Výživa pro boj s nemocí
Rady a návody pro pacienty a jejich blízké
„Tvá výživa bude tvým lékem“
(Hippokratés z Kósu, řecký lékař,
„otec medicíny“, 460 - 377 př.n.l., Kniha o výživě)
„Nevím, co mám vzít
s sebou do nemocnice.
Maminka tam už týden leží
a sestřička říkala, že toho moc
nesní
a že
Naštěstí
mi
nechce
pít.
poradila
Autorka:
Věra Stejskalová
nutriční terapeutka, co
mám donést a proč
a vysvětlila i mamince, jak
je dostatečná výživa pro
ni důležitá.“
Petra, účetní, 46 let
„Celý život se věnuji problematice nutriční péče, zejména zabezpečení speciálního stravování, nutričnímu poradenství a výzkumu. Svoje zkušenosti jsem využila nejen při práci s pacienty,
ale i v řadě publikací pro odbornou i laickou veřejnost.“
Autorka pracuje jako nutriční terapeutka v nutriční ambulanci
oddělení klinické výživy Fakultní Thomayerovy nemocnice
s poliklinikou v Praze.
Odborná recenze: MUDr. Milana Šachlová CSc. et Ph.D., gastroenteroložka a vedoucí lékařka digestivní endoskopie Masarykova onkologického ústavu v Brně.
3
Obsah
1. Proč je výživa důležitá
1.
Proč je výživa důležitá
5
2.
Složky potravy
7
3.
V nemoci se vše mění
11
Správná výživa má důležitou roli v prevenci nemocí, zkvalitňuje
4.
Závažné onemocnění v rodině
17
život člověka a umožňuje veškeré aktivity, včetně výkonu povolá-
4.1. Péče o blízkého v nemocnici
19
ní a sportu. Zásady správné výživy, t.j. množství a složení stravy,
4.2. Péče o nemocného doma
23
vychází z poznatků lékařské vědy. Nespráv-
5.
Příznaky podvýživy a jak je řešit
25
6.
Specifické výživové situace
30
nění (náchylnost k nemocem,
6.1. Výživa a operace
31
vysoký krevní tlak, cukrov-
6.2. Výživa u plicních onemocnění
32
ku, větší pravděpodob-
6.3. Výživa u neurologických onemocnění
32
nost vzniku některých
6.4. Výživa u onemocnění trávicího traktu
34
6.5. Výživa ve vyšším věku
35
6.6. Výživa u nádorových onemocnění
35
7.
Nutridrink výživa pro boj s nemocí
36
Stejně důležité jako
8.
Tabulka přípravků
40
množství
9.Závěrem
42
Výživa dodává tělu látky potřebné k růstu, výstavbě a obnově
tkání, energii pro všechny činnosti a chrání nás před negativními
vlivy prostředí, kterým jsme vystaveni.
ná výživa může urychlit či přímo způsobit vznik některých onemoc-
nádorů).
Ke
vzniku
chorob přispívá nejen
nedostatek, ale i nadbytek potravy.
potravy
je
i její složení, živiny musí
být obsaženy ve vyváženém poměru.
4
5
Výživa má v nemoci přímo zásadní význam.
Pro zdravého člověka platí, že má-li nadváhu, je vhodné zhubnout.
V průběhu závažného onemocnění je všechno jinak. Již malá ztráta
2. Složky potravy
hmotnosti může být pro pacienta riziková.
Bílkoviny (proteiny)
Nemoc je pro organismus obrovskou zátěží. Obecně se v nemoci
jsou stavebními kameny všech tkání včetně svalů, podílí se na
zvyšuje potřeba biologicky hodnotných potravin a u některých one-
tvorbě enzymů a dalších látek důležitých pro správnou funkci
mocnění se zvyšuje potřeba energie. V případě, že je výživa nedosta-
těla. Bílkoviny mohou být využity i jako zdroj energie. K odbou-
tečná, organismus čerpá z vlastních zásob. Dochází k poklesu tělesné
rávání bílkovin dochází především, když je tělo ve stresu, např.
hmotnosti a úbytku tukové a svalové hmoty. Ztráta svalové hmoty je
při těžké infekci, akutním zánětu a popáleninách. Organismus ve
zvlášť nebezpečná, nejedná se pouze o oslabení svalstva končetin,
stresu není schopný využít vlastní tukové zásoby a vlastní cukry
ale bohužel i dýchacích svalů a srdečního svalu, což v konečném dů-
jako zdroj energie a proto využívá energii bílkovin ze svých tká-
sledku může vést k rozvoji zápalu plic a ke smrti pacienta.
ní, především ze svalů. Pozor, i člověk s nadváhou je vystaven
Nesprávná nebo nedostatečná výživa vede
k celkovému oslabení těla, prodloužení doby
rekonvalescence, pobytu v nemocnici, zhoršuje
imunitu, má vliv na hojení ran, snižuje soběstačnost a celkově zhoršuje kvalitu života pacienta.
Zdravotní stav ovlivňuje výživu
V nemoci má pacient obvykle sníženou chuť k jídlu. Časté je nechutenství, nevolnost, pocit plnosti, nadýmání, průjmy, ale i zácpa. Tyto
potíže vedou ke sníženému příjmu stravy, omezení pestrosti stravy,
a tím i k nižší energetické a biologické hodnotě stravy. Negativně
ovlivněno bývá i vstřebávání a využití jednotlivých živin.
6
7
riziku podvýživy, pokud nemá dostatečný příjem bílkovin! V těž-
Tuky (lipidy)
kém stavu může tělo strávit až 300 g svaloviny denně, což je pro
jsou nejbohatším zdrojem energie, zdrojem esenciálních mast-
pacienta velice nebezpečné. Není jednoduché obnovit svalovou
ných kyselin (esenciální = tělo je nedokáže samo vytvořit) a vi-
hmotu! Například kulturisté potřebují denně až 2,5 g bílkovin na
taminů rozpustných v tucích (vitamin A, D, E, K). Živočišné tuky
1 kg hmotnosti, navíc musí pro dosažení růstu svalů intenzivně
většinou obsahují potraviny bílkovinného charakteru – maso,
cvičit!
vejce, mléko a mléčné výrobky. Z toho důvodu je vhodnější při
Bílkoviny získáváme z potravin živočišných i rostlinných. Hodnotnější
přípravě pokrmů používat tuky rostlinné, nejlépe kvalitní rostlin-
jsou bílkoviny živočišného původu, protože obsahují všechny nezbyt-
né oleje. Zvýšíme tím množství esenciálních mastných kyselin ve
né aminokyseliny (aminokyseliny jsou stavební kameny bílkovin).
stravě. Velmi žádoucí je časté zařazování ryb do jídelníčku a to
Bílkoviny nelze dalšími živinami nahradit.
především mořských.
Esenciální látky
Denní potřeba bílkovin u zdravého dospělého je přibližně 1g bíl-
se podílí hlavně na výstavbě tkání. Lidský organismus si je sám
kovin na 1 kg tělesné hmotnosti, v nemoci se tato potřeba může
nedokáže vytvořit. Tyto látky jsou pro tělo nepostradatelné, je
až zdvojnásobit.
tedy nutné je dodávat v potravě. Patří sem esenciální mastné
Cukry (sacharidy)
kyseliny (vhodné tuky), esenciální aminokyseliny (živočišné bílkoviny), některé vitaminy, minerální látky a stopové prvky.
znamenají pro organismus nejvýznamnější zdroj energie. Jejich
8
biologickou hodnotu zvyšuje obsah vlákniny. Obecně vhodněj-
Probiotika a prebiotika
ší jsou cukry komplexní – polysacharidy (např. škroby obsaže-
Probiotikum je živá kultura bakterií, která osidluje trávicí trakt člo-
né v obilovinách a bramborech), jejich odbourávání je pomalejší
věka. Prebiotika jsou složené cukry, neboli vláknina. Vláknina se
a glukóza, která je konečnou formou cukrů, se pak vstřebává
rozděluje na 2 druhy – rozpustná slouží jako potrava užitečných
pomaleji a nezatěžuje organismus.
bakterií v tlustém střevě a nerozpustná zvyšuje objem stolice.
9
Energie
Když je člověk zdravý, platí pravidlo, že příjem energie z potravy
3. V nemoci se vše mění
má být v rovnováze s výdejem energie. Průměrná denní potřeba
energie je ovlivněna zdravotním stavem, pohlavím, věkem a tělesnou aktivitou.
• Dospělé ženy potřebují přibližně 2000 - 2200 kcal
• Dospělí muži potřebují 2400 - 2600 kcal
10
11
Důležitost výživy v nemoci dramaticky roste. Pro účinný boj s chorobou
naše tělo potřebuje optimální příjem energie a živin.
Pokud je potřeba energie a živin vyšší, než je jejich
aktuální příjem, hrozí riziko podvýživy (malnutrice).
Skupina
onemocnění
Onemocnění
dýchacího
systému
Nemoc
Ztráta
soběstačnosti
Nedostatečná
výživa
Oslabení
organismu
Většinu chorob doprovází nechutenství. Při pobytu v nemocnici, ale
Onemocnění
trávicího traktu
Neurologické
poruchy
Psychiatrická
onemocnění
i v domácím ošetřování se většinou čeká, že se člověk „rozjí“, až mu
bude lépe, a nijak se to neřeší. Současně pacient podstupuje řadu vyšetření, která se často provádějí nalačno. A tak nemocný dále hladoví
Nádorová
onemocnění
a často i žízní.
Je to moment, kdy by si nemocný, jeho rodina a v neposlední
řadě zdravotničtí pracovníci měli uvědomit, že se pacient dostává do zvýšeného rizika podvýživy. Toto riziko je třeba co nejrychleji a nejúčinněji řešit, nepodceňovat ho a zabránit tak komplikacím, které s sebou nedostatečná výživa přináší.
12
Operace
Riziko
podvýživy
Vleklé záněty
Vysoké
Chronická obstrukční choroba,
astma
Vysoké
Vředová choroba žaludku
a dvanácterníku
Bludný kruh
podvýživy
Komplikace
nemoci
Diagnóza
Nízké
Zánětlivá střevní onemocnění
(Crohnova choroba, ulcerózní
kolitida)
Vysoké
Chronický zánět slinivky břišní
Vysoké
Cévní mozková příhoda
Vysoké
Různé druhy demence
Vysoké
Parkinsonova choroba
Střední
Deprese
Střední
Anorexie/Bulimie
Vysoké
Zhoubný nádor slinivky břišní
a žlučových cest, plic, žaludku,
jícnu, nádory v oblasti dutiny ústní
a krku
Vysoké
Chemoterapie vedoucí k nevolnosti
(riziko je krátkodobé)
Střední
Radioterapie na oblast úst, krku
a jícnu
Vysoké
Velké břišní operace
Vysoké
Operace v oblasti úst a krku
Vysoké
Po zlomenině krčku kosti stehenní
Střední
Velké úrazy
Vysoké
13
V nemoci je kromě samotné léčby hlavní snahou udržet co nej-
Pitný režim
lepší stav výživy nemocného a tomuto cíli podřídit i složení stra-
Dostatečný příjem tekutin je nezbytný pro správnou funkci or-
vy. To znamená, že nemusíme úzkostlivě dodržovat pravidla
ganismu. Doporučená denní dávka je 1,5 - 2 l denně. V horkých
správné výživy, ale vyhovět chuti nemocného. V dobré nutriční
letních dnech, při ztrátách tekutin pocením či průjmy je nutné
kondici má nemocný lepší vyhlídky na zvládnutí choroby.
zvýšit množství nápojů až na 3 litry denně. Vhodnými nápoji jsou
Varovné příznaky podvýživy krátkodobé
• Hubnutí: ubývá svalová hmota a tuková tkáň, kůže je slabší,
volná až povislá, snižuje se svalová síla, pacient se obtížněji
pohybuje, u ležících je dobrým ukazatelem stisk ruky, který je
při podvýživě slabší. U závažně nemocného je již 5% úbytek
váhy nebezpečný: např. 3,5 kg u 70 kg člověka.
• Nechutenství
• Nižší příjem stravy než je obvyklý, nebo odmítání stravy.
• Hubenost: na nemocném „visí“ oděv, který dříve padl dobře.
• Únava: souvisí s hubnutím a psychickým stavem.
• Nespavost: souvisí s únavou nemocného.
• Citlivost na chlad: nemocný nemá dostatek energie na udržení
tělesné teploty.
• Otoky dolních končetin z nedostatku bílkovin se objevují u pacientů s vysokým rizikem podvýživy.
dobrá pitná voda, kvalitní čaj černý či zelený, minerální vody slabě mineralizující, ředěné ovocné a zeleninové šťávy. Příliš studené nápoje nejsou vhodné.
Přípravky tekuté výživy (Nutridrink, sipping)
V případě, že pacient trpí nechutenstvím, zvrací, má průjem nebo
v důsledku nemoci nemůže přijmout dostatečné množství stravy
(neschopnost kousat, poruchy polykání apod.), je třeba výživu
okamžitě účinně podpořit. Vhodné je zařazení přípravků tekuté
výživy – sippingu (z anglického výrazu sip = doušek, hlt).
Přípravky tekuté výživy, Nutridrinky, účinně doplní stravu nemocných. Mají přesně definované složení (bílkoviny, tuky, cukry, minerální látky, vitaminy, stopové prvky).
V malém objemu obsahují všechny důležité živiny v optimálním
poměru a jsou dostupné v mnoha chuťových variantách. Nutridrinky se snadno vstřebávají a nezatěžují organismus. Nutridrink
Varovné příznaky podvýživy dlouhodobé
je vhodné pomalu popíjet mezi jídly.
• Ztráta soběstačnosti
Nutridrinky se mohou podávat občasně – při nárazovém vý-
• Dechové obtíže a nedostatečnost krevního oběhu
padku stravy, horečce, při zánětech dutiny ústní a podobně. Pra-
• Zánětlivé komplikace – např. zápal plic
videlně – když je nutné trvale doplňovat chybějící energii, bílko-
14
15
viny a další živiny. Nutridrinkem lze stravu doplnit, ale v případě
nutnosti i zcela nahradit.
4. Závažné onemocnění v rodině
Díky složení jednotlivých Nutridrinků můžeme zvolit ten, který
je pro konkrétního pacienta nejvhodnější (viz Tabulka přípravků
strana 40).
Výživa sondou
Sondová výživa je určena pro pacienty, kteří nejsou schopni přijímat potravu ústy, či je jejich příjem touto cestou velmi nízký.
Nasogastrická sonda je úzká hadička zavedená nosem do žaludku pro krátkodobou výživu. PEG je sonda zavedená přes stěnu
břišní do žaludku pro dlouhodobou výživu a PEJ
je sonda zavedená přes stěnu
břišní do tenkého střeva. Více informací o sondové výživě najdete
na www.vyzivavnemoci.cz, kde je
k tomuto tématu brožurka ke stažení.
16
17
Je to šok!
Ale jak zároveň zvládnout všechny naše běžné povinnosti?
Těžká nemoc se málokdy týká pouze jednoho člověka. Postihne
Máme třeba náročné zaměstnání, pečujeme o děti, je na nás zá-
partnera nemocného, jeho rodiče či děti, sourozence. Pacient,
vislý jeden z rodičů.
kterému je sdělena závažná diagnóza potřebuje účast a podporu
svých blízkých, musí cítit, že jeho nejbližší jsou s ním, a že jim na
4.1. Péče o blízkého v nemocnici
něm záleží, protože ho mají rádi. Musí vědět, že mu pomohou proti
Samozřejmostí je za nemocným chodit do nemocnice co nej-
nemoci bojovat a udělají vše, co je v jejich silách, aby to byl boj
častěji a pobýt co nejdéle. Jestliže pro nás byla zpráva o jeho
vítězný. Velmi důležitá je vzájemná komunikace. Nedostatek komu-
diagnóze zdrcující, jak se asi cítí on? Čím zlepšit jeho zdravotní
nikace zákonitě vede k izolaci, frustraci nemocného. Na stresovou
stav, jak obohatit a zpestřit jeho výživu? Již malý váhový úbytek
situaci reaguje každý jinak. Někdo úzkostí, jiný podrážděností až
znamená snížení schopnosti těla bojovat s nemocí, zvyšuje riziko
agresivitou, někdo navenek vypadá, jako by se ho to netýkalo, ale
komplikací a tím i naději na uzdravení.
je zoufalý, trápí se. Je třeba své pocity dát najevo a vše si vyjasnit.
Aktivně se zajímejte o výživu svého blízkého
v nemocnici.
Péče o nemocného
Role pečujícího rozhodně není jednoduchá. Najednou všechny
plány a závazky musí jít stranou, situace je těžko zvládnutelná,
zdá se být přímo neřešitelná. Když se smíříme s faktem, že nemoc je realita, začneme přemýšlet, co nás čeká a jak to zvládnout. Chceme o našeho blízkého pečovat, vždyť jde o rodiče,
který nás vychoval, máme mu co oplácet. Nebo jde o našeho
partnera či o milované dítě, zkrátka o naše nejbližší, o naši rodi-
V průběhu návštěvy se zeptejte nemocného,
co snědl.
Informujte se o příjmu stravy nemocného
u ošetřujícího personálu nebo lékaře, nenechte se odbýt, když cítíte, že něco není
v pořádku.
nu. Chceme udělat vše co je v našich silách, abychom společně
nad nemocí zvítězili, případně zmírnili obtíže a prodloužili kvalitní
život našeho milovaného. Nechceme si nikdy v budoucnu vyčítat, že jsme něco zanedbali, nezvládli.
18
19
Pro zajištění dostatečného pitného režimu 2 - 3 l tekutin denně
jsou vhodné stolní vody (po operacích bez bublinek), minerální
vody s nízkým obsahem CO2, ředěné ovocné a zeleninové šťávy.
Colové nápoje a limonády jsou méně vhodné.
Aby měl pacient dostatek vitaminů a minerálních látek je vhodné přidat ovoce, kompoty a zeleninu. Pozor na hrušky, kedlubny a ředkvičky, jsou nadýmavé. Pro seniory je vhodné přinést do nemocnice
měkké ovoce nebo ho předem nakrájet či nastrouhat.
Vhodné jsou i polotučné mléčné výrobky, např. jogurty, zakysaná
mléka, ochucené tvarohy a tvrdé sýry, které doplní příjem bílkovin
„Nevím, co mám vzít s sebou do
nemocnice. Maminka tam už
týden leží a sestřička říkala, že
toho moc nesní a že nechce
a vápníku.
Další komplikací bývá nechutenství. Pacient jí jen velmi malé
porce, hubne a slábne. Velmi vhodné a účinné je začít včas doplňovat výživu Nutridrinkem. Nemocný
pít. Naštěstí mi poradila nutriční
popíjí Nutridrink mezi jídly a zvyšuje si tím příjem
terapeutka, co mám donést
energie, jednotlivých živin, vitaminů a minerál-
a proč, a vysvětlila i mamince,
ních látek.
jak je dostatečná výživa pro ni
S nutriční podporou je třeba
začít včas!
důležitá.“
Petra, účetní, 46 let
20
O výběru Nutridrinků pro vaše
blízké se případně poraďte
s nutriční terapeutkou.
21
4.2. Péče o nemocného doma
Pro nemocného možnost být doma a vyměnit nemocniční prostředí za svůj důvěrně známý domov pomáhá překonávat jeho
strach, úzkost a nejistotu. Obklopen péčí a láskou nejbližších,
„Tatínka prostě v nemocnici
nenechám. Celý život se o nás
možností mluvit o svých pocitech a bolestech je pro něj největší
dar, který může od nás dostat.
staral a já jsem pro něj zatím moc
Péče o dlouhodobě nemocného přináší pro pečujícího mnoho
neudělala.“ Nevěděla jsem, co slibuji. Bylo
omezení, úzkosti a tíhy z pocitu zodpovědnosti. Na druhé straně
to komplikované, pomáhat mu při osobní
znamená tato situace obohacení. Vztah s nemocným se
hygieně jsem se ze začátku styděla,
prohlubuje, mění. Nemocný i pečující si uvědomují,
musela jsem jej i krmit. Potom
že těžké chvíle mají svoji jedinečnost a vzácnost
jsme to oba brali s humorem
a všechno šlo lépe. Pravda je, že
přes veškerou péči po půl roce
zemřel, ale to, co jsme si za tu
dobu řekli, jak jsme se sblížili
a porozumněli si, to bylo úžasné.
a že se už třeba nikdy nemusí opakovat.
Muž v roli pečovatele to má určitě těžší než
žena. Pro ženu je péče o blízké přirozenější,
v domácích pracích se vyzná. Muž většinou ne-
V posledních dvou měsících jsem
umí zvládat domácnost, neumí vařit a slovo „di-
hodně výživu řešila Nutridrinkem. Nic
eta“ pro něj znamená něco hodně nechutného.
jiného už nebyl schopný přijmout. Ale
I zde platí přísloví „když se chce, všechno jde“.
jsem hrdá na to, že neměl proleženiny a že
až do konce byl dobře živený a opečovaný.
Jana, učitelka, 54 let
22
Nutridrink je pro pečujícího velkou
výhodou, je připraven k okamžitému použití a přináší velkou časovou úsporu při přípravě jídla pro nemocného.
23
5. Příznaky podvýživy
a jak je řešit
Nechutenství
je častou příčinou nedostatečného příjmu potravy. Je
dobré jíst menší porce, 5 - 6 porcí za den, po 2 - 3 hodinách, protože velké porce spíše chuť potlačují. Nápoje podávejte raději mezi jídly. Jídlo má vypadat lákavě,
chuť k jídlu podpoří pěkné servírování a příjemné prostředí. Je dobré si udělat na jídlo čas, jíst v klidu. Chuť
k jídlu zvyšuje i to, když nemocný nejí sám, když stoluje
společně s rodinou či přáteli.
Pokrmy je vhodné připravovat z energeticky i biologicky cenných potravin, aby bylo možné v celkově zmenšeném objemu stravy dodat potřebnou energii a živiny.
Vhodné je dobře upravené bílé maso jako kuře, krůta,
králík a ryby. V případě nechuti k masu je nutné zařadit náhradní zdroje kvalitní bílkoviny: sýr, tvaroh, jogurt,
sušené mléko, vejce a tofu. Je dobré vyhovět chuti nemocného a vyjít mu vstříc, když na příklad upřednostňuje chladná jídla před teplými.
V případě, že příjem živin a energie je nedostačující a nemocný hubne, je nutné poradit se o dalším postupu s lékařem. Ideálním a dostupným doplňkem je Nutridrink
24
25
Compact nebo Nutridrink Protein. Můžeme volit i jiné, pacientem ob-
Nevhodné jsou luštěniny a nadýmavá zelenina, pikantní a zrající sýry.
líbené druhy Nutridrinku.
Jako doplněk je velmi vhodný Nutridrink Multi Fibre. Je obohacený
o unikátní patentovanou směs šesti druhů vlákniny, která odpovídá
Nevolnost, zvracení, pocit plného žaludku, nadýmání
skladbě vlákniny v běžné stravě.
Při nevolnosti ráno se doporučuje sníst několik nesladkých sušenek než
pacient vstane z postele. Osvědčená metoda jak zabránit zvracení je
Zácpa
polknout několik lžiček colového nápoje nebo minerální vody bez bub-
umí také pěkně potrápit. Doporučuje se vypít vždy půl hodiny před
linek. Jíst a pít je dobré pomalu, lépe vyhovují nápoje a jídla chladná.
obvyklou dobou vyprazdňování teplý nápoj a je dobré jíst denně vždy
Je možné zmrazit kousky ovoce či zmrazit nápoj a pak si tyto mražené
ve stejnou dobu, navozuje to vyprazdňovací reflex. Nezapomínáme na
kostky vychutnat. I zde platí pravidlo malých porcí. Smažená jídla, jídla
dodržování pitného režimu. Podáváme ovocné a zelené čaje, ředěné
pikantní, aromatická a velmi tučná či sladká většinou nemocný snáší
džusy, šťávu z kompotu, zeleninové šťávy, neperlivé minerální vody.
špatně. Po jídle je dobré chvíli v klidu sedět, poloha vleže vhodná není.
Volíme šetřicí stravu s dostatkem zeleniny a ovoce.
Opět se jako řešení nabízí doplnění stravy např. Nutridrinkem Multi Fib-
Doplnit výživu Nutridrinkem je opět na místě. Vhodný je opět Nutridrink
re se zvýšeným obsahem vlákniny.
Multi Fibre nebo jiný oblíbený druh Nutridrinku.
Průjem
Suchost v ústech
Především je nutné zajistit dostatečné množství vhodných tekutin – kva-
V případech suchosti v ústech se doporučuje žvýkání žvýkaček bez
litní černý čaj, nesycené minerální vody, šlemové odvary (odvar z rýže
cukru, zvyšují vylučování slin a pomáhají udržet ústní hygienu. Dobré je
nebo vloček) a polévky. Pokrmy nemastíme. Z potravin podáváme du-
důkladně žvýkat jídlo, cucat tvrdé kyselé bonbony nebo kousky ledu.
šenou rýži, bramborovou kaši bez mléka, vařenou mrkev, dýni, špenát,
Pomáhá i zvlhčování dutiny ústní častým popíjením malého množství
vyzrálé banány, jablečné a meruňkové pyré, netučný kuřecí či hovězí
vody. Mléko a mléčné nápoje jsou vhodnější náhražkou slin než voda.
bujón. Vhodné je bílé netučné pečivo, dětské piškoty a co nejdříve (po
Jídlo je dobré zapíjet tekutinami.
odeznění akutních příznaků) zařadíme netučné maso drůbeží, netučné
Nutridrink Yoghurt má příjemně nakyslou chuť a je vhodný pro dopl-
ryby, hovězí maso z kýty, libovou kuřecí či krůtí šunku, vařená vejce.
nění stravy v těchto případech. Přípravek Nutillis přidaný do hotového
Tuk přidáváme opatrně až po zlepšení stavu (do hotových pokrmů).
pokrmu či nápoje usnadní polykání.
26
27
Potlačená imunita
Pro nemocné s potlačenou imunitou jsou určité potraviny rizikové a je
třeba se jim vyhýbat. Jsou to především mléčné výrobky s živými kulturami a bakteriemi mléčného kvašení, (kysaná mléka, jogurty a po„Jsem chlap, ale když mi
vážně onemocněla manželka
a vejce „naměkko“, syrové a polosyrové maso, ústřice, suši, domácí
a museli ji operovat, řekl jsem si, že
uzené maso, uzené ryby, většina uzenářských výrobků, saláty, dresin-
ji v tom nenechám a že si ji z nemocnice
ky, kvašená zelenina, sušené ovoce, ořechy, zelenina a ovoce které
vezmu domů. Byla moc trpělivá, nebyl jsem
nejde důkladně umýt (jahody, maliny, hrozny, hlávkový salát). Ovoce
zpočátku příliš šikovný. Nic jsem neuměl,
nebo zeleninu po umytí okrájíme. Nevhodná je voda ze studny nebo pří-
všechno mi padalo z ruky. V nemocnici
rodních zdrojů, točené pivo, víno. Je třeba dávat pozor, aby potraviny
mi sestřičky ukázaly jak ji mám
neměly prošlou záruční dobu, nenechávat dlouho otevřené krabicové
posazovat, měnit prádlo, jak
mléko. Všechno jídlo se musí připravovat čerstvé a případné zbylé por-
začít s rehabilitací. A nutriční
terapeutka mi poradila jak zlepšit
její výživu, aby na rehabilitaci měla
dost síly. No a povedlo se. Dnes
ce uchovat v chladničce. Pozor na špatně uskladněné pečivo a koření
vždy tepelně zpracovat do pokrmu.
je na tom už dobře, díky dobré
Role psychiky
výživě nezhubla a má plno plánů
Smutná/depresivní nálada vede k nezájmu o jídlo a tím k nižšímu příjmu
do budoucna. Kdyby se situace
energie a živin. Pacienti, kteří trpí demencí, mohou na jídlo dokonce
měla znovu opakovat, začali bychom
i zapomenout. V těchto případech je podpora, trpělivost a láska blízké
výživu řešit již před operací. Určitě zvyšuje
osoby pro nemocného naprosto nezastupitelná. Pečující se musí snažit
šance na zdárný průběh operace, rychlejší
pacienta přesvědčit o nutnosti jíst, je výhodnější podávat „koncentro-
rehabilitaci a snižuje riziko komplikací.“
vanou stravu“. Vhodný je Nutridrink Compact, který v malém objemu
Petr, řidič, 48 let
28
dobně), nepasterizované mléko, plísňové a zrající sýry, syrová vejce
obsahuje vyšší podíl energie a živin.
29
6. Specifické výživové situace
Nemoci, hlavně závažné a dlouhodobé, s sebou přinášejí problémy
s nedostatečnou výživou vedoucí ke ztrátě hmotnosti a úbytku svalové hmoty a k oslabení organismu. Snadněji dochází ke komplikacím
a zdravotní stav se zhoršuje. Účinnou zbraní proti tomuto oslabování
a zhoršování stavu je kvalitní výživa. Často není v silách nemocného
potřebné množství stravy zkonzumovat a v této situaci se mu nabízí
velmi účinná pomoc – v podobě přípravků tekuté výživy, Nutridrinků.
6.1. Výživa a operace
Pokud vás nebo vašeho blízkého čeká závažná plánovaná operace, je
třeba se připravit i po stránce výživy.
Před operací
• Není žádoucí hubnout, i když se jedná např. o operaci pohybového
ústrojí (endoprotéza kolene nebo kyčle), hubnutím tělo ztrácí cenné
bílkoviny, které budou po zákroku potřebné.
• Snažte se, aby vaše strava byla pestrá. Je dobré přidat kvalitní bílkovinu (netučné bílé maso, ryby).
• Pokud byly problémy s výživou již před operací, je žádoucí přidat
2 Nutridrinky denně 1 - 2 týdny před zákrokem.
• U podvyživených je lépe zvážit odložení zákroku, než se podaří upravit stav výživy.
30
31
Po operaci
Není jednoduché doplnit 20 g bílkovin!
• Výživa těsně po operaci je v rukou lékaře.
(20 g bílkovin je cca 1/3 denní potřeby bílkovin u 70 kg zdravého člověka)
• S pitným režimem a s výživou pacienta po operaci je vhodné začít co
Potravina
nejdříve, zde jsou přípravky tekuté výživy nezastupitelné. Při operaci
dochází ke ztrátě bílkovin, ty jsou ve zvýšené míře potřeba i na hojení
operační rány. Výhodné jsou přípravky s vyšším obsahem bílkovin
Počet kusů
na 20 g bílkovin
Objem (g, ml)
na 20 g bílkovin
Vejce
Hovězí maso
100 g
Kapr
125 g
Polotučné mléko
625 ml
Jogurt
600 g
Nemocný se závažným onemocněním dýchacího ústrojí se obvykle
Pribináček
270 g
méně pohybuje, tím dochází k ochabnutí kosterních svalů. Problémem
Mléčný puding
675 g
Plnotučný tvaroh
250 g
Tavený sýr
175 g
Tvrdý sýr Eidam
70 g
(Nutridrink Protein nebo Cubitan). S tekutou výživou lze pokračovat
i v domácím prostředí do doby zhojení rány.
Rodina operovaného by se o výživu pacienta
měla aktivně zajímat.
6.2. Výživa u plicních onemocnění
můžou být i větší porce jídla. Proto podáváme menší, častější porce
a zařazujeme potraviny s kvalitní bílkovinou. Vhodné jsou i potraviny
s vyšším obsahem tuku (např. mléčné výrobky – tvrdé sýry s obsahem
45% tuku v sušině). Vhodné je opět doplnit běžnou stravu přípravky
tekuté výživy se zvýšeným množstvím bílkovin.
6.3. Výživa u neurologických onemocnění
200 ml
Největším problémem u některých neurologických poruch (stav po cévní mozkové příhodě, demence, Parkinsonova choroba) je, že pacient
stravu často odmítá nebo na ni zapomíná, přitom potřeba energie je
u těchto nemocných výrazně vyšší než u zdravé populace.
32
kcal Bílkovina
Nutridrink Protein
300 20
Vláknina
0,6
33
Problémy se žvýkáním a polykáním rovněž ovlivňují příjem potravy.
pustnou vlákninu, která odpovídá skladbě vlákniny v běžné stravě.
Opět se nabízí využití Nutridrinků, 2 i více denně, dle příjmu pacienta.
6.5. Výživa ve vyšším věku
Při poruchách polykání je lépe se obrátit na specializovanou poradnu
Senioři často se slovy „já už toho moc nepotřebuji, stačí mi rohlík a hrnek
nebo nutriční ambulanci. Seznam pracovišť najdete na www.skvimp.
bílé kávy“, preferují sacharidovou stravu. Nebezpečným mýtem je, že
cz.
senior má významně nižší potřebu stravy. Přitom reálná potřeba energie
Péče o tyto pacienty je pro pečujícího extrémně náročná, kromě množ-
u seniora se snižuje pouze o 5% za 10 let (= 125 kcal = např. 1 slazený
ství je velmi důležitá technika podání stravy. Někdy může být péče
polotučný jogurt 150 ml), samozřejmě záleží na fyzické aktivitě.
o tyto pacienty nad síly rodiny. Není proto ostudou se informovat
Bílkoviny potřebuje člověk v každém věku, ale ve
stáří jsou daleko nejdůležitější!
o možnostech respitní péče (krátkodobá úlevná péče pro pečující v některém z lůžkových zařízení).
Když bílkoviny nedostává ve stravě, odbourává si senior
6.4. Výživa u onemocnění trávicího traktu
Zánětlivá střevní onemocnění jsou častou příčinou podvýživy. Pacienti často drží přísnou a jednostrannou dietu, omezují výběr potravin
a strava je proto nedostatečná vzhledem k množství i složení. Hrozí
nedostatek bílkovin, vitaminů a stopových prvků. Kromě energie a již
zmiňovaných bílkovin má zde velký význam množství a typ vlákniny.
V době, kdy ve střevě probíhá zánětlivý proces se doporučuje vlákninu
ze stravy vyloučit. V tomto období je vhodné užít základní řadu Nutridrinků bez přidané vlákniny.
vlastní svalovou hmotu, a to je začátek bludného kruhu (viz
str. 12). Zhoršuje se pohyb, senior víc posedává, polehává.
Ubývá mu sil, může dojít ke vzniku proleženin. Hojení proleženin může trvat i několik měsíců, i déle než rok. Pokud dojde
k infekci či nastane jiná komplikace, může vše skončit zbytečně špatně pro člověka samotného a tím i jeho blízké. Hojení proleženin lze
podpořit přípravkem tekuté výživy Cubitan. Více informací včetně brožury
o problematice hojení proleženin najdete na www.vyzivavnemoci.cz.
Naopak v klidovém období je rozpustná vláknina nezbytná pro zajištění
6.6. Výživa u nádorových onemocnění
správné funkce střeva. I v klidové fázi je potřeba zvýšená opatrnost
Výživa u pacientů s nádorovým onemocněním je samostat-
v konzumaci nadýmavých pokrmů, destilátů, tučných mas, velkého
nou oblastí, vyžadující velkou pozornost. Více informací na-
množství zrníček a slupek. Pozor na otruby! Pro doplnění běžné stravy
jdete na www.vyzivavnemoci.cz, kde je k tomuto tématu
lze využít Nutridrink Multi Fibre, který obsahuje rozpustnou i neroz-
brožurka ke stažení.
34
35
7. Nutridrink výživa pro boj s nemocí
je připraven k okamžitému použití, šetří čas na přípravu stravy
Nutridrink je lékařsky ověřená, tekutá výživa pro
Jak podávat Nutridrink v domácí péči
posílení nemocného. Nutridrinky patří do skupiny
• Nutridrink popíjejte po malých doušcích mezi jídly, např. mezi
potravin pro zvláštní lékařské účely – potravin pro
a může celkově usnadnit péči o nemocného.
obědem a večeří a jako druhou večeři.
zvláštní výživu.
• Nutridrink chutná nejlépe vychlazený, ale lze ho i mírně ohřát.
Nutridrink účinně doplní stravu u nemocných, kte-
• Pokud vám nebo vašemu blízkému nechutná některá chuťová
ří trpí nechutenstvím (např. po rozsáhlejší operaci,
varianta, nevzdávejte se a vyzkoušejte jinou příchuť nebo jiný
u chronických onemocnění dýchacích cest, u de-
typ Nutridrinku.
prese, po cévní mozkové příhodě, při onemocnění
zažívacího traktu nebo u nádorových onemocnění).
Nutridrink posiluje organismus, obsahuje
všechny důležité živiny v optimálním poměru (bílkoviny, cukry, tuky, vitaminy, minerály
a stopové prvky).
• Máte chuť na něco osvěžujícího? Zkuste nalít oblíbený Nutridrink
do tvořítka na led a po zmražení si ho vychutnejte.
• Nutridrink lze využít i při vaření.
Několik triků jak pomocí Nutridrinku zvýšit nejen energetickou i biologickou hodnotu připravovaných pokrmů, ale i jejich chuť:
• Kterýkoliv Nutridrink lze rozmixovat
V nabídce je široká škála příchutí, každý si vybere, co mu chutná.
např. s ovocem, marmeládou, kaka-
Nutridrink se obvykle podává 2x denně mezi jídly, dávku je mož-
em, jogurtem nebo tvarohem a při-
né i zvýšit podle potřeby pacienta. Nutridrink nezatěžuje organis-
pravit chutný a výživný koktejl.
mus a je vhodný i pro dlouhodobé podávání. Pokud je Nutridrink
• Nutridrinkem
Neutral
lze
doplnit
jediným zdrojem výživy, je potřeba zkonzumovat 5 - 7 lahviček
smetanové polévky: kulajda, polévka
denně (viz Tabulka přípravků str. 40).
koprová, bramborová třená, houbo-
V lékárnách jsou dostupné Nutridrinky s různým složením v 15ti
vá, brokolicový krém, fazolová, zelná,
chuťových variantách. Nutridrink neobsahuje lepek. Nutridrink
chlebová.
36
37
• Nutridrink Neutral je vhodný i do studených letních polévek. Například jahodová, tarator (okurková s koprem, česnekem a smetanou).
• Nutridrinky Juice Style s ovocnou příchutí mohou být základem
osvěžujících vychlazených ovocných koktejlů, ovocného mléka.
Přizdobíme lístkem máty, meduňky, okraj sklenice namočíme
v přírodním cukru, přidáme plátek melounu, citrónu.
• Nutridrink obohatí krémy, ovocné omáčky, sladké kaše, kaše
bramborové.
• Nutridrink Neutral může zjemnit a obohatit nejrůznější smetanové
omáčky (na paprice, svíčková omáčka, houbová, křenová, hořčicová), dušenou zeleninu (zadělávané fazolky, dušená mrkev).
• Nutridrink Yoghurt zmrazte a získáte chutnou zmrzlinu s jogurtovou příchutí.
Závěrem dva rychlé, jednoduché recepty na lahodné nápoje:
Kávový koktejl: kávový Nutridrink Compact vychladíme, nalijeme do vysoké sklenice, nazdobíme bohatou čepicí ušlehané
smetany a poprášíme špetkou mleté kávy.
Čokoládový nápoj: čokoládový Nutridrink mírně zahřejeme
a navrch opatrně nasypeme kvalitní strouhanou čokoládu.
Více receptů najdete na www.vyzivavnemoci.cz.
Připněte křídla vaší kuchařské a chuťové fantazii. Začněte tvořit svoje vlastní recepty pro
posílení nemocného!
38
39
8. Tabulka přípravků
Složení
ml
25
kcal Bílkovina
per
1
Název přípravku
300 12
Vláknina
0
per
2
0
kcal Bílkovina
0-0,6
2
per
kcal Bílkovina
Vláknina
2
0,4
kcal Bílkovina
308 12
4,6
2
per
kcal Bílkovina
300 8
pe
r1
0
g
25
kcal Bílkovina
200 11,9
Bez Vláknina
lepku
0,13- 0,38
2
per
kcal Bílkovina
300-302
20
Vláknina
25
per
1
0-0,6
Čokoláda,
2 Nutridrinky denně pro doplnění
karamel, tropické
běžné stravy.
ovoce, vanilka,
neutrální
Postupně popíjejte mezi jídly.
Svěží chuť jogurtu
Univerzální výživa
pacientů, kteří trpí suchostí v ústech,
nebo u kterých došlo k oslabení
chuťových vjemů
5 - 7 Nutridrinků denně jako
jediný zdroj výživy.
Výživa se zvýšeným obsahem vlákniny
Univerzální výživa
pacientů s onemocněním trávicího traktu,
při zažívacích potížích, průjmech a/nebo
zácpě a pro seniory
Výživa bez tuku
Příjemná chuť džusu
pacientů s onemocněním jater, žlučníku
a slinivky břišní, kteří potřebují dietu bez
tuku, nebo netolerují mléčnou chuť
2 Nutridrinky denně pro doplnění
běžné stravy. Není vhodný jako
Jablko, jahoda
jediný zdroj výživy.
Výživa pro snadné polykání
Krémová konzistence
pacientů, kteří mají potíže s polykáním,
při neurologických chorobách,
po operaci, v průběhu protinádorové
léčby, pro seniory
2x Nutridrink Creme denně
jako svačina mezi jídly
8-10 Nutridrinků Creme
jako jediný zdroj výživy
Zaručený zdroj bílkovin
1 lahvička obsahuje stejné množství bílkovin jako
100 g libového masa
pacientů před operací a pro zotavení
po operaci, po úrazech, při nádorových
onemocněních a pro seniory
1 - 3 Nutridrinky denně pro
doplnění běžné stravy. Není
vhodný jako jediný zdroj výživy.
Zaručený zdroj bílkovin v menším objemu
1 lahvička o objemu 125 ml obsahuje stejné
množství bílkovin, jako 90 g libového masa
pacientů před operací a pro zotavení
po operaci, po úrazech, při nádorových
onemocněních a pro seniory
1 - 3 Nutridrinky denně pro
doplnění běžné stravy. Není
vhodný jako jediný zdroj výživy.
V harmonii s diabetem
Obsahuje speciální bílkoviny, cukry a vlákninu
pro diabetiky
pacientů s diabetem 1. a 2. typu a pro
pacienty se sníženou glukózovou tolerancí
2 Diasipy denně pro doplnění
běžné stravy. 7 - 10 Diasipů
denně jako jediný zdroj výživy.
Výživa pro pacienty s proleženinami
Obsahuje zvýšené množství bílkovin
a mikronutrientů pro pacienty s proleženinami
pacientů s proleženinami, seniory
a pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko
1 - 3 Cubitany denně dle stupně
poškození tkáně až do úplného Čokoláda,
vyhojení proleženin. Není vhodný jahoda, vanilka
jako jediný zdroj výživy.
Energie na 1. místě
100% tuková emulze
pacientů, kde je příjem energie
prioritou a u pacientů, kteří nejsou
schopni užívat Nutridrink v potřebném
množství
3x denně (3x 30 ml). Není
vhodný jako jediný zdroj
výživy.
kcal Bílkovina
300 18
0
per
00
kcal Bílkovina
208 9,8
per
2
4
00
ml
kcal Bílkovina
256 20
Vláknina
0-0,6
0
Jahoda,
pomeranč,
vanilka, banán
Lesní ovoce,
čokoláda, vanilka
ml
Vláknina
2
Malina, vanilka
s citronem
ml
Vláknina
per
pacientů, kteří trpí nedostatečným
příjmem energie a živin, nebo
nechutenstvím z různých příčin (nemoc,
bolest, vyšší věk)
ml
00
2
VYSOKOPROTEINOVÁ VÝŽIVA
Káva, jahoda,
vanilka, banán,
meruňka, lesní
ovoce
Když běžná strava nestačí
Univerzální výživa
ml
00
Bez tuku Vláknina
a lepku
SPECIÁLNÍ VÝŽIVA
Příchutě
ml
Vláknina
l
0m
kcal Bílkovina
900 0
Vláknina
0
40
Dávkování* pacientů, kteří mohou přijímat pouze malé
porce a pro dlouhodobé užívání (např.
nádorová onemocnění)
ml
00
300 12
per
ZÁKLADNÍ VÝŽIVA
Vláknina
Zvláště vhodný pro výživu
Více výživy v menším objemu
Ve 125 ml lahvičce je stejné množství energie
a živin, jako ve 200 ml Nutridrinku
l
0m
300 12
00
Charakteristika
*Všechny přípravky podávejte alespoň 14 dnů.
Potravina pro zvláštní výživu - potravina pro zvláštní lékařské účely.
Jahoda, vanilka
Neutrální
Přípravky by měly být užívány pod dohledem lékaře či jiné kvalifikované osoby nebo na základě jejich doporučení.
41
9. Závěrem
Více informací o výživě nemocných najdete na
www.vyzivavnemoci.cz.
Vaše zkušenosti, příběhy a recepty mohou
pomoci dalším nemocným a jejich blízkým.
Napište nám.
Vaše příspěvky oceníme malým dárkem.
Další užitečné odkazy:
www.vyzivapacientu.cz
www.linkos.cz/pacienti/vyziva.php
Ve zvlášť závažných případech je Nutridrink částečně hrazen
zdravotními pojišťovnami. Informujte se u svého ošetřujícího lékaře. Seznam ambulancí, které mohou předepsat Nutridrink najdete na www.skvimp.cz.
Přeji Vám hodně zdraví a síly
Věra Stejskalová
42
adresa web
www.vyzivavnemoci.cz
Infolinka: 800 110 001
Nutricia, a.s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
e-mail: [email protected], www.nutricia.cz
Vydáno duben 2013.
Nutridrink je potravina pro zvláštní lékařské účely, potravina pro zvláštní výživu.
Download

Výživa pro boj s nemocí