Školský vzdelávací program
pre 1. stupeň ZŠ –ISCED 1
Školský vzdelávací program
Základná škola – 1. stupeň
Názov – „Škola pre život
“
Vzdelávací program
Stupeň vzdelania ISCED 1
Dĺžka štúdia: 4- ročná
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná
Druh školy: štátna
Predkladateľ:
Názov školy - Základná škola Ulica pionierov 1, Rožňava
Adresa - Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava
IČO - 35543647
Riaditeľ školy - PaedDr. Erika Mihalovičová
Koordinátor pre tvorbu ŠkVP - Mgr. J. Helmecyová, Mgr. J. Krajčiová, Mgr. H. Panyková,
PaedDr. K. Sopócyová
Ďalšie kontakty - tel. + fax: 058 734 52 78
e-mail: [email protected]
Zriaďovateľ:
Názov – Mesto Rožňava
Adresa – Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontakty – tel. 058 7773218, 7773285
Platnosť dokumentu od 2. 9. 2013
Podpis riaditeľa
I. Všeobecná charakteristika školy
1.
Veľkosť školy
Základná škola, Ulica pionierov 1 v Rožňave je plnoorganizovanou školou s vyučovacím jazykom
slovenským, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov 1. – 9. ročníka. Škola po prvýkrát otvorila svoje
brány 1. septembra 1975.
Na 1. stupni (1. - 4. ročník), aj 2. stupni (5. – 9. ročník) sú spravidla tri paralelné triedy. Kapacita školy
umožňuje prijať do výchovno-vzdelávacieho procesu približne 700 žiakov. V súčasnosti je kapacitne využitá
zhruba na 92%.
Škola je najväčšou v okrese a nachádza sa v centre mesta.
2.
Charakteristika žiakov
V škole prevládajú žiaci s trvalým bydliskom v mieste školy, dochádzajúci žiaci sú z určených spádových
obcí a obcí z najbližšieho okolia. Žiaci školy vo väčšej miere pochádzajú z rodín s dobrým sociálnym zázemím,
zo sociálne znevýhodneného prostredia máme v škole okolo 60 žiakov. Naši žiaci dosahujú veľmi dobré
výsledky v rôznych vedomostných aj športových súťažiach ako aj v celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníka.
V škole pôsobí špeciálny pedagóg, a preto sú vytvorené veľmi dobré podmienky pre začlenených žiakov (žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami). Je ich približne 20.
3.
Charakteristika pedagogického zboru
Kolektív výchovno-pedagogických zamestnancov je zložený z kvalifikovaných a skúsených pedagógov
a vychovávateliek ŠKD, čiastočne neúplná je kvalifikovanosť učiteľov cudzích jazykov a informatiky.
Pedagogický zbor tvorí riaditeľka, dvaja zástupcovia riaditeľky (pre 1. a 2. stupeň), výchovná poradkyňa
s dlhoročnou pedagogickou praxou a dobrými výsledkami v oblasti výchovného poradenstva, školská špeciálna
pedagogička, ktorá sa venuje začleneným žiakom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
ďalší pedagógovia a vychovávatelia ŠKD. Výchovno-vzdelávací proces každoročne zabezpečuje okolo 50
pedagogických zamestnancov. Ďalej na škole pracujú 2 učitelia náboženskej výchovy, ktorí majú odbornú a
pedagogickú spôsobilosť a pôsobia na základe cirkevného poverenia podľa vnútorných predpisov cirkvi,
koordinátor environmentálnej výchovy, koordinátor prevencie, koordinátor výchovy k ľudským právam,
koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, a koordinátori školských vzdelávacích a výchovných
programov.
Ďalšie vzdelávanie učiteľov je zamerané na rozvoj zručností vo využívaní IKT vo výchovno-vyučovacom
procese a na využívanie inovatívnych metód vo vyučovaní.
Pedagogický zbor školy je po odbornej a profesionálnej stránke na vysokej úrovni a celá jeho činnosť je
nasmerovaná jediným smerom – poskytnúť každému žiakovi adekvátne vzdelanie, umožniť zažiť pocit úspechu i
uznania vlastnej neopakovateľnej identity. Neakceptuje akékoľvek prejavy šikanovania a rázne proti nim
vystupuje. Každý žiak na škole má právo cítiť sa bezpečne a pedagogický i nepedagogický pracovník má
povinnosť žiakovi toto právo poskytnúť.
4.
Organizácia prijímacieho konania
Uchádzači o štúdium do naše školy sú prijímaní na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov.
5.
Projekty
Zapájanie školy do projektov má škola zahrnuté v koncepcii školy.
Škola má úspešne za sebou realizáciu projektu v rámci štrukturálnych fondov EÚ spolufinancovaného
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorého cieľom bolo skvalitnenie vzdelávacieho procesu
žiakov prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie objektu školy.
Od mája 2012 škola realizuje projekt Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania – v rámci operačného programu Vzdelávanie – premena tradičnej školy na modernú,
ktorého cieľom je inovovať obsah a metódy vzdelávania v ZŠ s cieľom moderne pripraviť pedagógov a žiakov
pre vedomostnú spoločnosť.
Finančné prostriedky získala škola prostredníctvom projektu Konto Orange. Zapojili sme sa do projektov
Zdravie v školách, ENVIROPROJEKT.
V rámci družobných vzťahov sme nadviazali spoluprácu so školami v mestách Tešín (Česko), Cieszyn
(Poľsko) a Poroszló (Maďarsko). Prostredníctvom Visegrádskeho fondu sa od roku 2011 zúčastňujú žiaci
a pedagógovia týchto krajín vzájomných výmenných pobytov.
Škola každoročne realizuje vlastné projekty v oblastiach prierezových tém, ktoré sú súčasťou obsahu
vzdelávania.
Ďalšie projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
 Infovek – jeho cieľom je integrovanie IKT do vzdelávania
 Škola priateľská deťom – je vhodným doplnkom výučby o ľudských právach. Cieľom tohto
projektu je:
► Zvýšiť zaujímavou, prístupnou a neformálnou formou informovanosť detí o Dohovore
o právach
dieťaťa
a
aby
vedeli,
aké
sú
ich
práva.
► Rozvíjať rešpekt pre ľudské bytosti, základné slobody a k prírodnému prostrediu. Vedieť
prijať
aj
iné
názory
a
pochopiť
kultúrne
odlišnosti.
► Pripraviť dieťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť účasť mladých ľudí
občianskych aktivitách.
 Škola podporujúca zdravie – cieľom je podnietiť žiakov i učiteľov, aby sa počas celého roka
venovali problematike zdravia a snažili sa prijať zásady zdravého životného štýlu.
 Otvorená škola – jej filozofiou je priblížiť sa žiakom, rodičom a verejnosti a vytvárať
podmienky pre hodnotné trávenie voľného času.
 Učebňa kontinuálneho vzdelávania – slúži ako vzdelávacie centrum pedagógov okresu
Rožňava.
Výsledky našej práce zverejňujeme na webovej stránke školy, ktorá je pravidelne aktualizovaná.
6.
Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Rodičia dostávajú počas školského roka informácie o výchovno–vzdelávacích výsledkoch prostredníctvom
žiackych knižiek, elektronickej žiackej knižky, na 4 triednych rodičovských združeniach, prostredníctvom
využitia konzultačných hodín triednych učiteľov, prípadne osobne alebo telefonicky podľa požiadaviek rodičov.
Informácie môžu získať tiež prostredníctvom webovej stránky školy. Pre rodičov a verejnosť škola každoročne
organizuje slávnostné otvorenie a ukončenie školského roka, slávnostnú akadémiu, Deň otvorených dverí,
slávnostný zápis prvákov, na návštevu pozývame materské školy z mesta.
Zástupcovia rodičov žiakov jednotlivých tried tvoria Výbor rodičov. Ten sa stretáva približne 3x za rok.
Vedením školy sú jej členovia informovaní o činnosti školy, o výsledkoch vzdelávania, zámeroch a ďalšom
rozvoji, plánoch v oblasti materiálno – technického zabezpečenia výchovno – vzdelávacieho procesu.
Pri škole je zriaďovateľom zriadená Rada školy. V nej školu zastupujú 2 členovia zvolení pedagogickými
zamestnancami školy a 1 člen zvolený nepedagogickými zamestnancami školy. Ďalej ju tvoria 4 zástupcovia
rodičov a 4 členovia sú delegovaní zriaďovateľom školy – mestom Rožňava. Členovia rady riešia problémy
týkajúci sa plynulého chodu a fungovania školy ako inštitúcie.
Základom vzdelávania a výchovy začlenených žiakov, hlavne v oblasti diagnostiky a poradenstva, je úzka
spolupráca s Centrom PPPaP a Centrom ŠPP v Rožňave. V oblasti vzdelávacích a kultúrnych akcií spolupracuje
škola s Gemerskou knižnicou P. Dobšinského, GOS, Baníckym múzeom , divadlom Actores v Rožňave a CVČ.
V oblasti prevencia má škola nadviazaný úzky kontakt s PZ SR.
V škole pracujú záujmové útvary podľa ich výberu rôzneho zamerania v rámci vzdelávacích poukazov.
Činnosť krúžkov je pestrá, pre žiakov príťažlivá. Škola tiež veľmi úzko spolupracuje so svojím zriaďovateľom –
mestom Rožňava, ktoré je nápomocné pri riešení materiálno – technického zabezpečenia, chodu a prevádzky
školy.
7.
Priestorové a materiálno – technické podmienky
 Materiálne vybavenie školy
Škola je dobre vybavená dostupnými učebnicami a učebnými pomôckami, pri výučbe niektorých
predmetov je využívaný výukový softvér. Pre ďalšie štúdium a prácu žiakov i pedagógov je k dispozícii školská
knižnica so študovňou, učiteľská knižnica, 3 učebne IKT s možnosťou prístupu na internet. Literatúra, učebnice,
učebné pomôcky a výukový softvér sú priebežne dopĺňané o nové. Na odborné učebne nadväzujú kabinety so
zbierkami učebných pomôcok. V súčasnosti všetky triedy a odborné učebne školy sú vybavené notebookom,
dataprojektorom a plátnom, ktoré pedagógovia aktívne využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese. Vďaka
zapojeniu pedagógov do vzdelávacích programov prostredníctvom ÚIPŠ, ŠPÚ a MPC boli škole zapožičané
ďalšie didaktické prostriedky – notebooky pre pedagógov. Bolo zriadené jazykové laboratórium, vybavené
interaktívnou tabuľou, jazykovým systémom Optimas, 18 notebookmi a vizualizérom.
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu učebnými pomôckami je na veľmi dobrej úrovni.
 Priestorové vybavenie školy
Areál školy je možné rozdeliť na 3 prepojené časti – hlavnú budovu, telocvične a ihriská s detským dvorom.
Hlavná budova slúži celej škole. Tu sídli vedenie školy, sú tu všetky triedy, odborné učebne (chémiefyziky, hudobnej výchovy, jazykové laboratórium, 3 počítačové učebne, 1 učebňa kontinuálneho vzdelávania,
školská dielňa (kovodielňa - drevodielňa), učebňa špeciálneho pedagóga, žiacka knižnica so študovňou,
učiteľská knižnica, školská jedáleň a školský bufet.
S hlavnou budovou sú presklenou pergolou prepojené 2 telocvične – veľká a malá. K dispozícii sú tam šatne
a kompletné sociálne zabezpečenie (toalety, sprchy). Telocvične spolu s vonkajšími ihriskami slúžia potrebám
školy i verejnosti.
Areál vonkajších ihrísk s detským dvorom tvoria 3 ihriská (basketbalové, volejbalové, viacúčelové
miniihrisko s umelým povrchom), doskočisko, bežecká dráha. Pre deti 1. stupňa (predovšetkým pre ŠKD) je
určený detský dvor s dreveným domčekom, preliezačkami, hojdačkami a lavičkami.
Súčasťou vonkajšieho areálu je aj environmentálna učebňa, jazierko, skalka.
 Technické vybavenie školy
Jednou z priorít školy vo výučbe i v bežnom chode školy je využitie informačných a komunikačných
technológií. Z toho vychádza i vybavenosť školy touto technikou.
Pre výučbu nielen informatickej výchovy, ale i ďalších predmetov sú určené 3 počítačové učebne (v jednej
učebni je 12 staníc, v ďalších dvoch je 17 staníc určených pre žiakov). Žiaci majú počítač s prístupom na internet
aj v knižnici. V učebni cudzích jazykov je zriadené jazykové laboratórium. Učitelia majú počítače k dispozícii
v zborovni a v každom kabinete. Počítačové stanice umiestnené v kabinetoch majú prístup na internet.
V odbornej učebni fyziky je notebook, dataprojektor a interaktívna tabuľa, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou
výchovno–vzdelávacieho procesu. V kabinetoch sú nainštalované kvalitné multifunkčné zariadenia. V zborovni
je učiteľom k dispozícii multifunkčné zariadenie.
Škola po technickej stránke disponuje učebňou technickej výchovy (kovodielňa-drevodielňa).
 Hygienické vybavenie školy
Pre dodržiavanie pitného režimu pracovníkov školy sa v zborovni školy nachádza zásobník vody. Pre žiakov
je v jedálni nainštalované zariadenie na pitie, podobné zariadenie tzv. „pítko“ sa nachádza na centrálnej chodbe
na 1. poschodí. Žiaci, učitelia aj TH pracovníci majú možnosť kúpiť si pitie aj v školskom bufete.
Na odpočinok je k dispozícii ŠKD, mimo zimného obdobia otvorené átrium a betónová časť školského
dvora a ihriská s detským dvorom.
Pre žiakov základnej školy má škola k dispozícii šatňové priestory, pre žiakov 1. stupňa sú k dispozícii
šatňové skrinky pre každú triedu spoločne (chlapci/dievčatá), pre žiakov 2. stupňa sú to osobné skrinky pre
každého žiaka.
Všetky sociálne zariadenia školy sú po rekonštrukcii, postupne vybavujeme triedy novým školským
nábytkom. Všetky vnútorné priestory sú vymaľované. Hlavná budova a okolitý areál je vybavený a
monitorovaný kamerovým systémom.
8.
Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na vytváranie priateľskej
atmosféry pre tvorivú prácu, na vedenie žiakov k zdravému životnému štýlu, na upravené a estetické prostredie
tried, chodieb a exteriéru školy. V triedach i na stenách chodieb sú umiestnené nástenky zamerané na výchovu
podľa rôznych tém. Chodby skrášľuje kvetinová výzdoba a vytvorené oddychové priestory pre rodičov i žiakov.
Na informačných tabuliach a nástenkách poskytujeme pre žiakov a rodičov aktuálne informácie o aktivitách
školy a sú aj priebežne aktualizované na webovej stránke školy.
Škola sa snaží o budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom i medzi žiakmi a pedagógmi.
9.
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Škola vytvára bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie a na prácu všetkých
zamestnancov. Dbá na dodržiavanie vnútorného poriadku školy a bezpečnostného poriadku v areáli školy. V
špeciálnych učebniach sú vypracované pracovné poriadky. Dôkladne informuje učiteľov, žiakov a rodičov
s vnútorným školským poriadkom (na začiatku školského roka, schôdzi ZRPŠ) ich právami a povinnosťami.
Pravidelne sa uskutočňujú školenia všetkých zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti
požiaru, kontroly BOZP a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. Komisia BOZP pravidelne
monitoruje bezpečnosť a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch školy.
Škola prihliada na základné fyziologické potreby žiakov, vytvára podmienky na zdravý vývin žiakov a na
predchádzanie sociálno-patologických javov, zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, poskytuje
nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, zabezpečuje výkon dozoru na
zamedzenie školských a pracovných úrazov, na poškodzovanie majetku školy. Vedie evidenciu školských
úrazov žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných
školou, pri vzniku školského úrazu vyhotovuje záznam o školskom úraze. Vykonáva práce spojené
s opravou, údržbou a hygienou školy, preventívne opatrenia na predchádzanie mimoriadnych udalostí. Dvakrát
ročne plní úlohy účelového cvičenia.
II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
1.
Pedagogický princíp školy
Prioritnou úlohou školy bude umožniť všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti
vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených
voliteľných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu
umožnené zažiť úspech bez ohľadu na rodinné a majetkové pomery, sociálne prostredie, národnosť a rasu.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, aby boli schopní kriticky a tvorivo
myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Budeme sa snažiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie
problémových úloh a tvorbu projektov.
Pripravíme človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného
sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Budeme rozvíjať osobnosť žiaka vo všetkých jeho schopnostiach
a predpokladoch.
Škola sa bude snažiť dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov a zabezpečiť kvalitnú prípravu
žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na
schopnosti jednotlivých žiakov.
Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.
Naším princípom je skvalitniť spoluprácu s rodičmi a verejnosťou a v spolupráci s rodičmi vychovať zo
žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.
Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie
sebapoznania a sebahodnotenia žiaka vzhľadom k tomu, že prišli žiaci z rôznych tried. Cieľom bude, aby žiaci
získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky. Intenzívne sa to bude realizovať formou
trojdňového kurzu prvý septembrový týždeň pod vedením triedneho učiteľa na tému: ako odbúrať trému, stres,
zlé návyky pri učení, vytvoriť dobrú klímu v triede.
2.
Zameranie školy a stupeň vzdelania
Súčasná škola nadväzuje na pevné tradície a výborné výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu. Máme
v škole okolo 670 žiakov, ktorých v triedach vedie zhruba 50 pedagogických zamestnancov.
V súčasnosti naša škola poskytuje kvalitné všeobecné vzdelanie, zaznamenali sme množstvo vynikajúcich
výsledkov v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach vďaka talentu a záujmu žiakov, vďaka náročnej
a tvorivej práci pedagogických zamestnancov. Každoročne sa úspešne zúčastňujeme podujatí organizovaných
centrom voľného času. Žiaci sú úspešní v prijímaní na stredné školy a v ďalšom pokračovaní štúdia.
Škola pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava a plnením náročných úloh sa snaží
zabezpečovať čo najkvalitnejší výchovno-vzdelávací proces, rozvíja spoluprácu s rodičmi a snaží sa v oblasti
ekonomicko-hospodárskej zabezpečovať čo najvhodnejšie materiálno-technické podmienky na chod školy.
K hlavným úlohám a cieľom školy patrí:
- budovať počítačovú základňu školy a dosiahnuť primeranú gramotnosť v oblasti IKT - dnes máme 3
počítačové učebne a 2 multimediálne učebne - využívajú sa denne na vyučovanie i v krúžkovej činnosti pod
vedením kvalifikovaných odborníkov,
- skvalitňovať metódy a formy práce vo vyučovacom procese prostredníctvom projektových vyučovaní
a využívaním moderných technológií (internet, multimédiá, interaktívne tabule) k príprave na vyučovanie ,
- poskytovať pomoc a poradenstvo - máme školského špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu –
skvalitňuje sa tak práca so začlenenými žiakmi, spolupracuje sa s rodičmi, poskytujú sa poradenské služby
žiakom s výchovnými problémami,
- skvalitňovať podmienky pre rozvíjanie jazykových zručností žiakov v anglickom i nemeckom jazyku,
- rozvíjať model žiackej a učiteľskej knižnice ako informačného a komunikačného centra,
- organizovať, pripravovať a zapájať žiakov do súťaží, ktoré rozvíjajú ich mimoriadny talent, nadanie
a telesnú zdatnosť,
- skvalitňovať prácu s nadanými a talentovanými žiakmi prostredníctvom záujmových útvarov.
Tieto ciele sa snažíme plniť aj naďalej, aby sme zabezpečili čo najkvalitnejšie výchovno-vzdelávacie
výsledky, ktoré môžu našim absolventom otvoriť dvere do sveta v budúcnosti.
3.
Profil absolventa
Absolvent nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré
meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v
rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie, hodnotiť a využívať pri učení
rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami. Klasifikácia a hodnotenie žiakov sa
v jednotlivých predmetoch realizuje na základe Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej
školy.
Všeobecné znalosti absolventa:
- má všeobecné poznatky (kultúrno-spoločenský rozhľad, porozumenie širším súvislostiam vývinu sveta,
prírody, indivídua, spoločnosti, kultúry, vedy a techniky) mu umožňujú samostatne, kriticky a tvorivo
myslieť, vnímať dejiny vlastného národa a regiónu vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo
všeobecných dejín,
- ovláda slovenský jazyk a sám sa stará o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania,
- ovláda dva cudzie jazyky a má v nich základné komunikačné zručnosti,
- pozná metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a vie diskutovať o prírodovedných
otázkach.
Osobnostná a charakterové vlastnosti žiaka:
- je si vedomý svojich kvalít,
- je usilovný, svedomitý, samostatný, čestný, spravodlivý, zodpovedný, tvorivý, disciplinovaný,
- je ochotný prijímať nové názory,
- je pripravený uplatniť sa v zamestnaní a je zodpovedný za svoj život,
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti,
- uvedomuje si svoje hodnotové hierarchie, zaujíma samostatné a zodpovedné postoje,
- je zodpovedný za vlastné vzdelávanie, vie si stanoviť životné ciele a napĺňať ich.
Pohyb žiaka v spoločnosti:
- je sebavedomím a zodpovedným občanom, zastáva vlastné postoje,
- dokáže efektívne komunikovať rečou, písmom, gestom, pohybom a chápať komunikáciu druhých,
- je schopný zúčastňovať sa života spoločnosti – dokáže kooperovať, uzatvárať kompromisy, dokáže
riešiť problémy,
- chápe odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, uvedomuje si význam tolerantného spolužitia so
všetkými národmi, národnosťami a etnikami.
Vnímanie žiaka a jeho zručnosti:
- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja a dokáže využívať IKT
pri vzdelávaní,
- má schopnosť vnímať umenie, snaží sa porozumieť mu a chráni umelecké prejavy,
- má poznatky o správnej výžive a zdravom životnom štýle, o ochrane zdravia, ovláda zásady
poskytovania prvej pomoci,
má trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu ako súčasť zdravého životného štýlu
a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie,
má osvojené základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého
životného štýlu a mal by sa správať v športovej i mimo športovej činnosti duchu fair – play.
4.
Pedagogické stratégie
Program zdôrazňuje individuálny prístup k dieťaťu a spoluprácu rodiny v oblasti výchovy a vzdelávania.
Presadzujeme humanistické a demokratické princípy vo vzdelaní. V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom
rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. Východiskom je eliminácia
dominancie učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, učiteľ je partnerom, poradcom pri získavaní a smerovaní
vo vzdelávaní. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva, ale budeme
využívať aj rôzne formy vyučovania - integrované, skupinové, individuálne, projektové vyučovanie, vyučovanie
v rôznom prostredí, organizovať vyučovanie v iných formách vzdelávania ako je denná, exkurzie, športové
aktivity, zážitkové vyučovania, rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním. Budeme sa snažiť zvyšovať
kompetencie učiteľa v oblasti metód a foriem práce, ich primeraný výber, logické usporiadanie a kombinovanie
tak, aby predstavovali motiváciu a usmernenie žiakov vo vyučovaní. Podporujeme vyučovanie pomocou
didaktickej techniky a snažíme sa využívať aj IKT vo vyučovaní. Chceme si všímať talent žiakov v jednotlivých
oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je
pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej
motivácie.
Výchovné a vzdelávacie stratégie vychádzajú z kľúčových kompetencií daných ŠVP. Úroveň
kľúčových kompetencií získaných na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania predstavuje základný kameň a
„odrazový mostík“ pre ďalšie vzdelávanie, celoživotné učenie a orientáciu žiakov v bežnom živote.
5.
Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
1. a 2. ročník
Výučba žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami prebieha začleňovaním žiakov do
vzdelávacieho procesu po predložení žiadosti rodičov/ ZZ na zmenu formy vzdelávania. Po prejednaní
Pedagogickou radou a oboznámení sa so závermi odborných vyšetrení žiaka sa rozhodne o začlenení žiakov.
Žiaci so špeciálnymi potrebami sa zúčastňujú všetkých akcií a aktivít organizovaných školou spolu s ostatnými
žiakmi a v prípade ak sa žiak so špeciálnymi potrebami nemôže zúčastniť, škola zabezpečí náhradné vyučovanie
alebo aktivitu. Prostredie triedy je upravené podľa potrieb žiakov so zdravotným.
Triedny učiteľ v spolupráci s odborníkmi a pedagógmi vypracúva Individuálny výchovno-vzdelávací
program, ktorého súčasťou sú aj tematické výchovno vzdelávacie plány jednotlivých predmetov ( podľa
odporúčaní, ak je vývinové oneskorenie – výuková retardácia viac ako jeden rok), kde sa zohľadňujú redukcie
obsahu, ktorý podpisom potvrdí zákonný zástupca dieťaťa. Každý vyučujúci vedie Úpravu učebných osnov,
kde eviduje preberané učivo na každej vyučovacej jednotke.
Na škole pracuje školský špeciálny pedagóg, ktorý so žiakmi so zdravotným znevýhodnením pracuje podľa
osobného rozvrhu školského špeciálneho pedagóga v učebni pre individuálne aj skupinové vyučovanie, ktorá je
vybavená modernými pomôckami, učebnicami, učebnými a kompenzačnými pomôckami na zdokonaľovanie
koordinačných a kognitívnych schopností žiakov, relaxačným kútikom s protistresovými loptičkami, fit loptou
a množstvom kreatívnych hier. Medzi hlavné úlohy patrí Rozvoj špecifických funkcií žiaka.
Škola zabezpečuje spoluprácu s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), Centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Súkromným centrom špeciálnopedagogického poradenstva ( SCŠPP), kde žiaci našej školy so zdravotným znevýhodnením pracujú so
psychológmi a špeciálnymi pedagógmi v rámci aktivít centier. Centrá zasielajú správy a informujú o
zmenách vo vývine dieťaťa prostredníctvom záverov z vyšetrení na základe žiadosti rodiča/ ZZ alebo školy.
Pozitívne hodnotenie, pochvala, usmernenie a pomoc počas vzdelávacieho procesu je súčasťou klasifikácie,
ktorá vychádza z odporúčaní poradní a metodických postupov pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov s poruchami
učenia a správania.
3.ročník
V treťom ročníku pracuje diagnostikovaná žiačka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (
ŠVVP), so zdravotným znevýhodnením ( narušená komunikačná schopnosť- NKS - ťažká dyslália, vývinová
dysfázia, ADHD), ktorá sa premieta na základe záverov a odporúčaní v predmetoch výučby.
Vzdelávací program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.
Pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s ŠVVP platia všetky ustanovenia uvedené v Štátnom vzdelávacom
programe, ktoré sú doplnené špecifikami uvedenými vo vzdelávacom programe pre žiakov s NKS. V zmysle §
94 ods.1 a § 2 písmeno s) zákona č. 245/2008 Z.z. sa výchova a vzdelávanie detí a žiakov s NKS uskutočňuje aj
v školskej integrácii, t. j. v triede alebo výchovnej skupine spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy.
Cieľom vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v primárnom a nižšom sekundárnom stupni je
pripraviť žiakov na vzdelávanie na akejkoľvek strednej škole s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosť
vykonávať zvolenú profesiu.
1. Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
1.1 Ciele výchovy a vzdelávania žiakov s NKS
Žiaci základných škôl a špeciálnych tried pre žiakov s NKS v základnej škole plnia rovnaké ciele vzdelávania
ako ostatní žiaci základných škôl na primárnom stupni vzdelávania.
1.2 Stupeň vzdelania
Primárne vzdelávanie a nižšie sekundárne vzdelávanie.
1.3 Profil absolventa
Osvojené kľúčové kompetencie absolventa základnej školy v prípade žiakov s NKS zodpovedajú profilu
absolventa primárneho stupňa školského vzdelávania.
1.4 Vzdelávacie oblasti
Obsah školského vzdelávania žiakov s NKS v špeciálnych triedach a v školskej integrácii v základných školách
je rovnaký ako obsah školského vzdelávania žiakov základných škôl. Vo vzdelávacej oblasti jazyk a
komunikácia je predmet individuálna logopedická intervencia ( ďalej len „ILI“), ktorý žiak navštevuje v rámci
špeciálno-pedagogickej intervencie v poradenskom zariadení. Predmet rozvíjanie špecifických funkcií (ďalej len
„RŠF“), ako špecifické predmety určené pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a s VPU
vyučovaný v rámci osobného rozvrhu školského špeciálneho pedagóga so zameraním na rozvoj komunikačných
schopností, s využitím materiálov na cvičenie a posilňovanie koncentrácie pozornosti, pracovné listy pre rozvoj
zrakového vnímania, nové súbory pracovných listov s metodickými pokynmi na tematické okruhy predmetu,
úlohy na rozvoj zrakového vnímania, cvičenia na rozvoj sluchového vnímania s využitím metód výkladu,
opakovaného výkladu, osobného prístupu( pochvaly, odmeny), zohľadnením charakteristických osobnostných
čŕt žiačky.
1.5 Charakteristika výchovy a vzdelávania žiakov s NKS, špecifiká výchovy a vzdelávania, dĺžka, formy
výchovy a vzdelávania a podmienky prijímania
1.5.1 Charakteristika výchovy a vzdelávania žiakov s NKS
Podľa tohto vzdelávacieho programu sa vzdelávajú žiaci, ktorí majú diagnostikovanú narušenú komunikačnú
schopnosť NKS). Žiačka pracuje v kolektíve rovesníkov v bežnej triede, jej výchova a vzdelávanie je takmer
totožné. Žiačka má možnosť za asistencie ( pracuje s ňou asistentka učiteľa) opustiť na chvíľu triedu v prípade
nutnosti, navštíviť relaxačný kútik v kabinete ŠŠP a uvoľniť prípadné napätie.
1.5.2 Špecifiká výchovy a vzdelávania
1.5.2.1 Vzdelávanie žiakov s NKS v triede spolu s ostatnými žiakmi školy (v školskej integrácii)
Každý žiak, ktorý je vzdelávaný v školskej integrácii v základnej škole v triede spolu so žiakmi bez ŠVVP má
vyplnený Návrh na prijatie. Pre takého žiaka riaditeľ školy zabezpečí odbornú špeciálnopedagogickú a
logopedickú starostlivosť v spolupráci s centrom špeciálnopedgogického poradenstva alebo s centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, so školským špeciálnym pedagógom a logopédom .
Začlenený žiak v školskej integrácii sa vzdeláva podľa rámcového učebného plánu príslušnej školy, v ktorej sa
vzdeláva a podľa individuálneho výchovno vzdelávacieho programu (ďalej len „IVVP“) s prihliadnutím na
narušenie.
1.5.2.2 Všeobecné zásady hodnotenia žiaka s NKS
1. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s NKS učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický zdravotný stav,
druh a závažnosť poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete.
2. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho
vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po
ukončení povinnej školskej dochádzky.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho
pracovnej a sociálnej integrácie.
3. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga.
4. O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje zákonného
zástupcu žiaka s NKS po konzultácii so špeciálnym pedagógom.
5. Pri hodnotení žiaka s NKS učiteľ taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí nielen v porovnaní s rovesníkmi,
ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na predchádzajúce výkony samotného žiaka.
1.5.3 Dĺžka výchovy a vzdelávania
V školskej integrácii – individuálne začleneného - rozložením obsahu vzdelávania v súlade s jeho
individuálnym vzdelávacím programom (pri uplatnení § 94 ods.3 zákona č. 45/2008 Z. z.).
1.5.4 Formy výchovy a vzdelávania
Škola, ktorá poskytuje žiakovi s NKS stupeň vzdelávania ISCED 1, uplatní pri jeho vzdelávaní tú formu
organizácie jeho výchovy a vzdelávania podľa § 54 zákona č.245/2008 Z. z., prostredníctvom ktorej mu pre
neho prijateľným spôsobom zabezpečí získanie príslušného stupňa vzdelania.
Pri výbere formy vzdelávania žiakov s NKS je potrebné postupovať individuálne, podľa výsledkov
špeciálnopedagogickej, logopedickej, psychologickej, prípadne inej odbornej diagnostiky.
1.5.5 Podmienky prijímania
Do základnej školy (školská integrácia) sa žiak s NKS prijíma na základe psychologickej a
špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky v Centre špeciálnopedgogického poradenstva (CŠPP) , v
Centre pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Súkromnom centre
špeciálnopedgogického poradenstva (SCŠPP). V prípade potreby môže poradenské zariadenie priamo, alebo na
základe podnetu školy, vyžadovať aj odbornú lekársku diagnostiku alebo diagnostiku odborného zdravotníckeho
zamestnanca (neurológ, psychiater, foniater, ORL, klinický logopéd a pod.).
1.6 Vzdelávacie štandardy
Vzdelávacie štandardy pre žiakov s NKS sú rovnaké ako pre ostatných žiakov primárneho stupňa. Vzdelávacie
štandardy slúžia pre učiteľov, aby vedeli, kam majú smerovať svoje pedagogické pôsobenie.
Individuálne schopnosti jednotlivých žiakov nemožno zovšeobecňovať a dosiahnuté výkony sú limitované
samotným narušením komunikačnej schopnosti.
1.7 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy a vzdelávania
Pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania žiakov s NKS je potrebné postupovať
individuálne podľa výsledkov špeciálnopedagogickej diagnostiky a v spolupráci s rodičmi (resp. zákonnými
zástupcami), školským špeciálnym pedagógom a príslušným poradenským zariadením.
1.11 Povinné personálne zabezpečenie
Okrem povinného personálneho zabezpečenia platného podľa štátneho vzdelávacieho programu schváleného v
júni 2008 v škole, v ktorej sú vzdelávaní žiaci s NKS pôsobí školský špeciálny pedagóg, ktorý pravidelne
konzultuje s odborníkmi poradenského zariadenia a v prípade potreby aj zdravotného zariadenia.
1.12 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
Výučba žiakov so špeciálnymi potrebami prebieha integrovanou formou ( individuálnou) v triede s rovesníkmi.
Žiaci so špeciálnymi potrebami sa zúčastňujú všetkých akcií a aktivít organizovaných školou spolu s ostatnými
žiakmi a v prípade ak sa žiak so špeciálnymi potrebami nemôže zúčastniť, škola zabezpečí náhradné vyučovanie
alebo aktivitu. Prostredie triedy je upravené podľa potrieb žiakov so zdravotným znevýhodnením.
1.13 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú rovnaké ako v štátnom
vzdelávacom programe pre primárny stupeň vzdelávania. Pri vzdelávaní žiakov s NKS je vytvorená vhodná
štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim vyučovania s ohľadom na vek a
postihnutie žiakov.
1.14 Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov.
Školský vzdelávací program poskytuje základným školám a triedam pre žiakov s NKS možnosť vychádzať v
ústrety potrebám a záujmom žiakov.
4. ročník
Vo štvrtom ročníku pracujú diagnostikovaní žiaci s vývinovými poruchami učenia (VPU) aj na podklade
ADHD
( Attention deficit hyperactivity disorder), v minulosti sa tiež u nás používal tiež názov ĽMD ( ľahká mozgová
dysfunkcia). ADHD je porucha, ktorej príčina je biologická. VPU sa premieta na základe záverov a odporúčaní
v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, prírodovedné predmety. Prevažne sa jedná o dysgrafiu,
príznaky dysortografie, poruchu pozornosti samostatne alebo v kombinácii.
Vzdelávací program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.
Pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s VPU platia všetky ustanovenia uvedené v Štátnom vzdelávacom
programe, ktoré sú doplnené špecifikami uvedenými vo vzdelávacom programe pre žiakov s VPU. V zmysle §
94 ods.1 a § 2 písmeno s) zákona č. 245/2008 Z.z. sa výchova a vzdelávanie detí a žiakov s VPU uskutočňuje aj
v školskej integrácii, t. j. v triede alebo výchovnej skupine spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy. Cieľom
vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v primárnom a nižšom sekundárnom stupni je pripraviť
žiakov na vzdelávanie na akejkoľvek strednej škole s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosť vykonávať
zvolenú profesiu.
1. Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
1.1 Ciele výchovy a vzdelávania žiakov s VPU
Žiaci základných škôl a špeciálnych tried pre žiakov s VPU v základnej škole plnia rovnaké ciele vzdelávania
ako ostatní žiaci základných škôl na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania.
1.2 Stupeň vzdelania
Primárne vzdelávanie.
1.3 Profil absolventa
Osvojené kľúčové kompetencie absolventa základnej školy v prípade žiakov s VPU zodpovedajú profilu
absolventa primárneho stupňa školského vzdelávania.
1.4 Vzdelávacie oblasti
Obsah školského vzdelávania žiakov s VPU v špeciálnych triedach a v školskej integrácii v základných školách
je rovnaký ako obsah školského vzdelávania žiakov základných škôl. Vo vzdelávacej oblasti jazyk a
komunikácia je predmet individuálna logopedická intervencia ( ďalej len „ILI“), ktorý žiak navštevuje v rámci
špeciálno-pedagogickej intervencie v poradenskom zariadení. Predmet rozvíjanie špecifických funkcií (ďalej len
„RŠF“), ako špecifické predmety určené pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a s VPU
vyučovaný v rámci osobného rozvrhu školského špeciálneho pedagóga so zameraním na rozvoj komunikačných
schopností, s využitím materiálov na cvičenie a posilňovanie koncentrácie pozornosti, pracovné listy pre rozvoj
zrakového vnímania, nové súbory pracovných listov s metodickými pokynmi na tematické okruhy predmetu.
1.5 Charakteristika výchovy a vzdelávania žiakov s VPU, špecifiká výchovy a vzdelávania, dĺžka, formy
výchovy a vzdelávania a podmienky prijímania
1.5.1 Charakteristika výchovy a vzdelávania žiakov s VPU
Podľa tohto vzdelávacieho programu sa vzdelávajú žiaci, ktorí majú diagnostikované špecifické vývinové
poruchy učenia (VPU). Výchova a vzdelávanie sa takmer nelíšia, žiak so ŠVVP na podklade ADHD má však
možnosť v prípade napätia pracovať v učebni ŠŠP, nakoľko je tam vytvorené relaxačné miesto
s kompenzačnými a relaxačnými pomôckami. Striedanie činností a sledovanie žiaka je dôležitou formou, ktorá
zabezpečí adekvátne použitie výchovných metód.
1.5.2 Špecifiká výchovy a vzdelávania
1.5.2.1 Vzdelávanie žiakov s VPU v triede spolu s ostatnými žiakmi školy (v školskej integrácii)
Každý žiak, ktorý je vzdelávaný v školskej integrácii v základnej škole v triede spolu so žiakmi bez ŠVVP má
vyplnený Návrh na prijatie. Pre takého žiaka riaditeľ školy zabezpečí odbornú špeciálnopedagogickú a
logopedickú starostlivosť v spolupráci s centrom špeciálnopedgogického poradenstva alebo s centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, so školským špeciálnym pedagógom a logopédom .
Začlenený žiak v školskej integrácii sa vzdeláva podľa rámcového učebného plánu príslušnej školy, v ktorej sa
vzdeláva a podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len „IVVP“) s prihliadnutím na narušenie.
1.5.2.2 Všeobecné zásady hodnotenia žiaka s VPU
1. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s VPU učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický zdravotný stav,
druh a závažnosť poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete.
2. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho
vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po
ukončení povinnej školskej dochádzky.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho
pracovnej a sociálnej integrácie.
3. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga.
4. O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje zákonného
zástupcu žiaka s VPU po konzultácii so špeciálnym pedagógom.
5. Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí nielen v porovnaní s rovesníkmi,
ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na predchádzajúce výkony samotného žiaka.
1.5.3 Dĺžka výchovy a vzdelávania
V školskej integrácii – individuálne začleneného - rozložením obsahu vzdelávania v súlade s jeho
individuálnym vzdelávacím programom (pri uplatnení § 94 ods.3 zákona č. 45/2008 Z. z.).
1.5.4 Formy výchovy a vzdelávania
Škola, ktorá poskytuje žiakovi s VPU stupeň vzdelávania ISCED 1, uplatní pri jeho vzdelávaní tú formu
organizácie jeho výchovy a vzdelávania prostredníctvom ktorej mu pre neho prijateľným spôsobom zabezpečí
získanie príslušného stupňa vzdelania. Pri výbere formy vzdelávania žiakov s VPU je potrebné postupovať
individuálne, podľa výsledkov špeciálnopedagogickej, logopedickej, psychologickej, prípadne inej odbornej
diagnostiky.
1.5.5 Podmienky prijímania
Do základnej školy (školská integrácia) sa žiak s VPU prijíma na základe psychologickej a
špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky v Centre špeciálnopedgogického poradenstva (CŠPP) v
Centre pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) alebo Súkromnom centre
špeciálnopedgogického poradenstva ( SCŠPP) . V prípade potreby môže poradenské zariadenie priamo, alebo na
základe podnetu školy, vyžadovať aj odbornú lekársku diagnostiku alebo diagnostiku odborného zdravotníckeho
zamestnanca (neurológ, psychiater, foniater, ORL, klinický logopéd a pod.).
Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a žiak ďalej navštevuje
školu, do ktorej bol prijatý, jeho ďalšie vzdelávanie ako vzdelávanie žiaka s VPU sa mu zabezpečí po predložení
písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka o zmenu formy vzdelávania a vyplneného Návrhu na prijatie
predloženého riaditeľovi školy.
1.6 Vzdelávacie štandardy
Vzdelávacie štandardy pre žiakov s VPU sú rovnaké ako pre ostatných žiakov primárneho stupňa. Vzdelávacie
štandardy slúžia pre učiteľov, aby vedeli, kam majú smerovať svoje pedagogické pôsobenie.
Individuálne schopnosti jednotlivých žiakov nemožno zovšeobecňovať a dosiahnuté výkony sú limitované
samotným narušením komunikačnej schopnosti a VPU.
1.7 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy a vzdelávania
Pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania žiakov s VPU je potrebné postupovať
individuálne podľa výsledkov špeciálnopedagogickej diagnostiky a v spolupráci s rodičmi (resp. zákonnými
zástupcami), školským špeciálnym pedagógom a príslušným poradenským zariadením.
1.11 Povinné personálne zabezpečenie
Okrem povinného personálneho zabezpečenia platného podľa štátneho vzdelávacieho programu schváleného v
júni 2008 v škole, v ktorej sú vzdelávaní žiaci s VPU pôsobí školský špeciálny pedagóg, ktorý pravidelne
konzultuje s odborníkmi poradenského zariadenia a v prípade potreby aj zdravotného zariadenia.
1.12 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
Výučba žiakov so špeciálnymi potrebami prebieha integrovanou formou ( individuálnou) v triede s rovesníkmi.
Žiaci so špeciálnymi potrebami sa zúčastňujú všetkých akcií a aktivít organizovaných školou spolu s ostatnými
žiakmi a v prípade ak sa žiak so špeciálnymi potrebami nemôže zúčastniť, škola zabezpečí náhradné vyučovanie
alebo aktivitu. Prostredie triedy je upravené podľa potrieb žiakov so zdravotným znevýhodnením ( jedná sa
o špecifické vývinové poruchy učenia a správania ).
1.13 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú rovnaké ako v štátnom
vzdelávacom programe pre primárny a nižší stredný stupeň vzdelávania. Pri vzdelávaní žiakov s VPU
postihnutím je vytvorená vhodná štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim
vyučovania s ohľadom na vek a postihnutie žiakov.
1.14 Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov.
Školský vzdelávací program poskytuje základným školám a triedam pre žiakov s VPU možnosť profilovať sa a
vychádzať v ústrety potrebám a záujmom žiakov.
Vo štvrtom ročníku pracuje aj žiak podľa individuálneho výchovno- vzdelávacieho programu pre žiakov
s poruchami správania.
VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI SPRÁVANIA
Vzdelávací program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.
V zmysle §94 ods.2 písm. l) zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z.z.) sa pri výchove o
vzdelávaní žiakov s poruchami správania postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchami
správania.
Vzdelávací program je určený pre žiakov s poruchami správania, ktorí sa vzdelávajú aj formou individuálnej
integrácie v bežnej základnej škole.
1. Ciele výchovy a vzdelávania
Ciele výchovy a vzdelávania sú v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania podľa Štátneho vzdelávacieho
programu pre 1. stupeň základnej školy ISCED 1.
Špecifickými cieľmi sú
- špeciálnopedagogická diagnostika stavu vzdelanosti, vedomostí, zručností, návykov a vývinu vlastností
osobnosti,
- reedukácia narušeného vývinu vlastností osobnosti vo vzťahu k učeniu, správaniu, práci a narušeného
psychosociálneho a emocionálneho vývinu.
2. Stupeň vzdelania
Stupeň vzdelania je definovaný v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeň základnej školy ISCED 1 v
prípade individuálnej integrácie v bežnej triede základnej školy. Školský špeciálny pedagóg podľa osobného
rozvrhu hodín školského špeciálneho pedagóga pracuje podľa potreby so žiakom / žiakmi s poruchami správania
individuálne alebo v skupinkách podľa individuálneho vzdelávacieho programu žiaka/žiakov. Obsah, formy a
postup vyučovania konzultuje s príslušným učiteľom a poradenským zariadením.
3. Profil absolventa
Profil absolventa je definovaný v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeň základnej školy ISCED 1.
4. Vzdelávacie oblasti a prierezové témy
Vzdelávacie oblasti a prierezové témy sú totožné so vzdelávacími oblasťami a prierezovými témami podľa v
Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy ISCED 1.
5. Špecifiká výchovy a vzdelávania
Vzdelávanie žiaka s poruchou správania si vyžaduje koordinovaný tímový prístup učiteľa, psychológa
príslušného poradenského zariadenia, školského špeciálneho pedagóga a ďalších odborníkov podľa potreby.
Špecifiká vzdelávania sú uplatňované v individuálnom rozsahu a podľa individuálnych potrieb žiakov vo
všetkých formách vzdelávania. Obsah, formy a postup vyučovania konzultuje s príslušným učiteľom. Školský
špeciálny pedagóg, v rámci vyučovania pracuje individuálne so žiakom, resp. so skupinkou vybraných žiakov s
cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, terapie alebo reedukácie. Vo vyučovaní si učiteľ stanovuje dĺžku
a štruktúru vyučovacej hodiny flexibilne, zohľadňujúc psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré sú
dôsledkom stanovenej diagnózy.
6. Vzdelávacie štandardy
Vzdelávacie štandardy sú totožné so vzdelávacími štandardami podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 1.
stupeň základnej školy ISCED 1.
7. Rámcové učebné plány
Rámcové učebné témy, prierezové témy sú totožné so vzdelávacími oblasťami a prierezovými témami podľa v
Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy ISCED 1.
8. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie
8.2 Vzdelávanie formou individuálnej integrácie
Poruchy správania sa premietajú do vzdelávacieho procesu . Z tohto dôvodu sú vytvorené špeciálne podmienky
na vzdelávanie. Takýto žiaci majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a sú evidovaní na škole ako žiaci so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Status žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Individuálny vzdelávací program vypracováva škola spoločne so zariadením výchovného poradenstva a
prevencie podľa kompetencií.
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva v bežnej triede základnej školy, má
zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky v rozsahu a kvalite
zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám. Individuálny vzdelávací program sa v priebehu školského roka sa
upravuje a dopĺňa podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Úpravy vzdelávacieho
programu sú výsledkom odborných konzultácií všetkých zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi
aj zákonný zástupca žiaka.
9. Povinné personálne zabezpečenie
Personálne zabezpečenie primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania sa na školách pre žiakov s poruchami
správania sa realizuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy ISCED 1. Žiak
navštevuje príslušné poradenské zariadenie, ktoré odporučilo začlenenie. Zúčastňuje sa aktivít so psychológom
v poradni. Vyučujúci sú oboznámení so špecifikami práce so žiakmi. Striedanie činností, opakovaný výklad sú
často využívané formy a metódy práce.
10. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
Podmienky pre povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie sú definované v Štátnom vzdelávacom
programe pre 1. stupeň základnej školy ISCED 1. Na škole je zriadená učebňa ŠŠP, kde je relaxačný kútik
s kompenzačnými i relaxačnými pomôckami. V triedach na prvom stupni majú žiaci s diagnózou ADHD
relaxačné miesta s kreslom a koberčekom.
11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v škole
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v škole sú definované v Štátnom vzdelávacom programe
pre 1. stupeň základnej školy ISCED 1.
6.
Začlenenie prierezových tém
Do obsahu vzdelávania sú povinne začlenené prierezové témy do jednotlivých vyučovacích predmetov a
uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov:
Multikultúrna výchova – začlenená najmä do spoločensko – vedných predmetov vlastiveda, etická výchova,
pomocou vhodných príkladov možno rozvíjať prvky tejto výchovy aj v prírodovede, slovenskom jazyku a
cudzom jazyku. Realizuje sa aj v rámci projektových dní.
Mediálna výchova - začlenená najmä do predmetov etická výchova a slovenský jazyk a literatúra, výber
vhodných kultúrnych podujatí pre žiakov školy.
Osobnostný a sociálny rozvoj – začlenená do všetkých vzdelávacích oblastí, pričom sa pri jej uskutočňovaní
berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete etická výchova.
Environmentálna výchova – bude sa vyučovať v časovej dotácii po jednej hodine týždenne formou voliteľného
predmetu v prvom a druhom ročníku, v ostatných ročníkoch je začlenená do všetkých vzdelávacích oblastí
a najmä v prírodovede, vlastivede, pracovnom vyučovaní a etickej výchove.
Dopravná výchova – budeme ju realizovať formou projektového dňa v spolupráci s PZ SR a je zaradená vo
všetkých vzdelávacích oblastiach, v rámci didaktických hier, cvičenia v prírode a zážitkového vyučovania.
Ochrana života a zdravia – realizovať sa bude v jednotlivých predmetoch, didaktických hrách a je zaradená aj
v predmete mladý záchranár. Integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov v rôznych situáciách.
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – začlenená do jednotlivých vzdelávacích oblastí. Žiaci školy budú v
priebehu jedného školského roka zapojení do práce na ročníkovom projekte na danú tému, výsledky svoje práce
odprezentujú v závere školského roka.
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – začlenená do vzdelávacích oblastí: jazyk a komunikácia,
príroda a spoločnosť, človek a hodnoty, umenie a kultúra.
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
1.
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Jedným z rozhodujúcich faktorov dobrého a kvalitného riadenia školy je sledovanie efektívnosti školskej
práce, jej premyslená, dôsledná a sústavná kontrola. Kľúčové miesto medzi všetkými evalvačnými činnosťami
zaujíma hodnotenie a klasifikácia žiaka učiteľom. Priamo v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu poskytuje
učiteľ žiakovi nevyhnutnú spätnú väzbu a pravdivý obraz o tom, s akým úspechom sa mu darí dosahovať
jednotlivé konkretizované výstupy.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z platných metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu. Základom formálneho hodnotenia žiaka je tradičná klasifikácia v päťstupňovej
stupnici. Hlavným účelom hodnotenia je motivovať žiaka a poskytnúť jemu, ale i jeho rodičom nevyhnutnú
spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom
hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých
kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Je potrebné, aby si žiaci kvalitnú spätnú väzbu
dokázali samostatne vytvárať, naučili sa vlastnému kritickému sebahodnoteniu a hodnoteniu svojich
spolužiakov.
Budú sa klasifikovať všetky vyučovacie predmety. Klasifikácia bude v súlade so Zákonom č. 245 z 22. mája
2008 §55, Metodickým pokynom č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Pri
hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy
možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie
spôsobilostí od hodnotenia správania.
Kritéria na hodnotenie
 Zvládnutie výstupov jednotlivých vyučovacích predmetov,
 Schopnosť riešiť problémové situácie,
 Úroveň komunikačných schopností,
 Uplatňovanie samostatnosti a tvorivých spôsobov pri riešení problémov,
 Schopnosť spolupráce v skupine,
 Prístup žiaka ku vzdelávaniu,
 Rešpektovanie pravidiel slušného správania a dodržovania bezpečnosti.
Základné pravidlá hodnotenia prospechu klasifikáciou
 Prospech žiaka sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikuje stupňami :
1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný
 Známka z hodnotenia vedomostí nezahŕňa hodnotenie správania žiaka.
 Do klasifikácie sa premieta hodnotenie úrovne dosiahnutých vedomostí, schopností, práca s
informáciami, úroveň komunikácie a tvorivosť žiaka.
 Hodnotenie prebieha priebežne v celom časovom období a výsledná známka je stanovená na základe
dostatočného množstva rôznych podkladov.
 Učitelia využívajú k hodnoteniu rôzne formy a metódy overovania vedomostí a schopností.
 Súhrnné písomné práce sú žiakom vopred oznámené, triedni učitelia koordinujú rovnomerné rozloženie
písomných prác.
 Skupinové práce sa nehodnotia známkou, ale sú hodnotené slovne.
 V prípade výrazného zhoršenia prospechu sú informovaní zákonní zástupcovia žiaka, problém je s nimi
konzultovaný.
Každý žiak si vedie svoje portfólio, v ktorom sú zhromaždené jeho práce, ktoré dokumentujú žiakov
vývoj. V prvom ročníku si žiaci začnú vytvárať svoje hodnotiace portfólium s názvom Kniha o mne, ktoré bude
obsahovať výstupy z predmetov: slovenský jazyk, anglický jazyk, prírodoveda, environmentálna výchova,
výtvarná výchova a bude si ho viesť až do 4. ročníka.
Po ukončení primárneho vzdelávania si môžu žiaci prostredníctvom hodnotiaceho portfólia vyhodnotiť
výsledky štúdia a porovnať si, či sa v niektorých predmetoch zlepšili, prípadne zhoršili.
Správanie
 Hodnotenie správania sa odvíja od dodržiavania Školského poriadku, s ktorým sú žiaci oboznámení
vždy v prvý deň v škole a rodičia na prvom triednom aktíve.
 Hodnotí sa aj správanie na školských akciách, reprezentovanie školy, mimoriadne udalosti na
verejnosti.
 Správanie hodnotí triedny učiteľ, navrhuje výchovné opatrenia, podáva návrhy na zníženú známku zo
správania. Zníženú známku zo správania udeľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
 Využívajú sa štyri stupne hodnotenia :
1- veľmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – menej uspokojivé, 4 – neuspokojivé
2.
Hodnotenie pedagogických zamestnancov
E
CIEĽ
V
Kvalita vyučovacieho
procesu
KRITÉRIÁ
Záznam z hospitácií
vedenia školy, výsledky
ŠŠI
A
Správanie žiakov
L
Vzťah učiteľ a žiak
V
Spolupráca so žiackym
parlamentom
Á
Spolupráca s rodičovským
združením
Úroveň písomných prác
Úroveň spracovania
tematických plánov
Plnenie tematických
plánov
C
I
A
Rozvoj osobnosti,
štúdium
NÁSTROJ
POČETNOSŤ
Hospitácia + pohospitačný
rozhovor
Aspoň 2 x ročne
Pozorovanie (vedenie
školy, vzájomné
hospitácie)
Pozorovanie
Aktivity žiackeho
parlamentu
(účasť, plnenie úloh)
Zápisnice z triednych
rodičovských združení
Kontrola
Priebežne
Priebežne
Priebežne
Priebežne
1 x ročne
Kontrola
1 x ročne
Vedenie záznamov
3 x ročne
Integrovaní žiaci
Kontrola individuálnych
plánov
1 x ročne
Výber vzdelávania
Prehľady, záznamy
1 x ročne
Prehľady, záznamy
1 x ročne
Pozorovanie, osobné
kontakty
Priebežne
Dlhodobé štúdium
Prínos pre školu,
motivácia
Väčší okruh úloh, práca
pre školu mimo
vyučovania
Kontrola triednych kníh
a záznamov
Kontrola triednych
výkazov
Vedenie pedagogickej
dokumentácie
Komplexné hodnotenie
pedagogického
pracovníka, osobné
ohodnotenie
A
U
T
O
E
V
A
L
V
Á
C
I
A
Výsledky pedagogického
pôsobenia
Úroveň vedomostí
a zručností, vystupovania
Kvalita vyučovacieho
procesu
Komplexný osobný rast
Všetky predchádzajúce
kritériá, výsledky ŠŠI,
úroveň záverečných prác
Ako žiaci rozumejú
a nerozumejú
Prečo sme to nestihli
Čo sa páčilo a čo sa
nepáčilo
Schopnosť aplikovať učivo
Metódy, vystupovanie,
rečové schopnosti...
Štúdium, príspevky do
odbornej tlače,
osvedčenia, najlepšie
práce svojich žiakov,
výsledky testov, úspechy
v súťažiach, záverečné
práce
10 x ročne
4 x ročne
Predchádzajúce záznamy,
pohovor
1 x ročne
Diskusia so žiakmi
Pohovor so žiakmi
Priebežne počas
vyučovacích
hodín
Testy, písomné práce,
vstupné a výstupné práce
Priebežne,
kontrolné podľa
tematických
plánov
Vzájomné hospitácie
Rozbor hodiny
Podľa uváženia
Portfólio
Priebežne
3.
Hodnotenie školy
E
CIEĽ
V
Súlad ŠVP s
ŠkVP
A
L
KRITÉRIÁ
NÁSTROJ
POČETNOSŤ
Hodnotenie hodín,
znalostí a zručností
žiakov, písomné
práce, vzťahy v škole,
Štátna školská
inšpekcia – správa
ŠŠI
a)komplexná
b)orientačná
Škola neovplyvní
Komplexné
V
hodnotenie
Á
oblastí
C
práce školy
I
Úroveň
pedagogického
a výchovného
procesu
alebo
A
jednotlivých
oblastí
Personálna
obsadenie
Hospodárenie
Úroveň
pedagogického zboru
a jeho zloženie,
plnenie tematických
plánov, organizácia
školy,
otvorenosť školy,
prístup k žiakom
s IVVP,
personalistika, image,
klíma, humanistická
pedagogika,
uplatnenie žiakov,
dokumentácia.
Rozbory výkazov,
zmluvy,
personalistika,
plnenie rozpočtu
a záväzných
ukazovateľov.
Hodnotenie
zriaďovateľom,
hodnotenie krajom
Odborné oblasti:
revízie
kontroly BOZP,
PpP a pod.
Technický stav,
predpisy,
dokumentácie
Revízne správy
odborných firiem
a kontrolórov,
revízny technik
školy, školník
Revízia podľa plánov,
školy neovplyvní
Hodnotenie
úrovne práce
riaditeľky školy
Výsledky dlhodobej
práce, druh
vyžiadaných
podkladov
Hodnotenie
zriaďovateľom
a Radou školy
1 x ročne
Výsledky testov,
súťaží, olympiád
Vedomostné
a zručnostné testy
Celoslovenské
testovanie žiakov 9.
ročníka ZŠ, súťaže,
olympiády
1 x ročne
Úroveň
vedomostí
a zručností
A
CIEĽ
KRITÉRIÁ
Klíma, image školy
Podľa dotazníka
SWOT analýza
Silné a slabé stránky,
príležitosti, riziká
U
T
O
E
V
A
L
Vyhodnotenie
plánu práce školy
Sponzoring a
fundraising
Demografický
vývoj, záujem o
školu
V
Á
C
I
Zhodnotenie práce
školy v školskom
roku, plnenie
cieľov ŠVP a ŠkVP
A
Vyhodnotenie
jednotlivých
čiastkových oblastí
Získanie prostriedkov
od sponzorov,
Úspešnosť grantov
Žiaci nastupujúci do 1.
ročníka, dôvody
k výberu školy
a) úroveň
pedagogického
procesu – jednotlivé
časti hodnotiacej
správy
b) hospodárenie –
čerpanie rozpočtu,
doplnková činnosť,
hlavná činnosť
Úroveň
pedagogického
procesu a práce
jednotlivých
pracovníkov,
uplatňovanie
strategických
postupov ŠVP a
ŠkVP
Priebeh
pedagogického
procesu, príprava na
vyučovanie, úroveň
písomných prác,
výsledky v súťažiach,
vzdelávanie, tematické
plány, úroveň vedenia
dokumentácie, aktivita
a iniciatíva práce pre
školu
Úspešnosť
absolventov
Zhodnotenie
relatívneho úspechu
(vo vzťahu ku
kritičnosti voľby)
Úspešnosť
absolventov
Úroveň záverečných
prác 4. a 9. ročníka
NÁSTROJ
Dotazník – učitelia, žiaci,
rodičia, zriaďovateľ
Prehľady- učitelia, žiaci,
rodičia, zriaďovateľ
k čiastkovým otázkam
príležitostne
POČETNOSŤ
1 x 3 roky
1 x ročne
Kombinácia evalvačných
nástrojov podľa typu oblasti
1 x ročne
Vedenie prehľadov
1 x ročne
Dotazník pre rodičov,
zoznamy žiakov
1 x ročne
Hodnotiaca správa
o výsledkoch pedagogického
pôsobenia a vlastné
hodnotenie školy
1 x ročne
Hospitácie, pohospitačný
rozhovor,
kontroly testov, zošitov,
vedenie prehľadov
o súťažiach,
vedenie prehľadov
o vzdelávaní pracovníkov,
kontrola:
kontrola dokumentácií (TK)
vedenie prehľadov,
zhodnotenie osobným
pohovorom pri prideľovaní
osobného príplatku,
vyhodnotenie portfólia
Vedenie prehľadov, správa
výchovnej poradkyne
2 x ročne
1 x ročne
1 x ročne
1 x ročne
mesačne
1 – 2 x ročne
1 x ročne
Vyhodnotenie prác
1 x ročne
Vstupné a výstupné
vedomostné a zručnostné
testy
Úroveň vedomostí
a zručností,
vystupovania
Výsledky
porovnávajúcich
testov
1 x ročne
CIEĽ
A
U
T
O
E
V
A
L
V
Á
C
I
A
KRITÉRIÁ
Neospravedlnená
absencia
Výchovné
problémy
Šikanovanie –
prevencia
Úspešnosť
jednotlivých akcií
Vedenie prehľadov – triedny
učiteľ a výchovná poradkyňa
Dotazník – výchovná
poradkyňa, triedny učiteľ
POČETNOSŤ
Podľa aktuálnej
situácie
Podľa aktuálnej
situácie
Dotazník
Podľa aktuálnej
situácie, vždy v 7., 8.
a 9. ročníku
Na čo sú nepripravení
Kladné hodnotenie
Záporné hodnotenie
Uvádzajúci učiteľ
Dotazník
Vzorová odučená hodina
Hospitácie
Každý nastupujúci
učiteľ po 1 roku
pôsobenia
Dotazník
Dotazník
1 x za 3 roky
Stupeň hodnotenia
jednotlivými
pedagógmi
Slovné zhodnotenie
jednotlivými pedagógmi,
odporúčania, neodporúčania
Ihneď po ukončení
akcie
Monitoring - drogy
Škola z pohľadu
začínajúcich
učiteľov – po 1
roku pôsobenia
Hodnotenie školy
pedagógmi
NÁSTROJ
IV. Školský učebný plán
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s
informáciami
Príroda a spoločnosť
Počet
hodín
1. ročník
Počet
hodín
2.ročník
Počet
hodín
3.ročník
Počet
hodín
4.ročník
Slovenský jazyk a
literatúra
9
8
8
8
Anglický jazyk
1
1
3
3
Matematika
4
5
5
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Predmety
Informatická výchova
Prírodoveda
1
1
Environmentálna
výchova
1
1
Vlastiveda
Človek a hodnoty
Etická výchova/
náboženská výchova
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
1
1
Výtvarná výchova
2
1
1
1
Hudobná výchova
1
1
1
1
Telesná výchova
2
2
2
2
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Mladý záchranár
Spolu
1
22
23
25
Poznámky:
Predmety anglický jazyk, informatická výchova sa vyučujú v skupinách do 17 žiakov. Etická
výchova vyučovaná v alternácii s náboženskou výchovou sa vyučuje v skupinách s maximálnym
počtom 20 žiakov. Posilnenie časovej dotácie vo všetkých predmetoch je bez rozšírenia obsahu učiva
predpísaného štátnym vzdelávacím programom okrem výtvarnej výchovy v 3. ročníku a prírodovedy
v 4.ročníku.
26
V. Učebné osnovy
Učebné osnovy tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú
zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.
Obsahujú
1. Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
2. Ciele učebného predmetu – základné predmetové kompetencie (spôsobilosti), pedagogické stratégie –
metódy a formy,
3. Učebné zdroje
4. Kritériá a stratégie hodnotenia
5. Obsah predmetu
Ciele :
- Naučiť žiakov myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich
rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka.
Prostredníctvom nej žiakov zoznamovať s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárať k nim kladný vzťah.
- Rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore, v súlade s osvojením matematického obsahu rozvíjať
numerické zručnosti žiakov.
- Viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a spoločnosti na základe pozorovania zmien v spôsobe
života rastlín , zvierat a ľudí.
- Rozvíjať etické postoje a prosociálne správanie žiakov.
- Vytvárať pozitívny vzťah k životnému prostrediu a jeho ochrane.
- Zdokonaľovať telesné, funkčné, pohybové schopnosti žiakov, prispievať upevňovaniu zdravia a zvyšovaniu
telesnej zdatnosti.
- Výtvarnou činnosťou v rôznych technikách rozvíjať detskú predstavivosť, fantáziu, úsilie o vyjadrenie
detského videnia.
- Rozvíjať schopnosti žiakov v oblasti finančnej gramotnosti.
- Vytvárať u žiakov prvé predpoklady na primerané vnímanie hudby, ich spev, inštrumentálnu hru a ostatné
prejavy na báze hudby.
- Vo vyučovaní cudzieho jazyka vzbudiť záujem o jazyk a kultúru, sprostredkovať základné vedomosti
v anglickom jazyku.
- Viesť žiakov k získaniu základných užívateľských zručnosti v oblastiach ľudskej činnosti.
- Osvojiť si vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú dôležité pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej
a nezávislej participácie na vývoji demokratickej spoločnosti, v súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva,
rovnosť, pluralita a spravodlivosť.
- Formovať vzťah a postoje k národnostným menšinám žijúcich v Slovenskej republike, vychovávať k
k tolerancii a k odbúravaniu predsudkov.
- Vytvárať podmienky na formovanie zdravej osobnosti žiaka a jeho odolnosti voči patologickým a sociálnym
vplyvom.
- Rozvíjať schopnosti žiakov rozoznať, posúdiť a vyhnúť sa možným rizikám.
- Osvojiť si vedomosti a zručnosti v rizikových situáciách a v poskytovani prvej pomoci iným, v prípade
ohrozenia zdravia a života.
Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk a literatúra
9 hod. týždenne, spolu 297 vyuč. hodín
prvý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Jazykové vyučovanie v 1. ročníku nadväzuje na zručnosti detí v predškolskom veku. Žiaci si osvojujú
pravidlá správnej komunikácie, ktoré sú adekvátne ich intelektovej úrovni. Učia sa správne vyjadrovať a správne
argumentovať. V rámci slohovej výchovy vedia vyjadriť svoje myšlienky ústnou formou. Čítanie má špecifickú
podobu – žiaci získavajú čitateľské zručnosti od poznávania jednotlivých písmen až po plynulé čítanie.
S čitateľskými kompetenciami súčasne prebieha aj nácvik písania. V rámci písania si aktívne osvoja písanú
formu písma.
2. Ciele učebného predmetu
Hlavným vzdelávacím cieľom v 1. ročníku je naučiť žiaka čítať a písať, správne sa vyjadrovať
a rozvíjať jeho tvorivosť. Gramotnosť je nevyhnutným predpokladom pozitívneho duševného rozvoja žiaka, jeho
ďalšieho vzdelávania a skultúrňovania. Učiteľ vedie žiaka k: správnemu a plynulému čítaniu s porozumením,
výstižnému vyjadrovaniu sa ústnou a písomnou formou v rozličných komunikačných situáciách, osvojeniu si
správneho a kultúrneho vyjadrovania / čítaním a reprodukovaním /, poznávaniu a spájaniu si názorného
zobrazenia so slovným pomenovaním, osvojeniu si techniky písania – zvládnutie jednotlivých tvarov písmen,
uplatňovaniu vlastného rozhodovania a samostatnej činnosti – buduje si zdravé sebavedomie, pocit istoty
a vytvára si vlastný názor, vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, dosiahnutiu čo najlepších
výsledkov, k zodpovednosti za kvalitu výsledkov svojej práce, pozitívnemu vzťahu k učeniu.
Predmet slovenský jazyk a literatúra je založený na komunikačno - poznávacom spôsobe vyučovania.
Rozvíjajú sa komunikačné zručnosti žiakov: počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie. Je to súčasť kognitívneho
vývinu žiaka, prechod od vnímania a prijímania sveta k jeho aktívnemu myšlienkovému spracovaniu. Rešpektuje
základné podmienky rozvoja osobnosti žiaka. Podporuje rozvoj poznávacích schopností žiaka, jeho spontánnosť,
zvedavosť. Vytvára priateľskú, tvorivú klímu, pocit dôvery, istoty, akceptácie, priestor na citové prežívanie
a komentovanie činnosti a problémov.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
O metódach a formách práce rozhoduje učiteľ. Musí však: rešpektovať plynulý prechod
z predškolského obdobia na školské činnosti, tolerovať potreby a individuálne odlišnosti žiakov, vytvárať
podmienky na úspešnosť každého jednotlivca, samostatné myslenie a konanie, vytvárať podmienky na pozitívnu
pracovnú atmosféru, využívať metódy voľného výberu riešenia úloh žiakmi, motivovať ich k aktívnemu učeniu,
podporovať sebahodnotenie žiakov, aby poznali svoje prednosti i chyby, aktivizovať žiakov situáciami, úlohami
a problémami, využívať a rozvíjať tvorivé myslenie , využívať metódy a formy práce, ktoré nedovoľujú tvoriť
stereotypy.
Metódy a formy – didaktická hra, dramatizácia, rolové čítanie, kreatívne úlohy, motivačné otázky,
práca s kartičkami, riešenie problémov, brainstorming, heuristický rozhovor, relaxačné cvičenia, samostatná
práca, frontálna, individuálna práca, práca v skupinách, vo dvojiciach, v komunite,vyhľadávanie materiálov,
údajov, návšteva divadelných predstavení, mestskej knižnice, rôznych súťaží.
3. Učebné zdroje
Šlabikár L. Virgovičová, Z. Virgovičová – Šlabikár pre 1. ročník základných škôl-1.časť. Bratislava,
Orbis Pictus Istropolitana 2011 – schválilo MŠVVaŠ SR pod č.CD-2008-22871/48483-1:911 zo dňa 19.
novembra 2008, L. Virgovičová, Z. Virgovičová – Šlabikár pre 1. ročník základných škôl-2.časť, Čítanka pre
1.ročník základných škôl. Bratislava - Orbis Pictus Istropolitana 2011 – schválilo MŠVVaŠ SR pod č.CD-200920846/5815-1:919 zo dňa 14. apríla 2009, L. Virgovičová – Moje prvé čiary - blok prípravných cvikov,
Bratislava – Orbis Pictus Istropolitana 2009- schválilo MŠVVaŠ SR, Písmenká – moji kamaráti – písanka
s predtlačou- Bratislava – Orbis Pictus Istropolitana 2009- schválilo MŠVVaŠ SR.
4. Kritériá a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Pri klasifikácii výsledkov vzdelávania sa hodnotí predovšetkým :
-kvalita výsledkov vzdelávania
- usilovnosť žiaka a jeho prístup k vzdelávaniu i v súvislostiach, ktoré ovplyvňujú jeho výkon
-ucelenosť, presnosť a trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, zákonitostí,
definícií a vzťahov
- kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti
- uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh
- schopnosť hľadať, triediť a interpretovať informácie
- kvalita myslenia, predovšetkým jeho samostatnosť, tvorivosť, originalita
- presnosť, výstižnosť a odborná i jazyková správnosť ústneho i písomného prejavu
- osvojenie zručnosti účinne spolupracovať
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi
sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého učiteľa 1. ročníka je pozitívne
hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli
ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka.
Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho
vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy . Veľký dôraz kladieme na kladné a motivujúce
hodnotenie.
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
Klasifikačná tabuľka
Klasifikačný stupeň
počet %
1
100 – 90
2
89 – 75
3
74 – 50
4
49 – 25
5
24 - 0
Pri stanovovaní známky za polročnú a koncoročnú kontrolnú prácu ale aj pri klasifikovaní žiaka na polroka
a na konci školského roka.
Vedomosti sú vyjadrené známkou.
Klasifikačná tabuľka na hodnotenie diktátov
Klasifikačný stupeň
1
2
3
4
5
počet chýb
0–2
3–4
5–7
8 – 10
11 a viac
5.Obsah predmetu 1. ročníka
Časový rozsah výučby: 9 hodín týždenne – 297 hodín ročne
Ciele
Prispôsobovať
komunikačné
a vyjadrovacie
schopnosti novému
prostrediu.
Učiť žiakov základnej
orientácii v učebnici.
Oboznamovať ich
s pojmami obálka,
strana, značka.
Osvojiť si
elementárne
analytické zručnosti.
Vyvodiť základné
pracovné
a hygienické návyky.
Nacvičiť písanie
prípravných cvikov.
Cvičiť sluchové
rozlišovanie hlásky
a slabiky na začiatku
slova. Písať veľké
tlačené písmená.
Osvojiť si písmená
abecedy.
Určovať pozíciu
hlásky v slove.
Rozvíjať
predstavivosť
a fantáziu.
Naučiť správne tvary
písmen. Prezentovať
svoje skúsenosti
súvisiace so
zvolenou témou.
Čítať plynule
a s porozumením
nahlas texty
primerané
skúsenostiam.
Dodržiavať správne
dýchanie, artikuláciu
a správnu výslovnosť
pri ústnom prejave.
Tematický celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Časová
dotácia
Prípravné obdobie
Primeraný rozvoj
vyjadrovacích
a komunikačných
schopností , práce
s vetou.
Nácvik analytických
činností v praktických
činnostiach.
Rozlišovanie
a určovanie prvej
hlásky slova, analýza
slova na slabiky.
Cvičenia sluchového
a zrakového
rozlišovania.
Sluchová syntéza
hlások. Písanie
veľkých tlačených
písmen. Pokusné
čítanie slabík a slov.
Žiak vie:
- rozprávať podľa
obrázkov,
- opísať činnosti na
obrázkoch,
- orientovať sa v šlabikári
a písankách,
- písať prípravné cviky,
- postrehnúť základné
línie v písacích cvikoch,
- sluchovo a zrakovo
rozlišovať hlásky,
- správne výslovovať
hlásky,
25 hodín
Nácvikové obdobie
(Šlabikárové
obdobie)
Tlačené a písané
písmená
abecedy.
Vytváranie spojov
medzi hláskou
a písmenom.
Vyvodzovanie nových
hlások.
Spoznávanie písmen.
Vizuálne členenie
slov na slabiky.
Písanie písmen, slabík
a slov.
Tvorivé písanie.
Písanie slov podľa
diktovania.
Uvedomovanie
písania veľkého
písmena na začiatku
vety.
Odpisovanie
trojslabičných slov.
Vnímanie neznámeho
slova ako súčasť
materinského jazyka,
rozširovanie
a obohacovanie
slovnej zásoby
o menej
frekventované slová.
-odpisovať tvary písmen,
slov, krátkeho textu,
- písať grafémy
preberaných hlások,
- aplikovať zručnosti pri
zaznamenávaní hlásky
pomocou dvoch grafém,
- rozširovať slovnú
zásobu,
- použiť vo vetách menej
frekventované slová,
237 hodín
Plynule
a s porozumením čítať
nahlas primerané
texty skúsenostiam
žiaka.
Rozvíjať čitateľské
zručnosti, klásť dôraz
na spisovnú
výslovnosť.
Analyzovať slová
a určovať pozíciu
hlások v slovách.
V praktických
činnostiach si
osvojovať
Vybrané pravopisné
javy.
Opakovaním
zdokonaľovať
techniku písania,
zautomatizovať
dosiahnuté vedomosti,
zručnosti a návyky.
Čítankové obdobie
Zdokonaľovanie
techniky písania.
Odpisovania
a prepisovanie slov
a viet.
Samostatný výber
a prepis myšlienky
z prečítaného textu.
Tvorivé písanie.
Plynulé čítania
a voľná reprodukcia
textu.
Dramatizácia.
-dodržiavať pri ústnom
prejave správne dýchanie,
artikuláciu a správnu
výslovnosť,
- zdramatizovať kratší
prozaický alebo básnický
text,
- uplatniť techniku
písania,
- vyjadriť obsah krátkeho
súvislého textu,
- voľne reprodukovať
prečítaný text,
- samostatne sa písomne
vyjadrovať.
35 hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Slovenský jazyk a literatúra
8 hod. týždenne, spolu 264 vyuč. hodín
druhý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú
zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Jazyk slovenský v 2. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické
postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci
získavajú v 1. ročníku ZŠ a v druhom ho prehlbujú. K hlavným aspektom rozvíjania už získaných jazykových
zručnosti a návykov patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry.
V rámci zložky čítanie a literárna výchova sa dôraz kladie na čítanie s porozumením, verbálnu a neverbálnu
komunikáciu. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu
K čítaniu a knihám a prostredníctvom nich k materinskému jazyku. Žiaci sa učia vyjadrovať v krátkych ústnych
prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť, poblahoželať
blízkym osobám, formulovať krátku správu, stručne reprodukovať prečítaný text, pracovať s textom. V súlade s
jazykovým vyučovaním si žiaci zdokonaľujú písomné zručnosti, hygienické a pracovné návyky a snažia sa
dodržiavať základné parametre písma (čitateľnosť, úhľadnosť, primeranú rýchlosť). Druhý ročník je vstupom do
vedomostí a informácií z jednotlivých rovín jazyka / písanie, zvuková stránka jazyka, pravopis, slohová
výchova, výcvik čítania a literárna výchova /. Formuje budúci vzťah k rodnému jazyku, starostlivosť o jazykovú
kultúru, vzťah k jazykovému vzdelávaniu, dôveru v seba samého, úctu k rodisku, škole a posilňuje pozitívne
vzťahy. Vyučovací predmet má centrálne postavenie vo vzdelávaní, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie
ostatných vyučovacích predmetov.
2.
Ciele učebného predmetu
Hlavným cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je efektívne zvládnutie učiva v oblasti
písania, zvukovej stránky jazyka, pravopisu, slohovej a literárnej výchovy. Z hlavného cieľa vyplývajú tieto
čiastkové ciele:
– naučiť sa správne, čitateľne, esteticky a primerane rýchlo písať, naučiť sa jednoduchú úpravu písomných
prác, osvojiť si výslovnostnú normu, cvičiť sa v správnej artikulácií, osvojiť si základy pravopisnej normy /
mäkké a tvrdé slabiky, veľké začiatočné písmena, diakritické a interpunkčné znamienka, používanie správnych
tvarov slov/, naučiť sa analyzovať text , vyhľadávať jazykové javy, triediť ich a vyhodnocovať, naučiť sa
reprodukovať text, tvoriť vlastné texty v ústnej a sčasti aj písomnej podobe, pestovať lásku a úctu
k materinskému jazyku, osvojiť si a zdokonaliť techniku a kvalitu čítania, vytvárať vzťah k literatúre žánrami,
ktoré sú mu blízke, uplatňovať integráciu rozumovej a citovej výchovy s využitím vlasteneckej,
environmentálnej, zdravotnej, dopravnej výchovy, rozvíjať kreativitu a samostatnosť
Pedagogické stratégie - metódy a formy
Stratégie vyučovania kladú nároky na samostatnosť, tvorivosť a organizáciu práce učiteľa. Využívanie
stratégií umožňuje učiteľovi úspešne vyučovať a žiakovi úspešne sa učiť. Učiteľ si formy a metódy vyberá
a používa podľa svojho výberu tak, aby boli variabilné, aktivizujúce, tvorivé a humanizujúce. Správne
zvolenými metódami a formami práce vytvára atmosféru, v ktorej sa žiak môže učiť bez strachu a stresu,
podnecuje prirodzenú zvedavosť, motivuje k aktívnemu učeniu, podporuje sebahodnotenie, aby žiak poznal
svoje prednosti i chyby, vytvára podmienky pre úspešnosť každého žiaka ako i pozitívnu pracovnú atmosféru.
Metódy: práca s textom v učebnici, v detskom časopise, na tabuli, výklad, predĺžený výklad, rozličné
druhy rozhovorov, nácvik gramatických javov, vysvetľovanie, motivačné metódy, problémové úlohy,
precvičovanie, pozorovanie, grafické znázorňovanie, analýza a syntéza javov sluchom, aktívne pozorovanie
a vnímanie, práca s ilustráciami, vyvodzovanie, objasňovanie pojmov, dialóg, cvičenia a situácie na rozvoj
hodnotiaceho myslenia.
Formy: práca žiakov vo dvojiciach, skupinová, individuálna, frontálna práca, diferencovaná práca,
didaktické hry, dramatizácia, prednes, recitácia, experimentovanie, rolové hranie, simulovanie rôznych situácií,
účasť na recitačných a literárnych súťažiach.
3.
Učebné zdroje
Dienerová, Hirschnerová, Nosáľová,: Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl. Bratislava, Aitec, s. r. o.
2011 – schválilo MŠVV a Š SR pod č. CD-2009-30007/35630-9:919 zo dňa 15. októbra 2009,
Dienerová, Hirková , Nosáľová: Čítanka pre 2. ročník základných škôl. Bratislava, Aitec, s. r. o. 2011 – schválilo
MŠVV a Š SR pod č. MŠSR-2010-716/1849-2:919 zo dňa 19. januára 2010,
- pracovné zošity zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl, internetové zdroje,
- pracovné listy podľa výberu k danej téme,
- internetové zdroje.
4. Kritériá a stratégie hodnotenia
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi
sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého učiteľa 2. ročníka je pozitívne
hodnotenie . V danom predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli
ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci hodnotení v súlade s
Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č. 20113121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Klasifikačná tabuľka
Klasifikačný stupeň
1
2
3
4
5
Počet %
100 – 90
89 – 75
74 – 50
49 – 25
24 - 0
Klasifikácia diktátov
Klasifikačný stupeň
1
2
3
4
5
Počet chýb
0-2
3-4
5-7
8 - 10
11 a viac
5. Obsah predmetu 2. ročníka
Časový rozsah výučby: 8 hodín týždenne – 264 hodín ročne
Písanie je integrované s jazykovou zložkou, slohovou zložkou, v rámci čítania a literárnej výchovy.
Jazykové vyučovanie
Ciele
Poznať rozdiel medzi
hláskou i písmenom,
sluchová a vizuálna
analýza slov,
prostredníctvom
artikulačných
orgánov. Naučiť
pracovať žiakov so
slovníkom na
elementárnej úrovni.
V textoch správne
aplikovať
rozlišovacie
znamienka a vedieť
ich pomenovať.
Nácvik správnej
výslovnosti pomocou
dychových,
rezonančných a
artikulačných
cvičení.
Poukázať na
základný rozdiel
medzi krátkymi a
dlhými hláskami v
artikulácií,
nacvičovať a
upevňovať ich
správnu výslovnosť.
Nácvik vytrvalosti
(práca vo dvojici a
tímová práca).
Tematický
celok
Hláska
a písmeno
Tvary písmen
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Hláska a písmeno
Tlačené a písané písmená
Precvičiť si zrozumiteľnú
výslovnosť tlačených a písaných
písmen. Vedieť prepísať tlačený
text do písanej podoby. Precvičiť
výslovnosť hlások a písmen v
slovách. Písmená ch, dz a dž
počujeme jednu hlásku, ale
zapisujeme ju dvoma
písmenami.
Rozlišovacie znamienka: dĺžeň,
mäkčeň, vokáň a dve bodky
Správnu výslovnosť slov a
rozoznávanie rozlišovacích
znamienok v grafickom prejave.
Žiak vie rozpoznať
hlásku a písmeno v
daných slovách, určuje
počet písmen a hlások.
Vie rozlíšiť fakt, že v
niektorých prípadoch
existuje len jedna
hláska, ktorá sa skladá z
dvoch písmen (dz, dž,
ch).
Samohlásky krátke:
a, ä, e, i, y, o, u Samohlásky
dlhé: á, é, í, ó ú, ý
Rozlišovanie krátkych a dlhých
samohlások. Správna výslovnosť
a písanie krátkej samohlásky.
Zamarenie cvičení na slová, v
ktorých kvantita samohlásky
mení význam slov napr. (latka –
látka, sud - súd). Nácvik
správnej výslovnosti samohlásky
ä a zvládnutie jej pravopisu.
Žiak vie vyslovovať
krátke a dlhé
samohlásky, vie
realizovať ich analýzu
a syntézu.
Žiak vie rozlíšiť
významovú podobu
slova, žiak vie
vyslovovať hlásku ä.
Žiak vie písať a
vyslovovať rozlišovacie
znamienka:
- dĺžeň
- mäkčeň
- dve bodky
Časová
dotácia
99
hodín
Poukázať na
základné rozdiely
medzi samohláskami
a dvojhláskami,
nácvik ich pravopisu.
Rozvoj pamäťových
kompetencií,
logického myslenia.
Dvojhlásky
Výslovnosť a písanie
dvojhlások: ia, ie, iu, ô. Zmena
krátkej samohlásky na
dvojhlásku.
Správna artikulácia a pravopis
dvojhlások v domácich slovách:
ia, ie, iu, ô. Vzťah medzi
písaním dvojhlásky a
výslovnosťou. Zmena krátkej
samohlásky na dvojhlásku, aby
slovo malo význam.
Žiak ovláda:
výslovnosť a písanie
dvojhlások: ia, ie, iu, ô,
písanie ja- já, je, ju- jú
na začiatku i na konci
slova príponu písmen
na konci slova- ou - vie
zdôvodniť pravopis v
slove s dvojhláskou: ia,
ie, iu ô.
Žiak vie využívať
zručnosť písania
samohlások aj
dvojhlások.
Spoznávať a správne
vyslovovať mäkké
spoluhlásky. Vnímať
výslovnosť mäkkých
spoluhlások.
Prostredníctvom
pravopisných cvičení
verbalizovať a
rozoznávať mäkké
spoluhlásky.
Postupne utvárať
základy správnej
gramatickej tvorby
slova.
Poznať a dbať na
správnu výslovnosť
tvrdých spoluhlások.
V sluchovoartikulačných
cvičeniach vedieť
rozoznať mäkké a
tvrdé spoluhlásky.
Získať zručnosť pri
písaní i/ í a y/ý v
slovách, ktoré
obsahujú tvrdé a
mäkké spoluhlásky.
Formou hry so
slovom viesť žiakov
k pochopeniu, že
slovo sa skladá zo
slabík a hlások a že
je prostriedkom na
tvorbu vety.
Mäkké spoluhlásky
Výslovnosť a písanie i / í po
mäkkých spoluhláskach v
koreni domácich slov.
Nácvik výslovnosti mäkkých
spoluhlások: č, dž, ţ, š, c, dz, j ď,
ť, ň, ľ. Nácvik výslovnosti ď, ť,
ň, ľ pred samohláskou i, e a pred
dvojhláskami ia, ie, iu – v týchto
prípadoch sa odlišuje písaná
podoba od výslovnosti.
Žiak vie správne
napísať i/í po mäkkých
spoluhláskach,
správne vvslovovať
nové slová, má
osvojené nové slovné
spojenia a chápe ich
významu, pri vyvodení
spoluhlások .Žiak vie
pracovať s inventárom
slov s i - í po mäkkých
spoluhláskach.
Tvrdé spoluhlásky Výslovnosť
a písanie y/ ý po tvrdých
spoluhláskach v koreni
domácich slov.
Nácvik tvrdých spoluhlások, h,
ch, k, g, d, t n, l . Analýza,čítanie
slov – tvorenie sluchovej aj
zrakovej predstavy. Dopĺňanie
y/ý do slov, správne písanie slov
a ich spájanie do viet.
Žiak vie správne
napísať y/ý po tvrdých
spoluhláskach Pri
vyvodení spoluhlások,
žiak vie pracovať s
inventárom slov s y-ý
po tvrdých
spoluhláskach .
Slabika. Delenie slabík
Slabika. Jednoslabičné slová,
viacslabičné slová. Spájanie
slabík do slov. Delenie slov na
slabiky. Rozdeľovanie slov na
konci riadka.
Spájanie spoluhlások a
samohlások do slabík, spájanie
spoluhlások a dvojhlások do
slabík. Jednoslabičné a
viacslabičné slová. Spájanie
slabík do slov. Krátke a dlhé
slabiky, striedanie krátkych a
dlhých slabík v slove.
Delenie slov na slabiky.
Rozdeľovanie slov na slabiky, v
ktorých sa nachádzajú
dvojhlásky ia, ie, iu.
Žiak vie realizovať
jazykovú analýzu slova.
Vie spájať spoluhlásky
a samohlásky do slabík,
spájať spoluhlásky a
dvojhlásky do slabík.
Žiak vie doplniť
chýbajúce slabiky,
vyhľadať slová podľa
slabík, slová podľa
počtu slabík, rozdeliť
slová na jednoslabičné
a viacslabičné. Žiak vie
rozoznať krátke a dlhé
slabiky. Vie rozdeliť
slovo na konci riadka.
Veta, slovo,
slabika,
hláska
Rozdeľovanie slov na konci
riadka podľa slabík.
Formou hier so
slovami naučiť
tvoriť vety z
rozsypaných slov,
zamieňať poradie
slov vo vete,
dokončiť začatú vetu
podľa návodu alebo
vlastnej predstavy.
Vety
Jednoduchá veta, druhy viet.
Písanie veľkých písmen na
začiatku vety a
interpunkčných znamienok na
konci vety. Druhy viet:
oznamovacie, opytovacie,
rozkazovacie, želacie a
zvolacie.
Tvorenie jednoduchých viet. V
ústnom prejave a v čítaní
rozlíšenie melódie oznamovacej,
opytovacej, rozkazovacej a
želacej vety. Formulácia otázky
k prečítanému alebo počutému
textu. Sformulovanie vety ako
reakciu na počutý alebo
prečítaný text.
Žiak vie utvoriť
gramaticky správne
vety. Vie rozlíšiť
melódiou oznamovacej,
opytovacej,
rozkazovacej, želacej a
zvolacej vety. Žiak vie
utvoriť rôzne typy
otázok odpovedí. Vie
rozpoznať druhy viet a
vie napísať vhodné
interpunkčné
znamienko na konci
vety. Žiak vie
sformulovať želanie,
pomocou zvolacej vety
vyjadriť emócie.
Čítanie a literárna výchova
Čítať predložený text
s porozumením,
dodržiavať správne
dýchanie, artikuláciu
a správnu výslovnosť.
Rozvíjať čitateľské
zručnosti.
Vypestovať
schopnosť rozumieť
estetickému obrazu
sveta.
Formovať literárne
vedomie.
Škola volá
Prichádza
jeseň
Ľudia a ich
zvieratá
Ide zima
Keď je noc
Koľko dní je
do Vianoc?
Fúka do
komína
Fašiangové
Časy
Správne, plynulé čítanie s
porozumením nahlas aj potichu
po príprave textu.
Dodržiavanie správneho
dýchania, artikulácie a spisovnej
výslovnosti.
Výrazne čítanie kratších úryvkov
z literatúry pre deti a mládež.
Výrazná recitácia básne, úryvku
z prózy.
Výrazné reprodukovanie priamej
reči. pri čítaní dramatických
textov. Prerozprávanie obsahu
prečítaného textu.
Vyjadrenie svojich pocitov a
zážitkov z prečítaného textu.
Reprodukcia a dramatizácia časti
rozprávky.
Pojmy:
Stopy v
snehu
Z rozprávky
do
Rozprávky
text,
Keď slnce
zasvieti...
báseň,
Kopem,
kopem
v záhradke
Žiak vie čítať plynule,
s porozumením text po
príprave. Vie pri čítaní
správne dýchať,
artikulovať,
vyslovovať. Žiak sa vie
orientovať v texte. Vie
výrazne čítať kratší
úryvok . Žiak vie
s výrazom zarecitovať
báseň, úryvok z prózy.
Vie výrazne
reprodukovať priamu
reč pri čítaní
dramatických textov.
Žiak vie prerozprávať
obsah prečítaného
textu, vyjadriť svoje
pocity a zážitky z
prečítaného textu.
Žiak vie zreprodukovať
a zdramatizovať časť
rozprávky.
Žiak vie definovať čo je
text. Vie vyhľadať texty
v učebnici, v čítanke
alebo iných tlačovinách
(noviny, časopisy).
Vie definovať báseň.
Rozozná báseň od
iných literárnych
útvarov.
Pozná primerané básne,
vie ich zarecitovať.
132
hodín
Svet je hore
nohami
nadpis,
Moja mama,
mamička
Kde je moje
miesto?
Svet je
pestrý ako
dúha
autor, čitateľ,
spisovateľ/spisovateľka
kniha, knižnica,
ilustrácia,
hádanka, ľudová pieseň,
vyčítanka,
rozprávka,
bábkové divadlo,
zdrobnenina,
noviny,
časopis.
Žiak vie
charakterizovať nadpis.
Ovláda jeho krátku
definíciu. Vie vyhľadať
rôzne nadpisy v
textoch. Sám vie
vytvoriť nadpis k
rôznym textom.
Žiak ovláda definície
pojmov autor,
spisovateľ,
spisovateľka, čitateľ,
kniha, knižnica. Vie
správne vyhľadať
autora v textoch. Vie,
kde sa nachádza
knižnica v mieste
bydliska žiaka.
Žiak vie vnímať
ilustrácie k textom. v
čítanke a iných
detských knihách. Vie o
ilustrácii porozprávať.
Pozná mená
najznámejších
ilustrátorov.
Žiak ovláda pojem
krátkych ľudových
útvarov – hádanky,
ľudovej piesne a
vyčítanky. Vie ich
odlíšiť od iných textov
ľudovej slovesnosti.
Žiak ovláda krátku
definíciu rozprávky.
Vie aké postavy v
rozprávke vystupujú.
Vie povedať v krátkosti
dej. Pozná meno nášho
najznámejšieho
rozprávkara P.
Dobšinského.
Žiak vie zadefinovať
pojem bábkové divadlo.
Vie, kde sa realizuje.
Vie čo sú „bábky“.
Žiak ovláda
jednoduchú definíciu
zdrobneniny. Vie ju
vyhľadať v texte. Vie
tvoriť vety, v ktorých sa
nachádza viac
zdrobnenín.
Žiak vie zadefinovať
pojem noviny, časopis.
Pozná a vie
identifikovať niektoré
najznámejšie detské
časopisy a pozná aj
niektoré tituly novín.
Slohová výchova
Osvojiť si základy
princípu zdvorilosti
a komunikácie
v každodennej
situácii. Prebúdzať u
žiakov záujem o
verbálnu a
neverbálnu
komunikáciu. Poznať
pravidlá slušného
správania sa v
rodine, v škole, v
spoločenskom styku.
Komunikačné
konvencie
Píšeme listy
Rozprávame, ako
vyzerá svet okolo
nás
Rozprávame
rozprávku
Pozdrav.
Oslovenie a
predstavenie sa.
Tykanie. Vykanie.
Privítanie.
Rozlúčenie.
Prosba – želanie.
Poďakovanie.
Ospravedlnenie –
ústne, s vysvetlením.
Súhlas.
Nesúhlas.
Blahoželanie – ústne,
Blahoželanie –
písomne. Súkromný
list. Pohľadnica.
Tvorba otázokžiadosť o informáciu.
Rozhovor .
Telefonický rozhovor
– (začiatok a koniec).
Opis predmetu.
Rozprávanie.
Opis ilustrácie.
Nadpis a nápis.
SMS, e-mail.
Žiak dokáže:
- oznámiť niekomu niečo,
- informovať niekoho o
niečom,
- pozvať niekoho niekam, –rozprávať dej, napísať list s
určitým zámerom,
- vyhľadať potrebné
informácie v slovníku alebo
v encyklopédii,
- vedieť telefonovať,
- porozprávať vlastný
zážitok,
- reprodukovať prečítaný
text,
- porozprávať príbeh podľa
série obrázkov,
- vytvoriť nadpis k príbehu,
– vzájomne sa počúvať,
vytvárať priestor na
vzájomný dialóg,
- vytvárať priestor na
vyjadrenie vlastných
pocitov.
33
hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Slovenský jazyk a literatúra
8 hod. týždenne, spolu 264 vyuč. hodín
tretí
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch,
pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na
území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť
školské vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Je nesporné, že úroveň výsledkov vyučovania
slovenčiny v praktickom živote nie je uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme na mysli
používanie spisovnej formy jazyka v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách a kultúrnych
ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. Jazyk musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobre využívať, aby ním
mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania, je pilierom
vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení. Každá zložka
jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení. Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú
tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať.
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku, písanie,
literárnu zložku a čítanie. Písanie je integrované s jazykovou zložkou, slohovou zložkou, v rámci čítania a
literárnej výchovy.
Pri jednotlivých tematických celkoch sa neuvádza časová dotácia. Učiteľ je kompetentný určovať
a upravovať si dotáciu hodín podľa podmienok v danej triede.
2.
Ciele učebného predmetu
Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 3. ročníku je:
· Položenie základov komunikačných zručností žiakov.
· Osvojiť a zmechanizovať návyky správneho a estetického písania.
· Zvládnuť základy pravopisnej a výslovnostnej normy.
· Pestovať lásku a úctu k materinskému jazyku.
Čiastkové ciele:
Správne, čitateľne, esteticky a primerane rýchlo písať; osvojiť si techniku písania. Osvojiť si
výslovnostnú normu, cvičiť sa v správnej artikulácií a v správnej výslovnosti. Osvojiť si základy pravopisnej
normy (vybrané slová, veľké začiatočné písmená, diakritické a interpunkčné znamienka atď.); učiť sa
rozoznávať a používať správne tvary slov, slovné väzby od nesprávnych.
Učiť sa analyzovať text, vyhľadávať jazykové javy, triediť ich, vyhodnocovať a postupne zatrieďovať
do systému.
Získavať základné poznatky o význame lingvistických pojmov.
Učiť sa orientovať v jazykových príručkách.
Učiť sa reprodukovať text (doslovne, podrobne, stručne).
Cvičiť sa v tvorení kultivovaných jazykových prejavov s dôrazom na rozoznávanie a používanie
štylisticky primeraných prostriedkov od štylisticky neprimeraných prostriedkov.
Vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry chceme posilniť kvalitu spôsobilostí a budeme rozvíjať:
- čitateľskú gramotnosť (klásť dôraz nielen na umelecký, ale aj vecný text a využívať rôzne techniky
a druhy čítania s porozumením),
- komunikačné spôsobilosti žiakov v ústnom a písomnom prejave (funkčne používať jazyk
v komunikačných situáciách, osvojiť si verbálne i neverbálne výrazové komponenty, adekvátne
interpretovať komunikačnú situáciu, veku primerane ovládať schopnosť ústnej a písomnej
komunikácie).
Kľúčové kompetencie a zručnosti
Obsah vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra v 3.ročníku vedie k postupnému
osvojovaniu a rozvíjaniu týchto kľúčových kompetencií:
· sociálne komunikačné kompetencie
· kompetencia učiť sa,učiť sa
· kompetencia riešiť problémy
· osobné, sociálne a občianske kompetencie
· kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.
Kompetencia komunikačná:
Prostredníctvom vyučovania tematických celkov a komunikačných činností sa žiak učí korektne komunikovať
(počúvať iných, prispôsobiť sa komunikačným okolnostiam, ale aj vyjadrovať vlastný postoj, názor, pocit,
želanie). Vyučovanie slovenského jazyka prebieha tak, aby sa spontánne jazykové vedomie dieťaťa postupne
modifikovalo na poučené a kultivované.
Kompetencia kognitívna:
Pri poznávaní jazyka rozvíjať logicko-myšlienkové operácie podporujúce prechod od štádia konkrétnych
operácií k abstraktnému mysleniu. Formou hier s hláskami a písmenami, slovami a vetami rozvíjať fluenciu,
flexibilitu a originalitu myslenia. Učiť sa vyhľadávať informácie o jazyku v tlačených slovníkoch,
encyklopédiách a v elektronických zdrojoch. Prostredníctvom aktivít, ktoré slúžia na spracovanie informácií,
sa žiak učí učiť sa. Prostredníctvom rozvíjania schopností pýtať sa a formuláciou otázok k obsahu textu
podporovať zvedavosť žiakov a vytvárať predstavu o tom, že so získanými vedomosťami prichádzajú nové
otázky a proces učenia a poznávania sa stáva celoživotnou záležitosťou.
Kompetencia sociálna:
Prostredníctvom komunikačných aktivít rozvíjať schopnosť žiaka participovať na spoločnej komunikáci i a na
tímovej práci . Rozvíjať schopnosť akceptovať názor iných, ale súčasne sa aj kultúrne (neagresívne) prezentovať.
I. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
1. Zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi
2. v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 3.ročník ZŠ
Analytické zručnosti
1.
2.
3.
4.
Vyhľadávať jazykové javy v texte
Prerozprávať obsah prečítaného textu
Vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovať ich a využiť
Dokázať sa vyjadrovať prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov.
Tvorivé zručnosti
1.
2.
3.
4.
5.
Porozprávať krátky príbeh / vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh /
Porozprávať príbeh podľa predlohy, podľa obrázkov, podľa názvu
Dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner
Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnicky text
Dbať na správny prednes a artikuláciu, gestikuláciu a pohyb.
Verejná prezentácia textu, verejný prejav
1. Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a správnu výslovnosť na primeranej úrovni
žiaka 3. ročníka ZŠ
2. Reprodukovať umelecký text.
Informačné zručnosti
3. Dokázať primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií
4. Dokázať primerane veku aktívne vyhľadávať informácie na internete
5. Vyhľadať informácie pomocou slovníkov, kníh, encyklopédií, ...
6. Rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať.
II. Komunikačné zručnosti
1. Vyjadrovať sa súvisle a výstižne písomnou a ústnou formou
2. Sústredene načúvať, náležite reagovať, používať argumenty
3. Naučiť sa verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.
Pedagogické stratégie - metódy a formy
Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu by
mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať alternatívne,
aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy, formy majú byť veku primerané
a majú a podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov. Odporúčame používať:
- metódy získavania štylistických vedomostí (poznávanie sprostredkované učiteľom, pozorovanie
ukážkových jazykových prejavov a ich analýza, posudzovanie textov z bežnej komunikačnej praxe)
- metódy nácvičné – slohové cvičenia nižšieho typu (odpisovanie, napodobňovanie, imitovanie,
mechanická reprodukcia, práca s otázkami, práca s básnickým textom, spojenie výtvarného prejavu
s rozprávaním, práca s ilustráciami a obrázkami) a slohové cvičenia vyššieho typu (štylizačné,
textové )
- samostatná práca
- skupinová práca
- motivačné rozprávanie a rozhovor
- dramatizácia
- didaktické hry
- prezentačná metóda
- projektové, zážitkové vyučovanie
3.
Učebné zdroje
Hirschnerová, Adame – Slovenský jazyk pre 3. ročník základnej školy. Bratislava, Aitec 2011 –
schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2011-513:892 1-919 zo dňa 12. januára 2011, pracovný zošit zo slovenského
jazyka, Hirschnerová, Filagová, Ondráš – Čítanka pre 3.ročník základnej školy. Bratislava, Poľana 2012 schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2011-9352/23638:2-919 zo dňa 24.júna2011, pracovný zošit z čítania,
Damboráková – Písanie a slohové cvičenia 3.ročník, Pavlovič, Smatanová – Čítajte si s nami, Pohrajme sa
s diktátmi, Zábavná gramatika, didaktické prostriedky, slovníky, detský časopis, knihy a encyklopédie
z domácej, triednej a školskej knižnice, internet, svojpomocne zhotovené pomôcky.
4.
Kritériá a stratégie hodnotenie
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/ 2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými potrebami dodržiavať Metodické pokyny na hodnotenie a
klasifikáciu žiakov so špecifickými potrebami. Vo výchovno – vzdelávacom procese v 3. ročníku budeme
využívať hodnotenie /klasifikáciou i slovným hodnotením/:
priebežné hodnotenie – čiastkové výsledky a prejavy na vyučovaní
čiastkové hodnotenie – bodové hodnotenie za rozličné výkony
celkové hodnotenie – na konci prvého a druhého polroka, ktoré zhodnotí úroveň vedomosti, zručnosti a návykov
v danom vyučovacom predmete
Pri hodnotení je potrebné uplatňovať – motivačné prvky, primeranú náročnosť, pedagogický takt, účinné
výchovné prostriedky, využívať silu pozitívneho hodnotenia i pri drobných výkonoch a úsilí žiaka.
Podklady na hodnotenie získavať :
- pravidelne diagnosticky pozorovať prácu žiaka, všímať si aktivitu, záujem, vzťah k práci, schopnosť
spolupracovať, prípravu na vyučovanie, presnosť a trvácnosť osvojených vedomosti a zručnosti
- analyzovať výsledky vo vyučovaní – schopnosť žiaka uplatniť poznatky a zručnosti pri riešení úloh, cvičení
- v rozhovore so žiakom i s rodičom poukázať na nedostatky a navrhnúť spôsoby na ich odstránenie
V predmete slovenský jazyk a literatúra sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- prístup k predmetu
- praktické zručnosti žiakov
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
Kontrolné diktáty: známka 1 /0-2 chyby /, 2 / 3-4 chyby /, 3 /5-7 chýb /, 4 / 8-10 chýb/, 5 / 11 a viac chýb /.
Nácvičné diktáty : vyčíslime počet chýb.
Kontrolné práce a previerky: každý gramatický jav hodnotíme jedným bodom.
Stupnica hodnotenia: známka 1 / 100- 90 % /, 2 / 89 – 75 % /, 3 / 74 – 50 %/, 4 / 49 – 25 % /, 5 / 24 – 0%
5. Obsah predmetu 3. ročníka
Časový rozsah výučby: 8 hodín týždenne – 264 hodín ročne (gramatika, slohová výchova, čítanie a literárna
výchova)
Ciele
Tematický celok
Obsahový štandard
Jazykové vyučovanie (3 hodiny týždenne/99 hodín ročne)
Vymenovať abecedu
Abeceda
Tlačené a písané
a prakticky ju používať.
písmená abecedy,
Naučiť sa hláskovať
radenie slov podľa
abecedu a slová
abecedy, názvy písmen
Rozoznávať slová so
slabikotvorným l/ĺ, r/ŕ
Slovo, slabika
Vedieť vymenovať
obojaké spoluhlásky
Vedieť rozlíšiť vybrané
a príbuzné slová.
Používať ich
v diktátoch,
pravopisných
cvičeniach ,pri tvorbe
vlastných textov
a v medzipredmetových
vzťahoch.
Vedieť tvoriť vety na
podstatné mená,
uplatniť pravopis
všeobecných
a vlastných podstatných
mien
Vedieť vyhľadať
slovesá a akostné
prídavné mená v texte
,tvoriť vety na prídavné
mená a slovesá
Obojaké spoluhlásky
Vedieť používať
zámená v slovnej aj
Výkonový štandard
Časová
dotácia
Žiaci vedia: tlačenú
a písanú abecedu
,zoradiť slová
v abecednom poradí
99
hodín
Slovo, slabika,
rozdeľovanie slov na
slabiky, vytváranie slov
prostredníctvom
slabikotvorných slabík
Delenie spoluhlások:
mäkké, tvrdé, obojaké
Pravopis vybraných
a príbuzných slov,
vybrané slová po
jednotlivých obojakých
spoluhláskach
-rozdeliť slová na
slabiky
-utvoriť slová s l/ĺ a r/ŕ
Ohybné slovné
druhy
Podstatné mená
Rozdelenie podstatných
mien na všeobecné
a vlastné, pravopis
vlastných podstatných
mien
-definovať podstatné
mená, pýtať sa
správnou otázkou,
vyhľadať ich v texte
Slovesá
Prídavné mená
Slovesá
Synonymá
Prídavné mená
Antonymá
Zámená
Vyhľadávať zámená
v cvičeniach a textoch
-nájsť a vyhľadať
slovesá a prídavné
mená v textoch
a cvičeniach
-tvoriť synonymá a
antonymá
-definovať zámená,
vymenovať bežne
Vybrané slová
-rozoznať a vymenovať
obojaké spoluhlásky
-rozoznať vybrané
a príbuzné slová
-vysvetliť význam
vybraných slov
-správne uplatniť
pravopis vybraných
a príbuzných slov
písomnej komunikácii
používané zámená
Využívať vedomosti
Číslovky
Vyhľadávať základné
-používať číslovky
o číslovkách na
a radové číslovky
-správne napísať
hodinách SJL a MAT
v cvičeniach a v textoch číslovky do 1000
SLOHOVÁ VÝCHOVA (1 hodina týždenne/33 hodín ročne)
Využívať písanie listu
List
Písomné členenie listu
-zoštylizovať
a pohľadnice pri
jednoduchý list
rôznych príležitostiach
Porozprávať svoj
Osnova, časová
Rozprávanie príbehu
-dodržať pri rozprávaní
zážitok s dodržaním
postupnosť
podľa osnovy
a písaní časovú
časovej a príčinnej
postupnosť
svislosti
Vedieť stručne podať
Oznam
Písomné odovzdávanie
-napísať jednoduchý
informáciu o niekom,
SMS
informácií
oznam, SMS správu, enikom
E-mail
mail
Vyhľadávať a tvoriť
Inzerát
Vyhľadávať a písať
-sformulovať písomne
inzeráty
inzeráty
krátky inzerát
Využívať zručnosti pri
Reklama
Druhy reklamy, tvorba
-posúdiť hodnovernosť
tvorbe a vyhľadávaní
reklamných textov
reklamy
reklamy
Uplatňovať tvorivé
Pozvánka
Obsah pozvánky
-ovládať prvky, ktoré
zručnosti pri tvorbe
Písomné
v pozvánke nesmú
pozvánky
odovzdávanie
absentovať(miesto, čas,
informácií
program...)
Naučiť sa presne
Opis predmetu
členenie opisu na
-opísať predmet,
opisovať predmet,
Opis obrazu
odseky: úvod, jadro,
detskú, umeleckú
ilustráciu.
Opis ilustrácie
záver
ilustráciu
Vedieť vyrobiť vizitku. Vizitka, druhy
Predstavovanie sa
-vyrobiť si vlastnú
vizitiek
pomocou vizitky
vizitku
ČÍTANIE A LITERÁRNA VÝCHOVA (4 hodiny týždenne/132 hodín ročne)
Prostredníctvom čítania Pojmy:Literatúra pre Porozumenie
-porozprávať krátky dej
doplnkovej literatúry
deti
prečítaného textu,
z prečítanej knihy,
zlepšovať čitateľské
zvládnutie techniky
alebo povedať jej obsah
zručnosti.
čítania
Odlišovať poéziu od
Poézia, próza, verš,
Práca s literárnym
-rozoznať poéziu od
prózy.
odsek
textom s témou rodiny
prózy
V súvislosti
- v literárnom
s prózou vysvetliť
texte identifikovať v
pojem odsek.
literárnom texte
Precvičiť pojmy na
verš.
praktických
-rozozať v prozaickom
literárnych ukážkach.
útvare
odseky
Rozširovať slovnú
Ľudová slovesnosť,
Krátke ľudové útvary,
- vymenovať literárne
zásoby o nové slová,
pranostika,
poznatkz zo života,
útvary ľudovej
výrazy z ľudovej
ľudová rozprávka,
z prírody, prírodných
slovesnosti, vyhľadať
slovesnosti.
prirovnanie
úkazov a javov
pranostiku a niektoré
najznámejšie si
aj zapamätať a vie ich
povedať,
charakterizovať pojem
ľudová rozprávka,
prirovnanie – vyhľadať
v texte
Upevňovať čítanie
Autorská rozprávka,
Čítanie rozprávok
-určiť rozdiel medzi
s porozumením. Pri
hlavná postava,
v učebnici,v časopisoch, ľudovou a autorskou
dramatizácii rozvíjať
vedľajšia postava
v knižnici a doma,
rozprávkou, určiť
využívanie verbálnej
členenie rozprávky
hlavné a vedľajšie
a neverbálnej
ako literárneho
postavy rozprávky,
komunikácie
útvaru, mená známych
členiť textu
33
hodín
132
hodín
Rozšíriť vedomosti
o nové literárne
útvary ľudovej
slovesnosti -príslovie,
porekadlo.
Vysvetliť
pojem povesť,
oboznámiť
s viacerými druhmi
povestí
Príslovia a porekadlá
Povesť
rozprávkarov, názvy
rozprávok.
Výchovné využitie,
poučenie v porekadle
Výchovné využitie
povesti
rozprávky, pomenovať
jej výchovný cieľ
-vyhľadať príslovia
a porekadlá v čítanke,
knižnici a v časopisoch,
povedať výchovný cieľ
príslovia.
-charakterizovať pojem
povesť, určiť hlavnú
myšlienku, vymenovať
druhy povesti
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk a literatúra
8 hod. týždenne, spolu 264 vyuč. hodín
štvrtý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského
jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopnosti a to na
úrovni ústnej i písomnej. Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo
vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov.
Schopnosť čítať a písať je jednou zo životných kompetencií. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa
mal klásť dôraz na čítanie s porozumením.
Predmet slovenský jazyk a literatúra má prioritné a špecifické postavenie. K hlavným aspektom patrí
rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalosti z oblasti literatúry, ktoré by mal žiak zvládať na
elementárnej úrovni. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného
vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k materinskému jazyku.
Pri jednotlivých tematických celkoch sa neuvádza časová dotácia. Učiteľ je kompetentný určovať
a upravovať si dotáciu hodín podľa podmienok v danej triede.
2. Ciele učebného predmetu
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich
myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým
prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci
zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým:
- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania),
- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči,
- zdokonaľovať a upevňovať si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej
a štylistickej,
- zdokonaľovať a upevňovať si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma,
- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka,
- osvojiť si návyky správnej výslovnosti,
- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme,
- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa,
- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme,
- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej).
Kognitívne ciele
Ďalej chceme vyučovaním slovenského jazyka a literatúry rozvíjať a posilniť :
- čitateľskú gramotnosť a tvorivé písanie,
- klásť dôraz na čítanie ako všestranné osvojovanie si umeleckého aj odborného textu,
- vlastnú tvorbu jazykových prejavov,
- komunikačné spôsobilosti žiakov v ústnom a písomnom prejave (funkčne používať jazyk
v komunikačných situáciách, osvojiť si verbálne i neverbálne výrazové komponenty, adekvátne
interpretovať komunikačnú situáciu, veku primerane ovládať schopnosť ústnej a písomnej
komunikácie),
- ovládať schopnosť argumentovať.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu by
mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať alternatívne,
aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy, formy majú byť veku primerané
a majú a podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov. Odporúčame používať:
- metódy získavania štylistických vedomostí (poznávanie sprostredkované učiteľom, pozorovanie
ukážkových jazykových prejavov a ich analýza, posudzovanie textov z bežnej komunikačnej praxe)
- metódy nácvičné – slohové cvičenia nižšieho typu (odpisovanie, napodobňovanie, imitovanie,
mechanická reprodukcia, práca s otázkami, práca s básnickým textom, spojenie výtvarného prejavu
s rozprávaním, práca s ilustráciami a obrázkami) a slohové cvičenia vyššieho typu (štylizačné,
textové )
- samostatná práca
- skupinová práca
- motivačné rozprávanie a rozhovor
- dramatizácia
- didaktické hry
- prezentačná metóda
- projektové, zážitkové vyučovanie
3. Učebné zdroje
Hirschnerová, Adame : Slovenský jazyk pre 4.ročník základných škôl – učebnica, Aitec s. r.o. 2011.
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 201115754/38732:4-919 zo dňa 12. októbra 2011.
Hischnerová, Ondráš, Filagová : Čítanka pre 4. ročník základných škôl, Bratislava, Príroda s.r.o. 2011 .
Schválilo MŠVVaŠ pod č. 2011-16417/43422:4-919 zo dňa 7. novembra 2011.
Hirschnerová, Adame : Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, Hirschnerová:
Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ, Pavlovič, Smatanová – Čítajte s nami, Feldek –
Modrá kniha rozprávok, didaktické prostriedky, slovníky, detské časopisy, knihy a encyklopédie
z domácej a školskej knižnice, internet, svojpomocne zhotovené pomôcky.
4. Kritériá a stratégie hodnotenie
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
V predmete Slovenský jazyk a literatúra učiteľ dáva žiakom šancu vyvíjať sa primeraným tempom,
hodnotí každý výkon žiaka bezprostredne po jeho ukončení. Toto hodnotenie má hlavne motivačný charakter.
Pri hodnotení žiakov sa vychádza predovšetkým z obsahového a výkonového štandardu, ktorý je smerodajný pre
objektívne posúdenie žiakových kompetencií a vedomostí. Štandardná stupnica známok od 1 do 5 reflektuje
mieru nadobudnutých vedomostí a zručností v predmete Slovenský jazyk a literatúra.
Pre úspešné zvládnutie predmetu sa očakáva ich nadobudnutie a prezentácia v podobe priamej
(odpoveď – konkrétna úloha, v ktorej ukážu zvládnutie kompetencie) alebo nepriamej (písomná forma – test,
slohová práca). Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa využívajú postupy zabezpečujúce korektné a objektívne
hodnotenie.
Pravidelne sa uplatňujú vzájomné hodnotenie spolužiakov a sebahodnotenie. Hlavným cieľom
hodnotenia je naučiť žiaka hodnotiť samého seba, aby vedel posudzovať vlastné sily a schopnosti. Hodnotí sa
osvojenie základných poznatkov, zručností a postojov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.
Metódy hodnotenia – ústne
- písomne
Prostriedky hodnotenia:
- ústna odpoveď
-
písomné práce
kontrolné diktáty
Klasifikačná tabuľka pre písomné práce
Klasifikačný stupeň
1
2
3
4
5
počet %
100 – 90
89 – 75
74 – 50
49 – 25
24 - 0
Klasifikačná tabuľka pre kontrolné diktáty
Klasifikačný stupeň
1
2
3
4
5
počet chýb
0–2
3–4
5–7
8 – 10
11 a viac
Pri stanovovaní známky za tematické a polročné písomné previerky alebo testy, ale aj pri klasifikovaní žiaka na
polrok a na konci školského roka. Vedomosti sú vyjadrené známkou.
5. Obsah predmetu 4. ročníka
Časový rozsah výučby: 8 hodín týždenne – 264 hodín ročne
Ciele
Upevňovať
pravopisné návyky
v už prebratých
vybraných slovách
a naučiť nové
vybrané a
odvodené slová.
Naučiť aplikovať
ich v cvičeniach,
texte, v diktátoch a
kontrolných
cvičeniach.
Naučiť žiakov
učivo o
predponách,
explicitne ho
používať v
slohových
útvaroch.
Rozširovať slovnú
zásobu.
Tematický celok
JAZYKOVÉ
VYUČOVANIE
Vybrané slová
písanie i, í y, ý v
ďalších vybraných
slovách a
odvodených
slovách.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Vybrané slová písanie
i, í y, ý v ďalších
vybraných slovách a
odvodených slovách
Delenie hlások, ohybné
slovné druhy –
podstatné mená,
prídavné mená,
zámená, číslovky,
slovesá, základné
pojmy, definícia,
identifikácia v
cvičeniach, určovanie
kategórií.
Žiak vie:
-používať pravopisné
návyky v už
prebratých vybraných
slovách a nacvičuje
nové vybrané a
odvodené slová. Vie
ich samostatne
používať v cvičeniach,
texte, v diktátoch a
kontrolných
cvičeniach.
Tvorenie slov.
Odvodenie slov
pomocou predpôn.
Pravopis a výslovnosť
predponových
odvodenín.
Slabičné a neslabičné
predpony .
Žiak vie:
-rozdeliť slová na
predponu a
slovotvorný základ.
Vie tvoriť nové slová
prostredníctvom
rôznych predpôn. Vie
identifikovať slabičné
a neslabičné predpony.
Pozná význam nových
slov a vie ich používať
vo vetách, v textoch
Časová dotácia
120 hodín
Rozvíjať zručnosť
aplikácie
pravopisu ďalších
vybraných slov pri
tvorbe umeleckého
a vecného textu, v
rôznych
komunikačných
situáciách.
Naučiť deliť
hlásky na
znelé a neznelé.
Naučiť uplatňovať
pravidlo
spodobovania na
konci slova,
uprostred slova ,
na hranici slov.
Pravopis slov s i/í,
y/ý po obojakej
spoluhláske
Pravopis ďalších
vybraných slov.
Príbuzné slová. Poznať
ich význam.
Geografické názvy s i,
í a y, ý po obojakej
spoluhláske.
Delenie hlások
Spodobovanie
spoluhlások.
Pravopis a správna
výslovnosť
spoluhlások na konci
slov, na
morfematickom švíku,
hranici slov.
Rozdelenie hlások na
znelé a neznelé.
Identifikácia
spodobovania.
Vysvetliť pravidlo
písania spoluhlásky f.
Rozlišovať
uvádzaciu vetu a
priamu reč v texte.
Uplatniť priamu
reč v písomnom
prejave.
Priama reč
Typy priamej reči
Uvádzacia veta
Naučiť rozlišovať
všeobecné a
vlastné podstatné
mená.
Ovládať jednotlivé
pády (otázky aj ich
latinské názvy).
Naučiť skloňovať
podstatné mená,
Ovládať tvary
podstatného mien
a používať ich v
texte. Naučiť
určovať
gramatické
kategórie rod,
číslo a pád
podstatných mien.
Naučiť rozoznať
zámená v texte.
Slovné druhy
Rozšírenie poznatkov o
ohybných slovných
druhoch. Gramatické
kategórie rod, číslo a
pád podstatných mien.
Triediť a zoskupovať
podstatné mená podľa
rodu a zakončenia
(podľa pádovej prípony
a spoluhlásky pred
ňou) ako prípravu na
vyvodenie systému
vzorov vo vyšších
ročníkoch.
Určiť rod, číslo a pád
prídavných
mien na základe zhody
s podstatným menom
Zámená – funkcia
zámen vo vete. Druhy
zámen: osobné a
privlastňovacie.
Žiak vie:
-používať pravopisné
návyky v písaní
ďalších vybraných
slov a významovo
príbuzných slov,
pravopisné zručnosti v
písaní geografických
názvov.
Žiak vie:
-vymenovať znelé a
neznelé spoluhlásky.
Ovláda ich správnu
výslovnosť na konci, v
strede slov a na hranici
dvoch slov. Vie, že
pravidlo o
spodobovaní platí len
pre výslovnosť. V
pravopise sa
spoluhlásky zapisujú
bez spodobenia.
Pravidlo o
spodobovaní žiak
ovláda nielen
teoreticky, ale dokáže
ho používať najmä
prakticky.
Žiak vie:
-rozlišovať uvádzaciu
vetu a priamu reč
v texte. Vie uplatniť
priamu reč
v písomnom prejave.
Vie priamu reč nájsť
v texte.
Žiak vie:
-rozlíšiť všeobecné a
vlastné podstatné
mená.
Vie uplatniť správny
pravopis vo vlastných
podstatných menách.
Žiak ovláda jednotlivé
pády (otázky aj ich
latinské názvy). Podľa
nich vie vyskloňovať
podstatné mená.
Ovláda tvary
podstatného mien a
vie ich používať v
texte. Vie určovať
gramatické kategórie
rod, číslo
a pád podstatných
mien.
Rozozná zámená v
texte. Vie, že
Číslovky, definícia,
delenie čísloviek na
základné a radové.
Pravopis čísloviek v
obore do 100.
Slovesá – zopakovať
definíciu slovies.
Gramatické kategórie:
osoba, číslo, čas
slovies. Neurčitok.
Časovanie slovies.
Naučiť funkciu
neohybných
slovných druhov
vo vete.
Poznatky o
slovných druhoch
aplikovať pri
tvorbe textov, v
jazykových alebo
v slohových
cvičeniach.
Neohybné slovné
druhy
Triedenie neohybných
slovných druhov. Ich
funkcia a následne
identifikácia v texte.
Príslovky, predložky a
spojky – slovné druhy,
s ktorými sa žiaci
stretli už v minulých
ročníkoch. Učivo
vyvodíme z cvičenia a
textov. Naučíme
žiakov pravopis
predložiek a ich
správnu výslovnosť.
Vyvodíme ich z
prvotných predložiek s
priestorovým
významom na do, v,
s/so, z/zo Pravopis a
výslovnosť predložiek
s/so, z/zo, pravopis a
výslovnosť predložiek
s/so, k/ku v spojení s
osobnými zámenami.
Naučíme žiakov
identifikovať v texte
spojky
Spojky – vyvodiť z
textu, z aktívnej lexiky
žiaka. Zameriame sa na
najfrekventovanejšie
spojky (a, ale, keď,
aby, že atď.).
Častice – vyvodiť z
textu, upozorniť na
najviac používané
výrazy súhlasu,
nesúhlasu, istoty,
pochybnosti (áno/nie,
hádam, asi, možno,
naozaj, určite a
i.).Citoslovcia –
vyvodiť z textu, zo
zvukomalebných slov.
nahrádzajú podstatné a
prídavné mená. Vie
určiť základné druhy
zámen.
Žiak vie nielen
vyhľadať slovesá v
texte a pozná ich
funkciu, ale naučí sa aj
gramatické kategórie
slovies (osoba, číslo a
čas).Vie vyčasovať
slovesá. Vie určiť u
slovies neurčitok.
Žiak vie:
-triediť slovné druhy
na ohybné a neohybné.
Pozná funkciu
neohybných slovných
druhov a následne ich
vie vymenovať. Vie
ich identifikovať v
cvičeniach, v texte.
Žiak ovláda
výslovnosť a pravopis
predložiek. Vie
používať spojky.
Pozná spojky, ktoré sa
vyskytujú v textoch
najčastejšie. Vie ich
prakticky používať vo
vete. Menej známe
neohybné slovné
druhy – častice a
citoslovcia vie
identifikovať v texte.
Pozná ich funkciu. Vie
vymenovať aspoň
niektoré a vie ich
použiť v hovorenom aj
písomnom prejave.
V komunikačných
prejavoch žiakov
dbať na umelecký
prednes. Zachytiť
kľúčové údaje z
písomného textu
(formou
poznámok).
Podporovať
tvorivosť na
primeranej úrovni.
Naučiť
pomenovať a
rozlišit druhy
médií.
Vyzdvihnúť ich
funkciu pre
spoločnosť aj pre
jednotlivca.
Povzbudzovať
žiakov, aby sami
dokázali
skoncipovať
dialóg, prípadne
ho vedeli aj
prakticky
predniesť.
Využívať
kompetencie
tvorivosti a ústnu
prezentáciu .
SLOHOVÁ
VÝCHOVA
Umelecký a vecný
text
12 hodín
Poukázať na základné
rozdiely medzi
umeleckým a vecným
textom. Najviac
používané kľúčové
slová v umeleckom a
vecnom texte. Ich
vyhľadávanie v texte.
Reprodukcia podľa
osnovy.
Žiak vie:
-pomenovať jednotlivé
druhy textu správnym
pojmom. Pozná
kľúčové slová a
následne ich vie
použiť v umeleckom
alebo vo vecnom
texte. Spätne ich vie v
texte vyhľadať. Vie k
textu vytvoriť osnovu.
Ovláda pojem
reprodukcia a vie ju
prakticky zrealizovať.
Žiak vie postrehnúť
vecné chyby v
počúvanom texte a vie
ich opraviť.
Rozhlas
Televízia
Film - kino
Mediálna výchova
Zavedenie pojmov:
rozhlas, tel
Znaky, ktorými sa
navzájom odlišujú.
Ich využitie v
každodennom živote.
Výchovné využitie vhodnosť a
nevhodnosť programov
pre deti a mládež. Ich
vplyv na duševné
zdravie dieťaťa.
Dialóg
Dialóg je súvislý
rozhovor dvoch alebo
viacerých osôb, ktoré
sú v priamom a
vzájomnom kontakte.
Žiak pozná:
-pojem rozhlas,
televízia, film (média).
Vie ich pomenovať a
vie ich navzájom od
seba odlíšiť. Pozná
charakteristické znaky
rozhlasu, televízie a
filmu. Vie kde sídlia,
pozná budovu
slovenského rozhlasu,
slovenskej televízie
(prípadne iných
televízií) a filmu
(kiná). Film v
minulosti a dnes. Vie,
že sa film v minulosti
premietal v kinách. V
súčasnosti na
premietanie filmu
slúži aj televízia,
prípadne prehrávače
DVD, videorekordéry.
Žiak pozná niektoré
literárne diela,
rozprávky alebo iné
literárne
Žiak vie:
-charakterizovať
pojem dialóg. Vie
kedy vzniká a koľko
osôb sa na ňom
zúčastňuje. Vie ho
identifikovať v texte a
dokáže ho aj prakticky
zrealizovať. Pri
dialógu vie využívať
gestikuláciu, mimiku.
Oboznámiť žiakov
s pojmom
umelecká
literatúra.
Spojiť ho s už
prebratými
pojmami v 3.
ročníku ZŠ: poézia
a próza a doplniť o
pojem dráma.
Učivo
zdokumentovať na
konkrétnych
ukážkach
slovenskej aj
zahraničnej
detskej umeleckej
literatúry.
Naučiť žiakov
pojem reprodukcia
textu. Naučiť
žiakov
reprodukovať
nejakú udalosť .
Naučiť žiakov
reprodukovať
rozprávanie.
ČÍTANIE A
LITERÁRNA
VÝCHOVA
Umelecká literatúra
Divadelná hra
Reprodukcia,
Reprodukcia
rozprávania, časová
postupnosť
132 hodín
Rozdiely medzi
umeleckou a vecnou
(neumeleckou)
literatúrou. Pojem
divadelná hra.
Dramatické umenie –
dráma je ďalším
literárnym druhom.
Realizuje sa v divadle.
Dramatickým žánrom
určeným najmä
detskému príjemcovi je
bábková hra, bábkové
divadlo (maňuškové,
marionetové). Žiakov
oboznámime s
najznámejšími autormi
divadelných hier a ich
dielami pre deti a
mládež.. Uviesť príklad
divadelnej hry. Naučiť
žiakov interpretovať
divadelnú hru – dôraz
kladieme na
dramatizáciu.
Dramatizáciu
realizovať v triede,
zahrať si divadelné
predstavenie. Viesť
žiakov k tomu, aby si
vedeli vytvoriť sami
divadelnú hru s
jednoduchým námetom
a pokúsili sa ju aj
zahrať .
pojem reprodukcia
textu,
reprodukovať nejakú
udalosť zo svojho
života, alebo života
iných ľudí .
Žiak vie:
-odlíšiť pojem
umelecká literatúra od
vecnej poézie. Žiak
vie, že k umeleckej
literatúre patrí poézia,
próza a dráma. Pojem
dráma žiak nemusí
ovládať. Neskôr ho
rozvinieme pri pojme
divadelná hra. Žiak vie
recitovať jednu - dve
básne z tvorby
najznámejších
slovenských alebo
zahraničných
básnikov. Dokáže
predniesť kratšie
prozaické dielo. Dôraz
sa kladie na recitáciu,
výrazové prostriedky v
prednese.
Žiak ovláda pojem
divadelná hra. Vie
svojimi slovami
opísať, čo je divadelná
hra, vie to povedať na
základe osobnej
skúsenosti. Môže
povedať názvy
divadelných hier,
ktoré pozná. Pozná
významných
slovenských alebo
zahraničných autorov
divadelných hier. Vie
divadelnú hru
interpretovať v
kolektíve žiakov.
Talentovaní žiaci
môžu vytvoriť samy
kratšiu divadelnú hru
so života detí. Vedia
ju spoločne zahrať.
Žiak vie:
-definovať cielený
rozhovor. Pozná jeho
cudzí názov –
interview. Vie
skoncipovať
jednoduché otázky a
odpovede. Napr. so
spolužiakom
zrealizuje krátke
interview o aktuálnej
udalosti.
Naučiť
pracovať s textami
bájok nielen v
súvislosti s ich
čítaním a
interpretáciou, ale
vyjadriť ich
prostredníctvom
výtvarného
prejavu. Využiť
medzipredmetové
vzťahy výtvarnej
výchovy a IKT
Bájka
Pojem: bájka. Ide o
vymyslený príbeh s
výchovným
zameraním, v ktorom
vystupujú zvieratá
alebo neživé predmety,
ktoré konajú a hovoria
ako ľudské bytosti. Z
bájky vždy vyplýva
ponaučenie.
Najznámejším
bájkarom a
zakladateľom bájky bol
Ezop.
V našej literatúre J.
Záborský.
Žiak ovláda:
-pojem bájka. Pozná
text, ktorý je bájkou a
vie ho odlíšiť od iných
textov umeleckej
literatúry. Po prečítaní
bájky vie povedať
ponaučenie, ktoré
obsahuje. Pozná meno
Ezopa ako
najznámejšieho autora
bájok a tiež pozná
meno J. Záborského –
nášho významného
bájkara.
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Anglický jazyk
1 hod.týždenne,spolu 33vyuč.hodín
prvý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Záujem o štúdium anglického jazyka v posledných rokoch stále rastie. Je to dané nielen požiadavkou zo
strany rodičov či žiakov ale najmä spoločenským vývinom. Vstup našej krajiny do EÚ a jej štruktúr si žiada
ovládanie cudzích jazykov , dobré vedomosti a komunikačné zručnosti. Jednou z možnosti ako túto požiadavku
naplniť je začať vyučovať anglický jazyk už mladšom školskom veku a riadiť sa heslom: „ Čím skôr, tým
lepšie.“ Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti žiaka.
Otvára žiakom nový obzor pri spoznávaní iných kultúr a tým rozvíja aj tolerantnosť žiaka voči iným kultúram.
Uľahčuje deťom prácu pri vyučovaní formou IKT metód.
2.
Ciele predmetu
Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie
žiakov k:
- získavaniu nových kompetencií
- opakovaniu si naučených vedomostí
- využívaniu vedomostí z iných predmetov
- hodnoteniu svojich pokrokov
- spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách
- socializácií detí
- využívaniu naučeného cudzieho jazyka
- učeniu sa samostatnosti pri učení
- vzbudiť záujem o jazyk a kultúru
- lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia
- prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, sociálnych
a kognitívnych schopností
- naučiť žiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k využívaniu vlastného jazykového portfólia ako
nástroja sebahodnotenia
- viesť žiakov k samostatnosti v štúdiu tým, že žiak má dostatok priestoru
pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným využívaním IKT
Kľúčové spôsobilosti
- porozumieť počutému a písanému slovu
- hovoriť a vedieť odpovedať na otázky
Kompetencie spojené s myslením
- kreatívne myslenie je odlišný spôsob riešenia úloh
- kritické myslenie je vytvorenie samostatného názoru
- prosociálne myslenie znamená pochopiť iných a učiť sa od nich
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Kompetencie na učenie
- pozitívna motivácia,
- vhodné učebné pomôcky
- učebnice a pracovné texty ako zdroj informácií,
- individuálne učenie sa,
- pripravovanie sa na celoživotné vzdelávanie.
Kompetencie na riešenie problémov
- viesť k samostatnému riešeniu problémov, schopnosti hľadať viaceré riešenia,
- viesť k využívaniu svojich skúseností a myslenia, nachádzaniu zhôd, odlišností,
- využívanie modelových situácií,
- hľadanie optimálneho riešenia využívaním tvorivého myslenia, kreativity,
- rozvíja kritické myslenie.
Komunikatívne kompetencie
- využíva diskusiu o probléme,
- vedie k využívaniu IKT na komunikáciu,
- samostatné i tímové prezentácie.
Sociálne kompetencie
- skupinová práca, tímová práca, organizácia práce, pravidlá,
- individuálny prístup k talentovaným žiakom (rozširujúce úlohy), k žiakom s poruchami učenia
(spolupráca so špeciálnym pedagógom),
- empatické, priateľské, kooperujúce prostredie výučby, pozitívne postoje,
- rozvíjanie zdravého sebavedomia, zdravej osobnosti,
- rešpektovanie vekových, sociálnych, intelektových osobitostí,
- podpora pri zapájaní do súťaží.
Pracovné kompetencie
- zodpovedný prístup k práci, jej výsledkom,
- zodpovednosť za seba i svoj tím,
- kontrola samostatných prác,
- autokontrola a kontrola spolužiaka.
3.
Učebné zdroje
Učebnice : English Quest 1, autori Jeanette Corbett and Roisin O´Farrell, Vydavateľstvo : Macmillan Publishers
Limited 2012
4.
Kritériá a stratégie hodnotenia
V skorom vyučovaní anglického jazyka sa
má skôr sledovať a zisťovať prírastok vedomostí dieťaťa ako hodnotiť (predpísanými) známkami
majú slovným hodnotením zohľadňovať jeho vyjadrovacie schopnosti, kreativita, sociálne správanie a rečové
zručnosti
má uspokojovať prirodzená potreba dieťaťa informovať sa o vlastnom pokroku správnymi formami bez toho,
aby sme sa dotkli osobnosti dieťaťa
má učiteľ viesť dieťa k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu spolužiakov (rozvojsociálneho
správania, self-assessment).
Žiaci sú hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, ktoré
schválilo MŠ SR pod č. 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Prospech žiaka vo vyučovacom predmete Anglický jazyk sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
5.
Obsah učebného predmetu 1. ročníka
Časový rozsah výučby : 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Cieľ
Tematický
celok -téma
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Počúvanie
Spoznávať
farby a čísla
STARTER
UNIT
Starter:
Hello
Farby a čísla
Zoznamovanie sa,
pozdravy. Vyjadriť
svoj názor na príbeh.
Porovnávanie
obrázkov, vybrať si
z ponúkaných
možností.
Pesnička: Hello,
goodbye.
Opisovanie slovnej
zásoby na tému: farby,
čísla
Identifikácia objektov,
predmetov
Počúvanie
a reprodukcia krátkeho
rozhovoru
Rozprávanie
Pomenovanie farieb
a čísel.
Zoznamovanie.
Pozdravy.
Reprodukovanie
príbehu.
Dialóg – krátky
rozhovor.
Jazykové zručnosti :
•Hello
•Goodbye
•red, yellow, green,
blue, orange,
brown, pink
•Numbers 1-10
Časová
dotácia
2 hodiny
•What’s your name?
I’m…
•How old are you?
I’m
Poznávať
školské
potreby,
veci v triede
Poznávať
ľudí okolo
seba
UNIT 1
School Zone
Školské
potreby, veci
v triede
UNIT 2
Family
Zone
Rodina
Porovnávanie
obrázkov, vybrať si
z ponúkaných
možností.
Pýtať sa a nadviazať
kontakt.
CLIL – správanie sa
v triede.
Moje portfólio.
Spôsobilosť v procese
IKT. Vyjadriť svoju
schopnosť. Vyjadriť
svoj názor na príbeh.
Porovnávanie
V škole.
Príbeh – deti nakupujú
školské potreby.
Opisovanie slovnej
zásoby na tému škola,
veci v triede.
Rozpoznávanie
objektov.
Pesnička.
Rodina.
Príbeh – upratovanie
v dome
Pesnička.
Opis s opakovanými
otázkami; používanie
otázok.
8 hodín
Reprodukovanie
príbehu.
Dialóg – krátky
rozhovor.
Role-play
Jazykové zručnosti :
•pencil, school bag,
rubber, ruler, pencil
case, book, crayon,
sharpener
•Stand up! Sit down!
Be quiet, please!
Put your hand up! Put
away your things!
•How are you? I’m
fine, thank you.
•Can I have a…,
please? Here you are.
Thank you!
Rozprávanie
o členoch rodiny
a domácich prácach,
ako pomáhať doma.
Dialóg o niekom
9 hodín
obrázkov, vybrať si
z ponúkaných
možností.
Spôsobilosť ako sa
učiť.
Počúvanie rozhovoru
a jeho krátka
reprodukcia.
a schopnosť
odpovedať na otázky.
Jazykové zručnosti :
•grandpa, grandma,
mummy, daddy,
brother, sister, baby,
family
•make my bed, tidy
up, clean the floor,
lay the table
•Who’s this? It’s
my…
•This is my…
•Can you help me…?
Yes, I can./No,
I can’t.
Cieľ
Tematický
celok -téma
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Počúvanie
Poznávať
kultúru,
časti tela
UNIT 3
Body Zone
Časti tela
a zmyslové
vnemy
Porovnávanie
obrázkov, vybrať si
z ponúkaných
možností, pýtať sa
a nadviazať kontakt.
CLIL – matematika
Schopnosť reagovať na
inštrukcie.
Príbeh o červenej
čiapočke.
Príbeh – Červená
čiapočka
Rap – 5 zmyslov
Rozpoznávanie
objektov.
Pesnička – Koľko
prstov?
Časová
Rozprávanie
dotácia
Opis s opakovanými
otázkami; používanie
otázok.
Reprodukovanie
a dramatizácia
príbehu.
Dialóg – krátky
rozhovor.
Role-play
Jazykové zručnosti :
•eyes, ears, mouth,
nose, hands, fingers,
feet, toes
•(the five senses) see,
listen, taste, smell,
Touch
10 hodín
•I’ve got/You’ve
got…
•Have you got… ?
Yes, I have./No, I
haven’t.
Cieľ
Tematický
celok -téma
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Počúvanie
Christmas
Vianoce
Schopnosť využiť
jazykové zručnosti na
zvukové spracovanie
a vnímanie príbehu
a pesničky.
Vyjadriť svoj názor na
príbeh.
Informácie
o Vianočných
sviatkoch v iných
Počúvanie pesničky
s pohybovými
aktivitami.
Počúvanie príbehu
o Santa Clausovi.
Počúvanie a imitácia
pohybom.
Časová
Rozprávanie
dotácia
Rozprávanie
o Vianočných
sviatkoch.
Schopnosť vyjadriť
svoj názor
v angličtine.
Dialóg.
Role –play.
Reprodukcia príbehu.
Prezentácia projektu.
2 hodiny
krajinách.
Skupinová práca na
projekte.
Easter
Veľká noc
Schopnosť využiť
jazykové zručnosti na
zvukové spracovanie
a vnímanie príbehu
a pesničky.
Vyjadriť svoj názor na
príbeh.
Jazykové zručnosti :
Happy Christmas,
Santa Claus,
reindeer, present,
star, tree, stocking,
sleigh
Počúvanie pesničky
s pohybovými
aktivitami.
Počúvanie
a maľovanie.
Príbeh o Veľkonočnom
zajačikovi.
• It’s my present
• Is it a… ? Yes, it
is./No, it isn’t.
• Here you are. Thank
you
Rozprávanie
o Veľkonočných
sviatkoch.
Schopnosť vyjadriť
svoj názor
v angličtine.
Dialóg.
Role –play.
Reprodukcia príbehu.
Prezentácia projektu.
Jazykové zručnosti :
Happy Easter, Easter
Bunny, egg, chick,
basket
• I’ve got an egg/a
purple egg.
2 hodiny
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Anglický jazyk
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
druhý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Predmet prispieva k otváraniu nových horizontov pre rozmanitosť kultúr, má pozitívny vplyv na celkový
rozvoj osobnosti dieťaťa, odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie, pomáha vytvárať tolerantnosť voči
všetkému inokultúrnemu, uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry, prispieva
k zvýšeniu mobility dieťaťa v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce.
2.
Ciele učebného predmetu
Skorý začiatok vyučovania cudzieho jazyka má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru, má sprostredkovať
základné vedomosti v anglickom jazyku, má umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom,
má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne
a kognitívne schopnosti, má umožniť dieťaťu lepšie poznávanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie.
Kognitívne ciele
Cieľom rozšíreného vyučovania anglického jazyka v škole je naučiť žiakov všetky formy dorozumievania sa v
danom jazyku. V súčasnosti majú žiaci stále viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení,
počúvaní či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej
techniky je písomná komunikácia medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírená. Žiaci majú dostať pevné
základy, obohatené o skúsenosti s praktickým používaním jazyka, na ktorých budú budovať svoje rečové
zručnosti .
Socioafektívne ciele
- vytvoriť si pozitívny vzťah k novému jazyku
- poznať kultúru a zvyky krajiny, jazyk ktorej sa učím
- naučiť sa uvedomele získavať nové vedomosti a zručnosti
Psychomotorické ciele
- osvojiť si správnu výslovnosť podľa noriem
- čítať a písať izolované slová po osvojení si potrebných vedomostí a zručností v materinskom jazyku
- ovládať základnú slovnú zásobu a komunikačné frázy z komunikačných tém
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Správne zvolenými metódami a formami práce sa má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť
bez strachu a stresu, má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzená zvedavos ť. Majú
zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami. Majú dieťa naučiť reagovať
v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne sa osamostatniť (leaders independence).
Využívať inovatívne metódy a formy výučby, ako sú napríklad tvorba myšlienkových máp, projektové
vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie(CLIL), kaskádová metóda učenia
a vyučovania.Využívať hlavne lingvomotorickú metódu – TPR (Total Physical Response).Ďalšie metódy
a formy:
skupinová práca, rozprávanie, didaktické hry- situačná, inscenačná metóda, brainstorming, riadený rozhovor,
samostatná práca, práca s obrázkovým materiálom.
3.
Učebné zdroje
Sarah Howel and Lisa Kester-Dodgson, Treetops, Class Book 2,Oxford University Press 2009,schválené pod
číslom 2011-20259/51674:4-919 dňa 20.12.2011,DVD
4.
Kritériá a stratégie hodnotenia
V počiatočnej faze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní má hodnotenie žiakov predovšetkým
motivačnú a formatívnu funkciu.
Obsah hodnotenia:
Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti- rozlišovanie a porovnávanie hlások,
slabík a slov.Úlohy vhodné pre žiakov tohto veku sú také,ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie
prostredníctvom neverbálnych prostriedkov(označovanie a spájanie obrázkov,vyfarbovanie, kreslenie).
Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť realistické, zmysluplné. Dôraz
sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú pozornosť je treba venovať správnej výslovnosti a
náležitej intonácii.
Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a poznávanie písomnej
formy slov, hľadanie konkrétnych slov a informácií v texte, čítanie krátkych textov s porozumením).
Písaný prejav: Žiaci odpisujú slová, dopĺňajú slová do krátkych viet.
Spôsoby hodnotenia:
Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou.Ich cieľom je ohodnotiť vedomosti žiaka a jeho
spôsobilosti.
Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k vzájomnej tolerancii.
Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie vlastného pokroku v
učení. Medzi najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: portfólio, ktorého súčasťou môžu byť písomné práce,
kresby, projekty, výsledky testov.
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej
školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Prospech žiaka vo vyučovacom predmete Anglický jazyk sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný
2 – chválitebný
3 – dobrý
4 – dostatočný
5 – nedostatočný
5.
Obsah predmetu 2. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Ciele
Vnímať seba ako
jedinca v priestore
Tematický celok,
téma
Autumn
Obsahový
štandard
Oslava narodenín
Farby a čísla
In the classroomškola, trieda
What´s
your
favorite colour?
How many...
How old are you?
I´ve got...
Please, tell me...
Používanie
predložiek in, on
It´s....
Halloween
Výkonový
štandard
Žiaci
vedia:
spoznať postavičky
a vedia ich rozlíšiť.
-pozdraviť
a rozlúčiť sa.
-priradiť základné
farby
k veciam
a používať čísla.
-jednoslovne
odpovedať
na
otázku.
-rozumieť
jednoduchým
pokynom učiteľa.
Začiatky
čítania
Časová dotácia
9 hodín
Nadväzovať
kontakt s okolitým
svetom
Winter
Dom a bývanie
Bathroom,
Livingroom,kitchen
Bedroom
Rodina
:
privlastňovacie
zámená
Obliekanie: hat, Tshirt,
jumper,
trousers
shoes,
socks
Opakovať farby
Čísla 1-10
Who is this?
Let´s see...
This is....
How many...
Merry Christmas
The elves and the
shoemaker
Vnímať a poznávať
prírodu a jej krásy
Spring
Zvieratá
Opis tela: body,
leg, arm ,head, foot,
hand
Where´s...
I´ve got...
How many...?
Let´s count...
Happy Easter
a písania v ANJ.
Práca s portfóliom.
Projekt: pripraviť
a pomenovať
masku
na
Halloween.
Obrázkový slovník.
Žiaci vedia:
-reagovať na nové
naučené pokyny
-zachytiť
podanú
informáciu
-zachytiť špecifickú
informáciu v texte
pesničky
-vyfarbiť
a pomenovať farby
a čísla
-opísať
rodinu,
oblečenie
-odpovedať
na
otázky- Čo vidíš?
Akej farby je...?
Práca s portfóliom
Projekt: navrhnúť
vzor na tričko
Predstavenie
príbehu,
dramatizácia
Žiaci vedia:
-rozpoznať rôzne
zvieratká
na
obrázku
a podať
o nich informáciu
-rozpoznať hlavné
body deja krátkeho
príbehu
-zachytiť
informácie
z pesničky
a reagovať na ne
-porozumieť
jednoduchým
otázkam a reagovať
na ne
-precvičovať čítanie
a písanie
8 hodín
8 hodín
Práca s portfóliom,
Opísať príbeh
Projekt: Easter card
Obrázkový slovník
Poznávať kultúrne
hodnoty
Summer
Jedlo:
Apple, orange juice,
bananas,
water
pizza, sandwiches,
cheese, icecream
Žiaci vedia:
-pohybom vyjadriť
obsah pesničky
-získať
a prijať
informáciu
8 hodín
I like....food
What´s
your
favorite....
Can you remember?
Well done!
Very good!
Help me....
Little Red Riding
hood
-rozpoznať zvieratá,
pomenovať ich
-priradiť zvieratám
farby
-porozumieť
pokynom
učiteľa
k činnosti v triede
-dramatizovať
príbeh
Práca s portfóliom
Projekt: kde bývajú
zvieratká
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Anglický jazyk
3 hod. týždenne, spolu 99 vyuč. hodín
tretí
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Predmet prispieva k otváraniu nových horizontov pre rozmanitosť kultúr, má pozitívny vplyv na
celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie, pomáha vytvárať tolerantnosť
voči všetkému inokultúrnemu, uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry, prispieva
k zvýšeniu mobility dieťaťa v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce.
Pri používaní jazyka sa dieťa oboznámi so štruktúrami jazyka hravou formou. Ich systematizácia vo forme
gramatickej progresie ostáva však obsahom neskoršieho vyučovania.
V 3. ročníku sa plne rozvíjajú všetky jazykové zručnosti : počúvanie, hovorenie, čítanie s porozumením a
písanie. Jednou z prvých rozvíjaných zručností je počúvanie. Zameriava sa najmä na porozumenie pokynov,
zachytenie vybraných slov v konkrétnych situáciách, na celkové porozumenie textu v krátkych príbehoch,
rozprávkach. Rozprávanie má reproduktívny charakter. Žiak si osvojuje správnu výslovnosť, intonáciu a prízvuk.
Postupne sa automatizujú hovorené reakcie v rámci jednoduchých komunikačných situáciách. Žiak ešte
nedokáže sám tvoriť vety a preto je potrebné poskytovať mu modelové situácie s modelovými vetami. Čítanie s
porozumením patrí medzi kľúčové jazykové zručnosti v 3. ročníku. Vhodné je zaradiť tzv. čitateľský program,
ktorý buduje čitateľské návyky a je základom k cudzojazyčnej gramotnosti. Písanie je založené na prepise slov,
viet, textu. Text môže byť doplnený obrázkami. Žiaci si zakladajú obrázkový slovník.
2.
Ciele učebného predmetu
Skorý začiatok vyučovania cudzieho jazyka má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru, má sprostredkovať
základné vedomosti v anglickom jazyku, má umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom,
má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne
a kognitívne schopnosti, má umožniť dieťaťu lepšie poznávanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie.
Kognitívne ciele
Cieľom vyučovania anglického jazyka v škole je naučiť žiakov všetky formy dorozumievania sa v
danom jazyku. V súčasnosti majú žiaci stále viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení,
počúvaní či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej
techniky je písomná komunikácia medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírená. Žiaci majú dostať pevné
základy, obohatené o skúsenosti s praktickým používaním jazyka, na ktorých budú budovať svoje rečové
zručnosti .
Socioafektívne ciele
- vytvoriť si pozitívny vzťah k novému jazyku,
- poznať kultúru a zvyky krajiny, jazyk ktorej sa učím,
- naučiť sa uvedomele získavať nové vedomosti a zručnosti.
Psychomotorické ciele
- osvojiť si správnu výslovnosť podľa noriem,
- čítať a písať slová a vety po osvojení si potrebných vedomostí a zručností v materinskom jazyku,
- ovládať základnú slovnú zásobu a komunikačné frázy z komunikačných tém.
Pedagogické stratégie - metódy a formy
Správne zvolenými metódami a formami práce sa má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť
bez strachu a stresu, má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzená zvedavos ť. Majú
zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami, má dieťa naučiť reagovať
v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne sa osamostatniť.
Pri vyučovaní využívať inovatívne metódy a formy, ako sú napr. projektové vyučovanie, lingvomotorickú
metódu, hru ako motivačnú metódu, tvorivé, zážitkové metódy. Ďalej využívať skupinovú prácu, rozprávanie,
didaktické hry- situačná, inscenačná metóda, brainstorming, riadený rozhovor, samostatná práca, práca
s obrázkovým materiálom.
3.
Učebné zdroje
Bowen a Hocking: English World: Teacher´s Guide, Pupil´s Book, Dictionary, Grammar Practice Book,
Workbook, schválené pod č. 2011-19796/49652:6-919 dňa 8.12.2011, CD-2009-27106/20687-1:919, DVD
4.
Kritériá a stratégie hodnotenia
V skorom vyučovaní anglického jazyka sa
• má skôr sledovať a zisťovať prírastok vedomostí dieťaťa ako hodnotiť (predpísanými) známkami
• majú slovným hodnotením zohľadňovať jeho vyjadrovacie schopnosti, kreativitu, sociálne správanie a
jazykové zručnosti
• má uspokojovať prirodzená potreba dieťaťa informovať sa o vlastnom pokroku správnymi formami bez toho,
aby sme sa dotkli osobnosti dieťaťa
• má učiteľ viesť dieťa k správnemu sebahodnoteniu ( v portóliu), ako aj hodnoteniu spolužiakov (rozvoj
sociálneho správania, self-assessment).
Hodnotené sú všetky jazykové zručnosti, ale väčší podiel na hodnotení predstavujú reproduktívne
činnosti (počúvanie a čítanie s porozumením) ako produktívne činnosti (hovorenie a písanie) vzhľadom na
vývinové danosti v tomto veku. Do hodnotenia patrí aj samotná aktivita žiaka na vyučovacích hodinách, tvorba
tzv. miniprojektov, práca s obrázkovým slovníkom, práca s portfóliom i písomné testovanie.
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/ 2011 na hodnotenie žiakov základnej
školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Klasifikačná tabuľka
Klasifikačný stupeň
1
2
3
4
5
5.
Počet %
100 – 90
89 – 75
74 – 50
49 – 25
24 - 0
Obsah predmetu 3. ročníka
Časový rozsah výučby: 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Ciele
Vedieť sprábne
vyslovovať písmená
anglickej abecedy.
Vedieť použiť
základné pozdravy a
povedať svoje meno.
Tematický
celok, témy
Úvodná lekcia
Ahoj!
Pozdravy a
zoznamovanie
Farby a čísla do
10
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Časová dotácia
Audioorálny nácvik
anglickej výslovnosti:
vyslovovanie
pozdravov a
reagovanie na
pozdrav
vyslovovanie
základných farieb a
čísel do 10
Žiak ovláda správnu
výslovnosť písmen
anglickej abecedy. Vie
sa pozdraviť a
reagovať na pozdrav.
Ovláda správnu
výslovnosť
základných farieb a
čísel do 10. Dokáže
3 hodiny
Vedieť správne
vysloviť nové slová
podľa počutej
predlohy. Nové slová
vedieť použiť
v reálnych situáciách
Hello, Mr Jolly!
Farby a hračky
Komunikovať
jednoduchým
spôsobom za
predpokladu, že jeho
partner v komunikácii
je pripravený
zopakovať alebo
preformulovať svoju
výpoveď pri pomalšej
rýchlosti reči, a že mu
pomôže sformulovať,
čo sa pokúša povedať,
Žiak dokáže klásť a
odpovedať na
jednoduché otázky z
oblasti jeho
základných potrieb
alebo na známe témy.
Mr Jolly’s Shop
Školské potreby,
veci v triede
Žiak vie používať
jednoduché
zdvorilostné
formulácie ako
pozdrav, lúčenie,
opýtať sa niekoho ako
sa má,
Vie predstaviť seba a
iných a reaguje, keď
ho predstavujú,
Rozumie
každodenným
výrazom, ktoré sú
zamerané na
uspokojenie
jednoduchých
konkrétnych
komunikačných
potrieb a vie reagovať
na jednoduché
Good morning!
Doprava
Výslovnosť
základných
oznamovacích fráz
(What´s your name?
My name is….. .)
predviesť jednoduchý
párový oznamovací
rozhovor.
Obchod s hračkami.
Opisovanie slovnej
zásoby na tému
hračky: farby, hračky
Identifikácia
objektov, predmetov
Pomenovanie a
opisovanie hračiek;
Vety: veľké písmena a
bodka Hello. Hi.
What’s your name?
My name’s … It’s a
car. It’s red.
Is it a doll? Is it pink?
Yes. No.
V škole.
Opisovanie slovnej
zásoby na tému škola,
veci v triede
Rozpoznávanie
objektov Opis
s opakovanými
otázkami; používanie
otázok, otáznik. What
is it? Is it red? Is it a
car?
Yes, it is. No, it isn’t.
It isn’t a car. It’s a
van.
Žiak vie správne
pomenovať, vysloviť
niekoľko slov a použiť
ich v krátkych vetách.
Vie priradiť slovo
k obrázku.
Porovnávanie
obrázkov, vybrať si
z ponúkaných
možností.
8 hodín
Porovnávanie
obrázkov, vybrať si
z ponúkaných
možností, pýtať sa
a nadviazať kontakt.
Rozumie známym
každodenným
výrazom a
najzákladnejším
frázam, ktorých
účelom je uspokojenie
konkrétnych potrieb,
tieto výrazy a frázy
dokáže používať,
8 hodín
Rýchlo a pomaly
Informácie o
dopravných
prostriedkoch
Rozpoznávanie;
Počúvanie podstaty,
za účelom zistenia
detailov Informatívny
text o dopravných
prostriedkoch. Good
morning
How are you?
I’m fine, thank you It
is an umbrella.
It is a red bike.
It isn’t a blue car.
Prídavné mená.
Hľadanie rovnakých
objektov, obrázkov.
Dokáže predstaviť
seba aj iných, dokáže
klásť a odpovedať na
otázky o osobných
údajoch, ako napríklad
kde žije, o ľuďoch,
ktorých pozná a o
veciach, ktoré vlastní.
Dokáže sa dohovoriť
jednoduchým
spôsobom za
predpokladu, že
partner v komunikácii
rozpráva pomaly a
jasne a je pripravený
mu pomôcť.
8 hodín
informácie, ktoré sa
dozvie.
Rozumie otázkam a
pokynom,
jednoduchému opisu
cesty, vie niekoho o
niečo požiadať a
niekomu niečo
oznámiť.
Jimbo; had
Ned.
Báseň
Spájanie výrokov s
obrázkami
Dopĺňanie slov, ktoré
sa rýmujú do básne.
Písanie vlastných
mien. I’m happy. Am I
Dan?
No, you aren’t.
Yes, you are. He is
sad.
Is she Mum? Yes, she
is.
No, she isn’t.
Hľadanie
rôznych
predmetov, obrázkov.
Vyjadriť svoj názor.
Rozumie
známym
menám,
názvom,
slovám
a
veľmi
jednoduchým vetám,
napríklad
na
oznámeniach
a
plagátoch alebo v
katalógoch,
na
pohľadniciach,
Rozozná
základné
slovné spojenia v
jednoduchých
oznamoch
z
každodenného života,
8 hodín
Vedieť
správne
napísať niekoľko slov
a jednoduchých viet.
Zautomatizovať
písanie v anglickom
jazyku.
Identifikovať počuté
slová a vety a priradiť
ich k obrázkom.
Mrs Goody and
Pirate
Jack
1-10; jedlo
Hľadanie rovnakých
objektov,
obrázkov.
Vyjadriť
svoju
schopnosť.
8 hodín
Nadviazať kontakt v
súlade
s
komunikačnou
situáciou.
Happy Birthday!
Príroda
Rozumieť otázkam
a vedieť na ne
odpovedať
jednoduchou vetou.
Rozumieť krátkemu
jednoduchému
počutému textu.
8 hodín
Hľadanie chýbajúcich
vecí
z
obrázkov.
Vnímať a prejavovať
svoje city.
Where is King
Tub?
Izby v dome
Babičkin obchod.
Príbeh
slovná zásoba:
v obchode Pesnička
s pohybovými
aktivitami
Príbeh o známom
prostredí. How many
are there?
There are … There is
….
Is there one …?
Množné číslo
podst.mien –s;
lollipops, cakes,
sweets
Záhrada.
Opis
slovná zásoba: príroda
Spájanie;
Počúvanie podstaty,
za účelom zistenia
detailov Opis prírody.
How old are you?
I’m six.
We’re seven. What
are they?
They’re frogs.
We’re funny.
A game
Príbeh
slovná zásoba:
nábytok Zaraďovanie
podľa sledu udalostí
Príbeh.
Where’s my book?
Where are my pens?
predložky: in, on,
under
zámená
Žiak si dokáže pri
jednoduchšom
informačnom
materiály a krátkych,
jednoduchých opisoch
urobiť predstavu o
obsahu, najmä ak má k
dispozícii
vizuálnu
pomoc.
Vie napísať
jednoduché slovné
8 hodín
Porozumieť
jednoduchému
počutému textu
Vedieť použiť počuté
slová v jednoduchej
konverzácii
Zaspievať
niekoľko
anglických piesní.
spojenia alebo vety.
Hľadanie chýbajúcich
vecí z obrázkov a viet.
Reagovať pri prvom
stretnutí.
This is my
family
Rodina
Zatrieďovať veci do
kategórií.
Vyjadriť svoju vôľu.
Miss Silver
11–20
Jedenásť dvadsať
Stanoviť, oznámiť a
prijať pravidlá alebo
povinnosti.
The space rocket
Pohybové
aktivity
Vymieňať si názory,
komunikovať
s niekým
Predstaviť svoje
záľuby a svoj vkus
Up in space
Počasie
Vymieňať si názory,
Welcome home!
My room
Deskriptívny text
slovná zásoba:
predmety v izbe
Identifikácia; detailné
počúvanie
Opis s používaním
spojky „and“. Who is
this?
This is my brother.
I’ve got a brother.
Have
you got a sister? Yes,
I
have. No, I haven’t.
The space woman;
I like …
Básničky
slovná zásoba:
prídavné mená, jedlo
Identifikácia osôb
Počúvanie dialógu
Tvorenie vlastných
básničiek.
I like grapes.
How about you? He’s
got a plane.
Has she got a car?
Yes,
she has. No, she
hasn’t.
The Earth and the
sky
Informatívny text
slovná zásoba: príroda
Sledovať inštrukcie
Informatívny text so
správnym použitím
slovies.
Stop! Look! Listen!
Wait! The rocket can
fly.
Can it jump?
Yes, it can. No, it
can’t.
What are you doing?
Deskriptívny text
slovná zásoba:
aktivity, počasie
Identifikácia postáv v
príbehu
Opis s použitím
otázok. What’s the
weather like?
It’s cloudy.
Is it cold? I’m flying.
You’re singing.
A birthday party
Vymieňať si názory,
komunikovať
s niekým.
Nadviazať kontakt v
súlade
s
komunikačnou
situáciou.
8 hodín
Rozumieť krátkemu
jednoduchému
písomnému
popisu
cesty.
Rozumieť
známym
menám,
názvom,
slovám
a
veľmi
jednoduchým vetám,
napríklad
na
oznámeniach
a
plagátoch alebo v
katalógoch,
na
pohľadniciach.
8 hodín
Zatrieďovanie vecí do
kategórií.
8 hodín
Zoraďovanie viet
a obrázkov do
správneho poradia.
8 hodín
Zoraďovať vety
8 hodín
komunikovať
s niekým
Vyjadriť svoju
schopnosť
Aktivity
Príbeh
slovná zásoba:
aktivity, jedlo
Pesnička s
pohybovými
aktivitami
Písanie príbehu.
loudly, quietly,
quickly,
slowly He’s eating.
It’s fl ying.
We’re reading.
They’re jumping
a obrázky do
správneho poradia.
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Anglický jazyk
3 hod. týždenne, spolu 99 vyuč. hodín
štvrtý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Predmet prispieva k otváraniu nových horizontov pre rozmanitosť kultúr, má pozitívny vplyv na
celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie, pomáha vytvárať tolerantnosť
voči všetkému inokultúrnemu, prostredníctvom jazyka sa žiak oboznamuje so zvykmi, kultúrou a tradíciami inej
krajiny, uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry, prispieva k zvýšeniu mobility
dieťaťa v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce.
Žiaci štvrtého ročníka sa s cudzím jazykom i naďalej oboznamujú hravou formou, v plej miere sa
rozvíjajú všetky štyri komunikačné zručnosti a to v nasledovnom poradí: počúvanie, rozprávanie, čítanie s
porozumením a písanie.
Počúvanie sa zameriava najmä na porozumenie pokynov, zachytenie vybraných slov v konkrétnych
situáciách, na pochopenie hlavnej myšlienky v texte, na celkové porozumenie textu v krátkych príbehoch,
rozprávkach.
Rozprávanie má reproduktívny charakter. Žiak si osvojuje správnu výslovnosť, intonáciu a prízvuk.
postupne sa automatizujú hovorené reakcie v rámci jednoduchých komunikačných situáciách. Naďalej je
potrebné poskytovať žiakovi modelové situácie s modelovými vetami, i keď je potrebné smerovať žiakov k
jednoduchej produkcii (prezentácia krátkeho monologického prejavu, prezentácia miniprojektu ap.)
Čítanie s porozumením patrí naďalej medzi kľúčové jazykové zručnosti aj v 4. ročníku. Vhodné je
pokračovať v tzv. čitateľskom programe, ktorý buduje čitateľské návyky a je základom k cudzojazyčnej
gramotnosti.
Písanie je založené na prepise slov, viet, textu. Text môže byť doplnený obrázkami. Žiaci si zakladajú
obrázkový slovník. Môžu existovať prvé prejavy ranej produkcie – tvorba krátkych písaných textov.
Gramatika sa vyučuje skôr zážitkovo prostredníctvom príbehov alebo modelových situácií tak, že
dieťaťa pochopí, ako jazyk funguje a spontánne reprodukuje správne použitie vybraného javu.
Žiaci primárneho vzdelávania majú na konci 4. ročníka ZŠ dosiahnuť komunikačnú úroveň A.1.1 +,
podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (ďalej len: referenčného rámca). Kompletnú
úroveň A1 podľa referenčného rámca majú dosiahnuť ţiaci po skončení 5. ročníka ZŠ.
Charakteristika úrovne A1 podľa referenčného rámca je nasledujúca: „Žiak rozumie známym
každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto
výrazy a frázy dokáže používať. Dokáže predstaviť seba ja iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o
osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach , ktoré vlastní. Dokáže sa
dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je
pripravený mu pomôcť.“ (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, 2006, str. 26)
2. Ciele učebného predmetu
Skorý začiatok vyučovania cudzieho jazyka má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru, má sprostredkovať
základné vedomosti v anglickom jazyku, má umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom,
má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne
a kognitívne schopnosti, má umožniť dieťaťu lepšie poznávanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie.
2.1 Kognitívne ciele
Cieľom rozšíreného vyučovania anglického jazyka v škole je naučiť žiakov všetky formy
dorozumievania sa v danom jazyku. V súčasnosti majú žiaci stále viac možností uplatňovať svoje jazykové
zručnosti pri hovorení, počúvaní či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase
rozvoja počítačovej techniky je písomná komunikácia medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírená. Žiaci majú
dostať pevné základy, obohatené o skúsenosti s praktickým používaním jazyka, na ktorých budú budovať svoje
rečové zručnosti .
2.2 Socioafektívne ciele
- vytvoriť si pozitívny vzťah k novému jazyku
- poznať kultúru a zvyky krajiny, jazyk ktorej sa učím
- naučiť sa uvedomele získavať nové vedomosti a zručnosti
2.3 Psychomotorické ciele
- osvojiť si správnu výslovnosť podľa noriem
- čítať a písať izolované slová po osvojení si potrebných vedomostí a zručností v materinskom jazyku
- ovládať základnú slovnú zásobu a komunikačné frázy z komunikačných tém
2.4 Stratégie vyučovania - metódy a formy práce
Správne zvolenými metódami a formami práce sa má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť
bez strachu a stresu, má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzená zvedavosť. Majú
zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami, má dieťa naučiť reagovať
v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne sa osamostatniť (leaders independence).
2.4.1 Stratégie vyučovania
 vyučovanie orientované na žiaka;
 činnostný charakter vyučovania;
 rešpektovanie individuálnych osobitostí žiakov;
 pozitívna motivácia;
 názornosť a primeranosť veku;
 časté striedanie organizačných foriem práce v rámci vyučovacej hodiny;
 systematické opakovanie;
 tolerovanie chyby ako prirodzenej súčasti učenia sa jazyka;
 rozvíjanie komunikačnej kompetencie ako produktu vyučovania, nie domácej prípravy
V tomto ročníku je veľmi vhodné využívať aj jazykovo a obsahovo integrované vyučovanie (CLIL),
ktoré pomáha deťom osvojovať si pojmy a vedomosti o svete z rôznych pohľadov.
2.4.2 Metódy práce
 motivačné metódy rozhovoru;
 reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva;
 demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy;
 dramatizačné metódy;
 interaktívne metódy;
 heuristické metódy projektovej práce;
 brainstorming;
 problémová metóda.
2.4. 3




Formy práce
individuálna a skupinová práca, tímové hry;
práca vo dvojici;
frontálna výučba;
práca s učebnicou, pracovným zošitom, multimediálnymi programami, CD, časopisom, obrázkovým
slovníkom (vytváranie si obrázkového slovníka, pojmových máp) a internetom.
3. Učebné zdroje
English World 2: Teacher´s Guide, Pupil´s Book, Dictionary, Grammar Practice Book, Workbook, CD, DVD
 odborné publikácie k daným témam;
 Storytelling with Children – Resource Book for Teachers;
 Games for Children - Resource Book for Teachers;
 Practical Classroom English;
 animované filmy;
 nahrávky;
 materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií;
 dvojjazyčné slovníky;
 obrázkové slovníky;
 multimediálne výukové CD ROM´s;
 obrazový demonštračný materiál (magnetické obrázky, karty, pexesá, maňušky
 a pod.).

Internetové zdroje- webové stránky venované výučbe anglického jazyka
4. Kritéria a stratégie hodnotenia predmetu
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011. Hodnotenie
predmetu prebieha písomne prostredníctvom vstupných, polročných, výstupných testov a záverečných testov,
ktoré nasledujú po každej lekcii a merajú osvojenia gramatických javov, lexiky a čítania s porozumením. Pri
klasifikácii testov vychádzame z nasledujúcej tabuľky:
Klasifikačná tabuľka
Klasifikačný stupeň
6
7
8
9
10
počet %
100 – 90
89 – 75
74 – 50
49 – 25
24 - 0
Schopnosť aplikovať vedomosti v praxi je hodnotená prostredníctvom projektov a krátkych písomných
prác. Ústny prejav je hodnotený počas ústnej odpovede alebo situačných hier známkou alebo slovne. Pri
výslednej klasifikácii zohľadňujeme aj systematickú a sústavnú pripravenosť žiaka na vyučovanie, jeho
aktivity a výkony na hodinách (v zmysle príslušného Metodického pokynu pre hodnotenie žiakov na
základnej škole.) Hodnotenie výstupov je zamerané najmä na recepciu a schopnosť reprodukovať.
5. Obsah predmetu
Obsah skorého vyučovania anglického jazyka vychádza zo záujmu dieťaťa, z detského sveta a reálií
krajiny (cultural studies ). V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu
parajazykové (rytmus, intonácia) a nonverbálne (mimika, gestikulácia) prostriedky. V prvom rade ma dieťa
jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom. Pritom majú u začiatočníkov prednosť počúvanie a hovorenie.
Čítanie a písanie sa pridávajú postupne podľa schopností detí v rámci kontextu . Pri používaní jazyka sa dieťa
oboznámi so štruktúrami jazyka hravou formou. Ich systematizácia vo forme gramatickej progresie ostáva však
obsahom neskoršieho vyučovania.
Anglický jazyk pre 4. roč. – časová dotácia 3 hodiny týždenne, 99 hodím ročne
Tematický celok /
Komunikačné témy
Úvod
At the castle
Pohybové aktivity
In Biffo’s garden
Náradie na hranie
na ihrisku
Pirate Jack
Šport a záľuby
A Fantastic Shop
Oblečenie
Obsahový štandard
Zopakovať a upevniť vedomosti
z 3.ročníka
Zopakovať slovnú zásobu z tretieho
ročníka, čítať text (Záhrada, Dom, Trieda)
Zopakovať známe piesne, Priradiť slovo
k obrázkom, Opísať triedu, pomenovať
predmety
Opísať časti domu, Opísať záhradu
Pomenovať farby, čísla 0-20, hračky
Zopakovať slovnú zásobu z tretieho
ročníka
It is.. Yes/No There are.. He/She is..
I have got... He /She has got.. I can...
-ing tvar slovies
Týždeň so starými rodičmi.
Príbeh. Opisovanie slovnej zásoby na
tému: dni v týždni Písanie príbehu.
Vety: veľké písmena na začiatku slov –dni
v týždni. What’s he doing?
What are you doing?
What are they doing? He’s washing
thesteps.
Are they holding lights?
Yes, he is. No, she isn’t.
Prítomný priebehový čas
Čas na hranie
Popis aktivít na hranie
Rozpoznávanie objektov Opis aktivít na
ihrisku These are my books and this is my
pencil.case What’s this / that?
What are these / those? That’s my swing.
Mamkin darček k narodeninám
Príbeh - Rozpoznávanie;
Do you like bananas? Yes, I do. No, I don’t.
I like basketball.
Dan likes basketball. They like bananas.
Aké oblečenie máš rád?
Slovná zásoba -oblečenie
Pochopenie otázok
Do you like tennis? Yes, we do.
Does she like the dress?
Do they like the hat?Yes / No, they
do/don’t.
Výkonový štandard
Časová
dotácia
8
hodín
6
hodín
6
hodín
Žiak dokáže počúvať podstatu za účelom zistenia
detailov. Vie napísať príbeh podľa obrázkov.Dokáže
zoradiť vety a obrázky do správneho poradia.
Žiak dokáže uplatniť svoje vedomosti v praktických
cvičeniach.
7
hodín
Žiak vie opísať detské oblečenie.
Zaradiť veci do kategórií.
Vyjadriť svoj názor, alebo vkus.
Uplatňuje schopnosť dať do správneho poradia text
pri počúvaní
Vie vypočuť si a podať informácie o určovaní časov.
10
Žiak ovláda slovnú zásobu z tretieho ročníka
Vie pomenovať predmety okolo seba, v škole,
hračky, farby, počíta v obore od 1-20, pomenuje
základné farby
Žiak vie vyhľadať rovnaké objekty, obrázky. Ja
schopný dať udalosti do správneho sledu pri počúvaní
príbehu.
Vie vyjadriť svoju schopnosť. Reagovať na príbeh
alebo udalosť.
Vie hľadať rôzne predmety, obrázky.
Žiak vie vyjadriť svoj názor.
Vie opísať aktivity
Žiak dokáže uplatniť svoje vedomosti v praktických
cvičeniach.
Žiak dokáže uplatniť svoje vedomosti v praktických
cvičeniach.
hodín
Pirate Jack is on TV
Časové výrazy
Who is the winner
Časti tela
A trip in a balloon
Jedlo a nápoje
Look at the animals!
Zvieratá
Look! The sea!
Morské príšery
The island
Na pláži
The boat
Záľuby
Welcome home!
Jedlo a nápoje
Astronaut vo vesmíre.
Informácie o režime dňa
Astronautov
Uvažovanie o dennom režime
What’s the time?
What time do you get up?
I get up at six o’clock.
In the morning she plays tennis.
To je skupina!
Slovná zásoba na tému hudobné nástroje.
Identifikácia čísel Dopĺňanie slov do básne
Whose jacket is this?
It’s Ben’s jacket.
Are these your pens? This is his / her hand.
What colour are their noses?
Mesiace v roku
Počasie, názvy mesiacov
Opis počasia I always eat fruit.
I sometimes eat crisps
I never drink milk. There’s water in the jug.
There are sandwicheson the plate.
Veľmi smiešna príšera!
Fantazijný príbeh
Predmety v izbe
What’s the time?
It’s half past eight. Yesterday it was cold.
He was cold. We were happy. They were
hot.
Akvárium
Mail priateľovi
Číslovky od 60-100 Odpovede na otázky
Email priateľovi.
There was a house.
There were three birds.
The fish is next to / between / behind
/ in front of the boat
Morské príšery
Detailné počúvanie
Opis morských zvierat
Don’t touch it.
Don’t go near it. I can see him / her / it.
Can you hear me / them / us?
V džungli
Denník - pesnička, písanie denníka
First I played football.
Next I helped Dad. Then I watched TV.
I walked on the sand. He pointed to a ship.
They played in the sea.
Aké jedlo máš rád?
Jedálny lístok Zborová pesnička
Príprava jedálneho lístka
Yesterday I climbed a tree.
Yesterday he visited his Grandma.
He walked over/ under the bridge.
He walked through / into the river
6
hodín
Žiak dokáže zoraďovať vecí do kategórií.
Vyjadriť svoje schopnosti.
Vyjadriť svoje schopnosti. Vie pomenovať základné
časti ľudského tela
Žiak dokáže uplatniť svoje vedomosti v praktických
cvičeniach.
Žiak vie uplatniť svoje vedomosti pri tvorbe projektu.
Žiak počúva opis a porozumie mu..
Vie vymenovať mesiace v roku.
Vymieňať si názory, komunikovať s niekým. Vybrať
z ponúkaných možností.
9
hodín
8
hodín
Žiak identifikuje a správne zaradí obrázky
Vie napísať príbeh.
Vyjadriť očakávania a reagovať na ne.
Zopakovať a upevniť osvojené vedomosti
6
hodín
Žiak vie napísať krátky, E-mail priateľovi.
Odpovedať na otázky.
Zatrieďovaťvecí do kategórií.
Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad /môj
argument boli pochopené.
Žiak dokáže uplatniť svoje vedomosti v praktických
cvičeniach.
7
hodín
6
hodín
6
hodín
6
hodín
Žiak uplatňuje schopnosť dať do správneho poradia
text pri počúvaní
Uplatňuje informácie o režime dňa
Astronautov.
Vie uvažovať o dennom režime.
Vypočuť si a podať informácie o určovaní časov.
Žiak vie opísať obrázky.
Vyjadriť svoje schopnosti. Reagovať na nesplnenie
pravidiel alebo povinností
Napísať súvislý krátky text o sebe a svojich záľubách.
Žiak vie predstaviť svoje záľuby a svoj vkus.
Žiak dokáže uplatniť svoje vedomosti v praktických
cvičeniach.
Žiak vie napísať súvislý krátky text o sebe a svojich
záľubách.
Vymieňať si názory, komunikovať s niekým.
Záverečné zhrnutie
Zopakovať
prítomný jednoduchý čas,
privlastňovacie zámená, určovanie času –
celé a pol hodiny
Zopakovať mesiace v roku, príslovky
frekvencie, predložky miesta, minulý čas
slovesa byť
Zopakovať číslovky 0-100, minulý čas –
pravidelné slovesá, rozkazovací spôsob –
zápor, predmetové zámená
10
hodín
Žiak dokáže uplatniť svoje vedomosti v praktických
cvičeniach.
Vzdelávacia oblasť : Matematika a práca s informáciami
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Matematika
4 hod. týždenne, spolu 132 vyuč. hodín
prvý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1.
Charakteristika predmetu
Predmet je založený na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní
manuálnych a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii
nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické
vedomostí umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným
matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné
vzdelávanie.
2. Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika je rozvoj tých schopností žiakov, pomocou ktorých
sa pripravia na samostatné získavanie poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také skúseností, ktoré
vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov.
Vyučovanie matematiky v 1. ročníku má smerovať k tomu aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery
a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:
Veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa
rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie
pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh. V súlade
s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, rozvíjanie numerických
zručností žiakov. Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore.
Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe
využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručností a postojov, rozvíjať matematické
nazeranie, logické a kritické myslenie. Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom
rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT ( kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu
a uloženiu informácií. Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa
a samostatnému učeniu sa.
Systematickým premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a upevňovať kladné
morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, kritickosť.
Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku všetkým humánnym
a demokratickým hodnotám. Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym
hodnotám, permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi, medzi inými
aj našim Slovenskom. Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa pri vzdelávaní žiakov v jednotlivých
tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele, vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre
matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Skupinová práca , samostatná práca, práca vo dvojiciach, rozprávanie, didaktické hry, krížovky,
sudoku, hádanky, rébusy, osemsmerovky. relaxačné cvičenia, frontálna, individuálna práca, práca vo dvojiciach,
v komunite.
3. Učebné zdroje
Lehoťanová - Matematika pre 1. ročník základných škôl: 1. časť, Aitec 2010, schválilo MŠVV a Š pod. č. CD2008-13187/28338-1:911 dňa 28.7.2008. Lehoťanová - Matematika pre 1. ročník základných škôl: 2. časť, Aitec
2011, schválilo MŠVV a Š pod. č. CD-2008-24391/5287-1:919 dňa 16. 12.2008.
4. Kritériá a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a rodičom spätnú
väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky.
Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je prepojenie vedomostí so
zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych výkonov sa má učiteľ riadiť zásadou, že zisťovať a hodnotiť
treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v prvom rade odhaľovať jeho nedostatky, aj keď bez ich poznania nemožno
pristúpiť k ich odstráneniu.
V predmete matematika sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- výstupy žiakov
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- správnosť a rýchlosť riešenia doplnkových úloh
- prístup k predmetu
- praktické zručnosti žiakov
Metódy hodnotenia – ústne
- písomne
Prostriedky hodnotenia:
- ústna odpoveď
- písomné práce
- projekty
- zostavené pracovné listy
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
Klasifikačná tabuľka
Klasifikačný stupeň
1
2
3
4
5
5. Obsah predmetu 1. ročníka
Časový rozsah výučby: 4 hodiny týždenne –132 hodín ročne
počet %
100 – 90
89 – 75
74 – 50
49 – 25
24 - 0
Ciele
Rozvíjať
pozorovacie
schopností
prostredníctvom
manipulatívnej
činnosti.
Vytvárať pojem
čísla na
skúsenostnom
základe. Odhaliť
elementárnych
súvislostí medzi
realitou a
matematikou
Tematický celok
Prirodzené čísla 120
Prirodzené čísla 020.
Predstavy
o prirodzenom čísle.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Časová
dotácia
42 hodín
Počítanie počtu vecí, po
jednom, po dvoch,
utváranie skupín vecí,
o danom počte v obore do
20.
Priraďovanie predmetov,
ktoré k sebe patria
Žiak vie: používať pojmy:
hore, dole, vpravo, vľavo,
veľký malý najmenší, vpredu
, vzadu, pred za, pravda,
nepravda.
Určiť počet predmetov
v obore do 0- 20.
Priradiť v obore 0- 20 k číslu
správny počet predmetov.
Určovať správne poradie
predmetov a čísel v obore 020.
Orientovať sa v číselnom
Čítanie a písanie čísel
rade od 0- 20 a na číselnej
v obore 0- 20
osi.
Znázorniť číslo na číselnej
osi v obore 0- 20.
Vedieť čítať a písať čísla od 0
do 20.
Graficky znázorniť a zapísať
dvojciferné čísla od 10 do 20
ako súčet desiatok
Porovnávanie čísel a ich
a jednotiek.
usporiadanie v obore do 20. Vedieť porovnávať dve čísla
Písanie znakov.
a výsledok porovnania
zapísať znakmi <, =, >.
Určiť správne poradie čísel
v obore do 20.
Vymenovať stúpajúci
Riešenie slovných úloh na a klesajúci číselný rad.
porovnávanie. Tvorenie
Riešiť aspoň pomocou
slovnej úlohy k danej
ilustračného obrázka
nerovnosti ( ako
jednoduchú slovnú úlohu
propedeutika k budúcim
charakterizovanú vzťahmi
nerovniciam).
viac, menej, rovnako v obore
do 20
Riešiť jednoduché slovné
úlohy na porovnávanie.
Ciele
Poznať súvislostí
medzi číslami
podľa názoru aj
na základe textu.
Naučiť sčítanie
a odčítanie
Formovať
zovšeobecňovacie
schopnosti
a schopnosti
riešenia
matematických
problémov.
Rozvíjať pamäť,
húževnatosť
a vytrvalosť. Pracovať vo dvojici
a v skupine.
Tematický celokObsahový štandard
téma
Sčítanie a odčítanie
- najskôr v obore 15
Propedeutika vzťahu medzi
- neskôr v obore do sčítaním a odčítaním.
10 a v obore do 20
bez prechodu cez
základ 10
Výkonový štandard
Pochopiť a osvojiť si význam
a funkciu znakov + a – pri
sčítaní a odčítaní čísel.
Správne používať znaky+ a –
pri sčítaní a odčítaní čísel.
Pochopiť vzťah medzi
sčítaním a odčítaním.
Počítanie spamäti sčítanie
Pochopiť súvislosti medzi
a odčítanie v obore do 20
zložkami počtových výkonov
bez prechodu cez základ
a výsledkom.
10.
Vedieť vytvoriť k príkladu na
Sčítanie a odčítanie
sčítanie ( odčítanie)
pomocou zobrazovania.
zodpovedajúci príklad na
Tvorba príkladov na
odčítanie ( sčítanie ).
sčítanie a odčítanie k danej Sčitovať, odčitovať v obore
situácii
do 20 pomocou ilustračného
( podnetu).
obrázka
Vedieť spamäti všetky
základné spoje sčítania
a odčítania v obore do 20 bez
Slovné úlohy na sčítanie
prechodu cez základ 10
a odčítanie.
Vedieť utvoriť k adekvátnej
- určenie súčtu, keď situácii príklad na sčítanie
sú dané sčítance
a odčítanie v obore do 20 bez
- zväčšenie daného prechodu cez základ 10
čísla o niekoľko
Vedieť využívať poznatky
jednotiek
o sčítaní a odčítaní
- určenie jedného
v jednoduchých slovných
sčítanca, ak je
úlohách.
daný súčet a druhý Vyriešiť jednoduchú slovnú
sčítanec
úlohu v obore do 20 bez
- zmenšenie daného prechodu cez základ 10 na
čísla o niekoľko
sčítanie typu:
jednotiek
- určenie súčtu, keď
- porovnávanie
sú dané sčítance
rozdielov
- zväčšenie daného
Nepriamo sformulované
čísla o niekoľko
slovné úlohy. Tvorenie
jednotiek
slovnej úlohy k danému
- určenie jedného
numerickému príkladu na
sčítanca, ak je daný
sčítanie a odčítanie v obore
súčet a daný sčítanec
do 20 bez prechodu cez
- zmenšenie daného
základ 10.
čísla o niekoľko
jednotiek
- porovnávanie
rozdielom
Riešiť nepriamo
sformulované úlohy na
sčítanie a odčítanie v obore
do 20 bez prechodu cez
základ 10.
Vedieť k numerickému
príkladu na sčítanie
a odčítanie vytvoriť
primeranú slovnú úlohu.
56 hodín
Ciele
Budovať
priestorovú
predstavivosť a
orientáciu
v rovine
a v priestore.
Spoznať
vlastnosti telies,
rozlíšiť odlišné
vlastností
ukázaním,
výberom
usporiadaním,
slovne.
Vytvoriť prvé
zručností v
narábaní
s rysovacími
potrebami.
Vzbudiť záujem
žiakov
o matematické
činnosti
prostredníctvom
matematických
hier.
Tematický celok.
Obsahový štandard
téma
Geometria
Kreslenie čiar.
Priama čiara, krivá čiara,
Rysovanie priamych uzavreté a otvorené čiary.
čiar.
Geometrické tvary
a útvary- kreslenie.
Riešenie
aplikačných úloh
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
Názorný úvod
k učivu z logiky.
Pravdivé
a nepravdivé
výroky.
Pravdepodobnostné
hry, pokusy
a pozorovania.
Výkonový štandard
16 hodín
Kresliť čiary priame, krivé,
uzavreté a otvorené.
Rozlišovať priamu a krivú
čiaru.
Rozlišovať otvorenú
a uzavretú čiaru.
Trojuholník, kruh, štvorec, Rozlišovať rovinné
obdĺžnik kocka, valec, guľa geometrické tvary:
trojuholník, kruh, štvorec,
obdĺžnik.
Rozlišovať rovinné tvary
Manipulácia s niektorými
a priestorové útvary: kocka,
priestorovými a rovinnými valec, guľa.
geometrickými útvarmi.
Vedieť manipulovať
s niektorými priestorovými
a rovinnými geometrickými
útvarmi podľa primeraného
pokynu ( vpravo, vľavo, hore,
dole, väčší, menší).
Dichotomické triedenie
predmetov podľa znakov.
Stúpajúca ( klesajúca)
postupnosť predmetov,
vecí, prvkov a čísel.
Úlohy na pravidelnosť
v týchto postupnostiach.
Úlohy na zbieranie
a zoskupovanie údajov.
Jednoduché hry na
pravdepodobnosť
Úlohy na jednoduchú
kombinatoriku.
Rozlišovať jednoduché
a primerané pravdivé
a nepravdivé výroky
Vedieť vytvoriť negáciu
jednoduchého výroku
Vedieť sformulovať
jednoduchý pravdivý
a nepravdivý výrok.
Vedieť pracovať
( prostredníctvom hier
a manipulačnou činností)
s konkrétnym súborom
predmetov, podľa
ľubovoľného a podľa vopred
určeného kritéria.
Triediť predmety, veci, prvky
danej skupine v obore do 20
podľa jedného znaku ( farby,
tvaru, veľkosti, materiálu...)
Zistiť jednoduché pravidlo
vytvárania postupnosti
predmetov, vecí, prvkov
a čísel.
Vedieť dokresliť predmety
podľa danej postupnosti.
Vytvoriť jednoduchú tabuľku
a orientovať sa v nej.
Manipulačnou činnosťou
vedieť nájsť kombinácie
predmetov, vecí a prvkov.
18 hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Matematika
5 hod. týždenne, spolu 165 vyuč. hodín
druhý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Predmet matematika je založený na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na
využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácií nových
matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané matematické vedomosti umožňujú
získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým
vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie.
Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa :
 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce
kompetencie potrebné v ďalšom živote,
 vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a formovania
argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia,
 súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k
všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
 informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
2.
Ciele učebného predmetu
Cieľom predmetu matematika na primárnom stupni ZŠ je rozvoj tých schopností žiakov, pomocou
ktorých sa pripravia na samostatné získavanie poznatkov, vychádzajúc z vlastných skúseností a za pomoci
poznávacích metód, zodpovedajúcich veku žiakov.
Kognitívne ciele
 vedieť používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek),
 správne aplikovať matematickú symboliku,
 vedieť využívať tabuľky, grafy,
 rozvíjať numerické zručnosti žiakov (prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, písomne),
riešením úloh ( problémových úloh) budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a realitou,
 viesť žiakov k získavaniu nových vedomostí, zručností a postojov (využitie induktívnych metód),
 rozvíjať u žiakov matematické, logické a kritické myslenie,
 viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby matematických
modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model,
 využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,
 približovať žiakom dennú prax.
Psychomotorické ciele
 vedieť používať prostriedky IKT k vyhľadávaniu informácií,
 rozvíjať numerické zručnosti žiakov,
 na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore,
 poznávať základné vlastnosti rovinných geometrických útvarov a rozvíjať zručnosti pri ich rysovaní
rôznymi spôsobmi,
 zoznámiť sa a vedieť používať v praxi jednotky dĺžky
 vedieť tvoriť priestorové stavby, nakresliť, narysovať stavby,
 dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce (nožnice, pravítko),
 riešiť problémové situácie.
Afektívne ciele
 podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov,






vytvárať a rozvíjať kladný vzťah k spoločným európskym hodnotám,
využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,
byť vytrvalý a sebakritický,
vedieť sa rozhodovať,
naučiťsa komunikovať a spolupracovať s tímom,
vedieť sa rozhodovať.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Stratégie vyučovania kladú nároky na samostatnosť, tvorivosť a organizáciu práce učiteľa. Využívanie
stratégií umožňuje učiteľovi úspešne vyučovať a žiakovi úspešne sa učiť. Učiteľ si formy a metódy vyberá
a používa podľa svojho výberu tak, aby boli variabilné, aktivizujúce, tvorivé a humanizujúce. Správne
zvolenými metódami a formami práce vytvára atmosféru, v ktorej sa žiak môže učiť bez strachu a stresu,
podnecuje prirodzenú zvedavosť, motivuje k aktívnemu učeniu, podporuje sebahodnotenie, aby žiak poznal
svoje prednosti i chyby, vytvára podmienky pre úspešnosť každého žiaka ako i pozitívnu pracovnú klímu.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné
rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností
žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú
demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou ukážky). Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní
nových poznatkov a zručností. Odporúča sa vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva),
riadený rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a
divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie),
demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov), manipulácia s predmetmi (praktické činnosti,
experimentovanie, pokusy, didaktická hra), inštruktáž (vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti,
vedenie žiakov k chápaniu slovnému a písomnému návodu). Významné miesto majú problémové metódy, ku
ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému,
tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná
praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého
produktu). Z aktivizujúcich metód je vhodná situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so
stretom záujmov), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti), kooperatívne
vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny).
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a
písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice, domáce úlohy). Z organizačných foriem sa uplatňuje
vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu).
3.
Učebné zdroje
Bednářová, Černek– Matematika pre 2. ročník základnej školy - učebnica. Bratislava, aitec 2011 – schválilo
MŠVVaŠ SR pod č. 2010-10462/34146:6- 919 zo dňa 17. septembra 2010.
Bednářová, Černek– Matematika pre 2. ročník základnej školy -1. časť pracovného zošita. Bratislava, aitec 2011
– schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2010-10462/34151:7- 919 zo dňa 17. septembra 2010.
Bednářová, Černek– Matematika pre 2. ročník základnej školy -2. časť pracovného zošita. Bratislava, aitec 2011
– schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2010-20783/49435:4- 919 zo dňa 14. decembra 2010.
Didaktická technika: počítače, notebook s pripojením na internet, dataprojektor
Ďalšie zdroje: prezentácie vytvorené učiteľom, pracovné listy vytvorené učiteľom, internetové zdroje.
4.
Kritériá a stratégie hodnotenie
Predmet matematika je povinne klasifikovaný podľa platného klasifikačného poriadku, ktorý vymedzuje
hodnotenie prospechu žiakov. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa využívajú postupy zabezpečujúce korektné
a objektívne hodnotenie. Pravidelne sa uplatňujú vzájomné hodnotenie spolužiakov a sebahodnotenie. Cieľom
hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov je poskytnúť žiakovi a rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol
danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotí sa osvojenie
základných poznatkov, zručností a postojov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Cieľom je
prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení žiakov sa vychádza predovšetkým z
obsahového a výkonového štandardu, ktorý je smerodajný pre objektívne posúdenie žiakových kompetencií a
vedomostí. Štandardná stupnica známok od 1 do 5 reflektuje mieru nadobudnutých vedomostí a zručností v
predmete matematika.
Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť
treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v prvom rade odhaľovať jeho nedostatky, aj keď bez ich poznania nemožno
pristúpiť k ich odstráneniu.
Na matematike sa hodnotí:
- komplexnosť (celé učivo)
- samostatnosť
- správnosť
- správnosť použitých pojmov
- pochopenie ( nie memorovanie)
- aplikačná schopnosť
- generalizácia (zovšeobecnenie, schopnosť hodnotiť, vytvárať závery a argumentovať)
Na hodnotenie žiakov počas celého školského roka používame:
1. priebežné hodnotenie
 klasifikácia známkou
 ústne hodnotenie
(V matematike sa obvykle ústne hodnotí schopnosť žiaka riešiť konkrétnu úlohu. Poskytuje žiakovi spätnú väzbu
o stave jeho vedomostí a zručností, účelom ktorej je, aby žiak vedel, v čom sú jeho slabé miesta, o čom má
nesprávnu predstavu, v čom vyniká. Táto forma hodnotenia neslúži ako podklad ku klasifikácii, má motivačnú
funkciu a funkciu spätnej väzby)
2.
sumatívne hodnotenie
 klasifikácia známkou
1 - výborný
2 - chválitebný
3 - dobrý
4 – dostatočný
5 – nedostatočný
Klasifikačná tabuľka
- pri stanovení známky za tematické, polročné, písomné previerky, alebo testy.
Klasifikačný stupeň
počet %
1
2
3
4
5
100 – 90
89 – 75
74 – 50
49 – 25
24 – 0
Žiaci sú hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, ktoré
schválilo MŠ SR pod č. 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
5.
Obsah predmetu 2. ročníka
Časový rozsah výučby: 5. hodín týždenne – 165 hodín ročne
Cieľ
Využívať
pochopené
a osvojené pojmy,
postupy
a algoritmy ako
prostriedky pri
riešení úloh.
Poznať obsahovú
a formálnu
stránku
prirodzených
čísel obore do 20
a vedieť ich
využiť na popis
a riešenie
problémov
z reálnej situácie.
Vykonávať
spamäti základné
počtové výkony
a využívať
komutatívnosť pri
sčitovaní. Riešiť
a tvoriť
kontextové úlohy
na základe
reality a udaní
číselných hodnôt.
Získavať prvé
skúsenosti
s desiatkovou
sústavou. Poznať
obsahovú a
formálnu
stránku
prirodzených
čísel do 100.
Tematický
celok
Sčítanie
a odčítanie
v obore do 20
s prechodom
cez základ 10
Vytváranie
predstáv
o prirodzených
číslach v obore
do 100
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Sčítanie a odčítanie v obore
do 20 s prechodom cez
základ 10 (aj pomocou
znázorňovania ) Sčítanie
dvoch alebo troch rovnakých
sčítancov napr. 2 + 2 + 2
(aj ako propedeutika k
budúcemu násobeniu
prirodzených čísel).
Počítanie spamäti.
Automatizácia spojov.
Riešenie jednoduchých
slovných úloh na
sčítanie a odčítanie
s prechodom cez
základ 10 v obore do 20.
Jednoduché slovné úlohy na
sčítanie typu:
- určenie súčtu, keď sú dané
sčítance
- zväčšenie daného čísla
o niekoľko jednotiek
- určenie jedného sčítanca ak
je daný súčet
- zmenšenie daného čísla
o niekoľko jednotiek
- porovnávanie rozdielom
Zloženú slovnú úlohu:
( a + b + c).
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh.
Tvorenie textov
k numerickým príkladom.
Pojmy: sčítanie, súčet,
odčítanie, rozdiel,
sčítanec, o koľko viac...
Prirodzené čísla 20 – 100.
Predstava prirodzenom čísle
v obore do100.
Čítanie a písanie čísel
20- 100. Dvojciferné číslo
ako súčet desiatok
a jednotiek v obore od
20 do 100.
Určovanie počtu po jednom,
po dvoch, desiatich,
utváranie skupín vecí
o danom počte.
Porovnávanie čísel.
Riešenie úloh na
porovnávanie.
Žiak vie:
-vypočítať spamäti všetky
spoje sčítania a odčítania s
prechodom cez základ 10 v
obore do 20,
-vyriešiť jednoduchú
slovnú úlohu typu:
- určiť súčet, keď sú dané
sčítance,
- zväčšiť dané číslo
o niekoľko jednotiek
- určiť jedného sčítanca ak je
daný súčet a druhý
sčítanec
- zmenšiť dané číslo
o niekoľko jednotiek
- porovnávať rozdielom.
- vyriešiť zloženú
slovnú úlohu, ktorá
vedie k zápisu ( a + b + c).
-riešiť nepriamo
sformulované slovné
úlohy na sčítanie
a odčítanie s prechodom cez
základ 10 v obore do 20,
-utvoriť k primeranej situácii
( podnetu) príklad
( slovnú úlohu) na
sčítanie a odčítanie
s prechodom cez 10
v obore do 20,
-určiť počet predmetov
v danej skupine
a vyjadriť tento počet
v obore do 100,
-priradiť príslušný počet
predmetov k danému číslu v
obore do 100,
-usporiadať čísla
od 20 do 100,
-čítať a písať čísla do 100, rozložiť dvojciferné číslo v
obore do 100 na
desiatky a jednotky,
-zapísať dvojciferné
číslo v obore ako súčet
Časová
dotácia
23
hodín
13
hodín
Slovné úlohy na
porovnávanie.
Pojmy: počet
predmetov, číselný rad,
dvojciferné číslo,
jednotky, desiatky, číselný
rad v obore do 100, prvý,
druhý, posledný, pred, za,
hneď pred, hneď za,
najväčšie, najmenšie,
číselná os.
Rozvíjať
orientáciu žiakov
v rovine
a v priestore.
Budovať
poznatky žiakov
o vzťahu medzi
matematikou
a realitou.
Geometria
Aplikovať
postupne sa
rozširujúcu
matematickú
symboliku,
využívať
pochopené
a osvojené pojmy
pri riešení úloh.
Rozvíjať
numerické
zručnosti žiakov.
Riešením úloh a
problémov
postupne
budovať vzťah
medzi
matematikou
a realitou. Naučiť
Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore
do 100
Bod, priamka, úsečka.
Rysovanie priamok
a úsečiek.
Vyznačovanie úsečiek
na priamke a na danom
geometrickom útvare.
Jednotky dĺžky – cm,
dm, m. Meranie dĺžky
úsečky. Porovnávanie
úsečiek podľa ich
dĺžky.
Budovanie telies
z kociek podľa vzoru
alebo podľa obrázka.
Stavba jednoduchých
telies.
Pojmy: bod, priamka,
úsečka, leží, neleží,
vzdialenosť, dĺžka,
jednotky dĺžky, cm,
dm, m, rady, stĺpce
Sčítanie a odčítanie
v obore do 100.
Sčítanie dvojciferného čísla s
jednociferným
bez prechodu
a s prechodom cez základ 10
v obore do 100. Odčítanie
jednociferného čísla od
dvojciferného bez prechodu
a s prechodom cez základ 10
v obore do 100. Vlastnosti
sčítania
(komutatívnosť,
asociatívnosť).
Písomné sčítanie a odčítanie
dvojciferných čísel.
Počítanie spamäti
a písomne. Vzťah medzi
sčítaním a odčítaním, skúška
desiatok a jednotiek
a graficky ho znázorniť,
-porovnať a zapísať čísla v
obore do 100 pomocou
znakov,
-orientovať sa v číselnom
rade v obore do 100,
-porovnať dvojciferné čísla
pomocou radu čísel,
-porovnať pomocou
znázornenia a zapísať dvojice
dvojciferných čísel v obore
do 100
pomocou znakov,
-určiť správne poradie čísel, riešiť aspoň pomocou
ilustračného obrázka
jednoduchú slovnú úlohu a
zapísať
pomocou znakov,
-vyznačovať body
na priamke , úsečke
a na útvare,
-označiť ich veľkým
tlačeným písmenom,
-narysovať a označiť úsečku
a priamku,
-narysovať úsečku danej
dĺžky a označiť ju,
-odmerať dĺžku úsečky
v cm,
-porovnať úsečky
podľa ich dĺžky,
-zostaviť jednoduché
stavby podľa vzoru
alebo obrázka,
-vytvárať a opísať
jednoduché telesá
z kociek,
-sčítať dvojciferné číslo
s jednociferným bez
prechodu aj
s prechodom cez základ
10 v obore do 100,
-odčítať jednociferné číslo od
dvojciferného bez prechodu
aj
s prechodom cez základ
10 v obore do 100,
-riešiť všetky typy
príkladov na sčítanie
a odčítanie dvojciferných
čísel spamäti aj písomne,
-uplatniť vlastnosti sčítania a
správne použiť pri riešení
príkladov (komutatívnosť,
asociatívnosť),
-urobiť skúšku správnosti pri
22
hodín
82
hodín
zápis slovnej
úlohy.
Rozvíjať u žiakov
matematické
nazeranie, logické
a kritické
myslenie.
Formovať
schopnosti
zovšeobecňovania
a riešenia
matematických
problémov.
Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
správnosti.
Riešenie jednoduchých
a zložených slovných
úloh typu: a + b + c,
a + b – c, a – b –c.
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh
na sčítanie a odčítanie
v obore do 100.
Pojmy: sčítanec, súčet,
menšenec, menšiteľ, rozdiel
riešení jednoduchých
slovných úloh,
-riešiť jednoduché a zložené
úlohy typu:
a + b + c, a + b – c,
a – b – c v obore do 100.
Vyriešiť nepriamo
sformulované úlohy na
sčítanie a odčítanie
v obore do 100,
Názorný úvod k učivu
z logiky. Výroky
a tvrdenia o činnostiach,
obrázkoch a posúdenie
ich správnosti.
Dichotomické triedenie.
Tvorba postupnosti podľa
daného pravidla,
tvorenie postupnosti
predmetov, čísel.
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh.
Úlohy na zbieranie
a zoskupovanie údajov.
Hľadanie všetkých
možností usporiadania
dvoch, troch
predmetov, farieb,
písmen, čísel.
Pojmy: pravda,
nepravda, triedenie
predmetov
-rozlíšiť istý a nemožný jav
( pravda, nepravda),
-triediť predmety podľa
jedného znaku,
-nájsť jednoduché pravidlo
postupnosti,
-pokračovať vo
vytvorenej postupnosti,
-hľadať všetky možnosti
usporiadania dvoch, troch
predmetov,
-vytvoriť systém
pri hľadaní a všetky
možnosti zapísať,
-urobiť zo získaných
a znázornených
udalostí jednoduché
závery.
25
hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Matematika
5 hod. týždenne, spolu 165 vyuč. hodín
tretí
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Matematické vzdelávanie je založené na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na
využívaní manuálnych a intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály žiackych schopností. Na rovnakom
princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom
nadobudnuté základné matematické vedomosti umožňujú žiakom získať matematickú gramotnosť novej kvality,
ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné
štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych
schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Učebný predmet matematika v 3. ročníku zahŕňa
elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie
potrebné v ďalšom živote, vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného
myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia, súhrn veku
primeraného matematického a informatického poznania.
2.
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika v 3. ročníku ZŠ je, aby si žiaci osvojili poznatky z násobenia
a delenia prirodzených čísel v obore do 20, vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 a počtové operácie
sčítanie a odčítanie v danom obore, riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické
myslenie, rozvíjať základné zručnosti z geometrie a to meranie dĺžky, odhad dĺžky, vytvoriť si základné zásady
rysovania rovinných útvarov v štvorcovej sieti. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú žiaci získať také skúsenosti,
ktoré u nich vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich ich veku. Vyučovanie matematiky má smerovať k
tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: správne aplikovať
postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku. Vhodné využívať tabuľky, grafy a diagramy. Využívať
pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh. V súlade s osvojením
matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, písomne, aj na kalkulačke rozvíjať
numerické zručnosti žiakov. Na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore.
Riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a realitou. Na
základe využitia induktívnych metód viesť žiakov získavaniu nových vedomostí, zručností a postojov. Rozvíjať
u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.
Kognitívne ciele
Systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby
matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model. Približovať
žiakom dennú prax. Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností
žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií.
Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k
racionálnemu a samostatnému učeniu sa.
Socioafektívne ciele
Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť, rozhodnosť,
vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a sebavzdelávanie, dôveru vo
vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte. Vytvárať a
rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k permanentnému poznávaniu kultúrnych a
iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Metódy, ktoré sa blížia objaviteľskému postupu a rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a tvorivosť žiakov, sú
už od najnižších ročníkov nielen prostriedkom, ale aj obsahom vzdelávania. Vo vyučovaní sa tieto metódy
najúčinnejšie uplatňujú pri samostatnej práci žiakov s učebnicou, pracovným zošitom, internetovými zdrojmi a s
učebnými pomôckami.






3.
individuálna, skupinová, frontálna forma práce
IKT prostriedky
opätovný výklad
riešenie problému- objavovanie postupu riešenia
matematizácia situácií z reálneho života
tvorba matematických modelov k reálnym životným situáciám
Učebné zdroje
Belic, M., Striežovská, J.: Matematika 3 pre 1. stupeň ZŠ (súbor učebných textov, ktorý tvorí: učebnica,
pracovný zošit 1. a 2. časť), AITEC, 2013
Ďalšie zdroje: prezentácie vytvorené učiteľom, pracovné listy vytvorené učiteľom, internetové zdroje.
4.
Kritériá a stratégie hodnotenie
Dôraz sa kladie hlavne na sebahodnotenie, na pozitívne, motivujúce hodnotenie prejavov a výsledkov
práce žiaka. Hodnotí sa jeho samostatnosť, tvorivosť, schopnosť analyzovať zovšeobecňovať a aplikovať získané
matematické vedomosti a zručnosti. Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť
žiakovi a rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má
rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať
pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotí sa osvojenie základných poznatkov, zručností a postojov stanovených
výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Cieľom je prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení žiakov sa vychádza predovšetkým z obsahového a výkonového štandardu, ktorý je smerodajný pre
objektívne posúdenie žiakových kompetencií a vedomostí. Štandardná stupnica známok od 1 do 5 reflektuje
mieru nadobudnutých vedomostí a zručností v predmete matematika.
Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť
treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v prvom rade odhaľovať jeho nedostatky, aj keď bez ich poznania nemožno
pristúpiť k ich odstráneniu.
Na matematike sa hodnotí:
- komplexnosť (celé učivo)
- samostatnosť
- správnosť
- správnosť použitých pojmov
- pochopenie ( nie memorovanie)
- aplikačná schopnosť
- generalizácia (zovšeobecnenie, schopnosť hodnotiť, vytvárať závery a argumentovať)
Na hodnotenie žiakov počas celého školského roka používame:
priebežné hodnotenie
 klasifikácia známkou
 ústne hodnotenie
(V matematike sa obvykle ústne hodnotí schopnosť žiaka riešiť konkrétnu úlohu. Poskytuje žiakovi spätnú väzbu
o stave jeho vedomostí a zručností, účelom ktorej je, aby žiak vedel, v čom sú jeho slabé miesta, o čom má
nesprávnu predstavu, v čom vyniká. Táto forma hodnotenia neslúži ako podklad ku klasifikácii, má motivačnú
funkciu a funkciu spätnej väzby)
sumatívne hodnotenie
 klasifikácia známkou
1 - výborný
2 - chválitebný
3 - dobrý
4 – dostatočný
5 – nedostatočný
Hodnotenie predmetu
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/ 2011 na hodnotenie žiakov základnej
školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Klasifikačná tabuľka pre písomné práce
Klasifikačný stupeň
1
2
3
4
5
počet %
100 – 90
89 – 75
74 – 50
49 – 25
24 – 0
4. Obsah predmetu 3. ročníka
Časový rozsah výučby: 5 hodín týždenne – 165 hodín ročne
Ciele
Rozvíjať
numerické
zručnosti žiakov,
naučiť sa a
upevňovať spoje
násobenia
a delenia.
Tematický
celok
Násobenie
a delenie
prirodzených
čísel v obore do
20
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Zavedenie násobenia,
súvislosť medzi
násobením a sčítaním,
rovnaké sčítance, znak
násobenia, súčin, činiteľ,
niekoľkokrát viac, nácvik
násobenia v obore do 20.
Riešenie slovných úloh na
násobenie, tvorenie
slovnej úlohy k danému
numerickému príkladu,
riešenie nepriamo
sformulovaných úloh na
násobenie do 20, slovné
úlohy na priamu úmernosť
–Zavedenie delenia,
propedeutika zlomkov,
celok, časť celku,
odčítanie, delenie, znak
delenia, delenec, deliteľ,
podiel, niekoľkokrát
menej. Súvislosť medzi
delením a násobením,
riešenie slovných úloh na
delenie. Tvorenie slovnej
úlohy k danému
numerickému príkladu na
Žiak vie:
-pohotovo počítať po 2, 3, 4,
5,
-aplikovať násobenie ako
sčítanie rovnakých sčítancov,
-rozpoznať znak násobenia,
- vypočítať spamäti príklady
násobenia v obore do 20,
-zväčšiť dané číslo
násobením niekoľkokrát,
- násobiť číslom 0 a 1,
pochopiť princíp násobenia
v závislosti od poradia
činiteľov,
-v obore do 20 riešiť
jednoduché slovné úlohy na
násobenie v obore do 20,
matematizovať primerané
reálne situácie, vedieť overiť
správnosť riešenia
a formulovať odpoveď,
-odčítať od daného čísla
postupne niekoľko
rovnakých čísel, poznať znak
delenia, vedieť spamäti
všetky spoje delenia v obore
do 20, zmenšiť dané číslo
Časová
dotácia
38 hodín
delenie.
Vedieť sa
orientovať v obore
prirodzených čísel
do 10 000, rozvíjať
numerické
zručnosti žiakov.
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Vytváranie čísel,
rozšírenie prirodzených
čísel v obore
do 10 000, jednotky,
desiatky, stovky, tisícky,
troj- a štvorciferné číslo,
číselná os, pred, za,
rozklad čísla, vzťah
pojmov číslo – číslica,
propedeutika rozvoja
prirodzeného čísla
v desiatkovej sústave.
Nerovnice. Slovné úlohy
na porovnávanie v obore
do 10 000, tvorenie
slovnej úlohy k danému
príkladu.
Zavedenie jednotiek dĺžky
mm, km, jednotky dĺžky
mm, cm, dm, m, km a ich
premeny.
Aplikovať
postupne sa
rozširujúcu
matematickú
symboliku,
využívať
pochopené
a osvojené pojmy
pri riešení úloh.
Upevniť pamäťové
a písomné sčítanie
a odčítanie
prirodzených čísel.
Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Pamäťové a písomné
sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel.
Zoznámenie sa s
kalkulačkou a jej
displejom. Sčítanie a
odčítanie s využitím
kalkulačky.
Riešenie jednoduchých a
zložených slovných úloh.
Tvorenie textov k
numerickým príkladom.
Riešenie nepriamo
sformulovaných slovných
úloh. Riešenie slovných
úloh s neprázdnym
prienikom.
Súčet, rozdiel, súčin,
podiel,...
Jednoduchá slovná
úloha,
zložená
slovná úloha, zápis
slovnej
úlohy,
kontrola správnosti
riešenia,
súčet,
rozdiel,
súčin,
podiel, zväčšiť a
zmenšiť dané číslo,...
delením niekoľkokrát, vedieť
deliť na rovnaké časti, riešiť
v obore do 20 jednoduché
slovné úlohy,
-čítať a písať troj- a
štvorciferné čísla. Počítať po
tisícoch, stovkách,
desiatkach, jednotkách.
-rozložiť troj- a štvorciferné
čísla na tisícky, stovky,
desiatky a jednotky, aj
opačne,
– zapísať pomocou
jednotiek, desiatok, stoviek a
tisícok troj- a štvorciferné
čísla. Zobrazovať a
porovnávať čísla na číselnej
osi i pomocou znakov >,<,=.
-riešiť v obore prirodzených
čísel do 10 000 nerovnice
typu: x< 6 150, x > 322,
-zaokrúhľovať prirodzené
čísla na desiatky, ovládať
algoritmus pri zaokrúhľovaní
čísel na desiatky,
-riešiť slovné úlohy na
porovnávanie v obore do 10
000. (Slovné úlohy
charakterizované vzťahmi
viac, menej, rovnako.)
-sčítať a odčítať jednoduché
príklady aj spamäti,
-algoritmus písomného
sčítania a odčítania v obore
do 10 000. Pohotovo sčítať a
odčítať prirodzené čísla v
obore do 10 000. Osvojiť si
praktické sčítanie a odčítanie
na kalkulačke v obore do
10 000,
- urobiť kontrolu správnosti.
Riešiť jednoduché slovné
úlohy na sčítanie a odčítanie.
Riešiť jednoduché slovné
úlohy na sčítanie typu:
1. Určenie súčtu, keď sú dané
dva sčítance,
2. Dané číslo zväčšiť o...
(o niekoľko viac).
-riešiť jednoduché slovné
úlohy na odčítanie typu:
1. Určenie jedného sčítanca,
ak je daný súčet a druhý
sčítanec.
2. Dané číslo zmenšiť o....
(o niekoľko menej).
3. Porovnávanie rozdielom.
-riešiť nepriamo
sformulované slovné úlohy
na sčítanie a odčítanie v
31 hodín
48 hodín
Rozvíjať
orientáciu žiakov
v rovine
a v priestore.
Budovať poznatky
žiakov o vzťahu
medzi
matematikou
a realitou.
Naučiť používať
jednotky dĺžky
a ich premeny.
Geometria
Rozvíjať u žiakov
matematické
nazeranie, logické
a kritické
myslenie.
Približovať
žiakom dennú
prax.
Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
Meranie dĺžky úsečky v
milimetroch a v
centimetroch. Meranie
väčších vzdialeností.
Odhad dĺžky.
Bod, bod v rovine,
priamka, úsečka, leží,
neleží, jednotka dĺžky
(mm, cm, dm, m), meranie
dĺžky, dĺžka úsečky,
odhad - skutočnosť,
vzdialenosť, meranie
vzdialenosti,
porovnávanie,...
Rysovanie - základné
zásady rysovania.
Rysovanie priamok a
úsečiek. Vyznačovanie
úsečiek na priamke a
danom geometrickom
útvare.
Rysovanie rovinných
útvarov v štvorcovej sieti.
Zväčšovanie,
zmenšovanie rovinných
útvarov v štvorcovej sieti.
Stavba telies z kociek na
základe plánu (obrázka).
Kreslenie plánu stavby z
kociek.
Priestor, teleso, kocka,
kváder, stavba z kociek,
plán, ...
Úlohy na propedeutiku
kombinatoriky (vytváranie
všetkých možných skupín
predmetov z daného počtu
predmetov po dvoch,
troch, manipulatívnou
činnosťou a symbolmi).
Vytváranie skupín podľa
daného i objaveného
pravidla. Úlohy na
propedeutiku
pravdepodobnosti
(pozorovanie istých
udalostí, možných ale
neistých udalostí a
nemožných udalostí).
Nepriamo sformulované
slovné úlohy. Vytváranie
tabuliek z údajov
získaných žiakmi.
Riešenie úloh na delenie s
kombinatorickou
motiváciou. Predmet,
skupina predmetov,
obore do 10 000. Riešenie
slovných úloh s neprázdnym
prienikom v obore do 10 000.
-odmerať dĺžku úsečky v mm
a cm. Odmerať a porovnať
dĺžku vzdialenosti v triede a
v teréne krokom a
odmeraním v metroch.
Získať predstavu o dĺžke
Osvojiť si a používať pri
rysovaní základné zásady
(čistota, presnosť, vhodné
rysovacie pomôcky, hygiena
a bezpečnosť pri rysovaní).
-rysovať úsečky danej dĺžky
v cm, mm a ju označovať,
-rysovať a označovať
priamky,
-rysovať rovinné útvary v
štvorcovej sieti. Zväčšovať a
zmenšovať rovinné útvary v
štvorcovej sieti (štvorec,
obdĺžnik).
-vytvárať (budovať) z kociek
rôzne stavby telies podľa
plánu (obrázka). Nakresliť
plán stavby z kociek.
-vytvárať rôzne skupiny
predmetov po dvoch, troch
manipulatívnou činnosťou i
symbolmi na základe
spoločnej /príp. rozdielnej/
charakteristiky, znaku,
vlastnosti,
-podľa pravidiel vytvárať
dvojíce, trojíce predmetov zo
skupiny daného počtu
predmetov,
-vytvoriť systém pri
vypisovaní možností,
-rozlišovať isté, neisté,
možné a nemožné udalosti
primerané veku,
-riešiť primerané nepriamo
sformulované úlohy,
-zhromažďovať potrebné
údaje.
-zo získaných údajov
zostaviť a prečítať tabuľku.
28 hodín
20 hodín
vlastnosť, dvojica, trojica,
symbol, systém, ...
Pravda, istá udalosť,
možná udalosť, možná ale
neistá udalosť, nemožná
udalosť nepravda,
pravdivosť,
pravdepodobný,
nepravdepodobný,...
Tabuľka, riadok, stĺpec,...
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Matematika
5 hod.týždenne, spolu 165 vyuč. hodín
štvrtý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Matematika je po materinskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným predmetom. Matematické
vzdelávania je založené na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a
intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály žiackych schopností. Na rovnakom princípe sa pristupuje k
aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom nadobudnuté základné
matematické vedomosti umožňujú žiakom získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala
prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium
matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe.
Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.
Učebný predmet matematika v 4. ročníku zahŕňa elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s
matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote, vytváraním presných učebných
návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach,
rozvoj algoritmického myslenia, súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania.
2.
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika v 4. ročníku ZŠ je, aby si žiaci prehlbovali a osvojili poznatky
z násobenia a delenia prirodzených čísel v obore násobilky, propedeutiku zlomkov, sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v obore do 10 000, zaokrúhľovanie čísel, riešenie všetkých typov jednoduchých a zložených
slovných úloh v danom číselnom obore, rysovanie a meranie úsečiek, vedieť vypočítať obvod štvorca, obdĺžnika
a trojuholníka.V súlade s osvojeníém matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti,
písomne aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov. Budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi
matematikou a realitou. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie. Využívať
pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh.
Kognitívne ciele
Systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby
matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model. Približovať
žiakom dennú prax. Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností
žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií.
Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k
racionálnemu a samostatnému učeniu sa.
Socioafektívne ciele
Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť, rozhodnosť,
vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a sebavzdelávanie, dôveru vo
vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte. Vytvárať a
rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k permanentnému poznávaniu kultúrnych a
iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom.
Pedagogické stratégie- metódy a formy
Hlavným a najdôležitejším činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania matematiky je učiteľ, ktorý
aktivizuje žiakov vo všetkých fázach vyučovania. Dbá o to, aby žiaci porozumeli učivu, o čom sa presviedča
častým kladením otázok, pričom žiada od žiakov zdôvodnenie svojich odpovedí. To je záruka, že vedomosti
žiakov nebudú formálne. Vzdelávací proces má byť vedený tak, aby žiaci boli samostatní a tvoriví nielen
pri získavaní nových vedomostí, ale aby získané vedomosti dokázali vhodne prezentovať, aby vedeli svoje
tvrdenia z oblasti matematiky ale aj bežného života zdôvodňovaťa obhájiť. Podmienkou úspešného učenia sa
žiakov je získanie žiakov pre učebnú činnosť a tonenásilnou, prirodzenou motiváciou. Hlavným motívom učenia
je radosť z osvojenéhopoznatku, z vyriešeného problému, z objaveného postupu riešenia.Metódy, ktoré sa blížia
objaviteľskému postupu a rozvíjajú samostatnosť, aktivitua tvorivosť žiakov, sú už od najnižších ročníkov nielen
prostriedkom, ale aj obsahomvzdelávania. Vo vyučovaní sa tieto metódy najúčinnejšie uplatňujú pri samostatnej
prácižiakov s učebnicou, pracovným zošitom a s učebnými pomôckami. Postupne od 1. ročníkasa majú zvyšovať
nároky na rozsah, kvalitu a samostatnosť práce v školských zošitochtak, aby sa ťažisko práce presúvalo z
pracovných zošitov na prácu s učebnicou a školskýmzošitom.
3. Učebné zdroje
P. Černek : Matematika pre 4.ročník základnej školy – učebnica .Schválilo Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
a športu Slovenskej republiky pod č.2011-11641/32134:4-919 zo dňa 31.augusta 2011
P. Černek : Matematika pre 4.ročník základnej školy –Pracovný zošit 1.časť. Schválilo Ministerstvo
školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č.2011-12150/35564:4-919 zo dňa 26.septembra
2011.
P. Černek : Matematika pre 4.ročník základnej školy –Pracovný zošit 2.časť. Schválilo Ministerstvo
školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č.2012-2315/5387:2-919 zo dňa 3. Februára 2012.
4.
Kritéria a stratégie hodnotenia
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a rodičom spätnú
väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky.
Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych výkonov sa má učiteľ riadiť zásadou, že zisťovať a
hodnotiť treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v prvom rade odhaľovať jeho nedostatky, aj keď bez ich poznania
nemožno pristúpiť k ich odstráneniu.
Žiaci sú hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy,
ktoré schválilo MŠ SR pod č. 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami :
1 - výborný
2 - chválitebný
3 - dobrý
4 - dostatočný
5 – nedostatečný
Klasifikačná tabuľka pre písomné práce
Klasifikačný stupeň
1
2
3
4
5
počet %
100 – 90
89 – 75
74 – 50
49 – 25
24 – 0
Pri stanovovaní známky za tematické a polročné písomné previerky alebo testy, ale aj pri klasifikovaní žiaka na
polrok a na konci školského roka. Vedomosti sú vyjadrené známkou.
5.
Obsah predmetu 4. ročníka
Časový rozsah výučby: 5 hodín týždenne – 165 hodín ročne
Ciele
Rozvíjať
numerické
zručnosti žiakov,
naučiť sa a
upevňovať spoje
násobenia a delenia
v obore násobilky.
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Násobenie
a delenie
prirodzených
čísel v obore
násobilky
Násobenie a delenie
v obore násobilky.
Propedeutika zlomkov.
Počítanie spamäti,
automatizácia spojov
násobenia a delenia,
násobenie a delenie na
kalkulačke v obore
násobilky do 100.
Komutativnost
násobenia. Propedeutika
úloh na násobenie
s kombinatorickou
motiváciou. Násobenie
a delece jako vzájomne
opačné matematické
operácie.
Žiak vie:
-vypočítať spamäti
všetky základné spoje
násobenia a delenia
v obore násobilky do
100,
- urobiť kontrolu
správnosti násobenia a
delenia v obore
násobilky,
- algoritmus násobenia
a delenia,
-spamäti násobiť 10 a
100,
- násobiť a deliľ na
kalkulačke,
-rozlišit a použiť
správnu počtovú
operáciu v úlohách
charakterizovaných
pojmami koľkokrát
viac, o koľko viac,
koľkokrát menej, o
koľko menej,
-rozpoznať svislosti
medzi násobením a
delením jako vzájomne
opačné matematické
operácie,
-riešiť slovné úlohy na
násobenie a delenie,
-riešiť jednoduché
slovné úlohy na
násobenie v obore
násobilky do 100 typu:
1. určiť súčet rovnakých
sčítancov,
2.zväčšiť dané číslo
niekoľkokrát.
-riešiť jednoduché
slovné úlohy na delenie
v obore násobilky do
100:
1. Rozdeliť dané číslo
na daný počet rovnako
veľkých častí (delenie
na) .
2. Delenie podľa
obsahu .
Riešenie slovných úloh
na násobenie a delenie.
Riešenie jednoduchých
slovných úloh
tupu:porovnanie
podielom.
Riešenie slovných úloh
ktoré vedú k zápisu:
a+a.b, a+a:b, a.b+c.
Tvorenie textov
k numerickým
príkladom, slovné úlohy
na priamu úměrnost,
tvorenie slovnej úlohy
k danému rpíkladu na
násobenie a delece
v obore násobilky do
100.
Časová
dotácia
55 hodín
3.Zmenšiť dané číslo
niekoľkokrát .
-riešiť jednoduchú
slovnú úlohu typu:
porovnanie podielom.
-riešiť zložené slovné
úlohy vedúce k zápisu
typu:
a + a . b; a + a : b; a . b
+ c; a . b + c . d.
-matematizovať
primerané reálne
situácie,
-riešiť slovné úlohy na
priamu úmernosť
(propedeutika),
-riešiť nepriamo
sformulované slovné
úlohy. Vytvoriť slovnú
úlohu k danému
príkladu na násobenie a
delenie v obore
násobilky do 100.
-overiť správnosť
riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď,
Vedieť počítať
v obore
prirodzených čísel
do 10 000, rozvíjať
numerické
zručnosti žiakov.
Sčítanie a
odčítanie v obore
do 10 000
Písomné sčítanie a
odčítanie prirodzených
čísel do 10 000.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v
obore do 10 000
spamäti.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v
obore do 10 000 s
využitím kalkulačky.
Sčítanie a odčítanie ako
vzájomne opačné
matematické operácie.
Počítanie so
zaokrúhľovanými
číslami.
-zostaviť zápis k
slovnej úlohe s
pomocou učitel,
-využívať algoritmus
písomného sčítania a
odčítania pri výpočtoch.
Písomne sčítať a
odčítať prirodzené čísla
v obore do 10 000.
Spamäti sčítať a odčítať
prirodzené čísla v obore
do 10 000 v
jednoduchých
prípadoch.
Sčítať a odčítať
prirodzené čísla v obore
do 10 000 na
kalkulačke.
Sčítať a odčítať
primerané troj- a
štvorciferné čísla
spamäti.
Sčítať a odčítať troj- a
štvorciferné čísla
pomocou kalkulačky.
Chápať súvislosť medzi
sčítaním a odčítaním,
sčítanie a odčítanie ako
vzájomne opačné
matematické operácie.
-počítať so
zaokrúhľovanými
číslami na desiatky a
57 hodín
Skúška správnosti
riešenia.
Riešenie slovných úloh.
Riešenie všetkých typov
jednoduchých a
zložených slovných
úloh v číselnom obore
do 10 000.
Riešenie slovných úloh
za pomoci
zaokrúhľovania čísel.
Riešenie jednoduchých
nerovníc.
Rozvíjať orientáciu
žiakov v rovine
a v priestore.
Budovať poznatky
žiakov o vzťahu
Geometria
Rysovanie – základné
zásady rysovania.
Rysovanie štvorca a
obdĺžnika v štvorcovej
sieti, pomenovanie
stovky,
-urobiť kontrolu
správnosti sčítania a
odčítania v obore do
10 000,
-riešiť všetky typy
jednoduchých slovných
úloh na sčítanie a
odčítanie v obore do
10 000,
-riešiť všetky typy
zložených slovných
úloh na sčítanie a
odčítanie v obore do
10 000,
-riešiť slovné úlohy za
pomoci
zaokrúhľovania, samostatne zapísať
postup riešenia slovnej
úlohy,
-overiť správnosť
riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď,
-zostaviť zápis k
slovnej úlohe,
-matematizovať a
znázorniť primerané
reálne situácie,
-riešiť jednoduché
slovné úlohy na sčítanie
typu:
1. Určenie súčtu, keď sú
dané dva sčítance,
2. Dané číslo zväčšiť
o... (o niekoľko viac).
Riešiť jednoduché
slovné úlohy na
odčítanie typu:
1. Určenie jedného
sčítanca, ak je daný
súčet a druhý sčítanec.
2. Dané číslo zmenšiť
o.... (o niekoľko menej).
3. Porovnávanie
rozdielom.
-riešiť zložené slovné
úlohy typu:
4. a + b + c
5. a – b – c
6. a – (b + c)
7. (a + b) – c
8. a + (a + b)
9. a + (a – b)
-osvojiť si a používať
pri rysovaní základné
zásady (čistota,
presnosť, vhodné
rysovacie pomôcky,
33 hodín
medzi
matematikou
a realitou.
Osvojiť si jednotky
dĺžky a ich
premeny.
vrcholov a strán, dvojíc
susedných strán.
Obvod štvorca
(obdĺžnika) - (len ako
súčet veľkosti strán,
propedeutika).
Súčet a rozdiel dĺžok
úsečiek.
Násobok dĺžky úsečky.
hygiena a bezpečnosť
pri rysovaní),
-vyznačovať body na
priamke (úsečke) a v
rovine (na útvare),
- narysovať úsečku
danej dĺžky na priamke
(v mm; v cm) a
označovať ju,
-označovať strany a
vrcholy veľkým
tlačeným písmom,
-pomenovať vlastnosti
štvorca, obdĺžnika,
-narysovať štvorec
(obdĺžnik) vo
štvorcovej sieti s danou
dĺžkou strany (strán),
-vypočítať súčet a
rozdiel dĺžok úseček,
- vypočítať násobok
dĺžky úsečky,
-vypočítať a zapísať
obvod štvorca
(obdĺžnika) ako súčet
dĺžok strán.
Rysovanie trojuholníka
(ľubovoľného a ak sú
dané dĺžky strán),
pomenovanie jeho
vrcholov a strán.
Meranie dĺžok strán
trojuholníka s
presnosťou na
centimetre, na
milimetre.
Obvod trojuholníka (len ako súčet veľkosti
strán, propedeutika).
Narysovať ľubovoľný
trojuholník a
pomenovať jeho
vrcholy a strany
Poznať vlastnosti
trojuholníka (počet
vrcholov, strán)
Odmerať veľkosti
(dĺžku úsečky) strán
trojuholníka s
presnosťou na cm (na
mm).
Porovnať strany
trojuholníka (úsečky)
podľa ich dĺžky.
Vypočítať obvod
trojuholníka ako súčet
dĺžok strán.
Žiak vie:
-vysvetliť rozdiel medzi
kruhom a kružnicou,
-narysovať ľubovoľnú
kružnicu (kruh) s
daným stredom,
-narysovať ľubovoľnú
kružnicu (kruh) s
daným stredom a
polomerom,
-vyznačiť polomer
kružnice,
Rysovanie ľubovoľnej
kružnice a kruhu s
daným stredom,
kružnice a kruhu s
daným stredom a
polomerom.
Vlastnosti kruhu a
kružnice.
Premieňanie jednotiek
-premieňať jednotky
dĺžky,
dĺžky.
Premieňanie
zmiešaných jednotiek
dĺžky.
Stavba telies z kociek
podľa vzoru a podľa
plánu (obrázka).
Kreslenie plánov
stavieb z kociek.
Systematicky viesť
žiakov
k získavaniu
skúseností
s významom
matematizácie
reálnej situácie.
Riešenie
aplikačných úloh
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
Propedeutika
pravdivých a
nepravdivých výrokov.
Vytváranie stĺpcových
diagramov z údajov
získaných žiakmi.
Výpočet aritmetického
priemeru pre menší
počet dát
(propedeutika).
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh.
Slovné úlohy s
kombinatorickou
motiváciou
- premieňať zmiešané
jednotky dĺžky /napr. 4
dm 13 cm na mm/
Vytvárať (budovať) z
kociek rôzne stavby
telies podľa vzoru a
podľa obrázka.
Vytvárať a opísať
vlastné jednoduché
telesá z kociek.
Nakresliť plán stavby z
kociek
Žiak vie primerane
rozlíšiť pravdivosť a
nepravdivosť výrokov,
-vytvoriť pravdivé a
nepravdivé tvrdenie,
-zdôvodniť pravdivosť
– nepravdivosť výroku,
-čítať a nakresliť
stĺpcový diagram zo
získaných údajov,
-vypočítať aritmetický
priemer pre menší počet
primeraných dát,
- riešiť primerané
nepriamo sformulované
úlohy,
- získavať a
zhromažďovať potrebné
údaje,
-čítať a vytvárať
stĺpcový diagram zo
získaných údajov,
-riešiť slovné úlohy na
násobenie s
kombinatorickou
motiváciou.
20 hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Informatická výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
druhý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Informatická výchova má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja
myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia
problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo
formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a
techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú
kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych
a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Informatická výchova dáva široký priestor
na motiváciu a praktické projekty.
Vzdelávací obsah informatiky v je rozdelený na päť tematických okruhov:
· Informácie okolo nás
· Komunikácia prostredníctvom IKT
· Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
· Princípy fungovania IKT
· Informačná spoločnosť
2.
Ciele predmetu
Cieľom informatickej výchovy je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v
každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné
zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií
precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory
edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych
grafických editoroch.
Dôraz sa pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré žiak môže
využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených špeciálne pre žiakov,
prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie
určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti).
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať s informáciami, ktoré budú schopní:
- hľadať , triediť a ukladať
- prezentovať pred žiackym kolektívom,
Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej komunikačnej kompetencie sú využívané stratégie, ktoré majú žiakom
umožniť:
- rozvoj využívania IKT pre kvalitnú a účinnú komunikáciu,
- kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet, diskusné skupiny, maily)
- primerane interpretovať získané fakty
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k učeniu sú využívané stratégie, ktoré majú žiakom umožniť:
- efektívnu prácu s počítačom a internetom,
- skupinovú prácu ,
- hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých
Schopnosť tvorivo riešiť problémy
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k riešeniu problémov sú využívané stratégie, ktoré majú
žiakom umožniť:
- rozvoj kritického myslenia a logického uvažovania,
- vytváranie vlastných názorov na problémové situácie,
- hľadanie variantov riešenia problémov a overovanie správnosti riešenia,
- vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problému, hľadať ich zhodné, podobné a odlišné znaky,
- riešiť problémy, voliť vhodné spôsoby riešenia,
- obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu triedy
tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet.
Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä:









riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
výklad učiteľa
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru)
prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru)
kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
3. Učebné zdroje
Blaho, Gabajová, Chalachánová, Salanci: Informatická výchova pre 2. ročník základnej školy. Bratislava, aitec
2010 – schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2010-894/1853-2:919 zo dňa 19. januára 2010, internetové zdroje.
4.
Kritériá a stratégie hodnotenie
Predmet informatická výchova je povinne klasifikovaný podľa platného klasifikačného poriadku, ktorý
vymedzuje hodnotenie prospechu žiakov. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa využívajú postupy zabezpečujúce
korektné a objektívne hodnotenie. Pravidelne sa uplatňujú vzájomné hodnotenie spolužiakov a sebahodnotenie.
Hlavným cieľom hodnotenia je naučiť žiaka hodnotiť samého seba, aby vedel posudzovať vlastné sily
a schopnosti. Hodnotí sa osvojenie základných poznatkov, zručností a postojov stanovených výkonovou časťou
vzdelávacieho štandardu. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom
prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy. Pri hodnotení pristupujeme
ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa
jeho možností a schopností. V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich výsledkov, snahy,
zručností. Veľký dôraz kladieme na kladné a motivujúce hodnotenie.
Pri hodnotení žiakov sa vychádza predovšetkým z obsahového a výkonového štandardu, ktorý je smerodajný pre
objektívne posúdenie žiakových kompetencií a vedomostí. Štandardná stupnica známok od 1 do 5 reflektuje
mieru nadobudnutých vedomostí a zručností v predmete.
Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej
školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-30121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.201
5. Obsah predmetu 2. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Ciele
Rozvíjať jemnú
motoriku rúk pri
práci s myšou.
Oboznámiť
žiakov s
nástrojmi
grafického
editora a rozvíjať
zručnosti pri
kreslení v
grafickom
prostredí.
Tematický celok
Téma
Informácie okolo
nás
Vyfarbujeme obrázky
Pečiatkujeme
Kreslíme čiary
Kreslíme a
vyfarbujeme
Kreslíme rovné čiary
Krúžky a obdĺžniky
Hráme sa so zvukmi
Presúvame a
zoraďujeme
Oboznámiť
žiakov
s prostredím
detskej webovej
stránky
a bezpečným
správaním sa na
internete.
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Prezeráme web
Rozvíjať
systematické
Postupy, riešenie
problémov,
Skúmame internet
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Časová
dotácia
19
hodín
Oboznámenie sa
s prostredím
grafického editora
(nástroj výplň,
pečiatka, čiara,
hrúbka čiary, úsečka,
ovály,obdĺžnik
funkcia klávesy Shift
a klávesy Späť)
Písanie textu, čísla a
znaky, slová, vety,
jednoduché
formátovanie, textové
efekty. Prehrávanie
zvukov v počítači.
Presúvanie a
usporiadanie
obrázkov na základe
predlohy alebo
jednoduchého
zadania.
Pojmy: textový
dokument, čísla a
znaky, slová, vety,
jednoduché
formátovanie,
nástroje pero, čiara,
štetec, vypĺňanie
farbou, paleta, zvuk
Oboznámenie sa
s pojmami internet,
webový prehliadač,
webová stránka,
odkaz, linka,
surfovanie, písanie
webovej
stránky.Základné
zásady bezpečnosti
na internete.
Pojmy: www,
webový prehliadač,
webová stránka,
odkaz, vyhľadávanie
na webe, bezpečnosť,
zásady správania sa v
prostredí internetu.
Žiak sa vie orientovať sa v
prostredí jednoduchého
grafického editora.
Vie samostatne pracovať s
jednotlivými nástrojmi v
grafickom editore.
Vie pracovať v prostredí
jednoduchého textového
editora, samostatne napísať,
prepísať jednoduchý text,
samostatne text uložiť a
otvoriť, vysvetliť zásady
správneho písania klávesnicou
– medzera za slovami, veľké
písmená, malé písmená, dĺžne,
mäkčene, upraviť veľkosť
písma, typ písma, farbu písma.
Žiak pozná niektoré možnosti
prehrávania zvukov v počítači.
Vie presúvať a usporiadať
obrázky na základe predlohy
alebo jednoduchého zadania
Žiak pozná pojem internet,
web, webové stránky, webový
prehliadač, sieť. Pozná
význam slova linka, odkaz.
Pozná funkciu tlačidla SPÄŤ
vo webovom prehliadači. Žiak
pozná význam slova
surfovanie – prezeranie
webových stránok. Vie
zapísať v správnom tvare
adresu webovej stránky a po
zadaní adresy stlačiť klávesu
ENTER. Pozná funkciu
klávesu. Pozná základné
zásady bezpečnosti na
internete.
4
hodiny
Klasifikovanie,
triedenie alebo
Žiak vie klasifikovať, triediť,
zoskupovať objekty podľa
4
hodiny
myslenie a
určovanie
stratégie práce
Naučiť žiakov
dodržiavať
základné
pravidlá v PC
učebni.
Naučiť žiakov
pomenovať
základné časti
počítača. Naučiť
pracovať s
myšou a s
klávesnicou.
Oboznámiť
s možnosťami
využívania
počítačov pri
vzdelávaní a hre
algoritmické
myslenie
Riešime podľa
pravidiel
Riešime problémy s
počítačom
Princípy fungovania
IKT
O počítači
Klikáme myšou
Pracujeme s
klávesnicou
Informačná
spoločnosť
zoskupovať objektov
podľa určitých
vlastností, pravidiel
Skladanie podľa
návodu
Pojmy: postup, návod
Základné časti
počítača, časti
počítačovej myši,
správne držanie,
klikanie, pohyb s
myšou. Orientácia na
klávesnici, časti
klávesnice, práca s
klávesnicou
Pojmy: základné
periférie na ovládanie
počítača, myš,
klávesnica
Ovládanie
jednoduchých hier
a výukových
programov.
Pojmy: informačné
technológie v škole,
voľný čas a IKT
určitých vlastností. Žiak vie
zostaviť poradie krokov pri
stavbe z kociek , nájsť a
opraviť chybu v návode.
Žiak vie pomenovať základné
časti počítača – klávesnicu,
myš, monitor, počítačovú
skriňu. Vie, na čo slúžia. Vie,
že písmená a čísla sa píšu na
klávesnici. Pozná a rešpektuje
pravidlá vhodného správania
pri počítači. Vie, ako má pri
počítači správne sedieť. Žiak
pozná časti počítačovej myši,
vie ju správne držať, vie
pohybovať myšou tak, aby sa
dostal na určené miesta. Žiak
vie, na čo slúži klávesnica, vie
sa na nej orientovať.
Žiak vie samostatne ovládať
výučbové programy a hry
5 hodín
1
hodina
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Informatická výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
tretí
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Informatická výchova má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja
myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia
problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo
formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.. Poslaním vyučovania informatickej
výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a
toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu
využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania
informačných technológií a produktov. Informatická výchova dáva široký priestor na motiváciu a praktické
projekty.
2.
Ciele učebného predmetu
Cieľom informatickej výchovy je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v
každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné
zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií
precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory
edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych
grafických editoroch. Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností,
ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených
špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na
počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti).
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu triedy
tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet.
Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä:
 Motivačné metódy - motivačný rozhovor, výklad, rozprávanie, demonštrácia.
 Expozičné metódy - výklad, opis, vysvetľovanie, ukážka, pozorovanie, samostatná práca.
 Diagnostické metódy – žiacke projekty.
3.
Učebné zdroje
Na podporu a aktivizáciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: odborné
publikácie pre vyučujúcich, webové stránky, didaktické prostriedky( počítače, dataprojektor…)



www.alik.cz
www.rexik.zoznam.sk
www.infovekacik.infovek.sk
4.
Kritériá a stratégie hodnotenie
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi
sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli
ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Žiaci sú na vysvedčení klasifikovaní.
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/ 2011 na hodnotenie žiakov základnej
školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené
úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy .
V predmete informatická výchova sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- prístup k predmetu
- praktické zručnosti žiakov
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5.
Obsah predmetu 3. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Ciele a kľúčové
kompetencie
Tematický
celok
Získať prvé
zručnosti pri
kreslení
v grafickom
prostredí a písaní
klávesnicou.
Naučiť sa
ovládať
tlačiareň.
Informácie
okolo nás
Práca s textom
Kompetencie
v oblasti IKT,
Kompetencia
vnímať a chápať
kultúru a
vyjadrovať sa
nástrojmi
kultúry,
Kompetencia
riešiť problémy
Obsahový
štandard
Textový dokument,
písanie a ukladanie
rôznych informácií
(textu) do súborov
v textovom editore
Word
Jednoduché
nástroje na úpravu
textov v textovom
editore – farba,
veľkosť, hrúbka
písma, kurzíva,
podčiarknutie
Dodržiavanie
základných zásad
písania textu
Vkladanie obrázka
zvieraťa
v textovom editore,
kombinácia textu
a obrázka, úprava
obrázkov –
kopírovanie,
otáčanie
Výkonový štandard
Časová
dotácia
Žiak vie:
13 hodín
Minimalizovať a maximalizovať
pracovné okno, zatvoriť ho.
Pracovať s jednoduchými hrami
ovládateľnými myšou
a klávesnicou.
Dokument (obrázok) vytlačiť na
tlačiarni.
Orientovať sa v prostredí
jednoduchého grafického editora.
Samostatne pracovať s
jednotlivými nástrojmi v
grafickom editore.
Pracovať v prostredí jednoduchého
textového editora, samostatne
napísať, prepísať jednoduchý text,
samostatne text uložiť a otvoriť,
vysvetliť zásady správneho písania
klávesnicou – medzera za slovami,
veľké písmená, malé písmená,
dĺžne, mäkčene, upraviť veľkosť
písma, typ písma, farbu písma,
farba.
Práca s grafikou
Práca
s multimédiami
Práca s príbehom
Štruktúry
Oboznámiť sa
s prostredím
detskej webovej
stránky
a bezpečným
správaním na
internete.
Komunikácia
prostredníctvo
m IKT
Internet a
komunikácia
Kompetencie
v oblasti IKT
Kompetencia
vnímať a chápať
kultúru a
vyjadrovať sa
nástrojmi
Kultúry
Získať
algoritmické
myslenie
Kompetencie
v oblasti IKT,
Kompetencia
riešiť problémy
Úvodná hodina,
oboznámiť sa
s bezpečnostným
i pravidlami
práce v PC
učebni,
zoznámiť sa
s časťami
počítača
a ovládaním
Postupy,
riešenie
problémov
Algoritmy a
riešenie
problémov
Princípy
fungovania IKT
O počítači
Oboznámenie sa
s prostredím
grafického editora
(nástroj výplň a
štetec, výber farby,
krok späť,
pečiatka, nástroj
čiara, hrúbka čiary,
geometrické tvary),
ovládanie
klávesnice,
oboznámenie sa
s ovládaním
tlačiarne.
Prehrávanie
zvukov z internetu
Objekty – obrazy,
texty, animácie
Postupnosť,
chýbajúci prvok,
nepoužitý prvok
Používať elementárne zručnosti
v práci s grafickou informáciou –
obrázkom
Využiť počítačovú grafiku v rámci
medzipredmetových vzťahov
Prehrávať a spúšťať zvuky
Pracovať s objektmi – obrázok,
text
Pochopiť vlastnosti postupnosti
5 hodín
Využívanie
internetu ako
zdroja zábavy
a poznatkov.
Bezpečnosť na
internete.
Prehliadač, stránka,
adresa webovej
stránky, odkaz,
predchádzajúca
stránka, e-mail,
predmet správy,
zmazanie e-mailu,
hra
Samostatne si spustiť hru
z internetu.
Rozpoznať vhodné detské webové
stránky – vzdelávacie, zábavné,
náučné. Je oboznámený s
neblahým vplyvom stránok,
propagujúcich násilie.
Používať jednoduché zásady
písania e-mailov, pozná
nebezpečenstvo zverejňovania
vlastných údajov.
Orientovať sa v jednoduchých
hrách a hypertextoch na internete,
samostatne si nájsť a prečítať
informáciu na internete.
Získanie základov
algoritmického
myslenia.
Štvorcová sieť,
pohyb v sieti,
vypĺňanie, príkaz,
vykonávanie
príkazu,
postupnosť
vykonávania
Vytvoriť pozvánku, oznam, plagát.
Vkladať obrázky do textu.
Obrázok uložiť a otvoriť.
Riešiť jednoduché algoritmy v
detskom programovacom
prostredí.
Oboznámenie sa
s počítačom,
ovládanie myši.
Základné časti PC,
klávesnica,
obrazovka, myš,
kurzor myši,
pomenovanie
súboru, hygiena,
Vymenovať z akých základných
častí sa skladá počítač.
Samostatne zapnúť a vypnúť
počítač.
Pracovať s myšou, klávesnicou.
Správnym spôsobom uchopiť a
spustiť CD, DVD.
Žiak vie rozlíšiť ťahanie a klikanie
myšou, rozdiel medzi dvojklikom
6 hodín
4 hodiny
myši.
CD, USB,
aplikácie
Kompetencie
v oblasti IKT
Oboznámiť sa
s možnosťami
využívania
počítačov pri
vzdelávaní a hre,
zásadami
správneho
sedenia pri
počítači,
psychohygienou
práce s PC.
Kompetencie
v oblasti IKT,
Kompetencia
učiť sa učiť sa
Informačná
spoločnosť
Ovládanie
jednoduchých hier
a výukových
programov.
Ochrana súkromia,
riziko, bezpečnosť,
autorské právo,
porušovanie práva,
zdroje, počítače –
na učenie sa, hranie
sa, pre umenie
a jedným kliknutím, stláčaním
pravého a ľavého tlačidla.
Spustiť CD, DVD cez tento
počítač.
Riešiť jednoduché algoritmy v
detskom programovacom prostredí
Žiak vie správne sedieť pri
počítači, pozná základy
psychohygieny.
Používať jednoduché zásady
písania e-mailov, pozná
nebezpečenstvo zverejňovania
vlastných údajov.
5 hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Informatická výchova
1hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
štvrtý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie
žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a
overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych
zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu
informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova.
Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných
pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje
tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s
rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je
potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním
informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských
programov a pri riadení školy.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú
príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú
budujeme.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika/informatická
výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú
súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy
široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
2.
Ciele učebného predmetu
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho
využitia v každodennom živote.
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v
používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú
základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných
programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických
editoroch.
Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme
využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených špeciálne pre žiakov,
prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie
určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti).
Pedagogické stratégie- metódy a formy
Z didaktických metód vyučovania sa pri vyučovaní využije niekoľko variant metód. Okrem základných
metód /výklad učiteľa, motivácia, rozhovor/ sa dôraz bude klásť na nasledujúce metódy a formy vyučovania:
- priebežná demonštrácia poznatkov učiteľom,
- samostatná práca žiakov s pracovnými listami, počítačmi a internetovými portálmi,
- tímová práca vo dvojiciach pri tvorbe projektov,
- skupinová práca.
Vyučovanie bude prebiehať v počítačovej učebni.
3.
Učebné zdroje
Na podporu a aktivizáciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: odborné
publikácie pre vyučujúcich, webové stránky, didaktické prostriedky( počítače, dataprojektor…)



www.alik.cz
www.rexik.zoznam.sk
www.infovekacik.infovek.sk
4.
Kritériá a stratégie hodnotenie
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi
sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie
(nielen slovom a známkou). V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich výsledkov a snahy.
Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka.
V predmete informatická výchova sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- prístup k predmetu
- praktické zručnosti žiakov
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5.
Obsah predmetu 4. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne- 33 hodín ročne
Ciele a kľúčové
kompetencie
Tematický
celok
Téma
Obsahový
štandard
Výkonový štandard
Vedieť sa
orientovať
v prostredí
grafického
editora
a samostatne
pracovať
s nástrojmi.
Informácie
okolo nás
Grafický editor
Práca v prostredí
grafického editora kreslenie voľnou
rukou aj s použitím
nástrojov,efektívne
využívanie
grafického editora
pri kreslení
obrázkov kreslenie pomocou
geometrických
tvarov, priamok,
výberu,
kopírovania,
Žiak vie:
- orientovať sa v prostredí
jednoduchého grafického editora,
- nakresliť obrázok pomocou
geometrických tvarov,
-využívať nástroje pre úpravu
obrázka – kopírovanie, prilepenie,
otáčanie,
-samostatne nakresliť obrázok na
základe určitých požiadaviek,
-vložiť nadpis do obrázka,
-obrázok samostatne vytlačiť na
tlačiarni,
Textový editor
Vedieť pracovať
v prostredí
textového editora
Časová dotácia
15 hodín
a samostatne
pracovať
s nástrojmi.
Vysvetliť zásady
správneho
písania
klávesnicou.
Oboznámiť sa
s prostredím
detskej webovej
stránky
a bezpečným
správaním na
internete.
presúvania...
Práca v prostredí
textového editora –
jednoduché,
formátovanie textu,
kopírovanie,
mazanie,
presúvanie.
Vytváranie,
ukladanie, mazanie
dokumentu,
vytváranie
priečinkov.
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Internet
Riziká na
internete
Elektronická
pošta
Získať
algoritmické
myslenie
Postupy,
riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Detský
programovací
jazyk,
algoritmické hry
Oboznámenie sa s
nástrojmi na
prezeranie a
vyhľadávanie,
využívanie
internetu ako
zdroja zábavy, ale
aj informácií v
textovej i
obrazovej podobe.
Bezpečné
správanie sa na
internete, základy
slušného správania
sa na internete.
Využívanie
e-mailovej pošty,
zásady
bezpečnosti.
Získanie základov
algoritmického
myslenia pri
vytváraní rôznych
návodov (na
opravu ap.),
kuchárskych
receptov, skladaní
stavebnice,
orgiami.
Získanie základov
algoritmického
myslenia pri riešení
hlavolamov,
bludísk,
obrázkových
stavebníc, pri práci
s detským
programovacím
jazykom (Baltík,
-dodržiavať zásady správneho
písania klávesnicou – medzera za
slovom, malé a veľké písmeno,
písmena s diakritikou,
interpunkčné znamienka,
- upraviť veľkosť, typ, farbu
písma,
- samostatne napísať a prepísať
jednoduchý text,
-samostatne text uložiť a otvoriť,
- vložiť obrázok do textu cez
schránku a zo súboru,
-vytvoriť základnú a veku
primeranú predstavu o fungovaní
internetu,
- samostatne sa orientovať
v hypertextoch na internete,
- samostatne si prečítať informáciu
na internete,
- používať vyhľadávač na
vyhľadávanie informácií na
internete.
- využívať kľúčové slová pri
vyhľadávaní na internete,
- uložiť obrázok z internetu a veku
primerane poznať zásady
autorských práv,
-pomocou učiteľa overovať
pravdivosť informácií,
porozumieť pojmu e-mailová
komunikácia,
- poslať e- mail spolužiakovi
a učiteľovi,
- prečítať e-mail ,
-riadiť sa základnými etickými
zásadami v e-mailovej
komunikácii,
-hľadať jednoduché zašifrované
slová,
- základy algoritmického myslenia,
- použiť príkazy a využívať blok
príkazov,
-vytvoriť program na základe
požiadaviek učiteľa,
- samostatne načítať scénu do
programu,
- použiť jednoduché animácie
v programe,
-nahrávať zvuk,
-vkladať zvuk.
6 hodín
3 hodiny
Imagine,
LogoMotion, robot
Karol).
Úvodná hodina,
oboznámiť sa
s bezpečnostným
i pravidlami
práce v PC
učebni.
Princípy
fungovania IKT
CD, DVD, USB
Ukladanie
informácií
Digitálny
fotoaparát
Práca s CD a USB,
spúšťanie hry a
hudby z CD,
ukladanie a
prenášanie
informácií
pomocou USB
kľúča.
Oboznámiť sa
s možnosťami
využívania
počítačov pri
vzdelávaní a hre,
zásadami
správneho
sedenia pri
počítači,
psychohygienou
práce s PC.
Kompetencie
v oblasti IKT,
Kompetencia
učiť sa učiť
Informačná
spoločnosť
Bezpečnosť
počítača, riziká
IKT v škole
Voľný čas a IKT
Bezpečnosť
počítača, správne
používanie hesiel.
Objavovanie
a využívanie
rôznych typov
edukačných
programov pre
rôzne predmety,
využitie
komunikačných
možností IKT
v škole.
Počítačové hry,
hudba, filmy.
-vymenovať z akých základných
častí sa skladá počítač,
- minimalizovať a maximalizovať
pracovné okno, zatvoriť ho,
- funkcie ďalších kláves na
klávesnici,
-správnym spôsobom uchopiť a
spustiť CD,DVD,
-rozlíšiť ťahanie a klikanie
myšou, rozdiel medzi dvojklikom
a jedným kliknutím, stláčaním
pravého a ľavého tlačidla,
- pomenovať súbor a uložiť ho do
príslušného priečinka,
- premenovať priečinok, odstrániť
ho,
- uložiť súbor na USB kľúč,
otvoriť súbor z neho,
- vytvoriť fotografiu, pomocou
učiteľa preniesť fotografiu do
počítača,
- správne sedieť pri počítači,
-používať jednoduché zásady
písania e-mailov,
- poznať nebezpečenstvo
zverejňovania vlastných údajov,
-rozpoznať vhodné detské webové
stránky,
-zásady bezpečného správania sa
na internete.
6 hodín
3 hodiny
Vzdelávacia oblasť : Príroda a spoločnosť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Prírodoveda
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
prvý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Predmet prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých
prírodovedných poznatkov žiaka. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia
a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu
samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa
u žiaka zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových
problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich
minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu
skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím žiaka a so žiakom samým.
Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si žiaci rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k
samotnej vede.
2.
Ciele učebného predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie žiaka v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s
ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovať
objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Prírodoveda má žiakov viesť k:
 sledovaniu a opisovaniu prírodných javov, ktoré sa dejú v prírode počas ročných období /kalendár
prírody/,
 porozumeniu fungovania rodiny, žiak dokáže vymenovať členov rodiny, pozná jej pravidlá, rozlišuje
kultúrne a jazykové rozdiely rodín,
 porovnávaniu a identifikácii rozdielov medzi dňom a nocou, žiak dokáže určovať celé hodiny a vnímať
časti dňa ako časové celky, ktoré po sebe plynulo nasledujú,
 poznaniu jednotlivých vonkajších častí ľudského tela a rozpoznávaniu ich funkcií,
 popisovaniu situácií, ktoré u žiaka vyvolávajú v rámci psychohygieny pocit šťastia,
 poznávaniu a opisovaniu zvykov a tradícií, ktoré sú typické pre našu kultúru /Vianoce/,
 identifikácii spoločných a rozdielnych znakov zvierat a rastlín, žiak dokáže spolupracovať pri hľadaní
spoločných znakov skupín zvierat a rastlín v práci v skupine,
 pozorovaniu a prácou s encyklopédiou k identifikácii rozdielnych a spoločných znakov vodných rastlín
a živočíchov, žiak rozumie potrebe ochrany a rozumného využívania vodných zdrojov,
 opisovaniu a hľadaniu spoločných znakov plynného, kvapalného a pevného skupenstva hmoty
prostredníctvom zmyslov.
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Vzhľadom na špecifiká prírodovedného vzdelávania je predmet prírodoveda zameraný predovšetkým
na rozvoj kognitívnych, informačných a čiastočne sociálnych kompetencií. Pri rozvoji kognitívnych
kompetencií je žiak vedený k špecifickému spracovávaniu informácií získaných vlastným pozorovaním a
skúmaním, rozvíjajú sa objavné (induktívne) spôsoby poznávania. Pri rozvoji informačných kompetencií ide
predovšetkým o rozvoj schopnosti žiaka vyhľadávať informácie v rôznorodých zdrojoch a posudzovať ich
využiteľnosť pre pochopenie skúmaného javu ako aj ich mieru objektivity poskytovaných údajov. Pri rozvoji
sociálnych kompetencií ide predovšetkým o rozvoj konštruktívneho dialógu zameraného na modifikáciu
aktuálne platných predstáv žiakov o skúmaných javoch.
Žiaci sa naučia:








porovnať listy jednotlivých stromov, na základe listov poznať druhy stromov, vedieť si zaznamenávať
počasie podľa znakov, uviesť ako sa menia ročné obdobia, uviesť ako sa mení počasie v jednotlivých
mesiacoch v roku, rozpoznať druhy ovocia a zeleniny
vedieť správne použiť zubnú kefku, vysvetliť význam osobnej hygieny, uviesť príklady potravín, ktoré
sú zdravé pre človeka a ktoré nie, porovnať ich
vysvetliť plynutie času, zoradiť obrázky podľa plynutia času ( rastlina človek, zviera), poznať celé
hodiny
pracovať s encyklopédiou, diskutovať na tému ako sa pohybujú zvieratá
vymenovať členov rodiny
porozprávať ako sa treba starať o rastliny v zime, vysvetliť prečo musíme dodržiavať pitný režim,
diskutovať, čo sa stane s vodou, ktorú pijeme?
vedieť zasadiť semeno, opísať pri pozorovaní ako klíči semeno
na základe zmyslových vnemov určiť rôzne druhy hmoty
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Metódy:
 priameho prenosu poznatkov (živé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, vysvetľovanie, besedu –
dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a odpovedí)
 sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie prírodnín, pokus, demonštrácia)
 práce s textom ( práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou)
 a iné aktivizujúce metódy (pojmová mapa, brainstorming atď.)
V edukačnom procese prírodovedy by sa mala využívať nielen základná organizačná forma vyučovacia hodina,
ale aj exkurzia, vychádzka. Vyučovanie prírodovedy by malo byť zážitkovým vyučovaním.
Organizačné formy:
 názorno – demonštračné metódy: predvádzanie, pozorovanie
 praktické metódy: laboratórne činnosti
 slovné metódy: rozprávanie, vysvetľovanie, práca s textom
 výkladové hodiny
 hodiny upevňovania a opakovania učiva
 hodiny preverovania vedomostí žiakov
 tvorba projektov
 vychádzka
 exkurzia
 beseda
3. Učebné zdroje
Prírodoveda1 pre 1.stupeň základných škôl PRACOVNÁ UČEBNICA: Rút Adame, Oľga Kováčiková
(2013), schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č.2012-2983/14400:3919 zo dňa 23.3.2012, pracovné listy, PC - internet, rodinné fotografie, didaktické prostriedky, encyklopédie,
práca s edukačnými programami v rámci IKT, exkurzie, vychádzky s pozorovaním.
4. Kritériá a stratégie hodnotenie
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/ 2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými potrebami dodržiavať Metodické pokyny na hodnotenie a
klasifikáciu žiakov so špecifickými potrebami. Vo výchovno – vzdelávacom procese v 1. ročníku budeme
využívať hodnotenie /klasifikáciou i slovným hodnotením/:
priebežné hodnotenie – čiastkové výsledky a prejavy na vyučovaní
čiastkové hodnotenie – bodové hodnotenie za rozličné výkony
celkové hodnotenie – na konci prvého a druhého polroka, ktoré zhodnotí úroveň vedomosti, zručnosti a návykov
v danom vyučovacom predmete
Pri hodnotení je potrebné uplatňovať – motivačné prvky, primeranú náročnosť, pedagogický takt, účinné
výchovné prostriedky, využívať silu pozitívneho hodnotenia i pri drobných výkonoch a úsilí žiaka.
Podklady na hodnotenie získava učiteľ sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, sledovaním výkonu žiaka
a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok, písomné, ústne, grafické, praktické. Klasifikácia
prírodovedy je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami, podľa
nasledujúcej tabuľky hodnotenia.
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5– nedostatočný
5. Obsah predmetu 1. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Cieľ,
Tematický
Obsahový
Výkonový štandard
spôsobilosť
celok
štandard
Pozornosť
venovať
pravidelne sa
opakujúcim
prírodným
javom a ich
využívaniu pri
meraní
plynutia času.
Kráľovstvo
času
Ročné obdobia
Zmeny v prírode
počas ročných
období
Pozorovanie
stromov
Meranie času
pomocou
pravidelne sa
opakujúcich
javov
Hodiny
Presýpacie
hodiny
Časti dňa
Žiak vie charakterizovať prírodu v priebehu
ročných období pomocou pozorovania
špecifických zmien. Vie opísať, ako
jednotlivé ročné obdobia prežívajú ľudia,
živočíchy a rastliny. Vie vysvetliť rozdiely
medzi jarnou, letnou, jesennou a zimnou
prírodou. Žiak vie podrobne opísať zmeny
na listnatom strome, ihličnatom strome a na
vybraných bylinách. Vie vysvetliť, čo sú
štyri ročné obdobia a vie, že tvoria jeden
rok. Žiak vie, že čas stále plynie a dá sa
merať pomocou udalostí, ktoré sa opakujú a
sú pozorovateľné. Vie vysvetliť, že deň je
časový úsek od východu slnka do nového
východu slnka. Vie pomenovať časti dňa.
Žiak si vie uvedomiť, že ak chceme merať
časový úsek kratší ako je jeden deň,
napríklad jedna vyučovacia hodina,
potrebujeme iné meradlo, napríklad v
súčasnosti používané hodiny alebo v
minulosti používané presýpacie hodiny
alebo slnečné hodiny. Žiak pozná celé
hodiny a identifikuje ich na analógových
hodinách. Žiak vie vysvetliť, ako fungujú
presýpacie hodiny a vie skúmať, od čoho
závisí rýchlosť presýpania presýpacích
hodín.
Časová
dotácia
8 hodín
Rozvíjať
predstavy
o spoločných
znakoch
vodných
rastlín
a živočíchoch.
Poznať
dôležitosť
vodných
zdrojov pre
život človeka,
rastlín
a živočíchov.
Kráľovstvo
vody
Modifikovať
predstavu
o hmote,
skúmať jej
rôzne
vlastnosti
a zmeny
týchto
vlastností.
Získať
základné
informácie o
životných
prejavoch
organizmov a
odlíšiť ich od
neživej
prírody.
Kráľovstvo vecí
Získať
základné
informácie
o živočíchoch
a o ich
rozmanitosti.
Kráľovstvo
zvierat
Časti ľudského
tela
Potrava s rôznym
obsahom
výživných látok
Obezita
Vitamíny
Pitný režim
Starostlivosť o
telo
Osobná hygiena
Hygiena ústnej
dutiny
Správna
životospráva
Význam vody
Plynné, kvapalné
a pevné
skupenstvo vody
Situácie
vyvolávajúce
pocit šťastia.
Opisovať a
poznávať
vianočné zvyky a
tradície našej
kultúry.
Plynné, kvapalné
a pevné
skupenstvo
hmoty
Vzduch je hmota
Vlastnosti
kvapalného
skupenstva
Živé organizmy a
neživá príroda
Pevné skupenstvo
Vlastnosti látok
pevného
skupenstva
Rôzne
podmienky života
živočíchov
Spôsob pohybu
živočíchov
Úžitkové
živočíchy
Rodičia a ich
mláďatá
Rôzne spôsoby
Žiak vie, že telo človeka sa skladá z častí.
Vie pomenovať a ukázať základné časti
ľudského tela. Vie, že súčasťou tela sú
zmyslové orgány, ktoré nám poskytujú
kontakt s prostredím. Žiak vie, že rôzne
druhy potravín sa vzájomne odlišujú nielen
chuťou, tvarom a svojím pôvodom, ale aj
obsahom živín (vie uviesť ilustratívne
príklady rozdielov v potravinách). Vie, že
existujú zdravé i nezdravé potraviny. Žiak
vie, že rôzne potraviny poskytujú človeku
rôzne množstvo energie. Žiak pozná
význam pitného režimu a vie, že človek
musí denne vypiť určité množstvo vody a
vie vysvetliť, aké tekutiny sú pre doplnenie
zásob vody najvhodnejšie. Vie rozprávať o
najčastejších tekutinách, ktorými si človek
dopĺňa zásobu vody, vie ohodnotiť ich
vhodnosť pitia vzhľadom na zdravie. Žiak
vie, že zdravá potrava obsahuje aj vitamíny,
a tie sú dôležité pre zdravie. Žiak vie
vymenovať rôzne zdroje vody v prírode.
Vie, na čo všetko vodu potrebujeme, a
pozná jej dôležitosť pre život. Vie, že vodu
potrebujú ľudia, rastliny aj živočíchy a že aj
telá rastlín a živočíchov obsahujú vodu.
Žiak sa naučí pozorovať zmenu skupenstiev
vody.
Žiak vie, že fyzický svet je tvorený rôznymi
druhmi hmoty, a tie môžu byť v plynnom,
kvapalnom a pevnom skupenstve. Dokáže
jednoducho vysvetliť, aké vlastnosti majú
tieto skupenstvá. Pokusmi vie dokázať, že
vzduch a voda je hmota. Žiak sa
oboznamuje s vlastnosťami kvapalného
skupenstva. Žiak vie jednoducho vysvetliť
rozdiel medzi živými a neživými
prírodnými objektmi. Vie vymenovať
najčastejšie používané materiály (prírodné
aj človekom vytvorené) a pozorovaním
vysvetliť rozdiely v ich vlastnostiach.
Uvedomuje si, že niektoré materiály
pochádzajú zo živých organizmov. Vie
vymenovať
najčastejšie
používané
materiály (drevo, kov, sklo, plasty) a
pozorovaním vysvetliť rozdiely v ich
vlastnostiach.
9 hodín
Žiak vie, že živočíchy sa odlišujú aj tým, v
akom prostredí žijú a že tomuto prostrediu
sú prispôsobené. Žiak vie, že živočíchy žijú
v rôznych prostrediach: na súši, vo vode, vo
vzduchu, pod zemou. Žiak vie, že živočíchy
sa vzájomne od seba odlišujú aj tým, ako sa
pohybujú. Žiak vie, že pohyb živočíchom
zabezpečujú rôzne časti tela. Tento jav vie
samostatne
skúmať
a
živočíchy
kategorizovať podľa toho, čím sa pohybujú
– napríklad podľa časti tela, ktorou sa
7 hodín
4 hodiny
zabezpečovania
potravy
Rozvíjať
poznanie
v oblasti
spoznávania
prírodného
prostredia.
Naučiť
identifikovať
a uvedomiť si
základné
podmienky
rastlín a ich
druhovú
rozmanitosť.
Kráľovstvo
rastlín
Druhová
rozmanitosť
rastlín
Stavba
rastlinného tela
Význam vody pre
rastliny
Význam svetla
pre rastliny
Semená rastlín
Zmena rastlín
počas roka
pohybujú (krídla, plutvy, končatiny a pod.),
podľa počtu končatín, ktorými sa pohybujú
a podľa spôsobu pohybu (skákanie, behanie,
plazenie a pod.). Informácie dávajú do
súvislosti s tým, kde živočíchy žijú. Žiak
vie, aký úžitok človeku poskytuje chov
úžitkových zvierat. Vie, že niektoré
živočíchy a tak aj človek, sa od narodenia
podobajú na svojich rodičov a vie uviesť
príklady. Na uvedených príkladoch vie
vysvetliť, čím sa na svojich rodičov
podobajú a čím nie a toto vie vysvetliť aj
na príklade človeka (čím sa bábätko podobá
na dospelého človeka a čím sa odlišuje).
Žiak vie, že živočíchy sa vzájomne od seba
odlišujú aj spôsobom získavania potravy.
Vie, že niektoré sa živia rastlinami, niektoré
lovia iné živočíchy a poznáme aj také, ktoré
sa živia odumretými rastlinami či
živočíchmi.
Žiak vie, že rastliny majú veľa znakov
spoločných a tým sa odlišujú od iných
živých súčastí prírody. Vie, že rastliny sa
inými znakmi vzájomne odlišujú. Žiak vie,
že na poli rastú iné rastliny ako na lúke, a že
na polia vysadil rastliny človek, pričom na
lúkach rastú prirodzene. Žiak pozná
niektoré poľné a lúčne rastliny. Žiak pozná
základné časti rastlinného tela: koreň,
stonka, list, kvet.
Žiak vie, že rastliny potrebujú pre svoj život
základné podmienky: svetlo, teplo, vodu,
vzduch, pôdu a živiny. Žiak vie, že rastliny
sa môžu líšiť v tom, koľko vody pre svoj
život potrebujú. Žiak vie, že niektoré
rastliny žijú pod vodou, iné na vode a
niektoré vodu potrebujú v pôde. Vie uviesť
príklady rastlín, ktoré žijú vo vode, na
miestach s malým množstvom vody.
Uvedomuje si, že rastliny rastú na miestach,
ktoré poskytujú rastlinám rôzne množstvo
vody – pri vode i vo vode, ale aj na suchých
miestach a skalách. Žiak spoznáva, že
rastliny rastúce na suchých miestach
vydržia dlhšie bez vody ako rastliny žijúce
vo vlhkých podmienkach. Žiak vie, že
rastliny, ktoré prirodzene rastú na tienistých
miestach neprežijú na miestach s priamym
slnečným svetlom a naopak.
5 hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Prírodoveda
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
druhý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Predmet prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých
prírodovedných poznatkov žiaka. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia
a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu
samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa
u žiaka zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových
problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich
minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností.
Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s
bezprostredným životným prostredím žiaka a so žiakom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného
vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede .
2.
Ciele učebného predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie žiaka v oblasti spoznávania prírodného prostredia a
javov s ním súvisiacich tak, aby bol samostatne schopný orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať
objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Bližšie špecifikovaný cieľ
prírodovedy v 2. ročníku má žiakov viesť k:
 spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímaniu pozorovaných
javov ako častí komplexného celku prírody.
 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych
informačných zdrojoch.
 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov a
jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne,
 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním,
 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty,
 nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu,
 tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy a existencie.
 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania látok,
ktoré príroda ľuďom poskytuje.
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Vzhľadom na špecifiká prírodovedného vzdelávania je predmet prírodoveda zameraný predovšetkým
na rozvoj kognitívnych, informačných a čiastočne sociálnych kompetencií. Pri rozvoji kognitívnych
kompetencií je žiak vedený k špecifickému spracovávaniu informácií získaných vlastným pozorovaním a
skúmaním, rozvíjajú sa objavné (induktívne) spôsoby poznávania. Pri rozvoji informačných kompetencií ide
predovšetkým o rozvoj schopnosti žiaka vyhľadávať informácie v rôznorodých zdrojoch a posudzovať ich
využiteľnosť pre pochopenie skúmaného javu ako aj ich mieru objektivity poskytovaných údajov. Pri rozvoji
sociálnych kompetencií ide predovšetkým o rozvoj konštruktívneho dialógu zameraného na modifikáciu
aktuálne platných predstáv žiakov o skúmaných javoch.



Žiaci sa naučia:
vnímať rozmanitosť na základe vlastného pozorovania a využívania minulých skúseností,
plynule rozprávať, čím sa jednotlivé objekty prírody od seba odlišujú a čo majú zhodné,
uvedomuje si rozmanitosť prírody a vníma ju ako plnú zaujímavých informácií,






vnímať vodu ako prostredie pre život rôznych rastlín a živočíchov,
vysvetliť rozdiel medzi živými a neživými prírodnými objektmi,
skúmaním zistiť a zovšeobecniť závery o rozpustnosti látok vo vode, o filtrácii,
spoznávať rostlinné plody, ich tvar a funkciu, klíčenie semien,
spoznávať vybraných zástupcov lúčneho porastu, pozorovať a porovnávať reality, učí sa rozlišovať les,
stromy, byliny a kry a to podľa rôznych znakov,
spoznávať spôsob života společenstva.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Metódy práce:
- synteticko-analytická – zbieranie, triedenie a systematické spracovávanie materiálov a poznatkov z prírody
- rozhovor, diskusia
- ústna žiacka prezentácia informácií
- riešenie problémov – konštruktivistická metóda, problémové úlohy
- experimentálna práca
- vychádzky
- rolové úlohy
- projektová metóda
- prezentačná – prezentácia projektov
- vyhľadávanie zdrojov v encyklopédiách a na internete
Organizačné formy:
- frontálna vyučovacia hodina
- skupinové vyučovanie – skupiny žiakov pri konštruktivistických úlohách
- párové vyučovanie – práca žiakov v dvojiciach
3.
Učebné zdroje
ADAME, R., KOVÁČIKOVÁ.: Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica; AITEC, s.r.o.2013
Súvisiace používané tituly*: ADAME, R., KOVÁČIKOVÁ.: Multimediálny disk k pracovnej učebnici
Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ; AITEC, s.r.o.2013, schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky pod č. 2012-2980/14402:3-919 zo dňa 23.3.2012 ako učebnicu „Prírodoveda 2“
Ďalšie zdroje: encyklopédie, práca s časopisom, práca s IKT, vychádzky s pozorovaním.
4. Kritériá a stratégie hodnotenia
Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené
úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy . Veľký dôraz kladieme na kladné a motivujúce hodnotenie.
Prostriedky hodnotenia:
- ústna odpoveď
- písomné práce
- projekty
Prospech žiaka v predmete prírodoveda sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
Žiaci sú hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, ktoré
schválilo MŠ SR pod č. 22/2011s platnosťou od 1.5.2011.
5.
Obsah predmetu 2. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Cieľ
Tematický
celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Časová
dotácia
Naučiť vymenovať
dni v týždni,
mesiace v roku
a pracovať s
kalendárom
Tikajúci
domček
Kalendár
Týždeň
Pracovné dni a dni
oddychu
Rok
Mesiace roka
6 hodín
Oboznámiť žiakov
so základným
prírodným zdrojom
nevyhnutným pre
život človeka a
živočíchov
Veterný
domček
Vzduch ako plynná látka
Vietor ako pohybujúci sa
vzduch
Vznik pohybu vzduchu
Chrániť si svoje
zdravie a vedieť
pracovať s
teplomerom
Domček
zdravia
Teplo a teplota
Teplomer
Konštrukcia
jednoduchého teplomera
Lekársky teplomer
Zmeny teploty ľudského
tela
Zmeny teploty ľudského
tela
Žiak vie, usporiadať dni v
týždni. Jednotlivé dni v týždni
vie pomenovať. Okrem toho vie,
že prvých päť dní je pracovných
a sobota a nedeľa sú dni
oddychu. Žiak sa vie orientovať
v kalendári tak, že vie, aký deň v
týždni je a vie povedať, aký
bude deň zajtra, pozajtra, aký bol
včera, predvčerom. Žiak vie
rozdeliť rok do dvanástich
mesiacov a vie ich vymenovať.
Vie, že dni v každom mesiaci sú
očíslované a dátum v roku je
určený dvoma údajmi – číslom v
mesiaci a mesiacom v roku.
Žiak vie, vnímať zmyslami
plynné látky, uviesť príklad
plynnej látky – vodnú paru a
vzduch. Vie, že vzduch vypĺňa
priestor.
Žiak si uvedomuje, že vzduch
môže byť pokojný ako voda v
pohári, ale keď sa pohybuje je
ním možné hýbať vecami. Žiak
si uvedomuje, že vietor je
pohybujúci sa vzduch. Vie
vysvetliť, že čím je pohyb
vzduchu rýchlejší, dokáže hýbať
s väčšími predmetmi, pri
vysvetľovaní používa dôkazy z
vlastnej skúsenosti.
Žiak vie jednoduchými
overovacími pokusmi zistiť, že
teplý vzduch stúpa hore a vzniká
tým prúd vzduchu podobný
vetru. Vie, že niektoré živočíchy
a rastliny využívajú prúdenie
vzduchu.
Žiak vie, že slnko je zdrojom
tepla na zemi. Vie, že okrem
slnka vyžarujú teplo aj iné telesá
napríklad radiátor, žehlička,
žiarovka a vie, že teplo vzniká
horením. Vie odhadnúť, či sú
predmety chladnejšie, alebo
teplejšie ako jeho ruka.Vie, že
teplota sa meria teplomerom.
Vie skonštruovať jednoduchý
teplomer
pomocou
sklenej
fľašky,
vody,
slamky
a
plastelíny. Vie, že zahrievaním
vody vo fľaške stúpa hladina v
slamke a naopak. Stúpanie vody
4
hodiny
4
hodiny
Vnímať vodu ako
prostredie pre život
rôznych rastlín
a živočíchov.
Mokrý
domček
Rozpustnosť a
nerozpustnosť látok vo
vode
Pitná voda
Znečistenie vody
Filtrácia
Domček
rastlín
Rastlinné plody
Tvar a funkcia rastlinného
plodu
Podmienky klíčenia
semien: teplo, voda,
vzduch
Klíčivosť semien
Rastlinné plody
Klíčivosť semien
Rastlinná stonka
Tvar a funkcia stonky
Liečivé rastliny a ich
Skúmaním zistiť a
zovšeobecniť závery
o rozpustnosti látok
vo vode a o filtrácii.
Spoznávať
vybraných
zástupcov lesného
porastu , pozorovať
a porovnávať reality,
učiť sa rozlišovať
les, stromy, byliny a
kry a to podľa
rôznych znakov.
v slamke vysvetľuje tým, že
voda sa teplom rozpína.Vie,
prečo musíme požívať rôzne
typy teplomerov.
Žiak vie, že človek potrebuje
mať optimálnu teplotu, aby
prežil. Vie, že ľudské telo má
stálu teplotu, ktorá sa meria
lekárskym teplomerom. Vie
merať
teplotu
lekárskym
teplomerom. Vie, že niektoré
choroby sa prejavujú zvýšením
telesnej teploty. Žiak vie, akú
vysokú teplotu považujeme za
zvýšenú a je prejavom ochorenia
organizmu. Žiak vie, že veľmi
vysoká teplota je pre človeka
nebezpečná a je potrebné ju
znížiť. Vie vysvetliť, ako je
možné znížiť vysokú teplotu pri
ochorení. Žiak vie, že človek,
ktorému je zima sa môže zahriať
napríklad pohybom. Vie, že telo
je možné zahriať aj tým, že ho
prikryjeme, oblečieme a tento
poznatok vysvetľuje tým, že
ľudské telo produkuje teplo a
prikrývkou
a
oblečením
zabraňujeme úniku tepla do
prostredia.
Žiak vie, že voda nie je vždy
pitná. Vie, že niektoré látky sa
vo vode rozpúšťajú a iné nie.
Vie, že rozpúšťaním látka
nezmizla, len nie je niektorými
zmyslami viditeľná. Snaží sa
vysvetliť, čo sa deje s látkami,
ktorú sú najskôr viditeľné
a potom ich už nie je vidieť (sú
rozpustené). Vie, že voda nie je
pitná, ak v nej plávajú viditeľné
nečistoty, tiež vie, že voda
nemusí byť pitná, ak v nej
neplávajú viditeľné nečistoty.
Vie, že voda sa nachádza všade
okolo nás
Žiak vie vysvetliť, že plod je tá
časť rastliny, ktorá vzniká z
kvetu po opelení, obsahuje
semeno, z ktorého vzniká
rastlina. Jednoducho vie opísať
proces opelenia pomocou vetra
a opeľovačov. Vie, že poznáme
zrelé i nezrelé plody a vysvetľuje
zrelosť na rôznych príkladoch
z bežného života (jablká,
paradajky, jahody.)
Žiak vie, že zrelým semenám
treba poskytnúť dostatok
3
hodiny
11
hodín
spôsob využitia
Rastlinné listy
Spoznávať spôsob
života společenstva
Usilovný
domček
Ako žijú včely
Živočíšne spoločenstvá
Včely ako spoločenský
hmyz
Spôsob života
spoločenstva
vhodných podmienok na to, aby
vyklíčili. Žiak vlastnou
výskumnou činnosťou
s pomocou učiteľa zisťuje, že
semeno nepotrebuje na
vyklíčenie svetlo, určite
potrebuje teplo, vodu a vzduch.
Vie, že čas za ktorý vyklíčia
rôzne druhy semien je rôzny.
Žiak vie zistiť, ktoré druhy
ovocia a zeleniny sú plody, ktoré
vznikli z kvetu a sú nositeľmi
semien.
Dokáže rozdeliť rastliny na
byliny a dreviny a tie na kry
a stromy, vie detailným
pozorovaním zistiť, akými
rôznymi vlastnosťami sa stonky
odlišujú.
Žiak vie vysvetliť význam
liečivých rastlín pre človeka. Vo
vysvetlení zdôrazňuje to, že
rastliny obsahujú látky, ktoré
pomáhajú liečiť zranenia a
ochorenia.
Vie rozpoznávať najčastejšie
používané liečivé byliny a
pomenováva ich rodovými
menami: repík lekársky, lipa
malolistá, materina dúška, ruža
šípová a skorocel kopcovitý.
Pracuje s atlasom rastlín a
samostatne zisťuje, na čo sa
liečivá bylina používa.
Žiak vie, že stromy majú rôznu
výšku, hrúbku a odlišujú sa
kôrou. Vie, že rastliny sa
vzájomne od seba dajú
rozlišovať.
Žiak vie, že niektoré živočíchy
žijú v skupinách a vie
jednoducho vysvetliť význam
tohto zhlukovania.
Žiak vie, že k živočíchom patria
aj drobné organizmy, napríklad
hmyz. Žiak vie, že niektoré
druhy hmyzu vytvárajú
spoločenstvá, napríklad mravce
a včely. Vie vysvetliť, aký
význam má pre tieto živočíchy
tvorba spoločenstiev. Žiak vie
opísať spôsob života včiel,
rozmnožovací cyklus, spôsob
získavania potravy a orientáciu v
priestore. Pri vysvetľovaní
používa informácie o
organizačnej štruktúre včelej
rodiny – rozpoznáva matku,
trúda a robotnicu. Nakoniec vie
zhodnotiť, ako je život v
5 hodín
Ako žijú mravce
Mravce ako spoločenský
hmyz
Spôsob života
spoločenstva
spoločenstve pre včely
prospešný, pričom vytvára
vlastný úsudok a vyhľadáva
informácie o spôsobe života
včiel v rôznych sekundárnych
informačných zdrojoch.
Žiak vie opísať spôsob života
mravcov, rozmnožovací cyklus,
spôsob získavania potravy a
orientáciu v priestore. Pri
vysvetľovaní používa informácie
o organizačnej štruktúre
mraveniska a o jednotlivých
kastách mravcov. Nakoniec vie
zhodnotiť, ako je život v
spoločenstve pre mravce
prospešný, pričom vytvára
vlastný úsudok a vyhľadáva
informácie o spôsobe života
rôznych druhov mravcov v
rôznych sekundárnych
informačných zdrojoch.
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Prírodoveda
1hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
tretí
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Predmet prírodoveda v sebe spája viaceré prírodovedné disciplíny ako je biológia, fyzika, chémia
a zdravoveda. Jednotlivé oblasti týchto prírodovedných disciplín sú navzájom integrované preto, aby u žiaka
rozvíjali procesuálnu stránku poznávacieho procesu a postupne žiaka oboznamovali s prírodnými javmi
a zákonitosťami. Vyučovanie predmetu využíva pozorovacie a výskumné aktivity, riešenia čiastkových
problémov s ohľadom na aktuálne vedomosti žiakov a úroveň ich poznávacích schopností. Využitím
experimentálneho vyučovania sa u žiakov pestuje pozitívny vzťah k prírode.
2. Ciele učebného predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie žiaka v oblasti spoznávania prírodného prostredia a
javov s ním súvi siacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať
objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Bližšie špecifikovaný cieľ má žiakov
viesť ku:
o spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímaniu
pozorovaných javov ako častí kompexného celku prírody,
o rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v
rôznych informačných zdrojoch,
o rozvoj u schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov a
jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne opisovaniu,
porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním,
o rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty,
o nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu,
o tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy
a existencie,
o uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho
využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje,
o poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej
ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia žiaka. Žiak, ktorý ešte
nie je schopný abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu)
je systematicky vedený tak, aby získal čo najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby
sa na týchto konkrétnych javoch postupne učil o základným logickým operáciám. Tretí ročník prírodovedy je
preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa žiaci bežne stretávajú. Žiaci sú
vyučovaním usmerňovaní k skúmaniu čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby:
 sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí
schopnosť syntézy), sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie),
 sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby
testov hypotéz a predpokladov), vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich
premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo),
 sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr
súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj
schopnosť indukcie),
 sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvi sí
schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym
druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),
 si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť
tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou), dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi
v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie).
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája rozvoj
poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied.
Žiaci sú vedení vo vzdelávacom procese tak, aby si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné
prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr
súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov), aby si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej
prírody, aby si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah - pojmy
rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Vo výchovno–vzdelávacom procese vyučovani a prírodovedy je možné voliť a uplatňovať rôzne
metódy aformy práce, ktoré u mladších žiakov vzbudzujú záujem o preberané učivo, sústredia ich pozornosť na
obsahové prvky, ovplyvnia postup myslenia každého žiaka a umožnia im čo najlepšie si ozrejmiť a dokonale
osvojiť príslušné vedomosti a zručnosti. Pri realizácii cieľov a úloh prírodovedy sa najčastejšie uplatňujú tieto
metódy: pozorovanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, práca s demonštračným materiálom, práca s
internetom a IKT, práca s encyklopédiou, práca s modelmi, pokus, experiment, projekt, práca s PZ, didaktické
hry, súťaže, dramatizácia, vychádzka, exkurzia.
Organizačné formy si volí učiteľ podľa charakteru učiva, cieľa vyučovacej hodiny, špecifických potrieb
žiakov, tiež od ich individuálnych schopností, zručností a možností: frontálne vyučovanie, skupinové
vyučovanie, diferencované vyučovanie, projektové vyučovanie , domáca – individuálna práca žiakov– projekty.
Ako veľmi efektívny spôsob zámerného rozširovania sociálnych zručností sa pokladá proces kooperatívneho
učenia.
3. Učebné zdroje
ADAME, R., KOVÁČIKOVÁ.: Prírodoveda 3 pre 1. stupeň základných škôl. Bratislava, AITEC s. r. o. 2012.
ADAME, R., KOVÁČIKOVÁ.: Multimediálny disk k pracovnej učebnici Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ;
AITEC, s.r.o. 2012
Ďalšie zdroje : encyklopédie, práca s časopisom, práca s edukačnými programami v rámci IKT, s internetom,
exkurzie, vycházky s pozorovaním
4. Kritériá a stratégie hodnotenia
Podstatou kontroly a hodnotenia je zisťovanie vedomostí, schopností, zručností a postojov žiaka podľa
cieľa výučby. Je to súbor činností, ktoré vykonávajú súčasne žiak aj učiteľ. Žiak zapájaný do hodnotenia sa stáva
viac subjektom, ako objektom ( úlohy na sebareflexiu, sebakontrolu a sebahodnotenie ). Je zamerané na
poskytovanie spätnej väzby a odkrývanie možností ďalšieho zlepšovania. Ide o rozvoj hodnotenia ako
personálnej kompetencie žiaka. Žiak vie:
· hodnotiť seba
· prijať hodnotenie iných.
Hodnotíme:
1. ústne odpovede, prácu v skupinách – schopnosť spolupracovať, výsledky skupinovej práce, schopnosť
odprezentovať zistené skutočnosti pred spolužiakmi, aktivitu, pohotovosť reakcií na otázky, podnety, úlohy
2. písomné práce po tematickým celkoch,
3. úroveň splnenia výkonového štandardu každý štvrťrok, na konci polroka a školského roka
Hodnotenie predmetu
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/ 2011 na hodnotenie žiakov základnej
školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Prospech žiaka v predmete prírodoveda sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
5. Obsah predmetu 3. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Ciele
Zopakovať
osvojené
vedomosti z
predchádzajú
cich ročníkov
Vytvoriť
poznatky o
rôznych
zdrojoch vody,
o spôsobe
získavania soli
z morskej vody,
Modifikovať
vedomosti o
skupenstvách
vody – jej
podobách.
Overiť pokusmi,
že sa voda
vyparuje aj
zahrievaním aj
bez.
Vysvetliť ako
a kde vzniká
ľad, sneh
Tematický
celok
Objavuje
me
tajomstvá
vody
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prírodniny, ľudské
výtvory
Látky
Zdroje vody
Žiak vie aplikovať vedomosti
z predchádzajúcich ročníkov.
Morská voda
Získavanie soli z
morskej vody
Príprava pitnej vody z
morskej vody
(modelovanie kolobehu
vody v prírode)
Skupenstvá vody:
kvapalné, plynné,
pevné
Význam vody vo
vzduchu
Plynné skupenstvo
Zmena skupenstva
vody z kvapalného na
plynné
Vyparovanie vody
Vzduch je hmota
Najčastejšie sa
vyskytujúce plynné
látky a ich vlastnosti
Zmena skupenstva
vody z kvapalného na
pevné
Mrznutie vody
Vznik snehu, námrazy,
cencúľov
Žiak vie vymenovať rôzne zdroje vody
(prameň, potok, rieka, jazero, rybník,
priehrada, pleso, more...) a vie opísať
rozdiel v kvalite vody v týchto zdrojoch.
Vie diskutovať o tom, ako sú jednotlivé
zdroje vody poprepájané, a že človek
potrebuje pre svoj život vodu, ktorá musí
byť pitná. Vie vysvetliť, čím sa odlišuje
pitná voda od iných druhov vody.
Žiak vie vysvetliť, že morská voda je slaná
a je to spôsobené tým, že je v nej
rozpustená soľ. Vie, že živočíchy, ktoré
žijú v mori, by vo vode bez soli neprežili a
naopak. Žiak vie vysvetliť, ako možno z
morskej vody získať soľ Žiak vie získať
z vody rozpustené látky kryštalizáciou
a tento proces vysvetliť tak, že voda sa
vyparuje a látka, ktorá je vo vode
rozpustená sa vypariť nemôže, preto
zostáva na podklade.
Žiak vie vysvetliť, aké vlastnosti má látka
v kvapalnom skupenstve (nemožno ju
chytiť do prstov, nemá stály tvar,
prispôsobuje svoj tvar tvaru nádoby, v
ktorej sa nachádza), vie uviesť príklady
látok. Žiak vie vymenovať, kde všade sa
nachádza kvapalná voda a čím sa odlišuje
od ľadu.
Žiak vieoveriť jednoduchými pokusmi, že
voda sa vyparuje zahrievaním, ale že aj
bez zahrievania sa neustále vyparuje. Žiak
vie uviesť príklady plynnej látky – vodnú
paru a vzduch, a aj iné plynné látky, ktoré
pozná zo skúseností, napríklad zemný plyn
v kuchynskom sporáku, hélium v
jarmočnom balóne, kyslík v potápačskom
prístroji.
Žiak vie vysvetliť, ako a kde vzniká ľad, a
vie, že zamrznutá voda môže mať rôznu
podobu (ľadové kocky, zamrznuté jazero,
cencúle, sneh, námraza na oknách, srieň,
ľad v mrazničke, ľadovce na horách, v
oceáne). Pokúša sa vysvetliť, čo sa deje s
vodou, keď zamŕza. Na základe vedomostí
vie vytvoriť predpoklad, že voda musí
zväčšiť objem (priestor, ktorý zaberá), a
predpoklad si overiť pozorovaním
zamŕzania vody. Vie vysvetliť, ako a kde
Časová
dotácia
1 hodina
5 hodín
vzniká sneh, a skúma snehové vločky pri
roztápaní a spätnom zamrazovaní.
Objasniť
pojmy
hmotnosť,
objem.
Naučiť merať
odmerným
valcom,
rovnoramenným
i váhami.
Vysvetliť, čo sa
deje s objemom
kvapaliny po
vložení rôznych
pevných látok
do valca.
Zisťujeme,
ako
meriame
objem,
hmotnosť,
čas
a teplotu
Meranie objemu látok
odmerným valcom
Meranie hmotnosti
látok rovnoramennými
váhami
Modifikovať
poznatky o
význame
kalendárov,
hodín. Naučiť
určovať presný
čas. Objasniť
ako funguje
kyvadlo.
Objektívny a
subjektívny čas
Meranie času hodinami
Hodina, minúta,
sekunda
Teplo a teplota
Teplomer
Teplota varu vody
Teplota mrznutia vody
Naučiť merať
teplomerom.
Vysvetliť
princíp hustoty
látok
Meranie množstva
látok rôzneho
skupenstva
Učíme sa,
čo je
hustota
Hustota látok – pomer
hmotnosti a objemu
látok
Časticové zloženie
látok
Hustota rôznych
pevných
látok
Žiak vie diskutovať o možnostiach
merania
množstva
látok
rôzneho
skupenstva.
Vie
vysvetliť
pojem
hmotnosť a objem. Vie vytvoriť postup
merania množstva rôznych látok na
konkrétnom príklade.
Žiak vie odmerať objem látok odmerným
valcom (vníma zvyšovanie hladiny vody
ako zväčšovanie množstva látky, ide o
pomerné meranie). Vie vyvodiťzáver, že
čím väčší neplávajúci predmet do vody
vložíme, tým vyššie vystúpi hladina v
odmernom valci.
Žiak vie
merať
hmotnosť látok
rovnoramennými váhami. Skúmať meranie
hmotnosti rôznych pevných a kvapalných
látok (pomerným meraním Vie zo
skúmania merania hmotnosti rôznych
pevných a kvapalných látok (pomerným
meraním) vytvoriť záver, že niektoré
predmety sú vzhľadom na svoju veľkosť
ťažké (zatiaľ nepoužíva pojem hustota).
Žiak vie vysveliť, že kalendáre a hodiny
používame preto, aby sme mohli presne
merať čas. Vie určiť celé hodiny a
identifikovať ich na analógových a neskôr
aj na digitálnych hodinách. Veľmi
jednoducho vie vysvetliť, ako fungujú
mechanické hodiny (pomocou pružiny a
ozubených kolies, ktoré sa otáčajú v
pravidelných
intervaloch
a
hýbu
ručičkami), a porovnať tento princíp s tým,
ako fungujú presýpacie a slnečné hodiny.
Vie vysvetliť, že jedna celá hodina prejde
vtedy, keď sa veľká ručička jedenkrát
pretočí okolo ciferníka. Vie vysvetliť, že
jeden celý deň prejde vtedy, keď prejde
celý ciferník malá ručička dvakrát, deň má
24 hodín.
Žiak dokáže pomocou hmatu odhadnúť, či
sú predmety chladnejšie alebo teplejšie
ako jeho ruka. Vie určiť meradlo teploty.
Žiak vie merať teplotu vody teplomerom a
pozorovaním zistiť, že ak je voda taká
chladná, že v nej plávajú kocky ľadu, má 0
°C, a keď vrie, má 100 °C.
Žiak vie vysvetliťprincíp rôznej hustoty
látok (chápe, že určitá hmotnosť jednej
látky môže zaberať iný objem ako tá istá
hmotnosť druhej látky). Vie, že látky sa
skladajú z častíc, a vie túto predstavu
prezentovať kresbou na základe svojho
naivného vnímania časticového zloženia
látok.Žiak vie urobiť pokuss rôznymi
pevnými látkami a predmetmi vo vode a
zo skúmania si vytvoriť záver, v ktorom
vie využiť poznatky o hustote látok.
5 hodín
3 hodiny
Pomer hustoty látok
Nadľahčovanie
Vysvetliť, čo je
zdrojom tepla
a svetla.
Rozvíjať
schopnosti
pozorovať s
porozumením
prostredníctvom
využívania
všetkých
zmyslov a
jednoduchých
nástrojov,
interpretovať
získané
informácie
objektívne
Objavuje
me teplo
a svetlo
Rozpustnosť pevných
látok vo vode
Hustota rôznych
kvapalných látok
Rozpustnosť
kvapalných látok vo
vode
Slnko ako zdroj svetla
a tepla
Tepelné zdroje
Žiak vie vysvetliť, že látky, ktoré sa zdajú
na určitý objem ľahké, plávajú na vode a
látky, ktoré sa zdajú na ten istý objem
ťažké, klesajú ku dnu
Vie vysvetliť, čo sa deje s látkami, ktoré sú
vo vode najskôr viditeľné, a potom ich už
nevidno (sú rozpustené).
Žiak vie povedať, že zdrojom tepla a svetla
je slnko.
Žiak vie, že okrem slnka vyžarujú
teplo aj iné telesá, na príklad
radiátor, žehlička, žiarovka, a vie, že
teplo vzniká horením.
Vie si praktickým skúmaním overiť, že
pomocou slnečného svetla sa viac
zahrievajú tmavé predmety ako svetlé, vie
vymenovať ostatné zdroje tepla- radiátor,
žehlička, žiarovka, oheň.
Vznik tepla v
organizme
Tepelná izolácia
objektov, ktoré nie sú
zdrojmi tepla
Tepelný izolant
Vodivosť tepla
rôznymi látkami
Žiak vie na základe vlastnej výskumnej
činnosti vytvoriť poznatky, že prikrývka a
oblečenie nezahrievajú človeka, len
zabraňujú úniku tepla, ktoré
človek tvorí.
Vie rozoznať látky, ktoré sú lepšími a
horšími tepelnými izolantmi,porovnať
vodivosť tepla v rôznych materiáloch
Rozpúšťanie a
roztápanie
Rozpustnosť a
časticové zloženie látok
Topenie ako zmena
skupenstva tej istej
látky
Zmena skupenstva
vplyvom tepla
Žiak vie vysvetliť čo sa stalo s látkou,
ktorá sa vo vode rovnomerne rozptýlila –
rozpustila,vie vysvetliť zmenu skupenstva,
keď látku zahrievame -topenie (cukor -v
čaji), vie vysvetliť opačnú zmenu ochladzovanie a vyparovanie
Žiak vie uviesť príklad, že niektoré látky
sa prirodzene vyskytujú len v pevnom
skupenstve, iné v kvapalnom a ďalšie v
plynnom
Vie vysvetliť, že zvyšovaním teploty sa
pevné skupenstvo mení na kvapalné, čomu
hovoríme topenie.
Žiak vie povedať, že svetlo nie je hmota.
Svetlo ako príklad
nehmotnej
reálie
Vytvoriť
poznatky o pôde
a jej vzniku
Objavuje
me pôdu
Pôda
Vznik pôdy
Rozvíjať
Objavuje
Ľudské telo
Žiak vie uviesť pôdu ako príklad pevnej
látky. Vie vysvetliť, že pevné látky sa dajú
rozdrobiť na menšie časti, niektoré
jednoduchšie a iné ťažšie, rozdrobovaním
sa však nestávajú tekutými. Vie vysvetliť,
že dlhodobým rozdrobovaním kameňov, z
ktorých sú pohoria, vzniká pôda. Vie v
súvislosti s tvorbou pôdy jednoducho
vysvetliť, prečo sú kamene v potokoch
okrúhle.
Úvodné opakovanie poznatkov o ľudskom
5 hodín
1 hodina
13 hodín
poznatky
fungovania
ľudského tela
me ľudské
telo
Funkcie kože
Citlivosť pokožky
Kostra – opora pre
svaly
Význam pohybu pre
zdravie človeka
Svaly – pohybová
sústava
Potrava ako zdroj
energie a stavebného
materiálu pre obnovu
organizmu
Vitamíny
Tráviaca sústava
človeka
Proces trávenia
potravín
Vylučovacia sústava
Moč
Význam tvorby moču a
stolice
Dýchacia sústava
tele.
Žiak vie vysvetliť funkciu kože pre ľudský
organizmus. Medzi rôznymi funkciami
spomína aj zmyslovú funkciu. Vie, že
pomocou hmatu zisťujeme rôzne vlastnosti
prostredia – kvalitu materiálov, ale aj
teplotu materiálov a prostredia.
Žiak vie, že pohyb je jeden zo základných
životných prejavov organizmov. Dostatok
pohybu je predpokladom zdravia. Vie, že
pohyb zabezpečujú svaly, ktoré sú upnuté
na oporu – kostru. Vie vysvetliť, že človek
má veľké množstvo menších kostí preto,
aby bol ohybnejší. Vie vymenovať
najzákladnejšie kosti v ľudskom tele.
Uvedomuje si, že svaly potrebujeme na
rôzne pohyby. Vie uviesť niekoľko
príkladov rôznych pohybov – tie, ktoré
ovládame vôľou (chôdza, úsmev, hryzenie,
žmurkanie, hovorenie), aj tie, ktoré vôľou
nie sú ovládané (napríklad pohyb srdca,
pohyb čriev).
Žiak vie jednoducho vysvetliť, prečo musí
človek jesť a čo obsahuje potrava, ako a
kde sa v organizme spracováva a na čo sa
v organizme využíva. Žiak sa vo
vysvetľovaní sústreďuje na objasnenie
toho, že človek potrebuje energiu a
stavebné látky na rast a obnovu
organizmu.
Vie
porovnať
potrebu
prijímania potravy človeka so živočíchmi
aj s rastlinami a zovšeobecniť, že všetky
živé organizmy potrebujú prijímať látky z
prostredia a tiež do prostredia vylučujú
látky, ktoré už nepotrebujú. Vie vysvetliť,
že potrava obsahuje vitamíny, a
uvedomuje si, že vitamíny sú pre zdravý
život dôležité. Vie, že vitamíny sa
označujú veľkými tlačenými písmenami –
A, B, C, D, E. Žiak vie, že niektoré
potraviny vitamíny vôbec neobsahujú, ale
obsahujú veľa tukov a cukrov. Jednoducho
vie vysvetliť, čo sa deje s jedlom, ktoré
zjeme. Žiak vie vymenovať základné časti
tráviacej sústavy (ústna dutina, hltan,
žalúdok, črevá, konečník) a na schéme ich
vie rozpoznať, vie vysvetliť, čo sa deje s
potravou v žalúdku a kde sa potrebné látky
vstrebávajú do krvi, ktorá ich rozvádza na
všetky miesta v organizme, kde sa tieto
látky využívajú.
Žiak vie, že z krvi sa nevyužité a odpadové
látky dostávajú z organizmu pomocou
obličiek, v ktorých sa tvorí moč. Vie
vysvetliť, že krv koluje celým telom,
prechádza obličkami, v ktorých sa z nej
odstraňujú škodlivé látky a nadbytočná
voda, vzniká moč, ktorý sa vylučuje z tela
von.
Žiak vie jednoducho vysvetliť, čo sa deje
Význam kyslíka pre
ľudský organizmus
Proces dýchania
Súčinnosť dýchania a
srdcovej činnosti
Význam čistoty
ovzdušia
Kašeľ
Kýchanie
Kvapôčková infekcia
Funkcia a zloženie krvi
Červené krvinky
Biele krvinky
Krvné doštičky
Význam
darcovstva
krvi
Krvný obeh
Cievy
Srdce a jeho funkcia v
tele človeka
Starostlivosť o srdce
Krvný tlak , pulz
Nervová sústava,
mozog
Ľudské zmyslové
orgány
so vzduchom, ktorý vdýchneme. Vie
vymenovať základné časti dýchacej
sústava, a vie, kde sa v tele nachádza
hlavná časť dýchacej sústavy – pľúca. Vie
vymenovať základné prejavy dýchania
človeka (dvíhanie a klesanie hrudníka,
prúd vdychovaného a vydychovaného
vzduchu, vydychovaná vodná para).
Skúman, ako sa zrýchľuje dýchanie a
zároveň
aj
srdcová
činnosť
pri
zvyšovaní
námahy. Vie s pomocou učiteľa vytvoriť
záver po vlastnom pozorovaní, že človek
pri zvýšenej námahe rýchlejšie dýcha a
aj srdce mu rýchlejšie bije. Vie vysvetliť,
že so vzduchom sa do tela môžu dostať
rôzne nečistoty a dokonca aj pôvodcovia
rôznych ochorení, ktorí sú takí drobní, že
nie sú viditeľní. Žiak vie, že väčšie
množstvo týchto nečistôt sa zachytáva v
nosovej dutine, z kadiaľ sa dostáva spolu s
hlienom von. Vie vysvetliť, ako sa
prostredníctvom kýchania a kašľania
dostávajú nečistoty von z dýchacieho
systému.
Žiak vie opísať základné zložky krvi, ktorá
rozvádza po tele látky potrebné pre ľudský
organizmus, vie opísať základné zložky
krvi a význam jednotlivých zložiek –
červené krvinky, biele krvinky a krvné
doštičky
Vie vysvetliť nebezpečenstvo úniku
väčšieho množstva krvi z tela, vie
vysvetliť význam darcovstva krvi.
Žiak vie vysvetliť, že krv prúdi po tele
v cievach, vie cievny systém
schematicky zaznačiť (v schéme nechýba
srdce a cievny systém je uzatvorený). Vie,
že cievy sú
napojené na srdce, ktoré zabezpečuje
to, aby krv cirkulovala po celom tele.
Žiak vie vydvetliť, že srdce je tvorené
svalom, je duté a má funkciu pumpy na
krv. Vieurčiť, kde sa srdce v tele nachádza,
aké je veľké a aký má tvar. Vie vysvetliť,
ako možno rozvíjať srdcové svalstvo, a vie
vysvetliť, aký význam má silné a zdravé
srdce pre človeka.
Žiak vie, že srdcová činnosť sa na tele
prejavuje merateľnými javmi – napríklad
tepom (pulzom) a tlakom krvi.
Žiak vie vysvetliť, že informácie z
jednotlivých zmyslových orgánov sa
pomocou nervovej sústavy dostávajú do
mozgu, kde sú spoznávané, porovnávané,
spracované, zapamätané
Žiak vie vysvetliť, že kontakt s prostredím
nám poskytujú najmä zmyslové orgány.
Vie vysvetliť, ako vplýva na človeka strata
niektorého zo zmyslov a ako sa treba o
Zrak, zrakový orgán –
oko
Funkcia zrakového
orgánu
Odhadovanie
vzdialeností
Sluch, sluchový orgán
– ucho
Funkcia sluchového
orgánu
Chuťové orgány
Funkcia chuti
Význam chuti pre
človeka
Čuchové orgány
Funkcia čuchu
Význam čuchu pre
človeka
Hmat
Význam hmatu pre
človeka
jednotlivé zmyslové orgány starať, aby si
zachovávali funkčnosť.
Žiak vie vysvetliť, na čo človeku slúži
zrak. Vie jednoducho vysvetliť funkciu
zrakového orgánu a skúma, prečo má
človek dve oči (zisťuje funkciu
odhadovania vzdialenosti
Uvedomuje si, že bez svetla človek
nemôže nič vidieť a č ím je svetlo slabšie,
tým viac sa oči namáhajú.
Žiak vie vysvetliť, ako funguje ucho ako
zmyslový orgán sluchu.
Žiak vie jednoducho vysvetliť, ako funguje
chuť a aký má význam pri spoznávaní
prostredia.
Žiak vie jednoducho vysvetliť, ako funguje
čuch a aký má význam pri spoznávaní
prostredia. Vie vysvetliť nebezpečenstvo
spojené so stratou chuti a čuchu.
Žiak vie skúmať citlivosť pokožky na
rôznych miestach na tele a pokúša sa o
vysvetlenie zistených rozdielov.
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Prírodoveda
2 hod. týždenne, spolu 66 vyuč. hodín
štvrtý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
.
Predmet prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých
prírodovedných poznatkov žiaka. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia
a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu
samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa
u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie
čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské
vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností.
Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s
bezprostredným životným prostredím žiaka a so žiakom samým. Prostredníctvom experimentálne
zameraného vyučovania si žiaci rozvíjajú pozitivny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.
2. Ciele predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie žiaka v oblasti spoznávania prírodného prostredia
a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich
spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň.
Cieľ je možné bližšie špecifikovať, prírodoveda má žiakov viesť k :




spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímaniu pozorovaných
javov ako častí komplexného celku prírody.
rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych
informačných zdrojoch.
rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov
a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne.
opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.
rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.
nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.

tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy a existencie.

uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania látok,
ktoré príroda ľuďom poskytuje.
poznaniu fungovania ľudského tela, rešpektovania vlastného a k jeho aktívnej ochrane prostredníctvom
zdravého životného štýlu.
rozvoju kognitívnych schopností , s ktorými sa neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému
žiaka v oblasti prírodných vied .
k správnemu vzájomnému poprepájaniu základných prírodovedných pojmov, ktoré charakterizujú
bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné k veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho
používania pojmov) – napríklad, čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia a prečo...






k osvojeniu si vybraných vedeckých pojmov, na ktorých možno rozvíjať prírodovedné schopnosti (s
čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad, čo je magnetizmus, svetlo, zvuk, farba...

k osvojeniu si základov vedeckej terminológie a vedieť ju odlíšiť od bežnej nevedeckej komunikácie
(s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín
a živočíchov.

k osvojeniu si vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie
ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravinové reťazce, ekosystematické vzťahy
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Pri realizácii cieľov predmetu sa najčastejšie uplatňujú tieto metódy :
Pozorovanie - uplatnenie na vychádzkach, v experimentoch a pri poznávaní v kútiku živej prírody. Rozhovor
– uplatnenie v procese vysvetľovania, objasňovania a opakovania učiva. Beseda – dialogická forma. Práca
s demonštračným obrazom, materiálom – tam, kde nie je možné pozorovať skutočnú situáciu. Využitie práce
s počítačom, využitie internetu ako bežného informačného zdroja. Využitie didaktických hier. Využitie
práce s pracovnou učebnicou, pokusy, praktické cvičenia na rozvoj schopností a vlastností pri samostatnom
rozhodovaní, práca s encyklopédiou . Projektová práca ako výstup získaných vedomostí z tematických celkov
Organizačné formy volí učiteľ podľa charakteru učiva, cieľa vyučovacích hodín : frontálne vyučovanie,
skupinové vyučovanie, diferencované vyučovanie, projektové vyučovanie, domáca- individuálna práca žiakov –
projekty a pod.
3. Učebné zdroje
Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné
slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.
Na vyučovanie Prírodovedy používame učebnice spĺňajúce obsahovú náplň ISCED 1.
Rút Adame, Oľga Kováčiková – Prírodoveda 4 pre 1.stupeň základných škôl PRACOVNÁ UČEBNICA
Bratislava, AITEC, s.r.o.,2012. Učebnica je v súlade s ŠVP ISCED 1 pre oblasť PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ,
Prírodoveda 4 multimediálny disk k pracovnej učebnici.Ďalšie zdroje si každý vyučujúci určí podľa potreby:
encyklopédie, práca s časopisom, práca s edukačnými programami v rámci IKT, s internetom, exkurzie,
vycházky s pozorovaním a pod.
4. Kritériá a stratégie hodnotenia
Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené
úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy . Veľký dôraz kladieme na kladné a motivujúce hodnotenie.
Podstatou kontroly a hodnotenia je zisťovanie vedomostí, schopností, zručností a postojov žiaka podľa cieľa
výučby. Žiak zapájaný do hodnotenia sa stáva subjektom ako i objektom hodnotenia / sebareflexia, sebakontrola,
sabahodnotenie/.
Žiak vie - hodnotiť seba
- prijať hodnotenie iných
Hodnotíme :
- ústnu odpoveď, prácu v skupinách
- písomné práce
- projekty
- úroveň splnenia výkonového štandardu každý štvrťrok
Prospech žiaka v predmete prírodoveda sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/ 2011 na hodnotenie žiakov základnej
školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
5. Obsah predmetu 4. ročníka
Časový rozsah výučby: 2 hodiny týždenne – 66 hodín ročne
Cieľ
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový štandard
Časová
dotácia
Zopakovať osvojené
vedomosti
z predchádzajúceho
ročníka
Opakovanie
z 3. ročníka
Učivo 3. ročníka
Žiak vie aplikovať vedomosti
z predchádzajúceho ročníka.
1
Objasniť pojem sila,
oboznámiť sa so
zákonitosťami
silových pôsobení
Pátrame po
tom, čo je sila
Žiak vie vysvetliť, že sila je fyzikálna
veličina.
6 hodín
Sila ako fyzikálna
veličina
Magnetická sila
Magnet
Magnetické
a nemagnetické
materiály
Gravitačná sila
Experimentovať
Veľkosť a smer
sily
*Rozširujúce
učivo
*Gravitačná sila
a hmotnosť
predmetov
Žiak vie, čo je magnet a ako pôsobí na rôzne
materiály. Vie, že magnety majú dva póly
a vie vysvetliť, ako sa dva magnety vzájomne
k sebe správajú pri rôznych vzájomných
pozíciách .Žiak rozlišuje pojmy magnet
a magnetický materiál. Žiak vie, že zemeguľa
má svoje vlastné magnetické pole, vďaka
ktorému fungujú kompasy.
Žiak vie vysvetliť, že príčinou pádu telies
k zemi je pôsobenie gravitačnej sily. Vie, že
ak pôsobíme na padajúci predmet nejakou
silu proti smeru pôsobenia gravitačnej sily, je
možné pád predmetov spomaliť, zastaviť
alebo spôsobiť opačný smer pohybu. Žiak
implicitne chápe, že sila má aj určité
smerovanie, nielen veľkosť.
Žiak zisťuje, ktoré predmety padajú
rýchlejšie a ktoré pomalšie. Dáva jav do
súvislosti s pôsobením gravitačnej sily
a hmotnosti.
hodina
Pozorovať
a argumentovať
Pátrame po
tom, čo je
vesmír
Vesmír
Vesmírne telesá
*Rozširujúce
učivo
Objasniť pojmy,
modifikovať
predstavy žiakov
o vesmírnych
telesách,
komplexnejšie chápať
javy
Žiak vie vysvetliť, čo je vesmír a to
prostredníctvom opisu jeho súčastí a ich
vzájomného usporiadania.
7 hodín
Žiak vie rozprávať o tom, ako človek skúma
vesmír zo Zeme a ako ho skúma z vesmíru.
*Skúmanie
vesmíru –
ďalekohľad,
hvezdáreň, umelá
družica, vesmírna
stanica, rakety,
raketoplány
Planéta
Hviezda
Žiak vie, že Zem je planéta a Slnko je
hviezda a vie vysvetliť, aký je rozdiel medzi
planétou a hviezdou.
Galaxia
Súhvezdie
Slnečná sústava
*Rozširujúce
učivo
*Prirodzené
družice planét
Rotácia Zeme
okolo vlastnej osi
– striedanie dňa
a noci
Naklonenie
zemskej osi
Žiak vie, že Slnečná sústava má osem planét,
ktoré obiehajú okolo Slnka v rôznej
vzdialenosti.
Žiak vie vysvetliť, že Mesiac je prirodzenou
družicou Zeme. Žiak vie vysvetliť, ako sa
planéty Slnečnej sústavy pohybujú okolo
Slnka a ako samy rotujú okolo vlastnej osi.
Žiak vie, že zemeguľa rotuje okolo vlastnej
osi, čo spôsobuje striedanie dňa a noci. Vie,
že Zem sa otočí okolo vlastnej osi za 24
hodín. Vie vysvetliť, prečo je cez deň svetlo
a v noci tma. Vie, že zemská os je naklonená
a Zem rotuje okolo Slnka / za 1 rok /.
Rotácia Zeme
okolo Slnka
Skúmať jednoduché
mechanizmy, vlastné
skúmanie aj
zovšeobecniť
Jednoduché
stroje
Jednoduché stroje
– páka, naklonená
rovina, kladka,
ozubené koleso
Páka ako
jednoduchý
mechanizmus
Konštrukcia páky
a spôsob
fungovania
*Rozširujúce
učivo
*Využitie páky
Žiak vie, že jednoduché stroje sú zariadenia,
ktorými si ľudia uľahčovali a uľahčujú
namáhavú prácu. Vie, že pomocou nich
môžeme meniť aj veľkosť sily. Učí sa ich
rozoznávať.
Žiak vie, že ak chce nadvihnúť veľký
predmet, môže na to použiť brvno a menšiu
podperu / pevný bod/. Toto zariadenie nazýva
pákou. Zisťuje, že čím ďalej od pevného bodu
páky pôsobíme silou, tým ťažší predmet
vieme zdvihnúť.
Žiak vie vymenovať predmety, kde sa páka
využíva /rovnoramenná hojdačka,
rovnoramenné váhy, nožnice, kliešte, veslo,
kľučka/.
10
hodín
v bežnom živote
Naklonená rovina
ako jednoduchý
mechanizmus
Konštrukcia
naklonenej roviny
a spôsob
fungovania
*Rozširujúce
učivo
*Využitie
naklonenej roviny
v bežnom živote
Kladka ako
jednoduchý
mechanizmus
Konštrukcia
kladky a spôsob
fungovania
*Rozširujúce
učivo
*Využitie kladky
v bežnom živote
Ozubené
súkolesie ako
jednoduchý
mechanizmus
Konštrukcia
ozubeného
súkolesia a spôsob
fungovania
*Rozširujúce
učivo
*Využitie
ozubených kolies
v bežnom živote
Experimentovať
Pátrame po
tom, čo je
elektrická
energia
Elektrická energia
Elektrický prúd
Význam el.
energie pre
človeka
Elektricky vodivé
a nevodivé
materiály
Žiak vie vysvetliť, že použitím naklonenej
roviny si vieme uľahčiť prácu, vysvetľuje na
príklade s vytiahnutím nákladu, ktorý inak
nezodvihneme po naklonenej rovine. Pri
skúmaní sily, ktorú musí vynaložiť pri ťahaní
predmetu po naklonenej rovine používa
silomer. Vie cieľavedome skúmať naklonenú
rovinu a jej fungovanie pri zmene uhla, pri
znížení trenia povrchu naklonenej roviny.
Žiak vie vymenovať predmety, ktoré
využívajú na svoju funkciu naklonenú rovinu
/ svahové cesty- serpentíny, skrutka, sekera,
pluh, klin/.
Žiak vie vysvetliť, že kladka uľahčuje prácu
tým, že pri zdvíhaní nákladu pôsobíme
menšou silou, ale zdvíhame predmet pomaly.
Pomocou cievky, ceruzky a špagátu vie
vysvetliť, ako sa kladka konštruuje. Rozlišuje
voľnú a pevnú kladku.
Žiak vie vymenovať predmety, ktoré kladku
využívajú /žeriav, posilňovací stroj, lanovka,
horolezectvo - karabíny, napínanie lán
a vedenia pomocou kladky/
Žiak vie, že pomocou ozubených súkolesí
vieme meniť smer pohybu predmetov a tiež
rýchlosť pohybu predmetov. Žiak si
uvedomuje, že jedno ozubené koleso nemá
praktický význam, že musia byť viaceré v
súčinnosti – tzv. súkolesia.
Žiak vie samostatne skúmať zmenu rýchlosti
otáčania ozubených kolies. Samostatne
skúma v domácnosti sa vyskytujúce
predmety, ktoré ozubené kolesá využívajú .
Žiak vie vymenovať predmety, kde sa
ozubené kolesá využívajú / bicykel, hodinky,
ručný mixér, ručná vŕtačka, vodný a veterný
mlyn /. Samostatne vyhľadáva informácie
o využití ozubených kolies v praxi.
Žiak vie, že elektrická energia sa vyrába
v elektrárňach a vie opísať spôsob, ako sa
rozvádza do domácností. Vie vysvetliť
význam elektrickej energie a zhodnotiť, aké
následky by mal náhly výpad elektrickej
energie.
Žiak vie, že niektoré látky vedú elektrický
prúd a niektoré nevedú. Vie zostrojiť
jednoduchý elektrický obvod a vie pomocou
neho zisťovať, ktoré látky sú elektricky
5 hodín
Elektrický izolant
Bezpečnosť práce
s elektrickými
zariadeniami
Aktívne ochraňovať
zdravie
vodivé a ktoré nie.
Vie vysvetliť, prečo sú vodiče elektrického
prúdu obalené v umelej hmote, využiť
informácie o elektrických izolantoch na
ochranu vlastného zdravia.
*Rozširujúce
učivo
*Blesk
*Bezpečné
správanie sa
v búrke
Hľadať rôzne
informačné zdroje
Pozorovať,
argumentovať
Získať informácie
o živočíchoch a ich
rozmanitosti
Objasniť
rôznorodosť
živočíšnej ríše,
porovnávať
živočíchov podľa
vonkajších znakov,
spôsobu života,
dávať informácie
do súvislostí
Životné prejavy
organizmov
Pátrame po
stopách
živočíchov
Žiak vie, že blesk je elektrický výboj, ktorý
vzniká v atmosfére a vie jednoducho
vysvetliť funkciu bleskozvodu.
Žiak vie samostatne vyhľadať informácie
o tom, ako je potrebné sa chrániť pred
bleskom vo voľnej prírode.
Žiak vie vysvetliť, čím sa živočíchy
vzájomne podobajú a čím sa vzájomne
odlišujú. Uvedomuje si, že sa odlišujú nielen
tvarom, ale najmä spôsobom života.
hodín
Podobnosti
a rozdiely
v živočíšnej ríši
Základy
systematiky
stavovcov :
obojživelníky,
plazy, ryby,
cicavce
Dýchanie, pohyb,
prijímanie
potravy,
rozmnožovanie,
rast, vývin
Dýchanie
Druhy a spôsoby
pohybu
Všežravce
Mäsožravce
Žiak vie, že živočíchy, ktoré sa vzájomne na
seba viac podobajú, patria do tej istej skupiny
živočíchov.
Žiak vie, že toto sú základné prejavy života
živočíchov.
Žiak vie, že živočíchy môžu prijímať kyslík
zo vzduchu aj z vody.
Žiak vie, že sa živočíchy odlišujú spôsobom
pohybu. Vie, že pohyb živočíchom
zabezpečujú rôzne časti tela.
Žiak vie, že niektoré živočíchy sa živia
rastlinami, niektoré lovia iné živočíchy
a poznáme aj také, ktoré sa živia rastlinnou
potravou, či živočíchmi.
Bylinožravce
Rozmnožovanie
živočíchov –
rodenie mláďat,
liahnutie mláďat.
Rozmnožovanie
človeka
Rast a vývin
28
Žiak vie, že väčšina živočíchov sa rozdeľuje
na samce /pohlavné bunky spermie/
a samičky/ pohlavné bunky vajíčka/ a že
k oplodneniu dochádza spojením spermie
s vajíčkom. Mláďatá živočíchov sa rodia /
cicavce/ alebo liahnu / ryby, obojživelníky,
plazy a vtáky.
Žiak vie, že na rozmnožovanie má človek
v tele rozmnožovaciu sústavu, pričom
mužská sa od ženskej líši. Vie, že dieťa sa
vyvíja v tele matky. Vie vysvetliť rozdiely
medzi dospelým človekom dieťaťom
a novorodencom.
Živočíchy ,ktoré
sa liahnu z vajec
Vývin dospelého
jedinca
Dokonalá
a nedokonalá
premena
Rôzne podmienky
pre život
živočíchov
Typickí
zástupcovia
suchozemských
živočíchov
Utvoriť predstavu
o živočíchoch
typických pre lúky,
polia, ich spôsobe
života
Získať informácie
o živočíchoch,
žijúcich v pôde
Získať informácie
o suchozemských
lietajúcich
živočíchoch, ich
spôsobe života
Vedieť vysvetliť –
Voda ako priestor pre
život organizmov,
život vodných
živočíchov, správanie
sa, rozmnožovanie
a spôsob života
v závislosti od druhov
Typické druhy
živočíchov
žijúcich na lúkach
Typické druhy
živočíchov
žijúcich na
poliach
Typickí
zástupcovia
živočíchov
žijúcich v pôde
Typickí
zástupcovia
suchozemských
lietajúcich
živočíchov
Žiak vie, ktoré živočíchy sa liahnu z vajec :
mravce, včely, slimáky, korytnačky, tučniaky.
Žiak vie, že živočíchy aj človek sa postupne
menia – rastú, vyvíjajú sa, dospievajú, starnú.
Žiak vie, že mláďatá rôznych druhov
živočíchov sa nemusia podobať na dospelé
jedince / napr. žaba, motýľ/. Naopak niektoré
sa podobajú na svojich rodičov / kôň a žriebä
a pod./ Pochopí rozdiel medzi živočíšnymi
druhmi, ktoré sa liahnu z vajec : vývin
z vtáčieho vajca, vývin nedokonalou
i dokonalou premenou hmyzu / motýľ/. Pozná
mlynárika, babôčku.
Žiak vie, že živočíchy sa odlišujú aj tým,
v ako prostredí žijú a ako sú mu
prispôsobené.
Žiak vie, že dýchajú vzduch a živia sa
potravou, ktorá je dostupná na súši, niekedy
vo vode.
Žiak vie vymenovať 5 zástupcov lúk : koník
lúčny, lienka sedembodkovaná, voška ružová,
mlynárik kapustný, kvetárik dvojtvarý.
Žiak vie vymenovať 5 zástupcov živočíchov,
ktoré žijú na poliach / zajac poľný, králik
poľný, sokol sťahovavý, hraboš poľný,
škrečok poľný /.
Žiak vie, že mnohé živočíchy žijú v pôde,
uvádza príklad krta a dážďovky.
Žiak vie, že tieto živočíchy potrebujú vzduch
na dýchanie, hľadanie potravy alebo sa ním
premiestňujú. Vie opísať vtáky : vrabec,
drozd, lastovička, sokol, labuť.
Vtáky
Tečúca a stojatá
voda
Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi tečúcou
a stojatou vodou. Vie vysvetliť putovanie
vody od prameňa až po more.
Prepojenie
zdrojov vody
Základné znaky
živočíchov
Žiak vie na príklade / kapor obyčajný /
vysvetliť, ako sa tieto živočíchy prispôsobili
vodných zdrojov
žijúcich vo vode
Poznávať spôsob
života vybraných
zástupcov vodných
živočíchov
Spôsob života
vybraných
zástupcov
živočíchov
žijúcich
v tečúcich vodách
Spôsob života
vybraných
živočíchov
žijúcich
v stojatých
vodách
Žiak vie vymenovať zástupcov rýb žijúcich
v stojatých vodách : kapor, šťuka, úhor,
sumec.
Spôsob života
vybraných
zástupcov
živočíchov
žijúcich v mori
Žiak vie, že živočíchy žijúce v mori by
v sladkých vodách neprežili a naopak.
Obojživelníky
Žiak vie vysvetliť, že obojživelník je
živočích, ktorý určitý čas svojho života žije
pod vodou a v dospelosti žije na súši. Vie
opísať životný cyklus žaby. Pozná a vie
pomenovať – skokana, ropuchu, rosničku,
mloka.
Vodný zdroj ako
zdroj obživy
Žiak vie, že pre niektoré druhy živočíchov je
voda zdrojom potravy. Vie uviesť príklady
živočíchov : korčuliarka obyčajná, užovka
obyčajná, kačica, hus, labuť , ktoré týmto
spôsobom života žijú.
.
Žiak vie, že niektoré živočíchy sa prispôsobili
životu na iných živočíchoch, kde získavajú aj
potravu.
Parazity
Naučiť identifikovať
a uvedomiť si
základné podmienky
pre život rastlín, ich
druhovú rozmanitosť,
spôsob
rozmnožovania
Pátrame po
živote rastlín
Rastliny ako živé
organizmy
Žiak vie vymenovať, kde všade rastú rastliny.
Vie, že rastliny sú živými súčasťami prírody.
S pomocou učiteľa identifikuje niektoré zo
základných životných prejavov rastlín.
Základná stavba
rastlinného tela :
koreň, stonka, list,
kvet, plod
Žiak pozná základnú stavbu rastlinného tela.
Základné
podmienky pre
rast rastliny
Poznať základné časti
rastlinného tela
životu pod vodou. Vie vymenovať vodných
živočíchov slovenských potokov : pstruh,
škľabka, rak, krivák, pijavica a opísať spôsob
ich života v potoku.
Žiak vie, že rastliny potrebujú pre svoj život
svetlo, teplo, vodu, vzduch a pôdu
Koreň rastliny
Žiak vie vysvetliť dve základné funkcie
koreňa – čerpanie živín z pôdy a upevnenie
rastliny v pôde.
Rastlinná stonka
Žiak má poznatok o tom, že rastliny sa
odlišujú stonkou. Vie rozdeliť rastliny na
byliny a dreviny a tie na kry a stromy.
Rastlinné listy
Žiak vie, že rastliny sa od seba rozlišujú
tvarom listovej čepele. Žiak vie vysvetliť, že
9 hodín
funkciou listov je prijímať slnečné svetlo.
Kvety
Opeľovače
Rastlinné plody
Poznať spôsoby
rozmnožovania rastlín
Vegetatívne
rozmnožovanie
rastlín
Jednoročné,
dvojročné a trváce
rastliny
Žiak vie, že rastliny sa vzájomne od seba
odlišujú rôznym tvarom, farbou a zložením
kvetov. Vie vysvetliť funkciu kvetu – z kvetu
sa vyvíjajú plody, ktoré obsahujú semená.
Žiak vie, že rastliny tvoria kvety preto, aby
vytvorili plody obsahujúce semená, z ktorých
v ďalšom roku vyrastú nové rastliny. Vie, že
v kvete sa nachádzajú tyčinky a na nich je
peľ, ktorý opeľovače prenášajú na iné kvety
a len vtedy sa môže zmeniť kvet na plod.
Žiak vie vysvetliť, že plod je tá časť rastliny,
ktorá vzniká z kvetu po jeho opelení.
Jednoducho vie opísať proces opelenia
pomocou vetra a opeľovačov / včely, čmele,
motýle . Vie, že plod obsahuje semeno,
ktorým sa rastlina rozmnožuje.
Žiak vie, že rastliny je možné rozmnožovať
aj pomocou iných častí rastlín ako sú semená.
Vie, že rastliny je možné rozmnožovať
napríklad hľuzami /zemiak/, poplazmi
/jahoda/ a odrezkami /maliny.
Žiak vie, že existujú aj rastliny, ktoré žijú len
jeden rok, prípadne časť roka : vyrastú zo
semena, zakvitnú, prinesú plody, v ktorých sú
semená a uhynú. V ďalšom roku zo semien
vyrastú nové rastliny.
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Environmentálna výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
prvý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Poslaním environmentálnej výchovy ako samostatného predmetu
je vychovávať osobnosť
s hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode zaujímajú významné miesto. Nejde iba
o poskytovanie informácií, ale najmä zážitkovým učením a prostredníctvom hier účinne podporovať aktívnu
ochranu prírody ako i vytvárať pozitívne hodnoty a postoje k životnému prostrediu.
Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené
s bezprostredným životným prostredím žiaka.
Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu by
mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať alternatívne,
aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy, formy majú byť veku primerané
a majú podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov.
2. Ciele učebného predmetu
Cieľom environmentálnej výchovy je prehlbovať vzťah k sebe, k iným ľuďom i celému životnému
prostrediu. Pôsobením environmentálnej výchovy lepšie poznávať vzťahy v životnom prostredí a ich problémy.
Aktívne sa zúčastňovať na účinnej ochrane a zlepšovaní životného prostredia.
Cieľom predmetu je aj rozvíjať poznanie žiaka v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov
s ním súvisiacich tak, aby bol samostatne schopný orientovať sa v informáciách.
Environmentálna výchova má žiakov viesť k:
- uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania látok,
ktoré príroda ľuďom poskytuje
- tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy
- nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu
- spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímaniu pozorovaných
javov ako častí komplexného celku prírody
- rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaní a hľadaním v rôznych
informačných zdrojoch.
Žiaci sú vyučovaním usmerňovaní k skúmaniu čiastkových bežných situácií tak, že:
- sa rozvíja ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok
- sa naučia pozorovať
- sa naučia identifikovať premenné skúmanej situácie
- vedia identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky
- sa naučia zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní
- sa naučia vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom
- si rozvíjajú schopnosť argumentácie s využívaním kauzality
- dokážu zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine.
Prínos environmentálnej výchovy pre žiaka:
- citlivo pristupovať k živej i neživej prírode
- chápať význam ochrany prírody pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne
vplyvy človeka a jeho produktov na prírodu a celkové životné prostredie
- dokázať vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov poznatkov a environmentálnej výchovy ako
takej
- vedieť, že každá skutočnosť je vysvetliteľná
- dokázať meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňovaný logickou argumentáciou
- schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím
- schopnosť pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo
vzťahu k prostrediu
-
vnímať život ako najvyššiu hodnotu
posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu
podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia
prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému prostrediu.
Na hodináchenvironmentálnej výchovy sa najčastejšie používajú: dialóg, diskusia, výklad, zážitkové
metódy, hra, dramatizácia, tvorba projektov, pokusy.
Formy – samostatná, skupinová práca, práca vo dvojiciach, beseda, frontálna práca, vychádzka.
3. Učebné zdroje
Pri vyučovaní environmentálnej výchovy používame tieto pracovné zošity:
- Ing. Radoslava Kanianska, CSc., Odpad – Pracovné listy pre žiakov základných škôl, SAŽP Banská
Bystrica s finančnou podporou MŽP SR, 2002
- Ing. Július Šréter, Mgr. Slavomíra Vogelová, Ovzdušie – Súbor pracovných listov k metodickej
príručke, Centrum environmentálnych aktivít Trenčín s finančnou podporou MŠ SR, 2004
- Bc. Slavomíra Vogelová, Voda – Súbor pracovných listov pre žiakov základných škôl, SAŽP Banská
Bystrica s finančnou podporou MŠ SR, 2003
Ďalšie zdroje si vyučujúci určí podľa potreby ( encyklopédie, časopisy, internet).
4. Kritériá a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy,
ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho
vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy. Veľký dôraz sa kladie na kladné s motivujúce
hodnotenie.
Prospech žiaka v predmete environmentálna výchova sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný
2 – chválitebný
3 – dobrý
4 – dostatočný
5 – nedostatočný
5. Obsah predmetu
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne-33 hodín ročne
Ciele
Tematický celok -Témy
Obsahový štandard
Oboznámiť
žiakov so
základnými
prírodnými
zdrojmi
nevyhnutnými pre život
človeka
Racionálne využívanie
prírodných zdrojovvzduch, voda, pôda
Význam vzduchu pre život
človeka, rastlín
a živočíchov
Čo dýchame, čo je vzduch?
Čistý a znečistený vzduch
Potreba vzduchu pre
život, kyslík
Vietor- pohybujúci sa
vzduch
Znečisťovatelia
vzduchu
Voda a jej podoby
Voda v domácnosti
a v prírode
Čistá a znečistená voda
Význam pôdy pre rastliny
Pestrosť života pod zemou,
na zemi, nad zemou
Pôda v okolí školy
Živiny v pôde
Viesť žiakov
k aktívnej
ochrane
prírody
Odpad
Odpad v domácnosti
Druhotné využitie obalov
Vratné a nevratné obaly
Skládka odpadu
Spotreba energie
Energie u nás doma
Význam a šetrenie energie
Rozvíjať
pozitívne
hodnoty
a postoje
žiakov
a schopnosť
chrániť
a zlepšovať
Zachovanie biodiverzity
Jarné chránené rastliny
Chránené živočíchy
Negatívne zásahy človeka
do prírody
Poznávanie rastlín
a živočíchov
v okolí a v našom regióne
Jednoduchý kolobeh
vody v prírode
Podoby vody
Pitná a úžitková voda
Šetrenie vodou v
domácnosti
Druhy pôd
Tvorba humusu
Prevzdušňovanie
pôdy
Význam pôdy pre rast
rastlín
Druhy obalov
Druhotné využitie
obalov
Triedenie odpadu
Vratné a nevratné
obaly
Základné druhy
energie
Význam energie pre
človeka
Chránené rastliny a
živočíchy
Rastliny a živočíchy
v okolí a regióne
Výkonový štandard
Žiak vie:
- vysvetliť pojem vzduch,
vietor a význam kyslíka pre
život človeka a rastlín,
Časová
dotácia
14 hodín
-rozpoznať skupenstvá
vody,
-uviesť príklady použitia
vody v domácnosti,
-vypracovať projekt- Voda
okolo nás,
rozpoznať čistú a znečistenú
vodu,
- vysvetliť rozdiel medzi
pitnou a úžitkovou vodou,
- roztriediť použitím
zmyslov druhy pôd piesočnatá, orná, ílovitá,
-vysvetliť význam
dážďovky pri
prevzdušňovaní pôdy,
-rozpoznať druhy obalovkartónové, papierové,
plastové, hliníkové,
sklenené a ich triedenie,
-uskutočniť experiment na
druhotné využitie odpadu
-vypracovať projekt –
Druhotné využitie odpadu
5 hodín
- uviesť základné druhy
energií- elektrická, tepelná,
slnečná, veterná, atómová
-vysvetliť význam energie
pre človeka,
3 hodiny
- určiť vybrané rastliny
a živočíchy v okolí,
- rozpoznať chránené
rastliny a živočíchy,
-porozprávať o negatívnych
zásahoch človeka do
prírody a ich dôsledkoch,
6 hodín
životné
prostredie
Odlesňovanie
Poznávanie lesných rastlín
a živočíchov
Význam lesa pre človeka
Lesné rastliny a
živočíchy
Význam lesov
Beseda s lesníkom
o prírode v regióne
-vysvetliť význam lesov pre
človeka,
-určiť vybrané lesné rastliny
a živočíchy,
-vypracovať projekt- Deň
Zeme,
-porozprávať o prírode
okolo nás a jej ochrane.
5 hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Environmentálna výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
druhý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Poslaním environmentálnej výchovy ako samostatného predmetu je vychovávať osobnosť s hodnotovou
orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode zaujímajú významné miesto. Nejde iba o poskytovanie
informácií, ale najmä zážitkovým učením a prostredníctvom hier účinne podporovať aktívnu ochranu prírody
ako i vytvárať pozitívne hodnoty a postoje k životnému prostrediu.
Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené
s bezprostredným životným prostredím žiaka.
Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu by mala
byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce
a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy, formy majú byť veku primerané a majú
podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov.
2.
Ciele predmetu
Cieľom environmentálnej výchovy je prehlbovať vzťah k sebe, k iným ľuďom i celému životnému
prostrediu. Pôsobením environmentálnej výchovy lepšie poznávať vzťahy v životnom prostredí a ich problémy.
Aktívne sa zúčastňovať na účinnej ochrane a zlepšovaní životného prostredia.
Cieľom predmetu je aj rozvíjať poznanie žiaka v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním
súvisiacich tak, aby bol samostatne schopný orientovať sa v informáciách.
Environmentálna výchova má žiakov viesť k:
- uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania látok,
ktoré príroda ľuďom poskytuje
- tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy
- nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu
- spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímaniu pozorovaných
javov ako častí komplexného celku prírody
- rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaní a hľadaním v rôznych
informačných zdrojoch.
Žiaci sú vyučovaním usmerňovaní k skúmaniu čiastkových bežných situácií tak, že:
- sa rozvíja ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok
- sa naučia pozorovať
- sa naučia identifikovať premenné skúmanej situácie
- vedia identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky
- sa naučia zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní
- sa naučia vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom
- si rozvíjajú schopnosť argumentácie s využívaním kauzality
- dokážu zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine.
Prínos environmentálnej výchovy pre žiaka:
- citlivo pristupovať k živej i neživej prírode
- chápať význam ochrany prírody pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne
vplyvy človeka a jeho produktov na prírodu a celkové životné prostredie
- dokázať vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a environmentálnej výchovy ako takej
- vedieť, že každá skutočnosť je vysvetliteľná
- dokázať meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňovaný logickou argumentáciou
- schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím
- schopnosť pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo
vzťahu k prostrediu
- vnímať život ako najvyššiu hodnotu
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu
- podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia
- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému prostrediu.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Na hodinách environmentálnej výchovy sa najčastejšie používajú: dialóg, diskusia, výklad, zážitkové
metódy, hra, dramatizácia, tvorba projektov, pokusy.
Formy – samostatná, skupinová práca, práca vo dvojiciach, beseda, frontálna práca, vychádzka.
3.
Učebné zdroje
Pri vyučovaní environmentálnej výchovy používame tieto pracovné zošity:
- Ing. Radoslava Kanianska, CSc., Odpad – Pracovné listy pre žiakov základných škôl, SAŽP Banská
Bystrica s finančnou podporou MŽP SR, 2002
- Ing. Július Šréter, Mgr. Slavomíra Vogelová, Ovzdušie – Súbor pracovných listov k metodickej
príručke, Centrum environmentálnych aktivít Trenčín s finančnou podporou MŠ SR, 2004
- Bc. Slavomíra Vogelová, Voda – Súbor pracovných listov pre žiakov základných škôl, SAŽP Banská
Bystrica s finančnou podporou MŠ SR, 2003
Ďalšie zdroje si vyučujúci určí podľa potreby ( encyklopédie, časopisy, internet).
4.
Kritériá a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, ktoré
schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho
vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy. Veľký dôraz sa kladie na kladné s motivujúce
hodnotenie.
Prospech žiaka v predmete environmentálna výchova sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný
2 – chválitebný
3 – dobrý
4 – dostatočný
5 – nedostatočný.
5. Obsah predmetu
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Ciele
Oboznámiť
žiakov so
základnými
prírodnými
zdrojmi
nevyhnutnými pre život
človeka
Tematický celok -Témy
Racionálne využívanie
prírodných zdrojovvzduch, voda, pôda
Prach a výfukové plyny
v našom okolí
Výfukové plyny, prach
Znečisťovatelia vzduchu
Využitie vody
v domácnosti a význam
šetrenia s vodou
Spôsoby znečisťovania
vody
Pestovanie rastlín
v rôznych pôdach
Druhy pôd
Živiny v pôde
Viesť žiakov
k aktívnej
ochrane
prírody
Odpad
Čo je odpad v našom okolí
Triedenie odpadu
Tvorba projektu- Druhy
odpadu
Viesť žiakov
k aktívnemu
šetreniu
energie
Spotreba energie
Výroba a šetrenie energie
Rozvíjať
pozitívne
hodnoty
a postoje
žiakov
a schopnosť
chrániť
a zlepšovať
životné
prostredie
Zachovanie biodiverzity
Rozmanitosť rastlinných
druhov
Rozmanitosť živočíšnych
druhov
Dôsledky negatívnych
zásahov do prírody
Jarné chránené rastliny
Chránené živočíchy
Spotreba energie
v domácnosti
Chránené územia a ich
význam pre život
ohrozených druhov rastlín
Odlesňovanie
Projekt- Deň Zeme
Výkonový štandard
Časová
dotácia
Žiak vie:
Čistý a znečistený vzduch
Život rastlín a zvierat
s vodou
Poznať
význam lesa
a dôsledky
jeho
Obsahový štandard
Spoločné znaky
vodných rastlín a zvierat
Racionálne využitie
vody v domácnosti
Znečistená voda
Význam pôdy pre
rastliny
Druhy pôd
Význam živín pre rôzne
druhy rastlín
Druhy odpadu
Komunálny odpad
Papier, textil, plasty,
sklo, kov
Druhy elektrárnítepelná, vodná, jadrová,
slnečná, veterná
Elektrospotrebiče v
domácnosti
Rastlinné druhy
Živočíšne druhy
Znečistená príroda,
ochrana prírody
Chránené rastliny
a živočíchy v našom
regióne
Národné parky
a chránené územia
v našom regióne
Planéta Zem a jej
ochrana
- hovoriť o vplyve
škodlivín na naše
zdravie
- označiť a uviesť
znečisťovateľov
vzduchu
- vymenovať vodné
rastliny a živočíchyspolužitie
- šetriť vodou
v domácnosti
- rozpoznať čistú
a znečistenú vodu
. vysvetliť význam pôdy
pre rastliny
- vymenovať druhy pôd
- uviesť spôsoby
hnojenia rastlín
- rozpoznať druhy
odpadu- papier, plast,
sklo
- triediť odpad
- vytvoriť plagát
o separovaní odpadu
- vymenovať spôsoby
výroby energie
- vysvetliť význam
energie pre človeka
- identifikovať rastlinné
druhy v našom okolí
- rozpoznať živočíšne
druhy v našom okolí
- uviesť dôsledky
znečistenia prírody
- rozpoznať chránené
rastliny a živočíchy
-správať sa podľa
určených zásad
v chránených územiach
-vypracovať projekt
9 hodín
3 hodiny
2 hodiny
7 hodín
poškodzovania
Viesť žiakov
k ochrane
ovzdušia
U žiakov
vytvárať
pozitívny
vzťah
k okolitej
prírode
Vzájomné vzťahy lesných
rastlín a živočíchov
Ako sa mení les počas roka
Aktívna ochrana lesov
Prírodné spoločenstvo
Ročné obdobia
Les- zdroj života rastlín
a zvierat
Projekt- Les a jeho život
Úbytok ozónovej vrstvy
Základné podmienky života
na Zemi
Význam vzduchu pre život
na Zemi
Príčiny znečisťovania
ovzdušia
Vplyv škodlivín vo
vzduchu pre život na Zemi
Vzduch, jeho význam,
ochrana a príčiny
znečisťovania vzduchu,
ozónová vrstva
- vysvetliť význam
vzduchu,
- uviesť príčiny
poškodzovania ozónovej
vrstvy
Urbanizácia
Utváranie citového vzťahu
k najbližšiemu prostrediu
a k celej krajine
Starostlivosť o zeleň
v okolí školy
Ochrana zelene, ochrana
mestských pamiatok
- pomenovať okrasné
rastliny vo svojom okolí,
- starať sa o zeleň vo
svojom okolí
- pozná mestské
pamiatky
Zásady správania sa v
lese
- rozpoznať lesné
rastliny a živočíchy
- opísať zmeny lesa
počas roka
- dodržiavať pravidlá
správania sa v lese, navrhnúť spôsoby
ochrany lesa
- vypracovať projekt
o živote v lese
6 hodín
4 hodiny
2 hodiny
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Vlastiveda
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
druhý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojho okolia, obce,
regiónu, kraja a celej vlasti. V 2. ročníku je zameraná na bezprostredné okolie žiaka a na obec, v ktorej dieťa
žije, resp. navštevuje školu. Žiaci si uvedomujú priestor okolo seba, prírodu, ľudí, kultúru a to všetko vo
vzájomnom vzťahu a navzájom sa ovplyvňujúce. Oboznamujú sa s prírodnými a spoločenskými javmi a
zákonitosťami v súlade s prírodovedným a spoločenskovedným poznaním tak, aby žiak vnímal zmeny vo
svojom okolí, rozumel im a snažil sa ich vysvetliť. Učivo vlastivedy prebúdza u žiakov záujem o krásy prírody,
o zaujímavé ľudské výtvory v blízkom i vzdialenejšom okolí.
2.
Ciele učebného predmetu
Vo vyučovaní vlastivedy v 2. ročníku je cieľom, aby žiaci vedeli rozprávať o svojom rodnom kraji
(krajine svojho okolia). Pomenovať jeho jednotlivé prvky – časti. Primerane veku odlíšiť vzťahy, väzby
(prírodného a spoločenského rázu) v krajine svojho okolia, vo svojej obci, doma i v škole. Pri každej vhodnej
téme majú žiaci použiť poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností. Žiaci majú dokázať pomenovať a odlíšiť,
čo vytvorila príroda a čo človek. Rozprávať o premenách prírody počas roka. Vyhľadať v kalendári významné
dni. Orientovať sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov. Veku primerane
charakterizovať svoju obec. Z hlavného cieľa vyplývajú tieto čiastkové ciele:
– vedieť pomenovať pozorované javy a vyjadriť vlastné názory a postoje, utvárať si vzťah k prírode
a kultúrnym hodnotám, vnímať jedinečnosť prírodných a kultúrnych výtvorov v okolí a hľadať možnosti ich
aktívnej ochrany, vedieť vyjadriť svoj postoj k okolitému svetu, vedieť sa orientovať vo svete informácií –
vedieť získavať historické, zemepisné a kultúrne informácie z viacerých zdrojov, vedieť sa orientovať v čase
a priestore, poznať vlastnú kultúru a kultúru iných národov, poznať a chápať rozdiely medzi ľuďmi, poznávať
podstatu zdravia a príčin ochorenia, chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, vedieť pomenovať a odlíšiť, čo
vytvorila príroda a čo človek, nadobudnúť základné vedomosti o miestnej krajine, uvedomiť si význam
starostlivosti o lesy, vodu, pôdu a vzduch, poznať a dodržiavať základné bezpečnostné predpisy pre chodcov
a cyklistov, nadobudnúť sociálne zručnosti – základy asertívneho správania a komunikácie, rozvíjať schopnosť
pracovať samostatne i tímovo.
Pedagogické stratégie- metódy a formy
Stratégie vyučovania kladú nároky na samostatnosť, tvorivosť a organizáciu práce učiteľa. Využívanie
stratégií umožňuje učiteľovi úspešne vyučovať a žiakovi úspešne sa učiť. Učiteľ si formy a metódy vyberá
a používa podľa svojho výberu tak, aby boli variabilné, aktivizujúce, tvorivé a humanizujúce. Správne
zvolenými metódami a formami práce vytvára atmosféru , v ktorej sa žiak môže učiť bez strachu a stresu,
podnecuje prirodzenú zvedavosť, motivuje k aktívnemu učeniu, podporuje sebahodnotenie, aby žiak poznal
svoje prednosti i chyby, vytvára podmienky pre úspešnosť každého žiaka ako i pozitívnu pracovnú atmosféru.
Metódy: práca s textom v učebnici, na tabuli, výklad, predĺžený výklad, rozličné druhy rozhovorov,
príbehy, rozprávky a piesne zo svojej obce, vysvetľovanie, motivačné metódy, problémové úlohy,
precvičovanie, pozorovanie, skúmanie, grafické znázorňovanie, práca s ilustráciami, objasňovanie pojmov,
dialóg, cvičenia a situácie na rozvoj hodnotiaceho myslenia, sociálne učenie – učenie sa od seba navzájom,
autentické učenie zo skúsenosti.
Formy: práca žiakov vo dvojiciach, skupinová , individuálna, frontálna práca, diferencovaná práca, didaktické
hry, experimentovanie, simulovanie rôznych situácií, kooperatívne učenie, dramatické hry, hranie rolí.
3.
Učebné zdroje
M. Kožuchová,. M. Šimunková : Vlastiveda pre 2. ročník základných škôl. EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o.
2008 – schválilo MŠVVa Š SR pod č. CD- 2008- 21968/45504-1:911 zo dňa 3. december 2008.
4.
Kritéria a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy,
ktoré schválilo MŠ SR pod č. 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1. 5. 2011
Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené
úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy .
Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý stupeň
základnej školy uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň.
Na vlastivede sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- snaha a záujem o vyučovací
Metódy hodnotenia – ústne
- písomne
Prostriedky hodnotenia:
- ústna odpoveď
- písomné práce
- projekty
Pri stanovovaní známky za tematické a polročné písomné previerky, alebo testy, ale aj pri klasifikovaní žiaka na
polrok a na konci školského roka. Vedomosti sú vyjadrené známkou.
5. Obsah predmetu 2. ročník
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Ciele
Tematický celok
Obsahový
štandard
trieda, škola,
rozmiestnenie vecí
v triede, plán
triedy, nebezpečné
miesta,
rozmiestnenie
miestností v škole,
chodby, vchod,
moja trieda
Výkonový štandard
Rozvíjať záujem o
spôsob života
v triede, škole .
Podporovať chuť
učiť sa.
Všímať si priestor,
v ktorom sa učíme.
Moja trieda, škola,
okolie školy
Správanie sa v škole,
bezpečnosť v triede,
v škole
Naučiť žiaka
všímať si priestor ,
v ktorom žijeme
a jeho zmeny.
Rozvíjať zručnosti
pri praci s náčrtmi
školy, cesty do
školy a blízkeho
okolia.
Rozvíjať
pozorovacie
a orientačné
schopnosti pri
sledovaní priestoru
v okolí školy.
Cesta do školy
a domov
Poznávanie cesty do
školy
Svetové strany,
poludňajší tieň,
krajina, orientácia
podľa svetových
strán, trieda, škola,
dopravné značky
Okolie školy
Žiak vie opísať prostredie
školy. Vie určiť , čo sa
nachádza pred školou, za
školou – budovy, stromy.
Naučiť žiaka
orientovať sa
v okolí školy
a bydliska, vnímať
jedinečnosť
prírodných
výtvorov
v okolí a rozvíjať
záujem objavovať
a vysvetľovať.
Okolie školy
a bydliska
( orientácia v okolí).
Povrch, lesy, lúky,
polia, záhrady
a parky okolia
Čo rastie v našom
okolí, rieka, potok
Ako sa mení okolie
školy počas roka
Škola. Školský
dvor, objekty
v okolí školy, pred
školou, za školou,.
Prostredie v okolí
školy- stromy,
budovy
Les, lúka, park,
rieka, jazero, ročné
obdobia,
kalendárny rok,
mesiace, sviatočné
dni, ako prieskum.
Vytvárať vzťah k
životnému
prostrediu,
v ktorom žijeme
a všímať si jeho
zmeny.
Naučiť hľadať
informácie
a hľadať riešenia
na otázky a svoje
návrhy
interpretovať.
Podporovať
a rozvíjať
pozorovacie
schopnosti pri
vnímaní
jedinečnosti
prírodných
Ako sa staráme
o naše okolie
(a životné prostredie)
Krajina, životné
prostredie,
znečistené
prostredie, zničené
prostredie
a ochrana
životného
prostredia.
Žiak vie vyhodnotiť miesta
v obci alebo v škole, ktoré
sú znečistené a navrhnúť
vylepšenie stavu v škole.
Na základe vlastného
prieskumu vie určiť,
v ktorých častiach obce sú
zdevastované lavičky,
cesty, zničené a pokreslené
budovy, vyrúbané stromy.
Príroda
Prvky okolia, ktoré
vytvorila príroda
a prvky prostredia,
ktoré vytvoril
človek, opísať
krajinu okolo
školy.
Žiak vie rozpoznať, ktoré
časti krajiny tvorila príroda,
ktoré človek.
Žiak vie opísať prostredie
prostredia triedy, školy.
Žiak vie zakresliť na plánik
rozloženie tried na chodbe,
v triede, rozloženie stolov,
tabule a pod.
Vie vyhodnotiť miesta
nebezpečné v triede
a v škole a určiť pravidlá
správania sa pre vlastnú
bezpečnosť aj bezpečnosť
spolužiakov.
Žiak vie nakresliť schému
cesty do školy, vyznačiť na
nej objekty, zaujímavé
miesta, vyhodnotiť
nebezpečné miesta,
zakresliť na ceste
priechody, križovatky,
dopravné značky, semafory.
Žiak vie opísať podľa
vlastných záznamov
z prieskumu, čo rastie
v okolí školy v obci, aké
rastliny, stromy, vedieť ich
porovnať, v čom sa líšia,
podľa obrázkov popísať
rastliny. Žiak si vie urobiť
atlas z fotografií alebo
kresieb alebo listov
stromov. Žiak vie vytvoriť
zbierku (analyzovať,
triediť).
Časová
dotácia
3 hodiny
3 hodiny
2 hodiny
1 hodina
1 hodina
2 hodiny
výtvorov v okolí
a rozvíjať záujem
objavovať
a vysvetľovať.
Naučiť pracovať
s náčrtmi blízkeho
okolia a obce.
Orientovať sa na
pláne obce,
rozumieť znakom
a ikonám.
Orientácia v náčrte
alebo v pláne mesta
Cesta, náčrt, plán,
nákres.
Viesť k hľadaniu
riešenia na otázky,
hľadať informácie,
vedieť svoje
návrhy
interpretovať.
vnímať krásu
kultúrnych
pamiatok, naučiť sa
vážiť si ich
a chrániť.
Podporovať záujem
o spôsob života
ľudí v blízkom
okolí. Rozvíjať
zásady slušného
správania., úcty
k starším.
Naučiť hľadať
informácie a vedieť
ich využiť.
Naučiť žiaka čísla
pre záchranu a čísla
tiesňových volaní.
Naša obec, jej
história a súčasnosť,
čo a ako sa deje
v našom okolí
Obec( príbehy
o rodákoch, pamätné
miesta, sochy a i.)
História, povesti,
piesne, šport
a kultúra
Príbeh, povesť,
pamätné budovy,
sochy, významné
osobnosti histórie,
vedy, kultúry,
športu, umenia
Obec
Ľudia v mojom okolí,
správanie sa
k ľuďom, úcta k
starším
Obec, ulice, domy,
významné budovy
– pošta, polícia,
škola, miestny
úrad.
Ochrana miesta pred
nebezpečenstvom
( požiar)
Kam volať o pomoc
a kto nám pomáha
(tiesňové linky)
Tiesňová linka,
postup pri volaní
hasičov
Rozvíjať
regionálnu kultúru
prostredníctvom
poznania tradícií
v regióne počas
sviatkov v roku.
Tradície
Zvyky a tradície
Vianočný čas ( aké sú
tajomstvá Vianoc,
Silvestra, Nového
roka a Troch kráľov)
Veľkonočné sviatky
Čo sa mi v našom
kraji najviac páči
Sviatočné dni,
tradície
Naučiť
sprostredkovať
informácie a svoje
návrhy
prezentovať.
Žiak vie zakresliť do náčrtu
alebo plánu obce budovy.
Žiak sa vie orientovať na
náčrte alebo pláne obce,
mesta, ktoré domy sú na
akej ulici, ktorá cesta vedie
k vybranej lokalite, cez aké
ulice a okolo ktorých budov
prechádza.
Žiak vie vytvoriť zbierku
informácií o významných
ľuďoch obce. Vie vytvoriť
portfólio významných
osobností alebo
zaujímavých miest nakreslených alebo
odfotografovaných.
Žiak vie opísať spôsob
života obyvateľov obce,
povedať názov svojej obce(
i presnú adresu), vysvetliť
zásady slušného správania
sa na ulici a k obyvateľom
obce.
Žiak pozná čísla tiesňovej
linky (112).
Vie identifikovať
nebezpečenstvo a ako sa
pred ním chrániť – neznámi
ľudia, prírodné
nebezpečenstvá – blesk,
búrka, silné slnečné
žiarenie.
Žiak vie vymenovať známe
sviatočné dni na rozhraní
kalendárnych rokov, vie
opísať aké tradície sa k nim
viažu v jeho rodine, v jeho
obci, regióne.
Žiak vie napísať, nakresliť
príbeh ne tému : „ Čo sa mi
v našej obci páči a čo sa mi
nepáči“.
8 hodín
1 hodina
3 hodiny
3 hodiny
4 hodiny
2 hodiny
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Vlastiveda
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
tretí
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Predmet vlastiveda sa venuje poznávaniu svojej vlasti, svojho kraja, vlastnej obce a bezprostredného
okolia. Vyučovanie je zamerané na zážitkové objavovanie, na spoznávanie a sledovanie najbližšieho okolia i
celého Slovenska. Využívanie priameho pozorovania na výletoch, na exkurziách prispieva ku komplexnému
pochopeniu života a členitosti krajiny v danej oblasti Slovenska a hlbšiemu zapamätaniu si prítomných
skutočností. Zatiaľ čo v druhom ročníku spoznávali žiaci bezprostredné okolie školy a svojho bydliska, v treťom
ročníku sa ich obzor rozšíri . Cez tvorbu plánov a máp najbližšieho okolia prejdu k spoznávaniu krajiny celého
Slovenska. Vo vlastivede tretieho ročníka je ústredným prvkom jednotli vých tém mapa. Pomocou mapy žiaci
spoznajú krajiny Slovenska. Naučia sa pracovať s atlasom, s mapou, s plánom obce a pokúsia sa načrtnúť
takýto plán. Naučia sa pracovať s časovou priamkou a jej prostredníctvom spoznávať dejiny Slovenska, históriu
Slovenska chápaťcez významné historické osobnosti . Spoznajú významné pamiatky a mestá Slovenska. Spoja
zemepisné i historické poznatky a zručnosti.S históriou sa žiaci budú zoznamovať hlavne prostredníctvom
literatúry, povestí, rozprávok, príbehov, piesní, pranostík a pomocou ľudovej slovesnosti. Tým sa prispieva aj k
rozvoju čitateľskej gramotnosti a k rozvoju čitateľských schopností a zručností žiakov. Opisujú Slovensko a
jeho časti pomocou obrázkov.
2.
Ciele učebného predmetu
Cieľom predmetu je, aby sa žiaci naučili spôsobom, ktorý je pri meraný veku, Spoznávať Slovensko,
jeho históriu, kultúru, spôsob života ľudí, súčasnosť, a najmä sa zorientovať vo svojom bezprostrednom okolí.
Ciele vyučovania:
o Získavať vzťah k rodnému kraju – ku kraju, v ktorom žijú.
o Zoznámiť sa pomocou príbehov, rozprávok, piesní s históri ou našej vlasti, stručne prerozprávať dej
týchto príbehov a rozprávok.
o Rozprávať o svojom rodnom kraji , o obci, o ľuďoch, ktorí tu žili a žijú. O tom, čo vytvorili, čím sú
známi.
o Pri merane veku odlíšiť vzťahy prírodného a spoločenského rázu vo svojej obci, doma a v škole.
o Využívať poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností v ďalšom vzdelávaní a vyhľadávaní informácií.
o Vyhľadávať v kalendári významné dni.
o Orientovať sa v rodnom kraji pomocou svetových strán, významných objektov, orientačného plánu
obce a mapy.
o Pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pohoria, jaskyne, rieky, mestá.
Kľúčové kompetencie, ktoré predmet rozvíja:
 Rozvíjať schopnosť učiť sa. Osvojiť si primerané spôsoby práce. Pri osvojovaní poznatkov uplatňovať






rôzne techniky učenia.
Uvedomovať si význam vytrvalosti a iniciatívy pre vlastný pokrok a pri systematizácii poznatkov.
Interpretovať prečítaný text.
Rozvíjať čitateľskú gramotnosť reprodukovaním povestí a rozprávok, ich prezentáciou pred
spolužiakmi a opisom obrázkov a kresieb.
Ceniť si kultúrne a historické dedičstvo a ľudové tradície.
Rozvíjať podmienky pre celoživotné učenie.Využívať získané poznatky, čítanie plánov a máp pri
orientácii v neznámom kraji.
Vnímať okolie a históriu ako motív pre vlastné výtvarné, literárne, hudobné alebo iné spracovanie. Pri
tejto činnosti dochádza k hodnoteniu krajiny na základe estetických zážitkov.
 Získavať informácie z rôznych zdrojov, pracovať s nimi,triediť ich, spracovávať ich a prezentovať pred

spolužiakmi.
Kreatívne používať vybrané média, nástroje, materiály, vyjadrovacie prostriedky a technické postupy
zaúčelom znázornenia zážitku, fantázie, predstavy alebo myšlienky.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Metódy: práca s textom v učebnici, na tabuli, výklad, predĺžený výklad, rozličné druhy rozhovorov,
príbehy, rozprávky a piesne zo svojej obce, vysvetľovanie, motivačné metódy, problémové úlohy,
precvičovanie, pozorovanie, skúmanie, grafické znázorňovanie, práca s ilustráciami, objasňovanie pojmov,
dialóg, cvičenia a situácie na rozvoj hodnotiaceho myslenia, sociálne učenie – učenie sa od seba navzájom,
autentické učenie zo skúsenosti. Formy: práca žiakov vo dvojiciach, skupinová , individuálna, frontálna práca,
diferencovaná práca, didaktické hry, experimentovanie, simulovanie rôznych situácií, kooperatívne učenie,
dramatické hry, hranie rolí.
3.
Učebné zdroje
Kožuchová, Matúšková, Šimunková – Vlastiveda pre 3.ročník základných škôl, EXPOL
PEDAGOGIKA 2009, schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2009-29720/36409-11:911 zo dňa 6. novembra 2009
4.
Kritériá a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/ 2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
V predmete vlastiveda sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- prístup k predmetu
- praktické zručnosti žiakov
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5.
Obsah predmetu 3. ročníka
Časový rozsah výučby : 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Ciele
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Vedieť sa
orientovať
podľa
svetových strán,
poznať krajinu
v okolí školy a
domova.
Ako sa vyznať vo
svojom okolí
Krajina
Ako sa orientovať podľa
svetových strán
Ako vyzerajú veci pri
pohľade zhora
Význam plánu
Ako vzniká mapa
Spoznávať časti
Slovenska,
opísať krajinu,
Objavujeme
Slovensko
Kde sa nachádza Slovensko
Krásy našich hôr chránené
územia
Žiak vie charakterizovať
typy krajiny,
určiť hlavné a vedľajšie
svetové strany.
Orientovať sa podľa
kompasu, poludňajšieho
tieňa
Pozorovať okolitú
krajinu
Získať predstavu o pláne
Definovať pojem mapa
Určiť pohoria a chránené
územia, rieky a jazerá.
Rozdeliť a určiť pásma
Časová
dotácia
7 hodín
7 hodín
získavať vzťah
k rodnej vlasti.
Rieky
Lesy
Slovensko plné záhad
Po turistických chodníčkoch
Oboznámiť sa
s dejinami
Slovenska
Spoznávame
dejiny Slovenska
Ako chápať časové
súvislosti
Prečo sa ľudia usadili na
našom území
Predmety svedkovia doby
Svätopluk
Prečo chodíme do školy
Ako vznikol slovenský jazyk
Ako vznikla hymna
Slovensko v súčasnosti
Poznať hrady a
zámky na
Slovensku,
vedieť
porozprávať
slovenskú
povesť o
hradoch.
Naše starobylé
pamiatky a ich
krása
Ako vznikali mestá
Slávne mestá
Povesti o mestách
Hrady a zámky
Povesti o hradoch
Svetoznáme pamiatky
lesov. Vymenovať
prírodné výtvory na
Slovensku.
Rozpoznať značky
turistických máp.
Vytvoriť časovú
priamku.
Pomenovať znaky
osídľovania.
Spoznať pojmy
archeológia, múzeum.
Vie príbeh
o Svätoplukovi.
Porozprávať zmeny
počas panovania Márie
Terézie,zásluhy
Bernoláka a Štúra.
Vymenovať štátne
symboly a význam
členstva v EU.
Žiak vie vysvetliť
význam vzniku
miest.Predstaviť slávne
starobylé mestá.
Vyhľadať povesti
o mestách a hradoch.
Žiak pozná významnejšie
hrady a zámky.
Vymenovať niektoré
pamiatky zapísané do
Unesco
9 hodín
10 hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Vlastiveda
1 hod. týždenne, spolu 33 hodín
štvrtý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Predmet vlastiveda sa venuje poznávaniu svojej vlasti, svojho kraja, vlastnej obce a bezprostredného
okolia. Cieľom predmetu je, aby sa žiaci naučili spôsobom, ktorý je primeraný veku, spoznávať Slovensko, jeho
históriu, kultúru, spôsob života ľudí, súčasnosť, a najmä sa zorientovať vo svojom bezprostrednom okolí. Žiaci
majú vedieť, kde sa v obci nachádzajú významné objekty, budovy, inštitúcie. Zoznámia sa významnými
osobnosťami obce, športovcami, s kultúrnymi telesami. Postupne si rozširujú svoj rozhľad z obce na rodný kraj,
neskôr na celé Slovensko. Naučia sa pracovať s atlasom , s mapou, s plánom obce a pokúsia sa načrtnúť takýto
plán. Komplexne sa zoznámia sa zmenami a premenami v obci, v kraji, vo vlasti.
Vyučovanie je zamerané na zážitkové objavovanie, na spoznávanie a sledovanie najbližšieho okolia i celého
Slovenska. Využívanie priameho pozorovania na výletoch, na exkurziách a v školách v prírode prospieva ku
komplexnému pochopeniu života a členitosti krajiny v danej oblasti Slovenska a hlbšiemu zapamätaniu si
prítomných skutočností.
2. Ciele učebného predmetu
Prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní, rozprávaní, pozorovaní, skúmaní, žiaci získavajú vzťah k
rodnému kraju – kraju, v ktorom žijú. Vo vyučovaní vlastivedy v 4. ročníku je cieľom, aby žiaci vedeli
rozprávať o svojom rodnom kraji (krajine svojho okolia). Pomenovať jeho jednotlivé prvky – časti. Primerane
veku odlíšiť vzťahy, väzby (prírodného a spoločenského rázu) v krajine svojho okolia, vo svojej obci, doma i v
škole. Pri každej vhodnej téme majú žiaci použiť poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností. Žiaci majú
dokázať pomenovať a odlíšiť, čo vytvorila príroda a čo človek. Rozprávať o premenách prírody počas roka.
Vyhľadať v kalendári významné dni. Orientovať sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných
objektov. Veku primerane charakterizovať svoju obec. Po objavnom spoznaní rodného kraja sa žiaci pútavou
formou oboznámia so zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu,
pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia. Ukázať na „obrázkovej mape“ (prispôsobenej obsahu
vlastivedy v 3. ročníku) vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Opísať ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa
odlíšiť ich už na pohľad významné znaky. Stručne povedať obsah povesti na vybratú tému. Porozprávať o
významných historických udalostiach. S históriou sa deti zoznamujú hlavne prostredníctvom literatúry, povestí,
rozprávok, príbehov, piesní, pranostík a pomocou ľudovej slovesnosti. Tým sa prispieva aj k rozvoju čitateľskej
gramotnosti a k rozvoju čitateľských schopností a zručností žiakov. Opisujú Slovensko a jeho časti pomocou
obrázkov.Cieľom vyučovania vlastivedy je:










všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,
prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí, v triede, škole, obci,
vedieť pracovať s náčrtmi napr. triedy, školy, blízkeho okolia , ktoré vedú k zručnosti pracovať s
plánom obce , orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest,
vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem objavovať a vysvetľovať,
hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať,
diskutovať o návrhoch,
vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa vážiť si ich a chrániť.
získať vzťah k rodnému kraju – ku kraju v ktorom žijú
zoznámiť sa pomocou príbehov, rozprávok, piesní s históriou našej vlasti, stručne prerozprávať dej
týchto príbehov a rozprávok
rozprávať o svojom rodnom kraji, o obci, o ľuďoch, ktorí tu žili a žijú. O tom, čo vytvorili, čím sú
známi



primerane veku odlíšiť vzťahy prírodného a spoločenského rázu vo svojej obci, doma a v škole
využívať poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností v ďalšom vzdelávaní a vyhľadávaní informácií
vyhľadať v kalendári významné dni
Pedagogické stratégie- metódy a formy:
Metódy: práca s textom v učebnici, na tabuli, výklad, predĺžený výklad, rozličné druhy rozhovorov, príbehy,
rozprávky a piesne zo svojej obce, vysvetľovanie, motivačné metódy, problémové úlohy, precvičovanie,
pozorovanie, skúmanie, grafické znázorňovanie, práca s ilustráciami, objasňovanie pojmov, dialóg, cvičenia
a situácie na rozvoj hodnotiaceho myslenia, sociálne učenie – učenie sa od seba navzájom, autentické učenie zo
skúsenosti. Formy: práca žiakov vo dvojiciach, skupinová , individuálna, frontálna práca, diferencovaná práca,
didaktické hry, experimentovanie, simulovanie rôznych situácií, kooperatívne učenie, dramatické hry, hranie
rolí.
3.
Učebné zdroje
Kožuchová,Matúšková,Šimunková – Vlastiveda pre 4. ročník, EXPOL
2011,Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2011-12548/ 321 38:4-919 zo dňa 31.augusta 2011
PEDAGOGIKA
Kožuchová,Matúšková: Pracovný zošit k učebnici Vlastiveda pre 4. roč. ZŠ, AITEC s.r.o. 2011
4. Kritériá a stratégie hodnotenie
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
V predmete vlastiveda sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- prístup k predmetu
- praktické zručnosti žiakov
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5. Obsah predmetu 4. ročníka
Časový rozsah výučby : 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Ciele
Poznať krajinu,
v ktorej žijeme.
Tematický celok
Krajina, v ktorej
žijeme
Obsahový štandard
Čítanie mapy
Slovenska, časová
priamka,
charakteristika kraja
v ktorom žijem
Výkonový štandard
Žiak vie opísať
povrch krajiny podľa
členitosti,
-písať polohu pohorí a
nížin
- usporiadať udalosti
na časovej priamke,
Naučiť sa
Mestá a dediny
Charakteristika mesta
-opísať
Časová dotácia
4 hodiny
charakteristiku
mesta, dediny.
Poznávať krajské
mestá.
Učiť sa orientovať
v cestovnom
poriadku. Poznávať
pamiatky Bratislavy
a Košíc.
Poznávať rozvoj
baníctva na
Slovensku.
Cestujeme
z Bratislavy do
Košíc
Zaujímavosti
zo Slovenska
a dediny. Rozdiely
mesta a dediny. Kraje
a ich krajské mestá.
charakteristiku mesta
a dediny,
-porovnať výhody a
nevýhody.
8 hodín
Hľadanie
autobusových a
leteckých spojení do
Košíc. Cestovanie po
Bratislave,
Košiciach.
Cestovanie
v minulosti a dnes.
-vyhľadať rôzne
spojenia z cestovných
poriadkov,
-naučiť sa slušné
správanie
v dopravnom
prostředku,
-vyhľadať na mape
historické památky,
6 hodín
Práca baníkov
v minulosti a dnes.
Kedy a prečo sa
začalo baníctvo
rozvíjať.
- porozprávať ako sa
rozvinulo baníctvo,
akú úlohu malo
v dejinách,
-vyhľadať na mape
miesta ťažby
nerastov,
2 hodiny
Poznávať tradície
regiónov Slovenska,
vnímať krásu
kultúrnych
pamiatok.
Tradície a zvyky
Historické regióny na
Slovensku. Zvyky a
tradicie podľa
regiónov.
-získavať poznatky o
regiónoch Slovenska,
. opísať zvyky a
tradície v našom
regióne,
6 hodín
Vnímať jedinečnosť
prírody.
V súlade s prírodou
Prírodné zajímavosti
vytvořené přírodou a
vytvořené človekom.
Projekt – Súčasnosť a
minulosť v našom
kraji.
-vysvetliť základy
ochrany prírody a
ochrany zdravia,
zásady bezpečného
pohybu v horskom
prostredí.
7 hodín
Vzdelávacia oblasť : Človek a hodnoty
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Etická výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
prvý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Poslaním predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou
orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú
významné miesto. Nejde iba o poskytovanie informácií, ale zážitkovým učením účinne podporovať pochopenie
mravných noriem a napomáha osvojeniu správania. Zameriava sa na výchovu k prosociálnosti, na rozvoj
sociálnych zručnosti, podieľa sa na primárnej prevencií porúch správania.
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné
ciele. Obsah tvorí desať základných tém:
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. vyjadrovanie citov
6. empatia
7. asertivita
8. reálne a zobrazené vzory
9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
10. komplexná prosociálnosť
2. Ciele učebného predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá má svoju identitu, je sama sebou / zahŕňa aj
prosociálnosť /, má pozitívny vzťah k životu a ľuďom, jej správanie je určované osobným presvedčením
a etickými normami, má zrelý morálny úsudok, je schopná správne reagovať v neočakávaných a zložitých
situáciách, charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, koná v súlade so svojimi
zásadami aj s citovou zaangažovanosťou – súlad medzi emóciami a chcením, prijíma iných v ich rozdielnosti,
akceptuje ich názory ,je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza
profesor
M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie,
prežívanie, rozvíjať jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať,
tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť
hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Na hodinách etickej výchovy sa najčastejšie používajú: dialóg a diskusia, zážitkové metódy, učenie
posilňovaním žiaduceho správania, hranie rolí, scénky, brainstorming, hra, dramatizácia.
Formy – samostatná, skupinová práca, individuálna a práca vo dvojiciach, vyhľadávanie materiálov, exkurzie,...
3. Učebné zdroje
Etická výchova pre 1.ročník základných škôl – pracovné listy Bratislava,SPN –Mladé letá.s.r.o.2010. – schválilo
MŠVVaŠ SR pod č.CD-2005-17622/250080-096 zo dňa18.5.2005 ako pracovné listy pre žiakov 1.ročníka ZŠ.
4. Kritériá a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
V predmete etická výchova sa hodnotia:
- výstupy žiakov
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- správnosť a rýchlosť riešenia doplnkových úloh
- prístup k predmetu
Prostriedky hodnotenia:
- projekty
- pracovné listy
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1- výborný,
2- chválitebný,
3- dobrý,
4- dostatočný,
5- nedostatočný.
5. Obsah predmetu 1. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne –33 hodín ročne
Ciele
Vytvárať
prosociálne
spoločenstvo
žiakov.
Tematický celok
Postoje a zručnosti
v medziľudských vzťahoch
ponúknuť
žiakom
víziu
spolupracujúceho spoločenstva
ako
základu
pre
dobré
spolužitie (jeho jednoduché
a viditeľné
komponenty
–
sedenie v kruhu, formulovanie
pravidiel typu mať právo byť
vypočutý, právo nevyjadriť sa,
mať vzájomnú úctu a dôveru –
nevysmievať
sa,
hovoriť
pravdu, chrániť veci svoje
i iných…),
prvé kontakty v triede a v škole
(zoznamovanie, oslovovanie,
pozdrav),
komunikácia zameraná
na
sebaprezentáciu
a sociálne
vzťahy,
pravidlá podporujúce spolužitie
v skupine (po istom čase možno
Obsahový štandard
spoločenstvo v triede, pravidlá
spoločenstva v triede, spolužitie,
sedenie v kruhu, ,dôvera,
vzájomná úcta,pravda,
zoznamovanie,pozdrav,
vďačnosť,komunikácia,
sebaprezentácia,sociálne
vzťahy,pozitívne vzťahy,
spolupráca v kolektíve
Výkonový
štandard
časová
dotácia
Žiak vie:
- chápať význam
6 hodín
komunikácie pre
dobré spolužitie
v spoločenstve.
-si uvedomiťpotrebu
vzájomnej úcty
a dôležitosť
vďačnosti
- sa predstaviť a učí
sa prezentovať sám
seba, hovoriť pravdu
-poznať spolužiakov
po mene
pravidlá
dopĺňať).
Viesť žiakov
k sebaúcte,
autonómii
cítenia
a myslenia.
prehodnocovať,
Prvky prosociálneho
správania v žiackom
kolektíve
vzájomná úcta pri komunikácii
(pekne sa oslovovať, pozdraviť
sa, počúvať sa navzájom...),
úcta
k
vzájomným
požiadavkám, vďačnosť za
vykonané
dobro
(prosím,
ďakujem),
vzájomná
pomoc
medzi
spolužiakmi i členmi rodiny
vzájomná úcta medzi
ľudmi,pravidlá podporujúce
spolužitie v skupine,
oslovenie ,pozdrav, vzájomné
počúvanie, prosba
dobro, zlo, vďačnosť, ochota,,
poďakovanie,
ochota spolupracovať,
pomoc spolužiakovi
pomoc medzi členmi
rodiny,vzájomná úcta medzi
členmi rodiny
Žiak vie:
- vhodne použiť
pozdrav, prosbu
6 hodín
a vyjadriť
vďačnosť
- vie prežívať
vďačnosť voči tým,
čo mu robia dobre
- vnímať víziu
spolupracujúceho
spoločenstva
-vysvetliť čo je to
úcta k ľudom
Naučiť sa
hodnotiť,
zaujímať
stanoviská,
rozlišovať
dobro od zla
Osvojovať si
sociálne
zručnosti
potrebné
v sociálnych
kontaktoch
s inými
ľuďmi.
Ľudská dôstojnosť a sebaúcta
uvedomovanie
si
vlastnej
hodnoty (rozdiel medzi mnou
a ostatným svetom),
poznanie
a postupné
zvnútorňovanie
povedomia
jedinečnosti a nedotknuteľnosti,
vedenie
k sebaovládaniu
a znášaniu
námahy
pri
prekonávaní prekážok.
hodnota človeka, reálne vnímanie
seba samého,,reálne vnímanie
sveta okolo seba,hodnota
materiálnych vecí,jedinečnosť
každého človeka,sebaúcta,
– sebaovládanie,námaha,prekážka,
Pozitívne hodnotenie iných
človek a jeho hodnota spoznávanie
pozitívnych
vlastností svojich najbližších
v rodine, v triede, v škole,
v rovesníckych vzťahoch… (Čo
sa mi najviac páči na mojej
mamičke, ockovi, starkých…),
verbálne
vyjadrovanie
pozitívneho
hodnotenia
druhých,
prehodnocovanie negatívnych
skutočností (dobro – zlo, napr.
branie si vecí navzájom,
posudzovanie
a ponižovanie, urážanie menej
zdatných detí v oblasti intelektu
a prejavov - spevu, kreslenia,
pohybu, oblečenia, rodinnej
situácie…,
klamanie
a žalovanie…),
postoj k ľuďom, ktorí sú nám
nesympatickí, spôsobujú nám
alebo druhým zlo (úmyselne,
neúmyselne).
hodnota človeka,pozitívne
vlastnosti každého
človeka,verbálna komunikácia,
dobro,zlo,ponižovanie,
posudzovanie,urážanie,pravda,lož
sympatický a nesympatický človek,
Naša rodina
uvedomovanie si hodnoty
príbuzenské vzťahy v rodine,
členovia rodiny ,rodičia
Žiak vie:
6 hodín
-chápať potrebu
vytvárať
a dodržiavať
pravidlá spolužitia
v skupine
- slovne vyjadriť
základné ľudské
vlastnosti
Žiak vie:
7 hodín
-slovne vyjadriť
rozdiel medzi
dobrom a zlom na
ľudoch zo svojho
okolia
-je schopný oceniť
dobro na iných
- prijať ocenenie,
- rozvíjať postoj
k ľuďom, ktorí sú
mu nesympatickí
- poznávať sám seba,
uvedomiť si vlastnú
hodnotu
- cítiťpotrebu
potvrdzovania
vlastnej hodnoty
inými
Žiak vie:
-identifikovať
a slovne vyjadriť
8 hodín
rodiny pre jednotlivca i pre
,rodičovskáláska,úcta,komunikácia, rodinné vzťahy
spoločnosť (Čo sa mi na našej
pomoc medzi členmi rodiny
- vie členom rodiny
rodine najviac páči?)
opätovať dobro
príbuzenské vzťahy (S kým
v rôznych situáciách
z rodiny si najviac rozumiem...?
(príprava darčeka,
Čo by som mohol urobiť pre
slovné vyjadrenie...)
lepšie vzťahy v našej rodine,
-tešiť sa z dobra
ktoré z rodinných pravidiel sa
a odmietať zlo
mi najťažšie dodržiavajú...),
v rodine, v triede,
rodičovská láska a jej význam
v škole,
v živote dieťaťa (konkrétne
v rovesníckych
emocionálne prejavy, prejavy
vzťahoch)
starostlivosti, pomoci...),
-reflektovať dobro
úcta, komunikácia a pomoc
plynúce z rodiny medzi členmi rodiny (Koho rád
vyjadriť, čo ho na
pozorujem pri práci? Čo by som
rodinných vzťahoch
rád vedel ako moji blízki...),
teší, čo je v rodine
význam blízkeho človeka pre
najdôležitejšie
život jednotlivca
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Etická výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
druhý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Poslaním predmetu etická výchova je vytvárať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej
úcta k prírode a k človeku, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení
tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne
podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi
v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu
harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi
národmi.
Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch
a v regulácii správania žiakov. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností ( otvorená komunikácia, empatia,
pozitívne hodnotenie iných...) ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch
správania a učenia.
2. Ciele učebného predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
- má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť;
- má pozitívny vzťah k životu a ľuďom, spojený so zdravou kritickosťou;
- jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi
z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti;
- má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o všeobecné zásady, preto je schopná správne reagovať aj
v neočakávaných a zložitých situáciách;
- charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania;
- koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou- súlad medzi emóciami a chcenímnekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti;
- prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis pristúpiť, ktorý ale
nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami;
- je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu
Pedagogické stratégie - metódy a formy
Metódy: práca s textom v pracovnom zošite, na tabuli, výklad, dialóg, diskusia , príbehy, vysvetľovanie,
motivačné metódy, problémové úlohy, precvičovanie, pozorovanie, skúmanie, práca s ilustráciami,
objasňovanie pojmov, cvičenia a situácie na rozvoj hodnotiaceho myslenia, sociálne učenie – učenie sa od seba
navzájom, autentické učenie zo skúsenosti.
Formy: práca žiakov vo dvojiciach, skupinová , individuálna, frontálna práca, diferencovaná práca, didaktické
hry, dramatizácia, rolové hranie, simulovanie rôznych situácií.
3. Učebné zdroje
Kopinová,Ľ., Ivanová,E. : Etická výchova pre 2. ročník ZŠ, SPN 2011
Kovaliková, S.- Olsenová, K.: Integrované tematické vyučovanie. Bratislava: Faber, 1996. ISBN 80-967492-6-9
Internetové zdroje, metodická príručka, didaktické pomôcky a prostriedky.
4. Kritériá a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej
školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-30121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
V predmete etická výchova sa hodnotia:
- výstupy žiakov
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- správnosť a rýchlosť riešenia doplnkových úloh
- prístup k predmetu
Prostriedky hodnotenia:
- projekty
- pracovné listy
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1- výborný,
2- chválitebný,
3- dobrý,
4- dostatočný,
5- nedostatočný.
5. Obsah predmetu 2. ročníka
Časový rozsah výučby: 1. hodina týždenne – 33 hodín ročne
Ciele
Osvojiť si
základné
sociálnokomunikačn
é zručnosti
Tematický celok
Postoje a spôsobilosti
medziľudských vzťahov
Pipomenutie si tém a z nich
vyplývajúce správanie z prvého
ročníka.
Počúvanie iných ako prvý
predpoklad úspešnej spolupráce,
sebaovládanie pri prijímaní
informácií o sebe od iných,
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Práva a povinnosti v rámci
školskej triedy.
Pojmy: ďakujem, prosím,
prepáč, prosociálnosť,
empatia, rodina, počúvanie,
spolupráca, dohoda,
rozhovor, počúvanie,
sebakontrola,
sebaovládanie, pravidlá
rozhovoru, práva
a povinnosti, priateľstvo.
Žiak vie vysvetliť
dôležitosť počúvania pre
spoluprácu.
Zapájanie žiakov do
tvorivých úloh
prostredníctvom
pozorovacích schopností
a fantázie.
Žiak vie vysvetliť, čo je
tvorivosť, vie vysvetliť
súvislosti medzi
fantáziou, úsilím
a tvorivosťou, vie
vymenovať konkrétne
produkty tvorivosti
v rámci rodiny a školy.
Časová
dotácia
7 hodín
Žiak vie pochopiť
a vnútorne akceptuje
význam počúvania pre
spoluprácu a dobré
vzťahy,
uvedomuje si spojitosť
práv a povinností.
základy spolupráce v skupinách
(uvedomovanie si práv
a povinností).
Osvojiť si
tvorivé
riešenia
každodenný
ch situácií
v
medziľudsk
ých
vzťahoch
Tvorivosť
Objavovanie vlastných danostítalentu – pozitívnych stránok
(V čom som výnimočný, čo viem
dobre robiť, čo mi ide dobre..),
rozvoj fantázie a pozorovacích
schopností,
Pojmy: fantázia, tvorivosť,
úsilie.
6 hodín
tvorivosť, ktorú od nás prijímajú,
očakávajú iní (Vymyslieť darček
pre súrodencov, rodičov, starých
rodičov..),
Tvorivosť v rámci rodiny
a školy.
tvorivosť iných, ktorá nás
obohacuje (Ako dobre nám padne,
keď nás iní prekvapia niečím
novým, zaujímavým- napr. mama
novým jedlom..),
využitie tvorivosti v živote triedy
(tvorba pravidiel správania sa
v triede, ak si ich pamätáme
z minulého ročníka, treba ich však
prehodnotiť)
Rozvíjať
aktivitu
a tvorivosť
v sebapozná
vaní a vo
vzťahu
k iným.
Iniciatíva
Pojmy: iniciatíva, priateľ,
nepriateľ, rodina, moja
Iniciatíva v sebapoznaní (Kto som? osobnosť.
Aký vplyv má fungovanie môjho
tela na moje prežívanie, pohodu, či Príklady prospešnej
nepohodu? Prečo reagujem tak,
a škodlivej iniciatívy.
ako reagujem?),
Pojmy: iniciatíva, moja
iniciatíva v o vzťahu k iným,
osobnosť, moje vlastnosti,
hľadanie možností ako vychádzať priateľ, nepriateľ, rodina,
v ústrety iným ľuďom ( v rodine), klamstvo, podvádzanie,
v triede, v kruhu kamarátov..) a ich navádzanie na klamstvo,
realizácia,
riešenie problémov.
iniciatíva, ktorá nie je prijatá
inými, a iniciatíva iných, ktorá je
pre mňa neprijateľná(riešenie
problémov- navádzanie na
klamstvo, podvádzanie, kradnutie,
ohováranie..),
Iniciatíva, ktorá ohrozuje moje
zdravie a osobnú bezpečnosť
(fajčenie, alkohol, drogy, sexuálne
zneužívanie detí)
Žiak vie vysvetliť, čo je
iniciatíva, prejavuje
aktívnejšiu účasť na
riešení problémov
v triede.
Rozvíjať a
posilňovať
komunikač
né
zručnostiučiť sa
vyjadrovať
city.
Prežívať
radosti
z napĺňania
potreby byť
akceptovan
ý inými
a mať rád
iných
Vyjadrovanie citov
Vyjadrenie vďačnosti, ochoty,
láskavosti, obdivu verbálne aj
neverbálne (Ako si vzájomne
vyjadrujeme city v rodine, vo
vzťahoch s priateľmi,
spolužiakmi?),
Poznávanie význam u slov
radosť, smútok, hnev,
ľahostajnosť, veselosť,
vďačnosť, ochota,
láskavosť, obdiv, odpor.
Rôznymi spôsobmi žiak
prispieva k vytváraniu
dobrej nálady a pohody
úcta k žene – matke, sestre,
v triede, prejavuje snahu o
spolužiačke..(Čo sa mi páči a čo sa kultivované vyjadrovanie
mi nepáči na ženách
hnevu, vzdoru, odporu,
a dievčatách?),
smútku.
Žiak vie vysvetliť
spojenie
,,vyjadrovanie citov“,
vie vysvetliť význam
citov v živote človeka, vie
verbálne i neverbálne
identifikovať a vyjadriť
city vďačnosti, ochoty,
láskavosti a obdivu,
hnevu, smútku, odporu,
prekvapenia.
Naučiť sa akceptovať
prežívanie citov
u druhých.
úcta k mužovi – otcovi, bratovi,
spolužiakovi..(Čo sa mi páči, a čo
sa mi
nepáči na mužoch a chlapcoch?),
kultivované vyjadrovanie
7 hodín
Žiak si uvedomuje
rozdiel medzi pozitívnou
iniciatívou a tou, ktorá
ohrozuje jeho zdravie
a osobnú
bezpečnosť.
7 hodín
negatívnych citov (hnev, vzdor,
smútok..),
akceptovanie citov iných
Naša trieda- spoločenstvo
Poznávať
svoje práva správanie sa medzi sebou, vzťahy
a povinnosti medzi chlapcami a dievčatami –
slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť,
pomoc slabším, rešpektovanie
inakosti (Čo sa mi v našej triede
najviac páči? Som tu spokojný? Sú
iní spokojní so mnou?,
kamarátstvo a priateľstvo –
úprimné a falošné priateľstvo (Čo
je dôležité pre priateľstvo? Mám
v našej triede priateľov?),
dodržiavanie pravidiel správania
v triede -podpora vzájomnosti,
spokojnosti, tolerancie
a spolupráce (Môžem niečo
zmeniť na sebe, aby sa so mnou
v našej triede lepšie žilo? Mám
dajaký návrh na vylepšenie našich
vzťahov?)
Pojmy: trieda, spoločenstvo Žiak vie vysvetliť, čo je
detí
spoločenstvo detí, chápe
dôležitosť kultivovaného
vyjadrovania negatívneho
prežívania citov u seba
Podporovanie vzájomnej
i iných,
dôvery, priateľstva.
uvedomuje si potrebu
Pojmy: vzťah, dôvera,
rešpektovania odlišnosti
sympatia , antipatia,
iných.
spolupráca, priateľstvo,
Chápe túžbu nájsť
spokojnosť, tolerancia,
dobrého priateľa a byť
pravidlá, zmena,
dobrým priateľom.
spoľahlivosť, spolupráca.
Žiak vie rozlíšiť dobrú
a zlú klímu v rámci triedy.
6 hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Etická výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
tretí
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a
hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty
zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych
zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem
a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle,
aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi
spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k
prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je
primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností
/otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na
primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
2.
Ciele učebného predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
- má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
- má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
- jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z
univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
- má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v
neočakávaných a zložitých situáciách,
- charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
- koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
- prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v
rozpore so všeľudskými hodnotami,
- je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza
profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie, rozvíjať
jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, tvoriť progresívne
medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v primárnom vzdelávaní je:
 viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
 naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla,
 naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania primerané
veku,
 umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
 umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy,
 podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
 formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.
Výchovné a vzdelávacie ciele v 3.ročníku ZŠ
1. napomáhať zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt a postojov
2. učiť sa efektívne komunikovať s rovesníkmi
3. nadobúdať sociálne zručnosti – asertivitu, empatiu
Pedagogické stratégie – metódy a formy






dialóg a diskusia
zážitkové metódy
učenie posilňovaním žiaduceho správania
hranie rolí, scénky, brainstorming
hra, dramatizácia
Formy – samostatná, skupinová práca, individuálna a práca vo dvojiciach, vyhľadávanie materiálov,
exkurzie,...
3.
Učebné zdroje
Ivanová, Kopinová, Otottová – Etická výchova pre 3.ročník základných škôl - pracovné listy,
Bratislava, SPN 2010 – schválilo MŠ SR pod č. CD-2006-15018/39219-2:0962011-48/44:1-919. Metodická
príručka k učebnici ETV pre 3. ročník ZŠ
4.
Kritériá a stratégie hodnotenie
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/ 2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
V predmete etická výchova sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- prístup k predmetu
- praktické zručnosti žiakov
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5.
Obsah predmetu 3. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Ciele
Tematický celok
Naučiť sa
efektívne
komunikovať s
rovesníkmi.
Postoje a spôsobilosti
medziľudských vzťahov
dodržiavanie dohodnutých
pravidiel správania, kvalita
otvorenej komunikácie pravdivosť, objektívnosť,
prijímanie pravdy o sebe aj o
iných, asertívne správanie
ako súčasť efektívnej
komunikácie, nácvik
bezpečného správania sa v
rizikových situáciách
(odmietnutie zla, postavenie
sa proti šikanovaniu, vedieť
povedať nie na negatívne
ponuky).
Vcítenie sa do prežívania
iných – empatia
hľadanie dôvodov na radosť
a smútok u seba a u iných,
pochopenie situácie iných
ľudí prostredníctvom
vlastných zážitkov (u
spolužiakov, a členov
rodiny…), odovzdávanie
radosti a zmierňovanie
smútku najbližších, záujem o
zdravotne postihnutých,
starých a chorých ľudí.
Viesť k
nadobudnutiu
sociálne zručnosti
– asertivita,
empatia.
Riešenie konfliktov Viesť žiakov k
výchova k zmierlivosti:
sebaúcte,
právo na omyl a možnosť
autonómii cítenia a nápravy, význam odpúšťania
myslenia
v medziľudských vzťahoch,
rozvíjanie sebaovládania a
jeho upevňovanie –
prehlbovanie vzájomnosti i
sebaúcty, súťaživosť a
kooperácia.
Pomoc, darovanie, delenie
.
sa vnímanie a prežívanie
Naučiť hodnotiť,
zaujať stanoviská, prosociálosti (základy
starostlivosti o prírodu,
rozlišovať dobro od zla
ochrana zvierat), zámerné
robenie dobra iným, rozdiel
medzi psychickou a
materiálnou pomocou,
podelenie sa a darovanie v
rámci rodiny a žiackeho
kolektívu, príprava žiakov
na možné neprijatie dobra
Obsahový
štandard
Komunikácia,
otvorená
komunikácia,
pravidlá
skupiny,
pravda,
asertívne
správanie,
riziková
situácia,
bezpečné
správanie
Výkonový štandard
radosť,
smútok,
súcit, vcítenie
sa do iného
veselosť,
ústretovosť,
údiv, hnev,
odpor,
odvaha,
strach,
smútok,
radosť,
vďačnosť
spolucítenie
omyl,
odpúšťanie,
kritika,
spolupráca,
súťaživosť
Žiak vie:
-prejaviť pochopenie voči
spolužiakom a chorým,
zdravotne postihnutým a
ľuďom v núdzi,
-ochotne diskutovať, vnímať
dôvody druhej strany
4
hodiny
Žiak vie:
- reagovať na svoj omyl, na
omyl ostatných, rozumie
významu odpúšťania a práva
na omyl,
- pri konflikte diskutovať,
vnímať dôvody druhej strany,
5 hodín
psychická
pomoc,
materiálna
pomoc,
pomoc
v rámci
rodiny, školy
ohodnotiť situácie, kedy prijal
rôzne druhy pomoci a je
ochotný pomáhať
-požiadať o odpustenie a vie
odpustiť
- spolupracovať,
- vidieť problémy druhých, vie
pomáhať a podeliť sa
- reagovať na neprijatie
pomoci
- vie vysvetliť slovo pomoc a
pozná rozdiel medzi
6 hodín
Žiak vie:
- vysvetliť pojem komunikácia
- vysvetliť slovo pravda a ako
vplýva na kvalitu komunikácie
- sa správať v rizikových
situáciách
Časová
dotácia
5 hodín
inými.
našej škole ma znepokojujú?
Napomáhať
zvnútorňovaniu
prosociálnych
hodnôt a postojov.
Naučiť hodnotiť,
zaujať stanoviská,
rozlišovať dobro
od zla
Naša škola
poznávanie kvalít a
predností školy ( Čo by som
porozprával o našej škole
priateľovi zo zahraničia?),
rozvíjanie povedomia a
príslušnosti k svojej škole –
osobnosti, prostredie,
atmosféra, učebné predmety
(Čo sa mi na našej škole
najviac páči? ), účasť žiakov
na živote a úspechoch školy
(Podieľam sa na vytváraní
dobrej atmosféry na našej
škole? Ktoré problémy na
našej škole ma znepokojujú?
psychickou a materiálnou
pomocou,
prednosť,
nedostatok,
kamarádstvo,
spoločenstvo
- rodina škola,
učebné
predmety ,
úspech,
iniciatíva
atmosféra dobrá - zlá
pravidlá a ich
dodržiavanie
prispieť k prezentácii školy
- aktívne sa podieľať na živote
školy
- uviesť ich príklady
-reagovať na pomoc (prijatie,
odmietnutie)
- hovoriť o kvalitách svojej
školy
-rozpoznať kvality a prednosti
školy a teší sa z nich,
13
hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Etická výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 hodín
štvrtý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a
hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty
zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych
zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem
a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle,
aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi
spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k
prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je
primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností
/otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na
primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
2. Ciele učebného predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
• má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
• má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
• jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými
normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku
spoločnosti,
• má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v
neočakávaných a zložitých situáciách,
• charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
• koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením –
nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
• prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v
rozpore so všeľudskými hodnotami,
• je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza
profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie, rozvíjať
jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich
komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu
osobnosti, učiť hodnotiť
K- – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v primárnom vzdelávaní je:
• viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
• naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla,
• naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania primerané veku,
• umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
• umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy,
• podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
• formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.
Pedagogické stratégie - metódy a formy
Pri vyučovaní sa využívajú nasledovné metódy práce: dialóg, riadený rozhovor, diskusia, hranie rolí, zážitkové
metódy, situačno- problémové metódy. Formy– samostatná práca, skupinová práca, individuálna a práca vo
dvojiciach.
3. Učebné zdroje
Ivanová,Kopinová,Otottová- etická výchova pre 4.ročník-pracovné listy,Slovenské pedagogické nakladateľstvo
2009, Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 30.10.2007 pod číslom CD-2007-19118/396831:916.
4. Kritériá a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
V predmete etická výchova sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- prístup k predmetu
- praktické zručnosti žiakov
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5. Obsah predmetu 4.ročníka
Časový rozsah výučby :1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Ciele
Osvojovanie si
sociálnych
postojov a
zručností v
medziľudských
vzťahoch.
Tematický celok
Sociálne postoje
a zručnosti v
medziľudských
vzťahoch
Obsahový štandard
Tolerancia vo vzťahoch
Rešpekt a úcta voči
všetkým ľuďom
Dôležitosť
komunjkačných zručností
v medziľudských
vzťahoch
Kultivované správanie
voči osobám iného
pohlavia
Pojmy:spolužitie,pravidlá
spolužitia, práva,
povinnosti, tolerancia
Výkonový
štandard
Žiak vie:
- ako znie Zlaté
pravidlo ľudskosti
- vie vysvetliť
pojmy
rovnoprávnosť
pohlaví, rás...
- vie vysvetliť
základné rozdiely
medzi pohlaviami
chápe význam
zlatého pravidla
mravnosti v
medziľudských
vzťahoch
- uvedomuje si
význam
rovnoprávností
ľudí bez ohľadu na
rasu, pohlavia
- vie pochopiť
správanie iného
pohlavia
Časová
dotácia
9 hodín
Prezentovanie
prosociálnych
vzorov.
Reálne
a zobrazené vzory
Pojmy :vzor, vplyv
vzoru, pozitívne
a negatívne vzory
správania
Sloboda a zodpovednosť
Pozitívne a negatívne
vplyvy
Prezentácia prosociálnych
vzorov v okolí dieťaťa
Čitateľský návyk ako
možný zdrojobjavovania
prosociálnych zdrojov
- badať rozvíjanie
autonómneho
cítenia a myslenia
- v komunikácii so
spolužiakmi
prejavuje prvky
tolerancie
- kultivovane
prijíma a
rešpektuje opačné
pohlavie
- v správaní badať
prijímanie
zodpovednosť za
svoje rozhodnutia .
Žiak pozná pojmy
vzor, vplyv vzoru,
pozitívne a
negatívne vzory
správania
- na vlastnej
skúsenosti
reflektuje
pozitívne i
negatívne
- je schopný
postrehnúť
nevhodnosť
vplyvu TV a badať
snahu o reguláciu
jej sledovania
- vie si voliť medzi
prosociálnym
vzorom a
negatívnym
vzorom
- vie verbálne
prezentovať aspoň
jeden pozitívny a
negatívny literárny
a mediálny vzor
- vie rozoznať
prosociálne vzory
vo svojom okolí.
5 hodín
Prezentovanie
prosociálnych
vzorov.
Rozvoj tvorivosti
a iniciatívy
Mediálna výchova
Skicár – plagát
Úcta a sebaúcta
Osvojovanie si
sociálnych
noriem.
Rozvíjanie
mravného úsudku.
Napĺňanie obsahu
Dohovoru o
právach dieťaťa
Podiel UNESCO na ochrane
dieťaťa
Práva dieťaťa v slovenskom
právnom poriadku
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Spoznávanie a
uplatňovanie
svojich práv a
plnenie si svojich
povinností
Podporovanie
záujmov,ktoré rozvíjajú
osobnostné kvality využívané
pre dobro jednotlivca i pre
celé spoločenstvo
Tvorivosť, iniciatívnosť
a vytrvalosť pri riešení
každodenných problémov
Pojmy :hodnoty
človeka.fajčenie, alkohol ,
sexuálne zneužívanie detí
Súvislosti práv detí
Náš región – vlasť
Solidarita a prijatie odlišností
Pojmy :práva
dieťaťa,UNESCO,akceptácia,
demokratická krajina,
konflikt
Rozvíjanie povedoma a
príslušnosti k svojmu
regiónu, k svojej vlasti
Iniciatíva při poznávaní a
ovplyvňovaní vlastného
regiónu
Ekologické správanie,
Pojmy: región,
povedomie,ekologické
správanie, fauna, flóra,
kultúra
Žiak vie:
Posúdiť kto je, svoje
reakcie, realizuje
ústretovo k iným,vie
riešiť problémy ,
pomáhať iným.
- badať na jeho
správaní prosociálne
prvky
Žiak vie:
vymenovať aspoň 5
práv dieťaťa,vie
vymenovať aspoň
tri situácie
nerešpektovaniapráv
detí doma a vo
svete. Pozná rozdiel
a podstatu pojmov
právo a povinnosť
Žiak vie zaradiť
svoje bydlisko do
lokality okresi
Vie vymenovať
pozitívnu
skutočnosť,ktorá sa
viaže na jeho
región, pozná
osobnosť, na ktorú
môže byť hrdý
Vie určiť problémy
regiónu
Vie prejavovať
ochotu pomôcť pri
zveľadení regiónu
9 hodín
5 hodín
5 hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Náboženská výchova
1hod. týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
prvý
Škola pre život
ICSED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má
potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú
úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet umožňuje žiakom formulovať otázky týkajúce sa
základných životných hodnôt, postojov a konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky ( kresťansky )
formulovaným pohľadom na svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské
vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.
Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života
s Cirkvou.
2.
Ciele učebného predmetu
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov
tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom
pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženský výchova je výchovou k zodpovednosti voči
sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať,
rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na ďalšie
spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej
spoločenskej diskusie. Ciele predmetu sú stotožnené s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania
Slovenskej republiky ... „ nechceme v národnom programe len zdôrazňovať organizačné organizačné zmeny
financovania, formálne aspekty zmeny v riadení, ale ide hlavne o položenie základov zmeny filozofie výchovy,
osvojenia si nových hodnôt poznávacích a morálnych kvalít človeka budúcnosti. Mladí ľudia by sa mali strániť:
pôžitku bez svedomia, bohatstva bez práce, vedy bez ľudskosti, poznania bez vôle, podnikania bez mravnosti,
politiky bez princípov.“
Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
o formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
o konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet
o hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
o formovať svedomie
o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
o spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
o oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova
o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Rozvoj kompetencií:
komunikačné kompetencie:
Žiak
• nadväzuje a vedie v skupine dialóg a rozhovor
• prejavuje odvahu vyjadriť sa, prezentovať svoj pohľad na predloženú tému
• chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať
• volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu
• používa „ja” odkaz
• dokáže kultivovane poprosiť
• aktívne a so záujmom počúva
• slovne prejaví radosť a vďačnosť z obdarovania
kultúrne kompetencie:
Žiak
• prejavuje úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje
• objavuje hodnotu rodiny
• vníma dôležitosť a hodnotu rodiny
• intuitívne vníma obrazy, symboly
• intuitívne vníma posolstvo legendy a biblického textu
• orientuje sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežíva ich rozdielnu náplň a úlohuintuitívne
vníma symbolickú reč legendy
kompetencie k riešeniu problémov:
Žiak
• rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si
• vecí navzájom, posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti intelektu a prejavov spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a žalovanie…)
• spontánne a samostatne hodnotí vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je správne/
nesprávne, čo je dobré/zlé
• v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči morálnym konfliktom, je otvorený pre dobro
občianske kompetencie:
Žiak
• poznáva a ochraňuje svoje najbližšie životné prostredie
sociálne a interpersonálne kompetencie:
Žiak
• prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich schopností a daností
• uvedomuje si a uplatňuje vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných žiakov
v skupine
• prispôsobuje svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skupiny
• pozná úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov rodiny
berie do úvahy potreby iných
• hľadá možnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu kamarátov...) a realizuje ich
existenciálne kompetencie:
Žiak
• intuitívne vníma bytostnú potrebu lásky
• objavuje hranice dobra a zla
• objavuje svoj vnútorný – duchovný svet v hlase svedomia
• vie modlitbu Otče náš a jednoduchým spôsobom prepojí časti tejto modlitby so svojim životom
• vníma potrebu dávania a prijímania
• objavuje svoj duchovný rozmer
• prežíva atmosféru Vianoc a spája ju zo skutočnosťou Božieho daru pre ľudí
je otvorený pre diferencované vnímanie sveta
• je otvorený pre dar života, ktorý môže spoznávať a rozvíjať v spoločenstve cirkvi
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti
a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód
závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho
vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné
rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),
motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (
vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela).
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické
sprostredkovanie učiva), rozhovor(verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov,
konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov,
rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie
objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov
založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová
metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou
činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).
Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov,
uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), filozofická diskusia je efektívnym
prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným
na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom
záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi
danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne
vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej
skupiny),dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie,
napodobňovanie
životných
situácií,
aktivity, ktorévyžadujúinterakciumedzi skupinou žiakov
a
jednotlivcami),kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomnérozvíjanietémy, príbehu a pod.),"A propos":
konverzáciaaleboináspoločensky orientovaná interakcia, podľarozprávaniaučiteľa, žiakov, návštevníka o
najdôležitejších a najaktuálnejšíchtémachzo života. Typické autentické rozhovory.
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a
písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy).
Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to
východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné usporiadanie priestoru
v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolil.
Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či
predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým
so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
3. Učebné zdroje
Cesty lásky, metodická príručka katolíckého náboženstva pre 1. ročník ZŠ
Autor: PaedDr. Anna Gembalová,ThLic. PaedDr. Jana Hurajtová, PeadDr. Lenka Dobrenková, Mgr. Viera
Zakuciová
Rok vydania: 2007
Cesty lásky, pracovný zošit katolíckého náboženstva pre 1. ročník ZŠ
Autor: PaedDr. Anna Gembalová,ThLic. PaedDr. Jana Hurajtová, PeadDr. Lenka Dobrenková, Mgr. Viera
Zakuciová
Rok vydania: 2007
Sväté písmo,
Rok vydania: 1995
Biblia
Rok vydania: 2012
Katechizmus Katolíckej cirkvi
Autori: Kolektív
Rok vydania: 1998
4.
Kritériá a stratégie hodnotenie
Predmet náboženská výchova nie je povinne klasifikovaný podľa platného klasifikačného poriadku, ktorý
vymedzuje hodnotenie prospechu žiakov. Konkrétne dotvorenie systému hodnotenia determinuje typ osobnosti
každého učiteľa, charakter triedy, klímu našej školy. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa využívajú postupy
zabezpečujúce korektné a objektívne hodnotenie. Pravidelne sa uplatňujú vzájomné hodnotenie spolužiakov
a sebahodnotenie. Hlavným cieľom hodnotenia je naučiť žiaka hodnotiť samého seba, aby vedel posudzovať
vlastné sily a schopnosti. Hodnotí sa osvojenie základných poznatkov, zručností a postojov stanovených
výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. V predmete náboženská výchova učiteľ dáva žiakom šancu vyvíjať
sa primeraným tempom, hodnotí každý výkon žiaka bezprostredne po jeho ukončení. Toto hodnotenie má hlavne
motivačný charakter. Pri hodnotení žiakov sa vychádza predovšetkým z obsahového a výkonového štandardu,
ktorý je smerodajný pre objektívne posúdenie žiakových kompetencií a vedomostí. Štandardná stupnica známok
od 1 do 5 reflektuje mieru nadobudnutých vedomostí a zručností v predmete náboženská výchova. Pre úspešné
zvládnutie predmetu sa očakáva ich nadobudnutie a prezentácia v podobe priamej (odpoveď – konkrétna úloha,
v ktorej ukážu zvládnutie kompetencie alebo prezentácia projektu) alebo nepriamej (písomná forma – test,
úvaha, diskusný príspevok). Učitelia budú osobitne hodnotiť i skupinovú prácu, projekty, prípadne individuálnu
aktivitu pri daných úlohách. Cieľom náboženskej výchovy ako takého je, aby žiaci správne používali nielen
morálne normy, ale i poznatky, ktoré sa v kontexte učiva náboženskej výchovy objavia. Práve primerané
používanie týchto pojmov v bežnom prejave a schopnosť učivo aplikovať v dnešnom svete je podstatná a vysoko
hodnotená.
Otázky a úlohy, využívané na preverovanie vedomostí môžu byť:
- faktografické a terminologické – čo, kde a kedy sa stalo, udialo, kto, čo kedy urobil.....
- analyticko-syntetické – zamerané na stupeň pochopenia udalosti a procesov
- interpretačné – sú zamerané na analýzu, syntézu, interpretáciu a hodnotenie postojov ľudí
Na náboženskej výchove sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- projekty žiakov
- aktivita žiakovpri práci na hodine
- správnosť a rýchlosť riešenia úloh v prac. zošite
- práca s poznámkami – obsahová úroveň, výstižnosť, funkčnosť
- prístup k predmetu – nosenie pomôcok (učebnica, zošity...........)
Metódy hodnotenia – ústne
- písomne
Prostriedky hodnotenia:
- ústna odpoveď
- písomné práce
- projekty
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5. Obsah predmetu 1. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Obsahový štandard
Tematický
Cieľ
celok
Téma
Pojmy
Uvedomiť si Som na
Ja
jedinečnosť,
vlastnú
schopnosti,
svete
jedinečnosť. z lásky
Oceniť lásku
rodičov
k deťom.
Uvedomiť
siprejav lásky
Čo
jedinečnosť,
Boha
dokážem
schopnosti,
k človeku
v jeho
stvorenstve.
Svet,
v ktorom
žijem
Jednoduchým
spôsobom
vysvetliť
potrebu
komunikácie.
S pomocou
učiteľa
reprodukovať
modlitbu Otče
náš.
Rodinaohnisko
lásky
rodina, svet,
Dar života
jedinečnosť,
schopnosti,
rodina,
Môj
rodostrom
schopnosti,
rodina,
Svet
svet, dobro, zlo
Ochrana
sveta
rodina, svet,
dobro, zlo
Vidieť
srdcom
svet, dobro, zlo
Prosba
a vďaka
rodina,
komunikácia,
modlitba, Otče
náš
Komunikácia
v rodine
Modlitba za
chlieb
Modlitba
Otče náš
Výkonový štandard spôsobilosti
Žiak vie: uvedomovať si vlastnú
jedinečnosť
uvedomovať vyjadriť radosť zo
života
rozlišovať prejavy lásky na
základe pozorovania sa správne
prežehnať
vymenovať najmenej tri dobré
a tri zlé činnosti, ktoré môže
človek vykonať rukami,
nohami, ústami, očami, ušami
(opozitá)
na príklade rozlíšiť dobro od
zla
o prejaviť úctu k živým aj
k neživým súčastiam prírody,
aktívne ich
poznáva a ochraňuje svoje
najbližšie živ. Prostredie
odpovedať na otázku z príbehu
slovne vyjadriť poďakovanie
(voči rodičom, učiteľom,
kamarátom)
formulovať spontánnu modlitbu
poďakovania,
formulovať odprosenie
formulovať spontánnu modlitbu
poďakovania,
formulovať odprosenie
z konkrétneho
príbehu
vymenovať
postavy,
ktoré
konajú dobro
citlivo vnímať krásu prírody, jej
čaro a jedinečnosť, byť pozorný
k svetu, ktorý Boh daroval
človeku
- sa starať o prírodu (starať sa o
záhradku, nezahadzovať
odpadky, hrabať lístie, atď.),
jednoduchým spôsobom
vysvetliť potrebu komunikácie
vymenovať aspoň tri vlastnosti
rodiny
s pomocou učiteľa reprodukovať
modlitbu Otče náš
definovať modlitbu ako
rozhovor s Bohom
písomne vyjadriť modlitbu
vďaky (za rodičov, rodinu),
modlitbu prosby
Časová
dotácia
8 hodín
4 hodiny
Počúvať
s porozumení
m legendu
o sv.
Mikulášovi,
biblický
príbeh
zvestovania
a narodenia
Ježiša a
prepojiť texty
so svojim
životom.
S pomocou
učiteľa
reprodukovať
modlitbu
Zdravas
Mária
Počúvať text
rozprávky
s porozumení
m a pokúsiť
sa ho prepojiť
so svojim
životom.
Opísať
biblický
príbeh
o vzkriesení
Jairovej dcéry
a konanie
Ježiša ako
výzvu
k dôvere.
Opísať
Ježišovo
zmŕtvychvsta
nie ako
víťazstvo
života nad
smrťou
Dar lásky
Moc života
a lásky
Premena
kameného
srdca
srdce, dar,
Zvestovanie
zvestovanie,
Ježiš – dar
pre svet
narodenie Ježiša
Pastieri,
Mudrci
narodenie Ježiša
dar,
Zem, v ktorej
žil Ježiš
narodenie Ježiša
dar,
Povolanie
učeníkov
Ježiš a deti
Svadba
v Káne
Prebudenie
zo spánku
dar srdce
život, smrť,
spánok,
prebudenie,
Pôst
Za
zatvorenými
dverami
Nedeľa
6 hodín
intuitívne vnímať metaforický
spôsob vyjadrovania
symbolickej reči
opísať biblický príbeh
o vzkriesení Jairovej dcéry
8 hodín
srdce, dar
srdce, dar
Vzkriesenie
Jairovej
dcéry
Snehový
zázrak
Kríž
znamenie
smrti a života
Vzkriesenie
a nový život
opísať dobrotu sv. Mikuláša
intuitívne vnímať v legende
symbol srdce ako obraz
vnútornej skutočnosti človeka
s pomocou učiteľa reprodukovať
biblické udalosti zvestovania
Ježiša
podľa obrázkov opísať udalosti
Zvestovania
reprodukovať s pomocou učiteľa
modlitbu Zdravas Mária
s pomocou učiteľa reprodukovať
biblické udalosti narodenia
Ježiša
opísať narodenie Ježiša ako dar
Boha človeku
nakresliť aspoň dva symboly
Vianoc
Vyjadriť vonkajším postojom
úctu k Bohu
nakresliť aspoň dva symboly
Vianoc
pripraviť darček pre
obdarovanie
opísať narodenie Ježiša ako dar
Boha človeku
nakresliť aspoň dva symboly
Vianoc
vyjadriť vonkajším postojom
úctu k Bohu (poklona)
opísať príbeh povolanie
apoštolov Petra a Ondreja
vzkriesenie,
zmŕtvychvstanie
nedeľa
vnímať premeny v prírode
v jarnom období a pokúsiť sa ich
prepojiť so slávením
veľkonočných sviatkov
jednoduchým spôsobom
vysvetliť veľkonočné sviatky
ako slávnosť, v ktorej kresťania
slávia Ježišovo víťazstvo života
nad smrťou
s pomocou učiteľa a obrazov
vymenovať a vysvetliť
veľkonočné symboly
nakresliť veľkonočný symbol
vyjadrujúci víťazstvo života nad
smrťou
nakresliť veľkonočný symbol
vyjadrujúci víťazstvo života nad
smrťou
jednoducho vysvetliť zmysel
Opísať
udalosť
zoslania
Ducha
Svätého.
Jednoduchým
spôsobom
vysvetliť
zmysel cirkvi
ako Božej
rodiny.
Opísať
víťazstvo
dobra nad
zlom
v legende
o sv. Jurajovi
Spoločenstv Panna Mária
o lásky
Kostol
Božia rodina
pomoc, dobro,
zlo, odvaha,
pomoc, dobro,
zlo, odvaha,
Duch Svätý,
Cirkev
Duch Svätý
Duch Svätý,
Cirkev
Juraj
Duch Svätý,
Cirkev
slávenia nedele ako dňa
Ježišovho zmŕtvychvstania
prejaviť úctu k matke Ježiša
Krista
- pomenovať hlavné časti kostola
- osvojil si správanie v kostole
vysvetliť jednoduchým
spôsobom zmysel cirkvi ako
Božej rodiny
na základe prerozprávania
učiteľa reprodukovať udalosti
zoslania Ducha Svätého
reprodukovať modlitbu Sláva
Otcu
opísať víťazstvo dobra nad zlom
v legende o sv. Jurajovi
a pokúsiť sa ho prepojiť so
svojim životom
- osvojovať si sociálne zručnosti
potrebné v sociálnych
kontaktoch s inými ľuďmi.
6 hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Náboženská výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
druhý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má
potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú
úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet umožňuje žiakom formulovať otázky týkajúce sa
základných životných hodnôt, postojov a konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky ( kresťansky )
formulovaným pohľadom na svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské
vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.
Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života
s Cirkvou.
2.
Ciele učebného predmetu
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie
žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude
prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženský výchova je výchovou
k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa
manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na ďalšie
spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej
spoločenskej diskusie. Ciele predmetu sú stotožnené s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania
Slovenskej republiky ... „ nechceme v národnom programe len zdôrazňovať organizačné organizačné zmeny
financovania, formálne aspekty zmeny v riadení, ale ide hlavne o položenie základov zmeny filozofie výchovy,
osvojenia si nových hodnôt poznávacích a morálnych kvalít človeka budúcnosti. Mladí ľudia by sa mali strániť:
pôžitku bez svedomia, bohatstva bez práce, vedy bez ľudskosti, poznania bez vôle, podnikania bez mravnosti,
politiky bez princípov.“
Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
o formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
o konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet
o hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
o formovať svedomie
o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
o spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
o oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova
o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Rozvoj kompetencií:
komunikačné kompetencie:
Žiak
• objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie
• vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky v práci v skupinách, zapája
sa do diskusie
• sústreďuje svoju pozornosť na toho, kto hovorí
• svojimi slovami vyjadruje svoje pocity
• vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie sa v konkrétnej situácií
• v komunikácií používa vhodné slová a výrazy
• chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať
• svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo zmluvy Boha s človekom
• intuitívne rozumie neverbálnej a symbolickej komunikácii
• je otvorený pre obrazné vyjadrovanie
• dokáže kultivovaným spôsobom poprosiť o odpustenie
• aktívne a so záujmom počúva
kompetencie k učeniu sa:
Žiak
• je otvorený pre tvorivé myslenie
• je otvorený pre tvorivé učenie sa prostredníctvom ponúknutých životných pravidiel podľa desatora
• je otvorený pre tvorivé učenie sa na biblických udalostiach
kompetencie k riešeniu problémov:
Žiak
• plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými
• primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať problém
• rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro - zlo)
• spontánne a samostatne hodnotí vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je správne/
nesprávne, čo je dobré/zlé
• v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči morálnym konfliktom, je otvorený pre dobro
existenciálne kompetencie:
Žiak
• má základný náhľad k pochopeniu princípu hriechu ako slobodného a dobrovoľného prerušenia vzťahu s
Bohom zo strany človeka
• rozumie základnému správaniu spojenému s modlitbou
• je otvorený pre rozvoj vlastného svedomia a pripravený na tomto procese sa aj podieľať
• spoznávaním samého seba hodnotí svoje činy, dokáže si priznať vinu a viesť k náprave
• objavuje svoju hodnotu a jedinečnosť
• objavuje hodnotu a potrebu vzájomnej dôvery
• objavuje hodnotu čistého srdca
• objavuje hodnotu pravdy
• vníma svoj vnútorný svet
• je otvorený pre nasledovanie ponúknutých biblických vzorov
• rozvíja vnímanie svojho vnútorného - duchovného sveta
• rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia
• je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje
• objavuje potrebu jednoty medzi správaním navonok v súlade so svedomím
• objavuje pravdu desatora
• vníma Desatoro ako pravidlá, ktorými Boh ukazuje ľuďom cestu k šťastiu a vzájomnej dôvere
• objavuje hodnotu dôvery dodržiavaním Božieho zákona
• objavuje hodnotu odpustenia
• sviatosť zmierenia chápe ako kresťanskú ponuku pre človeka a ako pomoc v situácii mravného zlyhania
• je otvorený pre aktívne podieľanie sa na príprave k sviatosti zmierenia
• intuitívne vníma silu odpustenia pre svoj vnútorný pokoj
• rozvíja vnímanie svojho vnútorného - duchovného sveta
• rozvíja vnímanie milosti odpustenia otvorením sa pre kresťanskú nádej
• rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť svoj vnútorný – duchovný svet
občianske kompetencie:
Žiak
• vníma hodnotu majetku: osobného a spoločného
• váži si majetok
• dokáže správne zaobchádzať s majetkom (nepoškodzuje ho, chráni, požičané vráti)
• vníma Dekalóg ako etický princíp pre správanie človeka
• vníma Dekalóg ako pravidlá pre dobré spolunažívanie v ľudskej spoločnosti
• objavuje postoj zodpovednosti za iných
• rozvíja kritické myslenie pokusom o analýzu modelovej situácie príbehu otca a syna
kultúrne kompetencie:
Žiak
• sa orientuje v striedaní všedných dní a kresťanskej nedele, prežíva ich rozdielnu náplň a úlohu
• intuitívne vníma posolstvo biblického textu
• intuitívne vníma symbolickú reč
• intuitívne vníma posolstvo biblického textu
• intuitívne vníma symbolickú reč
• intuitívne vníma krásu umenia slova a obrazu
• intuitívne vníma obrazy a symboly
• intuitívne vníma posolstvo biblického textu
• vníma odpustenie ako múdrosť človeka
sociálne a interpersonálne kompetencie:
Žiak
• buduje vzťahy dôvery
• formuje zdravé sebavedomie
• prejavuje úctu k jedinečnosti každého spolužiaka
• uvedomuje si svoju úlohu a rolu v rodine
• má pozitívny vzťah k sebe samému a k iným (rodičom, súrodencom, kamarátom)
• pravdovravnosťou sa aktívne zapája do budovania medziľudských vzťahov
• prejavuje úctu k starším, rodičom a iným ľuďom
• je otvorený pre budovanie vzťahov dobrosrdečnosti
• je otvorený pre potreby iných ľudí a reaguje konkrétnym triednym projektom
• rozvíja vo svojom živote postoj prijímania a dávania
• má pozitívny vzťah k druhým ľuďom
• aktívne sa zapája do budovania medziľudských vzťahov v rovesníckom prostredí triedy
• učí sa spolupracovať v skupine rovesníkov
• vníma potrebu dôvery v ľudskom spolunažívaní
• poznáva úlohu starostlivého správania sa voči iným
• objavuje úlohu ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých vzťahov
• berie do úvahy dobro iných ľudí
• je otvorený pre „štedrosť“ v odpúšťaní (vníma odpustenie ako dar človeka človeku)
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti
a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód
závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho
vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné
rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),
motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (
vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela).
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické
sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov,
konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov,
rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie
objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov
založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová
metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou
činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).
Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov,
uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), filozofická diskusia je efektívnym
prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným
na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom
záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi
danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne
vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny),
dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie, napodobňovanie
životných situácií, aktivity, ktoré vyžadujú interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami), kompozícia
(vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.),"A propos": konverzácia alebo iná
spoločensky orientovaná interakcia, podľa rozprávania učiteľa, žiakov, návštevníka o najdôležitejších a
najaktuálnejších témach zo života. Typické autentické rozhovory.
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a
písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy).
Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to
východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné usporiadanie priestoru
v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolil.
Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či
predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým
so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
3. Učebné zdroje
Cesty dôvery, metodická príručka katolíckého náboženstva pre 2. ročník ZŠ
Autor: PaedDr. Anna Gembalová, ThLic. PaedDr. Jana Hurajtová, Mgr. Viera Zakuciová
Rok vydania: 2009
Cesty dôvery, pracovný zošit katolíckého náboženstva pre 2. ročník ZŠ
Autor: PaedDr. Anna Gembalová, ThLic. PaedDr. Jana Hurajtová, Mgr. Viera Zakuciová
Rok vydania: 2009
Sväté písmo,
Rok vydania: 1995
Biblia
Rok vydania: 2012
Katechizmus Katolíckej cirkvi
Autori: Kolektív
Rok vydania: 1998
4.
Kritériá a stratégie hodnotenie
Predmet náboženská výchova nie je povinne klasifikovaný podľa platného klasifikačného poriadku, ktorý
vymedzuje hodnotenie prospechu žiakov. Konkrétne dotvorenie systému hodnotenia determinuje typ osobnosti
každého učiteľa, charakter triedy, klímu našej školy. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa využívajú postupy
zabezpečujúce korektné a objektívne hodnotenie. Pravidelne sa uplatňujú vzájomné hodnotenie spolužiakov
a sebahodnotenie. Hlavným cieľom hodnotenia je naučiť žiaka hodnotiť samého seba, aby vedel posudzovať
vlastné sily a schopnosti. Hodnotí sa osvojenie základných poznatkov, zručností a postojov stanovených
výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. V predmete náboženská výchova učiteľ dáva žiakom šancu vyvíjať
sa primeraným tempom, hodnotí každý výkon žiaka bezprostredne po jeho ukončení. Toto hodnotenie má hlavne
motivačný charakter. Pri hodnotení žiakov sa vychádza predovšetkým z obsahového a výkonového štandardu,
ktorý je smerodajný pre objektívne posúdenie žiakových kompetencií a vedomostí. Štandardná stupnica známok
od 1 do 5 reflektuje mieru nadobudnutých vedomostí a zručností v predmete náboženská výchova. Pre úspešné
zvládnutie predmetu sa očakáva ich nadobudnutie a prezentácia v podobe priamej (odpoveď – konkrétna úloha,
v ktorej ukážu zvládnutie kompetencie alebo prezentácia projektu) alebo nepriamej (písomná forma – test,
úvaha, diskusný príspevok). Učitelia budú osobitne hodnotiť i skupinovú prácu, projekty, prípadne individuálnu
aktivitu pri daných úlohách. Cieľom náboženskej výchovy ako takého je, aby žiaci správne používali nielen
morálne normy, ale i poznatky, ktoré sa v kontexte učiva náboženskej výchovy objavia. Práve primerané
používanie týchto pojmov v bežnom prejave a schopnosť učivo aplikovať v dnešnom svete je podstatná a vysoko
hodnotená.
Otázky a úlohy, využívané na preverovanie vedomostí môžu byť:
- faktografické a terminologické – čo, kde a kedy sa stalo, udialo, kto, čo kedy urobil.....
- analyticko-syntetické – zamerané na stupeň pochopenia udalosti a procesov
- interpretačné – sú zamerané na analýzu, syntézu, interpretáciu a hodnotenie postojov ľudí
Na náboženskej výchove sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- projekty žiakov
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- správnosť a rýchlosť riešenia úloh v prac. zošite
- práca s poznámkami – obsahová úroveň, výstižnosť, funkčnosť
- prístup k predmetu – nosenie pomôcok (učebnica, zošity...........)
Metódy hodnotenia – ústne
- písomne
Prostriedky hodnotenia:
- ústna odpoveď
- písomné práce
- projekty
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5. Obsah predmetu 2. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Cieľ
Porovnať
človeka
s ďalšími Božími
dielami,
zdôrazniť jeho
jedinečnosť
a zodpovednosť
za svet.
Tematický
celok
Boh mi
dôveruje
Obsahový štandard
Téma
Pojmy
Ďakujeme za krása, príroda,
prázdniny
svet, Božie
dielo,
Človek ako
Boží obraz
V záhrade
života
Boh nám
zveril zem
a my ju
chránime
záhrada, úcta k
životu,
zodpovednosť
človeka za
prírodu
Výkonový štandard spôsobilosti
Žiak vie: porovnať človeka
s ďalšími Božími dielami
uviesť príklady odlišnosti
človeka od ostatných živočíchov
zdôrazniť jedinečnosť človeka
a jeho zodpovednosť za svet
vnímať stvorený svet ako prejav
Božej lásky a starostlivosti
prejaviť radosť a vďačnosť za
Božie dielo stvorenia
reprodukovať biblický príbeh
o rajskej záhrade a
prostredníctvom symbolickej
reči o rajskej záhrade spoznať
šťastie človeka spočívajúce
v blízkosti Boha a v konaní
dobra
na príkladoch rozlíšiť dobro
od zla
na modelovej situácií vnímať
krivdu spôsobenú nesprávnym
Časová
dotácia
3 hodiny
Vnímať potrebu
človeka niekomu
veriť.
Objavovať ticho.
Vnímať Boha,
ktorému môžem
veriť a o
všetkom mu
povedať.
Dôverujem
Bohu
Vidieť
srdcom
ticho, rozhovor,
Abrahám
Abrahám, viera,
modlitba, meno,
Môžem ťa
osloviť
Bože?
Posvätený
deň
oslava,
sviatočný deň
Nedeľa
Objavovať
v sebe túžbu po
láske, ktorú
v sebe nosí
každý človek.
Vnímať
svoje
jedinečné miesto
v ľudskej
a Božej rodine.
Dôvera
v rodine
Ako sa
ľuďom
stratila
nedeľa
Svetlo
a tma
V advente
očakávame
príchod
svetla
Lucia
priniesla do
rodiny svetlo
Žijem
v rodine
Narodenie
Ježiša
Príbeh
o jednej
rodine –
Jakub a Ezau
ľudská rodina,
Božia rodina,
pozvanie do
spoločenstva,
krst, dôvera
rozhodnutím
na konkrétnom príklade opísať
hlavné znaky a prejavy ľudskej
dôvery
4 hodiny
reprodukovať biblický príbeh
o Abrahámovi a jednoduchým
spôsobom ho prepojiť so svojím
životom
vnímať
potrebu
človeka
niekomu veriť
význam
používania
mena
v živote človeka
s úctou volať spolužiakov po
mene
vysvetliť význam používania
Božieho mena ako vyjadrenia
Božej blízkosti
prejaviť úctu k Božiemu menu
a k predmetom pripomínajúcim
Boha (kríže pri ceste, sochy sv.)
potrebu medziľudského dialógu
a potrebu modlitby
stíšiť sa a načúvať
vnímať Boha ako toho, ktorému
môže veriť a o všetkom mu
povedať
jednoduchým
spôsobom
formulovať modlitbu vlastnými
slovami
vysvetliť potrebu pravidelnosti
v modlitbe,
vnímať
Božiu
lásku
prostredníctvom sveta okolo nás
pozorovať
životný
rytmus
striedania práce a odpočinku
jednoduchým spôsobom opísať
nedeľu ako Boží dar pre človeka
objaviť zmysel slávenia nedele a
zapojiť sa do jej slávenia
opísať rodinu ako miesto istoty,
lásky a dôvery
sláviť advent ako príchod
Mesiáša
opísať rodinu ako miesto istoty,
lásky a dôvery
opísať rodinu ako miesto istoty,
lásky a dôvery
opísať rodinu ako miesto istoty,
lásky a dôvery
reprodukovať príbeh o Jakubovi
a Ezauovi
5 hodín
Môj krst
Vysvetliť význam
slova
pre
budovanie
medziľudských
vzťahov.
Dôverujeme
si navzájom
Objaviť pravdu
Desatora.
Stotožniť sa
s etickými
princípmi
Božieho zákona
vzťahujúcimi sa
na konkrétne
životné situácie.
Vnímať vnútorný
hlas svedomia
a načúvať mu.
Desatoto pozvanie
k slobode
a dôvere
Reprodukovať
biblickú udalosť
O milosrdnom
otcovi.Na
správaní
márnotratného
syna opísať, čo
strácam
odchodom
z domu dobrého
Boha. Vlastnými
slovami vyjadriť
ľútosť nad
vykonaným
zlom.
Pozvanie na
hostinu –
obnovenie
dôvery
Cirkev –
Božia rodina
Dobre
počúvať
vyslovené slovo,
Dobre sa
pozerať
čisté srdce,
Moje svetlo
pre iného
Moje ruky
pre
druhého
– Boháč
a Lazár
Dať slovo
Zmluva na
Sinaj
majetok, osobný
majetok,
bohatstvo
Pravidlá
Desatoro
zmluva,
uzatvorenie
zmluvy, hora
Sinaj
pravidlá,
desatoro, cesta k
šťastiu a dôvere
Múdrosť
Pravda
Dobro
Matka Ježiša
matka
Odchod
z domu otca
milosrdný otec,
márnotratný syn,
Návrat do
domu otca
zlo, povedať nie
jednoducho nakresliť symboly
krstu
vysvetliť jednotlivé krstné
symboly
vysvetliť potrebu spoločenstva
vysvetliť pojem Cirkev a farnosť
na modelovej situácii zdôvodniť
význam slova pre budovanie
medziľudských vzťahov
na modelovej situácii vyjadriť
potrebu čistého srdca
uviesť
príklady
osobného
a spoločného majetku
navrhnúť rôzne spôsoby ochrany
majetku
prepojiť posolstvo biblického
príbehu O boháčovi a Lazárovi
so svojím životom
v skupine realizovať jednoduchý
triedny projekt pomoci iným
reprodukovať príbeh
o Mojžišovi
chronologicky usporiadať podľa
obrazov dej príbehu
určiť kľúčový moment a pointu
príbehu
opísať udalosť uzatvorenia
zmluvy Boha s ľuďmi na
základe porozumenia biblického
textu
vnímať hlas svedomia a načúvať
mu
hodnotiť jednoduchým
spôsobom svoje konanie
v súlade so svedomím
reprodukovať Desatoro
s pomocou učiteľa
sumarizovať a aplikovať
nadobudnuté poznatky učiva
ročníka na konkrétnych
modelových situáciách
vníma Máriu ako duchovnú
matku kresťanov
intuitívne vnímať obrazný
spôsob vyjadrovania
symbolickej reči
otvoriť sa pre dobrého Boha
reprodukovať biblický príbeh
O milosrdnom otcovi
jednoduchým spôsobom
vysvetliť súvis medzi
správaním sa márnotratného
syna a vlastným rozhodovaním
sa
aktualizovať posolstvo
biblického príbehu na svoj
osobný život
reprodukovať ľútosť
márnotratného syna na základe
porozumenia príbehu
4 hodiny
4 hodiny
3 hodiny
objaviť rozmer ľútosti
a odpustenia pre budovanie
dobrých vzťahov
Hostina
zmierenie,
hostina lásky,
sviatosť
zmierenia
vyjadriť radosť z odpustenia
vyjadriť verbálne aj neverbálne
ospravedlnenie sa, priznanie si
chyby
– formulovať následky konania
zla na život človeka
– formulovať vlastnými slovami
ľútosť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Náboženská výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
tretí
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má
potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú
úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet umožňuje žiakom formulovať otázky týkajúce sa
základných životných hodnôt, postojov a konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky ( kresťansky )
formulovaným pohľadom na svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské
vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.
Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života
s Cirkvou.
2.
Ciele učebného predmetu
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie
žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude
prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženský výchova je výchovou
k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa
manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na ďalšie
spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej
spoločenskej diskusie. Ciele predmetu sú stotožnené s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania
Slovenskej republiky ... „ nechceme v národnom programe len zdôrazňovať organizačné organizačné zmeny
financovania, formálne aspekty zmeny v riadení, ale ide hlavne o položenie základov zmeny filozofie výchovy,
osvojenia si nových hodnôt poznávacích a morálnych kvalít človeka budúcnosti. Mladí ľudia by sa mali strániť:
pôžitku bez svedomia, bohatstva bez práce, vedy bez ľudskosti, poznania bez vôle, podnikania bez mravnosti,
politiky bez princípov.“
Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
o formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
o konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet
o hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
o formovať svedomie
o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
o spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
o oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova
o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Rozvoj kompetencií:
komunikačné kompetencie:
Žiak
• je schopný sa stíšiť
• číta text s porozumením
• objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie
• je pripravený na odkrývanie obraznej reči Biblie
• objavuje v biblických príbehoch o uzdravení zmysel symbolického spôsobu komunikácie
• chápe symbolické vyjadrovanie sviatosti zmierenia
• rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch kresťanského slávenia
kompetencie k riešeniu problémov:
Žiak
• primerane svojej detskej skúsenosti sa podieľa na riešení modelových úloh
• dokáže zvážiť požiadavky a dôsledky konania na základe poznania Desatora
• identifikuje hlavné zložky situačného problému
• pozná podobnosti predchádzajúcich riešení problémov na základe modelovej situácie
• dokáže formulovať a klásť si otázky
• prehodnocuje fakty
existenciálne kompetencie:
Žiak
• disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia o Božom kráľovstve
• objavuje duchovný rozmer človeka
• interpretuje biblické príbehy o uzdravení ako výzvu k morálnej refl exii svojich schopností vidieť, konať a
počuť
• rozvíja vlastné svedomie
• je schopný jednoduchej refl exie vlastnej viery
• je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie s vedomím skutočnosti, že Božia
• láska je silnejšia ako ľudské previnenia
• prehodnocuje jednoduchým spôsobom svoje konanie v zhode so svojím svedomím
• vie popísať jednotlivé časti sviatosti zmierenia
• je pozorný voči rozvoju vlastného svedomia v kontexte biblického príbehu
• zhodnotí sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania
• je pripravený aktívne sa podieľať na sviatosti zmierenia
• stotožňuje sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie v jeho živote
• objavuje tajomstvo života z pohľadu paradoxu života a smrti
• vníma hriech ako previnenie voči sebe, iným ľuďom a Bohu
• rozvíja chápanie princípu hriechu, ktorý je zo strany človeka slobodným a dobrovoľným prerušením vzťahu
s Bohom
• rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia pri zanedbaní dobra
• je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje
• objavuje hodnotu pravdy, dobra a krásy dodržiavaním zákona lásky
• je pozorný voči liturgickému sláveniu a je pripravený vedome sa na ňom podieľať
• je pripravený na prvé prijatie Eucharistie v spoločenstve rodiny a farnosti
• vie dať do súvisu uvedené biblické udalosti a chápe ich ako udalosti, ktoré sa stali základom kresťanskej
liturgie
interpersonálne a sociálne kompetencie:
Žiak
• buduje vzťah dôvery
• si uvedomuje svoju jedinečnosť
• prejavuje konkrétnymi skutkami úctu k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc
• je empatický
• vie vyjadriť prejav ľútosti vhodnou formou
• vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunažívania medzi ľuďmi
• rozvíja vo svojom živote rozmer slávenia v spoločenstve rodiny a farnosti
kultúrne kompetencie:
Žiak
• sa učí tolerancii
občianske kompetencie:
Žiak
• sa angažuje jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije
• vníma Desatoro ako etický princíp správania sa človeka
• vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunažívania v ľudskej spoločnosti
• vníma Ježišov zákon lásky ako základné pravidlo šťastného života človeka
• intuitívne oceňuje u jednotlivcov prínos viery v Boha pre mravný život spoločnosti
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti
a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód
závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho
vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné
rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),
motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (
vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela).
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické
sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov,
konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov,
rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie
objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov
založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová
metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou
činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).
Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov,
uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), filozofická diskusia je efektívnym
prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným
na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom
záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi
danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne
vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny),
dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie, napodobňovanie
životných situácií, aktivity, ktoré vyžadujú interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami), kompozícia
(vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.),"A propos": konverzácia alebo iná
spoločensky orientovaná interakcia, podľa rozprávania učiteľa, žiakov, návštevníka o najdôležitejších a
najaktuálnejších témach zo života. Typické autentické rozhovory.
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a
písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy).
Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to
východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné usporiadanie priestoru
v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolil.
Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či
predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým
so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
3. Učebné zdroje
Cesty viery, metodická príručka katolíckého náboženstva pre 3. ročník ZŠ
Autor: PaedDr. Anna Gembalová, ThLic. PaedDr. Jana Hurajtová, PaedDr. Lenka Dobrenková
Rok vydania: 2010
Cesty viery, pracovný zošit katolíckého náboženstva pre 3. ročník ZŠ
Autor: PaedDr. Anna Gembalová, ThLic. PaedDr. Jana Hurajtová, PaedDr. Lenka
Rok vydania: 2010
Sväté písmo,
Rok vydania: 1995
Biblia
Rok vydania: 2012
Katechizmus Katolíckej cirkvi
Autori: Kolektív
Rok vydania: 1998
4.
Kritériá a stratégie hodnotenie
Predmet náboženská výchova nie je povinne klasifikovaný podľa platného klasifikačného poriadku, ktorý
vymedzuje hodnotenie prospechu žiakov. Konkrétne dotvorenie systému hodnotenia determinuje typ osobnosti
každého učiteľa, charakter triedy, klímu našej školy. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa využívajú postupy
zabezpečujúce korektné a objektívne hodnotenie. Pravidelne sa uplatňujú vzájomné hodnotenie spolužiakov
a sebahodnotenie. Hlavným cieľom hodnotenia je naučiť žiaka hodnotiť samého seba, aby vedel posudzovať
vlastné sily a schopnosti. Hodnotí sa osvojenie základných poznatkov, zručností a postojov stanovených
výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. V predmete náboženská výchova učiteľ dáva žiakom šancu vyvíjať
sa primeraným tempom, hodnotí každý výkon žiaka bezprostredne po jeho ukončení. Toto hodnotenie má hlavne
motivačný charakter. Pri hodnotení žiakov sa vychádza predovšetkým z obsahového a výkonového štandardu,
ktorý je smerodajný pre objektívne posúdenie žiakových kompetencií a vedomostí. Štandardná stupnica známok
od 1 do 5 reflektuje mieru nadobudnutých vedomostí a zručností v predmete náboženská výchova. Pre úspešné
zvládnutie predmetu sa očakáva ich nadobudnutie a prezentácia v podobe priamej (odpoveď – konkrétna úloha,
v ktorej ukážu zvládnutie kompetencie alebo prezentácia projektu) alebo nepriamej (písomná forma – test,
úvaha, diskusný príspevok). Učitelia budú osobitne hodnotiť i skupinovú prácu, projekty, prípadne individuálnu
aktivitu pri daných úlohách. Cieľom náboženskej výchovy ako takého je, aby žiaci správne používali nielen
morálne normy, ale i poznatky, ktoré sa v kontexte učiva náboženskej výchovy objavia. Práve primerané
používanie týchto pojmov v bežnom prejave a schopnosť učivo aplikovať v dnešnom svete je podstatná a vysoko
hodnotená.
Otázky a úlohy, využívané na preverovanie vedomostí môžu byť:
- faktografické a terminologické – čo, kde a kedy sa stalo, udialo, kto, čo kedy urobil.....
- analyticko-syntetické – zamerané na stupeň pochopenia udalosti a procesov
- interpretačné – sú zamerané na analýzu, syntézu, interpretáciu a hodnotenie postojov ľudí
Na náboženskej výchove sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- projekty žiakov
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- správnosť a rýchlosť riešenia úloh v prac. zošite
- práca s poznámkami – obsahová úroveň, výstižnosť, funkčnosť
- prístup k predmetu – nosenie pomôcok (učebnica, zošity...........)
Metódy hodnotenia – ústne
- písomne
Prostriedky hodnotenia:
- ústna odpoveď
- písomné práce
- projekty
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5. Obsah predmetu 3. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Cieľ
Tematický
celok
Jednoduchým
spôsobom
vysvetliť, čo
znamená veriť
Bohu.
Jednoduchým
spôsobom
vysvetliť
niektoré bib.
obrazy Boha,
dôležité pre
osobnú
predstavu Boha
Ježiš učí
o Božom
kráľovstve
Reprodukovať
biblické príbehy
o uzdravení
slepého,
hluchonemého,
chromého
a človeka s
„vyschnutou
rukou“
Ježiš
uzdravuje
Obsahový štandard
Téma
Odkrývať ukryté
Čo znamená veriť?
Aký je Boh?
Veľká sila ukrytá v
malom
Uzdravenie
slepého
Pojmy
viera, biblické
obrazy Boha,
podobenstvo o
horčičnom
semienku,
Božie
kráľovstvo,
rast, krst
uzdravenie
Vidieť
uzdravenie
Uzdravenie
hluchonemého
uzdravenie
Výkonový štandard
spôsobilosti
Žiak vie:
- porozumieť symbolickému
významu reči,
- jednoduchým spôsobom
vysvetliť, čo znamená veriť
Bohu
- reprodukovať podobenstvo
o horčičnom semienku,
- na obraze horčičného
semienka spoznávať Ježišovo
učenie o Božom kráľovstve,
- na raste horčičného semienka
intuitívne vnímať paradox
vzniku veľkej veci z niečoho
nepatrného,
- na príklade podobenstva
o horčičnom semienku
prijímať krst ako významnú
udalosť v živote viery,
- opísať obsah krstných
sľubov,
- otvoriť sa pre formovanie
osobného života viery.
-reprodukovať biblické
príbehy o uzdravení slepého,
- na modelovej situácii
reflektovať vlastnú schopnosť
„,vidieť“ to, čo je v živote
podstatné
- identifikovať sa s biblickými
postavami potrebujúcimi
uzdravenie
- disponovať sa pre rozvoj
mravného úsudku
-reprodukovať biblické
príbehy o uzdravení slepého,
- na modelovej situácii
reflektovať vlastnú schopnosť
„vidieť“ to, čo je v živote
podstatné
- identifikovať sa s biblickými
postavami potrebujúcimi
uzdravenie
- disponovať sa pre rozvoj
mravného úsudku
-reprodukovať biblické
príbehy o uzdravení
hluchonemého
- na modelovej situácii
reflektovať vlastnú schopnosť,
“počuť,“ to, čo je v živote
podstatné
- identifikovať sa s biblickými
postavami potrebujúcimi
Časová
dotácia
3 hodiny
4 hodiny
Jednoduchým
spôsobom
vysvetliť možné
reakcie človeka
na vinu
a previnenie.
Pochopiť
kresťanský
pohľad na
uznanie viny
a odpustenie na
podklade
podobenstva
o márnotratnom
synovi
Ježiš nám
odpúšťa
Uzdravenie
človeka
s ochrnutou rukou
uzdravenie
Uzdravenie
ochrnutého
uzdravenie
Daj pozor, aby si to
nerozbil!
vina, hriech,
Len, aby to nebolo
na mňa
zaobchádzanie
s vinou,
zmierenie s
ľuďmi,
zmierenia s
Bohom
Ježiš je hosťom u
Zacheja
Vianoce v našej
rodine
Na ceste zmierenia
Ježiš mi odpúšťasviatosť zmierenia
Na obraznej reči
biblického
Ježiš nás
oslobodzuje
Židovská pascha
hriech,
pravidlá pre
uzdravenie
- disponovať sa pre rozvoj
mravného úsudku
-reprodukovať biblické
príbehy o uzdravení človeka s
„vyschnutou rukou“
- na modelovej situácii
reflektovať vlastnú schopnosť
„,konať“ to, čo je v živote
podstatné
- identifikovať sa s biblickými
postavami potrebujúcimi
uzdravenie
- disponovať sa pre rozvoj
mravného úsudku
-reprodukovať biblické
príbehy o uzdravení chromého
- na modelovej situácii
reflektovať vlastnú schopnosť
„,konať“ to, čo je v živote
podstatné
- identifikovať sa s biblickými
postavami potrebujúcimi
uzdravenie
- disponovať sa pre rozvoj
mravného úsudku
-jednoduchým spôsobom
vysvetliť možné reakcie
človeka na vinu
- jednoduchým spôsobom
vysvetliť kresťanský pohľad
na vinu ako uznanie viny
a odpustenie,
- vnímať vinu ako súčasť
života každého človeka,
- reflektovať vlastné
zaobchádzanie s vinou,
- reprodukovať biblický príbeh
o hostine v dome Zacheja,
vymenovať vianočné zvyky,
ako oslavujú sviatok narodenia
Pána Ježiša
- osvojiť si priebeh sviatosti
zmierenia,
- prijímať sviatosť zmierenia
ako dar,
- oceniť mimosviatostné
formy pokánia,
- oceniť sviatostnú formu
pokánia,
- pravidelnou osobnou
reflexiou formovať svoje
mravné cítenie,
- zhodnotiť sviatosť zmierenia
ako pomoc pre človeka
v situácii mravného zlyhania,
- podieľať sa na sviatosti
zmierenia.
- na obraznej reči biblického
príbehu vysvetliť hriech a jeho
4 hodiny
6 hodín
príbehu vedieť
vysvetliť hriech
a jeho dôsledky.
Vysvetliť pojem
dedičný hriech.
Reprodukovať
Desatoro
a jednoducho
vysvetliť význam
jednotlivých
prikázaní. Nájsť
analógiu medzi
podobenstvom
o pšeničnom
zrne a Ježišovou
smrťou
a zmŕtvychvstaní
m
život, Veľká
noc
Pravidlá pre život
na slobode
(Desatoro)
Pravidlá budovania
- Desatoro
Pozrieť sa do
zrkadla
Neveriaci sa majú
Poznať, konať,
vidieť
Staré musí
odumrieť
Smrť a nový život
Obeta
Kresťanská Veľká
noc
dôsledky,
- vysvetliť pojem hriech,
- reprodukovať Desatoro
a jednoducho vysvetliť
význam jednotlivých
prikázaní,
- akceptovať Desatoro ako
pravidlá pre dobrý život,
- stotožniť sa s etickými
princípmi Desatora,
vzťahujúcimi sa na konkrétne
situácie v jeho živote,
- na obraznej reči biblického
príbehu vysvetliť hriech a jeho
dôsledky,
- vysvetliť pojem hriech,
- posúdiť hriech ako stratu
Božej blízkosti,
-posúdiť hriech a jeho
následky ako ublíženie sebe
i iným,
-jednoduchým spôsobom
zhodnotiť svoje správanie,
konanie v zhode so svojím
svedomím,
- na obraznej reči biblického
príbehu vysvetliť hriech a jeho
dôsledky,
- vysvetliť pojem hriech,
- posúdiť hriech ako stratu
Božej blízkosti,
-posúdiť hriech a jeho
následky ako ublíženie sebe
i iným,
-jednoduchým spôsobom
zhodnotiť svoje správanie,
konanie v zhode so svojím
svedomím,
- na obraznej reči biblického
príbehu vysvetliť hriech a jeho
dôsledky,
- vysvetliť pojem hriech,
- posúdiť hriech ako stratu
Božej blízkosti,
-posúdiť hriech a jeho
následky ako ublíženie sebe
i iným,
-jednoduchým spôsobom
zhodnotiť svoje správanie,
konanie v zhode so svojím
svedomím,
- nájsť analógiu medzi
podobenstvom o pšeničnom
zrne a Ježišovou smrťou
a zmŕtvychvstaním,
- posúdiť rozdiel medzi
porušením zákona
a zanedbaním dobra (prechod
od heteronómneho svedomia
k autonómnemu),
Nájsť súvislosť
medzi
Poslednou
večerou a svätou
omšou. Odlíšiť
chlieb
od
eucharistického
chleba. Objaviť
súvislosť medzi
ľudskou
skúsenosťou
s chlebom,
biblickým
textom
o rozmnožení
chleba
a
sviatosťou
Eucharistie.
Ježiš nás
pozýva na
hostinu
Ježiš nasycuje
Ježiš sa stáva
chlebom
Obeta ako dar
Stretnutie s
Ježišom
Hlavné pravdy
Svätá omša
Pozvanie na
hostinu
Pozvanie na
hostinu
Cesta viery
Cesta viery
Eucharistia,
chlieb, víno,
svätá omša,
posledná
večera, krížová
cesta
- otvoriť sa pre posolstvo
prísľubu nádeje.
- objaviť súvislosť medzi
ľudskou skúsenosťou
s chlebom, biblickým textom
o rozmnožení chlebov a
sviatosťou Eucharistie
- nájsť súvislosť medzi
Poslednou večerou a svätou
omšou
- rozlíšiť chlieb od
eucharistického chleba
- reprodukovať biblický príbeh
o hostine v dome Zacheja
- vymenovať hlavné pravdy
viery
- objaviť súvislosť medzi
ľudskou skúsenosťou
s chlebom, biblickým textom
o rozmnožení chlebov a
sviatosťou Eucharistie
- oceniť potrebu slávenia pre
život človeka
- rozvíjať schopnosť života v
spoločenstve
- uvedomiť si dôležitosť
častého prijímania Eucharistie
pre svoj duchovný rast
6 hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Náboženská výchova
1hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
štvrtý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má
potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú
úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet umožňuje žiakom formulovať otázky týkajúce sa
základných životných hodnôt, postojov a konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky ( kresťansky )
formulovaným pohľadom na svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské
vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.
Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života
s Cirkvou.
2. Ciele učebného predmetu
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie
žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude
prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženský výchova je výchovou
k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa
manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na ďalšie
spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej
spoločenskej diskusie. Ciele predmetu sú stotožnené s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania
Slovenskej republiky ... „ nechceme v národnom programe len zdôrazňovať organizačné organizačné zmeny
financovania, formálne aspekty zmeny v riadení, ale ide hlavne o položenie základov zmeny filozofie výchovy,
osvojenia si nových hodnôt poznávacích a morálnych kvalít človeka budúcnosti. Mladí ľudia by sa mali strániť:
pôžitku bez svedomia, bohatstva bez práce, vedy bez ľudskosti, poznania bez vôle, podnikania bez mravnosti,
politiky bez princípov.“
Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
o formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
o konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet
o hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
o formovať svedomie
o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
o spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
o oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova
o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
komunikačné kompetencie:
Žiak
• vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, zapája sa do diskusie, neskáče do reči
• je schopný sa stíšiť
• objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie
• rozumie reči podobenstiev
• konfrontuje sa s osobnou skúsenosť strachu, dôvery a nádeje
• rozumie empatickej komunikácii
• rozumie asertívnej komunikácii medzi jednotlivcami a kresťanskými spoločenstvami
• rozumie potrebe ekumenického dialógu
• osvojuje si vhodnú argumentáciu
kompetencie k učeniu sa:
Žiak
• je otvorený pre tvorivé myslenie
• objavuje potrebu učenia sa
• objavuje potrebu tvorivého učenia sa
kultúrne kompetencie:
Žiak
• objavuje jedinečnosť človeka
• objavuje krásu biblického posolstva pre svet
• váži si krásu kresťanských stavieb chrámov
• učí sa tolerancii
sociálne a interpersonálne kompetencie:
Žiak
• uvedomuje si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho počatia, prijíma sám seba
• je schopný oceniť hodnotu kamarátstva
• uvedomuje si hodnotu biblických vzorov
• objavuje kresťanské posolstvo úcty k trpiacemu a umierajúcemu človeku
• uvedomuje si zmysel ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných udalostí
• objavuje kresťanské posolstvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví
• buduje vzťah dôvery
existenciálne kompetencie:
Žiak
• objavuje duchovný rozmer človeka
• objavuje biblický rozmer nádeje
• objavuje kresťanské posolstvo nádeje presahujúcej smrť
• rozumie základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky, je pripravený angažovať sa pre
ich rozvoj
• rozvíja duchovné hodnoty
• rozumie základným druhom kresťanskej modlitby a základnému správaniu spojenému s modlitbou
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti
a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód
závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho
vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné
rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),
motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (
vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela).
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické
sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov,
konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov,
rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie
objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov
založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová
metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou
činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).
Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov,
uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), filozofická diskusia je efektívnym
prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným
na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom
záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi
danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne
vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny),
dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie, napodobňovanie
životných situácií, aktivity, ktoré vyžadujú interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami), kompozícia
(vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.),"A propos": konverzácia alebo iná
spoločensky orientovaná interakcia, podľa rozprávania učiteľa, žiakov, návštevníka o najdôležitejších a
najaktuálnejších témach zo života. Typické autentické rozhovory.
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a
písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy).
Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to
východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné usporiadanie priestoru
v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolil.
Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či
predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým
so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
3. Učebné zdroje
Poznávanie nádeje, metodická príručka katolíckého náboženstva pre 4. ročník ZŠ
Autor: PaedDr. Lenka Dobrenková
Rok vydania: 2011
Poznávanie nádeje, pracovný zošit katolíckého náboženstva pre 4. ročník ZŠ
Autor: PaedDr. Lenka Dobrenková
Rok vydania: 2011
Sväté písmo,
Rok vydania: 1995
Biblia
Rok vydania: 2012
Katechizmus Katolíckej cirkvi
Autori: Kolektív
Rok vydania: 1998
4. Kritériá a stratégie hodnotenie
Predmet náboženská výchova nie je povinne klasifikovaný podľa platného klasifikačného poriadku, ktorý
vymedzuje hodnotenie prospechu žiakov. Konkrétne dotvorenie systému hodnotenia determinuje typ osobnosti
každého učiteľa, charakter triedy, klímu našej školy. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa využívajú postupy
zabezpečujúce korektné a objektívne hodnotenie. Pravidelne sa uplatňujú vzájomné hodnotenie spolužiakov
a sebahodnotenie. Hlavným cieľom hodnotenia je naučiť žiaka hodnotiť samého seba, aby vedel posudzovať
vlastné sily a schopnosti. Hodnotí sa osvojenie základných poznatkov, zručností a postojov stanovených
výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. V predmete náboženská výchova učiteľ dáva žiakom šancu vyvíjať
sa primeraným tempom, hodnotí každý výkon žiaka bezprostredne po jeho ukončení. Toto hodnotenie má hlavne
motivačný charakter. Pri hodnotení žiakov sa vychádza predovšetkým z obsahového a výkonového štandardu,
ktorý je smerodajný pre objektívne posúdenie žiakových kompetencií a vedomostí. Štandardná stupnica známok
od 1 do 5 reflektuje mieru nadobudnutých vedomostí a zručností v predmete náboženská výchova. Pre úspešné
zvládnutie predmetu sa očakáva ich nadobudnutie a prezentácia v podobe priamej (odpoveď – konkrétna úloha,
v ktorej ukážu zvládnutie kompetencie alebo prezentácia projektu) alebo nepriamej (písomná forma – test,
úvaha, diskusný príspevok). Učitelia budú osobitne hodnotiť i skupinovú prácu, projekty, prípadne individuálnu
aktivitu pri daných úlohách. Cieľom náboženskej výchovy ako takého je, aby žiaci správne používali nielen
morálne normy, ale i poznatky, ktoré sa v kontexte učiva náboženskej výchovy objavia. Práve primerané
používanie týchto pojmov v bežnom prejave a schopnosť učivo aplikovať v dnešnom svete je podstatná a vysoko
hodnotená.
Otázky a úlohy, využívané na preverovanie vedomostí môžu byť:
- faktografické a terminologické – čo, kde a kedy sa stalo, udialo, kto, čo kedy urobil.....
- analyticko-syntetické – zamerané na stupeň pochopenia udalosti a procesov
- interpretačné – sú zamerané na analýzu, syntézu, interpretáciu a hodnotenie postojov ľudí
Na náboženskej výchove sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- projekty žiakov
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- správnosť a rýchlosť riešenia úloh v prac. zošite
- práca s poznámkami – obsahová úroveň, výstižnosť, funkčnosť
- prístup k predmetu – nosenie pomôcok (učebnica, zošity...........)
Metódy hodnotenia – ústne
- písomne
Prostriedky hodnotenia:
- ústna odpoveď
- písomné práce
- projekty
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5.
Obsah predmetu 4. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Cieľ
Objaviť
rozmer nádeje
na ceste k
sebe, k
druhým, k
svetu a k
Bohu.
Tematický
celok
Cesta
nádeje
Obsahový štandard
Téma
Pojmy
Som
jedinečnosť,
jedinečný
Cesta k
druhým
budovanie
vzťahov, nádej
Noe
dôveruje
Bohu
budovanie
vzťahov, nádej
Obrazy
Božej
blízkosti
budovanie
vzťahov, nádej
Výkonový štandard spôsobilosti
Žiak vie:
- objaviť rozmer nádeje na ceste
k sebe, k druhým, k svetu
a k Bohu
- reprodukovať biblický príbeh
o Noemovej arche
- nájsť súvis medzi biblickým
príbehom o Noemovej arche
a zodpovedným prístupom
k prírode
- objavovať zodpovednosť za
prírodu a za rozvíjanie
dôstojnosti ľudského života
- vnímať Boha ako toho, ktorý
zachraňuje
- objaviť rozmer nádeje na ceste
k sebe, k druhým, k svetu
a k Bohu
formovať postoj nádeje
prostredníctvom biblických
obrazov Božej blízkosti.
Časová
dotácia
4 hodiny
Vnímať
Bibliu ako
slovo nádeje
v živote
človeka a
ľudstva.
Biblia –
slovo
o nádeji
Biblia –
kniha nádeje
Zem Biblie
Gedeon
Biblia,
biblické
posolstvo,
posolstvo nádeje
Pán Boh
utešuje
Očakávanie
Mesiáša
Príchod
Mesiáša
Aké je moje
srdce?
Ježiš
ohlasuje
Božie
kráľovstvo
Vianoce a JA
Ježiš
sprítomňuje
Božie
kráľovstvo
Objaviť
súvislosť
medzi
Ježišovou
skúsenosťou s
utrpením,
smrťou,
zmŕtvychvsta
ním
a kresťanskou
nádejou
presahujúcou
smrť
Nádej
presahujúc
a smrť
Najväčšie
obmedzenie
človeka
strach, smrť,
dôvera
Pôstne
obdobie
strach, smrť,
dôvera
Bože, kde
si? (Jób)
strach, smrť,
dôvera
Ježiš –
silnejší ako
smrť
strach, smrť,
dôvera
- vymenovať základné delenie
kresťanskej Biblie
8 +2 hodiny
- reprodukovať biblický príbeh
o povolaní Gedeona
- identifikovať sa s postojmi
nádeje v živote biblických
postáv
- jednoduchým spôsobom
interpretovať biblické texty
proroctiev prorokov Micheáša (a
ty Betlehem...) a Izaiáša – kmeň
Jesseho, ako posolstvo nádeje
- identifikovať sa s postojmi
nádeje v živote biblických
postáv
- na príklade biblických postáv
objavovať prastarú ľudskú
skúsenosť „mať smer“ ako
základný predpoklad pre zmysel
- identifikovať sa s postojmi
nádeje v živote biblických
postáv
- formovať postoj nádeje
prostredníctvom biblických
postáv
- vnímať Bibliu ako slovo nádeje
v živote človeka a ľudstva.
- vysvetliť podobenstvá
o Božom kráľovstve ako obrazné
príbehy približujúce Božie
kráľovstvo a cestu k nemu
pripraviť sa na sv. zmierenia
- formovať postoj nádeje
prostredníctvom biblických
postáv
– interpretovať biblické príbehy
o Ježišových uzdraveniach ako
znaky Božieho kráľovstva
a znaky Božieho záchranného
konania.
- reflektovať svoj pohľad na
ľudské utrpenie
- vnímať skúsenosť s utrpením
a bolesťou ako súčasť ľudského
života
- vnímať skúsenosť s utrpením
a bolesťou ako súčasť ľudského
života
- vie dať svoj pohľad na ľudské
utrpenie do súvisu s biblickými
textami o Jóbovi a kresťanským
pohľadom na zmysel ľudského
utrpenia v kontexte
veľkonočných udalostí
- objaviť súvislosť medzi
Ježišovou skúsenosťou
s utrpením, smrťou,
zmŕtvychvstaním a kresťanskou
4 + 4 hodiny
Prostredníctv
om
modelových
situácií zo
života detí z
rôznych
cirkví, hľadať
spoločné
a rozdielne
znaky s
Rímskokatolí
ckou cirkvou.
Svedectvo
nádeje
Vzkriesenie
Lazára
strach, smrť,
dôvera
Sviatosť
pomazania
chorých
strach, smrť,
dôvera
Ako som
prežil čas
pokánia?
strach, smrť,
dôvera
Veľkonočné
obdobie
strach, smrť,
dôvera
Veže
v našom
meste
kresťania,
kresťanské
cirkvi
Rôzne veže –
rôzne
vierovyznani
a
Kostolné
veže
–
symboly
nádeje
kresťania,
kresťanské
cirkvi
Kresťan –
nositeľ
Krista
kresťania,
kresťanské
cirkvi
kresťania,
kresťanské
cirkvi
nádejou presahujúcou smrť
- objaviť posolstvo
veľkonočného tajomstva
v kresťanskej viere, ktorá
dáva nádej presahujúcu smrť
- z pohľadu kresťanskej nádeje
vysvetliť vetu, že život je silnejší
ako smrť
- rozvíjať postoj empatie
k ľudskému utrpeniu
- reprodukovať biblický príbeh
o vzkriesení Lazára
- objaviť posolstvo
veľkonočného tajomstva
v kresťanskej viere, ktorá
dáva nádej presahujúcu smrť
- z pohľadu kresťanskej nádeje
vysvetliť vetu, že život je silnejší
ako smrť
- objaviť vo sviatosti zmierenia
a Eucharistie posolstvo
veľkonočného tajomstva
v kresťanskej viere, ktorá
dáva nádej presahujúcu smrť
- je vnímavý pre existenciálnu
skúsenosť so životom a smrťou a
náboženskú hĺbku ktorú
spoznáva v živote druhých ľudí
a v liturgii
- je vnímavý pre existenciálnu
skúsenosť so životom a smrťou a
náboženskú hĺbku ktorú
spoznáva v živote druhých ľudí
a v liturgii
- je vnímavý pre existenciálnu
skúsenosť so životom a smrťou a
náboženskú hĺbku ktorú
spoznáva v živote druhých ľudí
a v liturgii
- prostredníctvom modelových
situácií zo života detí z rôznych
cirkví, hľadať spoločné
a rozdielne znaky
s Rímskokatolíckou cirkvou
- osvojovať si postoj tolerancie,
porozumenia a vzájomnej
dôvery k ľuďom iných
denominácií
- vnímať svedectvo nádeje
v živote kresťanov z rôznych
cirkví
- osvojovať si postoj tolerancie,
porozumenia a vzájomnej
dôvery k ľuďom iných
denominácií
- vytvoriť projekt so stručným
prehľadom kresťanských cirkví
pôsobiacich v našej krajine
(regióne) a navrhnúť spoločnú
5 hodín
Jednoduchým
spôsobom
zdôvodniť
potrebu
modlitby pre
duchovný
rozmer
človeka. Na
modelových
situáciách
objaviť nádej
zo života
viery.
Prameň
nádeje
Kresťania –
nádej pre
svet
kresťania,
kresťanské
cirkvi
Modlitba
svätého
ruženca
Modlitba –
život v Božej
prítomnosti
modlitba, Božia
prítomnosť
Osobná
modlitba
modlitba, Božia
prítomnosť
Boh prameň
nádeje
modlitba, Božia
prítomnosť
Projektová
úloha
modlitba, Božia
prítomnosť
angažovanosť pre dobro(sociálna
oblasť)
- osvojovať si postoj tolerancie,
porozumenia a vzájomnej
dôvery k ľuďom iných
denominácií
- pozná tajomstva sv. ruženca
- jednoduchým spôsobom
zdôvodniť potrebu modlitby pre
duchovný rozmer človeka
- na modelových situáciách
objaviť nádej zo života viery
- vnímať potrebu stíšenia
- cvičením stíšenia a meditácie
vytvárať priestor pre stretnutie
s Bohom v modlitbe
- vnímať potrebu stíšenia
- cvičením stíšenia a meditácie
vytvárať priestor pre stretnutie
s Bohom v modlitbe
2 +3 hodiny
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Náboženská výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
prvý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Predmet náboženská výchova - evanjelická je povinne voliteľným predmetom na prvom stupni
základných škôl. Náboženská výchova má dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti dieťaťa a jeho myslenia.
Rozvíja duchovný svet žiakov – prostredníctvom zvesti zákona a evanjelia umožňuje spoznávať žiakom
Trojjediného Boha zjaveného v Písme Svätom.
Prostredníctvom procesu náboženskej socializácie a interiorizácie biblického posolstva napomáha procesu
objavovania možností a nutnosti individuálnych zmien žiakov, ktoré vedú v procese posvätenia k osvojovaniu si
pozitívnych morálnych hodnôt a postojov, čím výrazne prispieva k spoločenskej inklúzii a kohézii.
Základné biblické znalosti a poznávanie pôsobenia Trojjediného Boha v dejinách sa stáva pre žiaka základných
interpretačným kľúčom k uvedeniu do kultúrnych výtvorov minulých generácií (bez pochopenia ktorých
nemožno úplne pochopiť ani súčasnú generáciu), ako i kľúčom k pochopeniu a interpretácii každodenných
rituálov a tradícií. Ich pochopenie a tvorivé uchopenie uspôsobuje žiaka k tvorivému hľadaniu riešení problémov
jeho budúcnosti. Tým sa stáva významným nástrojom v tvorbe identity žiaka.
Súhrnne teda môžeme povedať, že poslaním tohto predmetu je napomôcť žiakom v hľadaní (ukázať žiakom)
správnej cesty v živote, hľadaniu jeho zmyslu a aktívnemu poznaniu Božieho plánu záchrany vo viere v Pána
Ježiša Krista.
Žiaci na prvom stupni základných škôl sa na hodinách evanjelického náboženstva oboznamujú predovšetkým so
základnými biblickými pojmami a biblickými príbehmi. Pomocou biblických príbehov a konkrétnych vedomostí
z Božieho slova si budujú vlastné poznanie Božej existencie, ktoré im umožňuje aktívne participovať na živote
Božieho ľudu a pod pôsobením Slova a Ducha stvárňovať svoj život.
2. Ciele učebného predmetu
Cieľom náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základnej školy je:
- osvojiť si základné biblické pojmy
- získať základný prehľad zvesti Biblie, biblických príbehov
- poznať biblické postavy, ktorých osobnosť formuje viera
- viesť žiakov k pochopeniu vlastnej hodnoty a postavenia v spoločenstve, a tak aktívne prispieť --- v procese
hľadania vlastnej identity k budovaniu zrelej kresťanskej osobnosti
- učiť žiakov rozlišovať medzi dobrým a zlým
- získavať a rozvíjať základné komunikačné zručnosti
- vštepovať základy kresťanskej viery
- budovať živý a aktívny vzťah k Trojjedinému Bohu Otcu, Synovi a Duchu Svätému
- aktívne rozvíjať vzťah k cirkvi, povzbudzovať k participácii na jej živote
- poznať zákon a evanjelium
- viesť k osvojeniu základného učenia evanjelickej cirkvi
- poznať Trojjediného Pána Boha ako Otca, Syna a Ducha Svätého
- vzbudiť záujem o Božie slovo, modlitbu a duchovné hodnoty
- vychovávať ako Božie dieťa s vedomím Božej milosti
- viesť žiakov k viere v Pána Ježiša Krista a pre večný život
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiaci sa naučia:
 poznávať a dotvárať svoje prostredie v najzákladnejších vzťahoch
Žiaci získajú spôsobilosti:
- uvedomiť si a vyjadriť hodnotu domova
- vnímať seba ako časť domova
- hodnotiť a oceniť rodinné prostredie
- pochopiť rodinu vo vzťahoch
 poznať Bibliu a poznávať ju ako duchovno-náboženský nástroj
Žiaci získajú spôsobilosti:
- charakterizovať význam biblie
- pochopiť jej spojitosť s náboženským životom,
- vnímať jej historický aj aktuálny odkaz
- vymenovať, zatriediť a krátko opísať knihy biblie a ich autorov
 poznávať rozdelenie a význam 10. Božích prikázaní
Žiaci získajú spôsobilosti
- vymenovať a zoradiť Božie prikázania
- rozpoznávať ich eticko-morálne poslanie,
porozumieť ich vzniku a charakterizovať spoločné morálne a nábožensko-etické dôrazy
 poznávať význam Ducha Svätého a cirkvi ako spoločenstva veriacich ľudí
Žiaci získajú spôsobilosti:
- definovať súvislosti medzi Božou Trojicou, uvedomovať si dôležitosť a dielo Ducha Svätého
pochopiť jej spojitosť s náboženským životom,
- charakterizovať dôležitosť viery v živote človeka
- definovať, čo to znamená byť členom cirkvi, vnímať cirkev ako spoločenstvo veriacich ľudí
- porozprávať o dôležitosti svojho pokrstenia a prežívať vďačnosť za svoj krst
- prostredníctvom modlitby komunikovať s Pánom Bohom a budovať si osobný a blízky vzťah
k Pánu Bohu
- prepájať teoretické vedomosti s praktickým životom v spoločenstve veriacich - cirkvi
 porozumieť významu komunikácie medzi ľuďmi a Pánom Bohom prostredníctvom obsahu
Modlitby Pánovej
Žiaci získajú spôsobilosti:
- Chápať dôležitosť modlitby, modliť sa Modlitbu Pánovu naspamäť, viesť pravidelný
modlitebný život, budovať si vzťah k Pánu Bohu
- vnímať a prijímať hodnotový systém Božieho kráľovstva a uplatňovať ich v živote
- vážiť každodenné bežné veci, ktoré potrebujú pre život;
- mať súcit s tými, ktorí nemajú dostatok, vedieť sa rozdeliť s inými; mať záujem o tých, ktorí
trpia hladom
- uvedomovať si význam odpustenia vo vzťahoch v bežnom živote
- vyvarovať sa zla vo svojom myslení a konaní, chrániť dobro a odmietať zlo aj vo svojom okolí
a vzťahoch
- vedieť pomenovať negatívne javy vo svojom okolí, premýšľať, akým spôsobom sa postaviť
voči zlu
Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, konkretizuje v učebných
požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v podobe systematizovaného výkonového
štandardu.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a
činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód
závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho
vybavenia. Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné
rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),
motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (
vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových
poznatkov a zručností. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie
(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na
vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie,
hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené
systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov
založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová
metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou
činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je
vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného
problému), situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná
metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické
hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma
skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia
(plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie, napodobňovanie životných
situácií, aktivity, ktoré vyžadujú interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami) Typické autentické
rozhovory. Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania,
(ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry, domáce úlohy).
3.
4.
Učebné zdroje
Klátik Miloš a kol., Pramienok. Učebnica evanjelického náboženstva pre 1. a 2. ročník základných škôl.
Bratislava, SPN 2003, ISBN 80-10-00238-0, – schválil Zbor biskupov ECAV na Slovensku dňa 10.
decembra 2001
Klátik Miloš a kol., Prameň. Učebnica evanjelického náboženstva pre 3. a 4. ročník základných škôl.
Bratislava, SPN 2003, ISBN 80-10-00239-9, – schválil Zbor biskupov ECAV na Slovensku dňa 10.
decembra 2001
S. Ferguson, Veľká kniha otázok a odpovedí o Bohu, Porta Libris/Návrat domov, Bratislava 2001, ISBN
80-968354-6-7
M. Segara, F. Rovira, Hravo s bibliou. Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 2009, ISBN 97880-85486-51-3
Biblia: Písmo sväté Starej a Novej Zmluvy, evanjelický preklad. Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2005
DVD sada: Animované biblické príbehy Starej a Novej Zmluvy, Štúdio Nádej 2009
Kritériá a stratégie hodnotenia
Predmet Náboženská výchova klasifikujeme podľa Metodických pokynov č. 7/2009 z 28. apríla 2009 na
hodnotenie žiakov základnej školy. Predmet je povinne klasifikovaný podľa platného klasifikačného poriadku,
ktorý vymedzuje hodnotenie prospechu žiakov. Konkrétne dotvorenie systému hodnotenia determinuje typ
osobnosti každého učiteľa, charakter triedy, klímu našej školy. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa využívajú
postupy zabezpečujúce korektné a objektívne hodnotenie. Pravidelne sa uplatňujú vzájomné hodnotenie
spolužiakov a sebahodnotenie. Hlavným cieľom hodnotenia je naučiť žiaka hodnotiť samého seba, aby vedel
posudzovať vlastné sily a schopnosti. Hodnotí sa osvojenie základných poznatkov, zručností a postojov
stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. V predmete Náboženská výchova učiteľ dáva žiakom
šancu vyvíjať sa primeraným tempom, hodnotí každý výkon žiaka bezprostredne po jeho ukončení. Toto
hodnotenie má hlavne motivačný charakter. Pri hodnotení žiakov sa vychádza predovšetkým z obsahového a
výkonového štandardu, ktorý je smerodajný pre objektívne posúdenie žiakových kompetencií a vedomostí.
Štandardná stupnica známok od 1 do 5 reflektuje mieru nadobudnutých vedomostí a zručností v predmete. Pre
úspešné zvládnutie predmetu sa očakáva nadobudnutie spôsobilostí a ich prezentácia v podobe priamej
(odpoveď – konkrétna úloha, v ktorej ukážu zvládnutie kompetencie alebo prezentácia projektu) alebo nepriamej
(písomná forma – test, úvaha, diskusný príspevok). Učiteľ bude osobitne hodnotiť i skupinovú prácu, projekty,
prípadne individuálnu aktivitu pri daných úlohách. Cieľom predmetu ako takého je, aby žiaci správne používali
nielen špecifické pojmy a ich obsahy vo všeobecnej oblasti religiozity, ale i osobnostne prehodnocovali
hodnotový svet kresťanskej viery a učenia. Práve primerané používanie zýskaných kompetencií a schopnosť
aplikovať učivo premetu v každodennom živote triedy (školy, rodiny, spoločnosti) je chápaná ako podstatná a
vysoko hodnotená.
Otázky a úlohy, využívané na preverovanie vedomostí môžu byť:
- faktografické a terminologické – čo, kde a kedy sa stalo, udialo, kto, čo kedy urobil.....
- analyticko-syntetické – zamerané na stupeň pochopenia udalosti, vzťahov a procesov
- interpretačné – sú zamerané na analýzu, syntézu, interpretáciu a hodnotenie náboženských poznatkov
a teoreticko-praktických hodnotových systémov
V predmete Náboženská výchova sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- referáty žiakov
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- správnosť a rýchlosť riešenia úloh z učebnice
- práca s poznámkami – obsahová úroveň, výstižnosť, funkčnosť
- prístup k predmetu – nosenie pomôcok (učebnica, zošity...........)
Metódy hodnotenia – ústne
- písomne
Prostriedky hodnotenia:
-
ústna odpoveď
písomné práce
projekty
referáty
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5.
Obsah predmetu 1. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Cieľ
Naučiť žiakov
poznávať
a dotvárať svoje
životné prostredie
v najzákladnejších
vzťahoch
Tematický
Celok
Úvodná hodina
–
oboznamovanie
sa s učebnicou
Človek a
spoločenstvo
Obsahový štandard
Téma
Pojmy
Kniha života
Ja a môj svet
Biblia – Kniha kníh
Stará a Nová zmluva
Naučiť žiakov
poznávať
rozdelenie
a význam 10
Božích prikázaní
Dekalóg
Časová
dotácia
3
hodiny
Ja a moja rodina
(rodinné prostredie a
vzťahy)
Naučiť žiakov
poznať Bibliu
a poznávať ju ako
duchovno –
náboženský
nástroj
Výkonový štandard
spôsobilosti
Nové dosky zákona
(Pravidlá pre život)
1. a 2. Božie
dom – domov,
domov –rodina,
domov- členovia,
obľúbené miesto,
vzťah,
spoločenstvo
rodina, vzťahy,
členovia rodiny,
blízky a blížny, 4.
Božie prikázanie
Biblia, Písmo
Sväté, Kniha kníh,
poznanie,
múdrosť, význam
Biblie, preklady,
Biblia - internet
Stará zmluva,
Nová zmluva,
Biblia, knihy
Biblie, biblická
doba, biblický
autori, Slovo
Božie
Mojžiš, pravidlá,
prikázania, božie
prikázania,
Dekalóg –
Desatoro, 1.a 2.
tabuľa, povinností
voči Bohu,
povinnosti voči
blížnym
1. a 2. prikázanie,
Žiaci vedia:
- uvedomiť si a vyjadriť
hodnotu domova, byť vďačný
a prejaviť vďaku za domov,
vnímať seba ako časť domova
Žiaci vedia:
- hodnotiť a oceniť rodinné
prostredie, pochopiť rodinu
vo vzťahoch, predstaviť
členov rodiny, zhodnotiť
svoje miesto v rodine
Žiaci vedia:
- charakterizovať význam
Biblie, pochopiť jej spojitosť
s náboženským životom,
vnímať jej historický aj
aktuálny odkaz
Žiaci vedia:
- vymenovať, zatriediť
a krátko opísať knihy Biblie
a ich autorov
Žiaci vedia:
- vymenovať a zoradiť Božie
prikázania, rozpoznávať ich
eticko – morálne poslanie,
porozumieť ich vzniku
a charakterizovať spoločenské
, morálne a nábožensko –
etické dôrazy prikázaní
Žiaci vedia:
2
hodiny
7 hodín
prikázanie (Zlaté
teľa – 2M 32 a horiaci
krík)
modla, Božie
slovo
- chápať príčinu Božieho
hnevu, rozoznávať, kedy
človek porušuje prvé a druhé
prikázanie a aké to má
dôsledky pre jeho život,
úctivo používať Božie meno.
3. a 4. Božie
prikázanie (12 –
ročný Ježiš v Chráme)
nedeľa, sviatočný
odpočinok,
poslušnosť a úcta
voči rodičom
5. a 6. Božie
prikázanie (Kaina
Ábel), (Dávid
a Batšeba)
opakovanie
príbehov Kaina
a Ábela a Dávida
a Batšeby, úcta
k životu
a k svojmu telu
7. a 8. Božie
prikázanie (Ézav
a Jákob Použiť
niektorý príbeh: °
Jákob klame svojho
otca Izáka, °bratia
klamú svojmu otcovi
Izákovi, °falošní
svedkovia svedčia
proti Pánovi Ježišovi)
nedostatok,
skromnosť,
pravdovravnosť,
následky klamstva
9. a 10. Božie
prikázanie (Použiť
tento alebo ďalšie
odporúčané príbehy:
°Gechází, °Nábotova
vinica)
chamtivosť,
podvod, bohatstvo,
šťastie
Medený had
poznanie príbehu
o reptaní Izraelcov
proti Mojžišovi,
Boží hnev, trest
a záchrana,
medený had
Vianočný príbeh
Vianoce,
narodenie, dar
milosť
Žiaci vedia:
- pochopiť dôležitosť
návštevnosti Služieb božích,
úctivo sa správať k rodičom,
starým rodičom a učiteľom
a prejaviť konkrétne prejavy
vďačnosti
Žiaci vedia:
- uvedomovať si dôležitosť
ochrany zdravia
a zachovávania života, mať
pozitívny vzťah k svojmu
telu, neubližovať ostatným ,
chápať význam manželskej
vernosti pre šťastný život
v rodine
Žiaci vedia:
- vážiť si svoje osobné veci,
ale aj majetok iného,
nepoškodzovať ho, správať sa
s rešpektom k cudzím veciam,
požičané vrátiť,
neprivlastňovať si to, čo mu
nepatrí, učiť sa hovoriť
pravdu, aj keď nie je vždy
príjemná; chápať význam
pravdovravnosti, napomáhať
k riešeniu konfliktov v triede
prostredníctvom
pravdovravnosti
Žiaci vedia:
- chápať, čo je chamtivosť
a závisť, učiť sa odolávať
pokušeniu mať všetko, na čo
si zmyslíme, mať správny
postoj k majetku svojmu aj
iných a svedomito s ním
nakladať.
Žiaci vedia:
- chápať poslušnosť k Bohu,
chápať Bož hnev, ale zároveň
získavať istotu Božej
ochrany,; že tak, ako medený
had bol záchranou pre Izrael,
tak Kristov kríž je záchranou
pre celý svet
Žiaci vedia:
- opísať príbeh narodenia
Pána Ježiša, vnímať jeho
dôležitosť a vzácnosť pre celý
svet
Zhrnutie
predchádzajúcich
1
hodina
1
hodina
Naučiť žiakov
poznávať význam
Ducha Svätého
a cirkvi ako
spoločenstva
veriacich ľudí
Som Božie
dieťa
tematických celkom:
Človek
a spoločenstvo, Kniha
života a Dekalóg.
Opakovanie pojmov
a súvislostí.
Prichádza Pomocník
Boží dar viery – Saul
Cirkev –
spoločenstvo
veriacich,
Evanjelický kostol
Pane nauč nás
modliť sa
viera, dar, rozdiel,
veriaci a neveriaci
človek, Saul,
prenasledovateľ,
kresťan, zmena,
stretnutie, Pán
Ježiš
cirkev, kresťan,
Božie dieťa, krst,
člen, oslovenie –
„brat“, „sestra“
Môj krst a krstní
rodičia
človek, Božie
dieťa, krst, dieťa,
krstný rodič
Modlitba – rozhovor
s Pánom Bohom
modlitba, vďaky
a prosby, amen
Práca detí
Vybraná téma
z tematického
celku – skupinová
práca
Pán Ježiš,
utrpenie, smrť,
Veľká noc,
vzkriesenie,
oslávenie
Ježišov postoj
k modlitbe,
opakovanie
modlitby Pánovej,
vzor, rozdelenie
tejto modlitby
podľa prosieb a čo
konkrétne, ktorá
prosba znamená
Veľkonočný príbeh
Naučiť žiakov
význam
komunikácie
medzi ľuďmi
a Pánom Bohom,
naučiť ich
modlitbu Pánovu
príchod, Duch
Svätý, Letnice,
Pomocník, Duch
Boží, podoby
Ducha Svätého,
apoštol
Ježišov učeník sa
rád modlí
Modlitba Pánova
Žiaci vedia:
- definovať súvislosti medzi
božou Trojicou, uvedomovať
si dôležitosť a dielo Ducha
Svätého – jeho pomoc a silu,
ktorou obdarúva veriacich,
prosiť o pomoc Ducha
Svätého
Žiaci vedia:
- charakterizovať dôležitosť
viery v živote človeka, chápať
význam stretnutia Saula
s Pánom Ježišom pre jeho
život
Žiaci vedia:
- definovať, čo to znamená
byť členom cirkvi, vnímať
cirkev ako spoločenstvo
veriacich ľudí, dokázať
porozprávať o svojom
kostole, uvedomovať si
dôležitosť kostola
Žiaci vedia:
- porozprávať o dôležitosti
svojho pokrstenia a prežívať
vďačnosť za svoj krst, sa
správať ako božie dieťa,
vyjadriť úctu a vďačnosť
rodičom a krstným rodičom
Žiaci vedia:
- prostredníctvom modlitby
komunikovať s Pánom
Bohom a cez modlitbu si
budovať osobný a blízky
vzťah k Pánu Bohu
Žiaci vedia:
- prepájať teoretické
vedomosti s praktickým
životom
Žiaci vedia:
- prerozprávať príbeh Veľkej
noci a určiť, aký má pre nás
význam
Žiaci vedia:
- chápať dôležitosť modlitby,
kedy a ako sa môžu modliť,
pomodliť sa Modlitbu Pánovu
naspamäť, viesť pravidelný
modlitebný život, budovať si
vzťah k Pánu Bohu a Pánovi
Ježišovi
6 hodín
1
hodina
10
hodín
1. prosba:
Posväť sa meno
Tvoje! (Božie meno
je sväté, Horiaci krík
– 2M 3, 1-15)
2. prosba:
Príď kráľovstvo
Tvoje! (Použiť
niektoré
z podobenstiev: °O
horčičnom zrne
a o kvase, °O poklade
a perle)
Božie mená v
Biblii
3. prosba:
Buď vôľa Tvoja ako
v nebi, tak i na zemi!
Ježiš v Getsemane
Ježišovo utrpenie
v Getsemane,
prosba, Nebeský
Otec
4. prosba:
Chlieb náš
každodenný daj nám
dnes!
Nasýtenie zástupov
nasýtenie, zástup,
pokrm, vďačnosť
5. prosba:
Odpusť nám viny
naše
Zacheus
poznanie príbehu
o Zacheovi a jeho
zmene po stretnutí
s Ježišom, zmena,
správanie
odpustenie a túžba
po odpustení
5. prosba:
...ako aj my
odpúšťame vinníkom
svojim!
Nemilosrdný sluha
spoznávanie
hodnôt Božieho
kráľovstva,
kráľovstvo Božie,
Duch Svätý, Božie
slovo, sviatosti,
modlitba a cirkev
6. prosba:
O neuvoď nás do
pokušenia!
Pokúšanie na púšti
pokušenie, púšť,
diabol, Pán Ježiš
7. prosba:
Ale zbav nás zlého!
(Kúkoľ medzi
pšenicou – Mt 13, 24
- 30)
zlo, svet,
medziľudské
vzťahy, povinnosť,
dobro, pokoj,
láska, víťazstvo,
Pán Ježiš ako
Víťaz nad zlom,
smrťou a
neprávosťou
Záver modlitby
Pánovej:
Lebo Tvoje je
kráľovstvo i moc
opakovanie
podobenstva
o kráľovstve
Božom
Žiaci vedia:
- Vymenovať Božie mená
a ich význam, vedieť v akých
situáciách je vhodné použiť
Božie meno a kedy nie
Žiaci vedia:
- vymenovať prostredníctvom
koho a čoho prichádza Božie
kráľovstvo k nám,
uvedomovať si vzácnosť
a rast Božieho kráľovstva,
túžiť po kráľovstve božom,
chcieť prijímať jeho hodnoty
a šíriť ich
Žiaci vedia:
- pochopiť, že aj Ježiš
prežíval strach ako každý
bežný človek, ale napriek
tomu bol pripravený
a ochotný poslúchnuť Otca
Žiaci vedia:
- si vážiť každodenné bežné
veci, ktoré potrebujú pre
život; mať súcit s tými, ktorí
nemajú dostatok, vedieť sa
rozdeliť s inými; mať záujem
modliť sa za iných, ktorí trpia
hladom, nedostatkom.
Žiaci vedia:
- pochopiť, že Ježiš mení
životy ľudí k lepšiemu, kto
v Ježiša naozaj verí, chce byť
lepší.
Žiaci vedia: uvedomovať si,
že nestačí len túžiť po
odpustení, ale treba vedieť
odpúšťať, aj keď to nie je
vždy ľahké, Pán Ježiš nám
dáva silu odpustiť
Žiaci vedia:
- uvedomovať si Ježišovu
poslušnosť, chápať zmysel
ovládania Božieho slova pre
svoj život, vedieť poprosiť o
pomoc
Žiaci vedia:
- chcieť žiť dobrým
a spravodlivým životom,
vyvarovať sa zla vo svojom
myslení a konaní, chrániť
dobro a odmietať zlo aj vo
svojom okolí a vzťahoch,
vedieť pomenovať negatívne
javy vo svojom okolí ,
premýšľať, akým spôsobom
sa postaviť voči zlu
Žiaci vedia:
- vymenovať niektoré
hodnoty kráľovstva Božieho,
chápať sa ako jeho súčasť,
i sláva naveky...
Zhrnutie tematických celkov: Som Božie
dieťa a Pane nauč nás modliť sa
Opakovanie pojmov a súvislostí
Zhrňujúce
opakovanie
Sebahodnotenie – čo
sme sa naučili
vedieť, že skutočná sláva
a moc patrí Pánu Bohu,
vedieť, čo znamená slovko
„amen“
1
hodina
1
hodina
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Náboženská výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
druhý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Predmet náboženská výchova - evanjelická je povinne voliteľným predmetom na prvom stupni
základných škôl. Náboženská výchova má dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti dieťaťa a jeho myslenia.
Rozvíja duchovný svet žiakov – prostredníctvom zvesti zákona a evanjelia umožňuje spoznávať žiakom
Trojjediného Boha zjaveného v Písme Svätom.
Prostredníctvom procesu náboženskej socializácie a interiorizácie biblického posolstva napomáha procesu
objavovania možností a nutnosti individuálnych zmien žiakov, ktoré vedú v procese posvätenia k osvojovaniu si
pozitívnych morálnych hodnôt a postojov, čím výrazne prispieva k spoločenskej inklúzii a kohézii.
Základné biblické znalosti a poznávanie pôsobenia Trojjediného Boha v dejinách sa stáva pre žiaka základných
interpretačným kľúčom k uvedeniu do kultúrnych výtvorov minulých generácií (bez pochopenia ktorých
nemožno úplne pochopiť ani súčasnú generáciu), ako i kľúčom k pochopeniu a interpretácii každodenných
rituálov a tradícií. Ich pochopenie a tvorivé uchopenie uspôsobuje žiaka k tvorivému hľadaniu riešení problémov
jeho budúcnosti. Tým sa stáva významným nástrojom v tvorbe identity žiaka.
Súhrnne teda môžeme povedať, že poslaním tohto predmetu je napomôcť žiakom v hľadaní (ukázať žiakom)
správnej cesty v živote, hľadaniu jeho zmyslu a aktívnemu poznaniu Božieho plánu záchrany vo viere v Pána
Ježiša Krista.
Žiaci na prvom stupni základných škôl sa na hodinách evanjelického náboženstva oboznamujú predovšetkým so
základnými biblickými pojmami a biblickými príbehmi. Pomocou biblických príbehov a konkrétnych vedomostí
z Božieho slova si budujú vlastné poznanie Božej existencie, ktoré im umožňuje aktívne participovať na živote
Božieho ľudu a pod pôsobením Slova a Ducha stvárňovať svoj život.
2. Ciele učebného predmetu
Cieľom náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základnej školy je:
- osvojiť si základné biblické pojmy
- získať základný prehľad zvesti Biblie, biblických príbehov
- poznať biblické postavy, ktorých osobnosť formuje viera
- viesť žiakov k pochopeniu vlastnej hodnoty a postavenia v spoločenstve, a tak aktívne prispieť v procese
hľadania vlastnej identity k budovaniu zrelej kresťanskej osobnosti
- učiť žiakov rozlišovať medzi dobrým a zlým
- získavať a rozvíjať základné komunikačné zručnosti
- vštepovať základy kresťanskej viery
- budovať živý a aktívny vzťah k Trojjedinému Bohu Otcu, Synovi a Duchu Svätému
- aktívne rozvíjať vzťah k cirkvi, povzbudzovať k participácii na jej živote
- poznať zákon a evanjelium
- viesť k osvojeniu základného učenia evanjelickej cirkvi
- poznať Trojjediného Pána Boha ako Otca, Syna a Ducha Svätého
- vzbudiť záujem o Božie slovo, modlitbu a duchovné hodnoty
- vychovávať ako Božie dieťa s vedomím Božej milosti
- viesť žiakov k viere v Pána Ježiša Krista a pre večný život
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiaci sa naučia:
 poznávať a dotvárať svoje prostredie v najzákladnejších vzťahoch
Žiaci získajú spôsobilosti:
- uvedomiť si a vyjadriť hodnotu domova
- vnímať seba ako časť domova
- hodnotiť a oceniť rodinné prostredie
- pochopiť rodinu vo vzťahoch
 poznať Bibliu a poznávať ju ako duchovno-náboženský nástroj
Žiaci získajú spôsobilosti:
- charakterizovať význam biblie
- pochopiť jej spojitosť s náboženským životom,
- vnímať jej historický aj aktuálny odkaz
- vymenovať, zatriediť a krátko opísať knihy biblie a ich autorov
 poznávať rozdelenie a význam 10. Božích prikázaní
Žiaci získajú spôsobilosti
- vymenovať a zoradiť Božie prikázania
- rozpoznávať ich eticko-morálne poslanie,
porozumieť ich vzniku a charakterizovať spoločné morálne a nábožensko-etické dôrazy
 poznávať význam Ducha Svätého a cirkvi ako spoločenstva veriacich ľudí
Žiaci získajú spôsobilosti:
- definovať súvislosti medzi Božou Trojicou, uvedomovať si dôležitosť a dielo Ducha Svätého
pochopiť jej spojitosť s náboženským životom,
- charakterizovať dôležitosť viery v živote človeka
- definovať, čo to znamená byť členom cirkvi, vnímať cirkev ako spoločenstvo veriacich ľudí
- porozprávať o dôležitosti svojho pokrstenia a prežívať vďačnosť za svoj krst
- prostredníctvom modlitby komunikovať s Pánom Bohom a budovať si osobný a blízky vzťah
k Pánu Bohu
- prepájať teoretické vedomosti s praktickým životom v spoločenstve veriacich - cirkvi
 porozumieť významu komunikácie medzi ľuďmi a Pánom Bohom prostredníctvom obsahu
Modlitby Pánovej
Žiaci získajú spôsobilosti:
- Chápať dôležitosť modlitby, modliť sa Modlitbu Pánovu naspamäť, viesť pravidelný
modlitebný život, budovať si vzťah k Pánu Bohu
- vnímať a prijímať hodnotový systém Božieho kráľovstva a uplatňovať ich v živote
- vážiť každodenné bežné veci, ktoré potrebujú pre život;
- mať súcit s tými, ktorí nemajú dostatok, vedieť sa rozdeliť s inými; mať záujem o tých, ktorí
trpia hladom
- uvedomovať si význam odpustenia vo vzťahoch v bežnom živote
- vyvarovať sa zla vo svojom myslení a konaní, chrániť dobro a odmietať zlo aj vo svojom okolí
a vzťahoch
- vedieť pomenovať negatívne javy vo svojom okolí, premýšľať, akým spôsobom sa postaviť
voči zlu
Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, konkretizuje v učebných
požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v podobe systematizovaného výkonového
štandardu.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a
činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód
závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho
vybavenia. Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné
rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),
motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (
vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových
poznatkov a zručností. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie
(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na
vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie,
hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené
systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov
založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová
metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou
činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je
vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného
problému), situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná
metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické
hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma
skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia
(plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie, napodobňovanie životných
situácií, aktivity, ktoré vyžadujú interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami) Typické autentické
rozhovory. Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania,
(ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry, domáce úlohy).
3.
4.
Učebné zdroje
Klátik Miloš a kol., Pramienok. Učebnica evanjelického náboženstva pre 1. a 2. ročník základných škôl.
Bratislava, SPN 2003, ISBN 80-10-00238-0, – schválil Zbor biskupov ECAV na Slovensku dňa 10.
decembra 2001
Klátik Miloš a kol., Prameň. Učebnica evanjelického náboženstva pre 3. a 4. ročník základných škôl.
Bratislava, SPN 2003, ISBN 80-10-00239-9, – schválil Zbor biskupov ECAV na Slovensku dňa 10.
decembra 2001
S. Ferguson, Veľká kniha otázok a odpovedí o Bohu, Porta Libris/Návrat domov, Bratislava 2001, ISBN
80-968354-6-7
M. Segara, F. Rovira, Hravo s bibliou. Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 2009, ISBN 97880-85486-51-3
Biblia: Písmo sväté Starej a Novej Zmluvy, evanjelický preklad. Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2005
DVD sada: Animované biblické príbehy Starej a Novej Zmluvy, Štúdio Nádej 2009
Kritériá a stratégie hodnotenia
Predmet Náboženská výchova klasifikujeme podľa Metodických pokynov č. 7/2009 z 28. apríla 2009 na
hodnotenie žiakov základnej školy. Predmet je povinne klasifikovaný podľa platného klasifikačného poriadku,
ktorý vymedzuje hodnotenie prospechu žiakov. Konkrétne dotvorenie systému hodnotenia determinuje typ
osobnosti každého učiteľa, charakter triedy, klímu našej školy. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa využívajú
postupy zabezpečujúce korektné a objektívne hodnotenie. Pravidelne sa uplatňujú vzájomné hodnotenie
spolužiakov a sebahodnotenie. Hlavným cieľom hodnotenia je naučiť žiaka hodnotiť samého seba, aby vedel
posudzovať vlastné sily a schopnosti. Hodnotí sa osvojenie základných poznatkov, zručností a postojov
stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. V predmete Náboženská výchova učiteľ dáva žiakom
šancu vyvíjať sa primeraným tempom, hodnotí každý výkon žiaka bezprostredne po jeho ukončení. Toto
hodnotenie má hlavne motivačný charakter. Pri hodnotení žiakov sa vychádza predovšetkým z obsahového a
výkonového štandardu, ktorý je smerodajný pre objektívne posúdenie žiakových kompetencií a vedomostí.
Štandardná stupnica známok od 1 do 5 reflektuje mieru nadobudnutých vedomostí a zručností v predmete. Pre
úspešné zvládnutie predmetu sa očakáva nadobudnutie spôsobilostí a ich prezentácia v podobe priamej
(odpoveď – konkrétna úloha, v ktorej ukážu zvládnutie kompetencie alebo prezentácia projektu) alebo nepriamej
(písomná forma – test, úvaha, diskusný príspevok). Učiteľ bude osobitne hodnotiť i skupinovú prácu, projekty,
prípadne individuálnu aktivitu pri daných úlohách. Cieľom predmetu ako takého je, aby žiaci správne používali
nielen špecifické pojmy a ich obsahy vo všeobecnej oblasti religiozity, ale i osobnostne prehodnocovali
hodnotový svet kresťanskej viery a učenia. Práve primerané používanie zýskaných kompetencií a schopnosť
aplikovať učivo premetu v každodennom živote triedy (školy, rodiny, spoločnosti) je chápaná ako podstatná a
vysoko hodnotená.
Otázky a úlohy, využívané na preverovanie vedomostí môžu byť:
- faktografické a terminologické – čo, kde a kedy sa stalo, udialo, kto, čo kedy urobil.....
- analyticko-syntetické – zamerané na stupeň pochopenia udalosti, vzťahov a procesov
- interpretačné – sú zamerané na analýzu, syntézu, interpretáciu a hodnotenie náboženských poznatkov
a teoreticko-praktických hodnotových systémov
V predmete Náboženská výchova sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- referáty žiakov
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- správnosť a rýchlosť riešenia úloh z učebnice
- práca s poznámkami – obsahová úroveň, výstižnosť, funkčnosť
- prístup k predmetu – nosenie pomôcok (učebnica, zošity...........)
Metódy hodnotenia – ústne
- písomne
Prostriedky hodnotenia:
-
ústna odpoveď
písomné práce
projekty
referáty
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5.
Obsah predmetu 2. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Cieľ
Naučiť žiakov
poznávať
a dotvárať svoje
životné prostredie
v najzákladnejších
vzťahoch
Tematický
Celok
Úvodná hodina
–
oboznamovanie
sa s učebnicou
Človek a
spoločenstvo
Obsahový štandard
Téma
Pojmy
Kniha života
Ja a môj svet
Biblia – Kniha kníh
Stará a Nová zmluva
Naučiť žiakov
poznávať
rozdelenie
a význam 10
Božích prikázaní
Dekalóg
Časová
dotácia
3
hodiny
Ja a moja rodina
(rodinné prostredie a
vzťahy)
Naučiť žiakov
poznať Bibliu
a poznávať ju ako
duchovno –
náboženský
nástroj
Výkonový štandard
spôsobilosti
Nové dosky zákona
(Pravidlá pre život)
1. a 2. Božie
prikázanie (Zlaté
dom – domov,
domov –rodina,
domov- členovia,
obľúbené miesto,
vzťah,
spoločenstvo
rodina, vzťahy,
členovia rodiny,
blízky a blížny, 4.
Božie prikázanie
Biblia, Písmo
Sväté, Kniha kníh,
poznanie,
múdrosť, význam
Biblie, preklady,
Biblia - internet
Stará zmluva,
Nová zmluva,
Biblia, knihy
Biblie, biblická
doba, biblický
autori, Slovo
Božie
Mojžiš, pravidlá,
prikázania, božie
prikázania,
Dekalóg –
Desatoro, 1.a 2.
tabuľa, povinností
voči Bohu,
povinnosti voči
blížnym
1. a 2. prikázanie,
modla, Božie
Žiaci vedia:
- uvedomiť si a vyjadriť
hodnotu domova, byť vďačný
a prejaviť vďaku za domov,
vnímať seba ako časť domova
Žiaci vedia:
- hodnotiť a oceniť rodinné
prostredie, pochopiť rodinu
vo vzťahoch, predstaviť
členov rodiny, zhodnotiť
svoje miesto v rodine
Žiaci vedia:
- charakterizovať význam
Biblie, pochopiť jej spojitosť
s náboženským životom,
vnímať jej historický aj
aktuálny odkaz
Žiaci vedia:
- vymenovať, zatriediť
a krátko opísať knihy Biblie
a ich autorov
Žiaci vedia:
- vymenovať a zoradiť Božie
prikázania, rozpoznávať ich
eticko – morálne poslanie,
porozumieť ich vzniku
a charakterizovať spoločenské
, morálne a nábožensko –
etické dôrazy prikázaní
Žiaci vedia:
- chápať príčinu Božieho
2
hodiny
7 hodín
teľa – 2M 32 a horiaci
krík)
slovo
3. a 4. Božie
prikázanie (12 –
ročný Ježiš v Chráme)
nedeľa, sviatočný
odpočinok,
poslušnosť a úcta
voči rodičom
5. a 6. Božie
prikázanie (Kaina
Ábel), (Dávid
a Batšeba)
opakovanie
príbehov Kaina
a Ábela a Dávida
a Batšeby, úcta
k životu
a k svojmu telu
7. a 8. Božie
prikázanie (Ézav
a Jákob Použiť
niektorý príbeh: °
Jákob klame svojho
otca Izáka, °bratia
klamú svojmu otcovi
Izákovi, °falošní
svedkovia svedčia
proti Pánovi Ježišovi)
nedostatok,
skromnosť,
pravdovravnosť,
následky klamstva
9. a 10. Božie
prikázanie (Použiť
tento alebo ďalšie
odporúčané príbehy:
°Gechází, °Nábotova
vinica)
chamtivosť,
podvod, bohatstvo,
šťastie
Medený had
poznanie príbehu
o reptaní Izraelcov
proti Mojžišovi,
Boží hnev, trest
a záchrana,
medený had
Vianočný príbeh
Vianoce,
narodenie, dar
milosť
Zhrnutie
predchádzajúcich
tematických celkom:
Človek
hnevu, rozoznávať, kedy
človek porušuje prvé a druhé
prikázanie a aké to má
dôsledky pre jeho život,
úctivo používať Božie meno.
Žiaci vedia:
- pochopiť dôležitosť
návštevnosti Služieb božích,
úctivo sa správať k rodičom,
starým rodičom a učiteľom
a prejaviť konkrétne prejavy
vďačnosti
Žiaci vedia:
- uvedomovať si dôležitosť
ochrany zdravia
a zachovávania života, mať
pozitívny vzťah k svojmu
telu, neubližovať ostatným ,
chápať význam manželskej
vernosti pre šťastný život
v rodine
Žiaci vedia:
- vážiť si svoje osobné veci,
ale aj majetok iného,
nepoškodzovať ho, správať sa
s rešpektom k cudzím veciam,
požičané vrátiť,
neprivlastňovať si to, čo mu
nepatrí, učiť sa hovoriť
pravdu, aj keď nie je vždy
príjemná; chápať význam
pravdovravnosti, napomáhať
k riešeniu konfliktov v triede
prostredníctvom
pravdovravnosti
Žiaci vedia:
- chápať, čo je chamtivosť
a závisť, učiť sa odolávať
pokušeniu mať všetko, na čo
si zmyslíme, mať správny
postoj k majetku svojmu aj
iných a svedomito s ním
nakladať.
Žiaci vedia:
- chápať poslušnosť k Bohu,
chápať Bož hnev, ale zároveň
získavať istotu Božej
ochrany,; že tak, ako medený
had bol záchranou pre Izrael,
tak Kristov kríž je záchranou
pre celý svet
Žiaci vedia:
- opísať príbeh narodenia
Pána Ježiša, vnímať jeho
dôležitosť a vzácnosť pre celý
svet
1
hodina
1
hodina
Naučiť žiakov
poznávať význam
Ducha Svätého
a cirkvi ako
spoločenstva
veriacich ľudí
Som Božie
dieťa
a spoločenstvo, Kniha
života a Dekalóg.
Opakovanie pojmov
a súvislostí.
Prichádza Pomocník
Boží dar viery – Saul
Cirkev –
spoločenstvo
veriacich,
Evanjelický kostol
Pane nauč nás
modliť sa
viera, dar, rozdiel,
veriaci a neveriaci
človek, Saul,
prenasledovateľ,
kresťan, zmena,
stretnutie, Pán
Ježiš
cirkev, kresťan,
Božie dieťa, krst,
člen, oslovenie –
„brat“, „sestra“
Môj krst a krstní
rodičia
človek, Božie
dieťa, krst, dieťa,
krstný rodič
Modlitba – rozhovor
s Pánom Bohom
modlitba, vďaky
a prosby, amen
Práca detí
Vybraná téma
z tematického
celku – skupinová
práca
Pán Ježiš,
utrpenie, smrť,
Veľká noc,
vzkriesenie,
oslávenie
Ježišov postoj
k modlitbe,
opakovanie
modlitby Pánovej,
vzor, rozdelenie
tejto modlitby
podľa prosieb a čo
konkrétne, ktorá
prosba znamená
Božie mená v
Biblii
Veľkonočný príbeh
Naučiť žiakov
význam
komunikácie
medzi ľuďmi
a Pánom Bohom,
naučiť ich
modlitbu Pánovu
príchod, Duch
Svätý, Letnice,
Pomocník, Duch
Boží, podoby
Ducha Svätého,
apoštol
Ježišov učeník sa
rád modlí
Modlitba Pánova
1. prosba:
Posväť sa meno
Žiaci vedia:
- definovať súvislosti medzi
božou Trojicou, uvedomovať
si dôležitosť a dielo Ducha
Svätého – jeho pomoc a silu,
ktorou obdarúva veriacich,
prosiť o pomoc Ducha
Svätého
Žiaci vedia:
- charakterizovať dôležitosť
viery v živote človeka, chápať
význam stretnutia Saula
s Pánom Ježišom pre jeho
život
Žiaci vedia:
- definovať, čo to znamená
byť členom cirkvi, vnímať
cirkev ako spoločenstvo
veriacich ľudí, dokázať
porozprávať o svojom
kostole, uvedomovať si
dôležitosť kostola
Žiaci vedia:
- porozprávať o dôležitosti
svojho pokrstenia a prežívať
vďačnosť za svoj krst, sa
správať ako božie dieťa,
vyjadriť úctu a vďačnosť
rodičom a krstným rodičom
Žiaci vedia:
- prostredníctvom modlitby
komunikovať s Pánom
Bohom a cez modlitbu si
budovať osobný a blízky
vzťah k Pánu Bohu
Žiaci vedia:
- prepájať teoretické
vedomosti s praktickým
životom
Žiaci vedia:
- prerozprávať príbeh Veľkej
noci a určiť, aký má pre nás
význam
Žiaci vedia:
- chápať dôležitosť modlitby,
kedy a ako sa môžu modliť,
pomodliť sa Modlitbu Pánovu
naspamäť, viesť pravidelný
modlitebný život, budovať si
vzťah k Pánu Bohu a Pánovi
Ježišovi
Žiaci vedia:
- Vymenovať Božie mená
6 hodín
1
hodina
10
hodín
Tvoje! (Božie meno
je sväté, Horiaci krík
– 2M 3, 1-15)
2. prosba:
Príď kráľovstvo
Tvoje! (Použiť
niektoré
z podobenstiev: °O
horčičnom zrne
a o kvase, °O poklade
a perle)
spoznávanie
hodnôt Božieho
kráľovstva,
kráľovstvo Božie,
Duch Svätý, Božie
slovo, sviatosti,
modlitba a cirkev
3. prosba:
Buď vôľa Tvoja ako
v nebi, tak i na zemi!
Ježiš v Getsemane
Ježišovo utrpenie
v Getsemane,
prosba, Nebeský
Otec
4. prosba:
Chlieb náš
každodenný daj nám
dnes!
Nasýtenie zástupov
nasýtenie, zástup,
pokrm, vďačnosť
5. prosba:
Odpusť nám viny
naše
Zacheus
poznanie príbehu
o Zacheovi a jeho
zmene po stretnutí
s Ježišom, zmena,
správanie
odpustenie a túžba
po odpustení
5. prosba:
...ako aj my
odpúšťame vinníkom
svojim!
Nemilosrdný sluha
6. prosba:
O neuvoď nás do
pokušenia!
Pokúšanie na púšti
pokušenie, púšť,
diabol, Pán Ježiš
7. prosba:
Ale zbav nás zlého!
(Kúkoľ medzi
pšenicou – Mt 13, 24
- 30)
zlo, svet,
medziľudské
vzťahy, povinnosť,
dobro, pokoj,
láska, víťazstvo,
Pán Ježiš ako
Víťaz nad zlom,
smrťou a
neprávosťou
Záver modlitby
Pánovej:
Lebo Tvoje je
kráľovstvo i moc
i sláva naveky...
opakovanie
podobenstva
o kráľovstve
Božom
a ich význam, vedieť v akých
situáciách je vhodné použiť
Božie meno a kedy nie
Žiaci vedia:
- vymenovať prostredníctvom
koho a čoho prichádza Božie
kráľovstvo k nám,
uvedomovať si vzácnosť
a rast Božieho kráľovstva,
túžiť po kráľovstve božom,
chcieť prijímať jeho hodnoty
a šíriť ich
Žiaci vedia:
- pochopiť, že aj Ježiš
prežíval strach ako každý
bežný človek, ale napriek
tomu bol pripravený
a ochotný poslúchnuť Otca
Žiaci vedia:
- si vážiť každodenné bežné
veci, ktoré potrebujú pre
život; mať súcit s tými, ktorí
nemajú dostatok, vedieť sa
rozdeliť s inými; mať záujem
modliť sa za iných, ktorí trpia
hladom, nedostatkom.
Žiaci vedia:
- pochopiť, že Ježiš mení
životy ľudí k lepšiemu, kto
v Ježiša naozaj verí, chce byť
lepší.
Žiaci vedia: uvedomovať si,
že nestačí len túžiť po
odpustení, ale treba vedieť
odpúšťať, aj keď to nie je
vždy ľahké, Pán Ježiš nám
dáva silu odpustiť
Žiaci vedia:
- uvedomovať si Ježišovu
poslušnosť, chápať zmysel
ovládania Božieho slova pre
svoj život, vedieť poprosiť o
pomoc
Žiaci vedia:
- chcieť žiť dobrým
a spravodlivým životom,
vyvarovať sa zla vo svojom
myslení a konaní, chrániť
dobro a odmietať zlo aj vo
svojom okolí a vzťahoch,
vedieť pomenovať negatívne
javy vo svojom okolí ,
premýšľať, akým spôsobom
sa postaviť voči zlu
Žiaci vedia:
- vymenovať niektoré
hodnoty kráľovstva Božieho,
chápať sa ako jeho súčasť,
vedieť, že skutočná sláva
a moc patrí Pánu Bohu,
vedieť, čo znamená slovko
„amen“
Zhrnutie tematických celkov: Som Božie
dieťa a Pane nauč nás modliť sa
Opakovanie pojmov a súvislostí
Zhrňujúce
opakovanie
Sebahodnotenie – čo
sme sa naučili
1
hodina
1
hodina
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Náboženská výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
tretí
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Predmet náboženská výchova - evanjelická je povinne voliteľným predmetom na prvom stupni
základných škôl. Náboženská výchova má dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti dieťaťa a jeho myslenia.
Rozvíja duchovný svet žiakov – prostredníctvom zvesti zákona a evanjelia umožňuje spoznávať žiakom
Trojjediného Boha zjaveného v Písme Svätom.
Prostredníctvom procesu náboženskej socializácie a interiorizácie biblického posolstva napomáha procesu
objavovania možností a nutnosti individuálnych zmien žiakov, ktoré vedú v procese posvätenia k osvojovaniu si
pozitívnych morálnych hodnôt a postojov, čím výrazne prispieva k spoločenskej inklúzii a kohézii.
Základné biblické znalosti a poznávanie pôsobenia Trojjediného Boha v dejinách sa stáva pre žiaka základných
interpretačným kľúčom k uvedeniu do kultúrnych výtvorov minulých generácií (bez pochopenia ktorých
nemožno úplne pochopiť ani súčasnú generáciu), ako i kľúčom k pochopeniu a interpretácii každodenných
rituálov a tradícií. Ich pochopenie a tvorivé uchopenie uspôsobuje žiaka k tvorivému hľadaniu riešení problémov
jeho budúcnosti. Tým sa stáva významným nástrojom v tvorbe identity žiaka.
Súhrnne teda môžeme povedať, že poslaním tohto predmetu je napomôcť žiakom v hľadaní (ukázať žiakom)
správnej cesty v živote, hľadaniu jeho zmyslu a aktívnemu poznaniu Božieho plánu záchrany vo viere v Pána
Ježiša Krista.
Žiaci na prvom stupni základných škôl sa na hodinách evanjelického náboženstva oboznamujú predovšetkým so
základnými biblickými pojmami a biblickými príbehmi. Pomocou biblických príbehov a konkrétnych vedomostí
z Božieho slova si budujú vlastné poznanie Božej existencie, ktoré im umožňuje aktívne participovať na živote
Božieho ľudu a pod pôsobením Slova a Ducha stvárňovať svoj život.
2. Ciele učebného predmetu
Cieľom náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základnej školy je:
- osvojiť si základné biblické pojmy
- získať základný prehľad zvesti Biblie, biblických príbehov
- poznať biblické postavy, ktorých osobnosť formuje viera
- viesť žiakov k pochopeniu vlastnej hodnoty a postavenia v spoločenstve, a tak aktívne prispieť v procese
hľadania vlastnej identity k budovaniu zrelej kresťanskej osobnosti
- učiť žiakov rozlišovať medzi dobrým a zlým
- získavať a rozvíjať základné komunikačné zručnosti
- vštepovať základy kresťanskej viery
- budovať živý a aktívny vzťah k Trojjedinému Bohu Otcu, Synovi a Duchu Svätému
- aktívne rozvíjať vzťah k cirkvi, povzbudzovať k participácii na jej živote
- poznať zákon a evanjelium
- viesť k osvojeniu základného učenia evanjelickej cirkvi
- poznať Trojjediného Pána Boha ako Otca, Syna a Ducha Svätého
- vzbudiť záujem o Božie slovo, modlitbu a duchovné hodnoty
- vychovávať ako Božie dieťa s vedomím Božej milosti
- viesť žiakov k viere v Pána Ježiša Krista a pre večný život
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiaci sa naučia:
 poznávať a dotvárať svoje prostredie v najzákladnejších vzťahoch
Žiaci získajú spôsobilosti:
- uvedomiť si a vyjadriť hodnotu domova
- vnímať seba ako časť domova
- hodnotiť a oceniť rodinné prostredie
- pochopiť rodinu vo vzťahoch
 poznať Bibliu a poznávať ju ako duchovno-náboženský nástroj
Žiaci získajú spôsobilosti:
- charakterizovať význam biblie
- pochopiť jej spojitosť s náboženským životom,
- vnímať jej historický aj aktuálny odkaz
- vymenovať, zatriediť a krátko opísať knihy biblie a ich autorov
 poznávať rozdelenie a význam 10. Božích prikázaní
Žiaci získajú spôsobilosti
- vymenovať a zoradiť Božie prikázania
- rozpoznávať ich eticko-morálne poslanie,
porozumieť ich vzniku a charakterizovať spoločné morálne a nábožensko-etické dôrazy
 poznávať význam Ducha Svätého a cirkvi ako spoločenstva veriacich ľudí
Žiaci získajú spôsobilosti:
- definovať súvislosti medzi Božou Trojicou, uvedomovať si dôležitosť a dielo Ducha Svätého
pochopiť jej spojitosť s náboženským životom,
- charakterizovať dôležitosť viery v živote človeka
- definovať, čo to znamená byť členom cirkvi, vnímať cirkev ako spoločenstvo veriacich ľudí
- porozprávať o dôležitosti svojho pokrstenia a prežívať vďačnosť za svoj krst
- prostredníctvom modlitby komunikovať s Pánom Bohom a budovať si osobný a blízky vzťah
k Pánu Bohu
- prepájať teoretické vedomosti s praktickým životom v spoločenstve veriacich - cirkvi
 porozumieť významu komunikácie medzi ľuďmi a Pánom Bohom prostredníctvom obsahu
Modlitby Pánovej
Žiaci získajú spôsobilosti:
- Chápať dôležitosť modlitby, modliť sa Modlitbu Pánovu naspamäť, viesť pravidelný
modlitebný život, budovať si vzťah k Pánu Bohu
- vnímať a prijímať hodnotový systém Božieho kráľovstva a uplatňovať ich v živote
- vážiť každodenné bežné veci, ktoré potrebujú pre život;
- mať súcit s tými, ktorí nemajú dostatok, vedieť sa rozdeliť s inými; mať záujem o tých, ktorí
trpia hladom
- uvedomovať si význam odpustenia vo vzťahoch v bežnom živote
- vyvarovať sa zla vo svojom myslení a konaní, chrániť dobro a odmietať zlo aj vo svojom okolí
a vzťahoch
- vedieť pomenovať negatívne javy vo svojom okolí, premýšľať, akým spôsobom sa postaviť
voči zlu
Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, konkretizuje v učebných
požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v podobe systematizovaného výkonového
štandardu.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a
činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód
závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho
vybavenia. Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné
rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),
motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (
vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových
poznatkov a zručností. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie
(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na
vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie,
hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené
systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov
založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová
metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou
činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je
vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného
problému), situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná
metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické
hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma
skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia
(plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie, napodobňovanie životných
situácií, aktivity, ktoré vyžadujú interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami) Typické autentické
rozhovory. Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania,
(ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry, domáce úlohy).
3.
4.
Učebné zdroje
Klátik Miloš a kol., Pramienok. Učebnica evanjelického náboženstva pre 1. a 2. ročník základných škôl.
Bratislava, SPN 2003, ISBN 80-10-00238-0, – schválil Zbor biskupov ECAV na Slovensku dňa 10.
decembra 2001
Klátik Miloš a kol., Prameň. Učebnica evanjelického náboženstva pre 3. a 4. ročník základných škôl.
Bratislava, SPN 2003, ISBN 80-10-00239-9, – schválil Zbor biskupov ECAV na Slovensku dňa 10.
decembra 2001
S. Ferguson, Veľká kniha otázok a odpovedí o Bohu, Porta Libris/Návrat domov, Bratislava 2001, ISBN
80-968354-6-7
M. Segara, F. Rovira, Hravo s bibliou. Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 2009, ISBN 97880-85486-51-3
Biblia: Písmo sväté Starej a Novej Zmluvy, evanjelický preklad. Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2005
DVD sada: Animované biblické príbehy Starej a Novej Zmluvy, Štúdio Nádej 2009
Kritériá a stratégie hodnotenia
Predmet Náboženská výchova klasifikujeme podľa Metodických pokynov č. 7/2009 z 28. apríla 2009 na
hodnotenie žiakov základnej školy. Predmet je povinne klasifikovaný podľa platného klasifikačného poriadku,
ktorý vymedzuje hodnotenie prospechu žiakov. Konkrétne dotvorenie systému hodnotenia determinuje typ
osobnosti každého učiteľa, charakter triedy, klímu našej školy. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa využívajú
postupy zabezpečujúce korektné a objektívne hodnotenie. Pravidelne sa uplatňujú vzájomné hodnotenie
spolužiakov a sebahodnotenie. Hlavným cieľom hodnotenia je naučiť žiaka hodnotiť samého seba, aby vedel
posudzovať vlastné sily a schopnosti. Hodnotí sa osvojenie základných poznatkov, zručností a postojov
stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. V predmete Náboženská výchova učiteľ dáva žiakom
šancu vyvíjať sa primeraným tempom, hodnotí každý výkon žiaka bezprostredne po jeho ukončení. Toto
hodnotenie má hlavne motivačný charakter. Pri hodnotení žiakov sa vychádza predovšetkým z obsahového a
výkonového štandardu, ktorý je smerodajný pre objektívne posúdenie žiakových kompetencií a vedomostí.
Štandardná stupnica známok od 1 do 5 reflektuje mieru nadobudnutých vedomostí a zručností v predmete. Pre
úspešné zvládnutie predmetu sa očakáva nadobudnutie spôsobilostí a ich prezentácia v podobe priamej
(odpoveď – konkrétna úloha, v ktorej ukážu zvládnutie kompetencie alebo prezentácia projektu) alebo nepriamej
(písomná forma – test, úvaha, diskusný príspevok). Učiteľ bude osobitne hodnotiť i skupinovú prácu, projekty,
prípadne individuálnu aktivitu pri daných úlohách. Cieľom predmetu ako takého je, aby žiaci správne používali
nielen špecifické pojmy a ich obsahy vo všeobecnej oblasti religiozity, ale i osobnostne prehodnocovali
hodnotový svet kresťanskej viery a učenia. Práve primerané používanie zýskaných kompetencií a schopnosť
aplikovať učivo premetu v každodennom živote triedy (školy, rodiny, spoločnosti) je chápaná ako podstatná a
vysoko hodnotená.
Otázky a úlohy, využívané na preverovanie vedomostí môžu byť:
- faktografické a terminologické – čo, kde a kedy sa stalo, udialo, kto, čo kedy urobil.....
- analyticko-syntetické – zamerané na stupeň pochopenia udalosti, vzťahov a procesov
- interpretačné – sú zamerané na analýzu, syntézu, interpretáciu a hodnotenie náboženských poznatkov
a teoreticko-praktických hodnotových systémov
V predmete Náboženská výchova sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- referáty žiakov
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- správnosť a rýchlosť riešenia úloh z učebnice
- práca s poznámkami – obsahová úroveň, výstižnosť, funkčnosť
- prístup k predmetu – nosenie pomôcok (učebnica, zošity...........)
Metódy hodnotenia – ústne
- písomne
Prostriedky hodnotenia:
-
ústna odpoveď
písomné práce
projekty
referáty
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5.
Obsah predmetu 3. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Cieľ
Naučiť žiakov
poznávať
a dotvárať svoje
životné prostredie
v najzákladnejších
vzťahoch
Tematický
Celok
Úvodná hodina
–
oboznamovanie
sa s učebnicou
Človek a
spoločenstvo
Obsahový štandard
Téma
Pojmy
Kniha života
Ja a môj svet
Biblia – Kniha kníh
Stará a Nová zmluva
Naučiť žiakov
poznávať
rozdelenie
a význam 10
Božích prikázaní
Dekalóg
Časová
dotácia
3
hodiny
Ja a moja rodina
(rodinné prostredie a
vzťahy)
Naučiť žiakov
poznať Bibliu
a poznávať ju ako
duchovno –
náboženský
nástroj
Výkonový štandard
spôsobilosti
Nové dosky zákona
(Pravidlá pre život)
1. a 2. Božie
prikázanie (Zlaté
teľa – 2M 32 a horiaci
dom – domov,
domov –rodina,
domov- členovia,
obľúbené miesto,
vzťah,
spoločenstvo
rodina, vzťahy,
členovia rodiny,
blízky a blížny, 4.
Božie prikázanie
Biblia, Písmo
Sväté, Kniha kníh,
poznanie,
múdrosť, význam
Biblie, preklady,
Biblia - internet
Stará zmluva,
Nová zmluva,
Biblia, knihy
Biblie, biblická
doba, biblický
autori, Slovo
Božie
Mojžiš, pravidlá,
prikázania, božie
prikázania,
Dekalóg –
Desatoro, 1.a 2.
tabuľa, povinností
voči Bohu,
povinnosti voči
blížnym
1. a 2. prikázanie,
modla, Božie
slovo
Žiaci vedia:
- uvedomiť si a vyjadriť
hodnotu domova, byť vďačný
a prejaviť vďaku za domov,
vnímať seba ako časť domova
Žiaci vedia:
- hodnotiť a oceniť rodinné
prostredie, pochopiť rodinu
vo vzťahoch, predstaviť
členov rodiny, zhodnotiť
svoje miesto v rodine
Žiaci vedia:
- charakterizovať význam
Biblie, pochopiť jej spojitosť
s náboženským životom,
vnímať jej historický aj
aktuálny odkaz
Žiaci vedia:
- vymenovať, zatriediť
a krátko opísať knihy Biblie
a ich autorov
Žiaci vedia:
- vymenovať a zoradiť Božie
prikázania, rozpoznávať ich
eticko – morálne poslanie,
porozumieť ich vzniku
a charakterizovať spoločenské
, morálne a nábožensko –
etické dôrazy prikázaní
Žiaci vedia:
- chápať príčinu Božieho
hnevu, rozoznávať, kedy
2
hodiny
7 hodín
krík)
3. a 4. Božie
prikázanie (12 –
ročný Ježiš v Chráme)
nedeľa, sviatočný
odpočinok,
poslušnosť a úcta
voči rodičom
5. a 6. Božie
prikázanie (Kaina
Ábel), (Dávid
a Batšeba)
opakovanie
príbehov Kaina
a Ábela a Dávida
a Batšeby, úcta
k životu
a k svojmu telu
7. a 8. Božie
prikázanie (Ézav
a Jákob Použiť
niektorý príbeh: °
Jákob klame svojho
otca Izáka, °bratia
klamú svojmu otcovi
Izákovi, °falošní
svedkovia svedčia
proti Pánovi Ježišovi)
nedostatok,
skromnosť,
pravdovravnosť,
následky klamstva
9. a 10. Božie
prikázanie (Použiť
tento alebo ďalšie
odporúčané príbehy:
°Gechází, °Nábotova
vinica)
chamtivosť,
podvod, bohatstvo,
šťastie
Medený had
poznanie príbehu
o reptaní Izraelcov
proti Mojžišovi,
Boží hnev, trest
a záchrana,
medený had
Vianočný príbeh
Vianoce,
narodenie, dar
milosť
Zhrnutie
predchádzajúcich
tematických celkom:
Človek
a spoločenstvo, Kniha
človek porušuje prvé a druhé
prikázanie a aké to má
dôsledky pre jeho život,
úctivo používať Božie meno.
Žiaci vedia:
- pochopiť dôležitosť
návštevnosti Služieb božích,
úctivo sa správať k rodičom,
starým rodičom a učiteľom
a prejaviť konkrétne prejavy
vďačnosti
Žiaci vedia:
- uvedomovať si dôležitosť
ochrany zdravia
a zachovávania života, mať
pozitívny vzťah k svojmu
telu, neubližovať ostatným ,
chápať význam manželskej
vernosti pre šťastný život
v rodine
Žiaci vedia:
- vážiť si svoje osobné veci,
ale aj majetok iného,
nepoškodzovať ho, správať sa
s rešpektom k cudzím veciam,
požičané vrátiť,
neprivlastňovať si to, čo mu
nepatrí, učiť sa hovoriť
pravdu, aj keď nie je vždy
príjemná; chápať význam
pravdovravnosti, napomáhať
k riešeniu konfliktov v triede
prostredníctvom
pravdovravnosti
Žiaci vedia:
- chápať, čo je chamtivosť
a závisť, učiť sa odolávať
pokušeniu mať všetko, na čo
si zmyslíme, mať správny
postoj k majetku svojmu aj
iných a svedomito s ním
nakladať.
Žiaci vedia:
- chápať poslušnosť k Bohu,
chápať Bož hnev, ale zároveň
získavať istotu Božej
ochrany,; že tak, ako medený
had bol záchranou pre Izrael,
tak Kristov kríž je záchranou
pre celý svet
Žiaci vedia:
- opísať príbeh narodenia
Pána Ježiša, vnímať jeho
dôležitosť a vzácnosť pre celý
svet
1
hodina
1
hodina
Naučiť žiakov
poznávať význam
Ducha Svätého
a cirkvi ako
spoločenstva
veriacich ľudí
Som Božie
dieťa
života a Dekalóg.
Opakovanie pojmov
a súvislostí.
Prichádza Pomocník
Boží dar viery – Saul
Cirkev –
spoločenstvo
veriacich,
Evanjelický kostol
Pane nauč nás
modliť sa
viera, dar, rozdiel,
veriaci a neveriaci
človek, Saul,
prenasledovateľ,
kresťan, zmena,
stretnutie, Pán
Ježiš
cirkev, kresťan,
Božie dieťa, krst,
člen, oslovenie –
„brat“, „sestra“
Môj krst a krstní
rodičia
človek, Božie
dieťa, krst, dieťa,
krstný rodič
Modlitba – rozhovor
s Pánom Bohom
modlitba, vďaky
a prosby, amen
Práca detí
Vybraná téma
z tematického
celku – skupinová
práca
Pán Ježiš,
utrpenie, smrť,
Veľká noc,
vzkriesenie,
oslávenie
Ježišov postoj
k modlitbe,
opakovanie
modlitby Pánovej,
vzor, rozdelenie
tejto modlitby
podľa prosieb a čo
konkrétne, ktorá
prosba znamená
Božie mená v
Biblii
Veľkonočný príbeh
Naučiť žiakov
význam
komunikácie
medzi ľuďmi
a Pánom Bohom,
naučiť ich
modlitbu Pánovu
príchod, Duch
Svätý, Letnice,
Pomocník, Duch
Boží, podoby
Ducha Svätého,
apoštol
Ježišov učeník sa
rád modlí
Modlitba Pánova
1. prosba:
Posväť sa meno
Tvoje! (Božie meno
Žiaci vedia:
- definovať súvislosti medzi
božou Trojicou, uvedomovať
si dôležitosť a dielo Ducha
Svätého – jeho pomoc a silu,
ktorou obdarúva veriacich,
prosiť o pomoc Ducha
Svätého
Žiaci vedia:
- charakterizovať dôležitosť
viery v živote človeka, chápať
význam stretnutia Saula
s Pánom Ježišom pre jeho
život
Žiaci vedia:
- definovať, čo to znamená
byť členom cirkvi, vnímať
cirkev ako spoločenstvo
veriacich ľudí, dokázať
porozprávať o svojom
kostole, uvedomovať si
dôležitosť kostola
Žiaci vedia:
- porozprávať o dôležitosti
svojho pokrstenia a prežívať
vďačnosť za svoj krst, sa
správať ako božie dieťa,
vyjadriť úctu a vďačnosť
rodičom a krstným rodičom
Žiaci vedia:
- prostredníctvom modlitby
komunikovať s Pánom
Bohom a cez modlitbu si
budovať osobný a blízky
vzťah k Pánu Bohu
Žiaci vedia:
- prepájať teoretické
vedomosti s praktickým
životom
Žiaci vedia:
- prerozprávať príbeh Veľkej
noci a určiť, aký má pre nás
význam
Žiaci vedia:
- chápať dôležitosť modlitby,
kedy a ako sa môžu modliť,
pomodliť sa Modlitbu Pánovu
naspamäť, viesť pravidelný
modlitebný život, budovať si
vzťah k Pánu Bohu a Pánovi
Ježišovi
Žiaci vedia:
- Vymenovať Božie mená
a ich význam, vedieť v akých
6 hodín
1
hodina
10
hodín
je sväté, Horiaci krík
– 2M 3, 1-15)
2. prosba:
Príď kráľovstvo
Tvoje! (Použiť
niektoré
z podobenstiev: °O
horčičnom zrne
a o kvase, °O poklade
a perle)
spoznávanie
hodnôt Božieho
kráľovstva,
kráľovstvo Božie,
Duch Svätý, Božie
slovo, sviatosti,
modlitba a cirkev
3. prosba:
Buď vôľa Tvoja ako
v nebi, tak i na zemi!
Ježiš v Getsemane
Ježišovo utrpenie
v Getsemane,
prosba, Nebeský
Otec
4. prosba:
Chlieb náš
každodenný daj nám
dnes!
Nasýtenie zástupov
nasýtenie, zástup,
pokrm, vďačnosť
5. prosba:
Odpusť nám viny
naše
Zacheus
poznanie príbehu
o Zacheovi a jeho
zmene po stretnutí
s Ježišom, zmena,
správanie
odpustenie a túžba
po odpustení
5. prosba:
...ako aj my
odpúšťame vinníkom
svojim!
Nemilosrdný sluha
6. prosba:
O neuvoď nás do
pokušenia!
Pokúšanie na púšti
pokušenie, púšť,
diabol, Pán Ježiš
7. prosba:
Ale zbav nás zlého!
(Kúkoľ medzi
pšenicou – Mt 13, 24
- 30)
zlo, svet,
medziľudské
vzťahy, povinnosť,
dobro, pokoj,
láska, víťazstvo,
Pán Ježiš ako
Víťaz nad zlom,
smrťou a
neprávosťou
Záver modlitby
Pánovej:
Lebo Tvoje je
kráľovstvo i moc
i sláva naveky...
opakovanie
podobenstva
o kráľovstve
Božom
situáciách je vhodné použiť
Božie meno a kedy nie
Žiaci vedia:
- vymenovať prostredníctvom
koho a čoho prichádza Božie
kráľovstvo k nám,
uvedomovať si vzácnosť
a rast Božieho kráľovstva,
túžiť po kráľovstve božom,
chcieť prijímať jeho hodnoty
a šíriť ich
Žiaci vedia:
- pochopiť, že aj Ježiš
prežíval strach ako každý
bežný človek, ale napriek
tomu bol pripravený
a ochotný poslúchnuť Otca
Žiaci vedia:
- si vážiť každodenné bežné
veci, ktoré potrebujú pre
život; mať súcit s tými, ktorí
nemajú dostatok, vedieť sa
rozdeliť s inými; mať záujem
modliť sa za iných, ktorí trpia
hladom, nedostatkom.
Žiaci vedia:
- pochopiť, že Ježiš mení
životy ľudí k lepšiemu, kto
v Ježiša naozaj verí, chce byť
lepší.
Žiaci vedia: uvedomovať si,
že nestačí len túžiť po
odpustení, ale treba vedieť
odpúšťať, aj keď to nie je
vždy ľahké, Pán Ježiš nám
dáva silu odpustiť
Žiaci vedia:
- uvedomovať si Ježišovu
poslušnosť, chápať zmysel
ovládania Božieho slova pre
svoj život, vedieť poprosiť o
pomoc
Žiaci vedia:
- chcieť žiť dobrým
a spravodlivým životom,
vyvarovať sa zla vo svojom
myslení a konaní, chrániť
dobro a odmietať zlo aj vo
svojom okolí a vzťahoch,
vedieť pomenovať negatívne
javy vo svojom okolí ,
premýšľať, akým spôsobom
sa postaviť voči zlu
Žiaci vedia:
- vymenovať niektoré
hodnoty kráľovstva Božieho,
chápať sa ako jeho súčasť,
vedieť, že skutočná sláva
a moc patrí Pánu Bohu,
vedieť, čo znamená slovko
„amen“
Zhrnutie tematických celkov: Som Božie
dieťa a Pane nauč nás modliť sa
Opakovanie pojmov a súvislostí
Zhrňujúce
opakovanie
Sebahodnotenie – čo
sme sa naučili
1
hodina
1
hodina
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Náboženská výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
štvrtý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Predmet náboženská výchova - evanjelická je povinne voliteľným predmetom na prvom stupni
základných škôl. Náboženská výchova má dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti dieťaťa a jeho myslenia.
Rozvíja duchovný svet žiakov – prostredníctvom zvesti zákona a evanjelia umožňuje spoznávať žiakom
Trojjediného Boha zjaveného v Písme Svätom.
Prostredníctvom procesu náboženskej socializácie a interiorizácie biblického posolstva napomáha procesu
objavovania možností a nutnosti individuálnych zmien žiakov, ktoré vedú v procese posvätenia k osvojovaniu si
pozitívnych morálnych hodnôt a postojov, čím výrazne prispieva k spoločenskej inklúzii a kohézii.
Základné biblické znalosti a poznávanie pôsobenia Trojjediného Boha v dejinách sa stáva pre žiaka základných
interpretačným kľúčom k uvedeniu do kultúrnych výtvorov minulých generácií (bez pochopenia ktorých
nemožno úplne pochopiť ani súčasnú generáciu), ako i kľúčom k pochopeniu a interpretácii každodenných
rituálov a tradícií. Ich pochopenie a tvorivé uchopenie uspôsobuje žiaka k tvorivému hľadaniu riešení problémov
jeho budúcnosti. Tým sa stáva významným nástrojom v tvorbe identity žiaka.
Súhrnne teda môžeme povedať, že poslaním tohto predmetu je napomôcť žiakom v hľadaní (ukázať žiakom)
správnej cesty v živote, hľadaniu jeho zmyslu a aktívnemu poznaniu Božieho plánu záchrany vo viere v Pána
Ježiša Krista.
Žiaci na prvom stupni základných škôl sa na hodinách evanjelického náboženstva oboznamujú predovšetkým so
základnými biblickými pojmami a biblickými príbehmi. Pomocou biblických príbehov a konkrétnych vedomostí
z Božieho slova si budujú vlastné poznanie Božej existencie, ktoré im umožňuje aktívne participovať na živote
Božieho ľudu a pod pôsobením Slova a Ducha stvárňovať svoj život.
2. Ciele učebného predmetu
Cieľom náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základnej školy je:
- osvojiť si základné biblické pojmy
- získať základný prehľad zvesti Biblie, biblických príbehov
- poznať biblické postavy, ktorých osobnosť formuje viera
- viesť žiakov k pochopeniu vlastnej hodnoty a postavenia v spoločenstve, a tak aktívne prispieť v procese
hľadania vlastnej identity k budovaniu zrelej kresťanskej osobnosti
- učiť žiakov rozlišovať medzi dobrým a zlým
- získavať a rozvíjať základné komunikačné zručnosti
- vštepovať základy kresťanskej viery
- budovať živý a aktívny vzťah k Trojjedinému Bohu Otcu, Synovi a Duchu Svätému
- aktívne rozvíjať vzťah k cirkvi, povzbudzovať k participácii na jej živote
- poznať zákon a evanjelium
- viesť k osvojeniu základného učenia evanjelickej cirkvi
- poznať Trojjediného Pána Boha ako Otca, Syna a Ducha Svätého
- vzbudiť záujem o Božie slovo, modlitbu a duchovné hodnoty
- vychovávať ako Božie dieťa s vedomím Božej milosti
- viesť žiakov k viere v Pána Ježiša Krista a pre večný život
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiaci sa naučia:
 poznávať a dotvárať svoje prostredie v najzákladnejších vzťahoch
Žiaci získajú spôsobilosti:
- uvedomiť si a vyjadriť hodnotu domova
- vnímať seba ako časť domova
- hodnotiť a oceniť rodinné prostredie
- pochopiť rodinu vo vzťahoch
 poznať Bibliu a poznávať ju ako duchovno-náboženský nástroj
Žiaci získajú spôsobilosti:
- charakterizovať význam biblie
- pochopiť jej spojitosť s náboženským životom,
- vnímať jej historický aj aktuálny odkaz
- vymenovať, zatriediť a krátko opísať knihy biblie a ich autorov
 poznávať rozdelenie a význam 10. Božích prikázaní
Žiaci získajú spôsobilosti
- vymenovať a zoradiť Božie prikázania
- rozpoznávať ich eticko-morálne poslanie,
porozumieť ich vzniku a charakterizovať spoločné morálne a nábožensko-etické dôrazy
 poznávať význam Ducha Svätého a cirkvi ako spoločenstva veriacich ľudí
Žiaci získajú spôsobilosti:
- definovať súvislosti medzi Božou Trojicou, uvedomovať si dôležitosť a dielo Ducha Svätého
pochopiť jej spojitosť s náboženským životom,
- charakterizovať dôležitosť viery v živote človeka
- definovať, čo to znamená byť členom cirkvi, vnímať cirkev ako spoločenstvo veriacich ľudí
- porozprávať o dôležitosti svojho pokrstenia a prežívať vďačnosť za svoj krst
- prostredníctvom modlitby komunikovať s Pánom Bohom a budovať si osobný a blízky vzťah
k Pánu Bohu
- prepájať teoretické vedomosti s praktickým životom v spoločenstve veriacich - cirkvi
 porozumieť významu komunikácie medzi ľuďmi a Pánom Bohom prostredníctvom obsahu
Modlitby Pánovej
Žiaci získajú spôsobilosti:
- Chápať dôležitosť modlitby, modliť sa Modlitbu Pánovu naspamäť, viesť pravidelný
modlitebný život, budovať si vzťah k Pánu Bohu
- vnímať a prijímať hodnotový systém Božieho kráľovstva a uplatňovať ich v živote
- vážiť každodenné bežné veci, ktoré potrebujú pre život;
- mať súcit s tými, ktorí nemajú dostatok, vedieť sa rozdeliť s inými; mať záujem o tých, ktorí
trpia hladom
- uvedomovať si význam odpustenia vo vzťahoch v bežnom živote
- vyvarovať sa zla vo svojom myslení a konaní, chrániť dobro a odmietať zlo aj vo svojom okolí
a vzťahoch
- vedieť pomenovať negatívne javy vo svojom okolí, premýšľať, akým spôsobom sa postaviť
voči zlu
Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, konkretizuje v učebných
požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v podobe systematizovaného výkonového
štandardu.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a
činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód
závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho
vybavenia. Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné
rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),
motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (
vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových
poznatkov a zručností. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie
(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na
vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie,
hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené
systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov
založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová
metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou
činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je
vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného
problému), situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná
metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické
hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma
skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia
(plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie, napodobňovanie životných
situácií, aktivity, ktoré vyžadujú interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami) Typické autentické
rozhovory. Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania,
(ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry, domáce úlohy).
3.
4.
Učebné zdroje
Klátik Miloš a kol., Pramienok. Učebnica evanjelického náboženstva pre 1. a 2. ročník základných škôl.
Bratislava, SPN 2003, ISBN 80-10-00238-0, – schválil Zbor biskupov ECAV na Slovensku dňa 10.
decembra 2001
Klátik Miloš a kol., Prameň. Učebnica evanjelického náboženstva pre 3. a 4. ročník základných škôl.
Bratislava, SPN 2003, ISBN 80-10-00239-9, – schválil Zbor biskupov ECAV na Slovensku dňa 10.
decembra 2001
S. Ferguson, Veľká kniha otázok a odpovedí o Bohu, Porta Libris/Návrat domov, Bratislava 2001, ISBN
80-968354-6-7
M. Segara, F. Rovira, Hravo s bibliou. Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 2009, ISBN 97880-85486-51-3
Biblia: Písmo sväté Starej a Novej Zmluvy, evanjelický preklad. Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2005
DVD sada: Animované biblické príbehy Starej a Novej Zmluvy, Štúdio Nádej 2009
Kritériá a stratégie hodnotenia
Predmet Náboženská výchova klasifikujeme podľa Metodických pokynov č. 7/2009 z 28. apríla 2009 na
hodnotenie žiakov základnej školy. Predmet je povinne klasifikovaný podľa platného klasifikačného poriadku,
ktorý vymedzuje hodnotenie prospechu žiakov. Konkrétne dotvorenie systému hodnotenia determinuje typ
osobnosti každého učiteľa, charakter triedy, klímu našej školy. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa využívajú
postupy zabezpečujúce korektné a objektívne hodnotenie. Pravidelne sa uplatňujú vzájomné hodnotenie
spolužiakov a sebahodnotenie. Hlavným cieľom hodnotenia je naučiť žiaka hodnotiť samého seba, aby vedel
posudzovať vlastné sily a schopnosti. Hodnotí sa osvojenie základných poznatkov, zručností a postojov
stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. V predmete Náboženská výchova učiteľ dáva žiakom
šancu vyvíjať sa primeraným tempom, hodnotí každý výkon žiaka bezprostredne po jeho ukončení. Toto
hodnotenie má hlavne motivačný charakter. Pri hodnotení žiakov sa vychádza predovšetkým z obsahového a
výkonového štandardu, ktorý je smerodajný pre objektívne posúdenie žiakových kompetencií a vedomostí.
Štandardná stupnica známok od 1 do 5 reflektuje mieru nadobudnutých vedomostí a zručností v predmete. Pre
úspešné zvládnutie predmetu sa očakáva nadobudnutie spôsobilostí a ich prezentácia v podobe priamej
(odpoveď – konkrétna úloha, v ktorej ukážu zvládnutie kompetencie alebo prezentácia projektu) alebo nepriamej
(písomná forma – test, úvaha, diskusný príspevok). Učiteľ bude osobitne hodnotiť i skupinovú prácu, projekty,
prípadne individuálnu aktivitu pri daných úlohách. Cieľom predmetu ako takého je, aby žiaci správne používali
nielen špecifické pojmy a ich obsahy vo všeobecnej oblasti religiozity, ale i osobnostne prehodnocovali
hodnotový svet kresťanskej viery a učenia. Práve primerané používanie zýskaných kompetencií a schopnosť
aplikovať učivo premetu v každodennom živote triedy (školy, rodiny, spoločnosti) je chápaná ako podstatná a
vysoko hodnotená.
Otázky a úlohy, využívané na preverovanie vedomostí môžu byť:
- faktografické a terminologické – čo, kde a kedy sa stalo, udialo, kto, čo kedy urobil.....
- analyticko-syntetické – zamerané na stupeň pochopenia udalosti, vzťahov a procesov
- interpretačné – sú zamerané na analýzu, syntézu, interpretáciu a hodnotenie náboženských poznatkov
a teoreticko-praktických hodnotových systémov
V predmete Náboženská výchova sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- referáty žiakov
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- správnosť a rýchlosť riešenia úloh z učebnice
- práca s poznámkami – obsahová úroveň, výstižnosť, funkčnosť
- prístup k predmetu – nosenie pomôcok (učebnica, zošity...........)
Metódy hodnotenia – ústne
- písomne
Prostriedky hodnotenia:
-
ústna odpoveď
písomné práce
projekty
referáty
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5.
Obsah predmetu 4. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Cieľ
Naučiť žiakov
poznávať
a dotvárať svoje
životné prostredie
v najzákladnejších
vzťahoch
Tematický
Celok
Úvodná hodina
–
oboznamovanie
sa s učebnicou
Človek a
spoločenstvo
Obsahový štandard
Téma
Pojmy
Kniha života
Ja a môj svet
Biblia – Kniha kníh
Stará a Nová zmluva
Naučiť žiakov
poznávať
rozdelenie
a význam 10
Božích prikázaní
Dekalóg
Časová
dotácia
3
hodiny
Ja a moja rodina
(rodinné prostredie a
vzťahy)
Naučiť žiakov
poznať Bibliu
a poznávať ju ako
duchovno –
náboženský
nástroj
Výkonový štandard
spôsobilosti
Nové dosky zákona
(Pravidlá pre život)
1. a 2. Božie
prikázanie (Zlaté
dom – domov,
domov –rodina,
domov- členovia,
obľúbené miesto,
vzťah,
spoločenstvo
rodina, vzťahy,
členovia rodiny,
blízky a blížny, 4.
Božie prikázanie
Biblia, Písmo
Sväté, Kniha kníh,
poznanie,
múdrosť, význam
Biblie, preklady,
Biblia - internet
Stará zmluva,
Nová zmluva,
Biblia, knihy
Biblie, biblická
doba, biblický
autori, Slovo
Božie
Mojžiš, pravidlá,
prikázania, božie
prikázania,
Dekalóg –
Desatoro, 1.a 2.
tabuľa, povinností
voči Bohu,
povinnosti voči
blížnym
1. a 2. prikázanie,
modla, Božie
Žiaci vedia:
- uvedomiť si a vyjadriť
hodnotu domova, byť vďačný
a prejaviť vďaku za domov,
vnímať seba ako časť domova
Žiaci vedia:
- hodnotiť a oceniť rodinné
prostredie, pochopiť rodinu
vo vzťahoch, predstaviť
členov rodiny, zhodnotiť
svoje miesto v rodine
Žiaci vedia:
- charakterizovať význam
Biblie, pochopiť jej spojitosť
s náboženským životom,
vnímať jej historický aj
aktuálny odkaz
Žiaci vedia:
- vymenovať, zatriediť
a krátko opísať knihy Biblie
a ich autorov
Žiaci vedia:
- vymenovať a zoradiť Božie
prikázania, rozpoznávať ich
eticko – morálne poslanie,
porozumieť ich vzniku
a charakterizovať spoločenské
, morálne a nábožensko –
etické dôrazy prikázaní
Žiaci vedia:
- chápať príčinu Božieho
2
hodiny
7 hodín
teľa – 2M 32 a horiaci
krík)
slovo
3. a 4. Božie
prikázanie (12 –
ročný Ježiš v Chráme)
nedeľa, sviatočný
odpočinok,
poslušnosť a úcta
voči rodičom
5. a 6. Božie
prikázanie (Kaina
Ábel), (Dávid
a Batšeba)
opakovanie
príbehov Kaina
a Ábela a Dávida
a Batšeby, úcta
k životu
a k svojmu telu
7. a 8. Božie
prikázanie (Ézav
a Jákob Použiť
niektorý príbeh: °
Jákob klame svojho
otca Izáka, °bratia
klamú svojmu otcovi
Izákovi, °falošní
svedkovia svedčia
proti Pánovi Ježišovi)
nedostatok,
skromnosť,
pravdovravnosť,
následky klamstva
9. a 10. Božie
prikázanie (Použiť
tento alebo ďalšie
odporúčané príbehy:
°Gechází, °Nábotova
vinica)
chamtivosť,
podvod, bohatstvo,
šťastie
Medený had
poznanie príbehu
o reptaní Izraelcov
proti Mojžišovi,
Boží hnev, trest
a záchrana,
medený had
Vianočný príbeh
Vianoce,
narodenie, dar
milosť
Zhrnutie
predchádzajúcich
tematických celkom:
Človek
hnevu, rozoznávať, kedy
človek porušuje prvé a druhé
prikázanie a aké to má
dôsledky pre jeho život,
úctivo používať Božie meno.
Žiaci vedia:
- pochopiť dôležitosť
návštevnosti Služieb božích,
úctivo sa správať k rodičom,
starým rodičom a učiteľom
a prejaviť konkrétne prejavy
vďačnosti
Žiaci vedia:
- uvedomovať si dôležitosť
ochrany zdravia
a zachovávania života, mať
pozitívny vzťah k svojmu
telu, neubližovať ostatným ,
chápať význam manželskej
vernosti pre šťastný život
v rodine
Žiaci vedia:
- vážiť si svoje osobné veci,
ale aj majetok iného,
nepoškodzovať ho, správať sa
s rešpektom k cudzím veciam,
požičané vrátiť,
neprivlastňovať si to, čo mu
nepatrí, učiť sa hovoriť
pravdu, aj keď nie je vždy
príjemná; chápať význam
pravdovravnosti, napomáhať
k riešeniu konfliktov v triede
prostredníctvom
pravdovravnosti
Žiaci vedia:
- chápať, čo je chamtivosť
a závisť, učiť sa odolávať
pokušeniu mať všetko, na čo
si zmyslíme, mať správny
postoj k majetku svojmu aj
iných a svedomito s ním
nakladať.
Žiaci vedia:
- chápať poslušnosť k Bohu,
chápať Bož hnev, ale zároveň
získavať istotu Božej
ochrany,; že tak, ako medený
had bol záchranou pre Izrael,
tak Kristov kríž je záchranou
pre celý svet
Žiaci vedia:
- opísať príbeh narodenia
Pána Ježiša, vnímať jeho
dôležitosť a vzácnosť pre celý
svet
1
hodina
1
hodina
Naučiť žiakov
poznávať význam
Ducha Svätého
a cirkvi ako
spoločenstva
veriacich ľudí
Som Božie
dieťa
a spoločenstvo, Kniha
života a Dekalóg.
Opakovanie pojmov
a súvislostí.
Prichádza Pomocník
Boží dar viery – Saul
Cirkev –
spoločenstvo
veriacich,
Evanjelický kostol
Pane nauč nás
modliť sa
viera, dar, rozdiel,
veriaci a neveriaci
človek, Saul,
prenasledovateľ,
kresťan, zmena,
stretnutie, Pán
Ježiš
cirkev, kresťan,
Božie dieťa, krst,
člen, oslovenie –
„brat“, „sestra“
Môj krst a krstní
rodičia
človek, Božie
dieťa, krst, dieťa,
krstný rodič
Modlitba – rozhovor
s Pánom Bohom
modlitba, vďaky
a prosby, amen
Práca detí
Vybraná téma
z tematického
celku – skupinová
práca
Pán Ježiš,
utrpenie, smrť,
Veľká noc,
vzkriesenie,
oslávenie
Ježišov postoj
k modlitbe,
opakovanie
modlitby Pánovej,
vzor, rozdelenie
tejto modlitby
podľa prosieb a čo
konkrétne, ktorá
prosba znamená
Božie mená v
Biblii
Veľkonočný príbeh
Naučiť žiakov
význam
komunikácie
medzi ľuďmi
a Pánom Bohom,
naučiť ich
modlitbu Pánovu
príchod, Duch
Svätý, Letnice,
Pomocník, Duch
Boží, podoby
Ducha Svätého,
apoštol
Ježišov učeník sa
rád modlí
Modlitba Pánova
1. prosba:
Posväť sa meno
Žiaci vedia:
- definovať súvislosti medzi
božou Trojicou, uvedomovať
si dôležitosť a dielo Ducha
Svätého – jeho pomoc a silu,
ktorou obdarúva veriacich,
prosiť o pomoc Ducha
Svätého
Žiaci vedia:
- charakterizovať dôležitosť
viery v živote človeka, chápať
význam stretnutia Saula
s Pánom Ježišom pre jeho
život
Žiaci vedia:
- definovať, čo to znamená
byť členom cirkvi, vnímať
cirkev ako spoločenstvo
veriacich ľudí, dokázať
porozprávať o svojom
kostole, uvedomovať si
dôležitosť kostola
Žiaci vedia:
- porozprávať o dôležitosti
svojho pokrstenia a prežívať
vďačnosť za svoj krst, sa
správať ako božie dieťa,
vyjadriť úctu a vďačnosť
rodičom a krstným rodičom
Žiaci vedia:
- prostredníctvom modlitby
komunikovať s Pánom
Bohom a cez modlitbu si
budovať osobný a blízky
vzťah k Pánu Bohu
Žiaci vedia:
- prepájať teoretické
vedomosti s praktickým
životom
Žiaci vedia:
- prerozprávať príbeh Veľkej
noci a určiť, aký má pre nás
význam
Žiaci vedia:
- chápať dôležitosť modlitby,
kedy a ako sa môžu modliť,
pomodliť sa Modlitbu Pánovu
naspamäť, viesť pravidelný
modlitebný život, budovať si
vzťah k Pánu Bohu a Pánovi
Ježišovi
Žiaci vedia:
- Vymenovať Božie mená
6 hodín
1
hodina
10
hodín
Tvoje! (Božie meno
je sväté, Horiaci krík
– 2M 3, 1-15)
2. prosba:
Príď kráľovstvo
Tvoje! (Použiť
niektoré
z podobenstiev: °O
horčičnom zrne
a o kvase, °O poklade
a perle)
spoznávanie
hodnôt Božieho
kráľovstva,
kráľovstvo Božie,
Duch Svätý, Božie
slovo, sviatosti,
modlitba a cirkev
3. prosba:
Buď vôľa Tvoja ako
v nebi, tak i na zemi!
Ježiš v Getsemane
Ježišovo utrpenie
v Getsemane,
prosba, Nebeský
Otec
4. prosba:
Chlieb náš
každodenný daj nám
dnes!
Nasýtenie zástupov
nasýtenie, zástup,
pokrm, vďačnosť
5. prosba:
Odpusť nám viny
naše
Zacheus
poznanie príbehu
o Zacheovi a jeho
zmene po stretnutí
s Ježišom, zmena,
správanie
odpustenie a túžba
po odpustení
5. prosba:
...ako aj my
odpúšťame vinníkom
svojim!
Nemilosrdný sluha
6. prosba:
O neuvoď nás do
pokušenia!
Pokúšanie na púšti
pokušenie, púšť,
diabol, Pán Ježiš
7. prosba:
Ale zbav nás zlého!
(Kúkoľ medzi
pšenicou – Mt 13, 24
- 30)
zlo, svet,
medziľudské
vzťahy, povinnosť,
dobro, pokoj,
láska, víťazstvo,
Pán Ježiš ako
Víťaz nad zlom,
smrťou a
neprávosťou
Záver modlitby
Pánovej:
Lebo Tvoje je
kráľovstvo i moc
i sláva naveky...
opakovanie
podobenstva
o kráľovstve
Božom
a ich význam, vedieť v akých
situáciách je vhodné použiť
Božie meno a kedy nie
Žiaci vedia:
- vymenovať prostredníctvom
koho a čoho prichádza Božie
kráľovstvo k nám,
uvedomovať si vzácnosť
a rast Božieho kráľovstva,
túžiť po kráľovstve božom,
chcieť prijímať jeho hodnoty
a šíriť ich
Žiaci vedia:
- pochopiť, že aj Ježiš
prežíval strach ako každý
bežný človek, ale napriek
tomu bol pripravený
a ochotný poslúchnuť Otca
Žiaci vedia:
- si vážiť každodenné bežné
veci, ktoré potrebujú pre
život; mať súcit s tými, ktorí
nemajú dostatok, vedieť sa
rozdeliť s inými; mať záujem
modliť sa za iných, ktorí trpia
hladom, nedostatkom.
Žiaci vedia:
- pochopiť, že Ježiš mení
životy ľudí k lepšiemu, kto
v Ježiša naozaj verí, chce byť
lepší.
Žiaci vedia: uvedomovať si,
že nestačí len túžiť po
odpustení, ale treba vedieť
odpúšťať, aj keď to nie je
vždy ľahké, Pán Ježiš nám
dáva silu odpustiť
Žiaci vedia:
- uvedomovať si Ježišovu
poslušnosť, chápať zmysel
ovládania Božieho slova pre
svoj život, vedieť poprosiť o
pomoc
Žiaci vedia:
- chcieť žiť dobrým
a spravodlivým životom,
vyvarovať sa zla vo svojom
myslení a konaní, chrániť
dobro a odmietať zlo aj vo
svojom okolí a vzťahoch,
vedieť pomenovať negatívne
javy vo svojom okolí ,
premýšľať, akým spôsobom
sa postaviť voči zlu
Žiaci vedia:
- vymenovať niektoré
hodnoty kráľovstva Božieho,
chápať sa ako jeho súčasť,
vedieť, že skutočná sláva
a moc patrí Pánu Bohu,
vedieť, čo znamená slovko
„amen“
Zhrnutie tematických celkov: Som Božie
dieťa a Pane nauč nás modliť sa
Opakovanie pojmov a súvislostí
Zhrňujúce
opakovanie
Sebahodnotenie – čo
sme sa naučili
1
hodina
1
hodina
Vzdelávacia oblasť : Človek a svet práce
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Pracovné vyučovanie
1 hod.týždenne,spolu 33 vyuč.hodín
štvrtý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Predmet pracovné vyučovanie zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k
získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu
životnej a profesijnej orientácie žiakov. Vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú
do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
Pracovné vyučovanie sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o
dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od
ostatných predmetov a vzdelávacích oblastí. Predstavuje určitú protiváhou k ostatným predmetom. Predmet
pracovné vyučovanie je založený na tvorivej spolupráci žiakov.
2. Ciele predmetu
Pri vymedzení cieľov predmetu vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej gramotnosti i zo
všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. Ciele predmetu môžeme charakterizovať v troch navzájom
prepojených oblastiach:
- výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),
- výchova o technike (vedomosti),
- výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).
V rovine hodnôt a postojov smerujeme k:
- poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,
- uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách (doma, v škole, pri
cestovaní, pri hre, športe atd.),
- bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život),
- rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky,
- rozvíjaniu osobnostných vlastností,
- uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,
- vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,
- zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
- rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, vynakladanie
úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku),
- rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,
- rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd.).
V rovine vedomostí smerujeme k:
- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky (materiály a technológie,
komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku primeranej úrovni,
- poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,
- poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou,
V rovine pracovných činností a zručností smerujeme k:
- získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky,
- spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky,
- získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,
- spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu,
- osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,
- pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,
-naučeniu sa pracovať v tíme
Pedagogická stratégie – metódy a formy
Stratégiou vyučovania pracovného vyučovania bude používanie metód a foriem vyučovania, ktoré podporujú
a vytvárajú bádateľský prístup k získavaniu nových poznatkov: Poznatky si budú žiaci osvojovať z praktických
činností, cez priame pozorovanie, experimenty, kontaktmi s ľuďmi. venujúcim sa tradičným remeslám
a prostredníctvom vlastnej skúseností z bežného života. Pri vyučovaní sa bude akceptovať tvorivý a originálny
prístup pri tvorbe konkrétnych predmetov.
Predmet bude využívať formy skupinovej a individuálnej práce.
3. Učebné zdroje
M. Kožuchová,CSc.,Mgr. Z.Hirschnerová,Mgr. A. Vorelová : Pracovné vyučovanie pre 4. ročník základných
škôl. Schválilo Ministerstvo školstva Sovenskej republiky dňa 19.mája 2003,č. 3760/2003.
4. Kritériá a stratégie hodnotenie
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Učiteľ má brať ohľad na to, že výtvarný
prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude
prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh iniciovaných učiteľom. Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať
paušálnych súdov a šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania žiaka.
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
5. Obsah predmetu 4. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Ciele
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Poznávať vlastnosti
materiálov
Tvorivé využitie
technických
materiálov
Poznať, rozlíšiť a
popísať štruktúru
a vlastnosti
technických
materiálov (papier,
textil, drevo)
Papier a kartón
Strihanie, skladanie,
oblepovanie, lepenie.
Vytvárať priestorové
a kruhové
vystrihovačky,
orgiami, balenie kníh
a darčekov, koláž
z kartónu.
Textil
Navliekanie nite do
ihly, robenie uzlíka,
zhotovenie výrobku
podľa strihu. Skúmať
Žiak vie :
-rozpoznať vlastnosti
materiálov
porovnávaním,
triedením,
experimentovaním,
-vytvoriť jednoduchý
predmet riešením
problémovej úlohy
s uplatnením vlastnej
predstavivosti
a fantázie,
Časová
dotácia
6 hodín
vlastnosti textílí,
vytvárať výrobky
s prvými stehmi,
námetmi vyšívania
s detskými motívmi,
gombíkový panáčik.
Drevo
Skúmať vlastnosti
drevín, drevených
predmetov v triede,
skúmať dreviny
v okolí, vytvárať
zvieratká, postavy,
príbytky.
Efektívne žiť
a pracovať s inými
ľuďmi, učiť sa s nimi
a od nich
Cieľavedome
pristupovať k tvorbe
krajšieho životného
prostredia.
Dosiahnutými
výsledkami prejaviť
pozornosť a úctu
svojim najbližším.
Základy
konštruovania
Starostlivosť
o životné prostredie
Konštrukcie okolo
nás
Skúmať konštrukcie
okolo nás a ich
spoločenský význam
(mosty, budovy,
zariadenia)pre
človeka. Námety:
obydlia, mosty,
vrtuľka, šarkan.
Elektrický obvod,
zdroje elektrickej
energie
Poznať zdroje
elektrickej energie
a ich vplyv na
životné prostredie
Technické
komunikačné
prostriedky
Poznať historické
a moderné
komunikačné
prostriedky, využívať
ich v rôznych
situáciách.
Technika v doprave
Oboznámiť sa
s dopravou,
dopravnými
prostriedkami,
rozvíjanie
konštruktérskych
schopností,
konštrukcia bicykla.
Črepníkové rastliny
a životné prostredie
Poznať a odborne
pomenovať
črepníkové rastliny.
Ošetrovať , pestovať
a rozmnožovať
črepníkové rastliny.
Poznávanie
úžitkových rastlín
-určiť základné
symboly pri
technickom náčrte,
-určiť základné druhy
ľudských obydlí,
7 hodín
-vysvetliť pojmy
elektrický obvod,
elektrický prúd, zdroj,
spotrebič,
-poznať zásady
bezpečnej mobility,
-uplatniť pravidlá
bezpečnej jazdy na
bicykli,
-urobiť jednoduchú
údržbu bicykla,
-založiť kútik živej
prírody a využívať ho
na pestovateľské
činnosti, výstavky
a pokusy,
-pomenovať aspoň 10
črepníkových rastlín.
-vymenovať 10
druhov úžitkových
rastlín a rozlišovať ich
12 hodín
Viesť k dodržiavaniu
pravidiel stolovania
a spoločenského
správania.
Stravovanie
a príprava jedál
Poznať vlastnú
kultúru a tradície.
Spoznať kultúru
iných národov,
národnostných
skupín.
Ľudové tradície a
remeslá
Poznať úžitkové
rastliny, ich
konzumné časti,
plody, semená.
Poznať význam
zeleniny pre zdravie
a výživu.
Pokusy
a pozorovania
Podmienky klíčenia
semien, význam
vody, tepla a svetla
pre rastliny. Vplyv
ošetrovania rezaných
kvetov na dobu ich
kvitnutia (úprava
stonky, výmena
vody, výživnodezinfekčné
prostriedky)
Pestovanie
vonkajších
okrasných rastlín
Poznať vonkajšie
okrasné rastliny,
letničky, dvojročné
okrasné rastliny,
trvalky.
Rez a úprava kvetín
do váz
Poznávanie
okrasných rastlín
vhodných na
aranžovanie.
Výstavky okrasných
rastlín. Aranžovanie
kvetov a doplnkovej
zelene do váz
a plochých misiek.
Viazanie kytíc
a vencov. Výstavky
výsledkov
aranžovania.
Technika v kuchyni.
Bezpečnostné
pravidlá v kuchyni.
Príprava
jednoduchého jedla.
konzumné časti
a plody,
- spracovať
vzorkovnicu semien,
-vysvetliť význam
predpestovania
semien,
-v pravidelných
intervaloch sledovať
pokusné a kontrolné
rastliny,
zaznamenávať
objektívne výsledky
pozorovania,
-výsledky pokusov
a pozorovaní
vyhodnotiť,
Žiak vie pripraviť stôl
pre jednoduché
stolovanie. Vie
udržiavať poriadok
a čistotu pracovných
plôch. Vie samostatne
pripraviť jednoduchý
pokrm.
5 hodín
Skúmať a objavovať
vlastnú kultúru
a spoznať iné kultúry
v oblasti ľudových
tradícií.
Vianočné tradície.
Veľkonočné tradície.
Ľudové remeslá
Žiak pozná význam
hlavných sviatkov
vlastnej kultúry
(Vianoc, Veľkej noci
a ďalších sviatkov).
Vie zhotoviť produkt
symbolizujúci
tradíciu.
3 hodiny
-vymenovať 5 druhov
nových vonkajších
okrasných rastlín,
-zatriediť ich do
pestovateľských
skupín,
- vysvetliť zásady
rezu, prenášania
a úpravy rastlinného
materiálu,
-osvojiť si základné
pravidlá aranžovania
a použitia pomocného
materiálu,
- aranžovať kvety
a okrasné rastliny pri
významných
príležitostiach
(vianočné,
veľkonočné, rodinné
a spoločenské
udalosti).
vlastného regiónu.
Zhotovenie
produktov starých
ľudových remesiel.
Pozná minimálne
jedno remeslo
v regióne s bohatou
históriou.
Vzdelávacia oblasť : Umenie a kultúra
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Výtvarná výchova
2 hod. týždenne, spolu 66 vyuč. hodín
prvý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Predmet výtvarná výchova rozvíja osobnosť žiaka, jeho cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu a vedomé
i nevedomé duševné aktivity - analytické myslenie. Plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné
vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosť, zvedavosť a príťažlivosť
objavovania nových možností. Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, vedie žiaka od detskej spontánnosti
k svojbytnému vyjadrovaniu - formuje vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl), vlastné postoje a hodnotiace
názory.
Predmet primeraným spôsobom oboznamuje žiakov s poznatkami z oblasti tvarov, farieb, kontrastov,
z oblasti výtvarného osvojenia priestoru, skutočnosti a prírody, tiež podnetmi z oblasti architektúry, fotografie
a ilustrácie, základmi konštruovania, modelovaním, možnosťami kompozície, elektronickými médiami
a výtvarnými dielami súčasnosti.
2.
Ciele učebného predmetu
Poznávať jazyk a procesy vizuálnych médií, základné kompozičné princípy, vybrané techniky, vedieť
pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich, rozvíjať tvorivosť, vnímanie,
predstavivosť, fantáziu, tvorivú sebarealizáciu, formovať gramotnosť(zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa
výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník, formovať kultúrne postoje,
názory a hodnotové kritéria, aktívne vyjadrovať a vnímať umelecké diela, hodnoty umenia a kultúry, vzťah k
tradícii, formovať celistvú osobnosť, jej cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie,
aktívne formovať a používať zručnosti prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Riadený rozhovor, výklad, rozprávanie, beseda, poučenie, upozornenie, povzbudenie.
Pozorovanie, demonštrácia výtvarnej techniky a postupu, názorné poznávanie a poučenie o technike, výrazových
prostriedkoch a kompozičných riešeniach, poznávanie výtvarného umenia. Samotná činnosť, experimentovanie
s výrazovými prostriedkami, výtvarnými materiálmi a postupmi, hľadanie výtvarných riešení.
3.
Učebné zdroje
L. Čarný- Výtvarná výchova pre 1. ročník základných škôl. Mladé letá s.o.r.,Bratislava 2010- schválilo MŠ
SR pod č.CD-2009-28357/23594- 1:911 zo dňa 15. júla 2009.
4.
Kritériá a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
V predmete výtvarná výchova sa hodnotia:
- výstupy žiakov (žiacke práce)
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- prístup k predmetu
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
5.
Obsah predmetu 1. ročníka
Časový rozsah výučby: 2 hodina týždenne –66 hodín ročne
Ciele
Rozvíjať tvorivosť
Umožniť žiakovi
rozvíjať
vnímanie,
predstavivosť a
fantáziu
Podporovať
a podnecovať
nápaditosť a tvorivú
sebarealizáciu
Uvádzať žiakov do
poznávania hodnôt
umenia a kultúry vo
vzťahu k tradícii
Tematický celok
Témy
Výtvarný jazyk základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
Škvrna a tvar
Obrys
Farba ( lokálny tón )
Výtvarný jazykkompozičné princípy
a možnosti kompozície
Plocha a tvar
Vytváranie kompozície
z tvarov písmen
Uvedomenie si formátu
Mierka: zmenšovanie
a zväčšovanie
predmetných tvarov
Dotvorenie nájdeného
objektu
Ilustrácia
Podnety výtvarného
umenia ( výtvarné
činnosti inšpirované
dejinami umenia )
Inšpirácia pravekým
umením
Poznávať jazyk
vizuálnych médií
Podnety filmu a videa
Pohyblivý obraz – akcia
a atrakcia
Formovať u žiakov
kultúrne postoje
Podnety dizajnu
Fantastický alebo
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Vyhľadávanie
a doplňovanie
Pozorovanie
a výtvarné vyjadrenie
obrysov rôznych
tvarov
Zoznámenie sa
s farbami a farebnou
hmotou
Realizuje rôzne typy
stôp, rôzne druhy
línií, škvŕn,
odtlačkov na ploche
i v modelovacej
hmote.
Vie vyjadriť lokálny
farebný tón
zobrazeného tvaru.
Vyhľadávanie
zvoleného tvaru
v neartikulovanej
textúre
Transformovať písmo
na predmetný tvar
Umiestňovať tvar
v rôznych častiach
plochy formátu
Zvládnuť vzťah
väčšie-menšie, vedľa
seba-za/pred sebou
Dotvárať neúplné
tvary
Zobrazovať prvky
a myšlienky príbehov
Umiestní tvar
(motív) v rôznych
častiach plochy
formátu
Témami, procesmi,
technikami
a materiálmi
Alternatívna
inšpirácia umením
prírodných národov
Vie realizovať rôzne
motorické úkony (
narábanie s rôznymi
nástrojmi a rôznymi
materiálmi )
Získať vedomosti
o vzniku filmu,
o pohybe obrazu,
akcii, filmovej
postave
Umiestňovať
zobrazované prvky
vo formáte za
účelom vyjadrenia
príbehu, radenie vo
vývojovom rade (
komix )
Oboznamovať sa
s rozmanitosťou
Využiť rôzne
materiály
Časová
dotácia
24 hodín
16 hodín
4 hodiny
2 hodiny
4 hodiny
a vytvárať
pozitívny vzťah
medzi ľuďmi
Rozvíjať zručnosti
žiaka v oblasti
vyjadrovania sa
výtvarnými
prostriedkami
Rozvíjať zručnosti
žiaka v oblasti
vyjadrovania sa
výtvarnými
prostriedkami
Rozvíjať tvorivosť
Formovať
a rozvíjať estetické
cítenie u žiakov
Oboznámiť sa
s tradíciami Gemera
rozprávkový stroj,
nábytok
Dizajn a ľudské telo
Porovnávacie,
kombinačné a súhrné
cvičenia
Porovnávanie
a poznávanie rôznych
médií
príbytkov a nábytku.
Telo a jeho doplnky
( odpadové ) a rôzne
spôsoby ich použitia
Maska
4 hodiny
Znalosť základných
maliarskych
a sochárskych žánrov
Krajinomaľba,
zátišie, reliéf
Vyjadriť rytmus
a pohyb prostriedkami
kresby, maľby,
grafiky, priestorového
vytvárania
Kresba, maľba,
priestorové
vytváranie
Zvládnuť jednoduché
konštrukčnotechnické úkony s
materiálmi
Krčenie, zohýbanie,
trhanie, strihanie,
skladanie, spájanie
materiálov v koláži
Tradícia
a identita/kultúrna
krajina
Výtvarná reakcia na
prostredie školy
Vedome umiestňovať
tvar ( motív )
v rôznych častiach
plochy formátu
Škola, okolie školy
Škola v galérii
( galéria v škole )
Tradície Vianoc
a Veľkej noci v galérii
Uvedomiť si osobnú
identitu a rozdielnosti
v ľudových tradíciách
Naše zvyky, ozdoby
Podnety hudby
Výtvarné stvárnenie
nálady a rytmu
hudobnej skladby
Synestetické podnety
Hmat/tvar, povrch vo
vzťahu navzájom a k
motívu
2 hodiny
4 hodiny
2 hodiny
4 hodiny
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Výtvarná výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
druhý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Výtvarná výchova je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou
činnosťou – intenzívnych zážitkov, dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti
jeho cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský záujem,
duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť
vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc
intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových
výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení ako: dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový,
komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a
multimédiá (video a film). Výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné
vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť
objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy
prostriedok materializácie vlastných predstáv.
2. Ciele učebného predmetu
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať a používať jazykové prostriedky, základné kompozičné
princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie
vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať
vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia.
Senzomotorické ciele
Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a
podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených
myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej
základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti
vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov,
názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do
poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky
vyjadrovania sveta umením. Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať
cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne
používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Pedagogické stratégie- metódy a formy
Vo výtvarnej výchove sa najčastejšie využívajú metódy, ktoré závisia od obsahu učiva a cieľov vyučovacej
hodiny:
- pozorovanie, rozhovor, výklad, analýza, demonštrácia, besedy o obrazoch, inštruktáž, pochvala
- praktická činnosť – metódy a techniky kresby, maľby, modelovania, koláže, grafické techniky a iné
kombinované techniky.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je:
- motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia),
- motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),
- motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),
- motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky).
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností.
- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie),
- vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva),
- rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a
divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie),
- beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom),
- demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín),
- pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov),
- manipulácia s predmetmi (praktické činnosti, experimentovanie, pokusy, didaktická hra),
- inštruktáž (vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti),
- problémová metóda.
Z organizačných foriem sa uplatní vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, aplikačného
typu).
3. Učebné zdroje
L. Čarný- Výtvarná výchova pre 2. ročník základných škôl. EDUCO,Prievidza2010- schválilo MŠ SR pod č.
MŠSR-4256/2010-919 zo dňa 22. marca 2010.
4. Kritéria a stratégie hodnotenia predmetu
Žiaci sú hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy,
ktoré schválilo MŠ SR pod č. 22/2011s platnosťou od 1.5.2011. V rámci novej koncepcii vyučovania výtvarnej
výchovy na ZŠ, zavádzame v rámci obsahovej prestavby školstva spôsob hodnotenia a klasifikácie s dôrazom na
osobnostný vývoj žiaka známkami. Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť
jeho osobný rozvoj. Tu musí učiteľ brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. Nie je nutné
známkovať každú prácu a každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré úlohy bude hodnotiť, aby poskytli
žiakovi dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji.
Klasifikačný stupeň
12345-
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
5. Obsah predmetu 2. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Ciele
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Rozvíjať tvorivosť.
Umožniť žiakovi
rozvíjať vnímanie,
predstavivosť
a fantáziu.
Výtvarný jazyk základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
Vyhľadávanie
a doplňovanie.
Pozorovanie
a výtvarné vyjadrenie
línií rôznych typov
čiar.
Zoznámenie sa
s farbami a farebnou
hmotou.
Žiak vie:
- zobraziť rôzne
druhy línií pomocou
rôznych nástrojov
- spontánne reagovať
na podnet,
- vyjadriť rôznymi
možnosťami jeden
základný prvok
Línia
Farba , výraz farby
Časová
dotácia
5 hodín
Podporovať
a podnecovať
nápaditosť a tvorivú
sebarealizáciu
Výtvarný jazykkompozičné
princípy a možnosti
kompozície
Kompozícia –
umiestňovanie vo
formáte
Umiestňovanie tvaru
v rôznych častiach
plochy formátu.
Zvládnuť vzťah väčšie
-menšie, vedľa sebaza/pred sebou
Dotvárať neúplné
tvary, plochy, objekty.
- umiestňovať tvar
(motív) v rôznych
častiach plochy
formátu
- vyjadriť rytmus
a pohyb
prostriedkami
kresby,
- vyjadriť základnú
vizuálnu symetriu
a asymetriu,
Rytmus a pohyb
Symetria a asymetria
11
hodín
Formovať
gramotnosť
(zručnosti) žiaka
v oblasti
vyjadrovania sa
výtvarnými
prostriedkami
prostredníctvom
vybraných médií,
nástrojov a techník
Podnety výtvarného
umenia(médiá, štýly,
procesy, techniky,
témy)
Land art
Surrealizmus
Výtvarné hry v krajine
Fantastický portrét so
zakomponovaným
predmetom (zviera,
krajina),obor
poskladaný z
predmetov
- vytvoriť kompozíciu
prvkov do estetických 3 hodiny
alebo významových
celkov v prírodnom
prostredí
- prejaviť pozitívny
vzťah k prírodnému
prostrediu ,
- vie využiť fantáziu
a kombinačnú
predstavivosťi na
vytvorenie
fantastického portrétu
Prostredníctvom
fotografie rozvíjať
tvorivosť a zručnosť
Podnety fotografie
Koláž a montáž z
fotografií
- transformovať
pôvodné tvary,
kompozície a významy do nového celku.
Poznávať jazyk
vizuálnych médií
Podnety filmu
a videa
Filmová postava,
kostým, herectvo
Kompozície z
obrázkov z časopisov,
kombinovanie rôznych
obrázkov, kolážovanie
častí fotky na plastické
obrázky
Jedna tvár s rôznymi
výrazmi; postava s rôznym typickým oblečenim; fázy premeny
jednej postavy na
druhú
Rozvíjať
obrazotvornosť.,
abstrahujúce a
kombinačné
schopnosti.
Umožniť žiakovi
rozvíjať
predstavivosť,
nápaditosť a fantáziu
Uvádzať žiakov do
poznávania hodnôt
umenia a kultúry
Podnety
architektúry
Architektúra ako
skladačka
Výtvarné činnosti
inšpirované
dejinami umenia
Inšpirácia
archaickými písmami
Architektonický
priestor a tvar
- stavebnica, stavba,
konštrukcia
Transformácia znaku
na symbol, tajná
abeceda
- uvedomiť, čo
vytvára základné
charakteristické črty
filmovej postavy, ako
zovňajšok
ovplyvňuje
vnútrajšok,
- výtvarne znázorniť
typické/ne/typické,
sympatické/nesympatické črty a vlastnosti
postáv
- vie skladať, spájať
a vytvárať
priestorové tvary
- vymyslieť vlastné
obrázkové písmo,
inšpirovať sa starovekými znakmi
(egyptské hieroglyfy),
2 hodiny
1 hodina
4 hodiny
2 hodiny
Zvládnuť základné
operácie na počítači
Elektronické médiá
Hry s písmom
a s textom na počítači
Práca s textovým
editorom, úprava
písma, formátovanie,
textové efekty.
Rozvíjať zručnosti
žiaka v oblasti
vyjadrovania sa
výtvarnými
prostriedkami
Porovnávacie,
kombinačné
a súhrnné cvičenia
Triedenie
Miešanie tvarov
Zobrazenie predmetov
podľa kategórií.
Hybridácia tvarov
zvierat a vecí,
geometrických tvarov
Rozvíjať tvorivosť
Synestetické
podnety
Hmat vo vzťahu
k priestoru a plasticite
Jednoduché
konštrukčno-technické
úkony s materiálmi
Podnety rôznych
oblastí poznávania
sveta
Podnety prírodovedy/
časti tela, predmety
Porovnávanie
Rozvoj
obrazotvornosti vytváranie koláže z
určitých častí tela
Rozvíjať u žiakov
tvorivosť a
predstavivosť
- napísať krátku
správu.
- vie pracovať
s kresliacimi
a maliarskymi
nástrojmi - ceruzka,
guma, štetec,
pečiatka, základný
filter
- zoradiť predmety
podľa farby,
príbuzného tvaru,
veľkosti, významu,
- spojiť častí tela
rôznych zvierat, častí
vecí, geometrických
tvarov
- vytvoriť v
modelovacej hmote
plastický reliéf
vtláčaním (kvet,
strom
- vytvoriť koláže z
určitých častí tela
živočíchov a
predmetu
2 hodiny
1 hodina
1 hodina
1 hodina
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Výtvarná výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
tretí
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Výtvarná výchova je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou
činnosťou – intenzívnych zážitkov, dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti
jeho cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský záujem,
duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť
vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc
intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových
výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení ako dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový,
komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a
multimédiá (video a film). Výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné
vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť
objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy
prostriedok materializácie vlastných predstáv.
2. Ciele učebného predmetu
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať a používať jazykové prostriedky, základné kompozičné
princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie
vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať
vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia.
Senzomotorické ciele
Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a
podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených
myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej
základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti
vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov,
názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do
poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky
vyjadrovania sveta umením. Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať
cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne
používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Výsledok výtvarnej činnosti je síce dôležitý, u žiaka naň vzniká obyčajne citová väzba – spokojnosť dieťaťa
s vlastným výkonom, čo ho následne motivuje pre ďalšiu výtvarnú prácu a udržiava jeho záujem o seba
vyjadrovanie. Je teda potrebné, aby učiteľ k nemu zaujímal stanovisko.








individuálna, skupinová, frontálna forma práce
riešenie výtvarných úloh s využitím fantázie, kreativity a osobného prístupu
sebaprojekcia
osobný diferencovaný, inovatívny prístup
realizácia edukačnej úlohy
experimentovanie
interpretácia diel
IKT technológie
3. Učebné zdroje:
Čarný, Ferliková, Pondelíková, Čarná, Lacko: Výtvarná výchova pre 3.ročník základnej školy,SPN 2011,
schválilo MŠVVaŠ pod č.2011-8601/24735:4-919 zo dňa 30.júna 2011
Encyklopédie
Odborné publikácie k daným témam
Materiálno-technické a didaktické prostriedky
Webové stránky (www.zborovna.sk)
Pomôcky k jednotlivým vyučovacím jednotkám
4. Kritériá a stratégie hodnotenie
Žiaci sú hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy,
ktoré schválilo MŠ SR pod č. 22/2011s platnosťou od 1.5.2011.Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu
predmetu výtvarná výchova na základnej škole. V rámci novej koncepcii vyučovania výtvarnej výchovy na ZŠ,
zavádzame v rámci obsahovej prestavby školstva spôsob hodnotenia a klasifikácie žiaka známkami.
Forma hodnotenia
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, veku
primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti . Riadený rozhovor, výklad,
rozprávanie, beseda, poučenie, upozornenie, povzbudenie. Pozorovanie, demonštrácia výtvarnej techniky a
postupu, názorné poznávanie a poučenie o technike, výrazových prostriedkoch a kompozičných riešeniach,
poznávanie výtvarného umenia. Samotná činnosť, experimentovanie s výrazovými prostriedkami, výtvarnými
materiálmi a postupmi, hľadanie výtvarných riešení.
Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s ročníkovými kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ pri
hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli.
Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane veku:
a) priebeh vytvárania postojov:
- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a vlastného
zamerania pri realizácii edukačnej úlohy, - otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení,
- cieľavedomosť riešení, - záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok, - schopnosť
spolupracovať, - schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov;
b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:
- technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operách s nimi), - formálne
zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka), - mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja
vnímania a prežívania, - mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie, - mentálne
spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, návrhy; schopnosť analyzovať a syntetizovať,
pomenovať procesy, interpretovať zážitky);
c) priebeh získavania vedomostí:
- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými edukačnými úlohami, pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho, - znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich
používania;
d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu.
Žiak má základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových
vzťahoch, o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov a materiálov, vedomosti o fotografii,
o architektonickom priestore a tvare, o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a estetických
kvalitách, dokáže spontánne a cielene tvoriť rôzne typy stôp na ploche a v modelovacej hmote pomocou rôznych
nástrojov, spôsobov ich použitia a materiálov, dokáže vyjadriť farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo
vzťahu k videnej skutočnosti aj podľa predstáv a fantázie, vytvárať farebné postupnosti, používať základné
farebné kontrasty, dokáže zvládnuť jednoduché konštrukčno-technické úkony s materiálmi, spájanie materiálov,
základy modelovania, skladania a spájania priestorových tvarov, dokáže zvládnuť základné operácie na počítači
s kresliacimi a maliarskymi nástrojmi, dokáže primerane veku pomenovávať postupy a výsledky vlastnej
výtvarnej činnosti, voliť motívy na vyjadrenie zadaných námetov, výrazu zobrazeného motívu, významové
kontrasty.
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5.
Obsah predmetu 3. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Ciele
Tematický celok
Obsahový štandard
Témy
Rozvíjať tvorivosť
Základné vyjadrovacie Žiaci rozkladajú
umožniť žiakovi
obrázok na jeho
prostriedky
rozvíjať vnímanie,
Kopírovanie
geometrické časti a
predstavivosť a
Obraz a socha z
tie spájajú do celku
fantáziu
geometrických tvarov
Objekt z
Farby svetla a tmy
geometrických
tvarov vzťahy
základných
geometrických
tvarov.
Zoznámenie sa
s farbami a farebnou
hmotou.
Podporovať
Umiestňovanie tvaru
Kompozičné princípy
a podnecovať
Tvar z obrysov
v rôznych častiach
nápaditosť a tvorivú
plochy formátu.
sebarealizáciu
Zvládnuť vzťah
Kreslíme veci
väčšie -menšie,
Kreslíme príbeh
vedľa seba -za/pred
sebou
Dotvárať, spájať
neúplné tvary,
plochy, objekty.
Podporovať
Využívanie rôzneho
Podnety výtvarného
a podnecovať
odpadového
umenia
fantáziu žiakov pri
Reliéf
materiálu.
tvorbe a
Otláčanie do hliny,
vytvárania plastík
odlievanie do sadry
z hliny a sadry,
správna manipulácia
s materiálom.
Uvádzať žiakov do
poznávania hodnôt
umenia a kultúry.
Základy dejín
umenia, práca
s informačnými
zdrojmi, spôsob
života a tvorby ľudí z
minulosti
Rozvíjať
rekonštrukčnú
fantáziu
Oboznámiťžiackov s
pojmami (pole
obrazu, rám),
obrazom a jeho
Výtvarné činnosti
inšpirované dejinami
umenia
Grécke umenie
Rímske umenie
a) kresba (tuš,
ceruza, fixka)
b) kolorovaná
kresba
c) plytký reliéf
Podnety fotografie
Dopĺňame fotografie
Akvadukt,
koloseum,
chrámy, kolonády,
brány,
rímske oblečenie.
Kombinácia kresby a
maľby
Podnety filmu a videa
Kde sa odohráva film
Vytváranie a hra
a) rôzne formáty
rámov (na výšku a
Výkonový štandard
Žiak vie obrázok
rozdeľovať na
geometrické časti,
následne ho opäť
poskladá
Žiak vie postaviť objekt
z geometrických tvarov.
Bude vedieť používať
základné farebné
kontrasty
Počet
hodín
4
hodiny
Žiak vie umiestniť tvar
(motív) v rôznych
častiach plochy formátu.
Vyjadriť základnú
vizuálnu symetriu
a asymetriu. Pochopiť,
že umiestnenie
predmetov mení ich
veľkosť a výraz
3
hodiny
Žiak dokáže pochopiť
umenie paketáže,
haptické a optické
vnímanie tvaru, povrchu
Žiak si vie rozvíjať
manuálne zručnosti
a) objavovať odtlačok –
negatívneho tvaru,
b) mať radosť z
technického postupu
Žiak vie pripraviť
kresbou jednoduchý
labyrint vo vybratom
tvare
2
hodiny
Žiak sa vie orientovať
informatívne v dejinách
umenia, vie nakresliť
stavbu, návrh vázy,
scénu z cirkusu.
Žiak dokáže pracovať s
časťami fotografie, vie
dotvoriť výtvarnú prácu.
Žiak si vie zhotoviť
rôzne formáty rámov
(štvorec, obdĺžnik - na
výšku a na šírku) a
4
hodiny
1
hodina
1
hodina
výberom určovať pre
seba význam
zobrazovaného
na šírku) pozorovanie výseku
skutočnosti
c) „strihanie“
(fragmentácia)
obrazu podľa
dôležitosti, dôrazu
(výber 3-4 záberov,
t.j. pohľadov cez
rámik tvoriacich
súvislý„dej“)
Poukázať na prvky
architektúry a ich
význam, pokus
o vytvorenie
vytúženého domu,
vysnívanej krajiny,
domy a mestá ako
priatelia, susedia
Podnety architektúry
Priestory a budovy
Žiak ako architekt,
ako pamiatkar
a vizionár
Rozvíjať kreatívnosť
pri vytváraní
grafického symbolu
– erbu pre svoju
rodinu, pre
spolužiaka
a kamarátov.
Rozvíjať vedomosti
o tradičných
remeslách
Podnety dizajnu
Znaky a značky
Vytváranie grafického
symbolu – erbu
Podnety tradičných
remesiel
Bábkarstvo
Naučiť kresliť
pomocou myši
v detských
grafických editoroch
Elektronické médiá
Kreslíme na počítači
Viesť k možnosti
využitia
materiálových
vlastností látok a
technických
postupov
Podnety rôznych
oblastí poznávania
sveta/ Podnety
prírodovedy
Ako sa menia látky
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť
Škola v galérii/ galéria
v škole
Šitie, strihanie,
lepenie, farbenie,
vyšívanie
Žiaci si zhotovia
bábku na jeden prst
alebo zo starej
rukavice bábky na
všetky prsty
kresliaci program,
kresba, vypĺňanie
plôch
Žiaci sa cvičia v
kreslení pomocou
myši alebo tabletu,
nacvičujú si
základné operácie
topený voskový
pastel
Zmena látky zmenou
teploty: žiaci
vytvárajú
kompozíciu z vosku
(farebné sviečky,
voskové pastely),
ktorým kreslia v
studenom stave
(oterom), v
zahriatom stave
(špachtľou) alebo v
tekutom stave
Vytvárať stopy,
alebo tvary priamym
Plošné alebo
priestorové zobrazenie
a.) kresba
b) kolorovaná
kresba
pozorovať cez ne
výseky skutočnosti
(krajina, akcia
spolužiaka, činnosť
učiteľa v triede ...
Žiak vie pochopiť
filmové
prechody od blízkeho
(detailu) k ďalekej
súvislosti
Žiak vie povedať,
zobraziť priestor
v ktorom sa cíti dobre,
vie využiť získané
poznatky. Žiak
vie graficky vyjadriť
jednoduchý a predsa
výrazný tvar na vybranú
tému.
Žiak vie hľadať skratky
– symbolov a graficky
vie vyjadrovať
jednoduchý a predsa
výrazný tvar
2
hodiny
2
hodiny
Žiak vie vytvoriť,
zhotoviť bábku, hľadať
výraz postavy
v jednoduchých
materiálových znakoch.
1
hodina
Žiak vie kresliť v
grafickom editore,
chápe vlastnosti kresby
tradičnými materiálmi
pri porovnávaní s
počítačovou kresbou.
1
hodina
Žiak vie využiť
fyzikálne vlastnosti
látok vo výtvarnom
prejave
1
hodina
Žiak vie
rozvíjať svoju
2
hodiny
afantáziu v spojitosti
s menom
Rozvíjať fantáziu,
tvorivosť, zvedavosť,
hru a poukázať na
možnosti využitia
voľného času aj
týmto spôsobom.
telesným dotykom
(rukou, prstami)
Výtvarné hry
Kreslenie na
pokračovanie
*Rozširujúce učivo
Hľadanie umenia vo
výsledku spoločnej
práce.
Rozvíjanie
estetického cítenia
žiakov
prostredníctvom
melódie, rytmu
a štýlu hudby formou
výchovy k umeniu
Podnety hudby
Výtvarné stvárnenie
hudobnej skladby
Rozvíjať
obrazotvornosť pri
vytváraní obrazu z
písmen
Podnety reči
Píšeme obraz
Maľujeme vetu
Obrazy z písmen
Žiaci si poskladajú
pozdĺžny pás papiera
a prvý začne kresliť
časť ľubovoľnej
kresby na prvú
založenú časť pásu;
body, ktorými sa
kresba končí na
dolnom okraji,
prevedie na
nasledujúcu časť
papiera, potom svoju
časť založí a v
kresbe pokračuje
spolužiak, ktorý
nevie, čo je
nakreslené na prvej
časti; to sa opakuje,
pokiaľ celý pás nie
je dokončený, potom
ho žiaci rozprestrú a
vznikne prekvapenie
Lineárna kresba
Kombinácia kresby
a maľby.
2
hodiny
Žiak si vie rozvíjať
výtvarnú predstavivosť
formou
hudobného umenia.
2
hodiny
Vytvorenie
a maľovanie obrázku
s využitím rôznyeho
typou písma – tlačené,
písané, upravené.
Žiak dokáže na základe
vlastnej fantázie,
obrazotvornosti, úsudku
kombinovať pripravené
písmená abecedy do
určitého tvaru či
náhodne,vytvoriť obraz
kombináciou rôzneho typu
písma.
3
hodiny
Výtvarná reakcia na
charakter okolitej
krajiny
Žiak vie po pozorovaní
vystihnúťdôležité znaky
a charakter zobrazovanej
krajiny
2
hodiny
*Rozširujúce učivo
*Rozširujúce učivo
Hľadať tvarové a
funkčné analógie
medzi živými
organizmami a
architektúrou,
dizajnom.
predstavivosť a v prvom
rade fantáziu v spojitosti
svojho mena, čo sa
vlastne skrýva za jeho
menom, vie hľadať
hlbšie významy
Žiak vie rozvíjať
vizuálnu fantáziu,
domýšľavosť
a aktivizovanie
momentu prekvapenia
Tradícia a identita
Krajina v ktorej žijeme
*Rozširujúce učivo
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Výtvarná výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
štvrtý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Výtvarná výchova je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou
činnosťou – intenzívnych zážitkov, dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti
jeho cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský záujem,
duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť
vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc
intermediálnosť aj interdisciplinárnosť).
Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie
druhy vizuálnych umení ako dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný, telový,
vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a film). Výtvarná výchova
plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej
fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti
predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv.
2. Ciele učebného predmetu
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať a používať jazykové prostriedky, základné
kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť
reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich.
Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia.
Senzomotorické ciele
Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu,
podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a
inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať
tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti)
žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych
postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel
uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania
problematiky vyjadrovania sveta umením. Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej
úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a
aktívne používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Z množstva metód a foriem práce na hodinách výtvarnej výchovy je možné využívať napr.: riadený
rozhovor, výklad, rozprávanie, beseda, poučenie, upozornenie, povzbudenie. Pozorovanie, demonštrácia
výtvarnej techniky a postupu, názorné poznávanie a poučenie o technike, výrazových prostriedkoch
a kompozičných riešeniach, poznávanie výtvarného umenia. Samotná činnosť, experimentovanie s výrazovými
prostriedkami, výtvarnými materiálmi a postupmi, hľadanie výtvarných riešení.
3. Učebné zdroje
Ladislav Čarný a kol.–Výtvarná výchova pre 4. ročník základnej školy. Bratislava, SPN 2011 – schválilo
MŠVVaŠ SR pod č. 2011-8601/24735:4-919 zo dňa 30. júna 2011.Internetové zdroje.
4. Kritériá a stratégie hodnotenie
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Učiteľ má brať ohľad na to, že výtvarný
prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude
prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh iniciovaných učiteľom. Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať
paušálnych súdov a šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania žiaka.
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5. Obsah predmetu 4.ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Ciele
Rozvíjať tvorivosť
Umožniť žiakovi
rozvíjať vnímanie,
predstavivosť a
fantáziu
Podporovať
a podnecovať
nápaditosť
a tvorivú
sebarealizáciu
Tematický celok
Témy
Výtvarný jazyk základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
Bod, hravé činnosti
s bodmi
Šrafúra, tieň,
výstavba proporcií,
tvarov v plošnom
vyjadrení, základy
proporčnosti v kresbe
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Časová dotácia
Žiaci rozkladajú
obrázok na jeho
geometrické časti a tie
spájajú do celku
Objekt z
geometrických tvarov
a bodov ,vzťahy
základných
geometrických tvarov.
Zoznámenie sa
s farbami a bodmi
Budovanie tvaru
a priestoru linkou
šrafovaním, tieňovaním
a textúrami. Zvládnuť
vzťah väčšie-menšie,
vedľa seba-za/pred
sebou
Dotvárať, spájať
neúplné tvary, plochy,
objekty.
Žiak vie : rozdeliť
obrázok na
geometrické časti a
body, následne ho
opäť poskladá
Žiak vie: postaviť
objekt
z geometrických
tvarov a bodov.
Žiak vie : používať
základné farebné
kontrasty
Žiak vie : pochopiť
že tieňovanie,
šrafovanie a
textúrovanie
predmetov mení ich
veľkosť a výraz
4 hodiny
Výtvarný
jazyk/kompozičné
princípy a možnosti
kompozície
Výstavba proporcií
Základy proporčnosti
v kresbe
Základy proporčnosti v
modelovaní
Žiak vie :Umiestniť
tvar (motív)
v rôznych častiach
plochy formátu
Vyjadriť základnú
4 hodiny
a tvarov v plošnom
a priestorovom
vyjadrení
vizuálnu symetriu
a asymetriu.
Podporovať
a podnecovať
fantáziu žiakov pri
tvorbe s farebnými
kontrasmi so
zameraním na
impresionizmuskrajinomaľba.
Podnety výtvarného
umenia/médiá, štýly,
procesy, techniky,
témy
Farba, farebné
kontrasty, doplnkové
farby,
impresionizmus,
krajinomaľba, krajina
ako žáner, variácie
krajiny v rôznych
atmosférach
Využívanie rôzneho
farebných kontrastov
na zobrazenie variácií
krajín, miešanie
a prelínanie farieb.
Žiak vie: Poznávať
teplú, studenú,
tmavú, svetlú farbu,
čím sa u žiaka
rozvíjajú manuálne
zručnosti
4 hodiny
Uvádzať žiakov
do poznávania
hodnôt umenia
a kultúry
Výtvarné činnosti
inšpirované
dejinami umenia
Inšpirácia umením
ďalekého východu
Čína, Japonsko
a) kresba (tuš, ceruza,
fixka)
b) kolorovaná kresba
c) papierový objekt,
kaligrafia
Žiak vie : pripraviť
kresbou jednoduchý
papierový objekt,
kaligrafiu s využitím
kolorovanej kresby
a maľby tušom
1 hodina
Dopĺňať
fotografiu kresbou
alebo maľbou,
vznik nového
diela.
Práca
reštaurátorov.
Rozlišovať
a sledovať to, čo
je vo filmovom
obraze dôležité
a čo je
nevyhnutné,
vedľajšie,
doplnkové,
druhoradé
Podnety fotografie
Dopĺňanie častí
fotografie
Hry s ostrosťou,
neostrosťou obázka.,
uloženie a základné
operácie s fotografiou v
počítači
Žiak vie : rozvíjať
rekonštrukčnú
fantáziu
1 hodina
a) rôzne formáty
rámov (na výšku a na
šírku) - pozorovanie
výseku skutočnosti
c) „strihanie“
(fragmentácia)
obrazu podľa
dôležitosti, dôrazu
(výber 3-4 záberov, t.j.
pohľadov cez rámik
tvoriacich
súvislý„dej“)
Žiak vie : uplatniť
pojmy (filmový trik,
kulisa), ktoré sú
potrebné pre
dostatočné vnímanie
hlbších filmových
(mediálnych),
vie pochopiť
filmové
prechody od
blízkeho (detailu)
k ďalekej súvislosti
1 hodina
Oboznámiť sa so
základnými
prvkami
architektúry
a vedieť ich
uplatniť v danej
téme.
Podnety
architektúry
Antropomorfná,
Zoomorfná,
Fytomorfná
architektúra
Architekt ako
pamiatkar a vizionár
ukážky:
Antropomorfnej,
Zoomorfnej,
Fytomorfnej
architektúry, mestá bez
dominánt, orientačných
bodov, prístavby,
nadstavby, dostavby,
súmestia, metropolis
a megapolis, lietajúce,
plávajúce domy
a mestá, mestá v kozme
Žiak vie :
oboznamovať sa so
základnými prvkami
architektúry
2 hodiny
Podnety filmu a
videa
Filmový trik, kulisa
Vytvárať grafický
symbol – erb pre
svoju rodinu, pre
spolužiaka
Podnety dizajnu
Dizajn inšpirovaný
organickými tvarmi
Dizajn inšpirovaný
slovom, názvom
a.) kresba
b) kolorovaná kresba
Žiak vie : hľadať
skratky – symbolov
a graficky bude
vyjadrovať
jednoduchý a predsa
výrazný tvar
2 hodiny
Spoznávať
tradičné ľudové
remeslá
Podnety tradičných
remesiel
Babkárstvo,
hrnčiarstvo a
drotárstvo
Elektronické médiá
Maľovanie
prostredníctvom
počítača
a) práca s textilom
b) práca s prírodným
materiálom
Žiak vie : poznať
tradičné ľudové
remeslá, objavovať
nové technické
možnosti.
Žiak vie : objavovať
možnosti kreslenia
v počítači,
chápať vlastnosti
kresby tradičnými
materiálmi pri
porovnávaní s
počítačovou
kresbou.
1 hodina
Synestetické
podnety
Hmat vo vzťahu k
priestoru
kašírovanie
1 hodina
Podnety rôznych
oblastí poznávania
sveta
Podnety vlastivedy
Mapa ako výtvarný
prejav
Tradícia, identita,
kultúrna krajina
Výtvarná reakcia na
pamiatku, monument
obce
Škola
v galérii/galéria
v škole
Atribúty ikonografie
Výtvarné hry
Kreslenie na
pokračovanie
Koláž
Žiak vie : zobraziť
priestorový útvar
pomocou hmatu, vie
spoznať tvar
predmetu na základe
hmatového vnímania
Žiak vie: využiť
vlastivedné učivo mapu vo výtvarnom
prevedení
Žiak vie:
Podnecovať fantáziu
žiakov pri tvorbe
s odpadovým
materiálom.
Žiak vie :poznať
pojem ikonografia.
1hodina
Lineárna kresba,
kolorovaná kresba
Žiak vie :rozvíjať
vizuálna fantázia,
domýšľavosť
a aktivizovanie
momentu
prekvapenia
4 hodiny
Rozvíjať estetické
cítenie žiakov
prostredníctvom
melódie, rytmu
a štýlu hudby
formou výchovy k
umeniu
Podnety hudby
Hudba ako obraz
tónov, farebné tóny,
farebné stupnice
Lineárna kresba
Kombinácia kresby a
maľby
Žiak vie : rozvíjať
výtvarnú
predstavivosť
formou hudobného
umenia
1 hodina
rozvíjať ogická
a matematická
Porovnávacie,
kombinačné
Krajiny, zátišia,
portréty
Žiak vie :rozvíjať
výtvarnú
2 hodiny
Uplatniť základné
operácie
v grafickom
editore.
Zobrazovať
priestorový útvar
len pomocou
hmatu
a orientovať sa v
priestore
Vytvárať
kompozíciu z
koláže(útržky
novín, časopisov
a farebného
papiera)
Spoznávať
tradície obce,
svoju identitu
v interakcii so
svojim bydliskom
Vytvoriť projekt
Rozvíjať vizuálnu
fantáziu žiaka
Kresliaci program,
kresba, vypĺňanie plôch
- NART
Využívanie rôzneho
odpadového materiálu.
Tvorba projektu
a prezentačné činnosti
1 hodina
1 hodina
2 hodiny
predstavivosť pri
maľbe krajín,
zátiší, portrétov
a súhrnné cvičenia
Syntéza rôznych
typov obrazu
a zámena prvkov
Možnosti
zobrazovania motívu
Odklon od schém
predstavivosť
formou
kombinačných
a súhrnných cvičení
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Hudobná výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
prvý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Hudobná výchova formuje mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole i v rodine, prehlbuje ich
pozitívny vzťah k prírode, ku všetkým prejavom života, napomáha ich socializácii v kontexte regiónu i celej
spoločnosti.
Posilňuje ich vrodené prirodzené predpoklady a sklony k hravosti, spontánnosti, ich schopnosť údivu a očarenia,
celostnosť ich vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Vedie ich k uvedomeniu a rozlišovaniu mravných i estetických hodnôt, k otvorenosti a tvorivosti.
Hudobný materiál: - Detské popevky, riekanky, vyčítanky, piesne o prírode, o zvieratkách, so žartovnými
príbehmi, o živote v rodine i v škole, hudobné rozprávky, krátke inštrumentálne skladby, ľudové hudobnopohybové hry, Hudobné činnosti,
Vokálno - intonačné činnosti - Funkčné držanie tela, základy speváckeho dýchania, jasná artikulácia. Čistý
kultivovaný spev so zodpovedajúcim výrazom v rozsahu c1- a1.Melodická ozvena 5-3, fanfárové tóny,
melodická otázka a odpoveď. Melodizácia textu, riekaniek v priestore1.-6.stupňa s využitím štvrťových
a osminových hodnôt s oporou grafického názoru a pohybu, jej tvorivé uplatňovanie v hudobných hrách.
Inštrumentálne činnosti - Hranie jednoduchých rytmov na detských hudobných nástrojoch.
Štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody, okolitého prostredia a sveta rozprávok na detských
hudobných nástrojoch. Hra jednoduchých ostinátnych sprievodov a jednoduchých sprievodov k piesňam
a hudobným hrám na detských hudobných nástrojoch v 2/4,3/4 takte zo štvrťových a osminových hodnôt.
Percepčné činnost - Rozlišovanie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev).Rozlišovanie tónov vysoký,
nízky, rovnaký, silný, slabý, tempo pomalé, rýchle. Rozlišovanie piesne, nástrojovej skladby. Podľa počutia
rozlišovať zvukové zafarbenie hudobných nástrojov a používaných detských hudobných nástrojov. Podľa
počutia poznať slovenskú hymnu.
Hudobno- pohybové činnosti - Rozlišovanie a pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru sprevádzanej
piesne. Vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele. Realizácia ľudových tanečných hier so
spevom. Pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko-nízko, stúpanie-klesanie melódie, silno-slabo, pomaly-rýchlo.
Hudobno- dramatické činnosti - Vytvorenie vlastnej krajiny na improvizáciu v danom tónovom priestore.
Piesne na dvoch tónoch. Hra na ozvenu- podobnosť a totožnosť. Zmena výrazu a tempa ako prostriedok na
charakterizáciu. Hudobné nástroje- prostriedok charakterizácie. Kontrasty v príbehu. Jednoduchý príbeh
s využitím hudobných nástrojov, hry na ozvenu, hry na telo.
2. Ciele učebného predmetu
Cieľom je prostredníctvom: - poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní,
pochopením úlohy ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto
prispieť rozvíjaniu kultúrnych kompetencii žiakov, poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní,
umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčastnej podoby ľudových piesní
získať základy národnej identity a vlastenectva, - postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako
prirodzenú súčasť svojho života.
Kognitívne ciele
- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem, utvárať prvé predpoklady
pre primerané vnímanie zvukovosti hudobných štruktúr, pre vlastný spev, inštrumentálnu hru a ostatné prejavy
na báze hudby,
Socioafektívne ciele
- uvedomenie si a postupné rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť, zjednocovať a
kultivovať kolektívny spev triedy i ostatné s hudbou spojené prejavy žiakov,
Psychomotorické ciele
- na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné predstavy
v súčinnosti s výtvarnými , pohybovými a literárnymi činnosťami, posilňovať vrodené prirodzené správanie detí
a ich vlohy k hravosti, spontánnosti, ich schopnosť údivu a očarenia.
Pedagogické stratégie - metódy a formy
Slovné: vysvetľovanie, názorné: demonštrácia, ukážky, činnostno- praktické: cvičenie, nácvik, hra na
hudobných nástrojoch, individuálneho prístupu, hodnotiace metódy: povzbudzovanie, pochvala, rôzna forma
hier - senzomotorická, napodobňujúca, námetová, fantastická, funkčná, hudobno- pohybové hry.
3. Učebné zdroje
Kopinová, Ružičková, Damboráková: Hudobná výchova pre 1. ročník základných škôl. Mladé letá s.r.o.
Bratislava 2007- schválilo MŠ SR dňa 23. 8. 2000 pod číslom 2917/2000-41, CD hudobnej výchovy pre 1.
ročník
4. Kritériá a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
V predmete hudobná výchova sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- prístup k predmetu
- praktické zručnosti žiakov
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
Obsah predmetu 1. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne –33 hodín ročne
Ciele
Vokálno- intonačné
činnosti
Rozvíjať základné
spevácke zručnosti
a návyky.
Naučiť detské a ľudové
piesne spievať čisto
a rytmicky presne,
adekvátne nálade.
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Základy speváckeho dýchania,
držanie tela, nasadenie tónu, tvorba
tónu, artikulácia, hlasová hygiena,
rozširovanie hlasového rozsahu,
jednohlas. Práca s hlasom.
Kultivácia speváckeho
a hovoreného prejavu
prostredníctvom uplatňovania
a upevňovania správnych
speváckych návykov. Poznať a
správne realizovať hodnoty nôt ,
(štvrťová, osminová a pomlčky).
Žiak vie čisto a so správnym
výrazom primeraným piesni
zaspievať minimálne 12
detských a ľudových piesní,
hier so spevom.
14 hodín
Žiak vie hrať rytmické
motívy, pozostávajúce
5 hodín
Pojmy: Ľudová pieseň, solmizačné
slabiky,
Inštrumentálne činnosti
Naučiť hrať na
Hra na detských hudobných
nástrojoch a ich využívanie počas
jednoduchých rytmických
nástrojoch a rozoznávať
ich.
hudobnej reprodukcie, produkcie.
Štylizácia charakteristických
zvukov.
Rozvíjať tvorivosť
pri realizácii jednoduchých
sprievodov k piesňam, pri
vytváraní rytmických
motívov.
Pojmy: Riekanka, rytmus, takt,
detské hudobné nástroje
Hudobno- pohybové
činnosti
Reagovanie na hudbu
a stvárňovanie hudby pomocou
pohybu, tanca, gesta.
Naučiť reagovať na hudbu
pomocou pohybu, tanca,
gesta.
Naučiť vytvárať
jednoduché ostinátne
sprievody.
z hodnôt štvrťových,
osminových, polových nôt
a pomlčiek, použiť ich pri
tvorbe sprievodu k piesňam.
Žiak vie pohybom správne
reagovať na hudbu.
6 hodín
Žiak vie po viacnásobnom
vypočutí rozpoznať
minimálne štyri hudobné
skladby.
6 hodín
Pohybové vyjadrenie rytmu
a charakteru piesne, hudobnej
skladby ( krok, chôdza, dopredu,
dozadu, na mieste, poklus, beh).
Vytváranie jednoduchých
ostinátnych sprievodov hrou na tele
(tlieskanie, plieskanie, podupy).
Pojmy: Pohyb, nálada piesne a
skladby
Percepčné činnosti
Naučiť vnímať krátke,
veku primerané skladby
a rozvíjať vyjadrovacie
schopnosti pri verbalizácii
hudobného zážitku..
Naučiť rozoznať kontrast
v hudbe, totožné, podobné
a odlišné motívy, časti
skladby.
Pozorné počúvanie piesní
a skladieb, rozlišovanie známych
piesní.
Rozlíšenie tónov podľa výšky, sily,
druhy tempa.
Vizualizácia, verbalizácia zážitku.
Rozlíšenie zvukov okolitého sveta (
zvuk, tón, reč, spev).
Pojmy: Hudobná skladba. hudobný
zážitok
Hudobno- dramatické
činnosti
Prevedenie dramatického príbehu
s využitím všetkých činností.
Naučiť využívať hudobné
nástroje ako prostriedok na
vykreslenie prostredia
a nálad.
Pojmy: Hudobná krajina, nálada,
kontrast v príbehu, hudobno dramatické vystúpenie
Rozvíjať tvorivosť pri
vytváraní jednoduchého
príbehu s integráciou
vokálnej a nástrojovej
improvizácie.
Dokáže vystihnúť náladu
piesne a počúvanej hudby.
Žiak sa vie zapojiť do
realizácie jednoduchého
hudobno - dramatického
vystúpenia.
2 hodiny
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Hudobná výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
druhý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných
hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne
muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia.
V druhom ročníku sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených
predpokladov žiakov a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a
modelov okolitého sveta.
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové kultúrne dedičstvo
a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa.
Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov. Hudba má byť pre
žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému
poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť
žiakov do hudobnovýchovného procesu.
Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú integrujúci
charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej,
etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie
formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných
nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné
činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať.
V druhom ročníku sa realizujú hudobné prejavy: vokálno - intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne
(interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ
usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa
zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení hudobnovýchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z
osobného zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu
najschopnejších žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov. V primárnom
vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez ne k transferu pri
aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou
partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené vedomosti.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom hudobnej výchovy v 2. ročníku ZŠ je nadviazať na zručnosti, vedomosti získané v 1. ročníku,
pokračovať v nich a naďalej využívať hudobné experimentovanie ako príležitosť na uplatňovanie poznávania
zákonitostí hudby. Naďalej pokračovať v budovaní kompetencií prostredníctvom:
poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy
ľudovej piesne v živote človeka, poznania a interpretácie detských riekaniek, ľudových piesní a počúvaním ich
úprav pre detský zbor a klavír postupne si naďalej osvojovať hudobný materinský jazyk, vštepovať žiakom
elementárne základy hudobných vedomostí.
poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými
skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy národnej identity a vlastenectva a takto
prispieť k formovaniu
kultúrnych kompetencií žiakov,
hier s hudbou a jej prvkami, ktorá nadobúda črty tvorivej práce a vedomej zameranosti
na jednotlivé hudobné javy, prehlbovať počiatočný spontánny záujem o hudbu, postupného poznávania
umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho života.
Kognitívne ciele
poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem
(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),
prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných
vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako
prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov,
prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností)
prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,
zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s pravidlami, k
zámernej práci s hudobným materiálom,
poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru svojich
skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených veku primeraných umeleckých
diel,
získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave hudobných
vedomostí a vkusových postojoch.
Socioafektívne ciele
uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť,
empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať vlastné názory a
postoje,
bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať vlastnú prácu i
skupinové projekty,
chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania voľného
času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele
na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné predstavy v
súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových
projektoch,
dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.
Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
rozvíjal citový svet žiakov,
formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k
prírode, ku všetkým prejavom života,
vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným
vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými
dielami, tancom,
vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez
nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre.
Pedagogické stratégie- metódy a formy
Pri získavaní poznatkov ma dominantné postavenie má zážitkové učenie, ktoré sa stáva aktivizujúcim
a zjednocujúcim činiteľom. Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto
uplatníme: skupinové, diferencované vyučovanie; návštevy hudobných podujatí, zážitkové, kognitívne,
skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rolí, metódu predbiehanie a návratov, špecifické metódy:
intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené
objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda improvizácia.
3.
Učebné zdroje
Langsteinová, Felix,: Hudobná výchova pre 2. ročník základných škôl. SPN Bratislava 1999- schválilo MŠ
dňa 11. 6. 1999 pod číslom 2405/99-41, CD hudobnej výchovy pre 2. ročník
4.
Kritériá a stratégie hodnotenia
SR
Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, snahu vzdelávať sa v hudbe
a zlepšovať hudobné prejavy. Pri hodnotení, pri priebežnej i súhrnnej klasifikácii sa uplatňuje primeraná
náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, do úvahy sa berie vynaložené
úsilie žiaka. Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia, a to najmä pri menej nadaných žiakoch. Aktuálny výkon
žiaka hodnotíme vzhľadom na jeho možnosti.
Kritéria hodnotenia
Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku:
a) priebeh vytvárania postojov:
- záujem o hudobné činnosti a hudobné umenie v rámci edukačných úloh,
- schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov,
b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:
- žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim výrazom,
pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové zručnosti a návyky,
- orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie,
- hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných nástrojoch a hrou
na telo,
- orientácia v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov hudby a ich funkcií,
- pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a zdôvodniť,
- integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácii hudobných činností,
- aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia,
c) priebeh získavania hudobných vedomostí:
- vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s preberanými edukačnými
úlohami.
Na hodnotenie žiakov počas celého školského roka používame:
3. priebežné hodnotenie
 klasifikácia známkou
 ústne hodnotenie
4. sumatívne hodnotenie
 klasifikácia známkou
1 - výborný
2 - chválitebný
3 - dobrý
4 – dostatočný
5 – nedostatočný ( neodporúčame používať v celkovom hodnotení žiaka)
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-30121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
5. Obsah predmetu pre 2. ročníka
V 2. ročníku primárneho stupňa vzdelávania učivo nie je rozdelené do tematických celkov.
Časový rozsah výučby : 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Ciele
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Časová
dotácia
Vokálno- intonačné činnosti
Jednoduché slovenské ľudové
piesne, detské piesne
v rozsahu c1-c2.
Žiak vie čisto a so správnym
výrazom zaspievať
minimálne 10 detských
a ľudových piesní, podľa
taktovania a hier so spevom.
Žiak pozná a vie zrealizovať
hodnoty nôt – osminová,
štvrťová, polová a pomlčky
¾. Podľa fonogestiky vie
zaspievať jednoduché durové
melódie.
15 hodín
Žiak vie hrať rytmické
motívy, pozostávajúce
z hodnôt štvrťových,
osminových, polových nôt
a pomlčiek. Vie vytvoriť
inštrumentálny sprievod
k piesňam a hudobným
hrám.
4 hodiny
Žiak vie pohybom reagovať
na hudbu.
6 hodín
Rozvíjať základné spevácke
zručnosti a návyky. Dosiahnuť , aby
ich žiaci správne využívali pri speve
piesní.
Naučiť detské a ľudové piesne
spievať čisto a rytmicky presne,
adekvátne nálade.
Vyvodenie a intonácia
v priestore 1. - 6. stupňa na
solmizačné slabiky, tvorivá
práca s nimi.
Naučiť a správne realizovať hodnoty
nôt – osminová, štvrťová, polová
a pomlčky . Naučiť podľa
fonogestiky zaspievať jednoduché
durové melódie.
Pojmy: ľudová pieseň,
solmizačné slabiky do, mi, so,
štvrťová, polová , osminová
nota, pomlčky
Inštrumentálne činnosti
Hra na detských hudobných
nástrojoch a ich využívanie
počas hudobnej reprodukcie,
produkcie. Štylizácia
charakteristických zvukov.
Naučiť techniku hrania na
jednoduchých rytmických
nástrojoch. Pomocou detských
hudobných nástrojov podporiť
náladu piesne.
Tvorba jednoduchých
sprievodov v 2/4, ¾ takte
k piesňam a hudobným hrám.
Pojmy: detské hudobné
nástroje, sprievod k piesni
Hudobno- pohybové činnosti
Kultivovať telesné pohyby žiakov.
Viesť žiakov, aby dojmy, pocity ,
predstavy evokované hudbou vedeli
vyjadriť kultivovaným pohybom.
Naučiť realizovať hmatovo –
akustické pohyby: tlieskanie,
plieskanie, lúskanie, ťukanie.
Naučiť reagovať a osvojiť si
taktovacie gesto v 2/4 takte.
Reagovanie na hudbu
a stvárňovanie hudby
pomocou pohybu, tanca, gesta.
Pohybové vyjadrenie rytmu
a charakteru piesne, hudobnej
skladby ( krok, chôdza,
dopredu, dozadu, na mieste,
poklus, beh).
Vie pohybom reagovať na
zmeny rytmu. Žiak vie
reagovať na taktovanie v 2/4
takte. Vie realizovať tanečno
– pohybový prejav v hravej
elementárnej podobe.
Vytváranie jednoduchých
ostinátnych sprievodov hrou
na tele (tlieskanie, plieskanie,
lúskanie, ťukanie, podupy).
Žiak vie vytvoriť jednoduchý
ostinátny sprievodov hrou na
tele (tlieskanie, plieskanie,
lúskanie, ťukanie, podupy).
Používanie taktovacích gest
v 2/4 takte.
Detské ľudové hry.
Pojmy: Pohyb, nálada piesne
a skladby, detské ľudová hra,
hra na telo, taktovacie gesto
Percepčné činnosti
Verbalizácia nálady piesní a
Žiak pozná minimálne 6
5 hodín
Rozvíjať sluchovo – percepčné
schopnosti , hudobnú pamäť,
predstavivosť na rozlišovanie
základných vlastností tónov,
analyticko – syntetické schopnosti,
hudobnú pamäť, hudobnú
predstavivosť, schopnosť esteticky
hodnotiť a prežívať hudbu.
skladbičiek.
Rozlíšenie známych skladieb
a ich autorov.
Sluchové rozlíšenie predohry,
medzihry, dohry, ukončenej ,
neukončenej melódie
Pojmy: hudobná skladba,
hudobný záţitok, predohra,
medzihra, dohra, sláčikové,
dychové nástroje, klavír
hudobných skladieb a ich
autorov.
Žiak dokáže vystihnúť
náladu piesne a počúvanej
hudby.
Žiak vie sluchom rozoznať
kontrast v hudbe, predohru,
medzihru, dohru, ukončenú
a neukončenú melódiu,
základné sláčikové, dychové
nástroje a klavír.
Žiak vie verbalizovať svoj
názor na vypočutú skladbu.
Hudobno- dramatické činnosti
Podporovať tvorivosť pri vytváraní
vlastnej hudobnej krajiny v danom
tónovom priestore.
Rozvíjať predstavivosť pri vytváraní
jednoduchého príbehu s integráciou
vokálnej a nástrojovej improvizácie.
Využívať hudobné nástroje ako
prostriedok na vykreslenie
prostredia a nálad.
Prevedenie dramatického
príbehu s využitím všetkých
činností.
Pojmy: hudobná krajina,
postava, nálada, kontrast v
príbehu, hudobno -dramatické
vystúpenie, rola
Žiak sa vie tvorivo
participovať na vytvorení
hudobného príbehu
s integráciou vokálnej
a nástrojovej improvizácie.
2 hodiny
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Hudobná výchova
1 hod. týždenne , spolu 33 vyuč. hodín
tretí
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Rozmanité aktivizujúce hudobné činnosti a v rámci nich spev ako najprirodzenejší hudobný prejav
žiakov sú relevantnými prostriedkami na rozvíjanie kľúčových spôsobilostí. Centrálne postavenie v hudobných
činnostiach majú vokálno-intonačné a percepčné činnosti, ktoré sa realizujú v esteticko-výchovnej práci
s piesňou i v rámci hlasovej výchovy, kde žiaci získavajú základné spevácke zručnosti. Metódy osvojovania
piesní položia základy uvedomenia si vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia. Výber
piesní a zvolené metodické postupy vedú žiakov k tomu, aby svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel
(kam patria aj piesne) vedeli verbalizovať a pri elementárnom rozbore, osvojovaní a precítenej interpretácii
piesní si veku primerane vytvárali vlastné názory a postoje v rámci systematicky premyslenej vokálno-intonačnej
a sluchovej výchovy, ktorá uprednostňuje hravý spôsob získavania intonačných a sluchových zručností – čo
predstavuje základ rozvíjania hudobných schopností – predpokladu úspešnej realizácie všetkých hudobných
činností.
V 3.ročníku sú na dôležitom mieste hudobno-pohybové a inštrumentálne činnosti, ktoré vhodne
aktivizujú žiakov a zároveň by mali plniť aj relaxačnú a regeneračnú funkciu. Veľkým pozitívom týchto
hudobných činností je, že umožňujú deťom experimentovanie s hudbou.
2.
Ciele učebného predmetu
Cieľom je prostredníctvom hry s hudbou a jej prvkami prehlbovať počiatočný spontánny záujem
o hudbu a hudobné prejavy tak, aby hudba a vlastné hudobné prejavy prinášali radosť a možnosť sebarealizácie,
formou reprodukcie a elementárnej produkcie hudby skvalitňovať úroveň ostatných hudobných činností,
komplexne chápaných hudobných činností vytvárať podmienky hudobného vzdelávania žiakov, obohatiť
estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti, hravej formy postupne vštepovať žiakom elementárne
hudobné vedomosti, hudobných aktivít posilňovať socializáciu žiaka v kolektíve a jeho motiváciu k samotnému
predmetu, poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní
hudobnými skladateľmi minulej a súčasnej podoby získali základy národnej identity a vlastenectva, postupného
poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho života.
Kognitívne ciele:
· Poznávať svet zvukov a hudby na princípoch detskej hry a jej rôznych foriem.
· Prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí,
hudobného jazyka , výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať.
· Prispievať k rozvoju hudobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti prostredníctvom hudobných činností.
· Zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s pravidlami
k zámernej práci s hudobným materiálom.
· Poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, veku primerané umelecké diela chápať, rozpoznávať a
interpretovať výpovede o nich.
· Získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno – estetického vedomi a v sústave
hudobných vedomostí a postojov.
Socioafektívne ciele:
· Uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť.
· Empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať vlastné
názory a postoje.
· Získať schopnosť spolupracovať vtíme, prezentovať vl astnú i skupinovú prácu.
· Chápať umenie v jeho mnohorakých podobách nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania voľného času,
ale aj ako prostriedok skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele:
· Realizovať na primeranej úrovni na základe získaných zručností svoje hudobné predstavy v súčinnosti
s výtvarnými , pohybovými a literárnymi predstavami .
· Dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.
Pedagogické stratégie - metódy a formy
Metódy osvojovania hudby - imitačná , intonačná, vokálno - intonačná, kombinovaná metóda, indukcia,
dedukcia, metódy predbiehania a návratov, pozorovanie, problémové metódy, tvorivá dramatika, hudobný
dialóg, samostatné objavovanie hudby, hrové formy, improvizácia, aktivizačné a motivačné, upevňovanie
vedomostí a zručností, preverovanie, precvičovanie a hodnotenie.
3.
Učebné zdroje
E. Langsteinová, B. Felix - Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl, SPN 2010, schválilo MŠ
SR pod č. 2010-19026/46219:4-919 zo dňa 25. novembra 2010, CD hudobnej výchovy pre 3.ročník.
4.
Kritériá a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej
školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
V predmete hudobná výchova sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- prístup k predmetu
- praktické zručnosti žiakov
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5.
Obsah predmetu 3. ročníka
Časový rozsah výučby – 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
V 3. ročníku primárneho stupňa vzdelávania učivo nie je rozdelené do tematických celkov.
Ciele
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Vokálno-intonačné
činnosti
Rozvíjať základné spevácke
návyky. Dosiahnuťsprávne
spevácke dýchanie,správne
nasadenie tónu, artikuláciu
spoluhlások a koncoviek.
Naučiť zaspievať
dvojhlasný kánon a
jednoduchý ostinátny
dvojhlas. Poznať a správne
realizovať hodnoty nôt
vyskytujúcich sa v
piesňach, realizovať
rytmické tvorenie. Dokázať
určiť náladu a hlavnú
myšlienku piesní, vyvodiť
charakteristické výrazové
prostriedky. Intonácia v
priestore 1. – 8. (bez 7.
Slovenské ľudové piesne
(najmä detské, tanečné,
žartovné), piesne
susedných národov, detské
tanečné piesne súčasných
autorov v rozsahu c¹ – d².
Krátke hlasové, intonačnorytmické a sluchové
cvičenia, hudobné hry (hra
na ozvenu, otázka –
odpoveď, reťazová hra,
rytmické a melodické
doplňovačky).
Žiak vie čisto a so
správnym výrazom
zaspievať minimálne 15
piesní, ktoré sú základom
ovládania hudobného
materinského jazyka.
Intonovať podľa ruky
diatonické durové postupy.
Pojmy :ozvena, reťazová
hra dvojhlasný kánon
Časová
dotácia
14 hodín
stupňa) a dolného 5. stupňa
podľa fonogestiky a
písmenkových nôt,
elementárne tvorenie v
tomto priestore.
Inštrumentálne činnosti
Naučiť žiakov
uvedomene rozlišovať
rytmické hodnoty a ich
vzťahy v takte ,vedieť
tvoriť ostinátne sprievody
zodpovedajúce charakteru
piesní. Zdokonaľovať v
technike hry na detských
hudobných nástrojoch.
Hudobno-pohybové
činnosti Naučiť zatancovať
jednokročku, dvojkročku,
mazúrku, základný polkový
krok, zostaviť z krokov
jednoduchý tanec,rozvíjať
kultivované telesné pohyby.
Percepčné činnosti
Rozvíjať vnímanie hudby,
poznať kontrast, návrat,
totožnosť, podobnosť a
odlišnosť hudobných
myšlienok v hudobnej
skladbe.
Hudobno-dramatické
činnosti Rozvíjať
prežívanie modelových
situácií prepojením
hudobno-dramatického
prejavu s reálnymi
životnými situáciami.
Sprievody k piesňam,
jednoduché rytmické hry
a cvičenia
Pojmy :detské hudobné
nástroje ,ostinátny
sprievod
Žiak vie zahrať
jednoduché sprievody k
piesňam, správne
zvoleným detským
hudobným nástrojom
zdôrazniť dôležité
hudobné myšlienky
v počúvanej piesni,
skladbe.
Jednoduché tance
Pojmy:Jednokročka,
dvojkročka , mazúrka ,
elementárna pohybová
improvizácia na hudbu,
taktovanie 2- a 3-dobého
taktu
Inštruktívne skladby
skladateľov 20. a 21.
storočia.
Pojmy : Kontrast, návrat,
totožnosť, podobnosť,
odlišnosť
Žiak vie predviesť kroky
jednoduchého čardáša,
mazúrky, vyjadriť obsah
piesní a skladieb pohybom
Hudobno-dramatické
etudy, hry, jeden hudobnodramatický celok.
Žiak vie podľa sluchu
rozpoznať minimálne 6
hudobných skladieb,
dokáže vystihnúť ich
náladu a odhaliť
dominujúce výrazové
prostriedky, verbalizovať,
výtvarne vyjadriť hudobné
zážitky
Žiak vie realizovať
minimálne 1 hudobnodramatickú etudu (celok),
transformovať v
hudobných činnostiach
získané vedomosti a
skúsenosti pri realizácii
improvizácie v hudobnodramatických etudách a
celkoch
2 hodiny
8 hodín
3 hodiny
5 hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Hudobná výchova
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
štvrtý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných hravých činností sa
žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem
o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia. Posilňuje ich vrodené prirodzené predpoklady a sklony k hravosti,
spontánnosti, ich schopnosť údivu a očarenia, celostnosť ich vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Vedie ich k uvedomeniu a rozlišovaniu mravných a estetických hodnôt, k otvorenosti a tvorivosti. Hudobná
výchova formuje mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole, posilňuje ich pozitívny vzťah k prírode, ku
všetkým prejavom života, napomáha k ich socializácii v kontexte regiónu i celej spoločnosti.
Vo 4. ročníku sa postupne prehlbuje a dovršuje splnenie hlavných cieľov predmetu:
o prostredníctvom poznania a interpretácie slovenských ľudových piesní rôznych folklórnych oblastí
Slovenska si osvojiť hudobný materinský jazyk, čo znamená aj príspevok hudobnej výchovy
k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,
o poznať slovenské zvykoslovie, jeho umelecké spracovanie hudobnými skladateľmi rôznych dôb a takto
získať pevný základ národnej identity a vlastenectva
Úlohou hudobnej výchovy vo 4. ročníku je maximálne využiť špecifické možnosť predmetu: aktivizovať tvorivé
sily, formovať emocionálnu a rozumovú stránku žiakov, získať základy hudobného myslenia, elementárne
základy hudobno-estetického vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojov. Hudobné činnosti
naďalej dávajú možnosť žiakom aktívne sa stretávať s hudbou, sú rozhodujúcimi prostriedkami rozvíjania
hudobnosti žiakov. Majú nezastupiteľnú funkciu aj preto, lebo zásluhou ich rozmanitosti dostávajú žiaci
možnosť sebarealizácie, experimentovania, spájajú hudbu so slovom, pohybom, s hrou na detských hudobných
nástrojoch.
2. Ciele učebného predmetu
Cieľom predmetu je prostredníctvom:
- poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne v živote
človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť rozvíjaniu kultúrnych kompetencií
žiakov,
- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní
hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy národnej identity a
vlastenectva,
- postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho života.
Kognitívne ciele
- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem (senzomotorická,
napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),
- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí, hudobného
jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako prostriedok komunikačný a
sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov,
- prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) prostredníctvom
komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,
- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s pravidlami, k
zámernej práci s hudobným materiálom,
- poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru svojich
skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených, veku primeraných umeleckých
diel,
- získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave hudobných
vedomostí a vkusových postojoch.
Socioafektívne ciele
- uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť,
- empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať vlastné názory a
postoje,
- bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
- získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať vlastnú prácu i
skupinové projekty,
- chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania voľného
času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele
- na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné predstavy v
súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových
projektoch,
- dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky,
- základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa rozvíjal citový svet,
formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým
prejavom života,
- vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku kultúrnemu
životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom,
- vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického podliehania
módnym vlnám, reklame a subkultúre.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
Osvedčeným médiom pedagogického procesu je hra na primeranej mentálnej úrovni žiaka. Zámerom
hudobno-výchovnej práce je zapojiť každého žiaka do hudobných aktivít. Uplatňujú sa všetky druhy hudobných
činností, z ktorých dominujú spevácke a hudobno-pohybové. Kladieme dôraz na hudobné zážitky, ktorých
prameňom je v prvom rade hudba a proces sebarealizácie, pocit úspešnosti. Prostredníctvom hry s hudbou a jej
prvkami prehlbujeme počiatočný spontánny záujem o hudbu a hudobné prejavy tak, aby vnímanie hudby a
hudobné aktivity prinášali radosť a aj určitý relax, uvoľnenie. Usilujeme sa o to, aby sme žiakom poskytovali
optimálne podnety pre ich hudobnú aktivitu, preto striedame rôzne hudobné činnosti, uprednostňujeme zážitkové
a skúsenostné metódy, metódu hrania rolí, hrové formy pri získavaní hudobných skúseností, riadené objavovanie
hudby.
Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto uplatníme:
• skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí, besedy,
• zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol; špecifické metódy: intonačná
metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadene
objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda, improvizácia.
3. Učebné zdroje:
E. Langsteinová, B. Felix: Hudobná výchova pre 4. ročník základných škôl.Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá s. r. o. 2012 schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky pod č. 2013-11885/38002:4-919 dňa 14. augusta 2013, internetové zdroje.
4. Kritériá a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou,
ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen
slovom a známkou). V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich výsledkov a snahy. Žiakov
postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojich spolužiakov.
V predmete hudobná výchova sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- prístup k predmetu
- praktické zručnosti žiakov
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný
5. Obsah predmetu 4. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Cieľ
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Vokálno-intonačné
činnosti
Zdokonaľovať
spevácke návyky,
vyrovnávať vokály,
výslovnosť
koncoviek,
artikuláciu, dýchanie.
Rozvíjať spevácke
zručnosti.
Poslanie hudby
v našom živote
Ovládanie základných
hlasových zručnosti:
správne držanie tela,
spevácke dýchanie,
otváranie úst, mäkké
nasadenie tónu,
artikulácia, spev
hlavovým
tónom.Intonovanie
podľa fonogestiky a
písmenkových nôt v
durovej diatonike +
molový 5-akord
Rozlišovanie durových
a molových tónin
(trojzvuky, piesne).
Spievanie dvojhlasného
kánonu a
jednoduchého
dvojhlasu. Piesne
aspoň z 3 oblastí
Slovenska. Poznanie a
správne realizovanie
hodnoty nôt
vyskytujúcich sa v
notových zápisoch.
Čítanie nôt od h po d².
Žiak vie čisto a so
správnym výrazom
zaspievať minimálne 15
piesní.
Žiak vie intonovať
podľa ruky diatonické
durové postupy.
Vie aktívne používať
základné pojmy
v hudbe.
Piesne spievať
intonačno-rytmicky
správne a precítene.
Žiak vie zaspievať
dvojhlasný kánon a
jednoduchý dvojhlas.
Žiak pozná a vie
správne zaspievať
piesne aspoň z 3 oblastí
Slovenska. Pozná a vie
správne realizovať
hodnoty nôt
vyskytujúcich sa v
notových zápisoch.
Žiak vie čítať noty od h
po d².
Slovenské ľudové
piesne (uspávanky,
tanečné, regrútske,
svadobné, koledy).
Rôzne podoby
slovenských
ľudových piesní
v úprave
skladateľov od 19.
storočia podnes
Ľudová pieseň
v živote človeka
a spoločnosti
Slovenské ľudové
piesne v troch
základných
oblastiach
Slovenska,
regionálne piesne.
Ľudové hudobné
nástroje. Folklórny
kalendár. Folklórne
súbory.
Inštrumentálne
činnosti
Zdokonaľovať
techniku hry na
Pojmy: ľudová pieseň,
durová diatonika,
základné hlasové
zručnosti, fonogestika,
durové a molové
tóniny, dvojhlasný
kanón, hodnoty nôt
Hra na detských
hudobných nástrojoch a
ich využívanie počas
hudobnej reprodukcie
Vie hrať ostinátny
sprievod k piesňam na
detských hudobných
nástrojoch. Vie
Časová
dotácia
22 hodín
11 hodín
detských hudobných
nástrojoch.
Poskytnúť radosť
z kolektívneho
muzicírovania a
tvorby vlastných
hudobných nástrojov
a ich tvorivého
využívania.
i produkcie.
Štylizácia
charakteristických
zvukov a javov z
prírody a okolitého
prostredia, sveta
rozprávok.
Hra jednoduchých
ostinátnych sprievodov
k piesňam, tvorba
jednoduchých
sprievodov v 2/4, ¾,
4/4 takte k piesňam a
hudobným hrám
Tvorivá rytmizácia k
jednoduchým piesňam,
improvizácia predohry,
dohry.
Pojmy: Jednoduché
sprievody, detský
hudobný nástroj,
ostinátne sprievody,
technika hry, vlastný
hudobný nástroj
štylizovať zvuky na
detských hudobných
nástrojoch.
Žiak vie tvorivo
rytmizovať a tvoriť
jednoduché sprievody
na detských hudobných
nástrojoch v 2/4, 3/4,
4/4 takte s využitím
polových, štvrťových,
osminových nôt a
príslušných pomlčiek.
Žiak vie tvoriť vlastné
hudobné nástroje.
Hudobno-pohybové
činnosti
Realizovať hudobnopohybové hry so
spevom. Vedieť
zatancovať valašský
krok, mazúrku,
základný polkový
krok, valčík. Zostaviť
z krokov jednoduchý
tanec, rešpektujúc
formu piesne a
kultivované telesné
pohyby. Aktívne
využívať hmatovoakustické pohyby a
hudobno-pohybovú
tvorivosť.
Jednoduché ľudové
tance, hudobnopohybové tanečné hry.
valašský krok, čardáš,
mazúrku, valčík, polku,
jednoduchý tanec,
kultivované telesné
pohyby. Elementárna
pohybová improvizácia
na hudbu. Používanie
taktovacích gest v 2/4,
¾, takte.
Pojmy: Jednoduchý
čardáš, pomalý valčík,
valašský krok, mazúrka,
valčík, polka,
elementárna pohybová
improvizácia, 2/4, ¾,
takt
Žiak vie zostaviť z
krokov jednoduchý
tanec rešpektujúc formu
piesne.
Žiak dokáže vyjadriť
obsah piesní a skladieb
pohybom.
Žiak vie vytvorit
elementárnu pohybovú
improvizáciu na hudbu.
Žiak vie reagovať na
taktovacie gestá a
taktovať v 2/4, ¾,
takte.
Percepčné činnosti
Rozvíjať aktívne
vnímanie a
prežívanie hudby,
počas ktorej žiak
poznáva hudbu vo
všetkých jej
žánrových, štýlových
a funkčných
podobách
Umelecké spracovanie
slovenských ľudových
piesní od 19. storočia
podnes.
Rozlíšenie tónov podľa
výšky, sily, druhy
tempa. Počúvanie
piesní a hudobných
skladieb, rozlišovanie
známych piesní
ľudových, umelých,
jednohlasných,
dvojhlasných (kánon),
Žiak vie podľa sluchu
poznať minimálne 6
hudobných skladieb,
dokáže vystihnúť zámer
skladateľa a odhaliť
výrazové prostriedky,
ktorými ich realizoval.
Vie sluchom rozoznať
predohru, medzihru,
dohru.
Žiak vie sluchom
rozlíšiť kontrast, návrat,
opakovanie, variačnú
Hudobnodramatické činnosti
Rozvíjať tvorivosť
pri modelovaní
situácií hudobnodramatického prejavu
prostredníctvom
integrácie vokálnej
a nástrojovej
improvizácie.
Vzdelávacia oblasť : Zdravie a pohyb
melódie, sprievodu,
sluchové rozoznávanie
predohry, medzihry,
dohry, sluchové
rozlíšenie kontrastu,
návratu, opakovania,
variačnej zmeny.
Verbalizácia zážitku,
sformulovanie názoru o
hudobnej ukážke.
Hudobné skladby,
výrazové prostriedky,
kontrast, návrat,
totoţnosť, variácie,
expresívna reakcia na
hudbu, pohyb,
vizualizácia,
verbalizácia, sláčikové
a dychové nástroje,
fujara, gajdy, nástrojové
obsadenie,
zmenu.
verbalizovať zážitok,
sformulovať názor o
hudobnej ukážke.
Žiak vie podľa sluchu
rozoznať sláčikové,
dychové nástroje,
fujaru, gajdy
Pojmy: Hudobnodramatické etudy, hry,
jeden hudobnodramatický celok.
Žiak vie transformovať
v hudobných
činnostiach získané
vedomosti a skúsenosti
pri realizácii
improvizácie
v hudobnodramatických etudách
a celkoch.
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Telesná výchova
2 hod. týždenne, spolu 66 vyuč. hodín
prvý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantné na telesné funkčné a pohybové
zdokonaľovanie, čím
prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej
výkonnosti.
Využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom
na hrubú i jemnú motoriku.
2. Ciele učebného predmetu
Ciele vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ a vedie žiaka k :
 stimulovaniu reči a myslenia počas telovýchovných činnosti,
 podporovaniu procesov sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
 podporovaniu aktivity, fantázie a kreativity,
 formovaniu pozitívneho vzťahu k TV, športu,
 kultivovanému pohybovému prejavu podporovaniu získavania poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na
zdravie,
 uplatňovaniu zásah hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
 vytvoreniu primeranej predstavy o vlastných pohybových možnostiach
 rozvoju osobnosti ako celku po stránke kognitívnej, morálnej, sociálnej emocionálnej.
 vnímaniu zdravia a pohybovej aktivity ako nevyhnutnej súčasti pri formovaní
 zdravého životného štýlu
 prejavovaniu záujmu o pohybové činnosti v každodennom živote.
Pedagogické stratégie- metódy a formy
V jednotlivých tematických celkoch učebných osnov, bude vyučujúci dosahovať stanovené ciele podľa druhu
učiva kombináciou a logickým usporiadaním metód, zásad a foriem práce, ktoré budú prispôsobené
momentálnym podmienkam vyučovania, úrovni pohybových zručností a schopnosti a v neposlednom rade na
základe záujmu a spolupráce žiakov.
Motivačné metódy: motivácia, expozícia, fixácia, diagnostika.
Expozičné metódy: Priamy prenos poznatkov – verbálnymi metódami / výklad, opis, pokyn, vysvetľovanie /
Sprostredkovaný prenos poznatkov pomocou názoru – demonštračné metódy / pozorovanie / Hra ako metóda. /
Fixačné metódy. Metóda opakovania a precvičovania učiva. Metóda pasívneho pohybu
Aplikované metódy ( kruhové cvičenia, doplnkové cvičenia, cvičenie na stanovištiach ). Metóda oboznámenia
s inými činnosťami.
Metóda začiatočného nácviku pohybových činností.
Metóda zdokonaľovania a upevňovania nových nácvikov a zručností.
Didaktické formy práce:
Základné : hromadná forma, skupinová forma, individuálna forma
Špecifické : doplnkové cvičenia, cvičenia na stanovištiach, kruhové cvičenia
3. Učebné zdroje
internet
4.
Kritériá a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Žiak: vie pravidlá hier, spolupráce, technicky správne manipuluje s náčiním a uplatňuje zásady kultúrneho
správania sa na športových podujatiach. Má primerané vekurozvinuté základné senzorické a motorické,
intelektuálne, kultúrno-umelecké a tvorivé schopnosti, vie ich aplikovať v živote i športe. Má primerané veku
osvojené držanie tela, jeho vnímanie pri pohybových činnostiach. Aplikuje širokú škálu cvičení na vnímanie
vzájomného pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania,
sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily. Má primerane veku osvojené základné zručnosti z plávania, turistiky,
korčuľovania, lyžovania, bicyklovania. Vie ich primerane aplikovať v živote a športe.
Žiak bude klasifikovaný týmito stupňami:
1- výborný
2 -chválitebný
3 - dobrý
4 - dostatočný
5 - nedostatočný
5. Obsah predmetu 1. ročníka
Časový rozsah výučby:2 hodiny týždenne-66 hodín ročne
Ciele
Rozvíjať pohybové
schopností
prostredníctvom
základných
lokomócií a
nelokomočných
zručností. Viesť k
osvojeniu si
základných
lokomócií v rôznych
obmenách, v rôznom
priestore.
Viesť k pozitívnemu
vnímaniu základných
lokomócií a
nelokomočných
zručnosti ako
potrebnej a
nevyhnutnej súčasti
pohybového prejavu
človeka a prostriedku
na upevňovanie si
zdravia.
Rozvíjať všetky
pohybové schopnosti
prostredníctvom hier.
Viesť k osvojeniu si
základných herných
činností jednotlivca v
rôznych obmenách.
Viesť k osvojeniu si
rôznych spôsobov
manipulácie
s náčiním,
pravidiel vybraných
hier a rozvíjať
schopnosť podľa nich
konať a rozhodovať
Rozvíjať základné
senzorické,
motorické, tvorivé
schopnosti, vedieť
ich primerane
aplikovať.
Tematické celky,
téma
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Časová dotácia
-základné lokomócie
-poradové cvičenia
-zásady bezpečnosti
a hygieny pri cvičení
Žiak vie primerane
20 hodín
veku a svojim
schopnostiam správne
technicky vykonávať
základné lokomócie,
poradové cvičenia a
elementárne zručnosti
z akrobacie, pozná ich
možnosti aplikácie a
vníma ich význam v
živote i športe.
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
-základné herné
činnosti
-základné informácie
o hrách
-správna technika
herných činností
jednotlivca
-zásady bezpečnosti
a hygieny pri hrách
Žiak vie primerane
20 hodín
veku a svojim
schopnostiam správne
technicky
manipulovať s herným
náčiním, vie aplikovať
v hre dohodnuté
pravidlá, vie byť v
hre aktívny a
prejavovať k nej
pozitívny posto
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
-pohybové, výrazové
prostriedky tvorivej
dramatiky, rytmiky
,tanca
Žiak vie zladiť
Pohyb s hudobným
alebo rytmickým
sprievodom.
Žiak vie realizovať
základné tanečné
Kroky v
dvojštvrťovom
takte. Vie uplatniť
tvorivosť, fantáziu
a estetické cítenie
v pohybovom
prejave.
10 hodín
Podporovať návyk
Psychomotorické
správneho držania
cvičenia a hry
tela, vedieť aplikovať
cvičenia na relaxáciu.
Rozvíjať základné
zručnosti
korčuľovania,
turistiky, vedieť ich
primerane aplikovať
v živote.
Aktivity v prírode
a sezónne pohybové
činnosti
-poznatky o ľudskom
tele
-správne držanie tela,
polohy tela
-zásady bezpečnosti,
hygieny a
psychohygieny
-turistika, pohyb
v letnej prírode
-pohyb v zimnej
prírode
-korčuľovanie
a pohyb na ľade
Žiak vie realizovať
10 hodín
základné
psychomotorické
cvičenia v rôznych
obmenách.
Má vytvorený návyk
správneho držania tela
Žiak má vytvorenú
6 hodín
predstavu
o zdravotnom
a kultúrnom
význame turistiky.
Žiak vie uplatniť
zásady bezpečnosti.
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Telesná výchova
2 hod. týždenne, spolu 66 vyuč. hodín
druhý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1.
Charakteristika predmetu
Zameranie telesnej výchovy je dominantne na telesné funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa
prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Využíva široké
spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú
i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný
stav žiakov.
2.
Ciele učebného predmetu
Ciele telesnej výchovy vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“:
- pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne
orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj: Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných
pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku
i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Cieľ zameraný na zdravie: Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní
vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú zodpovednosť
za vlastné zdravie.
Cieľ zameraný na motoriku: Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky
súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti,
preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových činností.
Cieľ zameraný na postoje: Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich
pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
Pedagogické stratégie- metódy a formy
V jednotlivých tematických celkoch učebných osnov, bude vyučujúci dosahovať stanovené ciele podľa
druhu učiva kombináciou a logickým usporiadaním metód, zásad a foriem práce, ktoré budú prispôsobené
momentálnym podmienkam vyučovania, úrovni pohybových zručností a schopnosti a v neposlednom rade na
základe záujmu a spolupráce žiakov.
Motivačné metódy: motivácia, expozícia, fixácia, diagnostika.
Expozičné metódy: Priamy prenos poznatkov – verbálnymi metódami / výklad, opis, pokyn, vysvetľovanie /
Sprostredkovaný prenos poznatkov pomocou názoru – demonštračné metódy / pozorovanie / Hra ako metóda. /
Fixačné metódy. Metóda opakovania a precvičovania učiva. Metóda pasívneho pohybu
Aplikované metódy ( kruhové cvičenia, doplnkové cvičenia, cvičenie na stanovištiach ). Metóda oboznámenia
s inými činnosťami.
Metóda začiatočného nácviku pohybových činností.
Metóda zdokonaľovania a upevňovania nových nácvikov a zručností.
Didaktické formy práce:
Základné : hromadná forma, skupinová forma, individuálna forma
Špecifické : doplnkové cvičenia, cvičenia na stanovištiach, kruhové cvičenia
3. Učebné zdroje
Internet
4.
Kritéria a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-30121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.Pri hodnotení
predmetu budú vyučujúci predovšetkým povzbudzovať žiakov, podporovať kladný vzťah k pohybovým
aktivitám, aby mal žiak radosť z pohybu a viesť ho k zdravotnej prevencii. Pri hodnotení budeme brať do úvahy
individualitu žiaka. Žiak bude klasifikovaný týmito stupňami:
1- výborný
2 -chválitebný
3 - dobrý
4 - dostatočný
5 - nedostatočný
5.
Obsah predmetu 2. ročníka
Časový rozsah výučby: 2 hodina týždenne – 66 hodín ročne
Ciele
Tematický celok
Obsahový štandard
Rozvíjať pohybové
schopností
prostredníctvom
základných lokomócií
a nelokomočných
zručností. Viesť k
osvojeniu si
základných lokomócií
v rôznych obmenách, v
rôznom priestore.
Viesť k pozitívnemu
vnímaniu základných
lokomócií a
nelokomočných
zručnosti ako
potrebnej a
nevyhnutnej súčasti
pohybového prejavu
človeka a prostriedku
na upevňovanie si
zdravia.
Rozvíjať všetky
pohybové schopnosti
prostredníctvom hier.
Viesť k osvojeniu si
základných herných
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Poradové cvičenia: nástup,
pozor, pohov, vpravo bok,
vľavo bok, čelom vzad.
Základná terminológia,
základy atletiky, zásady
hygieny. Beh, beh cez
prekážky, člnkový beh,
vytrvalostný beh.
Základy gymnastiky: kotúľ
vpred, kotúľ vzad, stojka na
lopatkách, preskoky cez
švihadlo. Skok do diaľky,
hod kriketovou loptičkou.
Pojmy: atletická
dráha, štart, cieľ,
meracie pásmo,
vytrvalostný beh,
stopky,
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Pohybové hry zamerané na
rozvoj bežeckej zdatnosti
a reakcie na signál.
Osvojovanie si pravidiel
nenáročných hier vo
Výkonový
štandard
Žiak vie primerane
veku a svojim
schopnostiam
správne technicky
vykonávať
základné
lokomócie,
poradové cvičenia
a elementárne
zručnosti z
akrobacie, pozná
ich možnosti
aplikácie a vníma
ich význam v
živote i športe.
Časová
dotácia
20 hodín
Žiak vie primerane
veku a svojim
schopnostiam
správne technicky
manipulovať s
20 hodín
činností jednotlivca v
rôznych obmenách.
Viesť k osvojeniu si
rôznych spôsobov
manipulácie s náčiním,
pravidiel vybraných
hier a rozvíjať
schopnosť podľa nich
konať a rozhodovať.
Rozvíjať základné
senzorické, motorické,
tvorivé a kultúrno –
umelecké a primerane
ich aplikovať.
Kreatívne
a estetické
pohybové činnosti
Viesť k správnemu
držaniu tela, vedieť
aplikovať cvičenia na
relaxáciu, dýchanie
Psychomotorické
cvičenia a hry
Rozvíjať základné
zručnosti
korčuľovania,
turistiky, vedieť ich
primerane aplikovať v
živote
Aktivity v prírode
a sezónne
pohybové činnosti
dvojiciach a v skupinách.
Rozvoj rýchlostných,
obratnostných
a vytrvalostných schopností.
Pojmy: pohybová hra, hráč,
spoluhráč, súper (protihráč),
kapitán, rozhodca, pravidlá
hry, ihrisko, kôš, hracie
náčinie, prihrávka, streľba,
vedenie lopty, držanie lopty
Rozvoj techniky
estetického vykonávania
pohybov horných a dolných
končatín. Technika
estetického držania tela.
Rytmizované pohyby
v rôznych polohách.
Napodobňovacie
pohyby. Základné tanečné
kroky v dvojštvrťovom
takte. Jednoduché tanečné
hry.
Pojmy: rytmus, tempo,
melódia, hudobný
a rytmický sprievod,
tanečný krok ,tanec
Správne držanie tela pri
pohybových činnostiach.
Relaxačné cvičenia
a kondičné cvičenia
s využitím debny, lavičiek,
rebrín. Cvičenia s náčiním.
Uvoľňovacie cvičenia.
Pojmy: názvy častí tela,
názvy polôh tela, náčinie,
náradie
Pohybové činnosti
prostredníctvom
sezónnych činností.
Cvičenia a hry zamerané na
chôdzu.
Základy turistiky.
Základy korčuľovanie
a pohyb na ľade.
Pojmy: turistika, turistické
značky, turistický chodník,
orientačný bod, vychádzka
herným náčiním,
vie aplikovať v hre
dohodnuté
pravidlá, vie byť v
hre aktívny a
prejavovať k nej
pozitívny postoj.
Žiak vie zladiť
pohyb
s hudobným
alebo rytmickým
sprievodom.
Žiak vie realizovať
základné tanečné
kroky
v dvojštvrťovom
takte. Vie uplatniť
tvorivosť, fantáziu
a estetické cítenie
v pohybovom
prejave.
10 hodín
Žiak vie realizovať
základné
psychomotorické
cvičenia v rôznych
obmenách.
Má vytvorený
návyk správneho
držania tela
10 hodín
Žiak vie uplatniť
prvky sezónnych
pohybových
činností v hrách,
súťažiach v škole
i vo voľnom čase
Žiak má vytvorenú
predstavu
o zdravotnom
a kultúrnom
význame turistiky.
Žiak vie uplatniť
zásady
bezpečnosti.
6 hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Telesná výchova
2 hod týždenne, spolu 66 vyuč. hodín
tretí
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Zameranie telesnej výchovy je dominantne na telesné funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa
prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Využíva široké
spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú
i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný
stav žiakov.
2.
Ciele učebného predmetu
Ciele telesnej výchovy vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“:
- pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne
orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj - Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných
pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku
i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Cieľ zameraný na zdravie - Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní
vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú zodpovednosť
za vlastné zdravie.
Cieľ zameraný na motoriku - Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky
súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti,
preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových činností.
Cieľ zameraný na postoje - Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich
pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
Pedagogické stratégie - metódy a formy
V jednotlivých tematických celkoch učebných osnov, bude vyučujúci dosahovať stanovené ciele podľa
druhu učiva kombináciou a logickým usporiadaním metód, zásad a foriem práce, ktoré budú prispôsobené
momentálnym podmienkam vyučovania, úrovni pohybových zručností a schopnosti a v neposlednom rade na
základe záujmu a spolupráce žiakov.
Motivačné metódy: motivácia, expozícia, fixácia, diagnostika.
Expozičné metódy: Priamy prenos poznatkov – verbálnymi metódami / výklad, opis, pokyn, vysvetľovanie /
Sprostredkovaný prenos poznatkov pomocou názoru – demonštračné metódy / pozorovanie / Hra ako metóda. /
Fixačné metódy. Metóda opakovania a precvičovania učiva. Metóda pasívneho pohybu
Aplikované metódy ( kruhové cvičenia, doplnkové cvičenia, cvičenie na stanovištiach ). Metóda oboznámenia
s inými činnosťami.
Metóda začiatočného nácviku pohybových činností.
Metóda zdokonaľovania a upevňovania nových nácvikov a zručností.
Didaktické formy práce:
Základné: hromadná forma, skupinová forma, individuálna forma
Špecifické : doplnkové cvičenia, cvičenia na stanovištiach, kruhové cvičenia
3. Učebné zdroje
Internet
4. Kritériá a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej
školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-30121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.Pri hodnotení predmetu
budú vyučujúci predovšetkým povzbudzovať žiakov, podporovať kladný vzťah k pohybovým aktivitám, aby mal
žiak radosť z pohybu a viesť ho k zdravotnej prevencii. Pri hodnotení budeme brať do úvahy individualitu žiaka.
Žiak bude klasifikovaný týmito stupňami:
1- výborný
2 -chválitebný
3 - dobrý
4- dostatočný
5 - nedostatočný
6. Obsah predmetu 3.ročníka
Časový rozsah výučby: 2 hodiny týždenne – 66 hodín ročne
Ciele
Tematický celok
Rozvíjať pohybové
Základné lokomócie
schopností
a nelokomočné
prostredníctvom
pohybové zručnosti
základných
lokomócií a
nelokomočných
zručností. Viesť k
osvojeniu si
základných
lokomócií v rôznych
obmenách, v rôznom
priestore.
Viesť k pozitívnemu
vnímaniu základných
lokomócií a
nelokomočných
zručnosti ako
potrebnej a
nevyhnutnej súčasti
pohybového prejavu
človeka a prostriedku
na upevňovanie si
zdravia.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
-základné lokomócie
-poradové cvičenia
-zásady bezpečnosti
a hygieny pri cvičení
- základy správnej
techniky
gymnastických
cvičení
Žiak vie primerane
veku a svojim
schopnostiam správne
technicky vykonávať
základné lokomócie,
poradové cvičenia
a elementárne
zručnosti z akrobacie,
pozná ich možnosti
aplikácie a vníma ich
význam v živote i
športe.
Časová
dotácia
20 hodín
Rozvíjať všetky
pohybové schopnosti
prostredníctvom hier.
Viesť k osvojeniu si
základných herných
činností jednotlivca v
rôznych obmenách.
Viesť k osvojeniu si
rôznych spôsobov
manipulácie
s náčiním,
pravidiel vybraných
hier a rozvíjať
schopnosť podľa nich
konať a rozhodovať.
Rozvíjať základné
senzorické,
motorické, tvorivé a
kultúrno – umelecké
a primerane ich
aplikovať.
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
-základné herné
činnosti
-základné informácie
o hrách, súťažiach
-správna technika
herných činností
jednotlivca
-zásady bezpečnosti
a hygieny pri hrách
- základné pravidlá
hier
Žiak vie primerane
20 hodín
veku a svojim
schopnostiam správne
technicky
manipulovať s herným
náčiním, vie aplikovať
v hre dohodnuté
pravidlá, vie byť v hre
aktívny a prejavovať k
nej pozitívny postoj.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
-pohybové, výrazové
prostriedky tvorivej
dramatiky, rytmiky
,tanca
Žiak vie zladiť
10 hodín
pohyb
s hudobným
alebo rytmickým
sprievodom.
Žiak vie realizovať
základné tanečné
kroky
v dvojštvrťovom
takte. Vie uplatniť
tvorivosť, fantáziu
a estetické cítenie
v pohybovom
prejave.
Žiak vie realizovať
10 hodín
základné
psychomotorické
cvičenia v rôznych
obmenách.
Má vytvorený návyk
správneho držania tela
Žiak vie uplatniť
6 hodín
prvky sezónnych
pohybových
činností v hrách,
súťažiach v škole i vo
voľnom čase
Žiak má vytvorenú
predstavu
o zdravotnom
a kultúrnom
význame turistiky.
Žiak vie uplatniť
zásady bezpečnosti.
Viesť k správnemu
Psychomotorické
držaniu tela, vedieť
cvičenia a hry
aplikovať cvičenia na
relaxáciu, dýchanie
Rozvíjať základné
zručnosti
korčuľovania,
turistiky, vedieť ich
primerane aplikovať
v živote
Aktivity v prírode
a sezónne pohybové
činnosti
-poznatky o ľudskom
tele
-správne držanie tela,
polohy tela
-zásady bezpečnosti,
hygieny a
psychohygieny
-turistika, pohyb
v letnej prírode
-pohyb v zimnej
prírode
-korčuľovanie
a pohyb na ľade
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Telesná výchova
2 hod. týždenne, spolu 66 vyuč. hodín
štvrtý
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
1. Charakteristika predmetu
Zameranie telesnej výchovy je dominantne na telesné funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa
prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Využíva široké
spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú
i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný
stav žiakov.
2. Ciele učebného predmetu
Ciele telesnej výchovy vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“:
- pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na
zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj:
Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach a
pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej,
emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Cieľ zameraný na zdravie:
Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého
životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.
Cieľ zameraný na motoriku:
Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so základnými
lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, preukazovať elementárne
vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových činností.
Cieľ zameraný na postoje Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich
pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
Pedagogické stratégie – metódy a formy
V jednotlivých tematických celkoch učebných osnov, bude vyučujúci dosahovať stanovené ciele podľa
druhu učiva kombináciou a logickým usporiadaním metód, zásad a foriem práce, ktoré budú prispôsobené
momentálnym podmienkam vyučovania, úrovni pohybových zručností a schopnosti a v neposlednom rade na
základe záujmu a spolupráce žiakov.
Motivačné metódy: motivácia, expozícia, fixácia, diagnostika.
Expozičné metódy: Priamy prenos poznatkov – verbálnymi metódami / výklad, opis, pokyn, vysvetľovanie /
Sprostredkovaný prenos poznatkov pomocou názoru – demonštračné metódy / pozorovanie / Hra ako metóda. /
Fixačné metódy. Metóda opakovania a precvičovania učiva. Metóda pasívneho pohybu
Aplikované metódy ( kruhové cvičenia, doplnkové cvičenia, cvičenie na stanovištiach ). Metóda oboznámenia
s inými činnosťami.
Metóda začiatočného nácviku pohybových činností.
Metóda zdokonaľovania a upevňovania nových nácvikov a zručností.
Didaktické formy práce:
Základné : hromadná forma, skupinová forma, individuálna forma
Špecifické : doplnkové cvičenia, cvičenia na stanovištiach, kruhové cvičenia
3. Učebné zdroje
Internet
4. Kritéria a stratégie hodnotenia
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-30121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.Pri
hodnotení predmetu budú vyučujúci predovšetkým povzbudzovať žiakov, podporovať kladný vzťah k
pohybovým aktivitám, aby mal žiak radosť z pohybu a viesť ho k zdravotnej prevencii. Pri hodnotení
budeme brať do úvahy individualitu žiaka.
Žiak bude klasifikovaný týmito stupňami:
1.
2.
3.
4.
5.
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
5. Obsah predmetu
Časový rozsah výučby: 2 hodiny týždenne – 66 hodín ročne
Ciele
Tematický celok
Rozvíjať pohybové
schopnosti
prostredníctvom
základných
lokomócií a
nelokomočných
zručností. Viesť k
osvojeniu si
základných
lokomócií v
rôznych obmenách,
v rôznom priestore.
Viesť k
pozitívnemu
vnímaniu
základných
lokomócií a
nelokomočných
zručnosti ako
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Obsahový
štandard
-základné
lokomócie
-poradové cvičenia
-zásady
bezpečnosti
a hygieny pri
cvičení
- základy správnej
techniky
gymnastických
cvičení
Výkonový štandard
Časová dotácia
Žiak vie primerane
veku a svojim
schopnostiam správne
technicky vykonávať
základné lokomócie,
poradové cvičenia
a elementárne
zručnosti z akrobacie,
pozná ich možnosti
aplikácie a vníma ich
význam v živote i
športe.
20 hodín
potrebnej a
nevyhnutnej
súčasti
pohybového
prejavu človeka a
prostriedku na
upevňovanie si
zdravia.
Rozvíjať všetky
pohybové
schopnosti
prostredníctvom
hier. Viesť k
osvojeniu si
základných
herných činností
jednotlivca v
rôznych obmenách.
Viesť k osvojeniu
si rôznych
spôsobov
manipulácie
s náčiním,
pravidiel
vybraných hier
a rozvíjať
schopnosť podľa
nich konať
a rozhodovať.
Rozvíjať základné
senzorické,
motorické, tvorivé
a kultúrno –
umelecké a
primerane ich
aplikovať.
Viesť k správnemu
držaniu tela, vedieť
aplikovať cvičenia
na relaxáciu,
dýchanie
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
-základné herné
činnosti
-základné
informácie o hrách,
súťažiach
-správna technika
herných činností
jednotlivca
-zásady
bezpečnosti
a hygieny pri hrách
- základné pravidlá
hier
Žiak vie primerane
veku a svojim
schopnostiam správne
technicky
manipulovať s
herným náčiním, vie
aplikovať v hre
dohodnuté pravidlá,
vie byť v hre aktívny
a prejavovať k nej
pozitívny postoj.
20 hodín
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
-pohybové,
výrazové
prostriedky
tvorivej dramatiky,
rytmiky ,tanca
10 hodín
Psychomotorické
cvičenia a hry
-poznatky
o ľudskom tele
-správne držanie
tela, polohy tela
-zásady
bezpečnosti,
hygieny a
psychohygieny
Žiak vie zladiť
pohyb s hudobným
alebo rytmickým
sprievodom.
Žiak vie realizovať
základné tanečné
kroky
v dvojštvrťovom
takte. Vie uplatniť
tvorivosť, fantáziu
a estetické cítenie
v pohybovom
prejave.
Žiak vie realizovať
základné
psychomotorické
cvičenia v rôznych
obmenách.
Má vytvorený návyk
správneho držania
tela
10 hodín
Rozvíjať základné
zručnosti
korčuľovania,
turistiky, vedieť
ich primerane
aplikovať v živote
Aktivity v prírode
a sezónne pohybové
činnosti
-turistika, pohyb
v letnej prírode
-pohyb v zimnej
prírode
-korčuľovanie
a pohyb na ľade
Žiak vie uplatniť
prvky sezónnych
pohybových
činností v hrách,
súťažiach v škole i vo
voľnom čase
Žiak má vytvorenú
predstavu
o zdravotnom
a kultúrnom význame
turistiky.
Žiak vie uplatniť
zásady bezpečnosti.
6 hodín
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
1.
Mladý záchranár
1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín
tretí
Škola pre život
ISCED 1
denná
slovenský
Charakteristika predmetu
Tento preventívny vzdelávací predmet vznikol ako historický medzník v riešení prevencií úrazov
a násilia u detí a dorastu v našej krajine. Vychádza zo skutočnosti, že naše deti sa takto budú môcť v oveľa
väčšom počte vracať domov živé a zdravé a že z detí vychováme zodpovednejších rodičov , čo následne spôsobí
sekundárne zníženie počtu úrazov detí a dorastu. Mal by prispieť aj k tomu, že tieto deti ako dospelí ľudia budú
zodpovednejšie riadiť motorové vozidlo, zodpovednejšie dodržiavať bezpečnosť pri práci, budú ochotní
a schopní pomôcť inej osobe v núdzi a v konečnom dôsledku sa stanú zodpovednejšími občanmi .
2.
Ciele učebného predmetu
Poznávacie ciele a kompetencie
a) Žiaci si majú:
vytvoriť ucelenú sústavu kľúčových kompetencií potrebných pre poznávacie a praktické činnosti
pochopiť význam získaných vedomostí vo vzájomných súvislostiach a postupne si vytvárať
ucelený obraz v spoločenskej realite
vedieť aplikovať získané vedomosti pri riešení praktických úloh
osvojiť si zručnosť pracovať s pomôckami
vedieť uplatniť v rôznych modelových aj praktických situáciách základné myšlienkové operácie
osvojiť si základné zručnosti a návyky z oblasti aktívneho zdravia
b) Hodnotové ciele , postoje a motívy konania žiakov
Hodnotové ciele sa vzťahujú na mravné hodnoty , na základné hodnoty spoločenského a občianskeho
života a na hodnoty individuálneho života. Premietajú sa do postojovej a motivačnej sféry konania žiakov ,
postupne ovplyvňujú ich rozhodovanie , konanie a vytváranie hierarchie životných hodnôt.
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiaci sa naučia :
 rozpoznať riziká , pri ktorých im hrozia úrazy
 poznať nebezpečenstvá, ktoré hrozia v prírode
 rozlišovať rôzne formy násilia
 poznať liečivé rastliny a jedovaté rastliny
 pomôcť inému človeku v núdzi a krízovej situácii
 základné pravidlá chodcov
 poznať základné príznaky otravy
 poznať číslo tiesňových liniek
 vyhýbať sa kontaktom s cudzími ľuďmi
 prakticky poskytnúť prvú pomoc pri KPR na modelovej figuríne
 osvojenými poznatkami a nadobudnutými zručnosťami poskytnúť predlekársku prvú pomoc zraneným
osobám
Žiaci získajú základné informácie ako:
 vedieť privolať prvú pomoc k zranenému pomocou mobilného telefónu
 zaobchádzať s domácimi spotrebičmi
 sa správať pri signáloch CO
 vedieť skontrolovať záručnú lehotu na potravinách a vedieť rozlíšiť pokazené potraviny
 sa správať pri požiari
 ako sa zachovať pri mimoriadnych situáciách
 sa správať pri manipulácii s pyrotechnikou a ohňom


vybaviť domácu lekárničku
postupovať pri akejkoľvek nehode
Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, konkretizuje
v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v podobe systematizovaného
výkonového štandardu.
Pedagogické stratégie - metódy a formy
Z hľadiska riadenia vyučovania a uplatňovania vyučovacích metód je potrebné využívať hlavne
zážitkové vyučovanie, učenie ,,hrou“, diskusia, dramatizácia, hranie rolí, demonštrácia, praktické činnosti.
Formy – samostatná práca, exkurzie, besedy, vyhľadávanie materiálov, individuálna práca a práca vo dvojiciach,
tvorba projektov.
3.
Učebné zdroje
Odborná literatúra, publikácie: Príručka prvej pomoci, Prvá pomoc pre deti, časopis Mladý záchranár,
internetové stránky : www.mladyzachranar.sk
4.
Kritériá a stratégie hodnotenia
Hlavným cieľom hodnotenia je naučiť žiaka hodnotiť samého seba, aby vedel posudzovať vlastné sily
a schopnosti. Hodnotí sa osvojenie základných poznatkov, zručností a postojov stanovených výkonovou časťou
vzdelávacieho štandardu. Pri hodnotení žiakov sa vychádza predovšetkým z obsahového a výkonového
štandardu, ktorý je smerodajný pre objektívne posúdenie žiakových kompetencií a vedomostí.. Učiteľ bude
osobitne hodnotiť i skupinovú prácu, projekty, prípadne individuálnu aktivitu pri daných úlohách.
V predmete mladý záchranár sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti
- výstupy žiakov
- aktivita žiakov pri práci na hodine
- správnosť a rýchlosť riešenia doplnkových úloh
- prístup k predmetu
- praktické zručnosti žiakov
Metódy hodnotenia – ústne
- písomne
Prostriedky hodnotenia:
- ústna odpoveď
- projekty
- zostavené pracovné listy
Prospech žiaka v predmete sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
5.
Obsah predmetu 3. ročníka
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Ciele
Vedieť aplikovať
získané vedomosti
pri riešení
praktických úloh
Tematický celok
Prevencia pred
úrazmi,
chorobami
a násilím
Osvojiť si základné
pohybové zručnosti
a spôsoby
Osvojiť si základné
zručnosti a návyky
z oblasti aktívneho
zdravia
Prvá pomoc
Obsahový štandard
Okolie: rizikové
miesta riziko tenkého
ľadu , riziko búrok,
živelné pohromy,
riziko násilného
správania.
Výkonový štandard
Časová
dotácia
Žiak vie:
-rozpoznať
nebezpečenstvá, ktoré
hrozia v prírode podľa
ročných období,
-sa správať v prípade
živelných pohrôm,
-reagovať v situáciách,
v ktorých hrozí riziko
násilia – nebezpečenstvo
násilia a kde hľadať
pomoc,
11 hodín
- športové aktivity
prilba aj pri lyžovaní
- prevencia pred
utopením
-zábavná
pyrotechnika
- tiesňové volania
integrovaný záchranný
systém
-sa primerane obliecť
a správať pri športových
aktivitách,
-rozpoznať riziká pri
používaní najdostupnejšej
zábavnej pyrotechniky,
- nebezpečenstvá pri
zaobchádzaní
s elektrickými
a plynovými
spotrebičmi , požiarna
prevencia , zápalky
-vysvetliť za akých
okolností môže vzniknúť
požiar v byte,
Hlavné zásady
poskytovania prvej
pomoci – privolanie
pomoci k zranenému
(postup)
kontaktovanie
záchranárov: v akých
prípadoch a ako?
(nácvik) Prvá
pomoc pri dopravnej
nehode
- topenie sa
- domáca/ školská
lekárnička: vybavenie
a jej využitie pri
poskytovaní prvej
- privolať dospelú osobu
alebo použiť mobilný
telefón na zavolanie
tiesňovej linky v prípade
autonehody a topení sa,
-zoznámiť sa
s vybavením domácej,
školskej a autolekárničky,
11 hodín
pomoci
Odreniny.
– ošetrenie odrenín
prstov, ruky, nohy,
hlavy
ošetrenie rôznych
typov
krvácaní (nos ,ucho,
oko)
- prvá
pomoc pri popálení,
úpale, omrzline,
bodnutí hmyzom,
pohryzení zvieraťom,
stupne popálenia.
–prezentácia
záchranných zložiek .
Osvojiť si zručnosť
pracovať
s pomôckami.
Pochopiť význam
života a zdravia,
naučiť sa správne
rozhodovať a konať
v prospech svojho
zdravia a zdravia
iných.
Formovať mravné
vedomie
a správanie
v zmysle morálnej
a právnej
zodpovednosti pri
chôdzi, jazde na
bicykli, bezpečnosti
v aute .
Osvojiť si ďalšie
poznávacie
zručnosti
Dopravná výchova
Riziko otráv
Chodec – bezpečná
cesta do školy
- základné pravidlá:
chodník
- cesta bez chodníka
- cyklista, základné
pravidlá pre cyklistov
- bezpečnosť v aute
Rastliny (bližšie
oboznámiť žiakov
s rastlinami, ktoré už
poznajú z najbližšieho
okolia, liečivé
a jedovaté rastliny)
Pokazené potraviny,
otravy potravinami.
Rôzne druhy otráv.
-dezinfikovať a ošetriť
poranené miesto
na tele,
Žiak pozná činnosť
záchranných zložiek .
Žiak vie navrhnúť
najbezpečnejšiu cestu do
školy a zo školy,
-chodiť po vozovke bez
chodníka,
-ovládať základné
pravidlá bezpečnej jazdy
na bicykli.
-dodržať zásady
bezpečného správania sa
v osobnom aute,
-rozlíšiť jedovaté rastliny
vo svojom okolí,
-skontrolovať
záručnú lehotu na
potravinách
- rozlíšiť pokazené
potraviny,
-poskytnúť prvú pomoc
pri rôznych typoch
otravy.
5 hodín
6 hodín
Download

Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ –ISCED 1