, for the eleventh time, the
International Festival of Gregorian
Chant will take place, the most
important festival in the world
featuring this kind of music.;
Identifikátor: EUCA13479
ZXZ Závažné umelecké diela a
výkony
menšieho
rozsahu,
vytvorené alebo interpretované
jedným autorom a premiérovo
uvedené
na
renomovaných
podujatiach a v renomovaných
inštitúciách v zahraničí.
ZXZ
koncert ECCE SACERDOS MAGNUS
/ VEĽBACKÝ, Ján, KURTEPT,
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Teologická
fakulta,
Katedra
praktickej teológie; Kategória: ZXZ Závažné umel. diela a výkony
menšieho rozsahu, vytv. alebo
interpret. jedným aut. a prem. uv.
na renom. poduj. a v renom. inšt. v
zahr.; Výstup umeleckej činnosti:
Interpretačný výkon; Druh výstupu:
Podujatie;
Názov: Mihi autem – Introit,
Christe redemptor omnium –
hymnus, Amavit eum Dominus –
antifona cum Magnificat, Missa IV
– Sanctus, Ego vos elegit de mundo
– communio.; Miera účasti:
Samostatná / Sólistická; Obsadenie:
dirigent zboru; Rozsah: 60 min.;
Dátum zverejnenia výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 28.07.2012;
Dokumentácia
realizácie
výstupu/výkonu: plagát, brožúra,
pozvánka,; Odkaz na internetový
zdroj:
http://www.gregoriana.lt/page.asp
?lang=eng&p=79.;
Identifikátor:
EUCA13481
ZXY Závažné umelecké diela a
výkony
menšieho
rozsahu,
vytvorené alebo interpretované
jedným autorom a premiérovo
uvedené
na
renomovaných
podujatiach a v renomovaných
inštitúciách v domácom prostredí.
ZXY
II.
Medzinárodný
festival
gregoriánskeho
chorálu
/
VEĽBACKÝ, Ján, KURTEPT, Katolícka
univerzita
v
Ružomberku,
Teologická
fakulta,
Katedra
praktickej teológie; Kategória: ZXY Závažné umel. diela a výkony
menšieho rozsahu, vytv. alebo
interpret. jedným aut. a prem. uv.
na renom. poduj. a v renom. inšt. v
dom. prostr.; Výstup umeleckej
činnosti: Interpretačný výkon; Druh
výstupu: Podujatie;
Názov: Introit - Populus Sion, Kyrie
- Conditor Kyrie omnium, Graduale
- Audi filia, Offertorium Benedictus es Domine, Communio
- Semel juravi.; Miera účasti:
Samostatná / Sólistická; Obsadenie:
dirigent zboru; Rozsah: 30 min.;
Dátum zverejnenia výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 26.10.2012;
Dokumentácia
realizácie
výstupu/výkonu: plagát, diplom,
brožúra; Odkaz na internetový
zdroj:
http://www.citylife.sk/festival/4medzinarodny-festivalgregorianskeho-choralu;
Identifikátor: EUCA13483
ZXV Závažné umelecké diela a
výkony
menšieho
rozsahu,
vytvorené alebo interpretované
jedným autorom a premiérovo
uvedené na ostatných podujatiach
a v ostatných inštitúciách v
domácom prostredí.
ZXV
koncert zboru Jubilus "Faure Miserachs" / VEĽBACKÝ, Ján,
KURTEPT, Katolícka univerzita v
99
Ružomberku, Teologická fakulta,
Katedra
praktickej
teológie;
Kategória: ZXV - Závažné umel.
diela a výkony menšieho rozsahu,
vytv. alebo interpret. jedným aut. a
prem. uv. na ost. poduj. a v ost. inšt.
v dom. prostr.; Výstup umeleckej
činnosti: Interpretačný výkon; Druh
výstupu: Podujatie;
Názov: G. Fauré: Messe Basse
(Kyrie,
Sanctus,
Benedictus,
Agnus), Cantique de Jean, Tu es
Petrus, Tantum ergo, Ave Maria,
Maria Mater gratiae, Priere; V.
Miserachs Grau: Introibo 2001,
Benedicat vobis, Cantate Domino,
Ecce panis, Gustate et videte, Tu
est refugium mihi, Ubi caritas, Ut
omnes unum sint, Regina caeli
laetare.; Miera účasti: Samostatná
/ Sólistická; Obsadenie: dirigent
zboru; Rozsah: 90 min.; Dátum
zverejnenia
výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 29.04. 2012;
Dokumentácia
realizácie
výstupu/výkonu: plagát, pozvánka;
Identifikátor: EUCA13474
YZY Menej závažné umelecké diela
a výkony väčšieho rozsahu
vytvorené alebo interpretované
jedným autorom, premiérovo
uvedené
na
renomovaných
podujatiach a v renomovaných
inštitúciách v domácom prostredí.
YZY
Slávnostná omša k ukončeniu
diecéznej fázy beatifikačného
procesu
A.
Kolesárovej
/
VEĽBACKÝ, Ján, KURTEPT, Katolícka
univerzita
v
Ružomberku,
Teologická
fakulta,
Katedra
praktickej teológie; Kategória: YZY Menej závažné umel. diela a výkony
väčšieho rozsahu vytv. alebo
interpret. jedným aut., prem. uv. na
renom. poduj. a v renom. inšt. v
dom. prostr.; Výstup umeleckej
činnosti: Interpretačný výkon; Druh
výstupu: Podujatie;
Názov: V. Dufka: Jasaj na chválu
Pánovi, M. Frisina: Preghiera di s.
Francesco, B. Farrell: Unless a
Grain of Wheat, S. Šurin:
Magnificat, B. Farrell: Every day
God, J. Čambál: Kyrie, Gloria,
Sanctus, Agnus.; Miera účasti:
Samostatná / Sólistická; Obsadenie:
dirigent zboru; Rozsah: 75 min.;
Dátum zverejnenia výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 14.02.2012;
Dokumentácia
realizácie
výstupu/výkonu:
Archív
rádia
Lumen; Odkaz na internetový zdroj:
http://www.lumen.sk/live-
detail.php?id=11&m=2&r=2012;
Identifikátor: EUCA13468
YZY
Missa Chrismatis 2012 / VEĽBACKÝ,
Ján, KURTEPT, Katolícka univerzita v
Ružomberku, Teologická fakulta,
Katedra
praktickej
teológie;
Kategória: YZY - Menej závažné
umel. diela a výkony väčšieho
rozsahu vytv. alebo interpret.
jedným aut., prem. uv. na renom.
poduj. a v renom. inšt. v dom.
prostr.; Výstup umeleckej činnosti:
Interpretačný výkon; Druh výstupu:
Podujatie;
Názov: Gregoriánksy chorál: Missa
de Angelis Kyrie, Gloria, Sanctus
Agnus, Graduale Triplex: O
Redemptor, sume carmen; Miera
účasti: Samostatná / Sólistická;
Obsadenie: dirigent zboru; Rozsah:
75 min.; Dátum zverejnenia
výstupu/výkonu umeleckej činnosti:
05.04.
2012;
Dokumentácia
realizácie výstupu/výkonu: webova
stránka
Košickej
arcidiecézy,
pozvánka
ACTA
curiae;
Identifikátor: EUCA13471
YZY
Pontifikálna omša k sv. Ondrejovi /
VEĽBACKÝ, Ján, KURTEPT, Katolícka
univerzita
v
Ružomberku,
Teologická
fakulta,
Katedra
praktickej teológie; Kategória: YZY Menej závažné umel. diela a výkony
väčšieho rozsahu vytv. alebo
interpret. jedným aut., prem. uv. na
renom. poduj. a v renom. inšt. v
dom. prostr.; Výstup umeleckej
činnosti: Interpretačný výkon; Druh
výstupu: Podujatie;
Názov: : M. Sch. Trnavský Radosťou dnes Cirkev spieva, JeanPaul Lécot - Messe de la Sainte
Croix – Kyrie, Gloria, Sanctus,
Agnus, J. Veľbacký - Poďte za
mnou, E. Elgar - Ave verum Corpus,
M. L. Horváth - O salutaris hostia,
M. Frisina - Cantate al Signore, M.
Sch. Trnavský - Ó Mária Bolestivá;
Miera účasti: Samostatná /
Sólistická; Obsadenie: dirigent
zboru; Rozsah: 90 min.; Dátum
zverejnenia
výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 1. 12. 2012;
Odkaz na internetový zdroj:
http://www.ke-arcidieceza.sk/vpresovskej-konkatedrale-dnesdopoludnia-vyrcholili-dni-svondreja/; Ďalšie údaje: odvysielané
rádiom
Lumen;
Identifikátor:
EUCA13486
YZV Menej závažné umelecké diela
a výkony väčšieho rozsahu
vytvorené alebo interpretované
jedným autorom, premiérovo
uvedené na ostatných podujatiach
a v ostatných inštitúciách v
domácom prostredí.
YZV
koncert „Ecce Homo" / VEĽBACKÝ,
Ján, KURTEPT, Katolícka univerzita v
Ružomberku, Teologická fakulta,
Katedra
praktickej
teológie;
Kategória: YZV - Menej závažné
umel. diela a výkony väčšieho
rozsahu vytv. alebo interpret.
jedným aut., prem. uv. na ost.
poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.;
Výstup
umeleckej
činnosti:
Interpretačný výkon; Druh výstupu:
Podujatie;
Názov: Liber Cantualis: Attende
Domine, Domus mea, Kyrie
conditor, Prosternimus preces, O
Sapientia,
Domine
in
tua
misericordia, Ave Maria, Salve
Regina; Miera účasti: Samostatná /
Sólistická; Obsadenie: dirigent
zboru; Rozsah: 65 min.; Dátum
zverejnenia
výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 25.03. 2012;
Dokumentácia
realizácie
výstupu/výkonu: plagát, pozvánka;
Identifikátor: EUCA13469
YZV
Koncert
Voces
Gregorianae
Cassovienses / VEĽBACKÝ, Ján,
KURTEPT, Katolícka univerzita v
Ružomberku, Teologická fakulta,
Katedra
praktickej
teológie;
Kategória: YZV - Menej závažné
umel. diela a výkony väčšieho
rozsahu vytv. alebo interpret.
jedným aut., prem. uv. na ost.
poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.;
Výstup
umeleckej
činnosti:
Interpretačný výkon; Druh výstupu:
Podujatie;
Názov:
Graduale
Romanum:
Improvizácia č.1, Rorate caeli,
Conditor Kyrie, Improvizácia č.2,
Populus Sion , Lucis Creator optime
, O Sapientia, Improvizácia č.3,
Domine refugium, Salve sancta
Parens, Improvizácia č.4, Audi filia,
Ave Maria, Salve Regina; Miera
účasti: Samostatná / Sólistická;
Obsadenie: dirigent zboru; Rozsah:
65 min.; Dátum zverejnenia
výstupu/výkonu umeleckej činnosti:
02.12.2012;
Dokumentácia
realizácie výstupu/výkonu: plagát,;
Odkaz na internetový zdroj:
www.kosice.sk/docuStore_getById.
asp?id=33048.
http://www.dom.rimkat.sk/wp-
100
content/uploads/Al-37.-pdf.pdf;
Identifikátor: EUCA13488
YZV
Koncert / VEĽBACKÝ, Ján, KURTEPT,
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Teologická
fakulta,
Katedra
praktickej teológie; Kategória: YZV Menej závažné umel. diela a výkony
väčšieho rozsahu vytv. alebo
interpret. jedným aut., prem. uv. na
ost. poduj. a v ost. inšt. v dom.
prostr.; Výstup umeleckej činnosti:
Interpretačný výkon; Druh výstupu:
Podujatie;
Názov: F. Danzi - Missa Nr.1, J.
Rosinský - Antologia liturgica;
Miera účasti: Samostatná /
Sólistická; Obsadenie: dirigent
zboru; Rozsah: 75 min.; Dátum
zverejnenia
výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 03.06.2012;
Dokumentácia
realizácie
výstupu/výkonu:
plagát;
Identifikátor: EUCA13491
YYV Menej závažné umelecké diela
a výkony väčšieho rozsahu
YYV
Televízia
LUX
/
KNAPÍK,
Ján,
KURTEFI, Katolícka univerzita v
Ružomberku, Teologická fakulta,
Katedra katechetiky a pedagogiky;
Kategória: YYV - Menej závažné
umel. diela a výkony väčšieho
rozsahu vytv. alebo interpret. kolek.
autorov, prem. uv. na ost. poduj. a v
ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup
umeleckej
činnosti:
Autorský
výstup; Druh výstupu: Podujatie;
Názov:
Čaviareň
live,
priamy
prenos zábavnej relácie v televízii
LUX; Miera účasti: Kolektívna /
Skupinová;
Druh:
Akcia,
performancia, predstavenie (námet,
scenár,
herecký
výkon);
Žáner:
Zábavná relácia; Rozsah: 55 min.;
Dátum zverejnenia výstupu/výkonu
umeleckej
činnosti:
Dokumentácia
8.2.2012;
realizácie
výstupu/výkonu: Archív Tv LUX;
Odkaz
na
internetový
zdroj:
http://www.tvlux.sk/archiv/play/40
92/caviaren-live-21;
Identifikátor:
EUCA08793 /
Skupinová; Percentuálny podiel: 50;
Teologická
Druh:
katechetiky
Akcia,
predstavenie
performancia,
a
Katedra
pedagogiky;
scenár,
Kategória: YYV - Menej závažné
YYV
herecký výkon); Žáner: Zábavná
umel. diela a výkony väčšieho
Tv LUX / KNAPÍK, Ján, KURTEFI,
relácia; Rozsah: 55 min.; Dátum
rozsahu vytv. alebo interpret. kolek.
Katolícka univerzita v Ružomberku,
zverejnenia
autorov, prem. uv. na ost. poduj. a v
Teologická
umeleckej
fakulta,
katechetiky
a
Katedra
pedagogiky;
(námet,
fakulta,
výstupu/výkonu
činnosti:
04.04.2012;
Dokumentácia
realizácie
činnosti:
Autorský
výstupu/výkonu:
umel. diela a výkony väčšieho
LUX; Odkaz na internetový zdroj:
Názov:
rozsahu vytv. alebo interpret. kolek.
http://www.tvlux.sk/archiv/play/42
prenos zábavnej relácie v televízii
autorov, prem. uv. na ost. poduj. a v
29/caviaren-live-23;
LUX; Miera účasti: Kolektívna /
ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup
EUCA13049 /
činnosti:
Čaviareň
live,
priamy
prenos zábavnej relácie v televízii
LUX; Miera účasti: Kolektívna /
Skupinová; Percentuálny podiel: 50;
Druh:
Akcia,
predstavenie
performancia,
(námet,
scenár,
herecký výkon); Žáner: Zábavná
relácia; Rozsah: 55 min.; Dátum
zverejnenia
umeleckej
výstupu/výkonu
činnosti:
07.03.2012;
Dokumentácia
realizácie
výstupu/výkonu:
Identifikátor:
Archív
televízie
výstup; Druh výstupu: Podujatie;
Čaviareň
live,
priamy
Skupinová; Percentuálny podiel: 50;
Autorský
výstup; Druh výstupu: Podujatie;
Názov:
televízie
umeleckej
Kategória: YYV - Menej závažné
umeleckej
Archív
ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup
Druh:
Akcia,
predstavenie
YYV
performancia,
(námet,
scenár,
herecký výkon); Žáner: Zábavná
Tv LUX / KNAPÍK, Ján, KURTEFI,
relácia; Rozsah: 55 min.; Dátum
Katolícka univerzita v Ružomberku,
zverejnenia
Teologická
umeleckej
fakulta,
katechetiky
a
Katedra
pedagogiky;
výstupu/výkonu
činnosti:
30.05.2012;
Dokumentácia
realizácie
Kategória: YYV - Menej závažné
výstupu/výkonu:
umel. diela a výkony väčšieho
LUX; Odkaz na internetový zdroj:
rozsahu vytv. alebo interpret. kolek.
http://www.tvlux.sk/archiv/play/43
autorov, prem. uv. na ost. poduj. a v
87/caviaren-live-25;
ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup
EUCA13051 /
umeleckej
činnosti:
Archív
televízie
Identifikátor:
Autorský
výstup; Druh výstupu: Podujatie;
Názov:
http://www.tvlux.sk/archiv/play/41
prenos zábavnej relácie v televízii
Tv LUX / KNAPÍK, Ján, KURTEFI,
59/caviaren-live-22;
LUX; Miera účasti: Kolektívna /
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Skupinová; Percentuálny podiel: 50;
Teologická
Druh:
katechetiky
Identifikátor:
EUCA13048 /
Čaviareň
Akcia,
predstavenie
YYV
live,
priamy
YYV
LUX; Odkaz na internetový zdroj:
performancia,
(námet,
fakulta,
a
Katedra
pedagogiky;
scenár,
Kategória: YYV - Menej závažné
herecký výkon); Žáner: Zábavná
umel. diela a výkony väčšieho
Tv LUX / KNAPÍK, Ján, KURTEFI,
relácia; Rozsah: 55 min.; Dátum
rozsahu vytv. alebo interpret. kolek.
Katolícka univerzita v Ružomberku,
zverejnenia
autorov, prem. uv. na ost. poduj. a v
Teologická
umeleckej
katechetiky
fakulta,
a
Katedra
pedagogiky;
výstupu/výkonu
činnosti:
02.05.2012;
Dokumentácia
realizácie
ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup
umeleckej
činnosti:
Autorský
Kategória: YYV - Menej závažné
výstupu/výkonu:
umel. diela a výkony väčšieho
LUX; Odkaz na internetový zdroj:
Názov:
rozsahu vytv. alebo interpret. kolek.
http://www.tvlux.sk/archiv/play/43
prenos zábavnej relácie v televízii
autorov, prem. uv. na ost. poduj. a v
10/caviaren-live-24;
LUX; Miera účasti: Kolektívna /
ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup
EUCA13050 /
umeleckej
činnosti:
Archív
televízie
Identifikátor:
Čaviareň
live,
priamy
Čaviareň
live,
priamy
Skupinová; Percentuálny podiel: 50;
Autorský
Druh:
výstup; Druh výstupu: Podujatie;
Názov:
výstup; Druh výstupu: Podujatie;
Akcia,
predstavenie
YYV
performancia,
(námet,
scenár,
herecký výkon); Žáner: Zábavná
prenos zábavnej relácie v televízii
Tv LUX / KNAPÍK, Ján, KURTEFI,
relácia; Rozsah: 55 min.; Dátum
LUX; Miera účasti: Kolektívna /
Katolícka univerzita v Ružomberku,
zverejnenia
101
výstupu/výkonu
umeleckej
činnosti:
27.06.2012;
Dokumentácia
realizácie
výstupu/výkonu:
Archív
televízie
ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup
29/caviaren-live-29;
umeleckej
EUCA13055 /
činnosti:
Autorský
Identifikátor:
výstup; Druh výstupu: Podujatie;
LUX; Odkaz na internetový zdroj:
Názov:
http://www.tvlux.sk/archiv/play/44
prenos zábavnej relácie v televízii
65/caviaren-live-26;
LUX; Miera účasti: Kolektívna /
Tv LUX / KNAPÍK, Ján, KURTEFI,
Skupinová; Percentuálny podiel: 50;
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Druh:
Teologická
Identifikátor:
EUCA13052 /
Čaviareň
Akcia,
predstavenie
YYV
Tv LUX / KNAPÍK, Ján, KURTEFI,
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Teologická
fakulta,
katechetiky
a
Katedra
pedagogiky;
Kategória: YYV - Menej závažné
umel. diela a výkony väčšieho
rozsahu vytv. alebo interpret. kolek.
autorov, prem. uv. na ost. poduj. a v
ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup
umeleckej
činnosti:
Autorský
live,
priamy
performancia,
(námet,
scenár,
Čaviareň
live,
priamy
prenos zábavnej relácie v televízii
LUX; Miera účasti: Kolektívna /
Skupinová; Percentuálny podiel: 50;
Druh:
Akcia,
predstavenie
performancia,
(námet,
scenár,
herecký výkon); Žáner: Zábavná
relácia; Rozsah: 55 min.; Dátum
zverejnenia
umeleckej
výstupu/výkonu
činnosti:
12.09.2012;
Dokumentácia
realizácie
výstupu/výkonu:
Archív
televízie
LUX; Odkaz na internetový zdroj:
http://www.tvlux.sk/archiv/play/45
76/caviaren-live-27;
Identifikátor:
EUCA13053 /
Tv LUX / KNAPÍK, Ján, KURTEFI,
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Teologická
katechetiky
fakulta,
a
Katedra
pedagogiky;
Kategória: YYV - Menej závažné
umel. diela a výkony väčšieho
rozsahu vytv. alebo interpret. kolek.
autorov, prem. uv. na ost. poduj. a v
a
Katedra
pedagogiky;
Kategória: YYV - Menej závažné
relácia; Rozsah: 55 min.; Dátum
umel. diela a výkony väčšieho
zverejnenia
rozsahu vytv. alebo interpret. kolek.
umeleckej
výstupu/výkonu
činnosti:
10.10.2012;
autorov, prem. uv. na ost. poduj. a v
realizácie
ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup
Dokumentácia
výstupu/výkonu:
Archív
televízie
umeleckej
činnosti:
Autorský
LUX; Odkaz na internetový zdroj:
výstup; Druh výstupu: Podujatie;
http://www.tvlux.sk/archiv/play/46
Názov:
24/caviaren-live-28;
prenos zábavnej relácie v televízii
Identifikátor:
Čaviareň
live,
priamy
LUX; Miera účasti: Kolektívna /
EUCA13054 /
Skupinová;
Druh:
Akcia,
performancia, predstavenie (námet,
YYV
scenár,
Tv LUX / KNAPÍK, Ján, KURTEFI,
Zábavná relácia; Rozsah: 55 min.;
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Dátum zverejnenia výstupu/výkonu
Teologická
umeleckej
fakulta,
katechetiky
a
Katedra
pedagogiky;
herecký
výkon);
činnosti:
Žáner:
12.12.2012;
Dokumentácia
realizácie
Kategória: YYV - Menej závažné
výstupu/výkonu:
umel. diela a výkony väčšieho
LUX; Odkaz na internetový zdroj:
rozsahu vytv. alebo interpret. kolek.
http://www.tvlux.sk/archiv/play/47
autorov, prem. uv. na ost. poduj. a v
72/caviaren-live-30;
ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup
EUCA13056 /
umeleckej
činnosti:
Archív
televízie
Identifikátor:
Autorský
výstup; Druh výstupu: Podujatie;
Názov:
Čaviareň
live,
priamy
YYV
prenos zábavnej relácie v televízii
Tv LUX / KNAPÍK, Ján, KURTEFI,
LUX; Miera účasti: Kolektívna /
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Skupinová; Percentuálny podiel: 50;
Teologická
Druh:
katechetiky
Akcia,
performancia,
fakulta,
a
Katedra
pedagogiky;
scenár,
Kategória: YYV - Menej závažné
herecký výkon); Žáner: Zábavná
umel. diela a výkony väčšieho
relácia; Rozsah: 55 min.; Dátum
rozsahu vytv. alebo interpret. kolek.
zverejnenia
autorov, prem. uv. na ost. poduj. a v
predstavenie
YYV
fakulta,
katechetiky
herecký výkon); Žáner: Zábavná
výstup; Druh výstupu: Podujatie;
Názov:
YYV
umeleckej
(námet,
výstupu/výkonu
činnosti:
14.11.2012;
Dokumentácia
realizácie
výstupu/výkonu:
Archív
televízie
ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup
umeleckej
činnosti:
Autorský
výstup; Druh výstupu: Podujatie;
LUX; Odkaz na internetový zdroj:
Názov:
Čaviareň
live,
priamy
http://www.tvlux.sk/archiv/play/47
prenos zábavnej relácie v televízii
LUX; Miera účasti: Kolektívna /
102
Skupinová; Percentuálny podiel: 50;
Druh:
Akcia,
predstavenie
performancia,
(námet,
scenár,
herecký výkon); Žáner: Zábavná
relácia; Rozsah: 55 min.; Dátum
zverejnenia
umeleckej
výstupu/výkonu
činnosti:
19.05.2012;
Dokumentácia
výstupu/výkonu:
realizácie
Archív
televízie
LUX; Odkaz na internetový zdroj:
http://www.tvlux.sk/archiv/play/44
82/caviaren-live--den-otvorenychdveri; Identifikátor: EUCA13057 /
103
Príloha č. 3
Výročná správa AS TF KU za rok 2012
Podľa zákona 131/2002 Zz. § 27 odsek 1 písmeno l predkladá AS TF KU akademickej obci fakulty správu o svojej
činnosti.
V priebehu roku mal AS TF KU 2 zasadania.
Na I. zasadaní
21.02.2012 v Spišskej Kapitule
AS TF KU prijal:
- uznesenie č. 1/2012, ktorým schválil Smernicu dekana TF KU o doktorandskom štúdiu na Teologickej fakulte Katolíckej
univerzity s týmito pripomienkami:
- v čl. 2 bod 2 sa text „Odborová komisia sleduje a hodnotí doktorandské štúdium. Fakulta zriadi osobitným predpisom pre
každý študijný odbor odborovú komisiu, ktorá sleduje a hodnotí doktorandské štúdium.“ mení na „Fakulta zriadi osobitným
predpisom pre každý študijný odbor odborovú komisiu. Odborová komisia sleduje a hodnotí doktorandské štúdium.“
- v čl. 2 bod 4 sa vynecháva prvé slovo „Potom“.
- v čl. 9 bod 2 sa v poslednej vete nahradzuje slovo „obhajoby“ slovom „dizertačnej skúšky“.
- v čl. 13 bod 2 sa druhá veta v znení „Po prijatí dizertačnej práce sa odborová komisia (alebo len jej predseda) vyjadrí...“
mení na „Po prijatí dizertačnej práce sa predseda odborovej komisie vyjadrí...“. Tretia veta v znení „Ak je stanovisko
odborovej komisie kladné...“ sa mení na „Ak je stanovisko predsedu kladné...“. V štvrtej vete sa vynechávajú slová
„odborová komisia“.
- v závere smernice sa veta v znení „Schválené senátom TF KU v Ružomberku dpa:“ mení na „Schválené Akademickým
senátom TF KU v Ružomberku dpa:“.
- uznesenie č. 2/2012, ktorýmschválil tajným hlasovaním členov VR TF KU v tomto zložení: Mons. Bernard Bober, Veľký
kancelár; Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.; Doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.; Doc. ThDr. František Trstenský, PhD.; PhDr. Marek
Forgáč; Prof. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.; Prof. ThDr. Pavol Dráb, PhD.; Prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.; Prof. ThDr. RNDr.
Jana Moricová, PhD.; Prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD.; Prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.; Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.;
PhDr. Ján Pramuka, PhD.; PhDr. Imrich Degro, PhD.; Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.; Prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.; Prof.
ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.; Prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.; Prof. ThDr. Martin Weis, PhD.; Prof. Ing. Jozef Živčák,
CSc.
- uznesenie č. 3/2012, ktorým schválil Organizačný poriadok TF KU podľa predloženého návrhu.
- uznesenie č. 4/2012, ktorým zobral na vedomie Výročnú správu AS TF KU za r. 2011.
Na II. zasadaní
17. 10. 2012 v Košiciach
AS TF KU prijal:
uznesenie č. 5/2012, ktorým schválil návrh plánovaného počtu prijatých uchádzačov pre ak. r. 2013/2014 (pričom všetky
poplatky spojené so štúdiom zostávajú v nezmenenej podobe z ak. r. 2012/2013) v tomto znení:
AKREDITOVANÉ BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Pracovisko
Košice
Sp. Kapitula
Bratislava
Študijný program / forma štúdia
denná externá denná externá denná externá
Sociálna filozofia
10
Sociálna práca
30
20
30
25
Náuka o rodine
10
10
10
10
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova
10
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova
10
AKREDITOVANÉ MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Pracovisko
Košice
Sp. Kapitula
Bratislava
Študijný program / forma štúdia
denná externá denná externá denná externá
Katolícka teológia
20
20
-
Sociálna filozofia
Sociálna práca
Náuka o rodine
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova
10
30
10
10
10
20
10
-
30
-
AKREDITOVANÉ DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Študijný program / forma štúdia
denná
Charitatívna a misijná práca – v študijnom odbore sociálna práca
2
Katolícka teológia – v študijnom odbore katolícka teológia
2
Náuka o rodine – v študijnom odbore katolícka teológia
1
20
-
10
-
10
-
externá
5
5
2
- uznesenie č. 6/2012, ktorým schválil Funkčné miesta nepedagogických pracovníkov TF KU v Ružomberku takto:
KANCELÁRIA DEKANA
Dekan
sekretár
VEDA, DOKTORANDSKÉ
ŠTÚDIUM
Prodekan
2 x referent
VZDELÁVANIE A VÝCHOVA
Prodekan
2 x referent
ROZVOJ, ZAHRANIČNÉ VZŤAHY
Prodekan
A MOBILITY
1 x referent
informatik
EKONOMIKA
2 x ekonomický
referent
1 x mzdový
referent
pracovník
tlačiarenského
centra
6 x upratovačka
správca
3 x vrátnik
2 x údržbár
sekretariát
3 x referent
informatik
3 x upratovačka
správca
6x kuchypa
3 x vrátnik
2 x údržbár
Tajomník
SEKRETARIÁTY KATEDIER
2 x pracovník
historická
knižnica
1 x sekretárka
LITURGICKÝ INŚTITÚT
CENTRUM PRE DIALÓG
KANCELÁRIA MODERÁTORA TI
EKONOMIKA TI
Moderátor
tajomník TI
Vicerektor
ekonomický
referent
mzdový referent
Predložený návrh funkčných miest pedagogických pracovníkov:
počet prof. počet doc.
počet odborných
asistentov/PhD.
Katedry
Filozofia
História a Biblické
vedy
Systematická
teológia
Praktická teológia
Katechetika a
pedagogika
Sociálna práca
Spolu
1
3
1
3
5
6
počet
asistentov
bez PhD.
1
1
počet
výskumných
pracovníkov/PhD.
0
1
10
2
13
1
0
2
1
9
5
1
1
13
7
2
7
3
11
10
45
2
8
8
13
0
- uznesenie č. 7/2012, ktorým schválil Funkčné miesta pedagogických pracovníkov TF KU v Ružomberku takto:
počet prof. počet doc.
počet odborných
počet
počet
asistentov/PhD.
asistentov
výskumných
Katedry
bez PhD.
pracovníkov/PhD.
Filozofia
1
1
5
2
História a Biblické
3
3
6
1
vedy
2
spolu
17
71
spolu
9
13
Systematická
teológia
Praktická teológia
Katechetika a
pedagogika
Sociálna práca
Spolu
0
1
10
2
13
1
0
2
1
9
5
1
1
13
7
2
7
3
11
10
45
2
9
0
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
predseda AS TF KU
3
17
72
Download

Výročná správa o činnosti Teologickej fakulty KU 2012