2/2012
marec - apríl
Bulletin informacnej a celostnej medicíny
Téma mesiaca:
Okruh srdca
Vírusy
Nie som prípad
pre psychiatra
Jazyk a chut
Viete, co jete?
úvodník
datum
čas
název akce
lektor
18. 4. 2012
9.00–15.00
Tematický seminář
Pavel Jakeš
18. 4. 2012
17.00–18.00
Zkouška 1. stupně
distributor
19. 4. 2012
14.00–17.00
Praktická Salvie
Soňa Tomanová
místo konání
cena
Dům odborů,
Malinovského nám 4, Brno
600 Kč
e-mail
0 Kč
obsah
Srdce a detoxikace
Body Centrum, Vodní 16,
4
250 Kč
Brno
Tradiční čínská
Stejně
příroda plná
nové, III
medicína nazývá
25. 4. jako
2012je jarní
9.00–15.00
Seminář
Ivana Buchtelová,
Dům odborů,
1000 Kč
svěží, tvořivé energie, je i jarní číslo
srdce vládcem všech
Pavel Jakeš
Malinovského nám 4, Brno
bulletinu
přímo14.00–17.00
nabité novinkami,
kteréSalvie
orgánů. Toto
25. 5. 2012
Praktická
Soňa Tomanová
Body Centrum, Vodní 16,
250 Kč
jsme pro vás připravili. Co tedy v tomto
pojmenování
Brno
čísle najdete?
rozhodně není
30. 5. 2012 9.00–15.00
Seminář IV
Mgr. Marie Vilánková
Dům odborů,
600 Kč
náhodné. Vždyť je to
Malinovského nám 4, Brno
Začněme novinkou v sortimentu Joalis. Tou je již delší dobu
právě srdce, které
30. 5. 2012preparát
16.00–18.00
Seminář
V
Mgr. Marie
Vilánková chod
Dům odborů,
300 Kč
očekávaný
Cortex, určený
k detoxikaci
mozkového
zabezpečuje
Malinovského nám 4, Brno
kmene. Více se o něm dozvíte tradičně v článku MUDr. Jonáše
celého organismu!
vInformace
rubrice Galerie
preparátů.
Srdce
je zvonem
a přihlášky:
Body Centrum s. r. o., Vodní 16, Brno, tel.: 545 241 303,
e-mail:
[email protected] nebo přímo na
lidského života a k tomu, aby bilo pravidelně a dlouhá
www.bodycentrum.cz v sekci Vzdělávání
Do seriálu v rubrice Rizikové potraviny jsme tentokrát zpracovali
léta, je potřeba jej důkladně detoxikovat. A právě
téma Mořské produkty. Článek přináší odpovědi například na to,
očista srdce je na poli detoxikace jedním
proč je konzumace mořských
produktů důležitá,
čím tělu konané v Českých
z nejsložitějších
a nejtajemnějších článků…
Přednášky
mimořádně
Budějovicích
prospívají a čím naopak škodí, jaké jsou nevýhody, ba dokonce
datum
čas
název akce
lektor
rizika konzumace mořských náhražek a zda umíme dary moře
5.
3.
2012
9.00–15.00
Seminář
I
vůbec správně jíst. K článku jsme připojili novou rubriku s názvem Ing. Vladimír Jelínek
„Víte, co jíte?“ V ní jsou shrnuty výsledky spotřebitelských testů
26. 3. prstů.
2012 Dlužno
9.00–15.00
II
Ing. Vladimír Jelínek
rybích
dodat, žeSeminář
jsou mnohdy
překvapivé…
místo konání
cena
11
Cortex
Hotel Royal, Pražská 103,
600 Kč
Č. Budějovice
Srdeční arytmie, cukrovka,
Hotelobezita
Royal, Pražská
103, zvonění
600 Kč
nebo třeba
Č. Budějovice
v uších – všechny tyto
Nová
je také rubrika Ohlasy klientů.
V 1.
ní stupně
si můžete přečíst příběh distributor
nepříjemnosti může mít0na
4. 4. 2012
Zkouška
e-mail
Kč
jedné
z
klientek
MUDr.
Jonáše.
Článek
má
výmluvný
název:
svědomí
toxická
zátěž v mozku.
Přihlášení na zkoušku e-mailem: [email protected] Předpokládaný čas zkoušky 20.00–21.00
nebo dle
domluvy.
„Nejsem případ pro psychiatra. Mám ,jen’ toxicky zanesený
Detoxikace jednotlivých částí
10. 4. 2012 9.00–15.00
Seminář IV
Mgr. Marie Vilánková
Hotel Royal, Pražská 103,
600 Kč
organismus.“ Pokud vás článek zaujme a budete si chtít přečíst
mozku je pro správné fungování
Č. Budějovice
příběhů více, podívejte se na stránky www.joalis.EU. Najdete tam
lidského organismu nesmírně důležitá. MUDr. Jonáš
stejnojmennou
rubriku
s vyprávěními
osudech dalších lidí,
kteří
vám představí
nový preparát Cortex, zaměřený na
Termín Semináře
III bude
upřesněn nao www.eccklub.cz
nebo
na dříve konaných
seminářích.
se
rozhodliořešit
své problémy
pomocí
metody řízené
očistu
mozkového kmene.
Informace
přesném
čase konání
a přihlášky:
Paní Rybníčková, tel.: 776
609 041
a kontrolované detoxikace.
Seminář I – úvod do detoxikace. Seznámení s rozdělením toxinů v lidském organismu a jejich působením, čínský pentagram a jeho
souvislosti.
V rámci
semináře
je provedeno
ukázkové
měření, účastníci si odnášejí CD s podrobným vysvětlením vztahů v čínském
Abychom vám
usnadnili
orientaci
na webových
stránkách
pentagramu.se detoxikací, připravili jsme malý návod, který vám
zabývajících
Trh s potravinami
pomůže
vždy právě
co hledáte.
Článek
jít, čínský pentagram
nabízí nepřeberné
Seminář najít
II – navazuje
na to,
Seminář
I. Účastníci
se„Kam
naučí mám
využívat
v praxi a jsou seznámeni s logickou diagnostikou.
když
hledám…?“
si můžete
přečíst
v rubrice
Joalis online. pomocí přístroje
množství
Seminář
III – účastníci
se naučí
prakticky
diagnostikovat
Salvia. výrobků,
Je vysvětleno a předvedeno správné nastavení
označovaných
jako
přístroje Salvia a jeho používání v praxi. Seznámení s počítačovým programem
EAM pro
diagnostiku.
Poslední
bulletinu,
kterou bych
chtěla zmínit,
je mikrobiologie,
kvalitní,
Seminář novinkou
IV – teorietohoto
fungování
informačních
preparátů,
imunita,
toxiny. bio,
Seminář vede Mgr. Marie Vilánková.
slovníček
Z článků
v tomto čísle jsme vybrali odborné
výhodné, … Je
Seminář Vpojmů.
– tematické
semináře
termíny, které se sice často používají, ale přesto se stává, že čtenáři
ale skutečně
Demonstrační měření – komentované měření účastníků kurzu lektorem.tomu
Zaměření
na konkrétní zdravotní problém a porovnání jemívají
o
jejich
definici
jen
povšechnou
představu.
Začátečníkům
tak?
Abychom
vám
ho příčin u různých osob.
může slovníček usnadnit orientaci v tématu, pokročilejší čtenáři
při příštích
ho mohou využít například ke kontrole svých znalostí.
nákupech
Rybí prsty
18
usnadnili výběr, připravili jsme pro vás novou rubriku
Žena a dítě
Ty z vás, kdo upřednostňují online komunikaci, bych ještě ráda
s názvem „Víte, co jíte?“, v níž budeme pravidelně
nalákala na jeden velmi zajímavý projekt, který právě běží na naší
zveřejňovat
výsledky
kvality terapeuty;
nejrozličnějších
Seminář
MUDr.
Jonáše
v
Brně
pro
lékaře,
zdravotníky,
pedagogy
a testů
zkušené
facebookové stránce. Jedná se o… Ale co bych vám vyprávěla…
výrobků. Rubriku zahajujeme testem rybích prstů.
10. 4.
2012,
Hotel
Continental, od 17 hodin
Vždyť stačí pár kliknutí a sami to zjistíte
dříve,
než byste
dočetli
Výsledky jsou opravdu překvapující…
tento
úvodník…
Možnosti
metody řízené a kontrolované detoxikace při řešení chronických zdravotních problémů, při prevenci nárůstu
Hezkou zábavu!
počtu dětí s ADHD, hledání příčin zdravotních potíží nespecifikovaného
původu.
JIN
19
Emoce, biorytmy
21
ek
15
9
lud
čn
17 18 19 2
0
8
16
7
10
11 12 13 14
ledviny osr
de
6
tlusté
střevo
5
vý
čo ř
mo chý
mě
PODZIM
4
ZIMA
3
ce
plí
23 24 1
ža
ík
JARO
Obsah semináře je tvořen také odpověďmi na dotazy účastníků,
zaslané předem.
žlučník
játr
Dotazy, náměty či kazuistiky zasílejte nejpozději do 20. 3. natři ne-mail:
[email protected]
a detoxikace
a
ě
oh
Více informací: www.bodycentrum.cz/vzdelavani/
2
22
Mgr. Petra Kotková
O tom, že všechno má svůj
Přihlášky: nejlépe přes formulář webu tamtéž, popř. e-mailem:noc
[email protected]
pevný řád, není pochyb.
nebo telefonicky: 545 241 303večer ráno
Málokdo však ví, že také
Organizační poplatek 100 Kč je třeba uhradit předem na účet č. 354719200247/0100, vs. 105120410.
lidské
emoce jsou zvláštně
den
naprogramovány a mění
ten
a
zin
stř ké
se během dne i celého
sle kreas
ev
o
an
p
srdce
Připravujeme:
roku. Za našimi výkyvy nálad
LÉTO
Myšlenka pro tento měsíc
obvykle nestojí pouze situace,
JANG
Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den. Naučíš-li ho
v níž se právě nacházíme. Existuje
lovit, dáš mu potravu pro celý život.
totiž něco, čemu říkáme přirozené střídání nálad. Jak
(čínské přísloví)
správně naložit se svým biorytmem a jak využít
Více informací:
přirozeně plynoucí emoce během dne ve svůj prospěch
prozradí
Ing.881-2,
Vladimír
Jelínek.
MAN-SR s. r. o., e-mail: [email protected], tel. +421
557 996
+421
243 425 939
Letní škola s MUDr. Josefem Jonášem na Slovensku
7.–10. 6. 2012
30
2
březen–duben 2012
Kongresové dny
úvodník
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
téma měsíce: okruh srdce
Srdce a detoxikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongresový
. . . . . . . .4
Bulletin informacní
den detoxikační
medicíny
a celostní medicíny
v Praze s Mgr. Marií Vilánkovou
Bulletin
mikrobiologie
2/2012
a Ing. Vladimírem Jelínkem
–
informační
a celostní
Viry – 2. část . . . . . . . . . . . .Kongresový
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
marec
– apríl
14. 4. 2012
den detoxikační medicíny
medicíny
•
bolo spracované
v Brně s Mgr.
Témata kongresového dneÈíslo2/2012
zachyceno
v sítiMarií Vilánkovou
s využitím
textov z èeského vydania
březen–duben
a Ing. Vladimírem
Jelínkem
– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ing.
Kosmetika
může ovlivnit
chování dětí
. . .Vladimír
. .10 Jelínek
bulletin Joalis info 2/2012
• Starosti, přemýšlení – základní lidská
emoce –
•
•
24. 3. 2012
„emoce středu“. Způsob ukotvení lidské mysli
Redakční rada
Spracovanie pre SR
galerie preparátů
v přítomnosti a metoda MUDr.
dosažení
hluboké
Ing.Josef
LýdiaJonáš
Eliášová
OptimálníIng.
detoxikační
postup.
Témata kongresového
Cortex
. . . . . . . . . . . dne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .koncentrace.
. . . .11
Vladimír
Jelínek
[email protected]
• Kožní problémy a jednotlivé
optimální
detoxikační
Ing. Vladimír Jelínek
Mgr. Marie
Vilánková
•
postupy. Atopický ekzém. Lupénka. Lupy.
• Agrese a kreativita – jedna ze základních lidských
Grafická
úprava
pre SR
•
orgány
čínského
pentagramu
Bradavice. Vitiligo. Ivan
Kožní
melanom.
Přirozená
emocí. Zdravá
asertivita
a její důsledky na zařazení
Sokolský
| ywan
graphics s.r.o.
Redakční zpracování
Jazyk
chuť . . . . . vztahů.
. . . . . .Jak
. . .se. .„smát
. . . . játry“
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a. nepřirozená
. .12
pigmentace.
se do aspolečenských
www.ywan.sk
Mgr. Petra Kotková
aneb způsoby řešení konfliktů.
•
[email protected]
• Střídání emocionality během běžného dne a její přímá
Mgr. Marie Vilánková
Tlac v SR
MUDr.
Jonáš
radí hodinami a cirkadiánními rytmy. Jak • Hormonální systém. Jeho funkce v tel.
602 681 495
souvislost
s orgánovými
organismu.
Nejčastější
Tlaèiareò P+M
s.r.o.
Vyrážka
po Bambi
olejích
. . . . . . .do
. . příslušné
. . . . . . .denní
. . . . . . . . . . toxiny
. . . . . a. .poruchy
. . . .14hormonálníhoBudovate¾ská
zlepšit účinek
preparátů
načasováním
systému.
Souvislosti
Mgr. Alena
Rašková
1, 038 53 Turany
doby.
s imunitou a stresem.
[email protected]
•
• Viry. Jejich členění, způsoby pronikání
do lidského
tel. Distribúcia
602
694 295v SR
mýty
a legendy
Mgr. Marie
Vilánkováo zdraví
organismu, nejčastější zdravotní problémy
spojené.
MAN-SR
• s nimis.r.o.
Co
jste
(ne)věděli
o chřipce
. . .Metabolity,
. . . . . . . . jejich
. . . . .zdroje
. . . . . . . . Možnosti
. . . . . . . .řešení,
. . .15včetně akutníchPlzenská
• Metabolismus lidského
organismu.
infekcí, è.49,
preparáty
040 11Joalis.
Košice
Grafická úprava
a jakým způsobem pronikají do organismu. Nejčastější místa
•
Martina Hovorková
jejich ukládání v lidském těle a zdravotní obtíže s tím
Informace a přihlášky: ECC s. r. o.,
Na Výhledech
1234/8,
Redakcní rada
strava & metabolismus
• Josef Jonáš
spojené.
Praha 10, tel.: 274 781 415, [email protected]
MUDr.
. . . . . křečových
. . . . . . . .žil.
. . Příčiny
. . . . . jejich
. . . . vzniku
. . . . . . . . Přihlášky
. . . . . . .naleznete
. . . . .16 také na www.eccklub.cz
•Mořské
Způsobyprodukty
zastavení tvorby
nebo Jelínek
Ing.
Vladimír
Vydavatel
a možnosti řešení pomocí preparátů Joalis.
www.joalis.cz.
Mgr.
Vilánková
JoalisMarie
s. r. o.
•
Orlická 2176/9
víte, co jíte?
Redakcní
zpracování
130
00 Praha
3
Rybí prsty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Mgr.
Petra Kotková
IČO
25408534
[email protected]
www.joalis.eu
tel. •602 681 495
umění emocí
Mgr. Alena Rašková
Emoce, biorytmy a detoxikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Tisk
[email protected]
Remedia
s. r.
o. 295
tel. 602
694
Záhřebská 148/50
•
než 8hodinový záznam Přednáškových dnů
coVíce
vás zajímá
120Grafická
00 Prahaúprava
2
Nasstopě
alergiím:
rozhovor
s MUDr.natočený
Jonášem . .v. .Brně
. . . . . ve
. . . . . . . . . . .22
MUDr.
Josefem
Jonášem,
Martina
• Hovorková
dnech 2.–3. 12. 2011, doplněný promítanými
Distribuce •v ČR
ohlasy
klientů
Economy
ClassVydavatel
Company, s. r. o.
prezentacemi, si nyní můžete zakoupit na DVD.
Joalis 1234/8
s.r.o.
Na Výhledech
Nejsem případ pro psychiatra.
Orlická
2176/9,
130
100
00
Praha
10 00 Praha 3
Mám „jen“ toxicky zanesený organismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
IÈO 25408534
•
www.joalis.eu
Evidován pod č. MK• ČR E 14928
Joalis online
Evidován pod
• è. MK ÈR E 14928
Kam
mám hľadať?
jít, když. hledám...?
Kde mám
. . . . . . . . . ...................................................... .. .. .. .. .. ..25
25
Foto na titulní strane a na str. 32
www.samphotostock.sk
Foto
na titulní straně
a na str. •32
za zdravím na zahrádku
Spoleènost
Joalis s.r.o.
www.samphotostock.cz
Česnek kuchyňský, konvalinka vonná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
má certifikovaný systém øízení
6
12
• normy ISO 9001.
kvality dle
Společnost Joalis s. r. o.
slovníček pojmů
má certifikovaný systém řízení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
kvality dle normy ISO 9001.
Přednáškové dny s MUDr. Josefem Jonášem –
Brno 2011
• Taktika detoxikační medicíny
• Detoxikace nejčastějších zdravotních
problémů
• Vazivo a jeho detoxikace
• Vitaminy B , B , biotin a kyselina
listová
• Demonstrační měření
DEJ I
O
R
P
V
NYN Í A DVD
N
zdravě
& chutně
POZNÁMKA:
Záznam je ve formátu WMV v rozlišení 1280 x 720 b. a je spustitelný na běžném PC či
Zapečený
kuskus,
cuketastolních
s těstovinami
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
notebooku,
ale dušená
ne ve většině
přehrávačů.
Kamera Petr Klaban, Pavel Jakeš, střih, zvuk Petr Klaban. Obsah záznamu © 2011 MUDr. Josef Jonáš. Výroba záznamu
a DVD © 2012
kalendář
akcíPetr Klaban. Cena 490 Kč. Pro účastníky Přednáškových dnů s MUDr. Josefem Jonášem Praha/Brno 2011 cena
270 Kč. K dostání v distribuční síti ECC, na www.eccklub.cz nebo na www.bodycentrum.cz.
Připravované akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
březen–duben 2012
3
31
téma měsíce:
srdce
Kardiotonikum
– léčiváokruh
složka upravující srdeční činnost a sloužící k posílení
srdeční výkonnosti. Kardiotonika mají
nízké terapeutické spektrum s rizikem
předávkování a četné lékové interakce.
Kretenismus – jedná se o oficiálně
uznanou mozkovou chorobu, kterou
provází různé stupně poruch tělesného i duševního růstu, např. malý vzrůst,
duševní zaostalost aj. Onemocnění
vzniká při snížené funkci štítné žlázy
v raném dětství, pokud tato hormonální porucha není včas léčena.
zdravě & chutně
Dnes s Mgr. Evou Jonášovou
Zapečený
kuskus se
zeleninou
&
Často můžeme slýchat
přirovnání, že nějaké město
či zařízení je srdcem čehosi.
Jako příklad uvedu známou
větu: Praha je srdcem
Evropy. Takovým tvrzením
vyjadřujeme, že zmíněná
oblast nebo zařízení je
centrem, něčím
nepostradatelným a velice
důležitým. S tím můžeme
souhlasit i z hlediska
lidského organismu.
Srdce
detoxikace
Pandemie – jedná se o hromadný výskyt
infekčního onemocnění v rozsahu větším než epidemie. Infekční onemocnění napadá více zemí, někdy i kontinentů. Pandemie vzniká v okamžiku, když
se radikálně změní struktura viru.
Serotonin – tzv. „hormon dobré nálady“. Jedná se o biologicky aktivní látku
vznikající z aminokyseliny tryptofanu.
Účastní se zánětlivých a alergických
reakcí (zužuje průdušky), podílí se
na vzniku nálady. Je často využívána
v psychiatrii, používá se ale například
i k léčbě migrén.
S
Strofantin
má stejné
účinky
jakoonemockarrdce je– křehký
orgán
a jeho
diotonikum,
alekjevelmi
určenčastým
k nitrožilnínění patří
příčinám
mu podání
akutníchchorob,
stavech.nebo dovzniku při
závažných
konce smrti. Často však spojujeme srdce
Struma/vole
– nenádorové
zvětšení
s cévním systémem,
takže hovoříme
o srdečštítné
žlázy,
jehož projevem
boule paně-cévním
systému.
Do tohotoje
systému
pod
bradou.
Dříve
hojně
vyskytovatří nejen
srdce,
ale se
také
tepny
a žíly nebola
v oblastech
jódu. to
li arterie
a vény.sZnedostatkem
hlediska detoxikace
Dnes
jí často
zejména mladé
dívky,
však není
taktrpí
jednoznačné
a srdce
se jeví
hormonální
léčbou štítnéorgán.
žlázy většijako velice komplikovaný
nou
zmizí si
bez
následků. rozebrat tkáně,
Pojďme
anatomicky
z nichž je srdce tvořeno. Velice často se hoTachykardie
– znamená
zrychlenísval
srdečvoří o srdečním
svalu. Srdeční
neboli
ní
frekvence
(tj. vyšší
nežse90věkem
tepů za
mimyokard
je tkání,
která
oslabuje.
nutu).
Na jejímsevzniku
se může kontrakční
podílet
Toto oslabení
týká takzvané
mnoho
faktorů
(fyzická
námaha,
ho- vyschopnosti.
Srdeční
sval svým
stahem
rečka,
či získané
srdeční
puzujestres,
krev vrozené
do tepenného
systému
a navady).
Existují tři typy
tachykardie:
si- ze
opak roztažením
(diastolou)
tuto krev
nusová,
supraventrikulární
a komorová.
žilního systému
nasává. Tím
udržuje v chodu dynamiku krevního oběhu. Jestliže
Tinitus
– jekontrakce
odborný výraz
pro ušní
šeschopnost
zeslábne,
hovoříme
lest.
Jedná
se o stav,
v němž člověkTato
vní- popotom
o srdeční
nedostatečnosti.
má
zvuky
akustického
stimulu.
rucha
vede kbez
závažným
důsledkům,
předeUšní
může
mít různý charakter
vším šelest
se jedná
o nedostatečnou
cirkulaci,
a
intenzitu.
Rozmanitékrve
jsouvtaké
příčipružnost,
hromadění
jednotlivých
ny
jeho těla,
vznikunásledkem
(např. mazová
částech
čehožzátka,
dochází
poškození
prodělaný
k otokům. bubínku,
Člověk musí
brát lékyzánět,
povzbuneprůchodnost
Eustachovysrdce.
trubice,
zující kontrakční schopnost
Jen pro
nádory
v oblasti
ucha a znali
mnoho
dal- Inzajímavost:
tyto poruchy
již staří
ších).
dové. Ti k podpoře správné činnosti srdce
používali náprstník (Digitalis).
Vegetativní
funkce
takové (endokard).
funkce or- Ta
Další tkání srdce
je –výstelka
ganismu,
kterévnitřní
jsou řízeny
pokrývá celou
dutinuvegetativsrdce a přením
a probíhají
krývánervovým
i chlopně.systémem
Záněty výstelky
způsobují
mimovolně,
např. dýchání,
aj. ale
nejen vznik sraženin
v srdcipocení
(trombů),
poškozují i funkci srdečních chlopní, kterých
je v srdci celá řada. Záněty srdeční nitroblá-
28
4
Kuskus (drobná těstovina z tvrdé
pšenice – PZV ), balíček mražené
zeleniny, cibule, česnek, Würzl
(PZV), olivový olej, sójová smetana
(PZV), sůl
Kuskus připravte dle návodu na
obalu. Na oleji osmahněte cibulku
a přidejte mraženou zeleninu.
Povařte. Smíchejte povařenou
zeleninu, kuskus, přidejte česnek,
sůl, Würzl. Směs zakapejte sójovou
smetanou a zapečte. Podávejte
s kysaným zelím nebo se salátem
s červenou řepou.
ny, jak se česky endokard nazývá, vznikají
Neměli bychom zapomenout ani na osrpředevším jako důsledek některých infekcí, dečník, vak, který obklopuje srdce. V něm
například streptokokových a dalších.
mohou vznikat záněty, které způsobují
Další tkání srdce je srdeční nervový sys- produkci tekutiny. Takže nejen sám zánět,
tém (systema conducens cordis). Tento sys- způsobený některými mikroorganismy, ale
tém se skládá ze dvou uzlíků, v nichž vzni- také tekutina nahromaděná v osrdečníkokají elektrické impulzy. Ty se rozvádějí vém vaku brání srdeční akci. Osrdečník je
nervovými
vlákny
po srdečním
svalu. Rytčínské
medicíně
pokládán
Cukety, cibule,
olivový
olej, citronová
šťáva, vkopr,
žitné
těstoviny,
pórek, za
sůl orgán, jemus je velmi důležitý pro srdeční „timing“, hož energetická porucha má velice silný
tedy
prooloupejte
to, aby srdce
tlouklo na
pravidelně
nazpěňte
psychiku
a způsobuje
celou řadu
Cukety
a nakrájejte
kousky. Navliv
oleji
cibuli,
přidejte cukety
aa duste
v přijatelné
frekvenci.
Musí docházet
psychických
poruch.šťávou a posypte
doměkka.
Hotový pokrm
osolte, zakapejte
citronovou
ksekaným
postupnému
stahování
srdečního
svalu žitnými
Srdcetěstovinami
je pochopitelně
závislé na
koprem.
Promíchejte
s vařenými
a na výrazně
ozdobu posypte
tak,
aby pórku.
krev byla vypuzována správným lidských emocích a také lidskou emociokolečky
směrem.
nalitu ovlivňuje. Dominantním emocionálPoruchy srdečního rytmu se léčí většinou ním projevem srdce je strach, konkrétně
pomocí léků, anebo chirurgickým zásahem strach ze smrti. Proto lidé, kteří nemají
do příslušných nervových vláken srdce. Pro v pořádku energii srdce, projevují takzvaČechy má tento systém léčby svůj zvláštní né hypochondrické tendence, často se zavýznam, neboť první, kdo jej objevil a po- bývají vlastní smrtí, a to jak ve svých úzpsal, byl Jan Evangelista Purkyně, po kostech a depresích, tak ve svých snech.
němž se vlákna vedoucí tyto elektrické imJe známo, že například prvním symptopulzy jmenují. Toxické zátěže a ložiska vel- mem infarktu myokardu (poškození cévmi často vedou k potížím s takzvanou ního systému srdce) bývají velice silné
srdeční arytmií. V rubrice Galerie prepará- pocity úzkosti a strachu ze smrti. Mezi zátů se zmiňuji o tom, že do této funkce za- kladní ošetření tohoto problému patří
sahuje i mozkový kmen, přesněji jeho část aplikace psychoaktivních léků, které postinazývaná pons (most).
ženého člověka rychle zbavují úzkostného
Tím však výčet tkání srdce nekončí. Srdce pocitu, jenž je velmi stresující a může sám
je tvořeno rovněž poměrně komplikova- o sobě silně poškodit organismus.
Tím se dostáváme k další části srdce, taknou vazivovou kostrou, která udržuje jeho tvar a zpevňuje některé jeho části. Ta- zvanému koronárnímu systému. Koronárké všechny chlopně jsou tvořeny vazivem. ní arterie jsou tepny, které se plazí po
Víme, že vazivo je velice důležitou tkání ve srdečním svalu a tenkými vlásečnicemi se
stavbě orgánů. Toxické zátěže a ložiska ve do něj zanořují. Přivádějí k srdci okysličevazivu způsobují závažné poruchy v kte- nou krev. Srdeční sval je hned vedle mozrémkoliv orgánu. Rovněž v srdci ovlivňují ku druhým orgánem, který je závislý na
přísunu kyslíku. Pokud je přísun kyslíku
celou řadu funkcí.
Dušená
cuketa s těstovinami
březen–duben 2012
kalendář
akcí
článek detoxikace,
snížen, člověk trpí ischemickou srdeční musíme i tomuto tématu věnovat velkou považovat za nejslabší
chorobou nebo anginou pectoris, případ- pozornost, chceme-li uchovat srdce zdra- který je stále k řešení.
Podle čínské medicíny je srdce spojeno
ně – při akutním nedostatku kyslíku – vzni- vé.
Srdce poškozují také toxiny ze vzdále- s tenkým střevem, což je příliš zjednoduká infarkt myokardu. V tomto případě jde
o rozpad tkáně, kterou příslušná céva zá- ných orgánů. Velmi známý je především šující termín. Tenké střevo se skládá z něvliv streptokokového toxinu z chronických kolika částí a podle našich poznatků lze se
sobuje.
Znalce čínské medicíny a detoxikace vý- ložisek, uložených například v mandlích. srdcem spojovat pouze jednu část tenčet těchto tkání upozorňuje na to, že srd- Tato ložiska se však mohou nacházet i v ji- kého střeva: dvanácterník (duodenum).
ce je sice pokládáno za jeden z pěti ma- ných orgánech, jako je lymfatický systém, Ostatní části tenkého střeva jsou součástí
Přednášky v Praze
teřských orgánů, ale že to s ním není tak střevo, žlučník. Na streptokokový toxin jiných okruhů.
datum
čas je výrazněnázev
akce
lektor
místo konání
cena
jednoduché.
Srdce
ovlivňováno
srdeční
14. 3. 2012
Mgr. Marie
Vilánková
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
dalšími
orgány9.30–15.30
pentagramu. Seminář
Velký vlivIVna Vnitřní převodní systém
Praha 10
něj mají játra, ledviny a slezina. Játra, jak
Interatriální vlákna
víme,
nejen vazivový,
ale i nervo14. 3.ovlivňují
2012 16.00–18.00
Seminář
V
Mgr.
Marie
Vilánková
ECC,
Na Výhledech 1234/8, 300 Kč
Pravá předsíň
vý aparát srdce a také kvalituSrdce
vaziva
v kojako
klíč a ukazatel zdraví
Praha 10
ronárních
cévách.
Slezina
ovlivňuje
kvali20. 3. 2012 9.30–15.30
Seminář II
Vladimíra Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
tu srdečního svalu, ale také osrdečník,
Praha 10
protože jeho vnitřní strana je pokryta epi21.
3.
2012
10.00–12.00
Zkouška
2.
stupně
distributor
ECC,
Na Výhledech 1234/8, 299 Kč
telem, který patří pod vliv sleziny. Sám osrPraha 10
dečníkový vak je pochopitelně tvořen va21. 3. 2012 13.00–15.00 Zkouška 2. stupně
distributor
ECC, Na Výhledech 1234/8, 299 Kč
zivem.
Praha 10
Slezina také spolu s ledvinami ovlivňuje
kvalitu
výstelky9.30–15.30
cévní a srdeční.
Sice máme
28. 3. 2012
Seminář
I
Marie Dolejšová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
Fasciculus
preparát CorDren, ale nemůžeme se spo- Nodus sinoatrialis
Praha 10
atrioventricularis
(pacemaker
srdce)
léhat
to, že
právě on vyřeší
všechny
28. 3. na
2012
17.00–18.00
Zkouška
1. stupně
distributor
e-mail
0 Kč
srdeční problémy a že bude jeho užívání
3. 4. 2012
9.30–15.30
Seminář III
Vladimíra Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 1000 Kč
dostatečnou prevencí k tomu, aby nedoPraha 10
šlo k poruše srdeční činnosti. Velice zásad11.
4.
2012
9.30–15.30
Seminář
I
Ing.
Vladimír
Jelínek
ECC,
Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
ní a důležitou úlohu hraje info-energeticPraha 10
ká kvalita ostatních orgánů tak, jak jsem
17.
4. 2012 9.30–15.30
Demonstrační měření
Vladimíra Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
je
vyjmenoval.
Praha 10
Energie jater, představující agresi, úzkost
nebo
velice zásadníSeminář
energií.IIPo18. 4.strach,
2012 je9.30–15.30
Marie Dolejšová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
škozuje celou srdeční strukturu. Rovněž Nodus
Praha 10
špatná
energie9.30–15.30
ledvin rozhodně
atrioventricularis
24. 4. 2012
EAMnezaručí,
set
Mgr. Marie Vilánková
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
Purkyňova
že naše srdce bude dlouhodobě zdravé.
Praha 10
vlákna
Naopak může způsobit celou řadu srdeč25. 4. 2012 9.30–15.30
Seminář II
Ing. Vladimír Jelínek
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
ních dysfunkcí. Chceme-li odstranit ložiska
Praha 10
z myokardu a tím zabránit ochablosti
25.
4.
2012
16.00–18.00
Seminář
V
Ing.
Vladimír
Jelínek
ECC,
Na Výhledech 1234/8, 300 Kč
srdečního svalu, takzvanému „stařeckému
Praha 10
srdci“, musíme věnovat péči prozměnu sle25. 4. 2012 17.00–18.00 Zkouška 1. stupně
distributor
e-mail
0 Kč
zině.
mohou reagovat některé
napříotázce
srdce hraje
důležitou
Vliv
na psychiku
je velice
zřejmý.
2.V 5.
2012 zdravého
9.30–15.30
Seminář
III
Marie orgány,
Dolejšová
ECC,srdce
Na Výhledech
1234/8,
1000
Kč
úlohu ještě také krevní tlak, vytvářený dí- klad klouby, ledviny, ale také srdce. Touto V Praha
čínské10medicíně se projevy srdečních
ky reaktivitě cévního systému. Škodlivý vliv reakcí je zánět srdeční nitroblány a poško- problémů a srdeční energie hodnotily po2. 5. 2012
17.00–18.00 Zkouška 1. stupně
distributor
e-mail
0 Kč
na srdce má vysoký tlak, protože srdce mu- zení funkce chlopní. Detoxikace se proto dle síly hlasu. Příliš silný a burácivý hlas
9.
5.
2012
9.30–15.30
Seminář
III
Ing.
Vladimír
Jelínek
ECC,
Na
Výhledech
1234/8,
1000
Kč
sí protlačovat krev proti velkému odporu. musí týkat i těchto ložisek. A to nejen těch, svědčil o namáhaném srdci a naopak slabý
Prahahlas
10 vypovídal o slabosti srdce. Rovkterá obsahují streptoko- a tenký
16. 5. 2012srdeční
9.30–15.30
Mariejiné
Dolejšová
ECC,
Na Výhledech
Kč byl
Vazivový
skelet Demonstrační měření
ky: také
mikroorga- něž
takzvaný
srdečný,1234/8,
hurónský 600
smích
Praha 10 za projev příliš silné energie srdnismy jsou pro srdce považován
Valva trunci pulmonalis
nebezpečné.
Jedná
se ce a byl varovným
signálem.
Z tělesných
Informace
a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech
1234/8,
Praha 10,
tel.: 274 781 415,
[email protected]
nebo přímo
na www.eccklub.cz
(Pulmonální
chlopeň)
Valva
aortae
především
o
původce
projevů
pak
srdce
bylo
hodnoceno
podle
v sekci Vzdělávání
(Aortální
chlopeň)
různých
virových
onešpičky
jazyka
a
špičky
nosu.
Také
barva
rtů
Valva tricuspidalis
mocnění, včetně chřipko- a barva tváří či konečků prstů byla signá(Trojcípá
Přednášky v Brně
Valva bicuspidalis
chlopeň) vého viru, viru coxsackie, lem pro hodnocení srdeční energie.
(Mitrální
My
se můžeme
borrelie
datum
čas
název akce
lektora dalších mimísto
konání spolehnout na diagnosticcena
chlopeň)
EAV přístroj.
kroorganismů.
Důležitou kýDům
7. 3. 2012
9.00–15.00
Seminář III
Ivana Buchtelová,
odborů,Vyhodnocení problematic1000 Kč
údajů z našeho
roli Pavel
hraje Jakeš
také imunitní kých
Malinovského
námměření
4, Brnoje však záležisystém, který zabraňuje tost velmi složitá a bude potřeba mnoha
14. 3. 2012 9.00–15.00
Seminář I
Ivana Buchtelová
Dům odborů,
600 Kč
propuknutí různých in- zkušeností a času, abychom mohli říci, že
Malinovského nám 4, Brno
fekcí, které mohou srdce detoxikaci srdce, tohoto pro člověka kritic27. 3. 2012 14.00–17.00 Praktická Salvie
Ivana Buchtelová
Body
Centrum,
Vodní že
16,srdci rozumíme
250 Kč
kého
orgánu,
ovládáme,
poškozovat.
Brno
Čtenář si po přečtení to- a jsme schopni dosáhnout toho, aby bilo
28. 3. 2012 9.00–15.00
Demonstrační měření
Jakeš
Dům odborů,
a zdravě až do sta let.600 Kč
hotoPavel
článku
jistě pomyslí, pravidelně
set že že detoxikace srdce je
Mgr.
Marie
Vilánková
Malinovského nám 4,MUDr.
Brno Josef Jonáš
Namáhá se a rozšiřuje, cožEAM
způsobí,
velice
komplikovachlopně
k sobě
dostatečněSeminář
nedoléhají
Ilustrační
foto: www.samphotostock.cz
ná záležitost. A máMgr.
naprostou
pravdu.
28. 3. 2012
16.00–18.00
V
Marie Vilánková
Dům
odborů,
300 Kč
a nezabraňují návratu krve například
z ko- Očista srdce patří mezi nejsložitější proceAbrahams, nám
P., Druha,
R.: Lidské tělo.
Borelióza
Malinovského
4, Brno
mory
předsíně.
O krevnímSeminář
tlaku nerozčlověka.
sy v oblasti detoxikace.
odpovídá
11. 4.do
2012
9.00–15.00
II
IvanaTomu
Buchtelová
Dům odborů, Atlas anatomie
600
Kč
hoduje přímo srdce, ale jiné orgány. Proto i úroveň našich znalostí této oblasti. Lze ji
Ottovo
nakladatelství
r. o., Praha 2003
Malinovského
nám 4,s.Brno
PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY
(osobní účast)
březen–duben 2012
29
5
za zdravím na zahrádku
mikrobiologie
iry jsou informace zapsané pomocí
genetického kódu ve tvaru RNA nebo DNA. Tyto kódy používá celá živá
říše. Jedná se o skupinu genů, které jsou zabaleny do různých odolných obalů, aby
přežily cestu ve vnějším prostředí mezi buňkami. Tvorba těchto bílkovinných obalů je
součástí genetického kódu viru. Při kopírování virové informace dochází k tvorbě
těchto bílkovin. Zapadají do sebe jako
puzzle a vytvoří tak pevnou schránku, do další infekce, hlavně bakteriální,
níž se zasune genetická informace. Dalo by které mohou pocházet buď z vnějse říci, že viry jsou vlastně takové pomyslné ší nákazy, nebo z vlastních mikrobiálložisek
v organismu.
obálky sloužící k přenosu různých návodů níchesnek
zná
jistě každý. Vytrvalá rostlina, jejíž cibule, pokrytá
Zabílými
kvalitu
sliznic se
odpovídá
na to, jak vytvářet bílkoviny.
šupinami,
skládá zeorgánový
stroužků. Ačkoli česnek původem
okruh sleziny,
k detoxikaci
tedy
použijeme
Každý organismus v sobě nese od svých pochází
z Orientu,
běžně se
pěstuje
také u nás. Je součástí mnoha
preparátydodává
VelienDren
a VelienHelp.
předků celou řadu těchto návodů, podle pokrmů,
jim výraznou
chuť a Řešíaroma. Pěstování této vzhledem
me-li častézato
virové
nákazy
např.
u dětí, zeleniny
je
nichž pak roste (stavební bílkoviny), vy- obyčejné,
léčebně
téměř
zázračné
není obtížné. Vysazují se
potřeba
očistitčesneku,
samotnéanebo
dýchací
tváří energii (hormony, enzymy), zajišťuje buď
stroužky
se ústrojí
na jařeod
vysévají semena.
obranu (imunita), … Viry tedy do organis- mikrobiálních ložisek (preparáty Bambi
Bronchi,jeRespiDren,
RespiHelp).
Preparát znám již od nepaměti. Podle pověstí
mu přináší cizí návody, na základě kterých Česnek
díky svým léčivým
schopnostem
Bambi
Bronchi
obsahuje
také informační
se organismus chová. Pokud buňka začne byl
v dávné
minulosti
podáván
válečníkům, aby jim dodal sílu k boji. Během první
složku určenou
k očistě
orgánůšťáva
okruhu
vytvářet virové části ve velkém a přestane světové
války se hojně
používala
z česneku, která sloužila jako antiseptikum
plnit své funkce, poměrně rychle zaniká asleziny.
dávala se vojákům přímo na otevřené rány. Jedna lidová pověra zase říká, že
Při nákaze
virovou
hrajeadůležitou
a organismus napadené buňky rychle zlik- česnek
navlečený
nainfekcí
provázku
zavěšený v kuchyni přinese bezpečí a zdraví celé
protilátková imunita. Pokud má orgaviduje. Horší situace nastává, když se to roli
rodině.
děje nenápadně. Organismus totiž tyto nismus v sobě protilátky ke konkrétnímu vikteré získal
při předchozí
nebo
návody začne zahrnovat do svého geno- ru, Stejně
jako pěstování
neníinfekci
ani sběr
česneku nikterak složitý. Cibule se sbírají
tyto protilátky
mu, přijme je za své a začne se podle nich takév očkováním,
antivirové
buněčné přímo
imunity.
je počervenci a srpnu,
nemusí sese
sušit,
ale nechají
se oschnout
naImunita
poli nebo
nalepí
chovat. Toto přejímání cizích návodů mů- na virové
a organismus
zlikvidovat
záhonku.
K uskladnění
se hodí
místa. V
bylinkářství nedokáže
má ze všech
částí
kapsidy
a zabrání tomu,
abychladná
se vi- tlačena
že být pro organismus nebezpečné, pro- rus dostal
nebo
nádorové
buňky.jsou
V tomto
rostliny
své místo
allii). Hlavní
předností
česneku
jeho
dovnitř
buněkpouze
a došlocibule
k jeho(Bulbus
na- nakažené
tože buňka neplní své funkce. To může kopírování,
případě přítomností
má málo agresivity,
kterou je třesilné uvolnění
antibakteriální
je způsobeno
sirné sloučeniny
a šířeníúčinky.
nákazy.To
Vznikvést k celé řadě různých poruch, nemocí, nou-li uvnitř
ba použít v imunitních
reakcích.
zvanébuněk
aliin. Ten
se aliinázou
štěpí v antibakteriální
alicin. Česnek,
užívaný
intracelulární
infekční
dokonce i ke vzniku rakovinových buněk. virová ložiska,
Chceme-li
organismus
zbavit
virových
záv přiměřeném
množství (tedy
maximálně
tři stroužky
denně),
pomáhá
snížit
musí zasáhnout
buněčná
Pokud se stane, že viry v organismu vy- imunita, která
těží,
musíme
v první
řaděDále
dát má
do pořádku
krevníinfikované
tlak a čistit
krev. zničí.
Udržuje
srdce
v dobré
kondici.
buňky
Ten-naše
tvoří infekční ložiska a uloží své návody na to typ imunity
a protinádorovou
imunitu.
blahodárné
účinky na
střevní
trakt,protivirovou
zmírňuje křeče
a navíc v sobě hromadí
má na starosti
rovněž
okruh
bezpečná místa, aby je organismus nezlik- sleziny. značné množství jódu. Je tedy vhodný
Použijeme
preparáty
okruh
sleziny
rovněž pro
lidi, kterépro
trápí
špatná
vidoval, jsou informační preparáty velice
(VelienDren
a VelienHelp)
a okruh jater
funkce
štítné
žlázy. reprezentují
Zajímat by se
o něj měly
také osoby,
které se potýkají
Podle
čínské
medicíny
okruh
podstatné. Bez nich totiž organismus již sleziny
a LiverHelp). V některých přís dlouhodobým
kašlem,
zánětem
průdušek (LiverDren
či astmatem.
tyto emoce
a vlastnosti:
přemýšlení,
není schopen tyto převzaté návody odha- starostlivost, pracovitost. Bývá také obra- padech není nutné odstranit celou nakalit a z Věděli
organismujste,
smazat.že…
buňku,
je česnekPokud
právem ženou
považován
zaaby došlo ke zlikvidování inzem vztahu člověka kAčkoli
sobě samému.
se do
organismu
dostává nejčastěji
tracelulárních
infekčních ložisek. Mohou
životabudič,
tudíž ani
jeho
energievši
tohoto orgánu
není v nic,
pořádku,
…Virus
česnek
svařený
s oreganem
dokáže usmrtit
kapénkovou
být nastartovány samoopravné mechaniskonzumace,
se nemá
těla projevit
dvo-přehánět.
a štěnice?infekcí nebo požitím infiko- může se v imunitní rovině
vaných potravin a nápojů. U tohoto způ- jím způsobem. Pokud
které dokáží opravit DNA buňky a vyPři zároveň
dlouhodobém
větších
není v užívání
po- my,
sobu
virové nákazy
hraje zásadní
roli kva- řádku ani energie jater
mazat informace vnesené virem. Pro
dávek
česneku
hrozí
(o čemž
svědčí
pří-kožní
…
v minulosti
byl česnek
považován
litaza
sliznic
dýchacího a Plebejci
trávicího dokonce
ústrojí. Při lišná agresivita), člověk
vyrážky
průjmy.
se acítí
ohrožen. nastartování těchto procesů je důležitý
afrodiziakum?
respiračních
většinou
do-lásky.
Dochází k autoimunitním procesům v těle, preparát Antivex (dříve Antivir), který
z česnekuonemocněních
a koriandru vařili
nápoj
chází
nejprve k Vyzkoušejte
nákaze virovou
infekcí, sami!
jsou ničeny zdravé buňky organismu. Opač- organismu a buňkám předkládá virové inŽe nevěříte?
a posuďte
kvůli níž je poničen řasinkový epitel dý- ným pólem a zároveň druhým projevem formace, jež je třeba z organismu vymachacího traktu. Tím se otevírá cesta pro špatné energie okruhu sleziny je porucha zat. Působení informační úrovně prepará-
tu Antivex napomáhá tomu, aby byly z lid- Rod Nairovirus – je přenosný klíšťaty
ského organismu vymazány cizí návody, a způsobuje takzvanou krymsko-konžskou
které jej poškozují.
hemoragickou (krvácivou) horečku.
Rod Phlebovirus – je přenášen hlavně
komáry.
Přehled RNA virů
Mají genetický kód ve formě ribonukleové Rod Hantavirus – sdružuje skupinu vikyseliny (RNA) v podobě jednoho nebo rů, jejichž nositeli jsou také drobní hlodvou řetězců. Mohou být obalené nebo davci (hlavně myši). Hlodavci virové částice
neobalené.
vylučují do trusu. Člověk se nejčastěji nakazí vdechnutím jejich vyschlých, rozpráVirus
se tedy
do perlíček,
těla nej Čeleď Arenaviridae
ato
– jsou
vytrvalá
viry,bylina,
kte- šených
známá výkalů.
také pod
lidovými
názvy
častějijedostává
dýchacím
traktem,takpo
ré se vyskytují hlavněkokořič
u hlodavců.
nebo Někonvalium,
typická jak
svým vzhledem,
potravy
také zažíkteré jsou přenosnésvou
na člověka.
výraznou,
Asinezaměnitelnou
nej- požití kontaminované
vůní. Vyskytuje
se v Evropě,
Virus
vstupuje
do imunitznámější je virus
Asii ahorečky
Severní Americe.
Lassa. vacím
U násústrojím.
se jí nejvíce
daří
v listnatých
lesích,
ních buněk
makrofágů
krevních desVyskytuje
je však
se hlavně
také častou
v Afri-ozdobou
zahrádek.
Každý az do
drobounkých
tiček.
zápal plic
překrvením,
ce akvítků
projevuje
má nase
svém
jako
okraji
šestZpůsobuje
zoubků a uvnitř
šest styčinek.
k poruchám
cévního
ústrojí a tuhorečnaté
krvácivé dochází
V září
se květy mění
na šarlatově
systému
Nákaza
se proonemocnění se svalo- bulárního
červené
bobule,ledvin.
obsahující
tvrdá
vými bolestmi a vyráž- jevuje
semena.
horečnatým onemocněním s porukou. Při onemocnění chou ledvinových funkcí. Někdy je tato
často dochází k poK léčivým
účelům
využíváno zejména
natě
skupina
virůjeoznačována
jako myší
mor,
škození srdce a led(Herba
listů (Folium
V convallariae),
Čechách byl prokázán
na jižní Moravě.
vin. Do této skupiny
convallariae) a zřídka květu (Flos convallariae).
virů patří také virus
Kvetoucí
nať se sbírá
v květnu a červnu.
Čeleď
Caliciviridae
– pro lidi jsou
lymfocytární chorioOdřezává
se těsně při
a suší
ve stínu, (půvýznamné
dvazemi
rody.
Rodse
Norovirus
meningitidy, který
semožno
pokud
nejrychleji. jako
Je zvláštní,
že virus)
drogaje
vodněcooznačovaný
Norwalk
projevuje jako
chřipnemá
žádný
pach. Zato
jejíZpůsobuje
chuť je nasládle
poměrně
častý.
akutníhořká
gastroka a atypická
pneua ostrá.
V Čechách
se používá
nať, květy
enteritidu
(střevnípředevším
chřipka, zánět
žaludku
monie a napadá
ner- a střev), zvracení, břišní křeče, někdy hojen výjimečně.
vový systém.
rečku, bolesti svalů a hlavy. Je velmi inNa rozdíl od česneku
nemá
konvalinka
v bylinkářství(napřítak
fekční
a především
v kolektivech
univerzální
využití. Především
obsahujedomovech
jedovaté látky,
klad ve školách,
důchodců)
Čeleď
Astrovia proto– musí
býtrody.
její užívání
výhradně
pod lékařským
můžeprováděno
snadno vyvolat
epidemii.
Vyskytuje
má dva
ridae
dohledem.
dokáže
výrazně pomoci
– je totiž
se častěji
v podzimních
a zimních
měsících.
Prvním zKonvalinka
nich je rodpřesto
účinným
kardiotonikem.
Dokáže
srdeční
činnost,průjmová
zpomalujeoneji
Rodupravit
Sapovirus
způsobuje
Avastrovirus,
který
a zároveňnapadá
slouží kptáky.
posílení
srdeční
výkonnosti.
Byla
dokonce
prokázána
mocnění
hlavně
u dětí.
Ostatní
rody z této
Druhý,
výraznáMamastrovirus,
shoda v mechanismu
účinků
mezi(Lagovirus,
glykosidy konvalinky
čeledi
Nebovirus, Vesivirus) se
napadá
a osvědčeným
strofantinem
vyskytujíaudigitalisem.
zvířat.
savce. srdečním
Lidský lékem
astrovirus
způsobuje průjmy a bolesti břicha, zvláště u dětí ve Čeleď Flaviviridae – dostala název
Vyzkoušejte:
věku
3–5 let a u starých li- podle viru žluté zimnice (febris flava).
Trápí
vás zvápenatělé
česnekovodí. Projevuje
se také zvý- cévy?
Rod Vyzkoušejte
Flavivirus – se dříve
nazýval Arbo B
šenou
teplotou
a
bolest(z
anglického
arthropod-borne,
tj. přenoscitrónový lektvar! Můžete si jej snadno připravit
mi hlavy.
Způsobuje
cca
ný
členovci).
Znamená
to
tedy,
že
sami. Rozmixujte 30 stroužků česneku a 5 bio člověk se
10 % průjmových one- nakazí nejčastěji kousnutím od komára necitrónů. Do směsi přilijte 1l vody a přiveďte k varu.
mocnění. Přenáší se po- bo klíštěte, během něhož dochází k sání
Nechte
směs ve
vroucí vodě
jednou
převalit,
sceďte virů, které
travinami,
znečištěnou
krve.
Do Flavivirů
patří komplex
a
nalijte
lektvar
do
lahve.
Uchovávejte
v
chladu.
Poté
stačí
vodou nebo přímo lidským kontaktem. způsobují klíšťovou encefalitidu.
Je to naV zemích
mírného
pásmavypít
se nejvíce
objepříklad
komplex výtažku
klíšťových encefalitid
jednou
denně
0,2 cl
tohoto
zázračného
vuje v zimě.
typu,
ruskou
a omlazení vašeho organismu východního
může začít.
Pozpůsobujících
pár týdnech
se horečku. Pro nás je nejvýznamnější středoevdostaví výrazné zlepšení organismu a cévy se pročistí.
Čeleď Birnaviridae – jsou hlavně ropská klíšťová encefalitida (Tick-borne enČesnekovou
kúru užívejte
tři týdny,
poté
osm
dní Tento
vynechte
cephalitis
virus
group).
virus koluje
zvířecí viry,
které se objevují
u ptáků (kua pokračujte
další
tělo tímto
způsobem
mezi drobnými
hlodavci
a je přenášen
řat), lososovitých
a dalších
rybtři
a utýdny.
hmyzu.Očišťujte
Způsobují
nekrózu
každý
rok.(zánik buněk) slinivky různými vývojovými stadii klíštěte. Často se
nakazí také hovězí a jiný dobytek, proto je
a zánět burz (tíhových váčků) kloubů.
možný i přenos nepasterizovaným mlékem.
Čeleď Bunyaviridae – je to skupina Onemocnění má dvě fáze. První fáze se
asi 140 virů, jejichž hostiteli jsou hlavně projevuje jako běžná chřipka, provázená
Zdroje:
Korbelář,
J., Endris,
Z., Krejča,
Naše rostliny
v lékařství.
bolestmi
hlavy, J.:
únavou
a horečkou.
Druhá
drobní savci (ježci, zajíci,
hlodavci
aj.). Viry
Avicenum,
Praha
1974
po čtrnácti
dnech.
přenášejí hlavně komáři a klíšťata. Viry, fáze přichází přibližně
Lavenderová,
Franklinová,
A.: Magické
PokudS.,do
té doby imunitní
systémrostliny.
vir nekteré jsou přenášeny členovci, se nazývají
Volvox
1999
se Globator,
projevovatPraha
postižení
arboviry. Některé viry z této čeledi tedy zlikviduje, začne
Ch.:krutými
Léčivé bolestmi
rostliny antiky.
v mozku
hlavy,
patří do arbovirů. Způsobují především in- meningůRätsch,
Volvox Globator,
Prahanevol2001
které jsou doprovázeny
horečkami,
fekce nervového systému, encefalitidu.
Ilustrace:(virus
Korbelář,
J., Endris,
Krejča, J.: Naše
rostliny
v lékařství.
nostíZ.,
a zvracením.
Dochází
ke ztuhnutí
sva Rod Orthobunyavirus
Čalovo,
Avicenum,
1974
třesu,Praha
poruchám
Lednice, Ťahyna) – viry způsobují horečna- lů na šíji, ke svalovému
té onemocnění chřipkového typu s nervo- spánku a paměti. Pokud v nervovém systému vzniknou infekční ložiska, mohou se
vými příznaky.
26
6
březen–duben 2012
Dnešní
díl rubriky
Za zdravím
V první části povídání o virech bylo
zmíněno,
že jsou
součástína zahrádku může
některým
z
vás
připadat
zvláštní. Setkávají se zde totiž
přírody a ocitají se na pomezí mezi neživou přírodou a živými
rostliny,
kterése,
mají
mnoho
protikladů. Česnek
organismy. Nedokáží samy růst
a množit
vždy
k tomu
a
konvalinka.
Jak
spolu
souvisí?
potřebují nějakou buňku z rostlinné nebo živočišné říše, Česnek se pěstuje jako
zelenina, naproti tomu konvalinka zastává úlohu něžné
bakterii nebo plíseň, do níž se dostanou.
Následně změní její
rostlinky, zdobící okrasné květinové záhonky nebo
látkovou přeměnu a rozmnožovací cyklus a poté přinutí
paloučky v listnatých lesích. Česnek nelibě zapáchá,
buňku, aby začala tvořit nové zatímco
kopie viru.
Ty budou
po
konvalinka
omamně
voní. Česnek nachází své
uvolnění z hostitelské buňky schopny
další
uplatněnínapadat
při řešení
nejrozličnějších zdravotních potíží.
zdravé
buňky.
Konvalinka
nemá
zdaleka tak široký léčebný záběr.
V
V jednom jsou si však tyto rostliny přeci
jen podobné – obě pomáhají našemu
srdci.
Viry
Česnek
kuchyňský
(Allium sativum)
Č
2. část
?
březen–duben 2012
Konvalinka vonná
(Convallaria majalis)
T
slovníček
pojmů
projevovat různými
obrnami a necitlivostí
horních končetin, chronickými bolestmi
hlavy, poruchami koncentrace, nálady,
spánku, depresí a sníženou výkonností. Infekční
ložiska
tohoto
viru
mohou
vznikAngina
pectoris
– je
jedním
z projevů
nout
i vlivem očkování
FSME.
ischemické
chorobyproti
srdeční
(tzv. algicKomplex
virů
japonskéchoroby
encefalitidy
(Jaká forma
ischemické
srdeční).
panese
encephalitis
virus group)
Projevuje
se typickou
bolestí se
napřenáhrudi,
ší hlavně
Způsobuje
horečkterá komáry.
může vystřelovat
dorůzné
ramene
nenatéboprojevy,
vyrážky
a u
staršíchzpůsoosob
čelisti. Bolest
bývá
většinou
mívá
těžšífyzickou
průběh. námahou, rozrušením
bena
Patří
sem
také virus
horečnebo
chladem
a v západonilské
klidovém režimu
do
ky, který
se řídce
objevuje
na jižní
několika
minut
zmizí. iNěkdy
jeMoratřeba
vě. Přenáší
ho hlavně stěhovaví
ptáci.
podat postiženému
nitroglycerin.
Virus žluté zimnice (Yellow fever virus
group)
je přenášen
komáry,
a sice mezi
lidArytmie
– je porucha
srdečního
rytmu
mi (západní
Afrika,
městská
forma) a mezi
způsobená
postižením
převodního
sysopicemi
forma).činnost.
Tento Arytvirus
tému,(džunglová
který řídí srdeční
napadá
různé buňky
organismu,
mii mohou
vyvolat
některé způsobuporuchy,
jako je ischemie
nebo hypoxie,
ale taje encefalitidu
a postižení
orgánů (zvláště
některé
léky,zimnici
působení
elekjaterkéa zánět,
ledvin).
Proti žluté
existuje
trického proudu nebo také stres.
očkování.
Virus horečky dengue se přenáší komáry
Biorytmus –obrovský
děj, jinými
slovy biologica představuje
problém
hlavně
ky vlastní cyklus
změn
týkající se
v rozvojových
zemích.
Projevuje
se nějajako
kého stavu,
vlastnosti
nebo hodnoty.
horečnaté
onemocnění
s vyrážkou,
bolestU očima
každého
probíhá
mi za
a v živého
zádech.organismu
Velmi často
u mlaopakovaně
a s určitou
pravidelností
dých
dívek způsobuje
krvácivou
horečku,
(například
spánek/bdění,
menstruační
dochází
ke snížení
počtu krevních
destiček.cyklus aj.).
Rod Pestivirus – je virus prasat a skoDiastola –virus
znamená
klidovéTyto
období
tu (například
moru prasat).
viry
srdečního
cyklu mezi
dvěma u
systolami
někdy
bývají nalezeny
v průjmu
dětí.
(tj. fáze
srdečního cyklu,
při nížskupinu
dochá Rod
Hepacivirus
– zahrnuje
ke kontrakcihepatitidu
srdeční síně
nebo
kovirůzízpůsobujících
(zánět
jater)
s vypuzením
typumory
C. Tento
virus se krve).
množí v hepatocytech (jaterních buňkách) a B-lymfocytech
Enuresis nocturna
pro
(imunitních
buňkách).– latinský
Vzniká výraz
obrovské
tzv. noční
pomočování.
Jedná semutací.
o stav,
množství
virových
částic a mnoho
dítě nebo dospělý
spánku,
To kdy
představuje
problémmočí
prove imunitu
přestože
normálně
ovládá
močový měa možný
vznik
chronické
a perzistentní
inchýř.
Příčiny mohou
být různé,
může se
fekce
s mnoha
mikrobiálními
infekčními
jednat
o poruchy
ložisky.
Přinapříklad
imunitním
zásahumočového
dochází
měchýře,jater,
poruchy
v CNS,
genetické
vlik postižení
někdy
probíhá
bez přívy, ale
také nadměrný
a prodělaznaků.
Přibližně
20 % lidí stres
dokáže
hepatitraumata.
tiduná
typu
C zcela zlikvidovat, u ostatních
začnou infekční ložiska uložená v játrech
Epitel – jerůzné
výraz jaterní
pro krycí
tkáň pokrýzpůsobovat
problémy.
Ty
vajícívést
zevní
těla.
Známe
ji spíše
mohou
až povrch
ke vzniku
cirhózy
a rakovipod Hepatitida
pojmem výstelka.
ny jater.
typu C seVystýlá
přenáší také
krví,
vnitřní
povrch
dutých orgánů, s výjimexistuje
proti
ní očkování.
kou cév a mozkových
komor. Jedná
se
Nezařazené
viry – představují
viry heo nejčetnější
patitidy
G (HGV, lidskou
GBV-C).tkáň.
Jsou také přenášeny krví, nezpůsobují akutní onemocněChronická
anemie
– infekční
anemie ložiska
neboli
ní, ale
velmi často
vytváří
chudokrevnost
v játrech,
která majíznamená
vliv nejen nedostatek
na játra saželeza.
chronickém
stadiuokruhu
se prohlumotná,
ale Vi na
ostatní orgány
jater. bují její projevy, jako jsou únava, malátnost, bušení srdce, bledá pokožka
Více o Hepeviridae
anemii najdete také
v rubri aj.
Čeleď
– zahrnuje
ce MUDr.
Jonáš radí
bulletinu
Joalis
pouze
rod Hepatitis
E vvirus,
obsahující
info září–říjen
2011.
skupinu
virů způsobujících
hepatitidu typu E. Nákaza většinou probíhá mírně, bezIschemická
chorobatvoří
srdeční
– onemocpříznakově.
Výjimku
těhotné
ženy,
nění srdce,
způsobené
nedostateču nichž
nákaza
probíhá jeho
naopak
prudce,
ným
prokrvením
ischemií.
Pomůže
vést
k poškozeníneboli
jater, mozku
a ledje jakjezásobení
kyslíkem,
tak
vin rušeno
a velmi často
také příčinou
potratů.
i odvádění
látkové
výměny.
PodPříznaky
jsou zplodin
podobné
žloutence
typu
A,
kladem
je zúžení koronárních
přenáší
se fekálně-orální
cestou. tepen.
27
7
ohlasy
klientů
– obsahuje
Řád Mononegavirales
velmi širokou skupinu virů.
Čeleď Bornaviridae – z ní je pro člověka důležitý Borna disease virus. Původním přenašečem jsou koně. U člověka
virus napadá nervový systém, hlavně limbický systém, který má na starosti emoce,
paměť a reguluje chování. Následkem toho dochází ke změnám nálad, psychickým
problémům, depresím, schizofrenii.
Čeleď Filoviridae – obsahuje rod Marburg-virus, což je zvířecí virus, který způsobuje těžkou hemoragickou (krvácivou)
horečku. Dalším rodem je obávaný Ebolavirus. Tento virus je původně od opic
a způsobuje obávanou horečku Ebola
s velmi vysokým procentem úmrtnosti (až
90 %). Přenáší se přes sliznice a porušenou
kůží. Nákaza se projevuje horečkou, zvracením, krvácením, průjmy. Dochází k úmrtí na multiorgánové selhání.
Čeleď Paramyxoviridae
Podčeleď Paramyxovirinae
• Rod Avulavirus – způsobuje tzv. new-castelskou nemoc drůbeže.
• Rod Henipavirus – objevuje se u netopýrů v Africe, je přenosný na člověka, způsobuje respirační onemocnění a encefalitidu.
• Rod Morbillivirus – je důležitý pro člověka.
Do tohoto
patří řada
virů patoKdyž
jsemrodu
s MUDr.
Jonášem
genních pro zvířata (způsobují psinku,
jeho poradně
mor skotu, ovcí, koz,vdelfínů).
Zahrnuje také virus spalniček
(morbilli),
tzv. Measles
zkonzultovala
svůj
virus, pocházející z moru skotu. Vstupuje
zdravotní
stav,
bylo
nám
do těla dýchacím traktem, množí se ve sliznici
dýchacích
cest, proniká
do případ
lymfaticoběma
jasné,
že můj
kých uzlin, kde tvoří obrovské mnohojanepatří mezi ty snadné,
derné buňky. Dále je roznášen imunitními
dobře do
zvládnutelné
a adobře
buňkami
vnitřních orgánů
vzniká
typická
vyrážka.
Nakažené
imunitní
buňpochopitelné. Je mi čtyřicet
ky jsou ničeny, dochází k výraznému polet. buněčné
Už patnáct
mne trápí
klesu
imunity,let
k potlačení
tvorby
ochranných
lymfocytů,
někdy
paradoxně
deprese a úzkostné
stavy,
dochází ke zlepšení ekzému. Zhoršuje se
kvůli nimžimunita.
jsem Spalničky
dvakrát
také protibakteriální
se
chovají
jako
„mírnější
varianta
AIDS“.na
Inročně hospitalizována
fekční ložiska vznikají v nervovém systépsychiatrii. Užívám celou
mu, v CNS, jsou nalézána u pacientů trpících sklerotizující panencefalitidou
a una
lidí
řadu léků
s roztroušenou sklerózou.
nejrozmanitější zdravotní
• Rod Respirovirus – zahrnuje viry parainmne
fluenzy 1. problémy.
a 3. typu. JednáNikdy
se o infekci
napadající
dýchací
cesty.
U
dětí
způsobuje
nenapadlo hledat příčinu
lehké horečnaté katary horních cest dýsvých
psychických
obtíží,
chacích,
bronchitidu
a pneumonii.
• Rodjelikož
Rubulavirus
obsahuje viry stavy
parainse– podobné
fluenzy 2. a 4. typu, způsobující akutní stevyskytovaly
i u jiných
členů
nozující
laryngotracheitidu
(dýchací
trubicepříbuzenstva.
je zúžena hlenem s Zkrátka
fibrinem, projevuje
jsem
se štěkavým kašlem, ztrátou hlasu, sípasi myslela, že to máme
vým dýcháním). Patří sem také Mumps virodině,
a kdyžepidemica).
to zvládli
rus; v
virus
příušnic (parotitis
Po
nákaze se virus začíná množit na sliznicích
jiní, zvládnu to také.
dýchacích cest, pokračuje do lymfatických
uzlin, infikuje výstelku vývodů příušních
a slinných žláz (ne vždy). Tvoří infekční
ložiska v nervovém systému, v CNS, v pohlavních žlázách, pankreatu, mléčných žlázách, ledvinách. Proti tomuto viru se oč-
kuje. Onemocnění v mladistvém nebo do- Řád Nodaviridae – jedná se o skupispělém věku mívá horší průběh a může za- nu zvířecích virů, u nichž dosud nebyl popsán přenos na člověka.
vinit neplodnost u mužů.
Podčeleď Pneumovirinae
• Rod Pneumovirus – zahrnuje respiračně Čeleď Orthomyxoviridae – zahrnusyncytiální virus RSV, způsobující infekce je viry lidské, prasečí a ptačí chřipky. Jsou
dolních cest dýchacích (především u malých rozděleny do tří rodů: Influenzavirus A,
dětí). Projevuje se jako nachlazení, často Influenzavirus B, Influenzavirus C. Název
doprovázené zánětem středního
ucha, někdy kašlem, sípavým dýcháním. Pokud je horší průběh, dochází k poničení dýchacího traktu,
k opakovanému kašli, pískání na
hrudníku. Jeho infekční ložiska
mohou sehrát významnou roli při
vzniku astmatu. K uzdravení je
nutná buněčná imunita.
• Rod Metapneumovirus – zahrnuje Human metapneumovirus
(podobný RSV).
Čeleď Rhabdoviridae – rozsáhlá skupina zvířecích virů.
Rod Vesiculovirus – pro člověka může být nebezpečný. Je to
vysoce nakažlivé puchýřkaté onemocnění koní, skotu a prasat. Člověk se může nakazit manipulací
s nemocnými zvířaty.
Rod Lyssavirus – zahrnuje viVyšetření EAV ukázalo na celkově špatný
rus vztekliny
(Rabies
virus).také
Je to
romě tohoto
trápení
stav mého organismu. V první řadě vyšlo
výrazně
neurotropní
virus, napanepřiměřeně
tloustnu,
mám
najevo, že mám metabolickou poruchu,
dající mastnou
nervový systém.
Na začátkuzánětů
pleť se známkami
a sice poruchu zpracování kravského
nákazy
žádné
a
akné. Vnejsou
oku mipřítomny
byl nalezen
předčasný
kaseinu. Vlivem této poruchy vzniká
příznaky
Vstupuje
šedý
zákal.onemocnění.
A aby toho nebylo
málo,
látka zvaná kasomorfin, která výrazně
do
těla
poraněním,
dlouho
potíže
pociťuji
i po stránce
ryze se
ženské –
poškozuje můj nervový systém.
množí
ve svalových
buňkách
a nenepravidelná
menstruace,
vaginální
Způsobuje také záněty tlustého střeva,
vystupuje
z nich.
Imunita
o infekvýtok,
výtok
z prsou.
Nakonec
musím
které zapříčiňují špatné, lépe řečeno
ci
neví,ještě
proto
je nástup
imunitní
zmínit
dráždivý
tračník,
který mne
reakce
Virusjítpřestupuje
nutí
po pozdní.
každém jídle
ihned na toaletu. nulové vstřebávání vitaminu B1, B3, B6
přímo
vlákna
(přes
Přesto do
všaknervového
stále tloustnu.
Jistě
uznáte,
a kyseliny listové. Mému organismu
acetylcholinový
receptor
nervo-potíží
že záplava takových
zdravotních
rovněž schází vitamin B12. Přitom
svalové
ploténky, dále
přes
perimému psychickému
stavu
rozhodně
vitaminy skupiny B jsou nepostradatelné
ferní
nervy) a nakonec se dostává
neprospívá.
právě pro správné fungování psychiky.
do míchy a do mozku. V CNS se
rychle
dále dopravován
Už jsemšíří,
bylaje
skutečně
zoufalá ze všech
Vše začínalo dávat smysl, dokonce i můj
axony
do irůzných
žláz (sliny).
Zavyšetření
hospitalizací
na psychiatrii.
přírůstek na váze! Ukázalo se, že mám
čnou
se projevovat
neurologické
Přes všechny
své potíže
si nepřipadám
narušenou regulaci hladiny cukru v krvi,
a
psychické
příznaky,
křeče,
obrjako
člověk, který
by byl
natolik
tím pádem se v těle množí různé plísně
na,
… Jedná
se o smrtelné
one- všeho
psychicky
narušený.
Už jsem měla
projevující se především na kůži ve formě
mocnění.
dost.
Chtěla jsem jen vědět, co mi je!
akné, ale
také v gynekologické
oblasti
–
čeledi
je odvozen
z řeckého slova
myxa
A tak jsem se objednala do poradny
proto tyDo
různé
záněty asenepravidelná
(hlen).
organismu
viry chřipky dok
Jonášovi.
menstruace.
nevyrovnané
hladině
stávají
přes Kvůli
sliznici
dýchacích cest.
Mají
MUDr.
Řád Nidovirales
cukru v krvi mám
také často
hlad.variabilŠpatné
genom,
Čeleď Arteriviridae – pod tuto čeleď segmentovaný
jsou velmi
zpracování
škrobů
způsobuje,
že se viru).
spadá pouze rod Arterivirus, způsobující ní
(každý rok
vznikají
nové varianty
přebytky může
těchto způsobit
látek ukládají
do zápal
artritidu u koní.
Chřipka
primární
podkoží
a já
Čeleď Coronaviridae
plic,
jedná
sepřibírám.
ale spíše o autoimunitní re Rod Coronavirinae – jsou viry zvířat, akci vyvolanou chřipkovým virem. Mnoz nichž některé mohou být přenosné na hem častěji se objevují komplikace způsočlověka. U lidí způsobují infekční rýmu (spí- bené vlivem bakteriálních infekcí. Ty totiž
Navštivte
stránky
kde v
sekci
využijí poničeného
řasinkového
epitelu
še u dospělých), někdy
bolest v krku,
kašel,www.joalis.EU,
jsou Kromě
infekční ložiska
pneumonii. Inkubační
doba je tři dny.
Patří sliznic.
Vzdělávání
naleznete
tutéžPokud
rubriku.
tohotochřipky
uložena
cévním klientů
systému nebo
srdci, jsou
sem také obávaná příběhu
nákaza SARS
(Severetaké
obsahuje
další vdopisy
a příznivců
velmi
nebezpečná.
Mohou
způsobit
acute respiratory syndrome).
K
nákaze
dodetoxikace podle MUDr. Jonáše. Rubrika navíc skýtánarušení endotelu (výstelky) cév a stát se spouššlo od cibetky (šelmy velikosti kočky).
několik bonusů. Prvním z nich je možnost vyhledávat
Rod Torovirus – způsobuje gastroente- těčem vzniku aterosklerózy a dalších probdopisy
podle
klíčových
slov. Druhým
je
lémů,
jako je například
infarkt myokardu.
ritidy koní a telat.jednotlivé
Byl prokázán
u dětí
vkládat podDalším
jednotlivé
rodem,příběhy
patřícím komentáře.
do této čeledi, je
(průjmem a krví ve možnost
stolici).
Stačí– se
pouze
Čeleď Roniviridae
jedná
se ozaregistrovat!
viry Thogotovirus. Viry tohoto rodu jsou přenášeny klíšťaty a bývají poměrně vzácné.
vodních živočichů.
Nejsem případ
pro psychiatra
Mám „jen“ toxicky zanesený organismus
24
8
K
Náš tip
březen–duben 2012
(maléTyto
puchýřky
mýchherpangínou
úzkostných stavů.
špatnéa afty preparátů
musím také
dodržovat dietuIdMáČeleď
imunita
navíc pracuje
– obsahuje tzv.
Rody Cypovirus,
Dinovernavirus,
Picobirnaviridae
puse zároveň
a hltanu).
Tyto viry
napadají
výrazně
narušují
chodtaké noreovirus,
bez kravského
mléka a výrobků
něj.bezjediný
v autoimunitním
rod Picobirnavirus.
režimu, který
Tyto je
viry napa- vemoce
– jsouz viry
Mycoreovirus
k horečce doprovázené vel- obratlých a hub.
celéhodochází
organismu.
dají
namířen
zvířata
proti(savce)
mozku,a to
člověka.
znamená,
Jedná
že se svaly,
Vím,
žeAquareovirus
má detoxikace–bude
zdlouhavá
o
v podstatě
střevní virus
můj způsobující
organismus různé
ničí sám
zažívací
sebe! kou bolestivostí svalů, bolestmi na hrudi. Rod
postihuje
ryby.
Může
k zánětu srdečního
svalu MUDr.dojít
Jonáštaké
mi doporučil
užívat
a rozsáhlá.
Ale
je také účelně vedená
problémy.
To všechno, společně s toxickými
Podčeleď
Sedoreovirinae:
a
k zánětům doplňky
mízních –uzlin.
Postiženy
potravinové
vitamin
B1, B12moa po
absolvování
kúrinfikuje
by se mičlenovměla
zátěžemi a deficitem vitaminů,
, B3 Rod
Orbivirus všech
– běžně
být
také beta-buňky,
následkem
výrazně
upravit
imunita. na
Vlivem
lepšího
způsobuje
špatnou funkci –limbického
od nichž
je přenášen
zvířata,
rostli
Řád Picornavirales
obsahuje čele- hou
a B6 a
kyselinu
listovou. Přestože
tyto če- ce,
vzniká
diabetes
mellitus.
vstřebávání
vitaminů
k úpravě
systému
a také poruchy
emocionality.
ny
a člověka.
Klíšťatadojde
přenášejí
viry skudi
Dicistroviridae,
Iflaviridae
(viry napada- hož
vitaminy
budou
postupně
vstřebávány
•z potravy,
Rod Rhinovirus
– napadá
mýchKemerovo,
emocionálních
výkyvů.
Základ mýchjící
problémů
na světě.
Tribeč,
Lipovnik, Koliba.
hmyz) byl
a Picornaviridae,
ze začátku
je třebadýchací
jejich trakt piny
(zvláště
při nižších
Tyto viry Nákaza probíhá jako lehké horečnaté oneNezbývalo, než
je začít
konečně
řešit.
(čeleď
důležitá
pro savce).
přísun posílit.
Výkyvyteplotách).
v hladině cukru
Věřím, že výjimečně
se do budoucna
podaří udělat
jako meningoencefa Čeleď Picornaviridae – jsou
urovná
preparát
PankreaDren,
původci
víceLiverDren,
než poloviny
infekčních mocnění,
v mémBěžným
organismu
opět
V souvislostijedná
s mými
nesmím če- rým,
jevem
je pořádek.
souběžnáPrůběh
infekce
Nodegen
a Metabol.
seproblémy
o velmi rozsáhlou
někdy
způsobí zánět bronchů, plic, litida.
mé detoxikace
bude vypadat
asi takto:
opomenout leď,
ani emocionalitu.
Ta, jak
a viry klíšťové
encefalitidy.
do které spadají
rozmě- záněty dutin a středního ucha. U bron- orbiviry
naRod
počátku
se bude
jednat
o úklid
jsem se dozvěděla,
tvoří důležitou
LiverDren astmatu
a PankreaDren
jsouakutní
základem
rově nejmenší
viry.
chiálního
vyvolávají
stavy. Rotavirus
– je
rozdělen
do těch
skupin
nejhrubějších
nečistot
a teprve
běhemdalsoučást všech
zdravotních potíží.
mé kúry.
Nodegen
pomůže
z mého
tělavý- A–E,
mých
ložiska
mohou
sehrát
velice
stále je však
nalézáno
množství
Rod Aphtovirus
– zahrnu- Jejich
několika
se objeví
ty skutečné,
Během rozhovoru
s MUDr.
Jonášem
vyloučit přebytky
cukru,
Metabol
si
úlohu při
detoxikaci
u astmatu.
ších
virů změsíců
této skupiny.
Tento
rod je velmi
je virus
slintavky
a kulhavky znamnou
zásadní příčiny
mýchjako
potíží.
Vzhledem
rozpačitě uznávám,
že na
já sama
své (Foot poradí
citovou deprivací,
která virus
mi he- variabilní
(podobně
přenosný
člověka
Rod sHepatovirus
– obsahuje
chřipka),
protok mé
a životní situaci,
se
narušené emocionalitě
způsobuje
metabolické
problémy.(jedná
Pro se že
and mouth nikterak
human virus), kte- patitidy
A. Přenáší
se oro-fekálně
mápovaze
segmentovaný
genomv aníždochází
ocitám,
jsem přesvědčena,
že těchto
za mými
nepomáhám.
totižvředy
vztahna rukou, o
lepší
vitaminů
užívám
ještě
rýUdržuji
způsobuje
tzv.vstřebávání
nemoc špinavých
rukou).
K množení
k
jeho přeskládávání.
Mnoho
zvířeproblémy
špatně se jas přítelem, přestože
psychicky
ColiDren
a GasteDren,
nakonec
mi a
byl
nohou ami
puse.
Jeho velmi
infekční viru
dochází
ve střevních
buňkách
v ža- cích
virů sestojí
šíří především
mezi lidmi.mé
Projevují
nastavené
emoce. vnímavé střevní buňky
nevyhovuje.ložiska
Umí mne
však finančně
doporučen
ještě se
preparát
Cranium.
mohou
způsobit myo- ludku.
Do jater
dostává
krevním obě- ko
střevní infekce,
zajistit. Kdyby
mne opustil,
ocitnu
se
V další
kúře se
budou
následovat uvolňuje se jsou na vrcholech klků. Používají receptor
karditidu
(zánět
srdečního
hem,
množí
v hepatocytech,
V. D.
v ekonomických
potížích. Tento fakt mne do
emocionální
preparáty
Emoce
a Streson,
svalu).
žluče a krve.
U dětí je
nákaza
prováze- beta-galaktosidasa, čímž porušíautor:
jeho funkfoto: www.samphotostock.cz
velice stresuje
jistě
stojí za celou sřadou
alehorečkou,
na ty je ještě
čas. Kromě
užívání Často ci. Ilustrační
a
průjmem
a zvracením.
Zůstává nerozštěpená
cukerná složka
Rod
Avihepatoviru
– způ- na
skryté, bezpříznakové formy onemocnění potravy, která se dostává do tlustého střesobuje kachní hepatitidu A.
Názory uvedené
v této
rubrice se nemusí
shodovat
s názory
redakce.
Redakce
nenese
odpovědnost
zde uvedených.
způsobují
poruchy
jaterních
funkcí.
Zdravý
va. Zdezajesprávnost
štěpena údajů
bakteriemi,
dochází
Rod
Cardiovirus
– je virus
zvířat, hlavně myší a opic. Člo- člověk se z onemocnění většinou dostane. k plynatosti, rozpínání střeva, poruše revěk se ale také může nakazit. Rod Erbovirus – způsobuje onemocně- sorpce vody, průjmu a dehydrataci. Toxiny
virů aktivují nervový systém střeva, docháVznikají pak ložiska v gastro- ní u koní.
Imunita
je tyintestinálním traktu, v CNS, Rod Kobuvirus – může způsobit zaží- zí k zrychlené peristaltice.
joalis
online
v srdci. Způsobuje encefalitidy vací problémy, zapříčiněné konzumací pově specifická (tzn. že imunita proti jednomu typu nechrání proti dalším typům).
a srdeční problémy.
ústřic.
Rod Cosavirus – zahrnuje Rod Parechovirus – způsobuje průjmy Tento virus způsobuje závažné průjmy
u kojenců a malých dětí, hrozí jim dehylidský střevní virus (Asie).
a meningitidy.
Rod Enterovirus – je rozší- Rod Sapelovirus, Teschovirus, Tremo- dratace. U novorozenců probíhá bezpříznakově, v tomto případě působí vliv matřen po celém světě, způsobuje virus – jedná se o ptačí viry.
činých protilátek.
různá onemocnění u lidí i zví- Rod Senecavirus – je vir prasat.
řat. Zahrnuje tři skupiny virů:
polioviry, coxsackie, rhinovi- Čeleď Reoviridae má náry. Všechny tyto viry mají zev odvozený z anglických zkraschopnost množit se ve stře- tek charakteristiky virů (r – respiV dnešním díle rubriky Joalis online bychom vám rádi
vech, jsou značně odolné vůči rační, e – enterální, o – orphans,
představili
trojici
webových
stránek:
a www.eccklub.cz. Každé
vlivům
zevního
prostředí, vysirotci). www.joalis.EU,
Mohli bychom tuto www.joalis.CZ
čedrží
zde
až
několik
týdnů,
odoleď
charakterizovat
jako
viry
bez
z těchto stránek mají jiný obsah a jiný cíl. Tyto cíle si nyní přiblížíme, abyste vždy pohodlně
dezinfekci i žaludečním nemoci. Tato původní skupina
našli, colávají
hledáte.
Rádi uvítáme také vaše připomínky a podněty k obsahu stránek – u každého
šťávám. Provází je pestrá pale- virů, podle které byla nazvána
webu proto
najdete
na
kterou
sedomůžete
obrátit.
ta syndromů – kontaktní
meningitidy, osobu,
celá čeleď,
byla
zařazena
jedenantémy, respirační a střevní noho rodu, a to Orthoreovirus.
onemocnění, horečky.
Čeleď Reoviridae je rozdělena
www.joalis.CZ
www.joalis.EU
• Tyto
Polioviry
– jsou
zahrnuté
rodu Human
dvě podčeledi;
stránky
jsou
určenyv především
pro na
koncové
zákazníkySedoreoviriO stránkách www.joalis.EU jsme v bulletinu psali již několikrát.
enterovirus
C. Napadají
takéjenervový
sys- i jejich
nae aobsah.
Spinareovirinae
jev České republice
a tomu
uzpůsoben
Navštiv- (podle
Tyto stránky
existují ve třech jazykových mutacích – česky, antém
a způsobují
poliomyelitidu
vzhledu).
te tyto
stránky například
tehdy, (přenoshledáte-li jich
informace
o seminá- glicky a španělsky. Nově se při zadání adresy do vyhledávače aunou
dětskou
obrnu).a dalších
Vstupujívzdělávacích
do organis-akcích
Podčeleď
řích,
přednáškách
nebo pokud
po- tomaticky načítá mutace, která odpovídá vašemu prohlížeči. Do
Spinareovirinae:
původce
AIDS, vHIV
viru,
mu
střevem,najít
množí
se v buňkách
sliznice,
třebujete
nejbližší
akreditované
centrum.
NaOrthoreovirus
stránkách je jiné
mutace
příslušného
odkazu
záhlaví
Rod
– viry
to- lze přepnout pomocíModel
objeveného v roce 1983
v nyní
lymfoidní
(Peyerovy plaky),
mapa,tkáni
kterástřeva
vám automaticky
doporučí
nejbližší
centrum
(nad hlavním menu).
hoto
rodu se
nachází stránek
v odpadv podle
mandlích,
lymfatických
Krvínaseinternet.
polohy,
odkud se uzlinách.
přihlašujete
Stačí, když
tuCílem
stránek www.joalis.EU je podat uživatelům všeobecné
ních vodách
a rybnících.
Způsopřenesou
CNS. Onemocnění
probíhá bují respirační a střevní
Rod
to funkcido
povolíte
ve svém prohlížeči.
informace
o preparátech
Joalis,
o metodě řízené
kontrolovaonemocnění,
Seadornavirus
– je anově
popsán,
většinou
bezosoba:
příznaků
jakoKocurová,
horečna- ECC
Kontaktní
Ing.nebo
Marika
s. r. o.
né detoxikace,
ale i obyl
společnosti
Joalis
a aktuálním
dění vZpůní.
někdy
dochází k neurologickým
příznapřenesen od
zvířat
(skot, prasata).
té onemocnění. U 1–2 % dětí dojde k pa- kům. První nákaza obvykle
Stránky
nejsou
zaměřeny
na encefalitidu.
žádný konkrétní stát, mají univerprobíhá
v dětsobuje
ralytické
formě (spíše u dospívajících). Po- ství, bez příznaků, vzácně
zálníjako
charakter.
Od ledna
zveřejňujeme
na pokračování
horečnaté
Rodzde
www.eccklub.cz
Cardoreovirus
– krabí
virus
kud
vzniknou
ložiska virů,
pomístem,
letech se
vzdělávací
seriál
s názvem
Detoxikace
pro každého
a postupně
horních cest
dýchacích
nebo
Rod
Stránky
www.eccklub.cz
jsou
kde onemocnění
si můžete pohodlně
Mimoreovirus
– vyskytuje
se
může
projevit
svalová atrofie.
Proti ztomupřibývají
články
v rubriceživočichů.
Ohlasy klientů.
lidí rovněž
má proti
objednat
preparáty
odkudkoliv
České zažívacího
republiky. traktu.
V tomtoVětšina
u vodních
toe-shopu
viru se očkuje.
Začátkem roku jste mohli zaznamenat, že na stránkách byl tanim protilátky.
lze nakupovat ve všech cenových tarifech
ECC. Web je
• určen
Coxsackie
viry – jsou
polytropní,
napa- i budoucím),
ké otevřentzv.
e-shop
v angličtině
a španělštině).
E-shop na
především
terapeutům
(současným
proto
– způsobuje
colo-(pouze
– viry hmyzu
Rod Coltivirus
Čeleď
Tetraviridae
dají
různé buňky.
Jsoutexty
původci
stránkách
www.joalis.EU
slouží výhradně pro objednávky ze zeobsahuje
podrobné
o C.tzv.
I. C.letních
metodě,radskou
vzdělávací
materiáklíšťovou
horečku
(Colorado
tick
chřipek
(vyskytují
se zvláště
konci léta).
kde firma Joalis
obchodní
zastoupení.
Kompletní
ly či přehledy
všech
akcí. Vna
uzavřené
sekci mohou
terapeuti
dis- v mí,
fever). Virus
se množí
erytrocytech.
U nás nemá
Čeleď
Totiviridae
– viry
prvoků přeK kutovat
přenosumezi
dochází
během
koupání.
Mo- se vyskytuje virus Eyach,
hled
distributorů
naleznete v sekci O nás.
sebou
a vyměňovat
si zkušenosti.
způsobující
mehou
napadnout
CNS,
způsobují
Kontaktní osoba:
Mgr.
Kotková,
Joalis s. r.– o.
Kontaktní
osoba:
Ing.
Marika meningitiKocurová, ECC
s. r. o.
ningoencefalitidu
a polyneuritidu
(zánět
Petra
Čeleď
Togaviridae
charakterizuje
dy. Projevují se jako exantémy (vyrážka) periferních nervů).
rychlé množení viru, infikované buňky hy-
Kam mám jít,
když hledám…?
březen–duben 2012
25
9
co vás
zajímá
nou.
Výjimkou
jsou členovci, u nichž virus
perzistuje a je jimi přenášen.
Rod Alfavirus – je přenášen komáry.
Způsobuje encefalitidy, horečnaté záněty
„V 50. letech minulého
kloubů s vyrážkou a chřipkovými příznaky.
Tyto
viry jsoujsem
rozděleny
do různých
skustoletí
se mezi
svými
pin, jako například viry amerických koňspolužáky nesetkal
ských encefalitid, afroasijské viry, výchos žádným
doafrické
viry, … alergikem, a to
Rod
Rubivirus
– způsobuje
na žádné ze škol,
jimižonemocjsem
nění zvané zarděnky. Do organismu vstupostupně
procházel.
Již
puje sliznicí nosohltanu, kde se množí.
Následně
dochází kjsem
vylučování
viru.jako
Inkuv 70. letech
však
bační doba je 16–18 dní, poté se objeví vylékař
potkával
rážka, horečka,
zduření
lymfatickéřadu
uzliny.
Někdy
dochází a
k postižení
kloubů.
to
alergiků,
protože
jsemJese
nebezpečné onemocnění zejména pro tězabýval akupunkturou,
hotné ženy, dochází totiž k infikování plamíval
jsem
jich plnou
centy a plodu.
To má
za následek
porušení vývoje orgánů a vrozené malformace.
ordinaci. Akupunktura byla
Dítě obvykle může přežít, objevují se však
jistou
prozpomalení
řešení
vady srdce,
oka,nadějí
sluchu nebo
vývoje.
alergických problémů,“ říká
Retroviry (v EAM setu se jedná
o kapitolu s názvem Retro transcribing
viruses)
Čeleď Retroviridae – jedná se
o skupinu virů, které dokáží pomocí reverzní transkriptázy přepsat svoji genetickou informaci do DNA a tuto informaci vložit do
hostitelské buňky. Vytváří tedy infekční
ložiska, která mohou změnit fungování hostitelské buňky. Tato čeleď se dělí na dvě podčeledi; Orthoretrovirinae a Spumaretrovirinae. V současné době je popsáno velké
množství virů, které nebyly dosud zařazeny.
Podčeleď Orthoretrovirinae:
Rod Deltaretrovirus – obsahuje lidský
T-lymfotropní virus několika typů. Tento virus napadá Th-lymfocyty (obrovské
množství) a může způsobit celou řadu
imunitních problémů, jakými jsou například chronická zánětlivá onemocnění CNS,
kůže nebo kloubů. Napadá řízení imunity,
dochází k alergiím a autoimunitním onemocněním. Způsobuje také leukémii.
Rod Lentivirus – obsahuje obávané viry lidského imunodeficientu HIV. Tyto viry
postihují imunitní buňky (makrofágy,
T-lymfocyty), v nichž se virus v obrovské
míře množí. Vzniká mnoho nových variant
viru. Napadá imunitní buňky ve všech částech těla. Imunita likviduje napadané imunitní buňky a neustále vytváří nové, které
jsou ale virem opět poškozeny. Neustálým
množením a odstraňováním napadených
buněk se imunita vyčerpá a nakonec není
schopna bojovat ani proti běžným infekcím. Ostatní rody jsou retroviry zvířat, některé jsou přenosné i na člověka.
Nezařazený rod Deltavirus – obsahuje virus hepatitidy D. Je to neúplný virus, který ke svému množení potřebuje vir
hepatitidy B. Napadá jaterní buňky.
Mgr. Marie Vilánková
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
Kolektiv autorů: Kronika medicíny.
FortunaPrint, Praha 1994
Na stopě
alergiím
Kosmetika může ovlivnit
chování dětí
MUDr. Josef Jonáš, autor
metody
zachyceno
v síti řízené
a kontrolované detoxikace
organismu.
Cortex
Lidský mozek je velmi
složitý orgán. Toto rčení
samozřejmě není nic
objevného, ale my se
složitostí mozku musíme
zabývat, protože chceme
vytvořit preparáty, které
budou na detoxikaci
centrálního nervového
systému maximálně účinné.
Z
že většina lidí si to dovede představit. AlerpoZanarození.
Přesto zůzemích západního světa.
druhou příčinu
gie,
astmata i ekzémy jsou způsobeny změstává
Engelová
ve svých
závěrech
jejího vzniku se považuje
životní
prostředí.
v lidskéjejího
psychice
následnými toxicže výsledky
týmuabuým vedený Stephanií Engelovou z newyorské Mount Sinai opatrná a zdůrazňuje,nami
de muset
potvrdit
dalšíkými
nezávislý
výzkum.
Do stovky
jaké míry
jsou alergie,
astmata
a ekzéSchool of Medicine testoval bezmála dvě
těhotných
problémy.
Lidstvo není schopno najít
nežádoucích
dopadů
ftalátů
na lidské
zdraví
předmypak
propojeny
s lidskouSledování
psychikou?
žen na obsah ftalátů v těle. V dalších letech
vědci prověřiz těchto
nemocí
cestu,
protože
není
schopkomplikovaný
úkol.
Jde vlivy
o velmi
pestrou
a početnou
Není
pochyb
o tom, stavuje
že životní
prostředí no
li i vývoj dětí, které se těmto ženám narodily.
Když
bylo dětem
změnit
působící
na jeho
psychiku.
skupinu
látek avždy
ty mohou postihovat v lidském těle nejrůzvýznamnou
úlohu.
U alergiků
čtyři až devět let, vyplnily matky s pomocíhraje
dětských
psycholonějšílátkami,
tkáně apředeorgány. Co
Navíc
je vysoce pravděpodobné,
že se
zátěž cizorodými
gů formulář s desítkami otázek týkajících najdeme
se problematického
je spouštěčem
alergie?
účinky
jednotlivých
Mnohé z ftalátůpůvodu,
jsou
všímjež
kovy,
i jinými
toxiny
životního ftalátů
chování potomků. Ukázalo se, že děti matek,
mělyale
během
Část kombinují.
alergií je potravinového
aspoň
zčástivšak
pozměněny
látkovou
výměnou
a z tohopotravinou
plynou
Podle
našich
znalostí
ku- a proto
těhotenství
hladiny
ftalátů,
dvaapůlkrát
častěji
je setkání
s takovou
edmdesátánejvyšší
léta jsou
ta tam
a odtrpěly
té prostředí.
toxických
látekdalší
vždykomplikace.
souvisí s psy- bráno jako spouštěč. Nejčastějším potravizávažnými
poruchami
pozornosti
a výraznými
problémy
s chodoby se počet
alergiků
v populaci
stá- mulace
Zatím
není úplně
jakým
mechanismem
by mohly
Proto
vzestup
alergiíjasné,
váním.
Čímzvyšuje.
vyšší bylyCo
hladiny
ftalátů
v tělechikou.
těhotných
žen,podle
tím nás
novým
alergenem
je mléko.
Tvoří ftanedílle citelně
je podle
vás přínarušovat
funkcenou
mozku.
Vědci
se domnívají,
že se
cheminepochybně
souvisí s láty
častějšími
emociočastější
a závažnější
poruchy
chování jejich
děti postihovaly.
součást
lidské
výživy, jedná
o jednu
činou
tohoto
dramatického
vzrůstu?
kálie působía proti
účinku
hormonů
štítné žlázy.
U těhotných
nálními
poruchami
indiviProblémy
souvisely
jen s těmi
typy ftalátů,
které
jsou sou-uspěchaného
z nejčastěji
požívaných
potravin.
Má
to celoudětí
řadu
příčin. Hlavní
příčinou
byl na
prokázán
poklesOvšem
funkcejiné
štítné
žlázy
zároveň s vyššími
dualizovaného
světa, vžen
němž
děti není
částí kosmetiky,
například parfémů,
šamponů,
laků na nehty,
alergie
potravinovou
podstaje dědičnost.
Je pravděpodobné,
že alerhladinami
ftalátů
v krvi
moči. Tyto
pro vývoj
mnoho
časuPoněkud
a již vůbec
není čas na
řešení
deodorantů,
lakůmít
naalergické
vlasy a mnoha
dalších
výrobků.
tu inemají.
Jsouhormony
spuštěnyjsou
setkáním
s pyly,
gičtí
rodiče budou
dítě. Jak
mozku
u ploduvarojejichjež
emocí.
Časté rozvody,
nesoulad
překvapivě
pozorován
efekt
ftalátů,
se vyskytují
zvířecími
částicemi,
prachem,
často
se alergienebyl
vyskytuje,
v takové
intenmalých
dětí velmi
důležité.
V těleroztoči
těhotnéatd.
stresy
ve společnosti,
to vše zapříčiměkčených
plastických
hmotách.
Vegevěkudině,
od čtyř
do devíti
let ženy mohou
Těžko lze
tedy
hovořit
o nějakém
spouštězitěvse
fixuje v genech
a předává
tento
ftaláty pronikat
i do
plodové
vody
a po porodu
Ty vylučuje
způsobují
se obraz
negativní
ftalátů
projevoval
synů psychické
než u dcer. problémy.
Ta- je matka
či alergie.
Mozeksealergika
je připraven
nový
dál.vliv
Čím
více tedy
bude vsilněji
po- uňuje
v mléce.
Chemikálie
tak mohou
dostávat na
toxických
a vznik
ložisek.
ké ualergiků,
děvčat však
vliv chemikálií
jasně patrný.
Těsně látek
to, aby
na cizorodou
bílkovinu
reagoval
pulaci
tím byl
víceškodlivý
jich budou
rodiny kumulaci
do plodu
nebo
organismu
dítěte
mnoha různými
cestami.
Mikrobiální
ložiska
vytvářejí
nejen
po narození narušovaly ftaláty funkce nervového
systému
vý- sePočet
nepřiměřeným
způsobem,problémy
aktivovalseneprodukovat.
potomků
postižených
hyperaktivitou,
lobus parietalis),
ale přiměřené
razněji
naopak
u děvčat.
imunitní
mechanismy,
vylučoval
Často
se také
uvádí,
že příčinou alergií je v mozku (v části zvané soustředěním
a dalšími
poruchami
chování
neustále stoupá.
i v dýchacím
systému, Důvod
v kůži, není
ve střevech.
Ftaláty
byly dlouho
za neškodné.
Teprve nedávno
látek.
přílišná
sterilita,
čistotapovažovány
jak v komunální,
jasný. Nanepřiměřené
jedné straně množství
se na tomobranných
může podílet
Kombinace
těchto faktorů
vedediagnostika
ke vzniku aTozvýšená
že některé
jako tzv.
disruptory
vše způsobuje
zánět
v místech,
která
taksev ukázalo,
naší osobní
hygieně.působí
Je pravda,
že endokrinní
zlepšená
pozornost,
která
je těmto
po- se
alergie.
Tím jsem
vlastně
odpověděl
na tu-To však
(látky
narušující
účinky
hormonů
organismu).
Ftaláty
působí
s touto
cizorodou
setkala.
v 50.
letech
minulého
století
jsme sev kouruchám
věnována.
rostoucí
početbílkovinou
dětí s poruchami
beto otázku.
účinku
mužských
pohlavních
hormonů.
Proto jsou pode- ze zbytku nevysvětlí. Ftaláty mohou být jen jednou skupinou
paliproti
jednou
týdně
a neřešilo
se například,
Neníu nic
objevného,
když jež
tvrdím,
zapodílejí.
z vyvolávání
defektů
pohlavních
chlapců
a po- látek,
zdazírány
byl kompot
plesnivý:
plíseň
se stáhlaorgánů
MnohoVědci
lidí se
obává
kontaktu
osobou
se naže
tom
nemají
přehled,
zda smnožchronické
zdravotní
může
prakruch plodnosti
mezivěcí,
látkami,
jež by mohly
stát problémy
a kompot
se snědl.mužů.
DělalaFigurují
se celá řada
trpící atopickým
ekzémem.
Je toto
oneství ftalátů,
jimž
jsme vystaveni,
nějak razantněji
roste.
Engevždypopulace.
psychika. Aťlová
už hovoříme
o pov pozadí
poklesu
počtu spermií
u současnéticky
mužské
které
by dnes
byly považovány
za nehygiemocnění
nakažlivé?
se domnívá,
že jde
o souhrnný
efekt většího počtu enruchách metabolismu,
hromaděnídisruptorů.
cizoroNová
studie týmu
Stephanie
že by ně- dokrinních
nické.
Ve Spojených
státech
byla vEngelové
té době naznačuje,
Alergie projevující se ekzémem s sebou
dých látek
nebo
o mikrobiálních ložiscích, mnohdy přináší i ztrátu
které ftaláty
mohly negativně
mozku.
Nervohygiena
na podstatně
vyšší ovlivňovat
úrovni, vývoj
a pocit
Zdroj:sebedůvěry
LN 16. 2. 2010
pojmy se skrývá psychická Ilustrační
vá tkáň
během
vývoje plodu
k nejzranitelnějším.
Už v loňa přesto
se patří
tam počet
alergiků
nikterak
vý- za všemi těmito
méněcennosti,
z toho, že se mě lidé
foto: obavy
www.samphotostock.cz
razně nelišil od jiných civilizovaných zemí disharmonie.
budou štítit. U laika vyvolává pohled na
ákladním preparátem, kterým
odstraňujeme ložiska v mozku, je
preparát Cranium. K němu se mohou
řadit některé specializované preparáty,
jako je Hypotal anebo preparát
detoxikující gliový systém (Mezeg). Praxe
však ukázala, že tyto preparáty nezasahují
dostatečně
jedné
centrálního
ekzém
jistý do
druh
obavčásti
a ekzematici
tím venervového
systému,
jež se nazývá
lice
trpí. Žádný
typ alergie
ale není infekmozkový
kmen.ani senná rýma, ani ekzém
ční.
Ani astma,
Mozkový
kmen (v našem počítačovém
nejsou
nakažlivé.
EAM
setu který
nazývaný
„rhombencephalon“)
Člověk,
se dotkne
kůže ekzematise skládá
z prodloužené
míchy, mostu
ka,
se nenakazí.
Je samozřejmé,
že v kůži
a
mozečku (latinsky
medulla
oblongata,
ekzematika
se vyskytuje
mnoho
mikroorpons
a cerebellum).
mozku
mají
ganismů,
které se v Tyto
kůži části
ostatních
lidí
nezcela
specifické,
rozmanité
funkce.
vyskytují.
Jsou tovelmi
plísně,
různé typy
strepProdloužená
mícha a nakonec
most se skládají
tokoka, stafylokoka,
i viry a jiné
zmikroorganismy
celé řady jader, a
která
jsou centrem
pro
bakterie.
Kůže zdravémozkové
nervy,
anebo
ovládají
funkce,bajež
ho člověka
je však
nesmírně
účinnou
často
k funkcím
vegetativním,
riéroupatří
vybavenou
řadou
geniálních imua
ovlivňují
tak celý náš organismus.
nitních
mechanismů.
Kůže člověka se
může setkat, a také se denně setkává, s řaNemohu
vyjmenovat
všechny funkce
této
dou toxinů,
mikroorganismů
a nejrůznějčásti
avšak
s některými
poruchami
ších mozku,
dráždidel.
Přesto
zůstane
intaktní
se
setkáváme
skutečně setkání.
často. Příkladem je
a vydrží
i neuvěřitelná
enuresis nocturna a enkopresis. Tyto
latinské
názvy vu překladu
znamenají
Může alergie
dětí spontánně
vymizet
bezděčné
s věkem? noční pomočování anebo
bezděčný
odchod
stolice
věku, kdy
byže
Řada alergií,
dalo
by sevedokonce
říci,
již
člověkalergie,
měl tytovymizí
funkces věkem.
ovládat.Jen výjivšechny
Obvykle
za hranici sovládání
mečně sesesetkáváme
alergiky,těchto
jejichž věk
funkcí
pokládá
věk tří,
čtyř
let.
již přesáhl
padesát
let.maximálně
A najde-li se
takoPak
už jde o
poruchu.
vý člověk,
většinou
u něj alergie probíhá
velice mírně. Tento jev zajisté souvisí se
Centra
v prodloužené
kontrolují
slábnutím
imunitníhomíše
systému
– imunitní
odchod
moči a stolice,
takže my
reakce nebývá
tak bouřlivá
jako u dětí
pociťujeme,
že Alergici
k něčemu
takovému
a mladých lidí.
však
málokdymůže
chtědojít,
a mozek
vydá
další pokyny,
aby
bylo
jí čekat
čtyřicet,
padesát
let na to,
než
jezabráněno
těchtose
jich alergie bezděčnému
vymizí. Toužíodchodu
po tom vyléčit
látek
z našeho
ústrojí,
ideálně
běhemmočového
jednoho dne.
Některé alerpřípadně
Chceme-li
noci se nagie vymizíze
jižstřeva.
v dětském
věku. vJedná
močit,
probuzeni
a stačíme albuminy.
dojít včas
příkladjsme
o alergii
na syrovátkové
na
toaletu.
však
ti, do
kteří
tímto roku
Tato
alergieNikoliv
obvykle
mizí
pátého
bezděčným
pomočováním trpí. Nakonec
dítěte.
22
10
březen–duben 2012
Děti žen, které v těhotenství hojně používají ském roce zveřejnili jihokosmetiku obsahující ftaláty, jsou několikanásobně korejští vědci výsledky průvíce ohroženy hyperaktivitou a poruchami pozornosti. zkumu, které svědčí o tom,
Vyplývá to ze studie amerických epidemiologů, že poruchy chování dětí
Bylo by velmi složité rozebírat rozdíly
s jejich
světa.
Zajímavé je, že souvisejí
alergie prožívá
svůjvystazveřejněné ve vědeckém časopise
Environmental
mezi minulými dobami a dneškem. Myslím,
vením zemích,
účinkůmtedy
ftalátů
boom právě v civilizovaných
Health Perspectives.
Rozhovor s MUDr. Jonášem
T
S
březen–duben 2012
galerie
preparátů
Moderní medicína se v případě alergií čím informace týkající
se alergie
a zahajte sami
dál více přiklání k léčbě pomocí kortikoi- detoxikaci našimi preparáty. Myslím, že
dů. Jak se na tuto léčbu díváte vy z hle- naše metoda je jediná, která může slíbit
diska detoxikační medicíny?
úplné odstranění příčin alergie. Navíc máNěkteré
z těchto diagnostickou
funkcí jsou popsané
Klasická medicína by jistě uvítala, kdyby me
k dispozici
techniku,
v neuroanatomii,
jiné jsou
velmi okamžik,
mohla používat kortikoidy ve větším mě- která
umožňuje přesně
stanovit
vyšly najevo
práci
řítku. A také to často dělá. Vzpomínám si překvapující
kdy můžemeaalergii
označitažzapři
vyřešenou,
přístrojem.
Je to
pro nás
důležité,
na dobu, kdy lékaři ani pacienti z korti- sa EAV
není-li
tomu tak,
snadno
zjistíme,
z japrotože
musíme
znát tyto souvislosti pro
koidů neměli žádnou obavu. Kožní lékaři kého
je to
důvodu.
detoxikačního
viděli v kortikoidových mastích konečné sestrojení
Považuji potřebného
za zcela nesmyslné
pylové zprapreparátu. Jako by lidé mohli uskakovat
řešení pro ekzematiky, kortikoidové inha- vodajství.
látory rádi uvítali naopak astmatici. Těžké před létajícími pyly. Rovněž nevidím smysl
preparát
Cortex
případy dodnes berou vysoké dávky korti- vZdánlivě
tom, žejesitedy
koupím
super
drahýnesmírně
vysavač,
důležitý. Slovo „zdánlivě“ jsem použil
koidů, tedy hormonů kůry nadledvin.
Kortikoidy působí protizánětlivě a tlumí proto, že Cortex nepatří mezi preparáty,
některé excesy imunitního systému. Tím které by samostatně řešily celou
„Není nicmikrobiálních
objevného,
když
ložisek
pádem potlačují alergické symptomy i ast- problematiku
Mozkový
kmen
matické projevy. Mnozí lidé však přestáva- v mozkovém
tvrdím,kmeni.
že za
chronické
jí kortikoidům věřit a dobře informovaní podléhá různým orgánům, takže se
zdravotní problémy může
lidé se jim snaží vyhnout úplně. Vědí totiž, můžeme setkat s oblastí podléhající
prakticky
vždy
psychika.“
či játrům
nebo srdci.
Proto
že skortikoidy
mohou
člověka
převést
se
tím můžeme
setkat
i u starších
lidí.přes ledvinám
akutní
projevy acenter,
zmírnit
velmi
silné
proje- vlastně vždy musíme k řešení tohoto
Jde
o nezralost
která
tuto
funkci
vy zánětlivého
onemocnění, ale v žádném problému zvolit základní preparát pro
mají
v programu.
případě nemohou řešit chronické problé- daný okruh. Jde tedy o preparát
LiverDren
nebo
CorDren.
my. Mají
řadu
na lidský UrinoDren,
Jiná
funkce
tétonegativních
části mozkuvlivů
spočívá
abych se zbavil
roztočů
nebo
prachu. AlerK němu
teprve
preparát patří
mění akce.
hormonální
vorganismus,
kontrole srdeční
Známé systém
srdeční člo- geny,
tedy
látkypřidáváme
alergie vyvolávající,
Velmi
důležité
bude také
zařazení
věka. Při vyšším (tachykardie
dávkování senebo
objevuje tzv. Cortex.
nepravidelnosti
do přírody,
patří
do lidského
života.
I kdykteré jsou
nyní ve svůj
měsíčkový
obličej
(kortikoidy
zadržují v or- nových
arytmie)
jsou
samozřejmě
způsobeny
bychompreparátů,
sebevíc chtěli,
nemůžeme
schvalovacím
procesu sterilní,
(prozatím
existují se
ganismu vodu,
a tímsrdce,
člověk
přibývá
nervovou
soustavou
která
– jaknefoje
život udělat natolik
abychom
názvy
EviDren
a PEESDren).
O těch
si
remně nav učebnicích
váze). Zrychlují
výskyt
uvedeno
anatomie
– ješedého pod
s nimi
nesetkali.
Nemůžeme
chodit
ve skařekneme
něcofiltrovali
více, až proběhne
autonomní
a se
není
závislá
na ostatním čas- však
fandru,
abychom
pyly, nemůžezákalu, a tak
toto
oční onemocnění
schvalovací
proces aseptické
a budou ve
volném
nervovém
systému.
Při výzkumu
funkcí
me spát v totálně
kóji,
nemůžeto
objevuje
již u padesátníků
požívajících
prodeji.
mozkovéhoZpůsobují
kmene však
bylo zjištěno,
že
me se nesetkat s prachem, plísněmi,
kortikoidy.
vylučování
vápníku
jenom
jistý
kontrolní
orgán
zde je,
bakteriemi a tak dále.
zpřece
kostí,
proto
bývají
příčinou
předčasné
Znovu
zdůrazňuji,
že popis
funkcí
a to právě v této části mozku. Proto
Věří-litedy
člověk
v sílu zdravé
stravy,
pak vřeosteoporózy.
mozku nazývané
mozkový
kmen mléje
kromě
detoxikace
srdečního
nervového
le doporučuji,
aby vynechal
kravské
Nakonec
a především
lidé vědí,
že korti- části
diagnostiku
Můžeme
systému
nezapomeneme
tuto část
ko, tedy
kasein zdůležitý.
kravského
mléka,pak
a pšekoidy
nejsou
definitivnímna
řešením
problé- pro
kontrolním
procesu
zjišťovat,
se
mozku.
bílkovinu
gliadin.
Tytozda
potraviny
mu,
a proto nevidí důvod, proč by měli ris- vničnou
odstranitk toxické
zátěže revelmipodařilo
často přispívají
silné alergické
kovat další zdravotní postižení pro tak nám
lokalizované v této části mozku. Naše
Stejně tak překvapivě mozkový kmen
metoda
má v názvu „řízená
kontroluje
i
hladinu
cukru,
a
podílí
se
Věděli jste, že…
a kontrolovaná detoxikace“. Připomínám,
proto na vzniku diabetu, především
Podle periodicky opakovaného šetření prevalence alergií vzrostl počet
že řízená je proto, že pracujeme
diabetu druhého typu. Svou roli sehrává
alergických dětí mezi lety 1996 a 2006 téměř dvojnásobně? Ze 17 % v roce
s konkrétními toxiny a víme, zda chceme
mozkový kmen i v obezitě, polykání,
1996 stoupl na 32 % v roce 2006. Nejčastějším onemocněním je pylová
odstranit cizorodé látky, emocionální
dýchání a dalších funkcích.
alergická rýma a atopický ekzém; obě tyto alergie činí přes polovinu
toxiny nebo mikrobiální ložiska,
všech diagnostikovaných alergických onemocnění. V roce 2006 bylo
eventuálně metabolity. A kontrolovaná je
V mozku se nachází centra sloužící
lékařem diagnostikováno astma u 8 % dětí, což představuje nárůst
především proto, že můžeme
k uchování informací. Tato paměťová
o polovinu ve srovnání s rokem 1996.
zkontrolovat, zda náš postup vedl k cíli,
centra jsou uložena ve frontálním laloku
Zdroj:kwww.szu.cz
v tomto případě
odstranění toxických
a mozečku. Mozeček má vliv i na
látek v mozkovém kmeni. Při vlastní praxi
rovnováhu a koordinaci pohybu.
nesmíme
zapomínat
na ato,
že imunitje zde
Především veefekt.
stáří se
setkávámemedicína se však
aktivitě,
mají vliv
na mozek
celý
krátkodobý
Detoxikační
strategie
detoxikační
terapie, úplné
s poruchou
této funkce.
ní systém.
Nemusí
to vždy znamenat
na
tento problém
dívá jako ostatní ro- určitá
musíme
dodržovat,
vyřešení
problému,
ale zachceme-li
pokus tobýt
rozzumní lidé. Já osobně bych kortikoidy kterou
Tato strategie sleduje chod
Velmi překvapující
je, ženemoci
mozkový
hodně stojí.
schoval
na nejvážnější
(nakmen
akutní úspěšní.
v lidském
hraje těchto
důležitou
roli při
vzniku
tinitu kte- patologické energie
Ptaly
se: Mgr.organismu
P. Kotková
stavy
nemocí
nebo
na choroby,
a tento proces vždy začíná
v naší
neboli
ušních léčit
šelestů
a jiných zvuků,
jež
a Mgr.
A. Rašková
ré
skutečně
neumíme).
Kortikoidy
zdánlivě
slyšíme zpomalit
v uchu. Avšak
neníCo emocionalitě, jde přes hlavní orgány
mohou alespoň
jejichucho
průběh.
pěti okruhů
postupuje
tím
základnímPřed
orgánem,
kde jsem
tentove
projev
říci závěrem?
třiceti lety
Fran- jednotlivých
Pokud vás téma
alergiía zaujalo,
orgánům
kmen je
vzniká.
cii zažil, jak praktický lékař podal Predni- k
přečtěte
siperiferním.
také dalšíMozkový
čísla bulletinu
orgán,
a proto
preparát
son patnáctileté dívce, která onemocněla periferní
Joalis info,
v nichž
jsme
se tétoCortex
zařazovat
až na konec tohoto
Zejména ve
stáří
další
angínou.
Dnes
bysesi projevuje
to pravděpodobně
ne- budeme
problematice
věnovali:
preparátového
porucha funkce mozkového kmene, a tou detoxikačního
dovolil.
březen–duben
2011 řetězce.
je koordinace polykacího reflexu. Dochází
červenec–srpenMUDr.
2010 Josef Jonáš
ke špatné
souhře svalů
podílejících
se na
Jaký
detoxikační
postup
byste doporučil
květen–červen 2010
polykání.
Strava
pak může vniknout do
lidem
trpícím
alergiemi?
Pozn. red.:
Preparáty EviDren
a PEESDren
listopad–prosinec
2008
dýchací
a toalergiemi,
může vést lze poradit jsou v současné době ve schvalovacím
Lidem,trubice,
kteří trpí
k závažnýmjedno:
zdravotním
problémům,
především
navštivte
svého detoxi- *
procesu.
jejich uvedeníporadců
na trh vás
SeznamOdetoxikačních
najdete
eventuálně
ke smrti.anebo si přečtěte naše budeme
kačního poradce*,
informovat.
na www.joalis.cz
nebo www.eccklub.cz.
a
Novink
?
23
11
J
JIN
10
11 12 13 14
21
17 18 19 2
0
15
16
ledviny osr
de
čn
PODZIM
7
20
12
6
JANG
9
LÉTO
8
vý
čo ř
mo chý
mě
den
potřebuje ke své práci
Na tříbit
úvod dokonalý
bych rádčich.
poSchopnost vnímat dotkl,
chutě je
chužezajištěna
to, co bude
ťovými receptory, které
jsou soustředěny
nyní řečeno,
není žádv chuťových pohárcích
v oblasti
jazykových
ným
příkazem.
Každý
papil. Chuťové pohárky
neleží
pouze
na
příkaz
totiž
vede
jazyku, ale jsou umístěny
také
v tvrdém
k vnitřní
nesvobodě.
a měkkém patře a vČlověk
hltanu.
máChuťové
pocit, že rejej
ceptory jsou stimulovány
konkrétními
nesmí porušit
– a přichemickými látkami
rozpuštěnými
slitom
jsou to ve
právě
nách. Chuťových pohárků
má člověk
zhrupříležitostné
výjimky
ba 500 až 10 000; svědčí
to o tom,
kažz pravidel,
kteréže
okoředý člověk disponuje
schopností
ňují ajinou
obohacují
náš
vnímat správně emoční
chutě. Kdo
dobrou
svět.nemá
Vnímejte
náschopnost rozpoznání
chuti,
ten
sledující správné
text jako
souhrn
se nikdy nemůže
stát vynikajícím
užitečných
informací,kuchakteré
řem, protože
jednoduše
nebude schopen
mají
vést k uvědomění
si dendochutit, anítedy
chuťově zvýraznit
jednotemocionality
a nasměrovat
livé pokrmy.
vás k vlastním úvahám.
Podle současných poznatků lékařské fyziologie
existujíplíce
u člověka chuťové recep3–5 hodin:
tory
hořké,střevo
slané, sladké, kyselé,
5–7 citlivé
hodin:natlusté
umami
(masité,
pikantní,
chuť
V tuto dobu
člověk
buď ještě
spí,sójové
nebo
omáčky),
„vápníkové“
tučné. Tradice
stavstává. Během
tohoto ačasového
intervalu
tlusté
střevo
5
ráno
ce
4
večer
Jak by tedy takový
„emocionální den“
na ochutnávání a měl
rozlišování
kvality vín,
vypadat?
plí
noc
3
ZIMA
ík
JARO
ža
lud
Jazyk
chuť
Na to samé, nač přišli intuicí a pozorováním starověcí mudrci, přišli v moderní době lékaři fyziologové a vědci. Objevili
totiž, že u člověka existuje takzvaný cirkadiánní
čtyřiadvacetihodinový
cyklus,
čili jajedeného
žaludku vyprodukuje
hormon
kési
biologické
čtyřiadvacetihodinové
hospokojenosti
(serotonin),
což je stejný hordiny.
se střídáním
světla
mon, Souvisí
jaký se ponejvíce
v limbickém
systému mozku
a
tmy, pro
což má
za následek
horvyrábí
vytváření
pocitůprodukci
spokojenosti
monu
melatoninu
a dobré
nálady. na sítnici oka. Odtud se
následně
spouští
impulzy
vedoucí
doslouhyChutě tedy,
jak již
bylo řečeno
výše,
pothalamu,
konkrétně
dochemických
jeho supraží k doplňování
základních
láchiasmatického
jádra. Právě
toto jádro
je
tek,
které jsou potřebné
pro nezbytné
mezdrojem impulzů
biotabolické
procesyřízení
v těle.24hodinových
Chutě také slouží
rytmů
těla prostřednictvím
k
prozkoumání
obsahu potravy,nervového
aby moha hormonálního
systému.
Zničení
supralo
být sousto rychle
podvědomě
vyplivnuchiasmatického
vede k absolutní
ztráto
v okamžiku,jádra
kdy mechanismy
analýzy
tě denních
biorytmů.
chuti
usoudily,
že je jídlo až příliš slané neJenom
pro úplnost
bo
nechutně
sladké,–zkažené či příliš hořna detoxikaci
hypo- nebezpečí obsahu
ké,
a že tedy existuje
thalamu jedu.
použijeme
nějakého
Joalis
ChuťHypotal.
nefunguje jako smysl pro rozpoUznáníchemických
a přizpů- látek v potravě sama,
znávání
sobení
se určitým
ale
v součinnosti
s čichem. Čich může sloupevným
rytmům
žit
ke stejnému
cíli, tedy například k výbědneurčitých
je tím správru
složek potravy. Čich je také
ným krokem
k dosmyslem,
který
často předchází chuti: co
sažení emocionálčlověku
„nevoní“, to také nevloží do úst.
ní
stability. který
Proč?se chce stát specialistou
Sommeliér,
Protože každý den
má svou určitou dobu, v níž má člověk pracovat a plnit si své povinnosti, dobu, kdy
si má hrát, odpočívat, připouštět si své starosti, anebo třeba spát. Jedná se o naprogramovanou přirozenost řízenou z hypothalamu. Uvědomění si a respektování
tohoto faktu je známkou lidské zralosti.
Pochopení konkrétní emocionality znamená rovněž pochopení sebe sama
a chyb, které člověk dělal a dělá.
Do budoucna vede k celkové
emoční stabilitě, po níž touží
většina z nás.
ek
&
pentagramu
aorgány
které tudížčínského
logicky tvoří vyvažující
proti- nány civilizací, pracují maximálně pět hopól emocím (živlům), jež jsou nám přiro- din denně. Zbytek dne je vyplněn zábavou
a hrou.
zené.
Oficiální pracovní doba v civilizovaném
Záměrně používám oba výrazy, tedy emo- světě je osm hodin. Drtivá většina lidí však
pracuje daleko delší dobu – ráno musí cesce a živel. Znamenají totiž to samé:
tovat do práce, předtím vypravit děti do
Oheň = radost
školy, večer uklidit, uvařit, vyprat,… MoZemě = starost
derní společnost se také žene za novými
Kov, Kámen = smutek, melancholie
věcmi a vymoženostmi. A nakonec má větVoda = strach
šina lidí utkvělou představu, že všechny ty
Dřevo (mladý jarní keř) = agrese
nové věci musí mít. V jejich získávání
Chybějící živly lze přijímat velmi jedno- a koupi vidí nejen uspokojení, ale zároveň
duše. Stačí, když si je budeme představo- také odměnu za vysokou daň – tedy za tu
vat. Zkuste se kdykoli během dne zastavit neustálou práci.
a představit si třeba oheň v hořícím krbu.
Čtyřiadvacetihodinový cyklus má svůj
Tuto představu udržujte po dobu jedné řád, to věděli již starověcí mudrci. StanoProZkuste
dnešní
seriálu
o orgánech
pentagramu
minuty.
tuto díl
vizualizaci
provádět
vili proto čínského
takzvané orgánové
hodiny, tedy
co nejčastěji. Tak do sebe totiž začnete přesné doby, kdy příslušné orgány vykazua jejich souvislostech s lidským organismem
vstřebávat oheň. Tento nově vstřebaný ži- jí svá metabolická a detoxikační maxima.
jsmežezvolili
jazyk.
vel se projeví za několik měsíců, možná za Je to natolik přesné,
například
podle
rok. A vy konečně poznáte, jaké to na vás toho, kdy se člověk v noci budí, lze usoumá emocionální účinky.
dit, který orgán vykazuje dysbalanci. PoPříjem
potravy
obecně souvisí
se základEmoce
vznikají
v tépatří
částido
mozku,
kde
zá- kud
to bývá
opakovaně
například
mezi
azyk jako
takový
okruhu
orgáními lidskými
které
je nutné
hned
roveň
představy,
reálnénějaký
nebo jednou
a třetípocity,
hodinou
ráno,
je třeba
denů vznikají
srdce, pokud
tedyaťbude
začátku
rozlišovat.
Najejedné
je
fantaskní.
k právě prožívané
emoci od
toxikovat
játra.
Klientovi
dobréstraně
poradit,
problémKdyž
s jazykem,
zkusme nejprve
to hlad
a pocity hladu,
na druhé
straně
je
přidáme
živel stojící
v protipólu,
právě že
při náhodném
probuzení
v tuto
dobu
(nebo zároveň)
detoxikovat
okruh srdce:
to chuť
nějaký konkrétní
potravy.
vnapříklad
tom okamžiku
začíná
pracovat
alchymisužítna
preparát
LiverHelpdruh
nebo
Liverpreparáty
Joalis
CorHelp
nebo lze
Zatímco
pocit hladu
má přimět
tická dílna
v našem mozku, potažmo v tě- Dren.
Detoxikační
efekt
bude výraznější.
Joalis
CorDren.
člověka
k doplnění
energeticle.Významnou
Někde ve středu
mozku,
v tha- Pro
úplnost
ještě doplním,
že se orgánové
úlohou
jazykamožná
je zajišťovat
kých zásob
organismu
(ponejvílamu – takzvané
„bráně
vědomí“
–, je ona hodiny
řídí podle
rotace
Země a kulminalidskou
řeč. Proud
vzduchu
procházející
škrobyv pravé
nebo poledne,
cukry), chutě
magická
míchačka,
baňka, ce Slunce
tedy podle tzv.
hrtanem alchymistická
do dutiny ústní
je modulován
mají za úkol
jejíž
obsahyase
míchají
podleústní
známých
pra- zimního
času.nasměrovat člověhlasivkami
poté
v dutině
usměrňovidel
ovládání a posilování
takTím
jak ka, jehož organismus je správně
ván příslušným
postavenímprvků,
jazyka.
to
známe
z čínského
pentagramu.
jsou
vytvářeny
základní
zvuky – fonémy, metabolicky zharmonizovaný,
Emocionalita
člověku
udává také
které
tvoří základ
jednotlivých
slov.životní
Z nich k přijetí konkrétních chemických
látek, kterých má tělo nedostacíle,
které
mácelý
před
sebou
a k nimžnárose
se pak
skládá
jazyk
příslušného
snaží
dospět.
Někdo
je spokojený,
da. Pokud
byl ve
středověku
někdo až pří- tek, anebo naopak k odmítnutí
když
se může
starat opraktikám
druhé lidi,
liš kritický
k nekalým
vrchnosti sousta již v ústech a k následnévystuduje
fakultu
věd dotyčný mu vyplivnutí.
a byl mu jako
trestsociálních
vyříznut jazyk,
žlučník
Centrální úlohu
při pociťování
a
vstoupí
doschopnost
sociálních vyjadřovat
služeb.
zcela
ztratil
se slovy,
j
i
hladutřhraje hypothalamus. Hlav- átra
Druhý
rád všechno komentutedy artikulovat.
ě
n
pro rozhodováje,Schopnost
posuzuje,člověka
říká, co
je fonémy (zá- ním ukazatelem
tvořit
oh
je hladina glusprávné.
Vystuduje
kladní zvuky),
z nichžproto
se pak skládají slova ní hypothalamu
3 24 1 kdy
práva
a stane
se jednotky
soud(základní
pojmové
lidského jazy- kózy v krvi.2V2okamžiku,
2
2
cem.
někdo sespeciální
rád ba- pozornost. Proto hladina glukózy v krvi klesá, hypothalaka), siAvyžaduje
ví
má pocit,
že celý
žise abudeme
touto
problematikou
zabývat mus o tom dostane informaci a do vědomí
člověka přinese pocity hladu. Pokud má
vot
musí být
jenom
v některých
příštích
číslech bulletinu.
zábava.
Stanesrdce
se herDo okruhu
patří obecně emocio- člověk dokonce v plánu jídlo, zařídí také
cem
dožije se vysonálnía schopnost
vyjadřovat sám sebe – spouštění vegetativních funkcí – vyprazdkého
věku…sdílet
Na začátschopnost
s okolím svoje pocity ňování žaludku a zahájení peristaltiky
ku
života všech
těchto
a zkušenosti
prostřednictvím
slov, schop- střev.
V hypothalamu jsou dvě základní centra –
lidí
jejich přirozenoststála
nestydět
se za svoji emocionální
ná
emocionalita,
kterou
stránku
osobnosti…
Ne nadarmo se praví, jádra: centrum hladu a centrum sytosti.
získali
užje
vesídlo
chvílicitů;
narože srdce
pokud se podaří vy- Centrum hladu se aktivuje při vyčerpání
zení.
Ta jim
pomohla srdci, emocionál- energetických zásob a centrum sytosti začistit toxiny
v samotném
nasměrovat
osud. Useherní složka člověka
velmi často upraví se dává organismu signály v okamžiku doce
se citové
nejvíce
uplatňok větší
stabilitě,
tudíž se dotyčný při plnění zásob. Zničení těchto jader nebo
ten jejich funkce vlivem obsahu atoxival
Oheň,
u sociálního
pra-okamžitě neroz- porušení
příštím
citovém
podnětu
in s
ké ložisek vede na jedné
covníka
u soudce
pláče, takZemě,
jako dříve.
nůstčiř infekčních
lez rstras
ea
e
Dřevo.
ně buďvkoodmítání potravy, nebo na
nkdruhé
a
p budeme
straně k přejídání.srdce
Hypothalamus
Dnes se však budeme zabývat jinou detoxikovat preparátem s podobným náschopností jazyka: schopností rozpoznávat zvem – preparátem Joalis Hypotal.
Je
jisté, žechemické
my, lidé žijící
v moderní
základní
obsahy
směsí dopřijímaNa druhé straně však chuť až tak bezbě,
pracujeme.
jsem v devanýchpříliš
potravou
neboKdyž
ochutnávat
dosud prostředně s energetickými potřebami ordesátých
práva,
na kated- ganismu nesouvisí. Jídlo totiž může dobře
neznáméletech
látky. studoval
Děje se tak
prostřednicře
sociálních
věd
námjsou
říkali,
že přírodní
tvím
receptorů,
které
na jazyku
umís- posloužit jako droga – například když řenárody,
těny. které ještě nejsou příliš pozname- šíme stres přejídáním. Nervový systém pře-
březen–duben 2012
Hypothalamus
Jazyk
Corpus callosum
Hypothalamická jádra
Gyrus
precentralis Sulcus centralis
Pravá mozková
hemisféra
Oblasti pro převážné vnímání chuti
Oblast pro vnímání hořké chuti
Nucleus
Oblast pro vnímání
kyselé chuti
paraventricularis
Sulcus postcentralis
Oblast pro vnímání
slané chuti
Corpus pineale
Oblast pro vnímání sladké chuti
Corpus callosum
Nervová
vlákna
Sulcus
parietooccipitalis
Thalamus
sulcus terminalis
linguae
Nervus
opticus
(hraniční
rýha)
Stopka hypofýzy
Hypothalamus
Mesencephalon
Sulcus calcarinus
Cerebellum
papillae
vallatae
Mícha
(hrazené
Medulla
brdečky)
Pons Varoli
oblongata
Nucleus
suprachiasmaticus
Hypofýza
neurofibrae
(nervová vlákna)
Nucleus supraopticus
papillae fungiformes
(houbovité
papillae
filiformes
Emocionálně: Do těchto hodin je vhodné
se
čistí plíce.brdečky)
Při poloze vleže mají
totiž řa(nitkové
zařadit to, co člověka baví a může být ursinky na epitelu plic usnadněnou práci –brdečky)
nepracují proti gravitaci, ale posouvají ne- čitým druhem hry. Mohou to být pracovní
žádoucí částice a mikroskopická zrníčka schůzky, rozhovory se známými nebo obynečistot a chemických látek vodorovně čejné hraní si. Hře by se měli věnovat zejz těla ven. Důsledkem toho může být ran- ména úzkostní lidé, kteří jsou zvyklí není zahlenění, které Chuťové
je v rozumné
míře ustále plnit nějaké povinnosti a hraní
buňky
zdravé, neboť je projevem úspěšné deto- a zábavu si téměř neumějí představit. Jižxikace. Ráno se dává do pohybu také tlus- ní národy (například Španělé nebo Araboté střevo. Správné proto je vyprázdnit se vé) toto přirozeně dělají.
hned ráno.
Emocionálně: Ráno se v tzv. REM spánku 15–17 hodin: močový měchýř
zdají sny. Člověk tak psychicky zpracovává 17–19 hodin: ledviny
předešlé emoční vjemy a připravuje psy- Doba, kdy člověk obvykle končí svou práchiku na další den. Pokud je spánek hlu- ci. Den pomalu přechází do večera a to je
boký a intenzivní, pak také psychická síla již samo o sobě spojeno s nejistotou a oba(související s plícemi) a vůle budou větší. vami. Mnoho lidí v detoxikační poradně
Plánování dne, tedy stanovování si urči- prozrazuje, že všechny strachy a úzkosti
tých úkolů, bychom
proto
měli dělat v tu- skutečně nejvíce prožívají v tyto hodiny.
epithelocyti
gustatorii
to dobu, nikoli v předvečer!
Emocionálně: Je to doba plnění úkolů
(chuťové buňky)
a povinností, tedy toho, co se mi příliš nechce, ale „musí se udělat“. Do této etapy
7–9 hodin: žaludek
dne bychom zároveň měli zařadit správ9–11 hodin: slinivka, slezina
Čas na snídani, která tvoří přirozený ener- nou koncentraci a cvičení mysli, stejně tak
getický základ dne. Organismus „raciona- také rutinní procházku nebo pravidelné
studování,
čtení nebo
jiné
lizuje“
metabolické
prostředHořkécvičení,
jsou například
alkaloidy
(chinin,
rověké své
čínské
medicíny pochody
je sice mírně
odliš- denní
vstřebáváníatropin)
informací.
nictvím
enzymů,
doplňuje
zásoby
energie
a kationty Mg+ (mimo
ná, přesto
její pohledy,
jak si
v závěru
člán- strychnin,
ze
v podobě
cukrů.
ku snídaně
ukážeme,
stále platí.
Poslouží nám také jiné součásti látky magnesii sulfas, která se
Emocionálně:
bytedy
mělpři
býturčočlo- 19–21
velice
dobře přiDopoledne
diagnostice,
v medicíně
používá
jako
projímadlo
hodin:
vládce
srdce
(krevnípřed
věk
spánku
jsou oběh)
vání,po
který
okruhodpočatý,
orgánů jepřirozené
v nerovnováze
kolonoskopií a kterou příznivci detoxikaččinnosti
spojené
s počítáním,
analýzou, ro- 21–23
a je oslabený,
nebo
naopak přetěžovaný.
ní medicíny
využívají
tzv. jaterním očishodin:
trojitýkohřívač
zebíráním
strategií
nebolátka
vyplnění
K tomu, aby
byla nějaká
vůbec času
roz- To,
tám).
co bylo řečeno o poledním okruhu srdběžnými starostmi,
den vnímat
přináší.její
Je ce,
poznána
a abychomkteré
dokázali
Čistě
chuťurčitého
má pouze
kuchyňská
to s slanou
přídechem
ezoterična
má
+
také čas
na přípravu
oběda. koncentrace být
chuť,
je třeba
určité prahové
sůl (NaCl).
ionty
řečeno Méně
o této slaně
denníchutnají
době. Měly
byKse
.
látky v potravě, určitého minimálního dělat
již věci příjemné,
kteréionty
baví, jsou
Jak draslíkové,
tak sodíkové
pomnožství
na daný
objem.
nutně potřebné
činnost
tzv. sodíkovznášejí,
naplňují,pro
vzrušují
(trojitý
ohřívač
11–13 hodin:
srdce
draslíkové
jednoho
základních
je
čínskou pumpy,
obdobou
indickézekundalini
–
13–15 hodin: tenké střevo
Hodnoty
jednotlivých
pro základní
elektrochemických
nástrojů
síly), vedou člověka
dál.buňky.
Všechny tyto
Pravé poledne
souvisí prahů
s kulminací
slunce hadí
chutě
jsou:To má vliv na činnost srdce. Nej- vjemy
Kyselejsou
chutnají
ionty vodíku
H+. Tyto
přípravou
na spánek,
během
na obloze.
volmajíjsou
býtpřipravené
utříděny a ihned
vstřebány
pavíce
srdečních slabostí
přichází
právě v ty- kterého
né kationty
zreago• hořká
0,000008
mol/l
mětí.
Chybou substancí
rozhodněa je
cokoli
před
to
hodiny. Přírodní0,0001
národy
v teplých kra- vat
s vhodnou
jsou
výbušné...
• kyselá
mol/l
spánkem
řešitpatří
a připouštět
si starosti.
Mojích
proto v tuto dobu
nadarmo
kyselá chuť
pod okruh
• slaná
0,02raději
mol/l odpočívají ve Ne
zek potom
vypnout
naladit
se
palem.
jater...
Mezinedokáže
potravinami,
kteréajsou
přiro•stínu
sladká
0,08 mol/l
březen–duben 2012
Nucleus
dorsomedialis
a ventromedialis
na spánek, tedy odpojit vědomé přemýšlení. Člověku se potom těžko usíná.
23–1 hodina: žlučník
1–3 hodiny: játra
První úsek spánku, většinou hlubší než
k ránu. Chemická továrna jater se připravuje na další den.
Emocionálně: microvilli
Je zdravé,(mikroklky)
když se člověku
v tuto dobu zdají akční, agresivní a neslušné (erotické) sny. V podvědomé rovině
se tak vybíjí nahromaděné napětí; pokud
není redukováno spánkem a sny, bývá často ventilováno afektem během dne, v horším případě alergií, v nejhorším případě
porus gustatorius
autoimunitní reakcí
organismu. Přílišné
otvůrek)
a přetrvávající(chuťový
agresivní
chování během
dne nepatří ke zdravé emocionalitě člověka. Na druhé straně určitá emocionální výbušnost (ve smyslu zrychli, když o něco
jde) je známkou zdravé emocionální dynamiky.
Na závěr
mi jmenujme
dovolte jednu
malou
radu.
zeně
kyselé,
citron,
pomeranč,
Snažte
se, aby
každý váš
denkyselé
byl namixograpefruit
a z českých
např.
zelí.
vaný
ze všech
emocí.
Tozproto,
aby byl
naNejvíce
sladce
chutná
přírodních
cukrů
plno
prožitý
k vašísacharóza
úplné spokojefruktóza,
za směrem
ní následuje
a pak
nosti
a životní rovnováze. Také v běžném
glukóza.
zaměstnání
je možné
pracovní
Ostrost nebo
pálivost,
která seúkoly
udávározjadělit
na chuť
ty, které
baví, apentagramu,
ty, které nebaví,
ko pátá
v čínském
není
a
je přirozeněji
tak, aby
vývenaplánovat
skutečnosti sichutí
v pravém slova
smyslu.
sledkem
neustálá
emoční
Jedná se nebyla
o nervový
signál únava
bolesti,a který
je
vyčerpanost,
ale naplno
žitý spokojený
živyvolaný alkaloidem
kapsaicinem.
Špetka
vot.
pálivé papriky vyvolá také silné podrážděVladimír
ní sliznice, pokud se Ing.
dostane
podJelínek
nehet
Ilustrace:
Abrahams,
nebo
na sliznici
oka. P., Druga, R.: Lidské
tělo: Atlas
anatomie
člověka.
Z výše uvedené
citlivosti
organismu
na
Ottovo
nakladatelství
s. r.deo.,
jednotlivé chutě
vyplývá,
že je více než
Praha
2003
setkrát pravděpodobnější, že
chuťové
www.google.com
schopnosti člověka objeví
v potravě jednu
molekulu látky chutnající hořce než archiv
jeden
21
13
víte, co
kationt
H+. jíte?
Takto citlivá
schopnost na hořké je obranou organismu, neboť hořké
bývají především jedy...
Většina
potravin, které si
Práh citlivosti na slané je
pak koupíme,
zhruba padesátkrát
námméchutná.
ně citlivý než na kyselé. JedJinak bychom je přece
ná se také o obranné schopnekupovali.
Nepříliš
všechny
nosti
organismu, neboť
kyselých
pokrmů
se
má
člopotraviny a produkty,
věk vyvarovat.
které
lahodí
Práh citlivosti
na sladké
je oku
čtyřikrát
méně lahodí
citlivý nežzároveň
na
a jazyku,
slané. Inu cukry a škroby
i našemu
zdraví.
(karbohydráty)
jsou
základní Trh je
složkou potravy,
to znamedoslova
přesycen
ná, že jsou člověku vždy
výrobky, které nesplňují
prospěšné, pokud dodávají
požadované
normy,
energii oproti
energii vydané.
ústní, souvisí obecně s okruhem orgánů sleziny. Detoxikace tohoto okruhu je proto
základní podmínkou pro nastavení správných prahů vnímání chutí. Na výběr máme
mezi preparáty Joalis VelienDren či Joalis VelienHelp.
Protože některé vlastnosti
pokrmů, které nazýváme
chutí, zajišťují čichové receptory umístěné v dutině nosní,
je dále třeba detoxikovat také okruh orgánů plic, a to
opět preparáty Joalis RespiHelp a Joalis RespiDren. Nezapomínejme ani na detoxikaci od toxických kovů – ty
mohou měnit elektrickou vodivost a tím i vnímavost nera přesto se běžně
vů v dutině ústní. Tuto očistu
objevují na pultech
provádíme přípravkem Joalis
Podle pentagramu čínské
Antimetal. Detoxikaci samotobchodů.
medicíny přináleží ke každému z pěti hlav- tech či vyhledává hořké pokrmy nebo ná- né dutiny ústní uskutečníme preparátem
ních orgánových okruhů jedna ze základ- poje (tonic, campari), zaměřme se také na Joalis OroDren.
ních chutí. Její nerovnováha ve vnímání okruh srdce a ošetřujme jej preparáty JoaPodstatná informace na závěr: pokud je
člověkem (její odmítání či přílišné vyhle- lis CorHelp a Joalis CorDren.
detoxikace vedena správně, systematicky
Neustálá
chuťspona kyselé
(jedinec
je dodávání,
nebo
ji vnímat
vůbec)
dostatečně
dlouhouobsahovaly
dobu, pak pouhých
si za dva
příklad
testované
rybíaprsty
Spar S budget
teré
to neschopnost
jsou? Těžko říci.
Na první
pohled
totiž běžný
schopný
ocet)
svědčí
dysbalansvědčítřebitel
o problémech
v příslušném
okruhu
roky třeba
náhodou vzpomenete,
už
14,05
%o
rybího
masa namísto
deklarovaných
22 %. A to už že
je ponic nepozná.
Naštěstí
existujíkonce
organizace
a pít
konci trh
okruhu
orgánů
použijme
proto nemáte
orgánů.
chuť
na konkrétní
druhy
řádný
rozdíl! Naopak
důkazemtakovou
toho, že
i levné
zboží může
být
trolní ústavy, které dbají o to, aby se na
nedostalo
nicjater,
LiverHelp
a JoaPřílišná a častá chuť na sladké svědčí v těchto případech Joalis
jakoTrader,
tomu bylo
a že odnesjste víkvalitní,
jsou rybí
prstypokrmů,
Lidl Ocean
kterédříve,
si z testu
závadného.
lis LiverDren.
o Abychom
nerovnováze
v okruhu
orgánů
slezinyvybrat
vybíraví,
že rozlišíte
daleko
lépe
dobré
Obsahují
totiž
poměrně
vysoké
množství
vám alespoň
trochu
pomohli
si z nepřeberné- ly pomyslnou dvojku. ce
A konečně
pikantní nebo
ostrá
chuť,
kte- víno
a
též spotravin
emocionalitou
starostí
a pře- jsme
od špatného,
rybího
masa
a chuťově
rovněž
obstály. že vám vaši strávníci zahosouvisí
množství
ty kvalitní,
připravili
pro vás rubriku
rá, jak bylo
výše uvedeno,
ve skutečnosti
mýšlivostí.
Používáme
Joalis Ve-pravidelně
jídla, která
jstemít
připraviVýsledky
testu znáte.čnou
Ať užvychvalovat
dopadly jakkoli,
je třeba
na pas názvem Víte,
co jíte?,preparáty
v níž vás budeme
informovat
pravou
chutí, patří
dojednu
okruhu
lienHelp
a Joalis
VelienDren.
li, prsty
a že sijsou
budete
jednotlivé
chuti
v předměti
věcorgá– že rybí
polotovary,
tudíž
od nich
neo výrobcích,
které
nevyhovují požadovanýmnení
kritériím,
zveřejnínů plic. Přílišná
chuť nalze
ostré
pokrmyvysokou
či ne- stavách
Pokud
člověk
neustále přesoluje,
má
vybavovat.
očekávat
kvalitu. daleko
Mnoholépe
výrobků
tohoto typu obme
výsledky
nejrůznějších
testů kvality
a přineseme
také řadu
schopnost
pozření jakéhokoliv
ostrého
chuť
na slané
nebo
má ustavičně
Ing. Vladimír
Jelínek
sahuje kromě
masa také velké množství náhražek,
jakými
jsou
užitečných
tipů,
jak zajistit,
aby se slanou
na váš stůl
dostalo opravdu
že bude žádoucí
chuť
ústech, i když nic slaného nepozřel, sousta – obojí napoví, například
Ilustrace: Vigué,
J. (ed.):
Atlas lidského
mouka,věškrob, brambory
nebo voda.
A podobné
je to
jen tov nejlepší.
Joalisdochucovadly,
Repak se zabývejme také okruhem orgánů novat se okruhu plic (přípravky
těla vkonzervanty
obrazech. Rebo
Productions CZ,
také s umělými
a barvivy.
ledvin,
které budeme
Dobřejovice 2008
Test rybích
prstů detoxikovat prepa- spiHelp a Joalis RespiDren).
Chuť, tedy schopnost vnímat chuťovými
ráty Joalis UrinoHelp a Joalis UrinoDren.
www.samphotostock.cz
pohárky
umístěnými
na
jazyku
a
v
dutině
Pokud
má
člověk
stále
pocit
hořka
v
úsarchiv
NÁZEV
HMOTNOST PRŮMĚRNÁ
OBSAH
SŮL
RTUŤ
OLOVO
KADMIUM FOSFÁTY OSTATNÍ 1
HODNO-
Rybí
prsty
mýty a legendy
umění
o zdraví
emocí
Co jste (ne)věděli
Emoce,
&
biorytmy
o chřipce
Možná vás napadá, proč jsme do ryze
jarního vydání bulletinu zařadili článek
o chřipce? Vzduch se oteplil, počasí nám
přeje, stromy pučí a také nálada se
s koncem zimy mnohým z nás výrazně
zlepšila. Onemocnět v tomto období?
Nesmysl! Opak je však pravdou. Právě
emocí je nevyčerpatelné,
užitečné bakteriím
proměnlivé jarní počasí, Téma
stejnělidských
jako to nevyzpytatelné
podzimní, nahrává
a
vděčné.
Především
proto,
že
se
týká
nás
samotných
a virům. A také výskytu chřipky, jedné z nejběžnějších a zároveň nejobávanějších
chorob.
a také o něm rádi hovoříme s druhými.
detoxikace
Ch
velmi
velmi
uspokonedostaN.
dobře
dobře
jivě
tečně
velmi
velmi
velmi
nedostaN.
dobře
dobře
dobře
tečně
velmi
velmi
velmi
dobře
nedostaN.
dobře
dobře
dobře
tečně
dobře
velmi
velmi
velmi
velmi
U.
jde
dobře bi oleje.
dobřeProtože
dobře
dobře
detouspokovelmi o přípravky
velmi s tzv. velmi
velmi
U.
účinkem,
vyjivě
dobře xikačním
dobře
dobře
dobře
pohyb toxinů
uspokovelmi volávají
velmi
velmi
velmi
U.
U dobře
dítěte
jivě
dobře v organismu.
dobře
dobře
nedochází
k vydobře
velmi
velmi obvykle
velmi
dobře
velmi
D.
lučování
toxinů
ledvinak Vánocům sadu tří olejíčků pro
dobře
dobře
dobře
dobře
jako detoxikační
slouží kůže.
Když
patnáctiměsíčního
Lidl Ocean
450 gsynka, který
54 Kč je
velmi
dobře
velmi
velmi mi, alevelmi
velmi orgán
velmi
V. D.
byl
preparát
testován,
bylo
použito
jako
média
občas
nemocný
Trader/rybí
prsty (většinou rýma, kterádobře
dobře
dobře
dobře
dobře
dobře
čistého lihu. Preparát byl testován tři roky. Opakovatrvá týden i více, ale od září už potřetí).
ně isiřičitany,
po aplikaci
lihu docházelo
ke kožním
výsevům nebo ke krát1
Doprvním
této kategorie
patří glutaman
sodný
(E 621),reakci
uhličitan
amonný
(E 503),
nedeklarovaná
kyselina
citrónová
Po
namazání
č. 1 neměl
žádnou
a třetí
den,
cetrvajícímu
kašli
(1
den)
a
podobným,
nikdy
2
= nedostatečně
U = uspokojivě
Do kde
= dostatečně
D = dobře
V. D. = velmi dobře
V = výborně ne závažným propoN namazání
č. 2, se osypal
přesně tam,
ho
jevům. Stačilo přípravek cca na tři dny vynechat a pak bez
namazala. Může dcera po vymizení vyrážky pokračovat
problémů pokračovat. Teprve kdyby po této přestávce došlo ke
v
aplikaci, nebo má přestat?
stejné
reakci,
bylo byvýběr
to podezřelé.
reakce považujeme za
Tipy pro
správný
rybíchTyto
prstů
Závěrem
přítomnosti
toxinů
v organismu,
a tudíž
si myslíme,
že oleZjistili jsme, že navzdory označení „rybí prsty“ se mnohdy jedná důkaz
• Kupujete-li
rybí prsty,
všímejte
si, zda jsou
označeny
jako nemleté,
svůj tedy
úkol.z Rádi
uslyšíme
i dalšíryby,
pozitivní
i negativní
pouze o rybí napodobeninu.
Některé vyrážky
z výrobků
pochází
celého
kusu použité
anebonebo
mleté,
vyráběné
Samozřejmě
že je logické považovat
natotiž
kůžitestem
dítěte kvači ji- jeaplní
litypříznaky
vůbec neprošly.
Nejhůře
na tom byl
podíl rybího
masa.
Na- zkušenosti.
z rybí drti. Obecně platí, že lepší a chutnější jsou ty nemleté.
né
za nežádoucí,
eventuální
alergickou
reakci
na Bam-
řipka, opředená řadou mýtů, se pozvolna stává strašákem Paradox třetí: Nachlazení značí chřipku vs. Při chřipce se
21. století. Měli jsme tu chřipku ptačí, prasečí, slýchali jsme nekašle
se sice
dá změnit,
nicméně
je
o zmutovaných virech a o blížící se pandemii. Chřipková
mánie
to- sePojem
dnešní
úvaze
zamyslíme
chřipkanad
zevšedněl,
ji- nocení,
a proto
je běžné
používat
jej i vstále
přípatím prvním
do nepopsaného
hoto
typu utichla,
avšak
chřipce jako
takové se mluví
dál.
Je pravným
typem
emocionální
dech obyčejného
rovnováhy,
nachlazení.
Rýmazápisem
a kašel sice
chřipku mohou„nodo• Všímejte
si podílu
rybío suroviny!
Tentesu
se zkušenostmi“.
A takprojevy!
zatímcoVjeden
dou,
že pro
slabé jedince,
aneboetiketě.
pro ty, kteří její sílua podcení,
mů- provázet,
sice rovnováhy
podle přirozených,
rozhodně však
nejsou
jejími průvodními
první
to údaj
naleznete
na každé
člověk
Spojené
státy
americké
žeČím
mítmenší
chřipka
katastrofální
dopady
člověka cyklů,
dokonce
přírodních
v nichž
fázisetotiž
odráží
obvykle
střídání
dorazí
bolestřekne,
hlavy, že
svalů
a kloubů
a také
zvýšeprocento,
tím méně
kvalit-a může
jsousepříšerné
a nekulturní
(protože
jako
ohrozit
na životě.
Je také
pravdou, že ani očkování
chřipce,
emocí, proti
přesněji
řečeno
ná teplota.
střídání Dýchací
různýchpotíže
objevují až
po dvou nebo
třech dnech
ní potravinu
držíte
v ruce.
první pokud
uvidí průmyslový
Detroit),
druhý čloběžná zdravotní
100% zdraví
nezaručí. Co situací
však od
emocionálních
během
vypuknutí
života.
nákazy.
Ten, Takže
onemocnění
začíná rýmou,
ka•ani
Důležitým
údajem opatření
je podíl vám
sacharidů
který
navštíví Grand
pravdou
rozhodně
neníryby
– o tom
tento
článek…
kdo se
dokáže „naladit“
šlem
naapřirozené
oteklými mandlemi,
stří- věk, je
vícenejdříve
než pravděpodobné,
žeCanyon,
o chřipve výrobku.
Samotné
totižpojednává
sachadání nálad roku i každého
ku se nejedná.
jednotlivého namítne, že Spojené státy americké jsou
ridy neobsahují, z čehož vyplývá, že se
ten zcela
do výrobku
dostávají
během
výroby,
Paradox
první:
Chřipkou
se nelze
nakazitdne,
vs. Chřipka
je jistě zakusí radost ze své nádherné. Vzpomínám si na svou zkušeemocionální stability aJak
bude
vibrovat
s při- nost. Před třemi roky jsme ve skupině
konkrétně
ze škrobnatých
posílit
imunitu?
přenosná
pouhým
dotykem surovin
třech
známých
projížděli
na kolech
z Ukraplynutím
rostlinného
původu.
Informaci
Názory
na přenos
chřipky
se různí,ovsazásadě rozeným
však převládají
dva.času.
Riziko nákazy chřipkovým
virem
můžete
výrazně snížit,
budete-li
se
jinyvěnovat
do Rumunska.
PředJak?
etapou
ruPokud
se podíváme
člověka z hlediska
naleznete mezi
údaji oje
výžiAcharidech
oba jsou nesmyslné.
Tím prvním
přesvědčení,
že chřipka
není na
preventivně
a pravidelně
svému zdraví.
Třebado
násleživlů, zjistíme,
že jeemocionalita
každého munských Karpat nám někdo ukradl kola.
vovém složení
uvádění
přenosná.
Jedná výrobku.
se však o Jeho
klasické
infekční onemocnění,
které
dujícími způsoby:
to má první
návštěva
Rumunska,
nás je přirozeně
zá- Byla nechceme
sice není tím
povinné,
ale je naštěstí
čím tedy zkapénkově.
přenášeno
nejběžnějším
způsobem,
Tvrzení, „namíchána“
• Pijte! Tím vászesamozřejmě
nabádat
k alkoholismu.
Řeč
a kdyžsesedenně
dnes řekne
Rumunsko,
okamžitě
kladních
substancí
pěticeježivlů
– Vody,vodě.
Dře- Snažte
častější.
pozornosti
nemělaod nakažené
žedál
chřipku
lzeVaší
dostat
pouhým by
dotykem
osoby,
je rovo obyčejné
vypít alespoň
dva litry
tekumi tato asociace
s koly vrací.čajů. Zahřát
va (Větru), Ohně, Kovu tin,
(Vzduchu),
Země.
uniknout ani kalorická hodnota. Vysoideálně čisté
vody,seminerální
vody a bylinkových
Stejně tak
člověk,
se narodí
do
Dalo by se říci, že tuto „zevnitř“
emocionální
směs poctivým
ké hodnoty
v kcaljste,
a kJ ukazují
se můžete
vývarem,
alekterý
skutečně
nezaškodí
Věděli
že…na přikrásného
letního
dne,
kdy
si
všichni
užívajsme
dostali
do
vínku
–
ať
si
skeptici
říkají,
danou
mouku,
ale
také
na
rostlinný
ani
malá
kapka
tvrdého
alkoholu,
například
před
spaním.
Ovšem
… střevní chřipka neexistuje? Jedná se pouze
jí koupání a tepla, bude mít pocit, že taco chtějí – již v době narození.
tuk
ve strouhankovém
těstíčku.
všeho s mírou.
o lidový
výraz. Chřipku
sice může provázet
je svět.
Když
se před
ním vyslovíkompoosobní názor na •astrologii
je takový,
• Druh použité ryby je údajem, který na
Buďte v teple
a klidu.kový
Prochladlé
tělo
a stres
jsou vražednou
nevolnost, ta ale se známými střevnímiMůj
obtížemi
„svět“, jeho
asociací
budezatočit.
slunce,Atedy
že v dávnověku se astrologie
a astronomie
obalech rybích prstů najdete jen stěží.
binací,
která dokáže jem
s imunitním
systémem
pěkně
ponemá nic společného. Ty jsou způsobeny zcela
oheň.
Takoví jsou
vlastně nerozlišovaly. Studování
Přesto se tam občas název ryby objetom scházípohybů
už jen krůček
k samotné
nákaze.
častoProto
lidé nepodceňujve znamení
jinými viry a bakteriemi, případně otravou z jídla.
nebeských těles vždy sloužilo
k předpověví. Jedná se o velice užitečný údaj,
te chladné
počasí ani Lva.
intenzitu
psychického
vypětí.
Obojí jenarodí
velice
Naproti
tomu když
se někdo
di počasí a stanovení optimální
doby,
ve vám
který zákazníkovi přiblíží, z čeho přenepříjemné
a zdraví
to rozhodně
nepřinese.
Tak proč
se tona jaře,
do častých
změn počasí,
střídání
které
měl člověk
usušit
seno, sněhových přeháněk se slunečnou oblosněmylné.
se rybí
prsty skládají.
Pozor
dá- pouze
mu raději
nevyhnout?
něž
K nákaze
by mohlo
dojítsisnad
v případě,
že se zasít,
in- sklidit,
udělat
si zásoby
na zimu,
užítvyváženě.
si krásného
vejte zejména
na mlhavé,
nicneříkají• Jezte
Jen málo
dokáže
striktně
držetkteré
zdravého
fikované
osoby dotkneme
a následně
si budeme
například
přikláhou, lidí
do se
doby
pučení
stromů,
sympočasí, odpočívat, připravit
se na horší
ča-čas bolizuje
cí označení
„mořská ryba“ apod.
jídelníčku.
Ačkoli
od času manifestaci
zhřešíte, snažte
se do
svého
dat
prsty na ústa.
skryté
vnitřní
sílyjídelpřísy… Lidé se rodí do různé
roční
doby, kte• Údaj o přidané vodě na etiketě vůbec
níčku
zahrnout
co nejvíce
čerstvého
zeleniny.
Vitamíny
rody, pak
tento ovoce
člověkabude
hledat
životní
révs.
odpovídá
příslušná nálada.
Pro tělu
novorobýt nemusí.
povinné
jej antibiotiky
uvést
dodávejte
průběžně.
Ažvna
vás chřipka
doopravdy
dolehne,
jistotu
častých
změnách.
V detoxikační
Paradox
druhý:JeChřipka
se léčí
Chřipku
zeně je okamžik narození
zásadní
pouze echinacea
v případě, že míra přidané vobudeprvní
pozdě.
Nepomůže
vám ani
Celaskon,
ani mísa
citronů
spohantýrce
bychom
řekli,
že bude
„jaterzažene
přechodem
z bezpečí
matpřesáhla
množství
5 %.– Čím
řádaná
za jediný
den.ňák“. Když se před takovým člověkem vyNadychřipku
zabírají
antibiotika
tak tovětší
je jedna zzměnou,
největšíchtedy
pověr.
Bočina
lůna dokdyž
čehosi
čemu
říká- sloví
množství
ve výrobku
tím uny• Ideálními
pomocníky
zmírňujícími
nepříjemné
projevy
chřipky
pojem „svět“,
naskočí
mu jako
asohužel
se k nívody
přiklání
stále víceje,lékařů.
Proto není
výjimkou,
do nejistého,
me svět.sPrvní
zkušenostjsou
se světem
poci- eukalyptus
lejší chuť
budes chřipkou
po usmažení
mít. a odejdeme
česnek,acibule,
med.tedy
Jezte,
pijte,
inhalujte, buciace akčnía síla,
pocit
rozpínajícího
se
ordinace
přijdeme
jako vyšitou
antibiotiky
ty, které
tutoje zkušenost
provázejí,
se bujného keře – jarního dřeva.
A značně
tak ztrácí
kvalitě.
de vám
lépe.
určenými
k léčbě
zcela na
jiného
onemocnění. Užívání
antibiotik
nezásadně
a nesmazatelně
vrývají
do našeho
• Pokudjelikož
se na
objeví
z možností,
jak zabránit
vzniku zchřipky,
je svou
očkování.
Je těžJe na každém
nás, aby
přirozenost
účelné,
vir obalu
chřipkyvýrobku
je vůči nim
imunní. Druhé
mínění
také ne- • Další
podvědomí.
MSC,Od
můžete
být
že
ké posoudit, zda takové
očkovánípřipustil
organismus
rozpoznal,
si ji askutečně
přijal seochrání,
takový,
nícertifikát
zcela pravdivé.
chřipkysise
sicejistí,
dá pomoci
přírodní
cestou, avšak
A nejedná
pouze o anebo
prvotníjejzkušenost
ryby obsažené
v rybích
prstech
byly se pouze
spíš oslabí.jaký
Z hlediska
metody
řízené
a kontrolované
je. Jedině
pak lze
se svou
emocionaliv akutních
případech
není dobré
spoléhat
na tento se
způsob
pojenarození.
Když pojedou
dva lidé
do tou
uloveny
metodou
životnímu
detoxikace
se očkování
proti
chřipcevyužívat
nedoporučuje,
protože
i tapracovat,
ji co nejlépe
a harléčby.
Je pravdou,
že šetrnou
nejlepší,kco
můžeme udělat,
zalézt do posteSpojených
států poamerických,
kde předtím
(Marine
kový banální
zákrok představuje
značnou
zátěž.
monizovat pro
ji veorganismus
smyslu doplnění
chybějíle,prostředí.
zásobit se MSC
vitaminy
a jakoStewardship
podpůrný prostředek
užívat třeba
nikdy
nebyli, pak
kterou
zde cích
Council)
je však nepovinný
údaj. dokáže poradit
Očkovat
či neočkovat?
To už
si musí každý
rozhodnout
sám.
elementů
– živlů,
čili emocí.
Cílem
pulární
echinaceu,
která si skutečně
s některými
pro-zkušenost,
získajídokonce
během prvních
www.dtest.cz
Zdroj:
Epocha
nechceme
jevy chřipky, jakými Zdroj:
jsou kašel
nebo rýma. Dokáže
posílit dnů po příjezdu, jim tedy není potlačit emoce, které
vytvoří hodnocení
na celý život. Toto hod- mít. Cílem je vstřebat do
Ilustrační
foto:
www.ona.idnes.cz
sebe i ty živly
imunitu. Nedokáže však bojovat
s případnými
komplikacemi,
jakými
podobně
www.samphotostock.cz
Ilustrační
foto:
které
námwww.samphotostock.cz
nebyly dány do vínku,
může být zánět hrtanu,
srdce, svalů nebo třebanocení,
chřipkový
zápal plic.jako všechna jiná hod- (emoce),
18
14
březen–duben 2012
K
CENA
Tesco value/
250 g
10 Kč
Fish Fingers
Albert
250 g
10 Kč
MUDr.
EuroshopperJonáš radí
Spar S budget/ 250 g
11 Kč
rybí prsty
Billa clever/
250 g
19 Kč
rybí prsty
Nowaco
300 g
32 Kč
Dětské rybičky
Nowaco
250 g
34 Kč
Mohu se zeptat na olejíčky Joalis
rybí prsty
Bambi
Aro rybíOil?
prstyKoupila
900 gjsem dceři
62 Kč
Vyrážka po Bambi
olejích
RYBÍHO
MASA
nedostatečně
nedostatečně
nedostatečně
uspokojivě
uspokojivě
uspokojivě
dobře
CENÍ2
velmi
dobře
dobře
velmi
dobře
velmi
dobře
velmi
dobře
velmi
dobře
velmi
dobře
dobře
březen–duben 2012
V
?
15
19
strava & metabolismus
hnojiva, úniky ze skládek, vypouštění
městských odpadů přímo do moře a mnohé další. Toxická zátěž je skutečně vysoká,
a jelikož mořské plody dokáží tyto toxiny
nasát ještě více než například houby, s rizikem zátěže tohoto typu je třeba počítat.
Jen pro zajímavost: jeden thajský výzkum
ukázal na téměř stonásobné rozdíly v hodnotách rtuti u různých druhů ryb! Tyto
a jiné jedovaté látky se mohou hromadit
ve tkáních tučných ryb a po jejich konzumaci se toxiny dostávají také do lidského
organismu.
Mořské
produkty
Rizikové potraviny
V minulém dílu Rizikových
potravin jsme se seznámili
s neustále probíraným
tématem tuků. V tomto čísle
si představíme potraviny,
které na první pohled
žádného kostlivce ve skříni
nemají. Objevují se běžně
v jídelníčku obyvatel
přímořských států
a vzácněji u nás. Řeč bude
o mořských produktech.
Proč je jejich konzumace
tak důležitá? Čím tělu
prospívají a čím naopak
škodí? Jaké jsou nevýhody,
ba dokonce rizika
konzumace mořských
náhražek? A umíme dary
moře vůbec správně jíst?
Odpovědi na tyto otázky
naleznete v následujícím
článku.
M
ořské produkty disponují celou řadou látek, které suchozemské potraviny postrádají, anebo je obsahují v minimálním množství. Jedno staré
čínské přísloví říká, že darujeme-li člověku
rybu, nakrmíme ho na celý den. Ale pokud
ho naučíme ryby lovit, dáme mu potravu
na celý život. Většina z nás sice nemá příležitost zasvětit celý svůj život rybolovu,
přesto bychom se z tohoto přísloví měli
poučit a ryby do svého jídelníčku zařadit
pravidelně, tedy minimálně dvakrát, maximálně čtyřikrát týdně. Proč?
Jód pro správný vývoj
Největší předností, kterou si mořské plody
mohou připsat k dobru, je bezesporu pří-
16
tomnost jódu. Ten je nepostradatelný pro
správný vývoj lidského jedince. Tvoří součást hormonů štítné žlázy. Jeho nedostatek se může projevovat různě, největším
rizikem je však špatný vývoj pohybové soustavy a mozku a s tím spojené snížení inteligence, tzv. kretenismus. Na výrazný nedostatek jódu v těle může upozornit také
vole neboli struma, narůstající pod bradou. Tato vada navíc člověku značně znepříjemňuje život po stránce estetické.
Jód je samozřejmě možné získávat i z jiných surovin, než jsou ryby. Přidává se do
jodizované soli, potravinových doplňků,
minerálních vod, uměle také například do
jogurtů. Jeho množství je však pouze nepatrné. Následující tabulka vyjmenovává
mořské ryby a produkty, v nichž je obsaženo nejvíce jódu:
Potravina
Losos
Makrela
Rybí filé
OBSAH JÓDU mg/100 g
200
145
21–77
Zdraví pro tělo i duši
postará o zdraví pokožky. Ryby navíc obsahují vzácnou aminokyselinu zvanou
tryptofan. Jedná se o jednu ze základních
bílkovin, která se podílí na našem psychickém stavu. Mozek totiž z této aminokyseliny vyrábí serotonin, známý pod pojmem
„hormon dobré nálady“.
Pro zdravé srdce
Když se řekne „rybí tuk“, mnozí z nás si vybaví nažloutlou zapáchající tekutinu, kterou nám maminky dávaly po lžičkách den
co den, abychom byli zdraví. Přestože chuť
rybího tuku opravdu není valná, jedná se
skutečně o všelék. Obsahuje totiž omega-3
nenasycené mastné kyseliny. Konzumace
ryb a mořských plodů je tudíž také významnou prevencí před vznikem kardiovaskulárních chorob, onemocněním štítné
žlázy atd. Omega-3 mastné kyseliny pomáhají udržovat normální hladinu cholesterolu, snižují krevní tlak a výrazně zpomalují kornatění tepen. Rybí tuk by si měli
dopřávat zejména lidé trpící revmatickou
artritidou, vysokým krevním tlakem, lupénkou nebo i Alzheimerovou chorobou.
Nedostatek těchto kyselin způsobuje závažné zdravotní problémy. U kojenců se
jedná především o retardaci růstu, u dospělých hrozí výskyt ekzémů, chronické
anemie a prokazatelně vyšší riziko kardiovaskulárních chorob.
Mořské produkty obsahují značné množství vitaminů, zejména vitaminy A, B a D,
jsou bohaté na minerály a stopové prvky.
Zejména krevety, chobotnice a krabi jsou
důležitým zdrojem vitaminů a minerálů
a navíc obsahují tělu prospěšný draslík, hořčík a fluor. Tyto prvky chrání kardiovaskulární systém, zajišťují tělu přísun energie, Rybí dělení
posilují kosti i zubní sklovinu a mají i mno- Moře celého světa skrývají řadu tajemství.
ho dalších kladů. Přítomný zinek se zase Víme, že existuje nespočet druhů ryb a že
březen–duben 2012
Mořské náhražky
některé z nich dosud nebyly objeveny. Ryby dělíme podle obsahu tuku. Rozlišujeme
mezi rybami bílými a tučnými. K bílým druhům ryb se řadí například platýz, konzervovaný tuňák nebo treska. Tyto druhy ryb
jsou specifické malým podílem tuku ve svalovině (1–2 %) a rovněž menším podílem
omega-3 mastných kyselin (0,1–0,6 %). Naproti tomu tučné ryby, jakými jsou například losos, sardinky, makrela, sleď nebo
čerstvý tuňák, obsahují 5–20 % tuku ve
svalovině. Výskyt omega-3 mastných kyselin se pohybuje v rozmezí od 1 do 2 %.
Všechny ryby, ať už patří ke skupině bílých
nebo tučných, jsou však lehce stravitelné
a podíl omega-3 mastných kyselin bychom
neměli přehlížet:
Losos čerstvý – 2,70 % omega-3 mastných
kyselin
Sardinky konzervované – 2,60 % omega-3
mastných kyselin
Makrela čerstvá – 1,93 % omega-3 mastných kyselin
Tuňák čerstvý – 1,50 % omega-3 mastných
kyselin
Treska čerstvá – 0,25 % omega-3 mastných
kyselin
Obyvatelé přímořských států
většinou dokáží dobře odhadnout kvalitu mořských produktů. Hůře jsou na tom obyvatelé
střední Evropy. Mnohdy kupujeme suroviny v domnění, že
uděláme něco pro své zdraví –
a paradoxně mu škodíme. Čím
dál častěji se totiž můžeme setkat s nezdravými náhražkami
mořských produktů. Největší
nástrahou jsou potraviny pojmenované jako „surimi“, kam
patří například i tolik oblíbené krabí tyčinky. Surimi je ve skutečnosti označení
pro náhradní výrobek z levného rybího
masa. Hmota surimi se v minulosti získávala rozdrcením rybích filet na kaši. Přestože technologie surimi má dlouholetou
tradici, postupem času se z tohoto řemesla japonských rybářů stal průmysl obřích
rozměrů. Roku 1959 vyvinuli Japonci stabilizátor proti mrazu, tím pádem mohli
hmotu surimi začít hluboce zmrazovat,
aby vydržela déle. Jako surovina pro surimi začaly sloužit takové druhy ryb, které
nelze prodávat (ryby příliš malé, příliš velké, ryby špatné chuti aj.). Před zmrazením
se do kaše přidává například jedlá soda,
polydextróza, sorbit a polyfosfáty. Dále se
obohacuje třeba o nezdravé modifikované škroby, aromatické látky aj. A pozor!
Kdo si rád pochutnává na růžovoučkých
krabích tyčinkách surimi, zásobuje svůj organismus zvláště velkým množstvím chemie. Růžová barva tyčinek je totiž ve skutečnosti syntetickou garnátovou barvou,
kterou jsou vystříkány duté formy, do
nichž se dává rybí hmota surimi.
ké mohli. Na tuto nemoc dosud neexistují
žádné testy ani terapie. Následky přitom
mohou být zdrcující – nevolnost, zvracení,
bolest kloubů, poruchy krevního oběhu,
deprese, ochrnutí mozkového nervstva,
ve výjimečných případech dokonce ochrnutí dýchací soustavy. Postižený pak často
bývá chybně zařazen mezi neurotické
pacienty. Riziko nákazy ciguaterou narůstá, jelikož jedovatým řasám se velice daří
v ekologicky špatných vodách. A těch je
čím dál více.
Náš tip
Pokud odmítáte zahrnout do
svého jídelníčku mořské ryby
a trpíte nedostatkem jódu,
popíjejte sem tam minerální
vodu Vincentka. Ta obsahuje
celých 659 mg jódu na sto
gramů!
Pozor na alergii
V souvislosti s ciguaterou je třeba zmínit
také její další projev, a tím je přecitlivělost
na rybí, nebo dokonce i kuřecí maso. Alergie na rybí maso však s touto nemocí vůbec souviset nemusí. Proteiny ryb mají samy o sobě mezi alergeny svůj významný
podíl. Hlavní projevy takové alergie jsou
většinou dermatologického typu (kopřivka, ekzém, otoky aj.). Parvalbumin, hlavní
alergen, nese značnou podobnost s různými druhy ryb. Alergie na ryby je proto jen
těžko druhově specifikovatelná. Tyto alergie nás však příliš nepostihují. Mnohem
častěji se vyskytují u lidí v přímořských oblastech. Tak jako všechny alergie se dají léčit.
(Z)dravé moře
Konzumace mořských produktů se nemusíme bát. Přestože má svá rizika, lze je
snadným způsobem eliminovat. Například
tím, že budeme rybí maso dostatečně tepelně opracovávat. Jako prevence postačí
působení alespoň 70stupňové teploty po
dobu několika desítek vteřin. Pokud si rádi pochutnáváte na syrových mořských
plodech, doporučuje se syrové maso poStrašák jménem ciguatera
Možná jste tento pojem nikdy neslyšeli. kapat citronem. Ideální je kombinace oboA možná jste se s ciguaterou setkali tváří jího. Kyselé pH citronu a tepelné opracov tvář, například během exotické dovole- vání zaručí, že se ke konzumaci dostane
né. Jedná se o nejčastější otravu rybami. skutečně jen to nejlepší, co moře nabízí.
Příčinou je tzv. ciguatoxin. Tento jed vzni- Rybí pokrmy by se na našem jídelním stoká vlivem ekologické nerovnováhy v moři le měly objevovat dvakrát až třikrát týdně.
Moře toxinů
Bohužel i konzumace rybích produktů má a produkují jej mikroskopické toxické
Zdroje: Epicure jar 2011
svá úskalí. To největší představují toxiny, řasy. Další průběh šíření je jednoduchý.
www.nase-voda.cz
kterými se moře a oceány zaplňují čím dál Toxické řasy se usídlují na klasických mořwww.bezpecnostpotravin.cz
více. A přitom se zdaleka nejedná pouze ských řasách. Ty bývají oblíbenou poNikitin, S.: Pozor! Škodlivé potraviny.
o ropné skvrny. Daleko rozsáhlejší nebez- choutkou celé řady ryb… Tyto toxicky zaLott, s. r. o., Praha 2005
pečí představují odpadní vody domácno- tížené ryby pak můžeme dostat na talíř
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
stí, průmyslové odpadní vody, zemědělská a ani si toho nevšimneme. Jak bychom ta-
březen–duben 2012
17
víte, co
kationt
H+. jíte?
Takto citlivá
schopnost na hořké je obranou organismu, neboť hořké
bývají především jedy...
Většina
potravin, které si
Práh citlivosti na slané je
pak koupíme,
zhruba padesátkrát
námméchutná.
ně citlivý než na kyselé. JedJinak bychom je přece
ná se také o obranné schopnekupovali.
Nepříliš
všechny
nosti
organismu, neboť
kyselých
pokrmů
se
má
člopotraviny a produkty,
věk vyvarovat.
které
lahodí
Práh citlivosti
na sladké
je oku
čtyřikrát
méně lahodí
citlivý nežzároveň
na
a jazyku,
slané. Inu cukry a škroby
i našemu
zdraví.
(karbohydráty)
jsou
základní Trh je
složkou potravy,
to znamedoslova
přesycen
ná, že jsou člověku vždy
výrobky, které nesplňují
prospěšné, pokud dodávají
požadované
normy,
energii oproti
energii vydané.
ústní, souvisí obecně s okruhem orgánů sleziny. Detoxikace tohoto okruhu je proto
základní podmínkou pro nastavení správných prahů vnímání chutí. Na výběr máme
mezi preparáty Joalis VelienDren či Joalis VelienHelp.
Protože některé vlastnosti
pokrmů, které nazýváme
chutí, zajišťují čichové receptory umístěné v dutině nosní,
je dále třeba detoxikovat také okruh orgánů plic, a to
opět preparáty Joalis RespiHelp a Joalis RespiDren. Nezapomínejme ani na detoxikaci od toxických kovů – ty
mohou měnit elektrickou vodivost a tím i vnímavost nera přesto se běžně
vů v dutině ústní. Tuto očistu
objevují na pultech
provádíme přípravkem Joalis
Podle pentagramu čínské
Antimetal. Detoxikaci samotobchodů.
medicíny přináleží ke každému z pěti hlav- tech či vyhledává hořké pokrmy nebo ná- né dutiny ústní uskutečníme preparátem
ních orgánových okruhů jedna ze základ- poje (tonic, campari), zaměřme se také na Joalis OroDren.
ních chutí. Její nerovnováha ve vnímání okruh srdce a ošetřujme jej preparáty JoaPodstatná informace na závěr: pokud je
člověkem (její odmítání či přílišné vyhle- lis CorHelp a Joalis CorDren.
detoxikace vedena správně, systematicky
Neustálá
chuťspona kyselé
(jedinec
je dodávání,
nebo
ji vnímat
vůbec)
dostatečně
dlouhouobsahovaly
dobu, pak pouhých
si za dva
příklad
testované
rybíaprsty
Spar S budget
teré
to neschopnost
jsou? Těžko říci.
Na první
pohled
totiž běžný
schopný
ocet)
svědčí
dysbalansvědčítřebitel
o problémech
v příslušném
okruhu
roky třeba
náhodou vzpomenete,
už
14,05
%o
rybího
masa namísto
deklarovaných
22 %. A to už že
je ponic nepozná.
Naštěstí
existujíkonce
organizace
a pít
konci trh
okruhu
orgánů
použijme
proto nemáte
orgánů.
chuť
na konkrétní
druhy
řádný
rozdíl! Naopak
důkazemtakovou
toho, že
i levné
zboží může
být
trolní ústavy, které dbají o to, aby se na
nedostalo
nicjater,
LiverHelp
a JoaPřílišná a častá chuť na sladké svědčí v těchto případech Joalis
jakoTrader,
tomu bylo
a že odnesjste víkvalitní,
jsou rybí
prstypokrmů,
Lidl Ocean
kterédříve,
si z testu
závadného.
lis LiverDren.
o Abychom
nerovnováze
v okruhu
orgánů
slezinyvybrat
vybíraví,
že rozlišíte
daleko
lépe
dobré
Obsahují
totiž
poměrně
vysoké
množství
vám alespoň
trochu
pomohli
si z nepřeberné- ly pomyslnou dvojku. ce
A konečně
pikantní nebo
ostrá
chuť,
kte- víno
a
též spotravin
emocionalitou
starostí
a pře- jsme
od špatného,
rybího
masa
a chuťově
rovněž
obstály. že vám vaši strávníci zahosouvisí
množství
ty kvalitní,
připravili
pro vás rubriku
rá, jak bylo
výše uvedeno,
ve skutečnosti
mýšlivostí.
Používáme
Joalis Ve-pravidelně
jídla, která
jstemít
připraviVýsledky
testu znáte.čnou
Ať užvychvalovat
dopadly jakkoli,
je třeba
na pas názvem Víte,
co jíte?,preparáty
v níž vás budeme
informovat
pravou
chutí, patří
dojednu
okruhu
lienHelp
a Joalis
VelienDren.
li, prsty
a že sijsou
budete
jednotlivé
chuti
v předměti
věcorgá– že rybí
polotovary,
tudíž
od nich
neo výrobcích,
které
nevyhovují požadovanýmnení
kritériím,
zveřejnínů plic. Přílišná
chuť nalze
ostré
pokrmyvysokou
či ne- stavách
Pokud
člověk
neustále přesoluje,
má
vybavovat.
očekávat
kvalitu. daleko
Mnoholépe
výrobků
tohoto typu obme
výsledky
nejrůznějších
testů kvality
a přineseme
také řadu
schopnost
pozření jakéhokoliv
ostrého
chuť
na slané
nebo
má ustavičně
Ing. Vladimír
Jelínek
sahuje kromě
masa také velké množství náhražek,
jakými
jsou
užitečných
tipů,
jak zajistit,
aby se slanou
na váš stůl
dostalo opravdu
že bude žádoucí
chuť
ústech, i když nic slaného nepozřel, sousta – obojí napoví, například
Ilustrace: Vigué,
J. (ed.):
Atlas lidského
mouka,věškrob, brambory
nebo voda.
A podobné
je to
jen tov nejlepší.
Joalisdochucovadly,
Repak se zabývejme také okruhem orgánů novat se okruhu plic (přípravky
těla vkonzervanty
obrazech. Rebo
Productions CZ,
také s umělými
a barvivy.
ledvin,
které budeme
Dobřejovice 2008
Test rybích
prstů detoxikovat prepa- spiHelp a Joalis RespiDren).
Chuť, tedy schopnost vnímat chuťovými
ráty Joalis UrinoHelp a Joalis UrinoDren.
www.samphotostock.cz
pohárky
umístěnými
na
jazyku
a
v
dutině
Pokud
má
člověk
stále
pocit
hořka
v
úsarchiv
NÁZEV
HMOTNOST PRŮMĚRNÁ
OBSAH
SŮL
RTUŤ
OLOVO
KADMIUM FOSFÁTY OSTATNÍ 1
HODNO-
Rybí
prsty
mýty a legendy
umění
o zdraví
emocí
Co jste (ne)věděli
Emoce,
&
biorytmy
o chřipce
Možná vás napadá, proč jsme do ryze
jarního vydání bulletinu zařadili článek
o chřipce? Vzduch se oteplil, počasí nám
přeje, stromy pučí a také nálada se
s koncem zimy mnohým z nás výrazně
zlepšila. Onemocnět v tomto období?
Nesmysl! Opak je však pravdou. Právě
emocí je nevyčerpatelné,
užitečné bakteriím
proměnlivé jarní počasí, Téma
stejnělidských
jako to nevyzpytatelné
podzimní, nahrává
a
vděčné.
Především
proto,
že
se
týká
nás
samotných
a virům. A také výskytu chřipky, jedné z nejběžnějších a zároveň nejobávanějších
chorob.
a také o něm rádi hovoříme s druhými.
detoxikace
Ch
velmi
velmi
uspokonedostaN.
dobře
dobře
jivě
tečně
velmi
velmi
velmi
nedostaN.
dobře
dobře
dobře
tečně
velmi
velmi
velmi
dobře
nedostaN.
dobře
dobře
dobře
tečně
dobře
velmi
velmi
velmi
velmi
U.
jde
dobře bi oleje.
dobřeProtože
dobře
dobře
detouspokovelmi o přípravky
velmi s tzv. velmi
velmi
U.
účinkem,
vyjivě
dobře xikačním
dobře
dobře
dobře
pohyb toxinů
uspokovelmi volávají
velmi
velmi
velmi
U.
U dobře
dítěte
jivě
dobře v organismu.
dobře
dobře
nedochází
k vydobře
velmi
velmi obvykle
velmi
dobře
velmi
D.
lučování
toxinů
ledvinak Vánocům sadu tří olejíčků pro
dobře
dobře
dobře
dobře
jako detoxikační
slouží kůže.
Když
patnáctiměsíčního
Lidl Ocean
450 gsynka, který
54 Kč je
velmi
dobře
velmi
velmi mi, alevelmi
velmi orgán
velmi
V. D.
byl
preparát
testován,
bylo
použito
jako
média
občas
nemocný
Trader/rybí
prsty (většinou rýma, kterádobře
dobře
dobře
dobře
dobře
dobře
čistého lihu. Preparát byl testován tři roky. Opakovatrvá týden i více, ale od září už potřetí).
ně isiřičitany,
po aplikaci
lihu docházelo
ke kožním
výsevům nebo ke krát1
Doprvním
této kategorie
patří glutaman
sodný
(E 621),reakci
uhličitan
amonný
(E 503),
nedeklarovaná
kyselina
citrónová
Po
namazání
č. 1 neměl
žádnou
a třetí
den,
cetrvajícímu
kašli
(1
den)
a
podobným,
nikdy
2
= nedostatečně
U = uspokojivě
Do kde
= dostatečně
D = dobře
V. D. = velmi dobře
V = výborně ne závažným propoN namazání
č. 2, se osypal
přesně tam,
ho
jevům. Stačilo přípravek cca na tři dny vynechat a pak bez
namazala. Může dcera po vymizení vyrážky pokračovat
problémů pokračovat. Teprve kdyby po této přestávce došlo ke
v
aplikaci, nebo má přestat?
stejné
reakci,
bylo byvýběr
to podezřelé.
reakce považujeme za
Tipy pro
správný
rybíchTyto
prstů
Závěrem
přítomnosti
toxinů
v organismu,
a tudíž
si myslíme,
že oleZjistili jsme, že navzdory označení „rybí prsty“ se mnohdy jedná důkaz
• Kupujete-li
rybí prsty,
všímejte
si, zda jsou
označeny
jako nemleté,
svůj tedy
úkol.z Rádi
uslyšíme
i dalšíryby,
pozitivní
i negativní
pouze o rybí napodobeninu.
Některé vyrážky
z výrobků
pochází
celého
kusu použité
anebonebo
mleté,
vyráběné
Samozřejmě
že je logické považovat
natotiž
kůžitestem
dítěte kvači ji- jeaplní
litypříznaky
vůbec neprošly.
Nejhůře
na tom byl
podíl rybího
masa.
Na- zkušenosti.
z rybí drti. Obecně platí, že lepší a chutnější jsou ty nemleté.
né
za nežádoucí,
eventuální
alergickou
reakci
na Bam-
řipka, opředená řadou mýtů, se pozvolna stává strašákem Paradox třetí: Nachlazení značí chřipku vs. Při chřipce se
21. století. Měli jsme tu chřipku ptačí, prasečí, slýchali jsme nekašle
se sice
dá změnit,
nicméně
je
o zmutovaných virech a o blížící se pandemii. Chřipková
mánie
to- sePojem
dnešní
úvaze
zamyslíme
chřipkanad
zevšedněl,
ji- nocení,
a proto
je běžné
používat
jej i vstále
přípatím prvním
do nepopsaného
hoto
typu utichla,
avšak
chřipce jako
takové se mluví
dál.
Je pravným
typem
emocionální
dech obyčejného
rovnováhy,
nachlazení.
Rýmazápisem
a kašel sice
chřipku mohou„nodo• Všímejte
si podílu
rybío suroviny!
Tentesu
se zkušenostmi“.
A takprojevy!
zatímcoVjeden
dou,
že pro
slabé jedince,
aneboetiketě.
pro ty, kteří její sílua podcení,
mů- provázet,
sice rovnováhy
podle přirozených,
rozhodně však
nejsou
jejími průvodními
první
to údaj
naleznete
na každé
člověk
Spojené
státy
americké
žeČím
mítmenší
chřipka
katastrofální
dopady
člověka cyklů,
dokonce
přírodních
v nichž
fázisetotiž
odráží
obvykle
střídání
dorazí
bolestřekne,
hlavy, že
svalů
a kloubů
a také
zvýšeprocento,
tím méně
kvalit-a může
jsousepříšerné
a nekulturní
(protože
jako
ohrozit
na životě.
Je také
pravdou, že ani očkování
chřipce,
emocí, proti
přesněji
řečeno
ná teplota.
střídání Dýchací
různýchpotíže
objevují až
po dvou nebo
třech dnech
ní potravinu
držíte
v ruce.
první pokud
uvidí průmyslový
Detroit),
druhý čloběžná zdravotní
100% zdraví
nezaručí. Co situací
však od
emocionálních
během
vypuknutí
života.
nákazy.
Ten, Takže
onemocnění
začíná rýmou,
ka•ani
Důležitým
údajem opatření
je podíl vám
sacharidů
který
navštíví Grand
pravdou
rozhodně
neníryby
– o tom
tento
článek…
kdo se
dokáže „naladit“
šlem
naapřirozené
oteklými mandlemi,
stří- věk, je
vícenejdříve
než pravděpodobné,
žeCanyon,
o chřipve výrobku.
Samotné
totižpojednává
sachadání nálad roku i každého
ku se nejedná.
jednotlivého namítne, že Spojené státy americké jsou
ridy neobsahují, z čehož vyplývá, že se
ten zcela
do výrobku
dostávají
během
výroby,
Paradox
první:
Chřipkou
se nelze
nakazitdne,
vs. Chřipka
je jistě zakusí radost ze své nádherné. Vzpomínám si na svou zkušeemocionální stability aJak
bude
vibrovat
s při- nost. Před třemi roky jsme ve skupině
konkrétně
ze škrobnatých
posílit
imunitu?
přenosná
pouhým
dotykem surovin
třech
známých
projížděli
na kolech
z Ukraplynutím
rostlinného
původu.
Informaci
Názory
na přenos
chřipky
se různí,ovsazásadě rozeným
však převládají
dva.času.
Riziko nákazy chřipkovým
virem
můžete
výrazně snížit,
budete-li
se
jinyvěnovat
do Rumunska.
PředJak?
etapou
ruPokud
se podíváme
člověka z hlediska
naleznete mezi
údaji oje
výžiAcharidech
oba jsou nesmyslné.
Tím prvním
přesvědčení,
že chřipka
není na
preventivně
a pravidelně
svému zdraví.
Třebado
násleživlů, zjistíme,
že jeemocionalita
každého munských Karpat nám někdo ukradl kola.
vovém složení
uvádění
přenosná.
Jedná výrobku.
se však o Jeho
klasické
infekční onemocnění,
které
dujícími způsoby:
to má první
návštěva
Rumunska,
nás je přirozeně
zá- Byla nechceme
sice není tím
povinné,
ale je naštěstí
čím tedy zkapénkově.
přenášeno
nejběžnějším
způsobem,
Tvrzení, „namíchána“
• Pijte! Tím vászesamozřejmě
nabádat
k alkoholismu.
Řeč
a kdyžsesedenně
dnes řekne
Rumunsko,
okamžitě
kladních
substancí
pěticeježivlů
– Vody,vodě.
Dře- Snažte
častější.
pozornosti
nemělaod nakažené
žedál
chřipku
lzeVaší
dostat
pouhým by
dotykem
osoby,
je rovo obyčejné
vypít alespoň
dva litry
tekumi tato asociace
s koly vrací.čajů. Zahřát
va (Větru), Ohně, Kovu tin,
(Vzduchu),
Země.
uniknout ani kalorická hodnota. Vysoideálně čisté
vody,seminerální
vody a bylinkových
Stejně tak
člověk,
se narodí
do
Dalo by se říci, že tuto „zevnitř“
emocionální
směs poctivým
ké hodnoty
v kcaljste,
a kJ ukazují
se můžete
vývarem,
alekterý
skutečně
nezaškodí
Věděli
že…na přikrásného
letního
dne,
kdy
si
všichni
užívajsme
dostali
do
vínku
–
ať
si
skeptici
říkají,
danou
mouku,
ale
také
na
rostlinný
ani
malá
kapka
tvrdého
alkoholu,
například
před
spaním.
Ovšem
… střevní chřipka neexistuje? Jedná se pouze
jí koupání a tepla, bude mít pocit, že taco chtějí – již v době narození.
tuk
ve strouhankovém
těstíčku.
všeho s mírou.
o lidový
výraz. Chřipku
sice může provázet
je svět.
Když
se před
ním vyslovíkompoosobní názor na •astrologii
je takový,
• Druh použité ryby je údajem, který na
Buďte v teple
a klidu.kový
Prochladlé
tělo
a stres
jsou vražednou
nevolnost, ta ale se známými střevnímiMůj
obtížemi
„svět“, jeho
asociací
budezatočit.
slunce,Atedy
že v dávnověku se astrologie
a astronomie
obalech rybích prstů najdete jen stěží.
binací,
která dokáže jem
s imunitním
systémem
pěkně
ponemá nic společného. Ty jsou způsobeny zcela
oheň.
Takoví jsou
vlastně nerozlišovaly. Studování
Přesto se tam občas název ryby objetom scházípohybů
už jen krůček
k samotné
nákaze.
častoProto
lidé nepodceňujve znamení
jinými viry a bakteriemi, případně otravou z jídla.
nebeských těles vždy sloužilo
k předpověví. Jedná se o velice užitečný údaj,
te chladné
počasí ani Lva.
intenzitu
psychického
vypětí.
Obojí jenarodí
velice
Naproti
tomu když
se někdo
di počasí a stanovení optimální
doby,
ve vám
který zákazníkovi přiblíží, z čeho přenepříjemné
a zdraví
to rozhodně
nepřinese.
Tak proč
se tona jaře,
do častých
změn počasí,
střídání
které
měl člověk
usušit
seno, sněhových přeháněk se slunečnou oblosněmylné.
se rybí
prsty skládají.
Pozor
dá- pouze
mu raději
nevyhnout?
něž
K nákaze
by mohlo
dojítsisnad
v případě,
že se zasít,
in- sklidit,
udělat
si zásoby
na zimu,
užítvyváženě.
si krásného
vejte zejména
na mlhavé,
nicneříkají• Jezte
Jen málo
dokáže
striktně
držetkteré
zdravého
fikované
osoby dotkneme
a následně
si budeme
například
přikláhou, lidí
do se
doby
pučení
stromů,
sympočasí, odpočívat, připravit
se na horší
ča-čas bolizuje
cí označení
„mořská ryba“ apod.
jídelníčku.
Ačkoli
od času manifestaci
zhřešíte, snažte
se do
svého
dat
prsty na ústa.
skryté
vnitřní
sílyjídelpřísy… Lidé se rodí do různé
roční
doby, kte• Údaj o přidané vodě na etiketě vůbec
níčku
zahrnout
co nejvíce
čerstvého
zeleniny.
Vitamíny
rody, pak
tento ovoce
člověkabude
hledat
životní
révs.
odpovídá
příslušná nálada.
Pro tělu
novorobýt nemusí.
povinné
jej antibiotiky
uvést
dodávejte
průběžně.
Ažvna
vás chřipka
doopravdy
dolehne,
jistotu
častých
změnách.
V detoxikační
Paradox
druhý:JeChřipka
se léčí
Chřipku
zeně je okamžik narození
zásadní
pouze echinacea
v případě, že míra přidané vobudeprvní
pozdě.
Nepomůže
vám ani
Celaskon,
ani mísa
citronů
spohantýrce
bychom
řekli,
že bude
„jaterzažene
přechodem
z bezpečí
matpřesáhla
množství
5 %.– Čím
řádaná
za jediný
den.ňák“. Když se před takovým člověkem vyNadychřipku
zabírají
antibiotika
tak tovětší
je jedna zzměnou,
největšíchtedy
pověr.
Bočina
lůna dokdyž
čehosi
čemu
říká- sloví
množství
ve výrobku
tím uny• Ideálními
pomocníky
zmírňujícími
nepříjemné
projevy
chřipky
pojem „svět“,
naskočí
mu jako
asohužel
se k nívody
přiklání
stále víceje,lékařů.
Proto není
výjimkou,
do nejistého,
me svět.sPrvní
zkušenostjsou
se světem
poci- eukalyptus
lejší chuť
budes chřipkou
po usmažení
mít. a odejdeme
česnek,acibule,
med.tedy
Jezte,
pijte,
inhalujte, buciace akčnía síla,
pocit
rozpínajícího
se
ordinace
přijdeme
jako vyšitou
antibiotiky
ty, které
tutoje zkušenost
provázejí,
se bujného keře – jarního dřeva.
A značně
tak ztrácí
kvalitě.
de vám
lépe.
určenými
k léčbě
zcela na
jiného
onemocnění. Užívání
antibiotik
nezásadně
a nesmazatelně
vrývají
do našeho
• Pokudjelikož
se na
objeví
z možností,
jak zabránit
vzniku zchřipky,
je svou
očkování.
Je těžJe na každém
nás, aby
přirozenost
účelné,
vir obalu
chřipkyvýrobku
je vůči nim
imunní. Druhé
mínění
také ne- • Další
podvědomí.
MSC,Od
můžete
být
že
ké posoudit, zda takové
očkovánípřipustil
organismus
rozpoznal,
si ji askutečně
přijal seochrání,
takový,
nícertifikát
zcela pravdivé.
chřipkysise
sicejistí,
dá pomoci
přírodní
cestou, avšak
A nejedná
pouze o anebo
prvotníjejzkušenost
ryby obsažené
v rybích
prstech
byly se pouze
spíš oslabí.jaký
Z hlediska
metody
řízené
a kontrolované
je. Jedině
pak lze
se svou
emocionaliv akutních
případech
není dobré
spoléhat
na tento se
způsob
pojenarození.
Když pojedou
dva lidé
do tou
uloveny
metodou
životnímu
detoxikace
se očkování
proti
chřipcevyužívat
nedoporučuje,
protože
i tapracovat,
ji co nejlépe
a harléčby.
Je pravdou,
že šetrnou
nejlepší,kco
můžeme udělat,
zalézt do posteSpojených
států poamerických,
kde předtím
(Marine
kový banální
zákrok představuje
značnou
zátěž.
monizovat pro
ji veorganismus
smyslu doplnění
chybějíle,prostředí.
zásobit se MSC
vitaminy
a jakoStewardship
podpůrný prostředek
užívat třeba
nikdy
nebyli, pak
kterou
zde cích
Council)
je však nepovinný
údaj. dokáže poradit
Očkovat
či neočkovat?
To už
si musí každý
rozhodnout
sám.
elementů
– živlů,
čili emocí.
Cílem
pulární
echinaceu,
která si skutečně
s některými
pro-zkušenost,
získajídokonce
během prvních
www.dtest.cz
Zdroj:
Epocha
nechceme
jevy chřipky, jakými Zdroj:
jsou kašel
nebo rýma. Dokáže
posílit dnů po příjezdu, jim tedy není potlačit emoce, které
vytvoří hodnocení
na celý život. Toto hod- mít. Cílem je vstřebat do
Ilustrační
foto:
www.ona.idnes.cz
sebe i ty živly
imunitu. Nedokáže však bojovat
s případnými
komplikacemi,
jakými
podobně
www.samphotostock.cz
Ilustrační
foto:
které
námwww.samphotostock.cz
nebyly dány do vínku,
může být zánět hrtanu,
srdce, svalů nebo třebanocení,
chřipkový
zápal plic.jako všechna jiná hod- (emoce),
14
18
březen–duben 2012
K
CENA
Tesco value/
250 g
10 Kč
Fish Fingers
Albert
250 g
10 Kč
MUDr.
EuroshopperJonáš radí
Spar S budget/ 250 g
11 Kč
rybí prsty
Billa clever/
250 g
19 Kč
rybí prsty
Nowaco
300 g
32 Kč
Dětské rybičky
Nowaco
250 g
34 Kč
Mohu se zeptat na olejíčky Joalis
rybí prsty
Bambi
Aro rybíOil?
prstyKoupila
900 gjsem dceři
62 Kč
Vyrážka po Bambi
olejích
RYBÍHO
MASA
nedostatečně
nedostatečně
nedostatečně
uspokojivě
uspokojivě
uspokojivě
dobře
CENÍ2
velmi
dobře
dobře
velmi
dobře
velmi
dobře
velmi
dobře
velmi
dobře
velmi
dobře
dobře
březen–duben 2012
V
?
19
15
J
JIN
10
11 12 13 14
21
17 18 19 2
0
15
16
ledviny osr
de
čn
PODZIM
7
12
20
6
JANG
9
LÉTO
8
vý
čo ř
mo chý
mě
den
potřebuje ke své práci
Na tříbit
úvod dokonalý
bych rádčich.
poSchopnost vnímat dotkl,
chutě je
chužezajištěna
to, co bude
ťovými receptory, které
jsou soustředěny
nyní řečeno,
není žádv chuťových pohárcích
v oblasti
jazykových
ným
příkazem.
Každý
papil. Chuťové pohárky
neleží
pouze
na
příkaz
totiž
vede
jazyku, ale jsou umístěny
také
v tvrdém
k vnitřní
nesvobodě.
a měkkém patře a vČlověk
hltanu.
máChuťové
pocit, že rejej
ceptory jsou stimulovány
konkrétními
nesmí porušit
– a přichemickými látkami
rozpuštěnými
slitom
jsou to ve
právě
nách. Chuťových pohárků
má člověk
zhrupříležitostné
výjimky
ba 500 až 10 000; svědčí
to o tom,
kažz pravidel,
kteréže
okoředý člověk disponuje
schopností
ňují ajinou
obohacují
náš
vnímat správně emoční
chutě. Kdo
dobrou
svět.nemá
Vnímejte
náschopnost rozpoznání
chuti,
ten
sledující správné
text jako
souhrn
se nikdy nemůže
stát vynikajícím
užitečných
informací,kuchakteré
řem, protože
jednoduše
nebude schopen
mají
vést k uvědomění
si dendochutit, anítedy
chuťově zvýraznit
jednotemocionality
a nasměrovat
livé pokrmy.
vás k vlastním úvahám.
Podle současných poznatků lékařské fyziologie
existujíplíce
u člověka chuťové recep3–5 hodin:
tory
hořké,střevo
slané, sladké, kyselé,
5–7 citlivé
hodin:natlusté
umami
(masité,
pikantní,
chuť
V tuto dobu
člověk
buď ještě
spí,sójové
nebo
omáčky),
„vápníkové“
tučné. Tradice
stavstává. Během
tohoto ačasového
intervalu
tlusté
střevo
5
ráno
ce
4
večer
Jak by tedy takový
„emocionální den“
na ochutnávání a měl
rozlišování
kvality vín,
vypadat?
plí
noc
3
ZIMA
ík
JARO
ža
lud
Jazyk
chuť
Na to samé, nač přišli intuicí a pozorováním starověcí mudrci, přišli v moderní době lékaři fyziologové a vědci. Objevili
totiž, že u člověka existuje takzvaný cirkadiánní
čtyřiadvacetihodinový
cyklus,
čili jajedeného
žaludku vyprodukuje
hormon
kési
biologické
čtyřiadvacetihodinové
hospokojenosti
(serotonin),
což je stejný hordiny.
se střídáním
světla
mon, Souvisí
jaký se ponejvíce
v limbickém
systému mozku
a
tmy, pro
což má
za následek
horvyrábí
vytváření
pocitůprodukci
spokojenosti
monu
melatoninu
a dobré
nálady. na sítnici oka. Odtud se
následně
spouští
impulzy
vedoucí
doslouhyChutě tedy,
jak již
bylo řečeno
výše,
pothalamu,
konkrétně
dochemických
jeho supraží k doplňování
základních
láchiasmatického
jádra. Právě
toto jádro
je
tek,
které jsou potřebné
pro nezbytné
mezdrojem impulzů
biotabolické
procesyřízení
v těle.24hodinových
Chutě také slouží
rytmů
těla prostřednictvím
k
prozkoumání
obsahu potravy,nervového
aby moha hormonálního
systému.
Zničení
supralo
být sousto rychle
podvědomě
vyplivnuchiasmatického
vede k absolutní
ztráto
v okamžiku,jádra
kdy mechanismy
analýzy
tě denních
biorytmů.
chuti
usoudily,
že je jídlo až příliš slané neJenom
pro úplnost
bo
nechutně
sladké,–zkažené či příliš hořna detoxikaci
hypo- nebezpečí obsahu
ké,
a že tedy existuje
thalamu jedu.
použijeme
nějakého
Joalis
ChuťHypotal.
nefunguje jako smysl pro rozpoUznáníchemických
a přizpů- látek v potravě sama,
znávání
sobení
se určitým
ale
v součinnosti
s čichem. Čich může sloupevným
rytmům
žit
ke stejnému
cíli, tedy například k výbědneurčitých
je tím správru
složek potravy. Čich je také
ným krokem
k dosmyslem,
který
často předchází chuti: co
sažení emocionálčlověku
„nevoní“, to také nevloží do úst.
ní
stability. který
Proč?se chce stát specialistou
Sommeliér,
Protože každý den
má svou určitou dobu, v níž má člověk pracovat a plnit si své povinnosti, dobu, kdy
si má hrát, odpočívat, připouštět si své starosti, anebo třeba spát. Jedná se o naprogramovanou přirozenost řízenou z hypothalamu. Uvědomění si a respektování
tohoto faktu je známkou lidské zralosti.
Pochopení konkrétní emocionality znamená rovněž pochopení sebe sama
a chyb, které člověk dělal a dělá.
Do budoucna vede k celkové
emoční stabilitě, po níž touží
většina z nás.
ek
&
pentagramu
aorgány
které tudížčínského
logicky tvoří vyvažující
proti- nány civilizací, pracují maximálně pět hopól emocím (živlům), jež jsou nám přiro- din denně. Zbytek dne je vyplněn zábavou
a hrou.
zené.
Oficiální pracovní doba v civilizovaném
Záměrně používám oba výrazy, tedy emo- světě je osm hodin. Drtivá většina lidí však
pracuje daleko delší dobu – ráno musí cesce a živel. Znamenají totiž to samé:
tovat do práce, předtím vypravit děti do
Oheň = radost
školy, večer uklidit, uvařit, vyprat,… MoZemě = starost
derní společnost se také žene za novými
Kov, Kámen = smutek, melancholie
věcmi a vymoženostmi. A nakonec má větVoda = strach
šina lidí utkvělou představu, že všechny ty
Dřevo (mladý jarní keř) = agrese
nové věci musí mít. V jejich získávání
Chybějící živly lze přijímat velmi jedno- a koupi vidí nejen uspokojení, ale zároveň
duše. Stačí, když si je budeme představo- také odměnu za vysokou daň – tedy za tu
vat. Zkuste se kdykoli během dne zastavit neustálou práci.
a představit si třeba oheň v hořícím krbu.
Čtyřiadvacetihodinový cyklus má svůj
Tuto představu udržujte po dobu jedné řád, to věděli již starověcí mudrci. StanoProZkuste
dnešní
seriálu
o orgánech
pentagramu
minuty.
tuto díl
vizualizaci
provádět
vili proto čínského
takzvané orgánové
hodiny, tedy
co nejčastěji. Tak do sebe totiž začnete přesné doby, kdy příslušné orgány vykazua jejich souvislostech s lidským organismem
vstřebávat oheň. Tento nově vstřebaný ži- jí svá metabolická a detoxikační maxima.
jsmežezvolili
jazyk.
vel se projeví za několik měsíců, možná za Je to natolik přesné,
například
podle
rok. A vy konečně poznáte, jaké to na vás toho, kdy se člověk v noci budí, lze usoumá emocionální účinky.
dit, který orgán vykazuje dysbalanci. PoPříjem
potravy
obecně souvisí
se základEmoce
vznikají
v tépatří
částido
mozku,
kde
zá- kud
to bývá
opakovaně
například
mezi
azyk jako
takový
okruhu
orgáními lidskými
které
je nutné
hned
roveň
představy,
reálnénějaký
nebo jednou
a třetípocity,
hodinou
ráno,
je třeba
denů vznikají
srdce, pokud
tedyaťbude
začátku
rozlišovat.
Najejedné
je
fantaskní.
k právě prožívané
emoci od
toxikovat
játra.
Klientovi
dobréstraně
poradit,
problémKdyž
s jazykem,
zkusme nejprve
to hlad
a pocity hladu,
na druhé
straně
je
přidáme
živel stojící
v protipólu,
právě že
při náhodném
probuzení
v tuto
dobu
(nebo zároveň)
detoxikovat
okruh srdce:
to chuť
nějaký konkrétní
potravy.
vnapříklad
tom okamžiku
začíná
pracovat
alchymisužítna
preparát
LiverHelpdruh
nebo
Liverpreparáty
Joalis
CorHelp
nebo lze
Zatímco
pocit hladu
má přimět
tická dílna
v našem mozku, potažmo v tě- Dren.
Detoxikační
efekt
bude výraznější.
Joalis
CorDren.
člověka
k doplnění
energeticle.Významnou
Někde ve středu
mozku,
v tha- Pro
úplnost
ještě doplním,
že se orgánové
úlohou
jazykamožná
je zajišťovat
kých zásob
organismu
(ponejvílamu – takzvané
„bráně
vědomí“
–, je ona hodiny
řídí podle
rotace
Země a kulminalidskou
řeč. Proud
vzduchu
procházející
škrobyv pravé
nebo poledne,
cukry), chutě
magická
míchačka,
baňka, ce Slunce
tedy podle tzv.
hrtanem alchymistická
do dutiny ústní
je modulován
mají za úkol
jejíž
obsahyase
míchají
podleústní
známých
pra- zimního
času.nasměrovat člověhlasivkami
poté
v dutině
usměrňovidel
ovládání a posilování
takTím
jak ka, jehož organismus je správně
ván příslušným
postavenímprvků,
jazyka.
to
známe
z čínského
pentagramu.
jsou
vytvářeny
základní
zvuky – fonémy, metabolicky zharmonizovaný,
Emocionalita
člověku
udává také
které
tvoří základ
jednotlivých
slov.životní
Z nich k přijetí konkrétních chemických
látek, kterých má tělo nedostacíle,
které
mácelý
před
sebou
a k nimžnárose
se pak
skládá
jazyk
příslušného
snaží
dospět.
Někdo
je spokojený,
da. Pokud
byl ve
středověku
někdo až pří- tek, anebo naopak k odmítnutí
když
se může
starat opraktikám
druhé lidi,
liš kritický
k nekalým
vrchnosti sousta již v ústech a k následnévystuduje
fakultu
věd dotyčný mu vyplivnutí.
a byl mu jako
trestsociálních
vyříznut jazyk,
žlučník
Centrální úlohu
při pociťování
a
vstoupí
doschopnost
sociálních vyjadřovat
služeb.
zcela
ztratil
se slovy,
j
i
hladutřhraje hypothalamus. Hlav- átra
Druhý
rád všechno komentutedy artikulovat.
ě
n
pro rozhodováje,Schopnost
posuzuje,člověka
říká, co
je fonémy (zá- ním ukazatelem
tvořit
oh
je hladina glusprávné.
Vystuduje
kladní zvuky),
z nichžproto
se pak skládají slova ní hypothalamu
3 24 1 kdy
práva
a stane
se jednotky
soud(základní
pojmové
lidského jazy- kózy v krvi.2V2okamžiku,
2
2
cem.
někdo sespeciální
rád ba- pozornost. Proto hladina glukózy v krvi klesá, hypothalaka), siAvyžaduje
ví
má pocit,
že celý
žise abudeme
touto
problematikou
zabývat mus o tom dostane informaci a do vědomí
člověka přinese pocity hladu. Pokud má
vot
musí být
jenom
v některých
příštích
číslech bulletinu.
zábava.
Stanesrdce
se herDo okruhu
patří obecně emocio- člověk dokonce v plánu jídlo, zařídí také
cem
dožije se vysonálnía schopnost
vyjadřovat sám sebe – spouštění vegetativních funkcí – vyprazdkého
věku…sdílet
Na začátschopnost
s okolím svoje pocity ňování žaludku a zahájení peristaltiky
ku
života všech
těchto
a zkušenosti
prostřednictvím
slov, schop- střev.
V hypothalamu jsou dvě základní centra –
lidí
jejich přirozenoststála
nestydět
se za svoji emocionální
ná
emocionalita,
kterou
stránku
osobnosti…
Ne nadarmo se praví, jádra: centrum hladu a centrum sytosti.
získali
užje
vesídlo
chvílicitů;
narože srdce
pokud se podaří vy- Centrum hladu se aktivuje při vyčerpání
zení.
Ta jim
pomohla srdci, emocionál- energetických zásob a centrum sytosti začistit toxiny
v samotném
nasměrovat
osud. Useherní složka člověka
velmi často upraví se dává organismu signály v okamžiku doce
se citové
nejvíce
uplatňok větší
stabilitě,
tudíž se dotyčný při plnění zásob. Zničení těchto jader nebo
ten jejich funkce vlivem obsahu atoxival
Oheň,
u sociálního
pra-okamžitě neroz- porušení
příštím
citovém
podnětu
in s
ké ložisek vede na jedné
covníka
u soudce
pláče, takZemě,
jako dříve.
nůstčiř infekčních
lez rstras
ea
e
Dřevo.
ně buďvkoodmítání potravy, nebo na
nkdruhé
a
p budeme
straně k přejídání.srdce
Hypothalamus
Dnes se však budeme zabývat jinou detoxikovat preparátem s podobným náschopností jazyka: schopností rozpoznávat zvem – preparátem Joalis Hypotal.
Je
jisté, žechemické
my, lidé žijící
v moderní
základní
obsahy
směsí dopřijímaNa druhé straně však chuť až tak bezbě,
pracujeme.
jsem v devanýchpříliš
potravou
neboKdyž
ochutnávat
dosud prostředně s energetickými potřebami ordesátých
práva,
na kated- ganismu nesouvisí. Jídlo totiž může dobře
neznáméletech
látky. studoval
Děje se tak
prostřednicře
sociálních
věd
námjsou
říkali,
že přírodní
tvím
receptorů,
které
na jazyku
umís- posloužit jako droga – například když řenárody,
těny. které ještě nejsou příliš pozname- šíme stres přejídáním. Nervový systém pře-
březen–duben 2012
Hypothalamus
Jazyk
Corpus callosum
Hypothalamická jádra
Gyrus
precentralis Sulcus centralis
Pravá mozková
hemisféra
Oblasti pro převážné vnímání chuti
Oblast pro vnímání hořké chuti
Nucleus
Oblast pro vnímání
kyselé chuti
paraventricularis
Sulcus postcentralis
Oblast pro vnímání
slané chuti
Corpus pineale
Oblast pro vnímání sladké chuti
Corpus callosum
Nervová
vlákna
Sulcus
parietooccipitalis
Thalamus
sulcus terminalis
linguae
Nervus
opticus
(hraniční
rýha)
Stopka hypofýzy
Hypothalamus
Mesencephalon
Sulcus calcarinus
Cerebellum
papillae
vallatae
Mícha
(hrazené
Medulla
brdečky)
Pons Varoli
oblongata
Nucleus
suprachiasmaticus
Hypofýza
neurofibrae
(nervová vlákna)
Nucleus supraopticus
papillae fungiformes
(houbovité
papillae
filiformes
Emocionálně: Do těchto hodin je vhodné
se
čistí plíce.brdečky)
Při poloze vleže mají
totiž řa(nitkové
zařadit to, co člověka baví a může být ursinky na epitelu plic usnadněnou práci –brdečky)
nepracují proti gravitaci, ale posouvají ne- čitým druhem hry. Mohou to být pracovní
žádoucí částice a mikroskopická zrníčka schůzky, rozhovory se známými nebo obynečistot a chemických látek vodorovně čejné hraní si. Hře by se měli věnovat zejz těla ven. Důsledkem toho může být ran- ména úzkostní lidé, kteří jsou zvyklí není zahlenění, které Chuťové
je v rozumné
míře ustále plnit nějaké povinnosti a hraní
buňky
zdravé, neboť je projevem úspěšné deto- a zábavu si téměř neumějí představit. Jižxikace. Ráno se dává do pohybu také tlus- ní národy (například Španělé nebo Araboté střevo. Správné proto je vyprázdnit se vé) toto přirozeně dělají.
hned ráno.
Emocionálně: Ráno se v tzv. REM spánku 15–17 hodin: močový měchýř
zdají sny. Člověk tak psychicky zpracovává 17–19 hodin: ledviny
předešlé emoční vjemy a připravuje psy- Doba, kdy člověk obvykle končí svou práchiku na další den. Pokud je spánek hlu- ci. Den pomalu přechází do večera a to je
boký a intenzivní, pak také psychická síla již samo o sobě spojeno s nejistotou a oba(související s plícemi) a vůle budou větší. vami. Mnoho lidí v detoxikační poradně
Plánování dne, tedy stanovování si urči- prozrazuje, že všechny strachy a úzkosti
tých úkolů, bychom
proto
měli dělat v tu- skutečně nejvíce prožívají v tyto hodiny.
epithelocyti
gustatorii
to dobu, nikoli v předvečer!
Emocionálně: Je to doba plnění úkolů
(chuťové buňky)
a povinností, tedy toho, co se mi příliš nechce, ale „musí se udělat“. Do této etapy
7–9 hodin: žaludek
dne bychom zároveň měli zařadit správ9–11 hodin: slinivka, slezina
Čas na snídani, která tvoří přirozený ener- nou koncentraci a cvičení mysli, stejně tak
getický základ dne. Organismus „raciona- také rutinní procházku nebo pravidelné
studování,
čtení nebo
jiné
lizuje“
metabolické
prostředHořkécvičení,
jsou například
alkaloidy
(chinin,
rověké své
čínské
medicíny pochody
je sice mírně
odliš- denní
vstřebáváníatropin)
informací.
nictvím
enzymů,
doplňuje
zásoby
energie
a kationty Mg+ (mimo
ná,
přesto
její pohledy,
jak si
v závěru
člán- strychnin,
ze
v podobě
cukrů.
ku snídaně
ukážeme,
stále platí.
Poslouží nám také jiné součásti látky magnesii sulfas, která se
Emocionálně:
bytedy
mělpři
býturčočlo- 19–21
velice
dobře přiDopoledne
diagnostice,
v medicíně
používá
jako
projímadlo
hodin:
vládce
srdce
(krevnípřed
věk
spánku
jsou oběh)
vání,po
který
okruhodpočatý,
orgánů jepřirozené
v nerovnováze
kolonoskopií a kterou příznivci detoxikaččinnosti
spojené
s počítáním,
analýzou, ro- 21–23
a je oslabený,
nebo
naopak přetěžovaný.
ní medicíny
využívají
tzv. jaterním očishodin:
trojitýkohřívač
zebíráním
strategií
nebolátka
vyplnění
K tomu, aby
byla nějaká
vůbec času
roz- To,
tám).
co bylo řečeno o poledním okruhu srdběžnými starostmi,
den vnímat
přináší.její
Je ce,
poznána
a abychomkteré
dokázali
Čistě
chuťurčitého
má pouze
kuchyňská
to s slanou
přídechem
ezoterična
má
+
také čas
na přípravu
oběda. koncentrace být
chuť,
je třeba
určité prahové
sůl (NaCl).
ionty
řečeno Méně
o této slaně
denníchutnají
době. Měly
byKse
.
látky v potravě, určitého minimálního dělat
již věci příjemné,
kteréionty
baví, jsou
Jak draslíkové,
tak sodíkové
pomnožství
na daný
objem.
nutně potřebné
činnost
tzv. sodíkovznášejí,
naplňují,pro
vzrušují
(trojitý
ohřívač
11–13 hodin:
srdce
draslíkové
jednoho
základních
je
čínskou pumpy,
obdobou
indickézekundalini
–
13–15 hodin: tenké střevo
Hodnoty
jednotlivých
pro základní
elektrochemických
nástrojů
síly), vedou člověka
dál.buňky.
Všechny tyto
Pravé poledne
souvisí prahů
s kulminací
slunce hadí
chutě
jsou:To má vliv na činnost srdce. Nej- vjemy
Kyselejsou
chutnají
ionty vodíku
H+. Tyto
přípravou
na spánek,
během
na obloze.
volmajíjsou
býtpřipravené
utříděny a ihned
vstřebány
pavíce
srdečních slabostí
přichází
právě v ty- kterého
né kationty
zreago• hořká
0,000008
mol/l
mětí.
Chybou substancí
rozhodněa je
cokoli
před
to
hodiny. Přírodní0,0001
národy
v teplých kra- vat
s vhodnou
jsou
výbušné...
• kyselá
mol/l
spánkem
řešitpatří
a připouštět
si starosti.
Moproto v tuto dobu
nadarmo
kyselá chuť
pod okruh
•jích
slaná
0,02raději
mol/l odpočívají ve Ne
zek potom
vypnout
naladit
se
palem.
jater...
Mezinedokáže
potravinami,
kteréajsou
přiro•stínu
sladká
0,08 mol/l
březen–duben 2012
Nucleus
dorsomedialis
a ventromedialis
na spánek, tedy odpojit vědomé přemýšlení. Člověku se potom těžko usíná.
23–1 hodina: žlučník
1–3 hodiny: játra
První úsek spánku, většinou hlubší než
k ránu. Chemická továrna jater se připravuje na další den.
Emocionálně: microvilli
Je zdravé,(mikroklky)
když se člověku
v tuto dobu zdají akční, agresivní a neslušné (erotické) sny. V podvědomé rovině
se tak vybíjí nahromaděné napětí; pokud
není redukováno spánkem a sny, bývá často ventilováno afektem během dne, v horším případě alergií, v nejhorším případě
porus gustatorius
autoimunitní reakcí
organismu. Přílišné
otvůrek)
a přetrvávající(chuťový
agresivní
chování během
dne nepatří ke zdravé emocionalitě člověka. Na druhé straně určitá emocionální výbušnost (ve smyslu zrychli, když o něco
jde) je známkou zdravé emocionální dynamiky.
Na závěr
mi jmenujme
dovolte jednu
malou
radu.
zeně
kyselé,
citron,
pomeranč,
Snažte
se, aby
každý váš
denkyselé
byl namixograpefruit
a z českých
např.
zelí.
vaný
ze všech
emocí.
Tozproto,
aby byl
naNejvíce
sladce
chutná
přírodních
cukrů
plno
prožitý
k vašísacharóza
úplné spokojefruktóza,
za směrem
ní následuje
a pak
nosti
a životní rovnováze. Také v běžném
glukóza.
zaměstnání
je možné
pracovní
Ostrost nebo
pálivost,
která seúkoly
udávározjadělit
na chuť
ty, které
baví, apentagramu,
ty, které nebaví,
ko pátá
v čínském
není
a
je přirozeněji
tak, aby
vývenaplánovat
skutečnosti sichutí
v pravém slova
smyslu.
sledkem
neustálá
emoční
Jedná se nebyla
o nervový
signál únava
bolesti,a který
je
vyčerpanost,
ale naplno
žitý spokojený
živyvolaný alkaloidem
kapsaicinem.
Špetka
vot.
pálivé papriky vyvolá také silné podrážděVladimír
ní sliznice, pokud se Ing.
dostane
podJelínek
nehet
Ilustrace:
Abrahams,
nebo
na sliznici
oka. P., Druga, R.: Lidské
tělo: Atlas
anatomie
člověka.
Z výše uvedené
citlivosti
organismu
na
Ottovo
nakladatelství
s. r.deo.,
jednotlivé chutě
vyplývá,
že je více než
Praha
2003
setkrát pravděpodobnější, že
chuťové
www.google.com
schopnosti člověka objeví
v potravě jednu
molekulu látky chutnající hořce než archiv
jeden
21
13
co vás
zajímá
nou.
Výjimkou
jsou členovci, u nichž virus
perzistuje a je jimi přenášen.
Rod Alfavirus – je přenášen komáry.
Způsobuje encefalitidy, horečnaté záněty
„V 50. letech minulého
kloubů s vyrážkou a chřipkovými příznaky.
Tyto
viry jsoujsem
rozděleny
do různých
skustoletí
se mezi
svými
pin, jako například viry amerických koňspolužáky nesetkal
ských encefalitid, afroasijské viry, výchos žádným
doafrické
viry, … alergikem, a to
Rod
Rubivirus
– způsobuje
na žádné ze škol,
jimižonemocjsem
nění zvané zarděnky. Do organismu vstupostupně
procházel.
Již
puje sliznicí nosohltanu, kde se množí.
Následně
dochází kjsem
vylučování
viru.jako
Inkuv 70. letech
však
bační doba je 16–18 dní, poté se objeví vylékař
potkával
rážka, horečka,
zduření
lymfatickéřadu
uzliny.
Někdy
dochází a
k postižení
kloubů.
to
alergiků,
protože
jsemJese
nebezpečné onemocnění zejména pro tězabýval akupunkturou,
hotné ženy, dochází totiž k infikování plamíval
jsem
jich plnou
centy a plodu.
To má
za následek
porušení vývoje orgánů a vrozené malformace.
ordinaci. Akupunktura byla
Dítě obvykle může přežít, objevují se však
jistou
prozpomalení
řešení
vady srdce,
oka,nadějí
sluchu nebo
vývoje.
alergických problémů,“ říká
Retroviry (v EAM setu se jedná
o kapitolu s názvem Retro transcribing
viruses)
Čeleď Retroviridae – jedná se
o skupinu virů, které dokáží pomocí reverzní transkriptázy přepsat svoji genetickou informaci do DNA a tuto informaci vložit do
hostitelské buňky. Vytváří tedy infekční
ložiska, která mohou změnit fungování hostitelské buňky. Tato čeleď se dělí na dvě podčeledi; Orthoretrovirinae a Spumaretrovirinae. V současné době je popsáno velké
množství virů, které nebyly dosud zařazeny.
Podčeleď Orthoretrovirinae:
Rod Deltaretrovirus – obsahuje lidský
T-lymfotropní virus několika typů. Tento virus napadá Th-lymfocyty (obrovské
množství) a může způsobit celou řadu
imunitních problémů, jakými jsou například chronická zánětlivá onemocnění CNS,
kůže nebo kloubů. Napadá řízení imunity,
dochází k alergiím a autoimunitním onemocněním. Způsobuje také leukémii.
Rod Lentivirus – obsahuje obávané viry lidského imunodeficientu HIV. Tyto viry
postihují imunitní buňky (makrofágy,
T-lymfocyty), v nichž se virus v obrovské
míře množí. Vzniká mnoho nových variant
viru. Napadá imunitní buňky ve všech částech těla. Imunita likviduje napadané imunitní buňky a neustále vytváří nové, které
jsou ale virem opět poškozeny. Neustálým
množením a odstraňováním napadených
buněk se imunita vyčerpá a nakonec není
schopna bojovat ani proti běžným infekcím. Ostatní rody jsou retroviry zvířat, některé jsou přenosné i na člověka.
Nezařazený rod Deltavirus – obsahuje virus hepatitidy D. Je to neúplný virus, který ke svému množení potřebuje vir
hepatitidy B. Napadá jaterní buňky.
Mgr. Marie Vilánková
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
Kolektiv autorů: Kronika medicíny.
FortunaPrint, Praha 1994
Na stopě
alergiím
Kosmetika může ovlivnit
chování dětí
MUDr. Josef Jonáš, autor
metody
zachyceno
v síti řízené
a kontrolované detoxikace
organismu.
Cortex
Lidský mozek je velmi
složitý orgán. Toto rčení
samozřejmě není nic
objevného, ale my se
složitostí mozku musíme
zabývat, protože chceme
vytvořit preparáty, které
budou na detoxikaci
centrálního nervového
systému maximálně účinné.
Z
že většina lidí si to dovede představit. AlerpoZanarození.
Přesto zůzemích západního světa.
druhou příčinu
gie,
astmata i ekzémy jsou způsobeny změstává
Engelová
ve svých
závěrech
jejího vzniku se považuje
životní
prostředí.
v lidskéjejího
psychice
následnými toxicže výsledky
týmuabuým vedený Stephanií Engelovou z newyorské Mount Sinai opatrná a zdůrazňuje,nami
de muset
potvrdit
dalšíkými
nezávislý
výzkum.
Do stovky
jaké míry
jsou alergie,
astmata
a ekzéSchool of Medicine testoval bezmála dvě
těhotných
problémy.
Lidstvo není schopno najít
nežádoucích
dopadů
ftalátů
na lidské
zdraví
předmypak
propojeny
s lidskouSledování
psychikou?
žen na obsah ftalátů v těle. V dalších letech
vědci prověřiz těchto
nemocí
cestu,
protože
není
schopkomplikovaný
úkol.
Jde vlivy
o velmi
pestrou
a početnou
Není
pochyb
o tom, stavuje
že životní
prostředí no
li i vývoj dětí, které se těmto ženám narodily.
Když
bylo dětem
změnit
působící
na jeho
psychiku.
skupinu
látek avždy
ty mohou postihovat v lidském těle nejrůzvýznamnou
úlohu.
U alergiků
čtyři až devět let, vyplnily matky s pomocíhraje
dětských
psycholonějšílátkami,
tkáně apředeorgány. Co
Navíc
je vysoce pravděpodobné,
že se
zátěž cizorodými
gů formulář s desítkami otázek týkajících najdeme
se problematického
je spouštěčem
alergie?
účinky
jednotlivých
Mnohé z ftalátůpůvodu,
jsou
všímjež
kovy,
i jinými
toxiny
životního ftalátů
chování potomků. Ukázalo se, že děti matek,
mělyale
během
Část kombinují.
alergií je potravinového
aspoň
zčástivšak
pozměněny
látkovou
výměnou
a z tohopotravinou
plynou
Podle
našich
znalostí
ku- a proto
těhotenství
hladiny
ftalátů,
dvaapůlkrát
častěji
je setkání
s takovou
edmdesátánejvyšší
léta jsou
ta tam
a odtrpěly
té prostředí.
toxických
látekdalší
vždykomplikace.
souvisí s psy- bráno jako spouštěč. Nejčastějším potravizávažnými
poruchami
pozornosti
a výraznými
problémy
s chodoby se počet
alergiků
v populaci
stá- mulace
Zatím
není úplně
jakým
mechanismem
by mohly
Proto
vzestup
alergiíjasné,
váním.
Čímzvyšuje.
vyšší bylyCo
hladiny
ftalátů
v tělechikou.
těhotných
žen,podle
tím nás
novým
alergenem
je mléko.
Tvoří ftanedílle citelně
je podle
vás přínarušovat
funkcenou
mozku.
Vědci
se domnívají,
že se
cheminepochybně
souvisí s láty
častějšími
emociočastější
a závažnější
poruchy
chování jejich
děti postihovaly.
součást
lidské
výživy, jedná
o jednu
činou
tohoto
dramatického
vzrůstu?
kálie působía proti
účinku
hormonů
štítné žlázy.
U těhotných
nálními
poruchami
indiviProblémy
souvisely
jen s těmi
typy ftalátů,
které
jsou sou-uspěchaného
z nejčastěji
požívaných
potravin.
Má
to celoudětí
řadu
příčin. Hlavní
příčinou
byl na
prokázán
poklesOvšem
funkcejiné
štítné
žlázy
zároveň s vyššími
dualizovaného
světa, vžen
němž
děti není
částí kosmetiky,
například parfémů,
šamponů,
laků na nehty,
alergie
potravinovou
podstaje dědičnost.
Je pravděpodobné,
že alerhladinami
ftalátů
v krvi
moči. Tyto
pro vývoj
mnoho
časuPoněkud
a již vůbec
není čas na
řešení
deodorantů,
lakůmít
naalergické
vlasy a mnoha
dalších
výrobků.
tu inemají.
Jsouhormony
spuštěnyjsou
setkáním
s pyly,
gičtí
rodiče budou
dítě. Jak
mozku
u ploduvarojejichjež
emocí.
Časté rozvody,
nesoulad
překvapivě
pozorován
efekt
ftalátů,
se vyskytují
zvířecími
částicemi,
prachem,
často
se alergienebyl
vyskytuje,
v takové
intenmalých
dětí velmi
důležité.
V těleroztoči
těhotnéatd.
stresy
ve společnosti,
to vše zapříčiměkčených
plastických
hmotách.
Vegevěkudině,
od čtyř
do devíti
let ženy mohou
Těžko lze
tedy
hovořit
o nějakém
spouštězitěvse
fixuje v genech
a předává
tento
ftaláty pronikat
i do
plodové
vody
a po porodu
Ty vylučuje
způsobují
se obraz
negativní
ftalátů
projevoval
synů psychické
než u dcer. problémy.
Ta- je matka
či alergie.
Mozeksealergika
je připraven
nový
dál.vliv
Čím
více tedy
bude vsilněji
po- uňuje
v mléce.
Chemikálie
tak mohou
dostávat na
toxických
a vznik
ložisek.
ké ualergiků,
děvčat však
vliv chemikálií
jasně patrný.
Těsně látek
to, aby
na cizorodou
bílkovinu
reagoval
pulaci
tím byl
víceškodlivý
jich budou
rodiny kumulaci
do plodu
nebo
organismu
dítěte
mnoha různými
cestami.
Mikrobiální
ložiska
vytvářejí
nejen
po narození narušovaly ftaláty funkce nervového
systému
vý- sePočet
nepřiměřeným
způsobem,problémy
aktivovalseneprodukovat.
potomků
postižených
hyperaktivitou,
lobus parietalis),
ale přiměřené
razněji
naopak
u děvčat.
imunitní
mechanismy,
vylučoval
Často
se také
uvádí,
že příčinou alergií je v mozku (v části zvané soustředěním
a dalšími
poruchami
chování
neustále stoupá.
i v dýchacím
systému, Důvod
v kůži, není
ve střevech.
Ftaláty
byly dlouho
za neškodné.
Teprve nedávno
látek.
přílišná
sterilita,
čistotapovažovány
jak v komunální,
jasný. Nanepřiměřené
jedné straně množství
se na tomobranných
může podílet
Kombinace
těchto faktorů
vedediagnostika
ke vzniku aTozvýšená
že některé
jako tzv.
disruptory
vše způsobuje
zánět
v místech,
která
taksev ukázalo,
naší osobní
hygieně.působí
Je pravda,
že endokrinní
zlepšená
pozornost,
která
je těmto
po- se
alergie.
Tím jsem
vlastně
odpověděl
na tu-To však
(látky
narušující
účinky
hormonů
organismu).
Ftaláty
působí
s touto
cizorodou
setkala.
v 50.
letech
minulého
století
jsme sev kouruchám
věnována.
rostoucí
početbílkovinou
dětí s poruchami
beto otázku.
účinku
mužských
pohlavních
hormonů.
Proto jsou pode- ze zbytku nevysvětlí. Ftaláty mohou být jen jednou skupinou
paliproti
jednou
týdně
a neřešilo
se například,
Neníu nic
objevného,
když jež
tvrdím,
zapodílejí.
z vyvolávání
defektů
pohlavních
chlapců
a po- látek,
zdazírány
byl kompot
plesnivý:
plíseň
se stáhlaorgánů
MnohoVědci
lidí se
obává
kontaktu
osobou
se naže
tom
nemají
přehled,
zda smnožchronické
zdravotní
může
prakruch plodnosti
mezivěcí,
látkami,
jež by mohly
stát problémy
a kompot
se snědl.mužů.
DělalaFigurují
se celá řada
trpící atopickým
ekzémem.
Je toto
oneství ftalátů,
jimž
jsme vystaveni,
nějak razantněji
roste.
Engevždypopulace.
psychika. Aťlová
už hovoříme
o pov pozadí
poklesu
počtu spermií
u současnéticky
mužské
které
by dnes
byly považovány
za nehygiemocnění
nakažlivé?
se domnívá,
že jde
o souhrnný
efekt většího počtu enruchách metabolismu,
hromaděnídisruptorů.
cizoroNová
studie týmu
Stephanie
že by ně- dokrinních
nické.
Ve Spojených
státech
byla vEngelové
té době naznačuje,
Alergie projevující se ekzémem s sebou
dých látek
nebo
o mikrobiálních ložiscích, mnohdy přináší i ztrátu
které ftaláty
mohly negativně
mozku.
Nervohygiena
na podstatně
vyšší ovlivňovat
úrovni, vývoj
a pocit
Zdroj:sebedůvěry
LN 16. 2. 2010
pojmy se skrývá psychická Ilustrační
vá tkáň
během
vývoje plodu
k nejzranitelnějším.
Už v loňa přesto
se patří
tam počet
alergiků
nikterak
vý- za všemi těmito
méněcennosti,
z toho, že se mě lidé
foto: obavy
www.samphotostock.cz
razně nelišil od jiných civilizovaných zemí disharmonie.
budou štítit. U laika vyvolává pohled na
ákladním preparátem, kterým
odstraňujeme ložiska v mozku, je
preparát Cranium. K němu se mohou
řadit některé specializované preparáty,
jako je Hypotal anebo preparát
detoxikující gliový systém (Mezeg). Praxe
však ukázala, že tyto preparáty nezasahují
dostatečně
jedné
centrálního
ekzém
jistý do
druh
obavčásti
a ekzematici
tím venervového
systému,
jež se nazývá
lice
trpí. Žádný
typ alergie
ale není infekmozkový
kmen.ani senná rýma, ani ekzém
ční.
Ani astma,
Mozkový
kmen (v našem počítačovém
nejsou
nakažlivé.
EAM
setu který
nazývaný
„rhombencephalon“)
Člověk,
se dotkne
kůže ekzematise skládá
z prodloužené
míchy, mostu
ka,
se nenakazí.
Je samozřejmé,
že v kůži
a
mozečku (latinsky
medulla
oblongata,
ekzematika
se vyskytuje
mnoho
mikroorpons
a cerebellum).
mozku
mají
ganismů,
které se v Tyto
kůži části
ostatních
lidí
nezcela
specifické,
rozmanité
funkce.
vyskytují.
Jsou tovelmi
plísně,
různé typy
strepProdloužená
mícha a nakonec
most se skládají
tokoka, stafylokoka,
i viry a jiné
zmikroorganismy
celé řady jader, a
která
jsou centrem
pro
bakterie.
Kůže zdravémozkové
nervy,
anebo
ovládají
funkce,bajež
ho člověka
je však
nesmírně
účinnou
často
k funkcím
vegetativním,
riéroupatří
vybavenou
řadou
geniálních imua
ovlivňují
tak celý náš organismus.
nitních
mechanismů.
Kůže člověka se
může setkat, a také se denně setkává, s řaNemohu
vyjmenovat
všechny funkce
této
dou toxinů,
mikroorganismů
a nejrůznějčásti
avšak
s některými
poruchami
ších mozku,
dráždidel.
Přesto
zůstane
intaktní
se
setkáváme
skutečně setkání.
často. Příkladem je
a vydrží
i neuvěřitelná
enuresis nocturna a enkopresis. Tyto
latinské
názvy vu překladu
znamenají
Může alergie
dětí spontánně
vymizet
bezděčné
s věkem? noční pomočování anebo
bezděčný
odchod
stolice
věku, kdy
byže
Řada alergií,
dalo
by sevedokonce
říci,
již
člověkalergie,
měl tytovymizí
funkces věkem.
ovládat.Jen výjivšechny
Obvykle
za hranici sovládání
mečně sesesetkáváme
alergiky,těchto
jejichž věk
funkcí
pokládá
věk tří,
čtyř
let.
již přesáhl
padesát
let.maximálně
A najde-li se
takoPak
už jde o
poruchu.
vý člověk,
většinou
u něj alergie probíhá
velice mírně. Tento jev zajisté souvisí se
Centra
v prodloužené
kontrolují
slábnutím
imunitníhomíše
systému
– imunitní
odchod
moči a stolice,
takže my
reakce nebývá
tak bouřlivá
jako u dětí
pociťujeme,
že Alergici
k něčemu
takovému
a mladých lidí.
však
málokdymůže
chtědojít,
a mozek
vydá
další pokyny,
aby
bylo
jí čekat
čtyřicet,
padesát
let na to,
než
jezabráněno
těchtose
jich alergie bezděčnému
vymizí. Toužíodchodu
po tom vyléčit
látek
z našeho
ústrojí,
ideálně
běhemmočového
jednoho dne.
Některé alerpřípadně
Chceme-li
noci se nagie vymizíze
jižstřeva.
v dětském
věku. vJedná
močit,
probuzeni
a stačíme albuminy.
dojít včas
příkladjsme
o alergii
na syrovátkové
na
toaletu.
však
ti, do
kteří
tímto roku
Tato
alergieNikoliv
obvykle
mizí
pátého
bezděčným
pomočováním trpí. Nakonec
dítěte.
10
22
březen–duben 2012
Děti žen, které v těhotenství hojně používají ském roce zveřejnili jihokosmetiku obsahující ftaláty, jsou několikanásobně korejští vědci výsledky průvíce ohroženy hyperaktivitou a poruchami pozornosti. zkumu, které svědčí o tom,
Vyplývá to ze studie amerických epidemiologů, že poruchy chování dětí
Bylo by velmi složité rozebírat rozdíly
s jejich
světa.
Zajímavé je, že souvisejí
alergie prožívá
svůjvystazveřejněné ve vědeckém časopise
Environmental
mezi minulými dobami a dneškem. Myslím,
vením zemích,
účinkůmtedy
ftalátů
boom právě v civilizovaných
Health Perspectives.
Rozhovor s MUDr. Jonášem
T
S
březen–duben 2012
galerie
preparátů
Moderní medicína se v případě alergií čím informace týkající
se alergie
a zahajte sami
dál více přiklání k léčbě pomocí kortikoi- detoxikaci našimi preparáty. Myslím, že
dů. Jak se na tuto léčbu díváte vy z hle- naše metoda je jediná, která může slíbit
diska detoxikační medicíny?
úplné odstranění příčin alergie. Navíc máNěkteré
z těchto diagnostickou
funkcí jsou popsané
Klasická medicína by jistě uvítala, kdyby me
k dispozici
techniku,
v neuroanatomii,
jiné jsou
velmi okamžik,
mohla používat kortikoidy ve větším mě- která
umožňuje přesně
stanovit
vyšly najevo
práci
řítku. A také to často dělá. Vzpomínám si překvapující
kdy můžemeaalergii
označitažzapři
vyřešenou,
přístrojem.
Je to
pro nás
důležité,
na dobu, kdy lékaři ani pacienti z korti- sa EAV
není-li
tomu tak,
snadno
zjistíme,
z japrotože
musíme
znát tyto souvislosti pro
koidů neměli žádnou obavu. Kožní lékaři kého
je to
důvodu.
detoxikačního
viděli v kortikoidových mastích konečné sestrojení
Považuji potřebného
za zcela nesmyslné
pylové zprapreparátu. Jako by lidé mohli uskakovat
řešení pro ekzematiky, kortikoidové inha- vodajství.
látory rádi uvítali naopak astmatici. Těžké před létajícími pyly. Rovněž nevidím smysl
preparát
Cortex
případy dodnes berou vysoké dávky korti- vZdánlivě
tom, žejesitedy
koupím
super
drahýnesmírně
vysavač,
důležitý. Slovo „zdánlivě“ jsem použil
koidů, tedy hormonů kůry nadledvin.
Kortikoidy působí protizánětlivě a tlumí proto, že Cortex nepatří mezi preparáty,
některé excesy imunitního systému. Tím které by samostatně řešily celou
„Není nicmikrobiálních
objevného,
když
ložisek
pádem potlačují alergické symptomy i ast- problematiku
Mozkový
kmen
matické projevy. Mnozí lidé však přestáva- v mozkovém
tvrdím,kmeni.
že za
chronické
jí kortikoidům věřit a dobře informovaní podléhá různým orgánům, takže se
zdravotní problémy může
lidé se jim snaží vyhnout úplně. Vědí totiž, můžeme setkat s oblastí podléhající
prakticky
vždy
psychika.“
či játrům
nebo srdci.
Proto
že skortikoidy
mohou
člověka
převést
se
tím můžeme
setkat
i u starších
lidí.přes ledvinám
akutní
projevy acenter,
zmírnit
velmi
silné
proje- vlastně vždy musíme k řešení tohoto
Jde
o nezralost
která
tuto
funkci
vy zánětlivého
onemocnění, ale v žádném problému zvolit základní preparát pro
mají
v programu.
případě nemohou řešit chronické problé- daný okruh. Jde tedy o preparát
LiverDren
nebo
CorDren.
my. Mají
řadu
na lidský UrinoDren,
Jiná
funkce
tétonegativních
části mozkuvlivů
spočívá
abych se zbavil
roztočů
nebo
prachu. AlerK němu
teprve
preparát patří
mění akce.
hormonální
vorganismus,
kontrole srdeční
Známé systém
srdeční člo- geny,
tedy
látkypřidáváme
alergie vyvolávající,
Velmi
důležité
bude také
zařazení
věka. Při vyšším (tachykardie
dávkování senebo
objevuje tzv. Cortex.
nepravidelnosti
do přírody,
patří
do lidského
života.
I kdykteré jsou
nyní ve svůj
měsíčkový
obličej
(kortikoidy
zadržují v or- nových
arytmie)
jsou
samozřejmě
způsobeny
bychompreparátů,
sebevíc chtěli,
nemůžeme
schvalovacím
procesu sterilní,
(prozatím
existují se
ganismu vodu,
a tímsrdce,
člověk
přibývá
nervovou
soustavou
která
– jaknefoje
život udělat natolik
abychom
názvy
EviDren
a PEESDren).
O těch
si
remně nav učebnicích
váze). Zrychlují
výskyt
uvedeno
anatomie
– ješedého pod
s nimi
nesetkali.
Nemůžeme
chodit
ve skařekneme
něcofiltrovali
více, až proběhne
autonomní
a se
není
závislá
na ostatním čas- však
fandru,
abychom
pyly, nemůžezákalu, a tak
toto
oční onemocnění
schvalovací
proces aseptické
a budou ve
volném
nervovém
systému.
Při výzkumu
funkcí
me spát v totálně
kóji,
nemůžeto
objevuje
již u padesátníků
požívajících
prodeji.
mozkovéhoZpůsobují
kmene však
bylo zjištěno,
že
me se nesetkat s prachem, plísněmi,
kortikoidy.
vylučování
vápníku
jenom
jistý
kontrolní
orgán
zde je,
bakteriemi a tak dále.
zpřece
kostí,
proto
bývají
příčinou
předčasné
Znovu
zdůrazňuji,
že popis
funkcí
a to právě v této části mozku. Proto
Věří-litedy
člověk
v sílu zdravé
stravy,
pak vřeosteoporózy.
mozku nazývané
mozkový
kmen mléje
kromě
detoxikace
srdečního
nervového
le doporučuji,
aby vynechal
kravské
Nakonec
a především
lidé vědí,
že korti- části
diagnostiku
Můžeme
systému
nezapomeneme
tuto část
ko, tedy
kasein zdůležitý.
kravského
mléka,pak
a pšekoidy
nejsou
definitivnímna
řešením
problé- pro
kontrolním
procesu
zjišťovat,
se
mozku.
bílkovinu
gliadin.
Tytozda
potraviny
mu,
a proto nevidí důvod, proč by měli ris- vničnou
odstranitk toxické
zátěže revelmipodařilo
často přispívají
silné alergické
kovat další zdravotní postižení pro tak nám
lokalizované v této části mozku. Naše
Stejně tak překvapivě mozkový kmen
metoda
má v názvu „řízená
kontroluje
i
hladinu
cukru,
a
podílí
se
Věděli jste, že…
a kontrolovaná detoxikace“. Připomínám,
proto na vzniku diabetu, především
Podle periodicky opakovaného šetření prevalence alergií vzrostl počet
že řízená je proto, že pracujeme
diabetu druhého typu. Svou roli sehrává
alergických dětí mezi lety 1996 a 2006 téměř dvojnásobně? Ze 17 % v roce
s konkrétními toxiny a víme, zda chceme
mozkový kmen i v obezitě, polykání,
1996 stoupl na 32 % v roce 2006. Nejčastějším onemocněním je pylová
odstranit cizorodé látky, emocionální
dýchání a dalších funkcích.
alergická rýma a atopický ekzém; obě tyto alergie činí přes polovinu
toxiny nebo mikrobiální ložiska,
všech diagnostikovaných alergických onemocnění. V roce 2006 bylo
eventuálně metabolity. A kontrolovaná je
V mozku se nachází centra sloužící
lékařem diagnostikováno astma u 8 % dětí, což představuje nárůst
především proto, že můžeme
k uchování informací. Tato paměťová
o polovinu ve srovnání s rokem 1996.
zkontrolovat, zda náš postup vedl k cíli,
centra jsou uložena ve frontálním laloku
Zdroj:kwww.szu.cz
v tomto případě
odstranění toxických
a mozečku. Mozeček má vliv i na
látek v mozkovém kmeni. Při vlastní praxi
rovnováhu a koordinaci pohybu.
nesmíme
zapomínat
na ato,
že imunitje zde
Především veefekt.
stáří se
setkávámemedicína se však
aktivitě,
mají vliv
na mozek
celý
krátkodobý
Detoxikační
strategie
detoxikační
terapie, úplné
s poruchou
této funkce.
ní systém.
Nemusí
to vždy znamenat
na
tento problém
dívá jako ostatní ro- určitá
musíme
dodržovat,
vyřešení
problému,
ale zachceme-li
pokus tobýt
rozzumní lidé. Já osobně bych kortikoidy kterou
Tato strategie sleduje chod
Velmi překvapující
je, ženemoci
mozkový
hodně stojí.
schoval
na nejvážnější
(nakmen
akutní úspěšní.
v lidském
hraje těchto
důležitou
roli při
vzniku
tinitu kte- patologické energie
Ptaly
se: Mgr.organismu
P. Kotková
stavy
nemocí
nebo
na choroby,
a tento proces vždy začíná
v naší
neboli
ušních léčit
šelestů
a jiných zvuků,
jež
a Mgr.
A. Rašková
ré
skutečně
neumíme).
Kortikoidy
zdánlivě
slyšíme zpomalit
v uchu. Avšak
neníCo emocionalitě, jde přes hlavní orgány
mohou alespoň
jejichucho
průběh.
pěti okruhů
postupuje
tím
základnímPřed
orgánem,
kde jsem
tentove
projev
říci závěrem?
třiceti lety
Fran- jednotlivých
Pokud vás téma
alergiía zaujalo,
orgánům
kmen je
vzniká.
cii zažil, jak praktický lékař podal Predni- k
přečtěte
siperiferním.
také dalšíMozkový
čísla bulletinu
orgán,
a proto
preparát
son patnáctileté dívce, která onemocněla periferní
Joalis info,
v nichž
jsme
se tétoCortex
zařazovat
až na konec tohoto
Zejména ve
stáří
další
angínou.
Dnes
bysesi projevuje
to pravděpodobně
ne- budeme
problematice
věnovali:
preparátového
porucha funkce mozkového kmene, a tou detoxikačního
dovolil.
březen–duben
2011 řetězce.
je koordinace polykacího reflexu. Dochází
červenec–srpenMUDr.
2010 Josef Jonáš
ke špatné
souhře svalů
podílejících
se na
Jaký
detoxikační
postup
byste doporučil
květen–červen 2010
polykání.
Strava
pak může vniknout do
lidem
trpícím
alergiemi?
Pozn. red.:
Preparáty EviDren
a PEESDren
listopad–prosinec
2008
dýchací
a toalergiemi,
může vést lze poradit jsou v současné době ve schvalovacím
Lidem,trubice,
kteří trpí
k závažnýmjedno:
zdravotním
problémům,
především
navštivte
svého detoxi- procesu.
jejich uvedeníporadců
na trh vás
* SeznamOdetoxikačních
najdete
eventuálně
ke smrti.anebo si přečtěte naše budeme
kačního poradce*,
informovat.
na www.joalis.cz
nebo www.eccklub.cz.
a
Novink
?
23
11
ohlasy
klientů
– obsahuje
Řád Mononegavirales
velmi širokou skupinu virů.
Čeleď Bornaviridae – z ní je pro člověka důležitý Borna disease virus. Původním přenašečem jsou koně. U člověka
virus napadá nervový systém, hlavně limbický systém, který má na starosti emoce,
paměť a reguluje chování. Následkem toho dochází ke změnám nálad, psychickým
problémům, depresím, schizofrenii.
Čeleď Filoviridae – obsahuje rod Marburg-virus, což je zvířecí virus, který způsobuje těžkou hemoragickou (krvácivou)
horečku. Dalším rodem je obávaný Ebolavirus. Tento virus je původně od opic
a způsobuje obávanou horečku Ebola
s velmi vysokým procentem úmrtnosti (až
90 %). Přenáší se přes sliznice a porušenou
kůží. Nákaza se projevuje horečkou, zvracením, krvácením, průjmy. Dochází k úmrtí na multiorgánové selhání.
Čeleď Paramyxoviridae
Podčeleď Paramyxovirinae
• Rod Avulavirus – způsobuje tzv. new-castelskou nemoc drůbeže.
• Rod Henipavirus – objevuje se u netopýrů v Africe, je přenosný na člověka, způsobuje respirační onemocnění a encefalitidu.
• Rod Morbillivirus – je důležitý pro člověka.
Do tohoto
patří řada
virů patoKdyž
jsemrodu
s MUDr.
Jonášem
genních pro zvířata (způsobují psinku,
jeho poradně
mor skotu, ovcí, koz,vdelfínů).
Zahrnuje také virus spalniček
(morbilli),
tzv. Measles
zkonzultovala
svůj
virus, pocházející z moru skotu. Vstupuje
zdravotní
stav,
bylo
nám
do těla dýchacím traktem, množí se ve sliznici
dýchacích
cest, proniká
do případ
lymfaticoběma
jasné,
že můj
kých uzlin, kde tvoří obrovské mnohojanepatří mezi ty snadné,
derné buňky. Dále je roznášen imunitními
dobře do
zvládnutelné
a adobře
buňkami
vnitřních orgánů
vzniká
typická
vyrážka.
Nakažené
imunitní
buňpochopitelné. Je mi čtyřicet
ky jsou ničeny, dochází k výraznému polet. buněčné
Už patnáct
mne trápí
klesu
imunity,let
k potlačení
tvorby
ochranných
lymfocytů,
někdy
paradoxně
deprese a úzkostné
stavy,
dochází ke zlepšení ekzému. Zhoršuje se
kvůli nimžimunita.
jsem Spalničky
dvakrát
také protibakteriální
se
chovají
jako
„mírnější
varianta
AIDS“.na
Inročně hospitalizována
fekční ložiska vznikají v nervovém systépsychiatrii. Užívám celou
mu, v CNS, jsou nalézána u pacientů trpících sklerotizující panencefalitidou
a una
lidí
řadu léků
s roztroušenou sklerózou.
nejrozmanitější zdravotní
• Rod Respirovirus – zahrnuje viry parainmne
fluenzy 1. problémy.
a 3. typu. JednáNikdy
se o infekci
napadající
dýchací
cesty.
U
dětí
způsobuje
nenapadlo hledat příčinu
lehké horečnaté katary horních cest dýsvých
psychických
obtíží,
chacích,
bronchitidu
a pneumonii.
• Rodjelikož
Rubulavirus
obsahuje viry stavy
parainse– podobné
fluenzy 2. a 4. typu, způsobující akutní stevyskytovaly
i u jiných
členů
nozující
laryngotracheitidu
(dýchací
trubicepříbuzenstva.
je zúžena hlenem s Zkrátka
fibrinem, projevuje
jsem
se štěkavým kašlem, ztrátou hlasu, sípasi myslela, že to máme
vým dýcháním). Patří sem také Mumps virodině,
a kdyžepidemica).
to zvládli
rus; v
virus
příušnic (parotitis
Po
nákaze se virus začíná množit na sliznicích
jiní, zvládnu to také.
dýchacích cest, pokračuje do lymfatických
uzlin, infikuje výstelku vývodů příušních
a slinných žláz (ne vždy). Tvoří infekční
ložiska v nervovém systému, v CNS, v pohlavních žlázách, pankreatu, mléčných žlázách, ledvinách. Proti tomuto viru se oč-
kuje. Onemocnění v mladistvém nebo do- Řád Nodaviridae – jedná se o skupispělém věku mívá horší průběh a může za- nu zvířecích virů, u nichž dosud nebyl popsán přenos na člověka.
vinit neplodnost u mužů.
Podčeleď Pneumovirinae
• Rod Pneumovirus – zahrnuje respiračně Čeleď Orthomyxoviridae – zahrnusyncytiální virus RSV, způsobující infekce je viry lidské, prasečí a ptačí chřipky. Jsou
dolních cest dýchacích (především u malých rozděleny do tří rodů: Influenzavirus A,
dětí). Projevuje se jako nachlazení, často Influenzavirus B, Influenzavirus C. Název
doprovázené zánětem středního
ucha, někdy kašlem, sípavým dýcháním. Pokud je horší průběh, dochází k poničení dýchacího traktu,
k opakovanému kašli, pískání na
hrudníku. Jeho infekční ložiska
mohou sehrát významnou roli při
vzniku astmatu. K uzdravení je
nutná buněčná imunita.
• Rod Metapneumovirus – zahrnuje Human metapneumovirus
(podobný RSV).
Čeleď Rhabdoviridae – rozsáhlá skupina zvířecích virů.
Rod Vesiculovirus – pro člověka může být nebezpečný. Je to
vysoce nakažlivé puchýřkaté onemocnění koní, skotu a prasat. Člověk se může nakazit manipulací
s nemocnými zvířaty.
Rod Lyssavirus – zahrnuje viVyšetření EAV ukázalo na celkově špatný
rus vztekliny
(Rabies
virus).také
Je to
romě tohoto
trápení
stav mého organismu. V první řadě vyšlo
výrazně
neurotropní
virus, napanepřiměřeně
tloustnu,
mám
najevo, že mám metabolickou poruchu,
dající mastnou
nervový systém.
Na začátkuzánětů
pleť se známkami
a sice poruchu zpracování kravského
nákazy
žádné
a
akné. Vnejsou
oku mipřítomny
byl nalezen
předčasný
kaseinu. Vlivem této poruchy vzniká
příznaky
Vstupuje
šedý
zákal.onemocnění.
A aby toho nebylo
málo,
látka zvaná kasomorfin, která výrazně
do
těla
poraněním,
dlouho
potíže
pociťuji
i po stránce
ryze se
ženské –
poškozuje můj nervový systém.
množí
ve svalových
buňkách
a nenepravidelná
menstruace,
vaginální
Způsobuje také záněty tlustého střeva,
vystupuje
z nich.
Imunita
o infekvýtok,
výtok
z prsou.
Nakonec
musím
které zapříčiňují špatné, lépe řečeno
ci
neví,ještě
proto
je nástup
imunitní
zmínit
dráždivý
tračník,
který mne
reakce
Virusjítpřestupuje
nutí
po pozdní.
každém jídle
ihned na toaletu. nulové vstřebávání vitaminu B1, B3, B6
přímo
vlákna
(přes
Přesto do
všaknervového
stále tloustnu.
Jistě
uznáte,
a kyseliny listové. Mému organismu
acetylcholinový
receptor
nervo-potíží
že záplava takových
zdravotních
rovněž schází vitamin B12. Přitom
svalové
ploténky, dále
přes
perimému psychickému
stavu
rozhodně
vitaminy skupiny B jsou nepostradatelné
ferní
nervy) a nakonec se dostává
neprospívá.
právě pro správné fungování psychiky.
do míchy a do mozku. V CNS se
rychle
dále dopravován
Už jsemšíří,
bylaje
skutečně
zoufalá ze všech
Vše začínalo dávat smysl, dokonce i můj
axony
do irůzných
žláz (sliny).
Zavyšetření
hospitalizací
na psychiatrii.
přírůstek na váze! Ukázalo se, že mám
čnou
se projevovat
neurologické
Přes všechny
své potíže
si nepřipadám
narušenou regulaci hladiny cukru v krvi,
a
psychické
příznaky,
křeče,
obrjako
člověk, který
by byl
natolik
tím pádem se v těle množí různé plísně
na,
… Jedná
se o smrtelné
one- všeho
psychicky
narušený.
Už jsem měla
projevující se především na kůži ve formě
mocnění.
dost.
Chtěla jsem jen vědět, co mi je!
akné, ale
také v gynekologické
oblasti
–
čeledi
je odvozen
z řeckého slova
myxa
A tak jsem se objednala do poradny
proto tyDo
různé
záněty asenepravidelná
(hlen).
organismu
viry chřipky dok
Jonášovi.
menstruace.
nevyrovnané
hladině
stávají
přes Kvůli
sliznici
dýchacích cest.
Mají
MUDr.
Řád Nidovirales
cukru v krvi mám
také často
hlad.variabilŠpatné
genom,
Čeleď Arteriviridae – pod tuto čeleď segmentovaný
jsou velmi
zpracování
škrobů
způsobuje,
že se viru).
spadá pouze rod Arterivirus, způsobující ní
(každý rok
vznikají
nové varianty
přebytky může
těchto způsobit
látek ukládají
do zápal
artritidu u koní.
Chřipka
primární
podkoží
a já
Čeleď Coronaviridae
plic,
jedná
sepřibírám.
ale spíše o autoimunitní re Rod Coronavirinae – jsou viry zvířat, akci vyvolanou chřipkovým virem. Mnoz nichž některé mohou být přenosné na hem častěji se objevují komplikace způsočlověka. U lidí způsobují infekční rýmu (spí- bené vlivem bakteriálních infekcí. Ty totiž
Navštivte
stránky
kde v
sekci
využijí poničeného
řasinkového
epitelu
še u dospělých), někdy
bolest v krku,
kašel,www.joalis.EU,
jsou Kromě
infekční ložiska
pneumonii. Inkubační
doba je tři dny.
Patří sliznic.
Vzdělávání
naleznete
tutéžPokud
rubriku.
tohotochřipky
uložena
cévním klientů
systému nebo
srdci, jsou
sem také obávaná příběhu
nákaza SARS
(Severetaké
obsahuje
další vdopisy
a příznivců
velmi
nebezpečná.
Mohou
způsobit
acute respiratory syndrome).
K
nákaze
dodetoxikace podle MUDr. Jonáše. Rubrika navíc skýtánarušení endotelu (výstelky) cév a stát se spouššlo od cibetky (šelmy velikosti kočky).
několik bonusů. Prvním z nich je možnost vyhledávat
Rod Torovirus – způsobuje gastroente- těčem vzniku aterosklerózy a dalších probdopisy
podle
klíčových
slov. Druhým
je
lémů,
jako je například
infarkt myokardu.
ritidy koní a telat.jednotlivé
Byl prokázán
u dětí
vkládat podDalším
jednotlivé
rodem,příběhy
patřícím komentáře.
do této čeledi, je
(průjmem a krví ve možnost
stolici).
Stačí– se
pouze
Čeleď Roniviridae
jedná
se ozaregistrovat!
viry Thogotovirus. Viry tohoto rodu jsou přenášeny klíšťaty a bývají poměrně vzácné.
vodních živočichů.
Nejsem případ
pro psychiatra
Mám „jen“ toxicky zanesený organismus
8
24
K
Náš tip
březen–duben 2012
(maléTyto
puchýřky
mýchherpangínou
úzkostných stavů.
špatnéa afty preparátů
musím také
dodržovat dietuIdMáČeleď
imunita
navíc pracuje
– obsahuje tzv.
Rody Cypovirus,
Dinovernavirus,
Picobirnaviridae
puse zároveň
a hltanu).
Tyto viry
napadají
výrazně
narušují
chodtaké noreovirus,
bez kravského
mléka a výrobků
něj.bezjediný
v autoimunitním
rod Picobirnavirus.
režimu, který
Tyto je
viry napa- vemoce
– jsouz viry
Mycoreovirus
k horečce doprovázené vel- obratlých a hub.
celéhodochází
organismu.
dají
namířen
zvířata
proti(savce)
mozku,a to
člověka.
znamená,
Jedná
že se svaly,
Vím,
žeAquareovirus
má detoxikace–bude
zdlouhavá
o
v podstatě
střevní virus
můj způsobující
organismus různé
ničí sám
zažívací
sebe! kou bolestivostí svalů, bolestmi na hrudi. Rod
postihuje
ryby.
Může
k zánětu srdečního
svalu MUDr.dojít
Jonáštaké
mi doporučil
užívat
a rozsáhlá.
Ale
je také účelně vedená
problémy.
To všechno, společně s toxickými
Podčeleď
Sedoreovirinae:
a
k zánětům doplňky
mízních –uzlin.
Postiženy
potravinové
vitamin
B1, B12moa po
absolvování
kúrinfikuje
by se mičlenovměla
zátěžemi a deficitem vitaminů,
, B3 Rod
Orbivirus všech
– běžně
být
také beta-buňky,
následkem
výrazně
upravit
imunita. na
Vlivem
lepšího
způsobuje
špatnou funkci –limbického
od nichž
je přenášen
zvířata,
rostli
Řád Picornavirales
obsahuje čele- hou
a B6 a
kyselinu
listovou. Přestože
tyto če- ce,
vzniká
diabetes
mellitus.
vstřebávání
vitaminů
k úpravě
systému
a také poruchy
emocionality.
ny
a člověka.
Klíšťatadojde
přenášejí
viry skudi
Dicistroviridae,
Iflaviridae
(viry napada- hož
vitaminy
budou
postupně
vstřebávány
•z potravy,
Rod Rhinovirus
– napadá
mýchKemerovo,
emocionálních
výkyvů.
Základ mýchjící
problémů
na světě.
Tribeč,
Lipovnik, Koliba.
hmyz) byl
a Picornaviridae,
ze začátku
je třebadýchací
jejich trakt piny
(zvláště
při nižších
Tyto viry Nákaza probíhá jako lehké horečnaté oneNezbývalo, než
je začít
konečně
řešit.
(čeleď
důležitá
pro savce).
přísun posílit.
Výkyvyteplotách).
v hladině cukru
Věřím, že výjimečně
se do budoucna
podaří udělat
jako meningoencefa Čeleď Picornaviridae – jsou
urovná
preparát
PankreaDren,
původci
víceLiverDren,
než poloviny
infekčních mocnění,
v mémBěžným
organismu
opět
V souvislostijedná
s mými
nesmím če- rým,
jevem
je pořádek.
souběžnáPrůběh
infekce
Nodegen
a Metabol.
seproblémy
o velmi rozsáhlou
někdy
způsobí zánět bronchů, plic, litida.
mé detoxikace
bude vypadat
asi takto:
opomenout leď,
ani emocionalitu.
Ta, jak
a viry klíšťové
encefalitidy.
do které spadají
rozmě- záněty dutin a středního ucha. U bron- orbiviry
naRod
počátku
se bude
jednat
o úklid
jsem se dozvěděla,
tvoří důležitou
LiverDren astmatu
a PankreaDren
jsouakutní
základem
rově nejmenší
viry.
chiálního
vyvolávají
stavy. Rotavirus
– je
rozdělen
do těch
skupin
nejhrubějších
nečistot
a teprve
běhemdalsoučást všech
zdravotních potíží.
mé kúry.
Nodegen
pomůže
z mého
tělavý- A–E,
mých
ložiska
mohou
sehrát
velice
stále je však
nalézáno
množství
Rod Aphtovirus
– zahrnu- Jejich
několika
se objeví
ty skutečné,
Během rozhovoru
s MUDr.
Jonášem
vyloučit přebytky
cukru,
Metabol
si
úlohu při
detoxikaci
u astmatu.
ších
virů změsíců
této skupiny.
Tento
rod je velmi
je virus
slintavky
a kulhavky znamnou
zásadní příčiny
mýchjako
potíží.
Vzhledem
rozpačitě uznávám,
že na
já sama
své (Foot poradí
citovou deprivací,
která virus
mi he- variabilní
(podobně
přenosný
člověka
Rod sHepatovirus
– obsahuje
chřipka),
protok mé
a životní situaci,
se
narušené emocionalitě
způsobuje
metabolické
problémy.(jedná
Pro se že
and mouth nikterak
human virus), kte- patitidy
A. Přenáší
se oro-fekálně
mápovaze
segmentovaný
genomv aníždochází
ocitám,
jsem přesvědčena,
že těchto
za mými
nepomáhám.
totižvředy
vztahna rukou, o
lepší
vitaminů
užívám
ještě
rýUdržuji
způsobuje
tzv.vstřebávání
nemoc špinavých
rukou).
K množení
k
jeho přeskládávání.
Mnoho
zvířeproblémy
špatně se jas přítelem, přestože
psychicky
ColiDren
a GasteDren,
nakonec
mi a
byl
nohou ami
puse.
Jeho velmi
infekční viru
dochází
ve střevních
buňkách
v ža- cích
virů sestojí
šíří především
mezi lidmi.mé
Projevují
nastavené
emoce. vnímavé střevní buňky
nevyhovuje.ložiska
Umí mne
však finančně
doporučen
ještě se
preparát
Cranium.
mohou
způsobit myo- ludku.
Do jater
dostává
krevním obě- ko
střevní infekce,
zajistit. Kdyby
mne opustil,
ocitnu
se
V další
kúře se
budou
následovat uvolňuje se jsou na vrcholech klků. Používají receptor
karditidu
(zánět
srdečního
hem,
množí
v hepatocytech,
V. D.
v ekonomických
potížích. Tento fakt mne do
emocionální
preparáty
Emoce
a Streson,
svalu).
žluče a krve.
U dětí je
nákaza
prováze- beta-galaktosidasa, čímž porušíautor:
jeho funkfoto: www.samphotostock.cz
velice stresuje
jistě
stojí za celou sřadou
alehorečkou,
na ty je ještě
čas. Kromě
užívání Často ci. Ilustrační
a
průjmem
a zvracením.
Zůstává nerozštěpená
cukerná složka
Rod
Avihepatoviru
– způ- na
skryté, bezpříznakové formy onemocnění potravy, která se dostává do tlustého střesobuje kachní hepatitidu A.
Názory uvedené
v této
rubrice se nemusí
shodovat
s názory
redakce.
Redakce
nenese
odpovědnost
zde uvedených.
způsobují
poruchy
jaterních
funkcí.
Zdravý
va. Zdezajesprávnost
štěpena údajů
bakteriemi,
dochází
Rod
Cardiovirus
– je virus
zvířat, hlavně myší a opic. Člo- člověk se z onemocnění většinou dostane. k plynatosti, rozpínání střeva, poruše revěk se ale také může nakazit. Rod Erbovirus – způsobuje onemocně- sorpce vody, průjmu a dehydrataci. Toxiny
virů aktivují nervový systém střeva, docháVznikají pak ložiska v gastro- ní u koní.
Imunita
je tyintestinálním traktu, v CNS, Rod Kobuvirus – může způsobit zaží- zí k zrychlené peristaltice.
joalis
online
joalis
online
v srdci. Způsobuje encefalitidy vací problémy, zapříčiněné konzumací pově specifická (tzn. že imunita proti jednomu typu nechrání proti dalším typům).
a srdeční problémy.
ústřic.
Rod Cosavirus – zahrnuje Rod Parechovirus – způsobuje průjmy Tento virus způsobuje závažné průjmy
u kojenců a malých dětí, hrozí jim dehylidský střevní virus (Asie).
a meningitidy.
Rod Enterovirus – je rozší- Rod Sapelovirus, Teschovirus, Tremo- dratace. U novorozenců probíhá bezpříznakově, v tomto případě působí vliv matřen po celém světě, způsobuje virus – jedná se o ptačí viry.
činých protilátek.
různá onemocnění u lidí i zví- Rod Senecavirus – je vir prasat.
řat. Zahrnuje tři skupiny virů:
polioviry, coxsackie, rhinovi- Čeleď Reoviridae má náry. Všechny tyto viry mají zev odvozený z anglických zkraschopnost množit se ve stře- tek charakteristiky virů (r – respiV dnešním díle rubriky Joalis online bychom vám rádi
vech, jsou značně odolné vůči rační, e – enterální, o – orphans,
představili
trojici
webových
stránek:
www.joalis.CZ
a www.eccklub.cz.
Každé
dnešnej
časti rubriky
online by sme
Vám
vlivům
zevního
prostředí, vysirotci). www.joalis.EU,
Mohli bychomV
tuto
čedrží
zde
až
několik
týdnů,
odoleď
charakterizovat
jako
viry
bez
radi
predstavili
dizajnovo,
ale
i
obsahovo
vynovenú
stránku:
www.joalis.sk,
na
ktorú
z těchto stránek mají jiný obsah a jiný cíl. Tyto cíle si nyní přiblížíme, abyste vždy pohodlně
dezinfekci i žaludečním nemoci. Tato původní skupina
bola presmerovaná
webová
stránka
www.man-sr.sk.
V rubrike
Vám
priblížime,
kde
našli,
colávají
hledáte.
Rádiajuvítáme
také
vaše připomínky
a podněty
k obsahu
stránek
– u každého
šťávám. Provází je pestrá pale- virů, podle které byla nazvána
a čo na
stánke
nájdete.
Veľmi
radi
uvítame
aj
vaše
pripomienky
a
podnety
k
obsahu
webu
proto
najdete
kontaktní
osobu,
na
kterou
se
můžete
obrátit.
ta syndromů – meningitidy, celá čeleď, byla zařazena do jedstránky,
ktoré prosím
adresu
[email protected]
enantémy,
respirační azasielajte
střevní nohona
rodu,
a to Orthoreovirus.
onemocnění, horečky.
Čeleď Reoviridae je rozdělena
www.joalis.CZ
www.joalis.EU
www.joalis.SK
• Tyto
Polioviry
– jsou
zahrnuté
rodu Human
dvě podčeledi;
stránky
jsou
určenyv především
pro na
koncové
zákazníkySedoreoviriO stránkách www.joalis.EU jsme v bulletinu psali již několikrát.
enterovirus
C. Napadají
takéjenervový
naenároky
aobsah.
Spinareovirinae
je-sa dozviem
vTáto
České
republice
tomu
uzpůsoben
i jejich
Navštiv- (podle
Tyto
stránky
existují ve
třech jazykových
mutacích
– česky,
an3. Ako
o aktualitách
a akciách
Vašej
firmy?
stránka
bola avytvorená
tak, abysysspĺňala
terapetém
a způsobují
poliomyelitidu
vzhledu).
te
tyto
stránky například
tehdy, (přenoshledáte-li
informace
o seminá- glicky
a španělsky.
Nově sealebo
při zadání
adresy
do vyhledávače
V sekcii
O nás, Aktuality,
v druhej
polovici
v úvode auutov,
distribútorov
a v neposlednom
rade jich
nároky
konečných
nou
dětskou
obrnu).
Vstupují
dopodať
organis Podčeleď
řích,
přednáškách
a dalších
akcích
nebovšeobecné
pokud
po- tomaticky
načítá mutace,
která
vašemu prohlížeči.
Do
Spinareovirinae:
stránky www.joalis.sk,
kde
Vás odpovídá
budeme pravidelne
informovať
zákazníkov.
Cieľom
stránkyvzdělávacích
je
návštevníkom
AIDS,
viru,
mu
střevem,najít
množí
se v buňkách
třebujete
nejbližší
akreditované
centrum.
NaOrthoreovirus
stránkách
mutace
přepnoutpredkladať
pomocíModel
příslušného
odkazu
vHIV
záhlaví
funguje
Rod
– viry
to- nalze
informácie
o preparátoch
Joalis,sliznice,
o tom
ako
metóda je jiné
o
akciách
preparáty,
Vámpůvodce
aktuálne
informácie,
objeveného
v roce 1983
riadenej
atkáni
kontrolovanej
detoxikácie
organizmu
podľa
MUDr.
súťaže.
Pozor! Prebieha
súťaž o recepty
v nyní
lymfoidní
(Peyerovy
plaky),
mapa,
kterástřeva
vám automaticky
doporučí
nejbližší
centrum
(nad rôzne
hlavním
menu).
hoto
rodu
se
nachází stránek
vzverejňovať
odpadv hodnote
100, 50, a 25 eur.
Posielajte
ďalšie recepty,
Jozefapolohy,
Jonáša
i ako ase
kde
sa trebaKrví
vzdelávať
akvodách
sa
chcete
stať
v podle
mandlích,
lymfatických
uzlinách.
odkud
přihlašujete
naseinternet.
Stačí,
když
tu- jedál
Cílem
stránek www.joalis.EU
je podat
uživatelům
všeobecné
ních
a rybnících.
Způsohodnotiť
sao budú
priamo
na Seadornavirus
stránke
www.joalis.sk.
atestovaným
špecialistom.
V dalšej
časti sabují
budeme
podrob-a střevní
přenesou
CNS.
Onemocnění
probíhá
Rod
to
funkcido
povolíte
ve svém prohlížeči.
informace
preparátech
Joalis,
o metodě
řízené
kontrolovarespirační
onemocnění,
– je anově
popsán,
4. Môžem
využívať
Espolečnosti
-shop
k objednávkam
nejšie venovať
jednotlivým
sekciám
stránky
kladením
otázok,
většinou
bezosoba:
příznaků
jako
horečnaKontaktní
Ing.nebo
Marika
Kocurová,
ECC
s. r. o.
né
detoxikace,
ale i obyl
Joalis
a aktuálním
dění vZpůní.
někdy
dochází
k neurologickým
příznapřenesen
od
zvířat
(skot,preparátov,
prasata).
by Vám mohli
v prípade,
niečoPrvní
hľadáte.
ak som
už vyškolený
špecialista
a odoberám
té ktoré
onemocnění.
U 1–2 pomôcť
% dětí dojde
k pa-akkům.
Stránky
nejsou
zaměřeny
na encefalitidu.
žádný konkrétní
stát, preparáty
mají univernákaza obvykle
probíhá
v dětsobuje
so zľavou?
ÁnoOd
je to
každý
kto si zaplatí
registráciu,
ralytické
formě (spíše u dospívajících). Po- ství, bez příznaků, vzácně
zální
charakter.
ledna
zveřejňujeme
na pokračování
jako
horečnaté
možné,
www.eccklub.cz
Rodzde
Cardoreovirus
– krabí
virus
alebo
sa vyškolí
je
v našej
obchodnej
databáze
1. vzniknou
Mámwww.eccklub.cz
záujem
sa stať
atestovaným
kud
ložiska
virů,
pomístem,
letech se
vzdělávací
seriál
s názvem
Detoxikace
pro každého
a postupně
onemocnění
horních cest
dýchacích
nebo
Rod
Stránky
jsou
kdešpecialistom,
si můžete pohodlně
Mimoreovirus
–a pracovníci
vyskytuje
se
firmylidí
Vám
preparáty
zľavou.V
E- shope sme doplakoprojevit
a kdepreparáty
sa
môžem
vyškoliť?
Odpoveď
nájdete v traktu.
sekcii
může
svalová
atrofie.
Proti ztomupřibývají
rovněž
články
v rubriceso
Ohlasy
klientů.
má
proti
objednat
odkudkoliv
České zažívacího
republiky.
V
tomtoVětšina
uposielajú
vodních
živočichů.
Vzdelávanie,Systém
vzdelávania,
Kurzy - harmonogram.
podstránku
profesionálov,
kde
Vám ponúkatoe-shopu
viru se očkuje.
Začátkem
rokuPomôcky
jste mohlipre
zaznamenat,
že na
stránkách
byl tanim protilátky.
lze nakupovat
ve všech cenových
tarifech
ECC. Web je nili
2.
Ak
som
atestovaný
špecialista,
ako
a
kde
sa
mám
me
meracie
prístroje,
testovacie
sady,
testovací
EAM
program,
• určen
Coxsackie
viry – jsou
polytropní,
napa- i budoucím),
ké otevřentzv.
e-shop
v angličtině
a španělštině).
E-shop
na
především
terapeutům
(současným
proto
– způsobuje
colo-(pouze
– viry hmyzu
Rod Coltivirus
Čeleď
Tetraviridae
sondy,
ampule
a
informačný
materiál
prepro
špecialistov.
prihlásiť
na stránke
www.joalis.sk?
Odpoveď
nájdete
dají
různé buňky.
Jsoutexty
původci
stránkách
www.joalis.EU
slouží
výhradně
objednávky ze zeobsahuje
podrobné
o C.tzv.
I. C.letních
metodě,
vzdělávací
materiáradskou
klíšťovou
horečku
(Colorado
tick
v sekcii
Vzdelávanie,
Informácie
pre
akreditovaných
profesio5.
Neviem
postupom
detoxikácie,
na koho
chřipek
(vyskytují
se zvláště
konci
léta).
kde firmasiJoalis
obchodní
zastoupení.
Kompletní
přely
či přehledy
všech
akcí.
Vna
uzavřené
sekci
mohou
terapeuti
dis- v mí,
fever). Virus
se množí
erytrocytech.
Uporadiť
nás nemá
sČeleď
Totiviridae
– viry
prvoků
a kde
sa mámmeobrátiť?
V sekcii
nálov,
zadáte
svoje
meno
a heslo,siktoré
bolo pridelené
K kutovat
přenosu
dochází
během
koupání.
Mo- Vám
hled
distributorů
naleznete
v sekciPoradňa
O nás. využite formulár
mezi
sebou
a vyměňovat
zkušenosti.
se vyskytuje
virus Eyach,
způsobující
prinapadnout
registrácii
aCNS,
absolvovaní
dozviete
a spýtajte sa.Táto
poradňa
jeKotková,
určená
pre
každého
kto nenašiel
hou
způsobují
meningitiKontaktní
osoba:
Mgr.
Joalis
s. r.– o.
Kontaktní
osoba:
Ing.
Marikakurzov.Tam
Kocurová, sa
ECC
s. r. o. informá-a polyneuritidu
ningoencefalitidu
(zánět
Petra
Čeleď
Togaviridae
charakterizuje
odpoveď na našej novej stánke www.joalis.sk.
cie, ktoré sú určené iba pre profesionálov.
dy. Projevují se jako exantémy (vyrážka) periferních nervů).
rychlé množení viru, infikované buňky hy-
Kam mám
Kdejít,
mám
když hledám…?
hladat ?
březen–duben 2012
25
9
mikrobiologie
za
zdravím na zahrádku
iry jsou informace zapsané pomocí
genetického kódu ve tvaru RNA nebo DNA. Tyto kódy používá celá živá
říše. Jedná se o skupinu genů, které jsou zabaleny do různých odolných obalů, aby
přežily cestu ve vnějším prostředí mezi buňkami. Tvorba těchto bílkovinných obalů je
součástí genetického kódu viru. Při kopírování virové informace dochází k tvorbě
těchto bílkovin. Zapadají do sebe jako
puzzle a vytvoří tak pevnou schránku, do další infekce, hlavně bakteriální,
níž se zasune genetická informace. Dalo by které mohou pocházet buď z vnějse říci, že viry jsou vlastně takové pomyslné ší nákazy, nebo z vlastních mikrobiálložisek
v organismu.
obálky sloužící k přenosu různých návodů níchesnek
zná
jistě každý. Vytrvalá rostlina, jejíž cibule, pokrytá
Zabílými
kvalitu
sliznic se
odpovídá
na to, jak vytvářet bílkoviny.
šupinami,
skládá zeorgánový
stroužků. Ačkoli česnek původem
okruh sleziny,
k detoxikaci
tedy
použijeme
Každý organismus v sobě nese od svých pochází
z Orientu,
běžně se
pěstuje
také u nás. Je součástí mnoha
preparátydodává
VelienDren
a VelienHelp.
předků celou řadu těchto návodů, podle pokrmů,
jim výraznou
chuť a Řešíaroma. Pěstování této vzhledem
me-li častézato
virové
nákazy
např.
u dětí, zeleniny
je
nichž pak roste (stavební bílkoviny), vy- obyčejné,
léčebně
téměř
zázračné
není obtížné. Vysazují se
potřeba
očistitčesneku,
samotnéanebo
dýchací
tváří energii (hormony, enzymy), zajišťuje buď
stroužky
se ústrojí
na jařeod
vysévají semena.
obranu (imunita), … Viry tedy do organis- mikrobiálních ložisek (preparáty Bambi
Bronchi,jeRespiDren,
RespiHelp).
Preparát znám již od nepaměti. Podle pověstí
mu přináší cizí návody, na základě kterých Česnek
díky svým léčivým
schopnostem
Bambi
Bronchi
obsahuje
také informační
se organismus chová. Pokud buňka začne byl
v dávné
minulosti
podáván
válečníkům, aby jim dodal sílu k boji. Během první
složku určenou
k očistě
orgánůšťáva
okruhu
vytvářet virové části ve velkém a přestane světové
války se hojně
používala
z česneku, která sloužila jako antiseptikum
plnit své funkce, poměrně rychle zaniká asleziny.
dávala se vojákům přímo na otevřené rány. Jedna lidová pověra zase říká, že
Při nákaze
virovou
hrajeadůležitou
a organismus napadené buňky rychle zlik- česnek
navlečený
nainfekcí
provázku
zavěšený v kuchyni přinese bezpečí a zdraví celé
protilátková imunita. Pokud má orgaviduje. Horší situace nastává, když se to roli
rodině.
děje nenápadně. Organismus totiž tyto nismus v sobě protilátky ke konkrétnímu vikteré získal
při předchozí
nebo
návody začne zahrnovat do svého geno- ru, Stejně
jako pěstování
neníinfekci
ani sběr
česneku nikterak složitý. Cibule se sbírají
tyto protilátky
mu, přijme je za své a začne se podle nich takév očkováním,
antivirové
buněčné přímo
imunity.
je počervenci a srpnu,
nemusí sese
sušit,
ale nechají
se oschnout
naImunita
poli nebo
nalepí
chovat. Toto přejímání cizích návodů mů- na virové
a organismus
zlikvidovat
záhonku.
K uskladnění
se hodí
místa. V
bylinkářství nedokáže
má ze všech
částí
kapsidy
a zabrání tomu,
abychladná
se vi- tlačena
že být pro organismus nebezpečné, pro- rus dostal
nebo
nádorové
buňky.jsou
V tomto
rostliny
své místo
allii). Hlavní
předností
česneku
jeho
dovnitř
buněkpouze
a došlocibule
k jeho(Bulbus
na- nakažené
tože buňka neplní své funkce. To může kopírování,
případě přítomností
má málo agresivity,
kterou je třesilné uvolnění
antibakteriální
je způsobeno
sirné sloučeniny
a šířeníúčinky.
nákazy.To
Vznikvést k celé řadě různých poruch, nemocí, nou-li uvnitř
ba použít v imunitních
reakcích.
zvanébuněk
aliin. Ten
se aliinázou
štěpí v antibakteriální
alicin. Česnek,
užívaný
intracelulární
infekční
dokonce i ke vzniku rakovinových buněk. virová ložiska,
Chceme-li
organismus
zbavit
virových
záv přiměřeném
množství (tedy
maximálně
tři stroužky
denně),
pomáhá
snížit
musí zasáhnout
buněčná
Pokud se stane, že viry v organismu vy- imunita, která
těží,
musíme
v první
řaděDále
dát má
do pořádku
krevníinfikované
tlak a čistit
krev. zničí.
Udržuje
srdce
v dobré
kondici.
buňky
Ten-naše
tvoří infekční ložiska a uloží své návody na to typ imunity
a protinádorovou
imunitu.
blahodárné
účinky na
střevní
trakt,protivirovou
zmírňuje křeče
a navíc v sobě hromadí
má na starosti
rovněž
okruh
bezpečná místa, aby je organismus nezlik- sleziny. značné množství jódu. Je tedy vhodný
Použijeme
preparáty
okruh
sleziny
rovněž pro
lidi, kterépro
trápí
špatná
vidoval, jsou informační preparáty velice
(VelienDren
a VelienHelp)
a okruh jater
funkce
štítné
žlázy. reprezentují
Zajímat by se
o něj měly
také osoby,
které se potýkají
Podle
čínské
medicíny
okruh
podstatné. Bez nich totiž organismus již sleziny
a LiverHelp). V některých přís dlouhodobým
kašlem,
zánětem
průdušek (LiverDren
či astmatem.
tyto emoce
a vlastnosti:
přemýšlení,
není schopen tyto převzaté návody odha- starostlivost, pracovitost. Bývá také obra- padech není nutné odstranit celou nakalit a z Věděli
organismujste,
smazat.že…
buňku,
je česnekPokud
právem ženou
považován
zaaby došlo ke zlikvidování inzem vztahu člověka kAčkoli
sobě samému.
se do
organismu
dostává nejčastěji
tracelulárních
infekčních ložisek. Mohou
životabudič,
tudíž ani
jeho
energievši
tohoto orgánu
není v nic,
pořádku,
…Virus
česnek
svařený
s oreganem
dokáže usmrtit
kapénkovou
být nastartovány samoopravné mechaniskonzumace,
se nemá
těla projevit
dvo-přehánět.
a štěnice?infekcí nebo požitím infiko- může se v imunitní rovině
vaných potravin a nápojů. U tohoto způ- jím způsobem. Pokud
které dokáží opravit DNA buňky a vyPři zároveň
dlouhodobém
větších
není v užívání
po- my,
sobu
virové nákazy
hraje zásadní
roli kva- řádku ani energie jater
mazat informace vnesené virem. Pro
dávek
česneku
hrozí
(o čemž
svědčí
pří-kožní
…
v minulosti
byl česnek
považován
litaza
sliznic
dýchacího a Plebejci
trávicího dokonce
ústrojí. Při lišná agresivita), člověk
vyrážky
průjmy.
se acítí
ohrožen. nastartování těchto procesů je důležitý
afrodiziakum?
respiračních
většinou
do-lásky.
Dochází k autoimunitním procesům v těle, preparát Antivex (dříve Antivir), který
z česnekuonemocněních
a koriandru vařili
nápoj
chází
nejprve k Vyzkoušejte
nákaze virovou
infekcí, sami!
jsou ničeny zdravé buňky organismu. Opač- organismu a buňkám předkládá virové inŽe nevěříte?
a posuďte
kvůli níž je poničen řasinkový epitel dý- ným pólem a zároveň druhým projevem formace, jež je třeba z organismu vymachacího traktu. Tím se otevírá cesta pro špatné energie okruhu sleziny je porucha zat. Působení informační úrovně prepará-
tu Antivex napomáhá tomu, aby byly z lid- Rod Nairovirus – je přenosný klíšťaty
ského organismu vymazány cizí návody, a způsobuje takzvanou krymsko-konžskou
které jej poškozují.
hemoragickou (krvácivou) horečku.
Rod Phlebovirus – je přenášen hlavně
komáry.
Přehled RNA virů
Mají genetický kód ve formě ribonukleové Rod Hantavirus – sdružuje skupinu vikyseliny (RNA) v podobě jednoho nebo rů, jejichž nositeli jsou také drobní hlodvou řetězců. Mohou být obalené nebo davci (hlavně myši). Hlodavci virové částice
neobalené.
vylučují do trusu. Člověk se nejčastěji nakazí vdechnutím jejich vyschlých, rozpráVirus
se tedy
do perlíček,
těla nej Čeleď Arenaviridae
ato
– jsou
vytrvalá
viry,bylina,
kte- šených
známá výkalů.
také pod
lidovými
názvy
častějijedostává
dýchacím
traktem,takpo
ré se vyskytují hlavněkokořič
u hlodavců.
nebo Někonvalium,
typická jak
svým vzhledem,
potravy
také zažíkteré jsou přenosnésvou
na člověka.
výraznou,
Asinezaměnitelnou
nej- požití kontaminované
vůní. Vyskytuje
se v Evropě,
Virus
vstupuje
do imunitznámější je virus
Asii ahorečky
Severní Americe.
Lassa. vacím
U násústrojím.
se jí nejvíce
daří
v listnatých
lesích,
ních buněk
makrofágů
krevních desVyskytuje
je však
se hlavně
také častou
v Afri-ozdobou
zahrádek.
Každý az do
drobounkých
tiček.
zápal plic
překrvením,
ce akvítků
projevuje
má nase
svém
jako
okraji
šestZpůsobuje
zoubků a uvnitř
šest styčinek.
k poruchám
cévního
ústrojí a tuhorečnaté
krvácivé dochází
V září
se květy mění
na šarlatově
systému
Nákaza
se proonemocnění se svalo- bulárního
červené
bobule,ledvin.
obsahující
tvrdá
vými bolestmi a vyráž- jevuje
semena.
horečnatým onemocněním s porukou. Při onemocnění chou ledvinových funkcí. Někdy je tato
často dochází k poK léčivým
účelům
využíváno zejména
natě
skupina
virůjeoznačována
jako myší
mor,
škození srdce a led(Herba
listů (Folium
V convallariae),
Čechách byl prokázán
na jižní Moravě.
vin. Do této skupiny
convallariae) a zřídka květu (Flos convallariae).
virů patří také virus
Kvetoucí
nať se sbírá
v květnu a červnu.
Čeleď
Caliciviridae
– pro lidi jsou
lymfocytární chorioOdřezává
se těsně při
a suší
ve stínu, (půvýznamné
dvazemi
rody.
Rodse
Norovirus
meningitidy, který
semožno
pokud
nejrychleji. jako
Je zvláštní,
že virus)
drogaje
vodněcooznačovaný
Norwalk
projevuje jako
chřipnemá
žádný
pach. Zato
jejíZpůsobuje
chuť je nasládle
poměrně
častý.
akutníhořká
gastroka a atypická
pneua ostrá.
V Čechách
se používá
nať, květy
enteritidu
(střevnípředevším
chřipka, zánět
žaludku
monie a napadá
ner- a střev), zvracení, břišní křeče, někdy hojen výjimečně.
vový systém.
rečku, bolesti svalů a hlavy. Je velmi inNa rozdíl od česneku
nemá
konvalinka
v bylinkářství(napřítak
fekční
a především
v kolektivech
univerzální
využití. Především
obsahujedomovech
jedovaté látky,
klad ve školách,
důchodců)
Čeleď
Astrovia proto– musí
býtrody.
její užívání
výhradně
pod lékařským
můžeprováděno
snadno vyvolat
epidemii.
Vyskytuje
má dva
ridae
dohledem.
dokáže
výrazně pomoci
– je totiž
se častěji
v podzimních
a zimních
měsících.
Prvním zKonvalinka
nich je rodpřesto
účinným
kardiotonikem.
Dokáže
srdeční
činnost,průjmová
zpomalujeoneji
Rodupravit
Sapovirus
způsobuje
Avastrovirus,
který
a zároveňnapadá
slouží kptáky.
posílení
srdeční
výkonnosti.
Byla
dokonce
prokázána
mocnění
hlavně
u dětí.
Ostatní
rody z této
Druhý,
výraznáMamastrovirus,
shoda v mechanismu
účinků
mezi(Lagovirus,
glykosidy konvalinky
čeledi
Nebovirus, Vesivirus) se
napadá
a osvědčeným
strofantinem
vyskytujíaudigitalisem.
zvířat.
savce. srdečním
Lidský lékem
astrovirus
způsobuje průjmy a bolesti břicha, zvláště u dětí ve Čeleď Flaviviridae – dostala název
Vyzkoušejte:
věku
3–5 let a u starých li- podle viru žluté zimnice (febris flava).
Trápí
vás zvápenatělé
česnekovodí. Projevuje
se také zvý- cévy?
Rod Vyzkoušejte
Flavivirus – se dříve
nazýval Arbo B
šenou
teplotou
a
bolest(z
anglického
arthropod-borne,
tj. přenoscitrónový lektvar! Můžete si jej snadno připravit
mi hlavy.
Způsobuje
cca
ný
členovci).
Znamená
to
tedy,
že
sami. Rozmixujte 30 stroužků česneku a 5 bio člověk se
10 % průjmových one- nakazí nejčastěji kousnutím od komára necitrónů. Do směsi přilijte 1l vody a přiveďte k varu.
mocnění. Přenáší se po- bo klíštěte, během něhož dochází k sání
Nechte
směs ve
vroucí vodě
jednou
převalit,
sceďte virů, které
travinami,
znečištěnou
krve.
Do Flavivirů
patří komplex
a
nalijte
lektvar
do
lahve.
Uchovávejte
v
chladu.
Poté
stačí
vodou nebo přímo lidským kontaktem. způsobují klíšťovou encefalitidu.
Je to naV zemích
mírného
pásmavypít
se nejvíce
objepříklad
komplex výtažku
klíšťových encefalitid
jednou
denně
0,2 cl
tohoto
zázračného
vuje v zimě.
typu,
ruskou
a omlazení vašeho organismu východního
může začít.
Pozpůsobujících
pár týdnech
se horečku. Pro nás je nejvýznamnější středoevdostaví výrazné zlepšení organismu a cévy se pročistí.
Čeleď Birnaviridae – jsou hlavně ropská klíšťová encefalitida (Tick-borne enČesnekovou
kúru užívejte
tři týdny,
poté
osm
dní Tento
vynechte
cephalitis
virus
group).
virus koluje
zvířecí viry,
které se objevují
u ptáků (kua pokračujte
další
tělo tímto
způsobem
mezi drobnými
hlodavci
a je přenášen
řat), lososovitých
a dalších
rybtři
a utýdny.
hmyzu.Očišťujte
Způsobují
nekrózu
každý
rok.(zánik buněk) slinivky různými vývojovými stadii klíštěte. Často se
nakazí také hovězí a jiný dobytek, proto je
a zánět burz (tíhových váčků) kloubů.
možný i přenos nepasterizovaným mlékem.
Čeleď Bunyaviridae – je to skupina Onemocnění má dvě fáze. První fáze se
asi 140 virů, jejichž hostiteli jsou hlavně projevuje jako běžná chřipka, provázená
Zdroje:
Korbelář,
J., Endris,
Z., Krejča,
Naše rostliny
v lékařství.
bolestmi
hlavy, J.:
únavou
a horečkou.
Druhá
drobní savci (ježci, zajíci,
hlodavci
aj.). Viry
Avicenum,
Praha
1974
po čtrnácti
dnech.
přenášejí hlavně komáři a klíšťata. Viry, fáze přichází přibližně
Lavenderová,
Franklinová,
A.: Magické
PokudS.,do
té doby imunitní
systémrostliny.
vir nekteré jsou přenášeny členovci, se nazývají
Volvox
1999
se Globator,
projevovatPraha
postižení
arboviry. Některé viry z této čeledi tedy zlikviduje, začne
Ch.:krutými
Léčivé bolestmi
rostliny antiky.
v mozku
hlavy,
patří do arbovirů. Způsobují především in- meningůRätsch,
Volvox Globator,
Prahanevol2001
které jsou doprovázeny
horečkami,
fekce nervového systému, encefalitidu.
Ilustrace:(virus
Korbelář,
J., Endris,
Krejča, J.: Naše
rostliny
v lékařství.
nostíZ.,
a zvracením.
Dochází
ke ztuhnutí
sva Rod Orthobunyavirus
Čalovo,
Avicenum,
1974
třesu,Praha
poruchám
Lednice, Ťahyna) – viry způsobují horečna- lů na šíji, ke svalovému
té onemocnění chřipkového typu s nervo- spánku a paměti. Pokud v nervovém systému vzniknou infekční ložiska, mohou se
vými příznaky.
6
26
březen–duben 2012
Dnešní
díl rubriky
Za zdravím
V první části povídání o virech bylo
zmíněno,
že jsou
součástína zahrádku může
některým
z
vás
připadat
zvláštní. Setkávají se zde totiž
přírody a ocitají se na pomezí mezi neživou přírodou a živými
rostliny,
kterése,
mají
mnoho
protikladů. Česnek
organismy. Nedokáží samy růst
a množit
vždy
k tomu
a
konvalinka.
Jak
spolu
souvisí?
potřebují nějakou buňku z rostlinné nebo živočišné říše, Česnek se pěstuje jako
zelenina, naproti tomu konvalinka zastává úlohu něžné
bakterii nebo plíseň, do níž se dostanou.
Následně změní její
rostlinky, zdobící okrasné květinové záhonky nebo
látkovou přeměnu a rozmnožovací cyklus a poté přinutí
paloučky v listnatých lesích. Česnek nelibě zapáchá,
buňku, aby začala tvořit nové zatímco
kopie viru.
Ty budou
po
konvalinka
omamně
voní. Česnek nachází své
uvolnění z hostitelské buňky schopny
další
uplatněnínapadat
při řešení
nejrozličnějších zdravotních potíží.
zdravé
buňky.
Konvalinka
nemá
zdaleka tak široký léčebný záběr.
V
V jednom jsou si však tyto rostliny přeci
jen podobné – obě pomáhají našemu
srdci.
Viry
Česnek
kuchyňský
(Allium sativum)
Č
2. část
?
březen–duben 2012
Konvalinka vonná
(Convallaria majalis)
T
slovníček
pojmů
projevovat různými
obrnami a necitlivostí
horních končetin, chronickými bolestmi
hlavy, poruchami koncentrace, nálady,
spánku, depresí a sníženou výkonností. Infekční
ložiska
tohoto
viru
mohou
vznikAngina
pectoris
– je
jedním
z projevů
nout
i vlivem očkování
FSME.
ischemické
chorobyproti
srdeční
(tzv. algicKomplex
virů
japonskéchoroby
encefalitidy
(Jaká forma
ischemické
srdeční).
panese
encephalitis
virus group)
Projevuje
se typickou
bolestí se
napřenáhrudi,
ší hlavně
Způsobuje
horečkterá komáry.
může vystřelovat
dorůzné
ramene
nenatéboprojevy,
vyrážky
a u
staršíchzpůsoosob
čelisti. Bolest
bývá
většinou
mívá
těžšífyzickou
průběh. námahou, rozrušením
bena
Patří
sem
také virus
horečnebo
chladem
a v západonilské
klidovém režimu
do
ky, který
se řídce
objevuje
na jižní
několika
minut
zmizí. iNěkdy
jeMoratřeba
vě. Přenáší
ho hlavně stěhovaví
ptáci.
podat postiženému
nitroglycerin.
Virus žluté zimnice (Yellow fever virus
group)
je přenášen
komáry,
a sice mezi
lidArytmie
– je porucha
srdečního
rytmu
mi (západní
Afrika,
městská
forma) a mezi
způsobená
postižením
převodního
sysopicemi
forma).činnost.
Tento Arytvirus
tému,(džunglová
který řídí srdeční
napadá
různé buňky
organismu,
mii mohou
vyvolat
některé způsobuporuchy,
jako je ischemie
nebo hypoxie,
ale taje encefalitidu
a postižení
orgánů (zvláště
některé
léky,zimnici
působení
elekjaterkéa zánět,
ledvin).
Proti žluté
existuje
trického proudu nebo také stres.
očkování.
Virus horečky dengue se přenáší komáry
Biorytmus –obrovský
děj, jinými
slovy biologica představuje
problém
hlavně
ky vlastní cyklus
změn
týkající se
v rozvojových
zemích.
Projevuje
se nějajako
kého stavu,
vlastnosti
nebo hodnoty.
horečnaté
onemocnění
s vyrážkou,
bolestU očima
každého
probíhá
mi za
a v živého
zádech.organismu
Velmi často
u mlaopakovaně
a s určitou
pravidelností
dých
dívek způsobuje
krvácivou
horečku,
(například
spánek/bdění,
menstruační
dochází
ke snížení
počtu krevních
destiček.cyklus aj.).
Rod Pestivirus – je virus prasat a skoDiastola –virus
znamená
klidovéTyto
období
tu (například
moru prasat).
viry
srdečního
cyklu mezi
dvěma u
systolami
někdy
bývají nalezeny
v průjmu
dětí.
(tj. fáze
srdečního cyklu,
při nížskupinu
dochá Rod
Hepacivirus
– zahrnuje
ke kontrakcihepatitidu
srdeční síně
nebo
kovirůzízpůsobujících
(zánět
jater)
s vypuzením
typumory
C. Tento
virus se krve).
množí v hepatocytech (jaterních buňkách) a B-lymfocytech
Enuresis nocturna
pro
(imunitních
buňkách).– latinský
Vzniká výraz
obrovské
tzv. noční
pomočování.
Jedná semutací.
o stav,
množství
virových
částic a mnoho
dítě nebo dospělý
spánku,
To kdy
představuje
problémmočí
prove imunitu
přestože
normálně
ovládá
močový měa možný
vznik
chronické
a perzistentní
inchýř.
Příčiny mohou
být různé,
může se
fekce
s mnoha
mikrobiálními
infekčními
jednat
o poruchy
ložisky.
Přinapříklad
imunitním
zásahumočového
dochází
měchýře,jater,
poruchy
v CNS,
genetické
vlik postižení
někdy
probíhá
bez přívy, ale
také nadměrný
a prodělaznaků.
Přibližně
20 % lidí stres
dokáže
hepatitraumata.
tiduná
typu
C zcela zlikvidovat, u ostatních
začnou infekční ložiska uložená v játrech
Epitel – jerůzné
výraz jaterní
pro krycí
tkáň pokrýzpůsobovat
problémy.
Ty
vajícívést
zevní
těla.
Známe
ji spíše
mohou
až povrch
ke vzniku
cirhózy
a rakovipod Hepatitida
pojmem výstelka.
ny jater.
typu C seVystýlá
přenáší také
krví,
vnitřní
povrch
dutých orgánů, s výjimexistuje
proti
ní očkování.
kou cév a mozkových
komor. Jedná
se
Nezařazené
viry – představují
viry heo nejčetnější
patitidy
G (HGV, lidskou
GBV-C).tkáň.
Jsou také přenášeny krví, nezpůsobují akutní onemocněChronická
anemie
– infekční
anemie ložiska
neboli
ní, ale
velmi často
vytváří
chudokrevnost
v játrech,
která majíznamená
vliv nejen nedostatek
na játra saželeza.
chronickém
stadiuokruhu
se prohlumotná,
ale Vi na
ostatní orgány
jater. bují její projevy, jako jsou únava, malátnost, bušení srdce, bledá pokožka
Více o Hepeviridae
anemii najdete také
v rubri aj.
Čeleď
– zahrnuje
ce MUDr.
Jonáš radí
bulletinu
Joalis
pouze
rod Hepatitis
E vvirus,
obsahující
info září–říjen
2011.
skupinu
virů způsobujících
hepatitidu typu E. Nákaza většinou probíhá mírně, bezIschemická
chorobatvoří
srdeční
– onemocpříznakově.
Výjimku
těhotné
ženy,
nění srdce,
způsobené
nedostateču nichž
nákaza
probíhá jeho
naopak
prudce,
ným
prokrvením
ischemií.
Pomůže
vést
k poškozeníneboli
jater, mozku
a ledje jakjezásobení
kyslíkem,
tak
vin rušeno
a velmi často
také příčinou
potratů.
i odvádění
látkové
výměny.
PodPříznaky
jsou zplodin
podobné
žloutence
typu
A,
kladem
je zúžení koronárních
přenáší
se fekálně-orální
cestou. tepen.
27
7
téma měsíce:
srdce
Kardiotonikum
– léčiváokruh
složka upravující srdeční činnost a sloužící k posílení
srdeční výkonnosti. Kardiotonika mají
nízké terapeutické spektrum s rizikem
předávkování a četné lékové interakce.
Kretenismus – jedná se o oficiálně
uznanou mozkovou chorobu, kterou
provází různé stupně poruch tělesného i duševního růstu, např. malý vzrůst,
duševní zaostalost aj. Onemocnění
vzniká při snížené funkci štítné žlázy
v raném dětství, pokud tato hormonální porucha není včas léčena.
zdravě & chutně
Dnes s Mgr. Evou Jonášovou
Zapečený
kuskus se
zeleninou
&
Často můžeme slýchat
přirovnání, že nějaké město
či zařízení je srdcem čehosi.
Jako příklad uvedu známou
větu: Praha je srdcem
Evropy. Takovým tvrzením
vyjadřujeme, že zmíněná
oblast nebo zařízení je
centrem, něčím
nepostradatelným a velice
důležitým. S tím můžeme
souhlasit i z hlediska
lidského organismu.
Srdce
detoxikace
Pandemie – jedná se o hromadný výskyt
infekčního onemocnění v rozsahu větším než epidemie. Infekční onemocnění napadá více zemí, někdy i kontinentů. Pandemie vzniká v okamžiku, když
se radikálně změní struktura viru.
Serotonin – tzv. „hormon dobré nálady“. Jedná se o biologicky aktivní látku
vznikající z aminokyseliny tryptofanu.
Účastní se zánětlivých a alergických
reakcí (zužuje průdušky), podílí se
na vzniku nálady. Je často využívána
v psychiatrii, používá se ale například
i k léčbě migrén.
S
Strofantin
má stejné
účinky
jakoonemockarrdce je– křehký
orgán
a jeho
diotonikum,
alekjevelmi
určenčastým
k nitrožilnínění patří
příčinám
mu podání
akutníchchorob,
stavech.nebo dovzniku při
závažných
konce smrti. Často však spojujeme srdce
Struma/vole
– nenádorové
zvětšení
s cévním systémem,
takže hovoříme
o srdečštítné
žlázy,
jehož projevem
boule paně-cévním
systému.
Do tohotoje
systému
pod
bradou.
Dříve
hojně
vyskytovatří nejen
srdce,
ale se
také
tepny
a žíly nebola
v oblastech
jódu. to
li arterie
a vény.sZnedostatkem
hlediska detoxikace
Dnes
jí často
zejména mladé
dívky,
však není
taktrpí
jednoznačné
a srdce
se jeví
hormonální
léčbou štítnéorgán.
žlázy většijako velice komplikovaný
nou
zmizí si
bez
následků. rozebrat tkáně,
Pojďme
anatomicky
z nichž je srdce tvořeno. Velice často se hoTachykardie
– znamená
zrychlenísval
srdečvoří o srdečním
svalu. Srdeční
neboli
ní
frekvence
(tj. vyšší
nežse90věkem
tepů za
mimyokard
je tkání,
která
oslabuje.
nutu).
Na jejímsevzniku
se může kontrakční
podílet
Toto oslabení
týká takzvané
mnoho
faktorů
(fyzická
námaha,
ho- vyschopnosti.
Srdeční
sval svým
stahem
rečka,
či získané
srdeční
puzujestres,
krev vrozené
do tepenného
systému
a navady).
Existují tři typy
tachykardie:
si- ze
opak roztažením
(diastolou)
tuto krev
nusová,
supraventrikulární
a komorová.
žilního systému
nasává. Tím
udržuje v chodu dynamiku krevního oběhu. Jestliže
Tinitus
– jekontrakce
odborný výraz
pro ušní
šeschopnost
zeslábne,
hovoříme
lest.
Jedná
se o stav,
v němž člověkTato
vní- popotom
o srdeční
nedostatečnosti.
má
zvuky
akustického
stimulu.
rucha
vede kbez
závažným
důsledkům,
předeUšní
může
mít různý charakter
vším šelest
se jedná
o nedostatečnou
cirkulaci,
a
intenzitu.
Rozmanitékrve
jsouvtaké
příčipružnost,
hromadění
jednotlivých
ny
jeho těla,
vznikunásledkem
(např. mazová
částech
čehožzátka,
dochází
poškození
prodělaný
k otokům. bubínku,
Člověk musí
brát lékyzánět,
povzbuneprůchodnost
Eustachovysrdce.
trubice,
zující kontrakční schopnost
Jen pro
nádory
v oblasti
ucha a znali
mnoho
dal- Inzajímavost:
tyto poruchy
již staří
ších).
dové. Ti k podpoře správné činnosti srdce
používali náprstník (Digitalis).
Vegetativní
funkce
takové (endokard).
funkce or- Ta
Další tkání srdce
je –výstelka
ganismu,
kterévnitřní
jsou řízeny
pokrývá celou
dutinuvegetativsrdce a přením
a probíhají
krývánervovým
i chlopně.systémem
Záněty výstelky
způsobují
mimovolně,
např. dýchání,
aj. ale
nejen vznik sraženin
v srdcipocení
(trombů),
poškozují i funkci srdečních chlopní, kterých
je v srdci celá řada. Záněty srdeční nitroblá-
28
4
Kuskus (drobná těstovina z tvrdé
pšenice – PZV ), balíček mražené
zeleniny, cibule, česnek, Würzl
(PZV), olivový olej, sójová smetana
(PZV), sůl
Kuskus připravte dle návodu na
obalu. Na oleji osmahněte cibulku
a přidejte mraženou zeleninu.
Povařte. Smíchejte povařenou
zeleninu, kuskus, přidejte česnek,
sůl, Würzl. Směs zakapejte sójovou
smetanou a zapečte. Podávejte
s kysaným zelím nebo se salátem
s červenou řepou.
ny, jak se česky endokard nazývá, vznikají
Neměli bychom zapomenout ani na osrpředevším jako důsledek některých infekcí, dečník, vak, který obklopuje srdce. V něm
například streptokokových a dalších.
mohou vznikat záněty, které způsobují
Další tkání srdce je srdeční nervový sys- produkci tekutiny. Takže nejen sám zánět,
tém (systema conducens cordis). Tento sys- způsobený některými mikroorganismy, ale
tém se skládá ze dvou uzlíků, v nichž vzni- také tekutina nahromaděná v osrdečníkokají elektrické impulzy. Ty se rozvádějí vém vaku brání srdeční akci. Osrdečník je
nervovými
vlákny
po srdečním
svalu. Rytčínské
medicíně
pokládán
Cukety, cibule,
olivový
olej, citronová
šťáva, vkopr,
žitné
těstoviny,
pórek, za
sůl orgán, jemus je velmi důležitý pro srdeční „timing“, hož energetická porucha má velice silný
tedy
prooloupejte
to, aby srdce
tlouklo na
pravidelně
nazpěňte
psychiku
a způsobuje
celou řadu
Cukety
a nakrájejte
kousky. Navliv
oleji
cibuli,
přidejte cukety
aa duste
v přijatelné
frekvenci.
Musí docházet
psychických
poruch.šťávou a posypte
doměkka.
Hotový pokrm
osolte, zakapejte
citronovou
ksekaným
postupnému
stahování
srdečního
svalu žitnými
Srdcetěstovinami
je pochopitelně
závislé na
koprem.
Promíchejte
s vařenými
a na výrazně
ozdobu posypte
tak,
aby pórku.
krev byla vypuzována správným lidských emocích a také lidskou emociokolečky
směrem.
nalitu ovlivňuje. Dominantním emocionálPoruchy srdečního rytmu se léčí většinou ním projevem srdce je strach, konkrétně
pomocí léků, anebo chirurgickým zásahem strach ze smrti. Proto lidé, kteří nemají
do příslušných nervových vláken srdce. Pro v pořádku energii srdce, projevují takzvaČechy má tento systém léčby svůj zvláštní né hypochondrické tendence, často se zavýznam, neboť první, kdo jej objevil a po- bývají vlastní smrtí, a to jak ve svých úzpsal, byl Jan Evangelista Purkyně, po kostech a depresích, tak ve svých snech.
němž se vlákna vedoucí tyto elektrické imJe známo, že například prvním symptopulzy jmenují. Toxické zátěže a ložiska vel- mem infarktu myokardu (poškození cévmi často vedou k potížím s takzvanou ního systému srdce) bývají velice silné
srdeční arytmií. V rubrice Galerie prepará- pocity úzkosti a strachu ze smrti. Mezi zátů se zmiňuji o tom, že do této funkce za- kladní ošetření tohoto problému patří
sahuje i mozkový kmen, přesněji jeho část aplikace psychoaktivních léků, které postinazývaná pons (most).
ženého člověka rychle zbavují úzkostného
Tím však výčet tkání srdce nekončí. Srdce pocitu, jenž je velmi stresující a může sám
je tvořeno rovněž poměrně komplikova- o sobě silně poškodit organismus.
Tím se dostáváme k další části srdce, taknou vazivovou kostrou, která udržuje jeho tvar a zpevňuje některé jeho části. Ta- zvanému koronárnímu systému. Koronárké všechny chlopně jsou tvořeny vazivem. ní arterie jsou tepny, které se plazí po
Víme, že vazivo je velice důležitou tkání ve srdečním svalu a tenkými vlásečnicemi se
stavbě orgánů. Toxické zátěže a ložiska ve do něj zanořují. Přivádějí k srdci okysličevazivu způsobují závažné poruchy v kte- nou krev. Srdeční sval je hned vedle mozrémkoliv orgánu. Rovněž v srdci ovlivňují ku druhým orgánem, který je závislý na
přísunu kyslíku. Pokud je přísun kyslíku
celou řadu funkcí.
Dušená
cuketa s těstovinami
březen–duben 2012
kalendár
akcií
kalendář
akcí
článek detoxikace,
snížen, člověk trpí ischemickou srdeční musíme i tomuto tématu věnovat velkou považovat za nejslabší
chorobou nebo anginou pectoris, případ- pozornost, chceme-li uchovat srdce zdra- který je stále k řešení.
Podle čínské medicíny je srdce spojeno
ně – při akutním nedostatku kyslíku – vzni- vé.
Srdce poškozují také toxiny ze vzdále- s tenkým střevem, což je příliš zjednoduká infarkt myokardu. V tomto případě jde
o rozpad tkáně, kterou příslušná céva zá- ných orgánů. Velmi známý je především šující termín. Tenké střevo se skládá z něvliv streptokokového
z chronických
kolika částí
sobuje.
BB 1.3.2012
Praktiká s EAV a Salviou
a EAM*****,toxinu
Hlavné
centrum, Kapitulská
17a podle našich poznatků lze se
uložených
například v mandlích. srdcem spojovat pouze jednu část tenZnalce
čínské medicíny
a detoxikace
vý- ložisek,
(13:00-16:00)
poplatok
10 EUR/1hod.,
je potrebné
sa nahlásiť
Tato ložiska
se však mohou
nacházet
i v ji-Čečinová
kého střeva:
dvanácterník (duodenum).
čet
těchto
tkání upozorňuje
na to,
že srdBA
2.3.2012
Praktiká
s EAV
a Salviou
a EAM*****,
Hlavné
centrum,
3
jako
je lymfatický systém, Ostatní části tenkého střeva jsou součástí
ce je sice
pokládáno zapoplatok
jeden z 10
pětiEUR/1hod.,
ma- nýchjeorgánech,
(09:00-16:00)
potrebné
sa
nahlásiť
Přednášky
v Praze toxin jiných okruhů.
střevo, a EAM*****,
žlučník. Na streptokokový
teřských
orgánů, ale žePraktiká
to s ním s EAV
není tak
KE 7.3.2012
a Salviou
Hlavné centrum,
Vodárenská 23
datum
čas
název
akce
lektor
místo konání
cena
jednoduché.
Srdce
je
výrazně
ovlivňováno
(13:00-16:00) poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
srdeční
14. 3. 2012
Mgr. Marie
Vilánková
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
dalšími
orgány9.30–15.30
pentagramu. Seminář
Velký vlivIVna Vnitřní převodní systém
KE 17.3.2012
Seminár I* osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23
Praha 10
něj mají játra, ledviny a slezina. Játra, jak
(10:00-16:00) poplatok 50 EUR, v tom 25 EUR registrácia a zľava na preparáty na 1 rok
Interatriální vlákna
víme,
ovlivňují
nejen vazivový,
ale i nervo14.
3.
2012
16.00–18.00
Seminář
V
Mgr.
Marie
Vilánková
ECC,
Na Výhledech 1234/8, 300 Kč
KE 18.3.2012
Seminár II** osobne,
Hlavné
centrum, Vodárenská 23
Pravá
předsíň
vý aparát srdce a také kvalituSrdce
vaziva
v kojako
klíč a ukazatel zdraví
Praha 10
(9:00-15:00)
poplatok 25 EUR, pokračovanie I
ronárních
cévách.
Slezina
ovlivňuje
kvali20. 3. 2012
9.30–15.30
Seminář
II
Vladimíra Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
24.3.2012
Seminár
I* osobne,
Hlavné centrum, Čečinová
3
tuBA
srdečního
svalu, ale
také osrdečník,
Praha
(10:00-16:00)
poplatok
50
EUR,
v tom
25
EUR
registrácia
a zľava
na
preparáty
na
1 rok 10
protože jeho vnitřní strana je pokryta epi21.
3.
2012
10.00–12.00
Zkouška
2.
stupně
distributor
ECC,
Na Výhledech 1234/8, 299 Kč
BA 25.3.2012
Seminár
Hlavné centrum, Čečinová 3
telem,
který patří pod vliv
sleziny. II**
Sám osobne,
osrPraha 10
(9:00-15:00)
poplatok
25
EUR,
pokračovanie
I
dečníkový vak je pochopitelně tvořen vaBA
26.3.2012
Praktiká
s EAV
a Salviou a EAM*****,distributor
Hlavné centrum, Čečinová
3 Výhledech 1234/8, 299 Kč
21.
3. 2012
13.00–15.00
Zkouška
2. stupně
ECC, Na
zivem.
Praha 10
(09:00-16:00)
poplatok ovlivňuje
10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Slezina
také spolu s ledvinami
BB3. 2012
27.3.2012
Praktiká
s EAV
Hlavné
centrum, Kapitulská
kvalitu
výstelky9.30–15.30
cévní a srdeční.
Sice
máme
28.
Seminář
I a Salviou a EAM*****,Marie
Dolejšová
ECC, Na17
Výhledech 1234/8, 600 Kč
Fasciculus
sinoatrialis
(13:00-16:00)
poplatok 10seEUR/1hod.,
je potrebné
sa nahlásiť
preparát
CorDren, ale nemůžeme
spo- Nodus
Praha 10
atrioventricularis
(pacemaker
srdce)
léhat
to, že
právě Praktiká
on vyřeší
všechny
KE3. na
30.3.2012
s EAV
Salviou a EAM*****,distributor
Hlavné centrum, Vodárenská
28.
2012
17.00–18.00
Zkouška
1. a
stupně
e-mail 23
0 Kč
srdeční
problémy a že poplatok
bude jeho10užívání
(13:00-16:00)
EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
3. 4. 2012
9.30–15.30
Seminář III
Vladimíra Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 1000 Kč
dostatečnou
kSkúška
tomu, aby
nedo- Hlavné centrá, Čečinová , Vodárenská a Kapitulská
BA+KE+BB prevencí
2.4.
1. stupňa
Praha 10
šlo k poruše
srdeční činnosti.
Velice
zásad(14:00-15:00)
osobne,
alebo
on-line, poplatok 1 EUR, po absolvovaní kurzu I+II
11.
4.
2012
9.30–15.30
Seminář
I
Ing.
Vladimír
Jelínek
ECC,
Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
níBA
a důležitou
úlohu hraje
info-energetic14.4.2012
Seminárny
deň s MUDr. J. Jonášom, Hotel Médium, Tomášikova 34,
Praha 10
ká kvalita
ostatních
orgánů
tak,
jak
jsem
(10:00-17:00) osobne, poplatok 50 EUR, novinky v detoxikácii
17.
4. 2012
9.30–15.30
Demonstrační
měřeníJ. Jonášom, Inštitút
Vladimíra
Málová
ECC, Na Výhledech
je
vyjmenoval.
KE
28.4.2011
Seminárny
deň s MUDr.
VVL
,Cesta pod Hradovou
13/a, 1234/8, 600 Kč
Praha 10
Energie
jater, představující
agresi,
úzkost50 EUR, novinky v detoxikácii
(10:00-17:00)
osobne,
poplatok
nebo
je9.30–15.30
velice zásadní
energií.
18.
4.strach,
2012
Seminář
IIPoMarie
Dolejšová
BA
12.5.2012
Seminár
III***(A+B+C)
osobne , Hlavné
centrum,
Čečinová 3ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
škozuje celou srdeční strukturu. Rovněž Nodus
Praha 10
(10:00-16:00) poplatok 50 EUR , pokračovanie I+II
špatná
energie9.30–15.30
ledvin rozhodně
nezaručí,
atrioventricularis
24.
4.
2012
EAM
set
Mgr.
Marie
Vilánková
ECC,
Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
BA 13.5.2012
Seminár IV**** osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
Purkyňova
že naše srdce bude dlouhodobě zdravé.
Praha 10
(9:00-15:00)
poplatok 40 EUR , tematický seminár
vlákna
Naopak může způsobit celou řadu srdeč25.
4. 2012
9.30–15.30
Seminář
II a Salviou a EAM*****,
Ing.
Vladimír
Jelínek Čečinová
ECC, Na
BA
14.5.2012
Praktiká
s EAV
Hlavné
centrum,
3 Výhledech 1234/8, 600 Kč
ních dysfunkcí. Chceme-li odstranit ložiska
Praha 10
(09:00-16:00)
poplatok
10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
z myokardu
a tím zabránit
ochablosti
BB
15.5.2012
Praktiká
s EAV
a
Salviou
a
EAM*****,
Hlavné
centrum,
Kapitulská
25.
4.
2012
16.00–18.00
Seminář
V
Ing.
Vladimír
Jelínek
ECC,
Na17
Výhledech 1234/8, 300 Kč
srdečního svalu, takzvanému „stařeckému
(13:00-16:00)
10 EUR/1hod.,
je potrebné sa nahlásiť
Praha 10
srdci“,
musíme věnovat poplatok
péči prozměnu
sleKE4. 2012
19.5.2012
Seminár
III***(A+B+C)
centrum, Vodárenskáe-mail
23
25.
17.00–18.00
Zkouška
1. stupně osobne , Hlavné
distributor
0 Kč
zině.
otázce
(10:00-16:00)
poplatok
50 EUR , pokračovanie
I+II některé orgány, napřímohou
reagovat
V
zdravého
srdce
hraje
důležitou
Vliv
na psychiku
je velice
zřejmý.
2. 5. 2012
9.30–15.30
Seminář III
Marie Dolejšová
ECC,srdce
Na Výhledech
1234/8,
1000
Kč
KE ještě
20.5.2012
IV****
Hlavné
centrum,
Vodárenská
23 V Praha
klad klouby,
ledviny,
ale také
srdce. Touto
úlohu
také krevní Seminár
tlak, vytvářený
dí-osobne,
čínské10medicíně se projevy srdečních
(9:00-15:00)
poplatok
40 EUR
, tematický
reakcí je seminár
zánět srdeční nitroblány a poško- problémů a srdeční energie hodnotily poky reaktivitě
cévního systému.
Škodlivý
vliv
2. 5. 2012
17.00–18.00 Zkouška 1. stupně
distributor
e-mail
0 Kč
24.5.2012
s EAV
a Salviou
a EAM*****,
Hlavné centrum,
23 Příliš silný a burácivý hlas
zení funkce
chlopní. Detoxikace
se protoVodárenská
naKE
srdce
má vysoký tlak,Praktiká
protože srdce
mudle síly hlasu.
9.
5.
2012
9.30–15.30
Seminář
III
Ing.
Vladimír
Jelínek
ECC,
Na
Výhledech
1234/8,
1000
Kč
musíjetýkat
i těchto
sí protlačovat
krev protipoplatok
velkému10
odporu.
(13:00-16:00)
EUR/1hod.,
potrebné
sa ložisek.
nahlásiťA to nejen těch, svědčil o namáhaném srdci a naopak slabý
Praha
10
která
obsahují
streptokoa tenký hlas vypovídal o slabosti srdce. RovBA+KE+BB 31.5.
Skúška 2.stupňa Hlavné centrá, Čečinová, Vodárenská a Kapitulská
16.
2012srdeční
9.30–15.30
Demonstrační
Marie
Dolejšová
ECC,
Na Výhledech
Kč byl
Vazivový
skelet
ky: také
jiné
mikroorganěž
takzvaný
srdečný,1234/8,
hurónský 600
smích
5. (14:00-15:00)
osobne,
poplatok 10měření
EUR, po absolvovaní
skúšky
1.stupňa,
III. a IV
seminárov
Praha 10 za projev příliš silné energie srdpro srdce
LŠ 7.-10.6.2012 Letná škola s MUDr. J. Jonášom, 3nismy
dňový jsou
intenzívny
kurz, považován
Valva trunci pulmonalis
nebezpečné.
Jedná
se ce a byl varovným
signálem.
Z tělesných
(9:00-21:00)
osobne,
150 EUR,
hotel
Flóra***+,
Trenčianske
Teplice
Informace
a přihlášky: ECC
s. r. o.,poplatok
Na Výhledech
1234/8,
Praha
10,
tel.: 274
781 415,
[email protected]
nebo přímo
na www.eccklub.cz
(Pulmonální
chlopeň)
Valva
aortae
především
o
původce
projevů
pak
srdce
bylo
hodnoceno
podle
v sekci Vzdělávání
(Aortální
chlopeň)
různých
virových
onešpičky
jazyka
a
špičky
nosu.
Také
barva
rtů
*seminár I – úvod do problematiky detoxikácie.
Zoznámenie
sa
s rozdelením
toxínov
v ľudskom
organizme
a ich
pôsobením.
Valva tricuspidalis
mocnění,
včetně
chřipko- a barva tváří či konečků prstů byla signáV rámci
seminára
je
vykonané
ukážkové
meranie.
Účastníci
si
odnášajú
DVD.
(Trojcípá
Přednášky
v Brně
Valva bicuspidalis
lem pro
hodnocení
srdeční
energie.diagvého viru,
virupentagram
coxsackie, v praxi
**seminár
II – nadväzuje na seminár I. Účastníci chlopeň)
sa naučia využívať
čínsky
a sú
oboznámení
s logickou
(Mitrální
My
se
můžeme
spolehnout
na diagnosticborrelie
a
dalších
midatum
čas
název
akce
lektor
místo
konání
cena
nostikou.
chlopeň) Účastníci si odnášajú DVD,
EAV přístroj. Vyhodnocení problematickroorganismů.
Důležitou kýDům
7. 3. 2012
9.00–15.00
III (preberieme postupne
Ivanamerania
Buchtelová,
1000meKč
***seminár
III
- seminár III.Seminář
A – teória
teóriu
na prístroji Salviaodborů,
), seminár III. B – praktické
měření
záležiroli hraje Jakeš
také imunitní kých údajů z našeho
nám
4, Brnoje však
ranie na prístroji Acucomb a Salvia so sadami a EAM programom,Pavel
seminár III.C - praktické Malinovského
postupy riešenia
zdravotných
problésystém, který zabraňuje tost velmi složitá a bude potřeba mnoha
14. 3.
Seminář I
Ivana Buchtelová
Dům odborů,
600 Kč
mov
so2012
Salviou9.00–15.00
a EAM .
propuknutí různých in- zkušeností a času, abychom mohli říci, že
Malinovského
nám
4, Brno
****seminár IV- nadväzuje na semináre III. – tematický seminár a praktické postupy riešenia
zdravotných
problémov,
fekcí, které mohou srdce detoxikaci srdce, tohoto pro člověka kritic*****praktiká
s EAV a Salviou
a EAM
programom - sú poškozovat.
určené
záujemcom,
ktorí nemajú
dostatok
istoty
priže
práci
prístro27. 3. 2012 14.00–17.00
Praktická
Salvie
Ivana
Buchtelová
Body
Centrum,
Vodní
16,
250
Kč
kého
orgánu,
ovládáme,
srdcisrozumíme
Brno
jom Acucomb a Salvia a EAM programom a absolvovali semináre.
Osobne
v
pobočkách
firmy
MAN-SR
s.r.o..
Čtenář si po přečtení to- a jsme schopni dosáhnout toho, aby bilo
28. 3. 2012 9.00–15.00
Demonstrační měření
Jakeš
Dům odborů,
a zdravě až do sta let.600 Kč
hotoPavel
článku
jistě pomyslí, pravidelně
Na
uvedené
sa prihlasujte:
set že že detoxikace srdce je
Mgr.
Marie
Vilánková
Malinovského nám 4,MUDr.
Brno Josef Jonáš
Namáhá
se aakcie
rozšiřuje,
cožEAM
způsobí,
velice
komplikovaCentrum
Vodárenská
23, tel./fax:
055/ 799
6881,A0904
734 418
chlopně
kKošice:
sobě
dostatečně
nedoléhají
Ilustrační
foto: www.samphotostock.cz
ná záležitost.
máMgr.
naprostou
pravdu.
28. 3. 2012
16.00–18.00
Seminář
V
Marie Vilánková
Dům
odborů,
300 Kč
Centrum
Bratislava:
Čečinová
3, tel./fax:
43 srdce
42 59patří
39, 0903
311 063 procea nezabraňují
návratu krve
například
z ko- 02/
Abrahams, nám
P., Druha,
R.: Lidské tělo.
Očista
mezi nejsložitější
Borelióza
Malinovského
4, Brno
Centrum
Banská
Bystrica:
Kapitulská
048/415
6 186,
758 008
mory
předsíně.
O
krevnímSeminář
tlaku nerozčlověka.
sy v oblasti
detoxikace.
Tomu
odpovídá
11. 4.do
2012
9.00–15.00
II 17, tel./fax:
Ivana0911
Buchtelová
Dům odborů, Atlas anatomie
600
Kč
e-mail:
internetové
www.man-sr.sk,
hoduje [email protected],
přímo srdce, ale jiné orgány.
Protostránky:
Ottovo
nakladatelství
r. o., Praha 2003
i úroveň
našich znalostí www.joalis.sk
této oblasti. Lze ji
Malinovského
nám 4,s.Brno
Plánované akcie
PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY
(osobní účast)
březen–duben 2012
29
5
Spoločnosť MAN–SR s.r.o. a firma JOALIS s.r.o.
Vás pozýva na
Seminárny
deň
s MUDr. J. Jonášom
Termín a miesto konania seminárneho dňa:
Bratislava: 14. 4. 2012 Hotel Médium, Tomášikova 34,
(prístup: z hl. želez. stanice bus č. 61, z autobus. stanice trolejbus č. 205)
Košice: 28. 4. 2012 Penzión Inštitút, Cesta pod Hradovou 13/a,
(prístup: z hl. želez. a autobusovej stanice bus č. 16 smer Podhradová, zastávka Polianska)
Program:
9:00 – 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 11:20
11:20 – 11:40
11:40 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:20
15:20 – 15:40
15:40 – 17:00
Prezentácia
Zahájenie (Ing. L . Eliášová)
Prednáška (MUDr. Jonáš)
Prestávka (coffee break)
Prednáška (MUDr. Jonáš)
Obed (v cene)
Prednáška (MUDr. J. Jonáš)
Prestávka
Prednáška (MUDr. J. Jonáš)
Informácie a prihlášky:
na tel./fax 055/799 6881, tel./fax/: 02/43 42 59 39, tel./fax: 048/415 61 86
Písomne: MAN-SR spol. s r.o., Plzenská 49, 040 11 Košice, e–mail: [email protected]
mobil: 0904 734 418, 0903 311 063, 0911 758 008 alebo na www.joalis.sk
Cena: Pozor !!! 50 EUR pri platbe na účet 2614772653/1100 VS dátum akcie, nezabudnite uviesť
Vaše meno a priezvisko, pri platbe na mieste 55 € !!! - v cene obed a občerstvenie, ďalšia zľava
100% pre AŠD, ktorí sa v hodnotení za minulý rok umiestnili na prvých šiestich miestach, zľava 50%
pre AŠD, ktorí sa v hodnotení za minulý rok umiestnili na siedmom až dvanástom mieste vrátane.
Daňový doklad a faktúru dostanete na mieste v deň konania seminára.
možnosť zakúpenia prístroja EAV, test. sád, preparátov Joalis a publikácií od MUDr. J. Jonáša
AKCIA na seminári: pri kúpe 10 ks preparátov - 1x Help za 0,03 EUR (20 ks – 2x Help atď.)
+ množstevné zľavy na preparáty podľa cenníka !
Prihlášky aj na [email protected] , čo najskôr, úhrady BA do 2.4., KE do 16.4.2012!
Pozor, kapacita miestností je obmedzená, budú uprednostnení skôr prihlásení !!!
Návratku prosíme označiť,
Bratislava seminár 14.4. 2012, Košice seminár 28.4. 2012
Meno a priezvisko .........................................................................................................................
Adresa ............................................................................. Tel./mail: ..............................................
Preferujem:
normálnu stravu
vegetariánsku
špeciálnu – uviesť ...................................
POZVÁNKa
na 3-dňový intenzívny kurz
s MUDr. J. Jonášom na Slovensku
Firma MAN-SR s.r.o. usporiada od 7.6. až 10.6. 2012 3-dňový intenzívny kurz o diagnóze a terapii
riadenej a kontrolovanej detoxikácie s MUDr. J. Jonášom. Program bude pozostávať každý deň z odborných prednášok s možnosťou športového a relaxačného vyžitia.
Kurz sa uskutoční: hotel Flóra***+ Trenčianske Teplice.
Zúčastniť sa ho môže každý absolvent aj člen základného kurzu.
Spresnenie informácii dostanú do konca marca 2012 všetci prihlásení záujemcovia.
Platbu uhrádzajte na slovenské číslo účtu v TATRABANKE 261 477 2653/1100,
VS: 710062012, BIC (SWIFT): TATRSKBX, IBAN: SK49 1100 0000 0026 1477 2653,
do správy pre príjemcu uvádzajte svoje meno a priezvisko, prípadne firmu.
Po zaplatení dostanete daňový doklad a faktúru na mieste.
Smerodajné pre prihlásenie bude zaplatenie poplatku do konca apríla.
Vzhľadom k organizačným požiadavkám hotela prosíme platbu do termínu uhradiť!
Kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, budú uprednostnení skôr prihlásení!
Prihlášku pošlite na adresu firmy MAN-SR s.r.o., Plzenská 49, 040 11 Košice
E- mailom : [email protected], je možné ju odoslať z našej stránky www.joalis.sk
informácie: KE: 00421 55 799 6881-2, BA: 00421 2 4342 5939, BB: 00421 48 415 61 86
mobil . 00421 903 311 063, 00421 904 734 418, 00421 911 758 008
ZÁVäzná PRIHLÁŠKA
na 3-dňový intenzívny kurz s MUDr. J. Jonášom na Slovensku
meno a priezvisko, titul ...............................................................................................................................................
Adresa ....................................................................................................... dátum narodenia .....................................
Telefón ....................................................................................... e-mail: ......................................................................
Firma + adresa + fakt. údaje ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Mám záujem: (viditeľne označte)
1. kurzovné + spoločenská akcia: 150 EUR
2. kurzovné + spoločenská akcia + obedy: 171 EUR
3. kurzovné + spoločenská akcia + obedy + večere: 195 EUR
4. polpenzia jednej osoby v dvojposteľovej izbe + kurz. + spol. akcia: 315 EUR
5. polpenzia jednej osoby v jednoposteľovej izbe + kurz. + spol. akcia: 340 EUR
6. plná penzia jednej osoby v dvojposteľovej izbe + kurz. + spol. akcia: 345 EUR
7. plná penzia jednej osoby v jednoposteľovej izbe + kurz. + spol. akcia: 360 EUR
Pobyt zahŕňa: ubytovanie (3 noci), raňajky formou švédskych stolov, obedy a večere výberom z 3 jedál+ šalátový bufet, účastnícky poplatok za konferenčné služby a spoločenskú akciu s pohostením a tombolou. V cene je
zahrnutý aj relaxačný program. Stravovanie začína večerou 7.6. a končí raňajkami alebo obedom 10.6.2012.
Stravovanie v hoteli (označte):
normálna strava
vegetariánska strava
zvláštna diéta .................................................................................
Spolubývajúci: v prípade záujmu napíšte jeho meno .................................................................................................
Iné požiadavky: .................................................. Dátum a podpis: ............................................................................
!?!
ALERGIA
EKZÉM
!
Nie,
už nie
Chcete vyriešiť príèinu
svojich problémov
a nielen tlmiť ich prejavy?
Pomôžeme Vám
C. I. C. metódou
C. I. C. metóda nájde príèinu,
podstatu choroby a umožní
organizmu prinavrátiť
zdravie a životnú vitalitu
Svojho terapeuta nájdete vo všetkých
okresoch. Informácie na www.joalis.sk,
alebo na tel.: 0903 311 063
Viac sa dozviete z rozhovoru
s MUDr. Jonášom na str. 22
Centrum Košice: Vodárenská 23, tel./fax: 055/ 799 6881, 0904 734 418
Centrum Bratislava: Èeèinová 3, tel./fax: 02/ 43 42 59 39, 0903 311 063
Centrum Banská Bystrica: Kapitulská 17, tel./fax: 048/415 6 186, 0911 758 008
e-mail: [email protected], internetové stránky: www.man-sr.sk, www.joalis.sk
www.joalis.sk
Download

Okruh srdca Vírusy