Střední škola automobilní Holice,
Holice, Nádražní 301, tel.: 466 682 029, 466 682 031 , e-mail:[email protected]
VÝROČNÍ
ZPRÁVA
za školní rok 2013 – 2014
Holice 15. října 2014
Mgr. Bc. Michal Šedivka
Obsah:
1. Charakteristika školy
2. Přehled učebních dokumentů
3. Pracovníci školy
4. Přijímací řízení pro školní rok 2013 – 2014
5. Vyhodnocení maturitních a učňovských zkoušek
6. Výsledky vzdělávání žáků
7. Inspekce ČŠI
8. Projektová činnost školy
9. Provoz školy
10. Spolupráce s odborovou organizací
11. Přílohy
1. Charakteristika školy
Základní údaje o škole
Název: Střední škola automobilní Holice
Sídlo organizace: Nádražní 301, 534 01 Holice
IČO: 135 82 909
Kontakt: www.spsauto.cz, mail [email protected] , tel. +420 466 682 029, 466 682 031
Ředitel školy: Mgr. Bc. Michal Šedivka
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování: Mgr. Ivana Pertotová
Zástupce ředitele pro praktické vyučování: Ing. Josef Šnajdr
Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Iva Beranová
Vedoucí domova mládeže: Ing. Kateřina Lukšíková
Školská rada: Mgr. Radka Dojčánová, Mgr. Jana Štěpánková, Ing. Radomír Kroupa
Historie naší školy sahá k roku 1951, kdy bylo pod patronací ČSAD Pardubice
slavnostně otevřeno středisko pracujícího dorostu se zaměřením na výuku automechaniček a
autoelektrikářek. Učební doba byla dvouletá. Učiliště státních pracovních záloh bylo založeno
v r. 1953. Za spolupráce s místními zemědělskými podniky a pro jejich potřeby byl v druhé
polovině padesátých let po tři roky vyučován obor zámečník pro opravu zemědělských stojů a
traktorů.
Vybavení
pomůckami
bylo
v
té
době
velmi
skromné.
K 1. 9. 1957 přešlo někdejší učiliště státních pracovních záloh pod označením odborné
učiliště k podniku ČSAD n. p. Pardubice, později Moravany. Ustavení technického a
zásobovacího závodu (v r. 1963), který měl též zajišťovat výuku učňů, zlepšilo vztah podniku
ke svému učebnímu zařízení. Přijímaných žáků nebylo mnoho - ještě na počátku šedesátých
let se učitelský sbor skládal z jednoho učitele všeobecně vzdělávacích předmětů a dvou
odborných učitelů. Modernizace vozového parku v následujícím desetiletí se nemohla
neprojevit v práci školy - učitelé ve spolupráci s mistry odborného výcviku zhotovovali nové
modely, řezy, kreslili výukové obrazy, vybavení doplňovali diapozitivy a filmy. Zdařilý krok
byl učiněn v r. 1963 zřízením autoškoly jako doplňku výuky.
Střední škola automobilní byla k 1.1. 2006 přejmenována ze Střední průmyslové školy
automobilní a Středního odborného učiliště automobilního Holice, která byla zřízena ke dni
1.ledna 1999 na základě dodatku MŠMT ČR č.j. 34 577/98 – 21 ze dne 16.12.1998 ke
zřizovací listině ze dne 7.dubna 1997, č.j. 17 550/97 – 60 z původně zřízené Integrované
střední školy automobilní a Středního odborného učiliště dopravního, které bylo zřízeno
Ministerstvem vnitra ČR k 1. lednu 1991 na základě zřizovací listiny č.j. MH/2 – 12 512/
1612/ 91. Vznik učiliště pro potřeby osobní a nákladní dopravy je na počátku roku 1950.
Od 1.dubna 2001 přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Holice, Nádražní 301
na Pardubický kraj ( Č.j.: KrÚ/ KH 907. 10/ 2001).
Od 1.1.2006 byla znovu škola přejmenována na Střední školu automobilní Holice,
zřizovací listinou č.j.:Krˇu 18382/2005/OŠMS/10, která trvá dodnes.
Ve školním zařízení je zabezpečována výuka studijního oboru Střední odborné školy
Dopravní prostředky a oborů Středního odborného učiliště Autotronik, Mechanik opravář
motorových vozidel, Autoelektrikář, Karosář a denního nástavbového studia Provozní
technika.
Součásti školy:
1. Střední škola s kapacitou 510 žáků
2. Domov mládeže s kapacitou 215 lůžek
3. Školní jídelnu s kapacitou 550 jídel
Stravování žáků a zaměstnanců bylo zajišťováno ve školní jídelně v Holicích. Pro
ubytované žáky je stravování poskytováno 4krát denně, pro neubytované 2krát denně.
Veškeré činnosti pro zajištění hlavní činnosti školy byla zajišťována školou
v prostorách, které byly předány vlastníkem do správy. Všechny prostory školy jsou
využívány maximálně účelně. Pro zajištění předmětu tělesná výchova byla
smluvně
využívána sportoviště města Holice, TJ Sokol Holice a tělocvična gymnázia E. Holuba.
Ve školním roce došlo k získání finančních prostředků od zřizovatele ve výši 3,5 mil
Kč. Na rekonstrukci administrativní budovy a opravu střešní krytiny. Dále byly získány
prostředky z EU na zateplení této budovy a na výměnu oken.
2. Učební dokumenty
2.1. Obory studia zakončené maturitní zkouškou
Kód oboru
Název oboru
Kapacita
Délka studia
23 – 45 – M/01 Dopravní prostředky
132
4 roky
39 – 41 – L/01
Autotronik
192
4 roky
23 – 43 – L/51
Provozní technika
60
2 roky
Kapacita
Délka studia
26 – 57 – H/01 Autoelektrikář
90
3 roky
23 – 55 – H/02 Karosář
90
3 roky
2.2. Obory studia zakončené výučním listem
Kód oboru
Název oboru
23 – 68 – H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 180
3 roky
2.3. Počty žáků dle oborů ve školním roce 2013 – 2014 k 30.9. 2013
Obor
Automechanik –UO
Autoelektrikář
Karosář
Autotronik
Dopravní prostředky
Provozní technika
Kód oboru
23-68-H/01
26-57-H/01
23-55-H/02
39-41- L/01
23-45-M/01
23-43-L/51
Ročník
I.
45
19
11
30
17
23
II.
55
24
30
27
x
21
III.
51
28
22
31
17
x
IV.
x
x
x
28
14
x
Celkem
150
71
63
116
48
44
Z celkového počtu žáků 492 žáků bylo 18 dívek.
Ve škole studovali 2 žáci ukrajinského původu, 2 žáci moldavské národnosti, 1 žák
ruské národnosti, 1 žák slovenské národnosti a 486 české národnosti.
3. Pracovníci školy
Ke konci školního roku pracovalo ve škole 84 zaměstnanců – z toho bylo 25 učitelů
teoretického vyučování, 24 učitelů OV a autoškoly, 6 vychovatelů a 29 nepedagogických
pracovníků.
3.1. Teoretické vyučování
Pro zabezpečení výuky dle platných učebních osnov je v organizaci zaměstnáno
celkem 25 učitelů, 1 pracoval jako externista na zkrácený úvazek. 24 učitelů pracovalo na
plný úvazek. Ředitel školy měl v průběhu školního roku vyučovací povinnost 2 vyučovací
hodiny a zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 6 hodin týdně. Zástupce ředitele
současně vykonával funkci výchovného poradce. Funkci metodika prevence vykonávala
Ing. Lubica Smitková.
Lze konstatovat, že kolektiv učitelů zabezpečujících teoretické vyučování splňuje po
stránce kvalifikace, odborné a pedagogické způsobilosti požadavky pro výuku v optimálních
podmínkách. Většina pedagogických pracovníků buď studuje, nebo se připravuje na doplnění
vzdělání jak odborného, tak pedagogického. Veronika Klikarová studuje VŠ a Mgr.
Dojčánová dokončila bakalářské studiu speciální pedagogiky.
3.2. Praktické vyučování
Výuka v praktickém vyučování je zabezpečována 14 učiteli OV, dvěma vrchními
mistry, vedoucím autoškoly, 6 učiteli autoškoly a zástupcem ředitele pro praktické vyučování.
Všichni zaměstnanci úseku praktického vyučování splňují předepsané ÚSO vzdělání. Dva
učitelé OV studovali DFJP v Pardubicích.
Výuka autoškoly, která probíhá u všech vyučovaných oborů ve škole, je
zabezpečována jedním vedoucím autoškoly, který zároveň vyučuje teoretický předmět Řízení
motorových vozidel, s pěti učiteli jízd.
3.3. Domov mládeže
Činnost domova mládeže zajišťovalo šest výchovných pracovníků na plný pracovní
úvazek. Všichni splňují pro vykonávanou činnost předepsaný stupeň vzdělání. Dva
vychovatelé dokončili tříleté studium speciální pedagogiky. Jedna vychovatelka dokončila VŠ
se zaměřením na vychovatelství a etopedii.Vedoucí domova mládeže v Holicích s kapacitou
95 lůžek a v Dolní Rovni s kapacitou 120 lůžek je Ing. Lukšíková. Pro zlepšení úrovně
ubytování byly pokoje rozděleny na dvou, tří a čtyřlůžkové. V tomto školním roce bylo
ubytováno celkem 100 žáků a to na DM v Holicích bylo ubytováno 52 žáků a na DM v Rovni
48 žáků. Všechny pokoje jsou připojeny na internetovou síť.
3.4. Školní kuchyň
Provoz školní kuchyně zajišťuje osm pracovnic ve dvousměnném provozu. Provoz
v Holicích zajišťovala jedna vedoucí kuchyně a jedna vedoucí kuchařka. Ve školní jídelně je
zabezpečeno celodenní stravování - snídaně, svačiny, obědy a večeře.
3.5. Správa školy
Činnost ekonomicko provozního úseku zabezpečují dvě účetní s úplným středním
odborným vzděláním, jeden pracovník zodpovídá za správu majetku, bezpečnost práce a
autoprovoz, zabezpečuje zásobování a řídí údržbářské a opravárenské práce. Splňuje úplné
střední odborné vzdělání. Údržba je zajišťována 2 údržbáři na plný úvazek.
Správce počítačové sítě splňuje vzdělání VŠ.
Ředitel školy splňuje vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, funkčního
studia II a dokončil bakalářské studium na UK Praha obor Školský management asistentka
ředitele splňuje úplné střední odborné vzdělání.
Vedoucí technicko – ekonomického úseku má ukončené vysokoškolské vzdělání
ekonomického směru. Ke konci školního roku odešel do starobního důchodu pan Vodák a
pan Jakubec. Bylo uskutečněno výběrové řízení a pan Rychtařík bude vykonávat funkci
správce budov, pan Rychlík údržbu se zaměřením na elektro. Pan Johanides si způsobil
dlouhodobý pracovní úraz a za něj vykonává jeho práci pan Kasal.
Činnost studijního oddělení zabezpečuje jedna pracovnice s vysokoškolským
vzděláním, zabezpečuje servis pro žáky a zajišťuje přijímací řízení.
3.6. Závěr
Naplněnost organizace pracovníky je optimální. Pedagogická a odborná způsobilost
pracovníků pro vykonávanou činnost je na velmi dobré úrovni.
Další vzdělávání pracovníků jak pedagogických, tak i nepedagogických se realizuje
průběžně formou školení a formou odborných 40 hod. stáží ve firmách.
4. Přijímací řízení
Přijímací řízení na naši školu proběhlo v termínu stanoveném vyhláškou MŠMT.
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2013 – 2014 bez nástavbového studia
Dle ŠVP název oboru, kód
Počet
přihlášených
17
DOPRAVNÍ PROSTĚDKY,
23-45-M/01
89
AUTOMECHANIK –
údržba a opravy vozidel,
23-68-H/01
27
AUTOELEKTRIKÁŘ,
26-57-H/01
19
KAROSÁŘ,
23-55-H/02
43
AUTOTRONIK,
39-41-L/01
Počet
přijatých
13
Odevzdalo
ZL
10
74
51
26
20
19
9
34
31
Kritériem pro výběr žáků bylo hodnocení žáka ze ZŠ a výsledků v soutěžích, jeho
studijní výsledky na ZŠ a dle doporuční Krajského úřadu Pardubického kraje u studijních
oborů přijímací zkoušky organizované firmou SCIO.
Pro letošní školní rok škola otevřela denní nástavbové studium Provozní technika
23-43-L/51 kde bylo přihlášeno 26 žáků a 23 přijato.
5. Vyhodnocení maturitních zkoušek a ZZ
Obor - kód
Název
Počet
Prospěli
Prospěl
u SZk
Vyznam Neprosp
23-45-M/01 Silniční doprava
14
14
13
1
39-41-L/01
Autotronik
28
28
28
0
23-43-L/51
Provozní technika
21
21
21
0
23-68-H/01
Automechanik
46
42
10
3
26-57-H/01
Autoelektrikář
22
20
1
2
23-55-H/02
Karosář
20
18
Celkem
151
63
142
2
11
8
6. Výsledky vzdělávání žáků
6.1 Úseku teoretického vyučování
Komise všeobecně vzdělávacích předmětů
Předmětová komise zahájila svoji činnost v měsíci září úvodní schůzkou. Předsedkyní
je Mgr. Radka Dojčánová. V rámci komise je vytvořena subkomise českého jazyka a
literatury, jejíž vedoucí je Mgr. Denisa Vinzencová. Jako každý rok byl sestaven přehled
učebnic – literatury povinné i doporučené.
Komise jazyků v počátku školního roku nabídla studentům možnost navštěvovat
kroužky jazyků – AJ,NJ. Žáci využili možnosti navštěvovat konverzaci v NJ. Výuka cizích
jazyků byla také nabídnuta zaměstnancům školy. Zájem o výuku AJ projevili zaměstnanci,
kteří dosud žádným kurzem neprošli, ale i mírně pokročilí. Kurz vedla Mgr. Šitinová.
Všichni žáci 1.ročníků opět prošli vstupními testy z ČJ. Hodnocení vstupních testů se
rozchází z hodnocením mezi ZŠ a naší školou asi o jeden až dva stupně.
Na doporučení odboru školství Pardubického kraje vedení školy rozhodlo, že se
budou pro školní rok 2014 – 2015 konat přijímací zkoušky do 1. ročníků.
Komise
připravovala přijímací zkoušky nanečisto z ČJ a literatury pro žáky ze základních škol. Také
komise matematiky připravovala přijímací zkoušky nanečisto. Přípravné kurzy vedly Mgr.
Lupínková a RNDr. Maršálková.
Vyučující českého jazyka a literatury zorganizovali pro třídy několik návštěv
divadelních představení buď ve Východočeském divadle Pardubice, nebo v Klicperově
divadle v Hradci Králové:
Richard III. , Žebrácká opera, Zkrocení zlé ženy, Poslední víkend, Romeo a Julie, A je
to v pytli, Holky z kalendáře.
V průběhu školního roku žáci naší školy navštěvovali putovní výstavy na Gymnáziu
dr. Holuba. První výstava byla věnována židovským občanům, kteří zmizeli za druhé světové
války, její název byl Zmizelí sousedé. Druhá výstava se týkala jedné z nejčtenějších knih
světa - Deníku Anne Frankové. K deníku Anne Frankové jsme se pak vraceli v hodinách
ZSV, v nichž žáci vypracovávali projekt.
Vyučující anglického jazyka Mgr. Šitinová a Klikarová zorganizovaly pro žáky 3.MA,
4.MA, 2.MB a 2.N návštěvu anglického představení Dr Jekyll and Mr Hyde.
Mgr. Lupínková spolu s Mgr. Dojčánovou uspořádaly pro zájemce zájezd:
19. – 20. 11. 2013 továrny Volkswagen v Drážďanech.
6. – 8. 4. 2014 – továrny Ferrari v Maranellu a muzeum Lamborghini v Bologni.
V. Klikarová zorganizovala dvakrát za školní rok testování SCIO pro 4. ročníky
maturitních oborů.
Vyučující českého jazyka uspořádali školní kolo Olympiády v českém jazyce. Bohužel
žádný žák nepostoupil do vyššího kola.
Mgr. Vinzencová navštívila v květnu 2014 s 1.MA Městskou knihovnu Holice a 5.6.
2014 - se třídou 2.Aa a studenty z Číny Muzeum Dr. Emila Holuba Holice.
Dne 7. 11. 2014 se třída 3. MB a finští studenti zúčastnili exkurze do Národního
technického muzea v Praze a dále se seznámili se systémem veřejné dopravy v Praze. Akci
připravily Veronika Klikarová a Mgr. Šitinová.
Komise přírodovědných předmětů
Mgr. Irena Brustmanová uspořádala v měsících únoru a březnu besedu o jaderné
fyzice. Beseda byla určena pro žáky 2.a 3.ročníků. Beseda měla u žáků velmi kladný ohlas.
RNDr. Maršálková připravovala žáky 9. tříd na přijímací zkoušky do 1. ročníků
studijních oborů.
Mgr. Brustmanová a RNDr. Maršálková připravily pro žáky 1. ročníků vstupní
testy z matematiky. Opětovně se ukázalo, že do 1. ročníků nastupují žáci s menšími
vědomostmi, než bychom předpokládali.
Dne 5. 6. 2014 se uskutečnila exkurze do ČNB v Praze s programem pro zlepšení
finanční gramotnosti třídy 2.MB (Ing. Sochová, RNDr. Maršálková).
Učitelé matematiky uspořádali školní kolo matematické soutěže, ze které vždy 2
nejlepší žáci postoupili do regionální soutěže. 32. ročník regionální matematické soutěže se
letos opět konal v Ústí nad Orlicí.
Obsadili jsme 6 kategorií:
v kategorii U1 - byl Daniel Grunt 3.
v kategorii N1 - byl Adam Stránský 1.
Mgr. Brustmanová zorganizovala školní kolo soutěže Matematický KLOKAN.
Této soutěže se zúčastnilo 26 žáků
1. Dominik Samek 1.Cek
2. Tomáš Malátek 2. Ba
3. Marek Dušek 3.Aa
V průběhu 2. pololetí školního roku 2013/2014 se žáci naší školy zúčastnili několika
sportovních akcí. Největšího úspěchu dosáhli v měsíci květnu při nohejbalovém turnaji žáků
středních škol pardubického regionu, zařazeného do Olympiády mládeže. V konkurenci 9
týmů vybojovali vynikající 2. místo Na tomto umístění se podíleli: Lukáš Pikal (3.Ce), Jan
Jirásek (2.MB), Jan Neugebauer (3.Ba) a Vojtěch Kučera (3.Ce).
V celkovém pořadí XX. REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDY MLÁDEŽE, v kategorii
střední školy - chlapci, se naše škola umístila na 11. místě z 18. bodujících SŠ (2.
mimopardubická SŠ).
Dále se v průběhu měsíce dubna uskutečnil na naší škole FUTSALOVÝ TURNAJ.
Zúčastnilo se ho cca 120 studentů ze 16 tříd naší školy. Celkovým vítězem turnaje se po
kvalitním týmovém výkonu stala třída 3.Ba.
Komise automobilů
Vedoucím této komise se stal Ing. Jindřich Burkovič.
V měsíci březnu 2014 Ing. Burkovič zorganizoval zájezd na autosalon v Ženevě.
Zájezdu se účastnilo 42 žáků.
Ing. Hron a učitelé VT se podíleli na přípravě žáků třetích ročníků na soutěž
Automechanik Junior. V letošním školním roce se pořádaly i soutěže Autoelektrikář Junior a
Autoklempíř Junior.
V listopadu 2013 se uskutečnila exkurze do firmy BÜHLER CZ s.r.o. Vamberk
výroba strojů – žáci 1.N, 3.MB, 4.MA – Ing. Křivský, Ing. Janovcová
Dne 7.11. 2013 se uskutečnila exkurze v závodě IRIBUS Vysoké Mýto s třídou 3.Bk
- Ing. Burkovič.
Dne 20.11. 2013 se uskutečnila exkurze ve závodě BRÜCK Zámrsk – výroba ložisek
s třídami 2.Ba a 1.MB - Ing. Burkovič, Mgr. Maturová.
Dne 25.11. 2013 se uskutečnila exkurze v závodě Auto ŠKODA M.B. s třídou 3.Dk a
1.N - Ing. Burkovič, Ing. Křivský.
Komise obecně strojní
Předsedkyní předmětové komise je Ing. Marcela Sochová.
Ing. Sochová byla vyučující v kroužku AutoCADU. Kroužek se konal každé úterý
ráno před vyučováním.
Ing. Svoboda a Ing. Sochová uspořádali v říjnu 2013 zájezd na Mezinárodní
strojírenský veletrh do Brna - účastnily se třídy 3.Dk, 2.Dk, 2.MB, 3.MA.
Na počátku školního roku se 4 žáci
ze třídy 3.MA podíleli na celostátní akci
SVĚTLUŠKA, která byla zaměřena na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým
postižením. Celkem se vybralo 6 991,- Kč. Garantem akce byla Ing. Marcela Sochová.
V dubnu proběhla přednáška firmy Erwin Junker Grinding Technology a.s. Holice.
Přednášku vedl Ing. Jiří Horák a byla určena pro třídy 4.MA a 4.MB.
V měsíci dubnu také proběhlo seznámení s metalografickou laboratoří, se kterou
přijeli pracovníci Dopravní fakulty Pardubice Jana Pernera.
Zahraniční stáže
V roce 2013 škola žádala o grant u agentury Leonardo da Vinci. Tento grant škola
získala.
Na podzim 2013 se 3 žáci ze tříd 3.MA a 3.MB účastnili 3 týdenní stáže ve finském
Porvoo a na oplátku 6 finských žáků bylo na stáži v Holicích.
Dále 7 žáků bylo na stáži v Polsku.
Žák Karel Hysek se zúčastnil 10 týdenní stáže v Rakousku – Eggenburg, který naši
školu vzorně reprezentoval a naši kolegové v rakouské škole ho velmi chválili.
Na jaře 2014 8 žáků z oboru karosář a automechanik jelo na 3 týdny na stáž do Bratislavy –
Slovensko.
Od října 2012 probíhala výuka FJ. Z řád účastníků kurzu FJ bylo vybráno 7 žáků, kteří
celý měsíc duben strávili na stáži ve Francii v Paříži.
3 žáci ze tříd 4.MB, 1.N a 3.MB se zúčastnili stáže v Číně – Shanghai. Čínští studenti
přijeli na stáž do Čech v červnu 2014.
Na přelomu měsíců leden a únor 2014 přijelo na stáž do Holic 6 studentů z partnerské
školy v Paříži.
Environmentální výchova
Koordinátorem environmentální výchovy je RNDr.Marcela Maršálková. Na počátku
školního roku vypracovala dlouhodobý a krátkodobý plán své práce.
Dne 11. 9. 2013 se uskutečnila ekologická exkurze žáků 2.MB, 3.MA a 2.C do
KRNAPu, kde žáci uskutečnili výstup na Sněžku. (RNDr.Maršálková, Mgr. Kmentová, Mgr.
Šitinová)
Dne 21.5.2014 - poznávání okolí Holic - terénní cvičení u rybníka Hluboký - třída
1.MA (Mgr. Kmentová)
Dne 23.5.2014 proběhlo ekologické terénní cvičení se třídou 1.MB s tématem „člověk
– město – příroda“ (Ing. Křivský)
Dne 28.5.2014 - poznávání okolí Holic - procházka Staré Holice, rybník Blažkovec,
Poběžovice, Podlesí, Holice 3.Aa (Mgr. Kmentová)
Ve dnech 4. - 6.6.2014 - ekologická exkurze na Vysočinu do Medlova (Ing.Koleta a
Mgr. Maturová)
V rámci navázaní spolupráce s Automotoklubem Holice se žáci účastní brigád na
zvelebení okolí rybníku Hluboký a autokempu.
Prevence sociálně patologických jevů
Preventistkou sociálně patologických jevů je jmenována ing.Lubica Smitková.
Svou práci opět zahájila vypracováním ročního plánu, který vychází z
minimálního
preventivního programu.
Žáci všech prvních ročníků se druhý a třetí týden v měsíci září zúčastnili projektu
„Než budeme plnoletí“. Projekt byl realizován v rekreačním středisku Radost v Horním
Jelení. Cílem projektu bylo usnadnit žákům přestup ze ZŠ na SŠ, boj se sociálně
patologickými jevy, nabídnout žákům volnočasové aktivity.
Pro 11 tříd školy se uskutečnila beseda na téma Kriminalita a šikana mládeže.
Pro třídy 1. ročníků uskutečnila Mgr. Dojčánová akci Bubnování v kruhu.
22.-24.6. 2014 sportovní pobyt tříd 1MB, 1MA a 1Ba v outdoorovém středisku Relaxa
u
Rýmařova,
jedná
se
o
sportovní
pobyt
s
cílem
budování
týmu
Pro příští školní rok napsala projekt Mgr. Dojčánová.
Ostatní aktivity
V rámci prohlubování znalostí a praktických dovedností v BOZP se 20.12.2013
nacvičovala evakuace. Nácviku se zúčastnily třídy, které ten den měly teoretické vyučování.
Učitelé se zúčastnili Dnů otevřených dveří – 23.11.2013, 13.12.2013, 18.1.2014,
7.2.2014 a 21.2.2014. Učitelé se také spolupodíleli se na náboru žáků na burzách škol a jezdili
i na schůzky rodičů žáků 9.tříd na ZŠ.
Třídy 2.MA, 3.MA a 3.MB se v červnu účastnily speciálního programu pro SŠ –
BATTLEFIELD Jiřího Potůčka. Program se uskutečnil v lanovém centru Proud v Praze Libni.
Námětem soutěže je výcvik čs. paraskupin během války ve Velké Británii.
Maturity a závěrečné zkoušky
Od 19. května 2014 probíhala profilová část ústní maturitní zkoušky. Ústním
zkouškám předcházela obhajoba maturitní práce, na kterou žáci měli téměř půl roku
na vypracování. K maturitní zkoušce přistoupilo 14 žáků ze třídy 4.MA, 28 žáků ze
třídy 4.MB, 21 žáků 2.N.
K ústním zkouškám byli připuštěni všichni žáci, kromě jednoho.U ústních zkoušek neprospěli
z profilové částí dva žáci ze třídy 4.MA a dva ze 4.MB.
Od 2.5.2014 žáci vykonávali společnou část maturitní zkoušky. Společná část měla
podobu didaktického testu a písemné práce. Žáci, kteří uspěli, dostali maturitní
vysvědčení a maturitní protokol.
U společné části maturitní zkoušky v jarním termínu uspěli všichni žáci.
•
Opravné maturity
•
V podzimním termínu 1 žák ze třídy 2.N dělal celou maturitu - všechny části udělal prospěl prostě.
•
4 žáci opakovali některé předměty z profilové části. Ze 4 žáků 3 uspěli, 1 neuspěl. Ten
bude mít ještě jednu možnost na opakování na jaře 2015.
Od 2. června 2014 probíhaly ZZ. ZZ u oborů automechanik, autoelektrikář a karosář
probíhaly podle jednotného zadání. K závěrečným zkouškám přistoupilo 80 žáků (42
automechaniků, 18 karosářů, 20 autoelektrikářů ). 21 žáků nebylo k učňovským
zkouškám připuštěno, protože neměli ukončený 3. ročník.
U závěrečných učňovských zkoušek žáků prospěli s vyznamenáním – Jan Černý, Lukáš
Hlaváč, Patrik Pištěk, František Růžička, Jan Seifert, Filip Šulc a Miloš Tomčo ze 3.Aa, Maik
Fiala, Ondřej Kaplan a Jakub Suchý ze 3.Ba, Ondřej Nováček ze 3.Ce.
6 žáků neuspělo u závěrečné zkoušky.
Zbývající žáci prospěli prostě.
•
Opravné ZZ
•
K opravným ZZ se dostavilo 8 žáků (tito žáci nebyli připuštěni v červnu). V tomto
termínu 2 žáci neuspěli u písemné části a 2 u ústní části.
•
Na opravné zkoušky - 2.termín se dostavilo 6 žáků. Z toho 3 žáci neuspěli.
Vzdělávání učitelů
Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku pravidelně vzdělávali.
Pedagogové, kteří neučí ČJ, AJ, NJ, M se vzdělávali jako zadavatelé a hodnotitelé žáků s PUP
•
Ing. Smitková – změny v provozování silniční nákladní dopravy
•
13.9.-15.9.2013 se zúčastnily I. Brustmanová a M. Maršálková Konference učitelů
matematiky v Pardubicích.
•
Během školního roku se L. Smitková a M. Maršálková zúčastnily šestidenního školení
finanční gramotnosti v Domě techniky v Pardubicích rámci projektu Připravit pro
život, který byl určen dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v
Pardubickém kraji v oblasti ekonomických a právních aspektů fungování domácností
v ČR.
•
V listopadu 2013 se uskutečnilo školení v pilotní škole v Ústí nad Orlicí – motory
SKANIA – ing. Burkovič, ing. Křivský + 2 mistři OV
•
Škola je zapojena do projektu Vzdělávání – inspirace – kariéra, jehož garantem je
CZZV Pardubice
MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM (ŘÁDNÝ TERMÍN)
MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM
PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK
POČET
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY (ŘÁDNÝ TERMÍN)
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ
ZKOUŠKY
PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK
PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK
PRŮMĚRNÝ DOSAŽENÝ % SKÓR
HRUBÁ MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI
ČISTÁ MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI
(ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI)
(100% = PŘIHLÁŠENÍ K PŘEDMĚTU)
(100% =ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI)
ČESKÝ JAZYK
CIZÍ JAZYK
MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK
CIZÍ JAZYK
MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK
CIZÍ JAZYK
PŘIHLÁŠENÝCH NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL
ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
GYMNÁZIUM
z toho: 8leté gymnázium
6leté gymnázium
4leté gymnázium
LYCEUM
SOŠ - technické 1
SOŠ - technické 2
SOŠ - ekonomické
ČESKÁ REPUBLIKA DLE
SOŠ - hotelové a podnikatelské
SKUPIN OBORŮ
SOŠ - humanitní a pedagogické
SOŠ - zemědělské
SOŠ - zdravotnické
SOŠ - umělecké
SOU - technické
SOU - ostatní
NÁSTAVBOVÉ - technické
NÁSTAVBOVÉ - ostatní
ŠKOLA CELKEM
NTE
ŠKOLA DLE SKUPIN
ST1
OBORŮ
UTE
TŘÍDA
SKUPINA OBORŮ
2.N
NTE
4.MA
ST1
4.MB
UTE
90 496
23 644
8 378
2 015
13 251
5 507
11 497
2 128
7 222
8 454
5 692
2 917
2 904
2 184
4 212
3 105
1 980
9 050
11,3
3,4
2,3
2,5
4,2
5,2
13,3
15,6
10,8
14,0
10,5
14,0
9,9
11,7
18,6
19,8
21,6
20,9
88,7
96,6
97,7
97,5
95,8
94,8
86,7
84,4
89,2
86,0
89,5
86,0
90,1
88,3
81,4
80,2
78,4
79,1
17,7
4,9
2,9
4,5
6,2
9,4
18,5
24,2
15,4
21,0
22,2
26,4
26,8
17,7
26,0
30,3
31,2
33,2
71,0
91,7
94,8
93,0
89,6
85,4
68,2
60,2
73,8
65,0
67,3
59,5
63,3
70,6
55,4
49,9
47,2
46,0
11,1
3,3
2,3
2,4
4,2
5,2
13,2
15,6
10,7
13,9
10,3
13,8
9,7
11,4
18,4
19,6
21,5
20,6
88,9
96,7
97,7
97,6
95,8
94,8
86,8
84,4
89,3
86,1
89,7
86,2
90,3
88,6
81,6
80,4
78,5
79,4
14,4
2,4
1,3
1,9
3,1
6,3
12,2
19,7
11,3
17,4
19,5
23,5
24,4
13,5
22,3
28,8
29,0
31,5
74,4
94,3
96,4
95,7
92,7
88,6
74,6
64,7
78,1
68,7
70,2
62,7
65,8
75,1
59,3
51,6
49,5
47,8
11,0
3,3
2,2
2,4
4,1
5,2
13,2
15,4
10,7
13,6
10,2
13,8
9,7
11,3
18,4
19,7
21,1
20,4
89,0
96,7
97,8
97,6
95,9
94,8
86,8
84,6
89,3
86,4
89,8
86,2
90,3
88,7
81,6
80,3
78,9
79,6
5,8
3,1
2,0
3,2
3,8
4,5
9,1
8,1
6,5
6,8
5,9
6,6
5,9
7,1
7,1
5,4
5,9
5,9
83,2
93,6
95,8
94,4
92,0
90,4
77,7
76,5
82,8
79,7
83,9
79,6
84,4
81,6
74,6
74,8
73,0
73,6
71,2
80,6
83,4
82,0
78,6
73,6
67,8
66,4
69,8
66,8
68,6
67,0
66,3
71,9
64,0
63,1
63,8
64,0
77,9
88,8
91,7
90,2
86,9
80,9
80,1
72,5
77,9
74,5
71,3
70,4
67,2
75,1
74,0
66,6
69,3
64,7
54,8
75,4
80,8
76,7
71,3
62,1
55,4
45,1
49,7
39,6
38,4
44,4
34,2
44,3
43,2
31,7
40,5
36,4
16,6
4,6
3,0
3,4
5,8
7,3
18,3
22,3
15,3
21,9
17,4
20,9
18,3
16,3
25,7
30,6
30,3
31,5
17,5
4,6
2,9
3,8
5,7
7,9
17,6
24,8
15,3
19,6
20,1
27,0
22,0
20,5
23,9
33,1
35,8
39,3
29,9
4,3
2,7
2,9
5,6
12,6
23,6
39,0
27,7
50,2
49,5
41,5
58,0
44,1
42,3
68,6
51,3
58,1
6,3
1,4
0,8
1,1
1,8
2,3
6,0
8,3
5,2
9,6
8,2
8,4
9,7
5,8
9,1
13,8
11,5
14,1
7,8
0,9
0,4
1,0
1,1
3,1
4,2
11,4
5,0
8,0
11,6
15,2
14,6
10,5
7,5
18,3
18,4
23,6
65
21
21
23
1,5
4,8
0,0
0,0
98,5
95,2
100,0
100,0
7,7
4,8
9,5
8,7
90,8
90,5
90,5
91,3
1,5
4,8
0,0
0,0
98,5
95,2
100,0
100,0
6,2
4,8
9,5
4,3
92,3
90,5
90,5
95,7
1,5
4,8
0,0
0,0
98,5
95,2
100,0
100,0
1,5
0,0
0,0
4,3
96,9
95,2
100,0
95,7
73,2
67,5
75,6
75,8
76,7
76,9
78,9
73,9
50,4
59,5
44,0
48,9
1,5
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,9
15,4
15,4
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
21
23
4,8
0,0
0,0
95,2
100,0
100,0
4,8
9,5
8,7
90,5
90,5
91,3
4,8
0,0
0,0
95,2
100,0
100,0
4,8
9,5
4,3
90,5
90,5
95,7
4,8
0,0
0,0
95,2
100,0
100,0
0,0
0,0
4,3
95,2
100,0
95,7
67,5
75,6
75,8
76,9
78,9
73,9
59,5
44,0
48,9
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,4
15,4
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Výsledky jarního termínu maturitních zkoušek 2012-13
6.2 Úsek praktického vyučování
Vzdělávání učitelů odborní výchovy ( UOV)
Vzdělávání učitelů OV bylo realizováno průběžně. Vždy se uskutečňovalo podle
odborného zaměření a hlavním kritériem je skutečný přínos pro výuku žáků.
Ke vzdělávání využíváme většinou naše partnerské firmy a jejich vzdělávací a školící
střediska jako např. Škoda auto, Iveco V. Mýto. Napa Truck Pardubice,Bosch Praha,
Jablotron Jablonec/N, TRW Jablonec/N, Česmad Bohemia a další vzdělávací centra.
V průběhu roku a hlavně v období volných dnů většina učitelů OV absolvovalo určitý
typ vzdělávání.
Exkurze, pracovní návštěvy , doprovodné akce a předváděcí akce
Žáci třetích ročníků a Ti nejlepší ve druhém ročníku se pravidelně zúčastňují stáží
v servisech nebo ve výrobních závodech, např. Škoda Auto závod Kvasiny a Iveco Vysoké
Mýto.
Celkem se vystřídalo v servisech
121 žáků, kteří byli postupně ve dva a
sedmdesáti podnicích.
Osm automechaniků a osm karosářů z druhých ročníků absolvovalo čtrnáctidenní
praxe ve Škodě v Kvasinách a v Ivecu ve Vysokém Mýtě.
I pro další období budeme organizovat podobné povinnými praxe. Ve třetích
ročnících je vždy část ročníku /min. jedna skupina/ v servisech a to po vzájemné dohodě se
školou.
Praxe jsou i přínosem finančním pro žáky, kdy za produktivní prácí získávají na
finanční odměnu.
Letos se nám nepodařilo navázat na výměnnou praxi elektrikářů v Praze v Centru
vzdělávání, z důvodů nedostatku vhodných volných termínů, ale v příštím školním roce
s touto praxí v počtu minimálně 7 /sedmi/ žáků po dobu jednoho týdne můžete opět počítat.
Tzn. z druhých ročníku pojede opět skupinka žáků /elektrikářů- autotroniků/ na tuto
praxi.
Z ostatních - doprovodné akce v rámci odborného výcviku: exkurze Iveco Czech
Republic ve Vysokém Mýtě, firma
Faifer
a BV Elektronik v Holicích, Dopravně
bezpečnostní akci na Dopravní fakultě v Pardubicích.
Soutěže žáků
V tomto školním jsme pokračovali ve zkvalitňování soutěží u všech oborů pro žáky
všech ročníků. Organizování probíhá podle podobných propozic jako závěrečné zkoušky.
Ti nejlepší postupují do vyšších soutěží a reprezentují tak naší školu.
Letošním školním roce nás
reprezentovali v regionálních kolech a v celostátním
kole automechanik Maik Fiala, který byl sedmnáctý z dvaceti osmi v celostátním kole a na
sedmém místě mezi autotroniky se umístil Martin Cemper .
Finálové kolo se konalo ve Škodě v Mladé Boleslavi a jako odborný poradce a dozor
je doprovázel pan František Slezák.
Soutěživost se opět ukázala jako jeden z hlavních motivačních faktorů, vždy vzbuzují
zájem u převážné většiny žáků a mají přínos pro závěrečné praktické zkoušky.
U soutěží si cením přístupu učitelů na úseku OV, autoškoly a spolupráce učitelů
odborných předmětů a počítačů, kteří se podílí na teoretické části soutěží.
Servisní a prezentační den
Každý rok pořádáme Servisní, dopravní a prezentační den – na náměstí v Holicích
minulý ročník se uskutečnil 2. října. Je to již naše tradiční akce při které se všichni žáci
vystřídali na náměstí.
Žáci vyšších ročníků pracovali na vozidlech zákazníků prohlídku vozidla před zimním
obdobím a odstraňování drobných závad. Jedná se o takovou střední technickou prohlídku.
Firmy, které nás tam při servisní činnosti doprovázely jsou našimi partnery.
V doprovodném programu si žáci vyzkoušeli jaké to je být v autě hlavou dolů nebo
narazit do překážky a to vše při velmi malých rychlostech.
Takovéto akce slouží i jako prezentace školy na veřejnosti a ta nás podle úrovně, také
hodnotila.
Podobné akce s názvem Bezpečné prázdniny jsme se úspěšně zúčastnili s našimi
výukovými trenažéry před několika dny v Hlinsku, jako součást doprovodného programu
jsme byli s trenažéry i na závodech do vrchu Ece homo ve Šternberku, podobně i na Dnech
Holicka.
Tyto akce spolehlivě zajišťovali učitelé naší autoškoly a školícího střediska a to
především v době svého osobního volna.
Zájmu reprezentovat školu byl cenný jak u učitelů, tak u žáků, kteří na podobných
akcích pomáhali např. Šárka Vančurová z 3.MA.
Pravidelnými se staly akce zaměřené na získávání žáků do naší školy . Byly to např.
Dny otevřených dveří a burzy škol
Dny otevřených dveří, Burzy škol, akce pro základní školy, Dny zručnosti pro základními
školy apod.
Zrealizovali jsme celkem 14 akcí = pro 25 základních škol celkem pro 223 žáků kteří se
vystřídali v prostorách školy.Tyto akce byly především pro osmých nebo devátých tříd. Pro
ně bylo připraveno několik pracovišť, které postupně absolvovali a vše bylo vedeno jako
soutěže a tak také vyhodnocováno.
Akce budily velký zájem u žáků a pedagogů základních škola jsou pozitivně
hodnoceny.
Velice si ceníme přístupu většiny
učitelů OV a žáků hlavně kolem pana
Hlavatého, Šponara, Vašíčka, Kratochvíla, ale i ostatních k těmto prezentačním a náborovým
akcím.
Stáže žáků
Žáci třetích ročníků a Ti nejlepší ve druhém ročníku se pravidelně zúčastňovali stáží
v servisech nebo ve výrobních závodech. např. Iveco Vysoké Mýto.
Celkem se vystřídalo v servisech více jak 150 žáků, kteří byli postupně téměř v
sedmdesáti podnicích.
Velmi si dobrý byl přístup a zájem žáků třetích a hlavně druhých ročníků
autoelektrikářů, automechaniků a autotroniků , kteří vypomáhali v Ivecu ve Vysokém Mýtě
na výrobě nebo předělávkách autobusů. Někteří si dokonce domlouvali individuální brigády
i v době svého osobního volna a někteří i nyní tuto praxi v Ivecu vykonávají (Kovář Jakub,
Kovář Jan a Patrik Pokorný z 2Ce).
Nutno dodat, že až na jeden případ, kdy se nám žák vrátil pro jeho absolutní nezájem
(ten neuspěl ani u ZZ) byli žáci velmi dobře hodnoceni.
Tato dobrá hodnocení se odrazila v nabídce zaměstnání pro naše čerstvé absolventy.
I pro další období počítáme s podobnými povinnými praxemi.Ve třetích ročnících
bude vždy celá třída nebo její část provádět odbornou praxi u našich partnerů.
Žákům se vycházelo maximálně vstříc. Tak, aby servis který si zvolí byl v okruhu
jeho bydliště.
Praxe byli finančním přínosem pro žáky, získávali nezanedbatelnou částku za dobrou
práci.
Nepodařilo se realizovat praxi ve Škodovce v Kvasinkách, důvodem bylo zavádění
výroby nových typů vozidel.
Takovou nadstavbou nad praxemi v tuzemsku jsou potom zahraniční stáže. Tyto
zahraniční praxe byli organizovány skutečně jako bonus. Malý zájem o praxi na Slovensku.
Zhotovení učebních pomůcek
Pravidelně bylo obnovováno mechanické a elektrické nářadí.
Byly vyrobeny nebo se zdokonalovaly učební pomůcky:
Např. - všichni učitelé se podíleli na pěkných funkčních modelech motoru,
převodovky,brzd, palivového systému, výfukového systému, řízení
s elektrickým posilovačem.
-
pomůcky na opravy motocyklů
-
modely autoalarmů vozidel
-
další panely na sestavování elektrických obvodů v elektrolaboratoři
-
průběžně = jednotlivé řezy , čerpadla, převodovky, alternátoru, nápravy,
diferenciálu
-
Doplnili jsme výukový park o další vozidlo Yeti s dvoulitrovým motorem.
Servisní činnost
V loňském roce byla prováděna servisní činnosti na vozidlech zákazníků :
Zisk s této činnosti významně pomohl k získání finančních prostředků, které sloužily k
průběžnému obnovování a modernizaci nářadí a učebních pomůcek.Přesto, že došlo k poklesu
v této činnosti, tak počet zakázek za školní rok přesáhl 1300 v celkové hodnotě za více jak
800 tis. Kč.
Autoškola:
Náplní těchto úseků je hlavně vzdělávání v oblasti dopravy.A to jak pro naše potřeby
tzn. ŘP pro Vás žáky, tak také pro veřejnost. V uplynulém roce jsme pro zájemce z řad žáků
třetích a čtvrtých ročníků zrealizovali za výhodné ceny i kurz k získání profesního průkazu
řidiče v rozsahu 140 hodin.
Nejobjemnější činností je výuka a výcvik k získání řidičského průkazu.
Ve školním roce 2013-2014 bylo přijato do výcviku celkem 104 žáků : 93 pro sk. B,C
11 pro sk. B žáků prospělo na první pokus
78 % a 29 neprospělo v první a opakované
zkoušce 30 %. Částečné zlepšení nastalo pouze v teoretické výuce. Největší problémy dělaly
žákům jízdy.
Úspěšnost u závěrečných zkoušek v autoškole
k 31. 8. 2014
B
C E
3.Aa
27
25
84% 36% 52% 32%
3.Ba
25
19 62,5% 52,6% 57,9% 42,1%
3.Ce
19
17 58,8% 41,2% 29,4% 17,7%
3.Dk
12
9
55,6%
- 33,3% Celkem
83
70
B
C
Počet žáků Bylo u zk. Pravidla Údržba
3.MA
13
10
70% 50% 60% 20%
3.MB
28
23 91,3% 82,6% 47,8% 43,5%
Celkem
41
33
80,6% 66,3% 53,9% 31,8%
Průměr maturanti
62,2% 43,3% 43,2% 30,6%
Průměr učební obory
Počet žáků bylo u zk. Pravidla Údržba
-
-
-
Uváděná procenta jsou pouze v úspěšnosti 1. termínu zkoušky
U učňovských oboru došlo k celkovému poklesu, zejména v praktických zkouškách. Naopak
u maturitních, zejména 3.MB došlo ke zlepšení u 1. zkoušky z pravidel silničního provozu a
praktické údržby.
Obor řidič dosáhl výrazného zlepšení v pravidlech, údržbě i jízdách.
6.3 Školící středisko
Střední škola automobilní Holice je držitelem akreditace k provozování výuky a výcviku
ve školicím středisku pro skupiny řidičských oprávnění C1 – C1+E – C a C+E a pro skupiny
D1 a D. Akreditace byla škole udělena dne 17.10.2008 Krajským úřadem Pardubického kraje,
odborem dopravy. V akreditovaných učebnách školicího střediska je možné celoročně
navštěvovat probíhající vstupní a pravidelná školení řidičů, která se konají v souladu se
zákonem č. 247/2000 Sb. a směrnice vydané EU o nutnosti zvyšování profesní způsobilosti
řidiče kamionové a autobusové dopravy. Nabídku aktuálních školení a kurzů je možné najít
na
webových
stránkách
školy
v odkazu
na
školicí
středisko:
http://www.spsauto.cz/skoleniridicu . Cílem dalšího vzdělávání a doškolování profesionálních
řidičů je zajistit jejich odpovědný přístup k řízení vozidla a možnost vykonávat svoji práci na
základě kvalifikace standardního charakteru. Požadavek proškolování a dalšího vzdělávání
vznikl z potřeby dostát novým požadavkům vyplývajícím z dynamického rozvoje trhu silniční
dopravy. Pro účely propagace školy na burzách škol a dalších prezentačních akcích má
školicí středisko tříminutový prezentační videospot obsahující nabídku kurzů a školení, který
je ke shlédnutí na webových stránkách školy v
odkazu na školicí středisko:
www.spsauto.cz/skolici-stredisko.
V průběhu školního roku 2013/14 byly v rámci školicího střediska plněny aktivity
Grantového projektu OP VK „Další vzdělávání pracovníků v silniční dopravě“ reg.č. CZ.
1.07/3.2.13/02.0023, určeného pro pracovníky působící v oblasti veřejné, osobní i nákladní
dopravy - profesionální řidiče, dispečery, vedoucí pracovníky atd. V rámci projektu vytvořené
vzdělávací programy, obsahující témata vedoucí ke zvýšení odborných kompetencí
pracovníků v resortu silniční dopravy, byly zrealizovány ve formě brožurek a zabývají se
problematikou z oblasti silniční dopravy. Jedná se o následující témata: Eco Driving,
Komunikační schopnosti, ICT, Řízení firem působících ve veřejné dopravě, Dispečer silniční
dopravy, Nařízení ES 561/2006, Digitální tachograf. Uvedená témata vzdělávacích programů
byla školena při základních školeních profesní způsobilosti řidičů v souladu se zákonem č.
247/2000 Sb. Vytvořené vzdělávací materiály a moduly zařazeny do doplňkových kurzů
školicího střediska a jsou nadále školeny v rámci 5-leté udržitelnosti projektu. Více informací
o grantovém projektu získáte z doprovodného videodokumentu na webových stránkách školy
v odkazu na projekty: http://www.spsauto.cz/projekty/dalsi-vzdelavani-pracovniku-v-silnicnidoprave .
Na základě vytvořené žádosti školicím střediskem byla Střední škole automobilní
udělena Ministerstvem průmyslu a obchodu autorizace pro profesní kvalifikaci Servisní
technik klimatizace osobních automobilů (23-053-H). Tato profesní kvalifikace je uvedena
v Národní soustavě kvalifikací (NSK). Na základě udělené autorizace se školicí středisko
zúčastnilo dvou projektů pro profesní kvalifikaci Servisní technik klimatizace osobních
automobilů.
Jedním z projektů je projekt UNIV 3, který navazuje na projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE.
UNIV 3 propojuje rekvalifikace s tzv. „procesem uznávání“ znalostí a dovedností zájemců o
rekvalifikace. V projektu UNIV 3 probíhá podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k
vykonání zkoušky a propojuje se s tzv. „procesem uznávání“. Uznávány jsou dovednosti a
znalosti, které se zájemci o doplnění vzdělání naučili během života i mimo školu. Programy v
průběhu řešení projektu procházejí pilotním ověřením s prvními reálnými účastníky.
Dalším z projektů je projekt Vzdělávání v technických oborech v kontextu pracovního
života stárnoucí populace v Pardubickém kraji. Cílem tohoto projektu bylo rozšíření nabídky
dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji v technických oborech a provázání dalšího vzdělávání
s počátečním vzděláváním prostřednictvím vzdělávacích programů.
Školicí středisko postupně sleduje průběh schvalování profesních kvalifikací a
zaměřuje se na profesní kvalifikace, které by bylo možné v rámci Střední školy automobilní
využít a na které by bylo možné získat autorizaci autorizujícího orgánu.
Mimo svoji hlavní činnost spolupracuje školicí středisko s Úřady práce nabídkou
rekvalifikačních kurzů, účastní se výběrových řízení a projektů EU v oblasti podpory a
nabídky dalšího vzdělávání pracovníků v silniční dopravě pro udržení konkurenceschopnosti
v oboru.
V rámci vzdělávacích aktivit byla prováděna ve školicím středisku tato školení
(školní rok 2013/14):
1. Učitel výuky a výcviku v autoškole (ve spolupráci s AŠ) - 8 účastníků
2. Vstupní a pravidelná školení profesní způsobilosti řidiče - 174 účastníků
(dle zák. 247/2000 Sb.)
3. Řidičské oprávnění /externě/ - 25 účastníků
4. Rekvalifikační kurz ve spolupráci s AŠ – 2 účastníci (úřad práce)
5. Školení řidičů referentů – 24 účastníků
DRUHY ŠKOLENÍ A KURZŮ NABÍZENÉ VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU
1 – Kurzy pro získání nebo rozšíření řidičského oprávnění skupin B, C, C+E, D
ve spolupráci s Autoškolou
2 – Kurzy vstupního školení základního (140 hodin) pro skupiny C nebo D
(podle zákona 247/2000 Sb., § 47)
3 – Kurzy vstupního školení rozšířeného (280 hodin) pro skupiny C nebo D
(podle zákona 247/2000 Sb., § 47)
4 – Kurzy rozšiřující vstupní školení z C na D a opačně
(podle zákona 247/2000 Sb., § 47)
5 – Kurzy pravidelného školení ( 7 hodin )
podle zákona 247/2000 SB., § 48
6 - Školení řidičů „referentů“ podle zákoníku práce v rozsahu 4-6-8 hodin
v prostorách objednatele
7 – Doplňková školení pro řidiče se speciálně sestaveným modulovým obsahem podle
požadavků objednávajícího provozovatele dopravy (např. obsluha digitálních tachografů,
výklad nařízení 561/2006 Sb., jazykové minimum AJ, NJ , používání dokladů pro náklad
a pod.)
8 – Modulované kurzy k získání nebo rozšíření Profesního osvědčení učitele autoškoly
(pro skupiny A , B, C, C+E, D – pro výuku teorie nebo praktický výcvik ve spolupráci
s Autoškolou
9 – Modulový kurz : „Manažer skladových operací“
10 – Modulový kurz: „Podnikání v dopravě“
11 - Rekvalifikační kurz: „Oprava karosérií bez poškození laku“
12 – Modulový kurz: „Servisní technik klimatizací osobních automobilů“
6.4. Domov mládeže
Ve školním roce 2013/2014 jsme ubytovali na Domově mládeže v Holicích a Dolní
Rovni, všechny přihlášené žáky a studenty. 1. 9. 2013 bylo ubytováno 104 žáků a studentů.
Ubytovaní žáci a studenti bydlí převážně ve dvou a třílůžkových pokojích, výjimečně ve
čtyřlůžkových pokojích. Na pokoje je zaveden internet. Současné pokoje jsou moderní,
praktické a odpovídají požadavkům ubytovaných dívek i chlapců a stanoveným hygienickým
požadavkům.
Výchovná činnost
Školní rok 2013/2014 byl pro nás úspěšným školním rokem. Dobrý stav v počtu
ubytovaných se pozitivně odrazil v celkové atmosféře mezi žáky, studenty a pedagogy.
Ubytovaní byli rozděleni do pěti výchovných skupin. Výchovnou činnost zajišťoval
skupinový vychovatel. Na pokoje jsou ve většině případů zařazováni podle věku a ročníku,
který navštěvují. Věkové rozpětí žáků se pohybuje od 15 do 19 let.
Domov mládeže při
SŠA Holice
je nedílnou součástí školy. Už název domov
mládeže napovídá, že naším úkolem je vhodným způsobem spojit využití volného času a
povinností s přípravou na školu a výchovy. Tyto tři věci, jsme skloubili dohromady tak , aby
se u nás žáci cítili dobře a byla naplněna podstata názvu domova mládeže. DM poskytuje
především sociální služby ( ubytování, stravování, dozor, ), ale také pořádá sportovní ,
kulturní a vzdělávací akce.
Činnost domova mládeže vycházela ze školního vzdělávacího programu zpracovaného
na školní rok. Byl tvořen celodomovními akcemi, výchovnými programy jednotlivých
výchovných skupin, akcemi studentské rady a prací zájmových útvarů. Ubytovaní žáci byli
seznámeni s nabídkou nejrůznějších činností vyplývajících z výchovně vzdělávacího
programu. Veškeré akce probíhaly na základě dobrovolného přístupu. Soužití v kolektivním
zařízení upravoval vnitřní řád.
Výchovná práce ve skupině je zaměřena především v počátcích školního roku na žáky
I. ročníků a jejich adaptaci. Dítě v tomto věku prochází nelehkým životním obdobím. Změnilo
nejen typ školy, kterou navštěvovalo, ale také částečně i rodinné a sociální prostředí. Je nutné
zaměřit se na dodržování stanoveného vnitřního režimu, který se odlišuje od režimu
domácího, je nutné osvojit si nový přístup ke studiu, tzn. pravidelnou každodenní přípravu do
vyučování. Musí navázat nové sociální vztahy, naučit se samostatnosti a odpovědnosti.
Celková úroveň kázně žáků byla dobrá. Vzájemné vztahy ubytovaných byly přátelské
a nekonfliktní. Ve školním roce jsme neřešili projevy šikany. Běžná nekázeň byla řešena na
úrovni skupinového vychovatele, závažnější přestupky pak projednala pedagogická rada. Žáci
jsou skupinovými vychovateli vedeni nejen ke kázni, ale i k pořádku a čistotě. Je v nich
pěstována také zodpovědnost za svěřený majetek.
Pravidelné místo v měsíčním programu mají schůzky výchovných skupin.
Tradičně jsme zahájili nový školní rok vycházkou Holicemi.Velmi oblíbená byla
kvizová odpoledne. žáci si ověřovali své znalosti z oblasti filmových pohádek, filmů, českých
přísloví a pořekadel, zdravotnictví, o zvířatech a hmyzu apod.
Domov mládeže se také zapojil do projektu pomoc africkým dětem, dále
spolupracujeme s Dětským domovem Staré Holice, kde připravujeme ze studenty akce,
včetně vánoční sbírky pro děti, na kterou jsme v prosinci se studenty vybrali 10 500,- Kč, a
tato finanční částka byla dětem předána, při Štědrém večeru v DD
Velmi významná je spolupráce při Dnech otevřených dveří. Umožňujeme rodičům a
žákům návštěvu a prohlídku domova mládeže. Rovněž domov mládeže prezentujeme na
internetových webových stránkách.
Studium
Velká pozornost je věnována pomoci při studiu, sledování prospěchu a spolupráci se
školou a rodiči.
Vhodně byly zařazeny také zábavné adaptační večery, kde byli mimo jiné žáci
seznámeni s vnitřním řádem a vymezenými pravidly domova mládeže.
Estetická výchova
Příjemnou relaxaci
žáci a studenti nacházeli při činnosti v zájmových útvarech.
Studenty oceněnou akcí byl vánoční večer, valentýnský večer a společenské večery ve
spolupráci se zdravotní školou v Pardubicích.
Sportovní výchova
V rámci sportovní výchovy se snažíme o zapojení širokého počtu žáků do různých
sportovních aktivit. Denně byly využívány posilovny, žáci hráli stolní tenis, fotbal a každou
středu mohli hrát ve sportovní hale míčové hry. V průběhu školního roku chodili plavat.
Pasivně sledovali také významné sportovní přenosy v televizi nebo přímo na stadionech, např.
hokej v Pardubicích.
Enviromentální výchova
Určitě stojí za zmínku, že studenti i zaměstnanci celoročně třídili odpad. Zorganizovali
jsme také anketu věnovanou otázkám z oblasti ekologie a v rámci akce Zasaď strom, která se
celostátně konala dne 27.9. 2011, jsme zasadili před DM lípu, o kterou se studenti dobře
starají ku prospěchu lípy.
Pracovní výchova
Do pracovní výchovy se žáci a studenti zapojují především denním úklidem
pokojů,jarními a podzimními brigádami při údržbě okolí.
Domov mládeže se také prezentuje na veřejnosti mimořádným ubytováváním, zejména
v době víkendů popř. školních prázdnin. Vycházíme tak vstříc zejména školám, školským
zařízením a sportovním klubům, které pořádají sportovní turnaje, soutěžní přehlídky či školní
olympiády. Např. mistrovství v basketbalu, pořádané Jiřím Velšem, mistrovství veteránů ve
stolním tenise, Dny Holicka, setkání radioamatérů ČR, mistrovství republiky juniorů
pořádáno AŠSK, olympiáda středních škol v matematice a informačních technologií, setkání
dětských domovů.
Tyto akce můžeme pořádat v omezené míře, aby nedocházelo k zásahům do soukromí
ubytovaných a nebyl narušen výchovně vzdělávací cíl hlavní činnosti.
Vzdělávání vychovatelů DM
Ve školním roce se většina vychovatelů zúčastnila 3 výjezdních školení pedagogů Ing. Lukšíková Kateřina, Mgr. Jelínková Kateřina, Kment Ivo a Laksarová Romana.
7. Česká školní inspekce
V tomto školní roce neproběhla žádná kontrola ČŠI.
8. Projektová činnost školy
Významný podíl při financování školy hraje i projektová činnost. Škola významně
spolupracuje při realizaci projektu s různými firmami v rámci. Připravuje ucelený systém
vzdělávání profesionálních řidičů nákladní a osobní dopravě. V rámci školicích aktivit škola
nabízí dále školení v oblasti autodiagnostiky.
Projekt: UNIV2 _ KRAJE, Školy – centra celoživotního učení
Cílem projektu:
UNIV 2 – Kraje je proměna středních (především odborných) škol v otevřené
instituce, centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního
učení. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak v oborech počátečního
vzdělávání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání. Projekt tak chce významně přispět
k realizaci záměrů MŠMT schválených vládou ČR, které jsou obsaženy v Akčním plánu
podpory odborného vzdělávání ( část 5.5 Podpora dalšího vzdělávání) a Strategii
celoživotního učení ČR ( část 3.3 Návrh opatření na podporu rozvoje celoživotního učení).
Jde o individuální národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož
řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Cíl projektu:
Obecný cíl projektu: proměna středních škol z institucí poskytujících počáteční
vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení.
Proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i další
vzdělávání – centra celoživotního učení, to vyžaduje změnu pojetí práce i řízení školy,
nový způsob práce s klienty, prohloubení spolupráce se zaměstnavateli.
Prohloubit, doplnit či inovovat potřebné profesní kompetence vybraných 3 250 učitelů
škol zapojených do projektu.
Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách zapojených do projektu.
Pedagogičtí pracovníci zapojených škol se zúčastní řady vzdělávacích seminářů na
kterých budou rozvíjeny jejich profesní kompetence (zejména v oblasti vzdělávání
dospělých, přípravy modulových programů
dalšího vzdělávání, celoživotního
kariérového poradenství, marketingu dalšího vzdělávání apod.).
Projekt: Odborné stáže žáků v počátečním vzdělávání v zahraničí
Název operačního programu: Leonardo da Vinci CZ/13/LLP-LdV/IVT/134195
Cíl projektu:
Zkvalitnění a prohloubení již stávající a probíhající spolupráce mezi partnerskými
školami ( Francie, Finsko, Slovensko, Polsko a Rakousko) a naší školou. Současně žáci
získají znalosti o nejnovějších způsobech diagnostiky motorových vozidel, získají praktické
zkušenosti při používání moderní diagnostické techniky a poznají nejnovější konstrukce
osobních automobilů, budou mít možnost pracovat na různých typech automobilů, seznámí se
s pracemi a opravami, které se těžko zajišťují pro školní potřeby. Spolupráce mezi školami
má dlouholetou tradici, během níž se setkávají vzájemně ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci
a žáci. Délka stáží byla předběžně dohodnuta v rozsahu 3- 4 týdnů, pro Rakousko 10 týdnů
pro 1 žáka. Tato doba je optimální pro tento typ stáží. V každém běhu předpokládáme účast
7- 8 žáků, do Finska budou připravování 3 žáci, do Rakouska 1 žák. Pedagogický doprovod
bude vykonávat 1 pracovník, v Rakousku bude 1 žák bez pedagogického dozoru, ve Francii
budou 2 pedagogičtí pracovníci, kde jeden bude znát francouzštinu. Žáci se zapojí do výuky
odborných předmětů a budou se zúčastňovat stáží v podnikatelských subjektech v daných
hostitelských zemích. Žáci se seznámí s technickým zařízením používaným v dané škole a
podnikatelských subjektech (autoservisech). Žáci budou využívat a porovnávat učební
metody, využívané učební pomůcky a jejich aplikaci v konkrétním praktickém prostředí.
Příprava žáků pro účast na odborných stážích je nejen jazyková, ale i geografická a kulturní.
Projekt: EU peníze školám
Název operačního programu: OPVK CZ.1.07/1.5.00/34.0835
Cíl projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu
počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a
zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a
mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových
metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude
podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve
vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím
dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení
klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny
zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním
speciálních programů pro pracovníky školy.
Projekt: PAT – Professional Automotive Training
2012 – 1 – SK – LEO05 – 04201
projekt v rámci Leoparda da Vinci – přenos inovací
Střední škola automobilní Holice je partnerem projektu PAT, který vytvořila Stření odborná
škola automobilová Bratislava.
Cílem projektu je vytvořit moderní učebnice pro odborné vzdělávání studentů v autoprofesích
a vytvořit interaktivní portál pro moderní metody odborného vzdělávání prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií.
Učebnice budou určeny pro obory automechanik, autoelektrikář, karosář a lakýrník. Obsah
učebnic souvisí s předměty Opravy a diagnostika automobilů, klempířská technologie a
lakýrnická technologie.
Projekt: ALT – „Automotive Language Training“
Cíl projektu:
Důvod vzniku projektu je dán nedostupností výukových materiálů, pomůcek či
nástrojů pro výuku odborných cizích jazyků. V důsledku toho se vyučuje převážně všeobecný
cizí jazyk. Dalším důvodem je také nedostatek inovativních přístupů a metod (např. elearning) ve výuce cizích jazyků. Zvýšit komunikační dovednosti v cizím jazyce pro studenty
odborných škol vstupující na pracovní trh. Komunikační dovednosti v odborném cizím jazyce
zvýší zaměstnatelnost studentů na domácím i Evropském pracovním trhu.Cílovou skupinou
jsou žáci středních odborných škol specializovaných především na výuku automobilových
profesí. Hlavními výstupy projektu jsou učebnice odborného jazyka (anglického, německého,
francouzského) pro automobilové profese pro studenty a učitele. Nedílnou součástí výstupu
projektu je online e-learningový systém, obsahující e-learningové interaktivní moduly (až 4
300), používající animace, který poskytuje jazyková cvičení studentům.
2. pololetí školního roku 2013/14
Souhrnná statistika tříd
třída
žáků
1.A
zpracováno dne: 22.09.2014
z toho hodnocení
V
P
5
N
snížená
známka Ch
průměrný
prospěch
Průměrná absence na žáka
celkem neomluv.
třídní učitel
24
1
21
-
-
-
2.544
105.08
0.04
Mgr. Krejčík Luboš
30
0
21
2
-
-
2.561
84.26
0.60
Mgr. Lupínková Věra
1.C
Obor: ael
19
2
15
-
-
3 (3+0)
2.333
80.42
4.47
Mgr. Dojčánová Radka
1.C
Obor: ka
9
0
6
3
-
2 (2+0)
3.194
106.66
10.0
Mgr. Dojčánová Radka
1.MA
17
3
14
-
-
1 (1+0)
2.255
56.52
0.71
Ing. Smitková Ľubica
1.MB
32
0
26
1
-
-
2.544
57.12
-
Mgr. Dojčánová Radka
1.N
20
1
16
3
-
-
2.801
0.00
-
Ing. Křivský Pavel
1. ročník
**
7
119
9
0
6 (6+0)
2.560
68.39
1.36
2.A
27
0
25
2
-
1 (1+0)
2.596
89.03
0.78
Ing. Koleta Milan
2.B
28
0
25
3
-
4 (3+1)
2.797
85.64
1.29
Ing. Burkovič Jindřich
2.C
22
0
21
1
-
1 (1+0)
2.619
64.00
0.50
Mgr. Šitinová Lydie
2.D
26
1
19
6
-
2 (2+0)
2.972
139.42
1.62
Ing. Svoboda Otakar
2.MB
24
2
21
1
-
-
2.441
73.70
0.50
RNDr. Maršálková Marcela
2.N
21
0
21
-
-
-
2.602
47.14
-
2. ročník
**
3
132
13
0
8 (7+1)
2.674
85.09
0.82
3.A
29
0
26
3
-
-
2.553
77.79
0.34
Ing. Hron Karel
3.B
24
1
19
4
-
2 (1+1)
2.522
100.33
1.67
Ing. Jelínek Zdeněk
3.C
27
0
22
5
-
3 (2+1)
2.753
105.51
6.89
Mgr. Brustmanová Irena
3.D
21
0
20
1
-
1 (1+0)
2.848
107.85
2.81
Ing. Sochová Marcela
3.MA
15
0
14
1
-
1 (1+0)
2.519
84.13
4.67
Mgr. Kmentová Tereza
3.MB
31
0
29
2
-
-
2.538
64.35
0.52
Mgr. Vinzencová Denisa
3. ročník
**
1
130
16
0
7 (5+2)
2.606
88.67
2.59
4.MA
14
0
14
-
-
-
2.648
58.50
-
Mgr. Lupínková Věra
4.MB
28
1
27
-
-
-
2.404
27.71
-
Ing. Provazník Petr
4. ročník
42
1
41
0
0
-
2.489
37.98
-
CELKEM
**
12
422
38
0
21 (18+3)
2.601
76.95
1.45
1.B
Klikarová Veronika
9.
Provoz školy
Údaje o finančních zdrojích
9.1. Vypořádání finančního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu zřizovatele
a)
Dotace na provoz ze státního rozpočtu rok 2013 :
v tom :
- přímé výdaje na vzdělávání
v tom: platy
OON
ostatní přímé
32.786.530,93 Kč
30.750.000,- Kč
22.177.000,- Kč
280.000,- Kč
8.293.000,- Kč
- EU peníze středním školám
566.983,94 Kč
- ESF – neinvestiční dotace OPVK
411.985,70 Kč
- Příspěvek na provoz - zahraniční projekty
1.057.561,29 Kč
( Leonardo da Vinci, ALT, PAT )
b)
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele
6.627.000,- Kč
Finanční prostředky byly v účetním období 2013 použity v souladu s rozpočtovými pravidly a
dotačními podmínkami.
9.2. Vyhodnocení finančních a výkonových ukazatelů
9 2. 1. Výnosy v hlavní činnosti
a)
b)
Výnosy z prodeje služeb v hlavní činnosti
z toho: tržby za stravování a ubytování žáků
tržby za produktivní práci žáků
tržby za stravování zaměstnanců
ostatní tržby
Ostatní výnosy
4.368.291,60 Kč
2.906.648,- Kč
825.867,- Kč
353.086,- Kč
282.690,60 Kč
852.642,79 Kč
9. 2. 2. Výnosy v doplňkové činnosti
a)
Tržby z prodeje služeb
( služby školícího střediska, ubytování, stravování )
9. 2. 3.
Investiční výdaje
Investiční výdaje celkem
9. 2. 4.
1.740.601,- Kč
120.987,90 Kč
Neinvestiční výdaje
a) Celkem neinvestiční výdaje v hlavní činnosti
44.634.465,32 Kč
Z toho:
9.3.
náklady na platy ze SR
náklady na platy ( ostatní zdroje )
OON
náklady na produktivní práci žáků
zákonné pojištění
ostatní provozní náklady
b)
Celkem výdaje v doplňkové činnosti
c)
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti
22.566.000,- Kč
40.810,- Kč
866.122,- Kč
155.233,- Kč
7.781.919,56 Kč
13.224.380,76 Kč
1.686.618,41 Kč
53.982,59 Kč
Vnější kontroly provedené v organizaci
9. 3.1. Oblastní inspektorát práce pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj
předmět kontroly : provedení kontroly na úseku ochrany pracovněprávních vztahů,
pracovních podmínek, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických
zařízení
výsledek kontroly : byly zjištěny drobné nedostatky, které byly ve stanoveném termínu
odstraněny protokol č.14047/8.42/13/15.2
termín kontroly : 9.10. a 17.10 – 18.10.2013
10. Spolupráce s odborovou organizací
Základní odborová organizace Odborového svazu dopravy při Střední škole automobilní Holice
spolupracuje s vedením SŠA při projednávání a schvalování kolektivní smlouvy. Dále projednává
čerpání mzdových prostředků, změny v platových tarifech, plán vzdělávání pedagogických
pracovníků, plán dovolených, financování školy, čerpání fondu FKSP a zahraniční stáže.
Předseda ZO OSD Vladimír Janda přispěl spolu s bezpečnostním technikem p. Stanislavem
Vodákem k dokončení výběru závodního lékaře MUDr. Pavla Škody, neboť lékaři z Holic neměli
o tuto práci zájem.
Předseda ZO OSD také seznamoval vedení školy s informacemi ze zasedání podsekce SŠ při
ČMOS PŠ pro střední odborné školy a učňovská zařízení o připravovaných zákonech a
vyhláškách, např: úpravách v tarifní tabulce pro pedagogy, kariérním systému, standardech učitele,
přijímacím řízení, návrhu kandidáta na předsedu ČMOS, financování škol (peníze na žáka, ale i
na třídu), maturity (vize 2020 – povinný český jazyk a matematika, v návrhu 2 varianty – pro
gymnázia a pro střední školy), připomínky k zákonu o pedagogických pracovnících, školskému
zákonu § 16, rozdělení přijímacích zkoušek pro gymnázia, střední školy a učiliště, informace
z jiných škol
Dále předával také informace ze zasedání RROS v Pardubicích, např: z jednání tripartity o
situaci v dopravě, transformace nemocnic, slučování škol, přijímací zkoušky, zdravotní prohlídky
žáků, optimalizace škol, o přípravě novelizace zdravotní vyhlášky zákon č. 373/2011 Sb., § 51,
odst.4, stávající znění nevyhovuje, ochrana učitelů a záchranářů před stoupající agresivitou
Přílohy
1. Jmenný seznam zaměstnanců SŠA Holice
Příloha č. 1
p.č
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Příjmení, jméno
Brustmanová Irena Mgr.
Burkovič Jindřich Ing.
Dojčánová Radka Mgr.Bc.
Formánek Vladimír Ing.
Hron Karel Ing.
Janovcová Markéta Ing.
Mgr.
Jelínek Zdeněk Ing.
Kalous Milan Ing.
Prac.zařaz.
Učitelka
Učitel
Učitelka
Učitel
Učitel
Učitelka
Započ.prax
21 r. 103 d.
Nad 27 r.
19 r. 172 d.
Nad 27 r..
Nad 27 r.
11 r. 310 d.
Vzděl.
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
Ped.zp.
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Učitel
Učitel
Nad 27 r.
23 r. 2 d.
VŠ
VŠ
Ano
Ano
Klikarová Veronika
Koleta Milan Ing.
Krejčík Luboš Mgr.
Křivský Pavel Ing.
Lupínková Věra Mgr.
Maršálková
Marcela
RNDr.
Maturová Hana Mgr.
Pertotová Ivana Mgr.
Provazník Petr Ing.
Smitková Lubica Ing.
Sobotka Jaroslav Ing.
Sochová Marcela Ing.
Svoboda Otakar Ing.
Šedivka Michal Mgr. Bc.
Šitinová Lydie Mgr.
Tománková Tereza Mgr.
Vinzencová Denisa Mgr.
Baláš Jiří
Čermák Pavel
Dobrkovský Stanislav
Hlavatý Jan
Janda Vladimír
Kozáček Jan
Kratochvíl Jaroslav
Učitelka
Učitel
Učitel
Učitel
Učitelka
Učitelka
13 r. 64 d.
Nad 27 r.
13 r. 329 d.
Nad 27 r.
17 r. 166 d.
Nad 27 r.
ÚSO
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Učitelka
Zást.řed.
Učitel
Učitelka
Učitel
Učitelka
Učitel
Ředitel
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitel autoš
Učitel OV
Ved.učit.OV
Učitel OV
Učitel OV
Učitel OV
Ved.učit.OV
15 r. 17 d.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
26 r. 236 d.
3 r.
6 r. 363 d.
Nad 27 r.
6 r. 304 d.
Nad 27 r.
9 r. 22 d.
Nad 27 r.
26 r. 351 d.
Nad 27 r.
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Učitel
autoš,lektor
Učitel OV
Učitel OV
Učitel OV
Učitel OV
Učitel.autoš
Učitel OV
18 r. 336 d. ÚSO
Ne
Nad 27 r.
Nad 27 r.
7 r. 297 d.
20 r. 2 d.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
33. Lhoták Pavel
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Linhart Josef
Paulus Miroslav
Pavlíček Jaromír
Pištora Aleš
Pulpit Martin
Raich Jan
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
PP
do
31.7. 2014
PP
do
30.6.2014
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Sháněl Luboš
Schejbal Milan
Slezák František
Šnajdr Josef Ing.
Šponar Zbyněk Bc.
Šusta Dalibor
Vajčner Pavel
Vanický Vladimír
Učitel
Učitel autoš
Učitel OV
Zást.řed.
Učitel OV
Učitel autoš
Učitel OV
Učitel OV
Nad 27 r.
8 r. 139 d.
Nad 27 r.
26 r. 195 d.
24 r. 224 d.
Nad 27 r.
24 r. 349 d.
22 r. 63 d.
48. Vašíček Miloš Bc.
49. Žák Tomáš
Učitel OV
Učitel OV
24 r. 244 d. VŠ
18 r. 70 d. SO
Ano
Ne
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Vychovatel.
Vychovatel
Vychovatel.
Vychovatel.
Ved.vych.
Vychovatel.
Uklízečka
26 r. 192 d.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
11 r. 364 d.
Nad 27 r.
Nad 27 r.
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Jelínková Ilona Mgr.
Kment Ivo
Kučerová Šárka
Laksarová Romana
Lukšíková Kateřina Ing.
Petranová Bronislava
Abelová Petruše
Adamcová Vladimíra
Bednářová Božena
Beranová Ivana Ing.
Burešová Martina
ÚSO
ÚSO
ÚSO
VŠ
VŠ
ÚSO
ÚSO
ÚSO
VŠ
ÚSV
ÚSV
ÚSO,VOŠ
61. Horáková Naděžda
62. Jakubec Stanislav
VŠ
VŠ
SO
Asist.ředitele 26 r. 280 d. ÚSO
Kuchařka
Nad 32 r.
SO
Ved.TÚ
26 r.189 d. VŠ
Prac.stud. 14 r. 334 d. ÚSO,
odd. MD
VOŠ
Pom.kuch.
Údržbář
Nad 32 r.
SO
63.
64.
65.
66.
Jiroutová Alena
Johanides Antonín
Kaisrlíková Marie
Kasal Petr
Kuchařka
Údržbář
Ved.kuch.
Údržbář
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Kašparová Milena
Keroušová Magdaléna
Kocůmová Nikola
Kopecká Marta
Kořínková Helena
Křížková Jitka
Kubátová Marie
Leczová Hana
Pešlová Zdeňka
Pírková Blanka
Pírková Monika Ing.
Pulpitová Miluše
Ročková Helena
Rychlík Jiří
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka
Kuchařka
Pom.kuch.
Kuchařka
Účetní
Prac.st.odd.
Pom.kuch.
Účetní
Údržbář
SO
SO
Nad 32 r.
ZŠ,rekv
SO
31 r. 211 d. SO
28 r. 35 d. ÚSO
2 r. 284 d. VŠ
SO
Nad 32 r.
ÚSO
Nad 32 r.
ÚSO
81. Rychtařík Roman
THP
31 r. 8 d.
82. Štěpánková Lenka
83. Vodák Stanislav
Výdejna,skl. 28 r. 245 d. ÚSO
THP
Nad 32 r.
ÚSO
84. Záleský Radek Bc.
Poč.síť
29 r. 218 d. SO
SO
Nad 32 r.
ÚSO
SO
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
PP
do
4.7.2014
PPdo30.6.
od 25.8.14
PP
do
2.7.2014
PP
od
27.3.2014
SO
SO
SO
ÚSO
12 r. 337 d. VŠ
PP
od
2.6.2014
PP
od
1.7.2014
PP
do
11.7.2014
Historické foto školy
Příloha č. 2
2. Jmenný seznam žáků, tříd a třídních učitelů SŠA Holice
Třída: 1.A
Celkem žáků 22
Baláž Daniel
Dostál Josef
Grund Daniel
Holcman Zdeněk
Kolbaba Patrik
Koreček Tomáš
Třída: 1.B
Celkem žáků 22
Bielák Jan
Cabicar Martin
Daněk Tomáš
Endr Jan
Heřmanský Patrik
Horák Filip
Třída: 1.C
Celkem žáků 24
Čonka Milan
Ducháč Patrik
Huml Jiří
Hysek Jakub
Kohár Martin
Köhler Pavel
Třída: 1.MA
Celkem žáků 17
Broučková Aneta
Burešová Kristýna
Císař David
Drašarová Vendula
Kubášek Pavel
Třída: 1.MB
Celkem žáků 27
Augsten Dominik
Bečka Jiří
Bednář Roman
Bucek Adam
Hromádko Roman
Hromek Lukáš
Chejnovský Ondřej
Třída: 1.N
Třídní učitel Mgr. Krejčík Luboš
z toho chlapců 22
dívek 0
Kouřil Vojtěch
Kratochvíl Zdeněk
Křivka Daniel
Kutil Martin
Lamer Erik
Lamer Patrik
Minařík Matěj
Osmík David
Plevák Ondřej
Přiklopil Patrik
Sláma Jaroslav
Svoboda Matěj
Šolta Michal
Šretr David
Šulc Petr
Teuner Martin
Prchal Vojtěch
Sedláček Jan
Starý Dominik
Svoboda Roman
Škoda David
Štěpánek Petr
Teplý Jaroslav
Tomašuľa Martin
Vacek Pavel
Vyhnálek Ondřej
Picek Marek
Řípa Tomáš
Samek David
Samek Dominik
Stehlík Michal
Šilhan Vojtěch
Šmarda Daniel
Šnorbert Karel
Špičák Ondřej
Tichý Ondřej
Vejrych Tomáš
Vondráček Šimon
Novotná Tereza
Nývlt Jakub
Sedlařík Marek
Sochulák Dominik
Svoboda Pavel
Šándor Marek
Veselý Zbyněk
Radoň Matěj
Sklenář Petr
Skřek Daniel
Spálenský Marek
Stehlík Josef
Škeřík Jiří
Tesařík Leoš
Tichý Rostislav
Tlapák Richard
Vaňásek Roman
Vít Josef
Vlček Patrik
Zaplatílek Petr
Málek Jakub
Menc Martin
Müller Patrik
Přikryl Jiří
Ráb Michal
Růžička Štěpán
Řehák Václav
Sikora Michal
Stránský Adam
Šupa Radim
Třídní učitel Mgr. Lupínková Věra
z toho chlapců 22
dívek 0
Kořínek Petr
Král Josef
Landsman Filip
Lexa Filip
Matějka Radim
Nečas Daniel
Třídní učitel Mgr. Dojčánová Radka
z toho chlapců 24
dívek 0
Kulhavý Tomáš
Laštůvka Martin
Miláček Jakub
Nekvinda Petr
Neuman Martin
Pelikán Jan
Třídní učitel Ing. Smitková Ľubica
z toho chlapců 11
dívek 6
Kubelková Adéla
Kukla Jakub
Makaloušová Simona
Michal Pavel
Nobilis Lukáš
Třídní učitel Mgr. Dojčánová Radka
z toho chlapců 27
dívek 0
Kaňovský Mário
Laboš Patrik
Machek Pavel
Makovec David
Novák Marek
Patík Jan
Pilát Jan
Celkem žáků 20
Třídní učitel Ing. Křivský Pavel
z toho chlapců 20
dívek 0
Bohatý Lukáš
Čepek Karel
Foret Matěj
Háp Patrik
Hejcman Michal
Jeřábek Daniel
Jeřábek David
Kalhous Tomáš
Krátký Pavel
Mácha Martin
Třída: 2.A
Celkem žáků 27
Bárta Marek
Dolanský David
Dostál Jakub
Feltl Miroslav
Gregor Lukáš
Hartman Tomáš
Hnilička Tomáš
Třída: 2.B
Celkem žáků 28
Csóka Kristián
Čihák Zdeněk
Doležal Lukáš
Doskočil František
Dosoudil Martin
Dufek Pavel
Freiberk Aleš
Třída: 2.C
Celkem žáků 22
Brych Vít
Čempěl Sebastian
Horáček Zdeněk
Jirout Martin
Khrabrov Ielysei
Kovář Jakub
Třída: 2.D
Celkem žáků 24
Bendakovský Lukáš
Bidlo Tomáš
Bořetický Lukáš
Douda Damián
Fiala Petr
Hájek Tomáš
Třída: 2.MB
Celkem žáků 23
Bříza Petr
Doucha Jiří
Hečko Jan
Horák Tadeáš
Hynek Tomáš
Jirásek Jan
Třídní učitel Ing. Koleta Milan
z toho chlapců 24
dívek 3
Horký Jan
Jareš Michal
Kalvach Sergej
Kis Jiří
Kodešová Michaela
Krejza Lukáš
Málek Jaroslav
Nepovím Martin
Račanský Pavel
Rajman Michal
Sedláková Natálie
Seifert Karel
Semonský František
Stehlík David
Svoboda Radek
Svobodová Michaela
Syrovátko Richard
Trojan Kamil
Vlancu Nicu
Zajíček Martin
Novák Vítězslav
Ondráček Miroslav
Pětivoký Tomáš
Pištora Petr
Plecháček Jaroslav
Pokorný Tomáš
Řehák Zdeněk
Sladký David
Sokol Lukáš
Sýkora Jan
Šedivý Jan
Tobolka Patrik
Vlček Petr
Vyhnálek Antonín
Mikula Petr
Novák Jakub
Novotný Patrik
Perný Miroslav
Pokorný Patrik
Popelka Jiří
Schlosser Miroslav
Skála David
Štěpnička Martin
Zach Stanislav
Míča Petr
Mudruňka Jiří
Novotný Kamil
Pilný Filip
Plný Martin
Seidl Lukáš
Shovgenyuk Vasyl
Spilka Prokop
Stupavský David
Štěpánek Michal
Tysek Jakub
Větrovec Jaroslav
Třídní učitel Ing. Burkovič Jindřich
z toho chlapců 28
dívek 0
Hájek Tomáš
Holub Rudolf
Houška Tomáš
Kašpar Jan
Klaban Lukáš
Kosík Dominik
Malátek Tomáš
Třídní učitel Mgr. Šitinová Lydie
z toho chlapců 22
dívek 0
Kovář Jan
Kučera Lukáš
Lašák Martin
Leier Robert
Libich Jan
Machek Eduard
Třídní učitel Ing. Svoboda Otakar
z toho chlapců 23
dívek 1
Hruška Adam
Ilchmanová Barbora
Jachan Pavel
Juřička Pavel
Kňava Filip
Langr Dominik
Třídní učitel RNDr. Maršálková Marcela
z toho chlapců 23
dívek 0
Koblížek Jiří
Konrád Jakub
Laksar Petr
Med Michal
Novák Jiří
Novák Pavel
Půlpán Lukáš
Sládek Radim
Strašík Filip
Štěpánek Vojtěch
Švadlenka Dalibor
Táborský David
Tobek Petr
Uchytil Matěj
Veverka David
Vohradník Petr
Žídek Martin
Třída: 2.N
Celkem žáků 21
Bareš Jakub
Beran Pavel
Boháč Ondřej
Bureš Jan
Dolanský Vladimír
Dvořák Ondřej
Třídní učitel Klikarová Veronika
z toho chlapců 21
dívek 0
Elich Patrik
Chadima Martin
Janů Filip
Jindra Patrik
Jindra Roman
Kadrmas Jan
Kavka Petr
Klabeneš Pavel
Němec Filip
Podolský Kamil
Salaba Roman
Starý Jakub
Trojan Vladimír
Vašíček Lukáš
Vodička Lukáš
Třída: 3.A
Celkem žáků 29
Bahník Marcel
Bečák Vít
Černý Jan
Danihelka David
Dušek Marek
Fornadeľ Sebastián
Hlaváč Lukáš
Kabrhel Marek
Třída: 3.B
Celkem žáků 24
Bareš Roman
Doleček Denis
Fiala Maik
Foglar Michal
Hájek Martin
Jeník Vlastimil
Třída: 3.C
Celkem žáků 27
Adámek Oldřich
Beneš Jiří
Coufal Lukáš
Dvořáček Tomáš
Hájek Jakub
Horáček Michal
Chripta Lukáš
Třídní učitel Ing. Hron Karel
z toho chlapců 29
dívek 0
Končitý Vladimír
Košňar Christian
Kroupa Jakub
Křivka Vlastimil
Kubelka František
Kubíček Jiří
Malovec Michal
Obr Adam
Pilný Daniel
Píštěk Patrik
Pištínek Petr
Proche Michal
Růžička František
Seifert Jan
Sládek Lukáš
Stejskal Petr
Svoboda Michal
Šulc Filip
Švanda Stanislav
Tomčo Miloš
Zeman Lukáš
Neugebauer Jan
Novotný Ondřej
Pilný Petr
Půlpán Václav
Půlpán Richard
Straka Jakub
Suchý Jakub
Šulc Roman
Tahal Marek
Zahálka Tomáš
Zima Vojtěch
Žádný Martin
Marek Lukáš
Müller Jiří
Nováček Ondřej
Novák Vladimír
Pikal Lukáš
Schrogel Adam
Skála Lukáš
Šeda Jaroslav
Šťastný Jiří
Štědroň Michal
Váňa Tomáš
Volf Jan
Volková Hana
Třídní učitel Ing. Jelínek Zdeněk
z toho chlapců 24
dívek 0
Joska Milan
Kaplan Ondřej
Konvalina Daniel
Kotek Kamil
Kříž Daniel
Matásek Daniel
Třídní učitel Mgr. Brustmanová Irena
z toho chlapců 26
dívek 1
Jeřábek Martin
Kalibán Radim
Kovář Ladislav
Krejčí Petr
Krutý Štefan
Kučera Vojtěch
Kylar Lukáš
Třída: 3.D
Celkem žáků 21
Flídr Jan
Fuksa Jiří
Hájek Tomáš
Hladík Pavel
Janda Dominik
Jansa Karel
Třída: 3.MA
Celkem žáků 14
Bydžovský Tomáš
Hloušek Robert
Kolář Dominik
Kroupa Tomáš
Třída: 3.MB
Celkem žáků 30
Borovec Michal
Čiampor Michal
Domín Ondřej
Duchoslav Ondřej
Hejlík Lukáš
Herda Martin
Hromádka Jiří
Husman Pavel
Třídní učitel Ing. Sochová Marcela
z toho chlapců 21
dívek 0
Jezdina Michal
Kloz Petr
Kořínek Michal
Kudláček Karel
Landa Jan
Leno Yevhen
Málek Libor
Melich Roman
Müller Jakub
Roček Jan
Smola Petr
Sochor Jan
Šrůta Jiří
Tetřev Boris
Záloha Josef
Schweinfurter Dušan
Šefranková Nicola
Theodor Daniel
Vančurová Šárka
Vaníček Tomáš
Žďárek Milan
Mlejnek Martin
Monček Lukáš
Mrtka Lukáš
Pek Ondřej
Průcha Jakub
Risler Adam
Spudil Martin
Suchár Josef
Šuhájek Jan
Teplý Josef
Vacek Jakub
Vašíček David
Vízner David
Vrba Radek
Třídní učitel Mgr. Kmentová Tereza
z toho chlapců 11
dívek 3
Kurka Michal
Mates Kamil
Matušková Denisa
Shejbal Ondřej
Třídní učitel Mgr. Vinzencová Denisa
z toho chlapců 30
dívek 0
Karásek Jan
Kaštánek David
Kiňo Lukáš
Konupka Jan
Koreček Adam
Kučera Tomáš
Makula Martin
Michek Filip
Třída: 4.MA
Celkem žáků 14
Bothová Marcela
Cibrik Michal
Fadrný Daniel
Formánek Ladislav
w
Třídní učitel Mgr. Lupínková Věra
z toho chlapců 13
dívek 1
Hamerský Tomáš
Hotový David
Jeřábek Jan
Plašil Jan
Ribár Lukáš
Řeháček Martin
Skala Lukáš
Šándor Michal
Vajrauch Adam
Vaněk Michal
Třída: 4.MB
Celkem žáků 28
Třídní učitel Ing. Provazník Petr
z toho chlapců 27
dívek 1
Borovský Štěpán
Cemper Martin
Dostál Martin
Ďurina Daniel
Freiberg Tomáš
Hála Radek
Halamka Vojtěch
Hambalík Lukáš
Holík Martin
Horník Martin
Hynek Lukáš
Hysek Karel
Jetmar Tomáš
Karásek Jiří
Keller Milan
Macháčková Anna
Marek Radovan
Matoušek Roman
Novotný Jakub
Pitra David
Polák Marek
Pražan Václav
Rejmont Vratislav
Růžička Milan
Svoboda Ondřej
Veselka Radek
Wajgl Martin
Zobač Michal
Příloha č. 3
Seznam nejdůležitějších spolupracujících servisů a dopravních firem
Autoprodej Dukla
AutoDUKLA s.r.o.
Autocentrum BARTH a.s.
AUTO IN s.r.o.
CHALUPA MOTORS s.r.o.
Autotechnik J.M. s.r.o.
Automonti s.r.o.
DPM Pardubice a.s.
Autocentrum Mercia a.s.
NAPA TRUCKS s.r.o.
GSC - AUTO s.r.o.
Autoservis Jiří Kozel
Iveco Czech Republic, a.s.
Renault Boháč Milan s.r.o.
Autocentrum Matrix a.s.
Autoopravna Vecek Mětice
Zdeněk Vápeník Autodoprava
Autoservis Hybeš
Audila s.r.o.
Autoservis s .r.o. Mňuk
Zdeněk Andrle
ProScan a.s.
Luboš Wasserbauer
Solvit, s.r.o.
AUTO Bukač
TOM service
Olfin Car
Autoprodej Dryml
Petr Zikmund
Ponti Kunčí s.r.o.
Danner service
France Car s.r.o.
Auto Dukla
Autoservis Miloš Záleský
Autoservis Hájek
Autodílna Kánský
Stera 3000 s.r.o.
Autoservis Petr Střasák
Karex s.r.o.
Toyota Tsucho
Autoservis Roman Pravec
Autoservis Zdeněk Jíně
Auto Bureš
Alprim CZ s.r.o
Autosalon Louda s.r.o
Teplého 2692
530 02 Pce
kpt. Nálepky
530 02 Pce
Hůrka 1798
530 12 Pce
Poděbraská 292
530 09 Pce
Kosmonautů 515
530 09 Pce
Hradecká 98
530 09 Pce
Průmyslová 450
530 04 Pce
Teplého 2141
530 20 Pce
Dašická 1228
537 01 Chrudim
Semtín 100
533 53 Pce
Bří Štefanů 499
500 03 HK
Rváčovská 1549
539 01 Hlinsko
Dobrovského 74
566 03 Vysoké Mýto
Obce Ležáků 814
537 01 Chrudim
Kpt. Opatrného 97021517 02Týniště
Tuněchodská 30
530 02 Pardubice
Býšť 140
533022 Býšť
Dřenice 123
537 01 Chrudim
Brozany 47
533 52 Staré Hradiště
Slunečná 76
566 01 Vysoké Mýto
Labská 867
530 02 Pce
Fáblovka 559
533 52 Staré Hradiště
Na Spravedlnosti 121 530 02 Pce
Staroholická 398
534 01 Holice
Smetanova 373
534 01 Pce
Nádražní 273
534 01 Holice
Na Rybárně 203/5
500 02 Hradec Králové
Generála Svobody658,533 51 Pardubice VII- Rosice
Okružní I/724
569 43 Jevíčko
Kunčí 56
538 21 Slatiňany
Palackého 248
530 02 Pce
Dražkovice 156
533 33 Pce
Kpt. Nálepky 2674 530 02 Pce
Kunčí 53
538 21 Slatiňany
Puškynova 739
534 01 Holice
Jaroměřská 51
500 03 Hradec Králové
Průmyslová 344
533 01 Pardubice
Zámrsk 27
565 43 Zámrsk
Cerekvice nad Loučnou 569 53 Cerekvice nad Loučnou
Brněnská 1228
500 03 Hradec Králové
Újezd 16
570 01 Litomyšl
Sobětuchy Vrcha 240 537 01 Chrudim
Průmyslová 126
566 01 Vysoké Mýto
Velké Poříčí 597
549 32 Velké Poříčí
Choťánky 166
290 01 Poděbrady
Pozn.:
Dalších cca 50 míst praktických stáží našich žáků již není uvedeno . Celkem se těchto
praxí zúčastnilo 150 žáků.
Výroční zpráva schválena školskou radou dne 9.10. 2014
……………………………………..
Ing. Radomír Kroupa
……………………………………..
Mgr. Jana Štěpánková
……………………………………..
Mgr. Bc. Radka Dojčánová
Download

Výroční zpráva 2013/14 - SŠ automobilní Holice