KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
TEOLOGICKÁ FAKULTA
Výročná správa
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Teologickej fakulty
za rok 2011
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
TEOLOGICKÁ FAKULTA
Výročná správa
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Teologickej fakulty
za rok 2011
Košice, január 2012
2
I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Názov vysokej školy:
Začlenenie vysokej školy:
Typ vysokej školy:
Katolícka univerzita v Ružomberku
univerzitná vysoká škola
verejná vysoká škola
Poslanie vysokej školy:
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme
univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej
spoločnosti. Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste
vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva.
Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú
dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad,
podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové posolstvo lásky
a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov.
Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto
spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú život Cirkvi.
Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku veľmi zdôrazňuje priateľské
vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju základnú inšpiráciu od Ježiša Krista ako
zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci stávajú dokonalými.
Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik
vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v
oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti
umenia, ekonómie, manažmentu a práva.
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa Ex
corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej
vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac
vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa
univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť
zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v
profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov
z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou
prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o
zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej
obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň
univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.
Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré charakterizujú
vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali nielen veľké činy ľudského
ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak. Poslaním univerzity je taktiež podporovať
zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa učenie stane
službou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie môžu spájať
viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení, vedách, povolaniach a
v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na
konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste,
ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa
usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu v
budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.
3
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom poriadku nie je
v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je podriadená
adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je neustále udržiavanie a rozvíjanie
náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môže rozvíjať
katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo
všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.
4
1.1 Vedenie
Do 1. októbra 2011
Dekan
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
Prodekan pre vzdelávanie a výchovu
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Prodekan pre vedu
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Prodekan pre rozvoj
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
Tajomník
Mgr. Peter Gazda
Od 1. októbra 2011
Dekan
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Prodekan pre výchovu a vzdelávanie
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
Prodekan pre vedu a rozvoj
PsLic. PhDr. Marek Forgáč
Prodekan pre zahraničné vzťahy a mobility
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
Tajomník
Mgr. Peter Gazda
1.2 Akademický senát
Do 1. októbra 2011
Predseda
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
Podpredseda - zamestnanecká časť
PhDr. Imrich Degro, PhD.
Podpredseda - študentská časť
Mgr. Radovan Sekan
Členovia
zamestnanecká časť
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
ICLic. Dušan Škrabek
študentská časť
Tomáš Svat
Patrik Taraj
Lukáš Tkáč
Od 1. októbra 2011
Predseda
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
Podpredseda - zamestnanecká časť
PhDr. Imrich Degro, PhD.
Podpredseda - študentská časť
Vladimír Dutka
Tajomník
Dr. Vladimír Juhás, PhD.
5
Členovia
zamestnanecká časť
HEDr. Ľuboslav Hromják
ThDr. PaedDr. Dominik Macák, PhD.
Doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
doc. Dr. Ján Veľbacký
ICLic. Dušan Škrabek
študentská časť
Mgr. Lucia Gállová
Bc. Lucia Kapinusová
Ing. František Perignát
1.3 Vedecká rada
Predseda
Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
Členovia akademickej obce fakulty
Mons. Alojz Tkáč
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Ing. ThDr. Anton Babják, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. PaedDr. ThDr. Pavol Dráb, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. PaedDr. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.
prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD.
prof. ThDr. František Tondra, PhD.
prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD.
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
PhDr. Imrich Degro, PhD.
Externí členovia
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.
prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.
prof. Ing. Jozef Živčák, CSc.
doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc.
doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD.
6
1.4 Disciplinárna komisia fakulty pre študentov
Predseda
prof. ThDr. Pavol Dráb, PhD.
Členovia
ThLic. František Katriňák
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
ThLic. Dušan Škrábek
Mgr. Radovan Sekan
Tomáš Svat
Patrik Taraj
Lukáš Tkáč
1.5 Súčasti fakulty
Katedry, štruktúra funkčných miest (FM)
KATEDRA FILOZOFIE
vedúci katedry
PhDr. Imrich Degro, PhD.
zástupca vedúceho katedry
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
sekretariát katedry
Mgr. Mária Šebejová
Štruktúra funkčných miest do septembra 2011
funkčné miesto profesor
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. (FM do 29. 2. 2012)
funkčné miesto docent
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. (FM do 12. 9. 2011)
odborní asistenti
PhDr. Jozef Dronzek, PhD. (FM do 1. 9. 2011)
PhDr. Imrich Degro, PhD. (FM do 30. 6. 2015)
PhDr. Ján Pramuka, PhD. (FM do 30. 6. 2015)
PhDr. Marko Rozkoš, PhD. (FM 31. 5. 2011)
PhDr. PaedDr. Marcel Šefčík, PhD. (FM do 30. 6. 2015)
asistenti
PhDr. Emil Ragan (FM 1. 9. 2011)
PhDr. Ladislav Cichý (FM 12. 9. 2011)
externí spolupracovníci
PhDr. Klaudia Buganová
Štruktúra funkčných miest od septembra 2011
funkčné miesto profesor
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. (FM do 29. 2. 2012)
odborní asistenti
PhDr. Jozef Dronzek, PhD. (zmluva na rok, skrátený úväzok)
7
PhDr. Imrich Degro, PhD. (FM do 30. 6. 2015)
PhDr. Ing. Peter Fotta, PhD. (zmluva na rok, skrátený úväzok)
PhDr. Ján Pramuka, PhD. (FM do 30. 6. 2015)
PhDr. PaedDr. Marcel Šefčík, PhD. (FM do 30. 6. 2015)
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. (zmluva na rok,
skrátený úväzok)
asistenti
PhDr. Emil Ragan (FM 1. 9. 2011)
externí spolupracovníci
PhDr. Marko Rozkoš, PhD.
PhDr. Ladislav Cichý
KATEDRA HISTÓRIE A BIBLICKÝCH VIED
vedúci katedry
doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
sekretariát katedry
Mgr. Mária Šebejová
funkčné miesto profesor
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. (FM do 31. 7. 2013)
prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. (FM do 29. 2. 2012)
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD. (FM do 30. 6. 2014)
funkčné miesto docent
doc. PhDr. Ivan Chalupecký (FM do 12. 9. 2011)
doc. ThDr. Róbert Lapko, ThD. (FM do 30. 6. 2015)
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. (FM do 31. 7. 2013)
doc. ThDr. František Trstenský, PhD. (FM do 30. 6. 2014)
odborní asistenti
ThDr. Dominik Berberich, PhD. (FM do 26. 10. 2011)
Dr. Juraj Feník (FM do 30. 6. 2014)
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. (FM do 30. 6. 2014)
ThDr. Štefan Kuruc, PhD. (FM 24. 10. 2011)
ThDr. Štefan Novotný, PhD. (FM do 30. 6. 2014)
ThDr. Juraj Pigula, PhD., OSA (FM 12. 9. 2011)
SSLic. Peter Juhás, PhD. (FM 31.8.2012)
asistenti
Mgr. Peter Gazda (FM do 30. 6. 2015)
Litt.Lic. Jozef Pira (FM do 1. 9. 2011)
Mgr. Peter Fedorčák (FM do 1. 9. 2011)
interní doktorandi
PhLic. Jozef Gamrat
Mgr. Tomáš Filip
8
ThLic. Silvia Kušnírová
ThLic. Peter Nákačka
ThLic. Beata Pilková
Mgr. Štefan Torbík
ThLic. Viktor Pardeľ
Mgr. Tatiana Janočková
Mgr. Lenka Lapošová
KATEDRA KATECHETIKY A PEDAGOGIKY
vedúci katedry
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
zástupca vedúceho katedry
Mgr. Ján Knapík
sekretariát katedry
Mgr. Ing. Mária Šebejová
funkčné miesto docent
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. (FM do 31. 3. 2014)
odborní asistenti
ThDr. Štefan Sečka, PhD. (FM do 31. 8. 2015)
ThDr. PaedDr. Mgr. Mária Olejníková, PhD. (FM do 31. 08. 2012)
ThDr. Lucia Pečovská, PhD. (FM do 31.12. 2014)
asistenti
Mgr. Ján Knapík (FM 30. 6. 2015)
PhDr. PSLic. Marek Forgáč (FM 12. 8. 2011)
ThLic. František Reguly (FM do 31. 8. 2015)
externí spolupracovníci
Mgr. PhDr. Ivana Mocáková
Mgr. PhDr. Eva Obšuthová
PaedDr. Ján Dravecký, PhD.
ThLic. PaedDr. Jana Hurajtová
MUDr. Anna Plichtová
interní doktorandi
Mgr. Lenka Fedorová
PaedDr. ThLic. Mária Olejníková (do 31. 8. 2011)
KATEDRA PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
vedúci katedry
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
zástupca vedúceho katedry
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
sekretariát katedry
Mgr .Mária Šebejová
9
funkčné miesto profesor
prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, CSc. (FM do 31. 3. 2014)
funkčné miesto docent
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (FM do 30. 4. 2015)
doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD. (FM do 30. 6. 2014)
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (FM do 31. 5. 2015)
odborní asistenti
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. (FM do 30.09. 2012)
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD. (FM do 31. 7. 2013)
ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD. (FM do 31. 3. 2014)
ICDr. Juraj Kamas, PhD. (FM 30. 6. 2014)
asistenti
ThLic. Andrej Kačmár (FM 30.6.2012)
externí spolupracovníci
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
ThDr. Vladimír Šosták, PhD. (FM do 30. 06. 2012)
spolupracovníci z iných pracovísk KU
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Amantius Akimjak, PhD.
interní doktorandi
Mgr. Katarína Hudáková
Mgr. Bc. Jana Mitrová
Mgr. Florián Wolf
ICLic. Zuzana Petkáčová
Mgr. Martina Hockicková
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE
vedúci katedry
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.
zástupca vedúceho katedry
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
sekretariát katedry
Bc. Judita Ivančová
funkčné miesto profesor
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD. (FM 31.07.2013)
funkčné miesto docent
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD. (FM do 31. 7. 2013)
odborní asistenti
PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. (FM do 31. 7. 2013)
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
PhDr. Mgr. Janka Bursová, PhD. (FM do 30. 6. 2014)
PhDr. Katarína Majcherová, PhD. (FM 30. 6. 2014)
Mgr. Katarína Kotrádyová, PhD. (FM 30. 6. 2014)
10
externí odborní asistenti
Ing. Mgr. Monika Bačová, PhD. (FM 28.2.2012)
JUDr. Peter Demek, PhD. (FM 31.8.2012)
PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD. (FM 31.8.2012)
MUDr. Mária Paceková, PhD. (FM 31.8.2012)
asistenti
Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A. (FM 31.8.2012)
PhDr. Renáta Jamborová (FM 31.8.2012)
interní doktorandi
Mgr. Lucia Gállová
Mgr. Katarína Sabolová
Mgr. Miroslav Dzama
KATEDRA SYSTEMATICKEJ TEOLÓGIE
vedúci katedry
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
zástupca vedúceho katedry
ThDr. Ján Kuboš, PhD.
sekretariát katedry
Mgr. Ružena Hudačková
funkčné miesto docent
doc. ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, PhD. (FM do 31. 3. 2014)
odborní asistenti
prof. ThDr. František Tondra, PhD. (FM do 31.8. 2015)
doc. ThDr. Alojz Frankovský, PhD. (FM do 31. 5. 2015)
Dr. Vladimír Juhás, PhD. (FM do 31. 3. 2014)
ThDr. Juraj Semivan, PhD. (FM do 31.8.2012)
ThDr. Ján Kuboš, PhD. (FM do 31. 5. 2015)
ThDr. Martin Koleják, PhD. (FM do 30.6.2014)
PaedDr. ThDr. Dominik Macák, PhD. (FM do 31. 12. 2014)
asistenti
IC ThDr. Dušan Škrabek (FM do 30.6.2015)
ThLic. František Katriňák (FM do 31. 3. 2014)
ThLic. Miroslav Gira (FM do 29.2.2012)
interní doktorandi
Mgr. Daniel Demočko
Mgr. Radovan Sekan
Mgr. Štefan Oslovič
Mgr. Dušan Škurla
ThLic. Jozef Červeň
Mgr. Martin Kakalej
11
OSTATNÉ PRACOVISKÁ FAKULTY
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom
Podhradí
Teologický inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave
12
II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ
V ROKU 2011
V roku 2011 boli zamestnancami fakulty vykazované 3 vedecké monografie v cudzom jazyku v zahraničných
vydavateľstvách, 9 vedeckých monografií vo vedeckej monografii v domácich vydavateľstvách, 3 vedecké práce
v zahraničných a 26 v domácich nekarentovaných časopisoch, 20 vedeckých prác v zahraničných a 17 v domácich
recenzovaných zborníkoch. Výsledkom aktívnej účasti na vedeckých podujatiach je aj 56 publikovaných
príspevkov z domácich a zahraničných vedeckých konferencií. Fakulta samostatne alebo v spolupráci s inými
vedeckými a kultúrnymi organizáciami organizovala celkovo 23 vedeckých podujatí.
NAJVÝZNAMNEJŠIE VEDECKÉ PUBLIKÁCIE
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Family and marriage in the book of Tobit : sociological and anthropological aspects / Róbert Lapko. - Kraków :
Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2011. - 110 s. - Slov. verzia: Lapko, Róbert. Rodina a manželstvo v knihe
Tobiáš : sociologické a antropologické aspekty. Svit : KBD Svit, 2011. 111 s. ISBN 978-80-89120-31-4. - ISBN 878-837604-131-5.[Lapko Róbert (100%)] E0014600
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Život apoštola Pavla / František Trstenský. - [1. vyd.]. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2011. - 348 s. - ISBN 978-8089120-33-8.[Trstenský František] E0014099
Spišská diecéza a jej biskupi / František Dlugoš, Ľubomír Hromjak, Ľubomír Pekarčík. - [1. vyd.]. - Ružomberok :
Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - 143 s. - ISBN 978-80-8084-695-4.[Dlugoš
František (60%) - Ľuboslav Hromják (20%), Ľubomír Pekarčík (20%)]E0013040
Radovať sa s Bohom / Ľubomír Stanček. - 1. vydanie. - Bratislava : Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2011. 174 s. - ISBN 978-80-970281-6-9.
Rétorika a jej praktiky / Ľubomír Stanček. - 1. vydanie. - Bratislava : Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2011.
- 164 s. - ISBN 978-80-970280-9-6.
Manažment, ekonomika a podnikanie vo svetle sociálnej náuky Cirkvi / František Drozd, Anton Lisnik, Petr
Vyhnal, Katarína Kotradyová, Robert Bílek. - [1. vyd.]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011. - 348 s. - ISBN 978-80-8084-705-0.
[...Anton Lisnik - Petr Vyhnal - Katarína Kotradyová - Róbert Bílek]
[Drozd František (20%) - Anton Lisnik (20%), Petr Vyhnal (20%), Katarína Kotradyová (20%), Róbert Bílek (20%)]
E0013891
Rozhľadenie v religionistike / Jozef Jurko. - Košice : Vienala, 2011. - 177 s. - ISBN 978-80-8126-045-2.[Jurko Jozef
(100%)]E0014620
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Tvárou v tvár : náčrt psychológie kresťanskej osobnosti podľa L. M. Rullu v kontexte biblického príbehu o
Jakubovi / Marek Forgáč. - Košice : Equilibria, 2011. - 165 s. - ISBN 978-80-89284-72-6.
Sociálna práca v teréne / Lýdia Lešková. - 1. vyd. - Košice : Vienala, 2011. - 87 s. - ISBN 978-80-8126-046-9.
[Lešková Lýdia (100%)] E0014602
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vzťahové ja v psychológii náboženstva / Marek Forgáč In: Studia Theologica, 3 (45), 103-124.
13
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
The perception of the biblical text and its adaptation to the reader´s circumstances / František Trstenský. In:
Malabar theological review. - ISSN 0974-8679. - Vol.6, No.1(2011), s. 3-13. [Trstenský František (100%)] E0014689
Teologická fakulta na Košickej univerzite / Cyril Hišem. In: Potvrdenie jezuitskej košickej univerzity "Zlatou
bulou" Leopolda I. : 350.výročie : súbor štúdií : 8. - 9. október 2010 / eds. Milan Lach, Šimon Marinčák. - Košice :
Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka, 2011. - ISBN 978-80-7141-710-1. - S. 31-42.[Hišem Cyril
(100%)] E0014963
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Reflexia o povolaní a vyvolení v knihe Exodus / Dominik Berberich. In: Studia Biblica Slovaca. - ISSN 1338-0141. Roč. 3, č. 1 (2011), s. 115-121.[Berberich Dominik (100%)] E0014831
Forma uzavretia manželstva / Zuzana Petkačová. In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X.
Content of the terms: faculty to hear confessions and power to remit penalties = Obsah pojmov spovedná fakulta
a moc oslobodzovať od trestov / Miloš Pekarčík. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. - Roč. 11, č. 1 (2011), s. 110-120.
Vyvolenosť. Požehnanie, či záhuba? : (úvahy o vyvolenosti, dobre a zle po druhej svetovej vojne) / Ján Mičko. In:
Ostium [elektronický zdroj] : internetový časopis pre humanitné odbory. - Trnava : Schola Philosophica, 2011. ISSN
1336-6556.
Popis
urobený:
Popis
urobený
15.6.2011.
Dostupné
na:
http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=330.
The acquirement of the faculty to hear confession = Nadobúdanie spovednej fakulty / Miloš Pekarčík. In:
Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185. - Roč.11, č. 2 (2011), s. 59-71.
Humanizácia sveta skrze rodinu / Mária Slivková. In: Sociálna a duchovná revue. - ISSN 1338-290X. - Roč. 2, č. 2
(2011), s. 17-27.[Slivková Mária (100%)] E0014525
Snaha o kvalitu života chorých, handicapovaných a zdravotne ťažko postihnutých ľudí / Jozef Jurko. In:
Theologos : teologická revue. - ISSN 1335-5570. - Roč. 13, č.2 (2011) s. 58-71.[Jurko Jozef]E0014426
Anjeli na Druhom vatikánskom koncile a v dokumentoch 2. vatikánskeho koncilu / Jozef Jurko. In: Duchovný
pastier : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN 0139-861X.[Jurko Jozef (100%)]E0014477
Culture of marriage: crisis and challenge = Kultur der Ehe: Krise und Herausforderung = Kultúra manželstva:
kríza a výzva / Richard Kucharčík. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN
1335-9185. - Roč. 11, č.4 (2011), s. 84-93.[Kucharčík Richard (100%)]E0014532
Mater et Magistra – predstavenie Jána XXIII. a jeho doby : profilácia pápeža Jána XXIII. k sociálnym témam doby /
Jozef Jurko. In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN 0139-861X.[Jurko Jozef
(100%)]E0013970
Ženy na Druhom vatikánskom koncile, v jeho dokumentoch a posolstve / Jozef Jurko. In: Duchovný pastier :
revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN 0139-861X. - Roč. 92, č.10 (2011), s. 585-600.[Jurko Jozef
(100%)]E0014987
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Biblická afirmácia človeka ako osoby / Anton Tyrol. In: Pedagogia afirmacji człowieka jako osoby = Pedagogika
uznávania človeka ako osoby / pod red. Mariana Włosińskiego. - Włocławek : Wyższa Szkoła HumanistycznoEkonomiczna we Włocławku, 2011. - ISBN 978-83-61609-13-1. - S. 159-166.[Tyrol Anton (100%)] E0014080
14
Pedagogické, didaktické a technologické aspekty audiovizuálnych médií vo výchovnom kontexte v cirkvi /
Ľubomír Stanček. In: Pedagogika religii w kontekście edukacyjnym = Pedagogika náboženstva vo výchovnom
kontexte / pod red. ks. Mariana Włosińskiego. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011.
- ISBN 978-83-61609-17-9. - S. 127-139.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Intertextuálny rozmer slovies [epipiptein] a [prospiptein] (Mk 3,10-11) / Štefan Novotný. In: Textový, exegetický a
teologický výskum Evanjelia podľa Marka / ed. Pavol Farkaš. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
2011. - ISBN 978-80-88696-61-2. - S. 30-37.[Novotný Štefan (100%)] E0014964
Od života k Písmu, od Písma k životu / Anton Tyrol. In: Počuli sme Božie slovo / ed. Anton Tyrol. - Svit : Katolícke
biblické dielo, 2011. - ISBN 978-80-89120-32-1. - S. 41-49.[Tyrol Anton (100%)]E0014206
Osobnostný a ideový profil Štefana Šmálika / Ľuboslav Hromják. In: Štefan Šmálik : Spomienka na osobnosť a
dielo / ed. Anton Tyrol. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2011. - ISBN 978-80-89120-29-1. - S. 14-22.[Hromják
Ľuboslav (100%)]E0014098
Životopisná črta / Anton Tyrol. In: Štefan Šmálik : Spomienka na osobnosť a dielo / ed. Anton Tyrol. - Svit :
Katolícke biblické dielo, 2011. - ISBN 978-80-89120-29-1. - S. 5-13.[Tyrol Anton (100%)]E0014097
Rekapitulácia projektu Sväté písmo pre každého / Anton Tyrol. In: Počuli sme Božie slovo / ed. Anton Tyrol. - Svit
: Katolícke biblické dielo, 2011. - ISBN 978-80-89120-32-1. - S. 9-18.[Tyrol Anton (100%)]E0014204
Pôvod rodiny vo svetle Božieho zjavenia / Anton Tyrol. In: Biblické aspekty manželstva a rodiny / ed. Anton
Tyrol. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2011. - ISBN 978-80-89120-28-4. - S. 19-26.[Tyrol Anton (100%)]E0013641
Vzťahy v kresťanskej rodine a komunite na základe Ef 5,21-33 / František Trstenský. In: Biblické aspekty
manželstva a rodiny / ed. Anton Tyrol. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2011. - ISBN 978-80-89120-28-4. - S. 4655.[Trstenský František (100%)]E0014082
Úloha autora, textu a čitateľa v procese čítania biblického textu / František Trstenský. In: Počuli sme Božie slovo /
ed. Anton Tyrol. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2011. - ISBN 978-80-89120-32-1. - S. 19-31.[Trstenský František
(100%)]E0014102
Ako hodnotia študenti Teologickej fakulty v Košiciach komunikačné zručnosti svojich pedagógov / Ján Knapík.
In: Sociálna inteligencia v manažmente školy a v pracovnom procese [elektronický zdroj] : Nekonferenčný
vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou / ed. Zuzana Birknerová. - Prešov : Prešovská
univerzita v Prešove, 2011. - ISBN 978-80-555-0436-0. - S. 184-191.
Abstrakt In: Teoretické a metodologické koncepty zisťovania sociálnej inteligencie v kontexte príbuzných oblastí
poznania : 2. december 2011, Prešov : pracovno-odborný seminár je výstupom riešenia grantu VEGA 1/0831/10
„Sociálna inteligencia v manažmente školy a v pracovnom procese“/ ed. Zuzana Birknerová. Prešov : PU v
Prešove, 2011.
Význam partikulárnej cirkvi v ekumenizme na Slovensku / Ľubomír Stanček.
In: Pastoračná činnosť vo farnosti a diecéze / ed. Michal Baláž, Zdeno Pupík, Peter Švec. - Žilina : Inštitút
Communio, 2011. - ISBN 978-80-970613-2-6. - S. 236-246.
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
Die Struktur eines religiösen Fernsehprogramms in der Slowakei, entworfen auf Grund des Programms von F. J.
Sheen. Life is worth living / Robert Lapko.
In: Freunde oder Feinde? Zum Verhältnis zwischen Kirche und Medien : pastoraltheologische Hefte 4 (2011) / ed.
Mieczysław Polak. - Gniezno : Gaudentinum, 2011. - ISBN 978-83-62263-58-5. - S. 39-51.[Lapko Róbert (100%)]
E0014674
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách
15
Štefan Náhalka v správach ŠtB / Ľuboslav Hromják. In: Mons. Štefan Náhalka = Prvý riaditeľ Slovenského ústavu
sv. Cyrila a Metoda v Ríme / zost. Ľuboslav Hromják. - Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa
Jána Vojtaššáka, 2011. - ISBN 978-80-89170-38-8. - S. 36-58.[Hromják Ľuboslav (100%)] E0014141
Rereum novarum - predstavenie Leva XIII: a jeho doby / Ľuboslav Hromják.
In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN 0139-861X. - Roč.92, č. 5 (2011), s. 199214.[Hromják Ľuboslav (100%)]E0014142
Náčrt osobnosti Mons. Štefana Náhalku / Ľuboslav Hromják. In: Mons. Štefan Náhalka = Prvý riaditeľ
Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme / zost. Ľuboslav Hromják. - Spišské Podhradie : Nadácia
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2011. - ISBN 978-80-89170-38-8. - S.20-26.[Hromják Ľuboslav
(100%)] E0014140
Umelecké a voľnočasové aktivity vysokoškolákov ako prevencia sociálno–patologických javov = Artistic and
Leisure Activities of the University Students as a Prevention of Socio-pathological Phenomena / Ján Knapík.
In: Nové aspekty v sociálnej práci III : zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 29. apríla 2011 na
Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí / ed. Janka Bursová, Zuzana Budayová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-777-7. - S. 183-197.
Vedieť sa presadiť i v sociálnej oblasti = To know transplant yourself in social spfere / Ľubomír Stanček. In: Nové
aspekty v sociálnej práci III : zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 29. apríla 2011 na Teologickom
inštitúte v Spišskom Podhradí / ed. Janka Bursová, Zuzana Budayová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-777-7. - S. 297-316.
Progres ponímania nerozlučiteľnosti manželstva vo Svätom písme = Progress of understanding indissolubility of
marriage in the Scripture / Florián Volf.
In: Nové aspekty v sociálnej práci III : zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 29. apríla 2011 na
Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí / ed. Janka Bursová, Zuzana Budayová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-777-7. - S. 369-380.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Sanácia rodiny cez návrat k biblickému modelu otcovstva-reflexia učenia sv. Pavla o rodine a otcovstve = Sanation
of the family through the return to biblical fatherhood-reflection of St. Paul's teachings on family and fatherhood /
Tomáš Filip.
In: Sanácia rodiny ako teoretický a praktický problém : zborník z vedeckej konferencie / ed. Lýdia Lešková. Košice : Vienala, 2011. - ISBN 978-80-8126-044-5. - S. 128-228.[Filip Tomáš (100%)] E0014943
Milosrdenstvo v službe osoby / Jozef Dronzek. In: Ján Pavol II. a milosrdenstvo zásadna úloha pre Cirkev i svet :
(konferencia s medzinárodnou účasťou) : zborník príspevkov z konferencie, Prešov 7.4. 2011 / ed. Jozef Dronzek. Trebišov : Final, 2011. - ISBN 978-80-89412-26-6. - S. 86-95.
Skupinové a kooperatívne vyučovanie ako prostriedok modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu / Mária
Olejníková. In: Využívanie inovačných metód v školskej edukácii : zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej
konferencie / ed. Ján Jenčo. - Košice : Vienala, 2011. - ISBN 978-80-8126-043-8. - S. 82-90.
Projektová edukácia ako forma skvalitnenia náboženskej výchovy v predprimárnom vzdelávaní / Ján Jenčo. In:
Využívanie inovačných metód v školskej edukácii : zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie /
ed. Ján Jenčo. - Košice : Vienala, 2011. - ISBN 978-80-8126-043-8. - S. 48-65.
Problémové vyučovanie ako prostriedok vyučovania tvorivého myslenia žiakov / Mária Olejníková. In:
Využívanie inovačných metód v školskej edukácii : zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie /
ed. Ján Jenčo. - Košice : Vienala, 2011. - ISBN 978-80-8126-043-8. - S. 137-145.
Katechetická výučba podľa kánonického práva = Catechetical teaching in canon law / Miloš Pekarčík. In: Tradície
a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. : zborník z II. medzinárodnej vedeckej
konferencie / zost. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-675-6. - S. 234-243.
16
Využitie hudby pre terapeutické účely = Exploitation of music for therapeutic purposes / Ján Veľbacký. In: Svet,
život a problémy ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / ed.
Lýdia Lešková. - Košice : Vienala, 2011. - ISBN 978-80-8126-034-6. - S. 47-55.
Ochrana rodiny pred negatívnym vplyvom masmédií vo svetle cirkevných dokumentov / Anton Babják. In:
Využívanie inovačných metód v školskej edukácii : zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie /
ed. Ján Jenčo. - Košice : Vienala, 2011. - ISBN 978-80-8126-043-8. - S. 4-15.
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Ľudská sloboda ako autodeterminácia v tomistickom kontexte / Imrich Degro.
In: Sloboda a jej projekcie : zborník abstraktov : 10. výročné stretnutie SFZ spojené s medzinárodnou konferenciou
/ Zost. Pavol Sucharek : SFZ pri SAV, 2011. - S. 6.
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
Vyberme si cestu : homílie rok A / Jozef Dronzek. - 1. vyd. - Trebišov : Tlač: www.finaltlac.sk, 2011. - 199 s. - ISBN
978-80-89412-33-4.
BCI Skriptá a učebné texty
Hrablayová,. L., Dobrenková, L., Gembalová, L., Hurajtová, L.: Dôstojnosť človeka, Metodická katolíckeho náboženstva
pre 9. ročník základných škôl. In: Hurajtová, J.: Dôstojnosť a výkon (4. téma – 46 strán), 2011. Vydalo Katolícke
pedagogické a katechetické centrum, n. o., Spišská Nová Ves.ISBN: 978-80-89538-05-8.Celá publikácia má 177
strán - In: Hurajtová, J. - 46 strán.
Gembalová, A., Hurajtová, J.: Zodpovednosť človeka, Metodická katolíckeho náboženstva pre 9. ročník základných škôl. In:
Hurajtová, J.: Zodpovednosť človeka za svet, v ktorom žije (5. téma – 66 strán), 2011. Vydalo Katolícke pedagogické
a katechetické centrum, n. o., Spišská Nová Ves.ISBN: 978-80-89538-01-0Celá publikácia má 165 strán - In:
Hurajtová, J. - 66 strán.
Hurajtová, J., Gembalová, A.: Láska a život, Pracovný zošit pre katolícke náboženstvo/náboženskú výchovu pre 4. ročník
stredných škôl. Hurajtová, J.: Láska a spravodlivosť (1. téma – 16 strán), Právo na spravodlivosť (2. téma – 9 strán),
Humamizmus (4. téma – 10 strán), 2011. Vydalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., Spišská Nová
Ves.ISBN: 978-80-89538-07-2Celá publikácia má 68 strán - In: Hurajtová, J. - 35 strán.
Gembalová, A., Hurajtová, J., Dobrenková, L.: Identita poznanie, Pracovný zošit pre katolícke náboženstvo/náboženskú
výchovu pre 4. ročník stredných škôl. Hurajtová, J.: Identita človeka z pohľadu archetypov starozákonných postáv (3. téma –
18 strán), 2011. Vydalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., Spišská Nová Ves.
ISBN: 978-80-89538-06-5 Celá publikácia má 72 strán - In: Hurajtová, J. - 18 strán.
Súkeníková, V., Hurajtová, J.: Cesta viery, Pracovné listy pre katolícke náboženstvo/ náboženskú výchovu pre 5. ročník
špeciálnych základných škôl, 2011. Vydalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., Spišská Nová Ves.
ISBN: 978-80-970557-8-3 Publikácia má 38 strán.
Hurajtová, J., Súkeníková, V.: Cesta nádeje, Pracovné listy pre katolícke náboženstvo/ náboženskú výchovu pre 6. ročník
špeciálnych základných škôl, 2011. Vydalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., Spišská Nová Ves.
ISBN: 978-80-89538-02-7 Publikácia má 43 strán.
Hurajtová, J., Súkeníková, V.: Cesta pravdy, Pracovné listy pre katolícke náboženstvo/ náboženskú výchovu pre 7. ročník
špeciálnych základných škôl, 2011. Vydalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., Spišská Nová Ves.
ISBN: 978-80-89538-03-4 Publikácia má 46 strán.
Hurajtová, J., Dubovcová, M., Chrenová, B., Macáková, M., Bagínová, M., Hublová, J. K.: Kurikulum katolíckeho
náboženstva/náboženskej výchovy pre predprimárne vzdelávanie, 2011. Vydalo Katolícke pedagogické a katechetické
centrum, n. o., Spišská Nová Ves.
ISBN: 978-80-89538-08-9
17
VEDECKÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ ČLENMI
KATEDIER
TF KU
10.2.2011, Košice, Hosťovská prednáška doktoranda zo St. Georgen (Frankfurt) Petra Ceľucha na tému Zrod
jednej konštitúcie, Teologická fakulta KU v Košiciach
25.3.2011. Košice, Seminár organistov a cirkevných hudobníkov, TF Košice, doc. Dr. Ján Veľbacký, ArtD.,
Názov prednášky: Nápevy melódií podľa Octoechos.
31.3.2011 Študentské medzinárodné sympózium. Názov: Aktuálno sociálno-filozofické otázky. Miesto konania:
TF KU Košice.
2.4.2011. Košice, Seminár organistov a cirkevných hudobníkov, TF Košice, doc. Dr. Ján Veľbacký, ArtD.,
Názov prednášky: Liturgická organová prax.
7.4.2011 Konferencia s medzinárodnou účasťou. Názov: Ján Pavol II. a milosrdenstvo. Miesto konania:
konkatedrála sv. Mikuláša Prešov.
11.4.2011, Košice, Svet, život a problémy ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, Usporiadateľ: Teologická
fakulta, Katedra sociálnej práce, Zodpovední pracovníci:, prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD., PhDr. Ing.
Lýdia Lešková, PhD., PhDr. Renáta Jamborová
29.4.2011 Spišské Podhradie, „Nové aspekty v sociálnej práci III“ ,Usporiadateľ: Katedra sociálnej práce
Zodpovední pracovníci: ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
26.5.2011 Sympózium. Názov: Deň Jana Pavla II.. Miesto konania: TF KU Košice
25.8.2011, Bratislava, Medzinárodná doktorandská konferencia členov Slovenskej spoločnosti pre Katolícku
teológiu, Bratislava 25.08.2011.(organizátor C. Hišem)
19.9.2011, Košice, Osobnosť dobrovoľníka v pomáhajúcej profesii cez prizmu ideového odkazu bl. Sáry
Salkaházi. Usporiadateľ: Teologická fakulta, Katedra sociálnej práce , Zodpovední pracovníci: prof. ThDr. PhDr.
PaedDr. Jozef Jurko, PhD.; PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
26.9.2011, Košice, Sanácia rodiny ako teoretický a praktický problém, Usporiadateľ: Teologická fakulta, Katedra
sociálnej práce, Zodpovední pracovníci: prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.; PhDr. Ing. Lýdia Lešková,
PhD.
12.10.2011, Ružomberok, Konferencia SSKT: Kristológia (organizátor C. Hišem)
9.11.2011, Košice, Medzinárodná konferencia: Stav a vízie cirkevných dejín na Slovensku, organizátor: C.Hišem,
Katedra histórie a biblických vied TF v Košiciach
9.11.2011; TF Košice, Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou (Ne-)možnosť hovoriť dnes o Bohu;
hosťovské prednášky profesorov z Karlovej univerzity (Praha), Univerzity Petra Pazmáňa (Budapešť), UPJŠ
(Košice)
10.11.2011, Košice, Sympózium pod názvom Biblia a Tradícia v kresťanských cirkvách TF Košice
10.11.2011, Košice, Nové prístupy k riešeniu penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, Usporiadateľ:
Teologická fakulta, Katedra sociálnej práce, Zodpovední pracovníci: prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.;
PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
18
10.11.2011, Košice, Kresťanstvo vo vede, veda v kresťanstve, Usporiadateľ: Teologická fakulta Košice,
Zodpovední pracovníci: prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.; PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
10.11.2011, Košice, 11.11.2011 Sp.Kapitula, vedecká konferencia: Digitalizácia Kamaldulskej Biblie, organizátor:
A.Tyrol, Katedra histórie a biblických vied TF v Košiciach.
10.11.2011, Košice, 11.11. 2011 Sp. Kapitula, vedecká konferencia: Papyrus Bodmer VIII a XIV, organizátor: Š.
Novotný, Katedra histórie a biblických vied TF v Košiciach
14.11.2011, Košice, Celoslovenský liturgický deň, téma „Ars celebrandi“, vedecká konferencia s medzinárodnou
účasťou, organizovaná v spolupráci: KPT, LI, LK KBS.
22.11.2011, Košice, Odborný seminár pre dirigentov detských zborov v rámci Festivalu sakrálneho umenia
v Košiciach 2011, lektor: doc. Dr. Ján Veľbacký ArtD., v spolupráci s Nadáciou výchova a vzdelávanie, Názov
prednášky: Technika spevu a dirigovania.
25.11.2011, Spišská Kapitula, Interdisciplinárny seminár: Znaky časov. Názov: Sociálno-filozofické problémy
dneška. Miesto konania: TI Sp. Kapitula.
13.12.2011 Spišské Podhradie, Kolokvium, Usporiadateľ: Katedra sociálnej práce, Zodpovední pracovníci: ThDr.
Ondrej Borsík, PhD.
19
III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM
VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ
3.1 Študijné odbory a programy
Teologická fakulta KU mala k 1. 9. 2011 akreditované študijné odbory pre všetky stupne vysokoškolského štúdia
v dennej aj externej forme v troch podskupinách študijných odborov. Štandardnou dĺžkou bakalárskeho štúdia sú
3 roky, magisterského 2 roky, doktorandského 3 resp. 5 rokov.
V rámci podskupiny Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy (1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov a 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov) udeľuje fakulta bakalársky aj
magisterský titul pre absolventov študijných programov učiteľstvo filozofie (v kombinácii), učiteľstvo
náboženskej výchovy (v kombinácii), učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), učiteľstvo náboženskej výchovy.
Podskupina Humanitné vedy (2.1.13 Katolícka teológia, 2.1.1. Filozofia) zahŕňa akreditované študijné programy
náuka o rodine a sociálna filozofia vyučované na oboch stupňoch štúdia. Pri študijnom odbore a programe
katolícka teológia sú I. a II. stupeň štúdia spojené.
Fakulta poskytuje štúdium na prvom aj druhom stupni v rámci podskupiny Spoločenské a behaviorálne vedy
v študijnom odbore a programe sociálna práca (3.1.14).
Tretí stupeň štúdia je akreditovaný pre študijný odbor Katolícka teológia, program Katolícka teológia a program
Náuka o rodine.
Zoznam akreditovaných študijných programov k 1. 9. 2011
I. stupeň
Podskupina študijných
odborov
Skratka Dátum
titulu
priznania
Obmedzenie
platnosti
Názov
Forma
1.1.1. Učiteľstvo
akademických predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
učiteľstvo filozofie (v
kombinácii)
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
učiteľstvo náboženskej
výchovy (v kombinácii)
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
učiteľstvo etickej výchovy
(v kombinácii)
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
učiteľstvo náboženskej
výchovy
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
2.1.13 Katolícka teológia
náuka o rodine
denná aj
externá
Bc.
14.10.2009
31.8.2013
2.1.13 Katolícka teológia
náuka o rodine Bratislava
denná aj
externá
Bc.
14.10.2009
31.8.2013
2.1.1. Filozofia
sociálna filozofia
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
3.1.14. Sociálna práca
sociálna práca
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
20
II. stupeň
Podskupina študijných
odborov
Skratka Dátum
titulu
priznania
Obmedzenie
platnosti
Názov
Forma
1.1.1. Učiteľstvo
akademických predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
učiteľstvo filozofie (v
kombinácii)
denná aj
externá Mgr.
8.10.2009
učiteľstvo náboženskej
výchovy (v kombinácii)
denná aj
externá Mgr.
8.10.2009
učiteľstvo etickej výchovy
(v kombinácii)
denná aj
externá Mgr.
8.10.2009
učiteľstvo náboženskej
výchovy
denná aj
externá Mgr.
8.10.2009
2.1.13 Katolícka teológia
náuka o rodine
denná aj
externá Mgr.
14.10.2009
31.8.2012
2.1.13 Katolícka teológia
náuka o rodine Bratislava
denná aj
externá Mgr.
14.10.2009
31.8.2012
2.1.1. filozofia
sociálna filozofia
denná aj
externá Mgr.
8.10.2009
3.1.14. sociálna práca
sociálna práca
denná aj
externá Mgr.
8.10.2009
Podskupina študijných
odborov
Názov
Forma
Skratka Dátum
titulu
priznania
2.1.13 katolícka teológia
katolícka teológia
denná
Mgr.
Názov
Forma
Skratka Dátum
titulu
priznania
2.1.13 katolícka teológia
katolícka teológia
denná aj
externá ThDr.
8.10.2009
2.1.13 katolícka teológia
náuka o rodine
denná aj
externá PhD.
27.7.2011
I. + II. spojený stupeň
Obmedzenie
platnosti
8.10.2009
III. stupeň
Podskupina študijných
odborov
Obmedzenie
platnosti
31.8.2014 D
31.8.2016 E
3.2 Študenti a ich štruktúra
Na štúdium na Teologickej fakulte KU bolo v akad. roku 2011/2012 zapísaných celkovo 1402 študentov, z toho na
dennú formu 565 a externú formu 837. Najväčší počet študentov sa zapísal na študijné programy sociálna práca
(1267), katolícka teológia (263) a náuka o rodine (165). Z celkového počtu cudzincov (19) študujúcich na
Teologickej fakulte v akad. roku 2011/2012 tvorili väčšinu (13) študenti zapísaní na externú formu štúdia III.
21
stupňa, pričom do prvého ročníka sa zapísalo 4, do druhého 7 a do tretieho a štvrtého ročníka 1 študent s cudzím
štátnym občianstvom pochádzajúci z Českej republiky (6) a Poľska (7).
Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2011
Stupeň
štúdia
Denná forma
Externá forma
občania SR
cudzinci
občania SR
1
234
3
348
585
2
150
438
588
1+2
150
2
1
153
3
25
1
37
13
76
spolu
559
6
824
13
1402
cudzinci
Spolu
Študenti zapísaní na štúdium v akad. roku 2011/2012
Stupeň
štúdia
I. stupeň
Zapísaní
podľa Zapísaní
novoprijatí
formy štúdia
podľa formy štúdia
Študijný odbor
sociálna práca
filozofia
katolícka teológia
učiteľstvo akad.
predmetov
sociálna práca
filozofia
katolícka teológia
učiteľstvo akad.
II. stupeň predmetov
učiteľstvo
umeleckých
a výchovných
predmetov
katolícka teológia
Učiteľstvo
spojený I.
všeobecnoa II.
vzdelávacich
stupeň
predmetov –
náuka o spoločnosti
katolícka teológia
III.
stupeň sociálna práca
Študijný program
sociálna práca
sociálna filozofia
náuka o rodine
učiteľstvo náuky
o spoločnosti
a náboženskej
výchovy
sociálna práca
sociálna filozofia
náuka o rodine
učiteľstvo náuky
o spoločnosti
a náboženskej
výchovy
Zapísaní
študenti denná externá
denná
474
179
295
12
10
2
82
26
56
učiteľstvo
náboženskej
výchovy
katolícka teológia
sociálna práca
22
44
8
15
15
491
24
42
120
6
7
371
18
35
57
148
5
15
26
18
8
5
7
katolícka teológia
externá
50
4
13
4
7
153
152
1
1
73
23
3
3
1
25
50
4
8
3.3 Akademická mobilita študentov
V roku 2011 na mobilite za účelom štúdia participovalo 6 študentov a na mobilite vo forme stáže 2 študenti
v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Nemecku. Fakulta prijala prostredníctvom programu Erazmus spolu 5
študentov z univerzít z Nemecka a Poľska.
Evidencia mobilít odchádzajúcich študentov na TF KU 2011
Meno a priezvisko
Študijný
program
Fábry Maroš
Sociálna práca
Maliňáková Mária
Sociálna práca
Teringa Ondrej
Sociálna práca
Katolícka
teológia
Katolícka
teológia
Katolícka
teológia
Katolícka
teológia
Katolícka
teológia
Tupta Tomáš
Nákačka Peter
Belá Tomáš
Jaklovský Marián
Kušnírová Silvia
Program
mobilita za účelom Trvanie
štúdia / stáže
mobility
LLP/Erasmus
11.09.2011 -štúdium
03.02.2012
LLP/Erasmus
03.10.2011 -štúdium
10.02.2012
LLP/Erasmus
11.09.2011 -štúdium
03.02.2012
LLP/Erasmus
21.09.2011 -štúdium
03.02.2012
LLP/Erasmus
26. 03. 2011-štúdium
22.07. 2011
LLP/Erasmus
01.02.2011 -štúdium
30.06. 2011
01.09.2011 LLP/Erasmus -stáž
01.12.2011
04.07.2011 LLP/Erasmus -stáž
04.10.2011
Prijímajúca univerzita
Univerzita Hradec Králové
UKSW w Warszawie
Univerzita Hradec Králové
Katholieke Universiteit Leuven
Philosoph. - Theol. Hochschule
Sankt Georgen
Budapest Belvárosi Római
Katolikus Főplébánia
Křižovatka o. s., Příchovice
Slovácké múzeum v Uherskom
Hradišti
Evidencia mobilít prichádzajúcich študentov na TF KU
Meno a priezvisko
Študijný
program
Badalans Marks
Jarmołowicz
Magdalena
Sociálna práca
Lis Katarzyna
Náuka o rodine
Marchewka Wioleta
Teológia
Juliane Gerhard
Teológia
Náuka o rodine
Program
mobilita študentov - Trvanie
štúdium
mobility
LLP/Erasmus
7.2.2011 -štúdium
24.6.2011
LLP/Erasmus
12.9.2011 -štúdium
10.2.2012
LLP/Erasmus
12.9.2011 -štúdium
10.2.2012
LLP/Erasmus
12.9.2011 -štúdium
10.2.2012
mobilita za účelom
13.9.2010 štúdia - Erasmus
24.6.2011
Vysielajúca univerzita
The J. P. II Catholic University
of Lublin
The J. P. II Catholic University
of Lublin
The J. P. II Catholic University
of Lublin
The Pontifical University of
John Paul II in Cracow
Sankt Georgen Graduate School
3.4 Prijímacie konanie
Cieľom pre rok 2011 bolo prijať 350 študentov na I., spojený I. a II. a na III. stupeň štúdia, pričom počet prihlášok
tento počet prevyšoval o 29,3%. Prijatých bolo 198 z 277 uchádzačov.
Na druhý stupeň plánovala Fakulta prijať 300 študentov, obdržala 291 prihlášok a prijala 172 uchádzačov (59,1%).
Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2011
23
Denná forma
Podskupina
študijného odboru
Plánovaný Počet
počet
prihlášok
Účasť Prijatie
Prihlášky
/ plán
Zápis
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
30
10
8
6
5
33%
80%
75%
17%
humanitné vedy
90
71
65
57
43
79%
92%
88%
48%
spoločenské a
behaviorálne vedy
100
101
82
65
50
101%
81%
79%
50%
spolu
155
182
155
128
98
117%
85%
83%
63%
Externá forma
Podskupina
študijného odboru
Plánovaný
počet
Počet
Účasť
prihlášok
Prihlášky Prijatie/
/ plán
účasť
Prijatie Zápis
Zápis/ Zápis/
prijatie plán
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
humanitné vedy
45
12
8
8
8
27%
67%
100%
18%
spoločenské a
behaviorálne vedy
150
83
65
62
44
55%
78%
95%
29%
spolu
195
95
73
70
52
49%
77%
96%
27%
Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2011
Denná forma
Podskupina
študijného odboru
Plánovaný
počet
Počet
Účasť
prihlášok
Prihlášky Prijatie/
/ plán
účasť
Prijatie Zápis
Zápis/ Zápis/
prijatie plán
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
30
5
5
5
5
17%
100%
100%
17%
humanitné vedy
45
5
5
5
5
11%
100%
100%
11%
100
76
70
60
57
76%
92%
86%
57%
140
86
80
70
67
61%
93%
88%
48%
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
spoločenské
a
behaviorálne vedy
spolu
Externá forma
Podskupina
študijného odboru
Plánovaný
počet
Počet
Účasť
prihlášok
Prijatie Zápis
Prihlášky
/ plán
Prijatie/
účasť
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
30
humanitné vedy
45
20
17
16
15
44%
85%
94%
33%
150
185
175
169
148
123%
95%
97%
99%
160
205
192
185
163
128%
94%
96%
102%
spoločenské
a
behaviorálne vedy
spolu
V tom počet absolventov vysokej školy
24
Podskupina
študijného odboru
Počet prihlášok
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
humanitné vedy
spoločenské
a
behaviorálne vedy
spolu
Účasť
Prijatie Zápis
5
5
5
5
23
20
20
19
218
212
196
172
246
237
221
196
Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2011
Denná forma
Podskupina
študijného odboru
Plánovaný
počet
Počet
Účasť
prihlášok
Prijatie Zápis
Prihlášky/
plán
Prijatie/
účasť
Zápi
Zápis/
s/
prijatie
plán
humanitné vedy
3
11
4
3,67
0,4
1,0
Podskupina
študijného odboru
Plánovaný
počet
Počet
Účasť
prihlášok
Prijatie Zápis
Prihlášky/
plán
Prijatie/
účasť
Zápi
Zápis/
s/
prijatie
plán
humanitné vedy
3
9
9
8
3
0,89
1,0
10
4
1,3
Externá forma
8
2,67
V tom počet absolventov svojej vysokej školy
Podskupina
študijného odboru
Počet prihlášok
Účasť
Prijatie Zápis
humanitné vedy
9
8
4
Účasť
Prijatie Zápis
7
7
4
V tom počet uchádzačov zo zahraničia
Podskupina
študijného odboru
Počet prihlášok
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
humanitné vedy
7
7
3.5 Absolventi
V akad. roku 2010/2011 riadne skončilo štúdium celkovo 548 absolventov. Bakalársky stupeň štúdia úspešne
ukončilo 247 študentov, magisterský a spojený I. a II. stupeň absolvovalo 292 študentov. Rigorózne konanie
absolvovalo celkovo 6 záujemcov, všetci v študijnom odbore Sociálna práca a v študijnom programe sociálna
práca (PhDr.). Štúdium III. stupňa - doktorandské v študijnom odbore a programe Katolícka teológia (ThDr.)
ukončili spolu 9 študenti.
Počet absolventov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2010/2011
25
Stupeň
štúdia
Denná forma
1
80
167
247
2
80
191
271
1+2
14
7
21
3
3
2
4
9
Spolu
177
367
4
548
Stupeň
štúdia
I. stupeň
II. stupeň
občania SR
Externá forma
cudzinci
cudzinci
Absolventi podľa
formy štúdia
Študijný odbor
Študijný program
Absolventi
Sociálna práca
sociálna práca
217
68
149
Katolícka teológia
náuka o rodine
23
5
18
Učiteľstvo akad. predmetov
učiteľstvo náuky o spoločnosti
a náboženskej výchovy
7
7
Učiteľstvo umeleckých
a výchovných predmetov
učiteľstvo náboženskej výchovy
Sociálna práca
Sociálna práca
189
61
128
Filozofia
sociálna filozofia
19
4
15
Katolícka teológia
náuka o rodine
39
7
32
Učiteľstvo akad. predmetov
učiteľstvo náuky o spoločnosti
a náboženskej výchovy
13
7
6
11
1
10
Katolícka teológia
Učiteľstvo náboženskej výchovy
a náuky o spoločnosti
21
14
7
1
1
Katolícka teológia
9
3
Učiteľstvo umeleckých
a výchovných predmetov
spojený I. a
II. stupeň
Katolícka teológia
III. stupeň
občania SR
Spolu
Katolícka teológia
učiteľstvo náboženskej výchovy
denná
externá
6
Záverečné práce predložené na obhajobu v roku 2011
Počet
obhájených
Fyzický počet
školiteľov
záverečných
prác
Fyzický počet
školiteľov
záverečných
prác bez PhD.
Fyzický počet
školiteľov
záverečných prác
(odborníci z
praxe)
255
252
56
31
28
298
298
97
51
47
dizertačná
10
9
9
0
0
rigorózna
6
6
5
0
0
spolu
569
565
167
82
75
Záverečná práca
Počet
predložených
záverečných
prác
bakalárska
diplomová
3.6 Úspechy študentov na medzinárodnej úrovni
26
V dňoch 16.-18.11.2011sa konala III. Medzinárodná kresťanská študentsko-vedecká konferencia v Karpatskej
kotline (Kárpát-medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia szakmai programja) organizovaná
Teologickou vysokou školou Ferenca Gála (Gál Ferenc Hittudományi Főiskola) v Szegede, na ktorej sa zúčastnili
aj pedagógovia a študenti Teologickej fakulty KU Mgr. Jana Mitrová, Mgr. Katarína Sabolová, Mgr. Katarína
Hudáková, Mgr. Tomáš Filip, Mgr. Lucia Gállová, Mgr. Gabriela Genčúrová a Mgr. Ján Mičko. Spomedzi nich boli
za vedeckú prácu a jej prezentáciu ocenení títo študenti:
1. miesto: Mgr. Lucia Gállová (Pedagogika - andragogika - psychológia - komunikácia a médiá)
2. miesto: Mgr. Katarína Sabolová (Sociálne vedy)
3. miesto: Mgr. Gabriela Genčúrová (História a etnografia II.)
Mimoriadne oceneni získali: Mgr. Katarína Hudáková (Cirkevné právo – pastorálna a praktická teológia)
Mgr. Jana Mitrová (Cirkevné právo – pastorálna a praktická teológia)
27
IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ
ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Na doplňujúce pedagogické štúdium na Teologickej fakulte KU bolo ku 31. 10. 2011 zapísaných spolu 49
študentov (z toho 1 novoprijatých), pričom štúdium v roku 2011 absolvovali 34 študenti.
Fakulta poskytuje aj štúdium typu Univerzity tretieho veku v odbore štúdia Filozoficko – teologický základ.
Celkový počet študentov zapísaných v akad. roku 2011/2012 bol 42 (z toho novoprijatých 8), pričom absolventov
v roku 2011 bolo 5.
28
V. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ
TVORIVEJ ČINNOSTI
5.1 Projekty podporované z domácich grantových schém
V roku 2011 bolo na Teologickej fakulte KU podaných spolu 9 vedeckých projektov, z toho 7 KEGA a 2 VEGA.
Agentúra VEGA:
Názov projektu
Reg. číslo
Zodpovedný riešiteľ
Úspešnosť
Dotácia
Komparácia a evaluácia etických
výstupov rôznych teórií plánovaného
rodičovstva v slovenskej odbornej
a populárnej spoločnosti
Interekleziálne relácie latinských a
byzantských katolíkov na východnom
Slovensku do vzniku Prešovskej
eparchie
1/0926/11
Doc. ThDr. Inocent
Vladimír M. Szaniszló,
PhD.
neschválený
0
1/0966/11
Prof. PhDr. ThDr. Peter
Zubko, PhD.
(toho času na PF KU)
Hodnotenie
C
0
Agentúra KEGA:
Názov projektu
Reg. číslo
Zodpovedný riešiteľ
Úspešnosť
Dotácia
Digitálna prezentácia Kamaldulského
prekladu Biblie
Vytvorenie štandardov a modelov
pracovných postupov vybraných
činností v sociálnej sfére, ich následná
inovácia, racionalizácia a aplikácia v
praxi
Definovanie vedecko-teologických
východísk v ekumenickom dialógu
Využitie rómskej hudby ako
mediačného nástroja pre integráciu a
začlenenie sa do spoločenského života
Zriadenie centra výučby komunikácie
s využitím audiovizuálnej technológie
a tvorba multimediálnych
vzdelávacích programov.
Strom života v Žehre ako svedectvo
kultúrno-duchovných náhľadov 14.
Storočia
Implementácia učenia sociálnej náuky
Cirkvi do výučby ekonomických a
manažérských predmetov
038KU4/2011
032KU4/2011
prof., ThBibl.Lic., ThDr.
Anton Tyrol PhD.
PhDr. Ing. Lýdia Lešková
PhD.
96
3 074
68
0
046KU4/2011
010KU4/2011
PaedDr. ThDr. Dominik
Macák PhD.
doc. Dr. Ján Veľbacký
ArtD.
89
0
65
0
023KU4/2011
PhDr., Mgr. Janka
Bursová PhD.
75
0
043KU4/2011
doc. ThDr.PaedDr.
František Trstensky PhD.
65
0
035KU4/2011
PaedDr., ThDr. Anton
Lisnik PhD.
Zamietnutý
0
29
Podané projekty na rok 2012
Názov projektu
Podporujúca
inštitúcia
Program a
Registračné
číslo
Hlavný riešiteľ/Zodpovedná
osoba
Dejiny starovekého Izraela
KEGA
037KU-4/2012
doc. ThDr. Róbert Lapko, ThD.
Vybrané témy židovskej apokalyptiky
VEGA
1/0668/12
doc. ThDr. Róbert Lapko, ThD
Charitatívna činnosť v dejinách ako
prostriedok sociálnej pomoci
najbiednejším
KEGA
036 KU –4/2012
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš,
PhD.
Komentovaná bibliografická online
príručka náuky o rodine
KEGA
043KU-4/2012
ThDr. Štefan Novotný
Výskum využívania inovačných
metód v primárnom vzdelávaní
predmetu náboženská výchova
a tvorba nových učebných pomôcok
pre ich implementáciu do edukačného
procesu
KEGA
041KU-4/2012
Tvorba liturgických spevov pre žiakov
KEGA
1. stupňa základných škôl
013KU-4/2012
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Výkladový slovník morálnych
a etických kresťanských pojmov
002KU-4/2012
Doc. ThDr. Inocent Vladimír M.
Szaniszló, PhD.
1/0955/12
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian,
PhD
VEGA
1/0903/12
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef
Jurko, PhD.
KEGA
046KU-4/2012
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
KEGA
040KU-4/2012
prof. ThDr. Pavol Dráb, PhD.
KEGA
Vzťah vysokoškolákov k manželstvu a
VEGA
rodičovstvu
Socializácia mládeže ako jeden z
hlavných aspektov poslania Katolíckej
cirkvi na Slovensku
Moderné vysokoškolské učebnice
cirkevných dejín s použitím
informačných technológií
Ekumenický dialóg v úlohe nového
modelu globalizačných vzťahov
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
5.2 Projekty podporované zo zahraničných grantových schém
V rámci zahraničných grantových schém nebol v tomto roku na Teologickej fakulte v Košiciach podaný ani
realizovaný žiadny zahraničný projekt
5.3 Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi
Pedagogickí zamestnanci Teologickej fakulty v Košiciach uplatnili získané poznatky v rôznych spoločenských,
výchovných či mediálnych podujatiach. Išlo o participovanie na významných spoločenských aktivitách, účasť na
rozhlasových a televíznych podujatiach ako aj podieľanie sa na realizácii odborných a výchovných podujatí.
30
Rozhlasové vystúpenia:
-
-
9.6.2011, Rádio Lumen, relácia História a my na tému Spišská Kapitula – génius loci (HEDr. Ľuboslav
Hromják, PhD.).
8.9.2011, Rádio Lumen, relácia História a my na tému Hypotézy o vzniku Spišského prepoštstva 1
(HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.).
9.11.2011, Rádio Lumen, relácia História a my na tému Hypotézy o vzniku Spišského prepoštstva 2
(HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.).
Biblické stretnutia raz v mesiaci v rámci relácie „Duchovný obzor“, Rádio Lumen (doc. ThDr. František
Trstenský, PhD.).
Televízne vystúpenia:
-
17.3.2011, STV 1, relácia Sféry dôverné na tému Vysviacka prvých troch slovenských biskupov po
prevrate (HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.).
Natočenie 10 častí z 21.dielneho seriálu „Božie slovo podľa Matúša.“, Televízia Lux (doc. ThDr. František
Trstenský, PhD.).
-
Komentáre k Matúšovmu evanjeliu – 21-dielna séria Televízie LUX. Spolupráca Katedry histórie
a biblických vied.
-
Spolupráca Katedry katecheticky a pedagogiky spolupracuje s TV Lux.
Prednášky a vystúpenia na rôznych podujatiach:
-
11.11.2011, Košice, Samuel Timon, SJ, príhovor na ekumenickej bohoslužbe pri príležitosti odhalenia
pamätnej tabule (prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.).
Prednášky v rámci kurzu organizovaného Katolíckym biblickým dielom pre lektorov (doc. ThDr.
František Trstenský, PhD.).
Spolupráca s inými inštitúciami:
Celoslovenské kolo Biblickej olympiády, 17.-19. máj 2011 Spišská Kapitula. (doc. ThDr. František
Trstenský, PhD. – predseda komisie).
-
Katedra histórie a biblických vied svojou výskumnou činnosťou podporuje prípravu vysokoodborných
komentárov k biblickým knihám (doteraz vyšiel komentár k knihe Exodus).
-
Katedra katechetiky a pedagogiky aktívne spolupracuje so základnými a strednými školami v rámci
organizácie predagogickej praxe študentov, s materskými, základnými a strednými školami v rámci
organizácie permanentnej formácie učiteľom náboženskej výchovy, s Arcidiecéznym katechetickým
úradom v Košiciach, s Diecéznym katechetickým úradom v Spišskej Novej Vsi, s Katolíckym
pedagogickým a katechetickým centrom Slovenska v Spišsekj Noej Vsi v rámci poradenskej a expertíznej
spolupráce, so zariadením DSS Žehra, časť Hodkovce v rámci permanentnej katechizácie klientov.
Katedra katecheticky a pedagogiky organizuje doplnkové pedagogické štúdium pre absolventov
a študentov sociálnej práce.
Katedra praktickej teológie a Liturgický inštitút spolupracujú s Liturgickou komisiou Konferencie
biskupov Slovenska a vykonávajú pre ňu výskumnú činnosť.
-
5.4 Špecializované výskumné pracoviská fakulty
KŇAZSKÝ SEMINÁR SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO V KOŠICIACH
Personálne obsadenie a vedenie:
KS má v súčasnosti 63 bohoslovcov, o ktorých sa stará rektor, dvaja špirituáli a dvaja prefekti. Tento rok úspešne
ukončili svoje štúdium ôsmi diakoni. Do prvého ročníka boli prijatí ôsmi noví bohoslovci, jeden pochádza
z Ukrajiny. Deviati bohoslovci sú na pastoračnej alebo študijnej stáži.
Pracovno-pastoračné a študijné stáže:
31
V tomto roku ukončili svoju študijnú stáž dvaja bohoslovci, jeden na Univerzite Petra Pázmaňa v Budapešti
a jeden na Katolíckej Univerzite v Leuvene v Belgicku. Aktuálne je na univerzite v Leuvene jeden študent.
Pracovno-pastoračnú stáž ukončili v tomto roku šiesti bohoslovci, jeden z nich bol na stáži v Českej republike.
Aktuálne sú na pracovno-pastoračnej stáži ôsmi bohoslovci, v zahraničí sú piati. Traja sa aktuálne vzdelávajú
v nemeckom jazyku na jazykovej škole v Hamminkelne v Nemecku s predpokladom, že v ďalšom štúdiu by
mohli už od februára pokračovať na Sankt Georgen vo Frankfurte. Jeden bohoslovec je v Richmonde v USA
a jeden v Českej republike.
Osobitnú pastoračno-pracovnú stáž mali počas prázdnin šiesti bohoslovci, ktorí boli za týmto účelom dva
mesiace v diecéze Youngstown v USA.
Významné návštevy:
Vo februári navštívil náš seminár Dr. Franz- Peter Tebartz- Van Elst, biskup diecézy Limburg v Nemecku.
Vystúpil pred bohoslovcami s prednáškou o pastoračných víziách v nemeckej oblasti a jeho diecéze.
V tom istom mesiaci nás navštívil aj biskup Renatus Nkwande z diecézy Bunda v Tanzánii. Seminaristom
ponúkol informácie o situácií cirkvi v Afrike a špeciálne v Tanzánií.
V máji nás navštívil minister vnútra SR JUDr. Daniel Lipšic, ktorý mal s bohoslovcami dvojhodinovú diskusiu.
V júni navštívil náš seminár Mons. Robert J. Siffrin, generálny vikár diecézy Youngstown, za účelom organizácie
pastoračno-pracovnej stáže našich bohoslovcov.
V tejto záležitosti k nám v auguste prišiel aj Dr. Christof Strueder, rektor kňazského seminára v Limburgu.
V októbri k nám zavítal Dr. Udo Markus Bentz, rektor kňazského seminára diecézy Mainz. Seminaristom
ponúkol spolu s prednáškou aj obrazovú prezentáciu diecézy a kňazského seminára. Ponúknutá bola aj možnosť
bezplatného štúdia dvoch našich seminaristov v ich kňazskom seminári.
Osobitné formy spirituálnej formácie:
Vo februári sa zúčastnili všetci bohoslovci KS osemdňovej púte do Izraela a Jordánska, ktorú viedol a biblickými
prednáškami obohatil ThDr. Ján Majerník.
V apríli mal pre seminaristov trojdňové duchovné cvičenia a prednášky zo spirituality P. Elias Vella z Malty.
V septembri sa všetci seminaristi zúčastnili spirituálneho sústredenia a duchovných cvičení v Medjugori v Bosne
a Hercegovine.
V októbri sme boli na víkendovom stretnutí všetkých seminaristov Čiech, Moravy a Slovenska na Velehrade
v ČR.
Každý mesiac sa uskutočňuje trojdňová duchovná obnova pre bohoslovcov (Pia.- Ne.). Aktuálne tieto duchovné
obnovy vedie Mgr. Dušan Lukáč.
CENTRUM PRE DIALÓG - CENTRUM EXCELENTNOSTI PRI TF KU
Centrum pre dialóg Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo zriadené na
začiatku r. 2006. Riadi sa schváleným štatútom. Koná vlastné vedecké a pedagogické aktivity:
Vedecké medzinárodní sympóziá s ekumenickou účasťou
Medzinárodná zmluvná spolupráca s Vysokou školou Ferecza Gála Szeged
a vyvíja i činnosť v spolupráci s inými inštitúciami:
Ekumenické spoločenstvo
Arcidiecézna charita
Košický samosprávny kraj
Magistrát mesta Košice
vedúci pracoviska
sekretariát
pracovníci
externí spolupracovníci
zahraniční spolupracovníci
prof. ThDr. Anton Konečný, PhD., dekan TF KU
PhDr. Mgr. Ján Mičko, doktorand TF KU
PhDr. Mgr. Ján Mičko, doktorand TF KU
ThLic. PaedDr. Dušan Havrila, ECa.v. konsenior a moderátor
ekumenického spoločenstva
ThLic. František Šándor, farár Košice - Dóm
Prof. Dr. István Käfer, PhD., Vysoká škola teologická Ferenca Gála,
Segedín
32
Doc. Dr. Sándor János Tóth, PhD., Vysoká škola teologická Ferenca Gála,
Segedín
Významné udalosti spojené s činnosťou Inštitútu v roku 2011
1. Vedecká práca
A. Samostatná vedecká práca CE
•
Sympózium Biblia a tradícia – ThDr. Dominik Macák, PhD.
•
Príprava vydania knihy Martin Luther: M A G N I F I C A T (Chválospev Márie)
Vydavateľ: Nové mesto pre Teologickú fakultu Katolíckej univerzity a Evanjelickú teologickú fakultu
Univerzity Komenského. Bez Imprimátur.
CE TF je v úlohe režiséra, vybavuje príslušné súhlasy: Mons. Imrich (KBS – Ekuména) Mons. Bober
(veľký kancelár TF) Biskup Klátik (Ev.a.v.c.), MOns,. Zvolenský (ordinár miesta vydania). Preklad:
Irma Maria Danielisz, Ladislav Lencz; Preklad je vyhotovený z nemeckého textu vydaného v Martin
Luther Studienausgabe, Evangelische Verlagsanstalt Berlin, 1979.
B.
Spolupráca s Vysokou školou Ferecza Gála Szeged
1. 17.-18. júna 2011, reálna pracovná mobilita o spolupráci:
Zasadnutie maďarsko-slovenského vedeckého okrúhleho stola.
Účasť na II. „Gerhardus Konferencii“
Účasť na slávnosti Záver školského roka na Gál Ferenc Hittudományi Főiskola
Účasť - slávnostná sv. omša s kňazskými vysviackami
2. Košice, delegácia z FG FI Szeged, dňa 3. októbra 2011 o 11.00 hod. – rokovanie „Okrúhly stôl“ –
delegácia z Vysokej školy F.Gála Szeged (rektor Gábor Kozma, prof. IStván Kňfer, Doc. Šándor Tóth)
v Košiciach
3. Szeged – 16.-18.11.2011 – účasť študentov a profesorov na medzinárodnej ekumenickej študentskej
a učiteľskej vedeckej III. „Gerhardus Konferencii“ (i na pokračovaní organizovania podujatí Okrúhly
stôl)
Študenti: Jana Mitrová, Katarína Sabolová, Katarína Hudáková, Tomáš Filip, Lucia Gállová, Miroslav
Dzama, Gabriela Genčúrová. Ján Mičko (všetci okrem J.Mička - predniesli vedecké príspevky, umiestnili
sa výborne)
Kooperátor: Mons. Pásztor
Profesori: Konečný, Lenčiš (obaja aktívne predniesli príspevky)
2.
•
•
•
•
•
Spolupráca s Ekumenickým spoločenstvom
ThDr. Dominik Macák je sekretárom ES, na ňom spočíva organizačná práca ES.
Dňa 18.1.2011 o 18.00 hod. 18.Ekumenická bohoslužba slova: „...„Vy ste toho svedkami“ (Lk 24, 48) “
Košice, Historická radnica, Hlavná 59 18.1.2010 o 18.00 hod. – príprava liturgie, liturgická príručka
Príprava ekumenickej bohoslužby za Mesto Ke v rámci Dni mesta Košice (8.5.2011)
Ekumenické Veni Sankte pre vysoké školy v Košiciach – 6.10. 2011 ev.a.v.kostol Ke
Ďakovná omša za úrodu s ekumenickým, ladením, Košice Dom 6.11.15.00- príprava liturgie, liturgická príručka
Ďakovná ekumenická bohoslužba slova pri príležitosti odhalenia pamätných tabúľ Samuelovi Timonovi
a jánovi Bokatiusovi, 11. november 2011, 15.30 - príprava liturgie, liturgická príručka
3.
Spolupráca s Arcidiecéznou charitou
Počas kalendárneho roka systematické návštevy Charity na (Bosákova ul.) na prvé piatky, na Vianoce
a na Veľkú Noc, začala príprava na prijatie sviatostí. Potrebné je nájsť nového pracovníka. A. Konečný
4.
Spolupráca s Mestom Košice
Spolupráca je v oblasti Festivalu sakrálneho umenia, Dní Mesta Košice a príležitostných akcií ako
napríklad sympóziá na sociálne témy. Spojenie TF a ES sa prelínam tak, že aktivity ES sa konajú
prevažne na pôde TF a vedenie mesta (i súčasné) to rešpektuje. Konkrétne:
Úvodník do buletinu: Festival je na tému život
Spolupráca na tvorbe otváracieho podujatia FSU Košice 2011: pásmo o sv. Ondrejovi Sacrum et Societas
•
•
33
5.
Spolupráca s VUC Košice
CE TF je členom Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja. Zasadaní sa zúčastňuje prof. Konečný ako člen, alebo Dr. Macák ako zástupca.
Zasadania 2011: 31.1., 28.3., 30.5., 1.8., 19. 09. a 14.11.
KONZULTAČNÉ STREDISKO NÁUKY O RODINE (ĎALEJ IBA KS NOR)
INŠTITÚT NÁUKY O RODINE (INOR) V BRATISLAVE
Adresa inštitútu
Bazovského 6, 841 01 Bratislava
tel.: +421 02/20851331
e-mail: [email protected]
vedúci KSNOR (INOR v Bratislave)
študijná referentka
interná doktorandka
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
Mgr. Alžbeta Cmarková
ThLic. Beáta Pilková
funkčné miesto profesor
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
externí spolupracovníci (vyučujúci)
Mgr. Mária Adamčíková
RNDr. Jozef Antoni, CSc.
ThDr. Michal Baláž, PhD.
ThLic. Mgr. Peter Brenkus
H.doc. Ing. Jozef Brezák, PhD.
ThDr. Ľubomíra Cehuľová, PhD., MPH
Doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
ThDr. Marián Červený, PhD.
ThDr. Ján Ďurica, PhD.
Mgr. Marián Díreš
RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
PaedDr. Eva Ivanová
PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
HELic. Dušan Kolenčík
Mgr. Elena Lamačková
PhDr. Alžbeta Lukšicová
MUDr. Renáta Mikušová, PhD.
JUDr. René Milták
ThDr. Mário Orbán, PhD.
MUDr. Mária Orgonášová. PhD.
Mgr.art. Peter Pilz
PhDr. Eva Prvá
Mons. František Rábek
ThLic. Roman Seko
ThDr. Mária Slivková, PhD.
PhDr. Mária Suríková
PaedDr. Pavol Tománek, PhD.
Mgr. Ladislav Tóth
ThDr. Stanislav Stohl, PhD.
ThLic. Jozef Vadkerti
ThLic. Marián Valábek
Prehľad najdôležitejších udalostí KS NOR (INOR Bratislava) v roku 2010
Október 2010 – jún 2011:
•
Cyklus 8 seminárov pre manželské páry v Bratislave, Šaštíne a Nitre; hlavná téma: Ľudské dozrievanie
kresťana v spoločenstve
Február 2011:
•
11. 02. – 12. 02. medzinárodná konferencia Rodina v treťom tisícročí; téma: Familiaris consortio – nádej pre
súčasnú rodinu
34
Vedeckí garanti: J.Em. Jozef Kardinál Tomko, J.E. doc. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., J.E. prof. ThDr.
František Tondra, PhD., J.E. Milan Chautur, Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
Pozvaní hostia:
Ing. Ján Fígeľ –podpredseda vlády SR, prof. Tadeusz Zasępa, PhD., prof. ThDr. Ing. Anton Konečný,
PhD., prof. Dr. Hab. Tomasz Jelonek, prof. Dr. Hab. Marian Stepulak, Doc. MuDr. Jozef Glasa, PhD., CSc.
a ďalší
Máj 2011:
•
podieľanie sa na organizácii „Family Day“ v Bratislave a Leviciach 20. 05. a 28. 05. 2011
•
20. 05. – 21. 05. mobilita – prednášky poľských pedagógov z UPJP2 v Krakove pre študentov INOR aj
pre širšiu verejnosť:
dr. Antoni Świerczek: Neformálne zväzky – morálny aspekt / Neformálne zväzky v ako výzva pre súčasnú
pastoráciu rodín
dr. Małgorzata Duda: Deti v neúplných rodinách a v neformálnych zväzkoch / Smerom k posilneniu tradičnej
rodiny
Jún 2011
•
•
•
•
05. 06. Dom kultúry Dúbravka: Akadémia pri príležitosti Dňa detí; prednáška prof. ThDr. Stanislav
Vojtko, PhD.: Bl. Ján Pavol a deti a mládež
Otvorenie kaplnky Svätej rodiny v priestoroch IRJP2 na Bazovského 6.
V spolupráci s farnosťou Bratislava – Dúbravka sa v akademickom roku 2010/2011 uskutočnil ďalší
ročník kurzu prípravy snúbencov na manželstvo v intenciách Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na
Slovensku 2007 – 2013.
Vyučujúci na KS NOR poskytujú poradenské služby v oblastiach: psychologické poradenstvo,
poradenstvo pre rodiny s ťažko zdravotne postihnutými členmi, poradenstvo pre rodiny bojujúce so
závislosťou na alkohole.
Štúdium „náuky o rodine“: bakalárske trojročné štúdium a magisterské dvojročné štúdium v akademickom
roku 2010/2011
Na Inštitúte sa vyučuje študijný program Náuka o rodine s úplne kompatibilným obsahom výučby ako
na TF KU v Košiciach. V akademickom roku 2010/2011 na KS NOR (INOR v Bratislave) študovalo v 3 ročníkoch
externého bakalárskeho stupňa „náuky o rodine“ 44 poslucháčov a v 2 ročníkoch 2-ročného externého
magisterského stupňa 22 poslucháčov. Na pracovisku v Bratislave vyučuje 32 externých vyučujúcich +
pracovníci TF KU v Košiciach: prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD. a ThDr. Beáta Pilková, PhD.
V akademickom roku 2010/2011 dňa 13. 06. 2011 bolo na bakalárskom stupni promovaných 13
absolventov a na magisterskom stupni rovnako 13 absolventov.
Akademický rok 2011/2012
Bakalársky stupeň – prvý raz otvárame dennú formu štúdia v 1. ročníku
Počet prihlásených uchádzačov: 14
Počet prijatých uchádzačov: 12
Počet zapísaných študentov v 1. ročníku: 9
Počet všetkých zapísaných študentov v 1. – 3. ročníku: 37
Magisterský stupeň
Počet prihlásených uchádzačov: 13
Počet prijatých uchádzačov: 13
Počet zapísaných študentov v 1. ročníku: 11
Počet všetkých zapísaných študentov v 1. – 2. ročníku: 18
LITURGICKÝ INŠTITÚT
LITURGICKÁ EXPERTNÁ SLUŽBA
35
Liturgický inštitút (LI JJ) ako organická súčasť Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa riadi
Štatútom z roku 2000, podľa ktorého je arcidiecéznou inštitúciou. Ide o liturgickú vedeckú a odborne - pastoračnú
činnosť podľa Sacrocanctum concilium 44. Význam a činnosť LI JJ postupne vzrástli. Činnosť LI JJ je
expertná, projektová a publikačná a koná sa v spojení s KPT.
Expertná činnosť LI JJ
1. Vysielanie Liturgie hodín v Rádiu Lumen – spolupráca s riaditeľom J. Spuchľákom, uzavretá 7.1.2011
2. Predloženie vlastných textov Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa na posúdenie KBS – odporúčanie
11.2.2011 na základ žiadosti Kongregácie o pomoc
3. Príprava podkladov pre obnovený preklad Missale Romanum do slovenčiny – kontrola textov pre LK KBS
4. Pripomienky k internetovému zneniu Liturgie hodín – odlišnosti od liturgických kníh
8.9.2011 – redaktor Juraj Vidéky má postoj, že na web dávajú upravené texty v slovenčine (Te Deum)
Projektová činnosť LI JJ
1. Príprava projektu Preklad Missale Romanum
Bolo podpísané Memorandum o spoluprácu medzi KBS - Komisiou pre liturgiu, ktorej LI JJ poskytuje
potrebnú odbornú spoluprácu. Konkrétna forma spolupráce bude vyjadrená zmluvným vzťahom – dohodou medzi KBS a Katolíckou univerzitou v Ružomberku – jej Teologickou fakultou a jej súčasťou – Liturgickým
inštitútom o samostatných projektoch pre prípravu RM a pre prípravu LS.
2. Práca na projekte Dokončenie Liturgického spevníka – menlivé časti omše
Liturgický spevník (LS) je komplex príručiek, z ktorých sa už používajú časti LS I, LS II a LS III. Najrozsiahlejšia
časť LS – menlivé spevy omše – sú predmetom viacročnej činnosti Hudobnej sekcie KpL. Táto s LI JJ spolupracuje
na jeho príprave od r. 2000.
Publikačná a vedecká činnosť v spojení s KPT
1. Príprava, kontrola a spolupráca pri posudzovaní jazykovej korektúry prekladu knihy Matias Augé: Liturgia
nakladateľstvu Paulínky, Praha.
2.. Oltár v pokoncilových liturgických normatívnych textoch (autor: Andrej Krivda – časopis Liturgia 1/2011)
3. Celoslovenský liturgický deň – 14.11.2011
V rámci CLD sa konalo i vedecké medzinárodné sympózium. Sympózium bolo organizované celoslovensky
a celodiecézne. Vyžadoval sa i preklad prednášok rektora Pápežského Athenea sv. Anzelma v Ríme prof. Floresa
Arcasa.
CLD bol spojený i s výstavou umelecky stvárnených liturgických rúch ak. Maliarky Kataríny Bohmovej.
4. Rúcha – príspevok A. Krivdu v novinách SME – odoslaný 16.8.2011, uverejnený 27.8.2011.
5. 23.11.2011 Pozvaná prednáška A.Konečného pre pedagógov na Evanjelickom gymnáziu: Biblia a tradícia
INŠTITÚT APLIKOVANEJ ETIKY ALEXANDRA SPESZA
Hlavná 89, 041 21 Košice
tel.: +421 55 68 36 111
e-mail: [email protected]
vedúci pracoviska
sekretariát
členovia
externí spolupracovníci
zahraniční spolupracovníci
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD., docent TF KU (FM 1.10.2015)
Mgr. Daniel Demočko, doktorand TF KU
doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, OP, PhD., docent TF KU
Mgr. Peter Novák, diecézny dekan dekanátu Košice – Západ
ThLic. Štefan Albičuk, odborný asistent TF KU
Mgr. Štefan Oslovič, doktorand TFKU
Mgr. Peter Tirpák, doktorand TFKU
Prof. Dr. Med. Josef Sopko, PhD – Bazilej - Švajčiarsko
Prof. Paul Roettig - Wien
Prof. Markus Vogt - Zittau, Nemecko
36
Prof. Georg Milbradt – Drážďany, Nemecko
ThLic. Radoslav Lojan – Ottawa
Prehľad najdôležitejších udalostí pracoviska za rok 2010
1. Príležitostné stretnutia členov inštitútu a rozdeľovanie pracovných úloh spolu so spísaním zápisu.
Vykonávané pri spoluorganizácií iných aktivít, ktoré si vyžadovali koordináciu a účasť viacerých
spolupracovníkov a dobrovoľníkov.
2. Analýzy a rozvoj kontaktov v oblasti bioetiky ako výsledok medzinárodnej konferencie bioetikov na TFKU
v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Bioethicists in Central Europe (BCE.):
♦
21.-23.10.2011: účasť ThLic. Osloviča a Mgr. Klárikovej na konferencii o Eutanázii v Pécsi, Maďarsko
♦
25.-28.8.2011: účasť ThLIc. Osloviča, ThLic. Demočka a doc. Szaniszló na konferencii ET a to ako na
doktorantskej časti, tak s príspevkom aj na hlavnej konferencii
3. Podpísanie dohody o spolupráci s lekársko-právnou komorou MEDIUS pri UPJŠ a spoločné aktivity:
♦
účasť členov Inštitútu na verejnej diskusii „Deti zo skúmavky“ o Asistovanej reprodukcii (doc.
Szaniszló ako respondent).
♦
účasť doc. Szaniszló s príspevkom na medzinárodnej konferencii o Informovanom súhlase pacienta.
♦
vedecká štúdia Inštitútu pre poradenstvo ženám, ktoré stoja pred vážnou voľbou ukončenia
tehotenstva (Szaniszló, Genčúrová)
♦
vedecký článok Mgr.Klárikovej pre časopis Mediusu Právo-Medicína „Ľudské telo- predmetom
patentu?
♦
účasť na vedeckej diskusii k surogačnému materstvu 7.12.2011 (doc. Szaniszló/ThLic. Demočko)
4. Konzultácie a analýza otázok orientovaných na bioetiku ako podklad následných konzultácií a práce
bioetickej subkomisie pri KBS.
Člen Inštitútu I-M. Szaniszló je zároveň členom sociálnej subkomisie pri KBS. Ako jej riadny člen referuje
o otázkach a práci subkomisie a hľadá témy a riešenie istých situácií v oblasti bioetiky v rozbore medzi členmi
inštitútu a odborníkmi zúčastňujúcimi sa na stretnutiach inštitútu.
5. Konzultácie a analýza sociálnych otázok ako príprava pre riaditeľa inštitútu v súvislosti s jeho prácou ako
tajomníka sociálnej subkomisie pri KBS.
Pracovník Martin Uháľ je členom a tajomníkom sociálnej subkomisie. Pre primeranú aktivitu v rámci komisie sa
inštitút podieľa na tvorbe tém a iných aktivít samotnej sociálnej subkomisie KBS, ktoré sa do práce subkomisie
prenášajú prostredníctvom spomenutého člena inštitútu.
6. Účasť na znovuoživení činnosti komisie IUSTITIA ET PAX pri KBS prostredníctvom riaditeľa inštitútu M.
Uháľa, ktorý je menovaný za člena komisie zastupujúceho účasť Košickej arcidiecézy.
7. Konzulantské poradenstvo advokátskej kancelárii H&H Partners v Košiciach v oblasti bioetiky a morálnej
teológie (doc. Szaniszló).
8. Aktívna účasť člena inštitútu na stretnutiach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska.
Člen a riaditeľ inštitútu sa sporadicky a viac krát do roka účastnil stretnutí nezávislých kresťanských odborov
Slovenska na regionálnej báze a stretnutiach konkrétnych odborových zväzov ako konzultant a školiteľ v oblasti
sociálnej náuky Cirkvi.
9. Aktívna spolupráca s FKI – Fórum kresťanských inštitúcií.
Viacerí členovia inštitútu (predovšetkým M. Uháľ a I-M. Szaniszló) sa zúčastňujú na aktivitách a stretnutiach FKI
Slovensko. Viaceré aktivity fóra sa spájajú alebo sú podporované s aktivitami inštitútu - predovšetkým niektoré
konferencie a semináre organizované FKI.
10. Konzultačné pracovné stretnutie v Rakúsku, pre ďalší rozvoj kurzov biznis etiky a akreditácie nových
odborov na TF KU Košice
Traja členovia inštitútu sa zúčastnili stretnutia s profesorom Vogtom v Schladmingu v Rakúsku 26.7.2011,
z dôvodu zhodnotenia a tvorby novej koncepcie, ako aj prejednania otázok spojených s rozvojom a následným
pokračovaním kurzov biznis etiky a nových možných akreditáciach na TF KU Košice.
37
11. Študijný pobyt člena inštitútu ThLic. Štefana Osloviča na jazykovom kurze v Rakúsku a vzdelávacom
pobyte v oblasti bioetiky v spolupráci s prof. Walterom Schauppom v Grazi v rámci programu CEEPUS.
Doktorand TFKU a externý člen inštitútu sa od septembra 2011 až do novembra 2011účastní jazykového kurzu
nemčiny, spojeného s osobným štúdiom a prípravnými prácami na svoj doktorát ako doktorand a perspektívny
člen inštitútu a ako budúci garant odbornej práce inštitútu so zameraním na politickú etiku.
Súčasne v mesiacoch november a december je účastný na výmennom kurze doktorantov CEEPUS v Grazi.
12. Dvojmesačný pobyt riaditeľa inštitútu v USA.
Pobyt v USA, Saint Andrew Abbey, 10510 Buckeye Road Cleveland, OH 44104-3725
so zameraním na rozvoj praktických znalosti angličtiny, ale aj oblasť získavania skúsenosti pastoračnej a sociálnej
práce kňazov a rozvoj kultúrneho odkazu Slovákov v zahraničí.
13. Pracovné stretnutie na Slovak institute in Cleveland. Návšteva sa udiala prostredníctvom Riaditeľa inštitútu
Martina Uháľa u benediktínov v USA. Návšteva obsahovala analýzu niektorých získaných artefaktov a hlavne
starožitnej knižnice ktorá pozostala po slovenskom osídlení tohto regiónu.
Stretnutie obsahovalo aktuálne konzultácie nad reorganizáciou katalogizovaných kníh a možnosti internetovej
konzultácie nad niektorými publikáciami a možnosť skenovania a preposlania niektorých originálov.
14. Pomoc pri zorganizovaní XVIII. Zvěřinových dní pre Českú Kresťanskú akadémiu v Jihlave.
15. Spolupráca s univerzitným pastoračným centrom a občianskym združením Katolícky kruh. Akademická
prednáška doc. Szaniszló v univerzitnom pastoračnom centre v KE, aktívne: „Potreba autonómnej morálky?.“ dňa
13.4.2011. Niekoľko občasných prednášok pre členov a sympatizantov katolíckeho kruhu na rôzne témy morálky
a politickej etiky.
16. Rozvoj spolupráce (metodická pomoc, poradenstvo, spolupráca – pri tvorbe sociálnych klubov a činnosti Sociálne
subkomisie KBS) s Ústrednou katolíckou charitou Slovenska a následne niektorými diecéznymi charitami
(Košická arcidiecézna charita, Spišská diecézna charita, Grécko katolícka arcidiecézna charita, Žilinská diecézna
charita, Bratislavská Grécko katolícka diecézna charita).
17. Rozvoj projektu tvorby sociálnych klubov Slovenska v rámci slovenských diecéz (diecézne sociálne kluby)
a následne vo farnostiach po celom Slovensku podľa prijatého pastoračného plánu pre katolícku Cirkev na
Slovensku. Projekt tvorí základný rámec štatútov pre rôzne formy sociálnych klubov v zmysle uvedeného
projektu.
18. Účasť na následnom prehlbovaní odbornej a vedeckej spolupráce s SZKOŁA WYŻSZA IM. BOGDANA
JAŃSKIEGO WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ELBLĄGU. Po sprostredkovaných kontaktoch cez osobné vzťahy je
nádej na širšie formy spolupráce v rámci biznis etiky, etiky riadenia a hospodárskej etiky, vedúce k širšej a hlbšej
odbornej, pedagogickej a vedeckej spolupráci.
Vydavateľská a publikačná činnosť v medzinárodnej spolupráci
Táto činnosť sa prostredníctvom členov inštitútu prelína aj na iné pracoviska – katedry TFKU.
1.
Bioetická monografia: Szaniszló/Demočko: Od počatia po narodenie, Heuréka, Košice, 2011, ISBN 97880-970090-2-1
2.
Zborník z konferencie Inštitútu: Szaniszló (ed.): Európska integrácia: Úsilie a odpor. Vybraté príspevky
z medzinárodnej vedeckej konferencie Quo vadis EU? na TF KU v Košiciach 15. apríla 2011, Heureka,
Košice, 2011, ISBN 978-80-970090-3-8
3.
Monografia z Politickej etiky: Szaniszló: Človek v spoločenstve štátu a Cirkvi; vybrané kapitoly
z politickej filozofie pre Teologické fakulty, Heureka Košice, 2011, ISBN 978-80-970090-4-5
4.
5.
Zborník z konferencie Populizmus vs. Služba občanom: Szaniszló (ed.): Politika a etické hodnoty.
6.
Zborníkový článok zo zahr. konferencie AFC Skúmanie demokratických prvkov v kontexte (katolíckej)
Cirkvi / Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, 2011 - ISBN 978-80-7372-707-9 In: Demokracie jako hodnota a
problém - S. 47-55. Úplný UNIMARC záznam
Karentovaný článok ADC The Process of Democratization and Political Communication in the Roman
Catholic Church / Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, 2011 In: Journal for the Study of Religions and
Ideologies - Vol. 10, Issue 29 (Sum 2011), p. 26-42. Úplný UNIMARC záznam
Popularizačné práce a články v printových médiách
Články viacerých členov a spolupracovníkov inštitútu v Katolíckych Novinách na tému Desatoro Božích prikázaní ISSN
0139-8512:
38
1. BDF Nie je jedno, ako muž a žena odovzdávajú život /Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, Daniel Demočko,
2011 In: Katolícke noviny - Roč. 126, č.12 (2011), s. 8-9. Úplný UNIMARC záznam
2. BDF O tom, ako sa v majetkoch nestať nemiernym / Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, Štefan Oslovič, 2011
In: Katolícke noviny - Roč. 126, č.33 (2011), s. 8-9. Úplný UNIMARC záznam
3. BDF Nebudeš túžiť po žene blížneho svojho / Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, Ivana Pločicová, 2011 In:
Katolícke noviny - Roč. 126, č.28 (2011), s. 8-9. Úplný UNIMARC záznam
4. BDF Nepokradneš alebo o spravodlivosti našej neomylnej / Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, Peter
Tirpák, 2011 In: Katolícke noviny - Roč. 126, č.19 (2011), s. 8-9. Úplný UNIMARC záznam
5. ADE Dôležitosť ochrany skutočných ľudských práv v dokumentoch katolíckej cirkvi / Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló, 2011; In: Teologické texty - Roč. 22, č.2 (2011), s. 72-79. Úplný UNIMARC záznam
6. ADF Demokracia, demokratizácia a Cirkev III. / Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, 2011 : (namáhavé
zbližovanie) In: Duchovný pastier Úplný UNIMARC záznam
7. ADF Ochrana ľudských práv z pohľadu Cirkvi / Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, 2011:II.čast In:
Duchovný pastier - Roč. 92, č.1 (2011), s. 7-12. Úplný UNIMARC záznam
8. ADF Demokracia, demokratizácia a Cirkev I. / Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, 2011 : (namáhavé
zbližovanie) In: Duchovný pastier - Roč. 92, č.2 (2011), s. 57-64. Úplný UNIMARC záznam
9. Inocent-Mária V. Szaniszló „Hogy kereste Aquinói Szent Tamás a középkori pogányokat?" in Regnum
Marianum Ročenka 2012
Účasť členov inštitútu v televíznych a rozhlasových reláciách.
Účasť člena inštitútu I-M. Szaniszló na debate TV Region spolu s Dr. Hermanom o asistovanej reprodukcii 14.4.2011
Účasť I.-M. Szaniszló na televíznej debate v TV Region o politickej etike 15.4.2011
Poskytnutie interwiev pre OS Civilcourage pri príležitosti medzinárodnej konferencie v Liberci.
Medzinárodné stáže, pracovné pobyty a pracovné stretnutia.
1. Účasť doc. Szaniszló na ERAZMUS programe školenia na Vysokej škole Zittau-Goerlitz v Goerlitzi
u prof. Matthiasa Vogta 24.10.-2.11.2011 a prednesenie témy „Kto sú pohania na parížskej univerzite za
čias sv. Tomáša z Akvinu?“ pred študentmi školy, ktorí si na túto tému pripravili aj semestrálnu prácu.
2. Účasť doc. Uháľa a doc. Szaniszló na výmennej stáži CEEPUS programu CIII- AT-0502-02-1112 na
Teologickej fakulte Juhočeskej Univerzity v Českých Budejoviciach v dňoch 16.-20.10.2011.
Odprednášané povinných 6 h študentom fakulty.
3.
Vyučovanie Bioetiky doc. Szaniszló za 2 Kredity na Západomaďarskej Univerzite Šoproň, Pedagogickej
fakulte v šk. Roku 2011/11 a v ZS 2011. V letnom semestri formou Erazmu (5.-10.3.2012)
Účasť na zahraničných konferenciách spojené s pracovnými stretnutiami s profesormi a odborníkmi na rozmanité
oblasti ako je uvedené vyššie v časti o vedeckej činnosti tohto materiálu.
Medzinárodné konferencie a semináre.
1) X. Medzinárodná konferencia Pannónskej Akadémie Burgenland, kde sme nadviazali kontakt
s Dunajským Inštitútom bývalého vicepremiera Rakúska Dr.Erhardom Busekom. Ďaľšie stretnutie je
naplánované 4.12. v sídle Inštitútu vo Viedni.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
14./15.1.2011: Stretnutie doktorantov Morálnej teológie z Uni Linz a Graz a Inštitúti etiky z TF KU Košice
v Opátstve Admont, Rakúsko.
8.3.2011: Prednáška doc. Bartka z Evanjelickej teologickej fakulty na stretnutí Teofora v Bratislave na
Štefánikovej 20
23./25.3. 201: Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii v Štrassbourgu o Konci života.
30.3. 2011: Prednáška amerického ekonóma P. Batkeho v posluchárni US Steel TU Košice
28./30.4.2011: Účasť na konferencii Kresťanskej sociálnej etiky Uni Wien v Moedlingu, Rakúsko
24./25.6. 2011: Účasť na konferencii Teofora Myslitelia (Prof. Häring z Muensteru) v Mariánke pri
Bratislave
12.9.2011: Účasť na stretnutí Academie Burgenland s Dr. Michaelom Zichym z Uni Mníchov o politickej
etike
9) 27.9.2011: Účasť na sympózii prof. Schauppa v Grazi o svedomí v medicínskej etike
10) 28./29.9.2011: Účasť ThLic. Osloviča na konferencii úradu vlády: „Vzťah štátu a občianskej spoločnosti
– sme pripravení spolupracovať?“ v Stupave
11) 24./27.11.2011: Účasť na sociálnych týždňoch Francúzska v Paríži na tému demokracie a Cirkvi
12) 1.-3.12.2011 Účasť na XIV. diskusnom fore Europa hodnôt v Trenčianskych Tepliciach „Kresťanstvo
a komunizmus“.
39
13) 28.5.2011Účasť Mgr. A. Klárikovej na konferencii o Lidké embryo- mezi vedou, teologii a etikou, CEVRO,
Lieralne-konzervativní akademie, Jungmanova 17, Praha
14) 26./27.5.2011: Účasť Mgr. Petra Tirpáka na konferencii Sociálnej Akadémie
v Moenchengladbachu.
Ďalšie informácie o aktivitách, ako je uvedené vo vedeckej činnosti nepodporovanej z grantov.
Nemecka
Medzinárodné posudzovateľské, poradné a zostavovateľské aktivity a recenzie.
Správy a komentáre pre rozličné fóra rôznych komisií a rád a odborných a politických združení:
Doc. Szaniszló:
♦ Poskytnutie stanoviska k situácii bezdomovcov pre časopis Postoy.
♦ Signacia petície amerických teológov proti testu smrti.
5.5 Vnútorná grantová schéma fakulty
Teologická fakulta v Košiciach zo svojich interných zdrojov podporila nasledujúce aktivity a podujatia:
Vydavateľská a umelecká činnosť:
Maturanti v barockovom kláštore (muzikál, autor: Ján Knapík)
Medzinárodné študentské sympózium : zborník príspevkov z konferencie, Košice 31.3.2011 /
ed. Jozef Dronzek, Štefan Migač. - 1. vyd. - Prešov : Michal Vaško, 2011. - 112 s. - ISSN 978-807165-854-2.
Sviatosti uvedenia do kresťanského života / Pavol Dráb. - Košice : Vienala, 2011. - 244 s. - ISBN
978-80-8126-040-7.
Deň bl. Jána Pavla II. : zborník príspevkov z konferencie : 26. máj 2011 / ed. Jozef Dronzek. Prešov : Michal Vaško, 2011. - ISBN 978-80-7165-853-5.
Osobnosť dobrovoľníka v pomáhajúcej profesii cez prizmu ideového odkazu bl. Sáry
Salkaházi : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / ed. Lýdia Lešková. - Košice :
Vienala, 2011. - ISBN 978-80-8126-042-1.
Sanácia rodiny ako teoretický a praktický problém : zborník z vedeckej konferencie / ed. Lýdia
Lešková. - Košice : Vienala, 2011. - ISBN 978-80-8126-044-5.
Časopis Verba theologica 2/2011
Etika a sociální odezvy v společnosti / ed. Martin Uháľ. - Tišnov : Sursum, 2011. - ISBN 978-807323-222-1.
Spolu
Organizovanie konferencií a sympózií:
9.11.2011; TF Košice, Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou (Ne-)možnosť hovoriť
dnes o Bohu; hosťovské prednášky profesorov z Karlovej univerzity (Praha), Univerzity Petra
Pazmáňa (Budapešť), UPJŠ Košice. Katedra systematickej teológie.
10.11.2011, Košice, 11.11.2011 Sp.Kapitula, vedecká konferencia: Digitalizácia Kamaldulskej
Biblie, organizátor: A.Tyrol, Katedra histórie a biblických vied TF v Košiciach.
9.11.2011, Košice, Medzinárodná konferencia: Stav a vízie cirkevných dejín na Slovensku,
organizátor: C.Hišem, Katedra histórie a biblických vied TF v Košiciach
11.4.2011, Košice, Svet, život a problémy ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím,
Usporiadateľ: Teologická fakulta, Katedra sociálnej práce, Zodpovední pracovníci:, prof.
ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD., PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD., PhDr. Renáta
Jamborová
26.9.2011, Košice, Sanácia rodiny ako teoretický a praktický problém, Usporiadateľ:
Teologická fakulta, Katedra sociálnej práce, Zodpovední pracovníci: prof. ThDr. PhDr.
PaedDr. Jozef Jurko, PhD.; PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
19.9.2011, Košice, Osobnosť dobrovoľníka v pomáhajúcej profesii cez prizmu ideového
odkazu bl. Sáry Salkaházi. Usporiadateľ: Teologická fakulta, Katedra sociálnej práce,
Zodpovední pracovníci: prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.; PhDr. Ing. Lýdia
Lešková, PhD.
40
386,10
323,06
624,80
297,06
338,80
327,79
545,40
157,52
EUR 3000,53
42,90
25,40
49,00
105,00
38,50
84,00
10.11.2011, Košice, Nové prístupy k riešeniu penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti,
Usporiadateľ: Teologická fakulta, Katedra sociálnej práce, Zodpovední pracovníci: prof. ThDr.
PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.; PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
Spolu
Služobné cesty pedagogických zamestnancov v rámci vedecko-výskumnej činnosti:
Cesty pedagógov doma i do zahraničia spolu
41
59,50
EUR 404,30
EUR 1653,14
VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA
NA VYMENÚVANIE PROFESOROV
V roku 2011 sa na Teologickej fakulte v odbore katolícka teológia habilitovali 4 doktori. Inauguračné konanie sa
v tomto roku nekonalo žiadne.
HABILITÁCIE
odbor
katolícka teológia
katolícka teológia
katolícka teológia
katolícka teológia
meno
Dr. Małgorzata Duda
Dr. Bogusław Konopka
ThDr. Anton Lisnik, PhD
Dr. Bogdan Zbroja
účinnosť
4. 7. 2011
27. 6. 2011
27. 6. 2011
4. 7. 2011
42
VII. ZAMESTNANCI
TF KU v roku 2011 zamestnávala 59 pedagogických zamestancov na plný pracovný úväzok a 26 na kratší
pracovný čas. Výsledkom aktivít prorektora pre zahraničné vzťahy a mobility a zahraničných kontaktov
pedagógov a vedenia fakulty boli okrem účasti na zahraničných konferenciách, usporiadania domácich
vedeckých konferencií s medzinárodnou účasťou aj študentská a učiteľská mobilita za účelom školenia alebo
výučby, spravidla prostredníctvom programu Erazmus – Sokrates. Túto mobilitu využilo 13 zamestnancov TF.
ŠTRUKTÚRA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV PODĽA FUNKČNÉHO MIESTA A VEKU (STAV K 31. 10. 2011)
profesori
docenti
odborní asistenti
(z toho PhD.)
asistenti
spolu
dosiahnutý vek
menej ako 25
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 a viac
spolu
plný úväzok
9
12
kratší pracovný čas
32 (29)
19 (5)
6
59
6
26
1
profesori docenti
4
2
2
1
2
3
3
1
4
9
13
odborní asistenti
asistenti
3
3
11
15
6
4
4
2
3
51
1
3
4
4
12
Evidencia mobilít odchádzajúcich pedagógov z TF KU 2011
Meno a priezvisko
Juhás Vladimír
Pekarčík Miloš
Trstenský
František
Slivková Mária
Kotradyová
Katarína
Hišem Cyril
Katriňak
František
TF KU
TK KU
TK KU
TK KU
TK KU
TK KU
TK KU
TK KU
Program
mobilita pedagógovvýučba/školenie
LLP/Erasmus-výučba
LLP/Erasmus-výučba
LLP/Erasmus-výučba
LLP/Erasmus-výučba
LLP/Erasmus-výučba
LLP/Erasmus-školenie
LLP/Erasmus-školenie
43
Trvanie mobility
04.05.201108.05.2011
14.03.201119.03.2011
14.03.201119.03.2011
16.05.201121.05.2011
28.03.201101.04.2011
04.04.201109.04.2011
25.01.201129.01.2011
Prijímajúca univerzita
Karlova univerzita v Prahe
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích
UKSW Warsawa
Masarykova univerzita Brno
Akademia Polonijna,
Czestochowa
Katholieke Universiteit
Leuven
Konečný Anton
Lenčiš Štefan
Bursová Janka
Juhás Vladimír
Lešková Lýdia
Hudáčková
Ružena
Szaniszló
Vladimír
TK KU
TK KU
TK KU
TK KU
TK KU
TK KU
TK KU
LLP/Erasmus-školenie
LLP/Erasmus-školenie
LLP/Erasmus-výučba
LLP/Erasmus-výučba
LLP/Erasmus-výučba
LLP/Erasmus-školenie
LLP/Erasmus-školenie
25.01.201129.01.2011
04.04.201109.04.2011
21.11.201125.11.2011
16.10.201120.10.2011
21.11.201125.11.2011
16.10.201120.10.2011
24.10.201125.11.2011
Katholieke Universiteit
Leuven
Akademia Polonijna,
Czestochowa
Univerzita J.E.Purkyně v
Ústí nad Labem
Univerzita Hradec Králové
Ostravská univerzita v
Ostrave
Univerzita Hradec Králové
Hochcschule Goerlitz
Evidencia mobilít prichádzajúcich pedagógov na TF KU 2011
Meno a priezvisko
Študijný
program
TF KU
Program
mobilita
pedagógovvýučba
LLP/Erasmusvýučba
Trvanie
mobility
29.03.201101.04.2011
Juhant Janez
Teológia
TF KU
Świerczek Antoni
Teológia
TF KU
LLP/Erasmusvýučba
20.05.201121.06.2011
Duda Małgorzata
Teológia
TF KU
LLP/Erasmusvýučba
20.05.201121.06.2011
Roettig Paul
Teológia
TF KU
LLP/Erazmusvýučba
14.04.201116.04.2011
Milbradt Georg
Teológia
TF KU
LLP/Erazmusvýučba
14.04.201116.04.2011
Vogt Matthias T.
Teológia
TF KU
LLP/Erazmusvýučba
14.04.201116.04.2011
Masiclat PaulDominique
Teológia
TF KU
Lupinski Stanislaw
Teológia
TF KU
Sekiewicz Dariuz
Teológia
TF KU
Krynski Andrzej
Teológia
TF KU
LLP/Erazmusvýučba
LLP/Erazmusvýučba
LLP/Erazmusvýučba
LLP/Erazmusvýučba
14.04.201116.04.2011
27.06.201129.06.2011
27.06.201129.06.2011
27.06.201129.06.2011
44
Vysielajúca univerzita
University of Ljubljana,
Slovinsko
Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w
Krakowie
Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w
Krakowie
Technische Hochschule
Steyr Rakúsko
Fakultät
Wirtschaftswissenschafte
n der TU Dresden
Hochschule
Zittau/Goerlitz,
Nemecko
Espace Strassbourg,
Francúzsko
Polonia University in
Czestochowa
Polonia University in
Czestochowa
Polonia University in
Czestochowa
VIII. PODPORA ŠTUDENTOV
8.1 Sociálne a prospechové štipendiá
Menný zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za mimoriadne výsledky:
Kovaľová Ivana
Pločicová Ivana
Kravjanský Matúš
Turňová Ivana
štipendiá za akad. rok 2009/2010
priemerný počet štipendistov
vyplatená čiastka za rok v €
priemer na 1 štipendistu v €
sociálne
prospechové
140,7
311 545
2 214,25
49
28 491
581,45
8.2 Školné
Školné určené pre študentov Teologickej fakulty KU pre rok 2010/2011 bolo stanovené na úroveň 650 € pre I. a II.
stupeň štúdia a 500 € pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia v externej forme študentov so
slovenským štátnym občianstvom aj cudzincov mimo EHS.
Počet študentov uhrádzajúcich školné v akad. roku 2010/2011
Počet študentov
Počty študentov
z toho počet študentov
Forma
štúdia
denná
forma
ktorým
vznikla v
ak. roku
stupeň 2010/2011
povinnos
ť uhradiť
školné
cudzincov,
ktorí
uhrádzajú
školné
ktorým
bolo
školné
odpustené
25
ktorým
bolo
školné
znížené
15
Počet
žiadostí o
zníženie
školného
25
2
24
4
3
3
1+2
15
15
12
12
44
30
30
spolu
denná
forma
spolu
extern
á
forma
spolu
den.
a ext.
forma
ktorým
vznikla
povinnosť
uhradiť
školné za
prekročenie
štandardnej
dĺžky štúdia
1
3
extern
á
forma
ktorým
vznikla
povinnosť
uhradiť
školné v
externej
forme
15
0
64
1
55
28
27
20
20
2
135
122
13
31
31
5
5
3
3
62
48
14
1+2
3
257
150
93
14
321
150
137
14
45
1
1
1
54
54
84
84
1
8.3 Stravovanie študentov
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku zabezpečuje stravovanie študentov prostredníctvom
externého dodávateľa, spoločnosť ZKM Group s.r.o., Muškátová 18, Košice. Výdaj stravy prebieha v priestoroch
vlastnej budovy na Hlavnej 89 v Košiciach. Priestory jedálne vyhovujú všetkým hygienickým normám
a estetickým nárokom. Jedáleň má kapacitu 127 miest. Študenti si môžu objednávať celoddenú stravu – raňajky,
obed, večeru, pričom obed si môžu vybrať spravidla z troch ponúknutých jedál. Objednávanie stravy priebieha
pomocou elektronického systému Kredit8, študenti si objednávajú stravu pomocou internetu alebo pomocou
elektronickej jednotky umiestnenej v jedálni. Obedy využíva približne 120 študentov.
46
IX. PODPORNÉ ČINNOSTI
9.1 Informačné technológie
Keďže v roku 2010 boli z projektu EŠF, program OPVaV 5.1-02 zakúpené nové počítače a technika na zvýšenie
úrovne služieb knižnice a na zvýšenie kvality vzdelávania, v uplynulom roku boli tieto technické prostriedky
implementované a uvedené do prevádzky. Budovanie IKT infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich
vnútorného vybavenia má za cieľ zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu - zvýšenie kvality vzdelávania a
knižničných služieb prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry.
Prakticky boli priebežne realizované projekty:
1. Informatizácia knižničných procesov pomocou RFID čípov
2. Ochrana knižničného fondu pomocou magnetických prúžkov
3. Nahrávanie údajov pre knižničného digitálneho asistenta
4. Konfigurácia nových klientov pre systém Virtua
5. Návrh prednášok pomocou E-beam (interaktívny výukový systém).
6. Rekonštrukcia sieťovej infraštruktúry inštaláciou bezdrôtových prístupových bodov (access points).
V auguste uplynulého roku pokračovala 3. časť rekonštrukcie topológie štruktúry počítačovej siete TF s využitím
delených segmentov siete – VLAN. Bol vylepšený zálohovací systém a realizovaný monitoring aktívnych
prvkov siete na báze systému nagios, čo podstatne efektívnejšie využije existujúci technický potenciál fakulty.
Na TF KU v roku 2011 pokračovalo zavádzanie ďalších modulov pre akademický informačný systém s názvom
AIS2 s využitím databázového systému Oracle10g a prostredia Java, ktorý je pokračovaním úspešného projektu
AIS1, ktorý sa využíva na 12 verejných vysokých školách SR. TF používa tento akademický systém od roku 2006 a
v súčasnosti používa jeho novú verziu AIS2. Bolo tiež inštalované zálohovacie zariadenie na ochranu a archiváciu
dát z AIS2.
V roku 2010 prešla knižnica TF z morálne zastaraného systému Paris na báze CDS/ISIS v operačnom systéme
DOS na nový informačný systém projektu SNK v Martine s názvom KIS3G VIRTUA verzia 2008.48. V uplynulom
roku bol realizovaný prechod na vyššiu verziu 2010.3. Tento moderný systém predpokladá prepojenie
akademických knižníc a kooperatívny prístup k informačným zdrojom.
Na základe požiadaviek zákona č. 131/2002 Z.z. boli rektorátom KU v Ružomberku pre TF vydávane študentské
multifunkčné bezkontaktné čipové preukazy podľa usmernenia MŠ s aktualizáciou na vlastnom univerzitnom
termináli, ktorý je prepojený s celouniverzitným systémom EMStudent. V uplynulom roku pribudla možnosť
použitia týchto preukazov aj pre systém Ticketportál a pre niektoré Štátne vedecké knižnice.
Pracovníkmi rektorátneho UIKT bolo navrhnuté a zrealizované ďalšie rozšírenie web stránky fakulty
(www.tf.ku.sk) s možnosťou jednoduchej aktualizácie nielen správcom stránky, ale aj jednotlivými pedagógmi,
ktorý si môžu upravovať svoj vedecko – pedagogický profil. Okrem toho bol realizovaný upgrade e- learning
systému na adrese evyuka.ktfke.sk na podporu prezenčnej formy štúdia s využitím niektorých prvkov evzdelávania v prostredí systému Moodle.
Programové oblasti na úseku informatizácie v roku 2011 boli nasledovné:
- počítačové siete - ich rozdelenie na VLANy, skvalitňovanie a rozvoj infraštruktúrnych serverov hlavne
pomocou ich virtualizácie a archivácia dát,
- technické zabezpečenie, rekonštrukcia uzla fakulty (KTFKE.SK) a prechod na vyššiu prenosovú rýchlosť (1
Gb/s) pripojenia na sieť SANET,
- technické zabezpečenie učební na skvalitnenie vzdelávacieho procesu,
- rozvoj prístupového systému s využitím študentských kariet,
- rozvoj e- vzdelávacieho systému na báze Moodle a videokonferencií v systéme EVO,
- v knižnici TF prechod na systém KIS3G a účasť na školeniach v SNK Martin,
- prechod na nový akademický systém AIS2,
- zavedenie tlačového systému safeq s využitím študentských kariet.
47
Počet používaných počítačov na TF
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Učitelia a doktorandi
31
44
63
82
94
88
Administratíva
40
36
37
37
37
40
Študenti
4
11
15
75
90
96
knižnica
4
15
15
20
30
30
SPOLU
79
106
130
214
251
254
Informácie pre verejnosť sú zabezpečované prostredníctvom aktualizovaných nástenok vo vestibule i na
chodbách budovy fakulty a inštitútov v Spišskom Podhradí a Bratislave a cez internetovú web stránku fakulty
www.tf.ku.sk, Kňazského seminára sv. Karola Boromejského (www.kske.sk) v Košiciach, Kňazského seminára
biskupa J. Vojtaššáka
(seminar.kapitula.sk) v Spišskom Podhradí a Inštitútu rodiny v Bratislave
(www.institutrodiny.sk).
Vzhľad web stránok tf.ku.sk, www.kske.sk, ks.kapitula.sk
obrázkoch:
Web stránka Teologickej fakulty
48
a www.institutrodiny.sk
je na nasledujúcich
Web stránka Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach
Web stránka Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule
49
Web stránka inštitútu rodiny v Bratislave
9.2 Výstavy uskutočnené v priestoroch átria Teologickej fakulty KU
V tomto roku teologická fakulta v spolupráci s univerzitnou knižnicou KU, pracoviska Košice, usporiadala spolu
11 výstav pri rôznych príležitostiach.
január – február
•
20 rokov na ceste k duchovnej slobode
Panelová výstava mapujúca dvadsať slobodných rokov v Košiciach: Festival sakrálneho umenia,
ekumenické hnutie, návšteva Jána Pavla II. a nové sakrálne stavby predstavila diela, túžby a nádeje
ľudí, ktorí prebúdzali duchovný život v Košiciach. Po skončení výstavy panely s fotografiami boli
umiestnené na stenách Magistrátu mesta Košice.
•
marec
•
apríl
•
•
Výstava klasické kreslenie – talenty 2010: Maruška Čekaňáková, Heni Richnavská, Peter Kúdola
Výstava fotografických prác členov Združenia košických fotografov K'91
Fotografická Cesta Jozefa LAURUSKÉHO za poznaním Boha
Sugestívna výpoveď o zaniknutej obci Ruské vo fotografickom spracovaní Jozefa Laurského, jeho
vzťah k rodisku, rodákom a ich návratom na pôvodné miesta. Fotografie so silnou výpoveďou
o ľuďoch, krajine a svete, ktorý v dôsledku výstavby vodnej nádrže Starina zanikol.
Svet očami detí s ťažkým zdravotným postihnutím
Výstava sa konala v rámci konferencie: Život a problémy ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím
50
máj
•
Prezentácia reholí na Slovensku, v rámci Týždňa modlitieb za duchovné povolanie, Deň otvorených
dverí v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach, Nedeľa Dobrého pastiera
september
•
•
•
Teologická fakulta a Seminárny kostol vo fotografii K'91 „ad ocullus“ 2010-2011
Jubilejná výstava Združenia košických fotografov K'91 - 20 rokov fotoklubu
6. ročník Veľtrh sociálnych aktivít v rámci Dňa Boja proti chudobe, ktorý organizovalo Fórum
kresťanských inštitúcií
november - december
•
•
Mobilná výstava Nádej pre Indiu predstavila 46 fotografií z Indie, ktoré vznikli pri návšteve
zástupcov Slovenskej katolíckej charity (SKCH). SKCH už 15 rokov realizuje projekt Adopcia na
diaľku®, v rámci ktorého slovenskí darcovia pomáhajú deťom v Indii, Albánsku, na Haiti a vo
Vietname. K 15. výročiu fungovania tohto projektu pripravila SKCH pre darcov i širokú verejnosť
putovnú výstavu s názvom Nádej pre Indiu, ktorá počas celého roka 2011 navštívila spolu 6 miest
na celom Slovensku.
Výstava kňazských ornátov akademickej maliarky Kataríny Böhmovej v rámci Celoslovenského
liturgického dňa Ars Celebrandi (o dôstojnom a správnom slávení liturgie).
9.3 Verba Theologica
Recenzovaný časopis pre katolícku teológiu Verba Theologica bol založený v roku 2002 a vychádza dvakrát
ročne. Časopis vydáva s cirkevným schválením (ABÚ Košice č. 205/04 zo 17.03.2004) Teologická fakulta
v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku. 7. apríla 2010 bola vo VR KU schválená redakčná rada časopisu
v nasledujúcom zložení:
Šéfredaktor: prof. ThDr. Anton Konečný, PhD.
Zástupca šéfredaktora: prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD.
Výkonný redaktor: Dr. Vladimír Juhás, PhD.
Členovia: ThDr. Juraj Feník, PhD.; ThDr. Benedikt Róbert Hajas, OP, PhD.; ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.; Peter
Juhás; ThDr. Štefan Kuruc, O.Praem., PhD.; ThDr. Milan Lach, SJ, PhD.; Róbert Lapko, Th.D., PhD.; HEDr. Peter
Olexák, PhD.; ThDr. Tomáš Petráček, PhD.; ThDr. Juraj Pigula, OSA, PhD.; prof. Peter Volek, PhD.; ThDr. Pavol
Zvara, PhD.
V roku 2011 vyšli dve plánované čísla časopisu (1/2011 a 2/2011).
Prvé číslo (1/2011) obsahovalo sedem príspevkov (M. Kránitz, P. Brož, A. Puskás, B.T. Viviano, P. Dubovský, P.
Ceľuch, M. Kučerková) a dve recenzie (F. Barna, V. Juhás). Dva články boli publikované v nemčine, jeden
v angličtine a ostatné v slovenčine. Sedem príspevkov bolo po zvážení ich recenzentských posudkov
odmietnutých.
Druhé číslo (2/2011) obsahovalo šesť príspevkov (P. Zvara, J. Pigula, M. Lach, P. Juhás, Ľ. Hlad, P. Hrabovecký).
Jeden z nich bol publikovaný v angličtine, ostatné v slovenčine. Päť príspevkov bolo po zvážení ich
recenzentských posudkov odmietnutých.
Keďže je veľmi náročné vytvoriť monotematické číslo s odbornými článkami, redakcia chce pokračovať
v netematických číslach časopisu aj v budúcom roku, samozrejme, vždy rešpektujúc jeho obsahové zameranie.
Príspevky sa preto obsahovo môžu venovať systematickej teológii, dejinnému vývoju konkrétnych teologických
otázok, biblickej teológii, posvätnej liturgii a tiež úzkemu prepojeniu teológie s filozofiou, literatúrou a sakrálnym
umením.
Časopis chce mať svojich čitateľov a prispievateľov nielen na Slovensku, a preto ponúka články aj vo svetových
jazykoch. Týmto spôsobom chce reprezentovať našu Fakultu i Univerzitu aj v zahraničí a zároveň sa stať dobrým
výmenným časopisom za iné odborné periodiká.
51
9.4 Ostatné aktivity
Každoročne sa organizuje deň otvorených dverí na TF KU, v tomto roku to bolo 15. 5. 2011 v nedeľu Dobrého
Pastiera. Okrem toho je to slávnostné otvorenie akademického roka – Veni Sancte a záverečné poďakovanie Te
Deum, keď je možnosť predstavenia úspechov, výsledkov a plánov fakulty pre širokú verejnosť. V uplynulom
roku reprezentovali fakultu a kňazský seminár študenti TF účasťou na tradičnom festivale Sakrálneho umenia v
Košiciach v dňoch 13. – 27. 11. 2011. Fakultu dobre reprezentuje doma i v zahraničí aj spevácky zbor Jubilus,
ktorý vedie Dr. J. Veľbacký a Schola cantorum bohoslovcov – študentov katolíckej teológie.
Z ďalších akcií, ktoré formujú a dotvárajú obraz fakulty vo vzťahu k verejnosti je potrebné spomenúť Študentskú
kvapku krvi (30.3.2011 a 19.10.2011), organizovanie modlitieb formou spevov Taizé v seminárnom kostole a tiež
rôznych akadémií (Akademia ku cti sv. Karola Boromejskeho 04.11.2011, Akademia k úcte Nepoškvrneného
Počatia Panny Márie 08.12.2011 a podobne.). Informovanie verejnosti o činnosti fakulty a kňazského seminára je
zabezpečená prostredníctvom vydávania časopisu študentov teológie Boromeo a vedeckého recenzovaného
časopisu TF Verba Theologica.
52
X. ROZVOJ FAKULTY
Teologická fakulta KU v Ružomberku v rámci zvyšovania kvality vzdelávania pokračuje v realizácii
celouniverzitného projektu s názvom Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Projekt
sa realizuje cez agentúru Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Do projektu sú zapojení 5
zamestnanci.
53
XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY
Medzinárodné aktivity zamestnancov fakulty v roku 2011 pozostávali predovšetkým z účasti na zahraničných
konferenciách a vedenia hosťovských prednášok na univerzitách a kultúrnych inštitúciách v zahraničí. Členovia
katedier TF KU sú s dlhoročnou kontinuitou zapojení do medzinárodných projektov, dlhodobo figurujú
v redakčných radách zahraničných časopisov, sú členmi zahraničných a medzinárodných vedeckých organizácií.
Ako posudzovatelia boli členmi medzinárodných odborných komisií.
Ďalšou výraznou aktivitou je pozvanie profesorov z Fakulty biblických vied a archeológie v Jeruzaleme, ktorí
vystúpili so svojimi prednáškami na pôde Teologickej fakulty v Košiciach a Teologického inštitútu. Po
predchádzajúcich profesoroch, ktorými boli F. Manns, E. Alliata, v roku 2011 pricestoval prof. P. Kaswalder, ktorý
je odborník na biblickú archeológiu a starozákonné knihy deuteronomistického diela.
ÚČASŤ NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH PODUJATIACH
Dr. Vladimír Juhás, PhD.
Medzinárodná vedecká konferencia „Krst a sviatosť zmierenia dnes“ dňa 18.10.2011 Univerzita Hradec Králove
PaedDr. ThDr. Dominik Macák, PhD.
Medzinarodná konferencia: Gdyňa (Poľsko), 17.-18. jún 2011, Społeczna Odpowiedzialnośc Organizacji,
Autonómnosť rozhodovania pastoračného kňaza;
Varšava (Poľsko), 7.-8. november 2011, Tożsamość w Wielokulturowym Kontekście, The Identity of the
personality and Values in the Today´s World
doc. ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, OP, PhD.
Konferencia: Budapešť, 5.3.2011, Spannung zwischen fides et ratio und Ihrer Auswirkungen für die heutige
Beziehung zwischen dem Glauben und der Wissenschaft;
Konferencia: Čenstochová, Human Potential Management in a Company (Manažment ľudského potenciálu v
podniku) 19. –20. máj 2011; Szaniszló/Tirpák: Podnikateľská etika ako súčasť hospodárskej zodpovednosti.
Systém integrovanej podnikateľskej etiky podľa Petra Ulricha;
Konferencia: Krakow, Polsko: What´s Life?, 24.-28.6.2011; Szaniszló, Pločicová, Kláriková: Finding the Value of
Human Life in the Face of a Speciesism Theory Today;
Konferencia: Viedeň,SKT, 25-28.8.2011, Exploring the Boundaries of Bodiliness, Szaniszló/Demočko: Body
Language- Sex as an External Sign of Total Selfgiving. Karol Wojtyla´s personalistic Concept of Sexuality;
Sozialwerk der Ackermanngemeinde, Symposium, Rohr, Nemecko,
21.- 23.10.2011, Pater František Paňák und Vater (Hyacint) Tandara
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
17.6.-20.06.2011, Elbląg, Medzinárodná konferencia: Społeczna odpowiedzialnosć organizacji. Moderovanie
konferencie a work schopu
26.8.-28.08.2011, Viedeň, účastník medzinárodnej konferencie členov ESCT
prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.
17. február 2011, Kraków, VIII. medzinárodné vedecké interdisciplinárne sympózium: Biblia w kulturze świata,
prednáška: Od života k Písmu, od Písma k životu.
8.-10.9. 2011, Szeged, Maďarsko, Chokmah im Psalm 90.
15.-19. júna 2011, Rím, Účasť na rokovaniach KBF vo veci štatútov federácie; 1x vedenie lectio divina v talianskej
rečovej skupine
54
doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
17. 2. 2011, Kraków (Poľsko), VIII. medzinárodné vedecké interdisciplinárne sympózium.,
Przykład Chrystusa w Flp 2,6-11. In: Biblia w kulturze świata.
doc. ThDr. Róbert Lapko, ThD.
16. 5. 2011, Stalowa Wola (Poľsko), KUL, Wychowanie katolickie jako wyzwanie i zadanie na dzis i jutro,
Wychowanie katolickie w rodzinie w swietle analizy transakcyjnej.
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
16.-18. novembra 2011, Segedín,. Konferencia:. Szeged.
III. Kárpát-medencei Keresztény Tudományos
Diákköri . Prednáška: . Šľachtickí študenti na Košickej univerzite v rokoch 1693 – 1744.
ThDr. Lucia Pečovská, PhD.
14.-16.03. 2011 - Institut für Moraltheologie, Universität Wien, Viedeň, Rakúsko.
19.-29.06. 2011 - Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, Rím, Taliansko.
prof. ThDr. Anton Konečný, PhD.
Vysoká škola Ferenca Gála - Okrúhly stôl (v rámci CE)
doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD.
AISGre - Medzinárodný kongres gregoriánskeho chorálu,VEĽBACKÝ J., Exercicium publicum, Poznaň - Poľsko, 30
máj – 4. Jún 2011. Téma: Responsorium-Graduale in II modo Tecum principium.
IV. Celonárodný seminár Gregoriánskeho spevu, 4 – 9. júl 2011, Poznaň (Poľsko) organizované Poľskou sekciou
Medzinárodnej asociácie gregoriánskeho spevu.
ČLENSTVO V REDAKČNÝCH RADÁCH ZAHRANIČNÝCH ČASOPISOV
Humanum : Miedzynarodowe Studia Spoleczno-Humanistyczne / Hlav. red. Stanislav Stolárik; Red. rada Anton
Konečný, Cyril Hišem, Warszawa : Kolegium Edukacji Praktycznej, 2008. – ISSN 1898-8431
Pedagogia Ojcostwa : Wydawca / Publisher: Katedra Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o
Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Rada Naukowa
/ board of science: Bp Stanislav Stolárik (Słowacja), Ks. prof. dr hab. Cyril Hišem (Słowacja). Nakład 400 egz. druk
Drukarnia Ofsetowa MARLEX - Stalowa Wola. Prenumerata Redakcja czasopisma. ISSN 2082-3487.
Magyar Sion. Új folyam. Egyházi tudományos folyóirat. – ISSN 1337-2491
Člen redakčnej rady Ivan Chalupecký
ČLENSTVO V ZAHRANIČNÝCH A MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH
doc. PhDr. Ivan Chalupecký
člen Südostdeutsche Historische Kommission
doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
člen The Catholic Biblical Association (USA)
člen Society of Biblical Literature (USA)
ThDr. Juraj Pigula, PhD., OSA
člen Slovenskej sekcie európskej spoločnosti pre katolícku teológiu
člen Českej Patristickej spoločnosti
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
člen prezídia Slovenskej sekcie európskej spoločnosti pre katolícku teológiu
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
55
Riaditeľ Inštitútu cirkevných dejín
Člen komisie Maďarsko-slovenského dialógu Szeged-Košice
PhDr. Imrich Degro, PhD.
Stredoeurópska spoločnosť pre Filozofiu náboženstva
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
člen Slovenskej sekcie európskej spoločnosti pre katolícku teológiu
doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD.
Člen Medzinárodnej asociácie Gregoriánskeho chorálu
doc. ThDr. Ing. Inocent- Mária Vladimír Szaniszló OP, PhD.
člen Slovenskej a európskej sekcie európskej spoločnosti pre katolícku teológiu
člen ABECE - Assotiation of Bioethics from Central and East Europe
PhDr. Klaudia Buganová
Karpatologická komise pro výskum výročních zvyků a obyčejů, Uherské Hradiště, Česká republika
56
XII. HOSPODÁRENIE
P. č.
Ukazovateľ – TF KU časť Košice
Skutoč.
Skutoč.
Rozdiel
2010
2011
(2-1)
1
2
3
1
VÝNOSY CELKOM
1 708 137
1 634 263
- 73 874
2
z toho: dotácia MŠ SR
1 611 308
1 514 873
- 96 435
3
v tom: výchova a vzdelávanie
1 606 567
1 514 873
- 91 694
4
výskum a vývoj, KEGA,VEGA
4 741
5
klinické pracoviská
6
7
8
vlastné výnosy
96 829
119 390
22 561
9
v tom: 602 - tržby z predaja služieb
6 083
9 472
3 389
10
624 - aktivácia dlh. hm. majetku
11
644 - úroky
8
1
12
649 - iné ostatné výnosy
85 722
108 217
13
651 - tržby z predaja dlh. HM
14
658 - výnosy z prenájmu maj.
1 756
15
662 - prijaté od iných organ.
3 260
16
691 - ESF
17
691 - odpisy z kapitál. dotácie
18
656 – zúčtovanie ZR 64
19
NÁKLADY CELKOM
20
z toho:
21
-7
22 495
100
1 600
1 269 619
1 293 768
501 - spotreba materiálu
25 539
21 628
22
502 - spotreba energie
95 899
96 805
906
23
511 - opravy a udržiavanie
16 225
17 281
1 056
24
512 - cestovné
1 451
3 439
1 988
25
513 - náklady na reprezentáciu
100
26
518 - ostatné služby
34 465
38 332
3 867
27
521 - mzdové náklady
647 667
632 722
- 14 945
28
524 - zákonné sociálne poistenie
211 223
206 430
- 4 793
29
527 - zákonné sociálne náklady
18 703
16 229
- 2 474
30
532 - dane a poplatky
0
82
31
542 - pokuty a penále
717
32
544 - úroky
33
549 - iné ostatné náklady
144 880
160 860
15 980
34
551 - odpisy dlhodobého majetku
54 097
71 648
17 551
35
552 - zost. cena predaného majetku
36
556 - tvorba zákonných rezerv
21 653
28 312
6 659
37
591 - daň z príjmov
38
5xx - ostatné náklady
39
Výsledok hospodárenia
438 518
340 495
- 98 023
57
24 149
- 3 911
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Teologická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hlavná 89
041 21 Košice
Tel. 00421/55/68 36 111, fax 00421/55/62 27 134
http://www.tf.ku.sk
http://www.ktfke.sk
58
PRÍLOHY
Príloha č. 1 Členstvo v redakčných radách domácich časopisov, vo vedeckých, akademických a iných
významných orgánoch / ocenenia
Príloha č. 2 Zoznam publikačnej činnosti fakulty za rok 2011
59
Príloha č. 1
Členstvo v redakčných radách domácich časopisov, vo vedeckých, akademických a iných významných
orgánoch / ocenenia
Verba theologica : Recenzovaný časopis Verba Theologica bol založený v roku 2002 a vychádza dvakrát ročne.
Časopis vydáva s cirkevným schálením (ABÚ Košice č. 205/04 zo 17.03.2004) Teologická fakulta v Košiciach,
Katolícka univerzita v Ružomberku. Šéfredaktor / Editor in chief: Anton KONEČNÝ. Zástupca šéfredaktora /
Viceeditor: Anton TYROL.
Redakčná rada / Editorial staff:
Juraj FENÍK, Štefan KURUC O.Praem., Róbert LAPKO, PETRÁČEK, Juraj PIGULA. Tlač: Vydavateľstvo
Michala Vaška, Prešov. Evidenčné číslo: EV 1398/08. ISSN 1336-1635.
THEOLOGOS : teologická revue : Časopis Prešovskej univerzity v Prešove Gréckokatolíckej teologickej fakulty,
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.- člen redakčnej rady– ISSN 1335-5570
Kultúrne dejiny / Cultural History / Kulturgeschichte. Časopis FF KU v Ružomberku. ISSN 1338-2209: Člen
redakčnej rady - Ivan Chalupecký
Verbum : Časopis pre kresťanskú kultúru / Red. rada: Anton Fabián, Jozef Leščinský ... [et al.]. - Roč. 18, č. 1
(2007) -. - Košice : Verbum, 2008. ISSN 1210-1605
Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť, ISSN 1337-6535
člen redakčnej rady časopisu: František Trstenský,
Studia Biblica Slovaca : ročenka biblistov Slovenska. Vydáva Katolícke biblické dielo vo Svite, ISBN 978-8089120-11-6. Člen redakčnej rady časopisu : František Trstenský, Róbert Lapko
Sväté písmo pre každého : Vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava, ISSN 1336-0205
Šéfredaktor časopisu: Anton Tyrol
Duchovný pastier : Revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN 0139-861X.
Honorárny člen redakčnej rady: Anton Tyrol
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.:
Slovenské filozofické združenie pri SAV
PhDr. Imrich Degro, PhD.:
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Stredoeurópska spoločnosť pre Filozofiu náboženstva
Vedecká rada Teologickej fakulty KU v Ružomberku
Redakčná rada Filozofický kruh (internetový časopis pre realistickú filozofiu)
Akademický senát KU v Ružomberku
Akademický senát Teologickej fakulty KU v Ružomberku
PhDr. Ján Pramuka, PhD.:
Akademický senát KU v Ružomberku
Akademický senát Teologickej Fakulty KU v Ružomberku
PhDr. PaedDr. Marcel Šefčík, PhD.:
Klub priateľov Ferka Skyčáka
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
predseda Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu
člen prezídia Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu
člen vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
člen vedeckej rady Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity
člen vedeckej rady Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku
prof. PaedDr. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
člen vedeckej rady Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku.
prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.
člen vedeckej rady Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku.
člen vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku.
predseda Subkomisie pre dokumenty Druhej diecéznej synody Spišskej diecézy
člen komisie pre udeľovanie rádov pri Biskupskom úrade Spišské Kapitula
člen Kňazskej rady spišského biskupstva
ocenenia: cena Fra Angelica (február 2011) za vedenie časopisu Sväté Písmo pre každého v rokoch 2001-2010.
doc. PhDr. Ivan Chalupecký
predseda Spišského dejepisného spolku
čestný člen Slovenskej historickej spoločnosti
doc. ThDr. Róbert Lapko, ThD.
člen Katolíckeho biblického diela na Slovensku za Košickú arcidiecézu
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu
riaditeľ Inštitútu cirkevných dejín
člen komisie Maďarsko-slovenského dialógu Szeged-Košice
doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
člen vedeckej rady Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku.
člen Katolíckeho biblického diela za Spišskú diecézu
člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
člen Spišského dejepisného spolku
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
člen Katolíckeho biblického diela na Slovensku za Košickú arcidiecézu
Mgr. Vladimír Olejník
člen Spišského dejepisného spolku
člen Odbornej sekcie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV – História školstva a pedagogiky
člen Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
Člen vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Košice.
Člen vedeckej rady GTF PU, Prešov.
Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska- odborný znalec.
Odborný poradca, Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Spišská Nová Ves.
Metodicky poradca, Diecézny katechetický úrad Košice.
ThDr. Štefan Sečka, PhD.
Prezident Slovenskej katolíckej charity.
Predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve pri KBS.
Člen Komisie pre klérus – predseda subkomisie pre permanentnú formáciu.
ThDr. Lucia Pečovská, PhD.
člen Komisie pre pastoráciu rodín pri ABU Košice
člen Association Bioethicists In Central Europe - BCE (asociácia je súčasťou Central European Exchange Program
for University Studies CEEPUS – network pri Katholisch-Theologische Fakultät, Institut für Moraltheologie,
Universität Wien)
61
ThLic., PaedDr. Jana Hurajtová
Členstvo v redakčnej rade
Redakcia: Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., Levočská 10, 052 01 Spišská Nová Ves,
[email protected], Evidenčné číslo Ministerstva kultúry SR: EV 3068/09, štvrťročník, ISSN 1337-6608, celoslovenská
pôsobnosť.
Názov časopisu: Katolícky učiteľ, Časopis učiteľov náboženskej výchovy a učiteľov katolíckych škôl.
PhDr. Mgr. Ivana Mocáková
Rada pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska - permanentný člen.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu
člen RR LI TFKU
člen Komisie pri KpL KBS
cenzor na posúdenie kníh pri Arcibiskupstve Košice
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
člen Liturgia – časopis pre liturgickú obnovu, vydáva SSV pre KBS Slovenska ISSN 1210-0676
Člen OK pre doktorandské štúdium na CMBF UK od r. 1997
spoločnosti pre katolícku teológiu
Komisia pre klérus pri KBS od 2002
Komisia pre cirkevno-hudobné vzdelávanie pri KBS, od r. 1990
Liturgická komisia KBS od r. 1978, vedúci Hudobnej sekcie od 1990
Liturgický poradca Ekumenického spoločenstva Košice, od r. 2000
Vedecká rada Pedagogickej fakulty KU, od r. 2000
Vedecká rada Filozofickej fakulty KU, od r. 2003
Vedecká rada Zdravotníckej fakulty KU, od r. 2005
Vedecká rada Teologickej fakulty Prešovskej univerzity, od r. 2007
Centrum excelentnosti SAV – centrum mediálnej kultúry, od r. 2005
Komisia pre riadenie kvality na Teologickej fakulte KU Košice od februára 2008 – predseda;
Členstvo v komisiách manažérstva kvality vzdelávania:
prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, CSc.
Člen redakčnej rady časopisu Verbum
Člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku
Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
člen združenia EUNIS za KU (2004-2008)
člen združenia SANET za KU (2004-2008)
člen rady združenia CANET (2000 -2009)
člen komisie pre posudzovanie rozvojových projektov MŠ SR.
Doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD.
Člen redakčnej rady časopisu ADORAMUS TE
Člen Liturgickej komisie – Hudobnej sekcie pri KBS Slovenska
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu a Slovenskej sekcie európskej spoločnosti pre katolícku teológiu
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.
člen Vedeckej rady Teologickej fakulty Košice
člen Senátu Teologickej fakulty Košice
člen redakčnej rady teologického časopisu Verba Theologica
PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
Cena rektora za vedeckú tvorivú činnosť ako najaktívnejšej vedecko-pedagogickej pracovníčke Teologickej
fakulty KU v roku 2010 v kategórii odborný asistent s PhD. 17.02.2011 Ružomberok
62
PhDr. Mgr. Janka Bursová, PhD.
Nové aspekty sociálnej práce III : zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 29. Apríla 2011 na Teologickom
inštitúte v Spišskom Podhradí / ed. Janka Bursová, Zuzana Budayová. - Ružomberok : Verbum, 2011. - 380 s. ISBN 978-80-8084-777-7 [Bursová Janka (50%) - Zuzana Budayová (50%)]
PhDr. Katarína Majcherová,PhD.
Nové aspekty sociálnej práce III : zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 29. Apríla 2011 na Teologickom
inštitúte v Spišskom Podhradí / ed. Janka Bursová, Zuzana Budayová. - Ružomberok : Verbum, 2011. - 380 s. ISBN 978-80-8084-777-7
Mgr. Katarína Kotradyová, PhD.
České Budejovice – členka vedeckej rady
Spišské Podhradie – členka organizačného výboru a vedeckej rady medzinárodnej vedeckej konferencie Nové
aspekty v sociálnej práci III.
Dolný Kubín – recenzent zborníka z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Dekan TF KU na základe vydania pokynov rektora KU v Ružomberku menoval dňa 25. 2. 2008 prof. ThDr.
Cyrila Hišema, PhD., doc. PhDr. ThDr. Štefana Lenčiša, doc. ThDr. Jozefa Leščinského, PhD., prof. PhDr.
ThDr. Petra Zubka, PhD. za členov komisie Manažérstva kvality vzdelávania na Teologickej fakulte v Košiciach.
63
Príloha č. 2
Štatistika publikácií, rok vykazovania 2011:
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFL Postery v zborníkoch z domácich konferencií
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich
vydavateľstvách
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
FAI Redakčné a zostavovateľské práce
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy
GII Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich
64
3
9
3
1
3
26
25
17
1
1
16
1
55
1
1
4
1
7
1
10
1
13
6
17
1
10
Zoznam publikačnej činnosti, Rok vykazovania 2011
AAA
Vedecké
monografie
vydané
v
zahraničných
vydavateľstvách
AAA
Rodzina objawieniem daru życia
i ewangelii życia / Mária
Slivková. - Ząbki : Apostolicum,
2010. - 105 s. - ISBN 978-83-7031716-4.
AAA
Rodzina,
źródło
i
model
wspólnoty międzyludzkiej /
Mária Slivková. - Ząbki :
Apostolicum, 2010. - 88 s. - ISBN
978-83-7031-717-1.
AAA
Family and marriage in the book
of Tobit : sociological and
anthropological aspects / Róbert
Lapko. - Kraków : Wydawnictwo
Karmelitów Bosych, 2011. - 110 s.
- Slov. verzia: Lapko, Róbert.
Rodina a manželstvo v knihe
Tobiáš
:
sociologické
a
antropologické aspekty. Svit :
KBD Svit, 2011. 111 s. ISBN 97880-89120-31-4. - ISBN 878-837604-131-5.
AAB
Vedecké
vydané
v
vydavateľstvách
monografie
domácich
AAB
Tajomstvo Ježiša Krista / Pavol
Dráb. - 1. vyd. - Košice : Vienala,
2011. - 202 s. - ISBN 978-80-8126039-1.
AAB
Sviatosti
uvedenia
do
kresťanského života / Pavol
Dráb. - Košice : Vienala, 2011. 244 s. - ISBN 978-80-8126-040-7.
AAB
Plánovať eticky [elektronický
zdroj] : kresťanskí etici o
plánovaní rodičovstva a ich diela
na Slovensku a v Česku v 20. a
21. storočí / Daniel Demočko. - 1.
vyd.
Košice
: Inštitút
aplikovanej etiky, 2011. - 1
elektronický optický disk (CDROM), 79 s. - Elektronická
monografia. - Názov z hlavnej
obrazovky. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie;
CD-ROM mechanika. - ISBN
978-80-970835-7-1.
: Misijná spoločnosť sv. Vincenta
de Paul, 2011. - 164 s. - ISBN 97880-970280-9-6.
AAB
Život apoštola Pavla / František
Trstenský. - [1. vyd.]. - Svit :
Katolícke biblické dielo, 2011. 348 s. - ISBN 978-80-89120-33-8.
ACB
Tvárou v tvár : náčrt psychológie
kresťanskej osobnosti podľa L.
M. Rullu v kontexte biblického
príbehu o Jakubovi / Marek
Forgáč. - Košice : Equilibria,
2011. - 165 s. - ISBN 978-8089284-72-6.
AAB
Od počatia po narodenie :
orientácia v riešení vybraných
súčasných biotických problémov
/ Inocent Mária
Vladimír
Szaniszló, Daniel demočko. Košice : Heuréka, 2011. - 167 s. ISBN 978-80-970090-2-1.
AAB
Manažment,
ekonomika
a
podnikanie vo svetle sociálnej
náuky Cirkvi / František Drozd,
Anton Lisnik, Petr Vyhnal,
Katarína Kotradyová, Robert
Bílek. - [1. vyd.]. - Ružomberok :
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku, 2011. - 348 s. ISBN 978-80-8084-705-0.
[...Anton Lisnik - Petr Vyhnal Katarína Kotradyová - Róbert
Bílek]
AAB
Spišská diecéza a jej biskupi /
František
Dlugoš,
Ľubomír
Hromjak, Ľubomír Pekarčík. - [1.
vyd.]. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- 143 s. - ISBN 978-80-8084-695-4.
AAB
Radovať sa s Bohom / Ľubomír
Stanček. - 1. vydanie. - Bratislava
: Misijná spoločnosť sv. Vincenta
de Paul, 2011. - 174 s. - ISBN 97880-970281-6-9.
AAB
Rétorika a jej praktiky / Ľubomír
Stanček. - 1. vydanie. - Bratislava
65
ACB Vysokoškolské učebnice
vydané
v
domácich
vydavateľstvách
ACB
Sociálna práca v teréne / Lýdia
Lešková. - 1. vyd. - Košice :
Vienala, 2011. - 87 s. - ISBN 97880-8126-046-9.
ACB
Rozhľadenie v religionistike /
Jozef Jurko. - Košice : Vienala,
2011. - 177 s. - ISBN 978-80-8126045-2.
ADC
Vedecké
práce
v
zahraničných
karentovaných
časopisoch
ADC
The Process of Democratization
and Political Communication in
the Roman Catholic Church /
Inocent-Mária
Vladimír
Szaniszló.
In: Journal for the Study of
Religions and Ideologies. - ISSN
1583-0039. - Vol. 10, Issue 29
(Sum 2011), p. 26-42.
ADE
Vedecké
práce
v
zahraničných nekarentovaných
časopisoch
ADE
Attitude of inhabitants of spis
region
to
refugeesand
immigrants
=
Stosunek
mieszkańców
spisza
do
uciekinierów i imigrantów /
Katarína Majcherová.
In: Edukacja elementarna w
teorii i praktyce : kwartalnik dla
nauczycieli. - ISSN 1896-2327. Roč. 5, č. 3-4 (2010), s. 75-80.
ADE
The perception of the biblical
text and its adaptation to the
reader´s
circumstances
/
František Trstenský.
In: Malabar theological review. ISSN
0974-8679.
Vol.6,
No.1(2011), s. 3-13.
ADE
Dôležitosť ochrany skutočných
ľudských práv v dokumentoch
katolíckej cirkvi / Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló.
In: Teologické texty : časopis pro
teoretické a praktické otázky
teologie. - ISSN 0862-6944. - Roč.
22, č.2 (2011), s. 72-79.
ADF Vedecké práce v domácich
nekarentovaných časopisoch
ADF
Fenomén úzkosti z pohľadu
existencialistu S. Kierkegaarda /
Marcel Šefčík.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 5, č.
3(2011), s. 119-122.
ADF
Humanizácia sveta skrze rodinu
/ Mária Slivková.
In: Sociálna a duchovná revue. ISSN 1338-290X. - Roč. 2, č. 2
(2011), s. 17-27.
ADF
Ochrana ľudských práv z
pohľadu Cirkvi : II.čast / InocentMária Vladimír Szaniszló.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X. - Roč. 92, č.1
(2011), s. 7-12.
ADF
Demokracia, demokratizácia a
Cirkev II. / Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X. - Roč. 92, č.3
(2011), s. 124-132.
ADF
Anjeli na Druhom vatikánskom
koncile a v dokumentoch 2.
vatikánskeho koncilu / Jozef
Jurko.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X.
ADF
Snaha o kvalitu života chorých,
handicapovaných a zdravotne
ťažko postihnutých ľudí / Jozef
Jurko.
In: Theologos : teologická revue.
- ISSN 1335-5570. - Roč. 13, č.2
(2011) s. 58-71.
[Jurko Jozef]
E0014426
ADF
Cirkev a zápas o uznanie
demokratického
politického
systému od čias encykliky
Rerum novarum / Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X. - Roč. 92, č.5
(2011), s. 270-286.
ADF
Mater et Magistra – predstavenie
Jána XXIII. a jeho doby :
profilácia pápeža Jána XXIII. k
sociálnym témam doby / Jozef
Jurko.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X.
ADF
Demokracia, demokratizácia a
Cirkev
III.
:
(namáhavé
zbližovanie) / Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X.
ADF
Demokracia, demokratizácia a
Cirkev
I.
:
(namáhavé
zbližovanie) / Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X. - Roč. 92, č.2
66
(2011), s. 57-64.
ADF
Hodnota sledovania svätej omše
cez rozhlas alebo televíziu /
Alojz Frankovský.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 5, č.
3(2011), s. 144-145.
ADF
Slovenské autonomistické hnutie
v rokoch 1918-1925 / Ľuboslav
Hromják.
In: Historický zborník. - ISSN
1335-8723. - č. 1 (2010), s. 148160.
ADF
Teológia kresťanského pohrebu /
Martin Koleják.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X. - Roč. 92, č. 6
(2011), s. 402-407.
ADF
Oltár
v
pokoncilových
liturgických
normatívnych
textoch / Andrej Krivda.
In: Liturgia : časopis pre
liturgickú obnovu. - ISSN 12100676. - Roč. 21, č.1 (2011) s. 50-67.
ADF
Reflexia o povolaní a vyvolení v
knihe
Exodus
/
Dominik
Berberich.
In: Studia Biblica Slovaca. - ISSN
1338-0141. - Roč. 3, č. 1 (2011), s.
115-121.
ADF
Vyvolenosť.
Požehnanie,
či
záhuba? : (úvahy o vyvolenosti,
dobre a zle po druhej svetovej
vojne) / Ján Mičko.
In: Ostium [elektronický zdroj] :
internetový
časopis
pre
humanitné odbory. - Trnava :
Schola Philosophica, 2011. - ISSN
1336-6556. - Popis urobený:
Popis urobený 15.6.2011. Dostupné
na:
http://www.ostium.sk/index.php
?mod=magazine&act=show&aid
=330.
ADF
Starostlivosť
o
starých
a
zomierajúcich / Martin Koleják.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 5, č. 4
(2011), s. 165-169.
ADF
Sviatosť zmierenia / Martin
Koleják.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X. - Roč. 92, č.
9(2011), s. 522-527.
ADF
Spravodlivá mzda / Martin
Koleják.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 5, č.
3(2011), s. 123-128.
ADF
Pápežove vyjadrenia o obrane
pred HIV-AIDS / Martin Koleják.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 5, č. 2
(2011), s. 68-77.
ADF
Culture of marriage: crisis and
challenge = Kultur der Ehe: Krise
und Herausforderung = Kultúra
manželstva: kríza a výzva /
Richard Kucharčík.
In: Disputationes Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 11, č.4 (2011), s. 84-93.
ADF
Igino Giordani – naivná postava
talianskych dejín? / Dominik
Berberich.
In:
Človek
a
spoločnosť
[elektronický zdroj] : Internetový
časopis pre pôvodné teoretické a
výskumné štúdie z oblasti
spoločenských vied, 2010. - ISSN
1335-3608. - Č. 4 (2010), nestr. Popis urobený: Popis urobený:
8.9.2011.
Dostupné
na:
http://www.saske.sk/cas/zoznam
-rocnikov/2010/4/5900/.
ADF
Content of the terms: faculty to
hear confessions and power to
remit penalties = Obsah pojmov
spovedná
fakulta
a
moc
oslobodzovať od trestov / Miloš
Pekarčík.
In: Disputationes Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 11, č. 1 (2011), s. 110-120.
ADF
The acquirement of the faculty to
hear confession = Nadobúdanie
spovednej fakulty / Miloš
Pekarčík.
In: Disputationes Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč.11, č. 2 (2011), s. 59-71.
ADF
Ženy na Druhom vatikánskom
koncile, v jeho dokumentoch a
posolstve / Jozef Jurko.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X. - Roč. 92, č.10
(2011), s. 585-600.
ADF
Forma uzavretia manželstva /
Zuzana Petkačová.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X.
AEC
Vedecké
práce
v
zahraničných
recenzovaných
zborníkoch
AEC
Zpřesnění pojmů společenství a
communio
osob
/
Mária
Slivková.
In: Etika a sociální odezvy v
společnosti / ed. Martin Uháľ. Tišnov : Sursum, 2011. - ISBN
978-80-7323-222-1. - S. 101-111.
AEC
Specifikace problému intervence
kurátora při provádění ústavní
péče, ochranné výchovy a
alternativy jejich odstranění /
Lýdia Lešková.
In: Etika a sociální odezvy v
společnosti / ed. Martin Uháľ. -
67
Tišnov : Sursum, 2011. - ISBN
978-80-7323-222-1. - S. 71-83.
AEC
Rétorika
učí
pedagogike
afirmácií človeka ako osoby /
Ľubomír Stanček.
In:
Pedagogia
afirmacji
człowieka
jako
osoby
=
Pedagogika uznávania človeka
ako osoby / pod red. Mariana
Włosińskiego. - Włocławek :
Wyższa Szkoła HumanistycznoEkonomiczna we Włocławku,
2011. - ISBN 978-83-61609-13-1. S. 127-144.
AEC
Človek
v
rodinnom
spoločenstve, ako ho vykresľuje
Kniha Tobiáš / Róbert Lapko.
In: Przemiany moralności i
wychowania
:
historia
współczesność - perspektywy /
red.
Marta
Gluchmanová,
Stanisław
Ciupka,
Marek
Rembierz. - Kraków : Beskidzki
instytut nauk o człowieku, 2010.
- ISBN 978-83-62092-00-0. - S.
127-133.
AEC
Nemocní,
postižení
a
handicapovaní lidé v empatii
Jana Pavla II / Jozef Jurko.
In: Etika a sociální odezvy v
společnosti / ed. Martin Uháľ. Tišnov : Sursum, 2011. - ISBN
978-80-7323-222-1. - S. 84-92.
AEC
Rodzina
zasadą
porządku
ekonomicznego i filozofii pracy /
Mária Slivková.
In: Rodzina wobec wyzwań
współczesności : tom II : polsko
– słowackiej serii wydawniczej :
społeczeństwo
–kultura
–
wartości : studium społeczne /
ed. Janusz Mierzwa, Gabriel
Pala. - Krosno : Krośnieńska
Oficyna Wydawnicza, 2011. ISBN 978-83-62843-12-1. - S. 8192.
AEC
Les relations et familiales dans la
famille rom = Social and family
relationships in Romany family /
Katarína Kotradyová.
In: Les Études sociales et
économiques de l´Université
catholique de Ruzomberok en
2011 / Ľubomír Pekarčík. Fribourg : S.É.C.T., 2011. - ISBN
978-2-9700765-5-1. - S. 11-18.
AEC
Význam a postavenie rómskej
ženy v tradičnej a súčasnej
komunite / Katarína Kotradyová,
František Drozd.
In:
Polityka
rodzinna
wyzwaniem dla pracy socjalnej /
red. Adam Koperek, Jerzy
Koperek. - Łodź : Adam
Koperek, 2011. - ISBN 978-83927297-4-7. - S. 73-87.
AEC
Wpływ i presja społeczenśtwa
nowoczesnego na współczesną
młodzież = Influence et pression
de la société moderne sur la
jeunesse actuelle = Vplyv a tlak
modernej spoločnosti na súčasnú
mládež / Ján Knapík.
In: Nowe aspekty pracy socjalnej
= Nouveaux aspects dans le
travail social / ed. Zbigniew
Kazimierz Domżał, Ursula Anna
Domżał. - Łodź : Wyższa szkoła
edukacji zdrowotnej i nauk
społecznych w Łodzi, 2010. ISBN 978-83-61095-36-1. - S. 133146.
AEC
La sostanza dei concetti della
facolta di confessione e il potere
di remissione della pena / Miloš
Pekarčík.
In: Dialogue interdisciplinaire
entre la théologie, la pédagogie,
la médecine et le travail social /
François Miche. - Fribourg :
S.É.C.T., 2010. - ISBN 978-29700716-3-1. - S. 109-120.
AEC
Zápas súčasného človeka o
spolupatričnosť
ku
handicapovaným,
ťažko
zdravotne postihnutým ľuďom a
chorým / Jozef Jurko.
In: Etika a sociální odezvy v
společnosti / ed. Martin Uháľ. Tišnov : Sursum, 2011. - ISBN
978-80-7323-222-1. - S. 93-100.
AEC
Průzkum subjektivního vnímání
chudoby ve vybraných okresech
Košického kraje / Lýdia Lešková.
In: Etika a sociální odezvy v
společnosti / ed. Martin Uháľ. Tišnov : Sursum, 2011. - ISBN
978-80-7323-222-1. - S. 63-70.
AEC
Vplyv náboženského fenoménu
na výchovu človeka = Wpływ
fenomenu religiina edukację
człowieka / Jozef Bieľak.
In:
Pedagogika
religii
w
kontekście
edukacyjnym
=
Pedagogika náboženstva vo
výchovnom kontexte / pod red.
ks. Mariana Włosińskiego. Włocławek : Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna,
2011. - ISBN 978-83-61609-17-9. S. 113-125.
AEC
Biblická afirmácia človeka ako
osoby / Anton Tyrol.
In:
Pedagogia
afirmacji
człowieka
jako
osoby
=
Pedagogika uznávania človeka
ako osoby / pod red. Mariana
Włosińskiego. - Włocławek :
Wyższa Szkoła HumanistycznoEkonomiczna we Włocławku,
2011. - ISBN 978-83-61609-13-1. S. 159-166.
AEC
Pedagogické,
didaktické
a
technologické
aspekty
audiovizuálnych
médií
vo
výchovnom kontexte v cirkvi /
Ľubomír Stanček.
In:
Pedagogika
religii
w
kontekście
edukacyjnym
=
Pedagogika náboženstva vo
výchovnom kontexte / pod red.
ks. Mariana Włosińskiego. Włocławek : Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna,
2011. - ISBN 978-83-61609-17-9. S. 127-139.
AEC
Sociální
spravedlnost
jako
„pozitivní
nespravedlnost“
prostřednictvím optiky Tomáše
68
Sedláčka / Martin Uháľ.
In: Etika a sociální odezvy v
společnosti / ed. Martin Uháľ. Tišnov : Sursum, 2011. - ISBN
978-80-7323-222-1. - S. 49-54.
AEC
Le chômage et son influence sur
la persone = Unemployment and
impact on human / Janka
Bursová.
In: Les Études sociales et
économiques de l´Université
catholique de Ruzomberok en
2011 / Ľubomír Pekarčík. Fribourg : S.É.C.T., 2011. - ISBN
978-2-9700765-5-1. - S. 27-34.
AEC
Odovzdávanie viery človeku v
postmodernej dobe v rodine a z
rodiny. / Jozef Bieľak.
In:
Pedagogia
afirmacji
człowieka
jako
osoby
=
Pedagogika uznávania človeka
ako osoby / pod red. Mariana
Włosińskiego. - Włocławek :
Wyższa Szkoła HumanistycznoEkonomiczna we Włocławku,
2011. - ISBN 978-83-61609-13-1. S. 107-125.
AEC
Sociální úloha odborů – nejstarší
a první cíl a prostředek
projevování solidarity / Martin
Uháľ.
In: Etika a sociální odezvy v
společnosti / ed. Martin Uháľ. Tišnov : Sursum, 2011. - ISBN
978-80-7323-222-1. - S. 55-62.
AEC
Spásne prvky v nekresťanských
náboženstvách / Jozaf Bieľak.
In:
Pedagogia
afirmacji
człowieka
jako
osoby
=
Pedagogika uznávania človeka
ako osoby / pod red. Mariana
Włosińskiego. - Włocławek :
Wyższa Szkoła HumanistycznoEkonomiczna we Włocławku,
2011. - ISBN 978-83-61609-13-1. S. 201-221.
AEC
Z dejín náboženského života
mesta Košice od najstarších čias
do vzniku Košickej diecézy /
Cyril Hišem.
In:
Genius
Loci
:
międzynarodowe
naukowe
studia humanistyczne / ed. Cyril
Hišem, Jacek Neumann. Olsztyn
:
Warmińskie
Wydawnictwo Diecezjalne, 2011.
- ISBN 978-83-61864-05-9. - S. 1935.
AEC
Z dejín náboženského života
mesta Prešov / Cyril Hišem.
In:
Genius
Loci
:
międzynarodowe
naukowe
studia humanistyczne / ed. Cyril
Hišem, Jacek Neumann. Olsztyn
:
Warmińskie
Wydawnictwo Diecezjalne, 2011.
- ISBN 978-83-61864-05-9. - S. 8189.
AEC
Z dejín náboženského života
mesta Bardejov / Cyrl Hišem.
In:
Genius
Loci
:
międzynarodowe
naukowe
studia humanistyczne / ed. Cyril
Hišem, Jacek Neumann. Olsztyn
:
Warmińskie
Wydawnictwo Diecezjalne, 2011.
- ISBN 978-83-61864-05-9. - S.
114-117.
AEC
Z dejín náboženského života
mesta Sabinov / Cyril Hišem.
In:
Genius
Loci
:
międzynarodowe
naukowe
studia humanistyczne / ed. Cyril
Hišem, Jacek Neumann. Olsztyn
:
Warmińskie
Wydawnictwo Diecezjalne, 2011.
- ISBN 978-83-61864-05-9. - S.
119-121.
AEC
Missionary Papal Encyclicals in
the First half of the 20th century
/ Štefan Lenčiš.
In:
Genius
Loci
:
międzynarodowe
naukowe
studia humanistyczne / ed. Cyril
Hišem, Jacek Neumann. Olsztyn
:
Warmińskie
Wydawnictwo Diecezjalne, 2011.
- ISBN 978-83-61864-05-9. - S. 4349.
AED Vedecké práce v domácich
recenzovaných zborníkoch
AED
Teológia manželstva v kontexte
zmluvy Boha so stvorením. /
Jozef Bieľak.
In: Biblické aspekty manželstva a
rodiny / ed. Anton Tyrol. - Svit :
Katolícke biblické dielo, 2011. ISBN 978-80-89120-28-4. - S. 5673.
AED
Pôvod rodiny vo svetle Božieho
zjavenia / Anton Tyrol.
In: Biblické aspekty manželstva a
rodiny / ed. Anton Tyrol. - Svit :
Katolícke biblické dielo, 2011. ISBN 978-80-89120-28-4. - S. 1926.
AED
Úloha autora, textu a čitateľa v
procese čítania biblického textu /
František Trstenský.
In: Počuli sme Božie slovo / ed.
Anton Tyrol. - Svit : Katolícke
biblické dielo, 2011. - ISBN 97880-89120-32-1. - S. 19-31.
AED
Rozvoj
sociálnych
a
komunikačných zručností na 1.
stupni ZŠ = The development of
social and communicative skills
in primary school / Katarína
Majcherová.
In:
Rozvíjanie
kľúčových
kompetencií v predprimárnom a
primárnom vzdelávaní / zost.
Ivana
Rochovská,
Zdenka
Hlaváčová,. - Ružomberok :
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku, 2011. - ISBN 97880-8084-677-0. - S. 133-157.
AED
Ako
hodnotia
študenti
Teologickej fakulty v Košiciach
komunikačné zručnosti svojich
pedagógov / Ján Knapík.
In: Sociálna inteligencia v
manažmente
školy
a
v
pracovnom
procese
[elektronický
zdroj]
:
Nekonferenčný vedecký zborník
recenzovaných
štúdií
s
69
medzinárodnou účasťou / ed.
Zuzana Birknerová. - Prešov :
Prešovská univerzita v Prešove,
2011. - ISBN 978-80-555-0436-0. S. 184-191.
AED
Životopisná črta / Anton Tyrol.
In: Štefan Šmálik : Spomienka na
osobnosť a dielo / ed. Anton
Tyrol. - Svit : Katolícke biblické
dielo, 2011. - ISBN 978-80-8912029-1. - S. 5-13.
AED
Rekapitulácia projektu Sväté
písmo pre každého / Anton
Tyrol.
In: Počuli sme Božie slovo / ed.
Anton Tyrol. - Svit : Katolícke
biblické dielo, 2011. - ISBN 97880-89120-32-1. - S. 9-18.
AED
Od života k Písmu, od Písma k
životu / Anton Tyrol.
In: Počuli sme Božie slovo / ed.
Anton Tyrol. - Svit : Katolícke
biblické dielo, 2011. - ISBN 97880-89120-32-1. - S. 41-49.
AED
Metódy aktívneho učenia ako
prostriedok
efektívneho
vyučovania
náboženskej
výchovy / Mária Olejníková.
In: Zborník teologických štúdií.
No. 7 / ed. Gabriel Paľa, Marek
Petro. - Prešov : Prešovská
univerzita, 2010. - ISBN 978-80555-0303-5. - S. 66-76.
AED
Intertextuálny rozmer slovies
[epipiptein] a [prospiptein] (Mk
3,10-11) / Štefan Novotný.
In:
Textový,
exegetický
a
teologický výskum Evanjelia
podľa Marka / ed. Pavol Farkaš. Bratislava
:
Univerzita
Komenského v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-88696-61-2. - S. 3037.
AED
Mladý človek v konzumnej
spoločnosti / Mária Slivková.
In: Zborník religionistických a
sociologických štúdii / ed. Kamil
Kardis, Mária Kardis. - Prešov :
PU v Prešove, Gréckokatolícka
teologická fakulta, 2011. - ISBN
978-80-555-0347-9. - S. 14-39.
AED
Teologická fakulta na Košickej
univerzite / Cyril Hišem.
In: Potvrdenie jezuitskej košickej
univerzity
"Zlatou
bulou"
Leopolda I. : 350.výročie : súbor
štúdií : 8. - 9. október 2010 / eds.
Milan Lach, Šimon Marinčák. Košice : Centrum spirituality
Východ - Západ Michala Lacka,
2011. - ISBN 978-80-7141-710-1. S. 31-42.
AED
Vznik Uhorskej ľudovej strany
vo svetle vatikánskej diplomacie
/ Ľuboslav Hromják.
In: Studia Historica Tyrnaviensia
IX-X / ed. Marta Dobrotková. Trnava : Filozofická fakulta
Trnavská univerzita, 2010. ISBN 978-83-7490-327-1. - S. 246258.
AED
Osobnostný a ideový profil
Štefana Šmálika / Ľuboslav
Hromják.
In: Štefan Šmálik : Spomienka na
osobnosť a dielo / ed. Anton
Tyrol. - Svit : Katolícke biblické
dielo, 2011. - ISBN 978-80-8912029-1. - S. 14-22.
AED
Význam partikulárnej cirkvi v
ekumenizme na Slovensku /
Ľubomír Stanček.
In: Pastoračná činnosť vo farnosti
a diecéze / ed. Michal Baláž,
Zdeno Pupík, Peter Švec. - Žilina
: Inštitút Communio, 2011. ISBN 978-80-970613-2-6. - S. 236246.
AED
Jezuitské životné sprevádzanie
Mikuláša Esterháziho z Trnavy
do Košíc a Burgenlandu /
Inocent-Mária
Vladimír
Szaniszló.
In: Potvrdenie jezuitskej košickej
univerzity
"Zlatou
bulou"
Leopolda I. : 350.výročie : súbor
štúdií : 8. - 9. október 2010 / eds.
Milan Lach, Šimon Marinčák. Košice : Centrum spirituality
Východ - Západ Michala Lacka,
2011. - ISBN 978-80-7141-710-1. S. 125-132.
AED
Vzťahy v kresťanskej rodine a
komunite na základe Ef 5,21-33 /
František Trstenský.
In: Biblické aspekty manželstva a
rodiny / ed. Anton Tyrol. - Svit :
Katolícke biblické dielo, 2011. ISBN 978-80-89120-28-4. - S. 4655.
AEE
Vedecké
práce
v
zahraničných nerecenzovaných
vedeckých zborníkoch
AEE
Die Struktur eines religiösen
Fernsehprogramms
in
der
Slowakei, entworfen auf Grund
des Programms von F. J. Sheen.
Life is worth living / Robert
Lapko.
In: Freunde oder Feinde? Zum
Verhältnis zwischen Kirche und
Medien : pastoraltheologische
Hefte 4 (2011) / ed. Mieczysław
Polak. - Gniezno : Gaudentinum,
2011. - ISBN 978-83-62263-58-5. S. 39-51.
AEF Vedecké práce v domácich
nerecenzovaných
vedeckých
zborníkoch
AEF
Terénna
sociálna
práca
v
kontexte sociálneho poradenstva
/ Katarína Kotradyová.
In: Nové trendy v terénnej
sociálnej a komunitnej práci I.
[elektronický zdroj] / ed. Dušan
Gábor. - Košice : Rómske
mediálne
a
dokumentačné
centrum, 2011. - ISBN 978-80970614-0-1. - S. 49-53.
AFB
Publikované
pozvané
referáty na domácich vedeckých
konferenciách
AFB
Ciele podnikania z pohľadu
sociálnej náuky Katolíckej Cirkvi
70
= Business goals from the
perspective of the social doctrine
of the Catholic Church / Jozef
Bieľak.
In: Nové aspekty v sociálnej
práci
III
:
zborník
z
medzinárodnej
konferencie
konanej dňa 29. apríla 2011 na
Teologickom
inštitúte
v
Spišskom Podhradí / ed. Janka
Bursová, Zuzana Budayová. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-777-7. - S.5774.
AFB
Politika trhu práce vo vzťahu k
občanom
so
zdravotným
postihnutím = Job market policy
in relation to people with health
disaptibility / Lýdia Lešková.
In: Svet, život a problémy ľudí s
ťažkým
zdravotným
postihnutím
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-034-6. - S. 56-67.
AFB
Kvantitatívne
vyhodnotenie
komunikačných schopností v
rámci
rodiny
/
Katarína
Majcherová, Zuzana Hajduová.
In:
Trendy
v
aplikovaní
štatistických
metód
pri
zlepšovaní
kvality
II
[elektronický zdroj] : zborník
príspevkov z II. medzinárodnej
vedeckej
konferencie
12.13.7.2011 Malá Ida / Marek
Ondrejkovič (ed.). - Košice :
Podnikovohospodárska fakulta,
2011. - ISBN 978-80-225-3236-5. S. 33-42.
AFB
Progres
ponímania
nerozlučiteľnosti manželstva vo
Svätom písme = Progress of
understanding indissolubility of
marriage in the Scripture /
Florián Volf.
In: Nové aspekty v sociálnej
práci
III
:
zborník
z
medzinárodnej
konferencie
konanej dňa 29. apríla 2011 na
Teologickom
inštitúte
v
Spišskom Podhradí / ed. Janka
Bursová, Zuzana Budayová. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-777-7. - S.
369-380.
AFB
Vplyv rodiny na formovanie
osobnosti dieťaťa = An influence
of a family in shaping a child´s
personality
/
Katarína
Majcherová, Ondrej Borsík.
In: Nové aspekty v sociálnej
práci
III
:
zborník
z
medzinárodnej
konferencie
konanej dňa 29. apríla 2011 na
Teologickom
inštitúte
v
Spišskom Podhradí / ed. Janka
Bursová, Zuzana Budayová. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-777-7. - S.
283-288.
AFB
Vstaň a choď = Wake up and go /
Katarína Kotradyová.
In: Nové aspekty v sociálnej
práci
III
:
zborník
z
medzinárodnej
konferencie
konanej dňa 29. apríla 2011 na
Teologickom
inštitúte
v
Spišskom Podhradí / ed. Janka
Bursová, Zuzana Budayová. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-777-7. - S.233240.
AFB
Kľúčové kompetencie študentov
sociálnej
práce
=
Key
kompetention of students social
work / Katarína Kotradyová,
Františka Šefčíková.
In: Nové aspekty v sociálnej
práci
III
:
zborník
z
medzinárodnej
konferencie
konanej dňa 29. apríla 2011 na
Teologickom
inštitúte
v
Spišskom Podhradí / ed. Janka
Bursová, Zuzana Budayová. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-777-7. - S.
241-248.
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-777-7. - S.
297-316.
AFB
Inovatívny pohľad na výskum v
sociálnej
sfére
/
Katarína
Majcherová.
In:
Trendy
v
aplikovaní
štatistických
metód
pri
zlepšovaní kvality [elektronický
zdroj] : zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie, Malá Ida,
12.-13.júl 2010. - Košice :
Podnikovohospodárska fakulta
EU, 2010. - ISBN 978-80-2253016-3. - S.38-44.
AFB
Chudoba ako sociálny problém =
Poverty as a social problem /
Janka Bursová.
In: Nové aspekty v sociálnej
práci
III
:
zborník
z
medzinárodnej
konferencie
konanej dňa 29. apríla 2011 na
Teologickom
inštitúte
v
Spišskom Podhradí / ed. Janka
Bursová, Zuzana Budayová. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-777-7. - S.
121-132.
AFB
Špecifiká
edukácie
zrakovo
postihnutej mládeže v spojenej
škole internátnej pre zrakovo
postihnutú mládež v Levoči =
Specific features of education of
youth with visual impairment in
secondary boarding school for
visual impaired students in
Levoča / Katarína Majcherová.
In: Svet, život a problémy ľudí s
ťažkým
zdravotným
postihnutím
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-034-6. - S. 181-187.
AFB
Rereum novarum - predstavenie
Leva XIII: a jeho doby / Ľuboslav
Hromják.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X. - Roč.92, č. 5
(2011), s. 199-214.
AFB
Vedieť sa presadiť i v sociálnej
oblasti = To know transplant
yourself in social spfere /
Ľubomír Stanček.
In: Nové aspekty v sociálnej
práci
III
:
zborník
z
medzinárodnej
konferencie
konanej dňa 29. apríla 2011 na
Teologickom
inštitúte
v
Spišskom Podhradí / ed. Janka
Bursová, Zuzana Budayová. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
71
AFB
Komunitné
plánovanie
ako
dôležitá súčasť sociálnej práce =
Community
planning
as
important part of social work /
Janka Bursová, Ondrej Borsík.
In: Nové aspekty v sociálnej
práci
III
:
zborník
z
medzinárodnej
konferencie
konanej dňa 29. apríla 2011 na
Teologickom
inštitúte
v
Spišskom Podhradí / ed. Janka
Bursová, Zuzana Budayová. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-777-7. - S.
133-137.
AFB
Umelecké a voľnočasové aktivity
vysokoškolákov ako prevencia
sociálno–patologických javov =
Artistic and Leisure Activities of
the University Students as a
Prevention of Socio-pathological
Phenomena / Ján Knapík.
In: Nové aspekty v sociálnej
práci
III
:
zborník
z
medzinárodnej
konferencie
konanej dňa 29. apríla 2011 na
Teologickom
inštitúte
v
Spišskom Podhradí / ed. Janka
Bursová, Zuzana Budayová. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-777-7. - S.
183-197.
AFB
Náčrt osobnosti Mons. Štefana
Náhalku / Ľuboslav Hromják.
In: Mons. Štefan Náhalka = Prvý
riaditeľ Slovenského ústavu sv.
Cyrila a Metoda v Ríme / zost.
Ľuboslav Hromják. - Spišské
Podhradie : Nadácia Kňazského
seminára
biskupa
Jána
Vojtaššáka, 2011. - ISBN 978-8089170-38-8. - S.20-26.
AFB
Štefan Náhalka v správach ŠtB /
Ľuboslav Hromják.
In: Mons. Štefan Náhalka = Prvý
riaditeľ Slovenského ústavu sv.
Cyrila a Metoda v Ríme / zost.
Ľuboslav Hromják. - Spišské
Podhradie : Nadácia Kňazského
seminára
biskupa
Jána
Vojtaššáka, 2011. - ISBN 978-8089170-38-8. - S. 36-58.
AFC Publikované príspevky na
zahraničných
vedeckých
konferenciách
AFC
Skúmanie
demokratických
prvkov v kontexte (katolíckej)
Cirkvi / Inocent-Mária Vladimír
Szaniszló.
In: Demokracie jako hodnota a
problém : sborník z konference,
která se konala pod záštitou
děkana doc. RNDr. Miroslava
Brzeziny, CSc. u příležitosti 20.
výročí založení fakulty : 22.10.
2010. - Liberec : Technická
univerzita v Liberci, 2011. - ISBN
978-80-7372-707-9. - S. 47-55.
AFD Publikované príspevky na
domácich
vedeckých
konferenciách
AFD
Ekumenický rozmer pápežskej
návštevy Slovenska v roku 1995 /
Dominik Macak.
In: Deň bl. Jána Pavla II. :
zborník
príspevkov
z
konferencie : 26. máj 2011 / ed.
Jozef Dronzek. - Prešov : Michal
Vaško, 2011. - ISBN 978-80-7165853-5. - S. 62-74.
AFD
Morálny
imperatív
v
dobrovoľníckej službe kňaza
farára / Martin Uháľ.
In: Osobnosť dobrovoľníka v
pomáhajúcej profesii cez prizmu
ideového odkazu bl. Sáry
Salkaházi
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-042-1. - S. 33-46.
AFD
Výchova a vzdelávanie jedincov
s mentálnym postihnutím =
Upbringing and education of
person with mental disorder /
Katarína Majcherová, Zuzana
Hajduová.
In: Tradície a inovácie vo
výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov VII. : zborník
z II. medzinárodnej vedeckej
konferencie
/
zost.
Ivana
Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-676-3. - S. 3641.
AFD
Eventualita využitia masmédií
vo výchove / Dominik Macák.
In:
Využívanie
inovačných
metód v školskej edukácii :
zborník
z
katechetickopedagogickej
vedeckej
konferencie / ed. Ján Jenčo. Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-043-8. - S. 66-81.
AFD
Využitie hudby pre terapeutické
účely = Exploitation of music for
therapeutic purposes / Ján
Veľbacký.
In: Svet, život a problémy ľudí s
ťažkým
zdravotným
postihnutím
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-034-6. - S. 47-55.
[Veľbacký Ján (100%)]
E0014535
72
AFD
Faktory
motivujúce
k
dobrovoľníckej
činnosti
:
Motivating
factors
for
volunteering / Dominik Macák.
In: Osobnosť dobrovoľníka v
pomáhajúcej profesii cez prizmu
ideového odkazu bl. Sáry
Salkaházi
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-042-1. - S. 187-198.
AFD
Delikvencia
a
kriminalita
mládeže – fenomén vo vývoji
spoločnosti / Lýdia Lešková.
In: Prevencia sociálnej patológie
v prostredí stredných škôl
Košického samosprávneho kraja
: zborník príspevkov z vedeckej
konferencie s medzinárodnou
účasťou konanej dňa 25.11.2011
v Košiciach : Košické dni
sociálnej práce / ed. Dušan
Šlosár. - Košice : Košický
samosprávny
kraj,
Katedra
sociálnej práce FF UPJŠ v
Košiciach, 2011. - ISBN 978-80970978-9-9. - S. 201-205.
AFD
Ochrana
rodiny
pred
negatívnym vplyvom masmédií
vo
svetle
cirkevných
dokumentov / Anton Babják.
In:
Využívanie
inovačných
metód v školskej edukácii :
zborník
z
katechetickopedagogickej
vedeckej
konferencie / ed. Ján Jenčo. Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-043-8. - S. 4-15.
AFD
Prevencia
sociálnopatologických javov v kontexte
sociálnej kurately detí / Lýdia
Lešková.
In: Socialia 2011 : participácia
inštitúcií verejnej správy a
pomáhajúcich
profesií
na
prevencii sociálno-patologických
javov u detí, mládeže a
dospelých
v
Slovenskej
republike a v iných krajinách
Európskej
únie
:
zborník
príspevkov z medzinárodného
vedeckého sympózia SOCIALIA
2011, ktoré sa konalo v horskom
hoteli Šechtička pri Banskej
Bystrici, dňa 27.10.2011 / ed.
Jolana Hroncová. - Banská
Bystrica : Univerzita Mateja Bela,
2011. - ISBN 978-80-557-0305-3. S. 79-83.
AFD
Od daru k odpusteniu / Anton
Tyrol.
In: Biblia a morálka : zborník
prednášok
z
vedeckej
konferencie s medzinárodnou
účasťou
konanej
v
rámci
projektu „Biblické dni“ 25.
októbra 2010 / ed. Mária Kardis.
- Prešov : Prešovská univerzita v
Prešove, 2011. - ISBN 978-80-55504216. - S.115-122.
AFD
Katechetická
výučba
podľa
kánonického
práva
=
Catechetical teaching in canon
law / Miloš Pekarčík.
In: Tradície a inovácie vo
výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov VI. : zborník z
II.
medzinárodnej
vedeckej
konferencie
/
zost.
Ivana
Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-675-6. - S.
234-243.
AFD
Efektívna komunikácia v rodine
/ KatarínaKotradyová, Katrína
Majcherová, Ondrej Borsík.
In: Sanácia rodiny ako teoretický
a praktický problém : zborník z
vedeckej konferencie / ed. Lýdia
Lešková. - Košice : Vienala, 2011.
- ISBN 978-80-8126-044-5. - S.
216-226.
AFD
Skupinové
a
kooperatívne
vyučovanie ako prostriedok
modernizácie
výchovnovzdelávacieho procesu / Mária
Olejníková.
In:
Využívanie
inovačných
metód v školskej edukácii :
zborník
z
katechetickopedagogickej
vedeckej
konferencie / ed. Ján Jenčo. Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-043-8. - S. 82-90.
AFD
Rozvoj
dobrovoľníctva
na
Slovensku = Development of
volunteering in Slovakia /
Katarína Majcherová,
Lucia
Fľaková.
In: Osobnosť dobrovoľníka v
pomáhajúcej profesii cez prizmu
ideového odkazu bl. Sáry
Salkaházi
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-042-1. - S. 220-226.
AFD
Problémové vyučovanie ako
prostriedok
vyučovania
tvorivého myslenia žiakov /
Mária Olejníková.
In:
Využívanie
inovačných
metód v školskej edukácii :
zborník
z
katechetickopedagogickej
vedeckej
konferencie / ed. Ján Jenčo. Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-043-8. - S. 137-145.
AFD
Cesta utrpenia – cesta spásy :
paralela prežívania utrpenia,
jeho
význam
v
živote
blahoslavenej sestry Sáry a
umierajúceho
človeka
v
súčasnosti / Mária Paceková.
In: Metamorfózy rodiny v
kontexte
postmodernej
spoločnosti : deň blahoslavenej
sestry Sáry Salkaházi (1899-1944)
: zborník z vedeckej konferencie
/ ed. Lýdia Lešková. - Košice :
Vienala, 2010. - ISBN 978-808126-005-6. - S. 219-229.
AFD
Niektoré osobnosti a vízie
kresťanského disentu v dobe
neslobody = A Few Personalities
and Visions of Christian Dissent
at the Time of Unfreedom /
Inocent
Mária
Vladimír
Szaniszló, Vladimír Slovák.
In: Sloboda v neslobode :
73
príspevok médií a disentu k
pádu totality : zborník z
medzinárodnej konferencie /
zost. Michal Marťák, Imrich
Gazda. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-692-3. - S. 6981.
AFD
Dar zmluvy v Starom zákone a
normy ľudského konania /
František Trstenský.
In: Biblia a morálka : zborník
prednášok
z
vedeckej
konferencie s medzinárodnou
účasťou
konanej
v
rámci
projektu „Biblické dni“ 25.
októbra 2010 / ed. Mária Kardis.
- Prešov : Prešovská univerzita v
Prešove, 2011. - ISBN 978-80-55504216. - S.55-65.
AFD
The dynamics of cultures and
relationships in Paul´s letter to
Philemon / František Trstenský.
In: The mission of Paul and the
multicultural society = Pavlova
misia a multikultúrna spoločnosť
: the collection of lectures from
the
international
interdisciplinary
academic
researchconference October 1415, 2010 in pursuance of the
research project VEGA num.
1/0107/10
titled
Corpus
Paulinum
as
interreligious
dialogue
paradigm
in
multicultural society : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie
konanej
14.15.októbra
2010
v
rámci
grantového projektu VEGA č.
1/0107/10 s názvom Corpus
Paulinum
ako
paradigma
medzináboženského dialógu v
multikultúrnej spoločnosti /
František Ábel. - Bratislava :
Univerzita Komenského, 2010. ISBN 978-80-223-2969-9. - S. 120129.
AFD
Teistický
koncept
"existencializmu
strachu"
u
Kierkegaarda / Marcel Šefčík.
In: Rozličné cesty hľadania
pravdy vo filozofii v zmysle
klasickej zásady Sapientis est
ordinare : II. : zborník prednášok
z vedeckej konferencie zo
systematickej filozofie : 5. marca
2010 v Spišskom Podhradí / eds.
Ján Pramuka, Marcel Šefčík. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-775-3. - S. 3346.
AFD
Vybrané problémy aplikovanej
etiky v sociálnej práci / Ján
Pramuka.
In: Rozličné cesty hľadania
pravdy vo filozofii v zmysle
klasickej zásady Sapientis est
ordinare : II. : zborník prednášok
z vedeckej konferencie zo
systematickej filozofie : 5. marca
2010 v Spišskom Podhradí / eds.
Ján Pramuka, Marcel Šefčík. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-775-3. - S.
167-182.
AFD
Sanácia rodiny prostredníctvom
liturgie, modlitby a rodinnej
katechézy = Family sanation by
liturgy, prayer and family
catechesis / Radovan Sekan.
In: Sanácia rodiny ako teoretický
a praktický problém : zborník z
vedeckej konferencie / ed. Lýdia
Lešková. - Košice : Vienala, 2011.
- ISBN 978-80-8126-044-5. - S. 99112.
AFD
Využívanie prvkov výchovného
systému dona Bosca pri výchove
detí / Lýdia Lešková, Marta
Horňáková.
In: Sociálna patológia rodiny
[elektronický zdroj] : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie : 24. február 2011
Žilina / ed. Mária Hardy, Terézia
Dudášová, Emília Vranková,
Alena Hrašková. - Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety v
Bratislave, 2011. - ISBN 978-80-
8132-000-2. - S. 223-241.
AFD
Milosrdenstvo v službe osoby /
Jozef Dronzek.
In: Ján Pavol II. a milosrdenstvo
zásadna úloha pre Cirkev i svet :
(konferencia s medzinárodnou
účasťou) : zborník príspevkov z
konferencie, Prešov 7.4. 2011 /
ed. Jozef Dronzek. - Trebišov :
Final, 2011. - ISBN 978-80-8941226-6. - S. 86-95.
AFD
Sociálno-patologické
javy
v
školskom
prostredí
ich
súvislosti, príčiny vzniku a
dôležitosť prevencie / Janka
Bursová.
In: Socialia 2011 : participácia
inštitúcií verejnej správy a
pomáhajúcich
profesií
na
prevencii sociálno-patologických
javov u detí, mládeže a
dospelých
v
Slovenskej
republike a v iných krajinách
Európskej
únie
:
zborník
príspevkov z medzinárodného
vedeckého sympózia SOCIALIA
2011, ktoré sa konalo v horskom
hoteli Šechtička pri Banskej
Bystrici, dňa 27.10.2011 / ed.
Jolana Hroncová. - Banská
Bystrica : Univerzita Mateja Bela,
2011. - ISBN 978-80-557-0305-3. S. 88-93.
AFD
Pravda a sloboda / Jozef
Dronzek.
In: Pravda a sloboda / Jozef
Dronzek, 2011. - ISBN 978-807165-854-2. - S. 6-27.
AFD
Svedok viery, lásky a apoštolskej
odvahy – blahoslavený Ján Pavol
II. / Cyril Hišem.
In: Deň bl. Jána Pavla II. :
zborník
príspevkov
z
konferencie : 26. máj 2011 / ed.
Jozef Dronzek. - Prešov : Michal
Vaško, 2011. - ISBN 978-80-7165853-5. - S. 7-25.
AFD
Bl. Ján Pavol II. a sv. Ján z Kríža /
Jozef Dronzek.
74
In: Deň bl. Jána Pavla II. :
zborník
príspevkov
z
konferencie : 26. máj 2011 / ed.
Jozef Dronzek. - Prešov : Michal
Vaško, 2011. - ISBN 978-80-7165853-5. - S. 94-101.
AFD
Teologické
vzdelávanie
v
Košickej arcidiecéze počas 20
rokov po páde totality / Anton
Konečný.
In: Košická arcidiecéza počas 20
rokov od nadobudnutia slobody
: zborník z vedeckej konferencie :
Košice, 6.máj 2010 / ed. Dominík
Macák. - Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2010. - ISBN 97880-7165-794-1. - S. 59-76.
AFD
Výhrada
vo
svedomí
v
zdravotníctve / Martin Koleják.
In: Spolupráca pomáhajúcich
profesií
v
paliatívnej
a
hospicovej
starostlivosti
[elektronický zdroj] : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Slavomír Laca,
Pavol Dancák, Peter Laca. Bardejov : VŠZaSP sv. Alžbety
Bratislava,
Detašované
pracovisko Kráľovnej pokoja z
Medžugorja Bardejov, 2011. ISBN 978-80-8132-016-3. - S. 144156.
AFD
Dôležitosť
rozlišovania
pre
jednotlivca a pre spoločnosť /
Martin Koleják.
In: Biblia a morálka : zborník
prednášok
z
vedeckej
konferencie s medzinárodnou
účasťou
konanej
v
rámci
projektu „Biblické dni“ 25.
októbra 2010 / ed. Mária Kardis.
- Prešov : Prešovská univerzita v
Prešove, 2011. - ISBN 978-80-55504216. - S. 187-209.
AFD
Diecézna synoda : skúsenosť a
inšpirácia / Juraj Kamas.
In: Košická arcidiecéza počas 20
rokov od nadobudnutia slobody
: zborník z vedeckej konferencie :
Košice, 6.máj 2010 / ed. Dominík
Macák. - Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2010. - ISBN 97880-7165-794-1. - S. 325-342.
AFD
Dobrovoľníctvo a jeho aktivity
ako forma efektívneho využitia
voľného času u mladých ľudí =
Volunteering and its activities as
an effective form of leisure for
young people / Janka Bursová.
In: Osobnosť dobrovoľníka v
pomáhajúcej profesii cez prizmu
ideového odkazu bl. Sáry
Salkaházi
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-042-1. - S. 216-219.
AFD
Obnova výziev bl. Jána Pavla II.
pre Slovensko / Jozef Jurko.
In: Deň bl. Jána Pavla II. :
zborník
príspevkov
z
konferencie : 26. máj 2011 / ed.
Jozef Dronzek. - Prešov : Michal
Vaško, 2011. - ISBN 978-80-7165853-5. - S. 26-39.
AFD
Ochranca a sanátor súčasných
kresťanských rodín – pápež bl.
Ján Pavol II. = Protector christian
families – pope John Paul II. /
Jozef Jurko.
In: Sanácia rodiny ako teoretický
a praktický problém : zborník z
vedeckej konferencie / ed. Lýdia
Lešková. - Košice : Vienala, 2011.
- ISBN 978-80-8126-044-5. - S. 625.
AFD
Projektová edukácia ako forma
skvalitnenia
náboženskej
výchovy
v
predprimárnom
vzdelávaní / Ján Jenčo.
In:
Využívanie
inovačných
metód v školskej edukácii :
zborník
z
katechetickopedagogickej
vedeckej
konferencie / ed. Ján Jenčo. Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-043-8. - S. 48-65.
AFD
Dobrovoľníctvo v pokoncilovom
dianí v Cirkvi cez prizmu Sáry
Salkaházi = Volunteering in
postconciliar happening in the
Church through the prism of
Sarah Salkaházi / Jozef Jurko.
In: Osobnosť dobrovoľníka v
pomáhajúcej profesii cez prizmu
ideového odkazu bl. Sáry
Salkaházi
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-042-1. - S. 83-94.
AFD
Dobrovoľníctvo v prameňoch
Cirkvi a kontexte svedectva bl.
Sáry Salkaházi = Volunteering in
Churchily
dokuments
and
coherence witness of bl. Sarah
Salkaházi / Jozef Jurko.
In: Osobnosť dobrovoľníka v
pomáhajúcej profesii cez prizmu
ideového odkazu bl. Sáry
Salkaházi
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-042-1. - S. 9-19.
AFD
Starostlivosť venovaná chorým v
dôležitých dokumentoch Cirkvi
= Care for the handicapped
people in important documents
of the Church / Jozef Jurko.
In: Nové aspekty v sociálnej
práci
III
:
zborník
z
medzinárodnej
konferencie
konanej dňa 29. apríla 2011 na
Teologickom
inštitúte
v
Spišskom Podhradí / ed. Janka
Bursová, Zuzana Budayová. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-777-7. - S.
159-169.
AFD
Náčrt personalistickej koncepcie
manželstva
a
sexuality
u
Dietricha von Hildebranda a
Karola
Wojtyłu
:
základ
modernej výchovy k manželstvu
a pravdivým vzťahom / Daniel
Demočko.
In:
Filozoficko-antropologické
predpoklady
výchovy
v
personalistickej filozofii / ed.
Dušan Hruška, Radovan Šoltés,
75
Pavol Dancák. - Prešov :
Prešovská univerzita v Prešove,
2011. - ISBN 978-80-555-0350-9. S. 72-80.
AFD
Kňazi na Druhom vatikánskom
koncile a v jeho učení / Jozef
Jurko.
In: Retrospektíva roku kňazov :
v
kontexte
sociálnopastoračného pôsobenia kňazov
v
súčasnej
spoločnosti
a
15.Výročie kanonizácie svätých
košických mučeníkov : zborník z
vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou
účasťou
:
Košice, 7. december 2010 / ed.
Dominik Macák. - Košice :
Vienala, 2010. - ISBN 978-808126-026-1. - S. 97-109.
AFD
Vzbudzovanie
nádeje
v
handicapovaných ľuďoch v ich
poslaní = Awakening hope in
disabled people in their mission
/ Jozef Jurko.
In: Svet, život a problémy ľudí s
ťažkým
zdravotným
postihnutím
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-034-6. - S. 114-123.
AFD
Proces socializácie mladých ľudí
začína v rodine = The process of
socialization
young
people
starting in family / Lucia
Gállová.
In: Sanácia rodiny ako teoretický
a praktický problém : zborník z
vedeckej konferencie / ed. Lýdia
Lešková. - Košice : Vienala, 2011.
- ISBN 978-80-8126-044-5. - S.
160-167.
AFD
Kríza rodiny – kríza zlyhania
jednotlivca či spoločnosti? =
Crise of family - crise of failure
individual or company? / Lýdia
Lešková.
In: Sanácia rodiny ako teoretický
a praktický problém : zborník z
vedeckej konferencie / ed. Lýdia
Lešková. - Košice : Vienala, 2011.
- ISBN 978-80-8126-044-5. - S. 3851.
AFD
Dobrovoľníctvo
v
kontexte
uchádzačov o zamestnanie =
Volunteering in the Context
Jobseekers / Lýdia Lešková.
In: Osobnosť dobrovoľníka v
pomáhajúcej profesii cez prizmu
ideového odkazu bl. Sáry
Salkaházi
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-042-1. - S. 47-56.
AFD
Študent Teologickej fakulty v
Košiciach odboru sociálna práca
–
dobrovoľník
na
75.
Majstrovstvách sveta v ľadovom
hokeji = Student Faculty of
Theology in Kosice Social Work
Department - Volunteer at the
75th World Championship Ice
Hockey / Lýdia Lešková.
In: Osobnosť dobrovoľníka v
pomáhajúcej profesii cez prizmu
ideového odkazu bl. Sáry
Salkaházi
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-042-1. - S. 95-99.
AFD
Využívanie metód v katechéze
Neokatechumenátnej cesty /
Lenka Fedorová.
In:
Využívanie
inovačných
metód v školskej edukácii :
zborník
z
katechetickopedagogickej
vedeckej
konferencie / ed. Ján Jenčo. Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-043-8. - S. 125-136.
AFD
Základné
kompetencie
sociálnych
pracovníkov
v
kontexte terénnej sociálnej práce
= The basic competence of social
workers of the context social
field work / Lýdia Lešková.
In: Nové aspekty v sociálnej
práci
III
:
zborník
z
medzinárodnej
konferencie
konanej dňa 29. apríla 2011 na
Teologickom
inštitúte
v
Spišskom Podhradí / ed. Janka
Bursová, Zuzana Budayová. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-777-7. - S.
273-282.
AFD
Spoločenský rozmer morálky
podľa dokumentu Biblia a
morálka / Dominik Berberich.
In: Biblia a morálka : zborník
prednášok
z
vedeckej
konferencie s medzinárodnou
účasťou
konanej
v
rámci
projektu „Biblické dni“ 25.
októbra 2010 / ed. Mária Kardis.
- Prešov : Prešovská univerzita v
Prešove, 2011. - ISBN 978-80-55504216. - S. 179-186.
AFD
Sanácia rodiny cez návrat k
biblickému modelu otcovstvareflexia učenia sv. Pavla o rodine
a otcovstve = Sanation of the
family through the return to
biblical fatherhood-reflection of
St. Paul's teachings on family
and fatherhood / Tomáš Filip.
In: Sanácia rodiny ako teoretický
a praktický problém : zborník z
vedeckej konferencie / ed. Lýdia
Lešková. - Košice : Vienala, 2011.
- ISBN 978-80-8126-044-5. - S.
128-228.
AFD
Možnosti sociálnej práce s
rodinou a jej sanácia =
Possibilities for social work with
families and the rehabilitation /
Janka Bursová.
In: Sanácia rodiny ako teoretický
a praktický problém : zborník z
vedeckej konferencie / ed. Lýdia
Lešková. - Košice : Vienala, 2011.
- ISBN 978-80-8126-044-5. - S.
210-215.
AFD
Sociálna práca s ťažko zdravotne
postihmutým klientom = Social
work with severely disabled
clients / Janka Bursová.
In: Svet, život a problémy ľudí s
ťažkým
zdravotným
76
postihnutím
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-034-6. - S. 173-180.
AFD
Význam aktivít realizovaných
animátormi v detskom letnom
tábore
Fanylandia
=
The
importance of activities carried
out by animators in the children
´s summer camp Fanylandia /
Lucia Gállová.
In: Osobnosť dobrovoľníka v
pomáhajúcej profesii cez prizmu
ideového odkazu bl. Sáry
Salkaházi
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-042-1. - S. 159-167.
AFD
Projekty vybraných katolíckych
mládežníckych
organizácií
zamerané na deti a mládež so
zdravotným
postihnutím
=
Projects selected Catholic youth
organizations
focused
on
children
and
youth
with
disabilities / Lucia Gállová.
In: Svet, život a problémy ľudí s
ťažkým
zdravotným
postihnutím
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-034-6. - S. 106-113.
AFD
Aspekt personality v sociálnej
náuke Cirkvi = Aspect of the
personality human in the social
doctrine / Ján Kuboš.
In: Nové aspekty v sociálnej
práci
III
:
zborník
z
medzinárodnej
konferencie
konanej dňa 29. apríla 2011 na
Teologickom
inštitúte
v
Spišskom Podhradí / ed. Janka
Bursová, Zuzana Budayová. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- ISBN 978-80-8084-777-7. - S.
249-257.
AFH Abstrakty príspevkov z
domácich konferencií
AFH
Ľudská
sloboda
ako
autodeterminácia v tomistickom
kontexte / Imrich Degro.
In: Sloboda a jej projekcie :
zborník abstraktov : 10. výročné
stretnutie
SFZ
spojené
s
medzinárodnou konferenciou /
Zost. Pavol Sucharek : SFZ pri
SAV, 2011. - S. 6.
AFL Postery v zborníkoch z
domácich konferencií
AFL
Sympózium kánonického práva
v Spišskej Kapitule - Spišskom
Podhradí - 15. ročník / Miloš
Pekarčík.
In: Revue církevního práva =
Church law review. - Roč. 16, č.
47-3 (2010), s. 261-263.
BAB Odborné knižné práce
vydané
v
domácich
vydavateľstvách
BAB
Diár 2011-2012 : rok B / Jozef
Jurko, Stanislav Beňo, Štefania
Beňová, Jozef Beňo. - Kapušany :
Bens, 2011. - [360 s.]. - ISBN 97880-88998-86-0.
[...Stanislav Beňo - Štefania
Beňová - Jozef Beňo]
BAB
Záchranca zo Ždiaru : páter
Ignác Kriššák SJ / Štefan Lenčiš. Trnava : Dobrá kniha, 2011. - 172
s. - ISBN 978-80-7141-720-0.
BAB
Vyberme si cestu : homílie rok A
/ Jozef Dronzek. - 1. vyd. Trebišov : Tlač: www.finaltlac.sk,
2011. - 199 s. - ISBN 978-8089412-33-4.
BAB
Úloha ohlasovania : komentár k
tretej knihe Kódexu kánonického
práva / Juraj Kamas. - Košice :
Vienala, 2010. - 150 s. - ISBN 97880-89232-88-8.
BDE
Odborné
práce
v
nekarentovaných zahraničných
časopisoch
BDE
Rodina v kontexte rodinnej
politiky / Janka Bursová.
In:
Humanum
:
międzynarodowe
studia
społeczno-humanistyczne
=
International
Social
and
Humanist Studies. - ISSN 18988431. - Nr 5 (2), 2010, s. 325-330.
BDF
Odborné
nekarentovaných
časopisoch
práce
v
domácich
BDF
O tom, ako sa v majetkoch nestať
nemiernym /
Inocent-Mária
Vladimír
Szaniszló,
Štefan
Oslovič.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny súčasného kresťana. ISSN 0139-8512. - Roč. 126, č.33
(2011), s. 8-9.
BDF
Nie je jedno, ako muž a žena
odovzdávajú život / InocentMária Vladimír Szaniszló, Daniel
Demočko.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny moderného kresťana. ISSN 0139-8512. - Roč. 126, č.12
(2011), s. 8-9.
BDF
Nepokradneš
alebo
o
spravodlivosti našej neomylnej /
Inocent-Mária
Vladimír
Szaniszló, Peter Tirpák.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny súčasného kresťana. ISSN 0139-8512. - Roč. 126, č.19
(2011), s. 8-9.
BDF
Nebudeš túžiť po žene blížneho
svojho / Inocent-Mária Vladimír
Szaniszló, Ivana Pločicová.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny súčasného kresťana. ISSN 0139-8512. - Roč. 126, č.28
(2011), s. 8-9.
BDF
77
Family and society in times of
crisis = Rodina a spoločnosť v
období krízy / Janka Bursová.
In: Disputationes Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 11, č. 1 (2011), s. 143-149.
BDF
Žánre liturgickej hudby Aklamácia / Ján Veľbacký.
In: Adoramus Te : časopis o
duchovnej hudbe. - ISSN 13353292. - Roč. 13, č.2 (2011), s. 8-11.
BDF
Žánre liturgickej hudby - Litánia
/ Ján Veľbacký.
In: Adoramus Te : časopis o
duchovnej hudbe. - ISSN 13353292. - Roč. 14, č.1 (2011), s. 6-7.
BEC
Odborné
práce
v
recenzovaných
zahraničných
zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEC
Odkrývanie dobra cez optiku
judaizmu a jeho následný odraz
v sociálnej sfére človeka / Ján
Mičko.
In: Etika a sociální odezvy v
společnosti / ed. Martin Uháľ. Tišnov : Sursum, 2011. - ISBN
978-80-7323-222-1. - S. 112-120.
BED
Odborné
práce
v
recenzovaných
domácich
zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BED
O pýche / Lenka Fedorová.
In: Komentáre k vybraným
kapitolám Rebríka do raja od
Jána
Klimaka
:
zborník
doktorandských príspevkov / ed.
Radovan Sekan. - Košice :
Vienala, 2011. - ISBN 978-808126-035-3. - S. 145-154.
BED
O duchovnej necitlivosti /
Florián Volf.
In: Komentáre k vybraným
kapitolám Rebríka do raja od
Jána
Klimaka
:
zborník
doktorandských príspevkov / ed.
Radovan Sekan. - Košice :
Vienala, 2011. - ISBN 978-808126-035-3. - S. 122-127.
BED
O pamätaní na smrť / Tomáš
Filip.
In: Komentáre k vybraným
kapitolám Rebríka do raja od
Jána
Klimaka
:
zborník
doktorandských príspevkov / ed.
Radovan Sekan. - Košice :
Vienala, 2011. - ISBN 978-808126-035-3. - S. 44-50.
BED
O smútení / Lucia Gállová.
In: Komentáre k vybraným
kapitolám Rebríka do raja od
Jána
Klimaka
:
zborník
doktorandských príspevkov / ed.
Radovan Sekan. - Košice :
Vienala, 2011. - ISBN 978-808126-035-3. - S. 51-57.
BED
O obžerstve / Silvia Kušnírová.
In: Komentáre k vybraným
kapitolám Rebríka do raja od
Jána
Klimaka
:
zborník
doktorandských príspevkov / ed.
Radovan Sekan. - Košice :
Vienala, 2011. - ISBN 978-808126-035-3. - S. 87-92.
BED
O spánku, modlitbe a speve
žalmov / Radovan Sekan.
In: Komentáre k vybraným
kapitolám Rebríka do raja od
Jána
Klimaka
:
zborník
doktorandských príspevkov / ed.
Radovan Sekan. - Košice :
Vienala, 2011. - ISBN 978-808126-035-3. - S. 128-136.
BED
O
pokore,
jednoduchosti,
úprimnosti a bezbožnosti / Ján
Mičko.
In: Komentáre k vybraným
kapitolám Rebríka do raja od
Jána
Klimaka
:
zborník
doktorandských príspevkov / ed.
Radovan Sekan. - Košice :
Vienala, 2011. - ISBN 978-808126-035-3. - S. 155-162.
BED
Pastoračná návšteva Jána Pavla
II. v Košiciach 2. Júla 1995 /
Anton Konečný.
In: Košická arcidiecéza počas 20
rokov od nadobudnutia slobody
: zborník z vedeckej konferencie :
Košice, 6.máj 2010 / ed. Dominík
Macák. - Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2010. - ISBN 97880-7165-794-1. - S. 334-348.
BED
O oslobodení sa od hnevu a o
pokojnosti / Katarína Hudáková.
In: Komentáre k vybraným
kapitolám Rebríka do raja od
Jána
Klimaka
:
zborník
doktorandských príspevkov / ed.
Radovan Sekan. - Košice :
Vienala, 2011. - ISBN 978-808126-035-3. - S. 58-68.
BED
O poslušnosti / Dušan Škurla.
In: Komentáre k vybraným
kapitolám Rebríka do raja od
Jána
Klimaka
:
zborník
doktorandských príspevkov / ed.
Radovan Sekan. - Košice :
Vienala, 2011. - ISBN 978-808126-035-3. - S. 30-36.
[Škurla Dušan (100%)]
E0013784
CAB Umelecké monografie,
preklady, autorské katalógy
vydané
v
domácich
vydavateľstvách
(2011), s. 101-102.
Rec. na: Svetlo sveta. Pápež,
cirkev a znamenia čias. Unikátny
rozhovor s Benediktom XVI. /
Peter Seewald. - Bratislava : Don
Bosco, 2011. - ISBN 978-80-8074138-9. - 226 s.
EDI
Drogami prawdy / Jozef Bieľak.
In:
Pedagogia
afirmacji
człowieka
jako
osoby
=
Pedagogika uznávania človeka
ako osoby / pod red. Mariana
Włosińskiego. - ISBN 978-8361609-13-1. - S. 271-273.
Rec. na: Drogami Prawdy / pod.
red. Mariana Włosińskiego. Włocławek : Wyższa Szkoła
Humanistyczo-Ekonomiczna,
2011. - ISBN 978-83-61609-12-4. 172 s.
EDI
Jubiłeuszowa monografia, we w
miaręusystemałyzowanej forme /
Jozef Bieľak.
In: Zeszyta naukowe WSHE :
Nauki pedagigiczne. - ISSN
1507-7403. - Tom 30 (2011), s.
129-130.
Rec. na: Szkola wyższa w
środowisku regionalnym. / red.
Marian Włosiński. - Włocławek :
Wyższa Szkoła HumanistycznoEkonomiczna, 2011. - ISBN 97883-61609-14-8. - 198 s.
EDI Recenzie v časopisoch a
zborníkoch
EDI
Prečo
veriť.
/
František
Trstenský.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 5, č. 2
(2011), s. 100-101.
Rec. na: Prečo veriť / Scott
Walker Hahn. - Bratislava :
Redemptoristi - Slovo medzi
nami, 2009. - ISBN 978-80-8934206-8. - 232 s.
EDI
Svetlo sveta. Pápež, Cirkev a
znamenia
čias.
Unikátny
rozhovor s Benediktom XVI. /
František Trstenský.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč 5, č. 2
EDI
Rozprávania ruského pútnika. /
František Trstenský.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 5, č. 1
(2011), s. 49.
Rec. na: Rozprávania ruského
CAB
Ako ustrážiť prítomnosť :
(zbierka poviedok) / Janko
Mičko. - 1. vyd. - Bratislava :
Vydavateľstvo
Spolku
slovenských spisovateľov, 2011. 109 s. - ISBN 978-80-8061-469-0.
78
pútnika / prel. Štefan Senčík. Trnava : Dobrá kniha, 2010. ISBN 978-80-7141-688-3. - 221 s.
EDI
S ohňom lásky / Lýdia Lešková.
In: Osobnosť dobrovoľníka v
pomáhajúcej profesii cez prizmu
ideového odkazu bl. Sáry
Salkaházi
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - ISBN
978-80-8126-042-1. - S. 241-242.
Rec. na: Výber z denníka bl. Sáry
Salkaházi / prel. Zoltán Lapoš. Košice : Vienala, 2010. - ISBN
978-80-8126-027-8. - 88 s.
EDI
Peter Ružbarský. Sociálny aspekt
etnickej minority Rómov / Lýdia
Lešková.
In: Sanácia rodiny ako teoretický
a praktický problém : zborník z
vedeckej konferencie / ed. Lýdia
Lešková. - ISBN 978-80-8126-0445. - S. 227-228.
Rec. na: Sociálny aspekt etnickej
minority
Rómov
/
Peter
Ružbarský. - Košice : Vienala,
2010. - ISBN 978-80-8126-024-7. 85 s.
EDI
Lenka Haburajová – Ilavská :
konceptualizácia
v
oblasti
sociálnych služieb / Lýdia
Lešková.
In: Svet, život a problémy ľudí s
ťažkým
zdravotným
postihnutím
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- ISBN 978-80-8126-034-6. - S.
200-202.
Rec. na: Konceptualizácia v
oblasti sociálnych služieb :
úvodné štúdie a komparatívna
analýza v oblasti sociálnych
služieb / Lenka Haburajová –
Ilavská. - Praha : Hnutí R, 2010. ISBN 978-80-86798-09-7. - s.
EDI
Ježiš z Nazareta - Záchrana ľudí.
/ Ján Kuboš.
In: Zborník teologických štúdií.
No. 7 / ed. Gabriel Paľa, Marek
Petro. - ISBN 978-80-555-0303-5. S. 154-155.
Rec. na: Ježiš z Nazareta Záchrana ľudí / Štefan Paločko. Prešov : GTF PU, 2010. - ISBN
978-80-555-0174-1. - 158 s.
EDI
Redaktorem publikacji jest ks. dr
hab. Marian Włosiński / Ján
Kuboš.
In:
Pedagogika
religii
w
kontekście
edukacyjnym
=
Pedagogika náboženstva vo
výchovnom kontexte / pod red.
ks. Mariana Włosińskiego. ISBN 978-83-61609-17-9. - S. 245247.
Rec. na: Pedagogia afirmacji
człowieka
jako
osoby
=
Pedagogika uznávania človeka
ako osoby / pod red. Mariana
Włosińskiego. - Włocławek :
Wyższa Szkoła HumanistycznoEkonomiczna we Włocławku,
2011. - ISBN 978-83-61609-13-1. 273 s.
EDI
Social
Needs
/
Katarína
Kotradyová.
In: Disputationes Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 11, č. 1(2011), s. 193-194.
Rec. na: Social Needs of Seniors
in both Urban and Rural / Janka
Bursová. - Praha : Paulínky, 2010.
- ISBN 978-80-86949-88-8. - 87 s.
EDI
Bullying from the point / Katrína
Kotradyová.
In: Disputationes Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 11, č. 1(2011), s. 189-190.
Rec. na: Bullying from the point
of view of social work / Katarína
Majcherová.
Szeged
:
Gerhardus Kiadó, 2010. - ISBN
978-963-88396-7-1. - 84 s.
EDI
Ježíš. Životopis pro 21. století. /
Miloš Pekarčík.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 5, č. 1
79
(2011), s. 50.
Rec. na: Ježíš. Životopis pro 21.
století / Paul Johnson. - Brno :
Barrister&Principal, 2010. - ISBN
978-80-87474-02-0. - 168 s.
EDJ Prehľadové práce, odborné
preklady
v
časopisoch
a
zborníkoch
EDJ
Jurko Jozef Mons. Prof. ThDr.
PhDr. PeaDr. PhD. (30.1.1950) /
[Jozef Jurko].
In: Szülőföldünk. - Miškolc :
Dominium könyvkiadó, 2011. ISSN 1216-7347. - S. 41-43.
EDJ
Liturgiam authenticam : piata
inštrukcia
o
správnom
uskutočňovaní
Konštitúcie
druhého Vatikánskeho koncilu o
posvätnej Liturgii (Sacrosanctum
Concilum, č. 36) : o používaní
národných
jazykov
vo
vydaniach kníh Rímskej liturgie :
preložili Andrej Krivda, M.
Klaudia Brajerová / Congregatio
de cultu divino et disciplina
sacramentorum.
In: Liturgia : časopis pre
liturgickú obnovu. - ISSN 12100676. - Roč. 20, č.2 (2010), s. 106144.
EDJ
Responsa ad dubia proposita /
Congregatio de cultu divino et
disciplina
sacramentorum
;
preložil Andrej Krivda.
In: Liturgia : časopis pre
liturgickú obnovu. - ISSN 12100676. - Roč. 20, č.2 (2010), s. 145.
EDJ
Hišem Cyril – prof., ThDr., PhD.
(1970.10.5) / [Cyril Hišem].
In: Szülőföldünk. - Miškolc :
Dominium könyvkiadó, 2011. ISSN 1216-7347.
EDJ
Inštrukcia
o
omšiach
pre
osobitné
skupiny
/
Sacra
congregatio pro culto divino ;
preložil Andrej Krivda.
In: Liturgia : časopis pre
liturgickú obnovu. - ISSN 12100676. - Roč. 21, č.2 (2011), s. 111-
116.
108 s. - ISBN 978-80-7165-853-5.
EDJ
La nascita del Partito popolare
ungherese
alla
luce
dei
documenti vaticani / Ľuboslav
Hromják.
In: Studia Historica Tyrnaviensia
IX-X / ed. Marta Dobrotková. Trnava : Filozofická fakulta
Trnavská univerzita, 2010. ISBN 978-83-7490-327-1. - S. 257258.
FAI
Počuli sme Božie slovo / ed.
Anton Tyrol. - Svit : Katolícke
biblické dielo, 2011. - 74 s. - ISBN
978-80-89120-32-1.
FAI
Redakčné
zostavovateľské práce
a
FAI
Štefan Šmálik : Spomienka na
osobnosť a dielo / ed. Anton
Tyrol. - Svit : Katolícke biblické
dielo, 2011. - 37 s. - ISBN 978-8089120-29-1.
FAI
Mons. Štefan Náhalka = Prvý
riaditeľ Slovenského ústavu sv.
Cyrila a Metoda v Ríme / zost.
Ľuboslav Hromják. - [1.vydanie].
- Spišské Podhradie : Nadácia
Kňazského seminára biskupa
Jána Vojtaššáka, 2011. - 149 s. ISBN 978-80-89170-38-8.
FAI
Dokumenty
Druhej
synody
Spišskej diecézy / Anton Tyrol,
František
Trstenský,
Alojz
Kostelanský, Ján Kuboš, Jaroslav
Barok, Ján Dravecký, Daniela
Promčáková, Richard Ondáš,
Peter Majda, Štefan Sečka. Spišské Podhradie : Biskupský
úrad Spišská Kapitula, 2011. 190 s. - ISBN 978-80-970797-5-8.
FAI
Nové aspekty v sociálnej práci
III : zborník z medzinárodnej
konferencie konanej dňa 29.
apríla 2011 na Teologickom
inštitúte v Spišskom Podhradí /
ed. Janka Bursová, Zuzana
Budayová. - Ružomberok :
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku, 2011. - 380 s. ISBN 978-80-8084-777-7.
FAI
Osobnosť
dobrovoľníka
v
pomáhajúcej profesii cez prizmu
ideového odkazu bl. Sáry
Salkaházi
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - 242 s. ISBN 978-80-8126-042-1.
FAI
Etika a sociální odezvy v
společnosti / ed. Martin Uháľ. 1. vyd. - Tišnov : Sursum, 2011. 127 s. - ISBN 978-80-7323-222-1.
FAI
Svet, život a problémy ľudí s
ťažkým
zdravotným
postihnutím
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie / ed. Lýdia Lešková.
- Košice : Vienala, 2011. - 202 s. ISBN 978-80-8126-034-6.
FAI
Sanácia rodiny ako teoretický a
praktický problém : zborník z
vedeckej konferencie / ed. Lýdia
Lešková. - Košice : Vienala, 2011.
- ISBN 978-80-8126-044-5.
E0014671
FAI
Využívanie inovačných metód v
školskej edukácii : zborník z
katecheticko-pedagogickej
vedeckej konferencie / ed. Ján
Jenčo. - Košice : Vienala, 2011. 154 s. - ISBN 978-80-8126-043-8.
FAI
Deň bl. Jána Pavla II. : zborník
príspevkov z konferencie : 26.
máj 2011 / ed. Jozef Dronzek. Prešov : Michal Vaško, 2011. -
FAI
Biblické aspekty manželstva a
rodiny / ed. Anton Tyrol. - Svit :
Katolícke biblické dielo, 2011. 73 s. - ISBN 978-80-89120-28-4.
80
FAI
Medzinárodné
študentské
sympózium
:
zborník
príspevkov z konferencie, Košice
31.3.2011 / ed. Jozef Dronzek,
Štefan Migač. - 1. vyd. - Prešov :
Michal Vaško, 2011. - 112 s. ISSN 978-80-7165-854-2.
FAI
Ján Pavol II. a milosrdenstvo
zásadna úloha pre Cirkev i svet :
(konferencia s medzinárodnou
účasťou) : zborník príspevkov z
konferencie, Prešov 7.4. 2011 /
ed. Jozef Dronzek. - Trebišov :
Final, 2011. - 108 s. - ISBN 97880-89412-26-6.
FAI
Komentáre
k
vybraným
kapitolám Rebríka do raja od
Jána
Klimaka
:
zborník
doktorandských príspevkov / ed.
Radovan Sekan. - Košice :
Vienala, 2011. - 184 s. - ISBN 97880-8126-035-3.
FAI
Rozličné cesty hľadania pravdy
vo filozofii v zmysle klasickej
zásady Sapientis est ordinare : II.
: zborník prednášok z vedeckej
konferencie zo systematickej
filozofie : 5. marca 2010 v
Spišskom Podhradí / eds. Ján
Pramuka, Marcel Šefčík. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011.
- 182 s. - ISBN 978-80-8084-775-3.
FAI
Genius Loci : międzynarodowe
naukowe studia humanistyczne /
ed.
Cyril
Hišem,
Jacek
Neumann.
Olsztyn
:
Warmińskie
Wydawnictwo
Diecezjalne, 2011. - 121 s. - ISBN
978-83-61864-05-9.
GAI Výskumné
priebežné správy
štúdie
a
GAI
Seminár organistov a cirkevných
hudobníkov Košickej arcidiecézy
/ Katarína Hudáková, Radovan
Sekan.
In: Adoramus Te : časopis o
duchovnej hudbe. - ISSN 13353292. - Roč. 13, č.2 (2011), s. 3738.
GII Rôzne, ktoré nemožno
zaradiť do predchádzajúcich
GII
Laboratórium myšlienok / prel.
Dominik Berberich.
In: Nové mesto : časopis Hnutia
fokoláre. - Roč. 20, č. 1-2 (2011),
s. 29.
GII
Dom na skale / Dominik
Berberich, Terézia Lenczová.
In: Nové mesto : časopis Hnutia
fokoláre. - Roč. 20, č. 7-8 (2011),
s. 8-9.
GII
Trpíme za hriechy svojich
predkov? / Imrich Degro. - [1.
vyd.]. - Bratislava : Don Bosco,
2011. - 39 s. - ISBN 978-80-8074146-4.
GII
Zrakovo postihnutá mládež na
exkurzii v parlamente / Katarína
Majcherová.
In: Priezor : časopis o živote
zrakovo postihnutých. - ISSN
1335-6100. - Roč. 41, č. 4 (2011), s.
36-38.
In: Štefan Šmálik : Spomienka na
osobnosť a dielo / ed. Anton
Tyrol. - Svit : Katolícke biblické
dielo, 2011. - ISBN 978-80-8912029-1. - S. 3-4.
GII
Kňazi, služobníci liturgie /
Anton Tyrol.
In: Brázda : časopis seminaristov.
- Roč. 19, č. 1 (2011), s. 16-17.
GII
Úvod dekana Teologickej fakulty
/ Anton Konečný., 2010. - ISBN
978-80-7165-794-1.
In: Košická arcidiecéza počas 20
rokov od nadobudnutia slobody
: zborník z vedeckej konferencie :
Košice, 6.máj 2010 / ed. Dominík
Macák. - Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2010. - ISBN 97880-7165-794-1. - S. 7-8.
GII
Úvod / Ján Mičko., 2011. - ISBN
978-80-8126-035-3.
In: Komentáre k vybraným
kapitolám Rebríka do raja od
Jána
Klimaka
:
zborník
doktorandských príspevkov / ed.
Radovan Sekan. - Košice :
Vienala, 2011. - ISBN 978-808126-035-3. - S. 5-6.
GII
Exkurzia, ktorá zasiahla naše
srdcia / Katarína Majcherová.
In: Priezor : časopis o živote
zrakovo postihnutých. - ISSN
1335-6100. - Roč. 41, č. 5 (2011), s.
29-32.
GII
Čestný doktorát pre kardinála
Meisnera / Anton Tyrol.
In:
Kurier
:
informačný
spravodajca
Katolíckej
univerzity v Ružomberku. ISSN 1338-2411. - S. 4-7.
GII
Predhovor / Anton Tyrol., 2011. ISBN 978-80-89120-29-1.
81
Download

Výročná správa o činnosti Teologickej fakulty KU 2011