Střední škola automobilní Holice,
Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:[email protected]
VÝROČNÍ
ZPRÁVA
za školní rok 2012 – 2013
Mgr. Bc. Michal Šedivka
Holice 11. října 2013
Obsah:
1. Charakteristika školy
2. Přehled učebních dokumentů
3. Pracovníci školy
4. Přijímací řízení pro školní rok 2013 – 2014
5. Vyhodnocení maturitních a učňovských zkoušek
6. Výsledky vzdělávání žáků
7. Inspekce ČŠI
8. Projektová činnost školy
9. Provoz školy
10. Spolupráce s odborovou organizací
11. Přílohy
1. Charakteristika školy
Základní údaje o škole
Název: Střední škola automobilní Holice
Sídlo organizace: Nádražní 301, 534 01 Holice
IČO: 135 82 909
Kontakt: www.spsauto.cz, mail [email protected] , tel. +420 466 682 028
Ředitel školy: Mgr. Bc. Michal Šedivka
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování: Mgr. Ivana Pertotová
Zástupce ředitele pro praktické vyučování: Ing,. Josef Šnajdr
Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Iva Beranová
Vedoucí domova mládeže: Ing. Bc. Kateřina Lukšíková
Školská rada: Mgr. Radka Dojčánová, Mgr. Jana Štěpánková, Ing. Radomír Kroupa
Historie naší školy sahá k roku 1951, kdy bylo pod patronací ČSAD Pardubice
slavnostně otevřeno středisko pracujícího dorostu se zaměřením na výuku automechaniček a
autoelektrikářek. Učební doba byla dvouletá. Učiliště státních pracovních záloh bylo založeno
v r. 1953. Za spolupráce s místními zemědělskými podniky a pro jejich potřeby byl v druhé
polovině padesátých let po tři roky vyučován obor zámečník pro opravu zemědělských stojů a
traktorů. Vybavení pomůckami bylo v té době velmi skromné.
K 1. 9. 1957 přešlo někdejší učiliště státních pracovních záloh pod označením odborné
učiliště k podniku ČSAD n. p. Pardubice, později Moravany. Ustavení technického a
zásobovacího závodu (v r. 1963), který měl též zajišťovat výuku učňů, zlepšilo vztah podniku
ke svému učebnímu zařízení. Přijímaných žáků nebylo mnoho - ještě na počátku šedesátých
let se učitelský sbor skládal z jednoho učitele všeobecně vzdělávacích předmětů a dvou
odborných učitelů. Modernizace vozového parku v následujícím desetiletí se nemohla
neprojevit v práci školy - učitelé ve spolupráci s mistry odborného výcviku zhotovovali nové
modely, řezy, kreslily výukové obrazy, vybavení doplňovali diapozitivy a filmy zdařilý krok
byl učiněn v r. 1963 zřízením autoškoly jako doplňku výuky.
Střední škola automobilní byla k 1.1. 2006 přejmenována ze Střední průmyslové školy
automobilní a Středního odborného učiliště automobilního Holice, která bylo zřízena ke dni
1.ledna 1999 na základě dodatku MŠMT ČR č.j. 34 577/98 – 21 ze dne 16.12.1998 ke
zřizovací listině ze dne 7.dubna 1997, č.j. 17 550/97 – 60 z původně zřízené Integrované
střední školy automobilní a Středního odborného učiliště dopravního, které bylo zřízeno
Ministerstvem vnitra ČR k 1. lednu 1991 na základě zřizovací listiny č.j. MH/2 – 12 512/
1612/ 91. Vznik učiliště pro potřeby osobní a nákladní dopravy je na počátku roku 1950.
Od 1.dubna 2001 přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Holice, Nádražní 301
na Pardubický kraj ( Č.j.: KrÚ/ KH 907. 10/ 2001).
Ve školním zařízení je zabezpečována výuka studijního oboru Střední odborné školy
Dopravní prostředky a oborů Středního odborného učiliště Autotronik, Mechanik opravář
motorových vozidel, Autoelektrikář, Karosář a denního nástavbového studia Provozní
technika. Dálkové studium Dopravní provoz musela škola požádat o zrušení, z důvodu
rozhodnutí odboru Školství, kultury a tělovýchovy krajského úřadu Pardubického kraje.
Ve školním roce došlo na základě žádosti školy o změnu kapacit v jednotlivých oborech
studia a oborů Autotronik, Karosář, Autoelektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel.
Ve školním roce 20012/13 škola provedla vlastní hodnocení školy
Během školního roku na základě evaluace školy, na základě připomínek sociálních
partnerů a ČŠI došlo k inovaci ŠVP pro všechny obory studia – mechanik opravář
motorových vozidel, autoelektrikář, karosář, provozní technika a autotronik.
Součásti školy:
1. Střední škola s kapacitou 510 žáků
2. Domov mládeže s kapacitou 215 lůžek
3. Školní jídelnu s kapacitou 550 jídel
Stravování žáků a zaměstnanců bylo zajišťováno ve školní jídelně v Holicích. Pro
ubytované žáky je stravování poskytováno 4krát denně, pro neubytované 2 krát denně.
Veškeré činnosti pro zajištění hlavní činnosti školy byla zajišťována školou
v prostorách, které byly předány vlastníkem do správy. Všechny prostory školy jsou
využívány maximálně účelně. Pro zajištění předmětu tělesná výchova byla smluvně
využívána sportoviště města Holice, TJ Sokol Holice a tělocvična gymnázia E. Holuba.
2. Učební dokumenty
2.1. Obory studia zakončené maturitní zkouškou
Kód oboru
Název oboru
Kapacita
Délka studia
23 – 45 – M/01 Dopravní prostředky
132
4 roky
39 – 41 – L/01
192
4 roky
23 – 43 – L/506 Provozní technika - dobíhající
60
2 roky
23 – 43 – L/51
60
2 roky
Autotronik
Provozní technika
2.2. Obory studia zakončené výučním listem
Kód oboru
Název oboru
Kapacita
Délka studia
26 – 57 – H/01
Autoelektrikář
90
3 roky
23 – 55 – H/02
Karosář
90
3 roky
23 – 68 – H/01
Mechanik opravář motorových vozidel 180
3 roky
2.3. Počty žáků dle oborů ve školním roce 2012 – 2013 k 30.9. 2012
Obor
Automechanik –UO
Automechanik- řidič
Autoelektrikář
Karosář
Autotronik
Dopravní prostředky
Provozní technika dobíhající
Provozní technika
Kód oboru
Ročník
23-68-H/01
23-68-H/01
26-57-H/01
23-55-H/02
39-41- L/01
23-45-M/01
23-43-L/506
I.
46
x
17
25
30
x
x
II.
50
x
27
27
33
15
21
III.
33
x
21
13
28
15
x
IV.
x
x
x
x
23
21
x
23-43-L/51
27
x
x
x
Celkem
129
x
65
65
114
51
21
27
Z celkového počtu žáků 472 žáků bylo 19 dívek.
Od 1.9. 2008 byla zahájena výuka dle ŠVP oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář
motorových vozidel, školní vzdělávací programy a to Automechanik – oprava a údržba
vozidel a Automechanik – řidič/ka kamionové a autobusové dopravy a od 1.9. 2009 vyučuje
škola podle ŠVP obory studia Dopravní prostředky, Autotronik, Karosář, Autoelektrikář.
Ve škola studovali 2 žáci ukrajinského původu, 1 vietnamské národnosti, 1 žák
moldavské národnosti, 1 žák ruské národnosti, 2 žáci slovenské národnosti a 465 české
národnosti.
3. Pracovníci školy
Ke konci školního roku pracovalo ve škole 80zaměstnanců – z toho bylo 24 učitelů
teoretického vyučování, 24 učitelů OV a autoškoly, 6vychovatelů a 26 nepedagogických
pracovníků.
3.1. Teoretické vyučování
Pro zabezpečení výuky dle platných učebních osnov je v organizaci zaměstnáno
celkem 24 učitelů, 2 pracovali jako externisté na zkrácený úvazek. 22 učitelů pracovalo na
plný úvazek. Ředitel školy měl v průběhu školního roku vyučovací povinnost 2 vyučovací
hodiny a zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 6 hodin týdně. Zástupce ředitele
současně vykonával funkci výchovného poradce. Funkci metodika prevence vykonávala
Ing. Lubica Smitková
Lze konstatovat, že kolektiv učitelů zabezpečujících teoretické vyučování splňuje po
stránce kvalifikace, odborné a pedagogické způsobilosti požadavky pro výuku v optimálních
podmínkách. Většina pedagogických pracovníků buď studuje, nebo se připravuje na doplnění
vzdělání jak odborného, tak pedagogického. Mgr. Tereza kmentová dokončuje studiu pro
střední školy s rozšířením na matematiku a dále studuje VŠ Veronika Klikarová.
3.2. Praktické vyučování
Výuka v praktickém vyučování je zabezpečována 19učiteli OV, dvěma vrchními
mistry, vedoucím autoškoly, 4 učiteli autoškoly a zástupcem ředitele pro praktické vyučování.
Všichni zaměstnanci úseku praktického vyučování splňují předepsané ÚSO vzdělání. Dva
učitelé OV studovali DFJP v Pardubicích.
Výuka autoškoly, která probíhá u všech vyučovaných oborů ve škole, je
zabezpečována jedním vedoucím autoškoly, který zároveň vyučuje teoretický předmět Řízení
motorových vozidel, a čtyřmi učiteli jízd. Ke konci roku ukončil pracovní poměr pan
Řehounek.
3.3. Domov mládeže
Činnost domova mládeže zajišťovalo šest výchovných pracovníků na plný pracovní
úvazek. Všichni splňují pro vykonávanou činnost předepsaný stupeň vzdělání nebo si jej
doplňují. Dva vychovatelé dokončili tříleté studium speciální pedagogiky. Jedna
vychovatelka dokončila VŠ se zaměřením na vychovatelství a etopedii.Vedoucí domova
mládeže v Holicích s kapacitou 95 lůžek a v Dolní Rovni s kapacitou 120 lůžek je Ing. Bc.
Lukšíková. Pro zlepšení úrovně ubytování byly pokoje rozděleny na dvou, tří a čtyřlůžkové.
Všechny pokoje byly připojeny na Internetovou síť.
3.4. Školní kuchyň
Provoz školní kuchyně zajišťuje osmi pracovnicemi ve dvousměnném provozu.
Provoz v Holicích zajišťovala jedna vedoucí kuchyně a jedna vedoucí kuchařka. Ve školní
jídelně je zabezpečeno celodenní stravování snídaně, svačiny, obědy a večeře.
3.5. Správa školy
Činnost ekonomicko provozního úseku zabezpečují dvě účetní s úplným středním
odborným vzděláním, jeden pracovník zodpovídá za správu majetku, bezpečnost práce a
autoprovoz, zabezpečuje zásobování a řídí údržbářské a opravárenské práce. Splňuje úplné
střední odborné vzdělání. Údržba je zajišťována 2 údržbáři na plný úvazek.
Správce počítačové sítě splňuje vzdělání VŠ.
Ředitel školy splňuje vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, funkčního
studia II a dokončil bakalářské studium na UK Praha obor Školský management asistentka
ředitele splňuje úplné střední odborné vzdělání.
Vedoucí technicko – ekonomického úseku má ukončené vysokoškolské vzdělání
ekonomického směru.
3.6. Závěr
Naplněnost organizace pracovníky je optimální. Pedagogická a odborná způsobilost
pracovníků pro vykonávanou činnost je na velmi dobré úrovni.
Další vzdělávání pracovníků jak pedagogických, tak i nepedagogických se realizuje
průběžně formou školení a formou odborných 40 hod. stáží ve firmách.
4. Přijímací řízení
Přijímací řízení na naši školu proběhlo v termínu stanoveném vyhláškou MŠMT.
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2013 – 2014 bez nástavbového studia
Dle ŠVP název oboru,
kód
DOPRAVNÍ PROSTĚDKY,
23-45-M/01
AUTOMECHANIK –údržba
a opravy vozidel,
23-68-H/01
AUTOELEKTRIKÁŘ,
26-57-H/01
KAROSÁŘ,
23-55-H/02
AUTOTRONIK,
39-41-L/01
Počet
přihlášených
Počet
přijatých
Odevzdalo
ZL
23
19
13
96
79
39
30
30
17
25
24
10
51
48
29
Kritériem pro výběr žáků bylo hodnocení žáka ze ZŠ a výsledků v soutěžích, jeho
studijní výsledky na ZŠ a dle doporuční Krajského úřadu Pardubického kraje u studijních
oborů přijímací zkoušky organizované firmou SCIO.
Pro letošní školní rok škola otevřela denní nástavbové studium Provozní technika
23-43-L/51 kde bylo přihlášeno 33 žáků a 29 přijato.
5. Vyhodnocení maturitních zkoušek a ZZ
Prospěli
Prospěl
u SZk
Obor - kód
Název
2345M/004
Silniční doprava
21
19
20
1
0
0
3941L/001
Autotronik
23
22
22
0
1
0
2343L/506
Provozní technika
21
20
21
0
0
0
2368H/01
Automechanik
31
16
3
3
9
2657H/01
Autoelektrikář
21
14
2
2
3
2355H/02
Karosář
13
11
1
0
1
165
7
6
13
Celkem
Počet
130
61
Vyznam Neprosp Nepřip.
6. Výsledky vzdělávání žáků
6.1 Úseku teoretického vyučování
Komise všeobecně vzdělávacích předmětů
Předmětová komise zahájila svoji činnost v měsíci září úvodní schůzkou. Předsedkyní
se stala Mgr. Radka Dojčánová. V rámci komise byla vytvořena subkomise českého jazyka a
literatury, jejíž vedoucí se stala Mgr. Denisa Vinzencová. Byl sestaven přehled učebnic –
literatury povinné i doporučené.
Třídní učitelé s učiteli jazykových předmětů vytvořili přehled žáků se specifickými
vývojovými poruchami učení doloženými psychologickými vyšetřeními. Tento seznam je pro
všechny vyučující k přečtení na sdíleném disku.
Komise jazyků v počátku školního roku nabídla studentům možnost navštěvovat kroužky
jazyků – AJ,NJ. Žáci využili všech možností. Výuka cizích jazyků byla také nabídnuta
zaměstnancům školy. Zájem o výuku AJ projevili zaměstnanci, kteří dosud žádným kurzem
neprošli. Kurz vedla Mgr. Šitinová.
Všichni žáci 1.ročníků opět prošli vstupními testy z ČJ. Ukazuje se , že při vyhodnocení
vstupních testů se rozcházela hodnocení mezi ZŠ a naší školou asi o jeden až dva stupňe –
my bychom hodnotili žáky horší známkou.
Na doporučení odboru školství Pardubického kraje vedení školy rozhodlo, že se budou
pro školní rok 2013 – 2014 konat přijímací zkoušky do 1. ročníků. Komise připravovala
přijímací zkoušky nanečisto z ČJ a literatury pro žáky ze základních škol. Také komise
matematiky připravovala přijímací zkoušky nanečisto. Přípravné kurzy vedly Mgr. Lupínková
a RNDr. Maršálková.
Vyučující českého jazyka a literatury zorganizovali pro třídy několik návštěv
divadelních představení buď ve Východočeském divadle Pardubice, nebo v Klicperově
divadle v Hradci Králové. Byla to představení Amadeus, Bylo nás pět, Petrolejové lampy a
Richard III. V KD Holice většina tříd navštívila filmové představení Síla lidskosti o Nicholasi
Wintonovi. Na základě tohoto představení žáci psali zamyšlení nad tímto filmem. Úvahy
některých žáků byly vybrány a žák David Veverka byl oceněn ministryní kultury v Praze.
Mgr. Vinzencová se se zájemci z řad žáků naší školy – 8 žáků, zúčastnila zájezdu do
Londýna.
Vyučující anglického jazyka Mgr. Šitinová a Klikarová zorganizovaly pro žáky 3.MA,
3.MB a 2.N návštěvu anglického představení Vánoční koleda.
Mgr. Dojčánová a Mgr. Lupímklová uspořádaly pro zájemce zájezd do automobilky
BMW Mnichov.
Mgr. Dojčánová uspořádala pro třídu 1.Ba a 1.MB exkurzi do pietního místa Ležáky.
Vyučující českého jazyka uspořádali školní kolo Olympiády v českém jazyce. Bohužel
žádný žák nepostoupil do vyššího kola.
Žáci tříd 2.Aa, 2.Ba, 2.Ce, 2.Dk, 2.MA 2.MB se zúčastnili besedy s MUDr. Hečkem –
Rady začínajícím milencům.
Žáci tříd 3.MA, 3.MB a 1.N hráli s Ing. Vaňkovou finanční hru – Finanční svoboda.
Tato hra slouží k rozšíření finanční gramotnosti žáků.
Pro třídu 1.N – zorganizovala Ing. Vaňková exkurzi do firmy Cee-logistic Pardubice –
řízení přepravy nákladů v ČR a pro třídu 3 .Ce – exkurzi do Chrasti na téma – ekologické a
ekonomické nakládání s nebezpečnými odpady.
Pro třídy 2.N a 4.MB Ing. Vaňková uspořádala besedu s pracovnicí KB.
Třídy 1.MB a 3.Ce se zúčastnily výstavy Chráníme korunu. Výstava byla pod záštitou
ČNB a zorganizovaly je Ing. Vaňková a RNDr. Maršálková.
Na závěr školního roku se žáci zúčastnili filmového představení Královský víkend.
Komise přírodovědných předmětů
Komise přírodovědných předmětů, TV a VT uspořádala v měsíci lednu besedu o jaderné
fyzice. Beseda byla určena pro žáky 2.a 3.ročníků. Beseda měla u žáků velmi kladný ohlas.
RNDr. Maršálková připravovala žáky 9. tříd na přijímací zkoušky do 1. ročníků
studijních oborů.
Mgr. Brustmanová a RNDr. Maršálková připravily pro žáky 1. ročníků vstupní testy z
matematiky. Opětovně se ukázalo, že do 1. ročníků nastupují žáci s menšími vědomostmi, než
bychom předpokládali.
Učitelé matematiky uspořádali školní kolo matematické soutěže, ze které vždy 2
nejlepší žáci postoupili do regionální soutěže. 31. ročník regionální matematické soutěže se
letos opět konal v Ústí nad Orlicí.
Obsadili jsme 6 kategorií:
U1 - 13. M. Svobodová ( 19 soutěžících)
U2 - 11. M. Fiala ( 18 soutěžících)
U3 - 6. A. Stránský ( 18 soutěžících)
S1 - 19. F.Strašík (36 soutěžících)
S2 - 9. T. Kroupa ( 35 soutěžících)
Sš - 21. J. Karásek ( 34 soutěžících)
Mgr. Brustmanová zorganizovala školní kolo soutěže Matematický KLOKAN.
Této soutěže se zúčastnilo 28 žáků
1.Tomáš Kroupa 2.MA
2. Maik Fiala 2. Ba
3.Tomáš Bydžovský 2.MA
Olympiáda mládeže regionu Pardubice – chlapci SŠ:
•
HOKEJBAL – 4.místo v základní skupině A
•
NOHEJBAL – vynikající celkové 2. místo
Na tomto umístění se podíleli: Lukáš Pikal a Jan Jirásek (3.Ce), Jan Neugebauer (2.Ba)
a Vojtěch Kučera (2.Ce)
V celkovém pořadí XIX. REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDY MLÁDEŽE, v kategorii střední
školy - chlapci, se naše škola umístila na 9. místě ze 17. bodujících SŠ (2. mimopardubická
SŠ).
Dále byl v průběhu měsíce dubna naší školou pořádán FUTSALOVÝ TURNAJ.
Zúčastnilo se ho 144 studentů z 18 tříd naší školy. Celkovým vítězem turnaje se po kvalitním
týmovém výkonu stala třída 2.Ba.
V termínech 6. – 11.1.2013 Mgr.Krejčík uspořádal pro žáky 1.ročníků lyžařsko
snowboardový kurz v boudě Tonička ve Velké Úpě v Krkonoších.
V červnu se zástupci naší školy zúčastnili závodů dračích lodí v Pardubicích.
Komise automobilů
Vedoucím této komise se stal Ing. Pavel Křivský. V měsíci březnu 2013 Ing. Hron
zorganizoval zájezd na autosalon v Ženevě. Zájezdu se účastnilo 34 žáků.
Ing. Hron a učitelé VT se podíleli na přípravě žáků třetích ročníků na soutěž
Automechanik Junior. V letošním školním roce se pořádaly i soutěže Autoelektrikář Junior a
Autoklempíř Junior.
V měsíci listopadu 2012 Ing. Koleta zorganizoval pro učitele odborných předmětů a
odborného výcviku zájezd na veletrh Stahlgruber show 2012 v Norimberku.
Ing. Koleta zadal práce na panelech ve třídě 4.MA. Panely, které vznikly slouží jednak
jako didaktické pomůcky, jednak jako výzdoba v učebně 36. Dále 2 žáci ze třídy 4.MA
zpracovávali učební pomůcku – didaktická sestava motoru. S touto pomůckou se přihlásili do
soutěže SOČ a postoupili až do krajského kola, kde se umístili na 2. místě.
Komise obecně strojní
Předsedkyní předmětové komise je Ing. Marcela Sochová.
Ing. Sochová je také organizátorem školního kola SOČ a je garantem kol vyšších.
Ing. Svoboda a Ing. Sochová uspořádali v září 2011 zájezd na Mezinárodní strojírenský
veletrh do Brna. Exkurze byla určena pro třídy 2.Aa, 2.Aa, 2.MB a 2.Dk.
Na počátku školního roku se 4 žáci ze třídy 2.MA podíleli na celostátní akci
SVĚTLUŠKA, která byla zaměřena na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým
postižením. Garantem akce byla Ing. Marcela Sochová.
Zajištění účasti karosářských tříd na předváděcí akci firmy MEGATRONIC
v klempírně odborného výcviku – ukázky svařování v ochranných atmosférách a pájení.
Účast karosářských tříd na předváděcí akci firmy FAN Ulička v klempírně odborného
výcviku zaměřené na vyrovnávání karosérií.
12.3. 2013 - exkurze třídy 2.Dk ve firmě MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o.
v Dolních Ředicích zaměřená na výrobu přesných termoplastových dílů pro automobilový
průmysl ( Ing. Sochová)
Zahraniční stáže
V roce 2012 škola žádala o grant u agentury Leonardo da Vinci. Tento grant škola získala.
Na podzim 2012 se 3 žáci ze tříd 3.MA a 3.MB účastnili 3 týdenní stáže ve finském Porvoo a
na oplátku 3 finští žáci byli na stáži v Holicích.
Žák Dominik Janda seč zúčastnil 20 týdenní stáže v Rakousku – Eggenburg.
Na jaře 2013 8 žáků z oboru karosář jelo na 3 týdny na stáž do Bratislavy – Slovensko.
Od října 2012 probíhala výuka FJ. Z řád účastníků kurzu FJ bylo vybráno 7 žáků, kteří celý
měsíc duben strávili na sáži ve Francii v Paříži.
3 žáci ze tříd 2.MB, 1.N a 3.MA se zúčastnili stáže v Číně – Shanghai. Čínští studenti přijeli
na stáž do Čech v červnu 2012.
Na přelomu měsíců leden a únor 2013 přijelo na stáž do Holic 6 studentů z partnerské
školy v Paříži.
Environmentální výchova
Koordinátorem environmentální výchovy je RNDr.Marcela Maršálková. Na počátku
školního roku vypracovala dlouhodobý a krátkodobý plán své práce.
Na počátku školního roku jela třída 3.Ce na exkurzi do IQ parku Liberec.
Na konci školního roku jela třída 3.Ce na brigádu s ekologickým zaměřením do
vojenského prostoru poblíž Chrasti u Chrudimi.
Prevence sociálně patologických jevů
Preventistkou sociálně patologických jevů je jmenována Ing.Lubica Smitková.Svou práci
opět zahájila vypracováním ročního plánu, který vychází z minimálního preventivního
programu.
Žáci všech prvních ročníků se druhý a třetí týden v měsíci září zúčastnili projektu „Než
budeme plnoletí“. Projekt byl realizován v rekreačním středisku Radost v Horním Jelení.
Cílem projektu bylo usnadnit žákům přestup ze ZŠ na SŠ, boj se sociálně patologickými jevy,
nabídnout žákům volnočasové aktivity.
V rámci tohoto projektu se všech 1. ročníků zúčastnili besedy s názvem – Normální je
nebrat – přednášející Jaroslav Musil, kriminalita a mládež – přednášející Mgr. Robert Veleta
Ostatní aktivity
V rámci prohlubování znalostí a praktických dovedností v BOZP se 21.12.2012
nacvičovala evakuace. Nácviku se zúčastnily třídy, které ten den měly teoretické vyučování.
Učitelé se zúčastnili Dnů otevřených dveří – 24.11.2012, 14.12.2012, 12.1.2013 a
15.2.2013. Učitelé se také spolupodíleli se na náboru žáků na burzách škol a zajížděli na
schůzky rodičů žáků 9.tříd na ZŠ.
Třídy 2.MA, 3.MA a 3.MB se v červnu účastnily speciálního programu pro SŠ –
BATTLEFIELD Jiřího Potůčka. Program se uskutečnil v centru Tank Power Přelouč.
Námětem soutěže je výcvik čs. paraskupin během války ve Velké Británii.
Třídy 2.N a 4.MB prošly testováním CERMAT. Výsledky testů, které byly zaměřeny na
IQ byly žákům sděleny individuálně.
Maturity a závěrečné zkoušky
Od 16. května 2013 probíhala profilová část ústní maturitní zkoušky. Ústním
zkouškám předcházela obhajoba maturitní práce, na kterou žáci měli téměř půl roku
na vypracování. K maturitní zkoušce přistoupilo 21 žáků ze třídy 4.MA, 23 žáků ze
třídy 4.MB, 21 žáků 2.N.
K ústním zkouškám byli připuštěni všichni žáci.U ústních zkoušek neprospěl z profilových
částí 1 žák ze třídy 4.MB.
Od 2.5.2013 žáci vykonávali společnou část maturitní zkoušky. Společná část měla
podobu didaktického testu a písemné práce. Žáci, kteří uspěli, dostali maturitní
vysvědčení a maturitní protokol. Žáci, kteří u některé části neuspěli dostali pouze
maturitní protokol a museli se do 25.6.2013 přihlásit k opravným maturitám.
U společné části maturitní zkoušky v jarním termínu neuspěli 4 žáci z matematiky.
Od 1. června 2013 probíhaly ZZ. ZZ u oborů automechanik, autoelektrikář a karosář
probíhaly podle jednotného zadání. K závěrečným zkouškám přistoupilo 52 žáků (22
automechaniků, 11 karosářů, 18 autoelektrikářů ). 13 žáků nebylo k učňovským
zkouškám připuštěno, protože neměli ukončený 3. ročník.
U závěrečných učňovských zkoušek žáků prospěli s vyznamenáním – Tomáš Adámek,
Pavel Hendrych a Kamil Novotný ze 3.Aa, Martin Melichárek ze 3.Bk, Jan Drtina a Jiří
Paseka ze 3.Ce.
3 žáci neuspěli z ústní části závěrečné zkoušky, 2 žák neuspěli u písemné části závěrečné
zkoušky. Tuto část si přijdou zopakovat v měsíci září.
Zbývající žáci prospěli prostě.
Vzdělávání učitelů
Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku pravidelně vzdělávali.
•
Pedagogové, kteří neučí ČJ, AJ, NJ, M se vzdělávali jako zadavatelé a hodnotitelé
žáků s PUP
•
Někteří pedagogové školy jsou zapojeni do projektu ESF – Další vzdělávání
pracovníků v dopravě
•
Ing. Smitková – změny v provozování silniční nákladní dopravy
•
Školení MOODLE
MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM (ŘÁDNÝ TERMÍN)
MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM
PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK
POČET
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY (ŘÁDNÝ TERMÍN)
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ
ZKOUŠKY
PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK
PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK
PRŮMĚRNÝ DOSAŽENÝ % SKÓR
HRUBÁ MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI
ČISTÁ MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI
(ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI)
(100% = PŘIHLÁŠENÍ K PŘEDMĚTU)
(100% =ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI)
ČESKÝ JAZYK
CIZÍ JAZYK
MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK
CIZÍ JAZYK
MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK
CIZÍ JAZYK
PŘIHLÁŠENÝCH NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL
ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
GYMNÁZIUM
z toho: 8leté gymnázium
6leté gymnázium
4leté gymnázium
LYCEUM
SOŠ - technické 1
SOŠ - technické 2
SOŠ - ekonomické
ČESKÁ REPUBLIKA DLE
SOŠ - hotelové a podnikatelské
SKUPIN OBORŮ
SOŠ - humanitní a pedagogické
SOŠ - zemědělské
SOŠ - zdravotnické
SOŠ - umělecké
SOU - technické
SOU - ostatní
NÁSTAVBOVÉ - technické
NÁSTAVBOVÉ - ostatní
ŠKOLA CELKEM
NTE
ŠKOLA DLE SKUPIN
ST1
OBORŮ
UTE
TŘÍDA
SKUPINA OBORŮ
2.N
NTE
4.MA
ST1
4.MB
UTE
90 496
23 644
8 378
2 015
13 251
5 507
11 497
2 128
7 222
8 454
5 692
2 917
2 904
2 184
4 212
3 105
1 980
9 050
11,3
3,4
2,3
2,5
4,2
5,2
13,3
15,6
10,8
14,0
10,5
14,0
9,9
11,7
18,6
19,8
21,6
20,9
88,7
96,6
97,7
97,5
95,8
94,8
86,7
84,4
89,2
86,0
89,5
86,0
90,1
88,3
81,4
80,2
78,4
79,1
17,7
4,9
2,9
4,5
6,2
9,4
18,5
24,2
15,4
21,0
22,2
26,4
26,8
17,7
26,0
30,3
31,2
33,2
71,0
91,7
94,8
93,0
89,6
85,4
68,2
60,2
73,8
65,0
67,3
59,5
63,3
70,6
55,4
49,9
47,2
46,0
11,1
3,3
2,3
2,4
4,2
5,2
13,2
15,6
10,7
13,9
10,3
13,8
9,7
11,4
18,4
19,6
21,5
20,6
88,9
96,7
97,7
97,6
95,8
94,8
86,8
84,4
89,3
86,1
89,7
86,2
90,3
88,6
81,6
80,4
78,5
79,4
14,4
2,4
1,3
1,9
3,1
6,3
12,2
19,7
11,3
17,4
19,5
23,5
24,4
13,5
22,3
28,8
29,0
31,5
74,4
94,3
96,4
95,7
92,7
88,6
74,6
64,7
78,1
68,7
70,2
62,7
65,8
75,1
59,3
51,6
49,5
47,8
11,0
3,3
2,2
2,4
4,1
5,2
13,2
15,4
10,7
13,6
10,2
13,8
9,7
11,3
18,4
19,7
21,1
20,4
89,0
96,7
97,8
97,6
95,9
94,8
86,8
84,6
89,3
86,4
89,8
86,2
90,3
88,7
81,6
80,3
78,9
79,6
5,8
3,1
2,0
3,2
3,8
4,5
9,1
8,1
6,5
6,8
5,9
6,6
5,9
7,1
7,1
5,4
5,9
5,9
83,2
93,6
95,8
94,4
92,0
90,4
77,7
76,5
82,8
79,7
83,9
79,6
84,4
81,6
74,6
74,8
73,0
73,6
71,2
80,6
83,4
82,0
78,6
73,6
67,8
66,4
69,8
66,8
68,6
67,0
66,3
71,9
64,0
63,1
63,8
64,0
77,9
88,8
91,7
90,2
86,9
80,9
80,1
72,5
77,9
74,5
71,3
70,4
67,2
75,1
74,0
66,6
69,3
64,7
54,8
75,4
80,8
76,7
71,3
62,1
55,4
45,1
49,7
39,6
38,4
44,4
34,2
44,3
43,2
31,7
40,5
36,4
16,6
4,6
3,0
3,4
5,8
7,3
18,3
22,3
15,3
21,9
17,4
20,9
18,3
16,3
25,7
30,6
30,3
31,5
17,5
4,6
2,9
3,8
5,7
7,9
17,6
24,8
15,3
19,6
20,1
27,0
22,0
20,5
23,9
33,1
35,8
39,3
29,9
4,3
2,7
2,9
5,6
12,6
23,6
39,0
27,7
50,2
49,5
41,5
58,0
44,1
42,3
68,6
51,3
58,1
6,3
1,4
0,8
1,1
1,8
2,3
6,0
8,3
5,2
9,6
8,2
8,4
9,7
5,8
9,1
13,8
11,5
14,1
7,8
0,9
0,4
1,0
1,1
3,1
4,2
11,4
5,0
8,0
11,6
15,2
14,6
10,5
7,5
18,3
18,4
23,6
65
21
21
23
1,5
4,8
0,0
0,0
98,5
95,2
100,0
100,0
7,7
4,8
9,5
8,7
90,8
90,5
90,5
91,3
1,5
4,8
0,0
0,0
98,5
95,2
100,0
100,0
6,2
4,8
9,5
4,3
92,3
90,5
90,5
95,7
1,5
4,8
0,0
0,0
98,5
95,2
100,0
100,0
1,5
0,0
0,0
4,3
96,9
95,2
100,0
95,7
73,2
67,5
75,6
75,8
76,7
76,9
78,9
73,9
50,4
59,5
44,0
48,9
1,5
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,9
15,4
15,4
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
21
23
4,8
0,0
0,0
95,2
100,0
100,0
4,8
9,5
8,7
90,5
90,5
91,3
4,8
0,0
0,0
95,2
100,0
100,0
4,8
9,5
4,3
90,5
90,5
95,7
4,8
0,0
0,0
95,2
100,0
100,0
0,0
0,0
4,3
95,2
100,0
95,7
67,5
75,6
75,8
76,9
78,9
73,9
59,5
44,0
48,9
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,4
15,4
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Výsledky jarního termínu maturitních zkoušek 2012-13
6.2 Úsek praktického vyučování
Vzdělávání učitelů odborní výchovy ( UOV)
Postupně všichni učitelé absolvovali kurz zaměřený k rozšíření jejich odborných
kompetencí, školení v oblasti servisní činnosti, elektroniky nebo dopravy, učitel Čermák
dokončuje bakalářské studium na DF UJP Pardubice.
Ke vzdělávání využíváme většinou naše partnerské firmy jako např. Škoda Auto a.s.,
Iveco V. Mýto a.s.., Napa Truck Pardubice, Bosch Praha, Jablotron Jablonec/N, TRW
Jablonec/N, Česmad a další vzdělávací centra.
Exkurze, pracovní návštěvy , doprovodné akce a předváděcí akce
Žáci třetích ročníků a Ti nejlepší ve druhém ročníku se pravidelně zúčastňují stáží
v servisech nebo ve výrobních závodech, např. Škoda Auto závod Kvasiny a Iveco Vysoké
Mýto.
Celkem se vystřídalo v servisech 121 žáků, kteří byli postupně ve dva a
sedmdesáti podnicích.
Osm automechaniků a osm karosářů z druhých ročníků absolvovalo čtrnáctidenní
praxe ve Škodě v Kvasinách a v Ivecu ve Vysokém Mýtě.
I pro další období budeme organizovat podobné povinnými praxe. Ve třetích
ročnících je vždy část ročníku /min. jedna skupina/ v servisech a to po vzájemné dohodě se
školou.
Praxe jsou i přínosem finančním pro žáky, kdy za produktivní prácí získávají na
finanční odměnu.
Letos se nám nepodařilo navázat na výměnnou praxi elektrikářů v Praze v Centru
vzdělávání, z důvodů nedostatku vhodných volných termínů, ale v příštím školním roce
s touto praxí v počtu minimálně 7 /sedmi/ žáků po dobu jednoho týdne můžete opět počítat.
Tzn. z druhých ročníku pojede opět skupinka žáků /elektrikářů- autotroniků/ na tuto
praxi.
Soutěže žáků
V tomto školním jsme pokračovali ve zkvalitňování soutěží u všech oborů pro žáky
všech ročníků. Organizování probíhá podle podobných propozic jako závěrečné zkoušky.
Ti nejlepší postupují do vyšších soutěží a reprezentují tak naší školu.
Letos nás nejlépe reprezentoval automechanik Tomáš Adámek , který byl pátý
v celostátním kole automechaniků a rovněž pátý v Česko-Slovenském finále .
Obě tato finálová kola se konala ve Škodě Auto a.s. v Mladé Boleslavi a jako odborný
poradce a dozor jej doprovázel pan František Slezák.
Soutěživost se opět ukázala jako jeden z hlavních motivačních faktorů a soutěže vždy
vzbuzují zájem u převážné většiny žáků.
U soutěží si cením přístupu a spolupráce učitelů odborných předmětů a počítačů,
kteří se podílí na teoretické části soutěží.
Servisní a prezentační den
Minulý ročník se uskutečnil 5. října 2012. Je to již naše tradiční akce při které se
všichni žáci vystřídali na náměstí. Někteří žáci dělají na vozidlech zákazníků prohlídku
vozidla před zimním obdobím a odstraňují drobné závady. Jednalo se o takovou střední
technickou prohlídku. Firmy, které nás tam při servisní činnosti doprovází jsou našimi
partnery.
V doprovodném programu bylo možno si vyzkoušet, jaké to je být v autě hlavou
dolů nebo narazit do překážky a to vše při velmi malých rychlostech.
Podobné akce s názvem Bezpečné prázdniny jsme se úspěšně zúčastnili s našimi
výukovými trenažéry před několika dny v Pardubicích, Chrudimi a podobně i na Dnech
Holicka. Tyto akce spolehlivě zajišťují učitelé naší autoškoly a to především v době svého
osobního volna.
Tohoto zájmu reprezentovat - si ceníme jak u učitelů, tak také u Vás - žáků, kteří
nás na podobných akcích doprovázíte. Především potom Šárky Vančurové z 2.Mb a Martina
Dosoudila z 1 B.
Dny otevřených dveří a burzy škol
Akce pro základní školy, Dny zručnosti pro základními školy apod.
Zrealizovali jsme celkem 13 akcí pro 23 základních škol kde se 219 žáků se vystřídalo
v prostorách školy.
Pro žáky osmých a devátých tříd bylo připraveno několik pracovišť, které postupně
absolvují a vše bylo vedeno jako soutěže a tak také vyhodnocováno.
Akce budily velký zájem u žáků a pedagogů základních škola jsou pozitivně
hodnoceny.
Velice si ceníme přístupu většiny učitelů a žáků hlavně kolem pana Hlavatého,
Šponara, Vašíčka, Kratochvíla, ale i ostatních k těmto prezentačním a náborovým akcím.
V měsíci červnu jsme uspořádali setkání s výchovnými poradci z některých
základních a společně jsme se dohodli na pokračování podobných soutěžních akcí.
Stáže žáků
Žáci třetích ročníků a Ti nejlepší ve druhém ročníku se pravidelně zúčastňují stáží
v servisech. Celkem se vystřídalo v servisech 144 žáků, kteří byli postupně v pětapadesáti
podnicích. Tyto praxe si řídí a organizuje pan Kratochvíl.
Ve třetích ročnících část žáků byla na praxi v servisech a to po vzájemné dohodě se
zástupcem firmy a zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Vycházeli jsme z toho, aby
byl servis, pokud možno z místa bydliště žáka.
Praxe jsou i přínosem finančním pro žáky, kdy je žákovi vyplácena mzda za
produktivní práci.
Podařilo se opět navázat na výměnnou praxi elektrikářů v Praze v Centru
vzdělávání, kde bylo sedm žáků po dobu jednoho týdne.
Třetí ročníky se opět zúčastnily s praxí ve Škodě auto a.s.- Kvasiny , Iveco Czech
republik a.s. Vysoké Mýto, kde tato souvislá praxe je povinná.
Zhotovení učebních pomůcek
Pravidelně bylo obnovováno mechanické a elektrické nářadí
Byly vyrobeny učební pomůcky:
Např.
- všichni učitelé se podíleli na pěkných funkčních modelech motoru,převodovky,
brzd, palivového systému, výfukového systému, řízení s elektrickým
posilovačem, systém Intercoler
- dokončení zkrácené Fábie u autotroniků, kterou pěkně upravili klempíři
-
pomůcky na opravy motocyklů na 1. ročníku
-
model autoalarmů vozidel
-
další panely na sestavování elektrických obvodů v elektrolaboratoři
-
řezy - čerpadla, převodovky, alternátoru, nápravy, diferenciálu
Byl rozšířen kamerový systém v areálu na místa, kde se opakovaně ztrácely věci nebo
části zařízení
Doplnili jsme výukový park o vozidlo Yetiho s comonn-railem, které jsme získali od
Škody Auro a.s. zdarma.
Servisní produktivní činnost :
Žáci se podíleli na produktivní práci a přesto, že došlo k poklesu v této činnosti, tak
počet zakázek za školní rok přesahuje 1500 v celkové hodnotě za více jak 800 tis. Kč.
Autoškola:
Náplní těchto úseků je hlavně vzdělávání v oblasti dopravy.A to jak pro naše potřeby
tzn. ŘP pro Vás žáky, tak také pro veřejnost. V uplynulém roce jsme pro zájemce z řad žáků
třetích a čtvrtých ročníků zrealizovali za výhodné ceny i kurz k získání profesního průkazu
řidiče v rozsahu 140 hodin.
Nejobjemnější činností je výuka a výcvik k získání řidičského průkazu.
Ve školním roce 2012-2013 bylo přijato do výcviku celkem 104 žáků : 93 pro sk. B,C
11 pro sk. B žáků prospělo na první pokus 78 % a 29 neprospělo v první a opakované
zkoušce 30 %. Částečné zlepšení nastalo pouze v teoretické výuce. Největší problémy dělaly
žákům jízdy.
Úspěšnost u závěrečných zkoušek v autoškole
k 28. 8. 2012
Počet žáků bylo u zk. Pravidla Údržba
3.Aa
3.Bk
3.Ce
2.Ra
30
16
20
11
26
16
15
11
77% 77%
62,5% 81,3%
73,4% 66,7%
100% 91%
B
C
56,5% 52%
50%
64,3% 40%
-
E
-
45,5%
Počet žáků Bylo u zk. Pravidla Údržba
3.MA
3.MB
Průměr maturanti
Průměr učební obory
20
22
20
20
85% 80%
90% 85%
87,5% 82,5%
78,3% 78,9%
B
C
55,5% 68,8% 62,5% 47,4% 59% 58,1%
57% 46% 45,5%
Jako pomůcka pro výcvik byl zakoupen nákladní automobilový trenažér 3. kategorie,
kterým lze nahradit několik hodin praktického výcviku skupiny C, čímž se jednak sníží
provozní náklady, ale zejména v začátcích se uchazeči seznámí se způsobem ovládání
nákladního vozidla a v neposlední řádě nácviku rizikových situací.
6.3 Školící středisko
Střední škola automobilní Holice je držitelem akreditace k provozování výuky a výcviku
ve školicím středisku pro skupiny řidičských oprávnění C1 – C1+E – C a C+E a pro skupiny
D1 a D. Akreditace byla škole udělena dne 17.10.2008 Krajským úřadem Pardubického kraje,
odborem dopravy. V akreditovaných učebnách školicího střediska je možné celoročně
navštěvovat probíhající vstupní a pravidelná školení řidičů, která se konají v souladu se
zákonem č. 374/2007 sb. a směrnice vydané EU o nutnosti zvyšování profesní způsobilosti
řidiče kamionové a autobusové dopravy. Nabídku aktuálních školení a kurzů je možné najít
na webových stránkách školy v odkazu na školicí středisko: www.spsauto.cz/skolicistredisko. Cílem dalšího vzdělávání a doškolování profesionálních řidičů je zajistit jejich
odpovědný přístup k řízení vozidla a možnost vykonávat svoji práci na základě kvalifikace
standardního charakteru. Požadavek proškolování a dalšího vzdělávání vznikl z potřeby dostát
novým požadavkům vyplývajícím z dynamického rozvoje trhu silniční dopravy.
V průběhu školního roku 2012/13 byly v rámci školicího střediska plněny aktivity
Grantového projektu OP VK „Další vzdělávání pracovníků v silniční dopravě“ reg.č.
CZ. 1.07/3.2.13/02.0023, určeného pro
pracovníky působící v oblasti veřejné, osobní i
nákladní dopravy - profesionální řidiče, dispečery, vedoucí pracovníky atd. V rámci projektu
vytvořené vzdělávací programy, obsahující témata vedoucí ke zvýšení odborných kompetencí
pracovníků v resortu silniční dopravy, byly zrealizovány ve formě brožurek a zabývají se
problematikou z oblasti silniční dopravy. Jedná se o následující témata: Eco Driving,
Komunikační schopnosti, ICT, Řízení firem působících ve veřejné dopravě, Dispečer silniční
dopravy, Nařízení ES 561/2006, Digitální tachograf. Uvedená témata vzdělávacích programů
byla školena při základních školeních profesní způsobilosti řidičů v souladu se zákonem č.
247/2000 Sb. Od června 2013 jsou vytvořené vzdělávací materiály a moduly zařazeny do
doplňkových kurzů školicího střediska a jsou nadále školeny v rámci 5-leté udržitelnosti
projektu. Více informací o grantovém projektu získáte z doprovodného videodokumentu na
webových stránkách školy v odkazu na projekty: www.spsauto.cz/projekty/dalsi-vzdelavanipracovnik-v-silnicni-doprave
Pro účely propagace školy na burzách škol a dalších prezentačních akcích vytvořilo
školicí středisko ve spolupráci s grafickým studiem MiMa – Bc. Milan Machatý, Hradec
Králové tříminutový prezentační videospot obsahující nabídku kurzů a školení. Videospot
je ke shlédnutí na webových stránkách školy v
odkazu na školicí středisko:
www.spsauto.cz/skolici-stredisko.
Nezbytnost dalšího vzdělávání dospělých je také základní vizí a trendem projektu
UNIV 2 Kraje, kterého se školicí středisko účastní vytvářením vzdělávacích programů. Řada
z těchto programů navazuje na Národní soustavu kvalifikací (NSK), která stanoví
kompetence potřebné pro výkon konkrétního povolání nebo pracovní pozice. A zde se otevřel
prostor pro vytváření nových rekvalifikačních kurzů a dílčích kvalifikací vyplývajících ze
vzdělávacích programů školy. Vytvořeny byly modulové kurzy: „Manažer skladových
operací“ , „Podnikání v dopravě“ , „Učitel výuky a výcviku v autoškole“ , „Lektor
v autoškole“ a na základě poptávky Úřadu práce dílčí rekvalifikační kurz: „Oprava karosérií
bez poškození laku“. Na dalších se průběžně pracuje v souladu s vytvořeními standardy
v rámci NSK. Navazující projekt UNIV 3 je zaměřený na podporu procesů uznávání a na
inovaci systému akreditací.
Školicí středisko mimo svoji hlavní činnost spolupracuje s Úřady práce nabídkou
rekvalifikačních kurzů, účastní se výběrových řízení a projektů EU v oblasti podpory a
nabídky dalšího vzdělávání pracovníků v silniční dopravě pro udržení konkurenceschopnosti
v oboru.
V rámci vzdělávacích aktivit byla prováděna ve školicím středisku tato školení
(školní rok 2012/13):
1. Učitel výuky a výcviku v autoškole (ve spolupráci s AŠ) - 13 účastníků
2. Vstupní a pravidelná školení profesní způsobilosti řidiče - 910 účastníků
(dle zák. 247/2000 Sb.)
3. Školení řidičů referentů dle zákoníku práce - 56 účastníků
4. Školení měření emisí, /základní opakovací/ - 52 účastníků
5. Řidičské oprávnění /externě/ - 7 účastníků
6. Rekvalifikační kurz ve spolupráci s AŠ – 3 účastníci (Marlin s.r.o.)
7. Rekvalifikační kurz „Opravy karosérií bez poškození laku“ – 1 účastník (p.Kalousek)
DRUHY ŠKOLENÍ A KURZŮ NABÍZENÉ VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU
1 – Kurzy pro získání nebo rozšíření řidičského oprávnění skupin B, C, C+E, D
ve spolupráci s Autoškolou
2 – Kurzy vstupního školení základního (140 hodin) pro skupiny C nebo D
(podle zákona 247/2000 Sb., § 47)
3 – Kurzy vstupního školení rozšířeného (280 hodin) pro skupiny C nebo D
(podle zákona 247/2000 Sb., § 47)
4 – Kurzy rozšiřující vstupní školení z C na D a opačně
(podle zákona 247/2000 Sb., § 47)
5 – Kurzy pravidelného školení ( 7 hodin )
podle zákona 247/2000 SB., § 48
6 - Školení řidičů „referentů“ podle zákoníku práce v rozsahu 4-6-8 hodin
v prostorách objednatele
7 – Doplňková školení pro řidiče se speciálně sestaveným modulovým obsahem podle
požadavků objednávajícího provozovatele dopravy (např. obsluha digitálních tachografů,
výklad nařízení 561/2006 Sb., jazykové minimum AJ, NJ , používání dokladů pro náklad
a pod.)
8 – Modulované kurzy k získání nebo rozšíření Profesního osvědčení učitele autoškoly
(pro skupiny A , B, C, C+E, D – pro výuku teorie nebo praktický výcvik ve spolupráci
s Autoškolou
9 – Modulový kurz - „Manažer skladových operací“
10 – Modulový kurz – „Podnikání v dopravě“
11 - Rekvalifikační kurz: „Oprava karosérií bez poškození laku“
6.4. Domov mládeže
Ve školním roce 2012/2013 jsme ubytovali na Domově mládeže v Holicích a Dolní
Rovni, všechny přihlášené žáky a studenty. 1. 9. 2012 bylo ubytováno 106 žáků a studentů.
Ubytovaní žáci a studenti bydlí převážně ve dvou a třílůžkových pokojích, výjimečně ve
čtyřlůžkových pokojích. Na pokoje je zaveden internet. Současné pokoje jsou moderní,
praktické a odpovídají požadavkům ubytovaných dívek i chlapců a stanoveným hygienickým
požadavkům.
Výchovná činnost
Školní rok 2012/2013 byl pro nás úspěšným školním rokem. Dobrý stav v počtu
ubytovaných se pozitivně odrazil v celkové atmosféře mezi žáky, studenty a pedagogy.
Ubytovaní byli rozděleni do pěti výchovných skupin. Výchovnou činnost zajišťoval
skupinový vychovatel. Na pokoje jsou ve většině případů zařazováni podle věku a ročníku,
který navštěvují. Věkové rozpětí žáků se pohybuje od 15 do 19 let.
Domov mládeže při SŠA je nedílnou součástí školy. Už název domov mládeže
napovídá, že naším úkolem je vhodným způsobem spojit využití volného času a povinností
s přípravou na školu a výchovy. Tyto tři věci, jsme skloubili dohromady tak , aby se u nás
žáci cítili dobře a byla naplněna podstata názvu domova mládeže. DM poskytuje především
sociální služby ( ubytování, stravování, dozor, ), ale také pořádá sportovní , kulturní a
vzdělávací akce.
Činnost domova mládeže vycházela ze školního vzdělávacího programu zpracovaného
na školní rok. Byl tvořen celodomovními akcemi, výchovnými programy jednotlivých
výchovných skupin, akcemi studentské rady a prací zájmových útvarů. Ubytovaní žáci byli
seznámeni s nabídkou nejrůznějších činností vyplývajících z výchovně vzdělávacího
programu. Veškeré akce probíhaly na základě dobrovolného přístupu. Soužití v kolektivním
zařízení upravoval vnitřní řád.
Výchovná práce ve skupině je zaměřena především v počátcích školního roku na žáky
I. ročníků a jejich adaptaci. Dítě v tomto věku prochází nelehkým životním obdobím. Změnilo
nejen typ školy, kterou navštěvovalo, ale také částečně i rodinné a sociální prostředí. Je nutné
zaměřit se na dodržování stanoveného vnitřního režimu, který se odlišuje od režimu
domácího, je nutné osvojit si nový přístup ke studiu, tzn. pravidelnou každodenní přípravu do
vyučování. Musí navázat nové sociální vztahy, naučit se samostatnosti a odpovědnosti.
Celková úroveň kázně žáků byla dobrá. Vzájemné vztahy ubytovaných byly přátelské
a nekonfliktní. Ve školním roce jsme neřešili projevy šikany. Běžná nekázeň byla řešena na
úrovni skupinového vychovatele, závažnější přestupky pak projednala pedagogická rada. Žáci
jsou skupinovými vychovateli vedeni nejen ke kázni, ale i k pořádku a čistotě. Je v nich
pěstována také zodpovědnost za svěřený majetek.
Pravidelné místo v měsíčním programu mají schůzky výchovných skupin.
Tradičně jsme zahájili nový školní rok vycházkou Holicemi.Velmi oblíbená byla
kvizová odpoledne. žáci si ověřovali své znalosti z oblasti filmových pohádek, filmů, českých
přísloví a pořekadel, zdravotnictví, o zvířatech a hmyzu apod.
Domov mládeže se také zapojil do projektu pomoc africkým dětem, dále
spolupracujeme s Dětským domovem Staré Holice, kde připravujeme ze studenty akce,
včetně vánoční sbírky pro děti, na kterou jsme v prosinci se studenty vybrali 11 000,- Kč, a
tato finanční částka byla dětem předána, při Štědrém večeru v DD
Velmi významná je spolupráce při Dnech otevřených dveří. Umožňujeme rodičům a
žákům návštěvu a prohlídku domova mládeže. Rovněž domov mládeže prezentujeme na
internetových webových stránkách.
V listopadu 2012 už jsme již po druhé požádali Mistrovství juniorů ve stolním tenise,
kde jsme byli Asociací školních sportovních klubů České republiky, velmi kladně hodnoceny.
Studium
Velká pozornost je věnována pomoci při studiu, sledování prospěchu a spolupráci se
školou a rodiči.
Vhodně byly zařazeny také zábavné adaptační večery, kde byli mimo jiné žáci
seznámeni s vnitřním řádem a vymezenými pravidly domova mládeže.
Estetická výchova
Příjemnou relaxaci
žáci a studenti nacházeli při činnosti v zájmových útvarech.
Studenty oceněnou akcí byl vánoční večer, valentýnský večer a společenské večery ve
spolupráci se zdravotní školou v Pardubicích.
Sportovní výchova
V rámci sportovní výchovy se snažíme o zapojení širokého počtu žáků do různých
sportovních aktivit. Denně byly využívány posilovny, žáci hráli stolní tenis, fotbal a každou
středu mohli hrát ve sportovní hale míčové hry. V průběhu školního roku chodili plavat.
Pasivně sledovali také významné sportovní přenosy v televizi nebo přímo na stadionech, např
hokej v Pardubicích.
Enviromentální výchova
Určitě stojí za zmínku, že studenti i zaměstnanci celoročně třídili odpad. Zorganizovali
jsme také anketu věnovanou otázkám z oblasti ekologie a v rámci akce Zasaď strom, která se
celostátně konala dne 27.9. 2011, jsme zasadili před DM lípu o kterou se studenti, dobře
starají ku prospěchu lípy.
Pracovní výchova
Do pracovní výchovy se žáci a studenti zapojují především denním úklidem
pokojů,jarními a podzimními brigádami při údržbě okolí.
Domov mládeže se také prezentuje na veřejnosti mimořádným ubytováváním, zejména
v době víkendů popř. školních prázdnin. Vycházíme tak vstříc zejména školám, školským
zařízením a sportovním klubům, které pořádají sportovní turnaje, soutěžní přehlídky či školní
olympiády. Např. mistrovství v basketbalu, pořádané Jiřím Velšem, mistrovství veteránů ve
stolním tenise, Dny Holicka, setkání radioamatérů ČR, mistrovství republiky juniorů
pořádáno AŠSK, olympiáda středních škol v matematice a informačních technologií, setkání
dětských domovů.
Tyto akce můžeme pořádat v omezené míře, aby nedocházelo k zásahům do soukromí
ubytovaných a nebyl narušen výchovně vzdělávací cíl hlavní činnosti.
.
7. Česká školní inspekce
V tomto školní roce neproběhla žádná kontrola ČŠI.
8. Projektová činnost školy
Významný podíl při financování školy hraje i projektová činnost. Škola významně
spolupracuje při realizaci projektu s různými firmami v rámci. Připravuje ucelený systém
vzdělávání profesionálních řidičů nákladní a osobní dopravě. V rámci školicích aktivit škola
nabízí dále školení v oblasti autodiagnostiky.
Projekt: Další vzdělávání pracovníků v silniční dopravě
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory: 3.2. – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07.3.2.13/02/0023
Cíl projektu:
Projekt byl ukončen 31.5.2013. Projekt byl určen pro pracovníky, kteří působí v oblasti
veřejné osobní a nákladní dopravy. Cílem projektu bylo vytvořit vzdělávací programy
obsahující témata vedoucí ke zvýšení odborných kompetencí těchto pracovníků. Byly
vytvořeny vzdělávací programy a materiály v 8 modulech.
Projekt: UNIV2 _ KRAJE, Školy – centra celoživotního učení
Cílem projektu:
UNIV 2 – Kraje je proměna středních (především odborných) škol v otevřené
instituce, centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního
učení. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak v oborech počátečního
vzdělávání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání. Projekt tak chce významně přispět
k realizaci záměrů MŠMT schválených vládou ČR, které jsou obsaženy v Akčním plánu
podpory odborného vzdělávání ( část 5.5 Podpora dalšího vzdělávání) a Strategii
celoživotního učení ČR ( část 3.3 Návrh opatření na podporu rozvoje celoživotního učení).
Jde o individuální národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož
řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Cíl projektu:
Obecný cíl projektu: proměna středních škol z institucí poskytujících počáteční
vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení.
Proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i další
vzdělávání – centra celoživotního učení, to vyžaduje změnu pojetí práce i řízení školy,
nový způsob práce s klienty, prohloubení spolupráce se zaměstnavateli.
Prohloubit, doplnit či inovovat potřebné profesní kompetence vybraných 3 250 učitelů
škol zapojených do projektu.
Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách zapojených do projektu.
Pedagogičtí pracovníci zapojených škol se zúčastní řady vzdělávacích seminářů na
kterých budou rozvíjeny jejich profesní kompetence (zejména v oblasti vzdělávání
dospělých, přípravy modulových programů
dalšího vzdělávání, celoživotního
kariérového poradenství, marketingu dalšího vzdělávání apod.).
Projekt: Odborné stáže žáků v počátečním vzdělávání v zahraničí
Název operačního programu: Leonardo da Vinci CZ/13/LLP-LdV/IVT/134195
Cíl projektu:
Zkvalitnění a prohloubení již stávající a probíhající spolupráce mezi partnerskými
školami ( Francie, Finsko, Slovensko, Polsko a Rakousko) a naší školou. Současně žáci
získají znalosti o nejnovějších způsobech diagnostiky motorových vozidel, získají praktické
zkušenosti při používání moderní diagnostické techniky a poznají nejnovější konstrukce
osobních automobilů, budou mít možnost pracovat na různých typech automobilů, seznámí se
s pracemi a opravami, které se těžko zajišťují pro školní potřeby. Spolupráce mezi školami
má dlouholetou tradici, během níž se setkávají vzájemně ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci
a žáci. Délka stáží byla předběžně dohodnuta v rozsahu 3- 4 týdnů, pro Rakousko 10 týdnů
pro 1 žáka. Tato doba je optimální pro tento typ stáží. V každém běhu předpokládáme účast
7- 8 žáků, do Finska budou připravování 3 žáci, do Rakouska 1 žák. Pedagogický doprovod
bude vykonávat 1 pracovník, v Rakousku bude 1 žák bez pedagogického dozoru, ve Francii
budou 2 pedagogičtí pracovníci, kde jeden bude znát francouzštinu. Žáci se zapojí do výuky
odborných předmětů a budou se zúčastňovat stáží v podnikatelských subjektech v daných
hostitelských zemích. Žáci se seznámí s technickým zařízením používaným v dané škole a
podnikatelských subjektech (autoservisech). Žáci budou využívat a porovnávat učební
metody, využívané učební pomůcky a jejich aplikaci v konkrétním praktickém prostředí.
Příprava žáků pro účast na odborných stážích je nejen jazyková, ale i geografická a kulturní.
Projekt: EU peníze školám
Název operačního programu: OPVK CZ.1.07/1.5.00/34.0835
Cíl projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu
počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a
zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a
mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových
metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude
podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve
vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím
dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení
klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny
zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním
speciálních programů pro pracovníky školy.
Projekt: PAT – Professional Automotive Training
2012 – 1 – SK – LEO05 – 04201
projekt v rámci Leoparda da Vinci – přenos inovací
Střední škola automobilní Holice je partnerem projektu PAT, který vytvořila Stření odborná
škola automobilová Bratislava.
Cílem projektu je vytvořit moderní učebnice pro odborné vzdělávání studentů v autoprofesích
a vytvořit interaktivní portál pro moderní metody odborného vzdělávání prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií.
Učebnice budou určeny pro obory automechanik, autoelektrikář, karosář a lakýrník. Obsah
učebnic souvisí s předměty Opravy a diagnostika automobilů, klempířská technologie a
lakýrnická technologie.
Projekt: ALT – „Automotive Language Training“
Cíl projektu:
Důvod vzniku projektu je dán nedostupností výukových materiálů, pomůcek či
nástrojů pro výuku odborných cizích jazyků. V důsledku toho se vyučuje převážně všeobecný
cizí jazyk. Dalším důvodem je také nedostatek inovativních přístupů a metod (např. elearning) ve výuce cizích jazyků. Zvýšit komunikační dovednosti v cizím jazyce pro studenty
odborných škol vstupující na pracovní trh. Komunikační dovednosti v odborném cizím jazyce
zvýší zaměstnatelnost studentů na domácím i Evropském pracovním trhu.Cílovou skupinou
jsou žáci středních odborných škol specializovaných především na výuku automobilových
profesí. Hlavními výstupy projektu jsou učebnice odborného jazyka (anglického, německého,
francouzkého) pro automobilové profese pro studenty a učitele. Nedílnou součástí výstupu
projektu je online e-learningový systém, obsahující e-learningové interaktivní moduly (až 4
300), používající animace, který poskytuje jazyková cvičení studentům.
9.
Provoz školy
Údaje o finančních zdrojích
Vypořádání finančního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu zřizovatele
a)
Dotace na provoz ze státního rozpočtu rok 2012 :
33.530.048,07 Kč
v tom :
- přímé výdaje na vzdělávání
v tom: platy
OON
ostatní přímé
- program protidrogové prevence
- EU peníze středním školám
31.611.236,- Kč
22.914.200,- Kč
350.000,- Kč
8.347.036,- Kč
28.234,- Kč
715.956,- Kč
- ESF – neinvestiční dotace OPVK
1.174.622,07 Kč
b)
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele
7.131.000,- Kč
c)
Ostatní dotace od zřizovatele
d)
Příspěvek na provoz - zahraniční projekty
71.076,44 Kč
293.378,62 Kč
( Leonardo da Vinci, ALT )
Finanční prostředky byly v účetním období 2012 použity v souladu s rozpočtovými pravidly a
dotačními podmínkami.
Vyhodnocení finančních a výkonových ukazatelů
9.2.1. Výnosy v hlavní činnosti
a)
b)
Výnosy z prodeje služeb v hlavní činnosti
4.484.058,77 Kč
z toho: tržby za stravování a ubytování žáků
2.927.958,- Kč
tržby za produktivní práci žáků
898.321,- Kč
tržby za stravování zaměstnanců
350.421,- Kč
ostatní tržby
307.358,77 Kč
Ostatní výnosy
223.249,45 Kč
9.1.2. Výnosy v doplňkové činnosti
a)
Tržby z prodeje služeb
1.720.068,- Kč
( služby školícího střediska, ubytování, stravování )
9.2.3.
Investiční výdaje
Investiční výdaje celkem
9.2.4.
Neinvestiční výdaje
a) Celkem neinvestiční výdaje v hlavní činnosti
Z toho: náklady na platy ze SR
náklady na platy ( ostatní zdroje )
OON
náklady na produktivní práci žáků
zákonné pojištění
ostatní provozní náklady
b) Celkem výdaje v doplňkové činnosti
c)
523.157,- Kč
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti
45.732.811,35 Kč
22.967.036,- Kč
29.401,- Kč
1.322.650,- Kč
216.831,- Kč
8.148.201,96 Kč
13.048.691,39 Kč
1.611.254,05 Kč
108.813,95 Kč
9.3. Vnější kontroly provedené v organizaci
9.3.1. Okresní správa sociálního zabezpečení Pardubice
předmět kontroly : kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění
výsledek kontroly : žádné nedostatky nebyly zjištěny
protokol č.1534/12/665
termín kontroly : 22. – 24.10.2012
9.3.2 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
předmět kontroly : kontrola dodržování hygienických předpisů na domově mládeže v Holicích a
v Dolní Rovni a ve výukových prostorách na dílnách – obor karosář
výsledek kontroly : v rámci státního zdravotního dozoru nebyly zjištěny závady a nedostatky
3 protokoly o kontrolním zjištění ze dne 18.4.2013
termín kontroly : 18.4.2013
9.3.3 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
předmět kontroly : kontrola plateb zdravotního pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
výsledek kontroly : při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky
zpráva č.j.: VZP-13-00840489-E873
termín kontroly : 7.5.2013
9.3.4. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a
sportu, oddělení programové pomoci EU
předmět kontroly : kontrola nesrovnalosti vzniklé při realizaci projektu OPVK
výsledek kontroly : příjemce nepostupoval v souladu se Smlouvou o realizaci grantového
projektu ( jedná se o částku 313,75 Kč )
protokol z kontroly č.62/1.1/01.0013/2013
termín kontroly : 24.5.2013
10. Spolupráce s odborovou organizací
Základní odborová organizace Odborového svazu dopravy při Střední škole automobilní Holice
spolupracuje s vedením SŠA při projednávání a schvalování kolektivní smlouvy. Projednává
čerpání mzdových prostředků a změny v platových tarifech, s plán vzdělávání pedagogických
pracovníků, plán dovolených, financování školy jejich čerpání, nových projektech školy,
zahraničních stážích a čerpání fondu FKSP.
Předseda ZV odborové organizace OSD Vladimír Janda naopak informoval za zasedání
semináře projektu BIDI, o úpravách financování regionálního školství, stavu praktického
vyučování na všech typech škol, využívání kapacity škol k dalšímu vzdělávání. Dále o novele
zákon č. 586/92 Sb., dalším využití prostředků EU.o redukce škol, dle oborů optimalizace sítě
škol dle oborů. S vedením školy se projednávala spolupráce školy a zaměstnavatelů.
V měsíci dubnu jsme společně s ředitelem školy, Mgr. Bc. Michalem Šedivkou pozvali
postupně předsedu Rady předsedů OSD v Hradci Králové p. Zdeňka Wahla a předsedu Regionální
rady předsedu odborových svazů v Pardubicích p. Josefa Hostinského na naší školu.
Zde jsme se seznámili s koncepcí naší školy, se zahraničními stážemi, kde se řešila problematika
normativu na žáka ( svářecí průkazy, autoškola).
Přílohy
1. Jmenný seznam zaměstnanců SŠA Holice
Příloha č. 1
Vzdělání pedagogických pracovníků SŠA Holice – k 31. 8. 2013
p.č
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
30.
31.
Příjmení, jméno
Brustmanová Irena Mgr.
Burkovič Jindřich Ing.
Dojčánová Radka Mgr.
Formánek Vladimír Ing.
Hron Karel Ing.
Jelínek Zdeněk Ing.
Klikarová Veronika
Kmentová Tereza Mgr.
Koleta Milan Ing.
Krejčík Luboš Mgr.
Křivský Pavel Ing.
Lupínková Věra Mgr.
Maršálková Marcela RNDr.
Maturová Hana Mgr.
Pertotová Ivana Mgr.
Provazník Petr Ing.
Smitková Lubica Ing.
Sobotka Jaroslav Ing.
Sochová Marcela Ing.
Svoboda Otakar Ing.
Šedivka Michal Mgr. Bc.
Šitinová Lydie Mgr.
Vaňková Jitka Ing.
Vinzencová Denisa Mgr.
Baláš Jiří
Čermák Pavel
Dobrkovský Stanislav
Hlavatý Jan
Janda Vladimír
Kozáček Jan
Kratochvíl Jaroslav
Prac.zařaz.
Učitelka
Učitel
Učitelka
Učitel
Učitel
Učitel
Učitelka
Učitelka
Učitel
Učitel
Učitel
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Zást.řed.
Učitel
Učitelka
Učitel
Učitelka
Učitel
Ředitel
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitel autoš
Učitel OV
Ved.učit.OV
Učitel OV
Učitel OV
Učitel OV
Ved.učit.OV
Započ.prax
20 r. 103 d.
Nad 27 r.
18 r. 172 d.
Nad 27 r..
Nad 27 r.
Nad 27 r.
12 r. 64 d.
2 r.
Nad 27 r.
12 r. 329 d.
26 r. 168 d.
16 r. 166 d.
Nad 27 r.
14 r. 17 d.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
26 r. 299 d.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
25 r. 236 d.
19 r. 301 d.
5 r. 363 d.
Nad 27 r.
5 r. 304 d.
Nad 27 r.
8 r. 22 d.
Nad 27 r.
25 r. 351 d.
Nad 27 r.
Vzdělání
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
ÚSO
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
Ped.způsob
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Linhart Josef
Paulus Miroslav
Pištora Aleš
Pulpit Martin
Raich Jan
Řehounek Luboš
Sháněl Luboš
Schejbal Milan
Slezák František
Šnajdr Josef Ing.
Šponar Zbyněk Bc.
Šusta Dalibor
Vajčner Pavel
Vanický Vladimír
Vašíček Miloš Bc.
Jelínková Ilona Mgr.
Kment Ivo
Kučerová Šárka
Laksarová Romana
Lukšíková Kateřina Ing.
Petranová Bronislava
Abelová Petruše
Adamcová Vladimíra
Bednářová Božena
Benda Jiří
Beranová Ivana Ing.
Burešová Martina
Hendrychová Marie
Horáková Markéta
Horáková Naděžda
Jakubec Stanislav
Jiroutová Alena
Johanides Antonín
Kaisrlíková Marie
Kašparová Milena
Kopecká Marta
Kořínková Helena
Krchová Ladislava
Křížková Jitka
Kubátová Marie
Leczová Hana
Pešlová Zdeňka
Pírková Blanka
Pírková Monika Bc.
Pulpitová Miluše
Ročková Helena
Štěpánková Lenka
Vodák Stanislav
Záleský Radek Bc.
Učitel OV
Učitel OV
Učitel OV
Učitel.autoš
Učitel OV
Učitel OV
Učitel
Učitel autoš
Učitel OV
Zást.řed.
Učitel OV
Učitel autoš
Učitel OV
Učitel OV
Učitel OV
Vychovatel.
Vychovatel
Vychovatel.
Vychovatel.
Ved.vych.
Vychovatel.
Uklízečka
Asist.řed.
Kuchařka
Lektor-instr.
Ved.TÚ
Nad 27 r.
Nad 27 r.
19 r. 2 d.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
21 r. 200 d.
Nad 27 r.
7 r. 139 d.
Nad 27 r.
25 r. 195 d.
23 r. 224 d.
Nad 27 r.
23 r. 349 d.
21 r. 63 d.
23 r. 244 d.
25 r. 192 d.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
10 r. 364 d.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
VŠ
VŠ
ÚSO
ÚSO
ÚSO
VŠ
VŠ
ÚSV
ÚSV
ÚSO,VOŠ
VŠ
VŠ
SO
25 r. 280 d. ÚSO
Nad 32 r.
SO
Nad 32 r.
ÚSO
25 r.189 d. VŠ
Prac.stud.odd.MD 13 r. 334 d. ÚSO,VOŠ
Uklízečka
ÚSO
Lektor-instr. 23 r. 69 d. ÚSO
Pom.kuch.
Údržbář
Nad 32 r.
SO
Kuchařka
28 r. 218 d. SO
Údržbář
SO
Ved.kuch. Nad 32 r.
ÚSO
Uklízečka
SO
Uklízečka
Uklízečka
SO
Uklízečka
ÚSO
Uklízečka
SO
Kuchařka
Nad 32 r.
ZŠ,rekv.
Pom.kuch.
SO
Kuchařka
30 r. 211 d. SO
Účetní
27 r. 35 d. ÚSO
Prac.st.odd. 1 r. 284 d. VŠ
Pom.kuch.
SO
Účetní
Nad 32 r.
ÚSO
Výdejna,skl. 27 r. 245 d. ÚSO
THP
Nad 32 r.
ÚSO
Poč.síť
11 r. 337 d. VŠ
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Historické foto školy
Příloha č. 2
2. Jmenný seznam žáků, tříd a třídních učitelů SŠA Holice
Třída: 1.A
Celkem žáků
23
Bárta Marek
Burian Tomáš
Dolanský David
Dostál Jakub
Feltl Miroslav
Gregor Lukáš
Třídní učitel Ing. Koleta Milan
z toho chlapců
20 dívek 3
Hartman Tomáš
Hnilička Tomáš
Horký Jan
Kalvach Sergej
Kis Jiří
Kodešová Michaela
Krejza Lukáš
Málek Jaroslav
Nepovím Martin
Račanský Pavel
Seifert Karel
Stehlík David
Třídní učitel Ing. Burkovič Jindřich
Třída: 1.B
Celkem žáků
23
z toho chlapců
23 dívek 0
Csóka Kristián
Freiberk Aleš
Kosík Dominik
Čihák Zdeněk
Hájek Tomáš
Malátek Tomáš
Doležal Lukáš
Holub Rudolf
Novák Vítězslav
Houška Tomáš
Ondráček Miroslav
Doskočil František
Dosoudil Martin
Kašpar Jan
Pětivoký Tomáš
Dufek Pavel
Klaban Lukáš
Plecháček Jaroslav
Třída: 1.C
Třídní učitel Mgr. Šitinová Lydie
17
z toho chlapců
16 dívek 1
Celkem žáků
Brych Vít
Kocková Pavlína
Novotný Patrik
Čempěl Sebastian
Kučera Lukáš
Perný Miroslav
Horáček Zdeněk
Libich Jan
Popelka Jiří
Jirout Martin
Mikula Petr
Schlosser Miroslav
Khrabrov Ielysei
Novák Jakub
Skála David
Třídní učitel Ing. Svoboda Otakar
Třída: 1.D
Celkem žáků
23
z toho chlapců
22 dívek 1
Bendakovský Lukáš
Hiesbök Lukáš
Míča Petr
Bidlo Tomáš
Hruška Adam
Mudruňka Jiří
Bořetický Lukáš
Ilchmanová Barbora
Pilný Filip
Douda Damián
Jachan Pavel
Plný Martin
Guryča Michal
Kurasevich Konstantin
Shovgenyuk Vasyl
Hájek Tomáš
Langr Dominik
Spilka Prokop
Třída: 1.MB
Celkem žáků
26
Doucha Jiří
Dusil Tomáš
Hečko Jan
Hlavatý Michal
Horák Tadeáš
Hynek Tomáš
Kolbaba Patrik
Třídní učitel RNDr. Maršálková Marcela
z toho chlapců
25 dívek 1
Laksar Petr
Sedláková Natálie
Macicha František
Sládek Radim
Med Michal
Strašík Filip
Novák Jiří
Šrámek Miroslav
Novák Pavel
Šretr David
Ouřecký Martin
Štěpánek Vojtěch
Půlpán Lukáš
Švadlenka Dalibor
Třída: 1.N
Třídní učitel Klikarová Veronika
Celkem žáků
23
z toho chlapců
23 dívek 0
Bareš Jakub
Elich Patrik
Kavka Petr
Beran Pavel
Chadima Martin
Klabeneš Pavel
Janů Filip
Kupka Jan
Boháč Ondřej
Bureš Jan
Jindra Patrik
Němec Filip
Dolanský Vladimír
Jindra Roman
Picek Roman
Dvořák Ondřej
Kadrmas Jan
Podolský Kamil
Svoboda Radek
Svobodová Michaela
Švaigrová Zuzana
Trojan Kamil
Zajíček Martin
Sokol Lukáš
Svoboda Roman
Sýkora Jan
Tobolka Patrik
Vlček Petr
Štěpnička Martin
Zach Stanislav
Stupavský David
Šeps Martin
Tichý Jan
Tysek Jakub
Větrovec Jaroslav
Táborský David
Tobek Petr
Uchytil Matěj
Veverka David
Žídek Martin
Salaba Roman
Starý Jakub
Trojan Vladimír
Vašíček Lukáš
Vodička Lukáš
Třída: 2.A
Třídní učitel Ing. Hron Karel
Celkem žáků
27
z toho chlapců
27 dívek 0
Bahník Marcel
Košňar Christian
Bečák Vít
Kroupa Jakub
Černý Jan
Křivka Vlastimil
Danihelka David
Kubelka František
Dušek Marek
Kubíček Jiří
Fornadeľ Sebastián
Malovec Michal
Kabrhel Marek
Obr Adam
Pilný Daniel
Píštěk Patrik
Pištínek Petr
Proche Michal
Růžička František
Seifert Jan
Sládek Lukáš
Stejskal Petr
Svoboda Michal
Šulc Filip
Švanda Stanislav
Tomčo Miloš
Zeman Lukáš
Třída: 2.B
Celkem žáků
25
Bareš Roman
Doleček Denis
Fiala Maik
Hájek Martin
Jeník Vlastimil
Joska Milan
Kaplan Ondřej
Třídní učitel Ing. Jelínek Zdeněk
z toho chlapců
25 dívek 0
Konvalina Daniel
Pokorný Tomáš
Kotek Kamil
Půlpán Richard
Kříž Daniel
Sladký David
Neugebauer Jan
Straka Jakub
Šedivý Jan
Novotný Ondřej
Pilný Petr
Šulc Roman
Pištora Petr
Tahal Marek
Vlancu Nicu
Zahálka Tomáš
Zima Vojtěch
Žádný Martin
Třída: 2.C
Celkem žáků
26
Adámek Oldřich
Beneš Jiří
Coufal Lukáš
Dvořáček Tomáš
Horáček Michal
Chripta Lukáš
Jeřábek Martin
Třídní učitel Mgr. Brustmanová Irena
z toho chlapců
25 dívek 1
Kalibán Radim
Leier Robert
Kočička Michal
Marek Lukáš
Kovář Ladislav
Müller Jiří
Krejčí Petr
Nováček Ondřej
Krutý Štefan
Novák Vladimír
Kučera Vojtěch
Schrogel Adam
Kylar Lukáš
Skála Lukáš
Šeda Jaroslav
Štědroň Michal
Váňa Tomáš
Volf Jan
Volková Hana
Třída: 2.D
Celkem žáků
25
Filipi Josef
Flídr Jan
Fuksa Jiří
Hájek Tomáš
Hladík Pavel
Janda Dominik
Jansa Karel
Třídní učitel Ing. Sochová Marcela
z toho chlapců
25 dívek 0
Jezdina Michal
Melich Roman
Kloz Petr
Müller Jakub
Kořínek Michal
Novotný Marek
Kudláček Karel
Pavlík Marek
Landa Jan
Petrla Luboš
Leno Yevhen
Roček Jan
Málek Libor
Smola Petr
Sochor Jan
Šrůta Jiří
Tetřev Boris
Záloha Josef
Třídní učitel Mgr. Kmentová Tereza
Třída: 2.MA
Celkem žáků
15
z toho chlapců
12 dívek 3
Bydžovský Tomáš
Kroupa Tomáš
Preisler Filip
Hloušek Robert
Kurka Michal
Ribár Miloš
Mates Kamil
Schweinfurter Dušan
Kolář Dominik
Krejsa Vojtěch
Matušková Denisa
Šefranková Nicola
Třída: 2.MB
Třídní učitel Mgr. Vinzencová Denisa
Celkem žáků
30
z toho chlapců
30 dívek 0
Borovec Michal
Karásek Jan
Mlejnek Martin
Čiampor Michal
Kaštánek David
Monček Lukáš
Domín Ondřej
Kiňo Lukáš
Mrtka Lukáš
Duchoslav Ondřej
Konupka Jan
Musil Dominik
Hejlík Lukáš
Koreček Adam
Pek Ondřej
Herda Martin
Kučera Tomáš
Průcha Jakub
Hromádka Jiří
Makula Martin
Risler Adam
Husman Pavel
Michek Filip
Spudil Martin
Theodor Daniel
Vančurová Šárka
Vaníček Tomáš
Šuhájek Jan
Teplý Josef
Vacek Jakub
Vašíček David
Vízner David
Vrba Radek
Třída: 2.N
Třídní učitel Ing. Křivský Pavel
Celkem žáků
20
z toho chlapců
20 dívek 0
Březina David
Chmelík Lukáš
Prokop Daniel
Černý Kamil
Morch Tomáš
Provazník Filip
Fiala Petr
Novotný Pavel
Seidl Lukáš
Hájek Ondřej
Pitra Martin
Semonský František
Hromádko Daniel
Podhorník Luboš
Steiner Jan
Svoboda Jakub
Šimůnek Robert
Šrámek Petr
Tvrdík Pavel
Volf Milan
Třída: 3.A
Celkem žáků
31
Adámek Tomáš
Bárta Vojtěch
Bohatý Lukáš
Čepek Karel
Foglar Michal
Foret Matěj
Háp Patrik
Hejcman Michal
Třídní učitel Ing. Formánek Vladimír
z toho chlapců
31 dívek 0
Hendrych Pavel
Menc Martin
Jánoš Milan
Novák Petr
Kňava Filip
Novotný Kamil
Krátký Pavel
Ouhrabka Lukáš
Kysela Adam
Pöperný David
Macháček Lukáš
Pros Jiří
Machek Radek
Prosecký Milan
Meduna Petr
Půlpán Václav
Růžička Štěpán
Sikora Michal
Šabata Petr
Štěpánek Michal
Šupa Radim
Teplý Ladislav
Tkáčik Ota
Třída: 3.B
Třídní učitel Mgr. Lupínková Věra
12
z toho chlapců
12 dívek 0
Celkem žáků
Frolík Daniel
Jozíf Zdeněk
Melichárek Martin
Chotěnovský Jakub
Koudelka Michal
Müller Patrik
Lašák Marcel
Šumpík Martin
Jeřábek David
Toušek Dominik
Trnka František
Verner Václav
Třída: 3.C
21
Celkem žáků
Bárta Pavel
Bříza Petr
Čaloud Michal
Dejnožka Tomáš
Drtina Jan
Hájek Jakub
Třídní učitel Ing. Vaňková Jitka
z toho chlapců
21 dívek 0
Jeřábek Daniel
Málek Jakub
Jirák Dominik
Mužík Marcel
Jirásek Jan
Paseka Jiří
Koblížek Jiří
Pikal Lukáš
Konrád Jakub
Přikryl Jiří
Mácha Martin
Stránský Adam
Třída: 3.MA
Třídní učitel Mgr. Lupínková Věra
Celkem žáků
15
z toho chlapců
14 dívek 1
Bothová Marcela
Hamerský Tomáš
Ribár Lukáš
Cibrik Michal
Hotový David
Řeháček Martin
Fadrný Daniel
Jeřábek Jan
Skala Lukáš
Formánek Ladislav
Plašil Jan
Šándor Michal
Šťastný Jiří
Votápka Lukáš
Vyhnálek Antonín
Vajrauch Adam
Vaněk Michal
Žďárek Milan
Třída: 3.MB
Třídní učitel Ing. Provazník Petr
28
z toho chlapců
27 dívek 1
Celkem žáků
Borovský Štěpán
Hambalík Lukáš
Keller Milan
Cemper Martin
Holík Martin
Macháčková Anna
Dostál Martin
Horník Martin
Marek Radovan
Ďurina Daniel
Hynek Lukáš
Matoušek Roman
Freiberg Tomáš
Hysek Karel
Novotný Jakub
Hála Radek
Jetmar Tomáš
Pitra David
Halamka Vojtěch
Karásek Jiří
Polák Marek
Třída: 4.MA
Třídní učitel Ing. Smitková Ľubica
Celkem žáků
21
z toho chlapců
16 dívek 5
Beran Ondřej
Koblížek Michal
Ropek Josef
Dostál Ladislav
Kudrnová Miloslava
Rybenský Jaroslav
Hájek Matěj
Matušková Karolína
Sirůčková Kristýna
Oravský David
Svoboda Michal
Horáčková Kristýna
Janura Martin
Pecháček Lukáš
Šmok David
Jedlička Tomáš
Rolc Zdeněk
Türke Jakub
Pražan Václav
Rejmont Vratislav
Růžička Milan
Svoboda Ondřej
Veselka Radek
Wajgl Martin
Zobač Michal
Valentová Denisa
Vančura Matouš
Varinský Lukáš
Třída: 4.MB
Celkem žáků
23
Abely Matěj
Bareš Michal
Bárta Vojtěch
Budínský Hanuš
Dulay Martin
Hovězák Adam
Třídní učitel Mgr. Dojčánová Radka
z toho chlapců
22 dívek 1
Jareš Michal
Pokorný Patrik
Klíma Viktor
Popper Michal
Novotný Daniel
Richter Radomír
Obst Václav
Semenec Martin
Pátek Lukáš
Šedivý Petr
Pazderník František
Štosek Miloš
Tesárek Filip
Vávra Michal
Víšková Františka
Volejník Petr
Zezulka Ctirad
Příloha č. 3
Seznam nejdůležitějších spolupracujících servisů a dopravních firem
Autoprodej Dukla
AutoDUKLA s.r.o.
Autocentrum BARTH a.s.
AUTO IN s.r.o.
ChALUPA MOTORS s.r.o.
Autotechnik J.M. s.r.o.
Automonti s.r.o.
DPM Pardubice a.s.
Autocentrum Mercia a.s.
NAPA TRUCKS s.r.o.
GSC - AUTO s.r.o.
Autoservis Jiří Kozel
Iveco Czech Republic, a.s.
Renault Boháč Milan s.r.o.
Autocentrum Matrix a.s.
Autoopravna Vecek Mětice
Zdeněk Vápeník Autodoprava
Autoservis Hybeš
Audila s.r.o.
Autoservis s .r.o. Mňuk
Teplého 2692
530 02 Pce
kpt. Nálepky
530 02 Pce
Hůrka 1798
530 12 Pce
Poděbraská 292
530 09 Pce
Kosmonautů 515
530 09 Pce
Hradecká 98
530 09 Pce
Průmyslová 450
530 04 Pce
Teplého 2141
530 20 Pce
Dašická 1228
537 01 Chrudim
Semtín 100
533 53 Pce
Bří Štefanů 499
500 03 HK
Rváčovská 1549
539 01 Hlinsko
Dobrovského 74
566 03 Vysoké Mýto
Obce Ležáků 814
537 01 Chrudim
Kpt. Opatrného 97021517 02Týniště
Tuněchodská 30
530 02 Pardubice
Býšť 140
533022 Býšť
Dřenice 123
537 01 Chrudim
Brozany 47
Slunečná 76
566 01 Vysoké Mýto
Pozn.:
Dalších cca 50 míst praktických stáží našich žáků již není uvedeno . Celkem se těchto
praxí zúčastnilo 137 žáků.
Výroční zpráva schválena školskou radou dne 11.10. 2013
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
Download

Výroční zpráva 2012/13 - SŠ automobilní Holice