VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O., PALACKÉHO 1, 811 02 BRATISLAVA
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO BL. SÁRY SALKAHÁZI
KÓSU SCHOPPERA 22
048 01 R O Ž Ň A V A
TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC
NA AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 V ŠTUDIJNOM ODBORE
V
ROŽŇAVE
7561 – SOCIÁLNA PRÁCA
PhDr. Štefánia Derevjaníkova, PhD.
Terénna práca ako forma sociálnej práce
Postavenie kolízneho opatrovníka pri práci s rodinou v rozvode
Systém sociálnej starostlivosti v SR
Profesionálne rodičovstvo ako individuálna forma ústvanej starostlivosti
vlastná téma po dohode so školiteľom
PhDr. Anna Bérešová, PhD.
Migrácia za prácou a jej dopad na rodinu
Sanácia rodiny a rodinnéh prostredia metódami sociálnej práce
Vybrané aspekty sociálnej práce s rómskym etnikom v kontexte súčasných zmien
Úlohy sociálneho pracovníka pri adaptácii seniorov na inštitucionalizovanú starostlivosť
Záťaž a stres v práci sociálneho pracovníka
Sociálne dôsledky a kvalita života ľudí s telesným postihnutím
Osobná asistencia a jej vplyv na kvalitu života ťažko zdravotne postihnutých jedincov
Význam sociálnej práce v odmienkach peniterciárne starostlivosti
Miesto sociálneho pracovníka v paliatívnej starostlivosti
Násilie na senioroch ako celospoločenský problém
Riešenie osamelosti a chudoby v starobe metódami sociálnej práce
Dopady nezamestnanosti na rodinu z pohľadu sociálnej práce
Využitie nástrojov politiky zamestnanosti pri riešení nezamestnanosti mladých ľudí
JUDr. Michal Kunošík
Násilie v rodine a možnosti intervencie sociálneho pracovníka
Rozvod a jeho sociálny dopad na rodinu
Postavenie seniora v spoločnosti
Profesionálne rodičovstvo a spolupráca jednotlivých subjektov pri jeho realizácii
Práva a povinnosti sociálneho kurátora v práci s neprispôsobivou rodinou
Ľudská dôstojnosť a umieranie
Mobbing - prejavy násilia na pracovisku
Šikanovanie na školách
Syndróm CAN - týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa
Alkoholizmus a jeho negatívny vplyv na mládež
Náhradné formy starostlivosti o dieťa v zmysle rodinného práva
Sociálna práca s marginalizovanými skupinami
Telefón: 0911 667144
0911 677145
Peňažný ústav: TATRA BANKA
e-mail: [email protected]
IČO: 318 219 79
DIČ: 202 130 2151
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O., PALACKÉHO 1, 811 02 BRATISLAVA
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO BL. SÁRY SALKAHÁZI
KÓSU SCHOPPERA 22
048 01 R O Ž Ň A V A
V
ROŽŇAVE
PhDr. Ingrid Ferenčíková
Uspokojovanie potrieb seniorov v špecializovaných zariadeniach a zariadeniach pre seniorov
Kvalita života seniorov v špecializovaných zariadenia a zariadeniach pre seniorov
Sociálna rehabilitácia v špecializovaných zariadeniach a zariadenich pre seniorov
Adaptácia seniorov v špecializovaných zariadenicha a zariadeniach pre seniorov
Pomoc sociálneho pracovníka v adaptačnom procese seniora v špecializovanom zariadení a zariadení
pre seniorov
Aktivizácia seniorov v špecializovaných zariadeniach a zariadeniach pre seniorov
Efektívna komunikácia sociálneho pracovníka so seniormi v špecializovaných zariadeniach a
zariadeniach pre seniorov
Zabezpečenie zmysluplného života seniorov v špecializovaných zariadeniach a zariadeniach pre
seniorov
Využitie canisterapie v zariadení pre seniorov
doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.
Vplyv rodiny na školskú dochádzku žiaka z málopodnetného prstredia
Kompetencie sociálneho poradenstva v SR
Aktivizačné prístupy k osobám s postihnutím
Rodina s mentálne postihnutým seniorom
Osoba s Downovým syndrómom a spoločnosť
PhDr. Alena Hučíková
Svet osoby s mentálnym postihnutím v DSS
Poradenská starostlivosť v živote osôb s postihnutím
Komplexná rehabilitácia osôb s telesným postihnutím v sociálnom zariadení
Pripravenosť sociálnych pracovníkov na prácu s osobami s postihnutím
Príprava detí do samostatného života v podmienkach ústavnej výchovy
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
Sociálna inklúzia a exklúzia
Protidrogová politika a mladí ľudia
Spoločnosť a rizikové skupiny
Mladí ľudia a drogy
Rodová rovnosť
Unicef a jeho význam pre deti
Chudoba - negatívny fenomén spoločnosti 21. storočia
Tretí sektor a sociálna práca
Seniori a ľudské práva
Inštitucionálna starostlivosť o seniorov
Telefón: 0911 667144
0911 677145
Peňažný ústav: TATRA BANKA
e-mail: [email protected]
IČO: 318 219 79
DIČ: 202 130 2151
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O., PALACKÉHO 1, 811 02 BRATISLAVA
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO BL. SÁRY SALKAHÁZI
KÓSU SCHOPPERA 22
048 01 R O Ž Ň A V A
V
ROŽŇAVE
doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD.
Komunikácia - základný nástroj v práci sociálneho racovníka
Prevencia sociálno-patologických javov u adolescentnej mládeže
Voľnočasové aktivity v sociálnych zariadeniach pre seniorov
Adaptácia seniora na ústavné zariadenie
Násilie v rodine a jeho riešenie
Náhradná rodinná starostlivost a jej problematika
Syndróm CAN u dieťaťa
Mgr. Dita Leczová, PhD.
Sociálno-psychologické aspekty zvládania záťažových situácií v živote človeka
Príčiny a prejavy syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách
Možnosti prevencie šikanovania na stredných školách
Sociálno-psychologické aspekty prežívania nezamestnanosti
Komunikačné zručnosti a ich význam v profesii sociálneho pracovníka
Sociálna práca s obeťami domáceho násilia
Poruch prijímania potravy ako závažny psychosociálny problém
Význam sociálnej opory u ľudí s duševným ochorením
Význam sociálnej práce pri prevencii a liečbe drogovej závislosti u mládeže
Význam sociálneho pracovníka v systéme starostlivosti o duševne chorých na Slovensku
PaedDr. Jarmila Ţolnová, PhD
Kvalita života detí v podmienkach detských domovoch.
Vyhorenie odborníkov v pomáhajúcich profesiach.
Kompetencie sociálneho pedagóga a pedagóga v podmienkach inkluzívnej školy.
Kvalita života detí v reedukačných centrách.
PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
Hospic – forma paliatívnej a sociálnej starostlivosti o zomierajúcich
Nezamestnanosť ako sociálny problém a jej dopad na rodinu
Nezamestnanosť ako aktuálny problém mladej generácie
Dôsledky nezamestnanosti na jednotlivca a rodinu
Chudoba na Slovensku v kontexte súčasnej doby
Sociálne skupiny ohrozené chudobou
Šikanovanie a agresivita ako sociálny problém v spoločnosti
Sociálno patologické javy súčasnej mládeže
Vyznam komunikacnych zrucnosti socialneho pracovnika pri vykone jeho povolania
Postavenie seniorov v 21. storočí
Stres a záťažové situácie v povolaní sociálneho pracovníka
Paliatívna a hospicová starostlivosť ako súčasť sociálnej práce
Úlohy a miesto sociálneho pracovníka v procese hospicovej starostlivosti
Problematika týraných mužov ako problém spoločnosti
Spolupráca sociálneho pedagóg a sociálneho pracovníka v spoločnosti
Sociálny pedagóg a sociálno patologické javy
Prevencia sociálno patologické javov v školskom prostredí
Agresivita a súčasnej mládeže v školskom prostredí
Význam sociálnej komunikácie v práci sociálneho pracovníka
Sociálne učenie v pontifikáte Jána Pavla II.
Telefón: 0911 667144
0911 677145
Peňažný ústav: TATRA BANKA
e-mail: [email protected]
IČO: 318 219 79
DIČ: 202 130 2151
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O., PALACKÉHO 1, 811 02 BRATISLAVA
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO BL. SÁRY SALKAHÁZI
KÓSU SCHOPPERA 22
048 01 R O Ž Ň A V A
V
ROŽŇAVE
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.
Bezdomovstvo ako doména sociálnej služby v systéme sociálneho zabezpečenia.
Uspokojovanie sociálnych potrieb u vybranej skupiny obyvateľstva mesta Rožňava.
Multikultúrna spoločnosť a sociálna práca ako problém súčasnej doby.
Kvalita služieb v systéme starostlivosti o nezamestnaných v regióne Rožňava
Rola sociálneho pracovníka v inštitúciách zabezpečujúcich komplexnú starostlivosť o seniorov.
Spokojnosť študentov vysokých škôl s obsahom výučby v študijnom programe sociálna práca.
PhDr. Tomáš Demočko
Dobrovoľníctvo ako sociálny fenomén modernej spoločnosti
Filantropia na Slovensku
Úloha sociálneho pracovníka pri práci s migrantmi
Postoje verejnosti k migrantom
Globálne vzdelávanie ako súčasť vzdelávacieho procesu
Chudoba a jej medzigeneračný prenos
Vývoj tretieho sektora na Slovensku
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD
Sociálnoprávna ochrana maloletých bez sprievodu
Mediácia v sociálnoprávnej ochrane detí
Supervízia v sociálnoprávnej ochrane detí
PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD
Sociálne problémy súčasnej slovenskej rodiny podmienené jej ekonomickou nestabilitou
Sociálne dôsledky rozvodu na dieťa
Supervízia v praxi sociálneho pracovníka
PhDr. Miroslav Mandelík
Význam štandardov kvality v rozvoji sociálnych služieb
Význam a riziká manažmentu v sociálnej sfére
Personálne zdroje odborného personálu sociálnych zariadení ich rozsah a kvalifikovanosť
Využitie a účinnosť supervízie v sociálnej práci
Zvýšenie kvality a humanizácie poskytovaných sociálnych služieb na Slovensku - analýza súčasného
stavu teórie a praxe
Dramatoterapia ako forma sociálnej prevencie
Zameranie terapeutických aktivít v DSS
Indikátory kvality sociálnych služieb s pohľadu poskytovateľov služieb
Kvalita života občanov umiestnených v DSS - očakávania a skúsenosti
Téma podľa výberu študenta
Telefón: 0911 667144
0911 677145
Peňažný ústav: TATRA BANKA
e-mail: [email protected]
IČO: 318 219 79
DIČ: 202 130 2151
Download

sv. alžbety, no, palackého 1, 811 02 b 048 01 r