Střední škola automobilní Holice,
Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:[email protected]
VÝROČNÍ
ZPRÁVA
školní rok 2011 – 2012
Mgr. Bc. Michal Šedivka
Holice 15. října 2012
Obsah:
1. Charakteristika školy
2. Přehled učebních dokumentů
3. Pracovníci školy
4. Přijímací řízení pro školní rok 2011 – 2012
5. Vyhodnocení maturitních a učňovských zkoušek
6. Výsledky vzdělávání žáků
7. Inspekce ČŠI
8. Projektová činnost školy
9. Provoz školy
10. Spolupráce s odborovou organizací
11. Přílohy
1. Charakteristika školy
Základní údaje o škole
Název: Střední škola automobilní Holice
Sídlo organizace: Nádražní 301, 534 01 Holice
IČO: 135 82 909
Kontakt: www.spsauto.cz, mail [email protected] , tel. +420 466 682 028
Ředitel školy: Mgr. Bc. Michal Šedivka
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování: Mgr. Ivana Pertotová
Zástupce ředitele pro praktické vyučování: Ing,. Josef Šnajdr
Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Iva Beranová
Vedoucí domova mládeže: Ing. Bc. Kateřina Lukšíková
Školská rada: Mgr. Dojčánová, p. Vinopalová, Ing. Kroupa
Historie naší školy sahá k roku 1951, kdy bylo pod patronací ČSAD Pardubice
slavnostně otevřeno středisko pracujícího dorostu se zaměřením na výuku automechaniček a
autoelektrikářek. Učební doba byla dvouletá. Učiliště státních pracovních záloh bylo založeno
v r. 1953. Za spolupráce s místními zemědělskými podniky a pro jejich potřeby byl v druhé
polovině padesátých let po tři roky vyučován obor zámečník pro opravu zemědělských stojů a
traktorů. Vybavení pomůckami bylo v té době velmi skromné.
K 1. 9. 1957 přešlo někdejší učiliště státních pracovních záloh pod označením odborné
učiliště k podniku ČSAD n. p. Pardubice, později Moravany. Ustavení technického a
zásobovacího závodu (v r. 1963), který měl též zajišťovat výuku učňů, zlepšilo vztah podniku
ke svému učebnímu zařízení. Přijímaných žáků nebylo mnoho - ještě na počátku šedesátých
let se učitelský sbor skládal z jednoho učitele všeobecně vzdělávacích předmětů a dvou
odborných učitelů. Modernizace vozového parku v následujícím desetiletí se nemohla
neprojevit v práci školy - učitelé ve spolupráci s mistry odborného výcviku zhotovovali nové
modely, řezy, kreslily výukové obrazy, vybavení doplňovali diapozitivy a filmy zdařilý krok
byl učiněn v r. 1963 zřízením autoškoly jako doplňku výuky.
Střední škola automobilní byla k 1.1. 2006 přejmenována ze Střední průmyslové školy
automobilní a Středního odborného učiliště automobilního Holice, která bylo zřízena ke dni
1.ledna 1999 na základě dodatku MŠMT ČR č.j. 34 577/98 – 21 ze dne 16.12.1998 ke
zřizovací listině ze dne 7.dubna 1997, č.j. 17 550/97 – 60 z původně zřízené Integrované
střední školy automobilní a Středního odborného učiliště dopravního, které bylo zřízeno
Ministerstvem vnitra ČR k 1. lednu 1991 na základě zřizovací listiny č.j. MH/2 – 12 512/
1612/ 91. Vznik učiliště pro potřeby osobní a nákladní dopravy je na počátku roku 1950.
Od 1.dubna 2001 přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Holice, Nádražní 301
na Pardubický kraj ( Č.j.: KrÚ/ KH 907. 10/ 2001).
Ve školním zařízení je zabezpečována výuka studijního oboru Střední odborné školy
Dopravní prostředky a oborů Středního odborného učiliště Autotronik, Mechanik opravář
motorových vozidel, Autoelektrikář, Karosář a denního nástavbového studia Provozní
technika. Dálkové studium Dopravní provoz musela škola požádat o zrušení, z důvodu
rozhodnutí odboru Školství, kultury a tělovýchovy krajského úřadu Pardubického kraje.
Ve školním roce 20011/12 škola provedla vlastní hodnocení školy
Během školního roku na základě evaluace školy, na základě připomínek sociálních
partnerů a ČŠI došlo k inovaci ŠVP pro všechny obory studia – mechanik opravář
motorových vozidel, autoelektrikář, karosář, provozní technika a autotronik.
Součásti školy:
1. Střední škola s kapacitou 510 žáků
2. Domov mládeže s kapacitou 215 lůžek
3. Školní jídelnu s kapacitou 550 jídel
Stravování žáků a zaměstnanců bylo zajišťováno ve školní jídelně v Holicích. Pro
ubytované žáky je stravování poskytováno 4krát denně, pro neubytované 2 krát denně.
Veškeré činnosti pro zajištění hlavní činnosti školy byla zajišťována školou
v prostorách, které byly předány vlastníkem do správy. Všechny prostory školy jsou
využívány maximálně účelně. Pro zajištění předmětu tělesná výchova byla smluvně
využívána sportoviště města Holice, TJ Sokol Holice a tělocvična gymnázia E. Holuba.
2. Učební dokumenty
2.1. Obory studia zakončené maturitní zkouškou
Kód oboru
Název oboru
Délka studia
23 – 45 – M/01
Dopravní prostředky
4 roky
39 – 41 – L/01
Autotronik
4 roky
23 – 43 – L/506
Provozní technika
2 roky
2.2. Obory studia zakončené výučním listem
Kód oboru
Název oboru
Délka studia
26 – 57 – H/01
Autoelektrikář
3 roky
23 – 55 – H/02
Karosář
3 roky
23 – 68 – H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
3 roky
2.3. Počty žáků dle oborů ve školním roce 2011 – 2012 k 30.9. 2011
Obor
Kód oboru
Automechanik –UO
Automechanik- řidič
Autoelektrikář
Karosář
Autotronik
Autotronik – dobíhající
Dopravní prostředky
Silniční dopravadobíhající
Provozní technika
Ročník
23-68-H/01
23-68-H/01
26-57-H/01
23-55-H/02
39-41- L/01
39-41- L/001
23-45-M/01
23-45-M/004
I.
48
17
21
21
32
x
17
x
II.
32
14
21
17
30
x
15
x
III.
33
x
26
18
22
x
21
x
IV.
x
x
x
x
x
27
x
21
23-43-L/506
29
27
x
x
Z celkového počtu žáků 509 žáků bylo 17 dívek.
Celkem
113
31
68
56
84
27
53
21
12
Od 1.9. 2008 byla zahájena výuka dle ŠVP oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář
motorových vozidel, školní vzdělávací programy a to Automechanik – oprava a údržba
vozidel a Automechanik – řidič/ka kamionové a autobusové dopravy a od 1.9. 2009 vyučuje
škola podle ŠVP obory studia Dopravní prostředky, Autotronik, Karosář, Autoelektrikář.
Ve škola studovali 2 žáci ukrajinského původu, 1 vietnamské národnosti a 1 žák
běloruské národnosti, 1 žák moldavské národnosti, 2 žáci slovenské národnosti a 502 české
národnosti.
3. Pracovníci školy
Ke konci školního roku pracovalo ve škole 81zaměstnanců – z toho bylo 24 učitelů
teoretického vyučování, 22 učitelů OV a autoškoly, 6vychovatelů a 29 nepedagogických
pracovníků.
3.1. Teoretické vyučování
Pro zabezpečení výuky dle platných učebních osnov je v organizaci zaměstnáno
celkem 24 učitelů, 2 pracovali jako externisté na zkrácený úvazek. 22 učitelů pracovalo na
plný úvazek. Ředitel školy měl v průběhu školního roku vyučovací povinnost 2 vyučovací
hodiny a zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 6 hodin týdně. Zástupce ředitele
současně vykonával funkci výchovného poradce.
Lze konstatovat, že kolektiv učitelů zabezpečujících teoretické vyučování splňuje po
stránce kvalifikace, odborné a pedagogické způsobilosti požadavky pro výuku v optimálních
podmínkách. Většina pedagogických pracovníků buď studuje, nebo se připravuje na doplnění
vzdělání jak odborného, tak pedagogického.
3.2. Praktické vyučování
Výuka v praktickém vyučování je zabezpečována 16 učiteli OV, dvěma vrchními
mistry, vedoucím autoškoly, 3 učiteli autoškoly a zástupcem ředitele pro praktické vyučování.
Všichni zaměstnanci úseku praktického vyučování splňují předepsané ÚSO vzdělání, kromě
dvou.
Výuka autoškoly, která probíhá u všech vyučovaných oborů ve škole, je
zabezpečována jedním vedoucím autoškoly, který zároveň vyučuje teoretický předmět Řízení
motorových vozidel, a třemi učiteli jízd.
3.3. Domov mládeže
Činnost domova mládeže zajišťovalo šest výchovných pracovníků na plný pracovní
úvazek. Všichni splňují pro vykonávanou činnost předepsaný stupeň vzdělání nebo si jej
doplňují. Dva vychovatelé dokončili tříleté studium speciální pedagogiky. Jedna
vychovatelka dokončila VŠ se zaměřením na vychovatelství a etopedii.Vedoucí domova
mládeže v Holicích s kapacitou 95 lůžek a v Dolní Rovni s kapacitou 120 lůžek je Ing. Bc.
Lukšíková. Pro zlepšení úrovně ubytování byly pokoje rozděleny na dvou, tří a čtyřlůžkové.
Všechny pokoje byly připojeny na Internetovou síť.
3.4. Školní kuchyň
Provoz školní kuchyně zajišťuje deset pracovnic ve dvousměnném provozu.
Provoz v Holicích zajišťovala jedna vedoucí kuchyně a jedna vedoucí kuchařka. Ve školní
jídelně je zabezpečeno celodenní stravování snídaně, svačiny, obědy a večeře.
3.5. Správa školy
Činnost ekonomicko provozního úseku zabezpečují dvě účetní s úplným středním
odborným vzděláním, jeden pracovník zodpovídá za správu majetku, bezpečnost práce a
autoprovoz, zabezpečuje zásobování a řídí údržbářské a opravárenské práce. Splňuje úplné
střední odborné vzdělání. Údržba je zajišťována 2 údržbáři na plný úvazek.
Správce počítačové sítě splňuje vzdělání VŠ.
V roce 2012 byl vyhlášen zřizovatelem konkurz na ředitele dle Školského zákona
Dne 18.4. 2012 proběhlo konkurzní řízení za školskou radu byla v konkurzní komisi Mgr.
Radka Dojčánová a za pracovníky školy Bc. Zbyněk Špona. Opětovně byl jmenován Mgr. Bc.
Michal Šedivka do funkce ředitele organizace. Splňuje vysokoškolské vzdělání
pedagogického směru, funkčního studia II a dokončil bakalářské studium na UK Praha obor
Školský management asistentka ředitele splňuje úplné střední odborné vzdělání.
Vedoucí technicko – ekonomického úseku má ukončené vysokoškolské vzdělání
ekonomického směru.
Byl zřízen úsek studijního oddělení a došlo k rozdělení činností u asistenty ředitele a
studijní oddělení pro zvýšení efektivnosti práce a zvyšující se administrativní náročnosti.
Vedoucí studijního oddělení odešla v lednu na mateřskou dovolenou a místo ní byla přijata
Bc. Monika Pírková
3.6. Závěr
Naplněnost organizace pracovníky je optimální. Pedagogická a odborná způsobilost
pracovníků pro vykonávanou činnost je na velmi dobré úrovni.
Další vzdělávání pracovníků jak pedagogických, tak i nepedagogických se realizuje
průběžně formou školení a formou odborných 40 hod. stáží ve firmách.
4. Přijímací řízení
Přijímací řízení na naši školu proběhlo v termínu stanoveném vyhláškou MŠMT.
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2012 – 2013 bez nástavbového studia
Dle ŠVP název oboru,
kód
DOPRAVNÍ PROSTĚDKY,
23-45-M/01
AUTOMECHANIK –údržba
a opravy vozidel
23-68-H/01
AUTOELEKTRIKÁŘ,
26-57-H/01
KAROSÁŘ
23-55-H/02
AUTOTRONIK,
39-41-L/01
Počet
přihlášených
Počet
přijatých
Odevzdalo
ZL
14
0
0
95
82
46
30
30
14
34
34
22
35
30
20
Kritériem pro výběr žáků bylo hodnocení žáka ze ZŠ a výsledků v soutěžích, jeho
studijní výsledky na ZŠ a dle doporuční Krajského úřadu Pardubického kraje u studijních
oborů přijímací zkoušky organizované firmou SCIO.
Pro letošní školní rok škola otevřela denní nástavbové studium Provozní technika
23-43-L/506 kde bylo přihlášeno 36 žáků a 30 přijato.
5. Vyhodnocení maturitních zkoušek a ZZ
Prospěli
Prospěl
u SZk
Obor - kód
Název
2345M/004
Silniční doprava
21
20
20
0
1
0
3941L/001
Autotronik
27
27
25
2
0
0
2343L/506
Provozní technika
27
23
22
1
4
1
2368H/01
32
20
3
1
6
10
6
1
1
2
2657H/01
Automechanik
Automechanik –
řidič kamionové a
autobusové dopravy
Autoelektrikář
26
22
1
0
3
2355H/02
Karosář
15
12
0
2
3
127
8
9
15
2368H/01
Celkem
Počet
158
70
Vyznam Neprosp Nepřip.
6. Výsledky vzdělávání žáků
6.1 Úseku teoretického vyučování
Komise všeobecně vzdělávacích předmětů
Předmětová komise zahájila svoji činnost v měsíci září úvodní schůzkou. Předsedkyní
se stala Mgr. Radka Dojčánová. V rámci komise byla vytvořena subkomise českého jazyka a
literatury, jejíž vedoucí se stala Mgr. Denisa Vinzencová.Byl sestaven přehled učebnic –
literatury povinné i doporučené.
Třídní učitelé s učiteli jazykových předmětů vytvořili přehled žáků se specifickými
vývojovými poruchami učení doloženými psychologickými vyšetřeními. Tento seznam je pro
všechny vyučující k přečtení na sdíleném disku.
Komise jazyků v počátku školního roku nabídla studentům možnost navštěvovat kroužky
jazyků – AJ,NJ. Žáci využili všech možností. Mezi studenty 4. ročníku byl velký zájem o
konverzaci v AJ, kterou vedla Mgr. Šitinová. Výuka cizích jazyků byla také nabídnuta
zaměstnancům školy. Zájem o výuku AJ projevili zaměstnanci, kteří dosud žádným kurzem
neprošli.Kurz rovněž vedla Mgr. Šitinová.
Všichni žáci 1.ročníků opět prošli vstupními testy z ČJ. Ukazuje se , že při vyhodnocení
vstupních testů se rozcházela hodnocení mezi ZŠ a naší školou asi o jeden až dva stupňe –
my bychom hodnotili žáky horší známkou.
Na doporučení odboru školství Pardubického kraje vedení školy rozhodlo, že se budou
pro školní rok 2012 – 2013 konat přijímací zkoušky do 1. ročníků. Komise připravovala
přijímací zkoušky nanečisto z ČJ a literatury pro žáky ze základních škol. Také komise
matematiky připravovala přijímací zkoušky nanečisto. Přípravné kurzy vedly Mgr. Lupínková
a RNDr. Maršálková.
Vyučující českého jazyka a literatury zorganizovali pro třídy několik návštěv
divadelních představení buď ve Východočeském divadle Pardubice, nebo v Klicperově
divadle v Hradci Králové. Byla to představení Věc Makropulos (1.N, 3.MB), Ještěři (1.MB,
2.MA, 1.N), Trójanky (2.MA, 2.MB), Marná lásky snaha ( 1.MA a 3.MB), Muž z kraje la
Macha ( 1.MA, 2.MA, 2.MB, 3.MA, 3.MB), Don Quijote de la Anča (1.N).
Pro maturitní třídy Mgr. Vinzencová a Lupínková zorganizovaly literární exkurzi po
stopách B. Němcové a A. Jiráska.
Vyučující anglického jazyka Mgr. Šitinová a Klikarová zorganizovaly pro žáky 3.MA a
3.MB návštěvu anglického představení David Copperfield a pro žáky 1.MA, 1.MB, 1.N a 2.N
návštěvu představení Oskara Wilda – The Canterville Ghost.
Třídy 1.MA a 1.MB se spolu se svými třídními učitelkami – Mgr. Kmentová a
Vinzencová – zúčastnily exkurze do památnílu v Ležákách. Exkurze byla spojená
s prohlídkou místa, besedou se zaměstnanci a projekcí.
Ing. Smitková byla garantem dopravního průzkumu v Holicích. Průzkum byl
organizován ve spolupráci s Městským úřadem Holice. Na průzkumu pracovali žáci 2.N a a
ubytovaní žáci v DM ze tříd 1.MA, 1.MB, 2.MB, 1.Aa, 1.Ba a 1.Ce.
Studenti, kteří se učí německý jazyk se zúčastnili okresního kola v NJ. Školu
reprezentoval Karel Hysek a umístil se na 2. místě.
Žáci tříd 3.Ce hráli s Ing. Vaňkovou finanční hru – Finanční svoboda. Tato hra slouží
k rozšíření finanční gramotnosti žáků.
Mgr. Dojčánová uspořádala pro žáky 2.MA a 2.MB exkurzi do Národního památníku
Ležáky a dále žáci celé školy viděli filmové představení Ležáky.
Třídy 3.MB a 2.Bk se účastnily s Mgr. Dojčánovou a Maturovou projektu Evropské
komise. Cílem tohoto projektu přispívat k rozvoji aktivního evropského občanství.
Na závěr školního roku se žáci zúčastnili filmového představení Občanský průkaz.
Komise přírodovědných předmětů
Komise přírodovědných předmětů, TV a VT uspořádala v měsíci lednu besedu o jaderné
fyzice. Beseda byla určena pro žáky 2.a 3.ročníků. Beseda měla u žáků velmi kladný ohlas.
RNDr. Maršálková připravovala žáky 9. tříd na přijímací zkoušky do 1. ročníků
studijních oborů.
Mgr. Brustmanová a RNDr. Maršálková připravily pro žáky 1. ročníků vstupní testy z
matematiky. Opětovně se ukázalo, že do 1. ročníků nastupují žáci s menšími vědomostmi, než
bychom předpokládali.
Třída 2.N se zúčastnila na začátku měsíce listopadu maturitní pilotáže z matematiky. Do
konce listopadu byli žáci s výsledky seznámeni.
Učitelé matematiky uspořádali školní kolo matematické soutěže, ze které vždy 2
nejlepší žáci postoupili do regionální soutěže. 30. ročník regionální matematické soutěže se
letos opět konal v Ústí nad Orlicí. V této soutěži se nejlépe umístil Maik Fiala – druhé místo
v kategorii U1, Petr Bříza – 5. místo v kategorii U2 a Roman Jindra – 1. místo v kategorii U3.
Mgr. Brustmanová zorganizovala školní kolo soutěže Matematický KLOKAN. Nejlépe
se umístili Lukáš Marek z 1.Ce, Maik Fiala z 1.Ba a Milan Joska z 1.Ba.
V letošním roce se 1 žákyně třídy 4.MA účastnila okresního kola SOČ – Petra
Housková. Školu reprezentovala prací z oboru silniční doprava. Její konzultantkou byla Ing.
Ľubica Smitková. V okresním kole se umístila na 2. nepostupovém místě.
Ze sportovních aktivit jsme se jako škola zúčastnili Středoškolského poháru v atletice
CORNY.
V rámci Olympiády mládeže Pardubického regionu jsme se zúčastnili atletického
čtyřboje – 8. místo, přespolního běhu – 5. místo, basketbal – semifinále – 4. místo, hokejbal –
9. místo, fotabal – 6. místo, nohejbal – 3. místo
Celkově jsme jako škola umístili na 6. místě.
Tak jako každý rok, tak i letos Mgr. Krejčík uspořádal Adventní turnaj v basketbalu a
v březnu 2012 turnaj ve futsalu.
V termínech 2. – 6.1.2012 Mgr.Krejčík uspořádal pro žáky 1.ročníků lyžařsko snowboardový
kurz v Českých Petrovičích v chatě Na Rozcestí. Kurz probíhal v boudě U Lišky ve Velké
Úpě v Krkonoších. 5.3. – 9.3. 2012 Mgr. Krejčík uspořádal sportovně turistický kurz
v Krkonoších – Velká Úpa – chata Tonička.
Komise automobilů
Novým členem této komise se stal Ing. Pavel Křivský.
Ing. Křivský pro žáky 4.MA uspořádal exkurzi v rámci předmětu Manipulace
s materiálem na téma kontejnerizace – druhy kontejnerů. Pro žáky 2.N pro předmět
Manipulační technika uspořádal exkurzi na téma Jeřáby.
V měsíci listopadu 2011 Ing. Koleta zorganizoval pro učitele odborných předmětů a
odborného výcviku zájezd na veletrh Stahlgruber show 2011v Norimberku.
V měsíci březnu 2012 Ing. Hron zorganizoval zájezd na autosalon v Ženevě. Zájezdu se
účastnilo 34 žáků.
Ing. Koleta a Křivský připravili pro třídy 3.MA a 1.N exkurzi do Dopravní fakulty
v Pardubicích. V průběhu exkurze si žáci prohlédli katedry a laboratoře a měli přednášku o
pasivní bezpečnosti vozidel.
Ing. Hron a učitelé VT se podíleli na přípravě žáků třetích ročníků na soutěž
Automechanik Junior. V letošním školním roce se pořádaly i soutěže Autoelektrikář Junior a
Autoklempíř Junior.
Komise obecně strojní
Předsedkyní předmětové komise je Ing. Marcela Sochová.
Ing. Svoboda a Ing. Sochová uspořádali v září 2011 zájezd na Mezinárodní strojírenský
veletrh do Brna. Exkurze byla určena pro třídy 2.MA, 2.Bk, 3.Bk a 1.Dk.
Maturity a závěrečné zkoušky
Od 16. května 2012 probíhala profilová část ústní maturitní zkoušky. Ústním
zkouškám předcházela obhajoba maturitní práce, na kterou žáci měli téměř půl roku na
vypracování. K maturitní zkoušce přistoupilo 21 žáků ze třídy 4.MA, 27 žáků ze třídy 4.MB,
26 žáků 2.N.
K ústním zkouškám nebyl připuštěn 1 žák ze třídy 2.N. U ústních zkoušek neprospěli
z profilových částí 2 žáci ze třídy 4.MA a 4 žáci ze třídy 4.MB. Žáci 2.N uspěli všichni.
Žák ze třídy 2.N nebyl připuštěn proto, protože neměl ukončený závěrečný ročník.
Od 4.5.2012 žáci vykonávali společnou část maturitní zkoušky. Společná část měla podobu
didaktického testu a písemné práce. Výsledky společné části byly uvolněny 30.5.2012 a
žákům byly předány 4.6.2012. Žáci, kteří uspěli, dostali maturitní vysvědčení a maturitní
protokol. Žáci, kteří u některé části neuspěli dostali pouze maturitní protokol a museli se do
25.6.2012 přihlásit k opravným maturitám.
U společné části maturitní zkoušky v jarním termínu neuspělo 17 žáků. Nejvíce
problémů žáci měli s DT z matematiky – hlavně žáci 2.N a s PP z anglického a českého
jazyka.
Od 1. června 2012 probíhaly ZZ. ZZ u oborů automechanik, autoelektrikář a karosář
probíhaly podle jednotného zadání částečně. K závěrečným zkouškám přistoupilo 69 žáků.
16 žáků nebylo k učňovským zkouškám připuštěno, protože neměli ukončený 3. ročník.
U závěrečných učňovských zkoušek žáků prospěli s vyznamenáním – Patrik Elich, Jan
Kadrmas a Jakub Kudláček ze 3.Aa, Hana Volková ze 3.Ra, Lukáš Baše ze 3.Ce.
2 žáci neuspěli z ústní části závěrečné zkoušky, 1 žák neuspěl u písemné části závěrečné
zkoušky, 1 žák neuspěl u praktické části závěrečné zkoušky a 2 žáci neuspěli současně u dvou
části závěrečné zkoušky. Tuto část si přijdou zopakovat v měsíci září.
Zbývající žáci prospěli prostě.
MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM (ŘÁDNÝ TERMÍN)
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY (ŘÁDNÝ TERMÍN)
MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
PRŮMĚRNÝ DOSAŽENÝ % SKÓR
PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK
PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK
PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK
ČESKÝ JAZYK A
CIZÍ JAZYK
MATEMATIKA
POČET
Z
Z
Z
PŘIHLÁŠ. NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL
V
V
V
ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
95 204
10,6
89,4
19,3
70,2
10,3
89,7
16,4
73,3
10,4
89,6
5,5
84,1
70,3
82,8
74,9
88,0
56,3
63,5
GYMNÁZIUM
z toho: 8leté gymnázium
6leté gymnázium
4leté gymnázium
LYCEUM
ČESKÁ SOŠ - technické 1
REPUBLI SOŠ - technické 2
SOŠ - ekonomické
KA
SOŠ - hotelové a podnikatelské
DLE
SOŠ - humanitní a pedagogické
SKUPIN SOŠ - zemědělské
OBORŮ SOŠ - zdravotnické
SOŠ - umělecké
SOU - technické
SOU - ostatní
NÁSTAVBOVÉ - technické
NÁSTAVBOVÉ - ostatní
24 945
8 640
1 938
14 367
6 042
11 842
2 193
7 880
8 408
5 217
2 874
3 054
2 096
4 567
3 522
2 299
10 265
3,1
2,2
1,9
3,8
5,3
11,9
16,6
9,3
12,2
10,3
12,1
8,5
11,8
17,6
20,2
20,3
20,2
96,9
97,8
98,1
96,2
94,7
88,1
83,4
90,7
87,8
89,7
87,9
91,5
88,2
82,4
79,8
79,7
79,8
6,2
4,4
4,6
7,6
11,1
19,7
26,2
17,7
21,4
24,1
25,6
28,6
20,9
29,8
35,3
28,9
33,6
90,7
93,5
93,5
88,7
83,6
68,4
57,3
73,0
66,3
65,6
62,3
62,9
67,3
52,5
44,5
50,8
46,2
2,9
2,1
1,8
3,6
5,2
11,8
16,3
9,1
11,9
10,0
11,8
8,4
11,1
17,4
19,8
20,0
19,7
97,1
97,9
98,2
96,4
94,8
88,2
83,7
90,9
88,1
90,0
88,2
91,6
88,9
82,6
80,2
80,0
80,3
3,8
2,6
2,6
4,8
8,1
14,2
22,2
14,0
18,5
21,7
23,7
26,4
18,2
26,4
33,2
27,0
32,2
93,2
95,3
95,7
91,6
86,7
74,0
61,5
76,9
69,5
68,4
64,5
65,3
70,7
56,2
46,9
53,0
48,1
3,0
2,1
1,8
3,7
5,2
11,8
16,5
9,2
12,1
10,1
11,8
8,4
11,8
17,6
20,1
20,3
19,8
97,0
97,9
98,2
96,3
94,8
88,2
83,5
90,8
87,9
89,9
88,2
91,6
88,2
82,4
79,9
79,7
80,2
3,1
2,2
2,3
3,8
4,4
8,1
7,2
6,5
5,8
5,3
5,2
5,8
6,3
7,6
6,1
5,5
6,0
93,9
95,8
95,9
92,5
90,4
80,0
76,3
84,2
82,2
84,6
83,0
85,8
81,9
74,8
73,8
74,2
74,3
78,3
80,3
79,8
77,1
73,3
67,8
65,9
69,9
67,4
68,7
67,2
66,6
69,6
62,8
63,3
63,7
64,6
82,9
84,6
83,2
81,2
82,0
77,9
73,7
80,2
80,4
90,0
79,0
81,3
24,0
84,9
88,0
87,2
83,0
78,4
77,8
68,9
75,5
71,8
69,1
67,3
65,4
70,7
71,3
63,2
67,0
64,2
88,3
89,7
87,4
87,0
85,5
87,7
84,0
88,2
85,0
82,9
88,2
64,0
85,7
82,8
91,5
63,4
73,8
78,4
76,1
71,1
63,9
60,6
50,4
52,2
46,4
43,3
49,2
35,8
39,3
49,5
37,0
49,6
43,1
64,9
67,8
63,0
61,2
60,1
50,8
47,6
49,0
32,0
43,0
-
75
1,3
98,7
22,7
76,0
1,3
98,7
18,7
80,0
1,3
98,7
8,0
90,7
68,4
72,4
55,0
27
21
27
3,7
0,0
0,0
96,3
100,0
100,0
29,6
14,3
22,2
66,7
85,7
77,8
3,7
0,0
0,0
96,3
100,0
100,0
29,6
9,5
14,8
66,7
90,5
85,2
3,7
0,0
0,0
96,3
100,0
100,0
0,0
9,5
14,8
96,3
90,5
85,2
66,9
69,2
69,3
79,3
74,4
68,0
45,0
59,5
65,1
27
21
27
3,7
0,0
0,0
96,3
100,0
100,0
29,6
14,3
22,2
66,7
85,7
77,8
3,7
0,0
0,0
96,3
100,0
100,0
29,6
9,5
14,8
66,7
90,5
85,2
3,7
0,0
0,0
96,3
100,0
100,0
0,0
9,5
14,8
96,3
90,5
85,2
66,9
69,2
69,3
79,3
74,4
68,0
45,0
59,5
65,1
ŠKOLA CELKEM
ŠKOLA NTE
DLE
ST1
SKUPIN UTE
TŘÍDA
2.N
4.MA
4.MB
NTE
ST1
UTE
SKUPINA OBORŮ
Environmentální výchova
Koordinátorem environmentální výchovy je RNDr.Marcela Maršálková. Na počátku školního
roku vypracovala dlouhodobý a krátkodobý plán své práce.
Na počátku školního roku jela třída 2.Ce na brigádu s ekologickým zaměřením do
vojenského prostoru poblíž Chrasti u Chrudimi. Pracovali na demontáži vojenských ojetin
značky ZIL.
V rámci environmentální výchovy uspořádala RNDr. Maršálková a Mgr. Krejčík pro žáky
2.MA a 2.MB exkurzi do KRNAPu v Krkonoších.
2.Aa a část třídy 1.Ce vyjela s učiteli Ing. Formánkem a Mgr. Maturovou do Medlova, kde
se také účastnila brigády, při které čistili les, ekologickou exkurzi zaměřenou na čištění lesa
měla rovněž třída 2.MB. Exkurzi s obdobným zaměřením měla také třída 3.MA s Ing.
Smitkovou a třídy 1.Dk a 2.Bk s Ing. Sochovou a RNDr. Maršálkovou.
Prevence sociálně patologických jevů
Preventistkou sociálně patologických jevů je jmenována ing.Lubica Smitková.Svou práci
opět zahájila vypracováním ročního plánu, který vychází z minimálního preventivního
programu.
Žáci všech prvních ročníků se druhý a třetí týden v měsíci září zúčastnili projektu „Než
budeme plnoletí“. Projekt byl realizován v rekreačním středisku Radost v Horním Jelení.
Cílem projektu bylo usnadnit žákům přestup ze ZŠ na SŠ, boj se sociálně patologickými jevy,
nabídnout žákům volnočasové aktivity.
V rámci tohoto projektu se všech 1. ročníků zúčastnili besedy s názvem – Normální je
nebrat – přednášející Jaroslav Musil, kriminalita a mládež – přednášející Mgr. Robert Veleba
Pro příští školní rok napsala projekt Mgr. Dojčánová.
Pro třídu 2.Ce byl ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí vybrán preventivní program,
který se uskutečnil ve třech termínech – 8.2.2012, 22.2.2012 a 7.3.2012. Program se zabýval
situací v kolektivu třídy 2.Ce a měl přispět k tomu, aby se uklidnily vztahy mezi spolužáky
v této třídě.
Žáci tříd 1.N, 2.MA, 2.MB 2.Ce a 2.Bk se zúčastnili besedy Sex, AIDS, vztahy. Besedu
vedl Mgr. František Krampota.
Pro žáky 3.ročníků učebních oborů a třídy 4.MA a 4.MB byla uspořádána beseda
s referentkou z Úřadu práce Pardubice – Než zaklepete u zaměstnavatele, která poučila žáky,
jak se chovat při výběru zaměstnání.
Ostatní aktivity
Na počátku školního roku se 4 žákyně ze tříd 3.MA a 4.MA ( Kristýna Sirůčková,
Miloslava Kudrnová, Petra Kráčalová, Michaela Dejdarová) podílely na celostátní akci
SVĚTLUŠKA, která byla zaměřena na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým
postižením. Garantem akce byla Ing. Marcela Sochová.
V rámci prohlubování znalostí a praktických dovedností v BOZP se 22.12.2011
nacvičovala evakuace. Nácviku se zúčastnily třídy, které ten den měly teoretické vyučování.
Učitelé se zúčastnili Dnů otevřených dveří – 26.11.2011, 10.12.2011, 13.1.2012 a
25.2.2011. Učitelé se také spolupodíleli se na náboru žáků na burzách škol a zajížděli na
schůzky rodičů žáků 9.tříd na ZŠ.
Třídy 2.MA a 3.MB se v červnu účastnily speciálního programu pro SŠ –
BATTLEFIELD Jiřího Potůčka. Program se uskutečnil v centru Tank Power Přelouč.
Námětem soutěže je výcvik čs. paraskupin během války ve Velké Británii.
Vzdělávání učitelů teoretického vyučování
Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku pravidelně vzdělávali.
•
Pedagogové, kteří neučí ČJ, AJ, NJ, M.zadavatelé a maturitní komisaři.
•
Někteří pedagogové školy jsou zapojeni do projektu ESF – Další vzdělávání
pracovníků v dopravě
•
Mgr. Dojčánová a Mgr. Lupínková se vzdělávají v kurzu Výchova k občanství,
který probíhá v rámci projektu ESF CZ.1.07/1.2.00/14.0084 a organizuje ho
Centrum občanského vzdělávání
•
Učitelé prošli školením na ovládání interaktivní tabule
•
Ing. Smitková v dubnu 2012 dokončila specializační studium pro preventisty
sociálně patologických jevů
•
Ing. Burkovič a Ing. Koleta se účastnili Dne autodiagnostiky 2011 v Přerově
6.2 Úsek praktického vyučování
Vzdělávání učitelů odborní výchovy ( UOV)
•
byli v uplynulé školním roce téměř všichni učitelé odborného výcviku zapojeni
do projektu zamřeného na Vzdělávání učitelů v praxi.
•
Všichni učitelé absolvovali nějaký odborný kurz, školení v oblasti servisní
činnosti, elektroniky nebo dopravy a učitelé Řehounek a Čermák pokračují již
druhým rokem v magisterském studiu na Pardubické univerzitě.
•
Ke vzdělávání využíváme většinou naše partnerské firmy jako např. Škoda auto,
Iveco V. Mýto. Napa Truck Pardubice,Bosch Praha, Jablotron Jablonec/N, TRW
Jablonec/N, Česmad nebo vzdělávací centra.
Exkurze, pracovní návštěvy , doprovodné akce a předváděcí akce
UOV společně se žáky všech oborů včetně maturantů navštívili v průběhu školního roku
průmyslové podniky v Holicích a blízkém okolí. UOV Kaplan společně s maturanty navštívili
podniky : Faifer Holice, BSH Holice, UOV Kratochvíl a Dobrkovský provedli exkurze
v Karose ve V. Mýtě společně s učiteli teoretických předmětů a žáky školy.
Chválíme velký zájem za dobrou reprezentaci školy – v letošním roce
V prvním pololetí / 21.říjen/ jsme v rámci propagace a náboru nových žáků do naší školy
pozvali na Den zručnosti přes čtyřicet žáků celkem z jedenácti základních škol z Pardubic,
Vysokého Mýta, Chrudimi, Ohrazenic, Holic,Horní Jelení,Kostelec n/O, Dolní Rovně, kteří
si v dílnách dokončili polotovar výrobku, který pro ně připravili p. Kratochvíl a Paulus se
svými učni. Tato akce je již na základních školách velice oblíbená, je velice pozitivně
hodnocena a využíváme našich zkušeností při podobných akcích v rámci projektu na podporu
technického vzdělávání partnerských základních í škol v rámci společného projektu.
Stále úspěšněji se rozvíjí spolupráce s AMK Holice a naši žáci se i letos podíleli na
přípravě areálů. Až na malé výstřelky byla práce těchto žáků, a jsou to žáci především
z prvních ročníků, hodnocena velmi dobře..
Soutěže žáků
V tomto školním jsme pokračovali ve zkvalitňování soutěží u všech oborů pro žáky
všech ročníků.
Organizování je podle podobných propozic jako závěrečné zkoušky.
Ti nejlepší postupují do vyšších soutěží a reprezentují tak naší školu.
Letos nás nejlépe reprezentoval Miloš Raba ze 4Mb, který byl třetí v celostátním kole
autotroniků v Ostravě.
Soutěživost se opět ukázala jako jeden z hlavních motivačních faktorů
a soutěže vzbudily zájem u převážné většiny žáků.
U soutěží si cením přístupu a spolupráce učitelů odborných předmětů a počítačů, kteří
se podílí na teoretické části v soutěžích.
Servisní a prezentační den
Minulý ročník se uskutečnil 5. října na náměstí v Holicích. Je to již naše tradiční akce
které se účasní žáky ZŠ a mateřských škola a žáci školy.
Někteří žáci pracovali na vozidlech zákazníků prohlídku vozidla před zimním obdobím a
odstraňují drobné závady. Jednalo se o středně technické prohlídky.
Firmy, které nás tam při servisní činnosti doprovází jsou naši partneři.
V doprovodném programu si bylo možní vyzkoušet, jaké to je být v autě hlavou dolů
nebo narazit do překážky a to vše při velmi malých rychlostech. Takovéto akce slouží i jako
prezentace školy na veřejnosti a ta nás podle úrovně, také hodnotí..
Podobné akce s názvem Bezpečné prázdniny jsme se úspěšně zúčastnili s našimi
výukovými trenažéry na Dnech Hlinska. Kde tato akce byla hodnocena ze strany města
Hlinska a Besipu velmi pozitivně.
Dny otevřených dveří a burzy škol
Akce pro základní školy, Dny zručnosti v rámci projektu se základními školami apod.
Realizovali jsme celkem 10 akcí pro 23 základních škol
322 žáků ZŠ se vystřídalo v prostorách školy.
Pro žáky ZŠ osmých nebo devátých tříd bylo připraveno několik pracovišť, které postupně
absolvovali a vše je vedeno jako soutěže a tak také bylo vyhodnoceno.
Akce budily velký zájem u žáků a pedagogů základních škola byly pozitivně hodnoceny.
Velice si ceníme přístupu většiny
učitelů k těmto, ale i k ostatním prezentačním a
náborovým akcím v době svého osobního volna. Poděkování patří i žákům ročníků, za Vaši
aktivní přístup na těchto akcích.
Stáže žáků
Žáci třetích ročníků a Ti nejlepší ve druhém ročníku se pravidelně zúčastňují stáží
v servisech. Celkem se vystřídalo v servisech 144 žáků, kteří byli postupně v pětapadesáti
podnicích. Tyto praxe si řídí a organizuje pan Kratochvíl.
Ve třetích ročnících část žáků byla na praxi v servisech a to po vzájemné dohodě se
zástupcem firmy a zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Vycházeli jsme z toho, aby
byl servis, pokud možno z místa bydliště žáka.
Praxe jsou i přínosem finančním pro žáky, kdy je žákovi vyplácena mzda za produktivní
práci.
Podařilo se opět navázat na výměnnou praxi elektrikářů v Praze v Centru vzdělávání,
kde bylo sedm žáků po dobu jednoho týdne.
Třetí ročníky se opět zúčastnily s praxí ve Škodě auto a.s.- Kvasiny , Iveco Czech
republik a.s. Vysoké Mýto, kde tato souvislá praxe je povinná.
Zhotovení učebních pomůcek
Pravidelně obnovujeme mechanické a elektrické nářadí
Výroba učebních pomůcek:
•
Funkční model Roomstra v elektrodílně,
•
zprovoznění zkrácené Fábie u autotroniků, kterou pěkně upravili klempíři
•
model automatickou převodovky na Nové hale
•
pomůcky na opravy motocyklů na 1. ročníku
•
model autoalarmů vozidel
•
panely na sestavování elektrických obvodů v elektrolaboratoři
•
průběžně = jednotlivé řezy , čerpadla, převodovky, alternátoru, nápravy,
diferenciálu
•
Doplnili jsme výukový park o Octávii s motorem Tsi a do konce roku dostaneme
ještě Škoda Yetiho s vstřikováním comonn-railem.
•
Zakoupili jsme ultrazvukovou čističku interiéru vozidla
Servisní produktivní činnost :
Žáci se podíleli na produktivní práci a přesto, že došlo k poklesu v této činnosti, tak počet
zakázek za školní rok přesahuje 1500 v celkové hodnotě za více jak 800 tis. Kč.
Postupné vybavení a úpravy dílen.
Obnovení ručního mechanického a elektrického nářadí.
Výměna moderní geometrie s výukovým modulem..
Digitální multimetry pro elektrikáře..
Obnovili jsme vybavení a nářadí pro první ročníky. /svěráky, brusky nářadí/..
Velké vybavení v rámci projektu ZŠ.
- Monitorování a vyhodnocování vozidel autoškoly.
- Digitální testery na kapaliny, akumulátory
- Komponenty na výrobu autoalarmů a centrálního zamykání vozidel
- Zmenšené modely vozidel
Ostatní :
Výroba dílčích praktických pomůcek při ručním a strojním obrábění 1. ročník, autotronik
Nové úlohy pro zapojování a měření elektrolaboratoři pro elektrikáře a autotroniky
Postupné vybavování použitými součástkami potřebnými k simulaci závad.
Sponzorská činnost ze strany soc. partnerů:
Zápůjčka Vozidlové soupravy LIAZ – Jiří Bošina Plaňany
Komponenty na nákladní trenažér - GSC auto H. Králové
Autobusový motor tector - Iveco Vysoké Mýto.
Autoškola:
Úspěšnost u závěrečných zkoušek v autoškole
k 28. 8. 2012
Počet žáků bylo u zk. Pravidla Údržba
3.Aa
3.Bk
3.Ce
30
16
20
26
16
15
B
C
77% 77% 56,5% 52%
62,5% 81,3% 50%
73,4% 66,7% 64,3% 40%
2.Ra
11
11
100%
91%
-
-
E
45,5%
-
Počet žáků Bylo u zk. Pravidla Údržba
3.MA
3.MB
Průměr maturanti
Průměr učební obory
20
22
20
20
B
C
85% 80% 55,5% 68,8% 90% 85% 62,5% 47,4% 87,5% 82,5% 59% 58,1%
78,3% 78,9% 57% 46% 45,5%
Uváděná procenta jsou pouze v úspěšnosti první zkoušky
Učni, zejména v oboru autoelektrikář se podstatně zlepšili v údržbě a pravidlech, určitý
pokles byl zaznamenán v jízdách s osobním automobilem. Zlepšení oproti loňskému roku byl
zaznamenán u karosářů. Obor vzdělání se zaměřením na řidiče osobní a nákladní dopravy
dosáhl výrazného zlepšení oproti loňskému roku v pravidlech, údržbě i jízdách.
Ve školním roce 2011-2012 bylo přijato do ve výcviku celkem 126 žáků : z toho
97 pro sk. B,C
17 pro sk. B
12 pro sk. C+E
Závěrečné zkoušky se zúčastnilo téměř 99,7 % žadatelů
-
93 prospělo
-
30 neprospělo v první a opakované zkoušce
V tomto školní roce byl obnoven vozový park zakoupením 3 nových vozidel Fabia.
Jako pomůcka pro výcvik byl zakoupen nákladní automobilový trenažér 3. kategorie,
kterým lze nahradit několik hodin praktického výcviku skupiny C, čímž se jednak sníží
provozní náklady, ale zejména v začátcích se uchazeči seznámí se způsobem ovládání
nákladního vozidla a v neposlední řádě nácviku rizikových situací.
6.3 Školící středisko
Střední škole automobilní Holice byla dne 17.10.2008 udělena Krajským úřadem
Pardubického kraje akreditace k provozování výuky a výcviku ve školicím středisku pro
skupiny řidičských oprávnění C1 – C1+E – C a C+E a pro skupiny D1 a D. V učebnách
školicího střediska probíhají vstupní a pravidelná školení na základě zákona č. 374/2007 sb. a
směrnice vydané EU o nutnosti
zvyšování profesní způsobilosti řidiče kamionové a
autobusové dopravy. Požadavek proškolování a dalšího vzdělávání vychází také z potřeby
dostát novým požadavkům, které vyplývají z dynamického rozvoje trhu silniční dopravy.
Cílem doškolování je zajistit odpovědný přístup profesionálních řidičů k řízení a možnost
vykonávat svoji práci na základě kvalifikace standardního charakteru. Školicí středisko
spolupracuje s Úřady práce, účastní se výběrových řízení a projektů EU v oblasti podpory a
nabídky dalšího vzdělávání pracovníků v silniční dopravě pro udržení konkurenceschopnosti
v oboru. Projekty jsou určeny pro pracovníky působící v oblasti veřejné, osobní i nákladní
dopravy. Cílem projektu je tvorba vzdělávacích programů obsahující témata vedoucí ke
zvýšení odborných kompetencí. Prostřednictvím dalšího vzdělávání lektorů jsou vytvářeny
vzdělávací programy a vzdělávací materiály pro práci řidičů a osádky ve veřejné dopravě a
vzdělávání pracovníků v oblasti silniční dopravy. Vytvořeny byly tyto moduly: Eco Driving,
Komunikační schopnosti, ICT, Řízení firem působících ve veřejné dopravě, Dispečer silniční
dopravy, Nařízení ES 561/2006, Digitální tachograf. Všechny vytvořené moduly a vzdělávací
materiály jsou pilotně ověřovány při pravidelných školeních řidičů v rámci projektu. Získaná
zpětná vazba ze školení je vyhodnocována a zpětně zapracována do modulů.
V rámci vzdělávacích aktivit byla prováděna ve školicím středisku tato školení
(školní rok 2011/12):
1. Učitelé autoškoly - 14 účastníků
2. Základní školení profesní způsobilosti řidiče dle zák. 247/2000 Sb. - 801 účastníků
3. Školení řidičů referentů dle zákoníku práce - 55 účastníků
4. Školení měření emisí, / základní opakovací/ - 145 účastníků
5. Řidičské oprávnění /externě/ - 2 účastníci
DRUHY ŠKOLENÍ NABÍZENÉ VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU
1 – Kurzy pro získání nebo rozšíření Řidičského oprávnění skupin C – C+E – D – D+E
2 – Kurzy vstupního školení základního (140 hodin) pro skupiny C nebo D
podle zákona 247/2000 Sb., § 47
3 – Kurzy vstupního školení rozšířeného (280 hodin) pro skupiny C nebo D
podle zákona 247/2000 Sb., § 47
4 – Kurzy rozšiřující vstupní školení z C na D a opačně podle zákona 247/2000 Sb., § 47
5 – Kurzy pravidelného školení ( 7 hodin ) podle zákona 247/2000 SB., § 48
6 - Školení řidičů „referentů“ podle zákoníku práce v rozsahu 4-6-8 hodin v prostorách
objednatele
7 – Doplňková školení pro řidiče se speciálně sestaveným , modulovým obsahem podle
požadavků objednávajícího provozovatele dopravy (např. obsluha digitálních tachografů,
výklad nařízení 561/2006 Sb.,jazykové minimum AJ, NJ , používání dokladů pro náklad a
pod.)
8 – Modulované kurzy k získání nebo rozšíření Profesního osvědčení učitele autoškoly (pro
skupiny A – D +E – pro výuku teorie nebo praktický výcvik – podle rozsahu Ř0)
9 – Modulový kurz - „manažer skladových operací“
10 – Modulový kurz - „podnikání v dopravě“
6.4. Domov mládeže
Ve školním roce jsme ubytovali na Domově mládeže v Holicích a Dolní Rovni, všechny
přihlášené žáky a studenty, ubytovali jsme 119 žáků a studentů. Ubytovaní žáci a studenti
bydlí převážně ve dvou a třílůžkových pokojích, výjimečně ve čtyřlůžkových pokojích. Na
pokoje je zaveden internet. Současné pokoje jsou moderní, praktické a odpovídají
požadavkům ubytovaných dívek i chlapců a stanoveným hygienickým požadavkům.
Výchovná činnost
Školní rok 2011/2012 byl pro nás úspěšným školním rokem. Dobrý stav v počtu
ubytovaných se pozitivně odrazil v celkové atmosféře mezi žáky, studenty a pedagogy.
Ubytovaní byli rozděleni do pěti výchovných skupin. Výchovnou činnost zajišťoval
skupinový vychovatel. Na pokoje jsou ve většině případů zařazováni podle věku a ročníku,
který navštěvují. Věkové rozpětí žáků se pohybuje od 15 do 19 let.
Činnost domova mládeže vycházela ze školního vzdělávacího programu zpracovaného na
školní rok. Byl tvořen celodomovními akcemi, výchovnými programy jednotlivých
výchovných skupin, akcemi studentské rady a prací zájmových útvarů. Ubytovaní žáci byli
seznámeni s nabídkou nejrůznějších činností vyplývajících z výchovně vzdělávacího
programu. Veškeré akce probíhaly na základě dobrovolného přístupu. Soužití v kolektivním
zařízení upravoval vnitřní řád.
Výchovná práce ve skupině je zaměřena především v počátcích školního roku na žáky
I. ročníků a jejich adaptaci. Dítě v tomto věku prochází nelehkým životním obdobím. Změnilo
nejen typ školy, kterou navštěvovalo, ale také částečně i rodinné a sociální prostředí. Je nutné
zaměřit se na dodržování stanoveného vnitřního režimu, který se odlišuje od režimu
domácího, je nutné osvojit si nový přístup ke studiu, tzn. pravidelnou každodenní přípravu do
vyučování. Musí navázat nové sociální vztahy, naučit se samostatnosti a odpovědnosti.
Celková úroveň kázně žáků byla dobrá. Vzájemné vztahy ubytovaných byly přátelské a
nekonfliktní. Ve školním roce jsme neřešili projevy šikany. Běžná nekázeň byla řešena na
úrovni skupinového vychovatele, závažnější přestupky pak projednala pedagogická rada.
Žáci jsou skupinovými vychovateli vedeni nejen ke kázni, ale i k pořádku a čistotě. Je v nich
pěstována také zodpovědnost za svěřený majetek. Pokoje byly ve většině případů hezké a
uklizené.
Pravidelné místo v měsíčním programu mají schůzky výchovných skupin.
Tradičně jsme zahájili nový školní rok vycházkou Holicemi.Velmi oblíbená byla
kvizová odpoledne. žáci si ověřovali své znalosti z oblasti filmových pohádek, filmů, českých
přísloví a pořekadel, zdravotnictví, o zvířatech a hmyzu apod.
Domov mládeže se také zapojil do projektu pomoc africkým dětem a to nákupem 15 živých
kuřat. Dále spolupracujeme s Dětským domovem Staré Holice, kde připravujeme ze studenty
akce, včetně vánoční sbírky pro děti.
Velká pozornost je věnována pomoci při studiu, sledování prospěchu a spolupráci se školou a
rodiči.
V oblasti mravní výchovy byla plněna školní preventivní strategie. Spolupracovali
jsme s Pedagogicko psychologickou poradnou v Pardubicích a se školním preventistou..
Vhodně byly zařazeny také zábavné adaptační večery, kde byli mimo jiné žáci seznámeni
s vnitřním řádem a vymezenými pravidly domova mládeže.
Estetická výchova
Příjemnou relaxaci žáci a studenti nacházeli při činnosti v zájmových útvarech. Studenty
oceněnou akcí byl vánoční večer, valentýnský večer a společenské večery ve spolupráci se
zdravotní školou v Pardubicích.
Sportovní výchova
V rámci sportovní výchovy se snažíme o zapojení širokého počtu žáků do různých
sportovních aktivit. Denně byly využívány posilovny, žáci hráli stolní tenis, fotbal a každou
středu mohli hrát ve sportovní hale míčové hry. V průběhu školního roku chodili plavat.
Pasivně sledovali také významné sportovní přenosy v televizi nebo přímo na stadionech, např
hokej v Pardubicích.
Enviromentální výchova
Určitě stojí za zmínku, že studenti i zaměstnanci celoročně třídili odpad. Zorganizovali
jsme také anketu věnovanou otázkám z oblasti ekologie a v rámci akce Zasaď strom, která se
celostátně konala dne 27.9. 2011, jsme zasadili před DM lípu.
Pracovní výchova
Do pracovní výchovy se žáci a studenti zapojují především denním úklidem
pokojů,jarními a podzimními brigádami při údržbě okolí.
Velmi významná je spolupráce při Dnech otevřených dveří. Umožňujeme rodičům a
žákům návštěvu a prohlídku domova mládeže. Rovněž domov mládeže prezentujeme na
internetových webových stránkách.
Domov mládeže se také prezentuje na veřejnosti mimořádným ubytováváním, zejména v
době víkendů popř. školních prázdnin. Vycházíme tak vstříc zejména školám, školským
zařízením a sportovním klubům, které pořádají sportovní turnaje, soutěžní přehlídky či školní
olympiády. Tyto akce můžeme pořádat v omezené míře, aby nedocházelo k zásahům do
soukromí ubytovaných a nebyl narušen výchovně vzdělávací cíl hlavní
7. Česká školní inspekce
V tomto školní roce proběhla žádná kontrola ČŠI v termínu 18. – 23.1. 2012 čj. ČŠIE76/12-E.
Činnost školy odpovídá zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. V rozsahu
možných zjištění v rámci inspekční činnosti lze konstatovat, že byl zajištěn rovný přístup ke
vzdělávání. Personálnímu zabezpečení i materiálně-technické podmínky umožňují realizaci
vzdělávacích programů. Prostředí i činnost školy byly bez významných bezpečnostních
rizikových
prvků. ŠVP byly v nesouladu s příslušnými RVP, a to zejména v rozpracování
učiva a předpokládaných výsledků vzdělávání nebo v nepřesném či neúplném zpracování
některých požadavků RVP. Nedostatky byly zjištěny i ve stanovení týdenních hodinových
dotací v učebních plánech u dobíhajících oborů vzdělávání i v oboru vzdělávání Provozní
technika.
Nejen pro zlepšení hospodářského výsledku, ale také pro zkvalitnění materiálních a
personálních podmínek škola získá finanční prostředky také z jiných zdrojů, zejména
z realizace projektů a doplňkové činnosti. Vedení školy vytváří podmínky pro inovace a
modernizaci, rezervy však byly zjištěny zejména v kontrole vlastních činností.Významná je
spolupráce se sociálními partnery, která pomáhá nejen v dalším vzdělávání pedagogů, ale také
dotváří materiální a personální podmínky pro vzdělávání.
V hospitovaných hodinách teoretických předmětů byla celková úroveň sledovaných
gramotností spíše nižší, mnohdy měli žáci problémy i s běžným učivem. Praktická výuka při
odborném výcviku realizovaná na cvičných pracích vedla k naplnění profilu absolventa,
v případě realizace na produktivních činnostech byla motivační a vedla ke komplexnímu
rozvoji kompetencí.
8. Projektová činnost školy
Významný podíl při financování školy hraje i projektová činnost. Škola významně
spolupracuje při realizaci projektu s různými firmami v rámci. Připravuje ucelený systém
vzdělávání profesionálních řidičů nákladní a osobní dopravě. V rámci školicích aktivit škola
nabízí dále školení v oblasti autodiagnostiky.
Projekt: Další vzdělávání pracovníků v silniční dopravě
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory: 3.2. – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07.3.2.13/02/0023
Cíl projektu:
Je určen pro pracovníky, kteří působí v oblasti veřejné osobní a nákladní dopravy. Cílem
projektu je vytvořit vzdělávací programy obsahující témata vedoucí ke zvýšení odborných
kompetencí těchto pracovníků. Budou vytvořeny vzdělávací programy a materiály
v následujících modulech:
Překonávání stresových situací, řešení mimořádných situací
Eco driving
Komunikační dovednosti
ICT
Řízení firem působících ve veřejné správě
Dispečink silničních firem
Nařízení ES 561/2006
Digitální tachograf
Projekt: Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech
Název operačního programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory:
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo a název globálního programu: CZ.1.07/1.1.03 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
v Pardubickém kraji.
Cíl projektu:
Základním cílem projektu je primárně zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků
v technických profesích na trhu práce. Zaměření na PA: Zlepšování podmínek pro výuku
technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Projekt
reaguje na celoevropský problém nedostatku
kvalifikovaných pracovníků v technických
profesích, který je v Pardubickém kraji značně prohlouben sektorovou orientací průmyslové
výroby v kraji. Zvýšení motivace žáků projekt řeší celou řadou propagačních, informačních,
ale zejména vzdělávacích a tréninkových aktivit ve spolupráci se všemi klíčovými subjekty,
které mohou pozitivně ovlivnit dopad těchto aktivit na žáky, tj.:
V širokém partnerství technických SŠ v celém Pardubickém kraji.
Ve spolupráci se zaměstnavateli.
Ve spolupráci s nejbližším sociálním okolím žáků.
Dílčí cíle projektu:
Zajištění stávající úrovně motivace a hodnotné orientace žáků ve vazbě na výběr
technických oborů jako nezbytného východiska pro efektivní a cílenou mediální
kampaň a navazující aktivity,
realizace propagační a informační kampaně s cílem zvýšit zájem o technické obory,
komplexní aktivity pro zvýšení motivace žáků základních škol ke studiu technických,
zvláště učebních oborů na SŠ.
podpora spolupráce SŠ ze ZŠ v dané oblasti,
podpora spolupráce SŠ s významnými zaměstnavateli v regionu s cílem koordinovat
společný postup a vytvoření společných programů s cílem zvýšit zájem žáků o
studium a následné uplatnění v technických oborech,
vytvoření informačních center na školách a podpora kariérového poradenství.
Vzhledem k výše uvedenému budou mít projektové aktivity a výsledky pozitivní vliv na:
a) zvýšení zájmu o studium technických oborů,
b) rozvoj partnerství mezi školami a aktéry na trhu práce ( základní předpoklad pro
udržitelnost výstupu projektu),
c) zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků a konkurenceschopnosti podniků
z Pardubického kraje.
Projekt: UNIV2 _ KRAJE, Školy – centra celoživotního učení
Cílem projektu:
UNIV 2 – Kraje je proměna středních (především odborných) škol v otevřené
instituce, centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního
učení. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak v oborech počátečního
vzdělávání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání. Projekt tak chce významně přispět
k realizaci záměrů MŠMT schválených vládou ČR, které jsou obsaženy v Akčním plánu
podpory odborného vzdělávání ( část 5.5 Podpora dalšího vzdělávání) a Strategii
celoživotního učení ČR ( část 3.3 Návrh opatření na podporu rozvoje celoživotního učení).
Jde o individuální národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož
řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Cíl projektu:
Obecný cíl projektu: proměna středních škol z institucí poskytujících počáteční
vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení.
Proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i další
vzdělávání – centra celoživotního učení, to vyžaduje změnu pojetí práce i řízení školy,
nový způsob práce s klienty, prohloubení spolupráce se zaměstnavateli.
Prohloubit, doplnit či inovovat potřebné profesní kompetence vybraných 3 250 učitelů
škol zapojených do projektu.
Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách zapojených do projektu.
Pedagogičtí pracovníci zapojených škol se zúčastní řady vzdělávacích seminářů na
kterých budou rozvíjeny jejich profesní kompetence (zejména v oblasti vzdělávání
dospělých, přípravy modulových programů
dalšího vzdělávání, celoživotního
kariérového poradenství, marketingu dalšího vzdělávání apod.).
Projekt: Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů v Pardubickém kraji
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory: 7.1. – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Cíl projektu:
Projekt reaguje na potřebu spolupráce škol a firem, konkrétně na spolupráci škol a
zaměstnavatelů při vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování
při realizaci odborných stáží a exkurzí učitelů odborných předmětů a praktického vyučování.
Pardubický kraj všem odborným školám podle oborové skladby umožní absolvování stáží
jejich pedagogů u podniků, které byly osloveny. Stáže proběhnou ve dvou vlnách a po každé
z nich budou následovat výměny poznatků a zkušeností prostřednictvím profesních
workshopů v 6 sekcích (strojírenská, elektro vč. ICT, automobilní vč. dopravy, službová,
zemědělská a stavební).
Třídenní zahraniční stáž naváže na předchozí aktivity a po ní budou následovat opětovně
odborné workshopy. V přípravě na zahraniční výjezd budou absolventi připravování jak
odborně, tak i jazykově prostřednictvím akreditovaného vzdělávacího kurzu zaměřeného na
výuku odborné angličtiny. Účelem projektu je přinést podnikovou a zaměstnavatelskou praxi
do škol.
Ve škole se tohoto projektu zúčastnilo 40 stážistů na týdenních stáží v různých
dopravních a servisních firmách. Dále proběhla zahraniční stáž 2 zaměstnanců v partnerské
škole ve Finském Poorvo.
I. etapa
Projektu se zúčastnilo 22 lidí v době od června 2010 do října 2010.
Počet hodin celkem za stážisty 1 070.
Nejméně 40 hodin na osobu, nejvíce 60 hodin na osobu.
Zahraniční stáž . Finsko
Ing. Jitka Vaňková, p. Luboš Řehounek
v době 26.10.2011 - 28.10.2011
II: etapa
Projektu se zúčastnilo 20 lidí v době od března 2012 do dubna 2012.
Počet hodin celkem za stážisty 716 hodin.
Projekt: Odborné stáže žáků v počátečním vzdělávání v zahraničí
Název operačního programu: Leonardo da Vinci CZ/12/LLP-LdV/IVT/134157
Cíl projektu:
Zkvalitnění a prohloubení již stávající a probíhající spolupráce mezi partnerskými
školami ( Francie, Finsko, Slovensko a Rakousko) a naší školou. Současně žáci získají
znalosti o nejnovějších způsobech diagnostiky motorových vozidel, získají praktické
zkušenosti při používání moderní diagnostické techniky a poznají nejnovější konstrukce
osobních automobilů, budou mít možnost pracovat na různých typech automobilů, seznámí se
s pracemi a opravami, které se těžko zajišťují pro školní potřeby. Spolupráce mezi školami
má dlouholetou tradici, během níž se setkávají vzájemně ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci
a žáci. Délka stáží byla předběžně dohodnuta v rozsahu 3- 4 týdnů, pro Rakousko 20 týdnů
pro 1 žáka. Tato doba je optimální pro tento typ stáží. V každém běhu předpokládáme účast
7- 8 žáků, do Finska budou připravování 3 žáci, do Rakouska 1 žák. Pedagogický doprovod
bude vykonávat 1 pracovník, v Rakousku bude 1 žák bez pedagogického dozoru, ve Francii
budou 2 pedagogičtí pracovníci, kde jeden bude znát francouzštinu. Žáci se zapojí do výuky
odborných předmětů a budou se zúčastňovat stáží v podnikatelských subjektech v daných
hostitelských zemích. Žáci se seznámí s technickým zařízením používaným v dané škole a
podnikatelských subjektech (autoservisech). Žáci budou využívat a porovnávat učební
metody, využívané učební pomůcky a jejich aplikaci v konkrétním praktickém prostředí.
Příprava žáků pro účast na odborných stážích je nejen jazyková, ale i geografická a kulturní.
Ve škole se vyučuje anglický, německý a francouzský jazyk. Jazyková příprava na stáž
probíhá nad rámec výuky jazyků ve škole. Žáci jsou průběžně připravováni pro výběr z
většího počtu žáků k účasti na stáži v zahraničí. Od vstupu do školy jsou seznamováni s
kritérii, podle nichž budou vybírání na stáž.
Přijímající organizace zajistí odbornou praxi v autoservisech, což nepochybně pomůže nabytí
více kompetencí, znalostí pro účastníky stáže i pedagogický dozor. Tyto stáže přispějí k
většímu pokroku v jazykových znalostech, a díky tomu k rychlejšímu osamostatnění, adaptaci
na odlišný styl života a integraci do prostředí.
Škola, která přijme naše žáky, zaručuje velmi kvalitní výuku. Škola GARAC v Paříži,
poskytuje komplexní výuku automobilových profesí, patří mezi nejprestižnější zařízení svého
druhu ve Francii. Škola staví na kvalitní a pevné spolupráci s podniky, které přijímají jejich
studenty na stáž. Úroveň těchto stáží je velmi vysoká, neboť zaměstnanec podniku určený
jako vedoucí stáže a odborný vyučující spolu během období stáže aktivně komunikují a
nakonec provádějí hodnocení stážisty. Mezi školy s vysokým kreditem patří i škola v
rakouském Eggenburgu, kam jede 1 žák na 20 týdnů.
V současné době, kdy naše republika vstoupila do Evropské unie a tím se následně uvolnil
pracovní trh. Je nezbytně nutné žáky na tuto skutečnost připravovat nejen v teoretické úrovni,
ale i poznáváním skutečné činnosti v oboru dané země. Žáci poznají systém práce ve
vyspělých zemích EU a zdokonalí se v cizím jazyce.
Projekt: EU peníze školám
Název operačního programu: OPVK CZ.1.07/1.5.00/34.0835
Cíl projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu
počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a
zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a
mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových
metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude
podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve
vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím
dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení
klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny
zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním
speciálních programů pro pracovníky školy.
Projekt: ALT – „Automotive Language Training“
Cíl projektu:
Důvod vzniku projektu je dán nedostupností výukových materiálů, pomůcek či
nástrojů pro výuku odborných cizích jazyků. V důsledku toho se vyučuje převážně všeobecný
cizí jazyk. Dalším důvodem je také nedostatek inovativních přístupů a metod (např. elearning) ve výuce cizích jazyků. Zvýšit komunikační dovednosti v cizím jazyce pro studenty
odborných škol vstupující na pracovní trh. Komunikační dovednosti v odborném cizím jazyce
zvýší zaměstnatelnost studentů na domácím i Evropském pracovním trhu.Cílovou skupinou
jsou žáci středních odborných škol specializovaných především na výuku automobilových
profesí. Hlavními výstupy projektu jsou učebnice odborného jazyka (anglického, německého,
francouzkého) pro automobilové profese pro studenty a učitele. Nedílnou součástí výstupu
projektu je online e-learningový systém, obsahující e-learningové interaktivní moduly (až 4
300), používající animace, který poskytuje jazyková cvičení studentům.
Souhrnná statistika tříd
třída
žáků
2. pololetí školního roku 2011/12
z toho hodnoceníN
snížená z. ch.
zpracováno dne: 7. 9. 2012
průměrný prospěch Průměrná absence na žáka
třídní učitel
1.A
24
0
24
-
-
-
2.516
48.00
-
Ing. Hron Karel
1.B
23
1
22
-
-
2 (1+1)
2.535
73.95
1.96
Ing. Jelínek Zdeněk
1.C
1.D
22
27
1
1
18
15
3
2
-
3 (3+0)
3 (3+0)
2.758
2.661
95.72
95.55
6.14
0.59
Mgr. Brustmanová Irena
Ing. Sochová Marcela
1.MA
15
0
14
1
-
2 (2+0)
2.677
63.93
-
1.MB
32
0
29
2
-
-
2.645
47.68
0.13
1.N
25
0
21
4
-
-
2.862
107.24
-
1. ročník
168
3
143
12
0
10 (9+1)
2.668
75.63
1.19
2.A
30
0
29
1
-
4 (2+2)
2.652
55.10
1.00
Ing. Formánek Vladimír
2.B
21
0
13
8
-
5 (1+4)
2.884
127.04
17.6
Mgr. Lupínková Věra
2.C
23
0
21
2
-
3 (2+1)
2.666
75.21
0.43
Ing. Vaňková Jitka
2.MA
15
0
15
-
-
-
2.675
53.20
-
2.MB
30
4
25
1
-
1 (1+0)
2.338
58.53
0.07
Ing. Provazník Petr
2.N
27
0
27
-
-
-
2.590
48.70
-
Klikarová Veronika
2. ročník
146
4
130
12
0
13 (6+7)
2.612
67.95
2.82
3.A
33
0
27
6
-
-
2.631
83.69
-
3.B
20
0
15
5
-
6 (6+0)
2.883
119.45
12.2
Ing. Svoboda Otakar
3.C
26
0
25
1
-
1 (1+0)
2.799
99.73
1.88
Mgr. Šitinová Lydie
3.MA
21
0
21
-
-
-
2.489
45.85
0.24
Ing. Smitková Ľubica
3.MB
22
0
22
-
-
-
2.698
48.95
-
3. ročník
122
0
110
12
0
7 (7+0)
2.683
80.20
2.43
4.MA
21
0
21
-
-
-
2.462
40.14
1.38
RNDr. Maršálková Marcela
4.MB
27
2
25
-
-
-
2.414
32.33
0.30
Ing. Burkovič Jindřich
4. ročník
48
2
46
0
0
-
2.435
35.75
0.77
CELKEM
484
9
429
36
0
30 (22+8)
2.632
70.51
1.95
Mgr. Kmentová Tereza
Mgr. Vinzencová Denisa
Ing. Křivský Pavel
Mgr. Lupínková Věra
Mgr. Krejčík Luboš
Mgr. Dojčánová Radka
9. Provoz školy
9.1.Údaje o finančních zdrojích
Vypořádání finančního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu zřizovatele
a)
Dotace na provoz ze státního rozpočtu rok 2011 :
29.934.177,- Kč
- přímé výdaje na vzdělávání
v tom: platy
OON
Ostatní přímé
- účelové prostředky
29.214.000,- Kč
21.133.000,- Kč
296.000,- Kč
7.785.000,- Kč
720.177,- Kč
b)
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele
6.665.000,- Kč
c)
Ostatní dotace od zřizovatele
d)
Příspěvek na provoz - zahraniční projekty
( Leonardo, Volant, ALT )
901.416,72 Kč
e)
Účelová neinvestiční dotace ze SR (OPVK)
2.433.948,59 Kč
f)
Účelová investiční dotace ze SR (OPVK)
39.879,56 Kč
432.000,- Kč
Finanční prostředky byly v účetním období 2011 použity v souladu s rozpočtovými pravidly a
dotačními podmínkami.
9.2.Vyhodnocení finančních a výkonových ukazatelů
9.2.1. Výnosy v hlavní činnosti
a)
Výnosy z prodeje služeb v hlavní činnosti
z toho: tržby za stravování a ubytování žáků
tržby za produktivní práci žáků
tržby za stravování zaměstnanců
ostatní tržby
4.741.335,10 Kč
3.036.102,- Kč
1.027.458,- Kč
351.962,-Kč
325.813,10 Kč
b)
Ostatní výnosy
199.643,87 Kč
c)
Čerpání fondů
( použití rezervního fondu )
177.281,87 Kč
9.1.2. Výnosy v doplňkové činnosti
a)
Tržby z prodeje služeb
( služby školícího střediska, ubytování, stravování )
9.2.3.
Investiční výdaje
Investiční výdaje celkem
( jednalo se o pořízení dlouhodobého hmotného majetku )
9.2.4.
885.015,- Kč
Neinvestiční výdaje
a) Celkem neinvestiční výdaje v hlavní činnosti
Z toho:
náklady na platy ze SR
náklady na platy ( ostatní zdroje )
OON
náklady na produktivní práci žáků
zákonné pojištění
ostatní provozní náklady
b) Celkem výdaje v doplňkové činnosti
c)
9.3.
1.157.347,- Kč
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti
45.092.682,71 Kč
21.616.656,- Kč
35.999,- Kč
2.007.380,- Kč
212.789,- Kč
7.600.762,34 Kč
13.619.096,37 Kč
1.078.100,56 Kč
79.246,44 Kč
Vnější kontroly provedené v organizaci
9.3.1. Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů
předmět kontroly : veřejnoprávní kontrola realizace projektu „Další vzdělávání
pracovníků v silniční dopravě „
výsledek kontroly : při kontrole na místě nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti
protokol č.j: KrÚ 24453/2012
termín kontroly : 25.10.2011
9.3.2. Krajský úřad Pardubického kraje, kancelář ředitele úřadu
předmět kontroly : hospodaření organizace – rok 2011 a aktuální stav
výsledek kontroly : byly zjištěny 4 závady a 6 připomínek
protokol č.j.: KrÚ 30669/2012
termín kontroly : 21.3. – 23.4.2012
9.3.3 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
předmět kontroly : kontrola dodržování hygienických předpisů ve ŠJ
výsledek kontroly : nebyly shledány žádné závady či nedostatky
protokol o kontrolním zjištění ze dne 8.6.2012
termín kontroly : 8.6.2012
10. Spolupráce s odborovou organizací
Základní odborová organizace Odborového svazu dopravy při Střední škole automobilní Holice
spolupracuje s vedením SŠA při projednávání a schvalování kolektivní smlouvy. Projednává čerpání
mzdových prostředků a změny v platových tarifech, s plán vzdělávání pedagogických pracovníků, plán
dovolených, financování školy jejich čerpání.
Přes regionální radu odborových svazů v Pardubicích jsme poslali připomínky k financování
regionálního školství. Dále jsme projednávali další připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č. 211/2010Sb. o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání, jsme podali přes sekretariát Odborového svazu školství.
Předseda ZO informuje o novinkách z Odborového svazu dopravy, Regionální rady odborových
svazů v Pardubicích i ze zasedání podsekce Středních škol při ČMOS pracovníků školství pro střední
odborné školy a učňovská zařízení.
Přílohy
1. Jmenný seznam zaměstnanců SŠA Holice
Příloha č. 1
Vzdělání pedagogických pracovníků SŠA Holice – k 31. 8. 2012
p.č
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Příjmení, jméno
Brustmanová Irena Mgr.
Burkovič Jindřich Ing.
Dojčánová Radka Mgr.
Formánek Vladimír Ing.
Hron Karel Ing.
Jelínek Zdeněk Ing.
Klikarová Veronika
Kmentová Tereza Mgr.
Koleta Milan Ing.
Krejčík Luboš Mgr.
Křivský Pavel Ing.
Lupínková Věra Mgr.
Maršálková
Marcela
RNDr.
Maturová Hana Mgr.
Novotný Ivo Ing.
Pertotová Ivana Mgr.
Provazník Petr Ing.
Smitková Lubica Ing.
Sobotka Jaroslav Ing.
Sochová Marcela Ing.
Svoboda Otakar Ing.
Šedivka Michal Mgr. Bc.
Šitinová Lydie Mgr.
Vaňková Jitka Ing.
Vinzencová Denisa Mgr.
Baláš Jiří
Čermák Pavel
Dobrkovský Stanislav
Hlavatý Jan
Janda Vladimír
Kozáček Jan
Kratochvíl Jaroslav
Linhart Josef
Paulus Miroslav
Pištora Aleš
Pulpit Martin
Prac.zařaz.
Učitelka
Učitel
Učitelka
Učitel
Učitel
Učitel
Učitelka
Učitelka
Učitel
Učitel
Učitel
Učitelka
Učitelka
Započ.prax
19 r. 103 d.
Nad 27 r.
17 r. 172 d.
Nad 27 r..
Nad 27 r.
Nad 27 r.
11 r. 64 d.
1 r.
Nad 27 r.
11 r. 329 d.
25 r. 168 d.
15 r. 166 d.
Nad 27 r.
Vzdělání
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
ÚSO
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
Ped.způsob
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Učitelka
Učitel
Zást.řed.
Učitel
Učitelka
Učitel
Učitelka
Učitel
Ředitel
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitel autoš
Učitel OV
Ved.učit.OV
Učitel OV
Učitel OV
Učitel OV
Ved.učit.OV
Učitel OV
Učitel OV
Učitel OV
Učitel.autoš
13 r. 17 d.
25 r. 108 d.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
26 r. 337 d.
Nad 27 r.
25 r. 299 d.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
24 r. 236 d.
18 r. 301 d.
4 r. 363 d.
Nad 27 r.
4 r. 304 d.
Nad 27 r.
7 r. 22 d.
Nad 27 r.
24 r. 351 d.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
18 r. 2 d.
26 r. 30 d.
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Raich Jan
Řehounek Luboš
Sháněl Luboš
Schejbal Milan
Slezák František
Šnajdr Josef Ing.
Šponar Zbyněk Bc.
Šusta Dalibor
Vajčner Pavel
Vanický Vladimír
Vašíček Miloš Bc.
Jelínková Ilona Mgr.
Kment Ivo
Kučerová Šárka
Laksarová Romana
Lukšíková Kateřina Ing.
Petranová Bronislava
Abelová Petruše
Adamcová Vladimíra
Bednářová Božena
Benda Jiří
Beranová Ivana Ing.
Burešová Martina
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Hendrychová Marie
Horáková Markéta
Horáková Naděžda
Jakubec Stanislav
Jiroutová Alena
Johanides Antonín
Kaisrlíková Marie
Kašparová Milena
Kopecká Marta
Kořínková Helena
Krchová Ladislava
Křížková Jitka
Kubátová Marie
Leczová Hana
Pešlová Zdeňka
Pírková Blanka
Pírková Monika Bc.
Pulpitová Miluše
Ročková Helena
Štěpánková Lenka
Vodák Stanislav
Záleský Radek Bc.
Učitel OV
Učitel OV
Učitel
Učitel autoš
Učitel OV
Zást.řed.
Učitel OV
Učitel autoš
Učitel OV
Učitel OV
Učitel OV
Vychovatel.
Vychovatel
Vychovatel.
Vychovatel.
Ved.vych.
Vychovatel.
Uklízečka
Asist.řed.
Kuchařka
Lektor-instr.
Ved.TÚ
Prac.stud.
odd. MD
Uklízečka
Lektor-instr.
Pom.kuch.
Údržbář
Kuchařka
Údržbář
Ved.kuch.
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka
Kuchařka
Pom.kuch.
Kuchařka
Účetní
Prac.st.odd.
Pom.kuch.
Účetní
Výdejna,skl.
THP
Poč.síť
Nad 27 r.
20 r. 200 d.
Nad 27 r.
6 r. 139 d.
Nad 27 r.
24 r. 195 d.
22 r. 224 d.
Nad 27 r.
22 r. 349 d.
20 r. 63 d.
22 r. 244 d.
24 r. 192 d.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
9 r. 364 d.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
VŠ
VŠ
ÚSO
ÚSO
ÚSO
VŠ
VŠ
ÚSV
ÚSV
ÚSO,VOŠ
VŠ
VŠ
SO
24 r. 280 d. ÚSO
Nad 32 r. SO
Nad 32 r.
ÚSO
24 r.189 d. VŠ
12 r. 334 d. ÚSO,VOŠ
22 r. 69 d.
Nad 32 r.
27r. 218 d.
Nad 32 r.
ÚSO
ÚSO
SO
SO
SO
ÚSO
SO
SO
ÚSO
SO
Nad 32 r.
ZŠ,rekv.
SO
29 r. 211 d. SO
26 r. 35 d. ÚSO
284 d.
VŠ
SO
31 r. 3 d.
ÚSO
26 r. 245 d. ÚSO
Nad 32 r.
ÚSO
10 r. 337 d. VŠ
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
2. Jmenný seznam žáků, tříd a třídních učitelů SŠA Holice
Příloha č. 2
Třídní učitel
Ing. Hron Karel
Třída: 1.A
Celkem žáků
24
z toho chlapců
24
dívek 0
Bahník Marcel
Kabrhel Marek
Pilný Daniel
Bečák Vít
Košňar Christian
Píštěk Patrik
Černý Jan
Kroupa Jakub
Pištínek Petr
Proche Michal
Danihelka David
Kubíček Jiří
Dušek Marek
Malovec Michal
Seifert Jan
Obr Adam
Sládek Lukáš
Fornadeľ Sebastián
Stejskal Petr
Svoboda Michal
Šulc Filip
Švanda Stanislav
Tomčo Miloš
Zeman Lukáš
Třída: 1.B
Celkem žáků
Bareš Roman
Doleček Denis
Fiala Maik
Hájek Martin
Joska Milan
Kaplan Ondřej
Třídní učitel
Ing. Jelínek Zdeněk
23
z toho chlapců
23
dívek 0
Konvalina Daniel
Pokorný Tomáš
Kříž Daniel
Půlpán Richard
Neugebauer Jan
Sladký David
Novotný Ondřej
Straka Jakub
Pilný Petr
Šedivý Jan
Pištora Petr
Šulc Roman
Třída: 1.C
Celkem žáků
Coufal Lukáš
Chripta Lukáš
Jeřábek Martin
Jilek Matěj
Kalibán Radim
Kovář Ladislav
Třídní učitel
Mgr. Brustmanová Irena
21
z toho chlapců
21
dívek 0
Krejčí Petr
Müller Jiří
Kučera Lukáš
Nováček Ondřej
Kučera Vojtěch
Novák Vladimír
Kylar Lukáš
Schrogel Adam
Leier Robert
Skála Lukáš
Marek Lukáš
Šeda Jaroslav
Štědroň Michal
Váňa Tomáš
Volf Jan
Třída: 1.D
Celkem žáků
Filipi Josef
Fuksa Jiří
Guryča Michal
Hájek Tomáš
Hladík Pavel
Třídní učitel
Ing. Sochová Marcela
18
z toho chlapců
18
dívek 0
Jansa Karel
Landa Jan
Jezdina Michal
Leno Yevhen
Kloz Petr
Melich Roman
Komárek Tomáš
Petrla Luboš
Kořínek Michal
Smola Petr
Sochor Jan
Tetřev Boris
Záloha Josef
Třída: 1.MA
Třídní učitel
Mgr. Kmentová Tereza
Celkem žáků
14
z toho chlapců
11
dívek 3
Bydžovský Tomáš
Kroupa Tomáš
Preisler Filip
Doskočil František
Kurka Michal
Ribár Miloš
Dosoudil Martin
Mates Kamil
Schweinfurter Dušan
Hloušek Robert
Matušková Denisa
Šefranková Nicola
Tahal Marek
Vlancu Nicu
Zahálka Tomáš
Zima Vojtěch
Žádný Martin
Vančurová Šárka
Vaníček Tomáš
Třída: 1.MB
Třídní učitel
Mgr. Vinzencová Denisa
Celkem žáků
31
z toho chlapců
31
dívek 0
Borovec Michal
Karásek Jan
Mlejnek Martin
Čempěl Sebastian
Kaštánek David
Monček Lukáš
Čiampor Michal
Kiňo Lukáš
Mrtka Lukáš
Konupka Jan
Musil Dominik
Domín Ondřej
Duchoslav Ondřej
Koreček Adam
Nepovím Martin
Pek Ondřej
Gregor David
Křivka Vlastimil
Hejlík Lukáš
Kučera Tomáš
Průcha Jakub
Hromádka Jiří
Makula Martin
Risler Adam
Spudil Martin
Šuhájek Jan
Teplý Josef
Vacek Jakub
Vašíček David
Vízner David
Vrba Radek
Třídní učitel
Ing. Křivský Pavel
Třída: 1.N
Celkem žáků
24
z toho chlapců
24
dívek 0
Hromádko Daniel
Pitra Martin
Bezdíček Jakub
Březina David
Chmelík Lukáš
Podhorník Luboš
Černý Kamil
Jeřábek Radek
Prokop Daniel
Dolanský Vladimír
Kiňo Marek
Provazník Filip
Fiala Petr
Morch Tomáš
Seidl Lukáš
Hájek Ondřej
Novotný Pavel
Semonský František
Steiner Jan
Svoboda Jakub
Šimůnek Robert
Šrámek Petr
Tvrdík Pavel
Volf Milan
Třída: 1.R
Celkem žáků
Bárta Vojtěch
Harvánek Lukáš
Třídní učitel
Ing. Koleta Milan
8
z toho chlapců
8
dívek 0
Heizman Petr
Hluchý Igor
Hendrych Pavel
Malinský Aleš
Starý Jakub
Tlustoš Jakub
Třída: 2.A
Celkem žáků
Adámek Tomáš
Bohatý Lukáš
Čepek Karel
Foglar Michal
Foret Matěj
Háp Patrik
Hejcman Michal
Jánoš Milan
Třídní učitel
Ing. Formánek Vladimír
30
z toho chlapců
30
dívek 0
Klimeš Jan
Novotný Kamil
Kňava Filip
Ouhrabka Lukáš
Krátký Pavel
Pöperný David
Kysela Adam
Pros Jiří
Macháček Lukáš
Prosecký Milan
Machek Radek
Půlpán Václav
Meduna Petr
Růžička Štěpán
Menc Martin
Sikora Michal
Třída: 2.B
Třídní učitel
Mgr. Lupínková Věra
Celkem žáků
18
z toho chlapců
18
dívek 0
Frolík Daniel
Koudelka Michal
Pavlík Marek
Chotěnovský Jakub
Lašák Marcel
Rükl Zdeněk
Janko Milan
Melichárek Martin
Stařík Pavel
Jeřábek David
Müller Patrik
Stodola Jan
Jozíf Zdeněk
Navrátil Milan
Šumpík Martin
Třída: 2.C
Celkem žáků
Adámek Jan
Bárta Pavel
Bříza Petr
Čaloud Michal
Dejnožka Tomáš
Drtina Jan
Třídní učitel
Ing. Vaňková Jitka
23
z toho chlapců
23
dívek 0
Hájek Jakub
Mácha Martin
Jeřábek Daniel
Málek Jakub
Jirák Dominik
Mužík Marcel
Jirásek Jan
Paseka Jiří
Koblížek Jiří
Pikal Lukáš
Konrád Jakub
Přikryl Jiří
Šabata Petr
Štěpánek Michal
Šupa Radim
Teplý Ladislav
Tkáčik Ota
Zoch Vilém
Toušek Dominik
Trnka František
Verner Václav
Stránský Adam
Škop Mário
Šťastný Jiří
Votápka Lukáš
Vyhnálek Antonín
Třída: 2.MA
Třídní učitel
Mgr. Lupínková Věra
Celkem žáků
15
z toho chlapců
14
dívek 1
Bothová Marcela
Hamerský Tomáš
Ribár Lukáš
Cibrik Michal
Hotový David
Řeháček Martin
Fadrný Daniel
Jeřábek Jan
Skala Lukáš
Formánek Ladislav
Plašil Jan
Šándor Michal
Třída: 2.MB
Celkem žáků
Borovský Štěpán
Cemper Martin
Dostál Martin
Ďurina Daniel
Freiberg Tomáš
Hála Radek
Halamka Vojtěch
Hambalík Lukáš
Třída: 2.N
Celkem žáků
Adamec Jiří
Blažek Aleš
Černý Milan
Dušek Jan
Hannich David
Harenčák Jakub
Kočička Michal
Třídní učitel
Ing. Provazník Petr
30
z toho chlapců
29
dívek 1
Holík Martin
Kuška Dominik
Horník Martin
Macháčková Anna
Hynek Lukáš
Marek Radovan
Hysek Karel
Matoušek Roman
Jeník Vlastimil
Novotný Jakub
Jetmar Tomáš
Pitra David
Karásek Jiří
Polák Marek
Keller Milan
Pražan Václav
Třídní učitel
Klikarová Veronika
27
z toho chlapců
27
dívek 0
Kohoutek Ondřej
Mareš Milan
Kovářík Vojtěch
Müller Filip
Krása Vojtěch
Nekvinda Lukáš
Kubelka Martin
Němota Filip
Machovič Michal
Novotný Petr
Malý Martin
Půlpán František
Malý Petr
Řádek Tomáš
Třída: 2.R
Třídní učitel
Ing. Koleta Milan
Celkem žáků
10
z toho chlapců
8
dívek 2
Barta Libor
Hauer Lukáš
Pechanec Pavel
Bartoň Filip
Krutý Štefan
Strádal Patrik
Hanušová Renata
Mauer Jakub
Sutner Adam
Vajrauch Adam
Vaněk Michal
Žďárek Milan
Rejmont Vratislav
Růžička Milan
Svoboda Ondřej
Veselka Radek
Wajgl Martin
Zobač Michal
Seidl Jan
Šisler Pavel
Vančura Martin
Vinopal Radek
Žemlička Rostislav
Žíla Martin
Volková Hana
Třída: 3.A
Celkem žáků
Adámek Oldřich
Babiák Michael
Baláž Marcel
Bezdíček Jan
Danihelka Pavel
Durdil Martin
Elich Patrik
Halla Karel
Třídní učitel
Mgr. Krejčík Luboš
32
z toho chlapců
32
dívek 0
Horáček Michal
Kudláček Jakub
Chour Jan
Němec Filip
Janda Jaroslav
Novák Petr
Janů Filip
Picek Roman
Jindra Patrik
Podolský Kamil
Kadrmas Jan
Prexl Vojtěch
Kavka Petr
Rybenský Milan
Knický Lukáš
Salaba Roman
Staněk David
Trung Hieu Phan
Tuza Aleš
Vamberský Martin
Vašek Lukáš
Vašíček Lukáš
Vodička Lukáš
Všetečka Lukáš
Třída: 3.B
Celkem žáků
Belás Martin
Bok Jiří
Dvořák Ondřej
Hasík Oldřich
Hloupý Patrik
Třídní učitel
Ing. Svoboda Otakar
18
z toho chlapců
18
dívek 0
Holomek Vítězslav
Laksar Petr
Krejčí Jindřich
Locker Richard
Kubíček Patrik
Matějka Aleš
Kučera Lukáš
Petráček Jakub
Lagron Matěj
Povýšil Vladimír
Tichý Michael
Vondráček Ondřej
Vondrouš Tomáš
Třída: 3.C
Celkem žáků
Baše Lukáš
Beran Pavel
Boháč Ondřej
Bureš Jan
Dimo Tomáš
Drahoš Radek
Flídr Jan
Třídní učitel
Mgr. Šitinová Lydie
26
z toho chlapců
26
dívek 0
Chadima Martin
Kupka Jan
Janda Marek
Málek Libor
Jindra Roman
Malkevich Mikita
Klabeneš Pavel
Markl Adam
Kolář Dominik
Müller Jakub
Kotek Kamil
Němec Michal
Krejsa Vojtěch
Nykodým Patrik
Třída: 3.MA
Třídní učitel
Ing. Smitková Ľubica
Celkem žáků
21
z toho chlapců
16
dívek 5
Beran Ondřej
Koblížek Michal
Ropek Josef
Dostál Ladislav
Kudrnová Miloslava
Rybenský Jaroslav
Hájek Matěj
Matušková Karolína
Sirůčková Kristýna
Horáčková Kristýna
Oravský David
Svoboda Michal
Janura Martin
Pecháček Lukáš
Šmok David
Jedlička Tomáš
Rolc Zdeněk
Türke Jakub
Ondráček Michal
Roček Jan
Šrůta Jiří
Theodor Daniel
Tyasko Petro
Valentová Denisa
Vančura Matouš
Varinský Lukáš
Třída: 3.MB
Celkem žáků
Abely Matěj
Bareš Michal
Budínský Hanuš
Dulay Martin
Hovězák Adam
Jareš Michal
Třídní učitel
Mgr. Dojčánová Radka
22
z toho chlapců
21
dívek 1
Klíma Viktor
Popper Michal
Novotný Daniel
Richter Radomír
Obst Václav
Semenec Martin
Pátek Lukáš
Šedivý Petr
Pazderník František
Štosek Miloš
Pokorný Patrik
Tesárek Filip
Vávra Michal
Víšková Františka
Volejník Petr
Zezulka Ctirad
Třída: 4.MA
Třídní učitel
RNDr. Maršálková Marcela
Celkem žáků
21
z toho chlapců
18
dívek 3
Beran Stanislav
Horák Daniel
Mach Ivan
Bleha Patrik
Hotař Tomáš
Málek Lukáš
Budík Tomáš
Housková Petra
Martínek Tomáš
Buchar Robin
Korbel Tomáš
Pilný Patrik
Dejdarová Michaela
Kráčalová Petra
Řepka Dalibor
Schejbal David
Flachs Petr
Kuběnka Josef
Schubert Filip
Tomeš Radek
Valášek Ondřej
Třída: 4.MB
Celkem žáků
Bartoška David
Bělský Patrik
Černý Ondřej
Dobeš Michal
Drahý David
Fuksa Daniel
Hanuš Kryštof
Třídní učitel
Ing. Burkovič Jindřich
27
z toho chlapců
27
dívek 0
Havelka Michal
Mlejnek Jan
Heteš Jiří
Moravec Matěj
Hynek Milan
Raba Miloš
Janda Dominik
Seidl Alen
Jiroušek Vlastimil
Schmuttermeier David
Slavík Vojtěch
Kunc Vojtěch
Matiska Lukáš
Sokolovič Aleš
Šafránek Aleš
Šejnoha Jan
Špinka Jan
Tuček Radek
Voříšek Matěj
Vostřel František
3.
Seznam nejdůležitějších spolupracujících servisů a dopravních firem
Příloha č. 3
Autoprodej Dukla
AutoDUKLA s.r.o.
Autocentrum BARTH a.s.
AUTO IN s.r.o.
ChALUPA MOTORS s.r.o.
Autotechnik J.M. s.r.o.
Automonti s.r.o.
DPM Pardubice a.s.
Autocentrum Mercia a.s.
NAPA TRUCKS s.r.o.
GSC - AUTO s.r.o.
Autoservis Jiří Kozel
Iveco Czech Republic, a.s.
Renault Boháč Milan s.r.o.
Autocentrum Matrix a.s.
Autoopravna Vecek Mětice
Zdeněk Vápeník Autodoprava
Autoservis Hybeš
Audila s.r.o.
Autoservis s .r.o. Mňuk
Teplého 2692
530 02 Pce
kpt. Nálepky
530 02 Pce
530 12 Pce
Hůrka 1798
Poděbraská 292
530 09 Pce
Kosmonautů 515
530 09 Pce
Hradecká 98
530 09 Pce
Průmyslová 450
530 04 Pce
Teplého 2141
530 20 Pce
Dašická 1228
537 01 Chrudim
Semtín 100
533 53 Pce
500 03 HK
Bří Štefanů 499
Rváčovská 1549
539 01 Hlinsko
Dobrovského 74
566 03 Vysoké Mýto
Obce Ležáků 814
537 01 Chrudim
Kpt. Opatrného 97021517 02Týniště
Tuněchodská 30
530 02 Pardubice
Býšť 140
533022 Býšť
537 01 Chrudim
Dřenice 123
Brozany 47
Slunečná 76
566 01 Vysoké Mýto
Pozn.:
Dalších cca 50 míst praktických stáží našich žáků již není uvedeno . Celkem se těchto
praxí zúčastnilo 137 žáků.
Výroční zpráva schválena školskou radou dne 11.10. 2012
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
Download

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-12 - SŠ automobilní Holice